Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009"

Transkript

1 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21

2 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning Arbeidsmiljø Millioner kr 33, Millioner kr 33, Millioner kr Plan- og bygningsetatens virksomhetsområde: Overordnet transport- og arealplanlegging, utforming og behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger, behandling av måle- og delesaker, behandling av byggesaker, oppfølging av ulovligheter, tilsyn (tidligere bygningskontroll), heiskontroll, seksjoneringstillatelser, opprettholdelse av fastmerkenettet, produksjon og vedlikehold av grunnkartverk, reguleringskartverk, oversiktskart, register for grunneiendom, adresser og bygninger (GAB-registeret), klagesaksbehandling etter planog bygningsloven og forvaltningsloven. Sykefravær 7,1 % 6,4 % 6, % 5 Sykefravær 4 Prosent Nedgang i sykefraværet på,4 prosentpoeng fra 28 Innkjøp Antall miljøvennlige: Produkter 8 8 Leverandører Andel grønne anskaffelser Etaten benytter kommunens samkjøpsavtaler der dette er mulig. Kommunen har avtaler med totalt 12 leverandører, hvorav 51 er sertifiserte (Miljøfyrtårn, ISO/EMAS, Svanen, blomsten).i 29 er det stilt miljøkrav ved anskaffelse av kantinetjenester, renholdstjenester, leie av kaffemaskiner og rens og vedlikehold av gulvmatter. 2

3 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Avfall Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Sorteringsgrad Gjenvinningsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning og restavfall % 98% 89,7 Kg kr/kg % 1% 9,52 Kg kr/kg % 97% 61,64 Kg kr/kg 1 Sorteringsgrad 1 Gjenvinningsgrad Sorteringsgrad Gjenvinningsgrad Energi Annet= Lysstoffrør Papp, papir, glass, plast: Tallene er estimert ut i fra tall for desember 9 og multiplisert med 12. Restavfall er estimert ut i fra tall for 4.kvartal 9 og multiplisert med 4. Huseier skiftet renovatør i 4.kvartal 29, fra Veolia til Retura og det er vanskelig å få ut sammenlignbare tall. Vi har ikke lenger tilgang til Veolias nettsider. At sorteringsgraden har sunket noe, tror vi skyldes at vi har estimerte tall for 29. Totalt Energiforbruk Areal (m2) Spesifikt energiforbruk Forbruk pr årsverk kwh kwh/m ,7 kwh kwh kwh/m , kwh kwh kwh/m ,7 kwh 18 Spesifikt energiforbruk records Nedgang i energibruk fra 28 på kwh 3

4 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Transport Antall flytimer Totalforbruk drivstoff Drivstofftype Bensin Totalt antall kilometer Bensin Diesel Diesel Bensin Totalforbruk diesel gjelder 3 tjenestebiler. Forbruk:,61 l.diesel pr.mil. Totalforbruk bensin: beregnet ut i fra antall kjørte km med privatbil i tjeneste: km x,7 l.pr.mil (estimert)= 137 l bensin Antall kjørte km privatbil i tjeneste og tjenestebiler = Antall flytimer 24 Totalforbruk drivstoff

5 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Klimaregnskap Elektrisitet Bensin Elektrisitet 163 MWh x 18, kg CO2 / MWh 173,11 tonn antall liter x 2,32 kg CO2 /liter 2,84 tonn Totalt CO2 utslipp 175,95tonn 1761 MWh x 18, kg CO2 / MWh 19,2 tonn Flyreiser 66 antall timer x 75,6 kg CO2 /time 45,81 tonn Bensin Diesel Elektrisitet antall liter x 2,32 kg CO2 /liter 3,46 tonn 838 antall liter x 2,66 kg CO2 /liter 2,23 tonn Totalt CO2 utslipp 241,71tonn 1717 MWh x 18, kg CO2 / MWh 185,46 tonn Flyreiser 566 antall timer x 75,6 kg CO2 /time 42,79 tonn Diesel Bensin 893 antall liter x 2,66 kg CO2 /liter 2,38 tonn 1 37 antall liter x 2,32 kg CO2 /liter 2,4 tonn Totalt CO2 utslipp 233,2tonn 28 Totalt CO2 utslipp per år 24 2 Tonn CO NB: Dette klimaregnskapet er basert på Klimaløftets kalkulator for virksomheter. Regnskapet omfatter kun direkte utslipp fra energiforbruk og transport. Andre utslippskilder (direkte og indirekte) vil komme i tillegg 5

6 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Gjennomførte tiltak 29 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp Annet Måling av akustikk i kantine og kjøkken, støyreduserende tiltak iverksatt. Vernerunde fysisk arbeidsmiljø gjennomført og tiltak iverksatt. Ergonomiforedrag ved bedriftshelsetjenesten. Massevaksinasjon mot svineinfluensa. Risikovurdering brann gjennomført og branntilsyn godkjent uten avvik. Risikovurdering arbeidsmiljø er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Arbeidsmiljøopplæring, opplæring i sykefraværsoppfølging. Treningstilbud i arbeidstida er evaluert og videreført, kurs i Qigong er gjennomført. Plan for universell utforming er utarbeidet, tiltak er iverksatt, bl.a. merking av trappeneser og tilrettelegging for synshemmede. Jevnlig informasjon om miljøfyrtårnarbeidet i internavisa. Miljøtipskasse i kantina for at ansatte skal få komme med idéer til miljøarbeidet. Miljøfyrtårn presenteres på introduksjonskurs for nyansatte. Etaten bidro med foredrag på regional miljøfyrtårndag. Fair Trade-dag 2.okt ble markert etter initiativ fra miljøfyrtårngruppa. Ved anskaffelser blir miljøfokus vektlagt. Verdens miljødag markert med økologiske produkter i kantine. Ny kantineleverandør er sertifisert etter ISO 141. Ny renholdsleverandør benytter miljøvennlige produkter (Svanemerket) i hovedsak. Overgang til elektronisk godkjenning av dokumenter for å redusere papirforbruk. Har oppfordret alle ansatte til å bidra til kildesortering i internavisa. Etaten har skiftet renovasjonstjeneste i 29, fra Veolia til Retura. lig ryddedag - gjenbruk av permer mm. Etaten oppfordret ansatte til å delta i Earth Hour. Ventilasjon: satt inn føler som regulerer temperatur på luftinntak. Nye rutiner for bruk av taxikort for å redusere bruk av taxi i tjeneste. Ombygging av 2 ordinære parkeringsplasser til 4 el-bilplasser. Etatssykler vedlikeholdes jevnlig. Aktiv-til-jobben-aksjon. Se Annet Etaten ble resertifisert september 29. STRATEGI FOR MILJØ- OG KLIMAARBEIDET Strategi for miljø- og klimaarbeidet i Plan- og bygningsetaten ble vedtatt i Ledermøtet 21.september 29. Som følge av vedtaket opprettet Plan- og bygningsetaten et Miljøteam. Hovedmålet for strategien er at klima- og miljøhensyn skal ivaretas i de bygg, anlegg og omgivelser etaten planlegger for og saksbehandler. Kravene skal implementeres innenfor tre innsatsområder: kvalitetssystemet, informasjon og opplæring samt fagbistand. Handlingsplan 21 I 29 er det er avholdt fire interne miljøseminarer. Det interne digitale informasjonsverktøyet Miljøportalen er oppgradert og relansert. Klima- og miljømål er beskrevet i viktige styringsdokumenter, eksempelvis i forbindelse med kulturbyggene i Bjørvika. Overordnet miljøoppfølgningsprogram for Bjørvika er evaluert og det er avholdt seminar og løpende dialog med aktørene om prosessene pågår. FutureBuilt, Framtidens byer og Universell utforming ses i sammenheng med arbeidsplanen for miljø- og klimaarbeidet. Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 5,5% 6

7 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Gjennomføre medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler, ledersamtaler. Risikovurdering av arbeidsmiljø sluttføres, tiltak iverksettes. Månedlige samarbeidsmøter mellom ledelse og verneombud - styrking av samarbeid. lig etikkopplæring. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide handlingsplan for likebehandling, inkludering og mangfold. Trening i arbeidstida, nye treningstilbud iverksettes: aerobics, yoga, innebandy. Eksisterende tilbud videreføres: boksing, turgrupper, fotball og bruk av treningsrom. Aktiv-til-jobben-aksjon. Gjennomføre arbeidsmiljøopplæring og opplæring i sykefraværsoppfølging. Gjennomføring av vernerunde. Hovedverneombudet gjennomgår miljøfyrtårnkonsulentopplæring og deltar i miljøfyrtårngruppa. Innkjøp Det stilles miljøkrav ved nye anskaffelser. Avfall Mål, kildesortering: 8,% Reduksjon av papirbruk ved å endre rutiner for utskrift. Nytt system vil innebære at ansatte må gå til skriveren og angi kode for å få ut utskrift. Energi Utarbeide plan i samarbeid med huseier for etablering av frikjøling - dette vil redusere strømforbruk på kjølemaskinen. Vurdere å innføre automatisk lysslukking i rom hvor dette ikke finnes. Transport Ansatte oppfordres til å kjøre kollektivt, gå eller sykle der dette er mulig. Utslipp Mål, tonn CO2: 23 PBE`s Klimastrategiplan følges opp. Annet Miljøfyrtårngruppa tar initiativ til en "Grønt miljø-kampanje". 7

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer