Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2011"

Transkript

1 Årsrapport Hedmark fylkeskommune 2011

2 Fylkesrådets kommentar Innhold Fylkesrådets kommentar...3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark...4 Organisasjonskart Fylkestinget og fylkesrådet...6 Øvrige råd og utvalg...7 Eierskap Hedmark fylkeskommune Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Enhetsrådet Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Regionrådene Strategisk stab...27 Videregående opplæring Næring og nyskaping...37 Samferdsel, miljø og plan Kultur og kompetanse Internasjonalt samarbeid Eiendom og innkjøp Tannhelsetjenesten Kommentarer til regnskapet Fylkesrådets kommentar Vi bygger Hedmark! Fylkesrådet i Hedmark gjør opp status for 2011 i erkjennelsen av at aldri før har vi vært involvert i så mange viktige samfunnsspørsmål og prosesser som nå. Ja, for mange av innbyggerne i fylket vårt har det, og det vil fortsatt være merkbart at vi er i et fylke som preges av stor aktivitet på flere felt. Årsmeldingen bærer da også preg av det høye aktivitetsnivået vi har hatt innenfor våre ulike ansvarsområder. Vår strategi er å fortsette å gi et fylkeskommunalt tilbud med en god geografisk spredning og et bredt spekter av tjenester til våre innbyggere. Vi i fylkesrådet ønsker å uttrykke vår takknemlighet overfor hardt arbeidende ansatte i Hedmark fylkeskommune. Vi opplever at ansatte tar ansvar, bidrar med mye og skaper en atmosfære preget av samhold, effektivitet og pragmatisme. Hver dag bringer nye utfordringer og hver dag møter vi disse utfordringene med kreativitet og verktøy som gjør oss i stand til å utvikle en smidig organisasjon med vårt fylkes beste for øye. Vi ønsker å forsterke innsatsen mot frafall og omvalg blant våre elever. Skal vi i Hedmark tiltrekke oss flere folk, må vi også sikre oss mer kompetanse blant våre innbyggere. Vi satte i gang flere utviklingsprosjekter i 2011 for både elever og lærere som vi skal fortsette med, slik at vi på sikt bygger Kunnskaps-Hedmark videre. Mye skjedde på samferdselssektoren i Hedmark i Vi brukte over en halv milliard på våre fylkesveier, der ti prosent av utgiftene måtte brukes i forbindelse med flommene i løpet av året. Det er også gledelig å registrere den store statlige innsatsen på veiene i Hedmark, og dette arbeidet må forsterkes ytterligere i kampen om statlige bevilgninger til våre sentrale transportkorridorer. Men Hedmark blir aldri seg sjøl nok. Derfor legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med både nasjonale og regionale myndigheter for å nå våre politiske mål. Spesielt har vi en nær dialog med Oppland. Vi har felles interesser som i økende grad smelter sammen, og vi vil fortsette den gode dialogen med våre naboer for i fellesskap å utvikle Innlandet. Vi vil også trekke fram vårt internasjonale samarbeid, der vi spesielt ser et vekstpotensial i samarbeid med Sverige. Fra året som er gått, kommer heller ikke vi unna at for oss i Hedmark ble også 22. juli en svært spesiell dag, med terrorangrepet som kostet fem av våre innbyggere i Hedmark livet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Vi vil aldri glemme de som måtte ofre livet! Valgresultatet endte med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet et nytt fylkesråd for perioden Målene vi har satt oss for arbeidet de neste fire årene er ambisiøse, men vi har også viljen og virkemidlene som skal til for å utvikle hele fylket. Vår politiske plattform, «Hedmarkserklæringen», angir både retning og mål for vårt politiske virke. Folkehelseperspektivet har fått mye plass hos oss i Friske og spreke innbyggere legger et godt grunnlag for vår utvikling. Derfor må også vi legge til rette for flere forebyggende tiltak i vår politikk. Vårt mål om en vekst i folketallet til innbyggere i løpet av kort tid, gjør at vi setter i gang en ny offensiv til Hedmarks beste. Det er i dette lys vi ønsker en videre politisk styring der mangfold, muligheter og vekst for oss alle er målet. Omslagsbilde: Tangen tettsted med Tangen Brenneri, offisielt åpnet 9. januar 1904, midt på bildet. Layout: Hanne Grytbakk, Hedmark fylkeskommune. Njål Føsker Fylkesrådsleder Aasa Gjestvang Fylkesråd Per Gunnar Sveen Fylkesråd Eva Arnseth Fylkesråd Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 3

3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark Organisasjonskart 2011 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark Organisasjonskart 2011 Hedmark fylkeskommune hadde 2,5 milliarder kroner i brutto driftsutgifter i 2011 og 1978 medarbeidere. Fylkeskommunen har blant annet ansvaret for Rollen som regional utviklingsaktør Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Kommunal veiledning og planlegging Kultur Kulturminnevern Næringsutvikling Samferdsel Internasjonalisering Sentraladministrasjonen ligger i Fylkeshuset på Hamar. Fakta om Hedmark Fylket har variert natur, fra åkerlandskap i sør og vest, til vidstrakte skogområder i øst og luftige fjellvidder i nord. Store deler av disse fjellviddene er fredet. Folketall pr. 31. desember Arealet er kvadratkilometer produktive jordbruksarealer 4 prosent myr og fjell over 900 m.o.h. 27 prosent ferskvann 5 prosent tettsteder, veger, natur- og friluftsområder 17 prosent Offentlig vegnett kilometer, herav 3843 kilometer fylkesveger, 700 kilometer riksveger og 2096 kilometer kommunale veger. Kontrollutvalgets sekretariat Strategisk stab Kommunikasjon Økonomi Staber Kontrollutvalget Fylkesrevisjon Fylkestinget Fylkesordfører 3 saksforberedende fagkomitéer Fylkesrådet Kollegium med 4 fylkesråder Fylkesdirektøren Ass. fylkesdirektør Sekretariat Juridisk rådgivning Rådgivende organ Ungdommens fylkesting Råd for likestilling for funksjonshemmende Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Elev- og lærlingombudet Hedmark er det tredje største fylket i landet når det gjelder areal, og utgjør 8,5 prosent av fastlands- Norges areal. Hedmark har 3,9 prosent av folketallet i Norge. Alderssammensetningen viser at Hedmark er det fylket som har størst andel eldre over 67 år. Fylket bærer preg av spredt bosetting. Om lag halvparten av befolkningen er konsentrert i kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Et fylke med såpass stort areal har et stort transportbehov. Samlet utgjør det offentlige vegnettet kilometer. Dette er det nest største offentlige vegnettet i et fylke på landsbasis. Høyeste fjell Rondeslottet m.o.h. Lengste elv Glomma med total lengde 601 kilometer og et samlet fall på 860 meter. Største innsjø Mjøsa er 117 kilometer lang, dekker et areal på 365 kvadratkilometer, ligger 123 meter over havet og største offisielle dybde er 468 meter. Personal og organisasjon Hedmark Trafikk FKF Videregående opplæring Kultur og kompetanse Fylkessjefsområder Næring og nyskaping Virksomheter Internasjonalt samarbeid Samferdsel, miljø og plan Eiendom og innkjøp Videregående skoler Tannhelsetjenesten Fylkesbiblioteket Yrkesopplæringsnemda Serviceenheter IKT Arkiv Regnskap Bedriftshelsetjenesten Hedmark er landets største jord- og skogbruksfylke. Den landbruksbaserte industrien utgjør ca 60 prosent av industrisysselsettingen. 4 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 5

4 Fylkestinget og fylkesrådet Øvrige råd og utvalg Fylkestinget og fylkesrådet Øvrige råd og utvalg Hedmark fylkesting hadde sju møter i Det ene var konstituerende møte i nytt fylkesting. Fylkestinget behandlet 122 saker i I februarmøtet var det oppstartseminar for regional planstrategi der tema var hva blir viktig for å utvikle Hedmarksamfunnet i årene som kommer? I apriltinget og junitinget ble det orientert om ny aksjonæravtale i Eidsiva Energi og i fellesmøte med Oppland i april ble det orientert om Ungdoms-OL I fylkestinget i september var det en orientering om valg av finans-strategi for Hedmark Fylkeskraft AS. Avsluttende fylkestingsmøte for denne perioden ble avholdt i Trysil. Tre av fylkestingets komitemøter hadde ulike befaringer. Fylkesrådet behandlet 285 saker i Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) RLF er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet har et spesielt ansvar for å påse at det blir tatt hensyn til universell utforming (UU) og at det blir gjennomført. RLF velges av fylkestinget og består av 11 medlemmer; tre politikere og åtte brukerrepresentanter med personlige vararepresentanter. Rådets funksjonstid følger fylkestingsperioden. Andre fokusområder var arbeidet med å få på plass en ny forskrift for tilrettelagt transport (TT), hvor RLF har bidratt i prosjektgruppen og gitt innspill i høringsrunden. å samarbeide med fylkeskommunale enheter når det gjelder å ivareta UU i samfunns- og arealplanleggingen. å få flere funksjonshemmede i arbeid. I den forbindelse hadde RLF et samarbeidsmøte med NAV, og deltok på en konferanse i regi av Statens råd for likestilling for funksjonshemmede. boligsituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne, og da særlig utviklingshemmede. Det bygges i dag en del store institusjonsliknende bofellesskap, noe RLF mener er i strid med gjeldende retningslinjer. RLF hadde i den forbindelse et møte med Husbanken, som bidrar med tilskudd og lån til utbyggingene. RLF hadde sju rådsmøter. Et av møtene var et samarbeidsmøte med Hamar kommunes råd for likestilling for funksjonshemmede. Hovedfokus var på UU i Hamar sentrum. RLF hadde også et felles møte med rådet i Oppland fylkeskommune. På flere av de øvrige møtene inviterte RLF ledere og rådgivere fra fylkeskommunen til å presentere ulike arbeidsområder og tema. Universell utforming var rådets hovedfokus. Hedmark fylkeskommune er sammen med Oppland fylkeskommune pilotfylke for UU. RLF deltok i styringsgruppen for pilotsatsningen, i temagrupper og ressursgrupper på områdene reiseliv, kommunesentre og tettsteder, samferdsel og folkehelse. RLF deltok også aktivt i styringsgrupper og/eller prosjektgrupper som omhandlet nybygg og rehabilitering av fylkeskommunale bygg. RLF uttalte seg i 17 høringer og saker. Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkeskommune oppnevnte allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gangen som en frivillig ordning. Lov om eldreråd kom i Eldrerådet har kontakt og samarbeid med de 22 kommunale eldrerådene i Hedmark og har også kontakt med eldreråd i andre fylker. Eldrerådet hadde sju arbeidsutvalgsmøter og seks rådsmøter samt fellesmøter med Oppland fylkes eldreråd. Eldrerådet har tidligere laget handlingsplan med aktivitetsplan som årlig rulleres. De viktigste oppgavene har vært knyttet til folkehelse og tannhelse, TT-ordningen og høringsuttalelser til aktuelle plandokumenter som har betydning for eldres levekår. Det nyvalgte fylkestinget Eldrerådet har representanter i Brukerrådet for Sykehuset Innlandet, Brukerutvalget i NAV og Hjelpemiddelsentralen, Klagenemnda for forflytningshemmede og Brukerrådet for Hedmark Trafikk. Medlemmene i eldrerådet deltok også dette året på konferanser og kurs med tema som samhandlingsreformen og folkehelse. Eldrerådet er 6 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 7

5 Øvrige råd og utvalg Øvrige råd og utvalg også involvert i dialogkonferanser med Sykehuset Innlandet som holdes jevnlig. Det ble ikke arrangert konferanse for de kommunale eldrerådene på grunn av at eldrerådet heller vil arrangere konferanse i 2012 da de kommunale eldrerådene da har konstituert seg med nye medlemmer. Med et overordnet mål som er så vidt omfattende som å ivareta eldres levekår er det vanskelig å påvise konkrete målbare resultater av rådets virksomhet. Eldrerådet har imidlertid registrert at deres innspill og merknader er blitt vektlagt, men også det motsatte. Det er en utfordring på et tidlig stadium å komme med i prosesser som har betydning for eldres levekår. Ungdommens fylkesting (UFT) Mål: Formålet med Ungdommens fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler. UFT er for tiden organisert med et lederutvalg: en leder, to nestledere, et arbeidsutvalg bestående av ledere, komiteledere og nestledere og to vararepresentanter. Ungdommens fylkesting består av 45 representanter. Ikke alle kommunene stiller med representanter til møtene. Hele UFT møtes i stormøter, felles komitemøter og skoleringer. Aktivitet UFT hadde tre stormøter og et kurs i tale- og debatteknikk med Bernt Torp. Arbeidsutvalget for hadde 10 møter der det ble behandlet i overkant av 90 saker. Lederutvalget hadde to ordinære møter og behandlet 16 saker. Tema/saker UFT velger på hvert høstmøte en ny handlingsplan for den kommende perioden. Der blir det bestemt hvilke saker det skal arbeides med og hva man ønsker å oppnå. Arbeidsutvalget har blant annet arbeidet med oppfølgning av Ungdommens Nasjonalforsamling, juksing i videregående skole med sosiale medier, vært i kontakt med kunnskapsminister i den saken, miljøsertifisering av fylkeshuset, hvordan brukes pc-ene under fylkestingsmøter samt helsesøster i videregående skoler. Komité A (Kultur og Næring) har i hovedsak arbeidet med kulturkortet. Komité B (samferdsel og regionalt samarbeid) har dette året arbeidet mest med trafikksikkerhet. Komité C (utdanning og helse) har arbeidet i all hovedsak med undervisningsevaluering og komité D (miljø og internasjonalt samarbeid) har arbeidet med saken «enslige mindreårige asylsøkere inn under barnevernet» og oppfølgningen av internasjonalt samarbeid. UFT var høsten 2011 arrangør av høstmøtet i ØstSamUng (Østlandssamarbeidets ungdomssatsing). Der deltok fem fra Hedmark. Tre fra UFT deltok på tilsvarende møte i Østfold i april. UFT har arbeidet med rullering av fylkeskommunens Samarbeidsprogram og gitt innspill til planstrategien. UFT var med på fylkesarrangementer Elevrådsskolering med fylkeskommunen, for alle vg1 tillitsvalgte i Hedmark. UFT var representert på alle de regionale samlingene. UFT hadde innspill i tre fylkestingsmøter samt at fylkesordfører leste opp innspill i Trysil oktober. Sentrale og internasjonale hendelser UFT har vært med på UFT hadde to representanter på AERs ungdomsnettverkssamling (YRN) i Orléans, Frankrike i april. UFT var representert på et mellommøte i Ungdommens Nasjonalforsamling (URM), der en fra UFT deltok. Dette er forløperen til Ungdommens Storting som kommer. UFT har vært på dialogmøte med Barne-, likestillingsog inkluderingsminister Audun Lysbakken, der en fra UFT deltok, samt at sekretær var på møte i samme departement. UFT og den Det var et UFT-medlem på Utøya. Arbeidsutvalget hadde møte og deltok i fakkeltoget på Hamar, for å vise sin respekt for ungdomsdemokratiet, den 25. juli. Oppsummering Bredt og stort engasjement med mange nye erfaringer. Valget 2011 viste også at det ble et rekordantall av unge folkevalgte med UFT bakgrunn. Elev- og lærlingombud Ombudets hovedfokus var å gjøre ordningen med lærlingombud bedre kjent, først og fremst blant elever og lærlinger, men også blant andre aktører som arbeider med ungdom. Ombudet ser at elever og lærlinger ikke har kunnskap om ombudet og dets arbeid i den utstrekning som er ønskelig. Elev- og lærlingombudet har, som en følge av dette, økt sin innsats både i forhold til ungdom, og til de som arbeider med ungdom for på denne måten å øke kunnskapen. Elev- og lærlingombudet har opplevd en økning i antall henvendelser både per telefon, på e-post, direkte henvendelser ved for eksempel skolebesøk og på facebook. Ombudet ser at arbeidet med å gjøre ordningen kjent har begynt å gi resultater, men vil påpeke at det fortsatt er mye å gå på. Ombudet har fått gjennomført ønskede møter med elever og elevråd ved de videregående skolene i mye større grad enn hva som har vært tilfelle tidligere år, og alle skoler har i en eller annen form blitt besøkt. Det er totalt snakk om 30 møter fordelt på 13 elevrådsskoleringer, 11 møter med yrkesfagelever på VG 2, fem allmøter og ett møte med elevråd. Sett i forhold til 2010 der det kun ble gjennomført skolering ved 8 av de videregående skolene, er årets 13 skoleringer en meget gledelig utvikling. Elev- og lærlingombudet vil påpeke at målet for neste år er å utvide antall møter per skole til minst fire. I tillegg til skoleringene dreier det seg om møter med alle skolens elever, møte med elever på VG 2 yrkesfag og et oppfølgingsmøte med elevrådet. Det ble også tatt initiativ til å møte opplæringskontorer som opererer i Hedmark, og gjennomførte møte med 10 av dem. Dette anses som et godt verktøy for bedre å kunne nå lærlingene. Det neste skrittet er å få delta på de lærlingsamlingene som arrangeres av opplæringskontorer eller andre. Ombudet deltok på fire lærlingsamlinger og to halvårssamtaler for lærlinger. Arbeidet med å nå lærlingene er et av ombudets satsingsområder. Ombudet har, som et ledd i arbeidet med å gjøre ordningen kjent, tatt initiativ til å besøke ungdomsskolene i fylket for å snakke med 10. klassingene i forbindelse med overgangen til videregående skole. Ombudet besøkte 21 ungdomsskoler i 2011, og tilbakemeldingene som har kommet som en følge av dette har vært utelukkende positive. Både elever og lærere/skoleledelse har gitt uttrykk for at dette er nyttig for elevene, og at de ønsker at tilbudet skal opprettholdes. 8 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 9

6 Eierskap Eierskap Eierskap Hedmark fylkeskommune har eierinteresser i mange ulike typer selskaper. For blant annet å definere overordnede eiermålsettinger har fylkestinget vedtatt at de årlig skal behandle eierskapsmelding for fylkeskommunen, hvor hele selskapsporteføljen er omfattet. Eierskapsmeldingen for 2010 ble behandlet av fylkestinget i aprilmøtet. Det var også enkelte endringer knyttet til fylkeskommunens eierportefølje, blant annet noen nyetableringer. Selskapet Atlungstad Brenneri AS ble stiftet som et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Atlungstad brenneri i Stange har meget høy kulturhistorisk verdi, og anses for å være det mest intakte kulturmiljøet i landet knyttet til brennerivirksomhet. Riksantikvaren har vist stor interesse for Atlungstad som et verdiskapingsprosjekt og som et teknisk industrielt kulturminne, og har bidratt med betydelige midler til istandsetting av anlegget. Det jobbes for å få Atlungstad inn på den nasjonale listen over teknisk-industrielle kulturminner. For å oppnå dette satte Riksantikvaren noen forutsetninger, blant annet at det ble etablert en juridisk enhet for å eie og drive Atlungstad brenneri, og at det ble inngått en avtale med Hoff om overtakelse av den delen av bygningsmassen som utgjør brenneriet. Disse, og andre nødvendige avklaringer ble gjennomført. Stiftelsen Østlandsforskning ble etter en lengre prosess omdannet til aksjeselskap med virkning fra 1. januar Hedmark fylkeskommune har, i likhet med Oppland fylkeskommune, en eierandel i selskapet på 19,05 %. Noe av formålet med omdanningen til aksjeselskap var muligheten for en mer fleksibel og tilgjengelig kapitalstruktur og behov for tydelig eierskap. Fylkeskommunen vil gjennom sitt eierskap bidra til at selskapet kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør i form av et slagkraftig kompetansemiljø, tilpasset den rolle de regionale instituttene er tiltenkt fremover i det nasjonale forskningssystemet. Fylkestinget valgte i juni 2011 Hedmark Revisjon IKS som fylkeskommunens nye revisor, og gjorde vedtak om å tre inn som medeier i selskapet. Eierskap i IKS-et og overgang til ny revisjonsordning trådte i kraft fra 1. januar november 2011 ble Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TKØ) etablert som et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold samt Oslo kommune. TKØ hadde da vært prosjektorganisert siden april De styrende organer for TKØ er nå representantskap og styre. Formålet med TKØ er å utvikle et regionalt odontologisk kompetansesenter. TKØ er foreløpig lokalisert sammen med administrasjonen for tannhelsetjenesten i Oslo. Denne lokaliseringen planlegges videreført inntil det kan etableres klinisk drift i egne lokaler. Det er planlagt at TKØ skal lokaliseres til Oslo, og samlokaliseres med Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo i et eventuelt nytt bygg for instituttet. Fylkestinget vedtok i april å slutte seg til opprettelse av selskapet Interkommunal Arkivordning Øst (IKA Øst), med en eierandel for Hedmark fylkeskommune på 24,44 %. Øvrige deltakere i selskapet er kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Selskapet skal samlokaliseres med Statsarkivet i Hamar, og formålet er å legge til rette for deltagernes gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Styret startet sitt arbeid i Hedmark fylkeskommune avhendet sine aksjer i Rally VM Invest AS, ved fylkestingets vedtak i april. A/L Biblioteksentralen AS Oplandske Dampskibsselskap Atlungstad Brenneri AS E6 Gardermoen-Moelv A/S Eidsiva Energi AS (eid gjennom Hedmark Fylkeskraft AS) Energiråd Innlandet AS Film3 AS Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter IKS Hedmark Fylkeskommune Blæstad AS Hedmark Fylkeskraft AS Hedmark Fylkesmuseum AS Hedmark Kunnskapspark AS Hedmark Reiseliv BA Hedmark Revisjon IKS (fra ) Hedmark Trafikk FKF HOBBL IKA Øst IKS Innovasjon Norge Kjørekontoret Innlandet AS Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet Innlandet AS Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet MjøsAnker AS NAF Trafikksenter AS NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) NØK Holmen Biovarme AS Atlungstad Brenneri AS ligger helt nede ved Mjøsa i Stange kommune. Opplæringskontoret for kommunesektoren RV2 AS Kongsvingervegen Rv3 og Rv25 Hamar - Elverum AS Stangehallen DA Stangehallen riksanlegg AS Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TKØ) Teater Innlandet AS TEPAS personal AS Trafikkpedagogisk Senter AS Vigo IKS (vedtatt opprettet, formell stiftelse 2012) Østlandsforskning AS Østnorsk Filmsenter AS 10 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 11

7 Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Våre medarbeidere Den personalpolitiske hovedmålsettingen er: Personalpolitikken skal være det viktigste verktøyet for å løse oppgaver, møte utfordringer og for å sikre, muliggjøre og utvikle fylkeskommunens drift. Ved utgangen av 2011 hadde Hedmark fylkeskommune 1978 medarbeidere som fordeler seg slik: Kjønn Antall Andel Årsverk Andel Kvinner % 954,98 56 % Menn % 764,44 44 % SUM ,41 Av disse var 1863 fast lønnede, mens 115 hadde en løsere tilknytting. 12 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Fordelingen av årsverk på virksomhetsområdene: Hedmark fylkeskommune som arbeidsgiver har fokusert det psykososiale arbeidsmiljø. Vi ønsker å bygge videre på en erkjennelse om at trygge arbeidsplasser, god ledelse og meningsfulle og nyttige oppgaver bidrar til bedre resultater. Alle ansatte skal oppleve personlig og profesjonell vekst gjennom arbeidet i Hedmark fylkeskommune (Økonomiplan og Årsbudsjett). Hedmark fylkeskommune har i 2011 gjennomført sin første medarbeiderundersøkelse. Fokusområder i 2010 Medarbeiderundersøkelse Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i Denne er planlagt gjennomført annet hvert år. Deltakelsen var 76 % av alle våre medarbeidere unntatt ledere med personalansvar. Undersøkelsen hadde 10 temaer hvor det ble stilt fra ett til fire spørsmål for hvert tema. Spørsmålene var hentet fra anerkjent forskning om hva som skal til for at medarbeidere trives og yter bra i jobben sin, det ble spurt om medarbeidernes opplevelser i forhold til følgende temaer: Opplevelse av investering i medarbeidere. Opplevelse av kollegial støtte. Opplevelse av autonomi. Opplevelse av egen indre motivasjon. Opplevelse av egen arbeidsinnsats. Opplevelse av egen ekstrarolleatferd. Om de har liten turnoverintensjon. Opplever et stressnivå på jobben som er passende for meg. Opplevelse av arbeidsmiljøet som likestilt og fritt for diskriminering. Opplevelse av åpenhet for ytringer. Tilbud om medarbeidersamtale. I forhold til tilbud om medarbeiderundersøkelse svarte 62 % at dette har de fått. For øvrig er resultatene som vist under: I hovedsak er resultatene svært positive og tyder på at vi har godt motiverte medarbeidere som yter en høy innsats. Medarbeiderne opplever også god støtte fra sine kollegaer og er villige til å yte noe ekstra. På spørsmålet: Jeg opplever arbeidsmiljøet mitt som likestilt og fritt for diskriminering svarer de fleste i stor eller meget stor grad. Mange av våre medarbeidere opplever liten investering i dem som medarbeidere. Mange av våre medarbeidere er også helt eller delvis uenige i påstandene: Jeg opplever et stressnivå på jobben som er passende for meg. Alle på jobben kan komme ut med sin mening. Ledelsen setter pris på at vi sier hva vi mener om viktige spørsmål på jobben. Hver enkelt leder har hatt ansvar for oppfølging av resultatene på sin enhet. De skal sammen med sine medarbeidere utarbeide tiltak i forhold til ett tema de ønsker å opprettholde gode resultater på og ett tema de ønsker å forbedre seg på. Spesielt har medarbeidersamtale fått stor oppmerksomhet og er et område vi ønsker kraftig forbedring på ved neste medarbeiderundersøkelse i Kompetansen i organisasjonen I tråd med de utfordringer vi står overfor ser vi også en økt kompetanse hos våre ansatte. Både i form av mer erfaring, etter- og videreutdanning og ved rekruttering av ansatte med mer formell kunnskap. 55 % av våre medarbeidere har utdanning på universitet eller høgskole. I 2011 registrerte vi at 8 % hadde allmennutdanning som sitt høyeste utdanningsnivå. Vi ser i 2011 en økning av vår formelle kompetanse. Det er totalt 108 personer fast ansatte som har sluttet i Hedmark fylkeskommune i løpet av 2011, 37 av disse var over 62 år og antas i hovedsak å ha gått av med pensjon. Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 13

8 Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Alderssammensetningen Beholde ansatte til oppnådd pensjonsalder 425 medarbeidere er 60 år eller eldre. Dette er 9 fler enn året før. Likestilling mellom kjønn Hedmark fylkeskommune arbeider aktivt for likestilling mellom kjønn. Vi har en egen handlingsplan for likestilling i våre personalpolitiske strategiplaner. Handlingsplan for likestilling er under revisjon for bedre å dekke aktivitetskrav og dokumentasjon om mangfold, ikke diskriminering og universell utforming. Hedmark fylkeskommune er pilotfylke på universell utforming. Kjønnsfordelingen i virksomheten Hedmark fylkeskommune har en overvekt av ansatte mellom 50 og 60 år. Vi har sammenlignet med aldersammensettingen i 2007 og finner at denne er ganske lik dagens sammensetning. Vi hadde noen flere i aldersgruppen år i Antall eldre arbeidstakere er relativt konstant. Gjennomsnittsalder Sykefravær Sykefraværsprosenten for 2011 var 5,1 %. Tabellen under viser sykefraværet for 2008 til Funksjon Kvinner Menn Fylkesordfører 1 Fylkesvaraordfører 1 Fylkesråd 2 2 Fylkestingsrepresentanter Ledere med personalansvar Medarbeidere En betydelig andel av våre ansatte har deltid og det er stor forskjell mellom kvinner og menn. 54 % av kvinnene og 71 % av mennene har heltidsstilling. Både når det gjelder kvinner og menn er det en synkende andel i perioden som arbeider heltid. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling dersom vedkommende er kvalifisert for utlyst ledig stilling. Der det er mulig søkes det å slå sammen stillinger. Andelen deltidsansatte ligger stabilt fra 2009 til Den målte gjennomsnittsalderen er omtrent den samme som i Blant toppledere og øvrige ledere med personalansvar (leder kap. 341 og 342) er gjennomsnittsalder noe høyere. Kvinner i lederstillinger trekker denne gjennomsnittsalderen noe ned. 14 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 15

9 Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Fakta/nøkkeltall Serviceenhet IKT koordinerer fylkeskommunens IT-satsing, og drifter fylkeskommunens IT-løsninger som benyttes av over brukere. Foruten sentraladministrasjonen leveres det løsninger til blant annet de videregående skolene, Hedmark Trafikk, fylkesbiblioteket, regionkontorene, fylkestannklinikkene og fylkespolitikerne. Det leveres også IT-tjenester til kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. Den daglige driften omfatter blant annet: Ca. 50 fysiske servere. IKT drifter ca. 50 fysiske servermaskiner som er installert i fylkeshusets serverrom. Ca. 125 virtuelle servere. IKT benytter teknologi som gjør at kapasiteten på de 50 fysiske serverne utnyttes til å kjøre totalt ca. 125 serverinstallasjoner. Ca. 70 brannmurer. IKT drifter brannmurene sentralt i fylkeshuset og på alle fylkeskommunale lokasjoner. Ca. 60 switcher. IKT drifter nettverksswitchene i fylkeshuset og på tannklinikkene. Ca. 600 trådløse aksesspunkter. Fylkeskommunens trådløse nettverk består av ca. 600 aksesspunkter (basestasjoner). Disse driftes av IKT. Ca. 300 PC-er. Med unntak av de videregående skolene og tannklinikkene har IKT ansvaret for den daglige driften av fylkeskommunens PC-er. I tillegg yter IKT 1. linje brukerstøtte til ca. 250 personer, og 2. linje brukerstøtte til de videregående skolene. IKT mottok ca supporthenvendelser pr. telefon, og løste ca supportsaker. Hovedsatsingsområder og resultater I tillegg til daglig drift gjennomførte IKT følgende større prosjekter/oppgaver: Oppgraderte PC-parken i fylkeshuset, regionkontorene og Hedmark Trafikk til Windows 7/Office Dette omfattet ca. 300 PC-er. Arrangerte/koordinerte kurs i Windows/Office for ca. 240 brukere. Oppgraderte fylkeskommunes e-postløsning til Exchange Etablerte nye terminalservere. Gjennomførte den årlige brukerundersøkelsen blant ansatte i Hedmark fylkeskommune. Byttet antivirusløsning. Fornyet den sentrale serverparken med ny maskinvare. Etablerte en ny telefoniløsning for tannklinikkene basert på den åpne programvaren Asterisk. Løsningen ble implementert på 15 klinikker. Inngikk nye rammeavtaler på IT-utstyr sammen med Eiendom og innkjøp. Etablerte tilkobling til Norsk Helsenett. Deltok i andre prosjekter som ny publiseringsløsning. Arkivarbeidet i fylkeskommunes sentraladministrasjon utføres av Serviceenhet Arkiv. Sentraladministrasjonen har felles postmottak som er knyttet opp mot fylkeskommunens elektroniske sak-/arkivsystem. Ytre enheter som for eksempel videregående skoler utfører arkivarbeidet selv, og hver enhet har eget postmottak. Serviceenhet Arkiv veileder fylkeskommunens virksomheter i og utenfor fylkeshuset i arkivfaglige spørsmål og innehar brukerstøttefunksjonen på sak-/arkivsystemet for samtlige brukere i fylkeskommunen. Dokumenttilvekst i arkivet I løpet av 2011 ble det registrert dokumenter i fylkeskommunens elektroniske sak-/arkivsystem. Dokumenttilveksten i arkivet utgjør ca dokumenter eller 23,5 % sammenlignet med Tilveksten skyldes i all hovedsak at ytre enheter som videregående skoler har tatt i bruk elektronisk journalføring av dokumenter og økt kompetansen i bruken av sak-/arkivsystemet. For Serviceenhet Arkiv er økningen bare ca. 2,4 % i følge tabell 1. Innføring av elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Fylkeskommunen innførte 1. januar 2012 elektronisk sakarkiv i sentraladministrasjonen. Arkiver for eiendomsdokumentasjon og eierskapsdokumentasjon skal også føres elektronisk. Dette er et resultat av prosjektet gjennomført i Blant prosjektets hovedaktiviteter var å kvalitetssikre arkivstrukturen og tilrettelegge for fullstendig elektronisk dokumentproduksjon. Som følge av dette ble det fokusert på gjennomgang av arbeidsprosesser, utvikling av rutiner og opplæring av brukere. Fylkeskommunen ønsker med innføring av elektronisk arkiv å oppnå følgende: Økt effektivitet innen dokumenthåndtering. Redusere kostnader knyttet til kopiering, utskrifter og oppbevaring. Redusere innkjøp/bruk av papir, blekk og patroner (miljøaspektet). Hensikten er at skolens erfaringer med innføring av elektronisk arkiv også skal anvendes på andre skoler. Bruken av fylkeskommunens sak-/arkivsystem er generelt varierende på skolene. Det samme gjelder arkivkompetansen og kompetansen innen elektronisk dokumenthåndtering. Skolene har generelt stort behov for arkivfaglig støtte i forhold til daglig arkivdanning og historiske arkiver. Fylkesdirektøren har på bakgrunn av dette besluttet å sette i gang et kartleggingsprosjekt for å undersøke arkivsituasjonen på ytre enheter og finne en optimal løsning på arkivorganisering i fylkeskommunen. Eldre og avsluttede arkiver Arbeidet med katalogisering og ordning av materialet i sentraladministrasjonens arkiv er både tidkrevende og omstendelig. Dette arbeidet er beskrevet som et eget prosjekt, og arkivmateriale eldre enn 1987 skal deponeres hos vårt arkivdepot ved Fylkesarkivet i Oppland. Pr. 31. desember er ca. 75 % av materialet ordnet og katalogisert. Utstilling i anledning nytt Fylkesting Utstillingen er et av planlagte tiltak for arkivformidling av fylkeskommunens historiske arkiver. I anledning kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det satt opp en utstilling i fylkeshuset. Det ble stilt ut blant annet en protokoll fra 1921 fra Fylkesvalgstyret i Hedmark og en forhandlingsprotokoll fra Fylkeskommunalt samarbeid innenfor arkivområdet Arkivlederforum 2011, som er del av et fylkeskommunalt samarbeid blant arkivledere, ble lagt til vårt fylke. Programmet for samlingen inkluderte i tillegg til arkivfaglige saker og erfaringsutveksling, smakebiter av lokale kulturopplevelser fra kommunene Hamar, Stange og Løten. Håndtering av dokumentasjon på videregående skoler Hamar katedralskole innførte fra 1. januar 2012 elektronisk sakarkiv og dokumenthåndtering, og har stor fokus på arkivfunksjonen på skolen. 16 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 17

10 Serviceenhet Arkiv Enhetsrådet Enhetsrådet IKA Øst IKS Landets kommuner og fylkeskommuner er underlagt arkivloven med forskrifter som sier at arkiv som ikke lenger er i administrativ bruk, skal avleveres til arkivdepot. Dette gjelder også for elektroniske arkiver og fagsystemer. På bakgrunn av dette ble det sommeren 2011 etablert Interkommunal arkivordning IKA Øst IKS. Eiere av selskapet er kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, samt Hedmark fylkeskommune. Protokollen er fra perioden Fylkesvalgstyret i Hedmark. Stortingsvalget og fylkestingsvalget. Tabell 1 viser økningen i antall inngående dokumenter til fylkeskommunen i perioden , journalført av Serviceenhet Arkiv. Enhetsrådsamarbeidet mellom fylkeskommunen og fylkesmannen i Hedmark har som målsetting å forsterke den regionale utviklingen til beste for kommunene og innbyggerne i fylket. For å få til dette har enhetsrådet lagt stor vekt på å samordne innsatsen på de områdene hvor fylkeskommunen og fylkesmannen har felles interesse- og ansvarsområder og gjennom å utvikle dialogen med kommunene. Enhetsrådet baserer seg på å utvikle felles innsats gjennom drøftinger og dialog. De har månedlige møter på administrativt og politisk ledernivå. I tillegg er det tett faglig kontakt og samarbeid på flere områder. Av de oppgavene som har opptatt enhetsrådet mest i løpet året nevnes: Samarbeidet med kommunene, herunder dialog i kommuneplanarbeidet. Folkehelsearbeidet, ny lovgivning på området. Samfunnssikkerhet og beredskap. Regional planstrategi. Strategi for skog og tresektoren i Innlandet. Landbruks- og matmeldinga. Grønn varme i landbruket. Økologi inn i offentlige storkjøkken. Interregsamarbeidet med Dalarne. Ved inngangen til hvert år drøfter enhetsrådet status for samarbeidet foregående år og hvilke områder som skal prioriteres videre. På denne måten blir enhetsrådet et forum for drøfting av viktige spørsmål av regional betydning. Den nære dialogen med fylkesmannen har stor nytte i vårt samarbeid med kommunene. Samarbeidsprosjekter finansieres gjennom vanlig bruk av aktuelle prosjektmidler, mens det løpende administrative arbeidet, herunder sekretariatsoppgaver og daglig, faglig samarbeid, dekkes innenfor de ordinære driftsrammene. Ordningen med enhetsrådet i Hedmark har vakt stor interesse i flere deler av landet. Det pågår utviklingsarbeid i flere fylker som har inspirasjon/ modell etter det som er etablert i Hedmark. Det utarbeides årlig egen årsrapport fra Enhetsrådet og det vises derfor til denne. Denne finnes tilgjengelig på de respektive hjemmesidene på internett. Vakkert fjellparti langs riksvei 30 i Tynset kommune. 18 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 19

11 Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Møte i Arena Innlandet på Hamar i mai. Arena Innlandet er det formaliserte samarbeidet mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Når Arena Innlandet møtes samles den øverste politiske ledelsen, sammen med representanter for opposisjonen i de to fylkestingene for å drøfte felles saker som kan bidra til å styrke den regionale påvirkningskraften og den regionale utviklingen i hele Innlandet. De to fylkestingene har i tillegg felles møter for å behandle saker av felles interesse. Det er også over flere år bygget opp et nært samarbeid på administrativt og faglig nivå mellom de to fylkeskommunene. Våren 2011 ble den nye organiseringen tatt i bruk, noe som blant annet innebærer en tydeligere formalisering av samarbeidet og innlemming av opposisjonen i de to fylkestingene. Samarbeidet er også strammet opp på organisering, administrative rutiner og ikke minst når det gjelder en spissing av samarbeidet inn mot følgende fire hovedområder: Av saker som har vært til behandling i 2011 nevnes spesielt: Prosjekt Innlandsuniversitet framdrift mot sammenslåing av høgskolene. Oppstart av Fagskolen Innlandet. Reiselivssatsing i Innlandet. Skog- og trestrategi. Naturbruksutdanningen i Innlandet. Innovasjonsarbeidet i Innlandet. - RFF (Regionalt forskningsfond ) - VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Samferdselspolitikk, herunder Innlandets samferdselskonferanse ( ). Ytterligere informasjon om samarbeidet, og de ulike sakene er å finne på de to fylkeskommunenes respektive hjemmesider. Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Samarbeidet ledes av et kontaktutvalg, hvor hver fylkeskommune har tre representanter fra den politiske og administrative ledelsen. Nytt kontaktutvalg og nye politiske ledere Nytt kontaktutvalg etter fylkestingsvalget høsten 2011 ble konstituert i desember. Som ny leder av kontaktutvalget ble fylkesordfører Ole Haabeth fra Østfold fylkeskommune valgt. Ny nestleder ble fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Akershus fylkeskommune. Det ble også valgt nye ledere for de fagpolitiske utvalgene. Gunn Marit Helgesen fra Telemark fylkeskommune ble gjenvalgt som leder for internasjonalt fagpolitisk utvalg. Trond Johansen fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder for fagpolitisk utvalg for samferdsel, og Aasa Gjestvang fra Hedmark fylkeskommune ble ny leder for fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping. Revidert Østlandspakke som innspill til Nasjonal transportplan Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er viktigste prioritering innen samferdsel på Østlandet. Det er også nødvendig å fullføre utbyggingen av hovedvegene gjennom landsdelen. Norge er kommet i en uakseptabel situasjon når det gjelder jernbane og veg - langsom utbygging og stort etterslep i vedlikehold. Det er tid for handling og nye grep. Vi må sette av nødvendige ressurser for å bygge ut et moderne og bærekraftig transportsystem. Prosjektfinansiering er nødvendig for å skape forutsigbare budsjetter og konsentrerte anleggsperioder. Det vil gi effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene. Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. Skoleeierrollen og forskning vektlagt innen opplæring Gjennomføring i videregående opplæring (vgo) er i fokus nasjonalt, særlig for yrkesfagelevene. Samtidig understrekes skoleeierrollen som fylkeskommunene har for vgo og for fagskolen. Både i fagpolitisk utvalg og i administrative nettverksgrupper foregår mye kunnskapsdeling. I 2011 ønsket SRY- nasjonalt Samordningsråd for Yrkesopplæring mer kontakt med fylkeskommunene, og Østlandssamarbeidet inviterte SRY til administrativt møte med alle landets fylkeskommuner. Fagpolitisk utvalg ønsket forskningsprosjekt om IKT i videregående opplæring. Før jul ble det klart at det kan finansieres gjennom FOU-midlene i KS. Det er ikke tidligere gjennomført et slikt prosjekt om effektene av IKT i vgo, så prosjektet vil være svært interessant. Utover høsten ble et oppfølgingsprosjekt for «Bortvalg og kompetanse» bestemt. Utvalget av 10.-klassinger fra 2002 skal kartlegges 10 år etter: hvor er ungdommene i dag med hensyn til utdanning osv. Fylkesvei 212 over Framnesbrua i Ringsaker kommune. Samferdsel Landbruk Kompetanse Innovasjon og forskning (FoU) Aktivt påvirkningsarbeid overfor nasjonale myndigheter er en viktig strategi. 20 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 21

12 Østlandssamarbeidet Regionrådene Regionrådene Norwegenfestival 2011 stor markering av Norge og Østlandet i Hamburg Norge, ved den norske generalkonsulen i Hamburg, og Østlandssamarbeidet deltok som partnerland ved den 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG i mai. Under vignetten «Osloregionen rykker nærmere» ble det gjennomført en større reiselivskampanje i Hamburg og omegn i april/mai, to fagseminar ett innen reiseliv og ett innen maritime næringer - og ikke minst en stor norgesmarkering i havneområdet i Hamburg mai med kultur, mat, norske produkter, frimerker, norske båter, vikinger, mv. I strålende sol ble det satt besøksrekord i havneområdet under Hafengeburtstag - med rundt 1,5 millioner mennesker. HKH Kronprins Haakon åpnet festivalen og bidro til stor medieoppmerksomhet rundt Norge som partnerland. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og øvrige partnere var meget fornøyd med prosjektet, og konklusjonen var at dette ble en ubetinget suksess. Østlandsutstillingen Østlandsutstillingen er en landsdelsutstilling som omfatter alle fylkene på Østlandet unntatt Telemark, som deltar i Sørlandsutstillingen. Kontaktutvalget vedtok i 2011 at Østlandsutstillingen går over fra å være et prosjekt til et felles kulturpolitisk tiltak fra Østlandsutstillingen er blitt et viktig område på kulturfeltet i kontakten mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein. Regionrådet for Hamarregionen Regionrådet for Hamarregionen med kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, har i sin strategi og handlingsplan en målsetting om å være det mest attraktive boområdet i Innlandet. Målet tar utgangspunkt i planer og arbeid fra tidligere år hvor kommunene planlegger for en vekst i folketall og arbeidsplasser. Hamarregionen hadde en jevn befolkningsvekst omtrent på landsgjennomsnittet, med positive tall i alle kommuner. I løpet av året har det vært fokusert på Regionrådets rolle og organisering. Dette har resultert i at Regionrådets vedtekter er endret. Samtlige aktører i Regionrådet er nå representert med tre likeverdige representanter, i motsetning til antall ut i fra kommunenes befolkningsstørrelse. Utbygging av jernbane og E6 er fortsatt sentrale spørsmål hvor det er viktig å opprettholde et politisk trykk for å få best mulig utbygging. Når det gjelder spørsmålet om et nytt sykehus i Innlandet har også vist seg å være viktig at det er en felles politisk oppfølging. I forhold til Samhandlingsreformen har Regionrådets rolle vært utført gjennom å sette dette på dagsorden i Samrådsmøtet. Samarbeidet mellom kommunene innen området har vært på dagsorden ved flere anledninger i ordfører- og rådmannsmøte. Regionrådet for Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen omfatter kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Sør- Trøndelag fylkeskommuner. Holtålen kommune ønsker å bli med og vil trolig bli formelt medlem fra mai Fylkesvei 116 over E6 ved Vienkrysset utenfor Hamar. Regionrådet har hatt sitt hovedfokus innen de fem strategiske innsatsområdene i Strategi og handlingsplanen. Noen av områdene har blitt fulgt opp med politisk arbeid, mens andre er fulgt opp gjennom prosjektstøtte. Regionrådet bidro til at prosjektet Nordens Beste Innlandsregioner fikk sin oppstart i For dette prosjektet er befolkningsutvikling sentralt. Regionrådet vedtok å støtte en videre satsing på mangfold i næringslivet i Hamarregionen, og søknaden til Interreg er blitt sendt. Regionrådet for Hamarregionen arbeidet med politisk påvirkning mot store og viktige nasjonale føringer. Arbeidet ledes av et arbeidsutvalg med alle ordførerne, fylkesrådet i Hedmark, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og en representant for rådmennene. AU hadde 10 møter og behandlet 60 saker. Regionrådet med 24 stemmeberettigede medlemmer og alle formannskapsmedlemmene blant de inviterte, hadde to møter og behandlet 10 saker. Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i Strategisk plan med visjonen i 2020 klart vi kan!. Hovedfokus er Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Det ble arbeidet kontinuerlig med ulike tiltak innenfor alle disse innsatsområdene gjennom året i tillegg til løpende saker og betydelig deltakelse på andre samarbeidsarenaer, spesielt i Hedmark. 22 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 23

13 Regionrådene Regionrådene Samarbeidet med Sør-Trøndelag er styrket gjennom gjensidig deltakelse på flere arenaer på begge sider av fylkesgrensen. Næringsutviklingsarbeidet har for fem av kommunene de siste årene vært drevet gjennom Fjellregionen Næringshage AS, som like før nyttår begjærte oppbud. Det arbeides derfor for å finne nye løsninger for organiseringen av dette arbeidet. Et svært gledelig resultat var avgjørelsen om at flere statlige arkivfunksjoner med minst 70 arbeidsplasser etableres på Tynset. Skapende Ungdomsmesse ble arrangert for 8. gang og Hedmark fylkeskommune er nå medarrangør. Den tredje og siste prosjektperioden for Flytthit ble avsluttet, og det er laget en egen sluttrapport som peker på mange gode resultater og utfordringer for framtiden som må løses i forhold til det videre arbeidet. Flere nye tiltak er iverksatt for å bringe dette arbeidet videre. Høgskoleprosjektet med en målsetting om å få etablert en permanent og forutsigbar løsning for desentralisert høgskoleutdanning i regionen fortsatte. Regionrådets første Intererreg-prosjekt, Hjertet i Skandinavia i samarbeid med Länsstyrelsen i Dalarna, ble avsluttet med gode resultater som er presentert i egen rapport. Det er derfor besluttet å fortsette arbeidet gjennom Scandinavian Heartland. Arbeidet har klare målsettinger som vil bidra til å styrke hovedmålsettingene for rådets arbeid, og det er oppnådd resultater i form av styrkede bedrifter, tilflytting og kompetanseheving blant deltakerne i prosjektet. Fjellparti langs riksvei 27. Av andre resultater kan nevnes at Regionrådet sluttbehandlet Strategisk helseplan for Fjellregionen, og arbeidet med iverksettelsen av tiltakene skal skje gjennom en egen prosjektleder ansatt i Tynset kommune. Glåmdal regionråd Glåmdal regionråd består av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler samt Hedmark fylkeskommune. I tillegg møter rådmennene og fylkesdirektøren. NHO Innlandet og LO Hedmark er gitt observatørstatus i regionrådet. Dette har vist seg å være et nyttig samarbeid. Glåmdal regionråd hadde ni møter og behandlet 33 saker. Glåmdal regionråd brukte mye tid på Samhandlingsprogram for Glåmdalsregionen Programmet inneholder fire innsatsområder: attraktivitet, samferdsel, næringsutvikling og kompetanse var preget av at det var et valgår og skifte av medlemmer i regionrådet. Dette medførte at innsatsen omkring de forskjellige fokusområdene var varierende. På noen felter ble det arbeidet godt. Det ble invitert til samling november, hvor kompetanseoverføring var hovedfokus. Alle ønsker å bidra til en utvikling av et godt regionalt samarbeid, og gjør følgelig at det er et godt utgangspunkt for arbeidet framover. Glåmdal regionråd har arbeidet videre med Green Valley, og betrakter dette som en overordnet visjon for regionen, og i samsvar med Samhandlingsprogrammets målsettinger. Green Valley skal utvikles som et regionalt identitets- og varemerkekonsept gjennom konkrete og målbevisste tiltak innen miljø- og klimaområdet for alle regionens aktører (innbyggere, kommunale og offentlige virksomheter og næringslivet) der ambisjonen er at Glåmdalsregionen skal kunne ta posisjonen som landsledende innenfor klima- og miljøbevissthet. Glåmdal regionråd gjennomfører forprosjekt Bolyst ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen, hvor Kommunal- og regionaldepartementet kan finansiere inntil 50 % av kostnadene til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til, samt å bygge stolthet og engasjement hos målgruppen, ungdom i alderen år. Glåmdal regionråd utarbeidet og vedtok som første region i Norge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Dette arbeidet ble videreført. Regionrådet mottok kroner fra Justisdepartementet til implementering av planen. Glåmdal regionråd arrangerte 25. januar et møte om Ungdomsrettet arbeid i Glåmdalsregionen. Glåmdal regionråd deltar i prosjektet Torsby Kongsvingervegen. Forbindelsen mellom Norge og Sverige er viktig. FNs beslutning om å omklassifisere E16 Gävle-Oslo styrker også betydningen av å komme i gang med de delprosjektene som ligger i interregprosjektet. Glåmdal regionråd samarbeidet med Sykehuset Innlandet om prosjektledelse for gjennomføring av samhandlingsreformen. Rådet har i samarbeid med ARKO arrangert Grenseløs grønn business. Det er første gang dette arrangeres og man planlegger at dette skal bli et årlig arrangement i henholdsvis Norge og Sverige. Det vil si at neste år vil arrangementet foregå i Sverige. Fokus for arrangementene vil være miljø, og samarbeid/ kontakt på tvers av grensen. Glåmdal regionråds pris Årets gründer i Glåmdal ble tildelt Interlink Software Nordic AS v/jan Petter Torgersrud i Kongsvinger. Glåmdal regionråd uttalte seg blant annet i følgende saker: Regional plan for opplevelsesnæringer. Forprosjekt omdømmebygging for Osloregionen. Inntektsfordelingssystemet for innbyggere som er mottakere av omfattende sosial- og helsetjenester. Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark. Regionrådet for Sør-Østerdal Regionrådet for Sør- Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Arbeidet har vært ledet av et arbeidsutvalg bestående av regionrådsleder, nestleder og en representant for rådmennene, i tett samarbeid med sekretariat. Det var tre møter i AU, to ordinære regionrådsmøter, en stor regional skolekonferanse og et oppstartsmøte for det nye regionrådet etter høstens valg. Regionrådet besto av politikere, ordførere og en representant for mindretallet i kommunene, fylkesråd og en representant for mindretallet i fylkestinget. Rådmenn og fylkesdirektør har hatt møte- og talerett, men ikke stemmerett. Regionrådet for Sør-Østerdal har drevet sin virksomhet med utgangspunkt i et samhandlingsprogram, som første gang ble vedtatt i 2008 og senere revidert ved flere anledninger. Fokusområdene i programmet er følgende: Samferdsel. Synergi av regionens store institusjoner. Klima og energi. Landbruk, jordbruk og naturforvaltning. Reiseliv. Tilflytting, attraktivitet og omdømme. Kompetanse, Norges beste 13-årige skoleløp var preget av at det var et valgår og skifte av regionrådgiver. Dette medført at innsatsen omkring de forskjellige fokusområdene var varierende. På noen felt har man imidlertid arbeidet godt. Prosjektet Grønn utvikling i Sør-Østerdal, under paraplyen klima og energi, ble avviklet sommeren Et annet prosjekt ble født i forbindelse med dette arbeidet: Energiøkonomisering i kommunale bygg, forkortet ENØK. Her har man skapt aktivitet i alle 24 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 25

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Årsrapport 2010. HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org

Årsrapport 2010. HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org Årsrapport 2010 HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org Innhold Fylkesrådets kommentar... 3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark... 4 Organisasjonskart... 5 Fylkestinget... 6 Øvrige

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2012

Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2012 Årsrapport Hedmark fylkeskommune 2012 BESØK: Parkgata 64, Hamar TELEFON: 62 54 40 00 TELEFAKS: 62 54 46 60 E-POST: postmottak@hedmark.org HJEMMESIDE: www.hedmark.org Innhold Fylkesrådets kommentar...3

Detaljer

Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011.

Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011. Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011. Representanter og representasjon Fylkestinget (FT) 2007-2011. - gruppeleder, Steinar Amundsen 1.vara: Bjørnar Tollan Jordet har møtt/vært

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelse 2015 Medarbeiderundersøkelse 2015 Hvorfor skal vi ha medarbeiderundersøkelse? I Hedmark fylkeskommune er de ansatte den viktigste ressursen for å realisere alle fylkeskommunens målsettinger. Gjennom en medarbeiderundersøkelse

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013

Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Oppsummering universell utforming Eidskog kommune 2013 Foto Nordfax. 1 Innhold Innledning... 3 Organisering og forankring... 3 Oppnådde resultater Presentasjon av byggeprosjekt... 4 K5 DIBKs satsning på

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold Likestilling og mangfold Årsmelding 2012 Likestilling og mangfold 1. Kjønnsbalanse Oversikt over ansatte i RFK fordelt på stillingskapittel og kjønn Stillingskategorier Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

8. Samferdsel og pendling

8. Samferdsel og pendling 8. Samferdsel og pendling Gjennom forskjellige samferdselstiltak skal transportbehovet for befolkningen og næringslivet løses. I et fylke som Hedmark er det viktig med gode løsninger både på veg og på

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer