ÅRSMELDING Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. Vesterålen Matfestival - en hyllest til Golfstrømmen. Adresse: Kleiva, 8404 Sortland. Telefon: +47 96239323"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Adresse: Kleiva, 8404 Srtland

2 Innhld Styret i Prsjektledelse... 3 Medlemmer i Spnsrer i Styrets arbeid i Festivalprgrammet i Årsmøte i Vesterålen Matfestival Øknmi Resultatregnskap Balanse Budsjett Valgkmiteens innstilling Vedtekter... 13

3 Styret i 2014 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kine Jhnsen, Akvakultur i Vesterålen/ Nrdlaks Gikk ut i f.perm Ole Petter Bergland, Naturpartner i Andøy Gikk inn sm styreleder Kjell Hanssen, Hadsel vgs. Charltte Skarsem Slberg Trakk seg fra styret ingen møtedeltakelse Bjarte Breivik Trakk seg fra styret ingen møtedeltakelse Prsjektledelse Landbrukstjenesten Midtre Hålgaland, ved Even Magnar Hanssen. Medlemmer i 2014 Pr hadde festivalen 25 medlemmer, herav 4 persnlige g 21 bedrifter: Nrdtun Gård Srtland vgs - Kleiva Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS Nrdlaks Prdukter AS Naturpartner Vesterålsegg Vesterålsmat BA Jrids Hjemmebakeri Ragnhild Renna Marte Sørbø Hhlm Akvakultur i Vesterålen Sigerfjrd Fisk Andøy Friluftssenter Ringstad Sjøhus Srtland Htell As Myre Htell Ekspedisjnen Nyksund g Srtland Vesterålen Kysthtell Hlmvik Brygge Discver Arctic Fiskeriparken AS Grill Catering AS Lise Ltte Bergland Raina Kristensen Andøya Rakettskytefelt

4 Spnsrer i 2014 Nrdlaks - hvedspnsr Vesteraalens - hvedspnsr Vesterålen Sparebank - hvedspnsr Nrges Sjømatråd Cermaq Lenhard Nilssen g sønner Akvakultur i Vesterålen Srtland Næringsfrening Vesterålskraft EL-Team Bø Kmmune Hadsel Kmmune Øksnes Kmmune Annen støtte: Nrdland Fylkeskmmune Fylkesmannen i Nrdland

5 Styrets arbeid i 2014 Styret g prsjektledelsen har i 2014 hatt 8 styremøter g jbbet med følgende: - Øknmi g søknader m pengestøtte fr Spnsrer g medlemsrekruttering - Prgram 2014 g arrangementsplanlegging - Arbeids- g ansvarsfrdeling g arbeidsgrupper - Markedsføring - Markedsføringsartikler - Beachflag - Nettside ppdatering - Nettside flyttet til Sircn / Deadline media - Telt - Festivalavis - Ssiale medier - Billettsalg bruk av Billettservice AS - Evaluering av festivalen i Planlegging av festivalen i 2015 kreativ prsess

6 Festivalprgrammet i 2014 Det ble gjennmført 12 arrangement under Vesterålen matfestival 2014 FREDAG 22. AUGUST Åpning av Vesterålen Matfestival 2014 på Bø i Andøy ved samferdselsråd Tve Mette Bjørkm Kulinarisk bussreise gjennm Andøy kmmune LØRDAG 23. AUGUST Medidativ vandring Stø-Nyksund Barnas Laksefestival Blkken - Gladbrygga hs Akvakultur i Vesterålen SØNDAG 24. AUGUST Kulinarisk kyststi Fra Utskr til Gdvika i Bø MANDAG 25. AUGUST Den kulturelle spaserstkken ABBS på Åse i Andøy ONSDAG 27. AUGUST Fiskesprell Myre Trg Matkurs Mat fra fjæra Vakre Årnesan i Hadsel FREDAG 29. AUGUST Mat g drikke fra naturen Medby Grendehus Kulinarisk byvandring på Melbu 5 av Melbus histriske g kulturelle steder LØRDAG 31. AUGUST Festivalmarked Srtland trg Avslutningsfest En smak av 1814 Vesterålen Kysthtell

7 Årsmøte i Vesterålen Matfestival 2015

8 Øknmi 2014 Regnskapet fr 2014 viser - et verskudd på kr ,- - salgs- g driftsinntekter på kr vare- g driftsutgifter på kr ,37. - Pr har festivalen en egenkapital på knt på kr ,27. - Ved årsppgjør står det kr ,27 på knt i Vesterålen Sparebank

9 Resultatregnskap 2014

10 Balanse

11 Budsjett 2015 BUDSJETT Inntekter Arrangementsinntekter kr Medlemskntingent kr Spnsrer kr Offentlig støtte kr Sum kr Utgifter inkl. mva Markedsføringsbudsjett: Arrangementsutgifter kr Festivalavis kr 0 Prsjektledelse kr Plakater g trykk kr Regnskapsføring g revisjn kr Annnsering kr Markedsføring kr Hjemmeside kr Møter g reiser kr Utg. hjemmeside kr Andre utgifter kr Medlemskap kr SUM kr kr Resultat kr 7 000

12 Valgkmiteens innstilling Valgkmiteen 2015 Vesterålen matfestival Innstilling Leder Ole Petter Bergland Andøy på valg hvert år Styremedlem Kjell Hanssen Hadsel på valg neste år Styremedlem Vernica Hjelle Srtland Ny valgt fr 2 år Styremedlem Synnøve Slsem Bø Ny- valgt fr 2 år Styremedlem Tve Håheim Øksnes Ny-valgt fr 2 år Vara fr styret: Tne Marit Sørensen Leder valgkmiteen Tr Jensen på valg neste år Valgkmite Erling Bjørstad på valg m t år Valgkmite Harald Jbsen ny valgt fr tre år Mvh May Jhannessen Leder fr valgkmiteen

13 Vedtekter Interesserganisasjnens navn er: Vesterålen Matfestival, stiftet Frmål Vesterålen Matfestival er en årlig matfestival i Vesterålen sm har sm frmål å skape en felles arena fr små- g strskalaprdusenter av land g sjøprdukter, servicenæringen samt pplevelsesvirksmheter i Vesterålen. Festivalen skal gi publikum en mulighet til å ppleve rike markedstradisjner g matkultur. Festivalen skal bidra til å gjøre mat til en attraksjn fr reginen. 2 Organisatrisk tilknytning Vesterålen Matfestival er et samarbeid mellm kultur, utdanning, reiseliv, handel, primærnæringene, samt sjømat- g jrdbruksbasert industri i Vesterålen. 3 Medlemmer Alle sm har interesse i Vesterålen Matfestival sin frmålsparagraf 1, kan være medlemmer. 4 Stemmerett g valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett g er valgbare til tillitsverv i laget. 5 Kntingent Kntingenten fastsettes av årsmøtet g betales frskuddsvis. Medlemmer sm skylder kntingent fr mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, g kan av styret strykes sm medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas pp igjen før skyldig kntingent er betalt. 6 Tillitsvalgtes gdtgjørelse Tillitsvalgte kan mtta rimelig hnrar fr sitt arbeid samt refusjn fr faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfrtjeneste. Utgifter til gdtgjørelse g refusjn fr faktiske utgifter skal fremgå av budsjett g regnskap. 7 Årsmøte Årsmøtet sm hldes hvert år innen mars måned, er Vesterålen Matfestivals høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Frslag sm skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig fr medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

14 Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre persner g/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer sm møter. Ingen har mer enn en stemme, g stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles frslag m vedtektsendring sm ikke er ppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles g avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i frbindelse med gdkj. av sakslisten. 8 Ledelse av årsmøtet Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vesterålen Matfestival. 9 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt skal et vedtak fr å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses sm ikke avgitt. Valg fregår skriftlig hvis det freligger mer enn ett frslag. Bare freslåtte kandidater kan føres pp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene innehlde det antall frskjellige kandidater sm det skal velges ved vedkmmende avstemming. Stemmesedler sm er blanke, eller sm innehlder ikke freslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det sm skal velges, teller ikke, g stemmene anses sm ikke avgitt. Når et valg fregår enkeltvis g en kandidat ikke ppnår mer enn halvparten av de ppgitte stemmene, fretas bundet mvalg mellm de t kandidatene sm har ppnådd flest stemmer. Er det ved mvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved lddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle fr å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har ppnådd dette i første mgang, anses de valgt sm har fått mer enn halvparten av stemmene. Det fretas så bundet mvalg mellm de øvrige kandidatene, g etter denne avstemmingen anses de valgt sm har fått flest stemmer. Er det ved mvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved lddtrekning. 10 Årsmøtets ppgaver Årsmøtet skal:

15 1. Behandle Vesterålen Matfestival sin årsmelding 2. Behandle Vesterålen Matfestival sitt regnskap i revidert stand 3. Behandle innkmne frslag 4. Fastsette kntingent 5. Vedta Vesterålen Matfestival sitt budsjett 6. Velge: a) Leder g nestleder b) Styremedlem(mer) c) Revisr g dennes stedfrtreder d) Valgkmité 11 Ekstrardinære årsmøter Ekstrardinære årsmøter hldes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte sm fr rdinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstrardinært årsmøte kan bare behandle g ta avgjørelse i de sakene sm er kunngjrt i innkallingen.

16 12 Styret Vesterålen Matfestival ledes av styret (3-6 medlemmer) sm er høyeste myndighet mellm årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behv kmiteer/utvalg/persner fr spesielle ppgaver g utarbeide instruks fr disse. 3. Administrere g føre nødvendig kntrll med Vesterålen Matfestival sin øknmi i henhld til de til enhver tid gjeldende instrukser g bestemmelser. 4. Representere Vesterålen Matfestival utad. Styret skal hlde møte når lederen frlanger det eller et flertall av styremedlemmene frlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dbbelt. 13 Grupper /avdelinger Vesterålen Matfestival kan rganiseres med avdelinger g/eller grupper. Disse kan ledes av ppnevnte tillitspersner eller av valgte styrer. Vesterålen Matfestival sitt årsmøte eller den/de årsmøtet bemyndiger, bestemmer pprettelsen av avdelinger/grupper, g hvrdan disse skal rganiseres g ledes. Fr avdelinger/gruppers øknmiske frpliktelser hefter hele Vesterålen Matfestival, g avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Vesterålen Matfestival utad uten styrets gdkjennelse. 14 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare fretas på rdinært eller ekstrardinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, g det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 15 Oppløsning ( 15 kan ikke endres.) Oppløsning av Vesterålen Matfestival kan bare behandles på rdinært årsmøte. Blir ppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstrardinært årsmøte 3 måneder senere. Fr at ppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesserganisasjner anses ikke sm ppløsning av Vesterålen

17 Matfestival. Vedtak m sammenslutning g nødvendige lvendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene m lvendring, jfr. 14. Alle mkstninger i frbindelse med stifteren skal dekkes av Vesterålen Matfestival, herunder registrering, kjøp av prtkll, m.m.

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

Lov for Seilforeningen 1928

Lov for Seilforeningen 1928 Lov for Seilforeningen 1928 Forslag 11-02-2013 1 Formål Foreningens formål er å fremme seilsport gjennom idrett og friluftsliv i sunne former. Virksomheten er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo

1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Norsk Vinkelnerforening Vedtekter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening og ble stiftet 3 november 1990. Forenings adresse er: Hertzberggate 4a, 0360 Oslo Organisasjonsnummer: 990

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer