NGU. Skilleark Kvarts isalten IFra Geomatikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NGU. Skilleark. 1800-Kvarts isalten IFra1812196. Geomatikk"

Transkript

1 Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU Skilleark!! !I Kvarts isalten IFra Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT.

2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1800 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortroligpga Fortrolig fra dato: Tittel Kvarts i Salten I Fra til Forfatter Dato Bedrift 1965 Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber Salten Verk Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Gildeskål Nordland Nordlandske Fauske Fagområde Dokument type Forekomster Mårnes Fauskeeidet Råstofftype Emneord Industrimineral Kvarts Sammendrag

3 Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. ks EL Elektrokernisk ELEKTROKEMISKA/S Skorovas Gruber SKOROVATNP.Å. Hovedkontoret Deres ref. ret j omo. Re/K6 30. oktober 1965 SALTEN VERK. I henhold til avtale under konferansepå vårt kontor den 26. ds. sender vi vedlagt en kopi av våre tegninger og , som viser vårt forslag til knuse og sikte-anleggfor kvarts. Plaseringenav lamell-mater,knuser og sikt er foretatt i overensstemmelsemed Svedala- Arbråls forslag. Vi imdteserderes kommentarer. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISKA/S... T. Brodtkorb Vedlegg. FL>wit wie c-?c-zett, P. Resch

4 akeivy1/ Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: MaJorstua Elektrokemlsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N. Y. Elektrokemisk AIS Hovedkontoret Elektrokemisk A/S Skorovas Gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. Vår ref. Oslos AJA/AKS 29. oktober 1965 Att.: Overin eniør Løvaas KOPIER AV FLYFOTOGRAFIER - FAUSKE-EIDET S,m avtalt under vår konferanse i Oslo forleden oversendes vedlagt i 3 eksemplarer de forstørrede flyfotografiene A-9, A-11, A-13, A-15 og A-17 i serie 1286 over Fauske-eidet. På disse kart er innlagt eiendomsgrensene for de bruksnumrner som vi har håndgivelse på samt de aktuelle kvartsitt-soner. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S T. Brodtkorb /tert Aa e Alertsen BILAG 5597 TRYKRSAKF 14, /0V4A4 A7 e-g

5 1Ṡ - EVARTSFOR salten P.M. tra konferanse1 Oslo 26. okt rilstedeved konferanseasførstedel: Fra hovedkontoret:lorck, Collin,Ydstio,Drodtkorb, Alertsen,ftesch. Fra Skorovas: Engselius,Levaas,lbad. Feltundersøkelsene.avkvartsitforekomatenehle kort kommen. tert, ntferte og planlagtearbeider.det ble bemerkstat do første dlamantboreresultaterfra Fanslueeidet,sone 11,synes å bekrefteat kvarteittener av god kvalitet.dorlagen:viser 1m1dlertidogst at kvartsit-horisontener mer flattliggende ena antatt.dette modførerulndre nektighetog noe ugunstigere brytaingsforheld.det var enigbetom flg. retaingslinjerfer undersøkelsentvidere: 1. Fauskesidet,sone S: Deringenfortsettersem planlagt. Mårnes: A: Doriag m for bestemmelse av kvalltot/kvantitet. Hovedkonteret(d1r. Lorek) tar kontakt med Orkla om et fellesandersebelesta programav forekometen.diamantbering menes 1 kunne gjennenføreskommends vinter. Skorovaaavventerber narmere beskjed. Fauskeeidet, D og C: Der atsettesvidere madersøkelser Inatilvidere. Hånd ivelsenefor de aktpelleoerlderbearbeidesfortsattav hovedkontoretsom mener at også larnes bladgivelesnevil Imers ordnet innen kort-t1d. 1 Saltem-distriktetogså kommende sommerble tatt opp av Skorevas.Det var enighetom at dette bør søkes gjennemzert. Skorovaav1.1fremme dette ander sitt oppleggfor malmloting1966.

6 2 Knuseanle ets beli enhet ble vurdert.alternativonevar plasetingi brudd eller på verksområdet.ved kn k brudd ville en bl.a. få fjernetulempeneved støy og støving fre vorksområdet,unngå transportav underkornkvartsitsamt også få gunatigutnyttelseav høydeforskjelløni terrenget ved oppbyggingav anlegget.for å oppnå dette slete vil nn imidlertidfå en ugunstiglang transportfra brytningsfront til knuser.ved å plasereanleggetpå verksområdetvil det kunne utnyttestil, og muliggjøredrift av flere mindre forekomster innen rimeligkjøreavstandsamtidigsom anleggetkan nyttes til (knusing)siktingav kvartsltsom kommer sjøveion. Betjeningog vedlikeholdav anloggetblir også gunstlgstved plaseringpå verksområdetog en unngår dobbelt siktingog derved medfølgondssabbtap.det var ønlghetom at en plasering innen verksområdetville vmre å foretrekke. Nekaniskutrustni for knuseverkas. ble omtalt,og oppmerksombetenblo benledetpå utstyr fra Søve Gruber og KIngs Bay, som ør frembudttil salgs. SkarovasSkalleundersøke ang. utstyr fra Seve og hovedkontoretang. IfIngsDay.

7 t 3 Tilstedeved konferansensannen del: Fra hovedkontoret:ydstie,resch. Fra Skorovas: Levaas,Uald. Knuseanle ets beli enhet. Innen verksområdetfestot en seg ved to alternativer,øst for kaien mot Råvareingeretsforlengelse,eller langs kortveggensyd i RAvarelageret.Terrengmossig liggøralternativetved kaien gunstigsttil, mon dette botingeromarbeidelseog fordyrelseav den transportbeltoplan som er skissert.kokslossingog drift av knuseanleggetvil dessutenikke kunne foregå samtidigda produktenevil få felles belter. For alternativetmed plaseringsyd for RAvarelageretfremla Resch en skissertplan der bilene via en oppbyggetvei tipper i mater vestligstved lageretskortveggog at godset via knnsor og belter bringes opp til siktet østligstved veggen. Ferdig kvarts vil da leveresdirektepå transportørentil velesiloene.detaljeneved leveringtil reservelagerferdig kvarts og til mellomlagerunderkornville også kunne løses på tilfredstillendemåte. Det var enighetom at en ville gå inn for denne løsningsom synes forholdsvisenkel og vel tjenelig. Knnseanle ets maskinerimm. Mater. En festet seg ved øn lamellmaterda denne matertype "stjeler"liten høyde mellom tipp-planog knnserinntak.på den annen side har øn slik mater mange bevegeligedeler, men leverandørenehevder at do ør driftssikremaskiner.de ør meget brisktved anlegg av denne type. Rellom mater og knuserinntak anbefalessterkt et gallør,evt. siktmater,med ea. åpning.kvarts som alleredeer knnst tilstrekkeligvil da frasiktesog ikke kmnses ytterligere.et slikt arrangement vil øke knnseresskapasitetog reduseremengden av neneket finmateriale. Knuserenbør ha en inntaksåpningpå ca. 600 X 900 mm. Dat må taes hensyn til at ved knnsingi åpen krete som det ør tenkt her, må max. stykkstørrelsefra knneer ligge innenfor det tillatte.

