Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen, samt fuglereservatene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen, samt fuglereservatene"

Transkript

1 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Melding om oppstart lagt ut på Forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen, samt fuglereservatene Sysselmannen starter nå arbeidet med å lage forvaltningsplan for de tre nasjonalparkene på vestsiden av Spitsbergen, samt alle fuglereservatene på Svalbard. Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker og dekker ca. 18 % av Svalbards land- og sjøareal innenfor territorialgrensa, se kartet neste side. Disse nasjonalparkene, samt fuglereservatene ble opprettet i 1973, og forvaltningsplanen skal dekke alle disse verneområdene. Forvaltningsplanen skal gi myndighetene et verktøy til å sikre at verneformålet blir ivaretatt i den daglige forvaltningen. I planarbeidet skal det gjøres en grundig vurdering av verneverdiene og brukerinteressene og hvordan verneformålet best kan ivaretas. Kunnskapen om forholdene i området skal samles, og arbeidet skal blant annet bidra til en mer kunnskapsbasert forvaltning. Arbeidet skal søke å samkjøre nasjonale mål og interesser med aktiviteter innen forskning, reiseliv og lokal bruk innenfor rammene av vernebestemmelsene. Rammene for arbeidet er gitt i oppdragsbrev fra Miljøverndepartementet. Brevet kan leses på våre prosjektsider Planen vil legge føringer for forvaltningen av nasjonalparkene framover. Vi ønsker derfor aktiv deltakelse fra lokale interesser, for å kartlegge all bruk og fremtidige behov. Vi ønsker begrunnete og konkrete innspill til denne oppstartmeldingen innen til på: - nærings-, bruks- og miljøverdier i området i dag, og behov fremover - problemstillinger som bør belyses i forvaltningsplanen. Velkommen til å delta! Odd Olsen Ingerø sysselmann Forsidebilde: Turister kikker på hvalross ved Poolepynten, Forlandet. Foto: Elin M. Lien / Sysselmannen Side 1 av 12

2 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Kart naturvernområder på Svalbard Figur 1. Den nye forvaltningsplanen skal gjelde Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker, samt alle fuglereservatene på Svalbard. Kartgrunnlag: Norsk Polarinstitutt Side 2 av 12

3 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Innledning Dette dokumentet har informasjon om arbeidet med forvaltningsplanen som nå starter. Først kan du lese om bakgrunn og rammer for arbeidet, hvordan det er tenkt organisert og hvordan du kan gi dine innspill. Etter dette er lovverket, myndighet og oppsynsansvar kort beskrevet før en kort og overordnet kunnskapsstatus på verneverdiene og brukerinteressene i nasjonalparkene. Den endelige forvaltningsplanen vil være mer detaljert, og en del av arbeidet er å få frem dette. Arbeidet skal fremover sammenstille og presentere mest mulig av brukerinteressene og omfanget og utstrekningen av dagens bruk, og i tillegg gi en oversikt over planer og behov som de ulike interessene har fremover. På bakgrunn av de gode erfaringene vi fikk gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Øst-Svalbard, vil vi i stor grad legge opp til den samme arbeidsmåten. Vi kommer til å invitere til å bidra i arbeidsgrupper for lokal bruk, reiseliv og forskning/utdanning. Vi ser for oss at for både arbeidsgruppene lokal bruk og forskning/utdanning, vil det være flere aktører/sammenslutninger som ønsker å bidra i arbeidsgruppene. Vi ønsker at næringer og sammenslutninger finner gode måter å organisere deltakelsen på og avklarer kontaktpersoner og ressurspersoner som kan bidra i arbeidet. Les mer om prosjektet på Forslag til forvaltningsplan med ev. justeringer i bestemmelsene vil bli sendt på høring når et utkast er klart. Dette blir etter planen våren Se framdriftsplanen på siste side. Du er velkommen til å komme med innspill i saken gjennom hele arbeidet. 1 Hvorfor lage en forvaltningsplan? Forvaltning av verneområdene i Norge skal være forutsigbar, fremme formålet med vernet og opprettholde verneverdiene. En forvaltningsplan trekker opp hovedlinjer i Sysselmannens forvaltningspraksis. Planarbeidet skal få fram natur-, kultur- og bruksverdiene i de berørte områdene. Brukerinteressene i nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen knytter seg i hovedsak til reiseliv, friluftslivsbruk, forskning og fiskeriaktivitet. Myndigheter og beredskapsapparat holder oppsyn i områdene, håndhever regelverket og overvåker miljøet. Bevaring av områdets særegne villmarksnatur er et av hovedmålene i norsk svalbardpolitikk, jf. St.meld. nr. 22 ( ). Regjeringen sier videre at det er en hovedmålsetting for miljøvernet at det skal finnes store, og i det vesentlige urørte naturområder på Svalbard som dekker behovet for referanseområder for klima- og miljøforskning. Dette gjelder også for nasjonalparkene på Vest- Spitsbergen. Til forskjell fra naturreservatene på Øst-Svalbard, er også opplevelse nevnt som et av formålene for vernet av nasjonalparkene. Forvaltningsplanen skal ta hensyn til begge disse brukerinteressene, for eksempel gjennom å etablere ulike retningslinjer for praktiseringen av vernebestemmelsene i ulike områder. Det er ikke en del av oppdraget å se på andre verneformer. En forvaltningsplan skal generelt: presisere og utdype verneforskriften, både verneformålet og enkeltbestemmelser dokumentere tilstand for natur, kulturminner og brukerinteresser definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, ut fra punktene over definere nødvendige eller ønskede tiltak gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet gi retningslinjer for dispensasjonspraksis og bruk av området gi rutiner for behandling av saker etter verneforskriften En forvaltningsplan kan også inneholde en plan for overvåking og/eller forskning. Forskriften for nasjonalparkene og fuglereservatene er juridisk bindende. Forvaltningsplanen er bare juridisk bindende dersom forskriften henviser til den, ellers er den retningsgivende. Side 3 av 12

4 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Oppdraget fra Miljøverndepartementet Sysselmannen har fått et detaljert oppdrag fra Miljøverndepartementet for arbeidet med de ulike forvaltningsplanene for verneområdene på Svalbard. Departementet har også gitt en rekkefølge for utarbeidelsen av planene, der forvaltningsplanen for Øst-Svalbard hadde høyest prioritet, og forvaltningsplanen for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen var prioritert som nummer to. Til slutt ønsker departementet at Sysselmannen skal utarbeide en forvaltningsplan for områdene på det sentrale Spitsbergen. Departementet legger vekt på (se også brevet fra 2009 på prosjektets nettsider for en mer utfyllende beskrivelse): Forutsetninger: - planen skal bygge på verneforskriftene, svalbardmiljøloven, svalbardloven og St.meld. nr. 22 ( ) om Svalbard - oppdraget innebærer å foreslå nødvendige endringer i verneforskriften - føre-var prinsippet skal legges til grunn for forvaltningen av verneområdene - prinsippet om samlet belastning tilsier at all virksomhet skal vurderes ut fra den samlede belastningen som naturmiljøet og kulturminnene blir utsatt for - verneområdene skal forvaltes på en måte som tar høyde for at de miljøbelastninger som følger av at klima og miljøforhold endres, og at hva som er akseptabel belastning og risiko som følge av lokal virksomhet vurderes i lys av dette - mulige konsekvenser for sjøsikkerheten vurderes og tas hensyn til i forvaltningsplanarbeidet Forvaltningsplanene skal: - sikre helhetlig styring av ferdsel og aktivitet som begrenser samlet belastning - ta hensyn til at belastningen på mange arter og økosystemer trolig vil øke, og sikre at ferdsel og annen lokal virksomhet tilpasses disse endringene - legge til rette for bruk av verneområdene som referanseområder for forskning - være et hjelpemiddel for å utdype og realisere formålet med verneområdet og gi retningslinjer for en helhetlig forvaltning innenfor disse rammene - være et redskap når det gjelder å avveie hensynene til ulike brukergrupper som forskning og reiseliv, og legge til rette for at aktiviteten er i samsvar med verneformålet - bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, og sikre at forvaltningen har et godt faglig fundament - gi en god balanse mellom reiselivets og forskningens behov, og avklarer kryssende brukerinteresser innenfor rammen av verneformålet. 2 Organisering av arbeidet Gjennom prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen for naturreservatene på Øst-Svalbard fikk vi nyttig erfaring om hvordan arbeidet bør organiseres. Vi legger opp til en liknende arbeidsmodell for den nye forvaltningsplanprosessen, for å sikre at vi får frem både brukerinteressene og verneverdiene på best mulig måte. Figur 1 på neste side viser planen for organiseringen av arbeidet. Referansegruppa med de viktigste interessene representert skal følge prosessen og gi innspill til utformingen av planforslaget. Fagmyndigheter blir også invitert til å delta som observatører for å være orientert og kunne svare på spørsmål som kommer opp. Arbeidsgruppene skal bidra med kunnskap og kjennskap om brukerinteressene i området og gi både faglige innspill til utforming av planen. De skal også sikre at de som er berørt skal få fram sine innspill. Arbeidsgruppene skal også bidra med kunnskap om dagens bruk av områdene og viktige behov fremover. Det er derfor behov for detaljkunnskaper hos representanter i arbeidsgruppene. Prosjektgruppa består av saksbehandlerne hos Sysselmannen. Denne vil trekke på ressurspersoner i forvaltningen og fagmiljøet, i tillegg til å samordne arbeidet og delta aktivt sammen med brukerinteressene. Side 4 av 12

5 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Figur 2. Organisering av arbeidet med forvaltningsplanen for Vest-Spitsbergen. Disse inviteres til å delta: Deltakere i referansegruppa: 1. Sysselmannen (leder og sekretær) 2. Longyearbyen lokalstyre 3. Svalbard reiselivsråd 4. Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) 5. Norges forskningsråd 6. Svalbard Science Forum (SSF) 7. Norsk Polarinstitutt 8. Polish Academy of Science (Polish Polar Station Hornsund) 9. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) 10. Fiskebåtredernes forbund 11. Statens Kartverk Sjø 12. WWF-Norge Observatører i referansegruppa: 13. Miljødirektoratet 14. Riksantikvaren 15. Kystverket 16. Fiskeridirektoratet Forslag til sammensetning av arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Lokal bruk: Forskning/utdanning: 1. Longyearbyen lokalstyre (LL) 1. Svalbard Science Forum (SSF) 2. Longyearbyen Feltbiologisk 2. Norsk Polarinstitutt Forening 3. UNIS 3. Longyearbyen Jeger- og 4. Norges forskningsråd (og Fiskerforening SIOS) 4. Longyearbyen havn (LL, 5. Longyearbyen Science and Bydrift) Education Forum (LySEF) 5. Totakteren 6. Ny-Ålesund Science Managers 6. Velferden, Ny-Ålesund Committee (NySmac) 7. Longyearbyen Røde Kors Arbeidsgruppe Reiseliv mm: 1. Svalbards reiselivsråd 2. AECO 3. Pole Position Spitsbergen 4. Arctica Expeditions 5. Jason Roberts Production 6. Sysselmannen (sekretær) 7. Andre? Side 5 av 12

6 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen oktober Havforskningsinstituttet 8. Universitetet i Tromsø 9. Akvaplan-niva AS 10. Norges geologiske undersøkelse (NGU) 11. Polish Academy of Science (Polish Polar Station Hornsund) 12. Sysselmannen (sekretær) 13. Andre? Hjelpekorps 8. Sysselmannen (sekretær) 9. Andre? Deltakere i prosjektgruppa hos Sysselmannen: Elin M. Lien leder prosjektgruppa Margrete Keyser temaansvarlig reiseliv Henrik Rotneberg temaansvarlig lokal bruk Eigil Movik temaansvarlig forskning/utd. Arbeidsform og medvirkning Arbeidet vil følge oppsettet i fremdriftsplanen vist bakerst i dokumentet. Planarbeidet avsluttes med at forvaltningsplanen blir godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltning av vernebestemmelser og prioritering mellom bruk og vern og ulike brukerinteresser kan være konfliktfylt. Gjennom planarbeidet ønsker Sysselmannen å skape gode møteplasser. Her skal interesserte få bidra i utformingen av forvaltningsplanen. Organiseringen av arbeidet skal gi størst mulig lokal innflytelse innenfor rammen av mandatet for arbeidet og Stortingets føringer. Slike møteplasser vil være åpne møter, møter i arbeidsgruppene og god kontakt med aktuelle virksomheter, organisasjoner og etater. Sysselmannen setter også pris på at interesserte tar direkte kontakt. 3 Lovverk og myndighet Nasjonalt er det et mål å sikre truede arter og naturtyper, og å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur for ettertida. Det er også Norges plikt å fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelsen og om nødvendig gjenopprettelsen av dyre- og plantelivet innen de områder eller deres territoriale farvann (Svalbardtraktaten). Svalbardmiljøloven Svalbard har en streng miljøvernlovgivning (svalbardmiljøloven) som regulerer det meste av aktiviteten på øygruppa. Nasjonalparker er den nest strengeste formen for områdevern, og reservatene representerer den strengeste. Verneforskriften for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker og fuglereservatene ble fastsatt i 1973 og er i dag hjemlet i svalbardmiljøloven 17. Verneforskriften for nasjonalparkene og fuglereservatene Forskriften for hvert verneområde setter rammer for hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt. De to viktigste delene av forskriften er formålet med vernet og bestemmelsene. Formålet med vernet av de tre nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt naturområde på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv. De tre nasjonalparkene har til sammen mange ulike miljøverdier som er spesielt fremhevet i de ulike verneformålene: Storslagent landskap, geologiske formasjoner og fenomener, unik botanikk (ved de Side 6 av 12

7 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 varme kildene i Bockfjorden), hekkelokaliteter fugl (sjøfugl), overvintringsområde for ender (ærfugl), kjerneområde for steinkobbe, leveområder isbjørn og viktige kulturminner fra mange epoker. Dette er hovedtrekkene i bestemmelsene for de tre nasjonalparkene: - landskapet er fredet ved forbud mot alle tekniske inngrep og anlegg - havbunnen er fredet (fangst, innhøsting, dykking og tråling) - reketråling er tillatt dypere enn 100 m - ellers gjelder fiskerilovgivning (ikke kvoteregulert i territorialfarvannet) - planter, dyr og fossiler er fredet - kjøretøy på land og landing med helikopter er forbudt - oppsyn, politi og redning er unntatt - tungoljeforbud (unntak for seiling til Svea, og til Ny-Ålesund og Magdalenefjorden frem til ) - ferdsel på sjøen kan reguleres (for å ivareta kulturminner og naturverdier) - ferdselsforbud på fire steder med spesielle kulturminner (gjelder fra 2010) - en begrenset mulighet til å gi dispensasjon i samråd med departementet Det er i alt 15 fuglereservater på Svalbard, alle befinner seg på vestkysten av Spitsbergen og i Isfjorden. Åtte av disse ligger helt eller delvis innenfor en av de tre nasjonalparkene. Fuglereservatene omfatter havet omkring øyene ut til 300 meter fra land. Det er ferdselsforbud i perioden 15. mai til 15. august i fuglereservatene. Forvaltningsansvar og oppsyn Sysselmannen har ansvaret for den daglige og praktiske forvaltningen av verneområdene på Svalbard. Sysselmannen utfører dette arbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Norsk Polarinstitutt har ingen forvaltningsmyndighet på Svalbard, men har viktige oppgaver som kartlegging og overvåkning, rådgivning og forskning. Sysselmannen gjennomfører oppsyn med båt, snøskuter og helikopter med utgangspunkt i Longyearbyen. Kystvakten har også oppsyn med fiskeriaktiviteten i sjøområdene. 4 Beskrivelse av verneverdier og dagens bruk Landskap og naturmiljø Nordvesthjørnet Vestkysten av Spitsbergen har et relativt sett mildere klima, påvirket av varmere havstrømmer fra sør. Det var på nordvesthjørnet av Spitsbergen hvor Willem Barentsz først satte foten i land i 1596 etter å ha først vært innom Bjørnøya. Det er de karakteristiske spisse (alpine) fjellformasjonene i dette området som er opphavet til navnet Spitsbergen. Beveger man seg østover mot Bockfjorden skifter derimot landskapet karakter, og fjellene får avrundet form og rødlig farge. Nordvesthjørnet, og spesielt Magdalenefjorden, er et av de mest besøkte stedene på Svalbard utenom bosetningene. Både oversjøiske cruisskip og andre cruisebåter er innom her. De siste årene har det gjennomsnittlig vært mer enn personer i land på Gravneset i Magdalenefjorden i løpet av den korte sommersesongen, og vegetasjonen bærer også preg av den store ferdselen. Nasjonalparken på nordvesthjørnet av Spitsbergen har et variert dyreliv. Her finnes det mye rev og rein, og flere røyevassdrag. Naturreservatet Moffen ligger innenfor nasjonalparken, og er en viktig liggeplass for hvalross. Det finnes i tillegg mange fuglefjell og tre fuglereservater i nasjonalparken. I Liefdefjorden finnes det mange øyer uten rev, og her har mange sjøfugl sine hekkeområder. De varme kildene i Bockfjorden, som er rester etter kvartære vulkaner, skaper en unik botanisk lokalitet. Her vokser blant annet fjelløyentrøst, trefingerurt, fjellmarinøkkel og marinøkkel. Side 7 av 12

8 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Prins Karls Forland Forlandet nasjonalpark lenger sør består av en langstrakt øy med spisse fjell, øya er nærmest delt i to av den lange, lave Forlandssletta. Vestsiden har til dels store sammenhengende strandflater, mens østsiden har bratte isbreer og en strandlinje brutt opp av brefronter. I fjellsidene finnes det en rekke steinbreer. En steinbre er en breformet masse av stein, grus og sand med en kjerne av is. Det er en del skipstrafikk forbi Prins Karls Forland, siden alle som seiler nordover langs vestkysten må forbi øya. Kun relativt små båter kan seile i Forlandssundet, ettersom det kun er fire meter dypt på det grunneste. Det er lite ferdsel på land, kun to steder besøkes jevnlig av cruisebåtene. Poolepynten besøkes (gjennomsnitt turister per år siste fem år) på grunn av hvalrossliggeplassen på dette stedet, og ved Fuglehuken på nordspissen av Forlandet er det både fuglefjell med krykkje og polarlomvi, samt at man ofte kan se steinkobbe her. Nasjonalparken er kjerneområde for verdens nordligste bestand av steinkobbe og er et av de få stedene hvor det hekker lomvi på Spitsbergen. Det er flere større og mindre fuglefjell i nasjonalparken, og to fuglereservater med store hekkebestander av våtmarksfugl. Forlandsletta er et viktig hekkeområde for blant annet smålom, havelle og polarsvømmesnipe. Vestsiden av Forlandet er et viktig vintertilholdssted for sjøfugl. Sør-Spitsbergen Også vestsiden av Sør-Spitsbergen nasjonalpark er karakterisert av spisse, alpine fjell, dannet da Spitsbergen støtte sammen med østsiden av Grønland i tertiærtiden, for 65 1,8 millioner år siden. Østover er det foldede og sedimentære bergarter, med lavere og rundere fjell. I innlandsområdene dominerer store bresystemer, blant annet Brepollen innerst i Hornsund. Den polske forskningsstasjonen i Hornsund har helårsbemanning, og om lag ni forskere overvintrer hvert år. Om sommeren er det mye forskningsvirksomhet i nasjonalparken, både med utgangspunkt i Hornsund, men også i Calypsobyen i Recherchefjorden. Cruisebåtene besøker nasjonalparken om sommeren, den mest besøkte lokaliteten er Gnålodden i Hornsund, hvor det i snitt har vært turister innom hver sommer de siste fem årene. Hornsund er et svært viktig område for isbjørn, her går det viktigste trekket mellom Storfjorden og vestkysten av Spitsbergen. Det er flere større og mindre fuglefjell og viktige hekkeområder for ærfugl i nasjonalparken. Områdene ved Sørkappøya er svært viktig rasteområde for trekkende fugl. Nærheten til sentrale deler av Barentshavet gjør at området også har noen av de største sjøfuglkoloniene på Svalbard. Det ligger fire fuglereservat i nasjonalparken, og det finnes også flere røyevassdrag. Kulturhistorie og kulturminner Nordvest-Spitsbergen Nordvestre del av Spitsbergen er ett av hovedområdene for 1600-tallets hvalfangst, og er det området med flest registrerte kulturminner knyttet til denne fangsten. Rundt Smeerenburgfjorden ligger store anlegg i nærheten av hverandre. Både hvalfangststasjonene og gravfeltene er større enn andre steder på Svalbard. Det var nederlenderne som var enerådende i området, selv om danske og norske hvalfangere midlertidig fikk etablere landstasjoner i et begrenset omfang. Mange lokaliteter er mye besøkt og det er fare for skader på grunn av slitasje flere steder og en økt ferdsel vil kunne bidra til dette. Flere av lokalitetene knyttet til tidlig hvalfangst er tidligere undersøkt av arkeologer, slik som Smeerenburg og graver både på Ytre Norskeøya og ved Smeerenburg. Russiske og norske fangstfolk har overvintret og brukt området mye og etterlatt seg et betydelig antall kulturminner. De russiske fangstlokalitetene ligger imidlertid mer spredt her enn lengre sør og området ble trolig tatt i bruk relativt seint. Den norske fangsten kom i gang for alvor vinteren 1906/07 og noe senere i Krossfjorden (1911/12). En av de eldste norske overvintringene på Svalbard skal ha skjedd i Ebeltofhamna. Det ble drevet overvintringsfangst fram til krigen. Ut over fangsten har det vært liten virksomhet i området. Andrée og Wellman har imidlertid gjort Side 8 av 12

9 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Virgohamna berømt som utgangspunkt for sine forsøk på å nå Nordpolen. Mye utstyr fra ekspedisjonene finnes fortsatt på stedet (Roll 1994). Det er tre kjente tyske værstasjoner fra 2. verdenskrig i området, «Knospe» og «Nussbaum» i Signehamna og «Kreuzritter» i Sørdalsbukta. Disse består av en vinterleir, sommerleir og diverse depoter og utkikksposter. Ferdselsforbud ved utvalgte kulturminner Det ble i 2012 innført ferdselsforbud på Likneset og på sørsiden av Ebeltofthamna. I Virgohamna er det ferdselsforbud, men der Sysselmannen kan gi tillatelse etter søknad. På Gravneset er gravfeltet og spekkovner gjerdet inn med hjemmel i svalbardmiljølovens 45 annet ledd. Forlandet Kulturminnene på Forlandet knytter seg hovedsakelig til fangstvirksomhet, hvalfangst, russisk og norsk overvintringsfangst. Det er ikke påvist landstasjoner fra hvalfangsten, men i følge eldre kilder skal det ha vært spekkovner og tufter på nordvestsiden. Det er flere graver som trolig er fra hvalfangsttiden, blant annet det store gravfeltet like sørøst for Fuglehuken. Det er tre områder med rester etter russisk fangst på Forlandet; Fuglehuken, Kinghamna og Richardlaguna. Norsk overvintringsfangst er drevet siden 1907 og framover til Her var noe aktivitet i etterkrigstida, blant annet bygde Wilhelm Håkstad Inchholmhytta i Forlandet med småøyene utenfor utgjorde gjerne ett fangstfelt. Småøyene var viktige plasser for dunsanking. Den skotske oseanografen og polarforskeren William Speirs Bruce begynte kartleggingen av Forlandet i Samtidig okkuperte han hele øya. Han oppførte flere hytter som senere ble benyttet av fangstmenn, blant annet Brucehytta på Dawespynten fra Okkupasjonene ble i 1909 overført til The Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. Det ble aldri satt i gang noen gruvevirksomhet på Forlandet. Sør-Spitsbergen To områder i Sør-Spitsbergen nasjonalpark er spesielt rike på kulturminner. Disse områdene har kulturminner fra den eldste aktiviteten på Svalbard og frem til i dag: - Hornsund. Området har rester etter store anlegg fra hvalfangertiden, russisk og norsk overvintringsfangst. Dessuten rester etter en russisk forskningsstasjon fra 1899 som del av det svensk/russiske gradmålingsprosjektet. - Bellsund, Recherchefjorden og Van Keulenfjorden. Området har betydelige rester etter hvalfangst, noen mindre russetufter og et stort anlegg etter en russisk ekspedisjon (sporene på Tomtodden etter den russiske Chicagovekspedisjonen er tidligere undersøkt av russiske arkeologer). Dessuten flere gruveanlegg fra forrige århundre, Svalbards eneste bevarte kvitfiskstasjon og et sommerhus. Den tidlig vesteuropeiske hvalfangsten er primært lokalisert til Bellsund og Hornsund. Hele vestkysten av Sør-Spitsbergen har vært benyttet til russisk og norsk overvintringsfangst, selv på steder med dårlige havneforhold. Sørkapp og Hornsund var spesielt gode bjørneterreng. Dunsanking har vært en viktig del av fangstfolkets næringsgrunnlag. Flere av de russiske fangststasjonene er undersøkt av arkeologer. De bevarte anleggene med tilknytning til mineralutvinning ligger konsentrert i nordre del av området langs Bellsund og Recherchefjorden. Det finnes anlegg for utvinning av kull, jern og asbest. De fleste anleggene er etablert for prøveutvinning av mineralene, og dette resulterte ikke i ordinær drift. Northern Exploration Company Ltd er det dominerende selskapet. De anleggene som i dag er bevart stammer stort sett fra tiden etter første verdenskrig. I Stormbukta ligger restene etter den tyske værstasjonen «Landvik» fra 2. verdenskrig og på Sørkappland skal det ha vært landingsplasser for fly og en automatisk værstasjon kalt «Kröte». Side 9 av 12

10 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Brukerinteresser og naturressurser Turisme og friluftsliv Cruiseturisme har lang historie langs vestkysten av Spitsbergen, allerede på andre halvdel av 1800-tallet begynte opplevelseslystne rikfolk å reise til Svalbard for jakt og opplevelser. Turisme i et større omfang har gradvis utviklet seg, der åpningen av flyplassen i 1975, med etablering av ordinære flyruter, bygging av hoteller og annen infrastruktur har lagt forholdene til rette for en utvikling og økning i turistnæringen. Myndighetene har fremmet reiseliv som en ønsket aktivitet på Svalbard siden Stortingsmeldingen om næringstiltak på Svalbard (nr 50) fra Dette er blitt fulgt opp videre i senere Stortingsmeldinger om Svalbard, senest i St.meld nr 22 ( ). I meldingene blir det lagt til grunn at utviklingen i reiselivsnæringen fortsatt skal skje innen de rammene som de høye miljømålene og miljølovgivningen for Svalbard setter. Turismen i nasjonalparkene er skipsbasert, med skip i ulike størrelser. De store oversjøiske cruisebåtene besøker ofte Magdalenefjorden, Ny-Ålesund og/eller Longyearbyen. Disse skipene ferdes da i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, samt at noen vil også passere Forlandet nasjonalpark på vei til Ny- Ålesund. De mellomstore ekspedisjonscruisebåtene har fra så lite som fire, og opp til 500 passasjerer. Disse cruisebåtene reiser på 4 til 14 dager lange turer, enten bare langs vestkysten av Spitsbergen, eller rundt hele Svalbard (disse båtene kan da ha maks 200 passasjerer). Undervegs settes turistgrupper med guide i land med småbåt flere ganger om dagen for å besøke historiske lokaliteter eller steder med mulighet for å oppleve dyreliv, eller naturfenomener. I 2012 gjorde cruiseturister til sammen ilandstigninger fordelt på 64 ulike lokaliteter innenfor de tre nasjonalparkene i løpet av sommeren. Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark er den mest besøkte nasjonalparken, i 2012 skjedde tre av fire ilandstigninger i dette området. Hvert år kommer det opp til 50 grupper i private seilbåter, som reiser på tur langs vestkysten av Spitsbergen. Mange har nordvesthjørnet av Spitsbergen som sitt nordlige mål, mens noen seiler rundt hele øygruppa. Det er i tillegg noen grupper hvert år, de fleste private, som legger ut på langtur på ski og har Spitsbergen på langs som mål. Ruta går da gjennom Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Lokal bruk (ekspedisjoner og friluftsliv) Også lokalbefolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund besøker nasjonalparkene i fritiden, både i sommerhalvåret med småbåter, og om vinteren med snøskuter. Det gis tillatelse til snøskuterkjøring for fastboende i de tre nasjonalparkene etter søknad. De overvintrende forskerne i Hornsund benytter sine nærområder i Sør-Spitsbergen nasjonalpark også til rekreasjon og friluftsliv. Velferden i Ny-Ålesund har avtale med Sysselmannen om lån av de automatisk fredede hyttene Laksebu og Haugenhytta innenfor Nordvest-spitsbergen nasjonalpark. Stasjonsbesetningen i Hornsund har tilsvarende avtale om lån av de automatisk fredede hyttene i Hyttevika, Gnålodden, Wilczekodden og Calypsobyen i Sør- Spitsbergen nasjonalpark. Avtalene går ut i 2013, og skal evalueres og eventuelt fornyes. Forskning I 2012 behandlet Sysselmannen til sammen 18 søknader om forskningsprosjekter som skulle finne sted innenfor de tre nasjonalparkene. De fleste prosjektene er innen fagfeltene biologi, glasiologi og geologi. Det var flest søknader om prosjekter i Sør-Spitsbergen nasjonalpark. Oversikten er ikke fullstendig, siden prosjekter som ikke krever annen tillatelse fra Sysselmannen enn meldeskjema, ikke er inkludert. Generelt er inntrykket at selv om mange forskningsprosjekter har Ny-Ålesund som utgangspunkt, benytter disse stort sett Kongsfjorden, Brøggerhalvøya og bresystemene sørøstover som sitt feltområde, mens et fåtall benytter seg av områdene innenfor nasjonalparkene, som Krossfjorden og Prins Karls Forland. Mesteparten av prosjektene foregår sommerstid, men det er også noen som foregår i vinter/vårsesongen. Fiskeri Det er stor fiskeriaktivitet i Barentshavet, og aktiviteten er også betydelig innenfor Svalbards territorialfarvann. Nasjonalparkene strekker seg ut til terrritorialgrensa på 12 nm. Reketråling på større dyp enn 100 meter er tillatt i nasjonalparkene, men øvrig bunntråling er forbudt. Det foregår reketråling særlig i Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Side 10 av 12

11 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 En rapport fra nordisk ministerråd fra 2006 påpeker at reketråling og annen bunntråling kan ha negativ effekt på for eksempel svampsamfunn og maërlforekomster på havbunnen i arktiske områder. Maërl er løstliggende koralliske rødalger, og deres tredimensjonale struktur kan være habitat for ulike bunnlevende virvelløse dyr. Det er funnet enkelte områder med maërl på Svalbard, men havbunnen rundt Svalbard er lite kartlagt. I forbindelse med undersøkelser av traséen der man skal legge fiberkabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund så man at det var omfattende merker av bunntrål på havbunnen i Forlandet nasjonalpark. Figur 3. Bilde av havbunnen på et punkt nord i Forlandet nasjonalpark. Stripene er merker som tråldørene har laget i havbunnen. Bildet viser havbunnen i 140 meters bredde. Foto: Dag Nævestad, Norsk marint museum Kilder - Verneforskrift Vest-Spitsbergen: - Informasjonshefte om verneområdene på Svalbard: - Beskrivelser av verneområdene: - Stortingsmelding nr. 22 ( ) Svalbard: stmeld/ /stmeld-nr html?id= Stortingsmelding nr. 50 ( ) Næringstiltak for Svalbard - Arlov, T. B.: Svalbards historie. H. Aschehoug & Co, Garcia, E. G. (red.): Bottom Trawling and Scallop Dredging in the Arctic - Impacts of fishing on non-target species, vulnerable habitats and cultural heritage. TemaNord 2006:529, Nordisk ministerråd Sandodden, I.S. m.fl.: Kulturminneplan for Svalbard Sysselmannen på Svalbard rapportserie 1/2013 nepl_2013_web.pdf - Roll, L.: Kulturminneplan for Svalbard Sysselmannen på Svalbard, 1993 Side 11 av 12

12 Oppstartmelding - forvaltningsplan for nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen oktober 2013 Formell saksgang Melding om oppstart. Sysselmannen sender ut informasjon om arbeidet som starter. Åpent møte i Longyearbyen 5. nov. Periode for første innspill til planen frem til 4. des okt des 2013 Din påvirkning Kom med synspunkt tidlig i arbeidet! Få fram kunnskap om området og det! dere mener er viktig å få utredet. Kunnskapsgrunnlag. Sammenstillinger av kunnskap om verneverdier blir levert fra Norsk polarinstitutt 31. okt 2013, og blir presentert på det åpne møtet 5. nov. Innspill fra høringen om oppstartmeldingen om evt.ytterligere tema som bør belyses blir vurdert, og egne oppdrag blir satt ut til enten arbeidsgruppene eller eksterne kunnskapsleverandører. Innhenting av kunnskap om bruksverdier fra arbeidsgruppene. Kunnskapsinnhenting i felt sommeren Bred deltakelse. De som har interesser er invitert inn i arbeidet gjennom egne arbeidsgrupper på reiseliv, forskning/utd. og lokal bruk. Sysselmannen ønsker å skape gode møteplasser. Arbeidsgruppene og referansegruppa gir innspill underveis Kom med den kunnskapen dere har om området. Si hva dere mener det er viktig å ta hensyn til. Kom med innspill og vær nøye med å begrunne.! Forslag til plan. Forslag til forvaltningsplan blir laget på grunnlag av kunnskapen om miljøverdier og brukerinnspill, blant annet kart med forslag til bruk av områdene i framtida. Faglig gjennomgang. Sysselmannen sender forslaget til plan og ev. endringer i forskriften til en faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. Des 2014 Er det ting dere mener bør endres før høring, så ta kontakt med miljødirektoratet. Høring av utkastet. Høringsdokument sendes alle berørte og de som har gitt innspill. Sysselmannen holder åpent møte om høringsforslaget. vår 2015 Viktige innspill bør komme før høring. Høringa er en sjekk på at tidligere innspill er vurdert. Det er selvsagt rom for å komme med nye innspill.! Oppsummering etter høringa. Høringsuttalelsene blir vurdert. Sysselmannen lager et revidert forslag på bakgrunn av innspillene og vår vurdering. Sysselmannen lager tilrådning. Sysselmannen lager sitt endelige forslag til forvaltningsplan. Dette sendes til Miljødirektoratet for sluttbehandling. Mai 2015 De berørte vil få tilsendt kopi av tilrådinga. Er det viktige ting dere mener det ikke er tatt hensyn til, kan dere kontakte miljødirektoratet. Forvaltningsplanen blir behandlet i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet godkjenner forvaltningsplanen. De går gjennom forslaget på nytt og godkjenner den endelige planen.?! = Her er det viktig å komme med innspill og delta aktivt. Side 12 av 12

Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012

Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012 Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard Åpent møte, Longyearbyen 11. september 2012 Guri Tveito, miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Organisering Miljøverndepartementet oppdragsgiver

Detaljer

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref Vår ref Dato 3 JUN 2009 200901602 Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard -

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

2016-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2016-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Høringsdokument juni 2016 Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. 1/2016 2016-2024 Forvaltningsplan for

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Frå søppelryddingsleiren på Store Svællingen i september 2015. Foto: Brit E Grønmyr 1 Bakgrunn for forvaltningsplanen

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET

SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET SAMMEN BEVARER VI SVALBARD- MILJØET Informasjon om Svalbards miljøvernfond Kjære besøkende For få år siden var det bare gruvearbeidere og fangstfolk som kom til Svalbard. Nå er dette unike villmarksområdet

Detaljer

Lostjenesten på Svalbard 2012

Lostjenesten på Svalbard 2012 Lostjenesten på Svalbard 2012 «Et tilbakeblikk» Kyst- og havnekonferansen 2012 i Honningsvåg 17 oktober 2012 Kjetil Bråten, Havnesjef Litt moderne historie Øygruppa Svalbard ble oppdaget av den nederlandske

Detaljer

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Melding om oppstart Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Evenes kommune Foto: 1. Bilder fra Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Foto: Fylkesmannen i Nordland Kjerkvatnet

Detaljer

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Myrsnipe Tegning: Trond Haugskott Havmyran naturreservat Havmyran ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon den

Detaljer

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner.

Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø kommuner. Mottakere i henhold til vedlagte adresselister. Oppstarts melding og prosjektplan Utarbeidelse/revidering av forvaltningsplan for Lyngsalpan landskapsvernområde i Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Tromsø

Detaljer

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan -noen utfordringer Organisasjon/prosess Målsettinger Bevare natur - tilrettelegging og brukere Tidsrammer Influensområdet Marint -land Sverige

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Værne kloster landskapsvernområde Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Dagsorden Del 1 Orientering om Værne kloster landskapsvernområde og verneprosessen. Hva er en forvaltningsplan?

Detaljer

Verneområdene på Svalbard. sikrer internasjonale kultur- og naturverdier

Verneområdene på Svalbard. sikrer internasjonale kultur- og naturverdier sikrer internasjonale kultur- og naturverdier Innhold Fra ingenmannsland til traktat og svalbardmiljølov 4 Natur- og kulturvernets historie på Svalbard... 5 Formålet med verneområdene... 6 Verneverdier...

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Til endelig godkjenning april 2017 Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. 2/2017 2017-2024 1 Adresse

Detaljer

Svar på søknad om etablering og vedlikehold av fyrlykter på Svalbard

Svar på søknad om etablering og vedlikehold av fyrlykter på Svalbard Kystverket Troms og Finnmark jan.morten.hansen@kystverket.no Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Gunhild Lutnæs 06.04.2016 2015/00573-7 a.512 79024318 Deres dato: Deres ref: 19.02.2016

Detaljer

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Vernetidspunkt og verneformål Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Prosjektplan - melding om oppstart for. Forvaltningsplan for Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune

Prosjektplan - melding om oppstart for. Forvaltningsplan for Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Prosjektplan - melding om oppstart for Forvaltningsplan for Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune november 2015 Bakgrunn for forvaltningsplanen Teistevika landskapsvernområde ble opprettet ved

Detaljer

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET

KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET KONSEPTET HELHETLIG FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET (oppdatert 19.01.2006) Bakgrunn formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet Opplegget for en mer helhetlig forvaltning av havområdene og for etableringen

Detaljer

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato:

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Forskrift om endring av forskrift 16. august 2002 om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard

Detaljer

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politioppgaver 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Transportmidler og utstyr 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Rapportserie Nr. 1/2015. Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust- Svalbard naturreservater 2015-2023

Rapportserie Nr. 1/2015. Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust- Svalbard naturreservater 2015-2023 Rapportserie Nr. 1/2015 Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust- Svalbard naturreservater 2015-2023 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171 Longyearbyen Telefon 79 02 43 00 Telefaks 79

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Agenda for møtet Bakgrunn for oppstart av verneplan Prosess og medvirkning Tidsplan Utredningsområdet

Detaljer

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard 1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard Sysselmannen foreslår noen justeringer i forskriften, både for å forenkle og for å ivareta kravet om sonering gitt i mandat fra MD.

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater

Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater Bplanteliv Utkast til høring fra Sysselmannen på Svalbard 13.07.2012 Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater Høringsutkast med forslag til endringer i verneforskrift

Detaljer

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Saksliste 1. Velkommen og kort gjennomgang av sakslista 2. Gjennomgang av verneformer med grenser, vernealternativ 1 og vernealternativ 2 3. Gjennomgang av

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Kulturminner i naturreservatene på Øst-Svalbard

Kulturminner i naturreservatene på Øst-Svalbard Forvaltningsplan for naturreservatene på Øst-Svalbard lagt ut på www.sysselmannen.no: 19.9.2011 Kulturminner i naturreservatene på Øst-Svalbard Irene Skauen Sandodden og Hilde Tokle Yri, Sysselmannen på

Detaljer

Sak 2013/25: Oppfølging av uttalelser til oppstartmeldingen del 1

Sak 2013/25: Oppfølging av uttalelser til oppstartmeldingen del 1 Sak 2013/25: Oppfølging av uttalelser til oppstartmeldingen del 1 Uttalelsene til oppstartmeldingen vil bli vurdert for videre oppfølging. Opplysninger, synspunkter eller forslag vil bli kommentert og

Detaljer

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard 1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard Sysselmannen foreslår noen justeringer i forskriften som grunnlag for en ønsket forvaltning videre etter forvaltningsplanen og for å

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Forvaltningsplaner - prioriteringer og innhold. Silje Reisz, Thorbjørnrud,

Forvaltningsplaner - prioriteringer og innhold. Silje Reisz, Thorbjørnrud, Forvaltningsplaner - prioriteringer og innhold Silje Reisz, Thorbjørnrud, 24.04.2012 Innhold Bakgrunn for forvaltningsplanarbeid Ansvar og godkjenning Prioritering Faser i forvaltningsplanarbeidet Formål

Detaljer

Your ref: 2014/385 Our ref: Longyearbyen,

Your ref: 2014/385 Our ref: Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Your ref: 2014/385 Our ref: Longyearbyen, 28.10.2016 Høring: Forslag til endring i forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan

Fylkesmannen i Hedmark. Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan Åkersvika naturreservat dagens situasjon Opprettet i 1974 Utvidet i 1984 og 1992. Areal ca. 4 km2. 2/3 er vannareal ved normal sommervannstand.

Detaljer

En sommer på 79-80 grader Nord

En sommer på 79-80 grader Nord En sommer på 79-80 grader Nord Tekst og foto: Karl Gunnar Hoven På vårparten i fjor fi kk jeg telefon fra Tor Punsvik hos Sysselmannen og tilbud om sommerjobb som feltinspektør på Svalbard. Det tok ikke

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand,

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand, Forvaltningsplanlegging Silje Reisz, Kristiansand, 23.11.2012 Økt fokus på forvaltningsplaner Riksrevisjonens rapport fra 2006 Gjennomgang av verneområdeforvaltningen Nasjonalt mål verneverdiene i verneområdene

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni. Forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni. Forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Prosjektplan - melding om oppstart for Forvaltningsplan Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune for november 2015 03 3 Sildevikaområdet karakteriseres av

Detaljer

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: -1- Saksliste Utvalgssaksnr AU 6/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Kontaktutvalget for tidligere Hjerkinn skytefelt Møte fredag 28. oktober 2016, Lillehammer Forslag til dagsorden 1. Velkommen v/ fylkesmann Sigurd Tremoen 2. Orientering om verneplanen i forkant av høring

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD Planprogram Høringsutkast Versjon 10.11.2016 Fastsatt av kommuneplanutvalget, xx.xx.2016 Innhold 1 Pilotprosjektet «Kommunedelplan for naturmangfold»... 3 2 Gjennomføring...

Detaljer

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 18. 21. august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. side 2 Tirsdag, 18. august, 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG PRIORITERTE KUNNSKAPSBEHOV Prioriterte kunnskapsbehov Sammendrag for rapport om prioriterte kunnskapsbehov Om rapporten om prioriterte

Detaljer

E6 Kåterud Arnkvern og grensejustering av Åkersvika naturreservat

E6 Kåterud Arnkvern og grensejustering av Åkersvika naturreservat Åpent møte i Hamar Rådhus 11. mars 2014 E6 Kåterud Arnkvern og grensejustering av Åkersvika naturreservat Dagorden: 1. Velkommen (FM) 2. Intro, bakgrunn for planarbeidet (SVV) 3. Føringer og organisering

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Fulufjellet nasjonalpark 21/2015 10.06.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune. Foto: Pål Klevan og Jan Robert Bjorvand

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune. Foto: Pål Klevan og Jan Robert Bjorvand Melding om oppstart Forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune Foto: Pål Klevan og Jan Robert Bjorvand Fylkesmannen i Vest-Agder mars 2015 Nedre Timenes naturreservat Nedre

Detaljer

Oppstart marin verneplan

Oppstart marin verneplan Foto: Grethe Lindseth Oppstart marin verneplan Kråkvågsvaet/Grandefjæra/Bjugnfjorden 2017 Foto: Grethe Lindseth Informasjonsmøte 20.september 2017 Historikk og bakgrunn Marin verneplan Verneverdier i Kråkvågsvaet/Grandefjæra/Bjugnfjorden

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/413-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 05.10.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2016 24.10.2016 Revidering prosjektplan for utarbeidelse forvaltningsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Arkeologisk nødutgravning av hvalfangstgraver fra tallet

Arkeologisk nødutgravning av hvalfangstgraver fra tallet Pressemelding Kulturminner og klimaendringer Arkeologisk nødutgravning av hvalfangstgraver fra 1600-1700-tallet Sysselmannen på Svalbard skal gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i perioden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/4337 09.01.2013. Forbud mot fiske i verneområder innenfor Svalbards territorialfarvann

Deres ref Vår ref Dato 12/4337 09.01.2013. Forbud mot fiske i verneområder innenfor Svalbards territorialfarvann Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4337 09.01.2013 Forbud mot fiske i verneområder innenfor Svalbards territorialfarvann Vi viser til brev av 12. oktober

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter Saksbehandlingsrutiner Jannike Wika Verneområdeforvalter Hvilke verneområder inngår i forvaltningsområdet? Naturreservat: - Lånan - Skjærvær - Kjellerhaugvatnet - Holandsosen - Eidemsliene Fuglefredningsområde:

Detaljer

Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner. Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland

Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner. Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland Organisering av prosess og medvirkning i arbeidet med forvaltningsplaner Jørn Karlsen, senioringeniør hos Fylkesmannen i Oppland Jeg går gjennom: Hva er en forvaltningsplan? Formelle krav til prosess og

Detaljer

Utredningsprogram for etablering av næringshytte på Svalbard

Utredningsprogram for etablering av næringshytte på Svalbard Utredningsprogram for etablering av næringshytte på Svalbard Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 7.4.2017. Forhåndsmelding og forslag til utredningsprogram for etablering av ni næringshytter på Svalbard

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 21 Forside; Kontroll av individuelle reisende på Gallerbreen 6.mai 211. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Kontroll av individuelle reisende på

Detaljer

Distriktsplaner og verneområder

Distriktsplaner og verneområder Distriktsplaner og verneområder Barmarkskjøring, gjeterhytter, faste installasjoner etc. Reindriftsseminar for Nordland 3.- 4. februar 2015 Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i Nordland Hva er et verneområde?

Detaljer

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat De besøkende Antall besøkende har de senere årene økt. I sesongen 2012 solgte Vardø havn ca. 1100 billetter, i 2013 økte det til 1400 billetter, mens de siste par årene har ca. 1800 personer kjøpt billett

Detaljer

Innspill Planprogram, Sveagruva Sysselmannen

Innspill Planprogram, Sveagruva Sysselmannen Innspill Planprogram, Sveagruva Sysselmannen Arealplan for Svea innspill planprogram 13.10.2016 Side 1 Av 15 Arealplan for Svea innspill planprogram 13.10.2016 Side 2 Av 15 Norsk Polarinstitutt Oppstart

Detaljer

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 MAREANO og framtidige generasjoner MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 GRATULERER! Gratulerer med strålende resultater så langt! Detaljert kartlegging av et viktig havområde Oppdagelsen

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 21 24 juli.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 21 24 juli. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 21 24 juli. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 21. Juli 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards hovedstad.

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2011 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

Forside: Ekspedisjonscruiseskip og småbåtcruise i Liefdefjorden Foto: Margrete Keyser / Sysselmannen på Svalbard

Forside: Ekspedisjonscruiseskip og småbåtcruise i Liefdefjorden Foto: Margrete Keyser / Sysselmannen på Svalbard REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 214 Forside: Ekspedisjonscruiseskip og småbåtcruise i Liefdefjorden Foto: Margrete Keyser / Sysselmannen på Svalbard 2 INNHOLD 1. Generelt om turisttrafikk til og på Svalbard

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner

Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner Plan og utvikling Fylkesmannen i Finnmark - miljøvernavdelingen Statens hus 9815 VADSØ fmfipostmottak@fylkesmannen.no Att. Stine Emilie Nøding Hansen Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Direkte innvalg Dato

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Oppstartsmelding økologisk kompensasjon Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Helgelandsmoen, 09.01.2018 Dagsorden for møtet Velkommen Gjennomgang melding om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside:

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS Årsrapport 2014 Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS 1. Innledning A/S Bjørnøen Kulkompani ble stiftet i Stavanger høsten 1915, mens Bjørnøen AS ble stiftet 3. juni 1918. Selskapets aksjer ble overtatt av

Detaljer

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat

Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Prosjektplan Besøksstrategi for Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder, Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservat Dato Versjon Godkjent av 11.04.2016 1 1. Mål og forventning til arbeidet med

Detaljer

Behandlet i nasjonalparkstyret NP-sak 31/2016 i møtet

Behandlet i nasjonalparkstyret NP-sak 31/2016 i møtet Oppstartsmelding Revidering av forvaltningsplanene for Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark Lierne nasjonalpark Skjækra landskapsvernområde November2016 Behandlet i nasjonalparkstyret NP-sak 31/2016

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer