Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Direktøren i Helseetaten Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Turid Glærum, Lene Haugen, , Arkivkode: TILDELINGSBREV HELSEETATEN Innhold 1. Innledning Utfordringer Årsbudsjett 2015 bystyrets vedtak Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Planlegging - omstilling og effektivisering Mål og resultatkrav i Andre områder for oppfølging i Forhold som gjelder alle virksomheter Spesifikt for EST sektor Styringsdialog og resultatoppfølging Styringsdialog og møteplan Rapportering og resultatoppfølging Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post:

2 1. Innledning Bystyret vedtok budsjett og økonomiplan for perioden , Byrådsavdelingen viser til Sak1, Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettvedtak av , og meddeler med dette forventninger, krav og føringer knyttet til gjennomføringen av budsjettet. Budsjettet er det overordnede styringsdokumentet i all virksomhetsstyring. Tildelingsbrevet vil stå sentralt i resultatoppfølgingen og styringsdialogen i I det etterfølgende gis utfyllende informasjon om vedtatt budsjett, oppdrag og administrative presiseringer knyttet til gjennomføring av budsjettet. Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST) legger til grunn at Helseetaten setter seg inn i de styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune. Etaten skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, instrukser og rutiner. Det forutsettes at etaten i tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verbaler og flertallsmerknader, holder seg orientert og følger opp og vedtak i andre saker de vil kunne bli berørt av gjennom året. Brukermedvirkning skal praktiseres. Brukerens erfaringer og synspunkter skal tas i betraktning i alt arbeid knyttet til planlegging og utforming av tiltak og tjenester. Byrådsavdelingen understreker etatsdirektørenes plikt til gjennom egen byrådsavdeling å holde byrådet løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten når det gjelder overholdelse av budsjett, jf instruks for virksomhetsledere, vedtatt økonomireglement og gjeldende kvalitetskrav. Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos den enkelte etatsdirektør. 2. Utfordringer Oslo kommune har flere utfordringer og oppgaver som fordrer felles innsats fra hele organisasjonen. Det er derfor viktig at virksomhetene, i tillegg til sine virksomhetsspesifikke oppgaver, også tar ansvar for slike felles utfordringer og oppgaver. Befolkningsveksten Oslo står overfor vil kreve samordning, god planlegging og grundige behovsanalyser. Effektivisering, forenkling og modernisering av tjenestene er helt avgjørende for å sikre brukerne tjenester av tilstrekkelig god kvalitet. I det etterfølgende refereres noen virksomhetsovergripende utfordringer som krever felles innsats. I tillegg omtales utfordringer på noen prioriterte områder innenfor EST sektoren hvor etaten har et særlig oppfølgingsansvar og/eller et medansvar for måloppnåelse. Forholdene som omtales vil være tema i styringsdialogen gjennom året og det forventes at forslag til forbedringer tilbakemeldes. 2

3 Generelle utfordringer Oslo er en by i sterk vekst. En raskt økende befolkning gir byen et godt utgangspunkt for å videreutvikle Oslo, tilføre nye kvaliteter i ulike deler av byen, tenke nytt rundt måten vi løser oppgaver på, og er et viktig bidrag til fremtidig innovasjon og verdiskaping. Samtidig utfordres kommunens økonomi gjennom et stadig økende behov for investeringer og utbygging av kommunale tjenester. Hovedmålet med kommunens moderniseringsarbeid er bedre tjenester til kommunens innbyggere. Arbeidet vil omfatte en rekke tiltak hvor det legges til rette for innovasjon og nytenkning for at midlene skal rekke lengre og tjenestene til brukerne skal bli enda bedre. Moderniseringen innebærer en gjennomgang av kommunens leveranser av tjenester, herunder arbeidsprosesser og organisering og hvordan IKT-verktøy kan bidra til bedre og mer effektive tjenester. Moderniseringsarbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. I Sak1 er beskrevet felles utfordringer og satsinger på prioriterte områder som bygger opp under byrådets visjon for Oslos utvikling, «Oslo 2030: Smart, trygg og grønn». De prioriterte områder med tilhørende forventinger er: Digitalisering for bedre service og enklere arbeidsprosesser: Tjenestene Oslo kommune tilbyr byens innbyggere skal leveres digitalt der dette er mulig og hensiktsmessig. Selvbetjeningsløsninger for brukerne, helelektroniske prosesser i saksbehandling og tjenesteyting skal vektlegges Redusere og fjerne eventuelle tidstyver for å frigi tid til kjerneoppgavene Enklere regelverk og arbeidsprosesser: interne regelverk og styrende dokumenter skal gjennomgås for å forenkle, standardisere, og sikre relevante, oppdaterte og lett tilgjengelige dokumenter. I tillegg tas initiativ overfor staten for å etablere en prosess med sikte på forenkling av statlig regelverk. Målindikatorer og rapportering: Byrådet har en ambisjon om at antall mål i Sak 1 skal reduseres og at det skal være fokus på effekt for brukeren. Målene skal være tydelige og så langt som mulig målbare. Rapporteringen skal tilpasses dette, være ressurseffektiv og gi styringseffekt. Mer innovative kommunale anskaffelser: er avgjørende for at kommunen også i kommende år skal kunne yte gode tjenester til byens befolkning. Anskaffelsene skal være kostnadseffektive, og kontraktsoppfølgingen effektiv. Nytenkning, omstillingsevne og et tettere samarbeid med næringslivet og andre kommuner er nødvendig for å sikre gode tjenester til borgerne. Forenkling og standardisering av kommunens investeringer: standard funksjonelle kravspesifikasjoner for ulike typer formålsbygg skal legges til grunn for å forenkle prosessene og redusere kostnader. For i større grad åpne for ulike og innovative løsninger skal kravspesifikasjonene utvikles fra tekniske løsningsbeskrivelser til en spesifisering av funksjonelle krav. Kompetanseutvikling: Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver. For å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere skal ledelseskulturen være tillitsbasert og relasjonsorientert. Kompetansetiltak som støtter kommunens moderniseringsarbeid skal vektlegges. 3

4 Prioriterte områder hvor etaten har et særlig ansvar Videreutvikling av legevakttilbudet i Oslo Befolkningsøkningen i Oslo, sammen med en økning i tilstrømming av pasienter til legevakten tilsier at det er et stadig behov for å utvikle den akuttmedisinske kjeden. Gjennomføring av nødvendig ombygging av Legevakten i Storgt 40 er i full gang. Samtidig er byrådet opptatt av framdrift i arbeidet med å etablere en ny storbylegevakt, og at akuttilbudene ved Aker videreutvikles. Det er nødvendig med nært samarbeid mellom Helseetaten og spesialisthelsetjenesten i dette arbeidet. Innovasjon og digitalisering på helse og sosialsektoren og i eldreomsorgen Oslo har en demografiutvikling som medfører at dagens måte å levere tjenester på ikke er bærekraftig. Teknologi og innovasjon i tjenesteutviklingen er nødvendige satsninger i årene fremover. Folkehelse Byrådet ønsker å redusere forekomsten av psykiske helseproblemer blant Oslos befolkning. Alle virksomheter har ansvar for å fremme folkehelse i sitt arbeid. Barn og unge skal gis særlig oppmerksomhet i det lokale psykiske helsearbeidet, og tilgjengelige lavterskeltilbud innen psykisk helse, både for barn og voksne, anses som viktig. Byrådet vil at bydelenes arbeid med å forebygge psykiske helseproblemer og rus intensiveres. Oslos andel av regjeringens satsing på rusomsorg og psykisk helse er tilført bydelene med henholdsvis 20 og 11 mill. Deltakelse i meningsfylt arbeid eller aktivitet som bryter sosial isolasjon er tiltak som forventes prioritert Helsestasjon og skolehelsetjeneste Byrådet har videreført og styrket satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten som er de viktigste lavterskel helsetilbudene for barn og unge. Skolehelsetjenesten skal oppleves mer fleksibel og tjenesten skal gjøres mer tilgjengelig. Vold i nære relasjoner Vold og overgrep i nære relasjoner har store konsekvenser både for dem som rammes og for samfunnet. Gjennom opplæring av kommunens ansatte, lokal forebygging og tett oppfølging av de som rammes, vil byrådet redusere volden. 3. Årsbudsjett 2015 bystyrets vedtak 3.1 Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Helseetatens pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2015 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Driftsbudsjettet Nedenfor følger vedtatt driftsbudsjett, slik dette skal innrapporteres i tertialrapporteringen, jf. OKS-spørremal (OK044 og OKS051). 4

5 Kap / Artsgr. Regnskap 2013 Dok Beløp i 1000 kr Budsjett Helseetaten (EST) 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter komm egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Endringene fra byrådets budsjettforslag i Sak 1 til bystyrets budsjettvedtak er slik: Byrådets forslag Sak tall i tusen Tilleggsinnstillingen endring egenandel uføre og AFP prosjekt veteraner e internasjonale operasjoner psykisk helsearbeid fra kap Bystyrets budsjettbehandling Reversert rammekutt Geriatrisk ressurssenter Tilskudd; Foreningen Sjøen for alle * Rammereduksjon i økonomiplanperioden Helseetaten skal i planperioden ta ned driftsutgiftene med nærmere 9,5 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett Brutto rammereduksjon i etatens drift år for år i planperioden fremkommer slik: tall i tusen 314 HEL Brutto rammereduksjon, akkumulert * under bystyrets behandling av budsjettet ble rammereduksjonen reversert med 2 mill. fra og med

6 Investeringsbudsjettet Det vises til Instruks for investeringer kap i Økonomireglementet: Nedenfor følger vedtatt investeringsbudsjett slik dette skal rapporteres på hvert tertial (OKS046). Investeringsbudsjettet Kap / Artsgr. Regnskap 2013 Dok Beløp i 1000 kr Dok Helseetaten (EST) 01 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Det er bevilget 7,5 mill. årlig til fornying av inventar og utstyr i økonomiplanperioden. Sentrale avsetninger Formål Avsatt Ressurssenter for migrasjonshelse Aker Medfinansiering, offentlig PhD Samarbeidsutvalg, sekretariat tvisteutvalg x Veteranprosjekt Tilskuddsmidler rådgivning og veiledning til gravide Kvalitetsrevisjoner i sykehjem og hjemmetjenester Pårørendeskolen Modell for hverdagsrehabilitering x Etaten fakturerer OUS for tilsvarende beløp Fordeling av andre sentrale avsetninger vil bli vurdert senere Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Etaten bør være kjent med følgende verbalvedtak og flertallsmerknader i budsjettet for 2015: H13 (A10) Foreldreveiledningsprogrammet (ICPD) Bystyret ber byrådet orientere Bystyret om hvordan foreldreveiledningsprogrammet (ICDP) kan brukes mer standardisert og målrettet, både bydelsvis og gjennom sentrale intensivkurs. 6

7 Helse- og sosialkomiteens merknad: Foreldreveiledningsprogram ICDP Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V, R og F er glade for at forsøket med et intensivert ICDP-foreldreveiledningsprogram i vinterferien 2014 på Oslo Voksenopplæring ble vellykket. Disse medlemmer er også glade for at byrådet velger å fortsette dette tilbudet i vinterferien Basert på disse erfaringene mener disse medlemmene man bør vurdere om det også er andre perioder i løpet av året man skal kunne tilby et sentralt intensivt ICDP-kurs. Administrativ presisering Etter gjennomført kurs uke 8/2015, oppsummeres erfaringene og muligheten for utvidelse av tilbudet vurderes sammen med Voksenopplæringen. Etaten vurderer og gir innen innspill til utkvittering av verbalvedtaket. Flertallsmerknader Klinikk for migrasjonshelse Komiteen viser til det pågående arbeidet i Helseetaten med å omorganisere migrasjonshelsetilbudet for å samle og sikre den nødvendige kompetanse. Komiteen forutsetter at dagens organisering videreføres inntil komiteen blir orientert om mulig ny organisering og tilpasninger. Velferdsteknologi Komiteen er fornøyd med etatens holdning til utvikling av elektronisk samhandling med innbyggere og tjenestemottakere gjennom velferdsteknologi. Komiteen ønsker økt bruk av teknologiske løsninger tilpasset brukerne. Komiteen ønsker rask fremdrift i utviklingen av «Legevakt-app». Komiteen mener satsingen på velferdsteknologi innen omsorgssektoren er viktig og er glad for at det settes av 20 mill. til formålet i Komiteen er opptatt av at trygghetspakker, medisinhåndtering, varslingssystemer på institusjoner, bruk av nettbrett for beboere og andre prosjekter videreutvikles i tett samarbeid med fagmiljøene, de ansatte og brukerne. Komiteen viser til det pågående arbeidet i Helseetaten med velferdsteknologi og ber om at byråden holder komiteen orientert om fremdrift og innhold i dette arbeidet. Kvalitetsmålinger Komiteen syns det er positivt at etaten jobber med å forberede alle kvalitetsmålingssystemer for sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Komiteen mener bedre metoder for kvalitetsmåling vil bidra til kvalitetsutvikling. Komiteen ønsker økt fokus på kompetansehevende tiltak og språkopplæring for både faglærte og ufaglærte. HIV-forebygging Komiteen merker seg spesielt at Helseutvalget for bedre homohelse sitt tiltak «Sjekkpunkt» har truffet godt og byrådets forslag om økt støtte muliggjør videreføring og satsing på nye arenaer. Komiteen viser til at det er avgjørende at risikogruppene øker testaktiviteten for å begrense HIV-smitten og at dette arbeidet også støttes av statlige midler. Komiteen viser videre til at HIV Norges arbeid er foreslått styrket i byrådets budsjettforslag. 7

8 Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt gjelder: H6/2014 Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for H30/2013 Vern for eldre Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen. I tillegg minnes om følgende flertallsmerknader fra Helse og sosialkomiteen i forbindelse med behandlingen av årsberetningen for 2013: Legevakten Komiteen ser positivt på at Legevaktsentralen har redusert andel tapte anrop fra 24,5 % til 15,8 %. Komiteen vil fortsatt understreke viktigheten av å jobbe videre med å få redusert andel tapte anrop. Komiteen viser til at overgrepsmottaket ble styrket i budsjettet for Komiteen er positiv til at overgrepsmottaket har kunnet behandle 8,2 % flere i 2013 og at ventetiden på rettsmedisinske erklæringer er blitt redusert til et par måneder. Komiteen ser en forbedring i oppfølgingen av overgrepsutsatte, og at 70 % kommer tilbake til oppfølging er et positivt tegn. Komiteen er fortsatt bekymret over at en manglende konklusjon om lokalisering av ny storbylegevakt gjør at kommunen må bruke betydelige midler til akuttvedlikehold i uoverskuelig fremtid i de lokalene bystyret ønsker skal fraflyttes. Arbeidet med å fastsette lokalisering av ny storbylegevakt må ha høy prioritet. Samtidig må man sikre at dagens legevaktlokaler er i forsvarlig stand frem til nye lokaler er avklart. Komiteen viser til det økonomiske tapet Legevakten har pga. manglende egenandelbetaling fra pasientene. Komiteen mener det er viktig å få på plass bedre rutiner for innkreving av egenandel. Flertallsmerknader årsberetning og merknader årsoppgjør 2014 Når det foreligger flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2014, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2014, som krever oppfølging fra etatens side forutsetter byrådsavdelingen at etaten følger opp disse. 8

9 3.1.3 Planlegging - omstilling og effektivisering God forhåndsplanlegging og risikovurderinger er et viktig virkemiddel for å kartlegge om mål, planlagte aktiviteter og faktisk aktivitetsnivå ved utgangen av 2014 er i samsvar med bystyrets vedtatte budsjettramme for Etaten bes foreta en beregning av omstillingsbehovet i 2015 basert på følgende forutsetninger: Kostnad i 2015 ved videreføring av aktivitetsnivå i pr Øremerkede midler benyttet i Eventuelt overført merforbruk 2014 etter 5 % -regelen - Eventuelt overført mindreforbruk fra 2014 etter 5 % - regelen +/- Konsekvensjustering som følge av oppgaveendringer i Vedtatt nettobudsjett for Øremerkede midler i vedtatt bystyrets budsjettvedtak 2015 = Omstillingsbehov - Forventet effekt av allerede vedtatt/iverksatt aktivitetsreduksjon i etaten = Omstillingsutfordring Planlegges dekket gjennom nye effektiviseringstiltak uten aktivitetsreduksjon Planlegges dekket gjennom nye tiltak med aktivitetsreduksjon Beregnet omstillingsbehov skal sendes til byrådsavdelingen innen 13.februar. Dette vil være et sentralt tema i første oppfølgingsmøte i I etatsoppfølgingen gjennom året vil rapportering på økonomi, status og fremdrift på omstillingstiltak være faste tema jf. pkt 4 om styringsdialogen. Pensjon Pensjonskostnaden er et uttrykk for veksten i pensjonsforpliktelsene, og vil derfor avhenge av individene som til enhver tid er tilknyttet ordningen. Virksomheter med 50 ansatte eller mer betaler egenandeler for nye uførepensjonister og førtidspensjonister. I vedtatt budsjett er satsen for beregning av pensjonsutgiftene satt til 20,9 % av lønnsgrunnlaget. 3.2 Mål og resultatkrav i 2015 Sak 1 utgjør en vesentlig del av bystyrets beslutningsgrunnlag og kommuniserer byrådets politikk overfor virksomheter og allmennheten. Byrådets prioriteringer og profil fremgår i Sak 1 del 1. I del 2 fremgår økonomiske rammer, mål, strategier og tiltak for å nå vedtatte prioriteringer og profil. Byrådsavdelingen ber etaten merke seg disse og gjør oppmerksom på alle mål angitt i kulepunkter forventes omtalt i etatens årsberetning. Nedenfor gjengis overordnede mål i del 1 som er spesielt relevant for etaten: Redusere forekomsten av livsstilssykdommer og psykiske helseproblemer i befolkningen God beredskap mot brann, terror og andre uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon 9

10 Byrådets mål for Helseetaten i del 2 er: at helseforskjeller i Oslo reduseres at volds- og voldtektsrammede får den hjelp og oppfølging de har behov for at andelen 5-åringer med friske tenner økes til 80 % innen 2018 Strategier og tiltak med administrative presiseringer: Tiltak: i samarbeid med bydelene sikre gode rutiner for helseundersøkelse og helsetjenestetilbud til immigranter - sørge for at førstegangs helseundersøkelse av immigranter overføres til bydelene, på en måte som sikrer faglig kvalitet. Gi veiledning og tilby opplæring til fastleger som foretar undersøkelser. Tiltak: ha fagsystemer med høy sikkerhet og gode kommunikasjonsløsninger - videreføre arbeidet med elektronisk meldingsutveksling, etablere løsning for elektronisk varsling av pårørende, etablere skannerløsning og gjennomføre annet nødvendig forbedringsarbeid på pleie- og omsorgsområdet - sluttføre utviklingen av og påbegynner innføringen av kommunens nye sosialsystem - integrere en arkivmodul og gjennomføre generelle forbedringer i kommunens system for boligsosialt arbeid - påbegynne arbeidet med utvikling av nytt bostøttesystem - etablere ny integrasjonsløsning og ny refusjonsordning i kommunens flyktningesystem - videreføre arbeidet med innføring av eget IKT system for Individuell Plan Tiltak: arbeide for elektronisk løsning som gir mulighet for enkel og trygg kommunikasjon mellom helsesøster og elever - påbegynne arbeidet med etablering av enkel og trygg løsninger for elektronisk kommunikasjon mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og foreldre og elever samt etablere skannerløsning i tjenestens fagsystem. EST ønsker et samarbeid om bruk av tjenestedesign som grunnlag for utvikling av kommunikasjonsløsning. Tiltak: barn og unge får helsekontroller i samsvar med anbefalinger i nasjonal veileder - kartlegge om bydelene følger opp de anbefalte kontrollene i nasjonal veileder, og rapportere resultatet til byrådsavdelingen innen Tiltak: redusere andelen unge som røyker - oversende tiltaksplanplan til EST for hvordan andelen unge som røyker kan reduseres. Frist Tiltak: gjennomføre opplæring for å øke kompetansen til å forebygge og følge opp vold i nære relasjoner - følge opp Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Gjennomføre kompetanseprogram i samarbeid med RVTS og bistå bydelene i utviklingen av lokale planer. Arrangere fagsamlinger for bydelenes koordinatorer. 10

11 Tiltak: gjennomføre tannhelsekontroller på de tidspunkter det er planlagt og samarbeide med bydelene om tiltak for å bedre tannhelsen hos småbarn - gjennomføre plan for innhenting av etterslepet i kontrollinnkallinger i Tannhelsetjenesten. Status for omfang av etterslep rapporteres månedlig til EST. Tiltak: etablere rådgivningstjeneste for synshemmede - det ansettes to synspedagoger. Det foretas en gjennomgang av organisering, oppgaver og ressursbruk ved Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Rådgivningstjenesten for synshemmede integreres i Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Tiltak: videreutvikle kvalitetsmålingssystemet for pleie og omsorgstjenestene med nye og bedre kvalitetsindikatorer - gjennomføre nødvendige tilpasninger og endringer i kvalitetssystemet for pleie- og omsorgstjenestene slik det fremgår av byrådssak 241/2014 avgitt av byrådet til behandling i bystyret. Andre administrative presiseringer: - foreta en grundig gjennomgang og sikre at Legevakten drives så effektivt som mulig, sørge for korrekt og optimal takstbruk i Legevakten og ha en løpende dialog med byrådsavdelingen om inntektsbortfall og håndtering av dette - bidra aktivt til gjennomføringen av KVU for ny storbylegevakt før sommeren - arbeide for opptrapping av Kommunal akutt døgnenhet (KAD) til full kapasitet i innhente oversikt over helseinformasjonen som formidles i introduksjonsordningen, og vurdere om det er behov for å anbefale endringer. EST informeres om resultatet av arbeidet - koordinere oppfølging av Handlingsplan for psykisk helsearbeid som avgis av byrådet 1. kvartal EST kommer tilbake til mer detaljert bestilling når saken er ferdigbehandlet i bystyret - følge opp gjennomføring og erfaringer i pilotbydelene for Fafus (Familieplanlegging og forebygging av uønskede svangerskap og abort) og forsøk med gratis prevensjon ved å innhente statusrapport fra bydelene og oversende disse til EST og Etaten skal utlyse og tildele tilskudd første halvår til rådgivning og veiledning i tråd med bystyrets vedtak i bystyresak 347/14 Forebygging av uønskede svangerskap og abort. Det kan søkes støtte til veilednings-, informasjons- og hjelpetiltak til kvinner og familier som er i en vanskelig situasjon på grunn av ikke planlagt graviditet eller utfordringer knyttet til svangerskapet. Tiltak som utfyller kommunens tilbud og stimulerer til økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommune prioriteres. Søknader fra kommunale tjenester må omfatte samarbeid med frivillig organisasjon for å komme i betraktning. Søknadsprosessen kvalitetssikres i samarbeid med Velferdsetaten. - koordinere bydelenes tilbud til russen om meningokokkvaksine, og bistå i å gjøre tilbudet kjent. Etaten skal innhente oversikt over andel som har mottatt tilbudet og rapportere dette i 2.tertialrapport - holde oversikt og føre oppdatert liste over fastleger som er med i ordningen for oppfølging av pasienter i Oslo som har rett til legetjenester, men ikke står på fastlegeliste 11

12 - følge opp rapport fra OECD ved å utarbeide forslag til kvalitetssystem for fastlegene og legene ved Legevakten - igangsette arbeid med rullering av folkehelseplan for Oslo - etaten skal i løpet av 1.tertial 2015 utarbeide en samlet rapport med informasjon fra virksomhetenes årsmeldinger og årsberetninger 2014, knyttet til resultatene av satsningen i Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser bystyresak 280/12. - fortsette med arbeid med å følge opp ansatte i bydelene som gjennomfører brannsikkerhetssjekker hos brukere av hjemmetjenesten - Etaten skal følge opp relevante tiltak i avgitt sak 249/14 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser rullering kartlegge døves behov for omsorg+ boliger og oversende resultat av kartleggingen til byrådsavdelingen innen tilskrive senior- og eldresentrene om tilskuddsordning som gir mulighet til å søke på midler til treningstilbud for brukerne sentrene om ordningen og innen 1.mars 2015 gjennomgå innkomme søknader samt fremme forslag til fordeling av midlene - videreføre påbegynt arbeid med kvalitetsrevisjoner og bruker- og pårørendeundersøkelser i samlokaliserte boliger for psykisk utviklingshemmede. - utvikle ernæringstiltak for beboere i samlokaliserte boliger for psykiske utviklingshemmede - fullføre prosjektet med utvikling av en «Oslo-modell» for hverdagsrehabilitering, med mål om implementering i alle bydeler - koordinere arbeidet innen velferdsteknologi og etablerer et 4-årig program for teknologiog tjenesteutvikling i EST-sektor (Velferdsteknologi i Oslo), samt utvikle styringsdokument med prioriteringsnøkkel for tildeling av midler innen området. Av programmet skal ansvarsforhold og rapporteringslinjer framgå, og det skal tilpasses ny IKT-strategi i EST og retningslinjer fra FIN for etablering av infrastruktur - i samarbeid med Nordic Innovation og hovedstedene i Norden koordinerer Oslo kommunes deltakelse i innovasjonsprosjekt: The Nordic Independent Living Challenge og Nordic Business and Living Lab Alliance on independent living - videreføre arbeidet med å tilrettelegge for Oslo kommunes seniorpriser - gjennomføre kontraktsoppfølging og kontroll av ansattes lønn- og arbeidsforhold hos private leverandører i brukervalgsordningen i tråd med lover, forskrifter og kommunens føringer - følge opp personelltiltak i pleie og omsorg under Kompetanseløftet sørge for at kompetansetiltakene i pleie- og omsorgstjenestene også innrettes mot implementering av rutiner knyttet til ernæring, utforming av ernæringsplaner og journalføring i Gerica - i samarbeid med Opplæringskontoret for helse- og omsorgsfagene tilrettelegge læreplasser og ta imot lærlinger i henhold til måltall - i god tid før sommeren 2015 arrangere en kompetansehevende konferanse for alle ansvarlige for ernæring og tannhelse i sykehjem 12

13 Vedtatte måltall Måltall for: Måltall Restultat Måltall Måltall Legevakten Prioritet RØD, ingen ventetid 100 % 100 % 100 % 100 % ORANGE, < 20 min.1) 90 % 63 % 90 % 90 % GUL, < 60 min. 90 % 61 % 90 % 90 % GRØNN, < 120 min. 70 % 79 % 70 % 70 % BLÅ2) 1) Pga. krevende logistikk er måltallet for 2014 basert på 20 min.ventetid mens det i 2013 var 10 min. 2) Henvises til rådgivning hos sykepleier Måltall for: Måltall Restultat Måltall Måltall Tannhelsetjenesten Andel 5-åringer med friske tenner - 71 % - 76 % Dekningsgrad (% ) Gruppe a (0 18 år) Gruppe b (psykisk utviklingshemmede) Gruppe c (eldre, syke og uføre) Gruppe d (de som fyller 19 eller 20 år) Merknad: Dekningsgrad rapporteres kun som årsresultat. 3.3 Andre områder for oppfølging i Forhold som gjelder alle virksomheter Nedenfor følger forventninger på prioriterte områder gjeldende alle virksomheter. Det forventes at virksomhetene: gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelse på innen , resultatet skal meddeles byrådsavdelingen reviderer lokal tiltaksplan for anskaffelser og sender denne til EST med kopi til UKE innen implementerer kravene i informasjonssikkerhetsinstruksen, sender Virksomhetsleders egenerklæring til EST innen og rapporten Ledelsens gjennomgang innen Malene ligger på intranett: kompetanseetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryid= Her ligger også tilgjengelig mal for Ledelsens gjennomgang og andre maler som kan benyttes i arbeidet med implementering av kravene informasjonssikkerhetsinstruksen. innen tilbakemelder egen effektivisering og gjennomførte forenklingstiltak, og eventuelle forslag til forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som måtte oppleves unødvendig har rutiner for løpende rapportering av hendelser på datasikkerhetsområdet til byrådsavdelingen, FIN og UKE har rutiner for rapportering til UKE om planlagte endringer i sektor/fagsystemer som påvirker felles kommunal IKT-infrastruktur. Det forutsettes at systemeiers/tjenesteeiers 13

14 rapportering er basert på risikovurdering av konsekvenser for sentral IKT infrastruktur av planlagte endringer og at det iverksettes tiltak for å forebygge hendelser identifiserer personressurser og potensiale for kompetansemobilisering som kan bidra i digitaliseringsarbeidet, og som kan delta i arbeidet med identifisering av felles behov og digitale tjenester har allokert ressurser, sikrer datakvalitet og gjennomfører implementering av endringer som kreves for oppstart av A-melding i samråd med det sentrale prosjektet i Utviklingsog kompetanseetaten følger opp byrådssak 14/14 Felles prinsipper for Universell utforming i Oslo kommune, vedtatt av bystyret i sak 158/14 Byrådssak 14/ Spesifikt for EST sektor EST har også forventninger knyttet til følgende områder hvor måloppnåelse betinger innsats i alle kommunens virksomheter. Omdømme For å bidra til et godt omdømme for etaten selv, sektoren og Oslo kommune som helhet, skal Oslo kommunes verdier om brukerorientering, respekt, engasjement og redelighet samt etiske regler legges til grunn i styring av virksomheten. Etaten skal i samarbeid med byrådsavdelingen bidra til et helhetlig og koordinert kommunikasjonsarbeid for å fremme sektorens omdømme. Det skal utøves profesjonell mediehåndtering. Dette forutsetter klare rutiner for håndtering og varsling av planlagte og uforutsette informasjons- og mediesaker. Forvaltningslovens 11a og «Instruks om svarfrister for henvendelser fra publikum», vedtatt skal følges. Forespørsler skal besvares uten ugrunnet opphold. Skriftlige henvendelser skal besvares skriftlig og dersom det ikke kan svares innen 14 dager, skal det gis et foreløpig skriftlig svar med angivelse av når svar kan ventes. Sykefravær I Sak1 er måltallet for sykefraværet i Oslo kommune samlet satt til 8,3 %. Byrådsavdelingen forventer at bydeler og etater følger opp sykefraværet og iverksetter tiltak som reduserer sykefraværet i den enkelte virksomhet med 10 %. Beredskap Etaten skal ha en oppdatert beredskapsplan og gjennomføre beredskapsøvelse minimum en gang per år. Universell utforming Det forventes at etaten utarbeider handlingsplan for universell utforming som rulleres årlig. Universell utforming skal være en del av virksomhetsstyringen og vil inngå i styringsdialogen mellom byrådsavdelingen og etaten. Det vil i løpet av 1. kvartal 2015 bli utarbeidet mal for rapportering som skal innarbeides i de årlige rapporteringene til byråd/bystyre. Lærlinger Etaten skal i samarbeid med Opplæringskontoret for helse- og omsorgsfagene tilrettelegge læreplasser og ta imot læringer i henhold til måltall 14

15 Traineeordningen Byrådet etablerte traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Prosjektperioden er forlenget med 2 år til ut Virksomhetene oppfordres til å ha tett dialog med prosjektet og bes om å vurdere om ledige stillinger kan lyses ut for denne målgruppen. Søkbare tilskuddsordninger på helse- og sosialområdet og innen eldreomsorgen Det forventes at etaten holder seg oppdatert og søker på aktuelle statlige tilskuddsordninger. Søknader skal sendes med kopi til byrådsavdelingen. Folkehelsearbeid Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle virksomheter og helsekonsekvenser skal vurderes i alt planarbeid. Folkehelseplan for Oslo ble vedtatt av bystyret i Etaten skal integrere folkehelseplanens intensjoner og innsatsområder i sitt arbeid. Aldersvennlig by Byen vokser og befolkningen over 60 år øker mest fremover. Oslo tar i bruk medlemskapet i Verdens Helseorganisasjons (WHO s) nettverk for aldersvennlige byer og utvikler indikatorer som måler om Oslo i årene fremover er en aldersvennlig by. Arbeidet er sektorovergripende og ledes av EST med deltakelse fra øvrige byrådsavdelinger og Det Sentrale Eldrerådet. Aldersvennlighet skal tas i betraktning i alle virksomheter og være et premiss i utviklingen av tiltak og tjenester til befolkningen. Aldersvennlig by handler også om å gjøre byen mer tilgjengelig og bedre for alle byens innbyggere. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse har som mål å legge forholdene til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne ha et mest mulig aktivt og selvstendig liv med deltagelse og likestilling. Alle virksomheter i Oslo kommune har et ansvar for gjennomføring av planen. I byrådssak 249/14 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser- rullering omtales følgende under delkapittel for innsatsområde Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelser: Virksomhetene skal sørge for at HR, HMS-ansvarlige og andre ansatte som arbeider med målgrupper er kjent med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Videre er det uttalt at alle virksomheter utarbeider egne handlingsplaner for mennesker med funksjonsnedsettelser med konkrete tiltak på denne planens satsingsområder. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Bystyret har vedtatt SAK 275/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Etaten må følge opp relevante tiltak i planen og sørge for at ansatte har god kompetanse til å avdekke og til å følge opp personer som er utsatt for vold Handlingsplan for psykisk helsearbeid Byrådet avgir Handlingsplan for psykisk helsearbeid 1. kvartal Etaten må følge opp relevante tiltak i planen. 15

16 4. Styringsdialog og resultatoppfølging 4.1 Styringsdialog og møteplan Styringen av virksomhetene og styringsdialogen skal være basert på kommunens prinsipper for virksomhetsstyring. Risikostyring og internkontroll er integrert i virksomhetsstyringen og endring i risikovurdering og risikobilde vil være et fast tema i styringsdialogen. I tillegg til tildelingsbrevet er også følgende sentralt i styringsdialogen: Sektordirektørmøter Det gjennomføres jevnlige sektordirektørmøter for hele EST-området. Møtene skal prioriteres av ESTs toppledere. Etatsstyringsmøter Det avholdes etatsstyringsmøter mellom Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og etatsledelsen minimum tre ganger per halvår. Det settes opp dagsorden og skrives referat fra alle møtene. Ledersamtaler Det gjennomføres ledersamtaler årlig. Oppfølging av tildelingsbrevet vil være et sentralt tema i ledersamtalene mellom kommunaldirektøren og etatssjefen i 1.kvartal Medarbeidersamtaler Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år. Løpende saker Enkeltsaker og problemstillinger avklares løpende i møter, gjennom brev eller direkte kontakt. 4.2 Rapportering og resultatoppfølging Generelt Helseetaten skal rapportere i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og på ordinær måte gjennom tertialrapportering, årsberetning og eventuelle statlige rapporteringskrav som for eksempel KOSTRA. Det vises til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes tertialrapportering, rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjett i Agresso for alle virksomheter i 2015, samt oppfølging av driftsbudsjettet (herunder månedlige justeringer og prognoser av tallbudsjettet) gjennom spørring i Agresso. Resultatoppfølging risikohåndtering Byrådsavdelingen vil at det i rapporteringen fokuseres på måloppnåelse og eventuelle resultatavvik. Risikobildet skal være à jour og beskrive planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko. Det kan gjennom året bli gitt nye føringer som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet. 16

17 Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdelingen og den enkelte etaten får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen. Det skal gis fortløpende informasjon om saker som kommer/kan komme i media og om saker som kan medføre politisk oppfølging. Følgende skal rapporteres månedlig til byrådsavdelingen: - Refusjoner fra HELFO knyttet til Legevaktens aktivitet - Konsultasjoner på Legevakten Storgt. 40 så langt-gjennomsnitt pr. mnd. Ventetid til lege (gj.snitt) Hastegrader (fordeling) - Antall anrop på Legevaktsentralen Anrop besvart < 2min Anrop besvart > 2min Ubesvart/lagt på: - Antall seksuelle overgrep registrert på Overgrepsmottaket - Avdeling Aker - Legevakt: Antall konsultasjoner Ventetid til lege (gj.snitt) Hastegrader (fordeling) - KAD Antall senger Belegg Liggetid (gj.snitt) - Antall ambulanser (gjennomsnitt pr mnd.) til Aker Storgata 40 - Tannhelsetjenesten THT etterslep for pasientgruppen A2 (3-18 åringer): Andel som innkalles til kontroll innenfor fastsatt intervall Andel som kalles inn med opp til 2 måneders forsinkelse Andel som kalles inn med en forsinkelse mellom 2 og 6 måneder Andel der innkalling er mer enn 6 måneder forsinket Kvalitetssikring av rapportering Byrådsavdelingen forutsetter at etaten utarbeider rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten. Rutinene bør gjennomgås som en del av styringsdialogen. For å bedre kvaliteten på KOSTRA-tallene forutsettes at virksomhetens konteringspraksis vedr bruk av funksjon 120/420 Administrasjon er i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for 17

18 finans, jf rundskriv 25/2013. Virksomheten forutsettes også å sikre riktig kontering av utgifter til konsulenttjenester. ****** Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles mål og utfordringer i Med hilsen Endre Sandvik kommunaldirektør Åse Laila Snåre helsesjef Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg: Tiltaksskjema Kopi til: Byrådsavdeling for finans 18

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2015 Politidirektoratet 5. februar 2015 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDUTFORDRINGER OG MÅL 2015... 4 2.1 Hovedutfordringer... 4 2.2 Mål for justis-

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4554 JNH/NZM 19.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. INNLEDNING

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 3 FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 3 ORGANISASJON / BEMANNING... 5 3.1 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 3.2 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet 20.11.2012 Kommunestyret 19.12.2012 Kvinesdal kommune Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2012/1149 13433/2012 Camilla Bruno Dunsæd Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 31.10.2012 Formannskapet

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015

Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 Tildelingsbrev til Statped for budsjettåret 2015 TB Statped 2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Statpeds mål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 2.1 Tjenesteyting... 5 Særskilte aktiviteter...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Mål og hovedprioriteringer, rolle og ansvar... 3 1.1 Nettverk, samordning og kommunikasjon... 5 1.2 Læring og digitale læringsressurser...

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005 Oslo kommune Bydel østensjø Årsmelding INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 3 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 4 2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET...

Detaljer