Ullernkollen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullernkollen barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: Telefon: eller Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN...14 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Ullernkollen barnehage ligger i rolige omgivelser på Ullerntoppen, med skogen som nærmeste nabo. Barnehagen har tre avdelinger som samarbeider tett med hverandre. Trollskogen har 14 barn fra 1 3 år. Der har vi 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter. Hakkebakkeskogen og Hundremeterskogen er to avdelinger som har opptil 18 barn i alderen 2 5 år. Her er det en pedagogisk leder og 2 assistenter på hver avdeling. Ullernkollen hører til Barnehageteam 3 sammen med Møllefaret og Kvernkallen barnehage i bydel Ullern og har felles ledelse av en styrer og en assisterende styrer fagleder. Åpningstiden er fra For øvrig så følger vi Oslo kommunale forskrifter. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Vi planlegger våre aktiviteter og evaluerer gjennomføringen ut fra Bydel Ullerns visjon og kvalitetskriterier for bydelens barnehager. Vi bruker Oslobarnehagens standard for blant annet systematisk oppfølging av barns språkutvikling, samarbeid om overgang til barnehage-skole og samarbeidsrutiner med barnevernet. Vi vektlegger arbeidet med barnas lek og sosiale utvikling for å sikre god skolestart. Vi krever Norskprøve 3 ved ansettelser og har kompetansehevende tiltak for hvordan hele personalgruppen kan bidra til barnas språkutvikling. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER I Ullernkollen barnehage skal barna daglig møte et miljø som stimulerer til utvikling av et godt språk. Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Barnehagen skal bidra til at barn som trenger det, får riktig hjelp til riktig tid. Vi bruker hverdagssituasjonene til språklig stimulering og anerkjennende dialog. Vi leser bøker, bruker sanger, rim og regle og gir barna fysiske utfordringer som igjen stimulerer språkutviklingen. Personalet støtter og tilrettelegger for god lek og positivt samspill gjennom bl.a lekegrupper og aktivitetsgrupper, lærer barna lekekoder og lekeregler. Vi lærer barn å løse konflikter med ord, finne kompromisser, dele, lytte, se andres behov. Vi samarbeider med Fagsenteret og andre samarbeidspartnere ved bekymring for et barns utvikling og setter inn hensiktsmessig tiltak i samarbeid med foreldrene. Vi veileder foreldre i de hjelpetiltak som bydelen kan tilby. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Vi skal gi god omsorg og nærhet, og være i samspill med barna. Vi tilpasser aktivitetene slik at det enkelte barn opplever mestring og glede over å lære. Vi setter av tid til lek ute og inne og legger til rette for varierte aktiviteter og tema-arbeid Vi formidler respekt for ulikheter og likeverd ved å undre oss sammen uten å definere fasitsvar. Vi markerer høytider som jul, påske og 17.mai. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barna får valgmuligheter ut fra alder og modenhet når det er hensiktsmessig, for eksempel i lek og ulike aktiviteter. Personalet er lydhøre for barns uttrykk, verbalt og nonverbalt, for å støtte barnet i å ta riktige valg for seg selv og andre. Barna tas med på råd og vi innhenter barnas synspunkter på deres hverdag i barnehagen. Personalet sikrer at alle barn blir sett og hørt ved god organisering. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

6 Personalet er tilgjengelige for foreldre ved levering og henting, for utveksling av informasjon om eget barn. Vi gir informasjon ved endringer i personalgruppen. Vi arrangerer ett foreldremøte på høsten og gir tilbud om minimum 2 foreldresamtaler i året. Barnehagen har eget Samarbeidsutvalg (SU) der to valgt repr. fra foreldregruppen sitter sammen med 2 repr. fra personalet, i tillegg til styrer som er eiers repr.su fastsetter bl.a årsplanen. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi innreder lekerom og utelekeplass slik at det inviterer til rollelek,konstruksjonslek,fysisk aktivitet,konsentrasjonslek og hvile. Alle avdelinger tilbyr turdager i nærmiljø + noen langturer tilpasset barnas alder. Vi har flere kulturarrangementer i løpet av året. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Voksne observerer og sikrer at alle barna får delta i lek og utvikle vennskap. Voksne støtter og veileder barna i å kunne ta andres perspektiv og se en sak fra flere synsvinkler. Vi feirer FN dagen Vi har fokus på å møte gutter og jenter likt uten føringer begrunnet i kjønn, ved å være nøytrale ifht barnas valg. Årsplan

7 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi varierer mellom faste lekegrupper, aldersinndelte grupper og grupper på tvers av avdelingene. Vi lærer barn ulike lekekoder og sosialt aksepterte måter å ta og opprettholde kontakt med andre i leken. Vi tuller, tøyser og bruker humor som verktøy til oppøve sosial kompetanse. Voksne veileder barna i å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Vi øker forventningene og gir barna i førskolegruppen mer ansvar og øvelser i selvstendighet i alle våre hverdagsrutiner og aktiviteter. Vi har Skolegruppe en gang i uken. Vi besøker Lysjordet skole. Vi har foreldresamtale på våren der Informasjonsskjema fra barnehagen til skolen er tema. Vi samarbeider tett med foresatte, skolen og bydelens fagsenter for barn med spesielle behov. Årsplan

8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Personalet bruker avdelings- og personalmøter til å gjennomgå observasjoner og sette inn tiltak/planer for alle sider av virksomheten. Foresatte medvirker gjennom informasjon og innspill ifht sitt enkeltbarn. Foreldreråd og Su medvirker på vegne av alle foreldrene på en avdeling eller hele huset ved bla å fastsette årsplan. Vi dokumenterer gjennom presentasjon av barnas kreative uttrykk og fotomontasjer Vi bruker egen evaluering, medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen som vurderingsgrunnlag i tillegg til enkeltinnspill gjennom året. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Barna lærer ord og uttrykk gjennom undring, spørsmål og lek og samtale i løpet av dagen. Vi har Bevegelsesanger, navneleker, telle barn, rim og regler,flanellograf og bruker Kims lek. Vi jobber med munnmotorikk ulike leker og øvelser Vi leser bøker og øver på å gjenfortelle det vi har hørt. Utvider ordforrådet- har ukens ord. Vi jobber med munnmotorikk ulike leker og øvelser Vi har smågrupper med språklek Øve på lydene i alfabetet vårt Øve på å skrive navnet sitt Barna øver på å ta imot beskjeder hvor de skal utføre flere handlinger. Gjenfortelle eventyr,rim og regler og historier løsrevet fra her- og nå. KROPP BEVEGELSE HELSE Vi øver på påkledning/avkledning Turer i nærmiljøet og bevegelseslek på puterommet. Motorikktrening på balanseputer, ting i naturen og på klatrestativ osv. Vi har bevegelses-leker, balansetrening,klatring og gym. Turer i ulent terreng. Vi snakker om sunn og usunn mat. Barna deltar i baking og Vi øver på selvstendighet ifht å klare påkeldning, dobesøk og vask av hender. Vi øver på blyantgrepet. Vi samtaler med barna om det å bestemme over egen kropp. Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Har rutiner for renslighet. matlaging. Vi tilbyr Skiskole for skolebarna. Barna får delta i daglige gjøremål/huslige sysler på avd. Barna lærer god håndhygiene. KUNST KULTUR KREATIVITET Barna får eksperimentere med ulike formingsmaterialer. Barna får kjennskap til ulike typer av litteratur, musikk og sang. Vi jobber med ulike kreative uttrykk og vektlegger prosesser like mye som produkt Besøker museum og andre kulturelle arrangementer. Ta i bruk naturens resurser i formingsaktivitetene. Vi hjelper barn til å utvikle sine tegneuttrykk. Barna får erfaringer med å utttykke seg gjennom dans, musikk og sang. NATUR MILJØ TEKNIKK Snakker om og utforsker ulike årstider. Bruker naturen til turer, formingsmateriell, opplevlser. Bygger med duplo,togbane og klosser (konstruksjonslek) Pusler puslespill Samtaler om været. Undrer oss over hvordan tingen rundt oss fungerer. Vi lærer oss å ta hensyn til dyr og planter. Lager små eksperimenter. Vi lærer litt om planter og dyr vi har rundt oss. Vi søppelsorterer og barna får kjennskap til hvordan søppel blir til nye ting. Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Øver på å positiv sosial atferd gjennom mye veiledning i leken. Vi markerer høytider og FNdagen. Vi fordyper oss litt mere om respekt for hverandres ulikheter. ETIKK RELIGION FILOSOFI Vi markerer høytidene. Barna får hjelp til å øve på å ta andres perspektiv. Vi snakker om respekt og hverandres ulikheter. Tar i bruk "Marius mus" - Et verktøy til den gode samtalen. Få kjennskap til hvordan barn i andre land lever. Fokus på gleden ved å gi, ikke bare å få til seg selv. Vi går turer i nærmiljøet og anvender buss og trikk. Kjører buss og t-bane i nærområdet. Vi øver på demokratiske prosesser. NÆRMILJØ SAMFUNN Barna får utforske de ulike typer nærmiljøer som vi har, alt fra skog, bratte bakker, boligstrøk og butikk. Barna får utforske uteområdene i barnehagen. Besøker biblioteket på Røa. Besøker andre barnehager. Besøker nærbutikken. Formidler likestilling i naturlige situasjoner for barna. Vi samtaler/leker ulike yrker Vi besøker Lysejordet skole. ANTALL FORM ROM Telleleker. Puslespill og lotto, både todimensjonale og tredimensjonale. Få kjennskap til de enkleste Vi bruker eventyr til å lære tall og begreper. Vi teller barna og bruker kalender aktivt i samlingsstunden. Bruker konkreter for å få en Vi øver på mengde og forståelse av tallbegreper Vi øver på å telle til 10 Vi måler høyden på barna. Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere geometriske formene Få kjennskap til tallene Sortere like/ulike. forståelse for tallsymbolene. Få kjennskap til de enkleste geometriske formene. Vi lager hinderløyper inne som utfordrer barnas rom-forståelse (Eks:tunell) Spiller matematiske spill og øver på å bruke terning. Vi gir erfaring med måleenheter når vi baker/ lager mat. Vi måler høyden på barna. Årsplan

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR 2.januar HVA Planleggingsdag 10 februar Karneval for barna 26.mars 6.mai 11.mai 12.mai 15.mai 11.juni 28.august September 15.oktober 26.oktober 11.desember 17.desember Påskefrokost, for foreldre og barn Dugnad; Vi gjør barnehagen fin for barna Barnedugnad, barna gjør siste finpuss før 17 maifeiringen. 17 mai-feiring Planleggingsdag. Barnehagen er stengt Sommerfest, Foreldre-representantene arrangerer for barn, ansatte og foreldre Planleggingsdag barnehagen er stengt Foreldremøte invitasjon kommer. Gjensynsfest for de som har begynt på skolen. Planleggingsdag - barnehagen er stengt Lucia - feiring - for barn og foreldre Nissefest - for barna Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer