I dette plandokumentet er følgende betydning av en del nøkkelbegreper lagt til grunn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette plandokumentet er følgende betydning av en del nøkkelbegreper lagt til grunn:"

Transkript

1 1. Innledning Dette dokumentet er strategisk næringsplan (SNP) for Ringeriksregionen. Det er blitt til gjennom følgende prosess: a) Prosessamling 4. april 2000 med bred deltakelse fra forvaltning og næringsliv definerte i grove trekk nå-situasjonen og utfordringene for regionen. b) Prosjektgruppen for SNP har innsnevret utfordringene og formulert tre skisser til strategier. Disse skissene er bearbeidet av tre arbeidsgrupper. c) Arbeidsgruppene har presentert sine forslag for styringsgruppen og prosjektgruppen, som har lagt noen føringer for hvordan dette førsteutkastet til SNP skal utformes. d) På en prosessamling for regionen 28. juni 2000 ble strategiene drøftet og bearbeidet. Det var enighet om at det bør være fire strategier. Temafordelingen mellom strategiene ble dessuten noe endret. I dette plandokumentet er følgende betydning av en del nøkkelbegreper lagt til grunn: VISJON: MÅL: En beskrivelse av den tilstanden vi ønsker å oppnå. Tidfestingen er ikke nøyaktig, og det er heller ikke vesentlig. Visjonen skal vi tøye oss etter, men det er ikke den vi skal teste måloppnåelsen mot. Dette er uttrykk for hva vi konkret tar sikte på å oppnå i løpet av planperioden. Målene skal være etterprøvbare. STRATEGI: Begrepet brukes i to betydninger: de viktige veivalgene vi gjør (skal vi gå over, rundt eller gjennom fjellet), og sett av enkelttiltak (de skrittene vi tar underveis) som skal føre oss fra nå-situasjonen til målet. TILTAK: Byggeklossene i strategiene skrittene som skal bringe oss fram på den veien som den enkelte strategi representerer. Noen skal realiseres lokalt, andre vil bli tatt inn i de årlige regionale utviklingsprogrammene for Buskerud. VISJON Ringeriksregionen 2012 MÅL: MÅL: MÅL: MÅL: STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI Tiltak Tiltak Tiltak Tiltak NÅ-SITUASJON Premisser for valg av strategier Side 1

2 2. Visjonen: Ringeriksregionen 2012 Ringeriksregionen har etablert seg som Stor- - og vekstområde. Kommunikasjonene i regionen er blitt dramatisk forbedret etter at flere store vegprosjekter er har gjort vedtak om Bergensbanens forkortelse med en løsning som gir næringslivet og t til buss og personbil. og relevante utdanningstilbud for næringslivet. Regionen har på en forbilledlig måte klart å utnytte - il å oppgradere kunnskaper og kompetanse i både bedrifter og Ringeriksregionen har skapt en sterk identitet som er knyttet til de naturgitte og historiske - nn og grus) har reiselivsdestinasjon med et mangfold av tilbud som kjennetegnes av kvalitet. en vital regionhovedstad med funksjoner og kvalitete attraktivitet. Vik og Jevnaker sentrum er utviklet til trivelige tettsteder som dekker det lokale 2. Nåsituasjonen premisser for valg av strategier ngeriksregionen av kommunene Hole og Ringerike i innbyggere. I diagrammet nedenfor er folketallet pr og forventet folketall 2010 vekst vist. Den fjerde kommunenes egne kommuneplanmål k.pl Ringerike Hole Jevnaker k.pl middels vekst for Jevnaker og den faktiske folketallsutviklingen l planmål sregionen styringsgruppens forslag behan Side

3 Tettstedsstrukturen er ulik i de tre kommunene. Hønefoss by er den dominerende befolkningskonsentrasjonen i regionen. 2/3 av innbyggerne både i Ringerike og i Jevnaker kommuner bor i tettbygd strøk. I Hole kommune bor bare vel 1/3 i tettbygd strøk. Næringsstrukturen i Ringeriksregionen har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Offentlig og privat tjenesteyting sysselsetter nå flest arbeidstakere med industri/bergverk på annen plass, og varehandel, hotell og restaurant på tredje plass. Mellom kommunene er det store forskjeller. I Jevnaker er industriens sysselsettingsandel (34 %) langt større enn i Ringerike og Hole. Diagrammet viser sysselsetting i hver av kommunene og fylket. OFFENTLIG OG PRIV. TJENESTER FINANS, FORRETN. TJENESTER TRANSPORT LAGER KOMMUNIK VAREHAND HOTELL OG RESTAUR. BYGG OG ANLEGG JEVNAKER HOLE RINGERIKE BUSKERUD KRAFT OG VANNFORS INDUSTRI BERGVERK Ringeriksregionen er i stor grad ett arbeidsmarked. Det framgår av diagrammene nedenfor som viser sammenhengen mellom arbeidstakeres bosted og arbeidssted. Arbeidstakere som bor i Jevnaker arbeider i Arbeidstakere som bor i Hole arbeider i Egen komm Ringerike Gran/Lunner Oslo Bærum 0 Egen komm Ringerike Oslo Bærum Drammen Arbeidstakere som bor i Ringerike arbeider i 0 Egen komm Oslo Bærum Hole Jevnaker Side 3

4 Diagrammene illustrerer bl. a. følgende forhold: Ringerikes (og Hønefoss bys) sentrale posisjon når det gjelder sysselsetting i regionen Den omfattende utpendlingen fra regionen til Oslo og Bærum spesielt fra Hole, men også fra Jevnaker og Ringerike Hole kommunes preg av å være bokommune framfor arbeidskommune Arbeidstakere som bor i Jevnaker søker i langt større grad arbeid i Ringerike, Oslo og Bærum enn i nabokommunene på Hadeland Utdanningsnivået hos befolkningen i kommunene varierer: 100 % 80 % 60 % 40 % Univ/høgsk Vdrg. Sk Grunnsk. 20 % 0 % Jevnaker Hole Ringerike Hele landet Univ/høgsk 12 % 24 % 17 % 22 % Vdrg. Sk 54 % 56 % 53 % 54 % Grunnsk. 34 % 20 % 30 % 24 % I særdeleshet Jevnaker - men også Ringerike - kommunes befolkning har en lav andel med universitets- og høgskoleutdanning. Bildet blir noenlunde det samme om vi ser på arbeidstakere etter kommune og utdanning. Det er imidlertid viktig å være klar over at denne statistiske informasjonen ikke sier noe om kompetansen hos arbeidstakerne i næringslivet i regionen. Før prosessamlingen 4. april 2000 ble det foretatt en spørreundersøkelse hos en relativt liten, men relevant målgruppe, om nå-situasjonen for en del forhold av betydning for næringsutvikling i Ringeriksregionen. De største utslagene var: Vesentlige fortrinn ved Ringeriksregionen er knyttet til geografi og fysiske forhold: naturen og miljøet med vann, skog, topografi, kulturlandskapet Et annet fortrinn er historien, kulturminner og koblingen mellom natur, kultur og historie. Særlig av de nevnte årsakene er regionen et godt sted å bo og vokse opp på og å drive næringsvirksomhet i. Infrastrukturen i form av offentlige kommunikasjoner er vurdert til å være dårlige, og i alle fall relativt sett i dårlig utvikling. Dette gjelder både veger og jernbane, og dermed også forbindelse med flyplass. Regionen er ikke spesielt godt stilt når det gjelder utdanning på høgskole- og universitetsnivå. Hole kommune representerer imidlertid et unntak. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en flaskehals for enkelte bransjer. Under planprosessen er det blitt kjent at Forsvarets virksomhet på Hvalsmoen, Eggemoen og Helgelandsmoen kan bli nedlagt. Denne virksomheten representerer om lag 500 arbeidsplasser i de tre kommunene. Nedlegging vil i tilfelle bety svært store utfordringer for regionen. Parallelt med og som et supplement til den foreliggende næringsplanen må regionen derfor samarbeide for å redusere virkningene av Forsvarets nedtrapping og å utnytte de ressursene som vil bli frigjort. Side 4

5 Et annet viktig forhold er at samarbeidet mellom kommunene Hole og Ringerike i Buskerud og Jevnaker i Oppland er godt utbygd. Fylkesgrensen er ikke noe hinder for samarbeid om næringsutvikling og heller ikke for utvikling av kommunale tjenester i denne regionen som utgjør en naturlig samarbeidsenhet. På linje med fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har regionen som felles mål å få til en mer balansert utvikling på Østlandet, med byer i en flerkjernestruktur, som også kan fungere som avlastning (alternativt satsingssenter) for hovedstadsområdet. Hønefoss utpeker seg naturlig som Stor-Oslo-regionens nordvestlige alternative satsingssenter, med framtidig utviklet infrastruktur i form av stamveg (besluttet, men med store mangler) og bane til Oslo, og stamveg til Oslo Lufthavn Gardermoen (besluttet). Hønefoss har, med utbygget infrastruktur, alle forutsetninger for å avlaste Stor-Oslo så vel hva angår næringsutvikling som boligutvikling. Oslo vest, Bærum og Asker er nær fullt utbygget, og arealer i Nordmarka er under press. En satsing på Ringeriksregionen - med Hønefoss som den naturlige regionhovedstad - ved hjelp av forbedret infrastruktur, vil løse ekspansjonsproblemene i Oslo vest i de neste år, samtidig som man kan beholde markagrensene. Jernbaneprosjektet Bergensbanens forkortelse vil dersom det realiseres - bidra til overføring av både lokal- og fjerntrafikk fra veg til bane, og sikre rask og miljøvennlig transport mellom Osloområdet, Ringerike, turistområder i Hallingdal og Bergen. Hønefoss er i dag den eneste by av betydning i næravstand til Oslo som i realiteten ikke har et konkurransedyktig jernbanetilbud. Prosjektet vil også bidra til at Hole og Ringerike kommuner får avklart sine rammebetingelser for fremtidig bolig- og næringsutvikling. E 16 Sandvika - Bergen og Rv 35 Jessheim Hønefoss har status som stamveger. I henhold til St.meld. nr 37; Norsk veg- og vegtrafikkplan fremgår bl.a. følgende: Stortinget sluttet seg til departementets forslag om at fremtidige investeringstiltak på stamvegene skal ta utgangspunkt i følgende standardkrav: Som hovedregel skal stamveger være motorveger eller avkjørselsfrie veger (E16 har henholdsvis 122 og 94 av/påkjøringer på vest/østsiden av vegen i 60 -km.- sonene mellom Wøyen og Vik). Kryss bør bygges planskilte, spesielt ved trafikk større enn 5000 kjøretøy i døgnet. (Årsdøgntrafikken (ÅDT) var på kjt/døgn (1997) på strekningen Rørvik Vik) Minste vegbredde for stamveger bør være 8,5 meter. Standardproblemet gjelder også for rv. 7. En forutsetning for næringsutvikling og boligutvikling i Ringeriksregionen vil være utbygging av stamvegene mellom Sandvika Hønefoss og Hønefoss Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er et meget følbart problem at E16 samtidig er stamvegrute mellom Sandvika- Bergen og lokalveg som skal ivareta lokalsamfunnets transportbehov på strekningen Sundvollen Hønefoss. Fylkeskommunene på Østlandet innser at det vil være nødvendig med betydelig trafikantbetaling for å realisere utbyggingen av de foreslåtte vegprosjekter innen akseptabel tid (NTP 2011), og er innstilt på å medvirke tilopplegg og praktiske ordninger for dette. I tillegg må statlige bevilgninger til vegnettet på Østlandet økes for å stå i et rimelig forhold til trafikkmengdene som Side 5

6 går innen og gjennom Østlandet. En revidert og justert fordeling innen Buskerud med Drammenspakka synes nødvendig for å realisere Ringeriksregionens mål. Hønefoss er tilknyttet moderne bredbåndteknologi, og er således i en gunstig konkurransesituasjon hva gjelder næringsutvikling innen IKT-avhengige bransjer. Midt oppe i entusiasmen over ny teknologi må vi ikke glemme at Ringeriksregionen har gode naturgitte forhold og kompetanse for rasjonell produksjon av tradisjonelle landbruksprodukter. Det er viktig at denne produksjonen fortsatt får utviklingsmuligheter. Samtidig er den et godt utgangspunkt for videreutvikling av mer spesialisert og nisjepregede produkter. Jord- og skogbruket i Ringerike er dessuten grunnlag for utvikling av utmarksprodukter og opplevelser. Dermed har det også stor betydning for reiselivet i regionen. Vann- og grusforekomstene i representerer også et stort potensial for næringsutvikling. Side 6

7 3. Mål, strategier og tiltak 3.1 Infrastruktur Jernbane Å skaffe regionen konkurransedyktig jernbaneforbindelse med hovedstaden ved bygging av Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss (Bergensbanens forkortelse). Målet er å bidra til at Ringeriksbanen blir realisert innen år Korridorvalget må foretas i inneværende stortingsperiode. Samarbeid med og påvirkning av fagmyndigheter og politiske beslutningstakere for å synliggjøre verdien av jernbaneprosjektet. Dokumentasjon av effektene av realisering, evt. ikke-realisering, av jernbaneprosjektet. Påvirkning av sentrale beslutningstakere for å få jernbaneprosjektet besluttet realisert tidligst mulig Stamveger/riksveger Å sikre regionen bedre forbindelser til det nasjonale stamvegnettet og til hovedflyplassen, og heve standarden på stamvegene gjennom regionen. Samarbeid med og påvirkning av fagmyndigheter og politiske beslutningstakere for å sikre vegprosjekter av stor betydning for regionen prioritert plass i Nasjonal Transportplan (NTP). Utvikle E 16 fra lokal avlastningsveg til stamveg, øke framkommelighet, redusere antall ulykker og forbedre miljøet. Legge til rette for en ytre ringveg rundt Oslo/Nordmarka. 1. Etablere arenaer for å fremme regionens interesser i vegprosjektene: Forum Nye rv 35, Vegforum E Bidra til realisering av følgende vegprosjekter: Utbedre E 16 Hamang Wøyen, Wøyen Økri, og Sollihøgda, Rørvik Vik Utbedre rv 35 fra vegkryss E 16/Nymoen til Eggemoen, og strekningen Jevnaker Olimb Utbedre rv 7 ved Ramsrudhellinga Ny rv 7 Sokna - Ørgenvika Side 7

8 4.1.3 Lokale vegløsninger Hønefoss Sikre Hønefoss by bedre vekstmuligheter ved å øke framkommeligheten, redusere gjennomgangstrafikken, forbedre trafikksikkerheten, bymiljøet og tilgjengeligheten, og legge til rette for bedre kollektive transportløsninger. Utrede, planlegge og gjennomføre trafikkløsninger som bidrar til å fremme det målet som er skissert. Etablere Transportforum Hønefoss Egen vegpakke for Hønefoss Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Sikre at regionen har en teknologisk infrastruktur som setter næringslivet og forvaltningen i stand til å utnytte moderne teknologi og kompetanse i produksjon, tjenesteyting og informasjon. Utvikle eksisterende bredbåndnett og skape synergier med teknologiintensive virksomheter i regionen (RIK, Statens Kartverk, HiBu, Jevnaker sentrum, m.fl.) Utvikle felles arena for IKT-intensive virksomheter miljøer innen IKT i regionen som også kan danne faglige cluster og samarbeid om markedsføring og teknologiutvikling Markedsføre regionens konkurransefortrinn når det gjelder IKT og tilgang på bredbåndnett Felles webmarkedsføring av regionen vurdere interkommunalt IT-selskap Side 8

9 4.2 Kompetanse 4.2.1: Øke det generelle kompetansenivået i regionen Opprettholde eksisterende næringsliv, samt få til en videreutvikling og nyutvikling av næringslivet i regionen. Øke det generelle kompetansenivået i regionen minst til landsgjennomsnittet. Følgende delmål legges til grunn: Den generelle kompetansen/realkompetansen i regionen må heves Det må motiveres for økt fagutdanning Det må arbeides for rekruttering av nødvendig spisskompetanse Det må etableres en bedre balanse mellom næringslivets behov og etterspørsel i utdanningstilbudet. 1. Planlegge et «Ungdomsbyen»-prosjekt (jfr. dansk pilotprosjekt). Prosjektet skal rette seg inn på grunnskolen - basert på nært samspill mellom det lokale næringsliv og ulike offentlige og private tjenesteområder. 2. Kartlegge nåsituasjonen m.h.t. grunnkompetanse - både generell grunnkompetanse og økt fagutdanning/tilbud ved de videregående skoler med tanke på lærlingeplasser og rekruttering. 3. Utvikle en helhetlig nettverksmodell for næringsliv, offentlig virksomhet, høyskoler og universitet med fokus på kompetanse. 4. Motivere og bevisstgjøre elever, lærere, foreldre og bedrifter (ledere, tillitsvalgte, arbeidstakere) i framtidas kompetansestrategier. Side 9

10 4.2.2 Kompetanse som framtidig utviklingsstrategi Gjøre kompetanse som er tilpasset næringslivets behov til et konkurransefortrinn for regionen. Etablere og synliggjøre kompetansenettverk i regionen Skape synergieffekt av næringslivets internasjonale erfaring og HiBus satsing på ledelsesstudier Utvikle spisskompetanse mellom høgskoler og enkeltbedrifter eller bransjer 1. Videreutvikling av kompetansemiljøet ved HIS/Forsvaret i samspill/samarbeid med HiBu, næringslivet og det videregående skoleverk i regionen- f eks studieretninger innen bygg/drift/vedlikehold i tillegg til anlegg, EDB, optikk, m.v. som inngår i Forsvarets fagområder. 2. Prosjekt «spisskompetanse» i et nært samarbeid mellom HiBu/HIS og den enkelte bedrift eller bransje. Kartlegging og strategivurdering for den enkelte bedrift/bransje. Utformes med virkemidler knyttet til infrastruktur, lønn/incentiver og informasjonsstrategier for hvordan denne kompetansen kan rekrutteres. Kartlegge den spisskompetansen som regionen allerede har bl a ved sine pendlere. 3. Etablere et senter for treteknologisk kompetanse som skal heve nivået i regionen og selge kompetanse til et større distrikt. 4. Tung kompetansesatsing innen reiseliv for å fremme en ønsket næringsutvikling. Tiltaket må underbygge en reiselivsutvikling som støtter de kvaliteter og konkurransefortrinn som regionen ønsker å profilere. 5. Utarbeide en helhetlig plan for videre- og etterutdanningstiltak i regionen - målrettet mot behovet i regionens næringsliv. Side 10

11 4.3 Ringerike et merkenavn for kvalitet Å utnytte de ressursene og fordelene som regionen har knyttet til kultur, historie, beliggenheten, naturen (vann, skog, geografi, topografi, kulturlandskap, grusforekomster etc), reiselivsprodukter, mv med en felles miljøprofil som overbygning. Økt bruk av eksisterende ressurser medfører også utvikling. Samarbeid er stikkordet for en vellykket utvikling i dette tilfellet, og det bør i utgangspunktet opprettes et regionalt koordineringsorgan / markedsføringskontor eller tilsvarende, som har et helt klart mandat og et langsiktig økonomisk fundament å forholde seg til. Organet kan for eksempel tillegges som en egen avdeling under RNF (betinger muligens at Jevnaker melder seg inn i RNF på lik linje med de andre to kommunene), utvikles fra et eksisterende reiselivs-/markedsføringsorgan, eller annet. 1. Opprette eget koordinerende organ (kontor) for reiseliv / markedsføring 2. Lokal bevisstgjøring og styrket lokalkunnskap Historisk materiale legges ut på web, slik at tilgangen er lett for de fleste. Egen kultur turistweb i regionen. 3. Hringariki et spydspissprosjekt som sammen med Hadeland Glassverk og KistefosMuseet vil profilere regionens natur, kultur- og historiebaserte kvaliteter. 4. Mat vilt: Prosjekt for å foreta registrering, organisering og videreutvikling av nisjeprodukter med opprinnelsesmerking. Stikkord for innhold: Ringerikspoteten, vilt, fisk, fiskeforedling, foredling og tilrettelegging av fiskevann og elver for sportsfiske og råstoffproduksjon. 5. Bioenergi - tilrettelegge for økt bruk av alternativ energi i regionen. Miljøprofilering skaper positivt omdømme, nytter stedegne ressurser, og gir grunnlag for arbeidsplasser. 6. Videreføre forprosjektet Kulturrunden Hadeland og Ringerike. Side 11

12 4.4 Regional- og stedsutvikling Å styrke Ringeriksregionens identitet, å skape forståelse for funksjonsfordelingen mellom byen, tettstedene og omlandet, og å fremme god offentlig tjenesteyting overfor innbyggerne uavhengig av administrative grenser. Å innarbeide og markedsføre Ringeriksregionen som én enhet når det gjelder næringsutvikling, som et område å bo og leve i. Gjøre byen Hønefoss og tettstedene i regionen enda mer attraktive for innbyggerne, næringslivet og tilreisende ved ålegge vekt på estetiske verdier, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet. Utbygge videre det interkommunale samarbeidet om offentlig tjenesteyting og administrasjon. 1. Kartlegge lokaler, arealer, kompetanse og andre forhold av betydning for etablering av næringsvirksomhet i regionen uavhengig av kommunegrenser. 2. Opprette og gjennomføre et prosjekt By- og tettstedsutvikling i Ringeriksregionen. Prosjektet ses i sammenheng med 150-årsjubileet for Hønefoss by i år Utvikle «Regionhovedstaden Hønefoss» som en magnet i den næringsutviklingen som drives innen regionen med handel som en betydelig opplevelse. 4. Utrede spørsmålet om utvikling av kommunale tjenester og administrativ samordning for å møte utfordringene til omstilling som kommunene står overfor. Side 12

13 5. Sammenstilling av strategier og tiltak Strategi Tiltak Tid for gjennomføring Ansvar Infrastruktur 1. Påvirkning for å få realisert Kommunene Ringeriksbanen 2. Etablere arenaer for å fremme regionens 2001 Kommunene interesser i betydningsfulle vegprosjekter 3.Bidra til utbedring av rv E16, rv 35 og rv Kommunene 4. Etablere Transportforum Hønefoss 2000 Kommunene 5. Utvikle felles arena for IKT-intensive 2001 Næringslivet virksomheter markedsføre regionen Kompetanse 6. Prosjekt Ungdomsbyen Forprosj: 2001 Hovedpr: 2002 Kommunene, næringslivet, HiBu 7. Kartlegge situasjonen mht grunnkompetanse 2002 Kommunene og næringslivet 8. Utvikle helhetlig nettverksmodell for kompetanseutvikling Kommunene og næringslivet 9. Motivere sentrale målgrupper mht valg av utdanning og kompetanse Kommunene, fylkeskommunen og næringslivet 10. Videreutvikle eksisterende HIS og HiBu kompetansemiljøer særlig HiBu/HIS 11. Prosjekt Spisskompetanse Næringslivet, HIS, HiBu og vdrg.sk. 12.Etablere senter for treteknologisk 2001 RNF Ringerike et merkenavn for kvalitet Regional- og stedsutvikling kompetanse 13. Spesifikk satsing på kompetanse innen reiseliv Kommunene/ Utviklingsforum og næringslivet 2001 Næringslivet, kommunene og fylkeskommunen 2001 Næringslivet og kommunene 2001 Skoleverket 14. Helhetlig plan for videre- og etterutdanning i regionen 15. Opprette koordinerende organ for reiseliv herunder markedsføring 16. Lokal bevisstgjøring av regionens kvaliteter 17. Prosjektet Hringariki Fylkeskommuner, kommuner og næringsliv 18. Prosjekt for utvikling av nisjeprodukter 2003 RNF, primærnæringen fra Ringerike innen mat/vilt kommuner mfl 19. Bioenergi økt bruk av alternativ energi i RNF, kommuner regionen 20. Prosjektet Kulturrunden Hadeland og Næringslivet og Ringerike kommunene 21. Kartlegge lokaler, arealer, kompetanse og Næringslivet og andre forhold av betydning for næringsvirksomhet kommunene i regionen 22. Prosjekt By- og stedsutvikling i Kommunene Ringerike 23. Handelsbyen Hønefoss Kommunene og næringslivet 24. Utrede utvikling av kommunale tjenester og administrativ samordning Kommunene Side 13

14 6. Gjennomføring av planen I matrisen på foregående side er ansvar for tiltakene vist som forslag. Med ansvar menes her ansvar for å initiere gjennomføring av tiltakene. Detaljplanleggingen av tiltakene vil omfatte kostnadsberegning, finansiering, organisering av selve gjennomføringen og etablering av samspill mellom ulike aktører. Ringeriksregionen representert ved næringslivet og kommunene er eiere av denne næringsplanen. Initieringsansvar er fortrinnsvis foreslått lagt til næringslivet og kommunene ikke til enkeltkommuner, organer eller bedrifter. Kommunene i Ringeriksregionen har et godt organisert samarbeid med arenaer som er velegnet til å behandle initiere gjennomføring av planen. Tilsvarende er næringslivet særlig i Hole og Ringerike godt organisert gjennom Ringerike Næringsforum. Under planprosessen har rådmennene i de tre kommunene og direktør for Ringerike Næringsforum (fram til mai 2000 også daglig leder for Hadeland Næringsselskap) utgjort prosjektgruppen som har ledet det løpende arbeidet sammen med prosjektlederen og representanten for Buskerud fylkeskommune. Denne gruppen kan ivareta rollen som tilrettelegger for behandling av i de regionale samarbeidsorganene. Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen vil stå sentralt i denne forbindelsen. Det anses som viktig at beslutningsprosessen om gjennomføring av strategisk næringsplan foregår i eksisterende organer. For hvert prosjekt/tiltak vil det være opp til kommunene på en felles arena å ta stilling til enkeltheter ved gjennomføringen. Ansvar for initiering, samordning og gjennomføring kan etter dette i grove trekke illustreres slik: Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen Organisere og samordne Rådmennene Dir. i Ringerike Næringsforum Initiere og tilrettelegge Kommuner, RNF, Andre organer og virksomheter Realisering av prosjekter Side 14

15 7. Deltakere i planarbeidet Arbeidsgruppene: Infrastruktur: Jan F. Andersen; Frode Hagen; Viktor Herdlevær; Jens Ingebrigtsen; Per Ole Rønning; Ketil Nissen-Lie; Kompetanse: Roar Hammerstad Per E. Moi Iver Engebretsen Kjetil Gjerdalen/Are Bentzen Jon Vestli Carsten Blom Rud Ole Christian Styri Kirsten Orebråten Produkt Ringerike : Roar Olsen Andreas Groseth Kjeld Nørgaard Monica G. Lundal Randi Marit Klemmestad Per Aa. Mandt Næringsliv Jevnaker Næringsliv Hole Ringerike kommune Hole kommune Jevnaker kommune Ringerike Næringsforum Hole kommune Næringsliv Hole Næringsliv Ringerike Næringsliv Jevnaker Hærens Ingeniørhøgskole Høgskolen i Buskerud Jevnaker kommune Ringerike kommune Næringsliv Jevnaker Næringsliv Ringerike Næringsliv Hole Jevnaker kommune Ringerike kommune Hole kommune Styringsgruppe for planarbeidet: Utviklingsforum - ordfører, opposisjonsleder og rådmann fra hver av de tre kommunene, samt representanter for Ringerike Næringsforum, Hadeland Næringsselskap, fylkeskommunene Buskerud og Oppland og SND Buskerud. Prosjektgruppe: Prosjektleder: Rådmennene i de tre kommunene, daglige ledere i RNF og HNS, representant for Buskerud fylkeskommune og prosjektleder. Berulf Vaagan, Buskerud fylkeskommune/vaagan rådgivning Communova Side 15

Omstilling i Ringerike

Omstilling i Ringerike Omstilling i Ringerike Buskerud fylkeskommune 25.01.2012 Kommunestyret i Ringerike 26.01.2012 Ordfører Kjell B. Hansen Hva er mitt budskap? Understreke at arbeidet administreres av rådmannen. Ordfører

Detaljer

Arbeidet i Ringeriksregionen

Arbeidet i Ringeriksregionen Arbeidet i Ringeriksregionen Regionrådet i Midt-Buskerud Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Kjell B. Hansen Leder av Rådet for Ringeriksregionen Lars Olsen Regionkoordinator 1. Kort om Ringeriksregionen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Innspillsmøte - Statens Kartverk, 17. november 2015 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Per R. Berger (Ordfører Hole kommune) Jørgen Moe Jr. (Daglig leder Ringerike Utvikling) Disposisjon

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet

Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Ringerike kommune Ringeriksbanen og utviklingspotensialet Kjell B. Hansen Ordfører i Ringerike kommune Jernbaneverkets informasjonsmøte 20. mars 2014 Ringerike planlegger for framtida Vårt utgangspunkt:

Detaljer

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen

Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen Forslag til næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen 1 Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen 2012-2016 Innledning Ringeriksregionen har gjennom Ringerike Utvikling har startet en

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2011-2015 Behandling: Rådmannsforum 9.11.2011 Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud. Tidligere

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Fakta om Hole, Jevnaker og Ringerike Felles verdier for utredningen Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3854 140 SADM/ORDF/SV 30.03.2016 KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Hvordan sikret kommunen

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Utkast mars 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier... 3 3. Kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker. Frivillighetssentralen, Storgata 24. Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 09.00 12.30. Innkalte møtedeltakere Tilstede Merknad/evt. vara Kjell

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Godkjent i ordførermøtet 24. april. REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole Herredshus Tid: Onsdag 3. april kl. 09.00 12.30 Møtedeltagere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen,

Detaljer

Tid: Fredag , kl Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda. Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall

Tid: Fredag , kl Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda. Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Fredag 09.09.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Hole kommunes Arbeidssenter, Sundvollstranda Møtedeltagere Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Areal- og transportsamarbeid

Areal- og transportsamarbeid Areal- og transportsamarbeid Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand Møte 07.10.2014 Formannskapet i Tvedestrand Bakgrunn Ideen om forpliktende samarbeid om felles areal- og transportplan har sitt utspring

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Leikanger 21. juni 2012 Astri Taklo, Utredningsseksjonen Samfunnet stiller krav til oss: arkitektur skal bidra til høy livskvalitet

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Referat fra møte 4 om intensjonsplan

Referat fra møte 4 om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra møte 4 om intensjonsplan Tirsdag 05.04.16 kl 08.00-12.30 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Elisabeth Klever,

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG. Forslag til vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG. Forslag til vedtak: SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 04/2589-38 Arkiv: 113 N NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019 - HØRING AV TRANSPORTETATENES FORSLAG Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen

Årsmelding Rådet for Ringeriksregionen Årsmelding 2015 Rådet for Ringeriksregionen Ringerikstinget Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker

Detaljer

F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6

F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6 F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6 R i n g e r i k s t i n g e t 2 3. n o v. 2 0 1 6 K n u t S ø r g a a r d, l e d e r f o r p l a n p r o s e s s e r o g s a m f u

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier

Moss/Rygge. Utvikling, attraktivitet og scenarier Moss/Rygge Utvikling, attraktivitet og scenarier Knut Vareide på Høydakonferansen 1. September 2016 Hva kjennetegner utviklingen i Moss/Rygge? Hva har vært drivkreftene? Hva er et attraktiv sted? Har Moss/Rygge

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes og Anne Espelien

Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes og Anne Espelien Hva kjennetegner regionene som lykkes? av Rolf Røtnes og Anne Espelien Tetthet fremmer vekst Tette bo- og arbeidsmarkedsregioner er viktige kilder til vekst Transaksjonskostnader blir lavere Bedrer grunnlaget

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde

Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde Memo EMNE: Rv.22 Kryssing av Glomma justert alternativ A2 DATO: 5. april 2017 Justert alternativ A2 med fullt kryss på Hovinhøgde Bakgrunn og formål I sitt forslag til kommunedelplan for ny Glommakryssing

Detaljer