THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR"

Transkript

1 THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR

2 Contents 1. What is a Regional Park? 2. The Telemark Canal as a Regionar Park. 3. Organization and time tabel. 4. The Major points when establishing the Park

3 WHAT IS A REGIONMAL PARK

4 Et stort landskapsområde Særegen kultur og natur Stimulere reiseliv, lokal utvikling og bolyst Ikke formelle krav - ennå Hjellevannet i Skien Små (lokal) og store (regional) Sterk lokal deltagelse Bandak i Tokke

5 Landskapsparker kommer nå Godt etablert i Mellom-Europa Nytt i Norge Nærøyfjorden verdensarvpark Valdres natur- og kulturpark Landskapsparkene i Hordaland Viktige i områdenes utviklingsstrategi

6 Nettverk for lokale og regionale natur- og kulturparker

7 Nettverkets definisjon av regionalpark En dynamisk og langsiktig samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med interesse i et angitt og bosatt landskapsområde som ivaretar og videreutvikler områdets natur- og kulturverdier støtter lokal deltakelse fremmer bærekraftig verdiskaping og merkevarebygging gjennom integrert områdeforvaltning og stedsutvikling Eidsfoss sluse, foto Jørn Steen

8 Den europeiske landskapskonvensjonen Vedtatt av Europarådet i 2000 Undertegnet av Norge i 2001 Gjelder fra 2004 Miljøverndept ønsker erfaring og utvikling av metoder To norske piloter Telemarkskanalen som regionalpark Plannettverk for fem kommuner i Hordaland

9 Alt er landskap iflg. konvensjonen Villmark, kyst, landsbygd, urbane strøk og industriområder Styrke bånd mellom mennesker og landskap Trekke befolkningen med i planlegging, forvaltning og utvikling av landskap Dalen Trenger en ny type landskapsanalyse som inkl menneskenes forhold til landskapet som vi har prøvd ut Notodden

10 Artikkel 5 generelle tiltak (nasjonale) a. Erkjenne i lovgivning at landskapet er vesentlig i folks omgivelser, uttrykk for mangfoldet i felles kultur- og naturarv og fundament for identitet. b. Fastlegge og iverksette en landskapspolitikk som tar sikte på vern, forvaltning og planlegging av landskap ved å innføre særlige tiltak, jf artikkel 6. c. Etablere prosedyrer som gir mulighet for medvirkning fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre med interesse for utforming og gjennomføring av landskapspolitikk. d. Integrere landskap i distrikts- og byplanleggingspolitikk, i politikk for kultur, miljøvern, landbruk, økonomi, det sosiale område og andre områder som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på landskap.

11 Artikkel 6 Særlige tiltak (prosjekt) a. Bevisstgjøring om landskapets verdi, dens rolle og forandringer i landskapet for det sivile samfunn, private organisasjoner og offentlige myndigheter b. Opplæring og utdanning av spesialister, fagpersoner i privat og offentlig sektor, berørte organisasjoner, i skoler og universiteter. c. Kartlegging og vurdering av egne landskap over hele sitt territorium, analysere landskapenes karakter, hvilke krefter og trusler som fører til at de endrer seg, merke seg endringene, vurdere landskap som er blitt kartlagt på denne måten, hensyn til den særlige verdi interesserte parter og den berørte befolkningen tillegger dem. Utveksling av erfaringer og metoder på europeisk nivå. d. Definere mål for landskapskvalitet for de landskapene som er blitt kartlagt og vurdert, etter offentlig høring. e. For å gjennomføre landskapspolitikk forplikter hver part seg til å iverksette virkemidler med henblikk på vern, forvaltning og /eller planlegging av landskap.

12 Telemarkskanalen som regionalpark

13

14 Utgangspunkt - for svak utvikling Enestående kulturminne og viktig merkevare, men mye off midler, liten lønnsomhet nedgang i turistbesøk Mange tiltak og prosjekter, men mangler kontinuitet mangler helhetlig plan/regi for forvaltning og utvikling av kanalen og områdene rundt Telemarksreisers sommerkatalog 2009

15 Framtidsønsker 1. Mangedoblet turistbesøk, lengre sesong 2. Mange innfallsporter 3. God kobling båt, buss, tog, sykkel, bil, fly 4. Rikt på kultur- og naturaktiviteter 5. Tydelig og godt markedsført reisemål, nasjonalt og internasjonalt 6. Større og mer lønnsomt reiseliv og lokalt næringsliv 7. Profesjonell ledelse, gode prosjekter, eksternt kapital 8. Bevisst forvaltning og utvikling av landskapet 9. Levende og identitetsbevisste bosteder, med befolkningsvekst Straumane i 2020

16 Må samordne innsatsen Mange aktører offentlige og private lokale og regionale Behov for et organisert og kontinuerlig samarbeid Regionalpark er en god samarbeidsform Løveid sluse Tømmerrenna på Notodden

17 Telemarkskanalen som landskap Landskapet langs kanalen er rikt og variert, jf konvensjonen God forvaltning av kanallandskapet kan skape verdier ved at folk betaler for å bosette seg, etablere seg, besøke, kjøpe lokale varer og tjenester Forutsetter at befolkningen og lokale myndigheter setter pris på og blir bevisst verdien av kanallandskapet Skotfoss

18 Prosjektorganisering og framdrift

19 Prosjekteiere Kanalkommunene Kviteseid Nome Notodden Skien Sauherad Tokke Foto Jørn Steen Lårdal Brygge Regionale Fylkesmannen Fylkeskommunen Telemarkskanalen FKF

20 Styringsgruppe Geir Berge Nordtveit, fylkeskommunen, leder Harald Tveit, fylkesmannen, nestleder Frida Sviland, fylkeskommunen, prosjektleder Svein Arntsen og Per Espeli, Telemarkskanalen FKF Hans Bakke, Kviteseid Bjørg Tveito Lundefaret, Nome Kjersti Versto Roheim, Notodden Joar Sættem, Sauherad Ragnar Nilssen, Skien Nils Gjerde, Tokke Fra en studentoppgave

21 Samarbeidspartnere Nasjonale myndigheter Miljøverndept Landbruks- og matdept Kommunal- og regionaldept KS Norge Faglig bistand Aurland naturverkstad Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås Telemarksforsking Bø Asle Farner strategi og samspill Internasjonalt Prosjektet Waterways for growth Foto Telemarkskanalen

22 Prosjekt i fem trinn Start Forprosjekt * Plan for park * Forberede Etablere 16.april 2010 * beslutninger

23 Aktivitet i denne fasen 1. Landskapsressursanalyse 2. Studietur til landskapsparker i England 3. Tre samlinger for fagfolk, politikere, næringsliv osv Rottejomfruen, Bakkestranda i Skien

24 Hovedpunktene i plan for etablering av Telemarkskanalen regionalpark i 2011

25 Spjotsodd brygge, Kviteseidvann, foto Harald Naper Telemarkskanalen regionalpark blir etablert i 2011

26 1. Formålet med regionalparken øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet M/S Henrik Ibsen ved Hogga sluse, foto Dalen Hotell

27 2. Regionalparkens område omfatter de seks kanalkommunene kanallandskapet som kjerneområde Telemarkskanalen som grunnleggende element og merkevare Fjågesund bru, foto Aurland Naturverkstad

28 Kanallandskapet Kan revideres om 3-5 år 1. Dalen 2. Bandak vest 3. Lårdal 4. Bandaksli 5. Bandak øst 6. Strauman 7. Sundkilen 8. Kviteseid-vatnet 9. Fjågesund 10. Flåvatn 11. Kilen 12. Flåbygd 13. Hogga og Kjeldal 14. Lunde 15. Eidselva 16. Ulefoss 17. Heddal 18. Notodden 19. Hjuksebø 20. Sauarelva 21. Evju-Hørte 22. Gvarv 23. Akker-haugen 24. Sandnes/Romnes 25. Valebø 26. Jordbruksbygdene langs Norsjø 27. Skotfoss 28. Skien

29 3. Landskapskonvensjonen Regionalparken skal ivareta og utvikle kanallandskapet i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen Bakkestranda, foto Lene Hennum

30 4. Regionalparkens oppgave 1. Landskapsforvaltning 2. Reiseliv og annen næring 3. Informasjon og markedsføring 4. Frivillig sektor 5. Kunnskapsutvikling og -formidling 6. Nasjonal og internasjonal nettverk 7. Finansiering av utviklingsprosjekter Vinterlys over Norsjø, foto Kjell Berland

31 Prioritering de første årene 1. Nettside 2. Bedriftsnettverk for reiselivet 3. Lokale parkguider 4. Fagnettverk for kanallandskapet 5. Nasjonal referansepark 6. Norsk nettverk 7. Internasjonal utvikling 8. Frivillige organisasjoner 9. Årlig seminar 10. Parkstrategi og handlingsplan 11. Eksterne midler M/S Telemarken i Østkanalen, foto Norsjø Hotell

32 5. Regionalparkens rolle koordinator, pådriver og nettverksbygger skape samarbeid mellom aktørene dialog med sentrale styresmakter legge til rette for at utviklingsprosjekt i parkområdet blir gjennomført ikke rokke ved kommunenes, fylkesmannens og fylkeskommunens roller når det gjelder arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Foto Dalen Hotell

33 6. Samarbeidsavtale Mellom de seks kanalkommunene fylkeskommunen Telemarkskanalen FKF Flåbygd kirke, foto Nome kommune

34 8. Regionalparkens administrasjon to fast ansatte pluss minst en prosjektansatt driftsbudsjett på 3 mill større aktiviteter og prosjekter skal finansieres med eksterne midler samlokalisert med Telemarkskanalen FKF fylkeskommunen som formell arbeidsgiver Patmos skulpturpark, Akkerhaugen

35 7. Eiernes forpliktelser finansiere driftsbudsjettet i fellesskap bidra til regionalparkens formål og oppgaver gjennom samarbeid og egen innsats knyttet til utvikling av landskap, lokalsamfunn, næring osv. Epleblomst mot Lifjell, foto Telemarkskanalen

36 9. Regionalparkens styre folk med ulik kompetanse som regionalparken kan trenge valges av eierne alle eierkommunene bør være representert Vrangfoss

37 10. En permanent organisasjon regionalparken skal være en permanent organisasjon utvikle seg i takt med erfaringer og den nytteverdien som aktørene i området ser Hogga sluse

38 Kritiske suksessfaktorer oppslutning og reell vilje hos offentlige og private aktører langs kanalen alle kanalkommunene er med What s in it for me?

39 Nå har oppdragsgiverne ballen Fra overleveringen på Øvre Verket 16.april: Nome v/jan Thorsen, Notodden v/inger Lise Olsen, Telemarkskanalen FKF v/bror Yngve Rahm, Sauherad v/sveinung Lindtveit, styringsgruppa v/geir Berge Nordtveit, fylkesmann v/kari Norheim-Larsen, fylkeskommunen v/tor Erik Baksås, Kviteseid v/torstein Tveito, Skien v/knut Einar Aas, Tokke v/nils Gjerde. Foto Britt Eriksen/Kanalen

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Strategi for kultur og kulturarv

Strategi for kultur og kulturarv Strategi for kultur og kulturarv 1 2 Innhold Kulturfylket.no.... 4 Kapittel 1: Verdensarv i Telemark. Rjukan-Notodden industriarv... 6 Kapittel 2. Telemarkskanalen regionalpark... 9 Kapittel 3. Kultur....

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen. regional planlegging i Norden ANP 2005:771

Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen. regional planlegging i Norden ANP 2005:771 Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging i Norden ANP 2005:771 Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i lokal og regional planlegging i Norden

Detaljer

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016

Næringsarbeid. Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 Næringsarbeid Forvaltningsrevisjon - Nome kommune 2015 :: 719 016 2 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1 1.3 Avgrensning...1

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK Programplan Utviklingsprogrammet for ARKTISK LANDBRUK - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 2 2. UTFORDRINGER FOR DET ARKTISKE LANDBRUK...

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2005 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002

Fylkesplan for Telemark 2002-2005 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002 Vedtatt av fylkestinget 13. juni 2002 Bokmål Tekstutgave 14.10.02 INNHOLD Kapittel Side 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 5 Utviklingstrekk og trender 5 Telemark i den regionale utviklingen på Østlandet 6 Regional

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer