MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes i sentrum for framtiden. Mangfoldsplan for Sandnes kommune SANDNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes i sentrum for framtiden. Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009-2012 SANDNES KOMMUNE"

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes i sentrum for framtiden Mangfoldsplan for Sandnes kommune SANDNES KOMMUNE

2 Mangfoldsplan for Sandnes kommune

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Mandat Arbeidsprosess Fra likestilling til mangfold Målsetting Arbeidsgiverpolitikk Bakgrunn Status for likestilling Måloppnåelse i likestillingsplanen Mål og tiltak for arbeidsgiverstrategi Tjenesteyting Bakgrunn Status for likestilling innen tjenesteyting Måloppnåelse i likestillingsplan Mål og tiltak tjenesteyting Samfunnsplanlegging Bakgrunn Måloppnåelse i likestillingsplan Mangfoldet i Sandnes kommune sin samfunnsplanlegging Mål og tiltak samfunnsplanlegging Politiske arenaen Bakgrunn Status for likestilling på den politiske arenaen Måloppnåelse i likestillingsplan Mål og tiltak politisk arena

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Sandnes bystyre vedtok i møte 17. juni 2008 at Likestilingsplanen skulle evalueres og rulleres. Likestillingsloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Kommunen har ansvaret for å ivareta likestilling som: tjenesteprodusent, arbeidsgiver og på den politiske arena. Allerede under utarbeidelsen av gjeldende likestillingsplan bestemte bystyret at planen også skulle gjelde samfunnsplanlegging. I forbindelse med bystyrets vedtak av 17. juni 2008 ble det bestemt at arbeidet med å evaluere og rullere likestillingsplanen utvides til å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering. Dette planforslaget er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe som har rapportert til kommunaldirektør for organisasjon Hilde Lofthus. Prosjektgruppa har bestått av følgende personer: Ole Vikse, rådgiver rådmannens stab, leder for prosjektgruppa Kirsten Svindland in t Veld, rådgiver fagstab barn og unge Signe Elin Eide Joachimsen, rådgiver fagstab levekår Mette Staalesen, personalsjef Marco Zanussi, planrådgiver rådmannens stab Sigrun Homleid, forhandlingssjef Det ble i tillegg nedsatt to arbeidsgrupper, en innen for arbeidsgiver området og en innenfor tjenesteyting. Fagforeningene var representert innen arbeidsgiverområdet. 1.2 Mandat Det følger av bystyrets vedtak av 17. juni 2008 at likestillingsplanen skal evalueres og rulleres, i tillegg skal den nye planen utvides til å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering. Revidert forslag til plan utarbeides for en planperiode på fire år med en kortfattet rapportering og oppfølging av tiltak i økonomiplanen. På denne måten vil planen ha samme perspektiv som en økonomiplanperiode. Hoverrulleringen vil skje hvert fjerde år. Mangfoldsplanen skal sikre de nødvendige koblinger til: Kommuneplan , Økonomiplan og Arbeidsgiverstrategi mot Arbeidsprosess Prosjektgruppa har lagt opp til medvirkning fra ulike organisasjoner og resultatenhetslederne i kommunen. Det har vært gjennomført en høring av planforslaget. Torsdag 11. desember 2008 ble det arrangert et møte i bystyresalen der ulike grupper holdt innlegg om hva som er viktig å ta med i en ny mangfoldsplan. På tilhørerbenken satt politikere og representanter fra administrasjonen i Sandnes Kommune. 3

5 Følgende grupper var invitert til møtet: Sandnes Eldreråd. Sandnes ungdomsråd. Funksjonshemmedes råd. Sandnes innvandrerråd. Landsforeningen for lesbisk og homofil friggjøring. Barnerepresentanten i Sandnes kommune. Disse gav innspill på møtet: Funksjonshemmedes råd, Sandnes innvandrerråd, Landsforeningen for lesbisk og homofil friggjøring. I tillegg minnet kommunens barnerepresentant oss på å huske barneperspektivet i denne planen. Tjenesteytingsgruppen har i tillegg til å sende ut et spørreskjema, intervjuet ansatte som møter publikum direkte som servicekontoret og sentralbordet. Resultatenhetslederne fikk spørsmål om forslag til tiltak både som tjenesteyter og som arbeidsgiver. 65 av 87 enheter svarte. 1.4 Fra likestilling til mangfold Bystyrets vedtak om å utvide kommunens likestillingsplan til også å gjelde all diskriminering og mobbing basert på kjønn, etnisk opprinnelse, religion og seksuell orientering, passer godt med de nye pliktene kommunene er pålagt fra Med henvisning til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal virksomheten redegjøre for tiltak som kan fremme likestilling på grunnlag av etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Det er innført en aktivitetsplikt som blant annet omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsforhold, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Denne utvidelsen innebærer tiltak som i all hovedsak omhandler holdningsskapende arbeid innenfor de fire fokusområdene: Sandnes Kommune som tjenesteyter for sine innbyggere, som arbeidsgiver, i forbindelse med kommunens samfunnsplanlegging og på den politiske arenaen. De ulike gruppene, som denne planen omfatter, er ikke ensartede eller homogene. De er like forskjellige enkeltpersoner med individuelle behov som alle andre, Det er sannsynlig at interesseorganisasjonene ikke fanger opp alle. Derfor vil mange av de foreslåtte tiltakene i planen gjelde behovsavklaring, informasjon, veiledning og undervisning. 1.5 Målsetting Hovedmål: Sandnes kommune skal være en foregangskommune innenfor mangfold og likeverd. Sandnes kommune skal være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle. Delmål er beskrevet under hvert av de fire områdene i planen; arbeidsgiverpolitikk, tjenesteyting, samfunnsplanlegging og politisk arena. 4

6 2. Arbeidsgiverpolitikk 2.1 Bakgrunn Sandnes Kommune har vedtatt en arbeidsgiverstrategi mot Denne danner grunnlaget for mangfoldsplanen, på arbeidsgiverområdet. Sandnes kommune skal være en foregangskommune innen mangfold og likeverd. Det betyr at etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen skal reflekteres i kommunens rekruttering av nye medarbeidere (fra Sandnes kommunen sin Arbeidsgiverstrategi mot 2011). Kvinner utgjør 84,4 prosent av kommunens ansatte. Sandnes Kommune skal arbeide for likestilling mellom kjønn. Kvinner og menn skal ha samme mulighet til karriereutvikling i Sandnes kommune. Arbeidet skal forsøkes tilrettelagt ut fra medarbeiderens ulike behov og livsfaser. Administrasjonsutvalget og formannskapet i Sandnes Kommune har 26. august 2008 sluttet seg til Likestillingskommisjonens tiltak for likelønn mellom kvinner og menn - NOU 2008:6. Foreslåtte tiltak er blant annet lønnsløft for kvinnedominerte yrker, deling av foreldrepermisjonen, rettigheter etter endt foreldrepermisjon, og rekruttering av kvinner til ledende stillinger. 2.2 Status for likestilling Likelønn Tabell. Andel Kvinner og menn i virksomheten og ulike nivå: Tjenesteområde Ledere Totalt inkl ledere Kvinner Menn Kvinner Menn Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Administrasjon Totalt Note: Ledere defineres i tabellen som resultatenhetsledere, stabsledere, kommunaldirektører Sandnes Kommune har til sammen 4544 ansatte, 3836 kvinner og 708 menn. Av ledere (resultatenhetsledere, stabsledere og kommunaldirektører) er 64 kvinner og 41 menn. Menn tjener mer enn kvinner innenfor alle tjenesteområdene. Størst lønnsforskjell er det innen administrasjon 1, hvor menn gjennomsnittlig tjener 70 tusen mer enn kvinner. Innen levekår og kultur og byutvikling tjener menn om lag 45 tusen mer enn kvinnene. I statistikken har vi nyttet følgende indikatorer; lønn for ledere og totalt, fordelt på kvinner og menn i de ulike sektorene. 1 I gruppen ligger administrasjon kommunens ledelse, rådmannens stabsenheter, fagstaber samt stab- og støtteenhetene i organisasjon og økonomi. 5

7 Gjennomsnittslønn for menn og kvinner etter tjenesteområde Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes bydrift Administrasjon Total gjennomsnittlønn Menn Kvinner Note: Viser til kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold Rekrutteringssituasjonen Det er fremdeles stort press på arbeidsmarkedet i regionen. Presset merkes best innenfor grupper det er konkurranse om; omsorg, barnhage og undervisning. Antall søkere til disse gruppene er mindre og tilgang på ekstrapersonell er begrenset. I 2008 ble det laget 823 annonser i forbindelse med utlysning av stillinger og hver annonse inneholdt flere stillinger. Sandnes Kommune hadde i 2008 en økning på over 100 stillinger sammenlignet med Figur. Totalt antall søkere og fordelt på kjønn i ANTALL SØKERE PÅ LEDIGE STILLINGER I 2008 Kvinner 4585 Menn 1005 Total

8 Tabell. Nyansatte etter kjønn 2008 Totalt Heltid Deltid Kvinner Menn Måloppnåelse i likestillingsplanen Kommunen må kartlegge og forbedre datagrunnlaget for å dokumentere likelønn. I den forrige planen hadde kommunen som mål å arbeide aktivt for at fast ansatte som hadde deltidsstilling skulle få tilbud om heltid. Det har blitt jobbet systematisk med å unngå uønsket deltid Uønsket deltid blir kartlagt i den årlige medarbeidersamtalen og i kommunens medarbeiderundersøkelse. I omsorgsdistriktene har det i tillegg vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har utredet tiltak for å redusere uønsket deltid. Alle som ønsker å utvide sin deltidsstilling får som regel det. Det kan imidlertid medføre at medarbeideren får flere arbeidssteder i kommunen eller får flere helgevakter i turnus. 2.4 Mål og tiltak for arbeidsgiverstrategi Mål Tiltak Ansvar/ Ha fokus på mangfold i rekrutteringsprosessen Minske lønnsgapet mellom kvinner og menn. Spesielt mellom kvinner og menn i sammenlignbare 2 grupper. lønnspolitikk Ha en arbeidsgiverstrategi som fremmer mangfold. Bevisst på markedsføring Spørsmål om likeverdig arbeidskultur og mangfold vurderes i den årlige medarbeiderundersøkelsen Spørsmål om likeverdig arbeidskultur og mangfold vurderes innarbeidet i skjema for medarbeidersamtalen Kartlegge status mht. likelønn. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal se hvilke stillingskategorier som kan sammenliknes lønnsmessig. Spille inn til Kommunenes sentralforbund (KS) behovet for løft for grupper som er vanskelige å rekruttere i forbindelse med den årlige tariffkonferansen. rapportering Årsrapport Resultatenhet (RE) Personalsjef Årsrapport Forhandlingssjef Rådmannensstab Tilstrebe kjønnsutjevning i tradisjonelle kvinne og manns dominerte yrker. Sandnes kommune skal tilstrebe lik lønn for likt arbeid. Tiltak for å få til egnede fellesaktiviteter for menn innen kvinnedominerte yrker og Årsrapport Høst 2010 Kommunaldirektør (KD) og 2 Definisjon på sammenlignbare grupper er: 1. nivå i organisasjonen, 2. lengde og nivå på utdanning, og 3. etterspørsel i markedet. 7

9 Rekruttere flere fra deltid til heltid. I hele kommunen. Sandnes kommune skal gi kvinner og menn likeverdige karrieremuligheter. Beholde ansatte med spesielt fokus på de som har jobbet 3-5 år. Beholde seniorer i jobb. Ansette flere med minoritetsbakgrunn. Likebehandle søkere med nedsatt funksjonsevne Følge opp nyansatte. Tilpasse arbeidssituasjonen for ansatte med nedsatt funksjonsevne. tilsvarende for å få kvinner inn i mannsdominerte yrker. Uønsket deltid kartlegges i den årlige medarbeidersamtalen samt i kommunens medarbeiderundersøkelse Ledersamling, der omsorg forteller om sine erfaringer Kartlegge status mht. fordeling av avansementstillinger mellom kvinner og menn. Bevisst karriere planlegging Fellessamling for seniorer Ta inn søkere med utenlandsk navn til intervju dersom de ellers er kvalifisert til stillingen. Oppdatere rekrutteringsveilederen. Opprette trainee stillinger Gjennomføre arbeidsrelatert norsk undervisning og kulturforståelse. Ansette flere med minoritetsbakgrunn i Nøkkel- og lederstillinger. Ta inn søkere med nedsatt funksjonsevne til intervju dersom de ellers er kvalifisert til stillingen. Oppdatere rekrutteringsveilederen. Fadderordning 3-6 måneder. Målet er gjensidig trygghet og muligheter for raskere inkludering, både faglig og sosialt. Det vil bli vurdert gruppesamlinger. Kommunen har tidligere hatt vellykkede samlinger, og har hatt planer om å gjenta dette. Hensikten er å få frem konstruktive tilbakemeldinger for forbedringer. Samarbeide med NAV. Nå kommunes Inkluderende arbeidsliv (IA)-mål om varige tilrettelagte arbeidsplasser. Ved rekruttering vurderes tilpassning av arbeidsplassen spesielt. RE Årsrapport Personalsjef Høst 2009 KD levekår Årsrapport Forhandlingssjef KD org Personalsjef Hele perioden Høst 2009 Ledere/ personalsjef Vår 2009 Organisasjonsdirektør Høst 2009 Sandnes læringssenter (SLS)/kompetan sesenteret. Ledere/ personalsjef Ledere/personal sjef Personal/ Resultatenhetsleder Hele perioden Helse, miljø og sikkerhets (HMS) sjef og RE 8

10 Skape et trygt/ arbeidsmiljø gjennom informasjon og opplæring. Slik at ikke ansatte med annen legning, eller annen religion/livssyn føler seg utstøtt. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Foredrag i personalgrupper og i lederopplæringa Utvikle en kurspakke til bruk i personalgrupper Alle enhetene må i sine virksomhetsplaner ha målsettinger for arbeid med mangfold, basert på denne planens mål Hele perioden Organisasjonsdirektør Kompetansesenteret Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og arbeidsmiljøutvalget (AMU) Resultatenhetsleder (RE) 9

11 3. Tjenesteyting 3.1 Bakgrunn Likestilling og mangfold i tjenesteytingen handler lite om ressurser og rammer, det dreier seg først og fremst om holdninger, bevissthet og kunnskap. Lover, forskrifter og handlingsplaner er for lengst på plass, fra FN s konvensjon om barns rettigheter til likestillingsloven og diskrimineringsloven. Utfordringen er å la lovens innhold og målsetting bli en del av tjenestekulturen slik at våre brukere av tjenester får et likeverdig tilbud som gjenspeiler det mangfold som Sandnes kommunes innbyggere representerer. 3.2 Status for likestilling innen tjenesteyting. Fellessamling for alle ansatte i kommunen i begynnelsen av forrige planperiode var nyttig og fruktbar i forhold til at mangfold ble satt på dagsorden og at det ble startet en prosess. Likestillingsbevisstheten i de ulike tjenesteytende enheter er likevel ulik og vanskelig å måle. Tilnærmingen til temaet har til dels vært vanskelig, rett og slett fordi mange ser på tjenesteytingen som nøytral, og mener at de gir et likt tilbud til alle uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, legning eller funksjonsnivå. De enhetene som har klare statlige føringer på området har hatt større aktivitet og større fokus på dette enn tjenesteområder som ikke har de samme krav. Kommunens bevisste fokus på å utnytte de muligheter som internett representerer i arbeidet med å få ut informasjon og opplysning har slått positivt ut ikke minst i forhold til vårt utvidede mandat for likestilling. Spesielt ungdom benytter i dag data som en naturlig kilde til informasjon, og det faktum at alle grupper kan henvende seg med spørsmål via e-post, også om emner som tradisjonelt har vært sårbare å ta opp, er en mulighet vi må benytte enda mer bevisst og aktivt i fremtiden. Kommunens hjemmesider forbedres kontinuerlig. Synshemmede har gitt tilbakemelding om at sidene våre er oversiktlige og systematiske, slik at det er lett å benytte dem. Flere fremmedspråklige benytter publikums-pc på servicekontoret til å fylle ut søknader. De gir tilbakemelding om at det er betryggende å kunne få hjelp til å lese og forstå skjema, og å få kontrollert at de har med de nødvendige opplysninger og vedlegg. Likeså synes det som om det å ha en byggesaksbehandler på vakt i servicekontoret har senket terskelen for å søke råd om hvordan lovgivningen i Norge fungerer. Innenfor området barn og unge er det i 2007 og 2008 avholdt en kursrekke i forhold til inkludering og språklige og kulturelle mangfold. Flere enheter i kommunen er involvert i et arbeid med konseptoversettelser. Dette skal være en hjelp for å sikre at foreldre med annen kulturell bakgrunn har samme meningsinnhold i begreper som benyttes i samarbeidet omkring barnet. 3.3 Måloppnåelse i likestillingsplan Innenfor fokusområdet tjenesteyting, var hovedmålet i planperioden å utvikle gode rutiner og metoder for integrering av kjønnsperspektivet i de tjenester som tilbys. 10

