Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 11:00 14.45"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11: Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Berit Hågensen Medlem ankom 09:00 AP Jarle Edvardsen Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Medlem AP Hans Mathias Ellingsen Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem ankom 09:55 AP Andreas W. Wiese Medlem perm. til 11:00 AP Bente Orvik Medlem SV Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem KRF Raymond Robertsen Medlem H Håkon Rønbeck Medlem H Herold Paul Paulsen Medlem H Rolf H. Fjellstad Medlem FRP Lars Mathisen Medlem FRP Anne-Mette Bæivi Medlem KYST Ronny Holm Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn John Wahl MEDL AP Wenche Stenvoll MEDL AP Marianne Sivertsen Næss MEDL AP Monica Strømme MEDL AP Svein Aspelund MEDL SV Bjørg Eva Eliassen Hamsund MEDL H Ole Martin Rønning MEDL H Steve Sivertsen MEDL FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Liv Lorentzen Marianne Sivertsen Næss AP

2 Grethe Ernø Johansen John Wahl AP Willy Olsen Monica Strømme AP Haldis Olsen Wenche Stenvoll AP Åse Marie Småvik Svein Aspelund SV Per Gunnar Arnesen Ole Martin Rønning H Kristel Monique Jørgensen Bjørg Eva Eliassen H ankom 09:55 Hamsund Mia Hansen Steve Sivertsen FRP Solbjørg Mikkelsen til 11:00 Andreas Wiese AP Vigdis Guleng fra kl Svein Aspelund SV 29 representanter (av 29) til stede. (ulik oppmøte før kl. 10:00 se over) Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon 14:15 28 representanter (av 29) til stede. Berit Hågensen fikk innvilget permisjon fra kl. 14: representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. Rådmann Elisabeth Paulsen, kommuneadvokat Espen Rønning, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, Plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, Næringssjef Trond Rismo, Bjarne Hammervoll, Trond Rognlid og sektorleder Torbjørn Næss. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Saksliste Saksnr PS 1/09 PS 2/09 PS 3/09 PS 4/09 PS 5/09 PS 6/09 PS 7/09 PS 8/09 PS 9/09 PS 10/09 PS 11/09 PS 12/09 Innhold Høringsuttalelse - konsekvensutredning Goliatutbyggingen Ramme- /dispensasjonssøknad for tilbygg til Thon hotell Hammerfest Hovedplan veg - 2. gangs behandling i MU Høring - forslag til lovfesting av krisesentertilbud Salg av tjenester innen skatteområdet til Kvalsund Kommune Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest kommune Godkjenning av møteprotokoll Bevillingsgebyr 2009 Alkohol Eiendomsskatt på kraftlinjenettet Festeavgifter for naturtomter og ferdigopparbeide tomter Interpellasjon - Hammerfest kommune oppretter vennskapsby i Gaza Valg av midlertidig medlem og midlertidig varamedlem til KOUstyret

3 Innkalling godkjent. Ordføreren opplyste at det i tillegg til den ordinære sakslista (fra 1-7/09) ønsket at de ettersendte sakene (8-11/09) tas med på sakslista. I tillegg ønsket ordføreren også å behandle en tilleggssak fremmet direkte på møte 12/09. Saksliste/dagsorden: Sakslista fra 1-12/09 enstemmig vedtatt. Ordføreren innkalte formannskapet til et ekstraordinært møte kl. 11:00. Møtet holdes for lukkede dører på møterom 1.

4 PS 1/09 Høringsuttalelse - konsekvensutredning Goliatutbyggingen Hammerfest kommunestyre ber om at Eni Norge gjennom konsesjonsvilkårene forpliktes til å gjennomføre følgende tiltak: Gjennomføre en kartlegging av det biologiske mangfold for øyene Sørøya (Hammerfest og Hasvik kommuner), Ingøya og Rolvsøya (Måsøy kommune). Disse øyene ligger innenfor Goliat`s influensområde og er de landområdene som ligger mest utsatt til ved et eventuelt akutt oljeutslipp. Områdene representerer store naturverdier i form av naturtyper, verdifulle landskaper, fugl, pattedyr, ulike arter av planter og plantesamfunn, ferskvannsfisk osv. Kartleggingen må skje i samarbeid med Hammerfest, Hasvik og Måsøy kommuner. Foreta varig utplassering av oljevernutstyr, bredskapsbåter, annen infrastruktur og mannskap på strategiske steder i Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest kommuner. Etablere faste avtaler, for hele feltets levetid, med lokale fiskefartøyer, og tilpasse og videreutvikle oljevernutstyr til bruk for disse fartøyene. Utvikle opplæringsprogrammer for frivillige mannskaper som raskt kan sette inn ved strandsanering (v/påslag av olje på land), samt videreutvikle materiell og metoder for strandsanering. Styrke samarbeidet og inngå avtaler med Kystverket, lokale havnemyndigheter og IUAene i regionen, å bidra aktivt til nødvendig kompetanseoppbygging. Gjennomføre hyppige storskala oljevernøvelser innen influensområdet for Goliat, så lenge det pågår oljeutvinning. Opprette dialog med oppdretterne og reiselivet i influensområdet, slik at tilstrekkelig beredskap under utbygging, drift og uhellssituasjoner etableres, da et stort akuttutslipp vil kunne påvirke oppdrettsnæringa og reiselivet i regionen. Konkretisere funksjoner og bemanning for Goliats driftsstøttekontor og selskapets regionkontor i nord, slik at etableringen for den lokale effekt som forespeiles i KU en. Leverandørkontraktene for utbygging og drift må klart muliggjøre leveranser fra lokalt og regionalt næringsliv - også i forhold til logistikk og frakt. Ansette en egen næringskoordinator i Hammerfest med ansvar og ressurser til maksimering av direkte- og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt. I samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic, etablere/videreføre et prosjekt for leverandørutvikling /kvalifisering av lokale og regionale bedrifter. Kreve at leverandører som vinner subsea og V&M kontrakter etablerer seg lokalt. Konsekvensutredningen for Goliat viser at det vil være betydelige utfordringer knyttet til å skape ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Særlig gjelder dette de små kommunene i influensområdet. Eni Norge må sammen med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, etablere et langsiktig og mer generelt utviklingsfond for disse kommunene. Gjennom etableringen av sitt driftsstøtte- og regionkontor i Hammerfest signaliserer Eni Norge en intensjon om å bidra til langsiktig nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Ett viktig tiltak i denne sammenhengen kan være etableringen av et prosjekt som tar for seg områdeutviklingen offshore (i nærområdene til Goliat og Snøhvit), og muligheten for landføring og bruk av naturgass til industriutvikling i regionen. Andre felteiere i området og nasjonale myndigheter bør delta. Sørge for at så mye som mulig av bygging/utrusting av plattformen skjer i Hammerfest/Finnmark. Etablering av anlegg for denne virksomheten vil kunne nyttes til framtidig service og vedlikehold for offshoreaktiviteten i Barentshavet. Bidra aktivt en raskest mulig utbygging av den nye 420kV-kraftlinja fra Balsfjord til Hammerfest.

5 Bidra aktivt til at nødvendig infrastruktur lokalt realiseres. I sitt arbeid for rekruttering av offshorepersonell, må Eni Norge iverksette spesielle tiltak for rekruttering av personell bosatt i kystkommunene i regionen. Gjennomføre KU-utsagnene om utdanning av regional arbeidskraft gjennom samarbeid med de videregående skolene i Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes, Energi Campus Nord, og øvrige høyere læresteder i regionen. Trainee og lærlingeordninger er viktige rekrutterings- og kvalifiseringstiltak. Saksprotokoll i Formannskapet Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre aksepterer ikke oppstart på utbygging av Goliat-feltet med følgende begrunnelser: 1. Av hensyn til vår avhengighet av fiskeriene, som en fornybar viktig eksportnæring, må en ikke gi ENI tillatelse til oppstart på utbygging av Goliat. Faren for store utslipp og en altfor dårlig utbygd miljøberedskap tilsier at føre-var-prinsippet følges. 2. Av hensyn til naturen og den globale debatten om utslipp fra og bruk av fossile brennstoff, og de nasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg, kan ikke en oppstart av Goliat-feltet anbefales. Oljen fra Goliat vil i dette bildet forsterke både internasjonale og nasjonale utslipp av CO2. Dette vil svekke Norges forhandlingsposisjon i klimasammenheng og skape store vansker i det nasjonale arbeidet for å redusere norske utslipp. 3. Den anbefalte løsningen bøyelasting innebærer en vesentlig risiko for utslipp som vil true fiskerinæring, natur og dyreliv og bosetting. Ved å benytte slik teknologi også ved videre utbygginger i området vil dette bety at miljøbelastningen blir betydelig større på sikt. 4. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til sikker og trygg behandling av de store mengdene med ballastvann det vil dreie seg om. Utskifting av ballastvann underveis, slik det er lagt opp til, vil alene være en trussel både mot vårt og nærliggende områder mht import av fremmede organismer. Kun landbasert behandling av ballastvann vil utfra kjent teknologi gi 100% trygghet mot dette. 5. Den generelle beredskap i forhold til evt større eller mindre utslipp er for dårlig og må utvikles og konkretiseres ytterligere før en kan åpne for oljevirksomhet i de angitte områder. Forvaltningsplanen for Barentshavet legger klare begrensinger på petroleumsaktivitet i dette området og må følges. Dersom en likevel åpner for utbygging og drift av Goliat så vil Hammerfest kommunestyre fremmede følgende krav til Storting og Regjering ved behandling av plan for utbygging og drift av Goliat: Hammerfest kommunestyre er skuffet over at ENI-Norge, i forbindelse med den første oljeproduksjon i Barentshavet, ikke viser den samme evne og vilje til å utvikle teknologi som StatoilHydro gjorde ved utbyggingen av Snøhvitfeltet. Begrunnelsen for motviljen er senere oppstart av produksjon og kostnadsrelaterte forhold. Utviklingen av teknologiske løsninger som tilfredsstiller krav til sikkerhet for personell og miljø må være grunnleggende elementer for utviklingen av oljeproduksjon i et omdiskutert havområde. Fiskerinæringa, som representerer Norges nest største eksportverdi, vil bli hardt

6 rammet ved konsekvenser av gale valg som i all framtid vil skape presedens for utviklingen av petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Hammerfest kommunestyre peker på at et uslipp fra lokasjonen også vil påvirke dyre- og fugleliv i tillegg til reiselivsnæring. Anbefalt utbyggingsløsning. Hammerfest kommunestyre vil påpeke at ENIs valgte løsning ikke vil gi den samme effekt regionalt som de andre alternative utbyggingsløsninger, og totalt sett, med stor sannsynlighet, vil gi de minste ringvirkninger av de tre løsningene. Den anbefalte utbyggingsløsningen vil påvirke en allerede presset kraftsituasjon i Troms og Finnmark ved full elektrifisering. Den anbefalte utbyggingsløsningen har en svakhet ved lasting av shuttletankere, noe som har forårsaket utslipp på tilsvarende installasjoner. Den anbefalte løsningen legger opp til at en flytende produksjons/eksportenhet på Goliat også skal vurderes kunne eksportere komprimert gass direkte i shuttletankere fra den samme produksjonsenheten. Eventuelt at ytterligere en flytende enhet skal benyttes til dette formålet som et alternativ til ilandføring av gassen til Melkøya. Den anbefalte løsningen vil ifølge konsekvensutredningen kunne være vertsplattform for flere felt i området gjennom undervannsløsninger hvor distanser på linje med avstand ti Sørøya ikke ser ut til å innebære særskilte teknologiske utfordringer. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til annen behandling av 2 mill. tonn ballastvann enn utskrifting av ballastvann underveis. Den eneste måten å kontrollere dette på er å stole på at journalførte tiltak om bord i skipene virkelig er gjennomført. Det må stilles krav om at ballastvannet skal behandles i tilgjengelige landanlegg. Den anbefalte løsningen legger gjennom konsekvensutredningen stor vekt på miljøkonsekvenser, miljøanalyser og oljevernberedskap. Som det fremgår av miljørisikoanalysen er det dobbelt så stor mulighet for utslipp fra overflateinstallasjonene (FPSO og shuttletankere) enn fra sjøbunnsinstallasjonene. Utslippsratene er høyere fra utslipp fra overflateinstallasjonene enn fra sjøbunnsinstallasjonene mens varigheten reduseres utover 15 dagers utslipp fra overflateinstallasjoner i forhold til utslipp fra bunninstallasjoner. Ved akutte utslipp av noen varighet og volum vil uten tvil oljen nå et stort område av Finnmarkskysten. En kyst som er sterkt befolket av både fugler, sjøpattedyr og som yngelområde for store fiskebestander. Kysten er svært utilgjengelig for oljevernaksjoner både av forhold relatert til lysforhold, klima og infrastruktur. Myndighetenes krav i forhold til dette er at Effekten av beredskap skal være minst like god i Barentshavet som på andre deler av kontinentalsokkelen. Hammerfest kommunestyre kan ikke se at operatørselskapene fram til nå har vist en vilje til å etterkomme dette kravet ved å bidra til å styrke den kommunale beredskapen i området. Konsekvensutredningens beskrivelse av skipstrafikken og forholdene rundt dette tema finner Hammerfest kommunestyre å kommentere spesielt: Ut fra Opplysninger om risikotrafikk (lastede oljetankskip) fra LDKN har det fram til utgangen av november 2008 passert 214 fartøy med ca 9,4 mill tonn oljeprodukter om bord. Fartøyene passerer også i ballast for lasting i NW-Russland og antallet av skip som karakteriseres som risikotrafikk vil dermed være 428 fartøy ved utgangen av november I

7 tillegg kommer annen trafikk og et betydelig antall fiskefartøy som representerer fiskerivirksomheten i området Hammerfest kommunestyre viser til at konsekvensanalysen slår fast at seilingsleden 30 nautiske mil fra grunnlinjen er påbudte seilingsleder. Seilingsleden er påbudt i den forstand at den er godkjent av Internasjonal Maritim Organisasjon, men den ligger i internasjonalt farvann og uttrykket påbudt i juridisk forstand er diskutabelt. Hovedsaken er, imidlertid, at den aksepteres av fartøyer som trafikkerer området, og ihht Vardø VTS bruker all trafikk seilingslederen. Goliat ligger i umiddelbar nærhet av seilingsleden og Vardø VTS anslår trafikkenheten til å være større enn risikotrafikken med et gjennomsnitt på ca 7 passeringer i døgnet. Den anbefalte løsningen vil derigjennom være utsatt for stor sjøtrafikk i nærområdet til en flytende installasjon. Hammerfest kommunestyre krevet at en subsidiært velger alternativ 3, ilandføring dersom en velger å åpne Goliat-feltet. Alternativ 3 med utskipning fra Sørøya vil være å foretrekke ut fra flere forhold: 1. Utvikling av nye teknologiske løsninger som gir miljøgevinster. 2. Størst mulig ringvirkningseffekt og samfunnsøkonomiske gevinster. 3. Nærhet til naturgassanlegg for avsetning av gassen i feltet og egenproduksjon av nødvendig elektrisk kraft. 4. Kontrollert lasting ved kai av tankskip for viderebefraktning. 5. Utvidelsesmuligheter for utvikling av andre felt både for olje og gass. 6. av alt ballastvann. 7. Minimalisering av utslipp til havs ved at alle installasjoner plasseres på sjøbunnen og kun bruk av flytende enheter for boring av produksjonsbrønner. 8. Ingen fare for ytre påvirkninger i form av skipstrafikk 9. Landanlegget plassert i et allerede tilrettelangt område for risikotrafikk, hvor det er foretatt oppgraderte sjøkartmålinger, forberedt navigasjonshjelpemidler, taubåtkapasitet og noe oljevernressurser. Framtidens løsninger for petroleumsvirksomhet både i Barentshavet og andre omdiskuterte havområder vil avhenge av de vilkår som stilles for utvinning av Goliat-feltet. Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag: 1. Av hensyn til vår avhengighet av fiskeriene, som en fornybar viktig eksportnæring, må en ikke gi ENI tillatelse til oppstart på utbygging av Goliat. Faren for store utslipp og en altfor dårlig utbygd miljøberedskap tilsier at føre-var-prinsippet følges. 2. Av hensyn til naturen og den globale debatten om utslipp fra og bruk av fossile brennstoff, og de nasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg, kan ikke en oppstart av Goliat-feltet anbefales. Oljen fra Goliat vil i dette bildet forsterke både internasjonale og nasjonale utslipp av CO2. Dette vil svekke Norges forhandlingsposisjon i klimasammenheng og skape store vansker i det nasjonale arbeidet for å redusere norske utslipp. 3. Den anbefalte løsningen bøyelasting innebærer en vesentlig risiko for utslipp som vil true fiskerinæring, natur og dyreliv og bosetting. Ved å benytte slik teknologi også ved

8 videre utbygginger i området vil dette bety at miljøbelastningen blir betydelig større på sikt. 4. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til sikker og trygg behandling av de store mengdene med ballastvann det vil dreie seg om. Utskifting av ballastvann underveis, slik det er lagt opp til, vil alene være en trussel både mot vårt og nærliggende områder mht import av fremmede organismer. Kun landbasert behandling av ballastvann vil utfra kjent teknologi gi 100% trygghet mot dette. 5. Den generelle beredskap i forhold til evt større eller mindre utslipp er for dårlig og må utvikles og konkretiseres ytterligere før en kan åpne for oljevirksomhet i de angitte områder. Forvaltningsplanen for Barentshavet legger klare begrensinger på petroleumsaktivitet i dette området og må følges. Votering: Forslaget fra Rødt fikk 2 stemmer for og 7 stemmer mot Sv s forslag fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. Innstillingen fikk 7 for og 2 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre ber om at Eni Norge gjennom konsesjonsvilkårene forpliktes til å gjennomføre følgende tiltak: Gjennomføre en kartlegging av det biologiske mangfold for øyene Sørøya (Hammerfest og Hasvik kommuner), Ingøya og Rolvsøya (Måsøy kommune). Disse øyene ligger innenfor Goliat`s influensområde og er de landområdene som ligger mest utsatt til ved et eventuelt akutt oljeutslipp. Områdene representerer store naturverdier i form av naturtyper, verdifulle landskaper, fugl, pattedyr, ulike arter av planter og plantesamfunn, ferskvannsfisk osv. Kartleggingen må skje i samarbeid med Hammerfest, Hasvik og Måsøy kommuner. Foreta varig utplassering av oljevernutstyr, bredskapsbåter, annen infrastruktur og mannskap på strategiske steder i Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest kommuner. Etablere faste avtaler, for hele feltets levetid, med lokale fiskefartøyer, og tilpasse og videreutvikle oljevernutstyr til bruk for disse fartøyene. Utvikle opplæringsprogrammer for frivillige mannskaper som raskt kan sette inn ved strandsanering (v/påslag av olje på land), samt videreutvikle materiell og metoder for strandsanering. Styrke samarbeidet og inngå avtaler med Kystverket, lokale havnemyndigheter og IUAene i regionen, å bidra aktivt til nødvendig kompetanseoppbygging. Gjennomføre hyppige storskala oljevernøvelser innen influensområdet for Goliat, så lenge det pågår oljeutvinning. Opprette dialog med oppdretterne og reiselivet i influensområdet, slik at tilstrekkelig beredskap under utbygging, drift og uhellssituasjoner etableres, da et stort akuttutslipp vil kunne påvirke oppdrettsnæringa og reiselivet i regionen. Konkretisere funksjoner og bemanning for Goliats driftsstøttekontor og selskapets regionkontor i nord, slik at etableringen for den lokale effekt som forespeiles i KU en. Leverandørkontraktene for utbygging og drift må klart muliggjøre leveranser fra lokalt og regionalt næringsliv - også i forhold til logistikk og frakt. Ansette en egen næringskoordinator i Hammerfest med ansvar og ressurser til maksimering av direkte- og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt. I samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic, etablere/videreføre et prosjekt for leverandørutvikling /kvalifisering av lokale og regionale bedrifter. Kreve at leverandører som vinner subsea og V&M kontrakter etablerer seg lokalt.

9 Konsekvensutredningen for Goliat viser at det vil være betydelige utfordringer knyttet til å skape ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Særlig gjelder dette de små kommunene i influensområdet. Eni Norge må sammen med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, etablere et langsiktig og mer generelt utviklingsfond for disse kommunene. Gjennom etableringen av sitt driftsstøtte- og regionkontor i Hammerfest signaliserer Eni Norge en intensjon om å bidra til langsiktig nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Ett viktig tiltak i denne sammenhengen kan være etableringen av et prosjekt som tar for seg områdeutviklingen offshore (i nærområdene til Goliat og Snøhvit), og muligheten for landføring og bruk av naturgass til industriutvikling i regionen. Andre felteiere i området og nasjonale myndigheter bør delta. Sørge for at så mye som mulig av bygging/utrusting av plattformen skjer i Hammerfest/Finnmark. Etablering av anlegg for denne virksomheten vil kunne nyttes til framtidig service og vedlikehold for offshoreaktiviteten i Barentshavet. Bidra aktivt en raskest mulig utbygging av den nye 420kV-kraftlinja fra Balsfjord til Hammerfest. Bidra aktivt til at nødvendig infrastruktur lokalt realiseres. I sitt arbeid for rekruttering av offshorepersonell, må Eni Norge iverksette spesielle tiltak for rekruttering av personell bosatt i kystkommunene i regionen. Gjennomføre KU-utsagnene om utdanning av regional arbeidskraft gjennom samarbeid med de videregående skolene i Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes, Energi Campus Nord, og øvrige høyere læresteder i regionen. Trainee og lærlingeordninger er viktige rekrutterings- og kvalifiseringstiltak. Saksprotokoll i Kommunestyret Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre aksepterer ikke oppstart på utbygging av Goliat-feltet med følgende begrunnelser: 1. Av hensyn til vår avhengighet av fiskeriene, som en fornybar viktig eksportnæring, må en ikke gi ENI tillatelse til oppstart på utbygging av Goliat. Faren for store utslipp og en altfor dårlig utbygd miljøberedskap tilsier at føre-var-prinsippet følges. 2. Av hensyn til naturen og den globale debatten om utslipp fra og bruk av fossile brennstoff, og de nasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg, kan ikke en oppstart av Goliat-feltet anbefales. Oljen fra Goliat vil i dette bildet forsterke både internasjonale og nasjonale utslipp av CO2. Dette vil svekke Norges forhandlingsposisjon i klimasammenheng og skape store vansker i det nasjonale arbeidet for å redusere norske utslipp. 3. Den anbefalte løsningen bøyelasting innebærer en vesentlig risiko for utslipp som vil true fiskerinæring, natur og dyreliv og bosetting. Ved å benytte slik teknologi også ved videre utbygginger i området vil dette bety at miljøbelastningen blir betydelig større på sikt. 4. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til sikker og trygg behandling av de store mengdene med ballastvann det vil dreie seg om. Utskifting av ballastvann underveis, slik det er lagt opp til, vil alene være en trussel både mot vårt og nærliggende områder mht import av fremmede organismer. Kun landbasert behandling av ballastvann vil utfra kjent teknologi gi 100% trygghet mot dette.

10 5. Den generelle beredskap i forhold til evt større eller mindre utslipp er for dårlig og må utvikles og konkretiseres ytterligere før en kan åpne for oljevirksomhet i de angitte områder. Forvaltningsplanen for Barentshavet legger klare begrensinger på petroleumsaktivitet i dette området og må følges. Dersom en likevel åpner for utbygging og drift av Goliat så vil Hammerfest kommunestyre fremmede følgende krav til Storting og Regjering ved behandling av plan for utbygging og drift av Goliat: Hammerfest kommunestyre er skuffet over at ENI-Norge, i forbindelse med den første oljeproduksjon i Barentshavet, ikke viser den samme evne og vilje til å utvikle teknologi som StatoilHydro gjorde ved utbyggingen av Snøhvitfeltet. Begrunnelsen for motviljen er senere oppstart av produksjon og kostnadsrelaterte forhold. Utviklingen av teknologiske løsninger som tilfredsstiller krav til sikkerhet for personell og miljø må være grunnleggende elementer for utviklingen av oljeproduksjon i et omdiskutert havområde. Fiskerinæringa, som representerer Norges nest største eksportverdi, vil bli hardt rammet ved konsekvenser av gale valg som i all framtid vil skape presedens for utviklingen av petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Hammerfest kommunestyre peker på at et uslipp fra lokasjonen også vil påvirke dyre- og fugleliv i tillegg til reiselivsnæring. Anbefalt utbyggingsløsning. Hammerfest kommunestyre vil påpeke at ENIs valgte løsning ikke vil gi den samme effekt regionalt som de andre alternative utbyggingsløsninger, og totalt sett, med stor sannsynlighet, vil gi de minste ringvirkninger av de tre løsningene. Den anbefalte utbyggingsløsningen vil påvirke en allerede presset kraftsituasjon i Troms og Finnmark ved full elektrifisering. Den anbefalte utbyggingsløsningen har en svakhet ved lasting av shuttletankere, noe som har forårsaket utslipp på tilsvarende installasjoner. Den anbefalte løsningen legger opp til at en flytende produksjons/eksportenhet på Goliat også skal vurderes kunne eksportere komprimert gass direkte i shuttletankere fra den samme produksjonsenheten. Eventuelt at ytterligere en flytende enhet skal benyttes til dette formålet som et alternativ til ilandføring av gassen til Melkøya. Den anbefalte løsningen vil ifølge konsekvensutredningen kunne være vertsplattform for flere felt i området gjennom undervannsløsninger hvor distanser på linje med avstand ti Sørøya ikke ser ut til å innebære særskilte teknologiske utfordringer. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til annen behandling av 2 mill. tonn ballastvann enn utskrifting av ballastvann underveis. Den eneste måten å kontrollere dette på er å stole på at journalførte tiltak om bord i skipene virkelig er gjennomført. Det må stilles krav om at ballastvannet skal behandles i tilgjengelige landanlegg. Den anbefalte løsningen legger gjennom konsekvensutredningen stor vekt på miljøkonsekvenser, miljøanalyser og oljevernberedskap. Som det fremgår av miljørisikoanalysen er det dobbelt så stor mulighet for utslipp fra overflateinstallasjonene (FPSO og shuttletankere) enn fra sjøbunnsinstallasjonene. Utslippsratene er høyere fra utslipp fra overflateinstallasjonene enn fra sjøbunnsinstallasjonene mens varigheten reduseres utover 15

11 dagers utslipp fra overflateinstallasjoner i forhold til utslipp fra bunninstallasjoner. Ved akutte utslipp av noen varighet og volum vil uten tvil oljen nå et stort område av Finnmarkskysten. En kyst som er sterkt befolket av både fugler, sjøpattedyr og som yngelområde for store fiskebestander. Kysten er svært utilgjengelig for oljevernaksjoner både av forhold relatert til lysforhold, klima og infrastruktur. Myndighetenes krav i forhold til dette er at Effekten av beredskap skal være minst like god i Barentshavet som på andre deler av kontinentalsokkelen. Hammerfest kommunestyre kan ikke se at operatørselskapene fram til nå har vist en vilje til å etterkomme dette kravet ved å bidra til å styrke den kommunale beredskapen i området. Konsekvensutredningens beskrivelse av skipstrafikken og forholdene rundt dette tema finner Hammerfest kommunestyre å kommentere spesielt: Ut fra Opplysninger om risikotrafikk (lastede oljetankskip) fra LDKN har det fram til utgangen av november 2008 passert 214 fartøy med ca 9,4 mill tonn oljeprodukter om bord. Fartøyene passerer også i ballast for lasting i NW-Russland og antallet av skip som karakteriseres som risikotrafikk vil dermed være 428 fartøy ved utgangen av november I tillegg kommer annen trafikk og et betydelig antall fiskefartøy som representerer fiskerivirksomheten i området Hammerfest kommunestyre viser til at konsekvensanalysen slår fast at seilingsleden 30 nautiske mil fra grunnlinjen er påbudte seilingsleder. Seilingsleden er påbudt i den forstand at den er godkjent av Internasjonal Maritim Organisasjon, men den ligger i internasjonalt farvann og uttrykket påbudt i juridisk forstand er diskutabelt. Hovedsaken er, imidlertid, at den aksepteres av fartøyer som trafikkerer området, og ihht Vardø VTS bruker all trafikk seilingslederen. Goliat ligger i umiddelbar nærhet av seilingsleden og Vardø VTS anslår trafikkenheten til å være større enn risikotrafikken med et gjennomsnitt på ca 7 passeringer i døgnet. Den anbefalte løsningen vil derigjennom være utsatt for stor sjøtrafikk i nærområdet til en flytende installasjon. Hammerfest kommunestyre krevet at en subsidiært velger alternativ 3, ilandføring dersom en velger å åpne Goliat-feltet. Alternativ 3 med utskipning fra Sørøya vil være å foretrekke ut fra flere forhold: 1. Utvikling av nye teknologiske løsninger som gir miljøgevinster. 2. Størst mulig ringvirkningseffekt og samfunnsøkonomiske gevinster. 3. Nærhet til naturgassanlegg for avsetning av gassen i feltet og egenproduksjon av nødvendig elektrisk kraft. 4. Kontrollert lasting ved kai av tankskip for viderebefraktning. 5. Utvidelsesmuligheter for utvikling av andre felt både for olje og gass. 6. av alt ballastvann. 7. Minimalisering av utslipp til havs ved at alle installasjoner plasseres på sjøbunnen og kun bruk av flytende enheter for boring av produksjonsbrønner. 8. Ingen fare for ytre påvirkninger i form av skipstrafikk 9. Landanlegget plassert i et allerede tilrettelangt område for risikotrafikk, hvor det er foretatt oppgraderte sjøkartmålinger, forberedt navigasjonshjelpemidler, taubåtkapasitet og noe oljevernressurser.

12 Framtidens løsninger for petroleumsvirksomhet både i Barentshavet og andre omdiskuterte havområder vil avhenge av de vilkår som stilles for utvinning av Goliat-feltet. Alvin Vaseli fremmet på vegne av Rødt følgende forslag: Hammerfest kommunestyre vil på nåværende tidspunkt si nei til oppstart på utbygging. 1. Av hensyn til vår avhengighet av fiskeriene, som en fornybar viktig eksportnæring, må en ikke gi ENI tillatelse til oppstart på utbygging av Goliat. Faren for store utslipp og en altfor dårlig utbygd miljøberedskap tilsier at føre-var-prinsippet følges. 2. Av hensyn til naturen og den globale debatten om utslipp fra og bruk av fossile brennstoff, og de nasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg, kan ikke en oppstart av Goliat-feltet anbefales. Oljen fra Goliat vil i dette bildet forsterke både internasjonale og nasjonale utslipp av CO2. Dette vil svekke Norges forhandlingsposisjon i klimasammenheng og skape store vansker i det nasjonale arbeidet for å redusere norske utslipp. 3. Den anbefalte løsningen bøyelasting innebærer en vesentlig risiko for utslipp som vil true fiskerinæring, natur og dyreliv og bosetting. Ved å benytte slik teknologi også ved videre utbygginger i området vil dette bety at miljøbelastningen blir betydelig større på sikt. 4. Den anbefalte løsningen legger ikke opp til sikker og trygg behandling av de store mengdene med ballastvann det vil dreie seg om. Utskifting av ballastvann underveis, slik det er lagt opp til, vil alene være en trussel både mot vårt og nærliggende områder mht import av fremmede organismer. Kun landbasert behandling av ballastvann vil utfra kjent teknologi gi 100% trygghet mot dette. 5. Den generelle beredskap i forhold til evt større eller mindre utslipp er for dårlig og må utvikles og konkretiseres ytterligere før en kan åpne for oljevirksomhet i de angitte områder. Forvaltningsplanen for Barentshavet legger klare begrensinger på petroleumsaktivitet i dette området og må følges. Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av AP/Høyre/FRP/Kystpartient/KRF følgende fellesforslag: Hammerfest kommune viser til tidlige vedtak om at man primært ønsker ilandføring av Goliatoljen. Hammerfest kommune registrerer at det i konsekvensutredningen er lite aktuelt. Men vil at produksjonsplattformen på Goliat må forberedes for ilandføring. Raymond Robertsen fremmet på vegne av AP/Høyre/FRP/Kystpartient/KRF følgende felles forslag. (Forslaget ble fremmet ferdig redigert: MU s forslag der pkt. 25 og vedlegg slettes og tilføyes med et nytt 1. punkt.) OLJEN SKAL OPP! Hammerfest Kommunestyre ønsker at utbyggingen må følge fremdriftsplanen for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det er av stor betydning for blant annet næringslivet i nord at kontinuiteten innen olje/gass utbyggingen opprettholdes. Muligheten for økt kompetanse/utdannelse innen området er avhengig av forutsigbarhet. Derfor må fremdriften for utbygging av feltet ikke forsinkes.

13 Hammerfest kommunestyre ber Eni Norge, gjennom konsesjonsvilkårene forpliktes til å gjennomføre følgende tiltak: 1. Hammerfest kommune viser til tidlige vedtak om at man primært ønsker ilandføring av Goliatoljen. Hammerfest kommune registrerer at det i konsekvensutredningen er lite aktuelt, men vil at produksjonsplattformen på Goliat må forberedes for ilandføring. 2. HMS er viktig for ENI Norge og for Hammerfest, det er derfor viktig at Klinikk Hammerfest er en del av kontaktpunktene. 3. Fiskeri er fortsatt hovednæringen i Hammerfest og ved kysten. Derfor må all videre planlegging og utbygging skje i nært samarbeid med fiskernes organisasjoner. Blant annet gi innflytelse over valg av rør-/kabeltraseer på havbunnen for i størst mulig grad å unngå legging over viktige fiskefelt, spesielt felt for fiske med bunnskrapende redskap. Det bør etableres et langsiktig og generelt utviklingsfond for fiskeriene i kystkommunene i Finnmark. 4. Gjennomføre en kartlegging av det biologiske mangfold for øyene Sørøya (Hammerfest og Hasvik kommuner), Ingøya og Rolvsøya (Måsøy kommune). Disse øyene ligger innenfor Goliat`s influensområde og er de landområdene som ligger mest utsatt til ved et eventuelt akutt oljeutslipp. Områdene representerer store naturverdier i form av naturtyper, verdifulle landskaper, fugl, pattedyr, ulike arter av planter og plantesamfunn, ferskvannsfisk osv. Kartleggingen må skje i samarbeid med Hammerfest, Hasvik og Måsøy kommuner. 5. Foreta varig utplassering av oljevernutstyr, bredskapsbåter, annen infrastruktur og mannskap på strategiske steder i Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest kommuner. Dette gjelder bl.a. 3. og 4.barriere-beredskapen der kystfiskeflåten er involvert i planene. Her er det fortsatt mye å gjøre både teknisk/utstyrsmessig, i forhold til opplæring/trening og ikke minst i forhold til kravspesifikasjoner, sertifisering, organisering og det avtalemessige dette inkl verifisering av utstyr. Nofo s oljevernbase i Hammerfest, for barriere 1 og 2 må styrkes. 6. Etablere faste avtaler, for hele feltets levetid, med lokale fiskefartøyer, og tilpasse og videreutvikle oljevernutstyr til bruk for disse fartøyene. 7. Det må tas hensyn til risikotrafikk i seilingsleden det må bygges opp sikkerhetsrutiner og beredskapsrutiner som forebygger og hindrer hendelser og uhell. 8. Utvikle opplæringsprogrammer for frivillige mannskaper som raskt kan sette inn ved strandsanering (v/påslag av olje på land), samt videreutvikle materiell og metoder for strandsanering. 9. Styrke samarbeidet og inngå avtaler med Kystverket, lokale havnemyndigheter og IUAene i regionen, å bidra aktivt til nødvendig kompetanseoppbygging. 10. Gjennomføre hyppige storskala oljevernøvelser innen influensområdet for Goliat, så lenge det pågår oljeutvinning inkl Mørketidsoperasjoner. 11. Bidra til at Hammerfest Kommune kan etablere et forum for dialog og kommunikasjon med berørt næringsliv, regionale og lokale myndigheter og utbygger. 12. Opprette dialog med oppdretterne og reiselivet i influensområdet, slik at tilstrekkelig beredskap under utbygging, drift og uhellssituasjoner etableres, da et stort akuttutslipp vil kunne påvirke oppdrettsnæringa og reiselivet i regionen. 13. Konkretisere funksjoner og bemanning for Goliats driftsstøttekontor og selskapets regionkontor i nord, slik at etableringen for den lokale effekt som forespeiles i KU en. 14. Leverandørkontraktene for utbygging og drift må utformes slik at de bidrar til leveranser fra lokalt og regionalt næringsliv også i forhold til logistikk og frakt. 15. Ansette en egen næringskoordinator i Hammerfest med ansvar og ressurser til maksimering av direkte- og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt. 16. I samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic, etablere/videreføre et prosjekt for leverandørutvikling /kvalifisering av lokale og regionale bedrifter.

14 17. Kreve at leverandører som vinner subsea og V&M kontrakter etablerer seg lokalt og bidrar til lokalt og regionale underleveranser. 18. For å bidra til positiv og lønnsom næringsutvikling, også i de mindre kommunene i Hammerfestregionen, må ENI Norge bidra til et utviklingsprogram der de mindre kommunene sammen med Hammerfest kan skape positiv utvikling i hele regionen. 19. Gjennom etableringen av sitt driftsstøtte- og regionkontor i Hammerfest signaliserer Eni Norge en intensjon om å bidra til langsiktig nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Ett viktig tiltak i denne sammenhengen kan være etableringen av et prosjekt som tar for seg områdeutviklingen offshore (i nærområdene til Goliat og Snøhvit), og muligheten for landføring og bruk av naturgass til industriutvikling i regionen. Andre felteiere i området og nasjonale myndigheter bør delta. 20. Sørge for at så mye som mulig av bygging/utrusting av plattformen skjer i Hammerfest/Finnmark. Etablering av anlegg for denne virksomheten vil kunne nyttes til framtidig service og vedlikehold for offshoreaktiviteten i Barentshavet. 21. Bidra aktivt en raskest mulig utbygging av den nye 420kV-kraftlinja fra Balsfjord til Hammerfest. 22. Utbyggingen må sikre at det investeres i nødvendig infrastruktur slik at framtidige vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag kan utføres lokalt, herunder også subseaoppdrag. Utbygger utfordres til i samarbeid med Hammerfest kommune å legge til rette for kai- infrastruktur for tank- og serviceskip som betjener Goliat. 23. Potensialet til verdiskaping og arbeidsplasser i Finnmark må utnyttes. Bemanning, rekruttering og kompetanseoppbygging må derfor i stor grad gjøres med personell og ungdom fra Finnmark. Dette sikrer også positive regionale ringvirkninger mht skatteinntekter som fordeles på flere Finnmarkskommuner. 24. Gjennomføre KU-utsagnene om utdanning av regional arbeidskraft gjennom samarbeid med de videregående skolene i Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes, Energi Campus Nord, og øvrige høyere læresteder i regionen. T 25. Trainee og lærlingeordninger er viktige rekrutterings- og kvalifiseringstiltak. Votering: Innstillingen falt mot 29 stemmer Forslaget fra Rødt fikk 1 stemme for og 28 stemmer mot Sv s forslag fikk 3 stemme for og 26 stemmer mot. Fellesforslagene fikk 25 stemmer for og 4 stemmer mot. OLJEN SKAL OPP! Hammerfest Kommunestyre ønsker at utbyggingen må følge fremdriftsplanen for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser. Det er av stor betydning for blant annet næringslivet i nord at kontinuiteten innen olje/gass utbyggingen opprettholdes. Muligheten for økt kompetanse/utdannelse innen området er avhengig av forutsigbarhet. Derfor må fremdriften for utbygging av feltet ikke forsinkes. Hammerfest kommunestyre ber Eni Norge, gjennom konsesjonsvilkårene forpliktes til å gjennomføre følgende tiltak:

15 1. Hammerfest kommune viser til tidlige vedtak om at man primært ønsker ilandføring av Goliatoljen. Hammerfest kommune registrerer at det i konsekvensutredningen er lite aktuelt, men vil at produksjonsplattformen på Goliat må forberedes for ilandføring. 2. HMS er viktig for ENI Norge og for Hammerfest, det er derfor viktig at Klinikk Hammerfest er en del av kontaktpunktene. 3. Fiskeri er fortsatt hovednæringen i Hammerfest og ved kysten. Derfor må all videre planlegging og utbygging skje i nært samarbeid med fiskernes organisasjoner. Blant annet gi innflytelse over valg av rør-/kabeltraseer på havbunnen for i størst mulig grad å unngå legging over viktige fiskefelt, spesielt felt for fiske med bunnskrapende redskap. Det bør etableres et langsiktig og generelt utviklingsfond for fiskeriene i kystkommunene i Finnmark. 4. Gjennomføre en kartlegging av det biologiske mangfold for øyene Sørøya (Hammerfest og Hasvik kommuner), Ingøya og Rolvsøya (Måsøy kommune). Disse øyene ligger innenfor Goliat`s influensområde og er de landområdene som ligger mest utsatt til ved et eventuelt akutt oljeutslipp. Områdene representerer store naturverdier i form av naturtyper, verdifulle landskaper, fugl, pattedyr, ulike arter av planter og plantesamfunn, ferskvannsfisk osv. Kartleggingen må skje i samarbeid med Hammerfest, Hasvik og Måsøy kommuner. 5. Foreta varig utplassering av oljevernutstyr, bredskapsbåter, annen infrastruktur og mannskap på strategiske steder i Hasvik, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest kommuner. Dette gjelder bl.a. 3. og 4.barriere-beredskapen der kystfiskeflåten er involvert i planene. Her er det fortsatt mye å gjøre både teknisk/utstyrsmessig, i forhold til opplæring/trening og ikke minst i forhold til kravspesifikasjoner, sertifisering, organisering og det avtalemessige dette inkl verifisering av utstyr. Nofo s oljevernbase i Hammerfest, for barriere 1 og 2 må styrkes. 6. Etablere faste avtaler, for hele feltets levetid, med lokale fiskefartøyer, og tilpasse og videreutvikle oljevernutstyr til bruk for disse fartøyene. 7. Det må tas hensyn til risikotrafikk i seilingsleden det må bygges opp sikkerhetsrutiner og beredskapsrutiner som forebygger og hindrer hendelser og uhell. 8. Utvikle opplæringsprogrammer for frivillige mannskaper som raskt kan sette inn ved strandsanering (v/påslag av olje på land), samt videreutvikle materiell og metoder for strandsanering. 9. Styrke samarbeidet og inngå avtaler med Kystverket, lokale havnemyndigheter og IUAene i regionen, å bidra aktivt til nødvendig kompetanseoppbygging. 10. Gjennomføre hyppige storskala oljevernøvelser innen influensområdet for Goliat, så lenge det pågår oljeutvinning inkl Mørketidsoperasjoner. 11. Bidra til at Hammerfest Kommune kan etablere et forum for dialog og kommunikasjon med berørt næringsliv, regionale og lokale myndigheter og utbygger. 12. Opprette dialog med oppdretterne og reiselivet i influensområdet, slik at tilstrekkelig beredskap under utbygging, drift og uhellssituasjoner etableres, da et stort akuttutslipp vil kunne påvirke oppdrettsnæringa og reiselivet i regionen. 13. Konkretisere funksjoner og bemanning for Goliats driftsstøttekontor og selskapets regionkontor i nord, slik at etableringen for den lokale effekt som forespeiles i KU en. 14. Leverandørkontraktene for utbygging og drift må utformes slik at de bidrar til leveranser fra lokalt og regionalt næringsliv også i forhold til logistikk og frakt. 15. Ansette en egen næringskoordinator i Hammerfest med ansvar og ressurser til maksimering av direkte- og indirekte ringvirkninger lokalt og regionalt. 16. I samarbeid med leverandørnettverket Petro Arctic, etablere/videreføre et prosjekt for leverandørutvikling /kvalifisering av lokale og regionale bedrifter. 17. Kreve at leverandører som vinner subsea og V&M kontrakter etablerer seg lokalt og bidrar til lokalt og regionale underleveranser.

16 18. For å bidra til positiv og lønnsom næringsutvikling, også i de mindre kommunene i Hammerfestregionen, må ENI Norge bidra til et utviklingsprogram der de mindre kommunene sammen med Hammerfest kan skape positiv utvikling i hele regionen. 19. Gjennom etableringen av sitt driftsstøtte- og regionkontor i Hammerfest signaliserer Eni Norge en intensjon om å bidra til langsiktig nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Ett viktig tiltak i denne sammenhengen kan være etableringen av et prosjekt som tar for seg områdeutviklingen offshore (i nærområdene til Goliat og Snøhvit), og muligheten for landføring og bruk av naturgass til industriutvikling i regionen. Andre felteiere i området og nasjonale myndigheter bør delta. 20. Sørge for at så mye som mulig av bygging/utrusting av plattformen skjer i Hammerfest/Finnmark. Etablering av anlegg for denne virksomheten vil kunne nyttes til framtidig service og vedlikehold for offshoreaktiviteten i Barentshavet. 21. Bidra aktivt en raskest mulig utbygging av den nye 420kV-kraftlinja fra Balsfjord til Hammerfest. 22. Utbyggingen må sikre at det investeres i nødvendig infrastruktur slik at framtidige vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag kan utføres lokalt, herunder også subseaoppdrag. Utbygger utfordres til i samarbeid med Hammerfest kommune å legge til rette for kai- infrastruktur for tank- og serviceskip som betjener Goliat. 23. Potensialet til verdiskaping og arbeidsplasser i Finnmark må utnyttes. Bemanning, rekruttering og kompetanseoppbygging må derfor i stor grad gjøres med personell og ungdom fra Finnmark. Dette sikrer også positive regionale ringvirkninger mht skatteinntekter som fordeles på flere Finnmarkskommuner. 24. Gjennomføre KU-utsagnene om utdanning av regional arbeidskraft gjennom samarbeid med de videregående skolene i Hammerfest, Honningsvåg og Kirkenes, Energi Campus Nord, og øvrige høyere læresteder i regionen. T 25. Trainee og lærlingeordninger er viktige rekrutterings- og kvalifiseringstiltak. PS 2/09 Ramme- /dispensasjonssøknad for tilbygg til Thon hotell Hammerfest Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ A: Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av plan og bygningslovens(pbl) 7,at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Hammerfest Sentrum m/bestemmelser for økt høyde for hotell med 5,5 meter, til kote m.o.h. for oppføring av ny fløy for hotell med opp til 6 etasjer inkl. underetasje. Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av pbl 7 at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser til overskridelse av formålsgrensen inntil 3 meter fra byggelinjen. Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av pbl 7 at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser til overskridelse av høyde for eksisterende trappehus til forlengelse opp til cote m.o.h. Det gis dispensasjon til overskridelse over formålsgrensa, forutsatt at uteoppholdsarealet/området mot offentlig friområde, spesielt planlegges opparbeidet for opphold for allmennheten. En høydetilpassning mellom veg/fortau og atkomst skal skje på tiltakets reguleringsformål. Hotellet, tilbygget og området må lyssettes i h.h.t. Hammerfest lysplan.

17 Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Wenche Stenvoll fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken utsettes. MU ber om å få framlagt bedre illustrasjoner / skisser av bygget og omgivelsene rådhusplassen, parken og sjøsiden. Votering: AP s forslag fikk 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Saken utsettes. MU ber om å få framlagt bedre illustrasjoner / skisser av bygget og omgivelsene rådhusplassen, parken og sjøsiden. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Styret for miljø og utvikling det faste utvalg for plansaker gir ikke Thon dispensasjon til reguleringsplanen for Hammerfest sentrum hva angår høyde og formålsgrense. Bygget skal gis en takform som er i tråd med området forøvrig dvs. saltak. Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgene forslag: Saken sendes til kommunestyret den 15. januar Votering: SV s forslag fikk 1 stemme for og 9 stemmer mot. Innstillingen fikk 9 stemmer for og 1 stemme mot. AP tilleggsforslag fikk 6 stemmer for og 4 stemmer mot. Alternativ A: Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av plan og bygningslovens(pbl) 7,at det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Hammerfest Sentrum m/bestemmelser for økt høyde for hotell med 5,5 meter, til kote m.o.h. for oppføring av ny fløy for hotell med opp til 6 etasjer inkl. underetasje. Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av pbl 7 at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser til overskridelse av formålsgrensen inntil 3 meter fra byggelinjen.

18 Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av pbl 7 at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser til overskridelse av høyde for eksisterende trappehus til forlengelse opp til cote m.o.h. Det gis dispensasjon til overskridelse over formålsgrensa, forutsatt at uteoppholdsarealet/området mot offentlig friområde, spesielt planlegges opparbeidet for opphold for allmennheten. En høydetilpassning mellom veg/fortau og atkomst skal skje på tiltakets reguleringsformål. Hotellet, tilbygget og området må lyssettes i h.h.t. Hammerfest lysplan. Saken sendes til kommunestyret den 15. januar Saksprotokoll i Kommunestyret Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken trekkes. Votering: Forslaget fikk 27 for og 2 stemmer mot. Saken trekkes. PS 3/09 Hovedplan veg - 2. gangs behandling i MU Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hovedplan veg - og dens målsettinger vedtas - med evt. merknader. 2. Budsjettnivå 3 legges til grunn for handlingsplan Nødvendige økonomiske rammer innarbeides i budsjettene f.o.m Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag til endring i innstillingen: Punkt 2. endres fra Budsjettnivå 3 til budsjettnivå 4 Punkt 3 strykes. Herold Paulsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: - Ber om å få utredet konsekvensen av å konkurranseutsette verksted og vei- vedlikehold.

19 Votering: Som innstillingen m/ap s endring enstemmig vedtatt. Høyres forslag fikk 4 stemmer for og 7 stemmer mot. 1. Hovedplan veg - og dens målsettinger vedtas - med evt. merknader. 2. Budsjettnivå 4 legges til grunn for handlingsplan Saksprotokoll i Kommunestyret Reidar Johansen fremmet følgende fellesforslag: Hammerfest kommunestyret ber administrasjonen i det videre arbeidet med Hovedplan veg arbeide utfra to paralelle løp; planlegging og budsjettering av de årlige konkrete tiltak som følge av Hovedplan veg tar hensyn til både veiene på Sørøya og Seiland, og i Hammerfest sentrum. Omgjøres til oversendelsesforslag til Styret for miljø og utvikling. Herold Paulsen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: - Ber om å få utredet konsekvensen av å konkurranseutsette verksted og vei- vedlikehold. Votering. MU enstemmig vedtatt Høyre 10 for 19 mot Fellesforslag enstemmig vedtatt. 1. Hovedplan veg - og dens målsettinger vedtas - med evt. merknader. 2. Budsjettnivå 4 legges til grunn for handlingsplan PS 4/09 Høring - forslag til lovfesting av krisesentertilbud Vurderingene som er gjort i høringsnotatet støttes. Dagens organisering av Krisesentertilbudet må fortsette. Eventuell omlegging av dagens ordning bør først skje når ting er mer på plass. Dette innebærer at kommunen fortsatt må sende søknad og rapportere til statlig myndighet og at ordningen med finansieringen opprettholdes.

20 Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vurderingene som er gjort i høringsnotatet støttes. Dagens organisering av Krisesentertilbudet må fortsette. Eventuell omlegging av dagens ordning bør først skje når ting er mer på plass. Dette innebærer at kommunen fortsatt må sende søknad og rapportere til statlig myndighet og at ordningen med finansieringen opprettholdes. Saksprotokoll i Formannskapet Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vurderingene som er gjort i høringsnotatet støttes. Dagens organisering av Krisesentertilbudet må fortsette. Eventuell omlegging av dagens ordning bør først skje når ting er mer på plass. Dette innebærer at kommunen fortsatt må sende søknad og rapportere til statlig myndighet og at ordningen med finansieringen opprettholdes. Saksprotokoll i Kommunestyret Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vurderingene som er gjort i høringsnotatet støttes. Dagens organisering av Krisesentertilbudet må fortsette.

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 11:00 14:45

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 11:00 14:45 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 11:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 13.01.2009 Tid: 10:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 12.01.2009 Tid: 11:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 15.10.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2011 Tid: 09:00 10:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: John Wahl Medlem AP Berit Hågensen Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.05.2011 Tid: 09:00 13:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT John Wahl Medlem AP Wenche

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer: AP:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet, Gjenreisningsmuseet Dato: 04.11.2010 Tid: 09:00 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 25.01.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.05.2008 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.06.2009 Tid: 09:00 14.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen LEDER AP Wenche Stenvoll NESTL ankom kl 10:10

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 16.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 16.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 16.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 28.10.2008 Tid: 10:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 14. januar 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer