Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og"

Transkript

1 ÅRSMELDING2010

2 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv i våre tre kommunar. I denne årsmeldinga har vi gleda av å gje smakebitar på noko av det regionen kan by på. Takkar alle som har delteke med utstyr og har vore tolmodige modellar.

3 INNHALD 04 Dagleg leiar: Sigmund Kvernes 05 Visjon for Gode Sirklar 06 Styret 07 Minneord NÆRINGSUTVIKLING 09 Etablerartenesta Kysteventyret 13 Verdiskapning ut mot havet 15 Førebyggjande tiltak mot finanskrisa 16 Marint industrinettverk 17 Analyse av innovasjonssystemet i Øygarden kommune 17 Marin bioteknologi UTDANNING 19 Praksisnær læring 19 Ingeniørstudiet på Straume. STADUTVIKLING Perler i Nordsjøløypa 22 Gjerdet kulturminnegard 23 Sentrumsdialog Rong MÅLOPPNÅING Samandrag frå året REKNESKAP OG REVISJON Styrets beretning Vedlegg Rekneskap og revisjon Grafisk design: Gautehatlem.no

4 Gode Sirklar AS - EIN REISKAP FOR BEREKRAFTIG UTVIKLING I REGION VEST Eigarane av Gode Sirklar AS, kommunane Sund, Fjell og Øygarden, har alle gjort vedtak om å vidareføre selskapet og styrkje økonomien. Vedtaket er mellom anna basert på ei evaluering av Gode Sirklar, som er gjort av Agderforskning. Dette har danna grunnlag for at styret i selskapet har hatt ein dialog med SINTEF ved konsernleiinga, om vidare utvikling av selskapet og partnarskapet. SINTEF har ansvaret for utvikling og drift av Gode Sirklar gjennom ein partnarskapsavtale. Vi er inne i ein prosess der ein gjer opp status for kva ein har fått til, og korleis den vidare strategien for selskapet skal vere. Ein brei dialog med næringslivet i regionen er viktig. Det vert arbeida med ulike prosjekt, der bedrifter er deltakarar, og prosjekta har ført til etableringar som Sotra Marine Industrinettverk. Vi arbeider og med eit prosjekt for nettverksutvikling mellom bedrifter i Øygarden. Arbeid for å kartlegge framtidige behov vert gjort i samarbeid med Vest Næringsråd og Høgskolen i Bergen. Dette har resultert i prosjektet Program for kompetanseutvikling, med fokus på små og mellomstore bedrifter i regionen. Styret har og teke initiativ til ein dialog med Styret i Vest Næringsråd og andre nøkkelpersonar i næringslivet for å forankra den vidare strategien for selskapet. Gode Sirklar AS er utfordra til å ta ei rolle i ei langsiktig satsing som byggjer på historia til næringslivet i regionen. Temaet for denne satsinga er: Ta havet i bruk! Det er selskapet sin ambisjon å bidra til at regionen vår får ein profil som leiande på dette området. For å få til dette, er det behov for samhandling med nøkkelaktørar i Bergensregionen. Vi ønskjer framleis å bidra til samfunnsutvikling ved å kople utdanning og næringsliv, gjennom praksisnær utdanning og stadutvikling - der kunst og kultur spelar ei nøkkelrolle. Denne tilnærminga er heilt naudsynt for å trekkje til seg unge talent og framtidig kompetanse, som næringslivet vil trenge. Det er ein knallhard konkurranse om dei beste hovuda i næringsliv og forvaltning. Gode Sirklar si rolle er å sikre samhandling mellom eigarane, næringslivet og kunnskapsmiljø som bidreg til utvikling av lokale og regionale initiativ, for at desse skal bli berekraftige. I dette arbeidet ønskjer vi å vidareføre dei gode resultata av Perler i Nordsjøløypa. Vi har arbeidd for å få fram kunsten si rolle i stadutvikling gjennom prosjekt som Kaisess og Luftskipet. Vi har døme på at denne kompetansen bidreg til utvikling av attraktive arbeidsplassar i det etablerte næringslivet. Sigmund Kvernes Dagleg leiar ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

5 VISJONEN TIL GODE Sirklar AS Vi har i 2010 hatt ein prosess for å klargjere kva rolle Gode Sirklar skal ha i framtida. Denne prosessen er basert på eigne erfaringar, evalueringa som vart gjennomført, og ein samla kunnskap om kva som trengs for ei berekraftig utvikling av næring og samfunn i framtida. Vi har kome fram til at ein ønskjer å satse vidare på: Forskingsbasert kunnskap kopla til lokal kompetanse og behov. Heilskapleg tilnærming mellom interessentar. Fokus på meirverdi gjennom samhandling. Balanse mellom profesjonalitet, dynamisk og innovativ nytenking. Visjonen: Samskapt Meirverdi ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

6 STYRET I Gode Sirklar As STYRELEIAR Eli Berland Ordførar i Fjell kommune STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM Ove Bernt Trellevik Ordførar Sund Kommune Olav Martin Vik Ordførar Øygarden kommune Kristin Helle Valle Daglig leder av Litteraturhuset i Bergen Tove Ormevik Offshore Installation Manager i BP Norge STYREMEDLEM DAGLEG LEIAR Tove Håpnes Seniorforskar SINTEF Sigmund Kvernes Dagleg leiar Gode Sirklar BISITJAR BISITJAR Berit Vetlejord Hordaland Fylkeskommune Åge Landro Styreleiar i Vest Næringsråd ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

7 2010 døydde to styremedlemer i Gode Sirklar AS. Ordførar Lars Lie (63) I frå Fjell døydde uventa i juni og ordførar Albrigt Sangolt (61) frå Sund døydde i september etter ei tids sjukdom. Albrigt var med då selskapet Gode Sirklar AS vart danna. Lars kom inn i styret etter kommunevalet i 2007 og var styreleiar i selskapet frå same tid. Begge var opptekne av samfunnsutviklinga i vår region og engasjerte seg sterkt i selskapet si verksemd. Dei var framoverlente i sakene og debattane rundt styrebordet. Når to så markante menneske døyr i frå oss, midt i arbeidsøkta, vert det eit tomrom og sakn for oss som set att og skal føra verksemda vidare. Me lyser fred over gode minner etter to kjære kollegaer og styremedlemer i Gode Sirklar AS. Olav Martin Vik Ordførar i Øygarden ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

8 NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

9 Gode Sirklar sitt innsatsområde næringsutvikling skal bidra til å dekkja kompetanse- og kunnskapsbehov for innovasjon og utvikling i næringar og bedrifter som er berekraftige og som skaper økonomisk vekst. Vi prioriterer energinæringa som i aukande grad inkluderer fornybar energi, marin næring og reiseliv og kulturbasert næring. Vi har spesiell fokus på små og mellomstore bedrifter og ulike former for samhandling mellom desse basert på felles behov eller lokalisering. Gode Sirklar har ansvar for regionen si Etablerarteneste som vert utvikla og drive i samarbeid med kommunane og NAV. ETABLERARTENESTA2010 løpet av 2010 har vi hatt møter med I eit 20-tals etablerarar.13 av desse har fått rettleiing og vurdering av sine forretningsplanar. Gode Sirklar tar óg ansvar for at nyetablerarane skal få tilgang til og informasjon om viktige miljø og nettverk, som kan bidra til utvikling av bedrifta. Eksempel på dette kan vera nettverk og tilbod gjennom samarbeid med Høgskolen i Bergen (HIB), Business Region Bergen (BRB), Hordalands fylkeskommune (HFK), Innovasjon Noreg, SINTEF og andre forskingsinstitusjonar, eller nettverk som Gode Sirklar har utvikla saman med kommunane og næringslivet i vår region. For nokre av verksemdene har rettleiingsarbeidet vore prega av utviklingsarbeid mot eit nettverk eller ein bransje. Rettleiingsarbeidet skaper med det meirverdi for heile bransjen i regionen. Næringsvurderingar. Det er eit mangfald av verksemder som nyttar etablerartenesta, utan at nokon er overrepresentert. Vår oppgåve er å vurdere potensialet i forretningsideen og levere ei skriftleg næringsvurdering av aktørane. NAV nyttar vurderingane for å kunna prioritera ulike økonomiske støtteordningar. Samhandling og kompetanseheving. Sjølv om Gode Sirklar har fått det formelle ansvaret for å drive Etablerartenesta i vår region, er det ei kjennsgjerning at det for mange nyetablerarar er naturleg å ta kontakt med sin kommune eller sitt NAV-kontor når dei treng hjelp til denne type teneste. For at vi som utgjer førstelina (Gode Sirklar, NAV og Servicetorga) i vår region skulle få tettare kontakt og meir kunnskap om kvarandre sine oppgåver, meldte vi oss opp som ei samla gruppe til kurs på Høgskulen i Bergen hausten Kurset er eit samarbeid mellom HiB, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune som ein del av Partnarskapsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og regionkontora om samarbeid i det regionale næringsutviklingsarbeidet. Felles forum. Som resultat av kurset på Høgskulen i Bergen blei det levert gruppeeksamenar frå fire grupper. Alle gruppene var blanda; med deltakarar frå alle kommunar og alle sektorar. Dette gjer at vi no har fått avdekt behov og potensiale for vidare satsing på etablerarrettleiing. Vi har og fått eit betre grunnlag for betre samhandling mellom kommunane og sektorane vi representerer. Vi ser det vil vera naudsynt å ha fokus på ei kontinuerleg kompetanseutvikling for etablerarrettleiarar, for å sikra at oppgåvene vi er sett til å handtere vert utvikla, og at det ikkje blir personavhengig om vi kan levere kvalitet i tenesta. Vi samla oss alle om eit felles forum som trer i kraft for fullt i Forumet skal ha hovudfokus på kunnskapsutvikling for alle som er ein del av førstelina i vår region. I tillegg har forumet som ambisjon å vera tidsaktuelle når det gjeld behova som rører seg hjå nyetablerarar og i ulike bransjar. Forumet vil i fellesskap vurdere innhald og aktivitetar for å sikra at vi når målet vi har sett oss. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

10 KYSTEVENTYRET -Kvifor skal vi satsa på reiseliv? Reise- og opplevingsnæringar bidreg til omdømebygging, identitet og aktivitetstilbod, noko som er verdfullt langt utanfor den direkte omsetninga i bransjen. Kysteventyret satsar på å få ein større del av veksten i reiselivet i Hordaland og Bergensregionen til å gi effekt på utviklinga av reiselivet i Fjell, Sund og Øygarden. Prosjektet Kysteventyret skal utvikle ei fleksibel og attraktiv organisering for reiselivet i Fjell, Sund og Øygarden. Det skal vi gjere med ein heilskapleg strategi og ei rekkje enkelttiltak, som bidreg til produktog marknadsutvikling, kompetanseheving og synleggjering. Vi ønskjer at reiselivet skal bidra til samfunnsutvikling. Gjennom aktivitetane i prosjektet skal vi drive systematisk forankringsarbeid. Vi følgjer dei same prinsippa i reiselivsprosjektet som i Gode Sirklar: Vi skal vere Tett på, samskapande og friske. Vi ønskjer å føre lokalt engasjement inn i ei felles retning, med tilførsle av forskingsbasert kompetanse. Når innbyggjarane er stolte av staden sin og vil dela dette med andre, har ein eit godt grunnlag for reiseliv. Gode Sirklar har sidan 2009 utvikla felles målsetjingar, profil og kommunikasjonsplattform for ei reiselivssatsing med Kysteventyret som merkenamn. Vi byggjer på tradisjonar og dei unike opplevingane som naturen gjev. Som ein del av ein langsiktig strategi for å nå målsetjingane byggjer ein stein på stein, samstundes som ein løftar fram tilbod som kan vise til resultat på kort sikt. I satsinga på Kysteventyret legg ein stor vekt på samhandling med Vest Næringsråd (VNR) og deltakarar frå næringa, kommunane og inviterte kompetansemiljø. I løpet av det siste året er kysten vest for Bergen samla som destinasjonen Kysteventyret. Felles marknadsføringstiltak, og eit vell av aktivitetar, har ført store og små bedrifter saman og gjort opplevingane så nær byen synlege både for bergensarar og verda elles. Nettportalen kysteventyret.no er utvikla på norsk og engelsk. Sparebanken Vest og LieGruppen har gjort dette mogeleg med økonomiske bidrag. Nettportalen fungerer no i samhandling med Fjordnett og Innovasjon Noreg sine databaser. Regionen Sotra og Øygarden vert synleg både nasjonalt og internasjonalt gjennom nettsatsinga. Marknadsføring: Kysteventyret har vore med i Noregs-kampanjen og Hordalandsmagasinet. Gjennom Visit Hordaland kom Sotra og Øygarden med i septemberutgåva av Reiser og Ferie, samt i det engelske magasinet In Scandinavia. På den nye sida til Visit Hordaland.no er Kysteventyret blitt synleg som ein av seks destinasjonar i Hordaland. Sosiale media: Vi har satsa på å vere aktive i sosiale media. Kysteventyret har profil på Facebook og Twitter og er aktive med oppdateringar av nyhendingar, aktivitetar og arrangement. VNR og Kysteventyret har saman delteke på reiselivsmessa i Bergen, Møteforum og OTD-messa m.m. VNR og Kysteventyret presenterte i desse ulike samanhengane det mangfaldet av tilbod som regionen 10 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

11 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

12 har for ei rekkje ulike kundegrupper. Mange er nysgjerrige på regionens unike opplevingar. Saman med Radisson BLU og Turbuss Vest vert det selt gruppepakkar med til dømes havørnsafari i Telavåg, som inkluderer transport frå Bergen sentrum. Slike pakketurar vert ei sentral del av satsinga framover, i samarbeid med dei involverte aktørane. Guideservice: Gjennom verdiskapingsprosjektet Perler i Nordsjøløypa har det blitt utdanna guidar. Med dette er Guideservice oppretta. Vi har no guidar i regionen som kan ta oppdrag på norsk, engelsk og tysk. Bedriftsstipendiat: Kysteventyret fekk i september 2010 ei bedriftsstipendiat som har arbeid i prosjektet i 10 månedar. Stipendiatstillinga er finansiert av VRI, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, Høgskulen i Bergen og Gode Sirklar. Stipendiaten har hatt mange arbeidsoppgåver og har kome med nyttige bidrag i arbeidet med Kysteventyret. Fiskarbondens marknad: har vorte eit innarbeidd arrangement på Sartor Storsenter i regi av Kysteventyret. Marknaden byr på kortreist mat frå lokale aktørar. Det fyrste Fiskarbondens marknad vart arrangert i september 2010 etterfulgt at eit nytt marknad i november. Sartor Storsenter er ei viktig samarbeidspartnar for organiseringa av marknaden. Vestlandsforteljingar: Fokus på historieforteljing Vestlandsforteljingar har vore eit viktig bidrag i Kysteventyret i I september 2009 vart vi utfordra til å søkje på eit pilotprosjekt for historieformidling/storytelling i Hordaland. Prosjektet fekk namnet Vestlandsforteljingar. Oppdragsgivar, Hordaland Fylkeskommune, tok sikte på at pilotprosjektet skulle vera grunnlaget for eit hovudprosjekt innanfor heile fylket, der historieforteljing vert brukt til å formidla lokal kultur og historie. Prosjektet si målsetjing var å bruka historier knytt til opplevingar og eksisterande attraksjonar på Sotra og i Øygarden. Forteljingane har forankra natur- eller kulturbaserte tema. 12 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

13 TRYGVE NIPEN Verdiskapning ut mot havet Om vi meiner alvor med reiselivet i regionen, må vi ha Kysteventyret. Vi treng eit bindeledd, vi treng fellesskapet - og vi treng overnattingsplassar. Då Perler i Nordsjøløypa kom, blei det fart i arbeidet med å restaurere kulturminne og skape aktivitet. Frå før hadde vi rydda Nordsjøløypa frå Glesvær til Kallestad, og organisert gruppa Ut mot havet. No kom det til midlar og interesserte instansar, som Riksantikvaren og Gode Sirklar. Vi fekk sett i stand Selstøbuene, Kyrkjegarden ved havet og Selstøkvedna. Verdien av arbeidet auka mykje då reiselivssatsinga til Gode Sirklar, som no er blitt Kysteventyret, starta. Under det første idémyldringsseminaret kom tanken om Havørnsafarien opp. I Telavåg hadde ein lenge fora eit havørnpar, og vi hadde Nordsjøløypa, båtar og Selstøbuene som tilknytingspunkt. Her låg alt til rette, og vi skjønte straks at vi kunne pakke eit opplegg: Fottur med historiefortelling til Selstøbuene, servering av lokalmat, tur på havet i open båt - så mykje oppleving at deltakarane har mykje att om ørna ikkje skulle vise seg. Kysteventyret har gjort eit stort arbeid med å lansere Havørnsafari, både på nettsidene sine, dei store reiselivsplattformene, og gjennom avtalar med hotellkjeder. Med at det no har kome eit hotell i kommunen, aukar bruken av tilbodet. Trygve Nipen summerer opp 10 års planmessig og dyktig utført kulturog reiselivsarbeid i nokre få setningar. Forteljinga om havørnsafarien er forteljinga om korleis Gode Sirklar og Kysteventyret ønskjer å arbeide for næringslivet: Godt forankra, berekraftig verksemd i kommunane blir kopla på initiativ og kompetanse på fagfeltet. Det blir skapt samarbeid, og verksemda får tilgong til felles marknadsføring, ekstern finansiering og ein fellesskap i bransjen. Trygve Nipen har drive rorbuutleige i Årvika ved Telavåg frå Denne verksemda går for så vidt av seg sjølv, seier Nipen. Sal gjennom eiga nettside sørgjer for godt belegg. Auke av attraktiviteten til regionen, meir trafikk og høgare aktivitet, krev noko meir. Marknadsføringskanalane og merkevarer som Visit Bergen, Fjord Norway og Visit Norway er der, og vi har ein god del tilbod på øyane her vest, seier Trygve Nipen med engasjement, og held fram: - Men det er ingen som kjem og spør oss om vi har noko å tilby turistar som kjem til Vestlandet og Bergensregionen. Vi må vere aktive og fortelje om oss sjølve, kome med i annonseringa, brosjyrane og på nettsidene. Her har Kysteventyret ein viktig rolle. For einmannsbedrifter er det uråd å arbeide med å tilpasse seg nettlanseringar, bookingsystem og kjøpe plass på messer og alt anna som skal til. Gjennom Kysteventyret har vi blitt eigen reiselivsdestinasjon, vi er synlege overalt. Nipen legg vekt på konklusjonen: - Om vi meiner alvor med reiselivsnæringa i denne regionen, må vi ha Kysteventyret. To moment til er viktige å få med: - For det første må vi ha fleire overnattingsplassar. Om turistane bur på hotell i Bergen, får vi ikkje same besøksfrekvensen. Bur folk lokalt, vil dei orientere seg om tilbod på staden. - Det neste gjeld vurdering av effekten. Å innarbeide kysten som reisemål er eit langsiktig arbeid. Vi kan ikkje vente eksplosjon av besøkstala frå eit år til neste. Først når vi ser utviklinga over år kan vi sjå effekten av satsinga på Kysteventyret, avsluttar Trygve Nipen, verdiskapar, næringsdrivande og kulturberar I Telavåg. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

14 14 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

15 FØREBYGGJANDE TILTAK MOT FINANSKRISA: Program for Bølgjekrefter (BKP) Program for Bølgjekrefter (BKP) vart utforma mot slutten av VNR, næringsliv, kommunane, Hordaland fylkeskommune og NAV vart inviterte som viktige samarbeidspartnarar i tillegg til HiB og UiB. I regi av GS vart programmet utvikla som ein serie med einskildtiltak eller prosjekt. Kvart prosjekt var organisert med programleiar og prosjektgruppe. Programmet si hovudmålsetting var å jamne ut verknadene av dei økonomiske nedgangstidene. Regionen skulle kome styrka ut av krisetidene, med betre kompetanse, meir samarbeid og utvikla nettverk, og med framtidsoptimisme i næringsliv og offentleg sektor i behald. Opphavleg omfatta BKP 9 ulike tiltak eller aktivitetsområder. Etter kvart som finanskrisa syntes å sleppe taket i 2010, vart tiltaka meir spissa mot følgjande fokusområder: Kompetanseforum: Samarbeid med HiB, VNR og næringsliv om konkretisering av innhald og ressursar for tilrettelegging av ulike kompetansehevingstiltak. Aktivitet og tiltak er særskilt retta mot samarbeid mellom eit utval små og mellomstore bedrifter i regionen. Akselerasjonskonferanse: Årleg arrangement. I februar 2011 vart konferansen Reiselivsopplevelser i vest gjennomført, retta mot reiselivsnæringar. Kartlegging av næringslivsutfordringar vart gjennomført sommaren og hausten 2010 i samarbeid med HiB. Data frå Questback-undersøkingar, intervju og statistiske kjelder har gjeve oss eit visst faktagrunnlag for framtidige tiltak og prioriteringar. Tilbod om kompetansehevingstiltak vart utvikla i 2010 i samarbeid med NAV og Sotra Vidaregåande Skule. Det viste seg at etterspurnaden etter dette var liten. Forklaringa kan vere at den internasjonale lavkonjunkturen avtok i Regionalt opplevde sentrale bransjar i næringslivet større optimisme, og gode framtidsutsikter. Gjennom BKP har Gode Sirklar og kommunane i regionen vist evne og vilje til å møte utfordringane knytt til finanskrisa på ein offensiv og konstruktiv måte. Vi meiner at dette viser gode eigenskaper knytt til beredskap, samhandling og mikroorganisering i vanskelege tider, noko som vil vere nyttig lærdom å ha med seg når neste bølgjedal kjem. BKP vart avvikla som Program i 2010 grunna endra føresetnader for programmet, og ikkje minst tydelege indikasjonar på at finanskrisa var på hell. Vi har vidareført einskildprosjekt og aktivitetar, som ledd i GS sin auka fokus på direkte samhandling med næringslivet i regionen. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

16 MARINT INDUSTRINETTVERK Nærkontakt mellom skule og samfunnsliv Sotra Marine Industrinettverk (SMI) ønskjer å utvikle ei sterk marin klynge, etter subsea-modellen på Ågotnes. Ved utgangen av 2010 var navnet Marint Industrinettverk. SMI vart etablert på tampen av 2009 og har, 20 medlemsbedrifter, frå fiskeri og oppdrett til restaurant og kafé drift. Nettverket er godt etablert på Skaganeset i Sund. Kommunen har ein sterk næringsstruktur, med heile verdikjeda i marine næringar representert, og høg verdiskaping. Her ligg bedrifter som følgjer fisken frå sjøen til matfatet. Gode Sirklar har vore ein pådrivar for å få etablert og utvikla nettverket. - Utan Gode Sirklar hadde det vore vanskeleg å realisere SMI. Vi har eit godt samarbeid, seier styreleiar i SMI og dagleg leiar i Biomega, Ola Flesland. Sprell levande undervisning. I 2010 vart SMI kopla saman med programmet for Praksisnær undervisning i heile skuleløpet. Økologien i havet, mat til milliardar av menneske, fotosyntese, kjemien til dei umetta fettsyrene er opplagte undervisningsemne i skulen. Andre tema er statistikk, økonomi, lokal geografi, valutarekning og klima. Regionen er rik på marin og maritim næring med høgt kunnskapsnivå, og der er slike fagtema i dagleg bruk. For Gode Sirklar er det ei naturleg oppgåve å kople bedrifter som tar samfunnsansvar, med utdanning som vil vere nær praksis og motivere for framtida. Lærarar frå ungdomsskulen og vidaregåande skular har møtt både oppdrettsselskap og foredlingsindustri, for å lære om bedriftene og deira fagpraksis. Formålet er å byggje gode undervisningsprogram. Målsettinga er at elevane skal møte fagfolk frå næringa både på skulen, og gjennom undervisningstiltak i bedriftene. Sotra Marine Industrinettverk har teke initiativ til samarbeidet. Hordaland fylkeskommune bidreg med finansiering. Det skisserte programmet for ungdomssteget vil gå over tre år. På 8. trinnet får elevane oversyn over bransjen, og sjå eit av anlegga. I 9. klasse går ein meir inn på faglege tema, som eksempla i innleiinga antyder. Ved for eksempel å studere leppefisken sin økologi, kan elevane få innsyn i økologien i havet, og gjennom å følgje sal av fisk til Hong Kong vil dei lære mykje om økonomi, internasjonal handel, valuta og geografi. I 10. klasse er merksemda på yrke og utdanning. Elevar frå arbeidslivsfaget på Ulveset skule var dei første som fekk prøve seg på sjøen. Ombord i MS Siglar, og på eit av Marine Harvest sine oppdrettsanlegg, fekk dei førstehands opplæring om fórutnytting, fiskeria gjennom året og drift av eit moderne farty. 16 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

17 ANALYSE AV INNOVASJONSSYSTEMET I ØYGARDEN KOMMUNE MARIN BIOTEKNOLOGI I VERDSKLASSE PÅ SKAGANESET Biomegas nye fabrikk kan bli senter for utvikling av marine bioprodukt. Interessentar frå næringslivet, forskning og det offentlege kan bidra til bioteknologiklynge på Skaganeset i Sund. Med konsentrert protein basert på fiskeråstoff kan næringa nå nye marknader. Om bedrifter og institusjonar no etablerar seg nær kvarandre her, kan Sund få et innovativt og leiande miljø i ei næring som har framtida føre seg. Dagleg leiar Ola Flesland i Biomega meiner alt ligg til rette for eit pilotanlegg og testsenter for avanserte næringsmiddelprodukt, i tilknyting til den nye fabrikken på Skaganeset. -Vi er med i fleire forskingsprosjekt, og har samarbeid med både UiB, Nofima og utenlandske forskningsmiljø, seier Flesland. Også Innovasjon Noreg, Sund kommune og Fiskeriforum Vest er positive til å få samlokalisering og etablering av eit testsenter på Skaganeset. Det ligg gode industriog kontorlokale i området, slik at dei som vil etablere seg og vere tett på utviklinga, kan opprette alt frå eit lite kontor til produksjon eller testing. Fabrikken Biomega bygger kan ta unna tonn råstoff i året. Produkta er i tre kategoriar: lakseolje- og mjøl, og i tillegg hydrolysert protein. Vi er vande med å bruke sunne fettsyrer frå fisk, det vi kjenner som Omega3. Proteinekstraktet Biomega produserar blir no testa i dyrefor, men kan gjerne vere kosttilskot for menneske. Her ligg det nye marknader med utgangspunkt i bioteknologiske prosessar, både innan mat og helse slik vi ser det i dag, og innan den komande bioøkonomien knytt til matproduksjon, materialteknologi, energi og bioteknologi. Neste generasjon produkt av denne kategorien kan bli utvikla, testa og produsert på Skageneset. Biomega kan samarbeide i mange retningar, påpeiker Ola Flesland: forskarar kan kome hit og prøve ut hypotesane sine, bedrifter kan teste nye produkt, råstoffprodusentane kan arbeide med utbyttinga av restråstoffet sitt, og vi kan ha samhandling for å nå ein breiare marknad. Det som skal til no, er at etableringane kjem. Gode Sirklar og Sotra Marine Industrinettverk arbeider for at klyngedanninga og pilotanlegget skal kome i gong. - Det er mykje positiv stemning og velvilje ikring tanken om ein bioteknologiklynge, fortel Ola Flesland. At også ordføraren og Sund kommune stør konseptet, kan gjere det lettare å trekke til seg viktige aktørar - så vil tyngdekreftene setje inn; om her blir interessant og attraktivt å vere, vil endå fleire kome til. eit velfungerande innovasjonssystem er det tette og gode I koplingar, samt samhandling og relasjonar mellom næringsliv, offentlige styresmakter og forsking- og utviklingsinstitusjonar (FoU). Gode Sirklar gjennomførte i 2010 ein analyse av innovasjonssystemet i Øygarden kommune. Målsettinga var å kartleggje situasjonen som grunnlag for å jobba fram ein felles tiltaksplan. Det blei gjennomført semi-strukturerte samtalar med bedriftsleiarar i 25 bedrifter, og intervju med politisk og administrativ leiing i Øygarden kommune. Funna blei presentert i felles møte der også måla for vegen vidare blei diskutert. Det vert no jobba vidare med to hovudmål; det eine er å utvikla relasjonar og samhandling lokalt mellom bedrifter. Det andre er å utvikla CCB Kollsnes som vindkraftbase for offshore vind. Tiltak retta mot desse to hovudmålsettingane vil vera fokus i ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

18 UTDANNING Gode Sirklar har teke initiativ til ei satsing på heile skuleløpet, frå barnehage til høgskule- og universitetsnivå. Målet er å utvikla kompetansearenaer der skulane, føresette og næringslivet samarbeider. Målet er å skapa undervising som involverar og motiverar. Betre kopling mellom skule, samfunn og lokalt næringsliv skal stimulera til yrkesval som sikrar rekrutteringa i regionen. Undervisningsprogrammet til Gode Sirklar femner om heile utdanningsløpet. Programmet er basert på tanken om praksisnær læring, og ein samfunnsaktiv skule. Læringsarbeidet tek utgangspunkt i deltaking og samarbeid med fagpersonar innann ulike bransjar, organisasjonar og næringar. 18 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

19 PRAKSISNÆR LÆRING Ingeniørstudiet på Straume er blitt ein suksess! Den bærande ideen i Gode Sirklar si utdanningssatsing er Praksisnær Læring. For Gode Sirklar handlar satsinga om kvalitet, samhandling og elevane si læring gjennom heile utdanningsløpet. Kontinuerleg fokus på kvalitet i utdanninga og læringsprosessane er særs viktig for satsinga. I arbeidet med å oppnå enno betre kvalitet er samhandling internt i skulane og med lokalt arbeidsliv berande element. I samarbeid med skulane vert det utvikla og prøvd ut læringsprogram, med utgongspunkt i læreplanen. Saman med lærarane vert det søkt på å bygge opp komplette læringsprogram, der eit praktisk undervisningstiltak inngår som kjerne. Sentralt i den praksisnære tilnærminga er at elevane må ha teoriundervisning i forkant, og kunnskapar dei allereie har blir henta fram. Det vert gitt tydelege meldingar til elevane om kva som blir venta av dei, kva dei skal gjennomføre, og korleis dei blir vurderte. Kunnskapsløftet sine mål for kompetanse og grunnleggande ferdigheiter er styrande for alle aktivitetar. Elevane får rettleiing og det er organisert fagleg oppfølgjing i etterkant av praksisnærtiltaka. Universitetet i Bergen, Fjell pedagogiske senter, Statoil og andre industriverksemder har vore samarbeidspartnarar i utvikling og gjennomføring. Døme på program er hydrokarbonundervisning for ungdomssteget, utvikla ved Sund ungdomsskule, og klimaundervisning for mellomsteget, laga saman med lærarar og elevar på Landro skule. Sentralt i vidareutvikling i skuleverket vårt er satsinga på læraren. Frå først av retta mykje av Gode Sirklar sin undervisningssatsing seg inn på klasserom og elev, med direkte bidrag til undervisninga. Kompetanseheving, nettverk, tilbakemeldingar og fagpedagogisk støtte til læraren er avgjerande faktorar for å gjere undervisningsmodellane effektive, og til dei verkty for gode læringsresultat og motivasjon som dei er meint å vere. Dette gjev mange spanande oppgåver for oss i Gode Sirklar, skulane, barnehagane og næringslivet i regionen. Utdanningsdirektoratet støtta godt opp under vår satsing i perioden gjennom programmet Program for skuleutvikling. Vi mottok i denne perioden betydelege midlar til satsinga. Men vel så viktig var den anerkjenninga ein slik stønad gav til det arbeidet som er gjort på skulane og i verksemdene i regionen. Dette er blitt følgd opp med vitjingar frå både stortingsgrupper og statssekretærar. Tilbakemeldingane har vore framifrå! Da program for skuleutvikling var over, så gjekk satsinga over i ein annan fase, ein fase kor den daglege drifta og den daglege praksisen må stå i sentrum. Dette er på mange måtar den store testen for prosjektet. Prosjektet må no over i ein berekraftig driftsfase kor den praksisnære læringa blir den læringa elevane møter i kvardagen. Vi er budd på at dette vil vere ein krevjande prosess, samstundes som det vil vere ein givande og inspirerande prosess for både elevar og lærarar. 19 studentar frå ingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen (HiB), begynner på masterstudiet innan subsea på NTNU hausten Ambisjonen er at alle skal fullføra studiet med oppgåver i bedrifter i vår region i Gode Sirklar samarbeida tett med HiB for å utvikla eit ingeniørstudium på masternivå tett på bedriftene i vår region. Som kjend blei ingeniørstudiet starta i AGR sine lokalar på Straume med viktig hjelp frå private næringsaktørar. Studiet har sidan oppstarten hatt eit særs tett samarbeid med bedrifter i regionen. No er det meir enn 20 bedrifter som tilbyr praksisplassar, og alle hovudoppgåvene (bacheloroppgåvene) vært fylgt opp og gjennomført i samarbeid med bedrifter. Det er rundt 40 studentar som er med på opplegget kvart år, og i skrivande stund er det omlag 120 studentar i Straume Næringspark. Studiet er svært populært og det er høge krav for å bli tatt opp som student. I 2011 var det 132 søkjarar på 40 studieplassar. HiB har no oppnådd å få statleg finansiering av studiet. For at studentar skal få moglegheit til å fullføra eit masterstudium innan subseafaget har Gode Sirklar i samarbeid med HiB etablert eit masterstudium gjennom ein avtale med NTNU. NTNU skal bidra til innhaldet i utdanninga. Dette er bakgrunnen for at 19 studentar frå HiB startar på masterstudiet på NTNU i Intensjonen er at dei som andre års studentar kjem attende til regionen og fullførar masteroppgåvene sine i næringslivet her. Hovudoppgåva for Gode Sirklar no er å samarbeid med Fjell kommune og HiB for å finna ein permanent lokalisering for studiet i vår region. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

20 STADUTVIKLING 20 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

21 Gode Sirklar har i 2010 hatt gleda av å delta i spanande oppgåver saman med næringsaktørar, kommunane og lokalsamfunn i spørsmål om berekraftig stadutvikling. For å kunna skape grunnlag for berekraft og koma fram til dei gode heilskaplege løysingane, er notidas kulturelle verdiar og fenomen viktig å ha medvit om. Fundamentet som framtidsvisjonane skal byggjast på er lokal identitet og kultur var siste år som deltakarar i verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren og mykje av vårt arbeid har handla om rapportering og samling av dokumentasjon frå dei fire åra programmet har vart. Høgdepunktet dette året var likevel ei noko forsinka opning av Luftskipet ved Gjerdet kulturminnegard, med utstilling av den kinesiske kunstnaren Woojung Chun. PERLER I NORDSJØLØYPA - eit prosjekt i verdiskapningsprogrammet Perler i Nordsjøløypa (PIN) var eitt av to program frå Hordaland i Verdiskapingsprogrammet (VSP) som Riksantikvaren (RA) starta i Prosjektet vart avslutta ved utgangen av PIN er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Fjell, Sund og Øygarden, Museum Vest, Hordaland Fylkeskommune, lokale kunstnarar og næringsliv. Gode Sirklar har hatt prosjektansvar. I PIN inngår seks delprosjekt. Av desse er tre kommunepilotar - eitt for kvar av kommunane Sund, Fjell og Øygarden. I tillegg er det tre fellesprosjekt som femner om alle kommunane: Kaisess, Det mobile kulturhuset Luftskipet og Guideservice. Fellesprosjekta vektlegg kvar på sitt vis formidling gjennom tradisjonelle og innovative verkemiddel, arenaer og media. Fellesprosjekta har hatt aktivitetar og tilbod knytt opp mot dei aktuelle kulturminna i kvar kommune. Mål og ambisjonar for PIN har vore å utløyse kulturhistoriske verdiar i autentiske miljø i regionen. Slik skal prosjektet bidra til næringsutvikling, og dessutan vere eit samlande, representativt og identitetsberande symbol for regionen. Det har og vore eit mål at aktivitetar som fram til no har vore drivne av frivillige, skal løftast opp på eit profesjonelt nivå. Vi ønskjer å sikre langsiktige og kvalitetsmessige opplevingsprodukt. Formidlingsaktivitetar initiert av kunstnarar og museum skal bidra til refleksjon rundt kulturarven. Leiinga av dei 6 delprosjekta har vore basert på deltidsengasjement. Det har vore stilt krav til effektiv leiing, prioritering og ressursutnytting. Fleire av delprosjekta har og hatt medverknad frå eigne arbeidsgrupper som har bidrege med ressursar og fagleg innhald. Arbeidsforma har kravd styrka vektlegging på prosjektstyring, samhandling, erfarings- og ressursdeling mellom delprosjekta. Dei siste åra har prosjektgruppa (dei 6 delprosjektleiarane) for PIN hatt fellesmøte omlag kvar 3.veke medan styringsgruppa for PIN har vore samla i snitt 4-5 gonger i året. Styringsgruppa for PIN har hatt ansvar for å: -sikra kommunikasjon og forankring til basisorganisasjonane. Det er eit tverrfagleg råd som skal bidra til at prosjektet får dei naudsynte ressursar som trengs. Dei skal og gje råd og konkludere i saker som prosjektansvarleg og prosjektleiar legg fram, gje prosjektleiar støtte for å sikra framdrift og følgje opp sakene som vert handsama i styringsgruppa. Det er viktig å peika på at kostnadene til rehabilitering for nokre av kulturminna vart vesentleg dyrare enn føresett, og at det dermed ikkje har vore mogeleg å ferdigstille alle innanfor prosjektperioden Men det har vore politisk vilje til å prioritere økonomiske midlar over dei kommunale budsjetta i 2011 for å fullføre mesteparten av rehabiliteringa. Økonomitala viser at styringa i prosjektet har vore god og at kostnadene har vore tilpassa forventa inntekter til ei kvar tid gjennom prosjektperioden. Framdrifta i dei ulike delprosjekta har vore prioritert i høve melding om tilsegn på økonomiske midlar. Tilbakemeldingar frå dei involverte i PIN-prosjekta i 2010, tyder på at VSP har vore nyttig og lærerikt, og at timinga var god i høve til å ta vare på fysiske kulturminne, lokale tradisjonar og kulturarv. Vi ønskjer å stimulere til identitetskjensle og stoltheit over eigen kulturarv. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

22 Gjennom PIN har ein sett fokus på sentrale verdiar, moralsyn og levekår som kystkulturen i regionen er tufta på. Verdiar som nøysemd, næring framfor tæring osb. Vi meiner at dette er viktig å ha med seg i den vidare samfunnsutviklinga, der slike kjerneverdiar vert utfordra. Prosjektet vart formelt avslutta ved utgangen av Vi vil oppsummere erfaringane slik: Riksantikvaren har bidrege som forventa økonomisk. Nokre av dei andre offentlege programinstitusjonane har bidrege mindre økonomisk enn ein realistisk kunne venta seg. Eigarkommunane har nøytralisert likviditetsutfordringar når desse har dukka opp. Lokalt næringsliv har gitt økono misk støtte. Det er lagt ned uvurderleg innsats frå friviljuge i PIN-prosjekta. Driftkonsept for Gjerdet kulturminnegard. Fjell kommune er eigar av Gjerdet kulturminnegard som har vore ei av satsingane i Perler i Nordsjøløypa. Som eigar vil kommunen vere med å leggja premissar for den vidare utviklinga og drifta av garden etter at Riksantikvaren og Miljøverndepartementet avslutta verdiskapingsprogrammet. Gode Sirklar har fått i oppdrag å greia ut om eit mogleg framtidig driftskonsept, rammene er desse: ----garden på sikt ikkje vert ein ny utgiftspost på det kommunale driftsbudsjettet. Dette inneber at det må stillast krav til økonomisk bærekraft av drifta av garden. Det er tre produktområde drifta særleg skal konsentreast om: 1. Ta vare på gamle tradisjonar gjen nom utvikling av mat, -handverk og kunstprodukt for sal, servering og utstilling. 2. Utvikle opplevingspakkar i eit samspel mellom landbruk, kultur,historie og reiseliv 3. Formidla kvardagen i krigshistoria for den lokale, sivile befolkninga og det tyske forsvarverket på Fjell festning under okkupasjonsåra i 2. verdenskrigen. Ei av hovudsatsingsområde for Fjell kulturminnegard er å ta vare på gamle tradisjonar for mat og handverk, og formidla kunnskap om dette til nye generasjonar. Dette inneber at våningshuset kan nyttast som kafe, gardsbutikk og møtestad for ulike aktivitetar. Løa kan væra lokale for selskap, møter, konsertar, utstillingar, galleri, verkstad og kontor. Potensialet for desse aktivitetane er gjort greie for i ein eigen verdiskapingsplan for Gjerdet Kulturminnegard. Gode Sirklar AS skal på vegne av Fjell kommune i løpet av 2011 greia ut om eit mogleg driftskonseptet som ivaretek økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping knytt til Gjerdet kulturminnegard. 22 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

23 SENTRUMSDIALOG RONG Gode Sirklar mottok i desember 2009 ei bestilling frå Øygarden kommune om bidrag til ein stadanalyse og innspel til kommunedelplan. Rambøll fekk ansvaret for den formelle stadanalysen medan Sentrumsdialog Rong skulle vera ein medverknadsprosess som Gode Sirklar tok ansvar for. Føremålet med Sentrumsdialog Rong var å få djupare kjennskap til kva for ønskjer innbyggjarane hadde for utvikling av Rong som sentrum i Øygarden. Prosjektet har gitt ny kunnskap og viktige erfaringar om korleis ein kan auke engasjementet og skape ein tettare dialog mellom kommunen og innbyggjarane. Det var viktig å få kontakt med alle grupper. Vi hadde dialog med ungdom, eldre, barnefamiliar og næringsliv. Det viste seg at saker som omhandlar naturen, og ressursane som er knytt til den, har stor interesse hjå innbyggjarane. Naturutnyttinga var det temaet som var mest framtredande i prosessen. Andre tema omhandla spørsmål om identitet, berekraftig utvikling og arkitektur. Folket i Øygarden har eit brennande ønskje om både å bevara- og inkludere naturen i den vidare utviklinga av Rong som sentrum i kommunen. ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

24 MÅLOPPNÅING har vore eit år med 2010 vidareføring og avslutning av satsingar som har fått mykje merksemd frå selskapet, og som vi har nytta relativt store ressursar på. Perler i Nordsjøløypa har gjeve regionen eit omdøme, kunnskap og erfaring på kopling mellom kunst, kultur og verdiskaping. Denne satsinga er vidareført mellom anna gjennom reiselivprogrammet i Kysteventyret, og gjennom delprosjekta som ein ønskjer skal bli sjølvstendige verksemder. Dette er konkrete resultat som vil kunna gjere lokalsamfunnet meir attraktivt i framtida. I dette arbeidet blir det svært viktig å utvikla eit tett samarbeid med eigarkommunane. Satsinga vår på praksisnær utdanning som integrert del av kommunane si skuleteneste har ikkje hatt den ønska utviklinga. Vi er ikkje komne i mål her. Det er behov for at Gode Sirklar fokuserer meir på kopling mellom utdanning og næringsliv. Ein meir fleksibel gjennomføring ut frå kvar enkelt skule er nødvendig. Når det gjeld ingeniørutdanninga, så har denne vore ein suksess på bachelornivå. Det står att å dra meir nytte av moglegheitene på masternivå, der HiB samarbeider med NTNU om å kunna gi slik utdanning både i Trondheim og i regionen vår. Kompetansedriven næringsutvikling direkte mot industrien har fått auka fokus i Ein har nytta året til å utvikla målretta satsingar basert på tilbakemeldingar frå næringslivet sjølv. NCE Subsea utviklar seg svært positivt og omfattar i aukande grad næringsliv og utanfor regionen vår. Fokuset i desse satsingane blir korleis dei mindre bedriftene skal kunna dra nytte av nettverka. Det same gjeld Sotra Marine Industrinettverk, der fokus for Gode Sirklar blir å utvikla samarbeidsprosjekt med nøkkelaktørar i Bergensregionen, som til dømes Fiskeriforum Vest. Nøkkelbedrifter innan den marine næringa vil ha ei meir fokusert satsing på bioteknologibasert råstoff, med Skaganeset i Sund som base. Det blir ei sentral oppgåve for Gode Sirklar å bidra i denne satsinga. Nye tiltak direkte mot bedriftene må vere basert på tett samhandling med grupper av bedrifter, Vest Næringsråd og kommunane. Eit slikt tiltak er å følgje opp satsinga som BRB har teke initiativ til, for kompetanseutvikling på området drift og vedlikehald i marine og maritime næringar. Gode Sirklar vil ha meir fokus på å bidra til å dekkje kortsiktige og langsiktige behov for regionen sine små og mellomstore bedrifter i framtida. Selskapet har tidligare ikkje sett seg konkrete mål på dette området. Dette vil bli gjort i samband med den strategiprosessen vi er inne i no. Sidan 2005 er det tilført regionen omlag 110 mill.nok i utviklingsmidlar som direkte og indirekte resultat av Gode Sirklar initiativ. 24 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

25 STYRETS BERETNING2010 Gode Sirklar AS ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

26 STYRETS BERETNING2010 /// Gode Sirklar AS Gode Sirklar AS har i 2010 drive nærings- og samfunnsutvikling gjennom prosjektverksemd i kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Næringsutvikling i Gode Sirklar AS vert drive gjennom bedrifts- og bransjeretta aktivitetar og stadutvikling der kunst og kultur er sentralt i å skapa gode bu- og arbeidsmiljø. Selskapet si rolle er å tilføre og kople kunnskap og kompetanse frå forskings- og kompetansemiljø til lokale og regionale behov i samskaping med lokale verksemder, kommunane og andre interessentar som etterspør nettverk og samarbeid med eksterne kunnskapsmiljø. Gode Sirklar er lokalisert i Straume Teknologisenter, Straume Næringspark i Fjell kommune. Gode Sirklar, som er eigd av kommunane Sund, Fjell og Øygarden, har ingen tilsette, men vert tilført personressursar gjennom ei avtale med SINTEF. Gjennom avtala har SINTEF engasjert dagleg leiar, prosjektkoordinator og elles personressursar som er prosjektbaserte. Personressursane kjem frå SINTEF og frå andre kompetanseinstitusjonar og sjølvstendige næringsdrivande, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verksemda i 2010 har vore konsentrert om å kopla utdanning til næringsliv og samfunn, gjennom Praksisnær undervising, der forankring og implementering i alle skulane og sikra godt samarbeid med næringsliv, har hatt fokus. Selskapet har tatt initiativ til fleire nettverksprosjekt mellom små og mellomstore verksemder i regionen, dels med utgangspunkt i marine verksemder i Sund ved å etablere Sotra Marine Industrinetverk, og dels ved å initiere samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter i Øygarden. Medlemmer i NCE Subsea blir og følgd opp på ulikt vis. Ei langsiktig satsing på reiselivsnæringa er etablert i samarbeid med Vest Næringsråd. Merkenamnet Kysteventyret er ein destinasjon i Hordaland. Sparebanken Vest har gjennom Visjon Vest gjeve støtte til Vest Næringsråd og Gode Sirklar for nettportalen Utvikling og gjennomføring av prosjekt innan kultursektoren, der prosjektet Perler i Nordsjøløypa fekk status som ein av 10 pilotar i Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren, vart avslutta i 2010 med godt resultat. Selskapet driv etablerarstøtte som førstelineteneste med støtte frå Hordaland fylkeskommune. Selskapet har initiert satsinga Kompetanseutvikling for regionalt næringsliv, som er sett saman av fleire delprosjekt der føremålet er å dempa verknadene av finanskrisa og bidra til meir innovasjon i bedrifter. Selskapet har hatt sentrale roller i prosjekt som er kome i gong i regionen med finansiering av utviklingsoppgåver for perioden på om lag 100 millionar kroner, utan at storparten av desse midlane er ein del av selskapet sin økonomi. Dette var eitt av føremåla med etableringa av Gode Sirklar. Selskapet har vore evaluert av Agderforskning på oppdrag frå eigarane. Selskapet kom serdeles godt ut av evalueringa, som og gav innspel til forbetringar av verksemda. Arbeidsmiljøet er godt. Personalet er engasjert basert på behov i avgrensa prosjekt, og har ikkje vore sjuke i den tida dei har vore engasjert til verksemda i Gode Sirklar. Styret har ut frå ei vurdering av tal tilsette og stillingskategoriar ikkje funne det nødvendig å setje i verk særskilde tiltak med omsyn til likestilling. Styret består no av 4 kvinner og 2 menn. Selskapet har stor bredde i kompetanse og erfaring hjå dei som er engasjert i verksemda. Av 22 personar som har vore engasjert, er 10 kvinner. Selskapet har retningsliner som tek sikte på at det ikkje skal førekoma forskjellsbehandling grunna kjønn. Omsetninga i Gode Sirklar AS i 2010 var kr ,- mot ,- i 2009 Driftsresultatet er på kr ,- i 2010 mot kr ,- i 2009, medan årsresultatet før skatt blei på kr ,- i Det er ikkje betalt skatt. Eigenkapitalen er pr kr ,-. Såleis er heile aksjekapitalen tapt. Selskapet har ei langsiktig gjeld til Fjell kommune på kr ,-. I tråd med aksjelova 26 ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar2010

27 3-5, Handleplikt ved tap av eigenkapital, vurderer styret risikoen knytt til den negative eigenkapitalen å vera minimal. Kommunestyra til eigarane har i samband med at selskapet vart evaluert gjort vedtak om å gjere om lånet til eigenkapital for selskapet, og i tillegg auka eigenkapitalen med ytterlegare 10 mill. I det same vedtaket har kommunestyra sett av kr ,- for å kjøpa tenester av selskapet i Det er gjort vedtak i Fjell kommunestyre den om å gjera om lånet på 10 mill. til aksjekapital. Kommunestyret i Øygarden vedtok den å auka eigenkapitalen i selskapet ved å overføra kr. 5 mill. over 2 år. Kommunestyret i Sund kommune vedtok den å auka eigenkapitalen i selskapet ved å overføra 5 mill. Kommunestyret vil vurdere ramma for årleg overføring i samband med rullering av økonomiplanen. Med desse vedtaka i kommunestyra og så lenge den negative eigenkapitalen er innanfor ramma av det langsiktige rente- og avdragsfrie lånet frå Fjell kommune, er risikoen vurdert å vera minimal. I samsvar med 3-3 i regnskapsloven vert det stadfesta at føresetnadene for drift er lagt til grunn for utarbeiding av rekneskapen. Styret meiner at informasjonen i rekneskapen og årsmeldinga gjev eit rettvist bilete av Gode Sirklar sine eigedelar og gjeld. Selskapet arbeider med ei rekkje andre tiltak for å betra likviditetsbehaldninga. Dette omfattar auka tenestekjøp frå eigarane og frå private næringsdrivande. Selskapet har fått tilskot frå Hordaland fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Fylkesmannen i Hordaland og KORO, og selskapet arbeider kontinuerleg med å lansera prosjekt der finansiering av tredjepart er sentralt. Ytre miljø Verksemda medfører verken forureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljø. Straume, 29 mars Eli Årdal Berland Styreleiar Ove Bernt Trellevik Styremedlem Tove Håpnes Styremedlem Tove Ormevik Styremedlem Olav Martin Vik Styremedlem Kristin Helle Valle Styremedlem Sigmund Kvernes Dagleg leiar ÅRSRAPPORT/// GODE Sirklar

28 godesirklar.no

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Ambisjon grunngjeving for prosjektet Privat og offentleg sektor Universitetet i Bergen Høgskulen på Vestlandet Sotra VGS

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til føresette ved skular som deltek i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære føresette Barnet ditt skal byrje i første klasse på ein skule som har takka ja til å vere med

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1

Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 Regional kompetansestrategi Sogn og Fjordane sluttrapport fase1 1.Bakgrunn For å følgje opp OECD-rapporten «Skills strategy for Norway» har regjeringa sett i gang eit arbeid for å utvikle ein nasjonal

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd

Lærande nettverk. Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar. Ungdomstrinn i utvikling - UDIR. Claus Røynesdal. Sogn regionråd Lærande nettverk Motivasjon, leiing og arbeidsmåtar Ungdomstrinn i utvikling - UDIR Claus Røynesdal Programleiar barnehage- og skuleutvikling Målsetjing for dagen i dag 1. Motivere til bruk av nettverk

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer