MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes i sentrum for framtiden. Mangfoldsplan for Sandnes kommune SANDNES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes i sentrum for framtiden. Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009-2012 SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes i sentrum for framtiden Mangfoldsplan for Sandnes kommune SANDNES KOMMUNE

2 Mangfoldsplan for Sandnes kommune

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Mandat Arbeidsprosess Fra likestilling til mangfold Målsetting Arbeidsgiverpolitikk Bakgrunn Status for likestilling Måloppnåelse i likestillingsplanen Mål og tiltak for arbeidsgiverstrategi Tjenesteyting Bakgrunn Status for likestilling innen tjenesteyting Måloppnåelse i likestillingsplan Mål og tiltak tjenesteyting Samfunnsplanlegging Bakgrunn Måloppnåelse i likestillingsplan Mangfoldet i Sandnes kommune sin samfunnsplanlegging Mål og tiltak samfunnsplanlegging Politiske arenaen Bakgrunn Status for likestilling på den politiske arenaen Måloppnåelse i likestillingsplan Mål og tiltak politisk arena

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Sandnes bystyre vedtok i møte 17. juni 2008 at Likestilingsplanen skulle evalueres og rulleres. Likestillingsloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Kommunen har ansvaret for å ivareta likestilling som: tjenesteprodusent, arbeidsgiver og på den politiske arena. Allerede under utarbeidelsen av gjeldende likestillingsplan bestemte bystyret at planen også skulle gjelde samfunnsplanlegging. I forbindelse med bystyrets vedtak av 17. juni 2008 ble det bestemt at arbeidet med å evaluere og rullere likestillingsplanen utvides til å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering. Dette planforslaget er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe som har rapportert til kommunaldirektør for organisasjon Hilde Lofthus. Prosjektgruppa har bestått av følgende personer: Ole Vikse, rådgiver rådmannens stab, leder for prosjektgruppa Kirsten Svindland in t Veld, rådgiver fagstab barn og unge Signe Elin Eide Joachimsen, rådgiver fagstab levekår Mette Staalesen, personalsjef Marco Zanussi, planrådgiver rådmannens stab Sigrun Homleid, forhandlingssjef Det ble i tillegg nedsatt to arbeidsgrupper, en innen for arbeidsgiver området og en innenfor tjenesteyting. Fagforeningene var representert innen arbeidsgiverområdet. 1.2 Mandat Det følger av bystyrets vedtak av 17. juni 2008 at likestillingsplanen skal evalueres og rulleres, i tillegg skal den nye planen utvides til å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering. Revidert forslag til plan utarbeides for en planperiode på fire år med en kortfattet rapportering og oppfølging av tiltak i økonomiplanen. På denne måten vil planen ha samme perspektiv som en økonomiplanperiode. Hoverrulleringen vil skje hvert fjerde år. Mangfoldsplanen skal sikre de nødvendige koblinger til: Kommuneplan , Økonomiplan og Arbeidsgiverstrategi mot Arbeidsprosess Prosjektgruppa har lagt opp til medvirkning fra ulike organisasjoner og resultatenhetslederne i kommunen. Det har vært gjennomført en høring av planforslaget. Torsdag 11. desember 2008 ble det arrangert et møte i bystyresalen der ulike grupper holdt innlegg om hva som er viktig å ta med i en ny mangfoldsplan. På tilhørerbenken satt politikere og representanter fra administrasjonen i Sandnes Kommune. 3

5 Følgende grupper var invitert til møtet: Sandnes Eldreråd. Sandnes ungdomsråd. Funksjonshemmedes råd. Sandnes innvandrerråd. Landsforeningen for lesbisk og homofil friggjøring. Barnerepresentanten i Sandnes kommune. Disse gav innspill på møtet: Funksjonshemmedes råd, Sandnes innvandrerråd, Landsforeningen for lesbisk og homofil friggjøring. I tillegg minnet kommunens barnerepresentant oss på å huske barneperspektivet i denne planen. Tjenesteytingsgruppen har i tillegg til å sende ut et spørreskjema, intervjuet ansatte som møter publikum direkte som servicekontoret og sentralbordet. Resultatenhetslederne fikk spørsmål om forslag til tiltak både som tjenesteyter og som arbeidsgiver. 65 av 87 enheter svarte. 1.4 Fra likestilling til mangfold Bystyrets vedtak om å utvide kommunens likestillingsplan til også å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering, passer godt med de nye pliktene kommunene er pålagt fra Med henvisning til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal virksomheten redegjøre for tiltak som kan fremme likestilling på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Det er innført en aktivitetsplikt som blant annet omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsforhold, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Denne utvidelsen innebærer tiltak som i all hovedsak omhandler holdningsskapende arbeid innenfor de fire fokusområdene: Sandnes Kommune som tjenesteyter for sine innbyggere, som arbeidsgiver, i forbindelse med kommunens samfunnsplanlegging og på den politiske arenaen. De ulike gruppene, som denne planen omfatter, er ikke ensartede eller homogene. De er like forskjellige enkeltpersoner med individuelle behov som alle andre, Det er sannsynlig at interesseorganisasjonene ikke fanger opp alle. Derfor vil mange av de foreslåtte tiltakene i planen gjelde behovsavklaring, informasjon, veiledning og undervisning. 1.5 Målsetting Hovedmål: Sandnes kommune skal være en foregangskommune innenfor mangfold og likeverd. Sandnes kommune skal være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle. Delmål er beskrevet under hvert av de fire områdene i planen; arbeidsgiverpolitikk, tjenesteyting, samfunnsplanlegging og politisk arena. 4

6 2. Arbeidsgiverpolitikk 2.1 Bakgrunn Sandnes Kommune har vedtatt en arbeidsgiverstrategi mot Denne danner grunnlaget for mangfoldsplanen, på arbeidsgiverområdet. Sandnes kommune skal være en foregangskommune innen mangfold og likeverd. Det betyr at etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen skal reflekteres i kommunens rekruttering av nye medarbeidere (fra Sandnes kommunen sin Arbeidsgiverstrategi mot 2011). Kvinner utgjør 84,4 prosent av kommunens ansatte. Sandnes Kommune skal arbeide for likestilling mellom kjønn. Kvinner og menn skal ha samme mulighet til karriereutvikling i Sandnes kommune. Arbeidet skal forsøkes tilrettelagt ut fra medarbeiderens ulike behov og livsfaser. Administrasjonsutvalget og formannskapet i Sandnes Kommune har 26. august 2008 sluttet seg til Likestillingskommisjonens tiltak for likelønn mellom kvinner og menn - NOU 2008:6. Foreslåtte tiltak er blant annet lønnsløft for kvinnedominerte yrker, deling av foreldrepermisjonen, rettigheter etter endt foreldrepermisjon, og rekruttering av kvinner til ledende stillinger. 2.2 Status for likestilling Likelønn Tabell. Andel Kvinner og menn i virksomheten og ulike nivå: Tjenesteområde Ledere Totalt inkl ledere Kvinner Menn Kvinner Menn Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Administrasjon Totalt Note: Ledere defineres i tabellen som resultatenhetsledere, stabsledere, kommunaldirektører Sandnes Kommune har til sammen 4544 ansatte, 3836 kvinner og 708 menn. Av ledere (resultatenhetsledere, stabsledere og kommunaldirektører) er 64 kvinner og 41 menn. Menn tjener mer enn kvinner innenfor alle tjenesteområdene. Størst lønnsforskjell er det innen administrasjon 1, hvor menn gjennomsnittlig tjener 70 tusen mer enn kvinner. Innen levekår og kultur og byutvikling tjener menn om lag 45 tusen mer enn kvinnene. I statistikken har vi nyttet følgende indikatorer; lønn for ledere og totalt, fordelt på kvinner og menn i de ulike sektorene. 1 I gruppen ligger administrasjon kommunens ledelse, rådmannens stabsenheter, fagstaber samt stab- og støtteenhetene i organisasjon og økonomi. 5

7 Gjennomsnittslønn for menn og kvinner etter tjenesteområde Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Administrasjon Total gjennomsnittlønn Menn Kvinner Note: Viser til kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold Rekrutteringssituasjonen Det er fremdeles stort press på arbeidsmarkedet i regionen. Presset merkes best innenfor grupper det er konkurranse om; omsorg, barnhage og undervisning. Antall søkere til disse gruppene er mindre og tilgang på ekstrapersonell er begrenset. I 2008 ble det laget 823 annonser i forbindelse med utlysning av stillinger og hver annonse inneholdt flere stillinger. Sandnes Kommune hadde i 2008 en økning på over 100 stillinger sammenlignet med Figur. Totalt antall søkere og fordelt på kjønn i ANTALL SØKERE PÅ LEDIGE STILLINGER I 2008 Kvinner 4585 Menn 1005 Total

8 Tabell. Nyansatte etter kjønn 2008 Totalt Heltid Deltid Kvinner Menn Måloppnåelse i likestillingsplanen Kommunen må kartlegge og forbedre datagrunnlaget for å dokumentere likelønn. I den forrige planen hadde kommunen som mål å arbeide aktivt for at fast ansatte som hadde deltidsstilling skulle få tilbud om heltid. Det har blitt jobbet systematisk med å unngå uønsket deltid Uønsket deltid blir kartlagt i den årlige medarbeidersamtalen og i kommunens medarbeiderundersøkelse. I omsorgsdistriktene har det i tillegg vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har utredet tiltak for å redusere uønsket deltid. Alle som ønsker å utvide sin deltidsstilling får som regel det. Det kan imidlertid medføre at medarbeideren får flere arbeidssteder i kommunen eller får flere helgevakter i turnus. 2.4 Mål og tiltak for arbeidsgiverstrategi Mål Tiltak Ansvar/ Ha fokus på mangfold i rekrutteringsprosessen Minske lønnsgapet mellom kvinner og menn. Spesielt mellom kvinner og menn i sammenlignbare 2 grupper. lønnspolitikk Ha en arbeidsgiverstrategi som fremmer mangfold. Bevisst på markedsføring Spørsmål om likeverdig arbeidskultur og mangfold vurderes i den årlige medarbeiderundersøkelsen Spørsmål om likeverdig arbeidskultur og mangfold vurderes innarbeidet i skjema for medarbeidersamtalen Kartlegge status mht. likelønn. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal se hvilke stillingskategorier som kan sammenliknes lønnsmessig. Spille inn til Kommunenes sentralforbund (KS) behovet for løft for grupper som er vanskelige å rekruttere i forbindelse med den årlige tariffkonferansen. rapportering Årsrapport Resultatenhet (RE) Personalsjef Årsrapport Forhandlingssjef Rådmannensstab Tilstrebe kjønnsutjevning i tradisjonelle kvinne og manns dominerte yrker. Sandnes kommune skal tilstrebe lik lønn for likt arbeid. Tiltak for å få til egnede fellesaktiviteter for menn innen kvinnedominerte yrker og Årsrapport Høst 2010 Kommunaldirektør (KD) og 2 Definisjon på sammenlignbare grupper er: 1. nivå i organisasjonen, 2. lengde og nivå på utdanning, og 3. etterspørsel i markedet. 7

9 Rekruttere flere fra deltid til heltid. I hele kommunen. Sandnes kommune skal gi kvinner og menn likeverdige karrieremuligheter. Beholde ansatte med spesielt fokus på de som har jobbet 3-5 år. Beholde seniorer i jobb. Ansette flere med minoritetsbakgrunn. Likebehandle søkere med nedsatt funksjonsevne Følge opp nyansatte. Tilpasse arbeidssituasjonen for ansatte med nedsatt funksjonsevne. tilsvarende for å få kvinner inn i mannsdominerte yrker. Uønsket deltid kartlegges i den årlige medarbeidersamtalen samt i kommunens medarbeiderundersøkelse Ledersamling, der omsorg forteller om sine erfaringer Kartlegge status mht. fordeling av avansementstillinger mellom kvinner og menn. Bevisst karriere planlegging Fellessamling for seniorer Ta inn søkere med utenlandsk navn til intervju dersom de ellers er kvalifisert til stillingen. Oppdatere rekrutteringsveilederen. Opprette trainee stillinger Gjennomføre arbeidsrelatert norsk undervisning og kulturforståelse. Ansette flere med minoritetsbakgrunn i Nøkkel- og lederstillinger. Ta inn søkere med nedsatt funksjonsevne til intervju dersom de ellers er kvalifisert til stillingen. Oppdatere rekrutteringsveilederen. Fadderordning 3-6 måneder. Målet er gjensidig trygghet og muligheter for raskere inkludering, både faglig og sosialt. Det vil bli vurdert gruppesamlinger. Kommunen har tidligere hatt vellykkede samlinger, og har hatt planer om å gjenta dette. Hensikten er å få frem konstruktive tilbakemeldinger for forbedringer. Samarbeide med NAV. Nå kommunes Inkluderende arbeidsliv (IA)-mål om varige tilrettelagte arbeidsplasser. Ved rekruttering vurderes tilpassning av arbeidsplassen spesielt. RE Årsrapport Personalsjef Høst 2009 KD levekår Årsrapport Forhandlingssjef KD org Personalsjef Hele perioden Høst 2009 Ledere/ personalsjef Vår 2009 Organisasjonsdirektør Høst 2009 Sandnes læringssenter (SLS)/kompetan sesenteret. Ledere/ personalsjef Ledere/personal sjef Personal/ Resultatenhetsleder Hele perioden Helse, miljø og sikkerhets (HMS) sjef og RE 8

10 Skape et trygt/ arbeidsmiljø gjennom informasjon og opplæring. Slik at ikke ansatte med annen legning, eller annen religion/livssyn føler seg utstøtt. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Foredrag i personalgrupper og i lederopplæringa Utvikle en kurspakke til bruk i personalgrupper Alle enhetene må i sine virksomhetsplaner ha målsettinger for arbeid med mangfold, basert på denne planens mål Hele perioden Organisasjonsdirektør Kompetansesenteret Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og arbeidsmiljøutvalget (AMU) Resultatenhetsleder (RE) 9

11 3. Tjenesteyting 3.1 Bakgrunn Likestilling og mangfold i tjenesteytingen handler lite om ressurser og rammer, det dreier seg først og fremst om holdninger, bevissthet og kunnskap. Lover, forskrifter og handlingsplaner er for lengst på plass, fra FN s konvensjon om barns rettigheter til likestillingsloven og diskrimineringsloven. Utfordringen er å la lovens innhold og målsetting bli en del av tjenestekulturen slik at våre brukere av tjenester får et likeverdig tilbud som gjenspeiler det mangfold som Sandnes kommunes innbyggere representerer. 3.2 Status for likestilling innen tjenesteyting. Fellessamling for alle ansatte i kommunen i begynnelsen av forrige planperiode var nyttig og fruktbar i forhold til at mangfold ble satt på dagsorden og at det ble startet en prosess. Likestillingsbevisstheten i de ulike tjenesteytende enheter er likevel ulik og vanskelig å måle. Tilnærmingen til temaet har til dels vært vanskelig, rett og slett fordi mange ser på tjenesteytingen som nøytral, og mener at de gir et likt tilbud til alle uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, legning eller funksjonsnivå. De enhetene som har klare statlige føringer på området har hatt større aktivitet og større fokus på dette enn tjenesteområder som ikke har de samme krav. Kommunens bevisste fokus på å utnytte de muligheter som internett representerer i arbeidet med å få ut informasjon og opplysning har slått positivt ut ikke minst i forhold til vårt utvidede mandat for likestilling. Spesielt ungdom benytter i dag data som en naturlig kilde til informasjon, og det faktum at alle grupper kan henvende seg med spørsmål via e-post, også om emner som tradisjonelt har vært sårbare å ta opp, er en mulighet vi må benytte enda mer bevisst og aktivt i fremtiden. Kommunens hjemmesider forbedres kontinuerlig. Synshemmede har gitt tilbakemelding om at sidene våre er oversiktlige og systematiske, slik at det er lett å benytte dem. Flere fremmedspråklige benytter publikums-pc på servicekontoret til å fylle ut søknader. De gir tilbakemelding om at det er betryggende å kunne få hjelp til å lese og forstå skjema, og å få kontrollert at de har med de nødvendige opplysninger og vedlegg. Likeså synes det som om det å ha en byggesaksbehandler på vakt i servicekontoret har senket terskelen for å søke råd om hvordan lovgivningen i Norge fungerer. Innenfor området barn og unge er det i 2007 og 2008 avholdt en kursrekke i forhold til inkludering og språklige og kulturelle mangfold. Flere enheter i kommunen er involvert i et arbeid med konseptoversettelser. Dette skal være en hjelp for å sikre at foreldre med annen kulturell bakgrunn har samme meningsinnhold i begreper som benyttes i samarbeidet omkring barnet. 3.3 Måloppnåelse i likestillingsplan Innenfor fokusområdet tjenesteyting, var hovedmålet i planperioden å utvikle gode rutiner og metoder for integrering av kjønnsperspektivet i de tjenester som tilbys. 10

12 Et av tiltakene her var en kartlegging i alle enheter for å kunne avdekke skjevheter i tilbudet. Dette er gjort på ulike måter i de forskjellige enhetene. Noen har systematisk ført statistikk og gjennomgått alle sine tilbud: de har delt fremmøtet opp etter kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, for så å kunne finne ut hvilke grupper som er overrepresentert, underrepresentert eller ikke til stede. Dette har gitt grunnlag for å analysere behovet for nye aktiviteter, endring av tilbud osv. (Eksempler på nye tilbud kan være innen fritid, psykisk helse, helsestasjonstjenester). Andre har kartlagt virksomheten ut fra brukerundersøkelser, brukersamtaler eller mer sporadisk ved gjennomgang i personalet. Svakheten med kartleggingen er at det ikke har vært noen felles mal, eller krav om tilbakerapportering. En har helt klart fått frem en bevissthet omkring temaet, men en har ikke fått frem eksakte tall på hva en har oppnådd i forhold til å tilrettelegge for grupper med ulike behov og i det å gjøre tilbudene fargerike og inkluderende. Innenfor temaet kjønnsidentitet, har det blitt gjort noe arbeid i skoler og barnehager, men ellers viser våre undersøkelser at dette nærmest har vært et ikke tema da en anser sitt tilbud som så nøytralt at dette ikke står på dagsorden. Dette er funn som støttes av forskning. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring refererer til studier av personalgrupper som både ønsker og tror de behandler gutter og jenter likt, men som i praksis bærer med seg de rolleforventningene som finnes i samfunnet. På barnehageområdet har det vært gjennomført et prosjekt om likestilling mellom kjønnene i planperioden. Prosjektrapporten med frihet til å være den du er viser hvordan fem barnehager har drevet aksjonsforskning for å se hvordan en best kan fremme likestilling og likeverd i barnehagene. Arbeidet var meget betydningsfullt og bevisstgjørende for de barnehagene som deltok. Ved at deltakerne har delt sine erfaringer gjennom ulike konferanser og kurs, har dette økt mangfoldsbevisstheten og forståelsen i de øvrige barnehagene. En av prosjektbarnehagene har fått midler fra departementet for å være modellbarnehage innenfor likestilling mellom kjønnene i den kommende perioden. Et annet tiltak for å fremme likestilling var å bygge flere barnehager. Sandnes kommune har i planperioden hatt en byggeaktivitet større enn noen gang tidligere og totalt er det blitt etablert 1060 nye barnehageplasser i perioden. Tiltaket om å rekruttere flere menn til omsorgsyrker har ikke lykkes. I en periode med lav arbeidsledighet har det vært vanskelig å rekruttere generelt, og en har langt igjen for å nå målet om 20 prosent menn i for eksempel barnehagene. Her er det viktig å fortsatt holde fokus og være bevisst på å skape profesjonelle arbeidsplasser som treffer begge kjønn både når det gjelder fysisk utforming, pedagogisk innhold og på den sosiale arena. 11

13 3.4 Mål og tiltak tjenesteyting Mål Tiltak / eksempler Ansvar/ Barnehagene og grunnopplæring skal bidra til et likestilt samfunn der alle får delta i aktiviteter, og utvikle sine evner og interesser uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Alle tjenesteytende enheter skal ha fokus på å gi like muligheter for alle uavhengig av kjønn og legning. Øke kunnskap og forståelse av hvordan kjønnsidentitet dannes. Øke kunnskap om ulik seksuell legning og hvilke følger dette har for fysisk og psykisk helsearbeid. Barnehager og skoler har i medhold av sine særlover med forskrifter et ekstra ansvar for å se til at virksomheten bygger på prinsippet om likestilling som et gjennomgripende holdnings skapende arbeid. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring skal benyttes som et aktivt redskap for å nå dette målet. Analysere praksis for å sikre at en gjennom tilbud, metodevalg, tilrettelegging eller forventning ser på gutter og jenter som enkeltindivider med krav på lik mulighet for deltakelse og involvering slik at de kan utvikle egen identitet. Kurs for ansatte Informasjonsmateriell på bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjoner og fritidsklubber. rapportering Resultatenhetleder for skole og barnehage Helsestasjonst jenester Nulltoleranse for bruk av seksuelle skjellsord, kjønnsrelatert mobbing og trakassering i alle kommunens tjenestetilbud. Innarbeide mangfoldsperspektivet i planarbeidet. Styrke samhandlingen i kommunens arbeid for flyktninger og innvandrere Øke kompetansen blant lærere, ungdomsledere, og ansatte, slik at de kan vite hvordan en griper inn for å stoppe og forebygge. Øke kompetansen i aktuelle enheter for hvordan en gir en ikke-ekskluderende seksualunder visning. Enhetenes arbeid med, og fokus på å gi et likt tilbud uavhengig av kjønn, tro, etnisitet og funksjonsnivå skal dokumenteres i planer, vurderingsarbeid og kompetansehevingsstrategier. Mangfoldperspektivet legges inn som fast punkt i myndighetsutøvingen gjennom egne sjekklister. Rullere tiltaksplan for flyktninger og innvandrere Utarbeide en årlig rapportering for dette arbeidet Resultatenhetsleder. Tas inn i resultatvurderingen Kommunaldirektør Kompetanseplan Kommunaldirektør / Kompetansepl aner Resultatenhetsleder. Kommunaldirektør Komunaldirektør/ politisk behandling Innarbeides i Balansert resultatmåling (BaRm) 12

14 Sikre mangfold i tilbudet Evaluere tjenestetilbudet i hver enhet for å vurdere hva som må til for å gi et tilbud til underrepresenterte grupper. Eksempler: Styrke tilbudet på strykeinstrumenter, da dette er utbredt i de fleste kulturer(kulturskolen) Styrke bruk av bandinstumenter (el. gitar, slagverk osv) for å nå flere gutter (kulturskolen) Særskilte grupper for de stille barna (fritid psykisk helse). Føre fremmøtestatistikk som grunnlag for valg av markedsføring/ informasjonsstrategi, Flerkulturell opplæring Øke kunnskapen om de spesielle behov barn fra andre kulturer / barn av flyktninger har i alle enheter. Spesielt innenfor de ulike grener av barnevernet (eks fosterforeldre) eller støttekontakter osv Lav terskel for å delta i tjenestenes aktiviteter Bedre kommunikasjon og informasjon i tjenestetilbudet Gi rom for alle kulturuttrykk. Stabile voksne Kontingent/deltakeravgift som ikke ekskluderer grupper. Innføringsgrupper, der en starter med en gruppe eksklusiv for en målgruppe (innvandrere, psykisk syke, de urolige barna ) for så å trekke dem videre inn i ordinære tilbud innenfor kultur og fritid. Aktiv bruk av tolketjeneste Videreføre prosjekt med konseptoversettelser for brukere med sammensatte hjelpebehov. Resultatenhetsleder Kommunaldirektør oppvekst skole og oppvekst barnehage. Resultatenhetsleder/ Styrke kulturtilbudet for eldre Universell utforming Bevisst på å benytte de mulighetene en har for å spre informasjon om hverandres tjeneste (for eksempel informere om kulturtilbud på biblioteket) Informasjonsmaterielle på flere språk. Vurdere behov for informasjonsmøter/ foreldremøter tilpasset språklige minoriteter i skole, barnehage og kulturskolen. Videreføre arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Et kulturtilbud for eldre. I alle nye bygg og utområder, samt i forbindelse med rehabilitering av bygg og utearealer. Universell utforming av uteområder i skoler og barnehager må her få særlig oppmerksomhet. Måleredskap i BaRm BaRmrapportering Resultatenhetsleder Resultatenhetsleder i Kultur / Omsorg Eiendom 13

15 Tilrettelegge areal Kommunens anlegg skal være tilpasset ulik alder og funksjonsnivå og for brukergrupper med annen kultur. Areal for gravlunder for ulike trosretninger. gravplasser i nærmiljøene Tilrettelegge for forsamlingshus for ulike religiøse samfunn, interesseorganisasjoner og internasjonale foreninger Tilrettelegge for at alle grupper i Sandnes skal kunne leve et aktivt liv ved å tilrettelegge : picknikmråder, hvileplasser i parker og turdrag klatreområder, idretts- og svømmehaller åpne på dagtid og innrettet mot eldre, anlegg for utradisjonelle idrettsgrener så som baseball, landhockey, botcha, utendørs sjakk osv. Byplan/ Park og idrett Park og idrett 14

16 4. Samfunnsplanlegging 4.1 Bakgrunn I visjonen for kommuneplanen (Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn) ligger det, under adjektivet romslig, uttrykt en vilje til å ta vare på mangfold, vise toleranse og sjenerøsitet. Alle skal inkluderes i fellesskapet og gis likeverdige muligheter for god livskvalitet, gode boforhold, arbeid, rekreasjon og helse. Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske plan som ifølge Plan- og bygningsloven samordner den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor kommunens fag- og virksomhetsområder. Integrering av hensynet til mangfoldet (slik definert i innledningskapitlet) i all kommunens virksomhet innad og utad og i kommunens samfunnsplanlegging, handler i stor grad om å få mangfoldet i sine ulike komponenter på dagsorden i kommuneplanarbeidet, ikke bare som generelle ønsker men også som operative strategier, rutiner og tiltak. Dette både fordi det er kommuneplanen som får de mest umiddelbare konsekvensene for innbyggere, grupperinger, kommuneorganisasjonen, og fordi det er gjennom kommuneplanen og detaljeringen av den, at det ligger til rette for involvering av innbyggerne i demokratiske prosesser. 4.2 Måloppnåelse i likestillingsplan Hensynet til mangfoldet i gjeldende kommuneplan for Et av hovedprinsippene i kommuneplanens dybdeområde Sunn-by helse, trivsel og miljø for alle, er at kommunen skal tilby sine tjenester og tilrettelegge byutviklingen slik at alle oppfatter at de har likeverdige muligheter for gode livsvilkår. Rettferdighet og likebehandling betyr tilgang og kvalitet i de kommunale tjenestene uavhengig av geografisk område, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Kommunen ønsker å gi alle innbyggere gode oppvekst- og levekår ved å legge til rette møteplasser for barn og unge, voksne og eldre som er politisk og religiøst nøytrale. Møtestedene må være lett tilgjengelige for alle og ha universell utforming. Boligpolitikken skal også baseres på universell utforming og prinsippene for livsløpstandard, det vil si at kommunen skal samarbeide med utbyggere for å skape boligområder som er tilrettelagt for tilgjengelighet for alle. Prinsippet om tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming skal legges til grunn for byutvikling og tjenesteutvikling. Det skal tas hensyn til funksjonshemmede i nærmiljøene, i friluftsområdene og i offentlige bygg. Det skal tilrettelegges for idretter der jenter har større interesse enn gutter, som for eksempel ridning og dans. I henhold til kommuneplanens dybdeområde Sentrum skal det utarbeides en veileder for universell utforming og tilgjengelighet for alle, som vil sikre at temaet blir tatt hensyn til i alle reguleringsplaner og byggesaker i sentrum. I samme dybdeområde er det også programmert en egen detaljert handlingsplan for tiltak for universell utforming i sentrum. Kommunedelplan for sentrum, vedtatt av bystyret som en integrert del av gjeldende kommuneplan for , inneholder en spesifikk bestemmelse om universell utforming. Denne foreskriver at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming 15

17 av sentrum. Universell utforming innebærer at utformingen av alle publikumsrettede anlegg i det offentlige rom og i privat og offentlig bebyggelse, trafikkanlegg etc. skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Bestemmelsen viser til rundskriv T-5/99 MD Tilgjengelighet for alle og til fylkesdelplan for universell utforming utarbeidet av Rogaland fylkeskommune. Ellers er tema boliger for funksjonshemmede og eldreomsorg i kommuneplanen behandlet under det generelle plantema Kommunale tjenester. Her pekes på aktuelle lokaliseringer av spesialtilpassede boliger for sterkt funksjonshemmede i tilknytting til senterfunksjoner og i nærhet til eksisterende tjenesteenheter, både av hensyn til brukerne og for heldøgnsomsorgen som skal ytes. Det er også utpekt mulige steder for lokalisering av nye BOAS (bo- og aktivitetssenter) og eldreboliger som skal realiseres i samarbeid med andre aktører, fortrinnsvis BBL. Kommuneplanens kapittel om Arealforvaltning har blant sine hovedmål å være fremtidsrettet innenfor universell utforming. I det ligger å arbeide for god tilgjengelighet til alle viktige samfunnsfunksjoner og god tilgang på universelt utformede boliger, og å sikre universell standard på bygg og anlegg for offentlig og privat tjenestetilbud i alle deler av kommunen. Kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal sikre at en høy andel boliger tilfredsstiller krav til universell utforming. 4.3 Mangfoldet i Sandnes kommune sin samfunnsplanlegging Som en kan se av beskrivelsen i forrige avsnitt, bortsett fra en del generelle formuleringer om rettferdighet og likebehandling av alle grupper uavhengig av alder, kjønn, funksjonsdyktighet, etnisk bakgrunn og seksuell legning, er det de funksjonshemmedes gruppe som kommuneplanen først og fremst retter oppmerksomheten imot og formulerer strategier og verktøy for. Andre aspekter av mangfoldet, inkludert likestilling, er bare overfladisk tatt med i de generelle betraktningene uten at det er formulert strategier og tiltak for bedre forståelse og integrering. Dette bør antakelig tilskrives begrenset kunnskap om hvilken betydning disse andre aspektene kan ha for kommuneplanleggingen og om hvorledes de kan innarbeides i planene. Når det gjelder likestilling mellom kjønn kan begrunnelsen også være at likestilling i dag i stor grad er institusjonalisert gjennom lover og regler og derfor tatt for gitt. Likevel kan det hevdes at likestilling til en viss grad er fortsatt fargeblind fordi den ikke, eller bare i liten grad retter oppmerksomheten mot spørsmålet om likestilling i forhold til andre kulturer enn den norske. Universell utforming er et godt eksempel på kreativ strategi for å integrere hensynet til alle typer funksjonshemmede i planleggingen ut fra kjensgjerningen om at det som er bra for funksjonshemmede også er bra for eldre og gamle, barn og alle andre. Det kreative grepet i dette er at det, istedenfor å ta dette opp som et tilleggspørsmål eller korrektiv i forhold til vanlig planleggingspraksis, introduseres en helt ny innfallsvinkel i planleggingen. Kommunen ser det som en utfordring at også integrering i kommuneplanleggingen av de andre aspektene i mangfoldet bør skje gjennom tilsvarende omfattende og effektive grep. 4.4 Mål og tiltak samfunnsplanlegging Kommunal planlegging og all kommunal virksomhet må ha innsikt i utsatte gruppers særegenskaper og behov, og skape og spre forståelse for deres krav. Regelverk og rutiner må 16

18 tilpasses med sikte på inkludering av alle. Følgende strategier og tiltak for integrering av hensynet til mangfoldet i kommunens samfunnsplanlegging anbefales: Mål Tiltak Ansvar/ rapportering Samle kunnskap om de ulike gruppenes omfang, behov, deres synspunkter og deres levekår i kommunen. Etablere en fast tverrfaglig mangfoldsgruppe med oppgave å skaffe informasjon og holde kontakten (evt. gi oppgaven til adm. Sunn By KD-org/KD-samf. Adm. sunnby Gjennom et samarbeid med gruppene, drøfte og sette fokus på tema som den enkelte gruppen er særlig opptatt av i sammenheng med planleggingen og kommunens virksomhet ellers Integrering av mangfoldsperspektivet i den kommunale planleggingen Styrking av gruppenes deltakelse i det offentlige liv og i alle ledd i planprosessene Ta hensyn til gruppenes verdier og behov under utarbeidelse og behandling av planer Organisere integrerings-arbeidet i kommunen Øke den generelle kunnskapen om gruppenes verdier, behov og rettigheter Formulere strategier og tiltak for økt inkludering av de utsatte gruppene gruppen) Aktivt søke kontakt med gruppene Avholde konferanser, informasjonsmøter etc. Informere gruppene fortløpende om pågående planarbeid i kommunen som kan være av interesse for dem Innføre gruppene i adresselistene til høring av kommuneplan og regulerings-planer Få tema mangfold inn i sjekklister for planlegging Etablere rutiner, sjekklister og verktøy og plassere ansvar for oppfølging Utvikle veiledere, undervisningspakker og brosjyrer Introdusere og utvikle mangfoldsbegrepet i kommuneplanens (KP) dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø KD Samf. KD-kultur og byutvikling Byplan KD-kultur og byutvikling Byplan KD-kultur og byutvikling Byplan KD-org KD-org Rådmannen KPkoordineringsgruppe Adm. Sunn by gruppe 17

19 5. Likestilling på den politiske arenaen Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at de som blir berørt av et vedtak skal ha innflytelse i beslutningsprosessen. En representativ sammensetning øker sjansene for at alles interesser og behov er en del av den politiske dagsorden (KS Veileder side 6). 5.1 Bakgrunn I forbindelse med bystyrets vedtak om godkjenning av likestillingsplan mars 2005 ble det vedtatt at Bystyret går inn for å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal vurdere målsettinger og tiltak knyttet til likestilling på den politiske arena. Gruppens arbeid ble 15. november 2005 lagt frem for bystyre i Bsak 106/05 om Likestilling på den politiske arena med anbefalinger om mål og tiltak. Bystyre sluttet seg til følgende mål for arbeidet med likestilling på den politiske arena: 1. Sandnes kommunes politiske arenaer skal ha en kvinnerepresentasjon som tilfredsstiller bestemmelsene i likestillingsloven og i kommuneloven. 2. Kvinner og menn skal ha de samme reelle mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen i Sandnes kommune. 3. Sandnes kommune skal ha høy politisk bevissthet rundt likestilling og ivaretakelse av kjønnsperspektivet. 4. Politisk møtestruktur og møteform skal tilrettelegges slik at tidspresset for politikerne i Sandnes kommune ikke øker Lovbestemmelser Kommuneloven Kommuneloven har bestemmelser for fremgangsmåten for listeforlag og valgoppgjør ved bruk av forholdsvalg. Bestemmelsene sikrer gjennomføring av prinsippet om kjønnsmessig balanse i kommunale utvalg hvor disse er sammensatt på grunnlag av forholdstallvalg, jf. likestillingslovens 21. Dette skjer ved at det stilles krav om kjønnsmessig balanse innen det enkelte listeforslag 36, og reglene om valgoppgjøret sikrer at den enkelte liste får best mulig balansert representasjon 37. Bestemmelsene skal sikre at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent der det skal velges fire medlemmer eller flere til et utvalg, nemnd eller råd. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av bystyret, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse følges så langt det er mulig. Likestillingsloven Likestillingslovens 21 skal sikre representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg, m.v. Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd nemnder m.v. med fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent av medlemmene. I utvalg med to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. 18

20 5.2 Status for likestilling på den politiske arenaen I det følgende vil det bli redegjort for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling på den politiske arena. Dette innebærer å ha en oversikt over: andel kvinner og menn i den politiske hovedstruktur lederverv For å sammenligne med andre kommuner, er det innhentet sammenlignbare data om andel kvinner i kommunestyrene for ASSS (Aggregerte Styringsdata Sammenlignbare Storkommuner)kommunene. Politisk hovedstruktur Politisk hovedstruktur, kjønnsfordeling Bystyret 55,1 % 44,9 % Formannskap 61,5 % 38,5 % Utvalg for byutvikling 61,5 % 38,5 % Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester 46,2 % 46,2 % 53,8 % 53,8 % Utvalg for tekniskesaker 66,7 % 33,3 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 % Menn Kvinner Som det fremgår av figurene over, er menn noe overrepresentert i forhold til kvinner både i bystyret og formannskapet, selv om det er en forbedring over tid (se tabell under). Fordelingen mellom kvinnelige og mannlige representanter i formannskapet tilfredsstiller ikke kravene i likestillingsloven og kommuneloven om en 40/60 fordeling mellom kvinner og menn. Også i utvalg for byutvikling og utvalg for tekniske saker er menn bedre representert enn kvinner. Det er bare i utvalg for kultur og oppvekst og utvalg for helse- og sosialtjenester det er en kjønnsfordeling som tilfredstiller 40 prosentsregelen. 19

21 Kjønnsfordeling i bystryre og formannskap, siste tre perioder ,1 % 44,9 % Formannskapet Bystyre ,0 % 64,0 % 61,5 % 70,0 % 70,0 % 35,0 % 36,0 % 38,8 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 % Menn Kvinner Av sammenligningskommunene er det Oslo som har den største andelen av kvinner i kommunestyret med 45,8 prosent. Bærum, Sandnes, Tromsø, Bergen og Stavanger har alle mer enn 40 prosent kvinner i kommunestyret. Kommunestyrevalget 2007, andel kvinner i kommunestyret. 50,0 % 45,1 % 45,8 % 44,9 % 44,2 % 40,0 % 34,0 % 32,7 % 39,6 % 41,8 % 43,3 % 38,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Fredrikstad Oslo Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Bergen Trondheim 20

22 Lederverv: Det er i dag kvinnelig ordfører i Sandnes kommune. tre av fire utvalgsledere er menn. Det er kun utvalg for helse- og sosialtjenester som har kvinnelig leder. Alle nestlederne er menn. I perioden var det ingen kvinnelige ledere av politiske utvalg i Sandnes og tre av åtte nestledere var kvinner. I perioden var det kun èn kvinnelig leder (utvalg for levekår) og en av ni nestledere var kvinner. 5.3 Måloppnåelse i likestillingsplan I Bsak 106/05 om Likestilling på den politiske arena var det valgt ut følgende tre områder for iverksetting av tiltak for å bedre balansen mellom kvinner og menn på den politiske arena i Sandnes kommune: deltakelse, bevisstgjøring og møter og møtestruktur. Deltakelse Det var et mål at partiene må gjennomgå dagens rutiner for rekruttering for å sikre et tilstrekkelig fokus på kvinners interesser og behov i politikken. I forbindelse med kommunal og regionaldepartementets invitasjon om deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken utarbeidet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i felleskap en søknad om deltakelse. Samarbeidsprosjektet ville ha hovedfokus på å identifisere og prøve ut aktuelle virkemidler for økt kvinnelig deltakelse i lokal politikken. Sandnes bystyre vedtok 27. februar 2007 å sende søknad om deltakelse, men søknaden ble ikke innvilget av kommunal og regionaldepartementet. Samarbeidet opphørte med avslaget. Som det fremgår av punkt om status for likestilling på den politiske arena har partiene klart å øke kvinne andelen med hensyn til lederverv for gjeldene periode. Det var også et mål å inkludere flere vararepresentanter i folkevalgtopplæringen og inkludere flere vararepresentanter i aktivt politisk arbeid. I 2007 tilbød Sandnes kommune et eget opplæringsprogram for alle folkevalgte slik at disse skulle få det beste grunnlaget for å utøve vervet. Programmet innholdt temaer som skulle gjøre den enkelte kjent med kommunen og dens oppgaver, folkevalgtes roller og arbeidsforhold, samt rettigheter og plikter i tråd med lover og regler i offentlig forvaltning. Programmet gikk over tre dager. Første og andre dag ble både bystyrerepresentantene og vararepresentantene invitert. Bevisstgjøring I tråd med målsettingen ble det i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen arrangert en likestillingskonferanse i tilknytning til markering av 8. mars Det var et mål å oppmuntre til etablering av kvinnenettverk på tvers av partigrensene og iverksette en tverrpolitisk kampanje for å rekruttere flere kvinner til politikken. Møter og møtestruktur Målsettingen er at møtene må bli kortere og mer effektive (bli enige om møteslutt og framdrift og holde tidsplanen) samt å vurdere og holde flere politiske møter på dagtid. Bystyret fattet 17. oktober 2006 vedtak om at et ad hoc utvalg skulle gjennomgå politikernes arbeidsvilkår i Sandnes og foreslå nødvendige endringer. Utvalget har på bakgrunn av gitt mandat utarbeidet en egen rapport med forslag til nye retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune. Utvalget har i drøftingene lagt vekt på at det skal være et mål å legge forholdene til rette for at flest mulig kan delta i politisk arbeid. 21

23 Det var også et mål å sikre avlastnings- og kompensasjonsordninger for representanter med omsorgsansvar, jf. retningslinjer for økonomisk godtgjørelse. Med henvisning til tiltak som sikter mot å gjøre kjent avlastnings- og kompensasjonsordninger for representanter med omsorgsansvar, ble bystyret 17. oktober 2006 oversendt retningslinjene for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune. 5.4 Mål og tiltak politisk arena Mål Tiltak Ansvar/ rapportering Sandnes kommune vil være pådriver for økt mangfold/likestilling på den politiske arena. Rådmannen Nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal vurdere målsettinger og tiltak knyttet til likestilling/mangfold på den politiske arena Mandat vil være å beskrive dagens situasjon, formulere målsetninger og foreslå tiltak for å utjevne eventuelle skjevheter med hensyn til likestilling/mangfold. Arbeidsgruppen fremlegger sine forslag for bystyret innen utgangen av

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg

Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013. Saksframlegg Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2012/835-5625/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Plan for likestilling og mangfold Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes

Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Rapport 2011 Trivsel, mangfold og likestilling i tre teknologibedrifter Goro Ree-Lindstad Olav Skipnes Forord Kvinneuniversitetet/Likestillingssenteret har siden 2004 engasjert seg i problemstillinger

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Foto: Alta kommune, Siv J. Suhr, Martin Bosch, Aase Kristin Abrahamsen, Marianne Bull Mathisen

Innholdsfortegnelse. Foto: Alta kommune, Siv J. Suhr, Martin Bosch, Aase Kristin Abrahamsen, Marianne Bull Mathisen Årsmelding 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning 3 2. Organisering 6 3. Kommunens styringsredskap 8 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel vil 8 3.2 Internkontroll 11 3.3 Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket?

Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket? 1 Aktivitets og redegjørelsesplikten: Skoen som ikke trykket? Sammendrag Dette er en utvidet undersøkelse av kommuners og private bedrifters håndtering av Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i 2009.

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024. Vedtatt av kommunestyret 26.09.12

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024. Vedtatt av kommunestyret 26.09.12 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012-2024 Vedtatt av kommunestyret 26.09.12 Forord Kommuneplanen er det overordnede dokumentet for kommunens langsiktige virksomhet. Utarbeiding av samfunnsdelen handler om å

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer