Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010."

Transkript

1 Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag Prosjektansvarleg: Agro Business Park Styringsgruppe: Eitt medlem Innvik Fruktlager, Olav Skåden styreleiar i Innvik Fruktlager Eit medlem frå Gloppen Produsentlag, Kåre Hauge, styremedlem Gloppen produsentlag, er no gått ut av styringsgruppa. Ny representant frå Gloppen produsentlag frå hausten 2010: Jann Vestby Eitt medlem frå reiselivsnæringa i Nordfjord, Beate Vik Hauge, Reisemål Stryn/Nordfjord Eitt medlem Norsk landbruksrådgjeving Sogn og Fj., Åse Leirgulen, dagleg leiar Rune Vereide, Norsk landbruksrådgjeving Sogn og Fjordane. Prosjektleiar: Sigmund Vereide er sekretær og prosjektleiar for styringsgruppa. ABP Frukt- og bær har arbeid med: 1) Samarbeid og nettverkbygging 2) Kompetansehevingstiltak som kurs og studieturar 3) Produktutvikling Saft, sider og Plome ( Plomesporet, sjå eigen rapport) 4) Emballasje og miljøavgifter 5) Koplingar mot reiseliv 6) Merkevarebygging Smaken av Nordfjord. 1) Samarbeid og nettverkbygging I Nordfjord har det vore svært få aktørar som har arbeidd med småskalaproduksjon innan frukt- og bær. Det har heller ikkje vore noko organisert samarbeid mellom dei som har kome i gang med desse produksjonane. Prosjektet har difor hatt som eit delmål å få etablert gode møteplassar som kan legge grunnlaget for eit tettare samarbeid mellom produsentane i

2 Nordfjord. Dei to produsentlaga har naturlegvis vore svært sentrale i prosjektet, og har medverka til å få god kontakt med den enkelte produsent. Det er produsentane som alt har vore i gang eller har vist interesse for å kome i gang med nye produksjonar og produktutvikling som har vore målet å få med i prosjektet. Prosjektet har og vore opne på at det kan vere grunderar som kan tenke seg å setje i gang nye produksjonar, men som ikkje sjølv er produsent av råvarer innan frukt- og bær. Dette er viktige nøkkelpersonar å rekruttere inn i prosjektet. Det treng nødvendigvis ikkje vere ein og same person som står for produksjon av råvarer og sjølv vidareforedlar nye produkt. Får ein produsent auka lønsemd av å selje sine produkt til andre som vidareforedlar er dette også positivt for frukt- og bærnæringa. Som skissert i søknaden har var det eit mål i forprosjektet å få samla erfaring og ikkje minst sy saman prosjektorganisasjonen og produsentmiljøa i Nordfjord. Prosjektet har lagt til rette for å bygge nye nettverk mellom produsentar og mellom produsentar og anna fagmiljø. 2 Kompetanseheving Å ha god kompetanse og spreie denne mellom aktørane er naudsynt for å lukkast med utviklingsarbeid også innan frukt- og bær. Vi har utvikla eit godt samarbeidet med Kompetansenavet Vest i Aurland. Dei har frå før eit godt nettverk med småskalaprodusentar og vi samarbeider om kompetanseutvikling og nettverksbygging. Vi vil nytte deira kompetanse og nettverk vidare. Dei tilbyr oss å vere ein node for ei ordninga gardsbesøk der Kompetansenavet Vest hjelper oss med å finne dei rette problemløysarane i sitt fagnettverk. Dei har også finansieringskjelder for arbeid med å løyse spesifikke utfordringar til den enkelte produsent. Prosjektet har også lagt vekt på å knyte nettverk mot ein del gardsmatprodusentar med produkt utanom frukt- og bær, då dette har ein del fellesinteresser. a) Studietur til Sogn og Hardanger oktober 2008 (vedlagt studietur rapport) Dette vart lagt opp som eit start for å samle miljøa som ein motivasjons- og fagtur til Sogn og Hardanger. Heile 24 stk deltok noko som må vere ein suksess. Turen gav eit godt høve for deltakarane til å knyte netteverk i tillegg til at vi fekk sjå og lære kva som vert gjort andre stader. Turen gav ikkje minst eit godt nettverk mellom produsentane og til dei vi besøkte. Desse kontaktane har vi brukt seinare i arbeidet. Marit Henjum Halsnes på Henjatunet gav deltakarane på studieturen i oktober 2008 ein fin omvisning og fortalde om kva ho tilbydde dei reisande av smak og opplevingar.

3 b) Fagsamling hos Breims Gardsmat ved Magnhild og Åge Myklebust, desember Her fekk vi omvisning på det moderne og fine produksjonsanlegget til Åge og Magnhild Myklebust. Dei produserer mellom anna saft, syltetøy og pølser. Vi brukte også samlinga til å oppsummere turen til Sogn og Hardanger i ord og bilder. Magnhild og Åge er ein del av det faglege nettverket og er med sin lange erfaring gode støttespelarar i prosjekt. c) Saft- og lokalmat seminar Gloppen Hotell mai 2009 (lunch til lunch-seminar) Med utgangspunkt i få betre kunnskap om saftproduksjon arrangerte vi fagseminar på Gloppen hotell mai Reiseliv/lokalmat produsentar var invitert, men få frå den målgruppa møtte. Dette var eit forsøk på å kople oss betre mot reiselivet utan at det lukkast. d) Fagsamling i Aurland 27. januar 2010 Kurs om sensorikk, emballasje og Grønt-punkt ordninga. 4 deltakarar reiste i ABP-regi saman frå Nordfjord. Vi hadde også møte med Lærdal Grønt om plomepresse/kvern og utfordringane rundt dette. Eit godt nettverksmøte der Kompetansenavet Vest v/aud Sletthaug stod for samlinga. e) Det vert Kurs i Konserveringsteknikkar med Kari Støfringsdal for småskala produsentar 15. oktober på Sandane Kurset er eit samarbeid med Kompetansenavet Vest og vert ein del av programmet i den nye matfestivalen Matamål. 3 Produktutvikling Saft På studieturen til Hardanger fekk vi lære mykje om saftproduksjon. Erfaringane frå Sogn og Hardanger var at det er lett omsetjeleg til ein god pris. Levert på 5 liter er det låg emballasjeavgift og det er registrert ein marknad som etterspør lokalprodusert saft. I motsetning til sider er logistikken med sal mykje lettare og ein har ikkje så strengt regelverk som ved omsetjing av alkoholhaldige varer. I produsentnettverket i Nordfjord er desse aktørar som produserer saft: Atle Skåden, Innvik: Pressing/sal av eplesaft Åge Myklebust, Breim Gardsmat: Bringbærsaft. Merethe Søgnen Lyslo, Innvik: 3 stk. like bær-saftblandingar Kåre Hauge, Sandane: Eplesaft (produksjonsstart hausten 2010) Helga Reksnes, Stårheim: Eplesaft (produksjonstart hausten 2010) Ola Apalset, Sandane: Leigepressing av eplesaft ikkje sal av eige produkt.

4 Produsentar på Stårheim som smaksprøvar eplesafta til Helga Odden Reknes. I tillegg til saft har fleire av desse produsentane produksjon av ulike typar syltetøy og gelar. Det er framover no viktig at fleire aktørar set i gang for å få auka volumet slik det vert sikra ein meir jamn og sikker tilgang av lokalsaft til marknaden. Dette spesielt for større konsumentar som hotell og liknande. Vi har produsentar på Nordfjordeid og Nordsida som no har planer om eplesaft-produksjon (deltakarar i delprosjektet Kultursmak Nordfjord). Nordfjord er ein på god veg til å få eit volum på saftproduksjonen slik at det er interessant for hotell og ulike arrangement å ta inn for bruk i sin servering. Sider-sporet går vidare med å danne eit siderlag med 5 aktørar som vil arbeide vidare med kvalitetsheving på siderproduktet. Dette er Kåre Hauge, Rune Vereide, Ivar Myrold, Arve Myrold og Sigmund Vereide. Siderlaget skal arbeide med kompetanseheving og produktutvikling, marknad og kommersialiseringspotensial og vurdere om det kan vere grunnlag for å gjere felles investeringar på utstyr/lokale. Prøvesmaking av eplesider i den nyplanta eplehagen til Helga Odden Reknes på Reksnes Gard. (bilde; Fjordabladet) Vi treng ein del systematisk utprøving på produksjonen før ein har nok kunnskap og erfaring før ein kan satse på nok volum for å tilby sider på butikk/pol-marknaden. Her er det også interesse no for å søkje om tilvirkningsløyve, i første omgang av private aktør, for å kunne teste produkta på marknaden. Det kan på sikt vere aktuelt å skipe eit selskap som leigeproduserer sider for småprodusentar. På denne måten kan ein både samle kunnskap og nytte felles utstyr som held kostnaden nede. Produsentlaga har lokalar som kan nyttast til ei slik etablering. Sprit /Plommer ( Plommesporet, sjå eigen delrapport)

5 4 Emballasje og miljøavgifter Agro Business Park har ut frå ynskje frå fleire småskalaprodusentar på saft fått undersøkt alternative leverandørar av emballasje på bag in box. Vi har no fått tilbod og ser at volum er avgjerande for pris. Her er ein viktig post for redusere kostnader for produsenten Vi har fått gode tilbod frå ein leverandør som også Innvik Fruktlager har innkjøpsavtale med (Glomma papp). Vi har tilbod som er vesentleg billegare enn det som produsentane betalar i dag. Vi har og fått innhenta tilbod om saftposar frå Propex i Danmark. Stort volum reduserer prisen monaleg. Svein Kvame på Innvik Fruktlager viser fram plomer rett frå pakkemaskina. Ei anna utfordring her er og å kunne gje produsentane ein emballasje med godt design som er innbydande og funksjonell. Dette heng nøye saman med merkevarebygging-fokuset vårt kopla mot profil og signaturmerket Smaken av Nordfjord. Mål: Felles innkjøps-samarbeid på emballasjer til produsentane. Gje god informasjon til produsentane om reglar om miljøavgifter/emballasje. 5 Koplingar mot reiselivet (sjå og eigen delrapport forstudie Kultursmak i Nordfjord) I forstudiet har vi prøvt på ulike måtar å kome i ein dialog med reiselivsnæringa. Vi starta med å invitere dei inn i styringsgruppa, utan at nokon responderte på det. Vi fekk inn representant frå Reisemål Stryn & Nordfjord som har godt nettverk og høg reiselivskompetanse. Men vi har slite heilt fram til no med å få denne gode kopling mot reiselivet. Dette var også ein årsak til å ta initiativ til delprosjektet Kultursmak i Nordfjord som har fokus på reiselivet. Likeeins er også no delprosjektet Fruktbrennevin, som er ei vidareføring av Plomesporet, med på å kople inn aktivt hotella i Nordfjord.

6 Gode råstoff som vart servert av ABP Frukt- og bær under vandrefestivalen på Sandane Kanskje det neste år kan serverast ein smak av bringbær-geist og? Vi har eit godt samarbeid med Gloppen Hotell som både vil og ynskjer og få til noko innan drikke, jf. deira sin store satsing på lokalmat frå før. Dei har testa ut lokal eplesaft som viser å vere eit populært innslag på frukostbordet til gjestane etc. Vi har ved to arrangement lagt aktivitet til Karnilstunet med servering av lokalmat og drikke der;(ein gong i samarbeid med Gloppen Hotell) og ein gong i samarbeid med ei kulturvandring i regi av Reisemål Stryn & Nordfjord. Karnilstunet har eit spanande potensial som ein flott gardsarena med mykje spanande historikk og kultur for reisande og reiseliv. Frå plommer og epler til produkt på flasker? Her frå eplehagen med gamle fruktsortar i Karnilstunet. Gloppen Hotell ynskjer å gå vidare eit samarbeid med Stiftinga Karnilstunet og Kåre Hauge. Då kan dei tilby dei eplesaft og ulike frukt- og bærprodukt i deira lokalmat-meny. Ei

7 ferdigstilling av den nyrestaurete låven på Karnilstunet med kjøkken/toalett fasilitetar og med stort selskapslokale gjev eit spanande grunnlag for denne satsinga. 6 Merkevarebygging Det var i søknaden i 2008 fokus på merkevarebygging. Gruppa har arbeidd ein god del med dette og meiner eit godt merkevarenamn er viktig for å marknadsføre produkta. Vi er gode på produktutvikling men generelt mindre flinke på å marknadsføre og pakke produkta i ei meir foredla drakt. Vi ser det som naturleg at produktutvikling og merkevarebygging må gå hand i hand då begge deler tek tid å utvikle. Vi vil framheve NORDFJORD som eit merkevarenamn og ynskjer no å etablere Smaken av Nordfjord som eit signatur-merke. Eit signaturmerke inneber at dette kjem i tillegg til den enkelte produsent sitt merke/etikett og fungerer dermed som eit overbyggingsmerke. Signaturmerket skal bli eit felles symbol og vere ein garanti for kvalitet på produktet. Dette inneber at dei som får lov å nytte merket må godkjennast og tilfredstille eit sett med kvalitetskriterier. Vi har søkt patentstyret om å få godkjent signaturmerket Smaken av Nordfjord, men har fått avslag på dette. Vi får ikkje einerett på signaturmerket som namn, men dette kan beskyttast saman med ein eigen logo som vi no skal utvikle saman med Frampeik, som vart kåra til Beste elevbedrift i Sogn og Fjordane i Dette arbeidet har resultert i ein nytt signaturmerke som produsentane no må ta ansvar for korleis det kan brukast vidare. Signaturmerket Smaken av Nordfjord, kan brukast saman med den enkelte etikett/merke til den einskilde produsent. Dette for å ha få felles identitet mellom produsentane i Nordfjord og samstundes ta vare på identitet til den enkelte lokale produsent. Signaturmerket skal knytast opp mot verdiar og føretrinn som skal marknadsføre Nordfjord som region. Vi tek og høgde for at signaturmerket også seinare kan nyttast på andre lokalmatproduksjonar utan for fruktog bær-produkt. ABP har lagt ned ein del arbeid for å vise korleis dette kan gjerast og kva fallgruver bruk av eit slik merke har. Vi er merksame på at dette krev meir enn ein fin logo, det trengst ein langsiktig marknadsføring og medviten profilering. Logoen Smaken av Nordfjord kan bli eit felles signaturmerke som kjem i tillegg til den enkelte produsent sin etikett/logo. Dei som skal eige denne logoen i fellesskap, må utarbeide kriterium for korleis bruken av dette signaturmerket skal vere. Sandane 1. oktober 2010 Mvh Sigmund Vereide Prosjektleiar ABP Frukt- og bær Nordfjord Tlf. nr

8 Rapport ABP Frukt - og bær Nordfjord - Plomesporet april 2009 september 2010 PS: Vi ber om at rapporten ikkje vert offentleggjort. Rapporten vil ta føre seg: Bakgrunn Plan og avvik Resultat per september 2010 Vurdering av moglege vegar vidare. Bakgrunn for søknad: Det har vore stor utplanting av plomer i Nordfjord dei siste åra. Norsk Landbruksrådgjeving reknar med 10-15% av plommene ikkje vert konsumkvalitet. Om 3 år vil denne prosenten, heretter kalt vrakplommer ut gjere store mengder plommer, stipulert til kg. Sjølv det som vert levert av produsentane og utsortert (feilsortering) på Innvik Fruktlager, og er paradoksalt nok eit avfallsproblem. Det er heller ingen interesse frå saft- og syltefabrikk for å nytte seg av dette råstoffet. Dei fleste vrakplommene vert hengande att på trea. Utfordringa for prosjektet: Korleis nytte desse vrakplomene, som i dag er berre eit problem, til eit nytt produkt med marknad som kan gje lønsemd til produsenten? Plomekompott/dessert vart vurdert som interessant spor å prøve. Plomebrennevin vart også vurdert som eit interessant spor å prøve. Vi hadde i 2008 fått prøvebrent 30 kg plomer hos Arcus med eit spanande resultat. Men Arcus hadde ikkje kapasitet eller interesse av å gå vidare med produktutviklinga. Spor 1: Plomekompott Råstoff behandling: Presse/kvern.

9 Felles for desse to hovudspora, var å finne ein måte som pressa/kverna plomene slik at ein fekk eit råstoff utan stein. Vanlege eplepresser på marknaden vart vurdert som lite eigna til denne prosessen pga. steinen i ploma. Det vart leigd inn ei maskin for utprøving hos Bjarne Øvrebø i Luster våren Råstoffet vi hadde då var innfrosne plomer frå Innvik Fruktlager som hadde stått på lager heile vinteren utan tildekning. Plomene hadde redusert kvalitet frå den lange lagringstida med tilgang på oksygen. Frå kverning av plomer mars 2009 på Gloppen Produsentlag Ferdig kverna plomemasse klar for innfrysing. Kverninga gjekk tilsynelatande greit, maskina spytta ut stein og plomene vart ein grautaktig masse som hadde ein grei konsistens for kompott-produkt. Det vart sendt inn 3 ulike sortsprøver av kompotten (Jubileum, Mallard og Reeves) for uttesting hos TINE FOU i Oslo. Tilbakemeldingane Frå FOU-avdelinga var nedslåande og kan kort oppsumerast slik: Dårleg smak og restar av fragment frå stein ødela kompottproduktet. Smaken kan nok truleg

10 tilskrivast ein stor del av kvaliteten på dei innfrosne plomene som hadde stått på frys og var oksidert. Dette kunne ein seinare forbetre med å kverne ferske plommer og gje betre lagring. Eit større problem var at det var att fragment av plommestein, noko som sjølvsagt er uakseptabel for eit kompott-produkt. Vi hadde ein teori om at årsaka til steinfragment kunne vere at plomene var frosne under kverning og at kverning av tinte/ferske plommer kunne ha gjeve eit betre resultat. Dette ville vi teste ut seinare ved kverning av ferske plomer. I ettertid at dette har vi saman med Lærdal grønt og Kompetansenavet Vest arbeidd med å finne eigna presse/kvern for plomer. Lærdal Grønt har same utfordringa for sine store mengder vrak-moreller. Per dato har vi ikkje lukkast med å få tak i eigna plommekvern som tek ut heile steinen på ein tilfredstillande måte. Vi har heller ikkje hatt kapasitet til å setje i gang noko utviklingsarbeid med å lage eiga kvern. Vi er i dag i dialog med ein grunder med høg teknisk komptetanse som synest at dette er ei spanande utfordring å gå inn i. Men kompottsporet har per dato stoppa opp her pga tekniske utfordringar, sjølv om at vi framleis har stor tru på produktet dersom vi kunne fått ut steinen på ein god måte. Dersom ein hadde fått dette til, har ein god kompott ein marknad med eit potensielt høgt volum og etter tilhøva ei enkel produksjonsline frå råstoff til ferdig produkt, jf sviskekompott og liknande dessert-produkt. Spor 2: Plomebrennevin Hausten 2009 fekk vi på Innvik Fruktlager prøvt ut kverna på nytt, denne gang med ferske plomer. Denne gangen kverna vi også dei tre sortane Mallard, Reeves og Jubileum. Den kverna plomemassen vart umiddelbart lagra på 25 literdunkar med kork og satt på frys.

11 Olav Skåden, idehavar til plomesprit-satsinga og styreleiar i Innvik Fruktlager, smakar på den første Nordfjord-plomespriten frå Nordfjord. Denne var brent på Arcus 2008 Så starta arbeidet med å finne ein ny samarbeidspart då Arcus ikkje hadde kapasitet eller interesse for å gå vidare med utprøving av plomesprit. Etter mange runder og feilspor, fekk vi omsider kontakt med ein Ole Puntervold på Agder Brenneri i Grimstad. Han var i utgangspunktet svært opptatt og det tok lang tid før vi fekk lovnad om at han kunne ta på seg eit utviklingsarbeid innan plomesprit for oss. 19. april 2010 reiste vi med bil og hengar til Agder Brenneri i Grimstad i vår med 300 kg frosne plomer på 25 l dunkar. Vi hadde fått innspel frå ein produsent om vi ikkje samstundes kunne spørje Puntervold om vi kunne få teste ut bringbær som råstoff til sprit. Dette sa Puntervold ja til, og vi tok også med 60 kg bringbær som råstoff for prøvebrenning av ein bringbærsprit. Turen til Grimstad og Agder Brenneri var lærerik med omvisning og vi fekk drøfta strategien vidare for samarbeidet.

12 Gode frosne plome og bringbær frå Nordfjord vel framme i Grimstad på Agder Brenneri Historia med fruktbrenning i generasjonar med røter frå Sogn (Fuhr) sat bileteleg i veggane.

13 Ole Puntervold viser stolt fram fruktbrennvin-destilatoren sin Sølvmedaljen for sin Eplebrent 2008 Den 14. juni i år vart ein merkedag då Puntervold brente 60 liter plomesprit av plomene vi leverte til han i april. Desse står per dato enno til modning på stålfat og er forventa ferdig modna i november. I Europa lanserer dei produkta dei haustar same år i november/desember i følgje Puntervold som før har sin eigen Eplebrent (40% eplebrennevin) på den norske marknaden. Han driv eit stort utviklingsarbeid og leigebrent 20 ulike spritsortar og har såleis god erfaring i faget.

14 Kvalitet Puntervold har aldri før brent sprit av plomer, og det er vel grunnen til at han til slutt tente på prosjektet vårt og ville prøve. Han vurderer kvaliteten på vår plomesprit som god, og har tru på at marknaden vil respondere positivt på denne når den er moden og klar for lansering. Vi har tatt ut spritprøver for analyse og sendt til kjemisk lab, slik at vi kan følgje prosessen med modninga av spriten. Jann Vestby er kjemiker og har ansvaret for dette, jf. CV. Ved kjemisk analyse kan ein forvente å kunne registrere kjemiske endringar i modningsfasen og påvise når når spriten er stabilisert (moden). Det er venta å finne koplingar mellom sensorikk og kjemiske stoff (aroma). Spriten vert også etter krav frå styresmaktene kvalitetsikra med omsyn til metanol innhald.. Marknad og kompetanse Då vi første gang var i kontakt med Puntervold, kjente han ikkje til at det var andre i landet som produserte plomesprit, men i februar i år lanserte Marius Egge i Lier, som er mest kjent for sin satsing på eplesprit på lagra eikefat, sin plomesprit Lierdrammen Plome. Han har og frå før Lierdrammen Eple på pol-lista. Plomespriten vår skal no testast ut mot hotellmarknaden lokalt i Nordfjord. Dette skjer når den er moden og klar. Vi har avtaler med 4 hotell i Nordfjord (Gloppen Hotell, Norfjord Hotell, Selje Hotell og Alexandra Hotell). Dei vil då sjå korleis spriten kan presenterast i ulike variantar der også koplingar med mat-menyar er sentralt. Det skal leggast stor vekt på å presenterer spriten som ei oppleving og saman med ei historie kopla mot lokal kultur og dermed bli eit opplevingsprodukt. For utprøving i hotellmarknaden skal spriten tappast på ½ liters flasker og få ein særmerkt etikett for Nordfjord som vi ynskjer å utforme. Dette arbeidet må knytast tett opp til den opplevinga og den historia vi ynskjer å formidle til kundane. Når spriten er moden til haust/førjuls-vinter skal hotella i Nordfjord får teste ut produkta for å sjå om dette er noko dei likar og vil satse på vidare sal. Sameleis har vi og fått laga ein Bringbærsnaps på Agder Brenneri, som også virkar lovande. Den går vi ikkje ut med i marknaden enno før plomespriten er testa ut på dei fire hotella. Kunnskapsparken Sogn og Fjordane (KPSF) I møte med KPSF den 30. september presenterte vi prosjektet og fekk tilbakemelding om at dei såg på dette som spanande og vil vere med å følgje det opp vidare, med tanke på ei etablering og som ein inkubator når tida vert moden for det. Dei vil vere med oss å utvikle ein forretningsplan for prosjektet. Dei meiner at produktet har ein langt større marknad enn Nordfjord. Kontaktperson og referanse: Marte Kjensholen, som ny leiar for Matinkubatorsatsinga i KPSF. Det faktum at styresmaktene no vurderer å endre lovverket slik at ein kan i tillegg til å servere alkoholdige produkt utover styrke på 4.7%, kan verte lov å selje suvenir-flasker med sprit frå hotell, opplevingstilbydarar (gardsutsal etc) er interessant for vårt prosjekt. Vert ei slik lovendring vedteken, jf. uttaler frå landbruksminister Brekk), opnar det seg ein heilt ny marknad som ein må legge til grunn for vidare strategi i utviklingsarbeid med spritprodukt. Dette krev tilpassing av mindre flasker etc. slik vi ser marknaden og dette segmentet er i Europa.

15 Arbeidet med utvikling av lokalt plomebrennevin kan vere starten på ein ny måte å utnytte dei gode frukt- og bær-råstoffa på. I første omgang er det hotella og reiselivet som haustar merksemd med nye tilbod til både lokale og reisande. Volumet på omsetjing av plomebrennvin vil i startfasen utgjere lite av den enorme ressursen vi har av vrakplomer. Men klarer vi halde ein god kvalitet på spritproduktet, så har dette eit stort potensiale utanom Nordfjord i følgje den nye leiaren på matinkubatoren i KPSF. Lukkast ein med plomebrennevin, så opnar det nye samarbeidet med reiselivet også vegen for andre typar sprit og lokalt drikke. Det er derfor viktig at vi legg ein del ressursar i å vere grundige med kvalitet, profil og merkevarebygging. Ei tett oppfølging av dei hotella som no har sagt ja til å prøve ut spriten er viktig. Erfaringane dei gjer seg no med plomespriten, vil vere avgjerande for deira interesse og motivasjon for å gå vidare med samarbeid om andre nye produkt. Sandane 1. oktober 2010 Mvh Sigmund Vereide Prosjektleiar Frukt- og bær Vedlegg: Omtale av vår grunder Jann Vestby (notat skrive av han sjølv): Fullstendig namn: Jann Vestby Adresse: Hauge Ytre, 6823 Sandane Født: 19. November 1979 Telefon: E-post: Utdanning: 2005: Sivilingeniør i kjemi, fordypning i bioteknologi ved NTNU, Trondheim. 1999: Examen Philosophicum, Blinderen, Oslo. 1998: Generell studiekompetanse, allmenne fag, Skarnes videregående skole. Motivasjon for prosjektet: Jeg flyttet til Sandane for ca ett år siden og overtok sammen med min samboer familiegården hennes på Hauge hvor vi dyrker epler, pærer, plommer, bringebær og jordbær. Vi har selvsagt et sterkt ønske om at denne driften skal kunne fortsette i fremtiden og føler at Frukt og Bær prosjektet i regi av ABP er et veldig spennende tiltak som kan gi nye muligheter for avkastning til produsentene på sine produkt. Plommesporet er et delprosjekt hvor en utnytter ressursene som finnes i overskuddsfrukt hvor jeg med min bakgrunn som kjemiker har engasjert meg spesielt. Det å kunne utnytte frukt og bærressursene våre på en måte hvor jeg på sikt kanskje kan skape min egen arbeidsplass og der jeg også får benyttet utdanningen min, er en vinn/vinn situasjon for meg. Jeg er derfor veldig interessert i dette og stiller min kompetanse tilgjengelig for prosjektet og eventuelt et selskap skulle det komme til det i fremtiden. Jann Vestby

16 Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Frukt- og bær Nordfjord forstudiet av Kultursmaken i Nordfjord Viser til tilsagn på kr datert 11. mai 2010 for å utvikle eit forstudie til Kultursmaken i Nordfjord (då var namnet Kulturruta). I tilsagnet vart det presisert at vi måtte få på plass forpliktande avtaler med dei produsentane og aktørane som skulle vere med. Dette arbeidet er gjort og dannar grunnlag for sendt søknad om vidareføring av prosjektet. Ein har også lagt til grunn i arbeidet slik omsøkt at Kultursmaken i Nordfjord som er spissa mot opplevingar for dei reisande. Vi har hatt konstruktive møter med aktørane i dei tre nodane og dei var svært positive til å vere med i omsøkte prosjekt. Ford orden skuld sender eg no dette over som ein rapport der ein under referer innhaldet frå innsendt søknad som då vart resultatet av omsøkt forstudie. Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag Prosjektansvarleg: Agro Business Park Styringsgruppe: Eitt medlem Innvik Fruktlager, Olav Skåden styreleiar i Innvik Fruktlager Eit medlem frå Gloppen Produsentlag, Kåre Hauge, styremedlem Gloppen produsentlag, er no gått ut av styringsgruppa. Ny representant frå Gloppen produsentlag frå hausten 2010: Jann Vestby Eitt medlem frå reiselivsnæringa i Nordfjord, Beate Vik Hauge, Reisemål Stryn/Nordfjord Eitt medlem Norsk landbruksrådgjeving Sogn og Fj., Åse Leirgulen, dagleg leiar Rune Vereide, Norsk landbruksrådgjeving Sogn og Fjordane. Prosjektleiar i forstudiet: Helga Odden Reksnes. Delprosjekt under hovudprosjekt Frukt og bær Nordfjord Rundt. Målet er å skape ei merkevare: Kultursmak, med utgangspunkt i dei lokale frukt- og bæraktørane og kultur- og naturopplevingar i Nordfjord. Denne merkevara skal gje auka verdiskaping for dei som sluttar seg til gjennom å gje høve til å ta ut meirverdi for frukt- og

17 bæraktørar ved at det vert laga opplevings- og reiselivspakkar i Nordfjord der lokal mat og drikke, kultur og kulturminne er sentrale element ved sidan av kjerneverksemda. Kultursmak skal vidare gje synergi for deltakarane gjennom felles marknadsføringsoverbygning, felles kompetansehevingstiltak og felles innovasjonsutvikling. Kultursmak vil styrkje deltakarane gjennom å skape eit fellesskap som skal vere utviklande, fremjande og støttande. Enkeltaktørar står langt svakare i høve til innsal og påverknad overfor t.d. turoperatørar, bedrifter og det offentlege. Kultursmak vil skape identitet, gje tilgang på meir ressursar og verte eit nettverk som også kan aktiverast på andre område enn hovudføremålet. Ein forstudie er gjennomførd. Føresetnadene er tll stades for å utvikle Kulturruta i Nordfjord. Engasjerte produsentar er identifisert. Ramma for Kultursmak er utvikla i samarbeid med desse. Det er gjort sonderingar hos hotell/restaurant/kulturinstitusjonar. Kulturruta har to hovudvegar: 1. Individuelle nodar med skreddarsydde pakkar knytt til lokale frukt og bærmiljø. 2. Utvalde frukt- og bærprodukt knytt til hotell/restaurant/kulturinstitusjonar i Nordfjord. Første fase av kulturruta i Nordfjord skal utviklast med utgangspunkt i tre geografiske frukt- og bærnoder. Dei ulike noder skreddarsyr produkt ut frå deira respektive identifiserte fortrinn knytt til opplevingstilbod, kulturtilbod og kulturminne. Fleire nodar vil kunne kople seg på etter kvart. Det er avgjerande for suksess for Kultursmak at det: a. Finnast reelle fortrinn b. Er dokumenterbar jamn og god kvalitet på dei tenestene og produkta som skal leverast c. Er leveringsdyktighet frå deltakarane i samsvar med formål og planer 1. Tre individuelle nodar: 1 Innvik/Utvik Ansvarleg: Rønnaug Berge Leite Konsept: Integrere produksjon og sal av frukt- og bærprodukt, opplevingar, kulturhistorie og utleige av sommarhus og hytter Deltakarar: Juv gard/rønnaug Leite, yryeng gard/merete Lyslo 2. Panoramavagen/Nordsida Ansvarleg: Inger Langvik Konsept: Vandring i frukt- og bærhagar med produktveiledning og lokal kulturhistorie. Plukking og foredling av råvare til saft, syltetøy med meir på Nordfjord fritidssenter. Deltakarar: Gunnar og Eldrid Aaland, Jacob og Venche Hammer, Bent Sollid og Nordfjord fritidssenter. 3. Stårheim/Reksnes Ansvarleg: Helga Odden Reksnes Konsept: Frukt og bær i et kulturhistorisk perspektiv. Stårheimsdronninga og frie vikingar Deltakarer: Myrold fruktgard, Reksnes gard/helga Odden Reksnes, Arve Myrold, Røed gard/inger Starheim, lokale kulturaktørar. 2. Utvalde frukt- og bærprodukt I tillegg til individuelle produkt knytt til dei tre nodane vil ein og utvikle ein serie foredla frukt -og bærprodukt frå Nordfjord for eksklusivt frambod. Samarbeidspartnarar her vil kunne vere: - Opera Nordfjord. - Malakoff Rockfestival - Norsk Countrytreff - Sunnivafestspela - Ulike idrettsarrangement - Messer - Utvalde hotell og serveringsstader i heile Nordfjord - Vinmonopolet - Fjord 1 (cruiseturistar) - Evt andre Det er gjort sonderingar hos fleire av nemnde aktørar. Alle var positive. Sandane 7. oktober 2010 Mvh Sigmund Vereide Prosjektleiar Frukt- og bær

18

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Prosjekt sau og utmark

Prosjekt sau og utmark Årdal, Lærdal og Aurland Prosjekt sau og utmark 2012-2016 prosjektplan søknad om prosjektmidlar Innhald 1. Bakgrunn... 2 2. Mål... 2 3. Tiltak korleis nå måla?... 4 4. Organisering og roller... 4 5. Økonomi...

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA

Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA Innkalling til årsmøte. Sognefrukt SA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 20. Mai 2015 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn for MICE Hordaland 1 Medan Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland dei siste åra har hatt fin utvikling innan ferie og fritidsmarknaden,

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Netcan Utvikling. Forretningsplan

Netcan Utvikling. Forretningsplan Netcan Utvikling Forretningsplan Netcan Utvikling 2 Innhald INNHALD... 2 SAMANDRAG... 3 PRODUKTKONSEPT... 4 PROBLEMBESKRIVELSE... 4 STATUS PÅ TEKNOLOGI... 4 PLANLAGT UTVIKLINGSLØP... 4 INNOVASJONSHØGDE

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen Innhald Resultat frå studie av 38 bedrifter med spesialprodukt innan

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no

Merkur programmet. Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet. www.merkur programmet.no Merkur programmet Den multifunksjonelle nærbutikken Bokhandelen i distriktet www.merkur programmet.no Mål Opprettholde levekraftige bygder utvikle nærbutikken som et viktig serviceelement Sikre lokalbefolkning

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program rådgjevar, lokalmat og reiseliv Marit Hjortung Alexandra Hotel 22.oktober 2014 1 Seier noko om Resultat frå mobilisering og snøggflørting

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling

Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling EID KOMMUNE Prosjekt: Velferdsteknologi og automasjon Eid omsorgssenter Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling Regionalt program for leverandørutvikling Sogn og Fjordane Bakgrunn og

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer