Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark"

Transkript

1 Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning. Fag og studieplaner skal brukes til beskrivelse av alle studier som det tas opp studenter til og er bindende dokumenter mellom høgskolen og den enkelte student. Ved utvikling av nye fag- og studieplaner skal prosess for studieprogram følges i tillegg til denne veilederen. Endringer i allerede utarbeidede fag- og studieplaner reguleres av prosessbeskrivelser for studieplaner i Kvalitetshåndbok for utdanning. Strategisk plan legges til grunn når fag- og studieplaner utformes, og fagmiljøene oppfordres spesielt til å vektlegge at studentene styrker sin endrings- og utviklingskompetanse og utvikler et kritisk og reflekterende forhold til faglig viten og informasjon. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, fastsatt av KD i mars 2009, beskriver forventet læringsutbytte ved hjelp av kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Ved utforming av læringsutbytte legges disse kategoriene til grunn, dette beskrives ytterligere i veilederen. Veilederens del A og B samsvarer med malen som ligger i Nexus og er ment som et hjelpemiddel for å utarbeide/redigere studieplaner på en helhetlig måte for alle avdelinger i HH. Litteraturlister registreres ikke i Nexus og er ikke en integrert del av fag- og studieplanene, se del C for detaljer. Det er viktig at betegnelser som er like skrives likt gjennom hele studieplanen samt at språkbruk i del A og B samordnes. Innhold: A. Overordnet beskrivelse av studiet...2 B. Emnebeskrivelser...7 C. Litteraturlister D. Vitnemål og Diploma Supplement Vedlegg: 1) Kvalifikasjonsrammeverket 2) Kopi av mal fra Nexus (sammenfallende overskrifter som i veilederen) Versjon I, september 2010

2 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på fag/studieplan Master i Bachelor i Høgskolekandidat i Videreutdanning i Årsstudium i Halvårsenheter tituleres kun med studiets navn uten betegnelse foran 2. FS kode Dette er studieprogramkoden som skal registreres i det studieadministrative systemet/fs. Koden opprettes av studieadministrasjonen eller FS-kontoret etter at studieplanen er godkjent i studieplanutvalget. 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: xx 4. Dato for etablering 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Her beskrives bakgrunnen for studiet og behov for slik utdanning, samt særtrekkene ved studiet. Innledningen skal være kort og konsis. 8. Læringsutbytte Læringsutbytte skal her relateres til institusjonens overordnede målsetting. Det skal legges vekt på hvilken kompetanse studentene skal ha tilegnet seg ved fullført studium når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det presiseres at det ikke er tiltakene som skal beskrives men studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse ved endt studium. Læringsutbytte skal formuleres punktvis med utgangspunkt i nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (se vedlegg). Det skal skilles mellom læringsutbytteformuleringer i tre kategorier etter følgende presiseringer: Kunnskap: Faktakunnskap, begrepskunnskap, prosedyrekunnskap, metakognitiv kunnskap, erfaringsbasert kunnskap. Ferdighet: Evne til å kunne bruke tilegnete kunnskaper og/eller utøvende eller skapende evner. Eksempler: Analysere, reflektere og treffe begrunnede valg. Generell kompetanse: Generell kompetanse som oppøves gjennom fagstudier, og som kan ha overføringsverdi innenfor framtidig yrkesutøvelse. Eksempler: 2

3 Selvstendighet, ansvarlighet, læringskompetanse, kommunikativ kompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og samarbeid. Rammeverket er delt inn i tre sykluser, der første syklus er Bachelornivå (her inngår lavere grader), andre syklus er Masternivå og tredje nivå er Ph.d. 9. Målgruppe Her angis hvilke målgrupper studiet retter seg mot. Dette må vurderes svært nøye, også med tanke på markedsføring av studiet. Konferer gjerne med Kommunikasjonsenheten. Hovedmålgruppe (lokal eller nasjonal søkemasse, alder, utdanningsnivå, spesielle særtrekk) Hvor finner vi målgruppen (eventuelle arbeidsplasser, andre skoler, spesielle studiefordypninger etc.) Hva er viktig for denne målgruppen (spesielle interesser, hovedmål, hovedbudskap, hvorfor skal de velge dette studiet) Andre målgrupper (eventuelle andre grupper studiet retter seg mot) 10. Opptakskrav Opptakskrav reguleres av nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark, nasjonal forskrift om krav til mastergrad, forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark, eller rammeplaner. Følgende standardformuleringer kan benyttes for de forskjellige studier (standardformuleringer i kursiv): 1) Grunnutdanninger: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå (noen studier kan ha i tillegg ha karakterkrav eller krav om eksplisitte fag). Opptakskrav og ev tilleggskrav reguleres av nasjonal opptaksforskrift 2) Masterstudier: a) Dybdemastere Bachelorgrad eller annet utdanningsløp av minst 3 års omfang med (ett av to alternativer): i) fordypning på minst 80 studiepoeng i/innen... (fordypningskrav/fordypningskravvarianter må oppgis eksplisitt for den enkelte master) ii) integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innen (innen fagområdet for mastergrad dette må spesifiseres) Eventuelle karakterkrav må oppgis. b) Erfaringsbaserte mastere Bachelorgrad eller annet utdanningsløp av minst 3 års omfang og minst 2 års yrkespraksis innen etter fullført grunnutdanning. (yrkespraksis må defineres for den enkelte master, og skal være relevant for det aktuelle masterstudiet) 3

4 Eventuelle karakterkrav må oppgis Opptakskrav reguleres av (1) nasjonal forskrift om krav til mastergrad og (2) høgskolens egen forskrift om opptak til masterstudier 3) Videreutdanninger (utdanninger som bygger på annen høyere utdanning): I all hovedsak defineres opptakskrav til videreutdanninger etter tre hovedsystemer: a) Fullført grunnutdanning (fullført BA-grad, fullført lærerutdanning etc.) og eventuelt praksiskrav: I opptakskravet må type utdanning defineres, samt hvilken type praksis som dekker et eventuelt praksiskrav b) Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, og fag eller emner på høyskole/universitetsnivå og eventuelle praksiskrav: I opptakskravet skal det stå: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg må det angis hvilke fag/emner på høgere utdanningsnivå som kreves, samt hvilken type praksis som dekker et eventuelt praksiskrav. c) Opptakskravet er gitt gjennom rammeplan: Opptakskravet gjengis slik det er formulert i rammeplanen, i tillegg oppgis hvilken type praksis som dekker et eventuelt praksiskrav. Opptakskrav reguleres av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark, eller ved rammeplaner Studiets varighet, omfang og nivå Her angis: om studiet går på heltid/deltid normert studietid og antall studiepoeng nivå på studiet (grunnutdanning, videreutdanning, høgere grad) og navn på grad 12. Kompetanse Her angis hva studiet kvalifiserer for og hva slags kompetanse det gir i forhold til videre studier og arbeidsliv. Spørsmål som bør vurderes under arbeidet med studieplanen: Hvilken tittel får studenten etter fullført utdanning? Hvilke jobber kan man få? Er det etterspørsel etter denne utdanningen i markedet? Vis eventuelt til dokumentasjon av etterspørsel etter denne utdanningen i markedet. 13. Informasjonskompetanse Hver fagenhet vurderer i samarbeid med Høgskolebiblioteket hvordan det er mest hensiktsmessig å få informasjonskompetanse inn i studiets organisering. Kurset Kilder og kildebruk er likt på alle avdelinger, og det er særdeles viktig at alle studenter som ikke allerede innehar denne kompetansen, gjennomfører kurset. En deloppgave i informasjonskompetanse skal være en del av et obligatorisk arbeidskrav. Forslag til standardtekst: Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å 4

5 fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Høgskolebiblioteket tilbyr kurs Kilder og kildebruk til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte: man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse En deloppgave i informasjonskompetanse vil være en del av et obligatorisk arbeidskrav. Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket: Fronter-rom Biblioteket (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til Kilder og kildebruk, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse Bibliotekets studiehjelpside - https://www.hihm.no/hihm/hovedsiden/bibliotek/studiehjelp 14. Internasjonalisering Her angis når opphold i utlandet kan foregå, integrering av utenlandsoppholdet i utdanningen, og det sies eventuelt noe om aktuelle samarbeidsinstitusjoner. Det må sjekkes mot internasjonal koordinator på avdelingen at utveksling kan finne sted. Videre angis i hvilken grad man har et internasjonalt perspektiv i utdanningen; case fra andre land, utenlandsk pensumlitteratur, utenlandske gjesteforelesere m.v. 15. Undervisnings- og læringsformer Her angis de overordnede prinsipper for undervisning og læring. De mer spesifikke beskrivelser angis under de enkelte emnebeskrivelser, del B pkt Vurderingsformer Her angis de overordnede prinsipper for vurderingsformer som skal brukes. Detaljer rundt vurderingsformene som benyttes, beskrives under hver enkelt emnebeskrivelse. Innenfor det enkelte studium må det vurderes om de forskjellige vurderingsformene totalt sett er egnet til å bidra til at mål for studiet oppnås. Det må gjøres vurderinger når det gjelder eksamensform og omfang på emnene slik at disse samsvarer, se eksamensforskriften 9 pkt. 4. Bestått/Ikke bestått bør ikke brukes i et omfang som samlet overstiger halvparten av studiepoengene i en fag-/ studieplan (eksamensforskriftens 13 pkt. 3). 17. Studiets oppbygging, organisering og innhold Organisering av studiet hva gjelder undervisningssted og undervisningsopplegg: I de tilfeller undervisningen foregår utenfor HHs ordinære studiesteder angis det om det er et desentralt opplegg, et nettbasert opplegg, fjernundervisning osv. Der hvor samlinger benyttes, oppgis dette. 5

6 Merk at det ikke er anledning til å gjøre studieturer, ekskursjoner eller lignende som medfører store kostnader for studenten til en obligatorisk del av undervisningen, dette må være definert som valgfritt. Standard formulering om Fronter som skal inngå i teksten: Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen. Her gis en oversikt over hvilke konkrete emner, emnegrupper, eventuell praksis som tas i hvilket semester og i hvilken rekkefølge. Det redegjøres for hvilke valgemner som kan inngå i studiet. 6

7 B. Emnebeskrivelser Studieadministrasjonen på avdelingen skal kvalitetssikre emnebeskrivelsene med særlig tanke på vurderingsformer samt sette inn emnekoder for bruk i FS dersom disse foreligger, før oversending til studieplanutvalget. 1. Emnets navn 2. Emnekode Denne opprettes av studieadministrasjonen/fs-kontoret etter at planen er godkjent i studieplanutvalget. Ved større endringer i allerede godkjente planer (som eksempelvis antall semester, antall studiepoeng, emnets navn) må det vurderes i samarbeid med FSkontoret om det skal opprettes et nytt emne med en ny kode. 3. Studiepoeng 4. Semester 5. Språk 6. Sist revidert 7. Læringsutbytte Beskriver hvilken kompetanse studentene skal ha tilegnet seg ved sluttført studium når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det presiseres at det ikke er tiltakene som skal beskrives men studentens læringsutbytte med hensyn til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse- etter å ha gjennomført studiet av emnet. Læringsutbytte beskrives punktvis under de aktuelle kategoriene. Alle emner må ikke nødvendigvis innholde læringsutbyttebeskrivelser som er relatert til både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. En må imidlertid påse at læringsutbyttebeskrivelsene for emnene totalt i studiet må relateres til de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene som er oppført i studieplanen under A pkt. 8. Det er dermed vesentlig at læringsutbyttebeskrivelsene under de tre kategoriene ses i sammenheng. 8. Innhold Her skal emnets innhold beskrives i stikkords form, opplistet i strekpunkter. 9. Organisering og arbeidsformer Eksempler på innhold: kontinuerlig eller periodisert undervisning nettbasert, samlinger, kontinuerlig studieturer/ekskursjoner forelesning gruppearbeid veiledning, antall timer oppgis (per student) bruk av læringsplattform (Fronter) øvinger (utdypes) praksis (må angis i antall uker) 7

8 10. Forkunnskaper: Bruk en av følgende alternativer: a) Ingen spesielle krav b) Emne(r) XX (med emnekode) eller tilvarende, må være fullført og bestått c) Anbefalte forkunnskaper: 11. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Obligatoriske krav skal opplyses om i emnebeskrivelsen. Kravene listes opp punktvis. Godkjente obligatoriske krav skal kun være en forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen og skal aldri inngå i grunnlaget for karakterfastsetting. 12. Vurderingsordning 1) Vurderingsformer beskrives for hvert emne: skriftlig eller muntlig eksamen individuell eller gruppeeksamen (for gruppeeksamen må det oppgis om vurderingen gjøres individuelt eller for gruppen samlet) hjemmeeksamen mappevurdering (må defineres, se under) prosjektarbeid prosjektoppgave/fordypningsoppgave/bacheloroppgave/masteroppgave 2) Lengden på eksamenen må alltid oppgis. Varighet på to døgn eller mindre oppgis i timer (se eksamensforskriften 9-4), lengre eksamener i antall døgn/dager. 3) Karaktersystem som benyttes ved den enkelte eksamen må angis (se eksamensforskriftens 13) med følgende standardformuleringer: a) vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter b) vurderes til bestått/ikke bestått 4) Vekting av forskjellige eksamener må foretas dersom emnet består av flere deleksamener. Dette oppgis i prosent eller med brøk (og utgjør til sammen 100 %). Vær oppmerksom på at deler som skal telle svært lite ikke vil slå ut i den endelige karakteren, og at den endelige karakteren alltid forhøyes ved sammenslåing, noe som kan gi et uheldig resultat ved sammensatte karakterer hvor delelementer teller 50 %. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Dersom det er både en skriftlig vurdering og en muntlig må det fremgå om muntlig eksamen skal vektes i prosent eller skal virke justerende. Ved justeringer kan det utgjøre en karakter opp eller ned (det betyr i praksis at muntlig eksamen teller mer enn 50 %). Standardformulering som skal inngå i teksten dersom det benyttes deleksamener i ett eller flere emner: Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Mappevurdering er en annen måte å vurdere studentene på enn en vanlig eksamen. Det legges større vekt på at studentene får tilbakemeldinger undervis i læringsprosessen. Bruk av mapper innebærer at både prosess og produkt er viktig. Mappene legger streke føringer for de 8

9 læringsaktivitetene som iverksettes. Benyttes mappevurdering må det fremgå hva mappen skal inneholde og hvilke deler av mappen som skal være gjenstand for sluttevaluering. Dersom dette ikke kan defineres i emnebeskrivelsen, må en slik definering av innholdet i mappen foreligge ved studiestart og rapporteres til studieadministrasjonen. I tilfeller der det er tillatt med spesielle hjelpemidler til eksamen, kan dette opplyses her. Vurderingsordninger skal alltid kvalitetssikres med avdelingens studieadministrasjon. 13. Ansvarlig avdeling 9

10 C. Litteraturlister Litteraturlister utarbeides samtidig med at fag- og studieplaner utvikles eller revideres. Litteraturlister utformes i henhold til pkt. 1. og publiseres i henhold til pkt. 3. Det finnes mange metoder for å sette opp referanser. For litteraturlister til fag- og studieplaner anbefaler Høgskolen i Hedmark bruk av APA-standarden. 1) Hvordan lage litteraturlister Alle kildene, enten det er bøker, artikler eller websider, ordnes alfabetisk i samme liste. For veiledning om skriving av litteraturlister, gå til bibliotekets studiehjelpside og klikk på lenken til APA-standard: Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Bruk eksemplene som maler for forskjellige slags kilder. 2) EndNote et nyttig verktøy Referansehåndteringsverktøy benyttes for lagring og gjenfinning av referanser. HH har anskaffet referansehåndteringsverktøyet EndNote til bruk for ansatte og høyere grads studenter. Fra EndNote kan du generere litteraturlister i ulike formater, bl.a. APAstandarden. Det anbefales å bruke EndNote fordi det sikrer at referansene i litteraturlista blir utformet på en konsekvent måte. Det er også tidsbesparende å lage litteraturlister med EndNote, og det er enkelt å oppdatere lister. Biblioteket gir veiledning i bruk av EndNote. 3) Publisering og lagring 1) Høgskolens nettsider: Litteraturlister skal være klare for publisering på nettsidene innen 1. juli. Listene publiseres på følgende måte: Listene konverteres til PDF-dokumenter og legges under på fanen Litteratur i venstre meny. Det enkelte campus velger selv om litteraturlisten legges ut som et samledokument for alle emner som tilbys det aktuelle semester, eller med et dokument knyttet til hvert enkelt studium. Det viktige er at listene plasseres under riktig campus og med riktig årstall. Studieadministrasjonen på hver campus har ansvar for denne publiseringen. 10

11 D. Vitnemål og Diploma Supplement Vitnemål og Diploma Supplement er ikke en del av studieplanen, men elementene som inngår i disse er nært knyttet til innholdet i planen og bør utarbeides på samme tid. 1. Vitnemål Vitnemålets side 2 skal gi en generell beskrivelse av utdanningen, forankret i studieplanen. Teksten skal inneholde: kort beskrivelse av studiets innhold omtale av eventuell obligatorikk omtale av andel valgfrie emner omfang av eventuell praksis antall studiepoeng 2. Diploma Supplement Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg og gir en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd (Jf. UH loven 3-11). Det erstatter ikke studentens vitnemål, men supplerer dette. Alle studenter som fullfører en yrkesrettet utdanning eller oppnår en grad skal få utstedt et Diploma Supplement. (Forskrift om eksamen ved HH, 18). Følgende tekst må utarbeides på engelsk: 1) Main fields of study for the qualification: Liste over hovedfelter (emnegrupper og lignende) med studiepoeng. 2) Access requirements: Spesielle opptakskrav. 3) Programme requirements: Obligatoriske emner Dersom det er praksis i studiet, skal omfanget beskrives her. 4) Access to further study: Beskrivelse av hva studiet kvalifiserer for av videre utdanning. Maks antall tegn for tekst i DS: 4000 (inkl mellomrom). Kontakt eventuelt FS-kontoret for å se eksempler på tilsvarende tekster. Ferdige utarbeidede tekster skal sendes Studieseksjonen i HA v/fs-kontoret. 11

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid. Bakgrunn for

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 PT2: Kosthold og coaching Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Dette er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium på bachelornivå. Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Modul 8 Studieplan Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 30.04.2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer