Oversikt. Hva er programmering & Java forkurset til INF1000. Hva er en datamaskin. Arne Maus Inst for Informatikk Univ. i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Hva er programmering & Java forkurset til INF1000. Hva er en datamaskin. Arne Maus Inst for Informatikk Univ. i Oslo"

Transkript

1 Oversikt Hva er programmering & Java forkurset til INF1000 Arne Maus Inst for Informatikk Univ i Oslo I) Hva er en datamaskin Hvordan får vi den til å gjøre det vi vil Et program er en oppskrift til maskinen Hvordan får vi programmer inn i maskinen Et superenkelt program (skriver ut en linje med tekst) II) Program og data Hva består et (enkelt) Javaprogram av Et enkelt program i Java som regner ut et tall - kompilering og kjøring III) Et litt mer komplisert program som skriver ut 1000 linjer hva er INF1000 og Informatikk er mye mer enn INF Hva er en datamaskin Hvordan får vi maskinen til å gjøre det vi vil Hoved - hukommelse Her lagres program og data under kjøring CPU Her regner maskinen Data buss Lokalnett Disk Her flyttes data og program frem og tilbake Her lagres program og data permanent 3 Vi gir den en rekke ordre Maskinen er ganske innskrenket, men kan noen få typer ordre: Les inn et tall (fra tastatur) Skriv ut en tekst (til skjerm, disk,) Legg sammen to tall For å få gjort det vi vil, ber vi maskinen utføre et antall slike ordre/handlinger (én etter én) Denne rekken av ordre kalles et program 4

2 Et program er en oppskrift til maskinen Hvordan får vi våre programmer inn i maskinen Vi kjenner andre typer oppskrifter: matoppskrift strikkeoppskrift piano-noter Et program er en oppskrift til en datamaskin Med noter lager man ulike melodier ved å kombinere et mindre antall muligheter for lyder fra pianoet Med programmering kan men lage alle mulige programmer ved å kombinere et begrenset sett av mulige operasjoner i datamaskinen Husk: Det er enklere å følge en oppskrift enn å lage en oppskrift selv (som dere skal lære i INF1000) NB: Det finnes allerede en rekke programmer inne i datamaskinen: operativsystemet program-editoren (en enkel tekstbehandler) oversetteren (kompilatoren) kjøre-programmet Det er disse programmene som hjelper deg til å få ditt program inn i maskinen og kjøre programmet 5 6 Programmering: Lage et super-enkelt program og kjøre det tresteg Vi skriver våre programmer på en måte som er lettest for oss mennesker (til editoren) Denne skrivemåten kalles et programmeringsspråk En programtekst skrevet i et slikt programmeringsspråk kan lett oversettes (av oversetteren) til enkle operasjoner, som lagres i hovedhukommelsen og så kjøres (av kjøre-programmet) Det er mange programmeringsspråk - det vi bruker i INF1000 heter Java 7 1 Lage det skrive programmet som tekst i emacs lagre det på en fil som heter noe feks: SuperEnkeltjava 2 Oversette det til noe maskinen forstår Bruker da et program (oversetteren) som oversetter den java fila vi har til noe maskinen forstår Det hjelpeprogrammet heter: javac Har da et kommandovindu og sier som en kommando: javac SuperEnkeltjava (Nå lages fila: SuperEnkeltclass som er oversettelsen av SuperEnkeltjava) 3 Kjøre programmet vi har laget Bruker da et annet hjelpeprogram (kjøreprogrammet) : java Har det samme kommandovinduet og gir kommandoen: java SuperEnkelt Dette starter programmet vi laget og det utfører ordrene sine 8

3 Her har vi bare startet kommandovindu og sett a ikke er noen filer der M starte emacs Vi skriver java-programmet i emacs Et trykk på denne (eller skriv kommandoen emacs i kommandovinduet) og emacs starter i et nytt vindu De 5 linjene vi skrev i emacs: public class SuperEnkelt { public static void main ( String[] args){ Systemoutprintln( Dette er forkurset 16aug 2007"); Her har vi skrev SuperEnkeltj og skal til å lag 11

4 Her oversetter vi fila SuperEnkeltjava til fila: SuperEnkeltclass Her kjører vi fila: SuperEnkeltclass og se neste linje hva program gjør (det skriver ut tekstlinje programmet) Her sjekker vi hvilke fi med kommandoen Oppgaver til i morgen, fredag: II) Program = Data + Handlinger 1 Skriv et program som skriver ut en linje (bruk ditt eget navn) : Jeg heter Ola Olsen Du skal altså skrive inn et program i emacs, lagre det, oversette det med javac, og så kjøre det som er oversatt med programmet java Kall klassen Oppgave1 og da fila: Oppgave1java 2 Lag et annet program som skriver ut to linjer med tekst (feks din navn og adresse) Kall her klassen Oppgave2 og fila da Oppgave2java Ordre i et program er av to typer: Sett av plass til data Gjør noe (regn, skriv ut osv) på data Ethvert problem vi skal løse, innholder data som beskriver problemet Et problemet søking i Ibsens skuespill, trenger vi å lagre en rekke tekster i hovedhukommelsen Skal vi regne på værmeldinga, trenger vi plass til en rekke tall i hovedhukommelsen (bla data fra vær-observasjonene ) I tillegg trenger vi å lagre de ordrene som beskriver løsningen av problemet - handlingene vi skal gjøre på data Handlingene og data er i hovedhukommelsen under kjøring 15 16

5 Deklarere variable = sette av plasser i lageret for data Deteravfleretyperavdata: Heltall Flyttall (kommatall) (Tekster ) To ordre som setter av plasser og gir plassene navn i lageret: int setter av plass til heltall Eks: int i; setter av en plass i lageret som heter i og hvor vi senere kan lagre heltallsverdier (vi kan både lese og skrive verdier til/fra denne plassen i ) double - setter av plass til flyttall Eks: double xx; setter av en plass i lageret som heter xx og hvor vi senere kan lagre flyttallsverdier (vi kan både lese og skrive verdier til/fra denne plassen xx ) En slik plass i lageret kalles en variabel 17 Et program i Java består av: En eller flere Java-setinger satt etter hverandre med semikolon ; mellom Vi kan grovt sette setningene i den rekkefølge vi vil og ha så mange setninger vi vil I de enkle programmene vi lager i dette forkurset skal alle setningene være inne i main, og vi betrakter foreløpig starten og slutten av programmet som noe (uforstålige besvergelser) som må være med: public class XXXXXXX { public static void main ( String[] args){ Javasetningene skriver her Det eneste vi gjør med denne begynnelsen er at vi velger et navn på klassen i stedet for XXXXXX (feks MittBesteProg)og kaller filen det samme som klassenavnet med punktum og java etter (her da: MittBesteProgjava) Fritt valg av navn (bare ikke et som er brukt før på noe annet) 18 Vi ser på fire sentrale setningstyper i Java Om deklarasjon av variable Utskriftssetningen Eks: Systemoutprintln( Hei på deg ); Deklarasjoner (sette av plass til navngitte plasser i lageret) Eks: int antall, i; Tilordningssetningen To eks: antall = 14; i = antall +1; En variabel er en plass i lageret med tre egenskaper: Et navn (eks: antall) En type (eks int) En verdi som ligger lagret der (eks: 123) int antall; antall = 123; antall 123 while setningen (en gjentagelses-setning) Eks: while (antall > 0) { Systemoutprintln( Hei og hå ); antall = antall - 1; 19 20

6 Utskriftssetningen Systemoutprintln( Hei på deg ); Står det bare en tekst (dvs bokstaver mellom anførselstegn ) inne i parentesen, skrives den ut på en linje på skjermen i kommandovinduet Vi kan bruke + til å skjøte sammen tekster og verdier på variable i en setning: int i; i = 14; Systemoutprintln( Her er verdien til i: +i); Vil skrive ut: Her er verdien til i:14 Tilordnings-setningen (1) Brukes til å få en (ny) verdi ned i en variabel Tilordnings-setningen har en venstre side, et likhetstegn = (leses: settes lik ) og en høyre side: i = antall + 1; På venstre side står navnet på den variabelen som skal få en ny verdi Den verdien som regnes ut av høyresiden, legges ned i denne varabelen (den gamle verdien som var der overskrives) På høyre side står et regnestykke som regnes ut Forekommer det navn på variable i dette regnestykket, brukes verdien som er i variablene Tilordningssetningen (2) Oppgave: Lag et program som regner ut og skriver ut radius og arealet av en sirkel med radius 4 Regnestykket på høyre side kan bruke parenteser og vanlige regneoperasjoner som: + - * / eks: int i, antall, j, d; i = 3*2: antall = 2; antall = antall + 1; j = (i*14+antall)/3; Oppretter 4 heltalls-variable : i, antall, j og d Gir ulike verdier til 3 av disse variablene Hva er formelen for arealet av en sirkel? Hvilke variable trenger vi? Hvilke setninger trenger vi: deklarasjoner av variable tilordnings-setninger utskriftssetning(er) Hva kaller vi programmet (klassen)? 23 24

7 Et enkelt program i Java som regner ut et svar, Problem: Utregning av sirkel-areal (radius = 4) Samme programteksten, med kommentarer public class EnkeltProgram { public static void main ( String[] args) { int radius; double areal ; radius = 4; areal = 314 * radius * radius; Systemoutprintln("Sirkel, radius: " + radius +", areal: " + areal); public class EnkeltProgram Data, vi setter { av to plasser: public static void main ( String[] args) - et heltall { int radius; - et flyttall double areal ; Handlinger: regn ut skriv ut radius = 4; areal = 314 * radius * radius; Systemoutprintln("Sirkel, radius: " + radius +", areal: "+ areal); Kompilering (oversetting) kjøring (start) samt utskrift fra progammet nelja ~/Innforing-1time>javac EnkeltProgramjava nelja ~/Innforing-1time>java EnkeltProgram Sirkel, radius: 4, areal: 5024 while setningen (while-løkka) Brukes til å gjenta så mange (andre) Java-setninger vi ønsker så mange ganger vi trenger Disse setningene som skal gjentas står inne i klammeparentesen { while-løkka gjentar disse setningene så lenge det som står inne i den vanlige parentesen ( ) er sant En slik løkke kan gå evig (hvis vi har skrevet den galt) while (antall > 0) { Systemoutprintln( Hei og hå ); antall = antall - 1; Programmet tester om antall > 0 hver gang setningene inne i { skal utføres (også første gang) og gjør setningene bare hvis det er sant Disse to setningene gjentas så lenge antall>0 28

8 Vanskelig program bruk av while Et litt mer komplisert program Bruk while-løkka til å skrive ut radius og areal på de 100 sirklene som har radius = 1,2,,100 Gi de hundre linjene du skriver ut en OK overskrift Spørsmål: Hvilke variable trenger vi? Hva blir testen i while-setningen? Hva blir setningene inne i while-setningen? 29

9 Oppgaver til øvelsene i dag Hva bør dere huske 1 Lag et program som deklarerer to heltallsvariable i og j Gi i verdien 5 og j verdien 3 og skriv ut summen av dem (hint: deklarer og bruk en tredje variabel k ) 2 Lag et program som skriver ut 25 linjer med teksten Hei 3 Lag et program som skriver ut n, n 2 og n 3 for n= 1,2,,14 Finn på en overskrift over tabellen og skriv ut -----SLUTT--- etter de 14 linjene Hint: Ikke alle de variable du trenger er nevnt i oppgaveteksten - lag så mange du trenger Programmering er å gi ordre / en oppskrift til maskinen Først skriver vi den som en tekst til maskinen Så ber vi kompilatoren oversette vår programtekst Så ber vi kjøreprogrammet kjøre det Da kommer svarene fra vårt program på skjermen Det er mange programmeringsspråk - i INF1000 bruker vi Java Om å programmere noen tips Lett å skrive feil i programmet feks glemme et ; etter en programsetning og da gir kompilatoren feilmeldinger (mange) Programmet må være feilfritt for å kompilere og senere bli kjørt av kjøreprogrammet Både fritt fra skrive-feil og virkelig løse problemet dvs inneholde programsetninger som er riktige i forhold til problemet Det er mange måter (dvs mange ulike samlinger av Java-setninger) som løser samme problemet 35 Mange hjelpeprogrammer hvert med sine kommandoer og måter å bruke dem Desktoppen eks klikke på ikoner, operere med vinduer, Kommandovinduet Skrive en kommando på en linje og så linjeskift (hva er kommandoene finnes det en oversikt over alle?) Emacs (eller TextPad) Hvordan lagre en fil, fjerne en bokstav, (velg i menyene) Java Alle setningstypene Den rare innledningen av programmet class xxx{ public static void main (String [ ] args) { Huske å avslutte hver setning med ; Ofte flere måter å gjøre den samme operasjonen i ett bestemt verktøy Vi kan av og til også gjøre samme operasjon fra flere verktøy (feks fjerne og opprette filer og kompilere Javaprogrammer fra både emacs og kommandovinduet) Fortvil ikke lær først det nødvendige og utvid repertoaret når det trengs 36

10 Hva er INF1000 Advarsel og løfte Lære å programmere ca 500 linjers Java-programmer lære Objekt-Orientert programmering Forelesning 2 t/u - grupper med oppgavegjennomgang 2 t/u + terminaltimer 2 t/u (h2007 : Arne Maus og Fredrik Sørensen + gruppelærere) (Finnes også som fjernundervisning egne tillegg, bla Laste ned forelesningene (lysarkene + lyd) Sjekk-deg-selv flervalgs-tester, egen nyhetsgruppe mm) Mye egenøvelser på terminalstuene eller hjemme Levere 4 obligatoriske øvelser (2 av dem er lette ) Disse må leveres og godkjennes av gruppelærer + lære litt Edb & samfunn og kanskje litt om et annet programmeringsspråk Får internettkonto og rett til å bruke Ifis maskiner Får Ifis CD med programvare for PC (bla Java hjemme) 37 INF1000 er ikke billige vekttall: stå på, mye jobb helt fra starten tro ikke at du kan jobbe halv tid og studere full tid tro ikke du kan det fra før (selv om du har PC og kan programmere ) De som jobber godt hele tida, greier nesten alltid eksamen Ikke lever andres oppgaver som dine vi har et program (JOLY) som oppdager slik juks 38 Informatikk er mye mer enn INF1000 på Ifi Systemarbeid Tilpassing av it-systemer til bedrifter/organisasjoner Hvordan sette krav til it-systemer, utforming av it-systemer Databehandling Hvordan lage store datasystemer & databaser Programmeringsteori- og språk, logikk, grunnproblemer Nanoelektronikk Hvordan lage digitale og analoge kretser (kunstig hørsel) Robot-teknologi Matematisk modellering Matematiske metoder egnet for datamaskiner Bioinformatikk Bilde- og signalbehandling Kommunikasjon Datanett, multimedia, distribuerte løsninger 39

Oversikt. Uke 2, INF 1000, 30 aug Variable, tilordninger og uttrykk. Repetisjon: Java programmering

Oversikt. Uke 2, INF 1000, 30 aug Variable, tilordninger og uttrykk. Repetisjon: Java programmering Oversikt Uke 2, INF 1000, 30 aug. 2005 - Variable, tilordninger og uttrykk. Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Arne Maus 1 Litt repetisjon Hva er en variabel i et program Deklarasjoner og variabeltyper

Detaljer

Oversikt. INF1000 Uke 1 time 2. Repetisjon - Introduksjon. Repetisjon - Program

Oversikt. INF1000 Uke 1 time 2. Repetisjon - Introduksjon. Repetisjon - Program Oversikt INF1000 Uke 1 time 2 Variable, enkle datatyper og tilordning Litt repetisjon Datamaskinen Programmeringsspråk Kompilering og kjøring av programmer Variabler, deklarasjoner og typer Tilordning

Detaljer

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon

Kort om meg. INF1000 Uke 2. Oversikt. Repetisjon - Introduksjon Kort om meg INF1000 Uke 2 Variable, enkle datatyper og tilordning Fredrik Sørensen Kontor: Rom 4311-NR, Informatikkbygget Brukernavn/e-post: fredrso@ifi.uio.no Utdanning: Dataingeniør, 2000 Cand.Scient,

Detaljer

Velkommen til. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo. Arne Maus, Ole Christian Lingjærde og Arild Waaler

Velkommen til. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo. Arne Maus, Ole Christian Lingjærde og Arild Waaler Velkommen til INF 1000 høsten 2009 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt tt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus, Ole Christian Lingjærde og Arild Waaler 1 Plan for denne uka: I

Detaljer

Plan for denne uka: Velkommen til. Mål for INF1000: Hva er INF1000. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo

Plan for denne uka: Velkommen til. Mål for INF1000: Hva er INF1000. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo Velkommen til INF 1000 høsten 2009 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt tt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus, Ole Christian Lingjærde og Arild Waaler Plan for denne uka: I dag:

Detaljer

Velkommen til INF 1000 høsten 2008

Velkommen til INF 1000 høsten 2008 Velkommen til INF 1000 høsten 2008 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus og Ole Christian Lingjærde 1 Plan for denne uka: I dag: Intro til INF1000

Detaljer

INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF 1000 høsten 2011 Uke september INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus 1 INF1000 undervisningen Forelesningene: Første

Detaljer

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september

INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke september INF1000 undervisningen INF 1000 høsten 2011 Uke 2 30. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Forelesningene: Første

Detaljer

Plan for denne uka: Hva er INF1000. Mål for INF1000: INF 1000 høsten Velkommen til

Plan for denne uka: Hva er INF1000. Mål for INF1000: INF 1000 høsten Velkommen til Velkommen til INF 1000 høsten 2013 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Ole Christian Lingjærde og Arne Maus 1 Plan for denne uka: I dag: Intro til INF1000

Detaljer

Plan for denne uka: Velkommen til. Mål for INF1000: Hva er INF1000. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo

Plan for denne uka: Velkommen til. Mål for INF1000: Hva er INF1000. Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo Velkommen til INF 1000 høsten 2008 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt tt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus og Ole Christian Lingjærde Plan for denne uka: I dag: Intro til

Detaljer

I dag skal vi se på. INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk. Gruppene starter i dag! Klart for første oblig

I dag skal vi se på. INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk. Gruppene starter i dag! Klart for første oblig INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo I dag skal vi se på Flere praktiske opplysninger Litt repetisjon Hva er en variabel

Detaljer

Plan for denne uka: Velkommen til. Hva er INF1000. Mål for INF1000: Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo

Plan for denne uka: Velkommen til. Hva er INF1000. Mål for INF1000: Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo Velkommen til INF 1000 høsten 2012 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt tt for Informatikk Universitetet i Oslo Ole Christian Lingjærde og Arne Maus Plan for denne uka: I dag: Intro til

Detaljer

Første forelesning! Mål for INF1000. Kursevaluering. Velkommen til INF1000 høst 2010

Første forelesning! Mål for INF1000. Kursevaluering. Velkommen til INF1000 høst 2010 Første forelesning! Velkommen til INF1000 høst 2010 Kursansvarlige: Ragnhild Kobro Runde Arild Waaler Forelesning 1: Velkommen til kurset! Litt praktisk informasjon Noen enkle programmer Litt praktisk

Detaljer

INF1000 : Forelesning 1 (del 2)

INF1000 : Forelesning 1 (del 2) INF1000 : Forelesning 1 (del 2) Java Variable og tilordninger Heltall, desimaltall og sannhetsverdier Utskrift på skjerm Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet

Detaljer

Plan for denne uka: Velkommen til. Hva er INF1000. Mål for INF1000: Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo

Plan for denne uka: Velkommen til. Hva er INF1000. Mål for INF1000: Grunnkurs i Objektorientert Programmering. Universitetet i Oslo Velkommen til INF 1000 høsten 2011 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt tt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Plan for denne uka: I dag: Intro til INF1000

Detaljer

I dag skal vi se på. INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk. Gruppene starter denne uken! Klart for første oblig

I dag skal vi se på. INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk. Gruppene starter denne uken! Klart for første oblig INF 1000 (uke 2) Variabler, tilordninger og uttrykk Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo I dag skal vi se på Flere praktiske opplysninger Litt repetisjon Hva er en variabel

Detaljer

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 8. september, 2005 MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 Innleveringsfrist: 23/9-2005, kl. 14:30 Informasjon Den skriftlige besvarelsen skal leveres på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i Niels Henrik Abels

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : Eksamensdag : Torsdag 2. desember 2004 Tid for eksamen : 09.00 12.00 Oppgavesettet er på : Vedlegg : Tillatte hjelpemidler

Detaljer

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1

MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 3. september, 2004 MAT-INF 1100: Obligatorisk oppgave 1 Innleveringsfrist: 17/9-2004, kl. 14:30 Informasjon Den skriftlige besvarelsen skal leveres på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i Niels Henrik Abels

Detaljer

Velkommen til. INF våren 2016

Velkommen til. INF våren 2016 Velkommen til INF1010 - våren 2016 Denne uken (onsdag og torsdag): Om INF1010 Java datastrukturer Klasser med parametre i Java Stein Gjessing Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 1 INF1010

Detaljer

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Leveringsfrist Oppgaven må leveres senest fredag 30. september kl 16.00. Viktig: les slutten av oppgaven for detaljerte leveringskrav. Formål Formålet

Detaljer

Oversikt. Informatikk. INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering. Utenom INF1000 Informasjon & hjelp

Oversikt. Informatikk. INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering. Utenom INF1000 Informasjon & hjelp INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering Uke 0, høst 2014 Oversikt Informatikk - hva & hvorfor? Datasystemer, maskinvare, programmer Objektorientert programmering i INF1000 Programmeringsspråket

Detaljer

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen

INF1000 EKSTRATILBUD. Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-5 (6) 3. oktober 2012 Siri Moe Jensen PLAN FOR DAGEN gjennomgå stoff fra uke 1-5(6), men med en litt annen tilnærming kun gjennomgått stoff, men vekt på konsepter og

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til programmering i Python Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Mål Vite hva et

Detaljer

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER

13.09.2012 LITT OM OPPLEGGET. INF1000 EKSTRATILBUD Stoff fra uke 1-3 12. September 2012 Siri Moe Jensen EKSEMPLER .9.22 LITT OM OPPLEGGET INF EKSTRATILBUD Stoff fra uke - 2. September 22 Siri Moe Jensen Målgruppe: De som mangler forståelse for konseptene gjennomgått så langt. Trening får du ved å jobbe med oppgaver,

Detaljer

Innhold uke 4. INF 1000 høsten 2011 Uke 4: 13. september. Deklarasjon av peker og opprettelse av arrayobjektet. Representasjon av array i Java

Innhold uke 4. INF 1000 høsten 2011 Uke 4: 13. september. Deklarasjon av peker og opprettelse av arrayobjektet. Representasjon av array i Java INF høsten 2 Uke 4: 3. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Mål for uke 4: Innhold uke 4 Repetisjon m/ utvidelser:

Detaljer

som jobbet nærmest døgnet rundt i 18 måneder i Menlo Park i California for å forberede den neste bølgen innen computing.

som jobbet nærmest døgnet rundt i 18 måneder i Menlo Park i California for å forberede den neste bølgen innen computing. The Green Team Litt Java-historikk I 1991 opprettet Sun Microsystems en arbeidsgruppe som jobbet nærmest døgnet rundt i 18 måneder i Menlo Park i California for å forberede den neste bølgen innen computing.

Detaljer

Litt Java-historikk. Litt Java-historikk. Ulike varianter for ulike behov. Litt Java-historikk. The Green Team

Litt Java-historikk. Litt Java-historikk. Ulike varianter for ulike behov. Litt Java-historikk. The Green Team The Green Team Litt Java-historikk I 1991 opprettet Sun Microsystems en arbeidsgruppe som jobbet nærmest døgnet rundt i 18 måneder i Menlo Park i California for å forberede den neste bølgen innen computing.

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 3: sep (INF Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 3: sep (INF Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 3: 7. - 13. sep (INF1000 - Høst 2011) Utskrift/ lesing med easyio, arrayer, løkker (kapittel 3-4 i læreboka, "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse er løsningsforslag.

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 2: 31. aug - 6. sep (INF Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 2: 31. aug - 6. sep (INF Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 2: 31. aug - 6. sep (INF1000 - Høst 2011) Variabler, uttrykk, fogreninger (if-else) (kapittel 2 og 4.1-4.2 i læreboka, "Rett på Java" 3. utg.) Mål Få trening i teorien du trenger

Detaljer

Litt mer om uttrykk: ++ og -- INF1000 : Forelesning 4. Oppgave. Blokker. 0 udefinert udefinert. Alternativ 2 Postfiks-operator

Litt mer om uttrykk: ++ og -- INF1000 : Forelesning 4. Oppgave. Blokker. 0 udefinert udefinert. Alternativ 2 Postfiks-operator Litt mer om uttrykk: ++ og -- INF : Forelesning Løkker og arrayer Mye og viktig stoff. Du MÅ løse oppgaver selv for å lære!. september 6 Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 6: 28. sep - 4. okt (INF1000 - Høst 2011) Løsningsforslag til oppgave 7, 8, og 9 mangler Klasser og objekter (kap. 8.1-8.14 i "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse

Detaljer

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 høsten 2006 INF1000. Hva er INF1000

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 høsten 2006 INF1000. Hva er INF1000 Velkommen til INF 1000 høsten 2006 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Arne Maus og Ole Christian Lingjærde Mål for INF1000: Gi grunnleggende forståelse

Detaljer

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 Oblig2 - obligatorisk oppgave nr 2 (av 4) i INF1000 Leveringsfrist Oppgaven må leveres senest fredag 29 september kl 1600 Viktig: les slutten av oppgaven for detaljerte leveringskrav Formål Formålet med

Detaljer

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000.

Bruk av class Scanner, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Arne Maus, ver.2.2, august, 2013 Bruk av class, FileWriter og Formatter som alternativ til EasyIO i INF1000. Noen ønsker å bruke noen av de klassene vi finner i pakken java.util og java.io isteden for

Detaljer

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009

Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009 Oblig2 - obligatorisk oppgave nr. 2 (av 4) i INF1000 v2009 Leveringsfrist Oppgaven må løses individuelt og leveres senest fredag 20. februar kl 16.00 via Joly. Viktig: les slutten av oppgaven for detaljerte

Detaljer

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr

Fra Python til Java. En introduksjon til programmeringsspråkenes verden. Dag Langmyhr Fra Python til Java En introduksjon til programmeringsspråkenes verden dag@ifi.uio.no Oversikt Introduksjon Python Java Noe er likt Noe bare ser anderledes ut Noe er helt forskjellig Et eksempel Klasser

Detaljer

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering Kapittel 1 Datamaskiner og programmeringsspråk Dette kapitlet er en kort introduksjon til programmering. Vi vil se på hvordan man skriver, bygger og kjører programmer, samt illustrere noen sentrale programmeringsbegrep

Detaljer

Forelesning inf Java 1

Forelesning inf Java 1 Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 Litt Java-historikk The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm Mer om easyio Mer om forgreninger Løkker 7. september 2004 Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Java 4 1 Tre måter å lese fra terminal Først:

Detaljer

INF våren Mål for INF1000. Velkommen til INF 1000 våren Kort sagt. Hva er INF1000? Innholdet i kurset. Verktøy

INF våren Mål for INF1000. Velkommen til INF 1000 våren Kort sagt. Hva er INF1000? Innholdet i kurset. Verktøy Velkommen til INF 1000 våren 2004 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Dag Langmyhr Mål for INF1000 Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

Hvis en person har inntekt < , så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første og 30% på resten.

Hvis en person har inntekt < , så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første og 30% på resten. Oppgave 1: RPJ, kapittel 4, oppg. 2 INF1000 Plenumsgruppe 1, 22.09.02 Hvis en person har inntekt < 10 000, så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første 10 000 og 30% på

Detaljer

Hvis en person har inntekt < , så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første og 30% på resten.

Hvis en person har inntekt < , så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første og 30% på resten. Oppgave 1: RPJ, kapittel 4, oppg. 2 INF1000 Plenumsgruppe 1, 22.09.02 Hvis en person har inntekt < 10 000, så betaler han 10% skatt på alt, og ellers betaler han 10% skatt på de første 10 000 og 30% på

Detaljer

Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk

Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

Eksempel: Body Mass Index (BMI) Forelesning inf1000 - Java 3. Ferdig program (første del) Ferdig program (siste del)

Eksempel: Body Mass Index (BMI) Forelesning inf1000 - Java 3. Ferdig program (første del) Ferdig program (siste del) Forelesning inf1000 - Java 3 Eksempel: Body Mass Index (BMI) Tema: Mer om forgreninger Løkker Arrayer Litt om easyio Ole Christian Lingjærde, 5. september 2012 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk,

Detaljer

Java. INF1000 : Forelesning 2. Ulike varianter for ulike behov. Java Standard Edition (Java SE) Java:

Java. INF1000 : Forelesning 2. Ulike varianter for ulike behov. Java Standard Edition (Java SE) Java: Variable og tilordninger Heltall, desimaltall og sannhetsverdier Kompilering og kjøring Utskrift på skjerm Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo

Detaljer

INF 1000 høsten 2011 Uke 3 6. september

INF 1000 høsten 2011 Uke 3 6. september INF 1000 høsten 2011 Uke 3 6. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus 1 Innhold uke 3 Rep: variable og uttrykk Konvertering

Detaljer

INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker

INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen I dag Repetisjon easyio Enkle if-setninger

Detaljer

INF1000 oppgaver til uke 38 (17 sep 23 sep)

INF1000 oppgaver til uke 38 (17 sep 23 sep) INF1000 oppgaver til uke 38 (17 sep 23 sep) Formål: Øve på programmering med forgreninger, løkker og arrayer. Teoritimer (plenumsøvinger): 1. Oppgave 4 og 6 i kapittel 4 i læreboka. 2. En blokk er en samling

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det?

1. Finn klassene (hvilke objekter er det i problemet) 1. Dataene som beskriver problemet (hvilke objekter har vi og hvor mange klasser er det? Obligatorisk oppgave 3 Gulbrand Grås husleiesystem Oblig 3hus litt mer tips enn i oppgaven I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer, nummerert fra -3. I hver etasje

Detaljer

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Repetisjon. Mer om forgrening While-løkker

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Repetisjon. Mer om forgrening While-løkker I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Repetisjon easyio Enkle if-setninger Mer om forgrening While-løkker Are Magnus

Detaljer

Innhold uke 3. INF 1000 høsten 2011 Uke 3 6. september. Uttrykk. Variabel: En plass i hukommelsen

Innhold uke 3. INF 1000 høsten 2011 Uke 3 6. september. Uttrykk. Variabel: En plass i hukommelsen høsten 20 Uke 3 6. september Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Siri Moe Jensen og Arne Maus Innhold uke 3 Rep: variable og uttrykk Konvertering Å

Detaljer

Velkommen til INF 1000 våren 2005

Velkommen til INF 1000 våren 2005 Velkommen til INF 1000 våren 2005 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen Mål for INF1000 Gi grunnleggende forståelse av noen

Detaljer

Praktisk informasjon. Repetisjon: While-løkker. I dag. INF1000 (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder. Oblig 2 er lagt ut

Praktisk informasjon. Repetisjon: While-løkker. I dag. INF1000 (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder. Oblig 2 er lagt ut Praktisk informasjon INF (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder Oblig er lagt ut Frist 8. februar Kan løses etter denne forelesningen Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet

Detaljer

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 høsten 2007 INF1000. Hva er INF1000

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 høsten 2007 INF1000. Hva er INF1000 Velkommen til INF 1000 høsten 2007 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus og Fredrik Sørensen Mål for INF1000: Gi grunnleggende forståelse av

Detaljer

Forelesning inf Java 4

Forelesning inf Java 4 Forelesning inf1000 - Java 4 Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde, 12. september 2012 Ole Chr. Lingjærde Institutt for informatikk, 29. august 2012 1 Repetisjon: arrayer Deklarere og opprette

Detaljer

Praktisk informasjon. I dag. Repetisjon: While-løkker. INF1000 (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder

Praktisk informasjon. I dag. Repetisjon: While-løkker. INF1000 (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder Praktisk informasjon INF (Uke 5) Mer om løkker, arrayer og metoder Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Når disse timene er over har du lært nok til å løse oblig Frist.

Detaljer

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4

i=0 Repetisjon: arrayer Forelesning inf Java 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker 0*0 0*2 0*3 0*1 0*4 Forelesning inf - Java 4 Repetisjon: arrayer Tema: Løkker Arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde,. september Deklarere og opprette array - eksempler: int[] a = new int[]; String[] a = new String[]; I

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 13. juni 2006 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Programmeringsspråket C

Programmeringsspråket C Programmeringsspråket C Bakgrunn Implementasjon av Unix ved AT&Ts laboratorium i Palo Alto 1960 75. Navnet kommer fra BCPL B C. Opphavsmannnen heter Dennis Ritchie. ANSI standard i 1988; omtrent alle følger

Detaljer

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Tre måter å lese fra terminal.

I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker. Tre måter å lese fra terminal. Tre måter å lese fra terminal. I dag INF1000 (Uke 4) Mer om forgreninger, While-løkker Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Repetisjon easyio Enkle if-setninger Mer om forgrening While-løkker Are Magnus

Detaljer

INF1000 : Forelesning 4

INF1000 : Forelesning 4 INF1000 : Forelesning 4 Kort repetisjon av doble (nestede) løkker Mer om 1D-arrayer Introduksjon til 2D-arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde Biomedisinsk forskningsgruppe Institutt for informatikk Universitetet

Detaljer

Mål for INF1000. Velkommen til INF 1000 våren Kort sagt. Hva er INF1000? Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo

Mål for INF1000. Velkommen til INF 1000 våren Kort sagt. Hva er INF1000? Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Velkommen til INF 1000 våren 2007 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Arild Waaler Mål for INF1000 Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

i=0 i=1 Repetisjon: nesting av løkker INF1000 : Forelesning 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker j=0 j=1 j=2 j=3 j=4

i=0 i=1 Repetisjon: nesting av løkker INF1000 : Forelesning 4 Repetisjon: nesting av løkker Repetisjon: nesting av løkker j=0 j=1 j=2 j=3 j=4 Repetisjon: nesting av løkker Kort repetisjon av doble (nestede) løkker Mer om D-arrayer Introduksjon til D-arrayer Metoder Ole Christian Lingjærde Biomedisinsk forskningsgruppe Institutt for informatikk

Detaljer

Ukeoppgaver INF1000: 12. feb 16. feb

Ukeoppgaver INF1000: 12. feb 16. feb Ukeoppgaver INF1000: 12. feb 16. feb Tema: Øve på programmering med forgreninger, løkker og arrayer. Klasseroms/teoritimer: 1. Oppgave 2 og 4 i kapittel 4 i læreboka. 2. En blokk er en samling programsetninger

Detaljer

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 våren INF1000: oversikt. Hva er INF1000

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 våren INF1000: oversikt. Hva er INF1000 Velkommen til INF 1000 våren 2009 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Forelesere: Christian Mahesh Hansen og Arild Waaler Mål for INF1000: Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale begreper, problemstillinger

Detaljer

Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale. begreper, problemstillinger og metoder innen. Gi noe innsikt i datamaskiners muligheter og

Gi grunnleggende forståelse av noen sentrale. begreper, problemstillinger og metoder innen. Gi noe innsikt i datamaskiners muligheter og Velkommen til INF 1000 våren 2005 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen Hva er INF1000? Felles innføringskurs i Objektorientert

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : INF 101 - Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Tirsdag 4. juni 2002 Tid for eksamen : 09.00-15.00 Oppgavesettet

Detaljer

Løsningsforslag ukeoppg. 4: sep (INF Høst 2011)

Løsningsforslag ukeoppg. 4: sep (INF Høst 2011) Løsningsforslag ukeoppg. 4: 14. - 20. sep (INF1000 - Høst 2011) Metoder, flerdimensjonale arrayer (kapittel 7.1-7.7, 5.7 i "Rett på Java" 3. utg.) NB! Legg merke til at disse er løsningsforslag. Løsningene

Detaljer

Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk

Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk Kapittel 1: Datamaskiner og programmeringsspråk Redigert av: Khalid Azim Mughal (khalid@ii.uib.no) Kilde: Java som første programmeringsspråk (3. utgave) Khalid Azim Mughal, Torill Hamre, Rolf W. Rasmussen

Detaljer

INF1000: Forelesning 6. Klasser og objekter del 1

INF1000: Forelesning 6. Klasser og objekter del 1 INF1000: Forelesning 6 Klasser og objekter del 1 OBJEKTER SOM EN PROGRAMMERINGS-TEKNIKK 2 Motivasjon Anta at vi ønsker å lage et studentregister hvor vi for hver student lagrer navn, brukernavn og telefonnummer.

Detaljer

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012

INF1000 - Uke 10. Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 INF1000 - Uke 10 Ukesoppgaver 10 24. oktober 2012 Vanlige ukesoppgaver De første 4 oppgavene (Oppgave 1-4) handler om HashMap og bør absolutt gjøres før du starter på Oblig 4. Deretter er det en del repetisjonsoppgaver

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen : 09.00

Detaljer

Inf1000 uke 5 18.sept. 2007

Inf1000 uke 5 18.sept. 2007 En klasse er noe - en metode gjør noe Inf1000 uke 5 18.sept. 2007 Metoder Arne Maus, Gruppen for objektorientering, modellering og språk (OMS) Inst. for informatikk, Univ i Oslo 1 Metoder: Vi deler opp

Detaljer

Velkommen til INF 1000 våren 2006

Velkommen til INF 1000 våren 2006 Velkommen til INF 1000 våren 2006 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Are Magnus Bruaset og Anja B. Kristoffersen Mål for INF1000 Gi grunnleggende forståelse av noen

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang 2 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 3 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 4 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

INF1000 : Forelesning 3

INF1000 : Forelesning 3 INF1000 : Forelesning 3 Programeksempler Løkker Arrayer Ole Christian Lingjærde Biomedisinsk forskningsgruppe Institutt for informatikk Universitetet i Oslo 1 Body Mass Index (BMI) Vi skal lage et program

Detaljer

Forelesning inf1000 - Java 1

Forelesning inf1000 - Java 1 Litt Java-historikk Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 1. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen

Forkurs INF1010. Dag 1. Andreas Færøvig Olsen Tuva Kristine Thoresen Forkurs INF1010 Dag 1 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Tuva Kristine Thoresen (tuvakt@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 6. januar 2014 Forkurs INF1010 - dag 1 Hello, World! Typer Input/output

Detaljer

OBJEKTER SOM EN PROGRAMMERINGS-TEKNIKK

OBJEKTER SOM EN PROGRAMMERINGS-TEKNIKK INF1000: Forelesning 6 Klasser og objekter del 1 OBJEKTER SOM EN PROGRAMMERINGS-TEKNIKK Motivasjon Anta at vi ønsker å lage et studentregister hvor vi for hver student lagrer, bruker og telefonnummer Med

Detaljer

INF Obligatorisk innlevering 5

INF Obligatorisk innlevering 5 INF1000 - Obligatorisk innlevering 5 Frist: 2. Oktober kl 22:00 Temaer denne uka: Klasser og objekter. I denne obligen skal du som nytt tema jobbe med klasser og objekter, i tillegg til å bruke det du

Detaljer

Enkle generiske klasser i Java

Enkle generiske klasser i Java Enkle generiske klasser i Java Oslo, 7/1-13 Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Del 1: Enkle pekere Før vi tar fatt på det som er nytt i dette notatet, skal vi repetere litt

Detaljer

Blokker. Uke 4, INF 1000, 13 sept Løkker og arrayer. Eksempel. Deklarasjoner inne i blokker. Institutt for Informatikk Universitet i Oslo

Blokker. Uke 4, INF 1000, 13 sept Løkker og arrayer. Eksempel. Deklarasjoner inne i blokker. Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Blokker Uke 4, INF, 3 sept. 5 - Løkker og arrayer. Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Arild Waaler En blokk er en samling instruksjoner omgitt av krøllparenteser: { instruksjon ; instruksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO FASIT UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kontinuasjonseksamen i : Eksamensdag : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Fredag 7. januar Tid for eksamen :

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kandidatnummer: UNIVERSITETET I OSLO BOKMÅL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet eksamen Eksamen i : INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag : Mandag 3. desember 2007 Tid for

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære å designe

Detaljer

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 våren 2008 INF1000. Hva er INF1000

Mål for INF1000: Velkommen til INF 1000 våren 2008 INF1000. Hva er INF1000 Velkommen til INF 1000 våren 2008 Grunnkurs i Objektorientert Programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Arne Maus og Arild Waaler Mål for INF1000: Gi grunnleggende forståelse av noen

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt!

Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Microbit PXT: Terning Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Microbit Språk: Norsk bokmål Introduksjon Kan micro:biten vår brukes som en terning? Ja, det er faktisk ganske enkelt! Steg 1: Vi rister løs Vi

Detaljer

Programmeringsspråket C

Programmeringsspråket C Programmeringsspråket C Programmeringsspråket C Laget til implementasjon av Unix ved AT&Ts Bell labs i Palo Alto 1969 73. Navnet kommer fra BCPL B C. Opphavsmannnen heter Dennis Ritchie. ANSI-standard

Detaljer

Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier. 11. okt Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO

Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier. 11. okt Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO Uke 8 Eksamenseksempler + Ilan Villanger om studiestrategier 11. okt. 2011 Siri Moe Jensen Inst. for informatikk, UiO 1 Innhold Eksamen INF1000 Høst 2011: Oppgave 4-7 Tekstmanipulering Metoder med og uten

Detaljer

Forkurs INF1010. Dag 2. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 14.

Forkurs INF1010. Dag 2. Andreas Færøvig Olsen Gard Inge Rosvold Institutt for Informatikk, 14. Forkurs INF1010 Dag 2 Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no) Gard Inge Rosvold (gardir@ifi.uio.no) Institutt for Informatikk, 14. januar 2016 Forkurs INF1010 - dag 2 Feilmeldinger 2 Forkurs INF1010

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Litt administrativt. Informatikk studiet og INF1000. Etter denne forelesningen skal du. INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering

Litt administrativt. Informatikk studiet og INF1000. Etter denne forelesningen skal du. INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering INF1000: Grunnkurs i objektorientert programmering Uke 0, høst 2015 Litt administrativt Studieadministrasjonen registrerer oppmøte i pausen utenfor auditoriet. Mikronfonlyd og skjerm tas opp og legges

Detaljer

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger I dag INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Litt repetisjon Mer om uttrykk Lesing og skriving til terminal Forgreninger

Detaljer