12 Et av tiltakene her var en kartlegging i alle enheter for å kunne avdekke skjevheter i tilbudet. Dette er gjort på ulike måter i de forskjellige enhetene. Noen har systematisk ført statistikk og gjennomgått alle sine tilbud: de har delt fremmøtet opp etter kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, for så å kunne finne ut hvilke grupper som er overrepresentert, underrepresentert eller ikke til stede. Dette har gitt grunnlag for å analysere behovet for nye aktiviteter, endring av tilbud osv. (Eksempler på nye tilbud kan være innen fritid, psykisk helse, helsestasjonstjenester). Andre har kartlagt virksomheten ut fra brukerundersøkelser, brukersamtaler eller mer sporadisk ved gjennomgang i personalet. Svakheten med kartleggingen er at det ikke har vært noen felles mal, eller krav om tilbakerapportering. En har helt klart fått frem en bevissthet omkring temaet, men en har ikke fått frem eksakte tall på hva en har oppnådd i forhold til å tilrettelegge for grupper med ulike behov og i det å gjøre tilbudene fargerike og inkluderende. Innenfor temaet kjønnsidentitet, har det blitt gjort noe arbeid i skoler og barnehager, men ellers viser våre undersøkelser at dette nærmest har vært et ikke tema da en anser sitt tilbud som så nøytralt at dette ikke står på dagsorden. Dette er funn som støttes av forskning. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring refererer til studier av personalgrupper som både ønsker og tror de behandler gutter og jenter likt, men som i praksis bærer med seg de rolleforventningene som finnes i samfunnet. På barnehageområdet har det vært gjennomført et prosjekt om likestilling mellom kjønnene i planperioden. Prosjektrapporten med frihet til å være den du er viser hvordan fem barnehager har drevet aksjonsforskning for å se hvordan en best kan fremme likestilling og likeverd i barnehagene. Arbeidet var meget betydningsfullt og bevisstgjørende for de barnehagene som deltok. Ved at deltakerne har delt sine erfaringer gjennom ulike konferanser og kurs, har dette økt mangfoldsbevisstheten og forståelsen i de øvrige barnehagene. En av prosjektbarnehagene har fått midler fra departementet for å være modellbarnehage innenfor likestilling mellom kjønnene i den kommende perioden. Et annet tiltak for å fremme likestilling var å bygge flere barnehager. Sandnes kommune har i planperioden hatt en byggeaktivitet større enn noen gang tidligere og totalt er det blitt etablert 1060 nye barnehageplasser i perioden. Tiltaket om å rekruttere flere menn til omsorgsyrker har ikke lykkes. I en periode med lav arbeidsledighet har det vært vanskelig å rekruttere generelt, og en har langt igjen for å nå målet om 20 prosent menn i for eksempel barnehagene. Her er det viktig å fortsatt holde fokus og være bevisst på å skape profesjonelle arbeidsplasser som treffer begge kjønn både når det gjelder fysisk utforming, pedagogisk innhold og på den sosiale arena. 11

13 3.4 Mål og tiltak tjenesteyting Mål Tiltak / eksempler Ansvar/ Barnehagene og grunnopplæring skal bidra til et likestilt samfunn der alle får delta i aktiviteter, og utvikle sine evner og interesser uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsnivå. Alle tjenesteytende enheter skal ha fokus på å gi like muligheter for alle uavhengig av kjønn og legning. Øke kunnskap og forståelse av hvordan kjønnsidentitet dannes. Øke kunnskap om ulik seksuell legning og hvilke følger dette har for fysisk og psykisk helsearbeid. Barnehager og skoler har i medhold av sine særlover med forskrifter et ekstra ansvar for å se til at virksomheten bygger på prinsippet om likestilling som et gjennomgripende holdnings skapende arbeid. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring skal benyttes som et aktivt redskap for å nå dette målet. Analysere praksis for å sikre at en gjennom tilbud, metodevalg, tilrettelegging eller forventning ser på gutter og jenter som enkeltindivider med krav på lik mulighet for deltakelse og involvering slik at de kan utvikle egen identitet. Kurs for ansatte Informasjonsmateriell på bibliotek, skoler, barnehager, helsestasjoner og fritidsklubber. rapportering Resultatenhetleder for skole og barnehage Helsestasjonst jenester Nulltoleranse for bruk av seksuelle skjellsord, kjønnsrelatert mobbing og trakassering i alle kommunens tjenestetilbud. Innarbeide mangfoldsperspektivet i planarbeidet. Styrke samhandlingen i kommunens arbeid for flyktninger og innvandrere Øke kompetansen blant lærere, ungdomsledere, og ansatte, slik at de kan vite hvordan en griper inn for å stoppe og forebygge. Øke kompetansen i aktuelle enheter for hvordan en gir en ikke-ekskluderende seksualunder visning. Enhetenes arbeid med, og fokus på å gi et likt tilbud uavhengig av kjønn, tro, etnisitet og funksjonsnivå skal dokumenteres i planer, vurderingsarbeid og kompetansehevingsstrategier. Mangfoldperspektivet legges inn som fast punkt i myndighetsutøvingen gjennom egne sjekklister. Rullere tiltaksplan for flyktninger og innvandrere Utarbeide en årlig rapportering for dette arbeidet Resultatenhetsleder. Tas inn i resultatvurderingen Kommunaldirektør Kompetanseplan Kommunaldirektør / Kompetansepl aner Resultatenhetsleder. Kommunaldirektør Komunaldirektør/ politisk behandling Innarbeides i Balansert resultatmåling (BaRm) 12

14 Sikre mangfold i tilbudet Evaluere tjenestetilbudet i hver enhet for å vurdere hva som må til for å gi et tilbud til underrepresenterte grupper. Eksempler: Styrke tilbudet på strykeinstrumenter, da dette er utbredt i de fleste kulturer(kulturskolen) Styrke bruk av bandinstumenter (el. gitar, slagverk osv) for å nå flere gutter (kulturskolen) Særskilte grupper for de stille barna (fritid psykisk helse). Føre fremmøtestatistikk som grunnlag for valg av markedsføring/ informasjonsstrategi, Flerkulturell opplæring Øke kunnskapen om de spesielle behov barn fra andre kulturer / barn av flyktninger har i alle enheter. Spesielt innenfor de ulike grener av barnevernet (eks fosterforeldre) eller støttekontakter osv Lav terskel for å delta i tjenestenes aktiviteter Bedre kommunikasjon og informasjon i tjenestetilbudet Gi rom for alle kulturuttrykk. Stabile voksne Kontingent/deltakeravgift som ikke ekskluderer grupper. Innføringsgrupper, der en starter med en gruppe eksklusiv for en målgruppe (innvandrere, psykisk syke, de urolige barna ) for så å trekke dem videre inn i ordinære tilbud innenfor kultur og fritid. Aktiv bruk av tolketjeneste Videreføre prosjekt med konseptoversettelser for brukere med sammensatte hjelpebehov. Resultatenhetsleder Kommunaldirektør oppvekst skole og oppvekst barnehage. Resultatenhetsleder/ Styrke kulturtilbudet for eldre Universell utforming Bevisst på å benytte de mulighetene en har for å spre informasjon om hverandres tjeneste (for eksempel informere om kulturtilbud på biblioteket) Informasjonsmaterielle på flere språk. Vurdere behov for informasjonsmøter/ foreldremøter tilpasset språklige minoriteter i skole, barnehage og kulturskolen. Videreføre arbeidet med den kulturelle spaserstokken. Et kulturtilbud for eldre. I alle nye bygg og utområder, samt i forbindelse med rehabilitering av bygg og utearealer. Universell utforming av uteområder i skoler og barnehager må her få særlig oppmerksomhet. Måleredskap i BaRm BaRmrapportering Resultatenhetsleder Resultatenhetsleder i Kultur / Omsorg Eiendom 13

15 Tilrettelegge areal Kommunens anlegg skal være tilpasset ulik alder og funksjonsnivå og for brukergrupper med annen kultur. Areal for gravlunder for ulike trosretninger. gravplasser i nærmiljøene Tilrettelegge for forsamlingshus for ulike religiøse samfunn, interesseorganisasjoner og internasjonale foreninger Tilrettelegge for at alle grupper i Sandnes skal kunne leve et aktivt liv ved å tilrettelegge : picknikmråder, hvileplasser i parker og turdrag klatreområder, idretts- og svømmehaller åpne på dagtid og innrettet mot eldre, anlegg for utradisjonelle idrettsgrener så som baseball, landhockey, botcha, utendørs sjakk osv. Byplan/ Park og idrett Park og idrett 14

16 4. Samfunnsplanlegging 4.1 Bakgrunn I visjonen for kommuneplanen (Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn) ligger det, under adjektivet romslig, uttrykt en vilje til å ta vare på mangfold, vise toleranse og sjenerøsitet. Alle skal inkluderes i fellesskapet og gis likeverdige muligheter for god livskvalitet, gode boforhold, arbeid, rekreasjon og helse. Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske plan som ifølge Plan- og bygningsloven samordner den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor kommunens fag- og virksomhetsområder. Integrering av hensynet til mangfoldet (slik definert i innledningskapitlet) i all kommunens virksomhet innad og utad og i kommunens samfunnsplanlegging, handler i stor grad om å få mangfoldet i sine ulike komponenter på dagsorden i kommuneplanarbeidet, ikke bare som generelle ønsker men også som operative strategier, rutiner og tiltak. Dette både fordi det er kommuneplanen som får de mest umiddelbare konsekvensene for innbyggere, grupperinger, kommuneorganisasjonen, og fordi det er gjennom kommuneplanen og detaljeringen av den, at det ligger til rette for involvering av innbyggerne i demokratiske prosesser. 4.2 Måloppnåelse i likestillingsplan Hensynet til mangfoldet i gjeldende kommuneplan for Et av hovedprinsippene i kommuneplanens dybdeområde Sunn-by helse, trivsel og miljø for alle, er at kommunen skal tilby sine tjenester og tilrettelegge byutviklingen slik at alle oppfatter at de har likeverdige muligheter for gode livsvilkår. Rettferdighet og likebehandling betyr tilgang og kvalitet i de kommunale tjenestene uavhengig av geografisk område, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn og seksuell legning. Kommunen ønsker å gi alle innbyggere gode oppvekst- og levekår ved å legge til rette møteplasser for barn og unge, voksne og eldre som er politisk og religiøst nøytrale. Møtestedene må være lett tilgjengelige for alle og ha universell utforming. Boligpolitikken skal også baseres på universell utforming og prinsippene for livsløpstandard, det vil si at kommunen skal samarbeide med utbyggere for å skape boligområder som er tilrettelagt for tilgjengelighet for alle. Prinsippet om tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming skal legges til grunn for byutvikling og tjenesteutvikling. Det skal tas hensyn til funksjonshemmede i nærmiljøene, i friluftsområdene og i offentlige bygg. Det skal tilrettelegges for idretter der jenter har større interesse enn gutter, som for eksempel ridning og dans. I henhold til kommuneplanens dybdeområde Sentrum skal det utarbeides en veileder for universell utforming og tilgjengelighet for alle, som vil sikre at temaet blir tatt hensyn til i alle reguleringsplaner og byggesaker i sentrum. I samme dybdeområde er det også programmert en egen detaljert handlingsplan for tiltak for universell utforming i sentrum. Kommunedelplan for sentrum, vedtatt av bystyret som en integrert del av gjeldende kommuneplan for , inneholder en spesifikk bestemmelse om universell utforming. Denne foreskriver at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for utforming 15

17 av sentrum. Universell utforming innebærer at utformingen av alle publikumsrettede anlegg i det offentlige rom og i privat og offentlig bebyggelse, trafikkanlegg etc. skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Bestemmelsen viser til rundskriv T-5/99 MD Tilgjengelighet for alle og til fylkesdelplan for universell utforming utarbeidet av Rogaland fylkeskommune. Ellers er tema boliger for funksjonshemmede og eldreomsorg i kommuneplanen behandlet under det generelle plantema Kommunale tjenester. Her pekes på aktuelle lokaliseringer av spesialtilpassede boliger for sterkt funksjonshemmede i tilknytting til senterfunksjoner og i nærhet til eksisterende tjenesteenheter, både av hensyn til brukerne og for heldøgnsomsorgen som skal ytes. Det er også utpekt mulige steder for lokalisering av nye BOAS (bo- og aktivitetssenter) og eldreboliger som skal realiseres i samarbeid med andre aktører, fortrinnsvis BBL. Kommuneplanens kapittel om Arealforvaltning har blant sine hovedmål å være fremtidsrettet innenfor universell utforming. I det ligger å arbeide for god tilgjengelighet til alle viktige samfunnsfunksjoner og god tilgang på universelt utformede boliger, og å sikre universell standard på bygg og anlegg for offentlig og privat tjenestetilbud i alle deler av kommunen. Kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal sikre at en høy andel boliger tilfredsstiller krav til universell utforming. 4.3 Mangfoldet i Sandnes kommune sin samfunnsplanlegging Som en kan se av beskrivelsen i forrige avsnitt, bortsett fra en del generelle formuleringer om rettferdighet og likebehandling av alle grupper uavhengig av alder, kjønn, funksjonsdyktighet, etnisk bakgrunn og seksuell legning, er det de funksjonshemmedes gruppe som kommuneplanen først og fremst retter oppmerksomheten imot og formulerer strategier og verktøy for. Andre aspekter av mangfoldet, inkludert likestilling, er bare overfladisk tatt med i de generelle betraktningene uten at det er formulert strategier og tiltak for bedre forståelse og integrering. Dette bør antakelig tilskrives begrenset kunnskap om hvilken betydning disse andre aspektene kan ha for kommuneplanleggingen og om hvorledes de kan innarbeides i planene. Når det gjelder likestilling mellom kjønn kan begrunnelsen også være at likestilling i dag i stor grad er institusjonalisert gjennom lover og regler og derfor tatt for gitt. Likevel kan det hevdes at likestilling til en viss grad er fortsatt fargeblind fordi den ikke, eller bare i liten grad retter oppmerksomheten mot spørsmålet om likestilling i forhold til andre kulturer enn den norske. Universell utforming er et godt eksempel på kreativ strategi for å integrere hensynet til alle typer funksjonshemmede i planleggingen ut fra kjensgjerningen om at det som er bra for funksjonshemmede også er bra for eldre og gamle, barn og alle andre. Det kreative grepet i dette er at det, istedenfor å ta dette opp som et tilleggspørsmål eller korrektiv i forhold til vanlig planleggingspraksis, introduseres en helt ny innfallsvinkel i planleggingen. Kommunen ser det som en utfordring at også integrering i kommuneplanleggingen av de andre aspektene i mangfoldet bør skje gjennom tilsvarende omfattende og effektive grep. 4.4 Mål og tiltak samfunnsplanlegging Kommunal planlegging og all kommunal virksomhet må ha innsikt i utsatte gruppers særegenskaper og behov, og skape og spre forståelse for deres krav. Regelverk og rutiner må 16

18 tilpasses med sikte på inkludering av alle. Følgende strategier og tiltak for integrering av hensynet til mangfoldet i kommunens samfunnsplanlegging anbefales: Mål Tiltak Ansvar/ rapportering Samle kunnskap om de ulike gruppenes omfang, behov, deres synspunkter og deres levekår i kommunen. Etablere en fast tverrfaglig mangfoldsgruppe med oppgave å skaffe informasjon og holde kontakten (evt. gi oppgaven til adm. Sunn By KD-org/KD-samf. Adm. sunnby Gjennom et samarbeid med gruppene, drøfte og sette fokus på tema som den enkelte gruppen er særlig opptatt av i sammenheng med planleggingen og kommunens virksomhet ellers Integrering av mangfoldsperspektivet i den kommunale planleggingen Styrking av gruppenes deltakelse i det offentlige liv og i alle ledd i planprosessene Ta hensyn til gruppenes verdier og behov under utarbeidelse og behandling av planer Organisere integrerings-arbeidet i kommunen Øke den generelle kunnskapen om gruppenes verdier, behov og rettigheter Formulere strategier og tiltak for økt inkludering av de utsatte gruppene gruppen) Aktivt søke kontakt med gruppene Avholde konferanser, informasjonsmøter etc. Informere gruppene fortløpende om pågående planarbeid i kommunen som kan være av interesse for dem Innføre gruppene i adresselistene til høring av kommuneplan og regulerings-planer Få tema mangfold inn i sjekklister for planlegging Etablere rutiner, sjekklister og verktøy og plassere ansvar for oppfølging Utvikle veiledere, undervisningspakker og brosjyrer Introdusere og utvikle mangfoldsbegrepet i kommuneplanens (KP) dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø KD Samf. KD-kultur og byutvikling Byplan KD-kultur og byutvikling Byplan KD-kultur og byutvikling Byplan KD-org KD-org Rådmannen KPkoordineringsgruppe Adm. Sunn by gruppe 17

19 5. Likestilling på den politiske arenaen Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at de som blir berørt av et vedtak skal ha innflytelse i beslutningsprosessen. En representativ sammensetning øker sjansene for at alles interesser og behov er en del av den politiske dagsorden (KS Veileder side 6). 5.1 Bakgrunn I forbindelse med bystyrets vedtak om godkjenning av likestillingsplan mars 2005 ble det vedtatt at Bystyret går inn for å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal vurdere målsettinger og tiltak knyttet til likestilling på den politiske arena. Gruppens arbeid ble 15. november 2005 lagt frem for bystyre i Bsak 106/05 om Likestilling på den politiske arena med anbefalinger om mål og tiltak. Bystyre sluttet seg til følgende mål for arbeidet med likestilling på den politiske arena: 1. Sandnes kommunes politiske arenaer skal ha en kvinnerepresentasjon som tilfredsstiller bestemmelsene i likestillingsloven og i kommuneloven. 2. Kvinner og menn skal ha de samme reelle mulighetene til å påvirke samfunnsutviklingen i Sandnes kommune. 3. Sandnes kommune skal ha høy politisk bevissthet rundt likestilling og ivaretakelse av kjønnsperspektivet. 4. Politisk møtestruktur og møteform skal tilrettelegges slik at tidspresset for politikerne i Sandnes kommune ikke øker Lovbestemmelser Kommuneloven Kommuneloven har bestemmelser for fremgangsmåten for listeforlag og valgoppgjør ved bruk av forholdsvalg. Bestemmelsene sikrer gjennomføring av prinsippet om kjønnsmessig balanse i kommunale utvalg hvor disse er sammensatt på grunnlag av forholdstallvalg, jf. likestillingslovens 21. Dette skjer ved at det stilles krav om kjønnsmessig balanse innen det enkelte listeforslag 36, og reglene om valgoppgjøret sikrer at den enkelte liste får best mulig balansert representasjon 37. Bestemmelsene skal sikre at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent der det skal velges fire medlemmer eller flere til et utvalg, nemnd eller råd. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av bystyret, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse følges så langt det er mulig. Likestillingsloven Likestillingslovens 21 skal sikre representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg, m.v. Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd nemnder m.v. med fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent av medlemmene. I utvalg med to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. 18

20 5.2 Status for likestilling på den politiske arenaen I det følgende vil det bli redegjort for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling på den politiske arena. Dette innebærer å ha en oversikt over: andel kvinner og menn i den politiske hovedstruktur lederverv For å sammenligne med andre kommuner, er det innhentet sammenlignbare data om andel kvinner i kommunestyrene for ASSS (Aggregerte Styringsdata Sammenlignbare Storkommuner)kommunene. Politisk hovedstruktur Politisk hovedstruktur, kjønnsfordeling Bystyret 55,1 % 44,9 % Formannskap 61,5 % 38,5 % Utvalg for byutvikling 61,5 % 38,5 % Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester 46,2 % 46,2 % 53,8 % 53,8 % Utvalg for tekniskesaker 66,7 % 33,3 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 % Menn Kvinner Som det fremgår av figurene over, er menn noe overrepresentert i forhold til kvinner både i bystyret og formannskapet, selv om det er en forbedring over tid (se tabell under). Fordelingen mellom kvinnelige og mannlige representanter i formannskapet tilfredsstiller ikke kravene i likestillingsloven og kommuneloven om en 40/60 fordeling mellom kvinner og menn. Også i utvalg for byutvikling og utvalg for tekniske saker er menn bedre representert enn kvinner. Det er bare i utvalg for kultur og oppvekst og utvalg for helse- og sosialtjenester det er en kjønnsfordeling som tilfredstiller 40 prosentsregelen. 19

21 Kjønnsfordeling i bystryre og formannskap, siste tre perioder ,1 % 44,9 % Formannskapet Bystyre ,0 % 64,0 % 61,5 % 70,0 % 70,0 % 35,0 % 36,0 % 38,8 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 % Menn Kvinner Av sammenligningskommunene er det Oslo som har den største andelen av kvinner i kommunestyret med 45,8 prosent. Bærum, Sandnes, Tromsø, Bergen og Stavanger har alle mer enn 40 prosent kvinner i kommunestyret. Kommunestyrevalget 2007, andel kvinner i kommunestyret. 50,0 % 45,1 % 45,8 % 44,9 % 44,2 % 40,0 % 34,0 % 32,7 % 39,6 % 41,8 % 43,3 % 38,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Fredrikstad Oslo Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Bergen Trondheim 20

22 Lederverv: Det er i dag kvinnelig ordfører i Sandnes kommune. tre av fire utvalgsledere er menn. Det er kun utvalg for helse- og sosialtjenester som har kvinnelig leder. Alle nestlederne er menn. I perioden var det ingen kvinnelige ledere av politiske utvalg i Sandnes og tre av åtte nestledere var kvinner. I perioden var det kun èn kvinnelig leder (utvalg for levekår) og en av ni nestledere var kvinner. 5.3 Måloppnåelse i likestillingsplan I Bsak 106/05 om Likestilling på den politiske arena var det valgt ut følgende tre områder for iverksetting av tiltak for å bedre balansen mellom kvinner og menn på den politiske arena i Sandnes kommune: deltakelse, bevisstgjøring og møter og møtestruktur. Deltakelse Det var et mål at partiene må gjennomgå dagens rutiner for rekruttering for å sikre et tilstrekkelig fokus på kvinners interesser og behov i politikken. I forbindelse med kommunal og regionaldepartementets invitasjon om deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken utarbeidet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i felleskap en søknad om deltakelse. Samarbeidsprosjektet ville ha hovedfokus på å identifisere og prøve ut aktuelle virkemidler for økt kvinnelig deltakelse i lokal politikken. Sandnes bystyre vedtok 27. februar 2007 å sende søknad om deltakelse, men søknaden ble ikke innvilget av kommunal og regionaldepartementet. Samarbeidet opphørte med avslaget. Som det fremgår av punkt om status for likestilling på den politiske arena har partiene klart å øke kvinne andelen med hensyn til lederverv for gjeldene periode. Det var også et mål å inkludere flere vararepresentanter i folkevalgtopplæringen og inkludere flere vararepresentanter i aktivt politisk arbeid. I 2007 tilbød Sandnes kommune et eget opplæringsprogram for alle folkevalgte slik at disse skulle få det beste grunnlaget for å utøve vervet. Programmet innholdt temaer som skulle gjøre den enkelte kjent med kommunen og dens oppgaver, folkevalgtes roller og arbeidsforhold, samt rettigheter og plikter i tråd med lover og regler i offentlig forvaltning. Programmet gikk over tre dager. Første og andre dag ble både bystyrerepresentantene og vararepresentantene invitert. Bevisstgjøring I tråd med målsettingen ble det i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen arrangert en likestillingskonferanse i tilknytning til markering av 8. mars Det var et mål å oppmuntre til etablering av kvinnenettverk på tvers av partigrensene og iverksette en tverrpolitisk kampanje for å rekruttere flere kvinner til politikken. Møter og møtestruktur Målsettingen er at møtene må bli kortere og mer effektive (bli enige om møteslutt og framdrift og holde tidsplanen) samt å vurdere og holde flere politiske møter på dagtid. Bystyret fattet 17. oktober 2006 vedtak om at et ad hoc utvalg skulle gjennomgå politikernes arbeidsvilkår i Sandnes og foreslå nødvendige endringer. Utvalget har på bakgrunn av gitt mandat utarbeidet en egen rapport med forslag til nye retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune. Utvalget har i drøftingene lagt vekt på at det skal være et mål å legge forholdene til rette for at flest mulig kan delta i politisk arbeid. 21

23 Det var også et mål å sikre avlastnings- og kompensasjonsordninger for representanter med omsorgsansvar, jf. retningslinjer for økonomisk godtgjørelse. Med henvisning til tiltak som sikter mot å gjøre kjent avlastnings- og kompensasjonsordninger for representanter med omsorgsansvar, ble bystyret 17. oktober 2006 oversendt retningslinjene for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune. 5.4 Mål og tiltak politisk arena Mål Tiltak Ansvar/ rapportering Sandnes kommune vil være pådriver for økt mangfold/likestilling på den politiske arena. Rådmannen Nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal vurdere målsettinger og tiltak knyttet til likestilling/mangfold på den politiske arena Mandat vil være å beskrive dagens situasjon, formulere målsetninger og foreslå tiltak for å utjevne eventuelle skjevheter med hensyn til likestilling/mangfold. Arbeidsgruppen fremlegger sine forslag for bystyret innen utgangen av

Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 3. Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009-2012

Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 3. Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009-2012 Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 3 Mangfoldsplan for Sandnes kommune 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsprosess... 3 1.4 Fra likestilling

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Et likestilt Oppland

Et likestilt Oppland Et likestilt Oppland sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Bolyst Inkludering Rekruttering Stedsutvikling Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig av: Kjønn

Detaljer

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling

Vedlegg 27. Retningslinjer for likestilling Vedlegg 27 Retningslinjer for likestilling Virksomhetsplan for likestilling ved Vea Godkjent på Drøftingsmøte 17.06.2008 Side 2 av 6 VIRKSOMHETSPLAN FOR LIKESTILLINGSARBEIDET 2008 Vea Statens fagskole

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 1

Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 1 Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 1 Avsender Vedlegg Hovedinnhold i uttalelsen Rådmannens vurdering Ref. til endr i plan Austrått bydelsutvalg 1. Utvalget er bekymret for det store lønnsgapet mellom

Detaljer

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE

Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Veileder 2011 AKTIVITETS- OG RAPPORTERINGSPLIKTEN - VEILEDER FOR KOMMUNENE Innhold 1. Bakgrunn...4 1.1 Aktivitets- og rapporteringsplikten...4 1.2 Hvorfor arbeide for likestilling?...5 2. Kriterier for

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 ORIENTERING OM LIKESTILLINGSARBEIDET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om likestillingsarbeidet ved KHiB til orientering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling

VEILEDNING. til bedre redegjørelser for likestilling til bedre redegjørelser for likestilling diskrimineringsombodet Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen

Diskrimineringsjussen i et nøtteskall. Stian Sigurdsen Diskrimineringsjussen i et nøtteskall Stian Sigurdsen Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskrimineringsloven Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven (DTL) Arbeidsmiljøloven kapittel 13 kjønn verner

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 4/09 02.06.2009 21/09

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 4/09 02.06.2009 21/09 Formannskapet 01.09.09 sak 71/09 vedlegg 2 Austrått bydelsutvalg Rådmannen v/ Ole Vikse Ref.: 200807081 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Austrått bydelsutvalg 4/09 02.06.2009

Detaljer

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011

Praktisk likestillingsarbeid. Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Praktisk likestillingsarbeid Rønnaug M. Retterås, 25.9.2011 Hva skal jeg snakke om? Aktivitets- og redegjørelsesplikten Likestillingsredegjørelsen som verktøy i et systematisk likestillingsarbeid. Diskrimineringsvurderingen

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig

Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Tilrettelegging av tjenestene Hva sier lovverket om det offentliges plikter? Ronald Craig Kysthospitalsaken (Brev fra sykehuset til fastlegen) Kjære kollega. Du har søkt om innleggelse for Herr X. Behandlingstilbud

Detaljer

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15

Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal. Gjeldende fra 01.08.15 Likestillingsplan for barnehagene i Hallingdal Gjeldende fra 01.08.15 Innhold Innledning... 1 Bakgrunn... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Mål og tiltak... 3 Oppfølging av planen... 4 Aktuell litteraturliste...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune

Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Arbeidsgiverpolitikk i Tynset kommune Romslighet Mot Humør Innledning Motiverte og stolte medarbeider som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere, er målet for arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten

Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten Veileder til statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Nærmere om departementenes rapportering... 4 Trinnene i arbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis Claus Jervell Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Likestilling og mangfold i Innovasjon Norge 2010-2013

Likestilling og mangfold i Innovasjon Norge 2010-2013 Likestilling og mangfold i Innovasjon Norge 2010-2013 Innhold 1 LIKESTILLING OG MANGFOLD SYNLIGGJØRING OG VERDSETTING AV MANGFOLDET I ARBEIDSLIVET...1 2 HVORFOR FOKUSERE PÅ LIKESTILLING OG MANGFOLD?...2

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Fremme likestilling hindre diskriminering Policydokument for Akademikerne Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Likestilling og mangfold i arbeidslivet er et gode for den enkelte, for virksomhetene

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI

HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI Saksbehandler Ragnhild Skålbones Rådgiver Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 01.11.2011 64719/2011

Detaljer

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Likestillingsutvalget Helhetlig, kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida Kjønnslikestilling i lys av klasse,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold Handlingsplan for likestilling og mangfold 2013 2015 Søgne kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 26.02. 2013 Innhold 1. Innledning... 4 2. Arbeidsgruppe... 4 3. Mål... 4 4. Bakgrunn for arbeidet...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer