NGU. Skilleark Kvarts isalten IFra Geomatikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NGU. Skilleark. 1800-Kvarts isalten IFra1812196. Geomatikk"

Transkript

1 Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU Skilleark!! !I Kvarts isalten IFra Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT.

2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1800 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortroligpga Fortrolig fra dato: Tittel Kvarts i Salten I Fra til Forfatter Dato Bedrift 1965 Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber Salten Verk Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Gildeskål Nordland Nordlandske Fauske Fagområde Dokument type Forekomster Mårnes Fauskeeidet Råstofftype Emneord Industrimineral Kvarts Sammendrag

3 Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. ks EL Elektrokernisk ELEKTROKEMISKA/S Skorovas Gruber SKOROVATNP.Å. Hovedkontoret Deres ref. ret j omo. Re/K6 30. oktober 1965 SALTEN VERK. I henhold til avtale under konferansepå vårt kontor den 26. ds. sender vi vedlagt en kopi av våre tegninger og , som viser vårt forslag til knuse og sikte-anleggfor kvarts. Plaseringenav lamell-mater,knuser og sikt er foretatt i overensstemmelsemed Svedala- Arbråls forslag. Vi imdteserderes kommentarer. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISKA/S... T. Brodtkorb Vedlegg. FL>wit wie c-?c-zett, P. Resch

4 akeivy1/ Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: MaJorstua Elektrokemlsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N. Y. Elektrokemisk AIS Hovedkontoret Elektrokemisk A/S Skorovas Gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. Vår ref. Oslos AJA/AKS 29. oktober 1965 Att.: Overin eniør Løvaas KOPIER AV FLYFOTOGRAFIER - FAUSKE-EIDET S,m avtalt under vår konferanse i Oslo forleden oversendes vedlagt i 3 eksemplarer de forstørrede flyfotografiene A-9, A-11, A-13, A-15 og A-17 i serie 1286 over Fauske-eidet. På disse kart er innlagt eiendomsgrensene for de bruksnumrner som vi har håndgivelse på samt de aktuelle kvartsitt-soner. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S T. Brodtkorb /tert Aa e Alertsen BILAG 5597 TRYKRSAKF 14, /0V4A4 A7 e-g

5 1Ṡ - EVARTSFOR salten P.M. tra konferanse1 Oslo 26. okt rilstedeved konferanseasførstedel: Fra hovedkontoret:lorck, Collin,Ydstio,Drodtkorb, Alertsen,ftesch. Fra Skorovas: Engselius,Levaas,lbad. Feltundersøkelsene.avkvartsitforekomatenehle kort kommen. tert, ntferte og planlagtearbeider.det ble bemerkstat do første dlamantboreresultaterfra Fanslueeidet,sone 11,synes å bekrefteat kvarteittener av god kvalitet.dorlagen:viser 1m1dlertidogst at kvartsit-horisontener mer flattliggende ena antatt.dette modførerulndre nektighetog noe ugunstigere brytaingsforheld.det var enigbetom flg. retaingslinjerfer undersøkelsentvidere: 1. Fauskesidet,sone S: Deringenfortsettersem planlagt. Mårnes: A: Doriag m for bestemmelse av kvalltot/kvantitet. Hovedkonteret(d1r. Lorek) tar kontakt med Orkla om et fellesandersebelesta programav forekometen.diamantbering menes 1 kunne gjennenføreskommends vinter. Skorovaaavventerber narmere beskjed. Fauskeeidet, D og C: Der atsettesvidere madersøkelser Inatilvidere. Hånd ivelsenefor de aktpelleoerlderbearbeidesfortsattav hovedkontoretsom mener at også larnes bladgivelesnevil Imers ordnet innen kort-t1d. 1 Saltem-distriktetogså kommende sommerble tatt opp av Skorevas.Det var enighetom at dette bør søkes gjennemzert. Skorovaav1.1fremme dette ander sitt oppleggfor malmloting1966.

6 2 Knuseanle ets beli enhet ble vurdert.alternativonevar plasetingi brudd eller på verksområdet.ved kn k brudd ville en bl.a. få fjernetulempeneved støy og støving fre vorksområdet,unngå transportav underkornkvartsitsamt også få gunatigutnyttelseav høydeforskjelløni terrenget ved oppbyggingav anlegget.for å oppnå dette slete vil nn imidlertidfå en ugunstiglang transportfra brytningsfront til knuser.ved å plasereanleggetpå verksområdetvil det kunne utnyttestil, og muliggjøredrift av flere mindre forekomster innen rimeligkjøreavstandsamtidigsom anleggetkan nyttes til (knusing)siktingav kvartsltsom kommer sjøveion. Betjeningog vedlikeholdav anloggetblir også gunstlgstved plaseringpå verksområdetog en unngår dobbelt siktingog derved medfølgondssabbtap.det var ønlghetom at en plasering innen verksområdetville vmre å foretrekke. Nekaniskutrustni for knuseverkas. ble omtalt,og oppmerksombetenblo benledetpå utstyr fra Søve Gruber og KIngs Bay, som ør frembudttil salgs. SkarovasSkalleundersøke ang. utstyr fra Seve og hovedkontoretang. IfIngsDay.

7 t 3 Tilstedeved konferansensannen del: Fra hovedkontoret:ydstie,resch. Fra Skorovas: Levaas,Uald. Knuseanle ets beli enhet. Innen verksområdetfestot en seg ved to alternativer,øst for kaien mot Råvareingeretsforlengelse,eller langs kortveggensyd i RAvarelageret.Terrengmossig liggøralternativetved kaien gunstigsttil, mon dette botingeromarbeidelseog fordyrelseav den transportbeltoplan som er skissert.kokslossingog drift av knuseanleggetvil dessutenikke kunne foregå samtidigda produktenevil få felles belter. For alternativetmed plaseringsyd for RAvarelageretfremla Resch en skissertplan der bilene via en oppbyggetvei tipper i mater vestligstved lageretskortveggog at godset via knnsor og belter bringes opp til siktet østligstved veggen. Ferdig kvarts vil da leveresdirektepå transportørentil velesiloene.detaljeneved leveringtil reservelagerferdig kvarts og til mellomlagerunderkornville også kunne løses på tilfredstillendemåte. Det var enighetom at en ville gå inn for denne løsningsom synes forholdsvisenkel og vel tjenelig. Knnseanle ets maskinerimm. Mater. En festet seg ved øn lamellmaterda denne matertype "stjeler"liten høyde mellom tipp-planog knnserinntak.på den annen side har øn slik mater mange bevegeligedeler, men leverandørenehevder at do ør driftssikremaskiner.de ør meget brisktved anlegg av denne type. Rellom mater og knuserinntak anbefalessterkt et gallør,evt. siktmater,med ea. åpning.kvarts som alleredeer knnst tilstrekkeligvil da frasiktesog ikke kmnses ytterligere.et slikt arrangement vil øke knnseresskapasitetog reduseremengden av neneket finmateriale. Knuserenbør ha en inntaksåpningpå ca. 600 X 900 mm. Dat må taes hensyn til at ved knnsingi åpen krete som det ør tenkt her, må max. stykkstørrelsefra knneer ligge innenfor det tillatte.

8 4 Slktet bør ntrustesmed en overdnkmed f.eks. 50 ma sikteåpning.dette redusererslitasjenpå underdukenvesentlig. Slktingenkaa foregletter 3 alternativer: Alt. 1. Terrelktingsom vil medførenlemper ved stevingeg som vil krove et avstøvingeanlegg.slktingonmeas å bli relativtbra Og såvel ferdigkvarts som subb vil vere lett å behandleetterpånten vansker ved frost. Alt. 2. Siktingmed vanndnejl.45vil eliainerenlemper ved støving,men det kan tenkee at siktingenlkke blir så god. Puktig gods går dirlig 1 renner og sånter og hns og belt bygg må lsoleresog oppvarmse. Likeså får en problewerved ntsiktetsubb vinterstld. Alt. 3.Vitalktin;vil trolig gi meget god siktingmons prodnktene(og vannet)gir vanskellghsterved senere behandlingav godeet. Det var enighetom at anloggetburde bygges for drlit ved såvel våteiktingsom terrsikting,d.v.s. både med stevaveng, og opplegg for vannspyling. lt var det enighetem at alle enheter1 anleggetbør ha rikellgoverkapaeltetog vare mtget robuste.det må vare god anledningfor å komme tll ved rengjøringog reparasjon (lefteanordningerever knneer og elkt). Det var enigheton at hovedkontoretskal foreståprosjektere ingen av knuseanleggetmeas Skerovasskal biatå med vurdering av anlegg og ntstyr. Skerovatn,2. november1965. Ncurn

9 Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. LKErsizli/ ElektrokemiskAS Hovedkontoret Elektrokemisk A/S Skorovas gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. år ret. Oslo, BW/IB 16. oktober 1965 KVARTSFOREKOMSTER. /. Vedlagt oversendes kopi av vårt brev av 11. ds. med håndgivelseserklæring til advokat Jakhelln, Bodø. Som det fremgår av brevet er erklæringen basert på et forslag utarbeidet av advokat Jakhelln i samråd med Karl Fredriksen, Mårnes. Vi har for å hindre ytterligere skriftveksling om detaljer søkt å utforme erklæringen så nær opp til det mottatte forslag som mulig. Selv om vi derfor nok kunne ha foretrukket flere mindre vesentlige endringer foretatt i erklæringen, synes den efter vår mening nu akseptabel. Vi ber Dem meddele oss om De er enig i dette. Som De vil se er det inntatt en grenseangivelse i erklæringens pkt. 1. Såvidt vi kan se er angivelsen i orden, og vi ber Dem eventuelt bekrefte dette. Til Deres orientering vedlegges også en ajourført liste over de håndgivelseserklæringer på kvarts og dolomitt vi har innhentet i Fauskeeidet. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S II Brede Weider BILAG

10 Uoriyatta A. fl BC.I:',Q; Jur. avd. ' n or.tc:b.r ,14.43 Vi til. Chtrto for.,las at vi for,avi."a forr iuuris.1/43. tur.c,vidt efter h.;,trt ini<k:jrn. j1),.tricyat v ak?tir r:;b,:r au aj.mno.v;`tt. ez vi kw. priupcii inovtnairwr r:.ot rvik; dul; r rvi.u.k.at hvi ngtg, rae:),qn fl iffl.tjatfl. it st fa kon.tn,i hodjtv.* :, dnicr forc 1... or,; tit oz-5.cr,tattk t Vt ; to ooe J.nrc forrutigrn,; og ti tor:n for cen in 4..t)r..:u.teav;;;; hvl :+a:.3e: foran.tv vot.: bd - Vi har C.VA.;ttl: tgautt)r c.;!,plikt :kkit vet vr.. ent. bc,4intt -, v;aft tar ot. L'R-t 41 r kr ktownirt;:y. vi4b,r ttint:r. att.. gir ost rktt overdra,- tte r gjcart d vi for.lopig -vt aa1 crgt vr zqi. dler vt.,:leazt.'h,n4, bar.v: to fort.nacvnt. ;,(k.ta:;.;ykez.: I kitz, rat td ovi:rdrag:11,t, cr aul. - Vigr ut fra At Cet t& vil Tt-^.114: Iraw<ntilne,er. og Wpier at C;oktanczt:t v-krt4 klart til under:krift..

11 * sif.14 eseassighes".41 A Iv4,1.441 C.1.tiastIl;, 1.. )4% ' - ' ; - C VI vil vl t'd eicru&-..b tr.iirrir:'",a4..k..kibty;n4ilor513a4e14:6. fornasicfix,.;en å :.vele.:ctokyr:zuct. ; pr. ik/5 : -.)t taci,,f,ch;sztur.l.; N Bre.de VieItt r: 144rat.,4 ;1=.;, rif CL tfr.;,g.1.1- :

12 *.m illhu4/{ li 1, p. veane av grunn,:iernc i dca Eclic:s utrnark under eiendoturnenwrnes gnr Gildeuk:1 herred. h;.rusir berved til "."..lektrokernie:k AA (nedenfor kalt ael..1zapet) arctt til utnytte kvartl:ittforekornaiter ucun finnt. i dcn tu-4-nrh innenfor ontr;:de corn nedenfor beuskrevet, bamt rett til anlegge vei, nnlegg for knu..ina. eikting, hilo cauvert ann,.t Linl g Jorn trengur for da drift av kvartuittforckor.-.. tcue. C ufrf.c,et gr1/4zjer Jaavik gnr. 74 rnot ayd til Wg, anr. 72. ot ve4 til :,torflou,anden. Derfra i ydlig retning til gren.,en r.ot V 4. Hndgivcl n unel-r forutletning av at dct utrak.,ksndcr akaept t'a 2ctt ur.,;:ac.t:_j,cr.:.1..e for cie rettigheter aorn avgia, og at :Let ydea full er..tataing for all ckade og ulerupe aorn ue1,41-.up c.aniclg oa criftnt av kvart:ittforelcornutena ruttte priore I rnangel t.v ovt,r ning fa..tåette r tt n-ulig efter at (herumler er..tat.; dlie bi,tand skapet. blir go&ajerelen og eventu,11 eratatilg kjçin. 5.1:j.:nruct avhckle....:nart com ak..eptert. Ontko..tninaene veti.,:kjc:nnet fer alle utailter til teani..k og jun- Icrburccelce og vcd..:lejczuneu) rc... av Gcetgj,:r. I lact,ette, til eu avglit pr. tonn for den tar ut. Det en winz.teavgirt kr , - kroncrtr.. tu cal - tonwavairt i.;; heu,s- vi,or bll niindre ecut izrnanevute belpp. Ab urnner gjen..uand Lor at Cer...crclic,yr engro..pri,ind,ic... 1 forholo til tallet pr. 1. oktobc2r it v. o: enerina yeelenc tilz:vor,ta endre... dan r,,. fli,t,er eted hvert 3. Cr, fc.re to gana 1. oktober 1963 og gjel: e Ligende 3 r. Selc.kapet g4r jitz.a-teiurac.; roproccntant hvert kalencer:.r c:ipgave over det uttalz : har iunnc.t ated zhcd. til,trekkelig legitin-aujon. Ifall det fra -cl. iutp t., uttak er p..buaynt er ùtt n-_er edu ett før godtgj;,rcl,, fa:t.att, dual.cei..kapet for...ta a konto utbetalina til grun..cicrno entagehe av hva tkjnnet vil kowrao til at av,;:iteit Det eventwit rnanalewie utbetalc.: nr :kjuumet er blltu C:ventuelt over kytendc avrcno. L de :denerc utbetaling, r fra ;:om vederiza h argivehten betaler..;:,1:dzapet kr , - ettuconkroner - pr. :r bercg::et fra 1. oktober kan tinglyeee. Alle or2zo:,tainger i forined tingly ulteeelee og tinglyawing av de ckjter eller c1okur13enter.tona t:::nerc r.y2tte blit ut:jtetit, betaleu av elakapet.

13 2 10. P.i vegno av :,runn-ierne i den ovenfor nevnto folles utmark, Gamtykker jeg vlaere i at --,e1.)kapet fftrt Rett til i h±.ndgivole:aiden 5 foreta de grunnboringer, rni31inger. undersøkeluer, hcrunacr uttalz av kvartcitt til prøve i industriell mtilefttokk, som.olskapet finner n5tendg. Rett til f V.bezwItn, anlegjet før konesjon foreligger og 1 tilfello fkir 3kjeknn hats v..rt holilt. Er::tatning for skat'er u.zeitpe bom jeg tr4tte bli paert ved foran nevnto dinposicijoner. blir i nangel av overenskomet å faåteette vod skjønn p earnn,e.0/11 ovenfor novnt. 11. Sclukapot hnr rett til overdra sine rettigheter og pliktor i h.h.t.. dcnne htudgivelsen. rnes, den Det bekreftes at cril. i. eysc'..;h.ndgivelze er undertegnet av i mitt nifsrvtvr og at un.:ler_scriveren er over 21 pr. pr. ILLEKTRC:CiLI,L.K ATS

14 KVARTS- OG DOLOMITTFOREKOMSTER I FAUSKEEIDET - HÅNDGITT TIL ELEKTROKEMISK A/S Gnr. Bnr. Brukets navn: Eier: Håndgitte Dato for rettigheter håndgivelse 61 6 Gammelgården Olav Dverseth Kvarts 8/ Flatbakk Magnus Hagrupsen Kvarts 7/ Vikheirn Karl Arnesen Kvarts 8/ / Moen (Vangen) Johan Pedersen Kvarts 8/ SØRFOLD f Sjøseth Einar Albertsen Kvarts 11/ v Østgård og østgård 2 Hans Hansen Kvarts 9/ tt Kvarts DJUPVIK It t / Kvarts Kvarts t/ Reeknloen Harald Hansen Kvitblik Kvarts 2/ Forsbakk Ragnar Helgesen Forsbakk Kvarts 5/ Nordaas Olav Fredriksen Nordås Kvarts 20/ Tofte Thor Tofte Kvarts 3/ Eide Karl Eide Kvarts 1/ Breirno Arne I3reirno Kvarts og dolornitt 11/ Moan Kaare Moan Kvarts og dolornitt 15/ Yttergård Johan Fredheirn Kvarts og dolornitt 11/ FAUSKE Yttereng e Gjermund Kvitblik Kvarts og dolomitt 20/ Fagermo Jacob Jensen Kvarts og dolornitt 15/ Asplund Sigurd Olsen Kvitblik Kvarts og dolomitt 15/ Fjelleng Hans Olsen Kvarts 20/ KVITBLIK Solvang Albert Eide Kvarts 8/ Lienga Peder Albertsena Kvarts 2/ v Nyhaur Magnus Hansen Kvarts 2/

15 Gnr. Bnr. Brukets navn: Eier: Håndgitte rettigheter Dato for håndgivelse _ Gel 110 E-I 28.y." Yttergård Yttergård Engmo Nesstun Johan Fredheirn Kvarts og dolomitt Johan Fredheim Kvarts og dolomitt Konrad Hansen Kvitblik Kvarts og dolomitt Fauske kommune Kvarts 11/ / / / Cil 115 u) 115 < rx, < 115 (:1 115 ri", 115 E Tverå Kvitharnmer Lyngb rått Nyg å rd Bjørkmo Skogly Olav Kristensen Kvarts og dolomitt Ottar Brekkan Kvarts og dolomitt Aksel Kristensen Kvarts og dolornitt Jacob Nygård Kvarts og dolomitt Signe Arntsen Kvarts og dolomitt Arne Arntsen Kvarts og dolomitt 5/ / / / / / < Z E E- t _ Tortenli Tortenli Tortenli Tortenli Rugås Rognmo Bjørkli Hauan Mosti Marit Kristiansen Kvarts Einar Jacobsen Kvarts Oskar Andreassen Kvarts Marie Pedersen Johansen Kvarts Osvald Sakrisen Kvarts Hans Hansen Kvarts Edvin Johansen Kvarts Ole Andreassen Kvarts Arne Mosti Kvarts 21/ / / / / / / / / av 43 grunneiere har håndgitt sin dolomitt.

16 Elkernhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokemlsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. Elektrokemisk Hovedkontoret AS Elektrokemisk A/S Skorovas gruber SKOROVATN P.Å. Deres ref. Vår ref. Oslo, BW/IB 18. oktober 1965 Juridisk avdeling KVARTSFOREKOMSTER Vi viser til vårt brev av 16. ds. Advokat Jakhelln meddeler i brev av 14. ds, mottatt her idag at følgende avsnitt var falt ut i hans forslag til håndgivelseserldæring: "Håndgivelsen er uoppsigelig fra grunneiernes side inntil 1. januar 1970 og kan derefter av grunneier sies opp med 6 måneders varsel. Selskapet kan når som helst si opp håndgivelsen med 6 måneders varsel." Selv om vi naturligvis hadde foretrukket at det ikke ble inntatt noen tidsbegrensning i håndgivelsesdokumentet, kan vi vanskelig motsette oss dette i og for seg rimeligekrav. I den håndgivelseserklæring vi sendte Dem vedlagt i vårt brev av 16. ds., blir derfor forannevnte punkt å inkludere som nytt avsnitt under punkt 8. Med hilsen pr. ELEKTROKEMISK A/S / 07-6{1," Hrede Weider

17 á

18 ElektrolemiskAS Direkar Landmark Bjørkaasen Gruber A/S Kongensgt, 11 OSLO 1 AJA/AKS 6. oktober, 1965 Kjære direktør Landmark, UTVEKSLING AV KARTER OG FL GRAFIER OVER FAUSKE-EIDET Takk for behagelig konferans e for noen tid tilbake. Spørsmålet om en utvek Deres oversiktekart over rettighetsforholdene på Fauske-eidet mot vår ografier over samme område har vært diskutert hoe oes, og vi kan herved refte at vi gjerne vil bidra til en slik utveksling. Våre originale fiyfoto i serie 1286 er i målestokk 1: (se bilag), og de Lilevarende transparent-forstørrelser - som vi viste Dem kopier av i måleetokk ca. 1: På et sett transparenter har vi lagt inn grensene for de eiendommer vi har håndgivelser på. På basis av disse flyfotografier kan man utarbeide kart i målestokk 1: Flyfotografering i milestokk 1:7.000 er for produkejon av kart i M = 1:1.000 foretatt bare over et begrenset område omkring Fauske, som fremgår av vedlagte oversikt: serie Disse ser ut til å dekke i allefall en del av de områder De er interessert i. Med hileen pr. ELEKTROKEMISK A/S F.G. Collin Gc: Skorovas Gruber Aage Alertsen BILAG

19 ' 1411~11114 tht.thaada..~..!**: - AM1 rt I y 4{. ie " '7?...; (,; 41 ; - -;'474, ' 4).,r.,,..;;;», t. I, r.:::,,, ji n :4.,/,...-i,./ir 5'.:i'-'.;^...r...;--, -.4. :, ' t,',:$:,,,- 1, \<..--',..... fl...,..,...:.,_.. 3' % - t ''''':' < ' ^-4 as.,...r, - -.,.. ". 1 t -. s,,.: ;# I ":. ; -. 'C,.1.0. ::/r...t. i'l's".",.....h-,' ',.,----{r,..,..s., -. -."2".":" i '. 's, ;. J-.-"`"":" Z.),,.1 11,..t( 1 ; / ' -... GOO - '. : `-^ flyj N5750X, X0/X/r0 3, Hfl W30.cart SMrto'..'1,5f.tdat <car WIDERIIE LYVESELSIMP

20 11 ' ON 1118~ 41, i i. FAUSKE, r -3.1-g-k)2a- ft. fr"(-3-tie Ås '\;. 4,...,, ' 4 :. ri-"n,/ ff.4 9 : -,.,i'-,,:,' -,". ''':e;',...,-. g2c-a- P:- :. t..-: ' ' t, 6. --tr a. - : ;:' 617..::...:. ''''.`- ' e.. )'.. I4 4A. ; - -,, 2,6889: 1:14\.7 3 (.1 az, fr.2-4 " i. n.".. ' bc' I., r. 1, B000- LbDING. -<F I'Ll;;;E ;;("-}, ; STRdfrIMEN-LbDING. SKARDALEN, SKIVIKEN ' a ' a ) 3 F 24:21' e",:,! : C8/15cm Mens44 I 170CD 20m X, K.19~ krrt 1' ces WIDERBESELYVESELSKAP < 1Ct.; i-at :;%4J, i 11` waftsitsm% -_-fr T. I ' S K 7.7::1727.;,-.27;..._- 4:;*'.1 v Eotografert met: 'Kumora Zato: / Billed;L:dozt 'A;c:/: /0 000 Grunnlag: UG.O.B art. t.; ' te- I. boo.. oi vnz:ne:'s1113(1.510.?: - 'ti,j,h71:26et.:.; -{ s) ;., 'bz,s2.); J,

21 ,ELKEM, Elektrokemisk A/S Skorovas Gruber SKOROVATN p. å. Elkemhuset Telefon (02) Postboks 5430 Telegramadresse: Majorstua Elektrokernisk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17. N.Y. Elektrokemisk AS Hovedkontoret cc.ss Deres ref. Vår ref. Brb/RML Oslo, 6. oktober KVARTSUNDERSOKELSER FOR SALTEN VERK. Vi takker for Deres brev av 2.5. september d. å. I senere telefonsamtale med overing. Ldvaas ble det enighet om at en konferanse vedrörende de videre kvartsundersökelser skulle finne sted når de förste resultater foreligger fra boringene på E-feltet på Fauske-eidet. Vi bekrefter for orden skyld at De vil ta initiativet til mötet når boringsog analyseresultater foreligger. Under mdtet håper vi at De vil kunne forelegge en foreldpig plan for et eventuelt kvartsbrudd i E-feltet. Videre vil man kunne diskutere lagringsmåte og -kvantum for kvarts. Vi har regnet med at kvarts som ankommer pr. bil eller båt normalt vil kunne gå rett i veiesiloene som har en kapasitet svarende til ca. 3 dögns forbruk. For å være sikret ved brudd i kvartstilförselen utenfra må der i smelteverket være et reservelager av kvarts og dette er forutsatt under åpen himmel. På vinters tid kan frost vanskeliggjöre uttak av kvarts fra et åpent lager, vi regner derfor med at eventuell ledig plass i det overbyggede lager for reduksjonsmidler vil bli utnyttet til et mindre kvantum av kvarts - ca. 1 ukes forbruk. Vi bekrefter også mottagelsen av kopi av Deres brev til Björkaasen Gruber med bestilling på 450 m boring som eventuelt senere kan utvides til ca. 850 m. Med hilsen pr.. ELEKTROKEMISK A/S T. Brodtkorb KOPI TIL: Elektrokemisk A/S, Fiskaa Verk, Kristiansand S.

22 Cri t 0 rra ln.4 ( "'J- 24) I4sr2 ~-4t ker», ~ t) 4i.1-4 -t. a 1/_12_/40. T-ay krtnia-14.2" atika~,, Å [Zrry la.to 14-rtdjel CA t--cb S tc--cn~ 11~-1.ta-t.t) kat dirt(å,riataajt<4.,.zt;vsl..6 erkt44-auj/3/?, rialked ta4 beti-/ ka4, kop~.4% (444-rn 8/ZLe-,tle.dthi MAL4-: i/cim

23 Norges geografiske oppmåling Den geodetiske avdeling Myntgt. 2 Oslo Postadresse Boks 1368 VIka, Oslo 1 Telegramadr. OppmilIngen Telefon AvdelIngssjef L. ElektrokemiskA/S Skorovas Gruber SKOROVATN 422r il Deres ref. AG/TO Vår ref. (bas oppgitt ved svar) Dato 950/65/V-b/Bö/SL TRIANGELPUNKTERVED FAUSKE Norges geografiskeoppmålinghar ikke noen triangelpunkteri området som er brukbare som grunnlag for Deres målinger. Norges tekniskehögskole har imidlertidutfört en triangulering./. i sdndre del av området,og vedlagt fölger koordinateretc. for disse punkter. Etter fullmakt B. 5vstedal Adresser svarbrev til avdelingen og Ikke tll noen personlig.

24 Endel1gekcercinaterog hoyderfor triangelpunkter. Fauskekommune 1961 Punkt Merknad "Mjanestlnd Varde WV1kfjell Varde Steinfjell Signalovertolt i fjel Veten Skjiheia Lund FauskekIrke Fauskekirkeex Elnevolc Osen Höydepå bolt 1 Jernbanebro klokk- kum. Jernbanest Myra R1shaugfjell V Rlshaugfjellö NO. Höydenereferererseg til bolt 1 6strevegg av kommunehusmed höyden m.

25 26 ',////,» ( / /ftt., o,3/4.0/-r ' 1).),V(h(((''/ ( / : t irf( h / >.13,VystOd o Irdek 0: \J 405 n 2", /> - r fil thirgyi dtstygn8 t- f!-4.- cn v3 t1 132; f7 arivic't&c. h-<:, Strakunnt 7 ( a ) / Tage)-b ---, Yeli ,,,:-.,,. ii, 0 -t skyttenes -51- CITteie1l,N\,isnys fl, seu 112 # - \-\ (I) 1 k N'',73,1 (106) fi irt4 22'» )12.1(1' v, v t, 64 ' e: "s - ( r-t.--1 \ 11l I / f & (1,-Trzilbrruf 3: :1\-,94/ thrik ik I I 1111' jeljny 0/. ljert( 11 byrria.4.11,11,1,.."`c \,s'im,3 -,n i,,<i A-h I -* 719r i :i t :: :- 4 zis " '',.,..,.'...c.., N 1,'Iri,),9k ri 1, \.,-;,Yc.r ` ,5,,Liii I t 31/tt. -', 1 / - Iti.,4/n,r,. : ' ---1".--ta:2, _N,,,,h #,r1,1 -N c_ ,...w4,, 1. w,- \.3., b / \N'Ql 606.\ 855 \t':1\11,tt:avit,t, \TY' I.11,,?-1 " r.\ Fauskc 1)..655

26 .,,a 1/

27 AS IIerr Reiberg-Icarleen LABERGMOEN AJA/AliS 29. september, 19o5 KVARTSITTFOREKOMSTENE PÅ RO Takk for behagelig besøk ved v ontor fredag 17. september. Som De vil vite har Skorova takiag over iem proiller om ytterligere undersøk r denne sommerea foretatt prøvettforekometene på Rolsøya. Spørsmålet v diese forekornster har vært diskutert hoe luttet bygget har vi imidlertid intensivert oss. Siden Salten Verk våre undersøkeleer i g Ytre Salten, og er au kommet så langt at 1 har eagasjert bjørkåsen Gruber som allerede denne uke vil igangsette diamantboring, foreløpig på Fauske-eidet. Inntil resultatene foreligger av de pågående undersøkeleer i Indre og Ytre Salten, vil det ikke være riktig av oss å foreta ytterligere undersøkelser på Rolløya. Ivied hilson pr. ELEKTROKEILUSIC A/S Cct Fiskaa Verk Cbt Skorovas Gruber Aan Alertan

28 23. ollpt.1965 ElektrokmalekA/S Poetbøke5430 OSLO 3 NCU/TO KVARTSUNDERsØKELSERPOR SALTENVERR. V1 viaer tll Dereo brev av 8.dø. og til Dereg tegaing og v11 få komme med neen kemmentarør.det er før ese aøø uklart på bvilkenmåte kvartsenteake, lagretog hvihretere lagre det regnes med. Utover det veiludloonerommer vil en vel måttipregne med et nadlagørfor minet en å to akera drift. Videre har v1 merket ose at Dø aatyderarealetsydast for rivarelageretfor plaserlagav knue~elkteaaleggog nedlager.v1 tror ogel dette vil kunne vare en gunatig plaserlag,men at et alikt anlegg v11 gi et temmellgheyt ateynivåog amtidlgnee stoving,v11 noppe vore til å unngi. For konteretvil da dettø troligvare ot ejenerende nabeskap. Siste uke var vår berging.uald og ingsulerorottum eamt berging. Ornee på Fanake.Sammenmed advokatmeidør ble det eøkt å bringe klarhet 1 handgivelaesforholdeno, og vl viimerbl.a. til Rald'a notat.av 144e. Videre ble dot foretattendel milearbelderog tilretteleggingfor diamantboringen.i samsvarmød vårt tidligere opplegg ble det satt ut 18 borehull.vi viser til vedlagteflyfotofeisterreleera9, All og A17 hvar kvartsitsoneneør lagt inn med galt og borbullonomarkertmed grent. Diamantboringenvil da få flg. omfang og boringenvil kunue foregå 1 flg. rekkefølge: Sone E 9 bull tileammen325 m sene C 4 " 163 Sone - 4 " " Sene A - 1 " Tila. 715 m

29 EloktrøkomiskA/S Difforansen,135 mullom distse715 bormetreog de prosjekterte 850 bormøtrebør kunne dekke kotraballhvor man får uforutsette uregelmessigheterunder gjonnomforelsenav borprogrammst.skulle dot imidlurtidbli malig innenforden prøsjokterturomme vil vi foroslåå bore yttarligørle3 bull i sonø A. Denne sonø vil da bli oppborettilstrekkeligtil å kunne vurderekvantitetog kvall tet. Om onskeligkan børinglinpå sonone kje i rekkofølgone, A, B og C. Vi vlser til teleftasaatalerfra Doros evøring.brodtkerbog advekatweider vodrørendendriaggøroginnakrenkningeri døt prosjsktørteboreprogram.datto er vi ikkø enige i eg viser til vår rapportev 23. august d.å. hver vi vedrøreadede angitte tall før kvantitøteg kvalitetprosiøsrerat "Disse tall gis med sterkt forbeholdidet en ikke har tilstrekkeliggrunnlagtil øn kvantitetsberøgningfor diamantboringer forotattw.en mi ta mød i bstraktningunat diamantboringenkan rodusørekvaatitetog kvall tet betydolig,noø on ferst vil få full klarbetovor når samtlige analyserforsliggørog bele materialeter bearbeidet.med don tid øn har til rådighotmenur vi derfør det ikke er riktig å begrense undersøkelsonsnå. Vi minner om at vi anbefalteat også Mårnos forokomstenble oppboretpå det nåvmrendetidspunkt. Vedrørøndekvartsundersøkelson.omfang har vi bøle tidsn gått inn for å gjørø denno så afattende som mulig, idet det synes riktig at man sikrer søg ristofftilforeulfør man byggor fabrikkon. En støtte 1 våre synspankterhar vi i uttalelserfra riskaa Verk og dir. Gorrisan,som freshom at kvartskvalitetenr av megst stor betyining,og dutte kvalitetskravvil formodentligtiletram. mas stterhvertslik at det kan kommo på tale å importerekwarte fra Belgia.Det synee da logiskat st forrosilisiumverkav doane aterrolsesordenog som alloredøbar planor sm nividelser,ma satee på å uadersøkoalle kvartsfortkastøri nierhotonog straks sikro seg retten dor hvor maa finaerkvantitativoog kvalitativo brukbareforekemstor.selv om dotto koster endel også i form av årligeavgiftervil dot vmrø øn god og nødvendiginvestering,og billigereeam import fra Sørlandeteller kentinentot.maa må også vento en generelløket int for kvarts og amdro minøralfore. komator slik at det blir lig vaaskiligøreå sikre sig til frodsstillendeforekomsterog rettighotørom noon år. Utenom det her skieserteprogramvil vi adbefaluøn fortsatt generollamdørsøkelsomed on geolog 1 ca. 2 madr. i 1966.

30 ElektrøkeniøkA/S lan finansieringav de skisaørteundørsøkelsorikko inapasøøø formailleiumfahrikkonganleggsbudsjøttbør bevilgaingtil diaøø arbeidersikres på annon måte, f.eks. over vårt målnletingsbudøjøtt. Vi er on ønøkeligvillig til å komme til Oslo for øn konforanso vodrørendøkvartaundersøkolasuesvidøre opplegg.en ølik konfor» anos hør øvt. finne sted snarostmulig da vi regnermød at diasant horingenkan starte i kommendøuke og børing av dot oppatto progran før sone E vil ta analagsvis3 ukør. Med hillmn Pr. ELEETROXEMISKA/S

31 á

32 25. sept A/S Norkaason Grnbor Postboks197 OSLO NCE/TO 11 DIAMANTDODINGPÅ FAUSEREIDET. Vidlagt roturnororvi i undortognetstand ott oksomplarav kontraktonvodrørendodiamantboringpå Pauskooldot. Vi har merkot oss at kontraktonamfattorea. 450 m diamantborbull, mon vi forutsettorat kontraktonoveronsstommondomed vår foro sporsolav 8 ds. og sonorokonforancomed Døres overingonior Laksolv,kan utvidos til å omfatto inntil ca. 830 m. Hele bor. programmetforutsottoså tionnomføreefortlopondo. Borplassonofor lavoringog f dolso av borkjornenoavtalli sonoro,mon vi rognermod at kjornonofra de førstoborhullonevil vi vurdero på borplasson.sonerevil vi ønsko å få kjornonobit til Skorovatn for logging,sflittingm.m. sono E blo av lialdog Laksolvbefart i terronget, og vi vil om få dagor sondo oppgavoover berbullonomed retnings. angivolsoog dybdo. Donne oppgavonvil ottor avtalo bli sendt til Deres kontor i Ballangsn. Vi håpor boringonkaa begynno snarestmulig, og imstosordoros meddololsoom dotto. Mod bilson Pr. ELEXTROKEMISKA/S VEDLEGG.

33 DIAMANTBORINGPAUBICEEIDET. Evarteitteon E. Ref. kartutenitt"ivarteitteonse, 1$500,24/ " Poljgonpunkteneor markertdele med jernbolt,dels aed 2"22" trepluggaød aistalletripe ned påskrin "PP nr." Dlanantborhullensr narkertned 222" trepluggned netalletripspasakrift"dbh nr." Saatligisuteatte9 dlaseantborhull boreeaed retning Retningenestteeut aed et godt konpaeeaed 4000 eirkeldeling.disttaa ikke heneyntil alevlsning. Palletpå bulletframgårav nedenetlendis oppetilling,likeelantattehullengder. Pluggeneaarkereraneettborhull. Aneettetber itte flyttee. Må det Ilyneeav praktiekeheneyn,ken det tillateeaakelmalt3,0 a sideveims1 retning I hullretningen tillatessakelnalflytting1,0 fraa eller 11lbake. Yor boringi overdekking(lesaaase)eetteeigjenåpent ron 1 kjernekaesen tilevarendehullengden1 overdekningen.tel eventueltkjernetapleggeeinn trelektisonkjerne 1 kaesen eller kjørneneeikreepå annenaåte not forekyvning 19 ved traneport. Dlaaantborhullenekal,når intet annot blir avtaltseedskorovesegruber, boree i den rekkefelgedø er nunnerert. 171enekerå underekekjernene forelebig1 felt, vi ber derforat kjørnekaapeneblir liggendepå borplaesen til annet blir avtalt. Iår DBM-1 aneeeeferdlgborst/ har nådd fasteattlengde/ bee borformanaen kontakteberging.hald 1 Bkorovatnpr. telefon(maneekogan29 a/tilelgelee). 411, Poreleb1 bor lans DER-1 D3H-2 DBH D3H Retning Pall DBR o Antatt le d a Ila 43 Til elkkerkontakt a/gllamereklferi ligg 20 Paat lengde 35 Yeat lengde,avtalee endeligeenersi 35 ss Tll elkkerkontaktned glinaeriskifer 1 ligg. 23 I " - 46 Paat lengde,avtalee endeligeenere. ELrETROXPRIBEA/8 likorovagrub r 27/ AcHN:.

34

35 KONTRAKT rn e 11 o m og ELEKTROKEMISK.4-1/S SKOROVAS GR1.1BER (oppdragsgive ren) AKTIESELSKABET BJØRKAASEN GRUBER (OFOTEN) (13G) Kont rakten omfatter ca, 450 m diarnantborhull på FauskeeKlet. ca. 9 hull. Kje rnene legges fortløpende i kasser på borestedene og leve re s av BG på nærmere avtalt sted. Boreplassene med borepunkte r, hullretning og dybde anvise s av oppdragsgive ren BG be regner seg kr, 135, - pr, in borhull. BG besørger og bekoster flyttingen innen borefeltene. BG bekoster frakt og transport av utstyret til og fra Fauskeeidet. Alle torm4.0 ria.ndelse rne.6 ordnn ty ppd ragegive ren, og eventuelle krav om e rstatninge r for skade r i forbindelse med boringene e r BG uvedkommende. Betaling e rlegges efter hvert som boringen utføres og på grunnlag av innleverte bore rapporter og kjerner. Oslo, 21. septeinber 1965 p. p. AKTIESELSKABET BJØRKAASE2RUBER (OFOTEN) /1-7 < E. - I-1. Landrn ark pr. ELEKTROKEMISK A/S, SKOROVAS GR1TBE? Skorovas, 24.september 1965

36 SENDES TIL: SIRKULERER TIL: ",- E LE KTROK E M ISK % FORSIRKSAVDELINGEN FISKAA VERK, KRISTIANSAND 5. SEKSJON: Fonskslaboratorlet OMRÅDE: Foruksstasjonen Kundeservice DATO: 24 september,1965 RAPPORT NR.: 3509 ARKIV NR.: 1773 S RAPPORT KVARTS FOR EK-NORD, SALTEN j4ra./. Sigmund Økstad 2030 F. V Thv. Tvedt

37 KVARTSFOR EK-NORD, SALTEN. Innledning. Fiskaa Verk's analyselaboratorium har undersøkt prøver av kvarts fra Mitrnes, Fauskeeidet og Dyrøy. Termisk oppsprekning har blitt vurdert etter den undersøkelsesmetode man etter hvert har kommet frem til. Av to grunner fremkom tvil om metoden var egnet. Kvartsen fra Mårnes og Fauskeeidet er av mikrokrystallin type. Den sprekker ikke opp under varmebehadnling, men blir mekanisk svak, og går opp i et pulver ved mekanisk pikjenning. Undersøkelsesmetoden gav som resultat at Dyrøy-kvarts er termisk stabil, noe man fra praktisk bruk av kvartsen vet at ikke er tilfelle. Det ble derfor utført en forsøkarekke etter en endret metode. På grunn av tidsnød kunne forsøkene ikke omfatte andre kvartstyper enn de som er nevnt ovenfor og Litangen-kvarts. Den viktigste forandringen er at kvartsett ble sjokkoppvarmet. fl Konklusjon. Den endrede metode antas å gi mer pålitelige resultater enn den gamle. Etter den nye metoden synes kvarts fra Fauskeeidet å være av god kvalitet, mens Dyrøy- og Mårnes-kvarts viser sterk grad av oppsprekning. III Utførelse. Den gamle analysemetode og de resultater som er oppnåddmed den på de aktuelle kvarts-typene er gitt som bilag. For orientering ble først utført noen forsøk i Globar-ovn (oksyclerende atmosfære). Disse forsøkene ble alle utført med Mårnes, blokk V, kvarts. Innvirkningen av brå kontra langsom oppvarming og avkjøling ble studert. Hovedforsøkene ble utført i Tamman-ovn (reduserende atmosfære).

38 Prøvestørrelsen er her begrenset til ca. 300 g. Der ble benyttet kvarte av fraksjonen -1 +3/4" U.S. sieve. Ovnen ble oppvarmet til 1300 C, hvorpå digelen med prøve ble satt inn. Temperaturen som ble målt med et termoelement like over prøven, sank, men ble hurtig (ca. 1 min.) innstilt på 1300 C igjen, og holdt der i 1 time. Digelen ble så tatt ut og latt kjølne. Sikteanalyse ble foretatt. Hele prøven ble så tromlet 50 ganger i Hannover-trommel (skiese av trommel i bilag 1). Etter fornyet sikteanalyse ble proseduren gjentatt. rv Resultater. Innledende fors k. Resultatene av behandling i Globar-ovn gav følgende resultater: Oppvarming: Brå Brå Langsom Avkjøling: Langsom Brå Langsom -16 mesh etter varmebehandling og tromling, 50 omdreininger 60% 59% 11-15% % Det siste forsøket ble gjentatt for å få bekreftet den store forskjellen fra de to første med brå oppvarming. Det er altså tydelig at brå oppvarming gir langt svakere kvarts enn langsom oppvarming gir. Avkjølingshastigheten synes ikke å være avgjørende. Forsøk i Tamman-ovn. Siktekurver er gitt på de følgende sider. Ved nærmere studium av kurvene synes to tall å være egnet til å karakterisere kvarte-typerne, Prosent +3/4" etter varmebehandling, før tromling. Dette tallet gir uttrykk for evne til å motstå oppsprekning under varmebehandlingen, og kan benevnes termisk etyrke. Prosent +5 mm etter varmebehandling og tromling -100 omdreininger. Dette tallet uttrykker styrken av kvartsen etter varmebehandlingen, og kan benevnes mekanisk styrke.

39 á

40 41b - 4-4,24"_. CUMI/LAT/VE PER c-cm. RETAINED SO ,12" 50 3/4" 3" 20 3/g" -- /0 0255'' / ø Etter 1 "Me ve 1300 C / 00 gb5odreinngeii rornin _ b rein liger i ronun /00 SV 20 NO S/EVE Usr f Ny metode. CUMULATIVE PER Cf/VT TIIROU6s4 /0 0 /0 (,) Spesia/ ELEKTROKEMISK Ah OSLO - NORWAY F V ) Thy Tvedt

41 4,24"- : 3. 2,/2" /f/2" 1,06'- 3/4" 043" 3/9" Q2S5'" a/ati/lat/ve PER czvr RETAINED / SO /00 / /00 14C Etter time ed n 1 ornar1ininiel-it-ro I meli og 16 Omdrelininge i tro mel 200 /00 SO 20 NO. I I ' (,) SIEW 11.5% / CLIMULATIVE PER CENT TI/ROUgH Ny metode. 20 /0 0 5 c1/4 3 Dr 07 1(varis Ks. fis /- Norel ELEKTROKEMISK AA OSLO NORWAY FV 1CO Thw tvedw

42 - 6- a/nliz ATIVE PER CEIIT REMINED 0 / SO /00 4,24" 3. I -r iod 2,/2" ; tter 1 ime v d 1300 C /90 50 cimdreiriinger trom el :10t ckdrein inger i trom el 1 ' ' sv 20 NO. SIEW 1/S / /0 0 CUM/LATIVE PER CENT TI/R0(1611 Ny metode. Kvarts. ELEKTROKEMISK AA Mdrnes, Blokk OSLO - NORWAY F. V C Thv. Tvedt

43 a/mi/lat/1/1" PER CENT RETAINE0 0 / SO ,24" 3. 2,12" / 72" I 3/4" asr- 3/8 axs" /2 / ' /oo ø atter 1 tirne ved C.. og 5 omdr ininge i tro mel og 10 orndr ininge i tro mel /00 '! ' 20 /0 (,) 5 z1/4 /00 90 Ny metode CUMULATIVE PER CE/IT TIIROU61/ 3 /1(va ris nårnes Blokk LV ELEKTROKEMISK OSLO - NORWAY LA F. V 126 ICCO 4 6$ Thv. Tvedt

44 -8- CU,WLAT/VE PER CENT RETA1NED ,24" 3" 2, /2" 3/4" - 3/ cti io t'kl i I r r r r r Lll P I.3, 5 ik 1 k., Cd) J i : / /0 0 CUMULATIVE PER CENT TIIROU611 Ny metode. 3 Kvarts. Mcirnes, Blokk r. ELEKTROKEMISK OSLO NORWAY E V 126 1CO Thv. Tvedt

45 t C, W/LA L afe CENT ta 3, 1` 2,12" I!,! ' 3/4" asr I /0 0265" 4 6 /2 I / /00 ø E ter 1 *rne ve 1300 G _... _ 50 o drein nger i romrn 1 V b 100 o drein nger i romm 1 SOO 200 / NO SIEW 1/S / /0 0 Ny metode. CUMULATIVE PFR CENT THROCI611 a is Fia.she B8 ELEKTROKEMISK Ah OSLO NORWAY f.v 'I 65 Thy.Tvedt

46 I : amft/låtive PER CE/V7 REMMIED E ' ,/2"1, 50 1,06' -.LI- 043" -7,/;?' L' / ter ime mell 1300 C o 50 o drei nger i trom,o liod:o dreininger i kromrn 1. /00-20 )110. SIEVE 1/3', / I Ny metode. CIIHI/LATIVE PER CE/i7 771R Kvarts. Fauske -eidet, - C3. ELEKTROKEMISK "A OSLO NORWAY f V CO31 65 Thy. Tvedc

47 -11- Cl/NI/LAT/l/E PER ano- RETAINED 0 / SO ,24". 3" 2,12" Hfr" / /#06' 3/4" 34" Q o 1Ctter time ed 13 0 C og 50 omdre ninger i. trb el 200 / I- ; V og 100 omdre ninger i tro /00 20 (,) 5 ck,1/41 / I0 CIIMULATIVE PER CEIVT THROU61/ Ny metode. 0 3 /(vads ELEKTROKEMISK AA 5asÅe - eidel EI 4 OSLO - NORWAY F V CO) 4 65 Thv Tvedx

48 . Ribs. Dia. : 200 mm Depth: 100 Bilag I. Hannover drum. ELEKTROKEMISK OSLO - NORWAY F. V : Thw. Tvilt

49 ,24" r: f i 0 /0 Cl/ML/LAT/VE PER CENT REMINED C, 90!00 10C 2,/2" i. -r ' ' I /00. i NO SIEW 1/S I / /0 Bilag 2 A. CUMILATIVE PER CENT 7HR00611 Dyrøy kvarts etter varmebehandling og ELEKTROKEMISK Als 100 omdreininger i trommel, gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F. V TMv. Tgactt

50 cuivutu-ng PER CE,HT RETAINE: I I. I I 1 I /00 t / 0 4,24"- 3 " 2,12" : - 3/4" C.:73"- C,25? 1- - / L ', h._.._:_i ;._:.. ;._-:. i --;, ; /00 t 20 11/4 (-) / Bilag 2 B. CUMILATIVE PER crwrturouvi Kvarts fra Mårnes, blokk IlLetter varmebehandling ELEKTROKEMISK og 100 omdreininger i trommel, gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F. V ,5 Thy, Tvr26

51 CUAII/L4T/1/1- PER CENT RET4/NE0 / SO /00 li! -t 2/2" ifr2" 3/4" " / /6 ' 2C I /00 - I 1 /40 ' /00 20 cs kki a 1/2 <-) : i 1 : i 1 : 5 / Bila 2 C. CUMULATIVE PER CEIVT 77/R Kvarts fra Mårnes, blokk IV, etter varmebehandling ELEKTROKEMISK AA og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. OSLO NORWAY Rapport nr F V Thy. Tredt I tåt

52 de 4,24" 3" 2,12' Hfr" Cl/All/LAT/1/E PER CENT RETAINED / ;00, 1 I, I I, I I I /#05' ' - - 3/4". I ; I. ; 1.. I i,,' ,, , ,.,/6 F ,. r.-.1 I c.,n.-5- t ' 1 i 1 5, I2 ' I t I i..- t -c-1--- t - t :-. /0 1,-) 1-- I ' , 1. r 30 - r ; /00, 200 / t r, i ' i I I ' i, :I I ; 1,. 1/2.. 2 itz) / /0 0 Bilag 2 D. CLIMILATIVE PER CENT 77/R0(1611 Kvarts fra Mårnes, blokk V, etter varmebehandling og 100 omdreininger i trommel, gammel metode. ELEKTROKEMISK 44 OSLO - NORWAY Rapport nr F. V I 65 Thv. Tvedt

53 4,24" 0 /0 CUMULATIVE PER CENT RETAINE SO /00 1 I F I ' 100 3* - 2,12" I / 72"! 50 3/4" " /0 1265" / /00 20 / /0 CUMULATIVE PER CENT THROC161.1 Bilag 2 E. Kvarts fra Fauske-eidet,B1 + B 8,etter varmebehandling og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. ELEKTROKEMISK Ah OSLO - NORWAY Rapport nr F V 126 ICCO 465 Thv t,edr

54 (1/4,111,4171/1"PER CE/IT RET4INE0 0 / ,241'_ I 3. 2,12" / 72" / /4" 20 - /0 Q NO RIVE 1/8 / /0 0 Bilag 2 F. CUMULATIVE PER CENT 77/ROU611 Kvarts fra Fauske-eidet,C 1 + C 31etter varme- behandling og 100 omdreininger i trommel. gammel metode. ELEKTROKEMISK "1/2 OSLO - NORWAY Rapport nr f V 126 1CO3 4 6S Thy Tyedt

55 r--- 4,244 3" /0 CIRW/LAIT/I/EPER CENT RE7AINED / /2" 172" 20 0,53" cl%5.' 6 /6 20 r 40 ; / Bilag 2 G. CUMULATIVE PER CEAIT TRROUSH 20 /0 Kvarts fra Fauske-eidet, E 1 + E 4,etter varme- ELEKTROKEMISK At's behandling og 100 omdreininger i tromrnel, gammel OSLO NORWAY metode. Rapport nr F. V Thy. Tvedt

56 sic nef, adtad kat fr14442-,. Lyr4, (lach. lzsud4ltr irfl ftstt en4:94 cm at Yn i Inc tyto al.4e44 ads orym tt 6na ofri )tj an44p4q frrjlcic,zi zy i nt å c C dz tu 4-(21 aing atc, r417? din (44 cio4" e,cet sit cnte*aezc 4 inuld ne": ~ted est. 904C1 Mie~fre").-~1 I tfl flf 1444 At; & r 12(Å =7,4-r e71 fium i D r 4 ihney laentai t y Sinn4 ettew frad. Orm.446 ty 4,51(^4-74 7c.1 Xa-cs ine04-# &ot ish-k kal,tekk44. k Aritt 1&? eidx /nctdo 74-7 qc14) «Afrrit- ' 41 a-ardeel dw ntet.44-adknelci; Sc4.4 9 k; ø' fut envk ct itry b cr..44-9(n'),4 eir Æ(n f Lcict. Jfi frn /-41 %Fat teffyy gfre,,,44,j144.1 "f" (1' n.i a sa4-4, ie.er hrk-f- / /44.4/44Ficir Ce.'?..itteatic c.) df

57 JELIANGERS / OPPMÅLING OG LUFTICARTLEGGING 1955 Elektrokemisk WS Skorovas Gruber Skorovatn p.å. POSTADR.: BOKS 969, TRONDHEIM VAREADR.: DRONNINGENSGT. 68 TRONDHEIM TELEFON UNTRALBORD / DERESREF. VÅR RU. DATO OS/S DETALJKARTLEGGING FAUSKEEIDET 1:500 Etter befaringen i Fauske med Deres bergingeniør Hald, vil i anbefale at området flyfotograferes i billedmålestokk 1:6000 og at det fra disse bilder konstrueres kart i målestokk 1:500 med 1 m ekvidistanse. Det vil bli sammenhengende billeddqing også mellom de to adskilte felter som skal kartlegges. Kartleggingsarealet er ca 1000 da og vi tilbyr dette inkludert flyfotograferingen for kr Det vil da når som helst være anledning til å utvide kartleggingen innenfor det område som dekkes av flybildene. En tachymetrisk kartlegging vil på denne årstid og med den knappe leveringsfrist, bli å avregnes etter kr.45.- pr. da. Vi kan derfor ikke anbefale en slik fremgangsmåte. Vi må be Dem underrette oss snarest mulig om Deres beslutning. Hilsen Oddmund Svendsen avd.sjef oppm.

58 Elkernhuset Telefon (02t Postboks 5430 Telegramadresse: Ma;orstua Elektrokermsk Oslo Oslo 3 Teleks 1229 Branch Office: 101 Park Avenue New York 17, N. Y. Hovedkontoret Elektrokemisk A S Skorovas Gruber SKOROVATN P.Å. NR421C2/3S115 :215 / Deres ref. Vår ref. Oslo, RALD Alertsen/AKS 21. september, 19b5 D:AMANTBORING PA FAUSKE-EIDET - KVARTSANAL SE11. Vi har nu vært i kontakt mgd tre instanser vedrorende k-vartsanalyser, nemlig NGU, Sentralinstituttet og Mosjoen. Vedlagt oversendes brev av 7. september fra SI pg brev :xv 3. septemher fra NGU. Kvartsanalyser ad spektrografisk vei ser ut til å passe meget darlig i Mosjoen da deres spektrograf nu1 rigges om for å bli istand til il kjore slike analyser. Standarder forefinnes heller ikke. Nar det gjelder valget myllom NG11 og SI ser det ut til at NGU il.s.unne.4;cfre a..alysene pa hilligst mate, idet de forlanger kr. 25?r. A170.- bestemmelse, mens 51 forlanger det dobbelte. Den fullstendige ajlvsesom omfatter alle fem komponenter (Si, Ai, Fe, Ti og P) fo:langer NGU riktignok 180 kr. for pr. prove, men siden denne fullstendige analyse vel ikke behover å utfores på et storre antall prover vil sannsynligvis NGU komme fra analysene pa den billigste mite. Den endeiige vurdering vil selvfolgelig avhenge av antall spektrografiske Al 0 -bestenv-nelser og antall fullstendige analyser, og suledes avhenge iv det enaelige analyseprogram som vi overlater til Dem å legge opp. Vedlagt oversendes ogsa e: notat fra Økstad angaende term1sk stabilitet av kvarts som kanskje har inte resse. a Med nilsen pr. ELEKTROKEMISK A S I1ILAG 'i)553 ce: Fiskna Verk Salten Verk

59 TERMISK STABILITET AV KVARTS Collin Ydstie Brodtkorb Alertsen Skorovas Vår undersøkelsesmetode er fundert i rapportene 2145 og Det ble her foreslått å benytte fraksjonen -0,265" +4 mesh (-6,73 +4,76 mm). Det ble imidlertid trukket i tvil om såvidt sterkt nedknust kvarts gav et riktig bilde. Vi har derfor senere gått over til å benytte 1,8 kg store prøver av fraksjonen -1,06" +3/4". Innsetning av såvidt store prøver i en på forhånd oppvarmet Globar-ovn er vanskelig å utføre reproduserbart m.h.p. temperaturen. Forsøk ble derfor utført med kvarts fra Fiskaa Verk, og det viste seg at brå og langsom oppvarmning gav lite avvikende resultater. Innsetning i kald ovn ble derfor foretrukket. lle prøver vi hittil har behandlet fikk forholdsvis få sprekker. Etter varmebehandling kunne enkelte biter være nesten løse. Disse ble etter den oppr. metode brukket løs forsiktig med "fingers stress". For å få en noe ensartet behandling gikk vi over til en MILD behandling i Hannover-trommelen, dvs. 50 omdr. av hele den 1,8 kg. store prøven. Kvartsen fra Mårnes og Fauske-eidet har en annen struktur enn de vi har basert vår undersøkelsesmetode på. Jeg har sett på en bit av Mårnes-kvarts under mikroskopet, og det viste seg at den hadde en mengde fine riss. Ved ternsisk behandling disintegrerer kvartsen lite, men den blir meget svak, og går ved mekanisk påkjenning lett opp i meget små biter. Jeg har varmet opp to små prøver (ca. 300 g) i Globar-ovn. Den ene ble satt inn ved 1250 C, dvs. ovnen var oppvarmet til 1250 C på forhånd, og temperaturen sank til 1130 C under innsetning av digelen. Der ble så varmet opp til 1300 C. Prøven ble så tatt direkte ut ved denne temperatur, og den andre prøven satt inn. Temperaturen sank til 1140 C, før den begynte å stige igjen. Prøve nr. 2 ble også varmet opp til 1300 C, men denne fikk kjøles langsomt i ovnen, slik denormale prosedyre er. Ingen av prøvene disintegrerte under varmebehandlingen. De ble tromlet 50 omdreininger i Hannover-trommelen og siktet på siktene 8 og 16 mesh.

60 RESULTATER Prøve 1 Prøve 2 +8 mesh (2,38 mm) 30, 2% 29.1% mesh 9,8% 12,3% -16 mesh (1,19 mm) 60,0% 58,6% 3 Der ble altså funnet omtrent lik Bisintegrering,1og Meget stvrre enn hva. analyselaboratoriet har funnet. Den store forskjellen kan ha tareaker: Hurtig kontra langsom oppvarmning. Større mekanisk påkjenning når det er en forholdsvis liten prøve i Hannover-trommelen. Det foreslås at der gjennomføres et forsøkeprogram i Tamman-ovnen (hvor utførelsen blir langt raskere enn i Globar-ovnen) som går ut på å bråoppvarme små prøver av Mårnes og Fauske-eidet og Kragerø kvarts til 1300 C. avkjøle raskt og tromle i Hannover-tromrnelen. Resultatene kan da fås iløpet av noen få dager. 41$ Personlig tror jeg at oppvarmningsmåten ikke har så meget å si, men at en kraftigere mekanisk pikjenning vil vise seg å avdekke evaert forskjellig styrke. Dette blir skrevet i all hast slik at Cive kan ta med notatet til Oslo Hilsen Øketad Generelt har gjerne de tinkornede kvartsitter bedre emelteegenskaper enn de grovkornede. Yd Renekrevet i Oslo 15/9 etter håndekrevet udatert notat fra Øketad "-

61 tkaistaisa filaantnatesi.k tisfrs s -frilt 11~111111~~n alr ,SER1965 $111NTRALINSTITU1T POR INDUSTRIELL FORIIKNING e :4z-rtt, nji I. ElektrokemiskA/S v/siv.ing.alertsen Middelthunsgt.27 OSLO 3 FORS KNINGSVINEN LINDEFIN TELEFON; TELEX DDDDD PIRP, &&&&& IHINV AV van nar. SR/bf DATO 9. september1965 ANALYSE AV KVARTS Idet vi refererertil telefonsamtale med Deressiv.ing.Alertsen den 6. d.m., angåendeanalyseav kvarts, sendervi vedlagtvårt pristilbud. Med hilsen SENTRALINSTITUTTFOR INWSTRIELL FORSKNING a Sigurd Rutlin siv.ing., /1C-644:4,..! 4/"Q(.< at "Les>.4Tai trid 0 / i / /esst..< r/etery4,e,,gettier,j, er "6449, Afetylat. St. "es,c itart~te. Vedlegg (t52 r 7: ory, c.."74, re Antesze.~, eact. POSI f7n AnorswniT Til. INSTITUTTET

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim st Bergvesenet 5I e Postboks3021 N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5788 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991 0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN Trerrfjellet, januar 1991 FOLLDAL VERK A.S , OLL:AL VERK FORORD. Hensikten med dette arbeidet har vært å vurdere mulighetene for drift av Vakkerlien

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG

SAKSLISTE VE RT SKOMMUNE SAMARBE ID OM BARNE VE RNT JE NE STE N MELL OM LE NVI K OG BE RG I Berg Q kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD METODEHEFTE NR. 6 Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD Forord 2 Eivind Hoffmann: "Variabelkatalog-prosjektet - foreløpige synspunkter". (EH/IH, 8/2-72) 3 Svein Nordbotten:

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 MEDVIRKNING I PRAKSIS Serien er redigert av Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen FAFO-rapport nr. 124 Cl fagbevegelsens senter for forskning, utredning og

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD

COMPLEX ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; HENNING HERRESTAD COMPLEX INSTITUTT FOR RETTSINFORMATIKK HENNING HERRESTAD ALDERSTRYGDEN I ET NØTTESKALL ELLER SKALL, SKAL IKKE; en studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene NORIS (83)

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær

Saksframlegg. Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Søgne kommune Arkiv: 37/26 Saksmappe: 2013/19-1411/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.01.2014 Saksframlegg Klagesak: Søknad om dispensasjon - enebolig med hybel - GB 37/26 - Trysnes / Selskjær Utv.saksnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold

MOTTATT 10 JUNI 2013. Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority. Fylkesmannen i Østfold Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Statenslandbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Advokatfellesskapet Wessel ved advokat Ann Gunn Edvardsen Postboks

Detaljer

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 695/2013 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav om heving av kjøp alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå

Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå 94/21 Notater 1994 Medarbeidersamtaler Rapport om en spørreundersøkelse blant medarbeidere i Statistisk sentralbyrå Administrasjonsavdelingen/Gruppe for personalutvikling Innhold 1. Innledning 4 2. Datainnsamling

Detaljer