Rådmannens innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens innledning"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport kommune Rådmannens innledning fritid, har også kommune en rekke politiske råd og utvalg. De tre komiteene behandlet til sammen 100 saker i. kommune fikk et nytt kommunalt råd i, innvandrerrådet som har til hovedformål å fremme integrering. Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for kommune gjennom året. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at kommune har hatt et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Samtidig har det vært en ambisjon at omstillingen skulle frigjøre ressurser til prioriterte områder. Etter flere år med omstilling og innsparinger er det gledelig å legge frem et resultat for som viser at vi er på rett vei og at driften på tjenesteområdene er under god kontroll. Dette er igjen et godt grunnlag for driften av kommune inn i neste handlingsprogramperiode. Lokaldemokrati Gjennom handlingsprogrammet og gjennom behandlingen av enkeltsaker, trekker de folkevalgte opp linjene for utviklingen av askersamfunnet. Mål og resultatoppfølging står sentralt i styringsdialogen. Rådmannen opplever at det har vært en god dialog mellom folkevalgte og administrasjon i og at vi har fått tydelige styringssignaler å arbeide etter. Kommunestyret behandlet til sammen 120 saker i. Formannskapet behandlet 218 saker. I tillegg til de tre fagkomiteene Oppvekst, Helse og omsorg og Teknisk, kultur og Brukermedvirkning Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av kommunens tjenestetilbud. Gjennom brukerundersøkelsene identifiseres brukernes behov, krav og forventninger til tjenestene. Etter innføringen av balansert målstyring i kommune vil brukerundersøkelsene få et helt annet fokus da disse vil bli en del av grunnlaget for måling av resultater i målekartene. Dette igjen vil bli benyttet til prosesser i organisasjonen med sikte på læring, utvikling og forbedring av tjenestene. I har det vært gjennomført brukerundersøkelse innenfor byggesaksbehandling, elevundersøkelse for 7. og 10. trinn og foreldreundersøkelse for 2., 6., og 9. trinn. I tillegg har det vært gjennomført spørreundersøkelse blant ungdomskoleelever knyttet til kommunal plan for idrett og friluft og spørreundersøkelse blant innbyggerne knyttet til innføringen av kildesortering. Nærmiljøkonferanser er også en metode for brukermedvirkning. I ble det gjennomført nærmiljøkonferanse i Hovedgårdsonen. Tjenesteutvikling I handlingsprogrammet for 2013 og i budsjettet for er det i driftsbudsjettet lagt opp til både styrking og videreføring av prioriterte tiltak innenfor tjenesteområdene. Innenfor barnehagesektoren har en styrket spesialpedagogressursene med 2,25 årsverk og innenfor skole har en økt antallet lærere med pedagogisk utdanning med 11 årsverk. Prosjektet Forsterket samordning av tjenester til barn og unge (SAFT) har i arbeidet 1

3 Årsrapport kommune med å tilrettelegge for etablering av ny barne- og familieenhet. Prosjektet ble avsluttet 31. desember og ny barne- og familieenhet etablert fra 1.januar Arbeidet med styrking av eldreomsorgen er iverksatt med en økning av antall heldøgns- og dagplasser ved Solgården sykehjem. Dette er første trinn av en opptrapping frem til de 120 nye heldøgnsplassene er på plass på henholdsvis Gullhella i 2013 og Nesbru i Innenfor helse og omsorg har det vært stort fokus på å forberede organisasjonen på de utfordringene samhandlingsreformen innebærer. Som en del av dette ble prosjektet organisering hjemmebaserte tjenester etablert. Det ble startet et utviklingsarbeid knyttet til lokalmedisinsk senter og arbeidet med tilrettelegging for etablering av en egen FOU enhet ble også startet i. Videre har det blitt etablert et eget samhandlingsteam for oppsøkende tjenester til innbyggere med psykiske lidelser i. Spesielle satsingsområder har vært et overgangsår mellom to ulike styringssystemer, der rådmannen har hatt hovedfokus på utvikling av nytt styringssystem. På denne bakgrunn har rådmannen valgt å ikke foreta en systematisk rapportering av måloppnåelsen knyttet til perspektivene i handlingsprogrammet. I stedet er det rapportert på status knyttet til de ni sentrale utfordringene i handlingsprogramperioden. Av disse kan spesielt nevnes samordning av tjenester til barn og unge og samhandlingsreformen som allerede er kommentert. Videre har kommunens eierstrategi og eierstyring hatt stort fokus i. kommunes eiermelding ble vedtatt av kommunestyret den 12. januar. Denne legger grunnlaget for kommunen som en profesjonell og aktiv eier overfor selskaper den har eierinteresser i. Ved behandlingen av eiermeldingen ble det vedtatt at kommunens økonomiutvalg skal fungere som eierutvalg ut gjeldende kommunestyreperiode. Fokuset på klima- og bærekraftig utvikling ble videreført i. Energi- og klimaplanen ble vedtatt i desember 2009 og arbeidet med å implementere mål og tiltak fra planen startet opp i. Blant tiltakene kan nevnes gratis energirådgivning til innbyggerne, energimerking av kommunale bygg, etablering av innendørs sykkelparkering i sentrum og utprøving av elbiler i kommunal regi. Økonomisk drift og investeringer kommune fikk et godt netto driftsresultat for, totalt 237 mill kroner eller 7,5 pst. Det gode resultatet kan i stor grad tilskrives avkastningen på finansforvaltningen som var på 130,7 mill kroner. Netto driftsresultat uten denne avkastningen var på 3,4 pst. Men også tjenesteområdene har levert tilfredsstillende resultat i og det er gledelig å konstatere at alle tjenesteområdene var tilnærmet i balanse ved årets slutt. Det ble gjennomført betydelige investeringer i kommune i, totalt ble det investert for 306 mill kroner. Av større investeringsprosjekter kan nevnes: Bondi skole, boliger og aktivitetssenter på Borgenbråten, flyktningboliger, kontorer ved tun, trebåtmuseet i Vollen, gang- og sykkelvei på Nesøya og på Konglungen og diverse VAR investeringer. 2

4 Årsrapport kommune 5.8 Netto avsetninger ÅRSBERETNING Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Økonomiske resultater Investeringsregnskapet Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Regjeringens tiltakspakke Resultater på tjenesteområdene TJENESTEOMRÅDENE Investeringer Økonomi Balansen Økonomiske perspektiver for HP-perioden 7 TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG 1.7 Pågående rettstvister... 8 LEDELSE Etisk standard Strategiske veivalg Likestilling Tilpasning av organisasjonen Arbeidsgiverpolitikk SENTRALE UTFORDRINGER IKT Økonomisk handlingsrom forutsigbare 7.5 Anskaffelser rammer Kvalitetsledelse Klima og bærekraftig utvikling Samhandlingsreformen i helsesektoren Samordning av tjenester til barn og unge Samarbeid nettverk Eierskapsstrategi Modeller for tjenesteproduksjon, -styring og -eierskap Brukerdialog Økonomi TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Strategiske veivalg Barnehagetilbudet Grunnskoletilbudet Voksenopplæring 8.5 Tjenester til barn og unge Økonomi Lærende organisasjon Kommunikasjon og samfunnskontakt ORGANISERING Politisk struktur Administrativ struktur TJENESTEOMRÅDE HELSE OG 3.3 Styringssystem OMSORG Medarbeidere SAMFUNN Befolkningsutvikling Utviklingen i samfunnet Klima og bærekraftig utvikling Det flerkulturelle Næringsutvikling Universell utforming ØKONOMISKE RAMMER Det finansielle regnskapssystemet Finansieringsanalyse Driftsregnskapet Skatt, rammeoverføringer og øvrige inntekter Lønnsutgifter Finansielle inntekter og utgifter Netto driftsresultat Strategiske veivalg 9.2 Helsetjenester Psykisk helse Sosiale tjenester Funksjonshemmede Eldreomsorg Økonomi TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Strategiske veivalg Kulturhus Bibliotek kulturskole Frivillighet Idrett Friluftsliv Biologisk mangfold

5 Årsrapport kommune 10.9 Trossamfunn og livssynsorganisasjoner Økonomi TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Strategiske veivalg Samferdsel Renovasjon Vann og avløp Bygge og delesak Oppmåling og geodata Arealutvikling Brukergaranti Brann og redning. Feietjeneste Økonomi TJENESTEOMRÅDE EIENDOMSFORVALTNING Strategiske veivalg Investeringer Renhold Enøk FDV forvaltning, drift og vedlikehold Utleieboliger Branntilsyn særskilte objekter Salg av eiendom Økonomi Prosjekt og utbygging

6 Årsrapport kommune 1 Årsberetning Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i årsregnskapet. Det vises forøvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at kommune har hatt et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Budsjettdebattene har vært preget av et overordnet mål om å snu en negativ utvikling og gjenvinne økonomisk handlingsrom. Resultatet for viser at kommune er på rett vei. I tillegg til et godt resultat knyttet til avkastningen på finansforvaltningen, viser resultatet for at også driften på tjenesteområdene er under god kontroll. Når det gjelder finansforvaltningen har vært et turbulent år, med til dels store svingninger fra måned til måned. Resultatet endte imidlertid meget bra, med en avkastning på totalt 130,7 mill kroner. Tjenesteområdene har også klart seg bra i, og viser samlet et mindreforbruk på 32,7 mill kroner. 1.1 Økonomiske resultater Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på vel 237 mill kroner, noe som er 212 mill kroner bedre enn budsjettert. I pst av driftsinntektene er dette et netto driftsresultat på 7,5 pst. Det er anbefalt at netto driftsresultat ligger på 3-5 pst av driftsinntektene. Til sammenligning hadde kommune i 2009 og 2008 et netto driftsresultat på henholdsvis 9,1 pst og -3,1 pst. Det meget positive driftsresultatet i forklares i stor grad av urealisert, bokført avkastning på energifondet og øvrig langsiktig likviditet på 130,7 mill kroner. I tillegg bidrar mindreforbruk på renteutgifter og på tjenesteområdene til det gode resultatet. Netto driftsresultat uten effekten av avkastning på langsiktig likviditet ligger på 3,4 pst, som er en forbedring fra 2009 da tilsvarende resultat var på 1,9 pst. Avkastningen fra energifondet isolert sett endte på 101,7 mill kroner. Dette er i sin helhet avsatt til realverdifond og bufferfond med henholdsvis 24,5 mill kroner og 77,2 mill kroner. Avsetningen til realverdifondet er beregnet i forhold til konsumprisindeks på 2,76 pst (15. desember 2009 til 15. desember ). DRIFTSREGNSKAP tall i 1000 kr Regnskap Reg. budsjett Avvik Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

7 Årsrapport kommune 1.2 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Kommunens driftsinntekter økte med 5,7 pst fra 2009 til, mens driftsutgiftene økte med 4,2 pst i samme periode. Til sammenligning økte driftsinntektene med 7,6 pst og driftsutgiftene med 7,2 pst i Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) ble 11 mill kroner lavere enn regulert budsjett. På slutten av året ble kommunesektoren tilført 1 mrd kroner ekstra i rammetilskudd. For kommune utgjorde dette 10, 5 mill kroner. Skatt og rammetilskudd økte med 134 mill kroner, eller 7,2 pst fra 2009 til. Skatteinngangen isolert sett økte med 9,5 pst i samme periode. Finansutgiftene økte med 2,3 mill kroner til 217,8 mill kroner i. Rente- og avdragsutgiftene isolert sett økte med 2,8 mill kroner. Betalte avdrag på 99,7 mill kroner er innenfor regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag. Renteinntekter/avkastning ble redusert fra 233,7 mill kroner i 2009 til 147,4 mill i. Reduksjonen skyldes lavere avkastningen på finansforvaltningen i enn i Lønn og sosiale utgifter, korrigert for sykelønnsrefusjoner, økte med 26,5 mill kroner eller 1,6 pst fra 2009 til. 1.3 Resultater på tjenesteområdene Samlet mindreforbruk på tjenesteområdene var i på 32,7 mill kroner. Innenfor dette resultatet er det store forskjeller både mellom tjenesteområdene og virksomhetene. Det er imidlertid bare tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid som har et merforbruk, og det er gledelig at helse og omsorg går tilnærmet i balanse. Tjenesteområdenes resultater er nærmere kommentert senere årsrapporten. Tjenesteområde Tall i 1000 kr Mer / mindreforbruk Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Sum tjenesteområdene Mindreforbruket på administrasjon og ledelse og på oppvekst, skyldes i all hovedsak et etterslep i planlagte ansettelser. Når det gjelder mindreforbruket på teknikk og miljø knytter dette seg i stor grad til merinntekter på gebyrer og refusjoner. Det er overført et betydelig beløp fra til Dette er ført som utgifter i regnskapet for, og knytter seg blant annet til ubrukte øremerkede tilskudd. Tabellen nedenfor viser overført beløp per tjenesteområde. Tjenesteområde Tall i 1000 kr Overført fra til 2011 Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid 835 Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning 35 Sum tjenesteområdene Innenfor oppvekst er det hovedsakelig ubrukt øremerket statstilskudd og kompetansemidler til barnehagene, i tillegg til øremerket statstilskudd til voksenopplæring som skal benyttes over en tre-årsperiode, samt midler til lærebøker, demoskoler, pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving innenfor grunnskole som er avsatt til fond. Innenfor helse og omsorg er størstedelen av det overførte beløpet knyttet til Sosialavdelingen (ubrukte tilskudd fra Husbanken). Diagrammet under viser tjenesteområdenes andel av de totale brutto driftsutgiftene i, eksklusive sentrale føringer. 6

8 Årsrapport kommune Tjenesteområdenes andel av brutto driftsutgifter Teknikk og miljø Kult ur, 10 % frivillighet og fritid 5 % Helse og omsorg 32 % Eiendomsforvaltning 7 % 1.4 Investeringer Administr. og ledelse 6 % Oppvekst 40 % Det ble investert for 306 mill kr i. Det er 31,5 mill kroner mer enn opprinnelig vedtatt budsjett for. Etterslepet i gjennomføringen av investeringene er dermed redusert i. Ved utgangen av er totalt etterslep på ca 300 mill kroner. Dette betyr at det er mange prosjekter som er gitt bevilgninger, men som ikke er igangsatt eller som ligger etter opprinnelig fremdriftsplan. Det har vært en betydelig svikt i inntektene i investeringsregnskapet. Det var budsjettert med 69,6 mill kroner, mens regnskapet viser en inntekt på 29,4 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at statstilskudd ikke er mottatt i henhold til budsjettert, samt at salg av eiendommer ligger under budsjett. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. 1.5 Balansen Balansen tall i 1000 kr 2009 Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,6 mrd kroner i. Det meste av dette er bundet opp i anleggsobligasjoner holdt til forfall og i energifondets midler, og er således ikke likvide. Ubrukte lånemidler er redusert fra 110 mill kroner i 2009 til 92 mill kroner i. Arbeidskapitalen korrigert for energifond, anleggsobligasjoner holdt til forfall og ubrukte lånemidler er 232 mill kroner eller 7,4 pst av kommunens driftsinntekter. Dette er noe lavt i forhold til generelle måltall som antyder pst. En anser imidlertid at plassering i anleggsobligasjoner holdt til forfall sammen med noen dagers trekk på kassekreditt gir bedre avkastning enn om midlene plasseres i bank. Likviditeten anses å være på et akseptabelt nivå. Egenkapitalen har økt med 105 mill kroner fra 2009 til. Fondsmidlene utgjør 1,439 mrd kroner, dette er en økning på 84 mill kroner fra Av fondsmidlene utgjør energifondene 1,176 mrd kroner, mens 88,5 mill kroner er bundne fondsmidler. Av fondsmidlene er det kun 106 mill kroner som ikke er øremerket spesielle formål. Den langsiktige gjelden har økt med 340 mill kroner fra Økning i kommunens pensjonsforpliktelser utgjør 228 mill kroner, mens det resterende skyldes at det er tatt opp mer i nye lån enn det er nedbetalt i avdrag. Av kommunens låneportefølje på 3,247 mrd kroner, er 39 pst bundet til fast rente. Ved utgangen av var låneporteføljens gjennomsnittsrente 3,38 pst. 7

9 Årsrapport kommune 1.6 Økonomiske perspektiver for HP-perioden Ved utarbeidelse av budsjettet for 2011 og handlingsprogram for perioden er Regjeringens forslag til Statsbudsjett lagt til grunn. Regjeringen har gjennom dette lagt opp til en vekst i kommunenes frie inntekter på 3,8 pst, regnet fra anslag i Revidert Nasjonalbudsjett. kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder frie inntekter og veksten i er beregnet til 5,3 pst fra anslag i Revidert Nasjonalbudsjett. kommune har vært igjennom en periode med omstilling og innsparinger med merkbare konsekvenser både for organisasjonen og for innbyggerne. Det er derfor gledelig å konstatere at omstillingsprosessen har båret frukter og at vi går inn i 2011 uten nye budsjettkutt. Resultatet for har også bidratt til å legge et godt grunnlag for neste handlingsprogramperiode. Det blir imidlertid viktig å holde fokus på god økonomistyring og å sikre et netto driftsresultat fremover på 3 5 pst, i tråd med anbefalingene fra KS og Departementet. Avkastningen fra langsiktig likviditet avsettes til realverdifond og bufferfond. Bufferfondet bygges opp til et nivå der det er stort nok til å ta høyde for svingninger i finansmarkedet og i rentenivået. Et eventuelt overskudd utover budsjettert avkastning benyttes til egenfinansiering av investeringer. kommune har en høy lånegjeld og det legges opp til en moderat vekst i investeringsvolumet og en sterkere grad av egenfinansiering slik at lånegjelden på sikt kan reduseres. Pris- og lønnsvekst I statsbudsjettet var det ved beregning av kommunenes inntekter i 2011 lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,8 pst, hvorav en lønnsvekst på 3,25 pst. Dette er også lagt til grunn i handlingsprogrammet Skatt og rammetilskudd For 2011 er det lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntekter på 21,5 pst fra regulert budsjett. Den betydelige veksten skyldes hovedsakelig at øremerket tilskudd til barnehagene er innlemmet i rammetilskuddet. For årene er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 5 pst. Renteutviklingen Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 2 pst siden mai. Analyser tilsier at styringsrenten kan øke i løpet av sommeren 2011, og at den deretter økes gradvis til rund 4 pst ved utgangen av I kommunens budsjett for 2011 og økonomiplan for er det lagt til grunn en lånerente på lån med flytende rentebetingelser på 2,7 pst som tilsvarer gjeldende rentenivå hos Kommunalbanken juli. En eventuell renteøkning som ikke er budsjettert i perioden skal dekkes av kommunens bufferfond, og vil således ikke påvirke det budsjetterte driftsresultatet. Avkastning energifond For å skape økonomisk handlingsrom er det i handlingsprogrammet for lagt opp til at avkastningen på kommunens energifond ikke skal benyttes til styrking av driftsbudsjettet, men avsettes til realverdifond og bufferfond. Det er budsjettert med en årlig avkastning på forvaltet kapital på 6,5 pst. Avkastning utover det som avsettes til realverdifond og bufferfond kan benyttes til egenfinansiering av investeringer eller evt. nedbetaling av lånegjeld. Netto driftsresultat Det er lagt opp til at kommune skal ha et netto driftsresultat på minimum 3 pst hvert av årene i handlingsprogramperioden. 1.7 Pågående rettstvister kommune var ved årsskifte ikke part i noen rettstvist som vil kunne medføre vesentlig økonomiske forpliktelser. 1.8 Etisk standard kommune følger regelverket for offentlige anskaffelser og stiller obligatoriske og tilpassede krav til 8

10 Årsrapport kommune leverandører og leveranser. Krav til ryddighet i økonomiske forhold, fungerende kvalitetssystemer og internkontroll, etterlevelse av HMSregelverk og tiltak mot sosial dumping er eksempler på slike krav. Det stilles i kontrakter med verdi over 1,65 millioner kroner krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Kommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer ligger til grunn for privat utførelse av tjenester rettet mot innbyggerne på linje med de krav som stilles til kommunens egen drift. kommune tilstreber også å holde en høy etisk standard i sine finansplasseringer. Kommunes to forvaltere er underlagt de samme etiske retningslinjer som gjelder for Statens Pensjonsfond Utland i sin forvaltningsutøvelse på vegne av kommune Kvinner 76 pst 75,30 pst 75,60 pst Menn 24 pst 24,70 pst 24,40 pst Totalt 100 pst 100 pst 100 pst Menn innenfor tjenesteområdet oppvekst er fortsatt et prioritert område. Andelen menn totalt innenfor tjenesteområdet oppvekst var ved utgangen av på ca 20 pst noe som tilsvarer nivået i Tallene for viser 23,79 pst menn innenfor skole/sfo og 13,32 pst i barnehagene. I fortsatte kommune en lønnspolitikk hvor man satset på kvinnedominerte grupper som rådgivere og ledere. Dette også i henhold til de sentrale føringene for lønnsoppgjøret. Tabellen nedenfor viser fordeling mellom kvinner og menn på virksomhetsledernivå. 1.9 Likestilling Ved utgangen av var det 1990,14 årsverk kvinner og 643,57 årsverk menn. Prosentandel kvinner var 75,60 pst og for menn 24,40 pst. Sett opp mot tidligere år viser tallene at forholdet holder seg stabilt. Som tidligere følger kjønnsfordelingen i hovedtrekk de tradisjonelle tjenesteområdene som er i kommunen. Gjennomsnittstall for kommunesektoren som helhet er ca 77 pst kvinner og 23 pst menn. Kvinner 65 pst 62 pst 65,52 pst Menn 35 pst 38 pst 34,48 pst Totalt 100 pst 100 pst 100 pst Tall for inkl. konstituerte virksomhetsledere. I rådmannens ledergruppe er det 50 pst kvinner og 50 pst menn. Rådmann og kommunerevisor er ikke med i tallmaterialet Lars Bjerke Rådmann 9

11

12

13

14 Årsrapport kommune 2 Sentrale utfordringer Rådmannen definerte i Handlingsprogram ni sentrale utfordringer for kommune i handlingsprogramperioden. Utfordringene er av både generell og mer fagspesifikk karakter. Det følgende vil redegjøre for status knyttet til disse utfordringene. 2.1 Økonomisk handlingsrom forutsigbare rammer En av kommunes sentrale utfordringer har vært å skape økonomisk handlingsrom og forutsigbare rammer. Endringer i den statlige omfordelingspolitikken har bidratt til at virksomheten må tilpasses endrede økonomiske rammebetingelser og at kommune må utarbeide strategier for å sikre et økonomisk grunnlag for en fremtidsrettet utvikling av kommunen tjenester. For å sikre at kommunen innehar den nødvendige strategiske økonomi- og finanskompetanse ble det høsten gjennomført rekrutteringsprosess av ny finansrådgiver med tiltredelse våren Videre har alle mellomledere deltatt på obligatorisk opplæring innenfor områdene regnskap, budsjett og anskaffelser. Som et ledd i revideringen av kommunens styringssystem ble det utarbeidet nye maler for måneds- og kvartalsrapportering. Disse gir god og konsistent informasjon og er et godt grunnlag for politiske beslutninger. Videre har det vært satt i gang egne prosjekter for å analysere utfordringene og iverksette tiltak i virksomheter som har hatt problemer med å holde budsjettrammene. Gjennom dette arbeidet er det lagt et grunnlag for økonomiske rammebetingelser som er tilpasset den enkelte virksomhet. Fokuset på økonomistyring og oppfølging av virksomhetene har gitt gode resultater i. For å sikre økonomisk handlingsrom er styringsmålet for netto driftsresultat satt til minimum 3 pst i hele handlingsprogramperioden. I oppnådde kommune et netto driftsresultat på hele 7,5 pst. Ser en bort fra effekten av avkastningen på energifondet og øvrig langsiktig likviditet var netto driftsresultat på 3,4 pst. Avkastningen på energifondet har bidratt til at kommune har bygget opp et bufferfond som kan ta høyde for svingninger både i finansmarkedet og rentemarkedet og på denne måten sikre at slike svingninger ikke påvirker den daglige driften. 2.2 Klima og bærekraftig utvikling kommune har i videreført fokuset på klima og bærekraftig utvikling. Energi- og klimaplan ble vedtatt i desember 2009, og arbeidet med å implementere mål og tiltak fra planen startet opp i. Det har spesielt vært arbeidet med en kostnytte-vurdering av tiltakene i planen, gratis energirådgivning til innbyggerne, energimerking av kommunale bygg, etablering av innendørs sykkelparkering i sentrum, samt utprøving av elbiler i forbindelse med kommunal tjenestekjøring. Det henvises til kap 4.3 for nærmere omtale av temaet. 2.3 Samhandlingsreformen i helsesektoren St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid er den største helsereformen i nyere tid. Reformen bygger på en forståelse av at bedre samhandling er et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder i fremtiden. Reformen berører både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og stiller kommunene overfor økt ansvar og nye oppgaver knyttet til utvikling av de lokale helsetjenestene. kommune har i hatt stort fokus på å forberede organisasjonen på 13

15 Årsrapport kommune de utfordringene samhandlingsreformen innebærer. Det ble blant annet startet et arbeid med å gjennomgå kommunens organisering av helse- og omsorgstjenestene. Som en del av dette ble prosjektet Organisering av hjemmebaserte tjenester etablert. Videre ble det startet et utviklingsarbeid knyttet til lokalmedisinske tjenester, der målsetningen er å etablere et lokalmedisinsk senter på Bråset bo- og omsorgssenter for kommunene, Røyken og Hurum, Vestre Viken helseforetak og Høgskolen i Buskerud. Prosjektet ledes av kommune. Kommunen har i tillegg startet arbeidet med å tilrettelegge for etablering av en egen FOU-enhet for helse og omsorg. Kommunen deltar også i nettverk for Strategisk kompetansestyring i regi av KS. I oktober undertegnet kommunen en overordnet samarbeidsavtale med Vestre Viken helseforetak. Kommunen har videre hatt fokus på kompetanseutvikling knyttet til samhandlingsreformen, samt forankring og involvering av folkevalgte og kommunens ledere og medarbeidere. Det ble blant annet nedlagt et omfattende arbeid i forbindelse med høring av ny helse- og omsorgsslov og ny folkehelselov, samt i forbindelse med innspill til nasjonal helse- og omsorgsplan. 2.4 Samordning av tjenester til barn og unge Det ble våren besluttet å videreføre prosjektet Forsterket samordning av tjenester til barn og unge (SAFTprosjektet), med sikte på at ny barneog familieenhet skulle etableres fra 1. januar SAFT-prosjektet har i arbeidet med å tilrettelegge for etablering av ny barne- og familieenhet. Prosjektet har hatt fokus på etablering av felles mål, aktiviteter og forpliktelser overfor målegruppen. I tillegg har prosjektet arbeidet med etablering av et forpliktende tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) som skal gjelde for barne- og familieenheten, barnehagene, skolene og barnevernet. SAFT-prosjektet ble avsluttet 31. desember. Det vises til kapittel 8.5 for nærmere omtale av SAFT-prosjektet. 2.5 Samarbeid nettverk kommune har i deltatt i en rekke ulike samarbeidsfora og nettverk. Flere av samarbeidsarenaene er prosjektrelaterte eller fagnettverk innenfor de ulike fagområdene. Vestregionen er et av de større samarbeidsorganene kommunen deltar i. Vestregionen er et regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo som har følgende fem satsningsområder: Bærekraft og klima, kunnskapsutvikling og verdiskapning, samfunnsbygging og kultur, interessepolitikk og regional utvikling, samt helse. Vestregionen setter av ressurser til å samordne sine utfordringer og strategier med planstrategiene for Oslo og Akershus innenfor areal og transport. Dette vil gjøres som del av arbeidet med det nye mål- og strategiprogrammet som skal gjelde for kommune har i deltatt aktivt i Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken. Prosjektet ble etablert i 2009 og omfatter de 26 kommunene som ligger i det geografiske nedslagsfeltet i Vestre Viken helseforetak. I tillegg til Vestregionens 16 kommuner, deltar også de 10 kommunene i Kongsberg- og Hallingdalsregionen. Prosjektet har som målsetting å styrke og ivareta medlemskommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktur og endringene i kommunehelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen. Hovedfokuset i samarbeidet har vært knyttet til å bistå kommunene med å avklare innholdet i og konsekvensene av samhandlingsreformen. Det har vært gjennomført en utredning av kjerneområder/kritiske områder for kommunene, samt erfaringsutveksling og læring kommunene imellom. Videre har samarbeidet organisert og gjennomført arbeidet med høringssvar 14

16 Årsrapport kommune knyttet til nytt lovverk og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Gjennom kommunehelsesamarbeidet er det også etablert forpliktende samarbeid og avtaler mellom kommunene og helseforetaket. Dette har styrket kommunene slik at de framstår som likeverdige partnere i samarbeidet med helseforetaket. kommune deltar også i samarbeidsalliansen Osloregionen, som består av 67 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Samarbeidsalliansens formål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Osloregionens prioriterte innsatsområder er profilering, kompetanse og verdiskapning, areal og transport, sosial infrastruktur, samt informasjon og kommunikasjon. Samarbeidsalliansen har i startet arbeidet med prosjektet Felles strategi for FoU- og næringsutvikling i Osloregionen. Hensikten med prosjektet er å få tydeliggjort de viktigste felles næringspolitiske utfordringene for hele Osloregionen, samt etablere et strategisk grunnlag for hvordan disse kan følges opp. Videre deltar kommune i enkelte effektiviseringsnettverk i regi av KS. Formålet med slike nettverk er blant annet å sikre tjenesteutvikling og kvalitet gjennom systematiske sammenligninger og læring på tvers av kommuner. 2.6 Eierskapsstrategi kommune hadde ved utgangen av eierinteresser i følgende selskaper: Eiendomsforvaltning AS Utvikling AS Produkt AS DI gruppen AS Sentrum AS og Bærum Brannvesen IKS og Bærum Vannverk IKS Bråset bo og omsorgssenter IKS IKA Kongsberg IKS VEAS 100,00 pst 100,00 pst 100,00 pst 20,80 pst 4,00 pst 33,30 pst 50,00 pst 50,00 pst 3,86 pst 8,00 pst Kommunens eierstrategi ble vedtatt i januar. Strategien har blitt fulgt opp med opprettelse av et eget eierutvalg med et aktivt forhold til saker som gjelder selskapene kommunen eier eller har eierandeler i, samt etablering av en egen eierdag der selskapene har presentert seg for kommunestyret. Kommunen har vurdert flere av selskapene nærmere, og har vedtatt å tre ut av IKA Kongsberg IKS. Kommunen har videre hatt særskilt fokus på styring av virksomheten ved Bråset bo- og omsorgssenter IKS, samt økonomien i og Bærum Brannvesen IKS. Vedtektene for DI-Gruppen AS er vedtatt endret. 2.7 Modeller for tjenesteproduksjon, -styring og -eierskap For å møte endrede forutsetninger og sikre effektiv og god tjenesteproduksjon, har kommune i vært opptatt av å utvikle alternative organisasjons-, ledelses- og styringsprosesser. Som en del av arbeidet med revidering av styringssystemet, har Balansert målstyring (BMS) blitt utviklet som et viktig verktøy for å sikre god virksomhetsstyring. Systemet legger blant annet vekt på systematisk oppfølging av resultater over tid, for slik å sikre kontinuerlig læring og forbedring. I tillegg inngår systematisk bruk av nøkkeltall og sammenligning med andre kommuner (benchmarking) som en viktig del av revideringen av styringssystemet. Konkurranseeksponering av tjenester har også vært vurdert. Benchmarking regnes som en mulig måte å konkurranseeksponere kommunal virksomhet på. Virksomheten blir ikke utsatt for konkurranse i et reelt marked, men man skaffer seg i stedet systematisk informasjon om den kommunale tjenesteproduksjonens kvalitet, effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre. Dette bidrar til dynamiske aspekter som innovasjon og nytenkning, på samme måte som ved markedsbasert konkurranse. 15

17 Årsrapport kommune I tillegg har kommunen vurdert ulike former for partnerskapsmodeller med næringslivet. Som et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet og kommunen, ble det i gjennomført to annonsekampanjer i Budstikka. Den ene kampanjen var knyttet til s mange olje- og gassbedrifter og deres viktige rolle knyttet til verdiskapningen i kommunen. Den andre kampanjen omhandlet landbrukets utfordringer og muligheter. Kommunen og næringslivet samarbeidet om innhold og gjennomføring. 2.8 Lærende organisasjon I november ferdigstilte kommune prosjektet ny arbeidsgiverpolitisk plattform og strategidokumentet kommune mer enn en jobb. Arbeidet med arbeidsgiverpolitisk plattform har vært basert på en involverende prosess som har vært godt forankret på alle nivåer i kommunen. Det har vært samhandling med arbeidstakerorganisasjonene gjennom hele prosessen. kommune har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, ansvar og utviklingsmuligheter. Plattformen synliggjør kommunens overordnede strategier for å fremme resultater, organisasjonskultur og omdømme gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement. Den inneholder kriterier for godt lederskap og felles prinsipper for ledelsesutøvelse i kommune. Arbeidsgiverpolitisk plattform er implementert i kommunens ISOsertifiserte ledelsessystem. Organisasjonen utvikler seg med læring gjennom systemet Dialogen som håndterer kontinuerlige forbedringer. Dette er en del av ISO-systemet og er blitt etterprøvet gjennom interne revisjoner våren og resertifisering utført av Det Norske Veritas høsten. Prosjektet Global Compact videreføres gjennom implementeringen av ny standard for samfunnsansvar (ISO ). Kommunens Fairtrade-satsing innlemmes også i standarden. Standarden for samfunnsansvar ble vedtatt i desember. Ledelsessystemet er blitt videreutviklet maksimalt i sin nåværende form. I forbindelse med arbeidet med ny IKTstrategi og Handlingsprogram , er det besluttet å anskaffe en ny og mer brukervennlig IKT-løsning for ledelsessystemet. 2.9 Kommunikasjon og samfunnskontakt Det ble i startet et arbeid med å utvikle en ny kommunikasjonsstrategi for kommune. Kommunikasjonsstrategien vil inneholde overordnede retningslinjer for kommunens kommunikasjon og trekke opp mål for kommunikasjon på områdene demokrati og medvirkning, tjenester, samfunnsutvikling og medarbeidere. Kommunikasjonsstrategien skal behandles av kommunestyret i mai kommunes hovedkanal for informasjon til innbyggerne er kommunens internettsider. Nettsidene er mye brukt og har over besøkende hver måned. De siste fem årene har kommunen oppnådd seks stjerner i Direktoratet for forvaltning og IKTs (DIFI) årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, men har gått fra å være beste kommune i 2006 til en delt 45. plass med fire andre kommuner i. Det er satt i gang et prosjekt for å utvikle nye nettsider i Prosjektet vil bygge på en grundig gjennomgang og opprydding i dagens innhold. I prosjektet vil det legges vekt på brukervennlighet, universell utforming og integrering med andre plattformer som løsninger for mobil og sosiale medier. Kommunen har også i dag sider som er tilpasset bruk med mobiltelefon. I løpet av har kommune begynt å prøve ut bruk av sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet. Kommunen har egen side på Facebook med drøyt 600 tilhengere. Biblioteket og ungdomsklubben Radar har egne sider. Kommunen tester også ut bruk av 16

18 Årsrapport kommune mikrobloggtjenesten Twitter, og YouTube og Flickr for deling av henholdsvis film og bilder. I Norge har bruken av sosiale medier økt sterkt de siste par årene. I dag bruker rundt 60 prosent av befolkningen sosiale medier hver uke. Trenden er økende, og veksten er sterkest blant de godt voksne. Sosiale medier er en ny måte å bruke internett på som gir større mulighet for samhandling og dialog. Informasjonen blir spredd på en annen og mye bredere måte uten den opprinnelige avsenderens kontroll. Bruk av sosiale medier vil gi endringer i kommunens måte å kommunisere med innbyggerne på. Det vil utarbeides retningslinjer for hvordan kommunen best skal nyttiggjøre seg de sosiale medienes egenart. 17

19 Årsrapport kommune 3 Organisering 3.1 Politisk struktur kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret 47 Formannskap 11 Kontrollutvalg 4 Partssammensatt utvalg Bygningsråd 9 Eldreråd Plan- og næringsutvalg 7 Kommunalt råd for funksjonshemmede Økonomiutvalg 5 Eierutvalg 5 Komité for oppvekst 9 Komitéfor teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Innvandrerråd Landbruksutvalg Foretak og selskaper Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret behandlet til sammen 120 saker i. Ved oppstarten av kommunestyremøtene ble det gjennomført et kulturinnslag. I tillegg ble det gjennomført orienteringer om følgende seks temaer i forbindelse med kommunestyremøtene: Eierdagen, rapport fra ad hoc-utvalget for Spikkestadkorridoren, lokaldemokratiundersøkelsen, klima og miljø, balansert målstyring og nøkkeltall, samt helsereformen. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet er organisert i to underutvalg, økonomiutvalget og plan- og næringsutvalget. Formannskapet behandlet til sammen 218 saker i. I tillegg ble det gjennomført 2 formannskapsseminarer. kommune har videre tre komiteer som er saksforberedende organer for kommunestyret. Komiteene har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir innstillinger i saker som avgjøres av kommunestyret. Komité Oppvekst behandlet i til sammen 42 saker, komité Helse og omsorg behandlet 24 saker, og komité Teknisk, kultur og fritid behandlet til sammen 34 saker i. 18

20 Årsrapport kommune Kommunen har også en rekke politiske råd og utvalg. Innvandrerrådet ble opprettet som nytt kommunalt råd i mai, og består av tre politikere valgt av kommunestyret og tre representanter fra innvandrerbefolkningen. Rådets hovedformål er å fremme integrering. Innvandrerrådet skal i henhold til sitt mandat være et rådgivende organ for kommunen i saker som har med innvandreres levevilkår å gjøre. Rådet skal blant annet få seg forelagt saker som gjelder levevilkår for flyktninger og innvandrere. 3.2 Administrativ struktur kommune er administrativt organisert i en såkalt to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer, rådmannen og virksomhetslederne. Rådmann Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og sosial Direktør Kultur og teknikk Direktør Strategi og samfunn Økonomisjef HR-sjef Fullmaktsnivå 1 rådmannen 58 virksomheter 6 tjenesteområder Oppvekst 36 Helse og omsorg 12 Kultur, frivillighet og fritid 4 Teknikk og miljø 3 Eiendomsforvaltning 2 Administrasjon og ledelse 1 Fullmaktsnivå 2 58 virksomhetsledere Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen. I forbindelse med ansettelse av ny rådmann i september 2009 ble det besluttet å styrke rådmannens ledergruppe. I løpet av første halvår ble det ansatt fire nye direktører innenfor fagområdene oppvekst, helse og omsorg, teknisk, kultur og fritid, samt strategi og samfunn. Direktørene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Rådmannens ledergruppe består etter dette av totalt fire direktører, økonomisjef og HR-sjef, i tillegg til rådmannen. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget delegasjonsreglement. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Det var i totalt 58 virksomheter i kommune. 3.3 Styringssystem kommunes styringssystem består av et samlet sett av tiltak (styringsdokumenter og 19

21 Årsrapport kommune styringsprosesser) som ledelsen benytter for å styre virksomheten. Styringssystemet skal ivareta både politikernes ansvar for strategisk ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. handlingsprogrammet, skal temameldinger i revidert styringssystem utarbeides hvert fjerde år som innspill til kommuneplanen. Kommunestyret vedtok 22. juni en revidering av styringssystemet i kommune. Revideringen innebærer blant annet at det etableres et fireårshjul som viser når i kommunestyreperioden de ulike planprosessene foregår, og at det sikres en sterkere sammenheng i kommunens plandokumenter fra kommuneplanen til handlingsprogrammet og virksomhetsplanene. Revideringen innebærer også videreutvikling av balansert målstyring som styringsverktøy, herunder utvikling av målekart. Mens temameldinger tidligere ble utarbeidet årlig som innspill til 3.4 Medarbeidere Medarbeiderundersøkelsen kommune gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser som metode for en systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Gjennom medarbeiderundersøkelsen rettes fokus på viktige arbeidsmiljøspørsmål. Resultatet bidrar til økt kunnskap om medarbeidernes motivasjon, kompetanse, samarbeid og trivsel på arbeidsplassen. Av et utvalg på 3090 medarbeidere, besvarte 2077 undersøkelsen i. Dette tilsvarer en svarprosent på 67 pst. Resultatene er fremstilt i forhold til gjennomsnittet i undersøkelsens svarskala (1-6). Medarbeiderundersøkelsen kommune Adm. og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur og teknikk Arbeidsforhold og oppgaver 4,3 4,5 4,2 4,3 4,3 Innhold i jobben 4,7 4,7 4,7 4,7 4,5 Samarbeid med kollegaer 5,0 4,8 5,0 5,0 4,7 Ledelse 4,6 4,6 4,7 4,7 4,4 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 Strategi og målsetting 4,5 4,6 4,5 4,4 4,2 Organisasjonskultur 4,6 4,7 4,7 4,5 4,4 Tilfredshet og lojalitet 4,9 4,9 4,9 4,9 4,7 Totalt snitt 4,6 4,7 4,6 4,6 4,4 Medarbeiderundersøkelsen opprettholder jevnt over gode resultater. Størst positiv trend finner vi innenfor tjenesteområde Administrasjon og ledelse og tjenesteområde Helse og omsorg. I likhet med tidligere år opprettholdes en positiv utvikling knyttet til spørsmål om medarbeidernes trivsel og lojalitet til kommunen som arbeidsplass. 20

22 Årsrapport kommune 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 Glede Stolthet Trivsel 2009 Fortsette i AK Anbefale AK som arbeidsgiver Alt i alt Sykefravær Diagrammet viser utviklingen i sykefraværet i perioden Utvikling i sykefravær Pst 8,3 8,6 8,9 8,0 5,9 6,2 6,3 5,7 2,4 2,4 2,7 2, korttid % langtid % totalt % Kilde: HRM kommunes lønns- og personaldatasystem Sykefraværet i kommune viser en nedgang fra 8,9 pst i 2009 til 8 pst i. Nedgangen innebærer en reduksjon både i korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det er nedgang i fraværet både blant kvinner og menn, men en noe sterkere reduksjon blant menn. Slik er det også på landsbasis. Det er reduksjon i alle aldersgrupper, mest blant de aller yngste og de eldste. Det høyeste fraværet er blant kvinner i alderen år. Det svangerskapsrelaterte fraværet kan forklare det meste av dette. Det er nedgangen i sykefraværet i de to store tjenesteområdene oppvekst og helse og omsorg som gir utslag på totaltallene for kommune. Når det gjelder oppvekst, er det en klar reduksjon i sykefraværet i skolene. I barnehagene er imidlertid sykefraværet ganske stabilt og relativt høyt. Det er også et relativt høyt fravær i Eiendomsforvaltningen, mens det laveste fraværet er i teknisk sektor. Diagrammet under viser hvordan sykefraværet i fordeler seg mellom tjenesteområdene. Fordelingen er ganske lik den fordelingen man finner i andre kommuner. 21

23 Årsrapport kommune 12,0 Sykefravær fordelt på tjenesteområder Fravær i prosent 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Adm. og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning kommune totalt Diagrammet under viser utviklingen i kommune, sammenlignet med utviklingen i hele landet og alle kommuner. 9,0 % Legemeldt sykefravær 3. kv ,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % kommune 6,5 % 6,9 % 7,3 % 8,5 % 7,2 % Hele landet 6,1 % 6,0 % 6,1 % 6,9 % 6,1 % Kommunal forvaltning 7,5 % 7,5 % 7,6 % 8,3 % 7,6 % Sykefraværet i kommune ligger med ett unntak under gjennomsnittet for alle kommuner. kommune har i hatt en sterkere reduksjon i fraværet enn kommuner for øvrig. Reduksjonen i kommune ligger tett opp mot snittet for privat sektor som er på 10,6 pst. Medbestemmelse Medbestemmelse er tilpasset kommunens organisering, og i løpet av ble det avholdt åtte medbestemmelsesmøter på rådmannsnivå. På møtene stilte hovedtillitsvalgte for de største organisasjonene, hovedvernombudene, rådmannen og HR-sjefen. I ble funksjonen som hovedvernombud utvidet fra 100 prosent stilling til 140 prosent stilling. I tillegg ble det gjennomført dialogmøter mellom direktører og tillitsvalgte innenfor de ulike tjenesteområdene. På lokalt nivå ble det avholdt minimum seks møter i året mellom den enkelte virksomhetsleder og lokale plasstillitsvalgte. Tabellen viser en oversikt over frikjøp av tillitsvalgte. 22

24 Årsrapport kommune Forbund Delta NSF FO Fagforbundet Utdanningsforbundet MFO HVO Frikjøp 80 pst 40 pst 40 pst 180 pst 180 pst 10 pst 140 pst Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kommunes øverste samarbeidsorgan med hensyn til arbeidsmiljø, og hadde i totalt seks møter. I AMU stilte foruten rådmannen og HR-sjefen, fire virksomhetsledere fra tjenesteområdene samt hovedvernombudene og hovedtillitsvalgte. Aldersammensetning Gjennomsnittsalderen for ansatte i kommune er 46,11 år. Figuren nedenfor viser antall ansatte i de enkelte aldersgruppene Under 20 år Alderssammensetning ansatte år år år år år år+ Livsfasepolitikk kommune foretok i en revurdering av eksisterende tiltak for ansatte seniorer. Tidligere avtale om redusert arbeidstid med 20 pst uten reduksjon i lønn for aldersgruppen 62 år til 67 år ble avviklet og erstattet med en ny avtale fra 1. juli. Den nye avtalen gir ansatte med 100 prosent stilling mulighet til å redusere arbeidstiden til 90 pst med opprettholdelse av full lønn. De årlige seniorkursene om pensjon for ansatte over 55 år videreføres. I januar var antall inngåtte senioravtaler 115. Dette sank til 70 avtaler i desember. Kostnadene har gått ned fra ca 9 mill kroner til ca 3 mill kroner. Uønsket deltid Fordelingen mellom ansatte som jobber heltid og deltid er tilnærmet uendret fra I medarbeiderundersøkelsen oppgir 28 pst at de har en deltidsstilling. Det har gjennom hele perioden vært rettet fokus i forhold til å tilby ansatte større stillingsstørrelser og lyse ut fulle stillinger der dette er mulig. Medarbeiderundersøkelsen for viser en nedgang i ansatte som oppgir at de ønsker seg større stillingsprosent. 21,8 pst av de som har deltidsstillinger oppgir et ønske om større stilling mot 24 pst i Arbeidet med å redusere antall medarbeidere med uønsket deltid vil fortsette gjennom implementeringen av ny arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden Mangfold på ordentlig I gjennomførte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en nasjonal bevisstgjøringskampanje i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og EUs PROGRESS program. Kampanjen Mangfold på ordentlig! skal øke norske arbeidsgiveres kunnskap om lovverket og de plikter de har for aktivt å arbeide for likestilling og mot diskriminering. kommune ble plukket ut til å være en fyrtårnsbedrift i dette arbeidet. Ansatte ved tre enheter i kommunen, Hagaløkka skole, Sosialtjenesten og Nesøya og Vendla barnehage, deltok på workshopene som la opp til erfaringsbasert læring hvor deltakerne ble satt inn i ulike situasjoner i en arbeidshverdag der mangfold (ulike kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder) kan by på utfordringer. Årsverksutvikling Årsverksutviklingen fra viser en økning i antall årsverk innenfor de 23

Årsrapport 2009 Asker kommune

Årsrapport 2009 Asker kommune Årsrapport 2009 1 ÅRSBERETNING 2009... 1 1.1 ØKONOMISKE RESULTATER... 1 1.2 HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2009... 2 1.3 RESULTATER PÅ TJENESTEOMRÅDENE... 2 1.4 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE...

Detaljer

2008 året som ble så bratt

2008 året som ble så bratt Årsrapport 2008 2008 året som ble så bratt I 2008 fikk Asker kommune kjenne på nye rammebetingelser for kommuneøkonomien og konsekvensene av en global finanskrise. Både den politiske ledelsen og ulike

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi...

1 Innhold... 3. 2 Rådmannens innledning... 6. 3 Organisering... 8. 3.1 Politisk struktur... 8. 3.2 Administrativ struktur... 9. 3.3 Eierstrategi... Årsrapport Narvik kommune 2014 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Rådmannens innledning... 6 3 Organisering... 8 3.1 Politisk struktur... 8 3.2 Administrativ struktur... 9 3.3 Eierstrategi... 9 4 Styringssystem...

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 3 OVERORDNET... 4 Organisasjonen vår... 4 Organisasjonsmodell... 4 Menneskelige ressurser... 4 Personalstatistikk...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 1 1. Forord... 4 2 Sammendrag... 5 3. Styringssystem i ny kommune... 9 3.1. Organisering... 9 3.1.1. Politisk styringssystem... 9 3.1.2 Administrativ organisering...

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Kvinesdal kommune Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2012/1149 13433/2012 Camilla Bruno Dunsæd Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer