Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2011"

Transkript

1 Årsrapport Hedmark fylkeskommune 2011

2 Fylkesrådets kommentar Innhold Fylkesrådets kommentar...3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark...4 Organisasjonskart Fylkestinget og fylkesrådet...6 Øvrige råd og utvalg...7 Eierskap Hedmark fylkeskommune Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Enhetsrådet Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Regionrådene Strategisk stab...27 Videregående opplæring Næring og nyskaping...37 Samferdsel, miljø og plan Kultur og kompetanse Internasjonalt samarbeid Eiendom og innkjøp Tannhelsetjenesten Kommentarer til regnskapet Fylkesrådets kommentar Vi bygger Hedmark! Fylkesrådet i Hedmark gjør opp status for 2011 i erkjennelsen av at aldri før har vi vært involvert i så mange viktige samfunnsspørsmål og prosesser som nå. Ja, for mange av innbyggerne i fylket vårt har det, og det vil fortsatt være merkbart at vi er i et fylke som preges av stor aktivitet på flere felt. Årsmeldingen bærer da også preg av det høye aktivitetsnivået vi har hatt innenfor våre ulike ansvarsområder. Vår strategi er å fortsette å gi et fylkeskommunalt tilbud med en god geografisk spredning og et bredt spekter av tjenester til våre innbyggere. Vi i fylkesrådet ønsker å uttrykke vår takknemlighet overfor hardt arbeidende ansatte i Hedmark fylkeskommune. Vi opplever at ansatte tar ansvar, bidrar med mye og skaper en atmosfære preget av samhold, effektivitet og pragmatisme. Hver dag bringer nye utfordringer og hver dag møter vi disse utfordringene med kreativitet og verktøy som gjør oss i stand til å utvikle en smidig organisasjon med vårt fylkes beste for øye. Vi ønsker å forsterke innsatsen mot frafall og omvalg blant våre elever. Skal vi i Hedmark tiltrekke oss flere folk, må vi også sikre oss mer kompetanse blant våre innbyggere. Vi satte i gang flere utviklingsprosjekter i 2011 for både elever og lærere som vi skal fortsette med, slik at vi på sikt bygger Kunnskaps-Hedmark videre. Mye skjedde på samferdselssektoren i Hedmark i Vi brukte over en halv milliard på våre fylkesveier, der ti prosent av utgiftene måtte brukes i forbindelse med flommene i løpet av året. Det er også gledelig å registrere den store statlige innsatsen på veiene i Hedmark, og dette arbeidet må forsterkes ytterligere i kampen om statlige bevilgninger til våre sentrale transportkorridorer. Men Hedmark blir aldri seg sjøl nok. Derfor legger vi vekt på å ha et godt samarbeid med både nasjonale og regionale myndigheter for å nå våre politiske mål. Spesielt har vi en nær dialog med Oppland. Vi har felles interesser som i økende grad smelter sammen, og vi vil fortsette den gode dialogen med våre naboer for i fellesskap å utvikle Innlandet. Vi vil også trekke fram vårt internasjonale samarbeid, der vi spesielt ser et vekstpotensial i samarbeid med Sverige. Fra året som er gått, kommer heller ikke vi unna at for oss i Hedmark ble også 22. juli en svært spesiell dag, med terrorangrepet som kostet fem av våre innbyggere i Hedmark livet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Vi vil aldri glemme de som måtte ofre livet! Valgresultatet endte med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet et nytt fylkesråd for perioden Målene vi har satt oss for arbeidet de neste fire årene er ambisiøse, men vi har også viljen og virkemidlene som skal til for å utvikle hele fylket. Vår politiske plattform, «Hedmarkserklæringen», angir både retning og mål for vårt politiske virke. Folkehelseperspektivet har fått mye plass hos oss i Friske og spreke innbyggere legger et godt grunnlag for vår utvikling. Derfor må også vi legge til rette for flere forebyggende tiltak i vår politikk. Vårt mål om en vekst i folketallet til innbyggere i løpet av kort tid, gjør at vi setter i gang en ny offensiv til Hedmarks beste. Det er i dette lys vi ønsker en videre politisk styring der mangfold, muligheter og vekst for oss alle er målet. Omslagsbilde: Tangen tettsted med Tangen Brenneri, offisielt åpnet 9. januar 1904, midt på bildet. Layout: Hanne Grytbakk, Hedmark fylkeskommune. Njål Føsker Fylkesrådsleder Aasa Gjestvang Fylkesråd Per Gunnar Sveen Fylkesråd Eva Arnseth Fylkesråd Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 3

3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark Organisasjonskart 2011 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark Organisasjonskart 2011 Hedmark fylkeskommune hadde 2,5 milliarder kroner i brutto driftsutgifter i 2011 og 1978 medarbeidere. Fylkeskommunen har blant annet ansvaret for Rollen som regional utviklingsaktør Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Kommunal veiledning og planlegging Kultur Kulturminnevern Næringsutvikling Samferdsel Internasjonalisering Sentraladministrasjonen ligger i Fylkeshuset på Hamar. Fakta om Hedmark Fylket har variert natur, fra åkerlandskap i sør og vest, til vidstrakte skogområder i øst og luftige fjellvidder i nord. Store deler av disse fjellviddene er fredet. Folketall pr. 31. desember Arealet er kvadratkilometer produktive jordbruksarealer 4 prosent myr og fjell over 900 m.o.h. 27 prosent ferskvann 5 prosent tettsteder, veger, natur- og friluftsområder 17 prosent Offentlig vegnett kilometer, herav 3843 kilometer fylkesveger, 700 kilometer riksveger og 2096 kilometer kommunale veger. Kontrollutvalgets sekretariat Strategisk stab Kommunikasjon Økonomi Staber Kontrollutvalget Fylkesrevisjon Fylkestinget Fylkesordfører 3 saksforberedende fagkomitéer Fylkesrådet Kollegium med 4 fylkesråder Fylkesdirektøren Ass. fylkesdirektør Sekretariat Juridisk rådgivning Rådgivende organ Ungdommens fylkesting Råd for likestilling for funksjonshemmende Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Elev- og lærlingombudet Hedmark er det tredje største fylket i landet når det gjelder areal, og utgjør 8,5 prosent av fastlands- Norges areal. Hedmark har 3,9 prosent av folketallet i Norge. Alderssammensetningen viser at Hedmark er det fylket som har størst andel eldre over 67 år. Fylket bærer preg av spredt bosetting. Om lag halvparten av befolkningen er konsentrert i kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Et fylke med såpass stort areal har et stort transportbehov. Samlet utgjør det offentlige vegnettet kilometer. Dette er det nest største offentlige vegnettet i et fylke på landsbasis. Høyeste fjell Rondeslottet m.o.h. Lengste elv Glomma med total lengde 601 kilometer og et samlet fall på 860 meter. Største innsjø Mjøsa er 117 kilometer lang, dekker et areal på 365 kvadratkilometer, ligger 123 meter over havet og største offisielle dybde er 468 meter. Personal og organisasjon Hedmark Trafikk FKF Videregående opplæring Kultur og kompetanse Fylkessjefsområder Næring og nyskaping Virksomheter Internasjonalt samarbeid Samferdsel, miljø og plan Eiendom og innkjøp Videregående skoler Tannhelsetjenesten Fylkesbiblioteket Yrkesopplæringsnemda Serviceenheter IKT Arkiv Regnskap Bedriftshelsetjenesten Hedmark er landets største jord- og skogbruksfylke. Den landbruksbaserte industrien utgjør ca 60 prosent av industrisysselsettingen. 4 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 5

4 Fylkestinget og fylkesrådet Øvrige råd og utvalg Fylkestinget og fylkesrådet Øvrige råd og utvalg Hedmark fylkesting hadde sju møter i Det ene var konstituerende møte i nytt fylkesting. Fylkestinget behandlet 122 saker i I februarmøtet var det oppstartseminar for regional planstrategi der tema var hva blir viktig for å utvikle Hedmarksamfunnet i årene som kommer? I apriltinget og junitinget ble det orientert om ny aksjonæravtale i Eidsiva Energi og i fellesmøte med Oppland i april ble det orientert om Ungdoms-OL I fylkestinget i september var det en orientering om valg av finans-strategi for Hedmark Fylkeskraft AS. Avsluttende fylkestingsmøte for denne perioden ble avholdt i Trysil. Tre av fylkestingets komitemøter hadde ulike befaringer. Fylkesrådet behandlet 285 saker i Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) RLF er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet har et spesielt ansvar for å påse at det blir tatt hensyn til universell utforming (UU) og at det blir gjennomført. RLF velges av fylkestinget og består av 11 medlemmer; tre politikere og åtte brukerrepresentanter med personlige vararepresentanter. Rådets funksjonstid følger fylkestingsperioden. Andre fokusområder var arbeidet med å få på plass en ny forskrift for tilrettelagt transport (TT), hvor RLF har bidratt i prosjektgruppen og gitt innspill i høringsrunden. å samarbeide med fylkeskommunale enheter når det gjelder å ivareta UU i samfunns- og arealplanleggingen. å få flere funksjonshemmede i arbeid. I den forbindelse hadde RLF et samarbeidsmøte med NAV, og deltok på en konferanse i regi av Statens råd for likestilling for funksjonshemmede. boligsituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne, og da særlig utviklingshemmede. Det bygges i dag en del store institusjonsliknende bofellesskap, noe RLF mener er i strid med gjeldende retningslinjer. RLF hadde i den forbindelse et møte med Husbanken, som bidrar med tilskudd og lån til utbyggingene. RLF hadde sju rådsmøter. Et av møtene var et samarbeidsmøte med Hamar kommunes råd for likestilling for funksjonshemmede. Hovedfokus var på UU i Hamar sentrum. RLF hadde også et felles møte med rådet i Oppland fylkeskommune. På flere av de øvrige møtene inviterte RLF ledere og rådgivere fra fylkeskommunen til å presentere ulike arbeidsområder og tema. Universell utforming var rådets hovedfokus. Hedmark fylkeskommune er sammen med Oppland fylkeskommune pilotfylke for UU. RLF deltok i styringsgruppen for pilotsatsningen, i temagrupper og ressursgrupper på områdene reiseliv, kommunesentre og tettsteder, samferdsel og folkehelse. RLF deltok også aktivt i styringsgrupper og/eller prosjektgrupper som omhandlet nybygg og rehabilitering av fylkeskommunale bygg. RLF uttalte seg i 17 høringer og saker. Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkeskommune oppnevnte allerede i 1988 sitt første eldreråd, den gangen som en frivillig ordning. Lov om eldreråd kom i Eldrerådet har kontakt og samarbeid med de 22 kommunale eldrerådene i Hedmark og har også kontakt med eldreråd i andre fylker. Eldrerådet hadde sju arbeidsutvalgsmøter og seks rådsmøter samt fellesmøter med Oppland fylkes eldreråd. Eldrerådet har tidligere laget handlingsplan med aktivitetsplan som årlig rulleres. De viktigste oppgavene har vært knyttet til folkehelse og tannhelse, TT-ordningen og høringsuttalelser til aktuelle plandokumenter som har betydning for eldres levekår. Det nyvalgte fylkestinget Eldrerådet har representanter i Brukerrådet for Sykehuset Innlandet, Brukerutvalget i NAV og Hjelpemiddelsentralen, Klagenemnda for forflytningshemmede og Brukerrådet for Hedmark Trafikk. Medlemmene i eldrerådet deltok også dette året på konferanser og kurs med tema som samhandlingsreformen og folkehelse. Eldrerådet er 6 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 7

5 Øvrige råd og utvalg Øvrige råd og utvalg også involvert i dialogkonferanser med Sykehuset Innlandet som holdes jevnlig. Det ble ikke arrangert konferanse for de kommunale eldrerådene på grunn av at eldrerådet heller vil arrangere konferanse i 2012 da de kommunale eldrerådene da har konstituert seg med nye medlemmer. Med et overordnet mål som er så vidt omfattende som å ivareta eldres levekår er det vanskelig å påvise konkrete målbare resultater av rådets virksomhet. Eldrerådet har imidlertid registrert at deres innspill og merknader er blitt vektlagt, men også det motsatte. Det er en utfordring på et tidlig stadium å komme med i prosesser som har betydning for eldres levekår. Ungdommens fylkesting (UFT) Mål: Formålet med Ungdommens fylkesting er at ungdom i Hedmark skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler. UFT er for tiden organisert med et lederutvalg: en leder, to nestledere, et arbeidsutvalg bestående av ledere, komiteledere og nestledere og to vararepresentanter. Ungdommens fylkesting består av 45 representanter. Ikke alle kommunene stiller med representanter til møtene. Hele UFT møtes i stormøter, felles komitemøter og skoleringer. Aktivitet UFT hadde tre stormøter og et kurs i tale- og debatteknikk med Bernt Torp. Arbeidsutvalget for hadde 10 møter der det ble behandlet i overkant av 90 saker. Lederutvalget hadde to ordinære møter og behandlet 16 saker. Tema/saker UFT velger på hvert høstmøte en ny handlingsplan for den kommende perioden. Der blir det bestemt hvilke saker det skal arbeides med og hva man ønsker å oppnå. Arbeidsutvalget har blant annet arbeidet med oppfølgning av Ungdommens Nasjonalforsamling, juksing i videregående skole med sosiale medier, vært i kontakt med kunnskapsminister i den saken, miljøsertifisering av fylkeshuset, hvordan brukes pc-ene under fylkestingsmøter samt helsesøster i videregående skoler. Komité A (Kultur og Næring) har i hovedsak arbeidet med kulturkortet. Komité B (samferdsel og regionalt samarbeid) har dette året arbeidet mest med trafikksikkerhet. Komité C (utdanning og helse) har arbeidet i all hovedsak med undervisningsevaluering og komité D (miljø og internasjonalt samarbeid) har arbeidet med saken «enslige mindreårige asylsøkere inn under barnevernet» og oppfølgningen av internasjonalt samarbeid. UFT var høsten 2011 arrangør av høstmøtet i ØstSamUng (Østlandssamarbeidets ungdomssatsing). Der deltok fem fra Hedmark. Tre fra UFT deltok på tilsvarende møte i Østfold i april. UFT har arbeidet med rullering av fylkeskommunens Samarbeidsprogram og gitt innspill til planstrategien. UFT var med på fylkesarrangementer Elevrådsskolering med fylkeskommunen, for alle vg1 tillitsvalgte i Hedmark. UFT var representert på alle de regionale samlingene. UFT hadde innspill i tre fylkestingsmøter samt at fylkesordfører leste opp innspill i Trysil oktober. Sentrale og internasjonale hendelser UFT har vært med på UFT hadde to representanter på AERs ungdomsnettverkssamling (YRN) i Orléans, Frankrike i april. UFT var representert på et mellommøte i Ungdommens Nasjonalforsamling (URM), der en fra UFT deltok. Dette er forløperen til Ungdommens Storting som kommer. UFT har vært på dialogmøte med Barne-, likestillingsog inkluderingsminister Audun Lysbakken, der en fra UFT deltok, samt at sekretær var på møte i samme departement. UFT og den Det var et UFT-medlem på Utøya. Arbeidsutvalget hadde møte og deltok i fakkeltoget på Hamar, for å vise sin respekt for ungdomsdemokratiet, den 25. juli. Oppsummering Bredt og stort engasjement med mange nye erfaringer. Valget 2011 viste også at det ble et rekordantall av unge folkevalgte med UFT bakgrunn. Elev- og lærlingombud Ombudets hovedfokus var å gjøre ordningen med lærlingombud bedre kjent, først og fremst blant elever og lærlinger, men også blant andre aktører som arbeider med ungdom. Ombudet ser at elever og lærlinger ikke har kunnskap om ombudet og dets arbeid i den utstrekning som er ønskelig. Elev- og lærlingombudet har, som en følge av dette, økt sin innsats både i forhold til ungdom, og til de som arbeider med ungdom for på denne måten å øke kunnskapen. Elev- og lærlingombudet har opplevd en økning i antall henvendelser både per telefon, på e-post, direkte henvendelser ved for eksempel skolebesøk og på facebook. Ombudet ser at arbeidet med å gjøre ordningen kjent har begynt å gi resultater, men vil påpeke at det fortsatt er mye å gå på. Ombudet har fått gjennomført ønskede møter med elever og elevråd ved de videregående skolene i mye større grad enn hva som har vært tilfelle tidligere år, og alle skoler har i en eller annen form blitt besøkt. Det er totalt snakk om 30 møter fordelt på 13 elevrådsskoleringer, 11 møter med yrkesfagelever på VG 2, fem allmøter og ett møte med elevråd. Sett i forhold til 2010 der det kun ble gjennomført skolering ved 8 av de videregående skolene, er årets 13 skoleringer en meget gledelig utvikling. Elev- og lærlingombudet vil påpeke at målet for neste år er å utvide antall møter per skole til minst fire. I tillegg til skoleringene dreier det seg om møter med alle skolens elever, møte med elever på VG 2 yrkesfag og et oppfølgingsmøte med elevrådet. Det ble også tatt initiativ til å møte opplæringskontorer som opererer i Hedmark, og gjennomførte møte med 10 av dem. Dette anses som et godt verktøy for bedre å kunne nå lærlingene. Det neste skrittet er å få delta på de lærlingsamlingene som arrangeres av opplæringskontorer eller andre. Ombudet deltok på fire lærlingsamlinger og to halvårssamtaler for lærlinger. Arbeidet med å nå lærlingene er et av ombudets satsingsområder. Ombudet har, som et ledd i arbeidet med å gjøre ordningen kjent, tatt initiativ til å besøke ungdomsskolene i fylket for å snakke med 10. klassingene i forbindelse med overgangen til videregående skole. Ombudet besøkte 21 ungdomsskoler i 2011, og tilbakemeldingene som har kommet som en følge av dette har vært utelukkende positive. Både elever og lærere/skoleledelse har gitt uttrykk for at dette er nyttig for elevene, og at de ønsker at tilbudet skal opprettholdes. 8 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 9

6 Eierskap Eierskap Eierskap Hedmark fylkeskommune har eierinteresser i mange ulike typer selskaper. For blant annet å definere overordnede eiermålsettinger har fylkestinget vedtatt at de årlig skal behandle eierskapsmelding for fylkeskommunen, hvor hele selskapsporteføljen er omfattet. Eierskapsmeldingen for 2010 ble behandlet av fylkestinget i aprilmøtet. Det var også enkelte endringer knyttet til fylkeskommunens eierportefølje, blant annet noen nyetableringer. Selskapet Atlungstad Brenneri AS ble stiftet som et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Atlungstad brenneri i Stange har meget høy kulturhistorisk verdi, og anses for å være det mest intakte kulturmiljøet i landet knyttet til brennerivirksomhet. Riksantikvaren har vist stor interesse for Atlungstad som et verdiskapingsprosjekt og som et teknisk industrielt kulturminne, og har bidratt med betydelige midler til istandsetting av anlegget. Det jobbes for å få Atlungstad inn på den nasjonale listen over teknisk-industrielle kulturminner. For å oppnå dette satte Riksantikvaren noen forutsetninger, blant annet at det ble etablert en juridisk enhet for å eie og drive Atlungstad brenneri, og at det ble inngått en avtale med Hoff om overtakelse av den delen av bygningsmassen som utgjør brenneriet. Disse, og andre nødvendige avklaringer ble gjennomført. Stiftelsen Østlandsforskning ble etter en lengre prosess omdannet til aksjeselskap med virkning fra 1. januar Hedmark fylkeskommune har, i likhet med Oppland fylkeskommune, en eierandel i selskapet på 19,05 %. Noe av formålet med omdanningen til aksjeselskap var muligheten for en mer fleksibel og tilgjengelig kapitalstruktur og behov for tydelig eierskap. Fylkeskommunen vil gjennom sitt eierskap bidra til at selskapet kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør i form av et slagkraftig kompetansemiljø, tilpasset den rolle de regionale instituttene er tiltenkt fremover i det nasjonale forskningssystemet. Fylkestinget valgte i juni 2011 Hedmark Revisjon IKS som fylkeskommunens nye revisor, og gjorde vedtak om å tre inn som medeier i selskapet. Eierskap i IKS-et og overgang til ny revisjonsordning trådte i kraft fra 1. januar november 2011 ble Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TKØ) etablert som et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold samt Oslo kommune. TKØ hadde da vært prosjektorganisert siden april De styrende organer for TKØ er nå representantskap og styre. Formålet med TKØ er å utvikle et regionalt odontologisk kompetansesenter. TKØ er foreløpig lokalisert sammen med administrasjonen for tannhelsetjenesten i Oslo. Denne lokaliseringen planlegges videreført inntil det kan etableres klinisk drift i egne lokaler. Det er planlagt at TKØ skal lokaliseres til Oslo, og samlokaliseres med Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo i et eventuelt nytt bygg for instituttet. Fylkestinget vedtok i april å slutte seg til opprettelse av selskapet Interkommunal Arkivordning Øst (IKA Øst), med en eierandel for Hedmark fylkeskommune på 24,44 %. Øvrige deltakere i selskapet er kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Selskapet skal samlokaliseres med Statsarkivet i Hamar, og formålet er å legge til rette for deltagernes gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Styret startet sitt arbeid i Hedmark fylkeskommune avhendet sine aksjer i Rally VM Invest AS, ved fylkestingets vedtak i april. A/L Biblioteksentralen AS Oplandske Dampskibsselskap Atlungstad Brenneri AS E6 Gardermoen-Moelv A/S Eidsiva Energi AS (eid gjennom Hedmark Fylkeskraft AS) Energiråd Innlandet AS Film3 AS Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter IKS Hedmark Fylkeskommune Blæstad AS Hedmark Fylkeskraft AS Hedmark Fylkesmuseum AS Hedmark Kunnskapspark AS Hedmark Reiseliv BA Hedmark Revisjon IKS (fra ) Hedmark Trafikk FKF HOBBL IKA Øst IKS Innovasjon Norge Kjørekontoret Innlandet AS Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet Innlandet AS Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet MjøsAnker AS NAF Trafikksenter AS NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) NØK Holmen Biovarme AS Atlungstad Brenneri AS ligger helt nede ved Mjøsa i Stange kommune. Opplæringskontoret for kommunesektoren RV2 AS Kongsvingervegen Rv3 og Rv25 Hamar - Elverum AS Stangehallen DA Stangehallen riksanlegg AS Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst (TKØ) Teater Innlandet AS TEPAS personal AS Trafikkpedagogisk Senter AS Vigo IKS (vedtatt opprettet, formell stiftelse 2012) Østlandsforskning AS Østnorsk Filmsenter AS 10 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 11

7 Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Våre medarbeidere Den personalpolitiske hovedmålsettingen er: Personalpolitikken skal være det viktigste verktøyet for å løse oppgaver, møte utfordringer og for å sikre, muliggjøre og utvikle fylkeskommunens drift. Ved utgangen av 2011 hadde Hedmark fylkeskommune 1978 medarbeidere som fordeler seg slik: Kjønn Antall Andel Årsverk Andel Kvinner % 954,98 56 % Menn % 764,44 44 % SUM ,41 Av disse var 1863 fast lønnede, mens 115 hadde en løsere tilknytting. 12 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Fordelingen av årsverk på virksomhetsområdene: Hedmark fylkeskommune som arbeidsgiver har fokusert det psykososiale arbeidsmiljø. Vi ønsker å bygge videre på en erkjennelse om at trygge arbeidsplasser, god ledelse og meningsfulle og nyttige oppgaver bidrar til bedre resultater. Alle ansatte skal oppleve personlig og profesjonell vekst gjennom arbeidet i Hedmark fylkeskommune (Økonomiplan og Årsbudsjett). Hedmark fylkeskommune har i 2011 gjennomført sin første medarbeiderundersøkelse. Fokusområder i 2010 Medarbeiderundersøkelse Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i Denne er planlagt gjennomført annet hvert år. Deltakelsen var 76 % av alle våre medarbeidere unntatt ledere med personalansvar. Undersøkelsen hadde 10 temaer hvor det ble stilt fra ett til fire spørsmål for hvert tema. Spørsmålene var hentet fra anerkjent forskning om hva som skal til for at medarbeidere trives og yter bra i jobben sin, det ble spurt om medarbeidernes opplevelser i forhold til følgende temaer: Opplevelse av investering i medarbeidere. Opplevelse av kollegial støtte. Opplevelse av autonomi. Opplevelse av egen indre motivasjon. Opplevelse av egen arbeidsinnsats. Opplevelse av egen ekstrarolleatferd. Om de har liten turnoverintensjon. Opplever et stressnivå på jobben som er passende for meg. Opplevelse av arbeidsmiljøet som likestilt og fritt for diskriminering. Opplevelse av åpenhet for ytringer. Tilbud om medarbeidersamtale. I forhold til tilbud om medarbeiderundersøkelse svarte 62 % at dette har de fått. For øvrig er resultatene som vist under: I hovedsak er resultatene svært positive og tyder på at vi har godt motiverte medarbeidere som yter en høy innsats. Medarbeiderne opplever også god støtte fra sine kollegaer og er villige til å yte noe ekstra. På spørsmålet: Jeg opplever arbeidsmiljøet mitt som likestilt og fritt for diskriminering svarer de fleste i stor eller meget stor grad. Mange av våre medarbeidere opplever liten investering i dem som medarbeidere. Mange av våre medarbeidere er også helt eller delvis uenige i påstandene: Jeg opplever et stressnivå på jobben som er passende for meg. Alle på jobben kan komme ut med sin mening. Ledelsen setter pris på at vi sier hva vi mener om viktige spørsmål på jobben. Hver enkelt leder har hatt ansvar for oppfølging av resultatene på sin enhet. De skal sammen med sine medarbeidere utarbeide tiltak i forhold til ett tema de ønsker å opprettholde gode resultater på og ett tema de ønsker å forbedre seg på. Spesielt har medarbeidersamtale fått stor oppmerksomhet og er et område vi ønsker kraftig forbedring på ved neste medarbeiderundersøkelse i Kompetansen i organisasjonen I tråd med de utfordringer vi står overfor ser vi også en økt kompetanse hos våre ansatte. Både i form av mer erfaring, etter- og videreutdanning og ved rekruttering av ansatte med mer formell kunnskap. 55 % av våre medarbeidere har utdanning på universitet eller høgskole. I 2011 registrerte vi at 8 % hadde allmennutdanning som sitt høyeste utdanningsnivå. Vi ser i 2011 en økning av vår formelle kompetanse. Det er totalt 108 personer fast ansatte som har sluttet i Hedmark fylkeskommune i løpet av 2011, 37 av disse var over 62 år og antas i hovedsak å ha gått av med pensjon. Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 13

8 Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Alderssammensetningen Beholde ansatte til oppnådd pensjonsalder 425 medarbeidere er 60 år eller eldre. Dette er 9 fler enn året før. Likestilling mellom kjønn Hedmark fylkeskommune arbeider aktivt for likestilling mellom kjønn. Vi har en egen handlingsplan for likestilling i våre personalpolitiske strategiplaner. Handlingsplan for likestilling er under revisjon for bedre å dekke aktivitetskrav og dokumentasjon om mangfold, ikke diskriminering og universell utforming. Hedmark fylkeskommune er pilotfylke på universell utforming. Kjønnsfordelingen i virksomheten Hedmark fylkeskommune har en overvekt av ansatte mellom 50 og 60 år. Vi har sammenlignet med aldersammensettingen i 2007 og finner at denne er ganske lik dagens sammensetning. Vi hadde noen flere i aldersgruppen år i Antall eldre arbeidstakere er relativt konstant. Gjennomsnittsalder Sykefravær Sykefraværsprosenten for 2011 var 5,1 %. Tabellen under viser sykefraværet for 2008 til Funksjon Kvinner Menn Fylkesordfører 1 Fylkesvaraordfører 1 Fylkesråd 2 2 Fylkestingsrepresentanter Ledere med personalansvar Medarbeidere En betydelig andel av våre ansatte har deltid og det er stor forskjell mellom kvinner og menn. 54 % av kvinnene og 71 % av mennene har heltidsstilling. Både når det gjelder kvinner og menn er det en synkende andel i perioden som arbeider heltid. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling dersom vedkommende er kvalifisert for utlyst ledig stilling. Der det er mulig søkes det å slå sammen stillinger. Andelen deltidsansatte ligger stabilt fra 2009 til Den målte gjennomsnittsalderen er omtrent den samme som i Blant toppledere og øvrige ledere med personalansvar (leder kap. 341 og 342) er gjennomsnittsalder noe høyere. Kvinner i lederstillinger trekker denne gjennomsnittsalderen noe ned. 14 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 15

9 Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Serviceenhet IKT Serviceenhet Arkiv Fakta/nøkkeltall Serviceenhet IKT koordinerer fylkeskommunens IT-satsing, og drifter fylkeskommunens IT-løsninger som benyttes av over brukere. Foruten sentraladministrasjonen leveres det løsninger til blant annet de videregående skolene, Hedmark Trafikk, fylkesbiblioteket, regionkontorene, fylkestannklinikkene og fylkespolitikerne. Det leveres også IT-tjenester til kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler. Den daglige driften omfatter blant annet: Ca. 50 fysiske servere. IKT drifter ca. 50 fysiske servermaskiner som er installert i fylkeshusets serverrom. Ca. 125 virtuelle servere. IKT benytter teknologi som gjør at kapasiteten på de 50 fysiske serverne utnyttes til å kjøre totalt ca. 125 serverinstallasjoner. Ca. 70 brannmurer. IKT drifter brannmurene sentralt i fylkeshuset og på alle fylkeskommunale lokasjoner. Ca. 60 switcher. IKT drifter nettverksswitchene i fylkeshuset og på tannklinikkene. Ca. 600 trådløse aksesspunkter. Fylkeskommunens trådløse nettverk består av ca. 600 aksesspunkter (basestasjoner). Disse driftes av IKT. Ca. 300 PC-er. Med unntak av de videregående skolene og tannklinikkene har IKT ansvaret for den daglige driften av fylkeskommunens PC-er. I tillegg yter IKT 1. linje brukerstøtte til ca. 250 personer, og 2. linje brukerstøtte til de videregående skolene. IKT mottok ca supporthenvendelser pr. telefon, og løste ca supportsaker. Hovedsatsingsområder og resultater I tillegg til daglig drift gjennomførte IKT følgende større prosjekter/oppgaver: Oppgraderte PC-parken i fylkeshuset, regionkontorene og Hedmark Trafikk til Windows 7/Office Dette omfattet ca. 300 PC-er. Arrangerte/koordinerte kurs i Windows/Office for ca. 240 brukere. Oppgraderte fylkeskommunes e-postløsning til Exchange Etablerte nye terminalservere. Gjennomførte den årlige brukerundersøkelsen blant ansatte i Hedmark fylkeskommune. Byttet antivirusløsning. Fornyet den sentrale serverparken med ny maskinvare. Etablerte en ny telefoniløsning for tannklinikkene basert på den åpne programvaren Asterisk. Løsningen ble implementert på 15 klinikker. Inngikk nye rammeavtaler på IT-utstyr sammen med Eiendom og innkjøp. Etablerte tilkobling til Norsk Helsenett. Deltok i andre prosjekter som ny publiseringsløsning. Arkivarbeidet i fylkeskommunes sentraladministrasjon utføres av Serviceenhet Arkiv. Sentraladministrasjonen har felles postmottak som er knyttet opp mot fylkeskommunens elektroniske sak-/arkivsystem. Ytre enheter som for eksempel videregående skoler utfører arkivarbeidet selv, og hver enhet har eget postmottak. Serviceenhet Arkiv veileder fylkeskommunens virksomheter i og utenfor fylkeshuset i arkivfaglige spørsmål og innehar brukerstøttefunksjonen på sak-/arkivsystemet for samtlige brukere i fylkeskommunen. Dokumenttilvekst i arkivet I løpet av 2011 ble det registrert dokumenter i fylkeskommunens elektroniske sak-/arkivsystem. Dokumenttilveksten i arkivet utgjør ca dokumenter eller 23,5 % sammenlignet med Tilveksten skyldes i all hovedsak at ytre enheter som videregående skoler har tatt i bruk elektronisk journalføring av dokumenter og økt kompetansen i bruken av sak-/arkivsystemet. For Serviceenhet Arkiv er økningen bare ca. 2,4 % i følge tabell 1. Innføring av elektronisk arkiv og dokumenthåndtering Fylkeskommunen innførte 1. januar 2012 elektronisk sakarkiv i sentraladministrasjonen. Arkiver for eiendomsdokumentasjon og eierskapsdokumentasjon skal også føres elektronisk. Dette er et resultat av prosjektet gjennomført i Blant prosjektets hovedaktiviteter var å kvalitetssikre arkivstrukturen og tilrettelegge for fullstendig elektronisk dokumentproduksjon. Som følge av dette ble det fokusert på gjennomgang av arbeidsprosesser, utvikling av rutiner og opplæring av brukere. Fylkeskommunen ønsker med innføring av elektronisk arkiv å oppnå følgende: Økt effektivitet innen dokumenthåndtering. Redusere kostnader knyttet til kopiering, utskrifter og oppbevaring. Redusere innkjøp/bruk av papir, blekk og patroner (miljøaspektet). Hensikten er at skolens erfaringer med innføring av elektronisk arkiv også skal anvendes på andre skoler. Bruken av fylkeskommunens sak-/arkivsystem er generelt varierende på skolene. Det samme gjelder arkivkompetansen og kompetansen innen elektronisk dokumenthåndtering. Skolene har generelt stort behov for arkivfaglig støtte i forhold til daglig arkivdanning og historiske arkiver. Fylkesdirektøren har på bakgrunn av dette besluttet å sette i gang et kartleggingsprosjekt for å undersøke arkivsituasjonen på ytre enheter og finne en optimal løsning på arkivorganisering i fylkeskommunen. Eldre og avsluttede arkiver Arbeidet med katalogisering og ordning av materialet i sentraladministrasjonens arkiv er både tidkrevende og omstendelig. Dette arbeidet er beskrevet som et eget prosjekt, og arkivmateriale eldre enn 1987 skal deponeres hos vårt arkivdepot ved Fylkesarkivet i Oppland. Pr. 31. desember er ca. 75 % av materialet ordnet og katalogisert. Utstilling i anledning nytt Fylkesting Utstillingen er et av planlagte tiltak for arkivformidling av fylkeskommunens historiske arkiver. I anledning kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det satt opp en utstilling i fylkeshuset. Det ble stilt ut blant annet en protokoll fra 1921 fra Fylkesvalgstyret i Hedmark og en forhandlingsprotokoll fra Fylkeskommunalt samarbeid innenfor arkivområdet Arkivlederforum 2011, som er del av et fylkeskommunalt samarbeid blant arkivledere, ble lagt til vårt fylke. Programmet for samlingen inkluderte i tillegg til arkivfaglige saker og erfaringsutveksling, smakebiter av lokale kulturopplevelser fra kommunene Hamar, Stange og Løten. Håndtering av dokumentasjon på videregående skoler Hamar katedralskole innførte fra 1. januar 2012 elektronisk sakarkiv og dokumenthåndtering, og har stor fokus på arkivfunksjonen på skolen. 16 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 17

10 Serviceenhet Arkiv Enhetsrådet Enhetsrådet IKA Øst IKS Landets kommuner og fylkeskommuner er underlagt arkivloven med forskrifter som sier at arkiv som ikke lenger er i administrativ bruk, skal avleveres til arkivdepot. Dette gjelder også for elektroniske arkiver og fagsystemer. På bakgrunn av dette ble det sommeren 2011 etablert Interkommunal arkivordning IKA Øst IKS. Eiere av selskapet er kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, samt Hedmark fylkeskommune. Protokollen er fra perioden Fylkesvalgstyret i Hedmark. Stortingsvalget og fylkestingsvalget. Tabell 1 viser økningen i antall inngående dokumenter til fylkeskommunen i perioden , journalført av Serviceenhet Arkiv. Enhetsrådsamarbeidet mellom fylkeskommunen og fylkesmannen i Hedmark har som målsetting å forsterke den regionale utviklingen til beste for kommunene og innbyggerne i fylket. For å få til dette har enhetsrådet lagt stor vekt på å samordne innsatsen på de områdene hvor fylkeskommunen og fylkesmannen har felles interesse- og ansvarsområder og gjennom å utvikle dialogen med kommunene. Enhetsrådet baserer seg på å utvikle felles innsats gjennom drøftinger og dialog. De har månedlige møter på administrativt og politisk ledernivå. I tillegg er det tett faglig kontakt og samarbeid på flere områder. Av de oppgavene som har opptatt enhetsrådet mest i løpet året nevnes: Samarbeidet med kommunene, herunder dialog i kommuneplanarbeidet. Folkehelsearbeidet, ny lovgivning på området. Samfunnssikkerhet og beredskap. Regional planstrategi. Strategi for skog og tresektoren i Innlandet. Landbruks- og matmeldinga. Grønn varme i landbruket. Økologi inn i offentlige storkjøkken. Interregsamarbeidet med Dalarne. Ved inngangen til hvert år drøfter enhetsrådet status for samarbeidet foregående år og hvilke områder som skal prioriteres videre. På denne måten blir enhetsrådet et forum for drøfting av viktige spørsmål av regional betydning. Den nære dialogen med fylkesmannen har stor nytte i vårt samarbeid med kommunene. Samarbeidsprosjekter finansieres gjennom vanlig bruk av aktuelle prosjektmidler, mens det løpende administrative arbeidet, herunder sekretariatsoppgaver og daglig, faglig samarbeid, dekkes innenfor de ordinære driftsrammene. Ordningen med enhetsrådet i Hedmark har vakt stor interesse i flere deler av landet. Det pågår utviklingsarbeid i flere fylker som har inspirasjon/ modell etter det som er etablert i Hedmark. Det utarbeides årlig egen årsrapport fra Enhetsrådet og det vises derfor til denne. Denne finnes tilgjengelig på de respektive hjemmesidene på internett. Vakkert fjellparti langs riksvei 30 i Tynset kommune. 18 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 19

11 Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Arena Innlandet Østlandssamarbeidet Møte i Arena Innlandet på Hamar i mai. Arena Innlandet er det formaliserte samarbeidet mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Når Arena Innlandet møtes samles den øverste politiske ledelsen, sammen med representanter for opposisjonen i de to fylkestingene for å drøfte felles saker som kan bidra til å styrke den regionale påvirkningskraften og den regionale utviklingen i hele Innlandet. De to fylkestingene har i tillegg felles møter for å behandle saker av felles interesse. Det er også over flere år bygget opp et nært samarbeid på administrativt og faglig nivå mellom de to fylkeskommunene. Våren 2011 ble den nye organiseringen tatt i bruk, noe som blant annet innebærer en tydeligere formalisering av samarbeidet og innlemming av opposisjonen i de to fylkestingene. Samarbeidet er også strammet opp på organisering, administrative rutiner og ikke minst når det gjelder en spissing av samarbeidet inn mot følgende fire hovedområder: Av saker som har vært til behandling i 2011 nevnes spesielt: Prosjekt Innlandsuniversitet framdrift mot sammenslåing av høgskolene. Oppstart av Fagskolen Innlandet. Reiselivssatsing i Innlandet. Skog- og trestrategi. Naturbruksutdanningen i Innlandet. Innovasjonsarbeidet i Innlandet. - RFF (Regionalt forskningsfond ) - VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Samferdselspolitikk, herunder Innlandets samferdselskonferanse ( ). Ytterligere informasjon om samarbeidet, og de ulike sakene er å finne på de to fylkeskommunenes respektive hjemmesider. Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Samarbeidet ledes av et kontaktutvalg, hvor hver fylkeskommune har tre representanter fra den politiske og administrative ledelsen. Nytt kontaktutvalg og nye politiske ledere Nytt kontaktutvalg etter fylkestingsvalget høsten 2011 ble konstituert i desember. Som ny leder av kontaktutvalget ble fylkesordfører Ole Haabeth fra Østfold fylkeskommune valgt. Ny nestleder ble fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Akershus fylkeskommune. Det ble også valgt nye ledere for de fagpolitiske utvalgene. Gunn Marit Helgesen fra Telemark fylkeskommune ble gjenvalgt som leder for internasjonalt fagpolitisk utvalg. Trond Johansen fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder for fagpolitisk utvalg for samferdsel, og Aasa Gjestvang fra Hedmark fylkeskommune ble ny leder for fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping. Revidert Østlandspakke som innspill til Nasjonal transportplan Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er viktigste prioritering innen samferdsel på Østlandet. Det er også nødvendig å fullføre utbyggingen av hovedvegene gjennom landsdelen. Norge er kommet i en uakseptabel situasjon når det gjelder jernbane og veg - langsom utbygging og stort etterslep i vedlikehold. Det er tid for handling og nye grep. Vi må sette av nødvendige ressurser for å bygge ut et moderne og bærekraftig transportsystem. Prosjektfinansiering er nødvendig for å skape forutsigbare budsjetter og konsentrerte anleggsperioder. Det vil gi effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjektene. Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. Skoleeierrollen og forskning vektlagt innen opplæring Gjennomføring i videregående opplæring (vgo) er i fokus nasjonalt, særlig for yrkesfagelevene. Samtidig understrekes skoleeierrollen som fylkeskommunene har for vgo og for fagskolen. Både i fagpolitisk utvalg og i administrative nettverksgrupper foregår mye kunnskapsdeling. I 2011 ønsket SRY- nasjonalt Samordningsråd for Yrkesopplæring mer kontakt med fylkeskommunene, og Østlandssamarbeidet inviterte SRY til administrativt møte med alle landets fylkeskommuner. Fagpolitisk utvalg ønsket forskningsprosjekt om IKT i videregående opplæring. Før jul ble det klart at det kan finansieres gjennom FOU-midlene i KS. Det er ikke tidligere gjennomført et slikt prosjekt om effektene av IKT i vgo, så prosjektet vil være svært interessant. Utover høsten ble et oppfølgingsprosjekt for «Bortvalg og kompetanse» bestemt. Utvalget av 10.-klassinger fra 2002 skal kartlegges 10 år etter: hvor er ungdommene i dag med hensyn til utdanning osv. Fylkesvei 212 over Framnesbrua i Ringsaker kommune. Samferdsel Landbruk Kompetanse Innovasjon og forskning (FoU) Aktivt påvirkningsarbeid overfor nasjonale myndigheter er en viktig strategi. 20 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 21

12 Østlandssamarbeidet Regionrådene Regionrådene Norwegenfestival 2011 stor markering av Norge og Østlandet i Hamburg Norge, ved den norske generalkonsulen i Hamburg, og Østlandssamarbeidet deltok som partnerland ved den 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG i mai. Under vignetten «Osloregionen rykker nærmere» ble det gjennomført en større reiselivskampanje i Hamburg og omegn i april/mai, to fagseminar ett innen reiseliv og ett innen maritime næringer - og ikke minst en stor norgesmarkering i havneområdet i Hamburg mai med kultur, mat, norske produkter, frimerker, norske båter, vikinger, mv. I strålende sol ble det satt besøksrekord i havneområdet under Hafengeburtstag - med rundt 1,5 millioner mennesker. HKH Kronprins Haakon åpnet festivalen og bidro til stor medieoppmerksomhet rundt Norge som partnerland. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og øvrige partnere var meget fornøyd med prosjektet, og konklusjonen var at dette ble en ubetinget suksess. Østlandsutstillingen Østlandsutstillingen er en landsdelsutstilling som omfatter alle fylkene på Østlandet unntatt Telemark, som deltar i Sørlandsutstillingen. Kontaktutvalget vedtok i 2011 at Østlandsutstillingen går over fra å være et prosjekt til et felles kulturpolitisk tiltak fra Østlandsutstillingen er blitt et viktig område på kulturfeltet i kontakten mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein. Regionrådet for Hamarregionen Regionrådet for Hamarregionen med kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, har i sin strategi og handlingsplan en målsetting om å være det mest attraktive boområdet i Innlandet. Målet tar utgangspunkt i planer og arbeid fra tidligere år hvor kommunene planlegger for en vekst i folketall og arbeidsplasser. Hamarregionen hadde en jevn befolkningsvekst omtrent på landsgjennomsnittet, med positive tall i alle kommuner. I løpet av året har det vært fokusert på Regionrådets rolle og organisering. Dette har resultert i at Regionrådets vedtekter er endret. Samtlige aktører i Regionrådet er nå representert med tre likeverdige representanter, i motsetning til antall ut i fra kommunenes befolkningsstørrelse. Utbygging av jernbane og E6 er fortsatt sentrale spørsmål hvor det er viktig å opprettholde et politisk trykk for å få best mulig utbygging. Når det gjelder spørsmålet om et nytt sykehus i Innlandet har også vist seg å være viktig at det er en felles politisk oppfølging. I forhold til Samhandlingsreformen har Regionrådets rolle vært utført gjennom å sette dette på dagsorden i Samrådsmøtet. Samarbeidet mellom kommunene innen området har vært på dagsorden ved flere anledninger i ordfører- og rådmannsmøte. Regionrådet for Fjellregionen Regionrådet for Fjellregionen omfatter kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Sør- Trøndelag fylkeskommuner. Holtålen kommune ønsker å bli med og vil trolig bli formelt medlem fra mai Fylkesvei 116 over E6 ved Vienkrysset utenfor Hamar. Regionrådet har hatt sitt hovedfokus innen de fem strategiske innsatsområdene i Strategi og handlingsplanen. Noen av områdene har blitt fulgt opp med politisk arbeid, mens andre er fulgt opp gjennom prosjektstøtte. Regionrådet bidro til at prosjektet Nordens Beste Innlandsregioner fikk sin oppstart i For dette prosjektet er befolkningsutvikling sentralt. Regionrådet vedtok å støtte en videre satsing på mangfold i næringslivet i Hamarregionen, og søknaden til Interreg er blitt sendt. Regionrådet for Hamarregionen arbeidet med politisk påvirkning mot store og viktige nasjonale føringer. Arbeidet ledes av et arbeidsutvalg med alle ordførerne, fylkesrådet i Hedmark, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og en representant for rådmennene. AU hadde 10 møter og behandlet 60 saker. Regionrådet med 24 stemmeberettigede medlemmer og alle formannskapsmedlemmene blant de inviterte, hadde to møter og behandlet 10 saker. Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i Strategisk plan med visjonen i 2020 klart vi kan!. Hovedfokus er Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Det ble arbeidet kontinuerlig med ulike tiltak innenfor alle disse innsatsområdene gjennom året i tillegg til løpende saker og betydelig deltakelse på andre samarbeidsarenaer, spesielt i Hedmark. 22 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 23

13 Regionrådene Regionrådene Samarbeidet med Sør-Trøndelag er styrket gjennom gjensidig deltakelse på flere arenaer på begge sider av fylkesgrensen. Næringsutviklingsarbeidet har for fem av kommunene de siste årene vært drevet gjennom Fjellregionen Næringshage AS, som like før nyttår begjærte oppbud. Det arbeides derfor for å finne nye løsninger for organiseringen av dette arbeidet. Et svært gledelig resultat var avgjørelsen om at flere statlige arkivfunksjoner med minst 70 arbeidsplasser etableres på Tynset. Skapende Ungdomsmesse ble arrangert for 8. gang og Hedmark fylkeskommune er nå medarrangør. Den tredje og siste prosjektperioden for Flytthit ble avsluttet, og det er laget en egen sluttrapport som peker på mange gode resultater og utfordringer for framtiden som må løses i forhold til det videre arbeidet. Flere nye tiltak er iverksatt for å bringe dette arbeidet videre. Høgskoleprosjektet med en målsetting om å få etablert en permanent og forutsigbar løsning for desentralisert høgskoleutdanning i regionen fortsatte. Regionrådets første Intererreg-prosjekt, Hjertet i Skandinavia i samarbeid med Länsstyrelsen i Dalarna, ble avsluttet med gode resultater som er presentert i egen rapport. Det er derfor besluttet å fortsette arbeidet gjennom Scandinavian Heartland. Arbeidet har klare målsettinger som vil bidra til å styrke hovedmålsettingene for rådets arbeid, og det er oppnådd resultater i form av styrkede bedrifter, tilflytting og kompetanseheving blant deltakerne i prosjektet. Fjellparti langs riksvei 27. Av andre resultater kan nevnes at Regionrådet sluttbehandlet Strategisk helseplan for Fjellregionen, og arbeidet med iverksettelsen av tiltakene skal skje gjennom en egen prosjektleder ansatt i Tynset kommune. Glåmdal regionråd Glåmdal regionråd består av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler samt Hedmark fylkeskommune. I tillegg møter rådmennene og fylkesdirektøren. NHO Innlandet og LO Hedmark er gitt observatørstatus i regionrådet. Dette har vist seg å være et nyttig samarbeid. Glåmdal regionråd hadde ni møter og behandlet 33 saker. Glåmdal regionråd brukte mye tid på Samhandlingsprogram for Glåmdalsregionen Programmet inneholder fire innsatsområder: attraktivitet, samferdsel, næringsutvikling og kompetanse var preget av at det var et valgår og skifte av medlemmer i regionrådet. Dette medførte at innsatsen omkring de forskjellige fokusområdene var varierende. På noen felter ble det arbeidet godt. Det ble invitert til samling november, hvor kompetanseoverføring var hovedfokus. Alle ønsker å bidra til en utvikling av et godt regionalt samarbeid, og gjør følgelig at det er et godt utgangspunkt for arbeidet framover. Glåmdal regionråd har arbeidet videre med Green Valley, og betrakter dette som en overordnet visjon for regionen, og i samsvar med Samhandlingsprogrammets målsettinger. Green Valley skal utvikles som et regionalt identitets- og varemerkekonsept gjennom konkrete og målbevisste tiltak innen miljø- og klimaområdet for alle regionens aktører (innbyggere, kommunale og offentlige virksomheter og næringslivet) der ambisjonen er at Glåmdalsregionen skal kunne ta posisjonen som landsledende innenfor klima- og miljøbevissthet. Glåmdal regionråd gjennomfører forprosjekt Bolyst ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen, hvor Kommunal- og regionaldepartementet kan finansiere inntil 50 % av kostnadene til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Hovedmålet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir mer attraktive å bo i og flytte til, samt å bygge stolthet og engasjement hos målgruppen, ungdom i alderen år. Glåmdal regionråd utarbeidet og vedtok som første region i Norge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Dette arbeidet ble videreført. Regionrådet mottok kroner fra Justisdepartementet til implementering av planen. Glåmdal regionråd arrangerte 25. januar et møte om Ungdomsrettet arbeid i Glåmdalsregionen. Glåmdal regionråd deltar i prosjektet Torsby Kongsvingervegen. Forbindelsen mellom Norge og Sverige er viktig. FNs beslutning om å omklassifisere E16 Gävle-Oslo styrker også betydningen av å komme i gang med de delprosjektene som ligger i interregprosjektet. Glåmdal regionråd samarbeidet med Sykehuset Innlandet om prosjektledelse for gjennomføring av samhandlingsreformen. Rådet har i samarbeid med ARKO arrangert Grenseløs grønn business. Det er første gang dette arrangeres og man planlegger at dette skal bli et årlig arrangement i henholdsvis Norge og Sverige. Det vil si at neste år vil arrangementet foregå i Sverige. Fokus for arrangementene vil være miljø, og samarbeid/ kontakt på tvers av grensen. Glåmdal regionråds pris Årets gründer i Glåmdal ble tildelt Interlink Software Nordic AS v/jan Petter Torgersrud i Kongsvinger. Glåmdal regionråd uttalte seg blant annet i følgende saker: Regional plan for opplevelsesnæringer. Forprosjekt omdømmebygging for Osloregionen. Inntektsfordelingssystemet for innbyggere som er mottakere av omfattende sosial- og helsetjenester. Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark. Regionrådet for Sør-Østerdal Regionrådet for Sør- Østerdal omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Arbeidet har vært ledet av et arbeidsutvalg bestående av regionrådsleder, nestleder og en representant for rådmennene, i tett samarbeid med sekretariat. Det var tre møter i AU, to ordinære regionrådsmøter, en stor regional skolekonferanse og et oppstartsmøte for det nye regionrådet etter høstens valg. Regionrådet besto av politikere, ordførere og en representant for mindretallet i kommunene, fylkesråd og en representant for mindretallet i fylkestinget. Rådmenn og fylkesdirektør har hatt møte- og talerett, men ikke stemmerett. Regionrådet for Sør-Østerdal har drevet sin virksomhet med utgangspunkt i et samhandlingsprogram, som første gang ble vedtatt i 2008 og senere revidert ved flere anledninger. Fokusområdene i programmet er følgende: Samferdsel. Synergi av regionens store institusjoner. Klima og energi. Landbruk, jordbruk og naturforvaltning. Reiseliv. Tilflytting, attraktivitet og omdømme. Kompetanse, Norges beste 13-årige skoleløp var preget av at det var et valgår og skifte av regionrådgiver. Dette medført at innsatsen omkring de forskjellige fokusområdene var varierende. På noen felt har man imidlertid arbeidet godt. Prosjektet Grønn utvikling i Sør-Østerdal, under paraplyen klima og energi, ble avviklet sommeren Et annet prosjekt ble født i forbindelse med dette arbeidet: Energiøkonomisering i kommunale bygg, forkortet ENØK. Her har man skapt aktivitet i alle 24 Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune Årsrapport 2011 Hedmark fylkeskommune 25

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2012-1 - Innhold VEDLEGG... 2 VEDTEKTER... 3 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 GLÅMDAL REGIONRÅD HAR UTTALT SEG I

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2009 Innhold VEDTEKTER...2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING...2 ARBEIDSUTVALGET FOR GLÅMDAL REGIONRÅD...2 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD...3 GLÅMDAL REGIONRÅD HAR UTTALT SEG I FØLGENDE SAKER:...3 REGIONRÅDETS

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Møte med regionrådet September 2016 Fylkesrådet Status ellers i landet Status ellers i landet Telemark; 172 494 Endringer i regionstruktur ellers i landet

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011

Innkalling til AU-møte onsdag 14. desember 2011 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Fylkesrådsleder Njål Føsker, Hedmark FK Fylkesordfører Tore

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016

Innkalling til AU-møte onsdag 3. februar 2016 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per

Detaljer

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. Saknr. 12/1296-41 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

Fylkeskommunens framtid

Fylkeskommunens framtid Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Fagernes, 1. november 2017 Fylkeskommunens framtid Dagens fylkesinndeling I dag er det stort sett bare fylkeskommunene igjen som er delt inn i 19 regioner. Blir 18

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 OPPFØLGINGSDOKUMENT - oversikt over status og framdrift innen de forskjellige tiltak Pr. 11.05.2017 Prioriterte tiltak i 2017 Vedtatt i AU

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN

INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Saknr. 100/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Mostafa Pourbayat INNVANDRERRÅDET I HEDMARK, REVISJON AV RETNINGSLINJER OG NAVN Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd 2009

Hedmark fylkes eldreråd 2009 nukijalanu r t LtUiSKUMMuNh.,i,,*.;, ^. 4!- ( HEDMARK YLKES KOMMUNE Sakiir.^/fZ)^^D05/Dok.nr. Arkivnr. ^^-^ Eksp. I U.off. 1 %m 2010 /^Z SakshDA^/! I Hedmark fylkes eldreråd 2009 Irsmelding - Hedmark fylkes

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Regionreformen v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Meld. St. 22 nye oppgaver Flere kulturminneoppgaver som i dag ligger hos Riksantikvaren Fylkesmannens ansvar og rolle innen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Saknr. 2760/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET: "NÆRINGSUTVIKLING I GLÅMDALSREGIONEN - ETABLERING

Detaljer

Årsrapport 2010. HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org

Årsrapport 2010. HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org Årsrapport 2010 HEDMARK FYLKESKOMMUNE www.hedmark.org Innhold Fylkesrådets kommentar... 3 Hedmark fylkeskommunes viktigste oppgaver, fakta om Hedmark... 4 Organisasjonskart... 5 Fylkestinget... 6 Øvrige

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2012

Årsrapport. Hedmark fylkeskommune 2012 Årsrapport Hedmark fylkeskommune 2012 BESØK: Parkgata 64, Hamar TELEFON: 62 54 40 00 TELEFAKS: 62 54 46 60 E-POST: postmottak@hedmark.org HJEMMESIDE: www.hedmark.org Innhold Fylkesrådets kommentar...3

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen

PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen PROTOKOLL fra møte 09/2014 i ARBEIDSUTVALGET, Regionrådet for Fjellregionen Dato: 05. november 2014 Sted: Nord-Østerdal videregående skole, Tynset Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, Ragnhild Aashaug,

Detaljer

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON"

SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG MILJØPOSISJON Saknr. 10/2755-9 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET "GREEN VALLEY GLÅMDALSREGIONENS KLIMA- OG

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 3. april 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011.

Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011. Årsrapport Hedmark SVs fylkespolitikere - fylkesting og fylkesråd 2011. Representanter og representasjon Fylkestinget (FT) 2007-2011. - gruppeleder, Steinar Amundsen 1.vara: Bjørnar Tollan Jordet har møtt/vært

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE

NORD-ØSTERDAL RESSURSSENTER - OPPLØSNING AV SAMARBEIDSAVTALE Sak nr. 11/3125-3 Ark.nr. A00 & 01 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet

Hedmark. Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Hedmark Næringsutvikling, befolkningsutvikling og attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet for bedrifter Attraktiv som bosted Bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet henger ofte sammen men ikke

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 18. juni 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark

Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksbasert næringsutvikling i Hedmark Landbruksmelding, Verdiskapingsanalyse og Mulighetenes Hedmark v/ Haavard Elstrand FMLA Hedmark Kommunesamling næringsutvikling Skaslien, 2. oktober 2013 1 Ny

Detaljer