8 4 Slktet bør ntrustesmed en overdnkmed f.eks. 50 ma sikteåpning.dette redusererslitasjenpå underdukenvesentlig. Slktingenkaa foregletter 3 alternativer: Alt. 1. Terrelktingsom vil medførenlemper ved stevingeg som vil krove et avstøvingeanlegg.slktingonmeas å bli relativtbra Og såvel ferdigkvarts som subb vil vere lett å behandleetterpånten vansker ved frost. Alt. 2. Siktingmed vanndnejl.45vil eliainerenlemper ved støving,men det kan tenkee at siktingenlkke blir så god. Puktig gods går dirlig 1 renner og sånter og hns og belt bygg må lsoleresog oppvarmse. Likeså får en problewerved ntsiktetsubb vinterstld. Alt. 3.Vitalktin;vil trolig gi meget god siktingmons prodnktene(og vannet)gir vanskellghsterved senere behandlingav godeet. Det var enighetom at anloggetburde bygges for drlit ved såvel våteiktingsom terrsikting,d.v.s. både med stevaveng, og opplegg for vannspyling. lt var det enighetem at alle enheter1 anleggetbør ha rikellgoverkapaeltetog vare mtget robuste.det må vare god anledningfor å komme tll ved rengjøringog reparasjon (lefteanordningerever knneer og elkt). Det var enigheton at hovedkontoretskal foreståprosjektere ingen av knuseanleggetmeas Skerovasskal biatå med vurdering av anlegg og ntstyr. Skerovatn,2. november1965. Ncurn

9 Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. LKErsizli/ ElektrokemiskAS Hovedkontoret Elektrokemisk A/S Skorovas gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. år ret. Oslo, BW/IB 16. oktober 1965 KVARTSFOREKOMSTER. /. Vedlagt oversendes kopi av vårt brev av 11. ds. med håndgivelseserklæring til advokat Jakhelln, Bodø. Som det fremgår av brevet er erklæringen basert på et forslag utarbeidet av advokat Jakhelln i samråd med Karl Fredriksen, Mårnes. Vi har for å hindre ytterligere skriftveksling om detaljer søkt å utforme erklæringen så nær opp til det mottatte forslag som mulig. Selv om vi derfor nok kunne ha foretrukket flere mindre vesentlige endringer foretatt i erklæringen, synes den efter vår mening nu akseptabel. Vi ber Dem meddele oss om De er enig i dette. Som De vil se er det inntatt en grenseangivelse i erklæringens pkt. 1. Såvidt vi kan se er angivelsen i orden, og vi ber Dem eventuelt bekrefte dette. Til Deres orientering vedlegges også en ajourført liste over de håndgivelseserklæringer på kvarts og dolomitt vi har innhentet i Fauskeeidet. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S II Brede Weider BILAG

10 Uoriyatta A. fl BC.I:',Q; Jur. avd. ' n or.tc:b.r ,14.43 Vi til. Chtrto for.,las at vi for,avi."a forr iuuris.1/43. tur.c,vidt efter h.;,trt ini<k:jrn. j1),.tricyat v ak?tir r:;b,:r au aj.mno.v;`tt. ez vi kw. priupcii inovtnairwr r:.ot rvik; dul; r rvi.u.k.at hvi ngtg, rae:),qn fl iffl.tjatfl. it st fa kon.tn,i hodjtv.* :, dnicr forc 1... or,; tit oz-5.cr,tattk t Vt ; to ooe J.nrc forrutigrn,; og ti tor:n for cen in 4..t)r..:u.teav;;;; hvl :+a:.3e: foran.tv vot.: bd - Vi har C.VA.;ttl: tgautt)r c.;!,plikt :kkit vet vr.. ent. bc,4intt -, v;aft tar ot. L'R-t 41 r kr ktownirt;:y. vi4b,r ttint:r. att.. gir ost rktt overdra,- tte r gjcart d vi for.lopig -vt aa1 crgt vr zqi. dler vt.,:leazt.'h,n4, bar.v: to fort.nacvnt. ;,(k.ta:;.;ykez.: I kitz, rat td ovi:rdrag:11,t, cr aul. - Vigr ut fra At Cet t& vil Tt-^.114: Iraw<ntilne,er. og Wpier at C;oktanczt:t v-krt4 klart til under:krift..

11 * sif.14 eseassighes".41 A Iv4,1.441 C.1.tiastIl;, 1.. )4% ' - ' ; - C VI vil vl t'd eicru&-..b tr.iirrir:'",a4..k..kibty;n4ilor513a4e14:6. fornasicfix,.;en å :.vele.:ctokyr:zuct. ; pr. ik/5 : -.)t taci,,f,ch;sztur.l.; N Bre.de VieItt r: 144rat.,4 ;1=.;, rif CL tfr.;,g.1.1- :

12 *.m illhu4/{ li 1, p. veane av grunn,:iernc i dca Eclic:s utrnark under eiendoturnenwrnes gnr Gildeuk:1 herred. h;.rusir berved til "."..lektrokernie:k AA (nedenfor kalt ael..1zapet) arctt til utnytte kvartl:ittforekornaiter ucun finnt. i dcn tu-4-nrh innenfor ontr;:de corn nedenfor beuskrevet, bamt rett til anlegge vei, nnlegg for knu..ina. eikting, hilo cauvert ann,.t Linl g Jorn trengur for da drift av kvartuittforckor.-.. tcue. C ufrf.c,et gr1/4zjer Jaavik gnr. 74 rnot ayd til Wg, anr. 72. ot ve4 til :,torflou,anden. Derfra i ydlig retning til gren.,en r.ot V 4. Hndgivcl n unel-r forutletning av at dct utrak.,ksndcr akaept t'a 2ctt ur.,;:ac.t:_j,cr.:.1..e for cie rettigheter aorn avgia, og at :Let ydea full er..tataing for all ckade og ulerupe aorn ue1,41-.up c.aniclg oa criftnt av kvart:ittforelcornutena ruttte priore I rnangel t.v ovt,r ning fa..tåette r tt n-ulig efter at (herumler er..tat.; dlie bi,tand skapet. blir go&ajerelen og eventu,11 eratatilg kjçin. 5.1:j.:nruct avhckle....:nart com ak..eptert. Ontko..tninaene veti.,:kjc:nnet fer alle utailter til teani..k og jun- Icrburccelce og vcd..:lejczuneu) rc... av Gcetgj,:r. I lact,ette, til eu avglit pr. tonn for den tar ut. Det en winz.teavgirt kr , - kroncrtr.. tu cal - tonwavairt i.;; heu,s- vi,or bll niindre ecut izrnanevute belpp. Ab urnner gjen..uand Lor at Cer...crclic,yr engro..pri,ind,ic... 1 forholo til tallet pr. 1. oktobc2r it v. o: enerina yeelenc tilz:vor,ta endre... dan r,,. fli,t,er eted hvert 3. Cr, fc.re to gana 1. oktober 1963 og gjel: e Ligende 3 r. Selc.kapet g4r jitz.a-teiurac.; roproccntant hvert kalencer:.r c:ipgave over det uttalz : har iunnc.t ated zhcd. til,trekkelig legitin-aujon. Ifall det fra -cl. iutp t., uttak er p..buaynt er ùtt n-_er edu ett før godtgj;,rcl,, fa:t.att, dual.cei..kapet for...ta a konto utbetalina til grun..cicrno entagehe av hva tkjnnet vil kowrao til at av,;:iteit Det eventwit rnanalewie utbetalc.: nr :kjuumet er blltu C:ventuelt over kytendc avrcno. L de :denerc utbetaling, r fra ;:om vederiza h argivehten betaler..;:,1:dzapet kr , - ettuconkroner - pr. :r bercg::et fra 1. oktober kan tinglyeee. Alle or2zo:,tainger i forined tingly ulteeelee og tinglyawing av de ckjter eller c1okur13enter.tona t:::nerc r.y2tte blit ut:jtetit, betaleu av elakapet.

13 2 10. P.i vegno av :,runn-ierne i den ovenfor nevnto folles utmark, Gamtykker jeg vlaere i at --,e1.)kapet fftrt Rett til i h±.ndgivole:aiden 5 foreta de grunnboringer, rni31inger. undersøkeluer, hcrunacr uttalz av kvartcitt til prøve i industriell mtilefttokk, som.olskapet finner n5tendg. Rett til f V.bezwItn, anlegjet før konesjon foreligger og 1 tilfello fkir 3kjeknn hats v..rt holilt. Er::tatning for skat'er u.zeitpe bom jeg tr4tte bli paert ved foran nevnto dinposicijoner. blir i nangel av overenskomet å faåteette vod skjønn p earnn,e.0/11 ovenfor novnt. 11. Sclukapot hnr rett til overdra sine rettigheter og pliktor i h.h.t.. dcnne htudgivelsen. rnes, den Det bekreftes at cril. i. eysc'..;h.ndgivelze er undertegnet av i mitt nifsrvtvr og at un.:ler_scriveren er over 21 pr. pr. ILLEKTRC:CiLI,L.K ATS

14 KVARTS- OG DOLOMITTFOREKOMSTER I FAUSKEEIDET - HÅNDGITT TIL ELEKTROKEMISK A/S Gnr. Bnr. Brukets navn: Eier: Håndgitte Dato for rettigheter håndgivelse 61 6 Gammelgården Olav Dverseth Kvarts 8/ Flatbakk Magnus Hagrupsen Kvarts 7/ Vikheirn Karl Arnesen Kvarts 8/ / Moen (Vangen) Johan Pedersen Kvarts 8/ SØRFOLD f Sjøseth Einar Albertsen Kvarts 11/ v Østgård og østgård 2 Hans Hansen Kvarts 9/ tt Kvarts DJUPVIK It t / Kvarts Kvarts t/ Reeknloen Harald Hansen Kvitblik Kvarts 2/ Forsbakk Ragnar Helgesen Forsbakk Kvarts 5/ Nordaas Olav Fredriksen Nordås Kvarts 20/ Tofte Thor Tofte Kvarts 3/ Eide Karl Eide Kvarts 1/ Breirno Arne I3reirno Kvarts og dolornitt 11/ Moan Kaare Moan Kvarts og dolornitt 15/ Yttergård Johan Fredheirn Kvarts og dolornitt 11/ FAUSKE Yttereng e Gjermund Kvitblik Kvarts og dolomitt 20/ Fagermo Jacob Jensen Kvarts og dolornitt 15/ Asplund Sigurd Olsen Kvitblik Kvarts og dolomitt 15/ Fjelleng Hans Olsen Kvarts 20/ KVITBLIK Solvang Albert Eide Kvarts 8/ Lienga Peder Albertsena Kvarts 2/ v Nyhaur Magnus Hansen Kvarts 2/

15 Gnr. Bnr. Brukets navn: Eier: Håndgitte rettigheter Dato for håndgivelse _ Gel 110 E-I 28.y." Yttergård Yttergård Engmo Nesstun Johan Fredheirn Kvarts og dolomitt Johan Fredheim Kvarts og dolomitt Konrad Hansen Kvitblik Kvarts og dolomitt Fauske kommune Kvarts 11/ / / / Cil 115 u) 115 < rx, < 115 (:1 115 ri", 115 E Tverå Kvitharnmer Lyngb rått Nyg å rd Bjørkmo Skogly Olav Kristensen Kvarts og dolomitt Ottar Brekkan Kvarts og dolomitt Aksel Kristensen Kvarts og dolornitt Jacob Nygård Kvarts og dolomitt Signe Arntsen Kvarts og dolomitt Arne Arntsen Kvarts og dolomitt 5/ / / / / / < Z E E- t _ Tortenli Tortenli Tortenli Tortenli Rugås Rognmo Bjørkli Hauan Mosti Marit Kristiansen Kvarts Einar Jacobsen Kvarts Oskar Andreassen Kvarts Marie Pedersen Johansen Kvarts Osvald Sakrisen Kvarts Hans Hansen Kvarts Edvin Johansen Kvarts Ole Andreassen Kvarts Arne Mosti Kvarts 21/ / / / / / / / / av 43 grunneiere har håndgitt sin dolomitt.

16 Elkernhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemlsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. Elektrokemisk Hovedkontoret AS Elektrokemisk A/S Skorovas gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. Vår ref. Oslo, BW/IB 18. oktober 1965 Juridisk avdeling KVARTSFOREKOMSTER Vi viser til vårt brev av 16. ds. Advokat Jakhelln meddeler i brev av 14. ds, mottatt her idag at følgende avsnitt var falt ut i hans forslag til håndgivelseserldæring: "Håndgivelsen er uoppsigelig fra grunneiernes side inntil 1. januar 1970 og kan derefter av grunneier sies opp med 6 måneders varsel. Selskapet kan når som helst si opp håndgivelsen med 6 måneders varsel." Selv om vi naturligvis hadde foretrukket at det ikke ble inntatt noen tidsbegrensning i håndgivelsesdokumentet, kan vi vanskelig motsette oss dette i og for seg rimeligekrav. I den håndgivelseserklæring vi sendte Dem vedlagt i vårt brev av 16. ds., blir derfor forannevnte punkt å inkludere som nytt avsnitt under punkt 8. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S / 07-6{1," Hrede Weider

17 á

18 ElektrolemiskAS Direkar Landmark Bjørkaasen Gruber A/S Kongensgt, 11 OSLO 1 AJA/AKS 6. oktober, 1965 Kjære direktør Landmark, UTVEKSLING AV KARTER OG FL GRAFIER OVER FAUSKE-EIDET Takk for behagelig konferans e for noen tid tilbake. Spørsmålet om en utvek Deres oversiktekart over rettighetsforholdene på Fauske-eidet mot vår ografier over samme område har vært diskutert hoe oes, og vi kan herved refte at vi gjerne vil bidra til en slik utveksling. Våre originale fiyfoto i serie 1286 er i målestokk 1: (se bilag), og de Lilevarende transparent-forstørrelser - som vi viste Dem kopier av i måleetokk ca. 1: På et sett transparenter har vi lagt inn grensene for de eiendommer vi har håndgivelser på. På basis av disse flyfotografier kan man utarbeide kart i målestokk 1: Flyfotografering i milestokk 1:7.000 er for produkejon av kart i M = 1:1.000 foretatt bare over et begrenset område omkring Fauske, som fremgår av vedlagte oversikt: serie Disse ser ut til å dekke i allefall en del av de områder De er interessert i. Med hileen pr. ELEKTROKEMISK A/S F.G. Collin Gc: Skorovas Gruber Aage Alertsen BILAG

19 ' 1411~11114 tht.thaada..~..!**: - AM1 rt I y 4{. ie " '7?...; (,; 41 ; - -;'474, ' 4).,r.,,..;;;», t. I, r.:::,,, ji n :4.,/,...-i,./ir 5'.:i'-'.;^...r...;--, -.4. :, ' t,',:$:,,,- 1, \<..--',..... fl...,..,...:.,_.. 3' % - t ''''':' < ' ^-4 as.,...r, - -.,.. ". 1 t -. s,,.: ;# I ":. ; -. 'C,.1.0. ::/r...t. i'l's".",.....h-,' ',.,----{r,..,..s., -. -."2".":" i '. 's, ;. J-.-"`"":" Z.),,.1 11,..t( 1 ; / ' -... GOO - '. : `-^ flyj N5750X, X0/X/r0 3, Hfl W30.cart SMrto'..'1,5f.tdat <car WIDERIIE LYVESELSIMP

20 11 ' ON 1118~ 41, i i. FAUSKE, r -3.1-g-k)2a- ft. fr"(-3-tie Ås '\;. 4,...,, ' 4 :. ri-"n,/ ff.4 9 : -,.,i'-,,:,' -,". ''':e;',...,-. g2c-a- P:- :. t..-: ' ' t, 6. --tr a. - : ;:' 617..::...:. ''''.`- ' e.. )'.. I4 4A. ; - -,, 2,6889: 1:14\.7 3 (.1 az, fr.2-4 " i. n.".. ' bc' I., r. 1, B000- LbDING. -<F I'Ll;;;E ;;("-}, ; STRdfrIMEN-LbDING. SKARDALEN, SKIVIKEN ' a ' a ) 3 F 24:21' e",:,! : C8/15cm Mens44 I 170CD 20m X, K.19~ krrt 1' ces WIDERBESELYVESELSKAP < 1Ct.; i-at :;%4J, i 11` waftsitsm% -_-fr T. I ' S K 7.7::1727.;,-.27;..._- 4:;*'.1 v Eotografert met: 'Kumora Zato: / Billed;L:dozt 'A;c:/: /0 000 Grunnlag: UG.O.B art. t.; ' te- I. boo.. oi vnz:ne:'s1113(1.510.?: - 'ti,j,h71:26et.:.; -{ s) ;., 'bz,s2.); J,

21 ,ELKEM, Elektrokemisk A/S Skorovas Gruber SKOROVATN p. å. Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokernisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. Elektrokemisk AS Hovedkontoret cc.ss Deres ref. Vår ref. Brb/RML Oslo, 6. oktober KVARTSUNDERSOKELSER FOR SALTEN VERK. Vi takker for Deres brev av 2.5. september d. å. I senere telefonsamtale med overing. Ldvaas ble det enighet om at en konferanse vedrörende de videre kvartsundersökelser skulle finne sted når de förste resultater foreligger fra boringene på E-feltet på Fauske-eidet. Vi bekrefter for orden skyld at De vil ta initiativet til mötet når boringsog analyseresultater foreligger. Under mdtet håper vi at De vil kunne forelegge en foreldpig plan for et eventuelt kvartsbrudd i E-feltet. Videre vil man kunne diskutere lagringsmåte og -kvantum for kvarts. Vi har regnet med at kvarts som ankommer pr. bil eller båt normalt vil kunne gå rett i veiesiloene som har en kapasitet svarende til ca. 3 dögns forbruk. For å være sikret ved brudd i kvartstilförselen utenfra må der i smelteverket være et reservelager av kvarts og dette er forutsatt under åpen himmel. På vinters tid kan frost vanskeliggjöre uttak av kvarts fra et åpent lager, vi regner derfor med at eventuell ledig plass i det overbyggede lager for reduksjonsmidler vil bli utnyttet til et mindre kvantum av kvarts - ca. 1 ukes forbruk. Vi bekrefter også mottagelsen av kopi av Deres brev til Björkaasen Gruber med bestilling på 450 m boring som eventuelt senere kan utvides til ca. 850 m. Med hilsen pr.. ELEKTROKEMISK A/S T. Brodtkorb KOPI TIL: Elektrokemisk A/S, Fiskaa Verk, Kristiansand S.

22 Cri t 0 rra ln.4 ( "'J- 24) I4sr2 ~-4t ker», ~ t) 4i.1-4 -t. a 1/_12_/40. T-ay krtnia-14.2" atika~,, Å [Zrry la.to 14-rtdjel CA t--cb S tc--cn~ 11~-1.ta-t.t) kat dirt(å,riataajt<4.,.zt;vsl..6 erkt44-auj/3/?, rialked ta4 beti-/ ka4, kop~.4% (444-rn 8/ZLe-,tle.dthi MAL4-: i/cim

23 Norges geografiske oppmåling Den geodetiske avdeling Myntgt. 2 Oslo Postadresse Boks 1368 VIka, Oslo 1 Telegramadr. OppmilIngen Telefon AvdelIngssjef L. ElektrokemiskA/S Skorovas Gruber SKOROVATN 422r il Deres ref. AG/TO Vår ref. (bas oppgitt ved svar) Dato 950/65/V-b/Bö/SL TRIANGELPUNKTERVED FAUSKE Norges geografiskeoppmålinghar ikke noen triangelpunkteri området som er brukbare som grunnlag for Deres målinger. Norges tekniskehögskole har imidlertidutfört en triangulering./. i sdndre del av området,og vedlagt fölger koordinateretc. for disse punkter. Etter fullmakt B. 5vstedal Adresser svarbrev til avdelingen og Ikke tll noen personlig.

24 Endel1gekcercinaterog hoyderfor triangelpunkter. Fauskekommune 1961 Punkt Merknad "Mjanestlnd Varde WV1kfjell Varde Steinfjell Signalovertolt i fjel Veten Skjiheia Lund FauskekIrke Fauskekirkeex Elnevolc Osen Höydepå bolt 1 Jernbanebro klokk- kum. Jernbanest Myra R1shaugfjell V Rlshaugfjellö NO. Höydenereferererseg til bolt 1 6strevegg av kommunehusmed höyden m.

25 26 ',////,» ( / /ftt., o,3/4.0/-r ' 1).),V(h(((''/ ( / : t irf( h / >.13,VystOd o Irdek 0: \J 405 n 2", /> - r fil thirgyi dtstygn8 t- f!-4.- cn v3 t1 132; f7 arivic't&c. h-<:, Strakunnt 7 ( a ) / Tage)-b ---, Yeli ,,,:-.,,. ii, 0 -t skyttenes -51- CITteie1l,N\,isnys fl, seu 112 # - \-\ (I) 1 k N'',73,1 (106) fi irt4 22'» )12.1(1' v, v t, 64 ' e: "s - ( r-t.--1 \ 11l I / f & (1,-Trzilbrruf 3: :1\-,94/ thrik ik I I 1111' jeljny 0/. ljert( 11 byrria.4.11,11,1,.."`c \,s'im,3 -,n i,,<i A-h I -* 719r i :i t :: :- 4 zis " '',.,..,.'...c.., N 1,'Iri,),9k ri 1, \.,-;,Yc.r ` ,5,,Liii I t 31/tt. -', 1 / - Iti.,4/n,r,. : ' ---1".--ta:2, _N,,,,h #,r1,1 -N c_ ,...w4,, 1. w,- \.3., b / \N'Ql 606.\ 855 \t':1\11,tt:avit,t, \TY' I.11,,?-1 " r.\ Fauskc 1)..655

26 .,,a 1/

27 AS IIerr Reiberg-Icarleen LABERGMOEN AJA/AliS 29. september, 19o5 KVARTSITTFOREKOMSTENE PÅ RO Takk for behagelig besøk ved v ontor fredag 17. september. Som De vil vite har Skorova takiag over iem proiller om ytterligere undersøk r denne sommerea foretatt prøvettforekometene på Rolsøya. Spørsmålet v diese forekornster har vært diskutert hoe luttet bygget har vi imidlertid intensivert oss. Siden Salten Verk våre undersøkeleer i g Ytre Salten, og er au kommet så langt at 1 har eagasjert bjørkåsen Gruber som allerede denne uke vil igangsette diamantboring, foreløpig på Fauske-eidet. Inntil resultatene foreligger av de pågående undersøkeleer i Indre og Ytre Salten, vil det ikke være riktig av oss å foreta ytterligere undersøkelser på Rolløya. Ivied hilson pr. ELEKTROKEILUSIC A/S Cct Fiskaa Verk Cbt Skorovas Gruber Aan Alertan

28 23. ollpt.1965 ElektrokmalekA/S Poetbøke5430 OSLO 3 NCU/TO KVARTSUNDERsØKELSERPOR SALTENVERR. V1 viaer tll Dereo brev av 8.dø. og til Dereg tegaing og v11 få komme med neen kemmentarør.det er før ese aøø uklart på bvilkenmåte kvartsenteake, lagretog hvihretere lagre det regnes med. Utover det veiludloonerommer vil en vel måttipregne med et nadlagørfor minet en å to akera drift. Videre har v1 merket ose at Dø aatyderarealetsydast for rivarelageretfor plaserlagav knue~elkteaaleggog nedlager.v1 tror ogel dette vil kunne vare en gunatig plaserlag,men at et alikt anlegg v11 gi et temmellgheyt ateynivåog amtidlgnee stoving,v11 noppe vore til å unngi. For konteretvil da dettø troligvare ot ejenerende nabeskap. Siste uke var vår berging.uald og ingsulerorottum eamt berging. Ornee på Fanake.Sammenmed advokatmeidør ble det eøkt å bringe klarhet 1 handgivelaesforholdeno, og vl viimerbl.a. til Rald'a notat.av 144e. Videre ble dot foretattendel milearbelderog tilretteleggingfor diamantboringen.i samsvarmød vårt tidligere opplegg ble det satt ut 18 borehull.vi viser til vedlagteflyfotofeisterreleera9, All og A17 hvar kvartsitsoneneør lagt inn med galt og borbullonomarkertmed grent. Diamantboringenvil da få flg. omfang og boringenvil kunue foregå 1 flg. rekkefølge: Sone E 9 bull tileammen325 m sene C 4 " 163 Sone - 4 " " Sene A - 1 " Tila. 715 m

29 EloktrøkomiskA/S Difforansen,135 mullom distse715 bormetreog de prosjekterte 850 bormøtrebør kunne dekke kotraballhvor man får uforutsette uregelmessigheterunder gjonnomforelsenav borprogrammst.skulle dot imidlurtidbli malig innenforden prøsjokterturomme vil vi foroslåå bore yttarligørle3 bull i sonø A. Denne sonø vil da bli oppborettilstrekkeligtil å kunne vurderekvantitetog kvall tet. Om onskeligkan børinglinpå sonone kje i rekkofølgone, A, B og C. Vi vlser til teleftasaatalerfra Doros evøring.brodtkerbog advekatweider vodrørendendriaggøroginnakrenkningeri døt prosjsktørteboreprogram.datto er vi ikkø enige i eg viser til vår rapportev 23. august d.å. hver vi vedrøreadede angitte tall før kvantitøteg kvalitetprosiøsrerat "Disse tall gis med sterkt forbeholdidet en ikke har tilstrekkeliggrunnlagtil øn kvantitetsberøgningfor diamantboringer forotattw.en mi ta mød i bstraktningunat diamantboringenkan rodusørekvaatitetog kvall tet betydolig,noø on ferst vil få full klarbetovor når samtlige analyserforsliggørog bele materialeter bearbeidet.med don tid øn har til rådighotmenur vi derfør det ikke er riktig å begrense undersøkelsonsnå. Vi minner om at vi anbefalteat også Mårnos forokomstenble oppboretpå det nåvmrendetidspunkt. Vedrørøndekvartsundersøkelson.omfang har vi bøle tidsn gått inn for å gjørø denno så afattende som mulig, idet det synes riktig at man sikrer søg ristofftilforeulfør man byggor fabrikkon. En støtte 1 våre synspankterhar vi i uttalelserfra riskaa Verk og dir. Gorrisan,som freshom at kvartskvalitetenr av megst stor betyining,og dutte kvalitetskravvil formodentligtiletram. mas stterhvertslik at det kan kommo på tale å importerekwarte fra Belgia.Det synee da logiskat st forrosilisiumverkav doane aterrolsesordenog som alloredøbar planor sm nividelser,ma satee på å uadersøkoalle kvartsfortkastøri nierhotonog straks sikro seg retten dor hvor maa finaerkvantitativoog kvalitativo brukbareforekemstor.selv om dotto koster endel også i form av årligeavgiftervil dot vmrø øn god og nødvendiginvestering,og billigereeam import fra Sørlandeteller kentinentot.maa må også vento en generelløket int for kvarts og amdro minøralfore. komator slik at det blir lig vaaskiligøreå sikre sig til frodsstillendeforekomsterog rettighotørom noon år. Utenom det her skieserteprogramvil vi adbefaluøn fortsatt generollamdørsøkelsomed on geolog 1 ca. 2 madr. i 1966.

30 ElektrøkeniøkA/S lan finansieringav de skisaørteundørsøkelsorikko inapasøøø formailleiumfahrikkonganleggsbudsjøttbør bevilgaingtil diaøø arbeidersikres på annon måte, f.eks. over vårt målnletingsbudøjøtt. Vi er on ønøkeligvillig til å komme til Oslo for øn konforanso vodrørendøkvartaundersøkolasuesvidøre opplegg.en ølik konfor» anos hør øvt. finne sted snarostmulig da vi regnermød at diasant horingenkan starte i kommendøuke og børing av dot oppatto progran før sone E vil ta analagsvis3 ukør. Med hillmn Pr. ELEETROXEMISKA/S

31 á

32 25. sept A/S Norkaason Grnbor Postboks197 OSLO NCE/TO 11 DIAMANTDODINGPÅ FAUSEREIDET. Vidlagt roturnororvi i undortognetstand ott oksomplarav kontraktonvodrørendodiamantboringpå Pauskooldot. Vi har merkot oss at kontraktonamfattorea. 450 m diamantborbull, mon vi forutsettorat kontraktonoveronsstommondomed vår foro sporsolav 8 ds. og sonorokonforancomed Døres overingonior Laksolv,kan utvidos til å omfatto inntil ca. 830 m. Hele bor. programmetforutsottoså tionnomføreefortlopondo. Borplassonofor lavoringog f dolso av borkjornenoavtalli sonoro,mon vi rognermod at kjornonofra de førstoborhullonevil vi vurdero på borplasson.sonerevil vi ønsko å få kjornonobit til Skorovatn for logging,sflittingm.m. sono E blo av lialdog Laksolvbefart i terronget, og vi vil om få dagor sondo oppgavoover berbullonomed retnings. angivolsoog dybdo. Donne oppgavonvil ottor avtalo bli sendt til Deres kontor i Ballangsn. Vi håpor boringonkaa begynno snarestmulig, og imstosordoros meddololsoom dotto. Mod bilson Pr. ELEXTROKEMISKA/S VEDLEGG.

33 DIAMANTBORINGPAUBICEEIDET. Evarteitteon E. Ref. kartutenitt"ivarteitteonse, 1$500,24/ " Poljgonpunkteneor markertdele med jernbolt,dels aed 2"22" trepluggaød aistalletripe ned påskrin "PP nr." Dlanantborhullensr narkertned 222" trepluggned netalletripspasakrift"dbh nr." Saatligisuteatte9 dlaseantborhull boreeaed retning Retningenestteeut aed et godt konpaeeaed 4000 eirkeldeling.disttaa ikke heneyntil alevlsning. Palletpå bulletframgårav nedenetlendis oppetilling,likeelantattehullengder. Pluggeneaarkereraneettborhull. Aneettetber itte flyttee. Må det Ilyneeav praktiekeheneyn,ken det tillateeaakelmalt3,0 a sideveims1 retning I hullretningen tillatessakelnalflytting1,0 fraa eller 11lbake. Yor boringi overdekking(lesaaase)eetteeigjenåpent ron 1 kjernekaesen tilevarendehullengden1 overdekningen.tel eventueltkjernetapleggeeinn trelektisonkjerne 1 kaesen eller kjørneneeikreepå annenaåte not forekyvning 19 ved traneport. Dlaaantborhullenekal,når intet annot blir avtaltseedskorovesegruber, boree i den rekkefelgedø er nunnerert. 171enekerå underekekjernene forelebig1 felt, vi ber derforat kjørnekaapeneblir liggendepå borplaesen til annet blir avtalt. Iår DBM-1 aneeeeferdlgborst/ har nådd fasteattlengde/ bee borformanaen kontakteberging.hald 1 Bkorovatnpr. telefon(maneekogan29 a/tilelgelee). 411, Poreleb1 bor lans DER-1 D3H-2 DBH D3H Retning Pall DBR o Antatt le d a Ila 43 Til elkkerkontakt a/gllamereklferi ligg 20 Paat lengde 35 Yeat lengde,avtalee endeligeenersi 35 ss Tll elkkerkontaktned glinaeriskifer 1 ligg. 23 I " - 46 Paat lengde,avtalee endeligeenere. ELrETROXPRIBEA/8 likorovagrub r 27/ AcHN:.

34

35 KONTRAKT rn e 11 o m og ELEKTROKEMISK.4-1/S SKOROVAS GR1.1BER (oppdragsgive ren) AKTIESELSKABET BJØRKAASEN GRUBER (OFOTEN) (13G) Kont rakten omfatter ca, 450 m diarnantborhull på FauskeeKlet. ca. 9 hull. Kje rnene legges fortløpende i kasser på borestedene og leve re s av BG på nærmere avtalt sted. Boreplassene med borepunkte r, hullretning og dybde anvise s av oppdragsgive ren BG be regner seg kr, 135, - pr, in borhull. BG besørger og bekoster flyttingen innen borefeltene. BG bekoster frakt og transport av utstyret til og fra Fauskeeidet. Alle torm4.0 ria.ndelse rne.6 ordnn ty ppd ragegive ren, og eventuelle krav om e rstatninge r for skade r i forbindelse med boringene e r BG uvedkommende. Betaling e rlegges efter hvert som boringen utføres og på grunnlag av innleverte bore rapporter og kjerner. Oslo, 21. septeinber 1965 p. p. AKTIESELSKABET BJØRKAASE2RUBER (OFOTEN) /1-7 < E. - I-1. Landrn ark pr. ELEKTROKEMISK A/S, SKOROVAS GR1TBE? Skorovas, 24.september 1965

36 SENDES TIL: SIRKULERER TIL: ",- E LE KTROK E M ISK % FORSIRKSAVDELINGEN FISKAA VERK, KRISTIANSAND 5. SEKSJON: Fonskslaboratorlet OMRÅDE: Foruksstasjonen Kundeservice DATO: 24 september,1965 RAPPORT NR.: 3509 ARKIV NR.: 1773 S RAPPORT KVARTS FOR EK-NORD, SALTEN j4ra./. Sigmund Økstad 2030 F. V Thv. Tvedt

37 KVARTSFOR EK-NORD, SALTEN. Innledning. Fiskaa Verk's analyselaboratorium har undersøkt prøver av kvarts fra Mitrnes, Fauskeeidet og Dyrøy. Termisk oppsprekning har blitt vurdert etter den undersøkelsesmetode man etter hvert har kommet frem til. Av to grunner fremkom tvil om metoden var egnet. Kvartsen fra Mårnes og Fauskeeidet er av mikrokrystallin type. Den sprekker ikke opp under varmebehadnling, men blir mekanisk svak, og går opp i et pulver ved mekanisk pikjenning. Undersøkelsesmetoden gav som resultat at Dyrøy-kvarts er termisk stabil, noe man fra praktisk bruk av kvartsen vet at ikke er tilfelle. Det ble derfor utført en forsøkarekke etter en endret metode. På grunn av tidsnød kunne forsøkene ikke omfatte andre kvartstyper enn de som er nevnt ovenfor og Litangen-kvarts. Den viktigste forandringen er at kvartsett ble sjokkoppvarmet. fl Konklusjon. Den endrede metode antas å gi mer pålitelige resultater enn den gamle. Etter den nye metoden synes kvarts fra Fauskeeidet å være av god kvalitet, mens Dyrøy- og Mårnes-kvarts viser sterk grad av oppsprekning. III Utførelse. Den gamle analysemetode og de resultater som er oppnåddmed den på de aktuelle kvarts-typene er gitt som bilag. For orientering ble først utført noen forsøk i Globar-ovn (oksyclerende atmosfære). Disse forsøkene ble alle utført med Mårnes, blokk V, kvarts. Innvirkningen av brå kontra langsom oppvarming og avkjøling ble studert. Hovedforsøkene ble utført i Tamman-ovn (reduserende atmosfære).

38 Prøvestørrelsen er her begrenset til ca. 300 g. Der ble benyttet kvarte av fraksjonen -1 +3/4" U.S. sieve. Ovnen ble oppvarmet til 1300 C, hvorpå digelen med prøve ble satt inn. Temperaturen som ble målt med et termoelement like over prøven, sank, men ble hurtig (ca. 1 min.) innstilt på 1300 C igjen, og holdt der i 1 time. Digelen ble så tatt ut og latt kjølne. Sikteanalyse ble foretatt. Hele prøven ble så tromlet 50 ganger i Hannover-trommel (skiese av trommel i bilag 1). Etter fornyet sikteanalyse ble proseduren gjentatt. rv Resultater. Innledende fors k. Resultatene av behandling i Globar-ovn gav følgende resultater: Oppvarming: Brå Brå Langsom Avkjøling: Langsom Brå Langsom -16 mesh etter varmebehandling og tromling, 50 omdreininger 60% 59% 11-15% % Det siste forsøket ble gjentatt for å få bekreftet den store forskjellen fra de to første med brå oppvarming. Det er altså tydelig at brå oppvarming gir langt svakere kvarts enn langsom oppvarming gir. Avkjølingshastigheten synes ikke å være avgjørende. Forsøk i Tamman-ovn. Siktekurver er gitt på de følgende sider. Ved nærmere studium av kurvene synes to tall å være egnet til å karakterisere kvarte-typerne, Prosent +3/4" etter varmebehandling, før tromling. Dette tallet gir uttrykk for evne til å motstå oppsprekning under varmebehandlingen, og kan benevnes termisk etyrke. Prosent +5 mm etter varmebehandling og tromling -100 omdreininger. Dette tallet uttrykker styrken av kvartsen etter varmebehandlingen, og kan benevnes mekanisk styrke.

39 á

40 41b - 4-4,24"_. CUMI/LAT/VE PER c-cm. RETAINED SO ,12" 50 3/4" 3" 20 3/g" -- /0 0255'' / ø Etter 1 "Me ve 1300 C / 00 gb5odreinngeii rornin _ b rein liger i ronun /00 SV 20 NO S/EVE Usr f Ny metode. CUMULATIVE PER Cf/VT TIIROU6s4 /0 0 /0 (,) Spesia/ ELEKTROKEMISK Ah OSLO - NORWAY F V ) Thy Tvedt

41 4,24"- : 3. 2,/2" /f/2" 1,06'- 3/4" 043" 3/9" Q2S5'" a/ati/lat/ve PER czvr RETAINED / SO /00 / /00 14C Etter time ed n 1 ornar1ininiel-it-ro I meli og 16 Omdrelininge i tro mel 200 /00 SO 20 NO. I I ' (,) SIEW 11.5% / CLIMULATIVE PER CENT TI/ROUgH Ny metode. 20 /0 0 5 c1/4 3 Dr 07 1(varis Ks. fis /- Norel ELEKTROKEMISK AA OSLO NORWAY FV 1CO Thw tvedw

42 - 6- a/nliz ATIVE PER CEIIT REMINED 0 / SO /00 4,24" 3. I -r iod 2,/2" ; tter 1 ime v d 1300 C /90 50 cimdreiriinger trom el :10t ckdrein inger i trom el 1 ' ' sv 20 NO. SIEW 1/S / /0 0 CUM/LATIVE PER CENT TI/R0(1611 Ny metode. Kvarts. ELEKTROKEMISK AA Mdrnes, Blokk OSLO - NORWAY F. V C Thv. Tvedt

43 a/mi/lat/1/1" PER CENT RETAINE0 0 / SO ,24" 3. 2,12" / 72" I 3/4" asr- 3/8 axs" /2 / ' /oo ø atter 1 tirne ved C.. og 5 omdr ininge i tro mel og 10 orndr ininge i tro mel /00 '! ' 20 /0 (,) 5 z1/4 /00 90 Ny metode CUMULATIVE PER CE/IT TIIROU61/ 3 /1(va ris nårnes Blokk LV ELEKTROKEMISK OSLO - NORWAY LA F. V 126 ICCO 4 6$ Thv. Tvedt

44 -8- CU,WLAT/VE PER CENT RETA1NED ,24" 3" 2, /2" 3/4" - 3/ cti io t'kl i I r r r r r Lll P I.3, 5 ik 1 k., Cd) J i : / /0 0 CUMULATIVE PER CENT TIIROU611 Ny metode. 3 Kvarts. Mcirnes, Blokk r. ELEKTROKEMISK OSLO NORWAY E V 126 1CO Thv. Tvedt

45 t C, W/LA L afe CENT ta 3, 1` 2,12" I!,! ' 3/4" asr I /0 0265" 4 6 /2 I / /00 ø E ter 1 *rne ve 1300 G _... _ 50 o drein nger i romrn 1 V b 100 o drein nger i romm 1 SOO 200 / NO SIEW 1/S / /0 0 Ny metode. CUMULATIVE PFR CENT THROCI611 a is Fia.she B8 ELEKTROKEMISK Ah OSLO NORWAY f.v 'I 65 Thy.Tvedt

46 I : amft/låtive PER CE/V7 REMMIED E ' ,/2"1, 50 1,06' -.LI- 043" -7,/;?' L' / ter ime mell 1300 C o 50 o drei nger i trom,o liod:o dreininger i kromrn 1. /00-20 )110. SIEVE 1/3', / I Ny metode. CIIHI/LATIVE PER CE/i7 771R Kvarts. Fauske -eidet, - C3. ELEKTROKEMISK "A OSLO NORWAY f V CO31 65 Thy. Tvedc

47 -11- Cl/NI/LAT/l/E PER ano- RETAINED 0 / SO ,24". 3" 2,12" Hfr" / /#06' 3/4" 34" Q o 1Ctter time ed 13 0 C og 50 omdre ninger i. trb el 200 / I- ; V og 100 omdre ninger i tro /00 20 (,) 5 ck,1/41 / I0 CIIMULATIVE PER CEIVT THROU61/ Ny metode. 0 3 /(vads ELEKTROKEMISK AA 5asÅe - eidel EI 4 OSLO - NORWAY F V CO) 4 65 Thv Tvedx

48 . Ribs. Dia. : 200 mm Depth: 100 Bilag I. Hannover drum. ELEKTROKEMISK OSLO - NORWAY F. V : Thw. Tvilt

49 ,24" r: f i 0 /0 Cl/ML/LAT/VE PER CENT REMINED C, 90!00 10C 2,/2" i. -r ' ' I /00. i NO SIEW 1/S I / /0 Bilag 2 A. CUMILATIVE PER CENT 7HR00611 Dyrøy kvarts etter varmebehandling og ELEKTROKEMISK Als 100 omdreininger i trommel, gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F. V TMv. Tgactt

50 cuivutu-ng PER CE,HT RETAINE: I I. I I 1 I /00 t / 0 4,24"- 3 " 2,12" : - 3/4" C.:73"- C,25? 1- - / L ', h._.._:_i ;._:.. ;._-:. i --;, ; /00 t 20 11/4 (-) / Bilag 2 B. CUMILATIVE PER crwrturouvi Kvarts fra Mårnes, blokk IlLetter varmebehandling ELEKTROKEMISK og 100 omdreininger i trommel, gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F. V ,5 Thy, Tvr26

51 CUAII/L4T/1/1- PER CENT RET4/NE0 / SO /00 li! -t 2/2" ifr2" 3/4" " / /6 ' 2C I /00 - I 1 /40 ' /00 20 cs kki a 1/2 <-) : i 1 : i 1 : 5 / Bila 2 C. CUMULATIVE PER CEIVT 77/R Kvarts fra Mårnes, blokk IV, etter varmebehandling ELEKTROKEMISK AA og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F V Thy. Tredt I tåt

52 de 4,24" 3" 2,12' Hfr" Cl/All/LAT/1/E PER CENT RETAINED / ;00, 1 I, I I, I I I /#05' ' - - 3/4". I ; I. ; 1.. I i,,' ,, , ,.,/6 F ,. r.-.1 I c.,n.-5- t ' 1 i 1 5, I2 ' I t I i..- t -c-1--- t - t :-. /0 1,-) 1-- I ' , 1. r 30 - r ; /00, 200 / t r, i ' i I I ' i, :I I ; 1,. 1/2.. 2 itz) / /0 0 Bilag 2 D. CLIMILATIVE PER CENT 77/R0(1611 Kvarts fra Mårnes, blokk V, etter varmebehandling og 100 omdreininger i trommel, gammel metode. ELEKTROKEMISK 44 OSLO - NORWAY Rapport nr F. V I 65 Thv. Tvedt

53 4,24" 0 /0 CUMULATIVE PER CENT RETAINE SO /00 1 I F I ' 100 3* - 2,12" I / 72"! 50 3/4" " /0 1265" / /00 20 / /0 CUMULATIVE PER CENT THROC161.1 Bilag 2 E. Kvarts fra Fauske-eidet,B1 + B 8,etter varmebehandling og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. ELEKTROKEMISK Ah OSLO - NORWAY Rapport nr F V 126 ICCO 465 Thv t,edr

54 (1/4,111,4171/1"PER CE/IT RET4INE0 0 / ,241'_ I 3. 2,12" / 72" / /4" 20 - /0 Q NO RIVE 1/8 / /0 0 Bilag 2 F. CUMULATIVE PER CENT 77/ROU611 Kvarts fra Fauske-eidet,C 1 + C 31etter varme- behandling og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. ELEKTROKEMISK "1/2 OSLO - NORWAY Rapport nr f V 126 1CO3 4 6S Thy Tyedt

55 r--- 4,244 3" /0 CIRW/LAIT/I/EPER CENT RE7AINED / /2" 172" 20 0,53" cl%5.' 6 /6 20 r 40 ; / Bilag 2 G. CUMULATIVE PER CEAIT TRROUSH 20 /0 Kvarts fra Fauske-eidet, E 1 + E 4,etter varme- ELEKTROKEMISK At's behandling og 100 omdreininger i tromrnel, gammel OSLO NORWAY metode. Rapport nr F. V Thy. Tvedt

56 sic nef, adtad kat fr14442-,. Lyr4, (lach. lzsud4ltr irfl ftstt en4:94 cm at Yn i Inc tyto al.4e44 ads orym tt 6na ofri )tj an44p4q frrjlcic,zi zy i nt å c C dz tu 4-(21 aing atc, r417? din (44 cio4" e,cet sit cnte*aezc 4 inuld ne": ~ted est. 904C1 Mie~fre").-~1 I tfl flf 1444 At; & r 12(Å =7,4-r e71 fium i D r 4 ihney laentai t y Sinn4 ettew frad. Orm.446 ty 4,51(^4-74 7c.1 Xa-cs ine04-# &ot ish-k kal,tekk44. k Aritt 1&? eidx /nctdo 74-7 qc14) «Afrrit- ' 41 a-ardeel dw ntet.44-adknelci; Sc4.4 9 k; ø' fut envk ct itry b cr..44-9(n'),4 eir Æ(n f Lcict. Jfi frn /-41 %Fat teffyy gfre,,,44,j144.1 "f" (1' n.i a sa4-4, ie.er hrk-f- / /44.4/44Ficir Ce.'?..itteatic c.) df

57 JELIANGERS / OPPMÅLING OG LUFTICARTLEGGING 1955 Elektrokemisk WS Skorovas Gruber Skorovatn p.å. POSTADR.: BOKS 969, TRONDHEIM VAREADR.: DRONNINGENSGT. 68 TRONDHEIM TELEFON UNTRALBORD / DERESREF. VÅR RU. DATO OS/S DETALJKARTLEGGING FAUSKEEIDET 1:500 Etter befaringen i Fauske med Deres bergingeniør Hald, vil i anbefale at området flyfotograferes i billedmålestokk 1:6000 og at det fra disse bilder konstrueres kart i målestokk 1:500 med 1 m ekvidistanse. Det vil bli sammenhengende billeddqing også mellom de to adskilte felter som skal kartlegges. Kartleggingsarealet er ca 1000 da og vi tilbyr dette inkludert flyfotograferingen for kr Det vil da når som helst være anledning til å utvide kartleggingen innenfor det område som dekkes av flybildene. En tachymetrisk kartlegging vil på denne årstid og med den knappe leveringsfrist, bli å avregnes etter kr.45.- pr. da. Vi kan derfor ikke anbefale en slik fremgangsmåte. Vi må be Dem underrette oss snarest mulig om Deres beslutning. Hilsen Oddmund Svendsen avd.sjef oppm.

58 Elkernhuset Telefon (02t Postboks 5430 Telegramadresse: Ma;orstua Elektrokermsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17, N. Y. Hovedkontoret Elektrokemisk A S Skorovas Gruber SKOROVATN P.Å. NR421C2/3S115 :215 / Deres ref. Vår ref. Oslo, RALD Alertsen/AKS 21. september, 19b5 D:AMANTBORING PA FAUSKE-EIDET - KVARTSANAL SE11. Vi har nu vært i kontakt mgd tre instanser vedrorende k-vartsanalyser, nemlig NGU, Sentralinstituttet og Mosjoen. Vedlagt oversendes brev av 7. september fra SI pg brev :xv 3. septemher fra NGU. Kvartsanalyser ad spektrografisk vei ser ut til å passe meget darlig i Mosjoen da deres spektrograf nu1 rigges om for å bli istand til il kjore slike analyser. Standarder forefinnes heller ikke. Nar det gjelder valget myllom NG11 og SI ser det ut til at NGU il.s.unne.4;cfre a..alysene pa hilligst mate, idet de forlanger kr. 25?r. A170.- bestemmelse, mens 51 forlanger det dobbelte. Den fullstendige ajlvsesom omfatter alle fem komponenter (Si, Ai, Fe, Ti og P) fo:langer NGU riktignok 180 kr. for pr. prove, men siden denne fullstendige analyse vel ikke behover å utfores på et storre antall prover vil sannsynligvis NGU komme fra analysene pa den billigste mite. Den endeiige vurdering vil selvfolgelig avhenge av antall spektrografiske Al 0 -bestenv-nelser og antall fullstendige analyser, og suledes avhenge iv det enaelige analyseprogram som vi overlater til Dem å legge opp. Vedlagt oversendes ogsa e: notat fra Økstad angaende term1sk stabilitet av kvarts som kanskje har inte resse. a Med nilsen pr. ELEKTROKEMISK A S I1ILAG 'i)553 ce: Fiskna Verk Salten Verk

59 TERMISK STABILITET AV KVARTS Collin Ydstie Brodtkorb Alertsen Skorovas Vår undersøkelsesmetode er fundert i rapportene 2145 og Det ble her foreslått å benytte fraksjonen -0,265" +4 mesh (-6,73 +4,76 mm). Det ble imidlertid trukket i tvil om såvidt sterkt nedknust kvarts gav et riktig bilde. Vi har derfor senere gått over til å benytte 1,8 kg store prøver av fraksjonen -1,06" +3/4". Innsetning av såvidt store prøver i en på forhånd oppvarmet Globar-ovn er vanskelig å utføre reproduserbart m.h.p. temperaturen. Forsøk ble derfor utført med kvarts fra Fiskaa Verk, og det viste seg at brå og langsom oppvarmning gav lite avvikende resultater. Innsetning i kald ovn ble derfor foretrukket. lle prøver vi hittil har behandlet fikk forholdsvis få sprekker. Etter varmebehandling kunne enkelte biter være nesten løse. Disse ble etter den oppr. metode brukket løs forsiktig med "fingers stress". For å få en noe ensartet behandling gikk vi over til en MILD behandling i Hannover-trommelen, dvs. 50 omdr. av hele den 1,8 kg. store prøven. Kvartsen fra Mårnes og Fauske-eidet har en annen struktur enn de vi har basert vår undersøkelsesmetode på. Jeg har sett på en bit av Mårnes-kvarts under mikroskopet, og det viste seg at den hadde en mengde fine riss. Ved ternsisk behandling disintegrerer kvartsen lite, men den blir meget svak, og går ved mekanisk påkjenning lett opp i meget små biter. Jeg har varmet opp to små prøver (ca. 300 g) i Globar-ovn. Den ene ble satt inn ved 1250 C, dvs. ovnen var oppvarmet til 1250 C på forhånd, og temperaturen sank til 1130 C under innsetning av digelen. Der ble så varmet opp til 1300 C. Prøven ble så tatt direkte ut ved denne temperatur, og den andre prøven satt inn. Temperaturen sank til 1140 C, før den begynte å stige igjen. Prøve nr. 2 ble også varmet opp til 1300 C, men denne fikk kjøles langsomt i ovnen, slik denormale prosedyre er. Ingen av prøvene disintegrerte under varmebehandlingen. De ble tromlet 50 omdreininger i Hannover-trommelen og siktet på siktene 8 og 16 mesh.

60 RESULTATER Prøve 1 Prøve 2 +8 mesh (2,38 mm) 30, 2% 29.1% mesh 9,8% 12,3% -16 mesh (1,19 mm) 60,0% 58,6% 3 Der ble altså funnet omtrent lik Bisintegrering,1og Meget stvrre enn hva. analyselaboratoriet har funnet. Den store forskjellen kan ha tareaker: Hurtig kontra langsom oppvarmning. Større mekanisk påkjenning når det er en forholdsvis liten prøve i Hannover-trommelen. Det foreslås at der gjennomføres et forsøkeprogram i Tamman-ovnen (hvor utførelsen blir langt raskere enn i Globar-ovnen) som går ut på å bråoppvarme små prøver av Mårnes og Fauske-eidet og Kragerø kvarts til 1300 C. avkjøle raskt og tromle i Hannover-tromrnelen. Resultatene kan da fås iløpet av noen få dager. 41$ Personlig tror jeg at oppvarmningsmåten ikke har så meget å si, men at en kraftigere mekanisk pikjenning vil vise seg å avdekke evaert forskjellig styrke. Dette blir skrevet i all hast slik at Cive kan ta med notatet til Oslo Hilsen Øketad Generelt har gjerne de tinkornede kvartsitter bedre emelteegenskaper enn de grovkornede. Yd Renekrevet i Oslo 15/9 etter håndekrevet udatert notat fra Øketad "-

61 tkaistaisa filaantnatesi.k tisfrs s -frilt 11~111111~~n alr ,SER1965 $111NTRALINSTITU1T POR INDUSTRIELL FORIIKNING e :4z-rtt, nji I. ElektrokemiskA/S v/siv.ing.alertsen Middelthunsgt.27 OSLO 3 FORS KNINGSVINEN LINDEFIN TELEFON; TELEX DDDDD PIRP, &&&&& IHINV AV van nar. SR/bf DATO 9. september1965 ANALYSE AV KVARTS Idet vi refererertil telefonsamtale med Deressiv.ing.Alertsen den 6. d.m., angåendeanalyseav kvarts, sendervi vedlagtvårt pristilbud. Med hilsen SENTRALINSTITUTTFOR INWSTRIELL FORSKNING a Sigurd Rutlin siv.ing., /1C-644:4,..! 4/"Q(.< at "Les>.4Tai trid 0 / i / /esst..< r/etery4,e,,gettier,j, er "6449, Afetylat. St. "es,c itart~te. Vedlegg (t52 r 7: ory, c.."74, re Antesze.~, eact. POSI f7n AnorswniT Til. INSTITUTTET

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u.

Innbqld. Cppdrags 3 U a. 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse. 11, juli- 11,august195u. á GEOFYSISKMALMLETING TTONOI 1 M Cppdrags 3 U a 0.14.Rapportnr. 186, GeofysiskUndersdkelse YOR A B KAB 11, juli- 11,august195u. UtfOrend sgeofysikerg.f. Sakshaug Asslaterende:Flåten,Davis,Frischknecht.

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I Rapport nr. 846 Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver fra feltsesongen 983 Bind I Norges giske undersøkelse fil j IN I I Rdppodnr. 846 ISSN0800-346

Detaljer

*7Bergvesenet \ Postboks3021, 14-7441Trondhetm

*7Bergvesenet \ Postboks3021, 14-7441Trondhetm *7Bergvesenet \ Postboks3021, 14-7441Trondhetm Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr. InternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5094 Kommer

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B.

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK. Harald Elvebakk, Ole B. UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 87. M. 01 TILGJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH T1.1.7.: (07) 59 49 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad

Rapportarkivet. 2.2i Bergvesenet. ckad e -3gHte v. Alprina AS ACME analytical Lab LTD 08.04 1998. 1: 50 000 kartblad 13183. 1: 250 000 kartblad 2.2i Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4689 Intern Journal nr 1798/97 000199 Internt arkiv nr Rapport lokalisering GradeF:Ft2Qe Kommer fra Ekstem rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland

Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.024 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune

Bergvesenet BV 3607. Rapport fra befaring av Sletterust Skiferbrudd - Ardal. Russenes, Bjørn Falck 13.07 1976 ) Årdal Kommune Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3607 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kornmer fra..arkiv Næringsdepartementet

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 272424 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H02G 1/068 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.07. (80) Date of The

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder.

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. NGU Rapport 2009.048 Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2009.048 ISSN

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 28448 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 213/81 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1..26 (80) Date of The

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

E 32:4=;-. : "i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt

E 32:4=;-. : i?.'~i 1. Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt i 3 E 32:4=;-. : "i?.'~i 1 «_ i ['2.: PP. Ziliä.. Eukojpgys Sør-Troms regionråd Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad Vår ref.: Deres ref.: SF/2938 Ansvarlig advokat: Steinar Fagerholt Harstad: 29. april

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&...

~:~.~9~~,SM: , ::4,111W. Innlegging av nye rapporter ved: Haraldil :ensrn`',w Mr 9 m* :', Uni 011.UP'S. yjukaaes 5::19~1~: 4:&... R:?: ;, 11FA : :. :.a:*,.. :,:s.::.:::;.:::t > t1g::::::4 r... tv.:.,.. m:::::::::::::::::: L M # 5::19~1~: 4:&...,4:; ::g." ;;;>..:>: 1 5403,>S r:!s s m.: y -:».....as,..«,. PL:."--:":;L..-SV :S.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1.

FAUSKE KOMMUNE. Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til opprusting av kommunale veger i 201 1. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostD: 11/843 Arkiv sakd.: 11121 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalg Sak nr.: 011/1 1 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 15.02.2011 Saksbehandler: Frode

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer