Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og"

Transkript

1 ÅRSMELDING2010

2 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv i våre tre kommunar. I denne årsmeldinga har vi gleda av å gje smakebitar på noko av det regionen kan by på. Takkar alle som har delteke med utstyr og har vore tolmodige modellar.

3 INNHALD 04 Dagleg leiar: Sigmund Kvernes 05 Visjon for Gode Sirklar 06 Styret 07 Minneord NÆRINGSUTVIKLING 09 Etablerartenesta Kysteventyret 13 Verdiskapning ut mot havet 15 Førebyggjande tiltak mot finanskrisa 16 Marint industrinettverk 17 Analyse av innovasjonssystemet i Øygarden kommune 17 Marin bioteknologi UTDANNING 19 Praksisnær læring 19 Ingeniørstudiet på Straume. STADUTVIKLING Perler i Nordsjøløypa 22 Gjerdet kulturminnegard 23 Sentrumsdialog Rong MÅLOPPNÅING Samandrag frå året REKNESKAP OG REVISJON Styrets beretning Vedlegg Rekneskap og revisjon Grafisk design: Gautehatlem.no

4 Gode Sirklar AS - EIN REISKAP FOR BEREKRAFTIG UTVIKLING I REGION VEST Eigarane av Gode Sirklar AS, kommunane Sund, Fjell og Øygarden, har alle gjort vedtak om å vidareføre selskapet og styrkje økonomien. Vedtaket er mellom anna basert på ei evaluering av Gode Sirklar, som er gjort av Agderforskning. Dette har danna grunnlag for at styret i selskapet har hatt ein dialog med SINTEF ved konsernleiinga, om vidare utvikling av selskapet og partnarskapet. SINTEF har ansvaret for utvikling og drift av Gode Sirklar gjennom ein partnarskapsavtale. Vi er inne i ein prosess der ein gjer opp status for kva ein har fått til, og korleis den vidare strategien for selskapet skal vere. Ein brei dialog med næringslivet i regionen er viktig. Det vert arbeida med ulike prosjekt, der bedrifter er deltakarar, og prosjekta har ført til etableringar som Sotra Marine Industrinettverk. Vi arbeider og med eit prosjekt for nettverksutvikling mellom bedrifter i Øygarden. Arbeid for å kartlegge framtidige behov vert gjort i samarbeid med Vest Næringsråd og Høgskolen i Bergen. Dette har resultert i prosjektet Program for kompetanseutvikling, med fokus på små og mellomstore bedrifter i regionen. Styret har og teke initiativ til ein dialog med Styret i Vest Næringsråd og andre nøkkelpersonar i næringslivet for å forankra den vidare strategien for selskapet. Gode Sirklar AS er utfordra til å ta ei rolle i ei langsiktig satsing som byggjer på historia til næringslivet i regionen. Temaet for denne satsinga er: Ta havet i bruk! Det er selskapet sin ambisjon å bidra til at regionen vår får ein profil som leiande på dette området. For å få til dette, er det behov for samhandling med nøkkelaktørar i Bergensregionen. Vi ønskjer framleis å bidra til samfunnsutvikling ved å kople utdanning og næringsliv, gjennom praksisnær utdanning og stadutvikling - der kunst og kultur spelar ei nøkkelrolle. Denne tilnærminga er heilt naudsynt for å trekkje til seg unge talent og framtidig kompetanse, som næringslivet vil trenge. Det er ein knallhard konkurranse om dei beste hovuda i næringsliv og forvaltning. Gode Sirklar si rolle er å sikre samhandling mellom eigarane, næringslivet og kunnskapsmiljø som bidreg til utvikling av lokale og regionale initiativ, for at desse skal bli berekraftige. I dette arbeidet ønskjer vi å vidareføre dei gode resultata av Perler i Nordsjøløypa. Vi har arbeidd for å få fram kunsten si rolle i stadutvikling gjennom prosjekt som Kaisess og Luftskipet. Vi har døme på at denne kompetansen bidreg til utvikling av attraktive arbeidsplassar i det etablerte næringslivet. Sigmund Kvernes Dagleg leiar ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

5 VISJONEN TIL GODE Sirklar AS Vi har i 2010 hatt ein prosess for å klargjere kva rolle Gode Sirklar skal ha i framtida. Denne prosessen er basert på eigne erfaringar, evalueringa som vart gjennomført, og ein samla kunnskap om kva som trengs for ei berekraftig utvikling av næring og samfunn i framtida. Vi har kome fram til at ein ønskjer å satse vidare på: Forskingsbasert kunnskap kopla til lokal kompetanse og behov. Heilskapleg tilnærming mellom interessentar. Fokus på meirverdi gjennom samhandling. Balanse mellom profesjonalitet, dynamisk og innovativ nytenking. Visjonen: Samskapt Meirverdi ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

6 STYRET I Gode Sirklar As STYRELEIAR Eli Berland Ordførar i Fjell kommune STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM Ove Bernt Trellevik Ordførar Sund Kommune Olav Martin Vik Ordførar Øygarden kommune Kristin Helle Valle Daglig leder av Litteraturhuset i Bergen Tove Ormevik Offshore Installation Manager i BP Norge STYREMEDLEM DAGLEG LEIAR Tove Håpnes Seniorforskar SINTEF Sigmund Kvernes Dagleg leiar Gode Sirklar BISITJAR BISITJAR Berit Vetlejord Hordaland Fylkeskommune Åge Landro Styreleiar i Vest Næringsråd ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

7 2010 døydde to styremedlemer i Gode Sirklar AS. Ordførar Lars Lie (63) I frå Fjell døydde uventa i juni og ordførar Albrigt Sangolt (61) frå Sund døydde i september etter ei tids sjukdom. Albrigt var med då selskapet Gode Sirklar AS vart danna. Lars kom inn i styret etter kommunevalet i 2007 og var styreleiar i selskapet frå same tid. Begge var opptekne av samfunnsutviklinga i vår region og engasjerte seg sterkt i selskapet si verksemd. Dei var framoverlente i sakene og debattane rundt styrebordet. Når to så markante menneske døyr i frå oss, midt i arbeidsøkta, vert det eit tomrom og sakn for oss som set att og skal føra verksemda vidare. Me lyser fred over gode minner etter to kjære kollegaer og styremedlemer i Gode Sirklar AS. Olav Martin Vik Ordførar i Øygarden ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

8 NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

9 Gode Sirklar sitt innsatsområde næringsutvikling skal bidra til å dekkja kompetanse- og kunnskapsbehov for innovasjon og utvikling i næringar og bedrifter som er berekraftige og som skaper økonomisk vekst. Vi prioriterer energinæringa som i aukande grad inkluderer fornybar energi, marin næring og reiseliv og kulturbasert næring. Vi har spesiell fokus på små og mellomstore bedrifter og ulike former for samhandling mellom desse basert på felles behov eller lokalisering. Gode Sirklar har ansvar for regionen si Etablerarteneste som vert utvikla og drive i samarbeid med kommunane og NAV. ETABLERARTENESTA2010 løpet av 2010 har vi hatt møter med I eit 20-tals etablerarar.13 av desse har fått rettleiing og vurdering av sine forretningsplanar. Gode Sirklar tar óg ansvar for at nyetablerarane skal få tilgang til og informasjon om viktige miljø og nettverk, som kan bidra til utvikling av bedrifta. Eksempel på dette kan vera nettverk og tilbod gjennom samarbeid med Høgskolen i Bergen (HIB), Business Region Bergen (BRB), Hordalands fylkeskommune (HFK), Innovasjon Noreg, SINTEF og andre forskingsinstitusjonar, eller nettverk som Gode Sirklar har utvikla saman med kommunane og næringslivet i vår region. For nokre av verksemdene har rettleiingsarbeidet vore prega av utviklingsarbeid mot eit nettverk eller ein bransje. Rettleiingsarbeidet skaper med det meirverdi for heile bransjen i regionen. Næringsvurderingar. Det er eit mangfald av verksemder som nyttar etablerartenesta, utan at nokon er overrepresentert. Vår oppgåve er å vurdere potensialet i forretningsideen og levere ei skriftleg næringsvurdering av aktørane. NAV nyttar vurderingane for å kunna prioritera ulike økonomiske støtteordningar. Samhandling og kompetanseheving. Sjølv om Gode Sirklar har fått det formelle ansvaret for å drive Etablerartenesta i vår region, er det ei kjennsgjerning at det for mange nyetablerarar er naturleg å ta kontakt med sin kommune eller sitt NAV-kontor når dei treng hjelp til denne type teneste. For at vi som utgjer førstelina (Gode Sirklar, NAV og Servicetorga) i vår region skulle få tettare kontakt og meir kunnskap om kvarandre sine oppgåver, meldte vi oss opp som ei samla gruppe til kurs på Høgskulen i Bergen hausten Kurset er eit samarbeid mellom HiB, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune som ein del av Partnarskapsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og regionkontora om samarbeid i det regionale næringsutviklingsarbeidet. Felles forum. Som resultat av kurset på Høgskulen i Bergen blei det levert gruppeeksamenar frå fire grupper. Alle gruppene var blanda; med deltakarar frå alle kommunar og alle sektorar. Dette gjer at vi no har fått avdekt behov og potensiale for vidare satsing på etablerarrettleiing. Vi har og fått eit betre grunnlag for betre samhandling mellom kommunane og sektorane vi representerer. Vi ser det vil vera naudsynt å ha fokus på ei kontinuerleg kompetanseutvikling for etablerarrettleiarar, for å sikra at oppgåvene vi er sett til å handtere vert utvikla, og at det ikkje blir personavhengig om vi kan levere kvalitet i tenesta. Vi samla oss alle om eit felles forum som trer i kraft for fullt i Forumet skal ha hovudfokus på kunnskapsutvikling for alle som er ein del av førstelina i vår region. I tillegg har forumet som ambisjon å vera tidsaktuelle når det gjeld behova som rører seg hjå nyetablerarar og i ulike bransjar. Forumet vil i fellesskap vurdere innhald og aktivitetar for å sikra at vi når målet vi har sett oss. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

10 KYSTEVENTYRET -Kvifor skal vi satsa på reiseliv? Reise- og opplevingsnæringar bidreg til omdømebygging, identitet og aktivitetstilbod, noko som er verdfullt langt utanfor den direkte omsetninga i bransjen. Kysteventyret satsar på å få ein større del av veksten i reiselivet i Hordaland og Bergensregionen til å gi effekt på utviklinga av reiselivet i Fjell, Sund og Øygarden. Prosjektet Kysteventyret skal utvikle ei fleksibel og attraktiv organisering for reiselivet i Fjell, Sund og Øygarden. Det skal vi gjere med ein heilskapleg strategi og ei rekkje enkelttiltak, som bidreg til produktog marknadsutvikling, kompetanseheving og synleggjering. Vi ønskjer at reiselivet skal bidra til samfunnsutvikling. Gjennom aktivitetane i prosjektet skal vi drive systematisk forankringsarbeid. Vi følgjer dei same prinsippa i reiselivsprosjektet som i Gode Sirklar: Vi skal vere Tett på, samskapande og friske. Vi ønskjer å føre lokalt engasjement inn i ei felles retning, med tilførsle av forskingsbasert kompetanse. Når innbyggjarane er stolte av staden sin og vil dela dette med andre, har ein eit godt grunnlag for reiseliv. Gode Sirklar har sidan 2009 utvikla felles målsetjingar, profil og kommunikasjonsplattform for ei reiselivssatsing med Kysteventyret som merkenamn. Vi byggjer på tradisjonar og dei unike opplevingane som naturen gjev. Som ein del av ein langsiktig strategi for å nå målsetjingane byggjer ein stein på stein, samstundes som ein løftar fram tilbod som kan vise til resultat på kort sikt. I satsinga på Kysteventyret legg ein stor vekt på samhandling med Vest Næringsråd (VNR) og deltakarar frå næringa, kommunane og inviterte kompetansemiljø. I løpet av det siste året er kysten vest for Bergen samla som destinasjonen Kysteventyret. Felles marknadsføringstiltak, og eit vell av aktivitetar, har ført store og små bedrifter saman og gjort opplevingane så nær byen synlege både for bergensarar og verda elles. Nettportalen kysteventyret.no er utvikla på norsk og engelsk. Sparebanken Vest og LieGruppen har gjort dette mogeleg med økonomiske bidrag. Nettportalen fungerer no i samhandling med Fjordnett og Innovasjon Noreg sine databaser. Regionen Sotra og Øygarden vert synleg både nasjonalt og internasjonalt gjennom nettsatsinga. Marknadsføring: Kysteventyret har vore med i Noregs-kampanjen og Hordalandsmagasinet. Gjennom Visit Hordaland kom Sotra og Øygarden med i septemberutgåva av Reiser og Ferie, samt i det engelske magasinet In Scandinavia. På den nye sida til Visit Hordaland.no er Kysteventyret blitt synleg som ein av seks destinasjonar i Hordaland. Sosiale media: Vi har satsa på å vere aktive i sosiale media. Kysteventyret har profil på Facebook og Twitter og er aktive med oppdateringar av nyhendingar, aktivitetar og arrangement. VNR og Kysteventyret har saman delteke på reiselivsmessa i Bergen, Møteforum og OTD-messa m.m. VNR og Kysteventyret presenterte i desse ulike samanhengane det mangfaldet av tilbod som regionen 10 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

11 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

12 har for ei rekkje ulike kundegrupper. Mange er nysgjerrige på regionens unike opplevingar. Saman med Radisson BLU og Turbuss Vest vert det selt gruppepakkar med til dømes havørnsafari i Telavåg, som inkluderer transport frå Bergen sentrum. Slike pakketurar vert ei sentral del av satsinga framover, i samarbeid med dei involverte aktørane. Guideservice: Gjennom verdiskapingsprosjektet Perler i Nordsjøløypa har det blitt utdanna guidar. Med dette er Guideservice oppretta. Vi har no guidar i regionen som kan ta oppdrag på norsk, engelsk og tysk. Bedriftsstipendiat: Kysteventyret fekk i september 2010 ei bedriftsstipendiat som har arbeid i prosjektet i 10 månedar. Stipendiatstillinga er finansiert av VRI, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, Høgskulen i Bergen og Gode Sirklar. Stipendiaten har hatt mange arbeidsoppgåver og har kome med nyttige bidrag i arbeidet med Kysteventyret. Fiskarbondens marknad: har vorte eit innarbeidd arrangement på Sartor Storsenter i regi av Kysteventyret. Marknaden byr på kortreist mat frå lokale aktørar. Det fyrste Fiskarbondens marknad vart arrangert i september 2010 etterfulgt at eit nytt marknad i november. Sartor Storsenter er ei viktig samarbeidspartnar for organiseringa av marknaden. Vestlandsforteljingar: Fokus på historieforteljing Vestlandsforteljingar har vore eit viktig bidrag i Kysteventyret i I september 2009 vart vi utfordra til å søkje på eit pilotprosjekt for historieformidling/storytelling i Hordaland. Prosjektet fekk namnet Vestlandsforteljingar. Oppdragsgivar, Hordaland Fylkeskommune, tok sikte på at pilotprosjektet skulle vera grunnlaget for eit hovudprosjekt innanfor heile fylket, der historieforteljing vert brukt til å formidla lokal kultur og historie. Prosjektet si målsetjing var å bruka historier knytt til opplevingar og eksisterande attraksjonar på Sotra og i Øygarden. Forteljingane har forankra natur- eller kulturbaserte tema. 12 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

13 TRYGVE NIPEN Verdiskapning ut mot havet Om vi meiner alvor med reiselivet i regionen, må vi ha Kysteventyret. Vi treng eit bindeledd, vi treng fellesskapet - og vi treng overnattingsplassar. Då Perler i Nordsjøløypa kom, blei det fart i arbeidet med å restaurere kulturminne og skape aktivitet. Frå før hadde vi rydda Nordsjøløypa frå Glesvær til Kallestad, og organisert gruppa Ut mot havet. No kom det til midlar og interesserte instansar, som Riksantikvaren og Gode Sirklar. Vi fekk sett i stand Selstøbuene, Kyrkjegarden ved havet og Selstøkvedna. Verdien av arbeidet auka mykje då reiselivssatsinga til Gode Sirklar, som no er blitt Kysteventyret, starta. Under det første idémyldringsseminaret kom tanken om Havørnsafarien opp. I Telavåg hadde ein lenge fora eit havørnpar, og vi hadde Nordsjøløypa, båtar og Selstøbuene som tilknytingspunkt. Her låg alt til rette, og vi skjønte straks at vi kunne pakke eit opplegg: Fottur med historiefortelling til Selstøbuene, servering av lokalmat, tur på havet i open båt - så mykje oppleving at deltakarane har mykje att om ørna ikkje skulle vise seg. Kysteventyret har gjort eit stort arbeid med å lansere Havørnsafari, både på nettsidene sine, dei store reiselivsplattformene, og gjennom avtalar med hotellkjeder. Med at det no har kome eit hotell i kommunen, aukar bruken av tilbodet. Trygve Nipen summerer opp 10 års planmessig og dyktig utført kulturog reiselivsarbeid i nokre få setningar. Forteljinga om havørnsafarien er forteljinga om korleis Gode Sirklar og Kysteventyret ønskjer å arbeide for næringslivet: Godt forankra, berekraftig verksemd i kommunane blir kopla på initiativ og kompetanse på fagfeltet. Det blir skapt samarbeid, og verksemda får tilgong til felles marknadsføring, ekstern finansiering og ein fellesskap i bransjen. Trygve Nipen har drive rorbuutleige i Årvika ved Telavåg frå Denne verksemda går for så vidt av seg sjølv, seier Nipen. Sal gjennom eiga nettside sørgjer for godt belegg. Auke av attraktiviteten til regionen, meir trafikk og høgare aktivitet, krev noko meir. Marknadsføringskanalane og merkevarer som Visit Bergen, Fjord Norway og Visit Norway er der, og vi har ein god del tilbod på øyane her vest, seier Trygve Nipen med engasjement, og held fram: - Men det er ingen som kjem og spør oss om vi har noko å tilby turistar som kjem til Vestlandet og Bergensregionen. Vi må vere aktive og fortelje om oss sjølve, kome med i annonseringa, brosjyrane og på nettsidene. Her har Kysteventyret ein viktig rolle. For einmannsbedrifter er det uråd å arbeide med å tilpasse seg nettlanseringar, bookingsystem og kjøpe plass på messer og alt anna som skal til. Gjennom Kysteventyret har vi blitt eigen reiselivsdestinasjon, vi er synlege overalt. Nipen legg vekt på konklusjonen: - Om vi meiner alvor med reiselivsnæringa i denne regionen, må vi ha Kysteventyret. To moment til er viktige å få med: - For det første må vi ha fleire overnattingsplassar. Om turistane bur på hotell i Bergen, får vi ikkje same besøksfrekvensen. Bur folk lokalt, vil dei orientere seg om tilbod på staden. - Det neste gjeld vurdering av effekten. Å innarbeide kysten som reisemål er eit langsiktig arbeid. Vi kan ikkje vente eksplosjon av besøkstala frå eit år til neste. Først når vi ser utviklinga over år kan vi sjå effekten av satsinga på Kysteventyret, avsluttar Trygve Nipen, verdiskapar, næringsdrivande og kulturberar I Telavåg. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

14 14 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

15 FØREBYGGJANDE TILTAK MOT FINANSKRISA: Program for Bølgjekrefter (BKP) Program for Bølgjekrefter (BKP) vart utforma mot slutten av VNR, næringsliv, kommunane, Hordaland fylkeskommune og NAV vart inviterte som viktige samarbeidspartnarar i tillegg til HiB og UiB. I regi av GS vart programmet utvikla som ein serie med einskildtiltak eller prosjekt. Kvart prosjekt var organisert med programleiar og prosjektgruppe. Programmet si hovudmålsetting var å jamne ut verknadene av dei økonomiske nedgangstidene. Regionen skulle kome styrka ut av krisetidene, med betre kompetanse, meir samarbeid og utvikla nettverk, og med framtidsoptimisme i næringsliv og offentleg sektor i behald. Opphavleg omfatta BKP 9 ulike tiltak eller aktivitetsområder. Etter kvart som finanskrisa syntes å sleppe taket i 2010, vart tiltaka meir spissa mot følgjande fokusområder: Kompetanseforum: Samarbeid med HiB, VNR og næringsliv om konkretisering av innhald og ressursar for tilrettelegging av ulike kompetansehevingstiltak. Aktivitet og tiltak er særskilt retta mot samarbeid mellom eit utval små og mellomstore bedrifter i regionen. Akselerasjonskonferanse: Årleg arrangement. I februar 2011 vart konferansen Reiselivsopplevelser i vest gjennomført, retta mot reiselivsnæringar. Kartlegging av næringslivsutfordringar vart gjennomført sommaren og hausten 2010 i samarbeid med HiB. Data frå Questback-undersøkingar, intervju og statistiske kjelder har gjeve oss eit visst faktagrunnlag for framtidige tiltak og prioriteringar. Tilbod om kompetansehevingstiltak vart utvikla i 2010 i samarbeid med NAV og Sotra Vidaregåande Skule. Det viste seg at etterspurnaden etter dette var liten. Forklaringa kan vere at den internasjonale lavkonjunkturen avtok i Regionalt opplevde sentrale bransjar i næringslivet større optimisme, og gode framtidsutsikter. Gjennom BKP har Gode Sirklar og kommunane i regionen vist evne og vilje til å møte utfordringane knytt til finanskrisa på ein offensiv og konstruktiv måte. Vi meiner at dette viser gode eigenskaper knytt til beredskap, samhandling og mikroorganisering i vanskelege tider, noko som vil vere nyttig lærdom å ha med seg når neste bølgjedal kjem. BKP vart avvikla som Program i 2010 grunna endra føresetnader for programmet, og ikkje minst tydelege indikasjonar på at finanskrisa var på hell. Vi har vidareført einskildprosjekt og aktivitetar, som ledd i GS sin auka fokus på direkte samhandling med næringslivet i regionen. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

16 MARINT INDUSTRINETTVERK Nærkontakt mellom skule og samfunnsliv Sotra Marine Industrinettverk (SMI) ønskjer å utvikle ei sterk marin klynge, etter subsea-modellen på Ågotnes. Ved utgangen av 2010 var navnet Marint Industrinettverk. SMI vart etablert på tampen av 2009 og har, 20 medlemsbedrifter, frå fiskeri og oppdrett til restaurant og kafé drift. Nettverket er godt etablert på Skaganeset i Sund. Kommunen har ein sterk næringsstruktur, med heile verdikjeda i marine næringar representert, og høg verdiskaping. Her ligg bedrifter som følgjer fisken frå sjøen til matfatet. Gode Sirklar har vore ein pådrivar for å få etablert og utvikla nettverket. - Utan Gode Sirklar hadde det vore vanskeleg å realisere SMI. Vi har eit godt samarbeid, seier styreleiar i SMI og dagleg leiar i Biomega, Ola Flesland. Sprell levande undervisning. I 2010 vart SMI kopla saman med programmet for Praksisnær undervisning i heile skuleløpet. Økologien i havet, mat til milliardar av menneske, fotosyntese, kjemien til dei umetta fettsyrene er opplagte undervisningsemne i skulen. Andre tema er statistikk, økonomi, lokal geografi, valutarekning og klima. Regionen er rik på marin og maritim næring med høgt kunnskapsnivå, og der er slike fagtema i dagleg bruk. For Gode Sirklar er det ei naturleg oppgåve å kople bedrifter som tar samfunnsansvar, med utdanning som vil vere nær praksis og motivere for framtida. Lærarar frå ungdomsskulen og vidaregåande skular har møtt både oppdrettsselskap og foredlingsindustri, for å lære om bedriftene og deira fagpraksis. Formålet er å byggje gode undervisningsprogram. Målsettinga er at elevane skal møte fagfolk frå næringa både på skulen, og gjennom undervisningstiltak i bedriftene. Sotra Marine Industrinettverk har teke initiativ til samarbeidet. Hordaland fylkeskommune bidreg med finansiering. Det skisserte programmet for ungdomssteget vil gå over tre år. På 8. trinnet får elevane oversyn over bransjen, og sjå eit av anlegga. I 9. klasse går ein meir inn på faglege tema, som eksempla i innleiinga antyder. Ved for eksempel å studere leppefisken sin økologi, kan elevane få innsyn i økologien i havet, og gjennom å følgje sal av fisk til Hong Kong vil dei lære mykje om økonomi, internasjonal handel, valuta og geografi. I 10. klasse er merksemda på yrke og utdanning. Elevar frå arbeidslivsfaget på Ulveset skule var dei første som fekk prøve seg på sjøen. Ombord i MS Siglar, og på eit av Marine Harvest sine oppdrettsanlegg, fekk dei førstehands opplæring om fórutnytting, fiskeria gjennom året og drift av eit moderne farty. 16 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

17 ANALYSE AV INNOVASJONSSYSTEMET I ØYGARDEN KOMMUNE MARIN BIOTEKNOLOGI I VERDSKLASSE PÅ SKAGANESET Biomegas nye fabrikk kan bli senter for utvikling av marine bioprodukt. Interessentar frå næringslivet, forskning og det offentlege kan bidra til bioteknologiklynge på Skaganeset i Sund. Med konsentrert protein basert på fiskeråstoff kan næringa nå nye marknader. Om bedrifter og institusjonar no etablerar seg nær kvarandre her, kan Sund få et innovativt og leiande miljø i ei næring som har framtida føre seg. Dagleg leiar Ola Flesland i Biomega meiner alt ligg til rette for eit pilotanlegg og testsenter for avanserte næringsmiddelprodukt, i tilknyting til den nye fabrikken på Skaganeset. -Vi er med i fleire forskingsprosjekt, og har samarbeid med både UiB, Nofima og utenlandske forskningsmiljø, seier Flesland. Også Innovasjon Noreg, Sund kommune og Fiskeriforum Vest er positive til å få samlokalisering og etablering av eit testsenter på Skaganeset. Det ligg gode industriog kontorlokale i området, slik at dei som vil etablere seg og vere tett på utviklinga, kan opprette alt frå eit lite kontor til produksjon eller testing. Fabrikken Biomega bygger kan ta unna tonn råstoff i året. Produkta er i tre kategoriar: lakseolje- og mjøl, og i tillegg hydrolysert protein. Vi er vande med å bruke sunne fettsyrer frå fisk, det vi kjenner som Omega3. Proteinekstraktet Biomega produserar blir no testa i dyrefor, men kan gjerne vere kosttilskot for menneske. Her ligg det nye marknader med utgangspunkt i bioteknologiske prosessar, både innan mat og helse slik vi ser det i dag, og innan den komande bioøkonomien knytt til matproduksjon, materialteknologi, energi og bioteknologi. Neste generasjon produkt av denne kategorien kan bli utvikla, testa og produsert på Skageneset. Biomega kan samarbeide i mange retningar, påpeiker Ola Flesland: forskarar kan kome hit og prøve ut hypotesane sine, bedrifter kan teste nye produkt, råstoffprodusentane kan arbeide med utbyttinga av restråstoffet sitt, og vi kan ha samhandling for å nå ein breiare marknad. Det som skal til no, er at etableringane kjem. Gode Sirklar og Sotra Marine Industrinettverk arbeider for at klyngedanninga og pilotanlegget skal kome i gong. - Det er mykje positiv stemning og velvilje ikring tanken om ein bioteknologiklynge, fortel Ola Flesland. At også ordføraren og Sund kommune stør konseptet, kan gjere det lettare å trekke til seg viktige aktørar - så vil tyngdekreftene setje inn; om her blir interessant og attraktivt å vere, vil endå fleire kome til. eit velfungerande innovasjonssystem er det tette og gode I koplingar, samt samhandling og relasjonar mellom næringsliv, offentlige styresmakter og forsking- og utviklingsinstitusjonar (FoU). Gode Sirklar gjennomførte i 2010 ein analyse av innovasjonssystemet i Øygarden kommune. Målsettinga var å kartleggje situasjonen som grunnlag for å jobba fram ein felles tiltaksplan. Det blei gjennomført semi-strukturerte samtalar med bedriftsleiarar i 25 bedrifter, og intervju med politisk og administrativ leiing i Øygarden kommune. Funna blei presentert i felles møte der også måla for vegen vidare blei diskutert. Det vert no jobba vidare med to hovudmål; det eine er å utvikla relasjonar og samhandling lokalt mellom bedrifter. Det andre er å utvikla CCB Kollsnes som vindkraftbase for offshore vind. Tiltak retta mot desse to hovudmålsettingane vil vera fokus i ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

18 UTDANNING Gode Sirklar har teke initiativ til ei satsing på heile skuleløpet, frå barnehage til høgskule- og universitetsnivå. Målet er å utvikla kompetansearenaer der skulane, føresette og næringslivet samarbeider. Målet er å skapa undervising som involverar og motiverar. Betre kopling mellom skule, samfunn og lokalt næringsliv skal stimulera til yrkesval som sikrar rekrutteringa i regionen. Undervisningsprogrammet til Gode Sirklar femner om heile utdanningsløpet. Programmet er basert på tanken om praksisnær læring, og ein samfunnsaktiv skule. Læringsarbeidet tek utgangspunkt i deltaking og samarbeid med fagpersonar innann ulike bransjar, organisasjonar og næringar. 18 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

19 PRAKSISNÆR LÆRING Ingeniørstudiet på Straume er blitt ein suksess! Den bærande ideen i Gode Sirklar si utdanningssatsing er Praksisnær Læring. For Gode Sirklar handlar satsinga om kvalitet, samhandling og elevane si læring gjennom heile utdanningsløpet. Kontinuerleg fokus på kvalitet i utdanninga og læringsprosessane er særs viktig for satsinga. I arbeidet med å oppnå enno betre kvalitet er samhandling internt i skulane og med lokalt arbeidsliv berande element. I samarbeid med skulane vert det utvikla og prøvd ut læringsprogram, med utgongspunkt i læreplanen. Saman med lærarane vert det søkt på å bygge opp komplette læringsprogram, der eit praktisk undervisningstiltak inngår som kjerne. Sentralt i den praksisnære tilnærminga er at elevane må ha teoriundervisning i forkant, og kunnskapar dei allereie har blir henta fram. Det vert gitt tydelege meldingar til elevane om kva som blir venta av dei, kva dei skal gjennomføre, og korleis dei blir vurderte. Kunnskapsløftet sine mål for kompetanse og grunnleggande ferdigheiter er styrande for alle aktivitetar. Elevane får rettleiing og det er organisert fagleg oppfølgjing i etterkant av praksisnærtiltaka. Universitetet i Bergen, Fjell pedagogiske senter, Statoil og andre industriverksemder har vore samarbeidspartnarar i utvikling og gjennomføring. Døme på program er hydrokarbonundervisning for ungdomssteget, utvikla ved Sund ungdomsskule, og klimaundervisning for mellomsteget, laga saman med lærarar og elevar på Landro skule. Sentralt i vidareutvikling i skuleverket vårt er satsinga på læraren. Frå først av retta mykje av Gode Sirklar sin undervisningssatsing seg inn på klasserom og elev, med direkte bidrag til undervisninga. Kompetanseheving, nettverk, tilbakemeldingar og fagpedagogisk støtte til læraren er avgjerande faktorar for å gjere undervisningsmodellane effektive, og til dei verkty for gode læringsresultat og motivasjon som dei er meint å vere. Dette gjev mange spanande oppgåver for oss i Gode Sirklar, skulane, barnehagane og næringslivet i regionen. Utdanningsdirektoratet støtta godt opp under vår satsing i perioden gjennom programmet Program for skuleutvikling. Vi mottok i denne perioden betydelege midlar til satsinga. Men vel så viktig var den anerkjenninga ein slik stønad gav til det arbeidet som er gjort på skulane og i verksemdene i regionen. Dette er blitt følgd opp med vitjingar frå både stortingsgrupper og statssekretærar. Tilbakemeldingane har vore framifrå! Da program for skuleutvikling var over, så gjekk satsinga over i ein annan fase, ein fase kor den daglege drifta og den daglege praksisen må stå i sentrum. Dette er på mange måtar den store testen for prosjektet. Prosjektet må no over i ein berekraftig driftsfase kor den praksisnære læringa blir den læringa elevane møter i kvardagen. Vi er budd på at dette vil vere ein krevjande prosess, samstundes som det vil vere ein givande og inspirerande prosess for både elevar og lærarar. 19 studentar frå ingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen (HiB), begynner på masterstudiet innan subsea på NTNU hausten Ambisjonen er at alle skal fullføra studiet med oppgåver i bedrifter i vår region i Gode Sirklar samarbeida tett med HiB for å utvikla eit ingeniørstudium på masternivå tett på bedriftene i vår region. Som kjend blei ingeniørstudiet starta i AGR sine lokalar på Straume med viktig hjelp frå private næringsaktørar. Studiet har sidan oppstarten hatt eit særs tett samarbeid med bedrifter i regionen. No er det meir enn 20 bedrifter som tilbyr praksisplassar, og alle hovudoppgåvene (bacheloroppgåvene) vært fylgt opp og gjennomført i samarbeid med bedrifter. Det er rundt 40 studentar som er med på opplegget kvart år, og i skrivande stund er det omlag 120 studentar i Straume Næringspark. Studiet er svært populært og det er høge krav for å bli tatt opp som student. I 2011 var det 132 søkjarar på 40 studieplassar. HiB har no oppnådd å få statleg finansiering av studiet. For at studentar skal få moglegheit til å fullføra eit masterstudium innan subseafaget har Gode Sirklar i samarbeid med HiB etablert eit masterstudium gjennom ein avtale med NTNU. NTNU skal bidra til innhaldet i utdanninga. Dette er bakgrunnen for at 19 studentar frå HiB startar på masterstudiet på NTNU i Intensjonen er at dei som andre års studentar kjem attende til regionen og fullførar masteroppgåvene sine i næringslivet her. Hovudoppgåva for Gode Sirklar no er å samarbeid med Fjell kommune og HiB for å finna ein permanent lokalisering for studiet i vår region. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

20 STADUTVIKLING 20 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

21 Gode Sirklar har i 2010 hatt gleda av å delta i spanande oppgåver saman med næringsaktørar, kommunane og lokalsamfunn i spørsmål om berekraftig stadutvikling. For å kunna skape grunnlag for berekraft og koma fram til dei gode heilskaplege løysingane, er notidas kulturelle verdiar og fenomen viktig å ha medvit om. Fundamentet som framtidsvisjonane skal byggjast på er lokal identitet og kultur var siste år som deltakarar i verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren og mykje av vårt arbeid har handla om rapportering og samling av dokumentasjon frå dei fire åra programmet har vart. Høgdepunktet dette året var likevel ei noko forsinka opning av Luftskipet ved Gjerdet kulturminnegard, med utstilling av den kinesiske kunstnaren Woojung Chun. PERLER I NORDSJØLØYPA - eit prosjekt i verdiskapningsprogrammet Perler i Nordsjøløypa (PIN) var eitt av to program frå Hordaland i Verdiskapingsprogrammet (VSP) som Riksantikvaren (RA) starta i Prosjektet vart avslutta ved utgangen av PIN er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Fjell, Sund og Øygarden, Museum Vest, Hordaland Fylkeskommune, lokale kunstnarar og næringsliv. Gode Sirklar har hatt prosjektansvar. I PIN inngår seks delprosjekt. Av desse er tre kommunepilotar - eitt for kvar av kommunane Sund, Fjell og Øygarden. I tillegg er det tre fellesprosjekt som femner om alle kommunane: Kaisess, Det mobile kulturhuset Luftskipet og Guideservice. Fellesprosjekta vektlegg kvar på sitt vis formidling gjennom tradisjonelle og innovative verkemiddel, arenaer og media. Fellesprosjekta har hatt aktivitetar og tilbod knytt opp mot dei aktuelle kulturminna i kvar kommune. Mål og ambisjonar for PIN har vore å utløyse kulturhistoriske verdiar i autentiske miljø i regionen. Slik skal prosjektet bidra til næringsutvikling, og dessutan vere eit samlande, representativt og identitetsberande symbol for regionen. Det har og vore eit mål at aktivitetar som fram til no har vore drivne av frivillige, skal løftast opp på eit profesjonelt nivå. Vi ønskjer å sikre langsiktige og kvalitetsmessige opplevingsprodukt. Formidlingsaktivitetar initiert av kunstnarar og museum skal bidra til refleksjon rundt kulturarven. Leiinga av dei 6 delprosjekta har vore basert på deltidsengasjement. Det har vore stilt krav til effektiv leiing, prioritering og ressursutnytting. Fleire av delprosjekta har og hatt medverknad frå eigne arbeidsgrupper som har bidrege med ressursar og fagleg innhald. Arbeidsforma har kravd styrka vektlegging på prosjektstyring, samhandling, erfarings- og ressursdeling mellom delprosjekta. Dei siste åra har prosjektgruppa (dei 6 delprosjektleiarane) for PIN hatt fellesmøte omlag kvar 3.veke medan styringsgruppa for PIN har vore samla i snitt 4-5 gonger i året. Styringsgruppa for PIN har hatt ansvar for å: -sikra kommunikasjon og forankring til basisorganisasjonane. Det er eit tverrfagleg råd som skal bidra til at prosjektet får dei naudsynte ressursar som trengs. Dei skal og gje råd og konkludere i saker som prosjektansvarleg og prosjektleiar legg fram, gje prosjektleiar støtte for å sikra framdrift og følgje opp sakene som vert handsama i styringsgruppa. Det er viktig å peika på at kostnadene til rehabilitering for nokre av kulturminna vart vesentleg dyrare enn føresett, og at det dermed ikkje har vore mogeleg å ferdigstille alle innanfor prosjektperioden Men det har vore politisk vilje til å prioritere økonomiske midlar over dei kommunale budsjetta i 2011 for å fullføre mesteparten av rehabiliteringa. Økonomitala viser at styringa i prosjektet har vore god og at kostnadene har vore tilpassa forventa inntekter til ei kvar tid gjennom prosjektperioden. Framdrifta i dei ulike delprosjekta har vore prioritert i høve melding om tilsegn på økonomiske midlar. Tilbakemeldingar frå dei involverte i PIN-prosjekta i 2010, tyder på at VSP har vore nyttig og lærerikt, og at timinga var god i høve til å ta vare på fysiske kulturminne, lokale tradisjonar og kulturarv. Vi ønskjer å stimulere til identitetskjensle og stoltheit over eigen kulturarv. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

22 Gjennom PIN har ein sett fokus på sentrale verdiar, moralsyn og levekår som kystkulturen i regionen er tufta på. Verdiar som nøysemd, næring framfor tæring osb. Vi meiner at dette er viktig å ha med seg i den vidare samfunnsutviklinga, der slike kjerneverdiar vert utfordra. Prosjektet vart formelt avslutta ved utgangen av Vi vil oppsummere erfaringane slik: Riksantikvaren har bidrege som forventa økonomisk. Nokre av dei andre offentlege programinstitusjonane har bidrege mindre økonomisk enn ein realistisk kunne venta seg. Eigarkommunane har nøytralisert likviditetsutfordringar når desse har dukka opp. Lokalt næringsliv har gitt økono misk støtte. Det er lagt ned uvurderleg innsats frå friviljuge i PIN-prosjekta. Driftkonsept for Gjerdet kulturminnegard. Fjell kommune er eigar av Gjerdet kulturminnegard som har vore ei av satsingane i Perler i Nordsjøløypa. Som eigar vil kommunen vere med å leggja premissar for den vidare utviklinga og drifta av garden etter at Riksantikvaren og Miljøverndepartementet avslutta verdiskapingsprogrammet. Gode Sirklar har fått i oppdrag å greia ut om eit mogleg framtidig driftskonsept, rammene er desse: ----garden på sikt ikkje vert ein ny utgiftspost på det kommunale driftsbudsjettet. Dette inneber at det må stillast krav til økonomisk bærekraft av drifta av garden. Det er tre produktområde drifta særleg skal konsentreast om: 1. Ta vare på gamle tradisjonar gjen nom utvikling av mat, -handverk og kunstprodukt for sal, servering og utstilling. 2. Utvikle opplevingspakkar i eit samspel mellom landbruk, kultur,historie og reiseliv 3. Formidla kvardagen i krigshistoria for den lokale, sivile befolkninga og det tyske forsvarverket på Fjell festning under okkupasjonsåra i 2. verdenskrigen. Ei av hovudsatsingsområde for Fjell kulturminnegard er å ta vare på gamle tradisjonar for mat og handverk, og formidla kunnskap om dette til nye generasjonar. Dette inneber at våningshuset kan nyttast som kafe, gardsbutikk og møtestad for ulike aktivitetar. Løa kan væra lokale for selskap, møter, konsertar, utstillingar, galleri, verkstad og kontor. Potensialet for desse aktivitetane er gjort greie for i ein eigen verdiskapingsplan for Gjerdet Kulturminnegard. Gode Sirklar AS skal på vegne av Fjell kommune i løpet av 2011 greia ut om eit mogleg driftskonseptet som ivaretek økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping knytt til Gjerdet kulturminnegard. 22 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

23 SENTRUMSDIALOG RONG Gode Sirklar mottok i desember 2009 ei bestilling frå Øygarden kommune om bidrag til ein stadanalyse og innspel til kommunedelplan. Rambøll fekk ansvaret for den formelle stadanalysen medan Sentrumsdialog Rong skulle vera ein medverknadsprosess som Gode Sirklar tok ansvar for. Føremålet med Sentrumsdialog Rong var å få djupare kjennskap til kva for ønskjer innbyggjarane hadde for utvikling av Rong som sentrum i Øygarden. Prosjektet har gitt ny kunnskap og viktige erfaringar om korleis ein kan auke engasjementet og skape ein tettare dialog mellom kommunen og innbyggjarane. Det var viktig å få kontakt med alle grupper. Vi hadde dialog med ungdom, eldre, barnefamiliar og næringsliv. Det viste seg at saker som omhandlar naturen, og ressursane som er knytt til den, har stor interesse hjå innbyggjarane. Naturutnyttinga var det temaet som var mest framtredande i prosessen. Andre tema omhandla spørsmål om identitet, berekraftig utvikling og arkitektur. Folket i Øygarden har eit brennande ønskje om både å bevara- og inkludere naturen i den vidare utviklinga av Rong som sentrum i kommunen. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

24 MÅLOPPNÅING har vore eit år med 2010 vidareføring og avslutning av satsingar som har fått mykje merksemd frå selskapet, og som vi har nytta relativt store ressursar på. Perler i Nordsjøløypa har gjeve regionen eit omdøme, kunnskap og erfaring på kopling mellom kunst, kultur og verdiskaping. Denne satsinga er vidareført mellom anna gjennom reiselivprogrammet i Kysteventyret, og gjennom delprosjekta som ein ønskjer skal bli sjølvstendige verksemder. Dette er konkrete resultat som vil kunna gjere lokalsamfunnet meir attraktivt i framtida. I dette arbeidet blir det svært viktig å utvikla eit tett samarbeid med eigarkommunane. Satsinga vår på praksisnær utdanning som integrert del av kommunane si skuleteneste har ikkje hatt den ønska utviklinga. Vi er ikkje komne i mål her. Det er behov for at Gode Sirklar fokuserer meir på kopling mellom utdanning og næringsliv. Ein meir fleksibel gjennomføring ut frå kvar enkelt skule er nødvendig. Når det gjeld ingeniørutdanninga, så har denne vore ein suksess på bachelornivå. Det står att å dra meir nytte av moglegheitene på masternivå, der HiB samarbeider med NTNU om å kunna gi slik utdanning både i Trondheim og i regionen vår. Kompetansedriven næringsutvikling direkte mot industrien har fått auka fokus i Ein har nytta året til å utvikla målretta satsingar basert på tilbakemeldingar frå næringslivet sjølv. NCE Subsea utviklar seg svært positivt og omfattar i aukande grad næringsliv og utanfor regionen vår. Fokuset i desse satsingane blir korleis dei mindre bedriftene skal kunna dra nytte av nettverka. Det same gjeld Sotra Marine Industrinettverk, der fokus for Gode Sirklar blir å utvikla samarbeidsprosjekt med nøkkelaktørar i Bergensregionen, som til dømes Fiskeriforum Vest. Nøkkelbedrifter innan den marine næringa vil ha ei meir fokusert satsing på bioteknologibasert råstoff, med Skaganeset i Sund som base. Det blir ei sentral oppgåve for Gode Sirklar å bidra i denne satsinga. Nye tiltak direkte mot bedriftene må vere basert på tett samhandling med grupper av bedrifter, Vest Næringsråd og kommunane. Eit slikt tiltak er å følgje opp satsinga som BRB har teke initiativ til, for kompetanseutvikling på området drift og vedlikehald i marine og maritime næringar. Gode Sirklar vil ha meir fokus på å bidra til å dekkje kortsiktige og langsiktige behov for regionen sine små og mellomstore bedrifter i framtida. Selskapet har tidligare ikkje sett seg konkrete mål på dette området. Dette vil bli gjort i samband med den strategiprosessen vi er inne i no. Sidan 2005 er det tilført regionen omlag 110 mill.nok i utviklingsmidlar som direkte og indirekte resultat av Gode Sirklar initiativ. 24 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

25 STYRETS BERETNING2010 Gode Sirklar AS ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

26 STYRETS BERETNING2010 /// Gode Sirklar AS Gode Sirklar AS har i 2010 drive nærings- og samfunnsutvikling gjennom prosjektverksemd i kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Næringsutvikling i Gode Sirklar AS vert drive gjennom bedrifts- og bransjeretta aktivitetar og stadutvikling der kunst og kultur er sentralt i å skapa gode bu- og arbeidsmiljø. Selskapet si rolle er å tilføre og kople kunnskap og kompetanse frå forskings- og kompetansemiljø til lokale og regionale behov i samskaping med lokale verksemder, kommunane og andre interessentar som etterspør nettverk og samarbeid med eksterne kunnskapsmiljø. Gode Sirklar er lokalisert i Straume Teknologisenter, Straume Næringspark i Fjell kommune. Gode Sirklar, som er eigd av kommunane Sund, Fjell og Øygarden, har ingen tilsette, men vert tilført personressursar gjennom ei avtale med SINTEF. Gjennom avtala har SINTEF engasjert dagleg leiar, prosjektkoordinator og elles personressursar som er prosjektbaserte. Personressursane kjem frå SINTEF og frå andre kompetanseinstitusjonar og sjølvstendige næringsdrivande, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verksemda i 2010 har vore konsentrert om å kopla utdanning til næringsliv og samfunn, gjennom Praksisnær undervising, der forankring og implementering i alle skulane og sikra godt samarbeid med næringsliv, har hatt fokus. Selskapet har tatt initiativ til fleire nettverksprosjekt mellom små og mellomstore verksemder i regionen, dels med utgangspunkt i marine verksemder i Sund ved å etablere Sotra Marine Industrinetverk, og dels ved å initiere samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter i Øygarden. Medlemmer i NCE Subsea blir og følgd opp på ulikt vis. Ei langsiktig satsing på reiselivsnæringa er etablert i samarbeid med Vest Næringsråd. Merkenamnet Kysteventyret er ein destinasjon i Hordaland. Sparebanken Vest har gjennom Visjon Vest gjeve støtte til Vest Næringsråd og Gode Sirklar for nettportalen Utvikling og gjennomføring av prosjekt innan kultursektoren, der prosjektet Perler i Nordsjøløypa fekk status som ein av 10 pilotar i Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren, vart avslutta i 2010 med godt resultat. Selskapet driv etablerarstøtte som førstelineteneste med støtte frå Hordaland fylkeskommune. Selskapet har initiert satsinga Kompetanseutvikling for regionalt næringsliv, som er sett saman av fleire delprosjekt der føremålet er å dempa verknadene av finanskrisa og bidra til meir innovasjon i bedrifter. Selskapet har hatt sentrale roller i prosjekt som er kome i gong i regionen med finansiering av utviklingsoppgåver for perioden på om lag 100 millionar kroner, utan at storparten av desse midlane er ein del av selskapet sin økonomi. Dette var eitt av føremåla med etableringa av Gode Sirklar. Selskapet har vore evaluert av Agderforskning på oppdrag frå eigarane. Selskapet kom serdeles godt ut av evalueringa, som og gav innspel til forbetringar av verksemda. Arbeidsmiljøet er godt. Personalet er engasjert basert på behov i avgrensa prosjekt, og har ikkje vore sjuke i den tida dei har vore engasjert til verksemda i Gode Sirklar. Styret har ut frå ei vurdering av tal tilsette og stillingskategoriar ikkje funne det nødvendig å setje i verk særskilde tiltak med omsyn til likestilling. Styret består no av 4 kvinner og 2 menn. Selskapet har stor bredde i kompetanse og erfaring hjå dei som er engasjert i verksemda. Av 22 personar som har vore engasjert, er 10 kvinner. Selskapet har retningsliner som tek sikte på at det ikkje skal førekoma forskjellsbehandling grunna kjønn. Omsetninga i Gode Sirklar AS i 2010 var kr ,- mot ,- i 2009 Driftsresultatet er på kr ,- i 2010 mot kr ,- i 2009, medan årsresultatet før skatt blei på kr ,- i Det er ikkje betalt skatt. Eigenkapitalen er pr kr ,-. Såleis er heile aksjekapitalen tapt. Selskapet har ei langsiktig gjeld til Fjell kommune på kr ,-. I tråd med aksjelova 26 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

27 3-5, Handleplikt ved tap av eigenkapital, vurderer styret risikoen knytt til den negative eigenkapitalen å vera minimal. Kommunestyra til eigarane har i samband med at selskapet vart evaluert gjort vedtak om å gjere om lånet til eigenkapital for selskapet, og i tillegg auka eigenkapitalen med ytterlegare 10 mill. I det same vedtaket har kommunestyra sett av kr ,- for å kjøpa tenester av selskapet i Det er gjort vedtak i Fjell kommunestyre den om å gjera om lånet på 10 mill. til aksjekapital. Kommunestyret i Øygarden vedtok den å auka eigenkapitalen i selskapet ved å overføra kr. 5 mill. over 2 år. Kommunestyret i Sund kommune vedtok den å auka eigenkapitalen i selskapet ved å overføra 5 mill. Kommunestyret vil vurdere ramma for årleg overføring i samband med rullering av økonomiplanen. Med desse vedtaka i kommunestyra og så lenge den negative eigenkapitalen er innanfor ramma av det langsiktige rente- og avdragsfrie lånet frå Fjell kommune, er risikoen vurdert å vera minimal. I samsvar med 3-3 i regnskapsloven vert det stadfesta at føresetnadene for drift er lagt til grunn for utarbeiding av rekneskapen. Styret meiner at informasjonen i rekneskapen og årsmeldinga gjev eit rettvist bilete av Gode Sirklar sine eigedelar og gjeld. Selskapet arbeider med ei rekkje andre tiltak for å betra likviditetsbehaldninga. Dette omfattar auka tenestekjøp frå eigarane og frå private næringsdrivande. Selskapet har fått tilskot frå Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Fylkesmannen i Hordaland og KORO, og selskapet arbeider kontinuerleg med å lansera prosjekt der finansiering av tredjepart er sentralt. Ytre miljø Verksemda medfører verken forureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljø. Straume, 29 mars Eli Årdal Berland Styreleiar Ove Bernt Trellevik Styremedlem Tove Håpnes Styremedlem Tove Ormevik Styremedlem Olav Martin Vik Styremedlem Kristin Helle Valle Styremedlem Sigmund Kvernes Dagleg leiar ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

28 godesirklar.no

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer