På grunn av Terrasaka må me vera varsame i prioriteringane våre til me får skuta på rett kjøl. Likevel må me passa oss slik at ikkje kua døyr medan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På grunn av Terrasaka må me vera varsame i prioriteringane våre til me får skuta på rett kjøl. Likevel må me passa oss slik at ikkje kua døyr medan"

Transkript

1 Få fart på Vik!

2 ØKONOMI OG STYRING På grunn av Terrasaka må me vera varsame i prioriteringane våre til me får skuta på rett kjøl. Likevel må me passa oss slik at ikkje kua døyr medan graset gror. Ei stemme på Vik Venstre er ei stemme på næringslivstankegang og sunn økonomi-styring. Venstre vil ha: - Få attende utvals- og nemndstrukturen i kommunen slik at politikarane kan driva med politisk arbeid. - Gjennomgang av delegasjonsreglementet. - Fokus på gjennomføring av politiske vedtak. - Gjennomgang av anbodsrutinene i Vik kommune. - Fleire kvinnelege leiarar i administrasjonen, fleire menn i skular/barnehage. - Eigedomsskatten:ein trinnvis reduksjon av eigedomsskatten til den er borte for godt, heile tida innanfor det som er ansvarleg og realistisk (Me ser på eigedomsskatten som den mest usosiale av all skattleggjing). - Meir open sakshandsaming. - Spørjetime i kommunestyret og direkteoverføring av kommunestyremøta på nett - Åremål på leiarstillingar i kommunen - Ein meir open og inkluderande kommune der ein tek innbyggjarane med på råd før viktige avgjerder - Ein meir informerande kommune der ein og har faste samtaler med innbyggjarane ute der innbyggjarane er. - dugnadsånd: støtta tiltak til personar som rettar opp ei hand og vil gjera noko sjølve.

3 Gyda Bøtun og hunden på tur med Vik Turlag. 2. plass på Venstrelista.

4 Gjertrud Samland på Broadwayscena i Vikjahalli. 3. plass på Venstrelista.

5 SKULE OG BARNEHAGE Det er avgjerande for eit bygdelag at ein har skule/barnehage og butikk. Alt heng i hop med alt. - Oppretthalda skular og barnehagar i alle bygder. - Samarbeid heim/skule elektronisk på felles programløysingar i heile kommunen. - Styrka Distriktsaktiv skule, samarbeid mellom næringslivet og skulen. - Sats på skulen, snu Sogn -prosjektet må fylgjast tett for å gje utvikling i kommunen - Prioritera IKT i skulen. - Pendlarbåt til Sogndal/Leikanger for alle skuleelevar og pendlarar, med tilknytingsskyss frå alle bygdene. - Samarbeida med Vik Fengsel om lærekrefter for å etablere eit tilbod om vidaregåande utdanning i Vik. - Starta prøveprosjekt med fjernundervisning i einskilde fag. FLYTTE HEIMATTE? Alle kommunar drøymer om at dei som har flytta ut skal koma heimatte. At vi som bur her trivst er grunnlaget for at vi vert gode ambassadørar for heimbygda. - Invitera utflytte på heimatte -kveldar. - At internettsidene til Vik kommune skal vera mellom dei beste og oppdaterte. - Vera aktiv på internettportalen KULTUR Å satsa på kultur vil gje mange gonger innsatsen tilbake i form av rikare liv, auka trivsel, høgare verdiskaping og nye arbeidsplassar. - Prioritera støtte til born og unge framfor vaksne. - Ha kinoen opp og gå (der ein prøver å oppdatera den til dagens kinonivå). - Ha fast dekke på Vik Stadion i valperioden. - Ha flytebryggje m/stupetårn (ved Kristianhus). - Prioritera tiltak med ressurspersonar der dugnadsånd og idealisme er byggjesteinar.

6 - Ha ein kulturkalendar som fungerar med minimum 6 utgåver pr. år ved annonseringeller flygeblad og som er kontinuerleg oppdatert på internett. - Ha kulturskule med eit vidtfemnande tilbod (idrett, song, musikk, teater, dans m.m.) - Ungdomsklubbar slik ungdommen vil ha dei. NYE TYPAR ARBEIDSPLASSAR Om år har 80% av folket i Noreg høgare utdanning. Korleis skal Vik kommune få del i denne utviklinga? - Me har arbeidsplassar for folk med høgare utdanning innan service, industri og landbruk - Men me må også satsa på etablerarar/vidareutvikling av eksisterande småverksemder innan til dømes matproduksjon, IKT, arkitektur, design, ingeniørtenester, reiseliv m.m. Vekstpotensialet her er undervurdert og Vik kommune må satsa på desse. - Vik Venstre vil etablera næringshage og styrka samarbeidet mellom næringsavdelinga i Vik kommune og næringssamskipnaden. - Vik Venstre vil at alle deler av Vik kommune skal ha tilrettelagt næringsareal. REISELIV - Vik kommune må ha eit hotell. - Forvalta Vik kommune sin del av Nærøyfjorden Landskapsvernområde slik at den kjem reiseliv og turisme til gode. - Nytta Vik Skisenter / Vik Aktivitetspark aktivt i marknadsføringa av Vik som reiselivskommune. - Stø arbeid for betre samarbeid og marknadsføring innan reiselivet. - Stø arbeid med betre tilbod for omsetjing av turistvarer ved iland- og ombordstiging når cruiseskip ankrar opp. MILJØ FOLK VIL BU DER DEI TRIVST! Venstre vil: - Ha ein rein og ryddig kommune, bort med alt skrot. - Samarbeida med Sognekraft og bondelaga for å etablera høgare minstevasstand og redusera utsleppa i Hopra/Vikja. - Få større fokus på miljø og miljøspørsmål. - Arbeida for å få etablert ladestasjon for el-bilar. - Utarbeida miljørekneskap i Vik kommune.

7 Jan Albert Loopstra i frisk bris på Sognefjorden. 4. plass på Venstrelista.

8 LANDBRUKET Landbruket har lange og gode tradisjonar innan Vik kommune. Eit sterkt landbruk må også høyra framtida til sjølv om satsingsområda endrar seg. - Leggja til rette for styrking og vidareutvikling av landbruket. - Støtta tiltak som gir auka verdiskaping på det einskilde bruk. - Støtta tiltak som er med på å auka økologisk produksjon. - Ha auka fokus på gardsturisme og grøn omsorg. BUSTADER OG HYTTER Vik Venstre meiner at Vik kommune skal tilby attraktive tomter. God plass skal vera eit ekstra pluss ved å bu i denne kommunen. Vik Venstre vil leggja til rette for bustadbyggjing, også utanfor byggjefelt. - At kommunen til ei kvar tid må skaffa ei oversikt over hus til leige og eigedomar til sals i alle bygdelaga. Dette må samlast på heimesida til Vik kommune. - Leggja betre til rette for attraktive bustadtomter i kommunen. - Marknadsføring av ledige tomter og hus i alle bygdelag. - Etablera hyttefelt både ved fjorden og på fjellet. - Gjera det enklare med bustadbyggjing på landbrukseigedomar der det ikkje kjem i konflikt med gardsdrifta (skilje frå tomter utanfor byggjefelt). HELSE- OG SOSIALE TENESTER Også innan vår kommune kjem talet på eldre til å auke i åra framover, noko som vil setja sterkare krav til oss, i tillegg til dei me allereie har - Gje meir hjelp til dei som treng det mest. - At eldre må få bu heime lengst råd. - At fylkesgrensene ikkje må vera til hinder for å nytta det sjukehus som er mest tenleg.

9 Måljegaren Svein Erik Saglien i aksjon då Vik vann plass på Venstrelista.

10 Morten Øystein Holmberg på friidrettsstemne. Ordførarkandidat for Vik Venstre.

11 SAMFERDSLE Det er viktig å leggja til rette felles bu-, arbeids- og studentmarknad med andre kommunar. - Ha tilpassa kommunikasjonar til Balestrand, Leikanger og Sogndal. - Ha fokus på effektive buss-, ferje- og båtruter (også pendlarbåt). - Stamveg/stabil vinterveg (Vikjafjellet/tunnel Galden). - Utbetring og opprusting av vegnettet i kommunen frå Fresvik til Arnafjord, eit vegnett som diverre er forsømt i fleire tiår utan at nokon har gjort noko med det. INDUSTRI Ulike typar industri har også vore leveveg for mange innan kommunegrensene i fleire generasjonar. Her har også utviklinga gått i nye retningar. - Gje gode rammevilkår for ei vidareutvikling av industriverksemdene i kommunen (t.d. VikØrsta, Fresvik Produkt og Linn Bad). - Opptre som aktiv eigar i vidareutviklinga av Sognekraft (Nei til sal av kraftaksjar). - Innta ei aktiv rolle i høve reforhandlingar av Statkraft/Vikfalli sin kraftkonsesjon. - Arbeida for utnytting av mineralførekomstane av anortositt og talkum, viktige råemne innan kommunegrensene (Når andre får storindustri av gråstein, då må me greia å få fart på så flotte og verdfulle mineral som anortositt og talkum). OMDØMME I tillegg til å vera ein serviceinstitusjon for alle innbyggjarane i kommunen er også Vik kommune den største arbeidsgjevaren. Dette gjer at Vik kommune må byggje denne merkevara frå to kantar, nøgde innbyggjarar og nøgde arbeidstakarar, der alle opplever at dei høyrer til i Vik kommune. Profilering på idrettsdrakter, høveleg skilting på kommunale arbeidsstader og aktiv bruk av kommuneflagget er eksempel på omdømmebyggjing.

12 POLITISK REKNESKAP - Vik Venstre meiner at ein i siste valperioden har fått markert mindretalet sine synspunkt. - Vik Venstre har arbeidt hardt for pendlarbåt til Sogndal. Fylkespartiet til Venstre har vore aktivt og teke opp saka. Venstre ville ha ruta i gang hausten 2011 medan fleirtalet diverre har fått saka attende til utgreiingsstadiet. - Vik Venstre tapte prioriteringsspørsmålet om å utvikle Vik Aktivitetspark før Strandpromenaden, men kunstgras fekk Venstre heldigvis på plass. stem venstre - FÅ FART PÅ VIK! Vik Venstre 1 Holmberg, Morten Øystein 2 Bøtun, Gyda 3 Samland, Gjertrud 4 Loopstra, Jan Albert 5 Saglien, Svein Erik 6 Aalien, Janne 7 Drægni, Svein Arne 8 Smedegård, Michelle Bøthun 9 Hove, Øystein 10 Feidje, Ragnhild Berge 11 Holstad, Einar Asbjørn 12 Bjørneklett, Eline 13 Fosse, Agnar 14 Sunde, Kari Wiken 15 Skoglie, Jan Erik 16 Mårdalen, Ingrid 17 Nesbø, Ivar Liste for kommunevalet i Vik kommune

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI

Gode kår i alle år. Kjære veljar. Kommunal styring og økonomi. Gode bumiljø RADØY SENTERPARTI RADØY SENTERPARTI Kjære veljar Kommunen kjem tett innpå livet vårt på så mange område. Me har difor laga nokre overskrifter for ein del av desse. Det er ikkje plass nok til at me kan skriva om absolutt alt for alle, men

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015

Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 Valavis for Fitjar Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015 FOTO: STEIN ERIK GILJE 2 KOMMUNEVALET FITJAR 2015 INFORMASJON OM KOMMUNESTYRE- Generell informasjon om valet finn du på www.valg.no.

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE Vedtak i Hol kommunestyre 18.12.1997, sak nr. 94/97. Framlegg til handlingsplan for busetjing i bygdene vert godkjent som ein delplan til kommuneplan. Plan gjeld frå 1.1.1998.

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO!

Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! Tverrpolitisk Samlingsliste Bygdaliste for Os PRINSIPPROGRAM 2015 2019 OMSORG FOR BYGDO! 10 gode grunnar til å stemma Tverrpolitisk Samlingsliste: Meir pengar inn i skule der framtida vert bygd Sikra eit

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011

Ulike menneske like sjansar. Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 Ulike menneske like sjansar Program for Møre og Romsdal SV 2007 2011 1. INNLEIING Sosialistisk Venstreparti (SV) arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på eit sterkt folkestyre, rettferdig fordeling

Detaljer

HAFS kan vere med å redde klimaet

HAFS kan vere med å redde klimaet Framtid i karrieremesse 2010 HAFS kan vere med å redde klimaet Lutelandet kan bli ein viktig plass når Norge skal redusere sine CO2-utslepp. Her skal det lagast fornybar energi, og her kan offshore vindmøller

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Program for Vanylven Venstre

Program for Vanylven Venstre Program for Vanylven Venstre for perioden 2015-2019 Vi ynskjer oss: Liv i alle bygder Gunstige lån/tilskot til førstegongsetablerarar Tilrettelegging for tomteareal der folk vil bu Støtte entreprenørar

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Sogn og Fjordane SV vil:

Sogn og Fjordane SV vil: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Ja til Sogn og Fjordane Fylkestingvalprogram for Sogn og Fjordane SV 2015 2019 Sogn

Detaljer

Folkestyre og rettferd for alle

Folkestyre og rettferd for alle Folkestyre og rettferd for alle SV er eit sosialistisk parti og det skal speglast att i alt arbeide vi vil gjere i Sogn og Fjordane dei komande åra. Sogn og Fjordane SV er for deg som set miljø, likskap,

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar.

KrF vil arbeide for at fylkeskommunen sin klimaplan skal vere rettleiande for andre regionale planar. PROGRAM FYLKESTINGSVALET 2015 Føreståande fylkestingsval står om viktige val for alle oss som bur i Hordaland fylke. Programmet du har begynt å lese, presenterer dei saksfelta som fylkeskommunen har ansvar

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer