HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR"

Transkript

1 Samarbeidsutvalget ved Berger skole Rådmann Svein-V. Torgersen HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Du legger ikke ned en skole som er Velfungerende Har et godt miljø Er nyrenovert for 53 mill Har et spennende uteområde Er av avgjørende betydning for nærmiljøet Samarbeidsutvalget ved Berger skole fraråder sterkt at skolestrukturen i Svelvik endres på grunnlag av den utredningen som foreligger fra PWC. Standpunktet bygger på følgende: 1. Skolenedleggelse er en dramatisk beslutning med store konsekvenser på kort og lang sikt, for nærmiljø og for kommunen som helhet. 2. Dramatiske beslutninger krever solide beslutningsgrunnlag. 3. Før drastiske tiltak som skolenedleggelse i det hele tatt vurderes, må enklere og mindre dramatiske alternativer for innsparing vurderes. 4. Forslaget om nedleggelse av to skoler begrunnes kun ut fra direkte kostnader til skole. Det er ikke tatt med samfunnsøkonomiske kostnader, ei heller en del uforutsigbare kostnader som vedlikehold, ekstra tilsyn ved skyss, økte utgifter til spesialundervisning. 5. I følge Barnekonvensjonen artikkel 3 skal: kommunen i saker som berører barn ta hensyn til hva som er barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi like gode, eller bedre ivaretakelse av barna. Vi mener at dette ikke er ivaretatt ved nedleggelse av to skoler. 6. Berger skole, som rådmannen vurderer å legge ned, er en av de mest moderne skoler i Norge. Skolen har et meget godt miljø med godt skole- hjem samarbeid og trygge trafikkforhold. Fordelene ved å beholde Berger skole som er en viktig del av Bergersamfunnet, vil være langt større enn den eventuelle innsparingen kan forsvare. Samarbeidsutvalget ved Berger skole mener at høringsnotatet om skolestruktur representerer et utilstrekkelig beslutningsgrunnlag for det som vil være drastiske og irreversible tiltak. Vi mener 1

2 at nedleggelse av de foreslåtte skolene generelt, og Berger skole spesielt, ikke kan forsvares sett opp mot den tvilsomme innsparingen og de store negative konsekvensene. Dette er nærmere begrunnet nedenfor. Elevtall og bygningsmessige forhold Elevtall Analysen beskriver en negativ elevtallsutvikling. Tallene baseres på at det ikke skjer noen utbygging i kommunen. På Berger skole vil elevtallet stige litt de to første årene før det synker de neste årene. I kommuneplanen er boligutbygging ett av satsingsområdene og vi vet at det står byggeklare tomter både på Berger og andre steder i kommunen. Satsing på utbygging vil medføre fortsatt behov for eksisterende skoler, det vil gi økte skattekroner og ikke minst vil det gi kommunen et mer positivt omdømme. Bygningsmessige forhold Bygningsmessig er det vel liten tvil om at de to nedleggelsestruede skolene nettopp er de beste i kommunen. Vi mener at Berger skole er en av de beste i Norge, og det er urimelig at barna skal flyttes fra en nyrenovert skole til trange lokaler hvor varme og ventilasjon må oppgraderes (s.14). Berger har et skolebygg som vi, foreldre og ansatte, har kjempet for i mange år, et bygg vi har brukt mange dugnadstimer på, et bygg hvor vi har tålt trangboddhet, muggsopp og dårlig inneklima i påvente av noe bedre. Skolen har kostet innbyggerne i Svelvik 53 mill. Det står ikke i forhold til hva kommunen kan spare ved å legge den ned. Elever, lærere, foreldre og resten av Bergers befolkning føler at de er holdt for narr dersom rådmannens forslag blir vedtatt. Nettoareal Rapporten viser (s. 104 og s. 105) at en nedleggelse av Berger og Tangen vil endre klasseromsarealet fra 6,3 m2 pr elev til 2,5 m2 pr elev. Da man vet at Oslo kommune legger 4 m2 som nedre grense (s. 15), er det tydelig for oss at skolehverdagen vil bli av vesentlig lavere kvalitet både for elevene ved de nedlagte skolene og for elevene på de gjenværende skolene som skal ta imot flyktningene. Vi vil også peke på at uteområdet på Tømmerås neppe er av en slik beskaffenhet at det er tilrådelig for ytterligere 100 elever. På Berger har elevene et variert uteområde med fjellklatring, fotballbinge, plass til andre ballaktiviteter og et område tilpasset de yngste barna. Skolen har både skogen og sjøen som nærområde, noe som gir en ekstra dimensjon i skolehverdagen. Økonomi Det knytter seg stor usikkerhet til forventet innsparing på grunn av mangler og usikkerhet i beregningene fra PWC. Rådmannens forslag gir etter vår mening kun en kalkulatorisk argumentasjon for innsparing av antall kvadratmeter skole og kutt av stillinger. Det er en grov forenkling som skjuler minst halvparten av regnestykket. Kostnader ved nedlegging Vi mener at man i det minste må ta stilling til følgende kostnader ved nedlegging av skoler: Trafikksikring/transport Utredning av hvilke trafikksikringstiltak som må gjennomføres ved bussholdeplassene når 150 elever står langs riksvegen og venter på bussen. Utredning av trafikksikringstiltak utenfor Tømmerås skole når 4 busser skal levere og hente skolebarn, ytterligere barn skal leveres og hentes på SFO og flere lærere skal parkere. Trafikksikringstiltak når mange elever samtidig skal krysse riksveg

3 Det er allment kjent at fylket vurderer de ekstra kostnadene de får til transport ved nedleggelse av skoler. Prisen kommunen betaler, blir fastsatt hvert år, og kan dermed endres (Veiledende retningslinjer for skoleskyss i Buskerud, Telemark og Vestfold pkt ). Kostnader ved tilsyn av transport (Oppl.loven 7-4 og merknader fra Ot prp nr 46). Lærebøker Ingen av skolene har like lærebøker og man må påregne en betydelig kostnad Personalsaker Behandling av klagesaker fra lærere ved omplassering Sykemeldinger som følge av omplasseringene (PwC s. 64) Elevsaker Det må påregnes et stort antall klagesaker fra misfornøyde foreldre som skal behandles individuelt og gis enkeltvedtak med klageadgang. Behandling av klager koster tid og penger Økt antall elever med behov for spesialundervisning (PwC s. 27) Vedlikehold Ved dobling av elevtallet må en påregne en betydelig slitasje av bygningene. De skolene som foreslås nedlagt kan greie seg uten vedlikehold i 5 10 år. Hærverk på nedlagte skolebygg Boområder Hvilken økonomisk betydning skolenedleggelse har for nærsamfunnet generelt og for den enkelte beboer spesielt. Manglende interesse for utbygging i områder uten skole(geir Storli, Svelviksposten nr. 13). Elever, lærere og innbyggere på Berger må kunne kreve at de betydelige negative konsekvensene ved en eventuell skolenedleggelse blir oppveid med god margin av betydelige, reelle innsparinger på kommunebudsjettet. Dette er kompliserte regnestykker med mange faktorer, og det er like sannsynlig at nedleggelse av to skoler på sikt vil ha et netto tap i stedet for en gevinst. Kvalitet I følge Barnekonvensjonens artikkel 3 kan ikke nedleggelse av en skole kun baseres på økonomiske innsparinger. Det skal alltid tas hensyn til barnets beste. Dette understrekes av Utdanningsminister Kristin Halvorsen i intervju på NRK og i Aftenposten samme dag. Vi mener at forslaget om å legge ned to skoler kun baseres på økonomi. Rapporten til PwC (s.63) sier at videreføring av nåværende skolestruktur er den kvalitetsmessige beste løsning I samme avsnittet står det at det kvalitetsmessig verste som kan skje, er nettopp det rådmannen foreslår å gjøre. Reduksjon av areal og øking av antall elever pr. lærer vil føre til en forringelse av kvaliteten. Det er ikke tilstrekkelig plass for å gi tilpasset opplæring, spesialundervisning og varierte arbeidsmåter. Tømmerås skole har ikke gymnastikksal. Kvaliteten på kroppsøving vil bli kraftig redusert og muligheten for fysisk aktivitet minker. Situasjonen er ytterligere forverret etter at svømmehallen fikk redusert åpningstid. Forskning viser (PwC s. 56) at kvalitet i skolen er avhengig av følgende: En god relasjon mellom lærer og elev 3

4 4 Elevene får tilbakemeldinger i form av direkte instrukser om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd Bruk av støttende dialog Utvikling av elevenes læringsstrategier Lærerens evne til å lede klasser Læreren må inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev Læreren må ha faglige og fagdidaktiske kunnskaper Det er ikke mulig å få til de seks første kulepunktene med 1 lærer på 28 elever. Det vil tvinge seg frem behov for flere voksne, slik at vinningen går opp i spinningen. Trange klasserom vil gjøre det umulig med arbeidsmåter som ad hoc grupperinger og prosjektarbeid. Berger skole er en PALS skole. PALS = Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Det betyr at vi jobber med skoleomfattende forebygging av atferdsvansker. Skolen har gjennom dette arbeidet fått verktøy til å hjelpe elever med atferdvansker. Dermed er atferdsvanskelige elever lite fremtredende ved vår skole. Gjennom PALS programmet har det også vært sterk fokus på klasseledelse. På skolen er det kun 5 % av elevene som har spesialundervisning. Dette skyldes blant annet små klasser hvor man har mulighet til de tilpasninger som trengs. I små klasser blir også spesielle behov tidlig oppdaget slik at det er mulig med tidlig innsats. Vi vet at enkelte elever vil måtte få ekstra timer til spesialundervisning ved sammenslåing til større klasser. Trygge elever er også noe vi har fokus på ved Berger skole. Et halvt år før barna begynner på skolen går fadderne som er elever i 4. klasse på besøk til barnehagen og gjør seg kjent med 5 åringene. Fra april har 1. klasse flere opplegg sammen med 5 åringene for at de skal bli kjent med skolen. I juni har vi førskoledager der 5 åringene blir kjent med læreren sin samt assistentene i SFO. Dette er et opplegg som skaper trygge skolebarn, og som er umulig å få til hvis det blir lang avstand mellom skole og barnehage. På Berger skole blir alle barn sett ute og inne. Alle ansatte kan navnet på alle elevene. Vi betviler også at en økning av elevtall på over 100 % vil kunne ivareta et godt psykososialt miljø (opplæringsloven 9a). Tre ulike skolekulturer skal smeltes sammen og det skal skje på minst mulig areal. Å fusjonere ulike kulturer, videreutvikle et godt faglig og sosialt miljø for barn og voksne, etablere aksept for felles målsettinger og utfordringer og kunne utnytte tilgjengelig fagkompetanse på best mulig måte, krever målbevisst arbeid over tid. Tommelfingerregelen er 5 år (PwC s. 64). Berger skole har et meget stabilt personale, noe som samsvarer godt med kommunens medarbeiderundersøkelse. Uteområdet på Tømmerås er lite og lite variert noe som kan føre til mange konflikter. Vi stiller spørsmålet til politikerne om de virkelig vil ha en skole der elevene får minst mulig plass, med flest mulig elever pr. lærer, med få muligheter for tilpasset opplæring og liten mulighet til varierte arbeidsmåter? Dersom planen var å ha storskole på Tømmerås, burde dette valget vært tatt før utbygging av Berger skole. Etter vår mening vil rådmannens forslag føre til en klar forringelse av skolehverdagen for alle elevene på barnetrinnet i Svelvik. Det betyr at nedleggelse av Berger og Tangen skole i følge Barnekonvensjonens artikkel 3, er direkte ulovlig.

5 Kvalitet i SFO Som en følge av rådmannens forslag vil antallet barn ved Tømmerås SFO øke til omtrent barn. Kvalitetsmessig vil det ikke være mulig å gi et godt fritidspedagogisk tilbud i SFO-lokalene på Tømmerås. Til og med oppbevaring av et slikt antall barn, vil være vanskelig. Svelvik har per i dag et meget godt SFO-tilbud, fordelt på fire skoler. Ved å redusere arealet vil tilbudet bli dramatisk mye dårligere. Sambruk av klasserom kan på ingen måter erstatte de lokalene og uteområdene som foreslås stengt. Nærmiljø/lokalsamfunn Berger skole er bindeleddet, forsamlingslokalet og aktivitetssenteret for samfunnet på Berger. Ved å legge ned skolen, blir befolkningen rammet svært hardt. Rapporten sier at: Det er rimelig å hevde at skolens betydning øker jo færre samlende samfunnsinstitusjoner som finnes i lokalsamfunnet (PWC s 73). For Berger sin del betyr det at skolen er det siste tilbudet som holder entusiasmen og drivkraften i lokalsamfunnet oppe. Verdien på eiendommene på Berger vil synke dersom skolen blir lagt ned. Sjansene for tilflytting og utvikling vil minke. Grunneiere står nå klare for å bygge ut, både på kort og lang sikt. 20 skatteytere, eller 10 familier, vil gi like mye i kommunekassa som nedleggelse av Berger skole. Etter så mye negativ omtale, er det viktig å snu trenden. Det store engasjementet befolkningen viser, bør utnyttes til å skape vekst, utvikling og skattekroner til kommunen. En evt nedleggelse fører til at alle fritidstilbud vil foregå i sentrum i Svelvik. Er det til barnas beste at de først må ta buss til og fra skolen, for deretter å ta buss til og fra fritidstilbud? Berger, Samarbeidsutvalget ved Berger skole Gerd Hamnes, leder Thor Lindseth Inger Margrethe Wøien Lærer lærer virksomhetsleder Kristin Sand Borgersen Camilla Saue Winther Bernadela Preselj Elev elev assistent Trine Bingen Mary Ann Fallan Rolf Edvardsen Børge Sandnes Leder i FAU FAU foreldrerepr. SFO Politisk repr. 5

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur kommune kommune - skolestruktur Rapport fra RO Mars 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MANDAT OG METODE...3 2. STATUS...4 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG LEVEKÅR...7 4. RESSURSBRUK...8 5. KVALITET PÅ TILBUDENE...

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA 1 Innhold 1. Retningslinjer for behandling av saker om endring av skolemønstret i en kommune 3 2. Sentrale punkter i vurderingen av felles ungdomstrinn i

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fortettet omsorg og service

Fortettet omsorg og service Fortettet omsorg og service Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapporten inneholder bakgrunn for prosjektet «Fortettet omsorg og service» og prosjektgruppenes forslag til mulige alternativer for å oppfylle

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 8. april 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.04.2015 Tid:

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer