Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter etter nærare avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter etter nærare avtale."

Transkript

1 Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 10:00 Møtestart Gjennomgang av tertialrapport v/økonomigruppa framhald sakliste lunsj SIM orientering v/repr. frå selskapet framhald sakliste Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter etter nærare avtale. Kvinnherad kommune side 1

2 SAKLISTE Saksnr Innhald PS 2014/47 Årsmelding PS 2014/48 Rekneskap Kvinnherad kommune PS 2014/49 Overtaking av Husnes industritomteselskap AS (HIT AS) PS 2014/50 Ledige stillingar frå mai 2014 PS 2014/51 Høyring - Konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk PS 2014/52 Sponsorpakke Rosendal FjellStreif/NutenOpp omdisponering av investeringsmidlar PS 2014/53 Bustad for vanskelegstilt Rosendal, 29. april 2014 Synnøve Solbakken ordførar Kvinnherad kommune side 1

3 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2013/ Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/47 Formannskapet Kommunestyret Årsmelding Innstilling frå rådmannen: Årsmelding 2013 blir teken til orientering. Saksutgreiing: I følgje årshjulet skal årsmelding handsamast av kommunestyret seinast i mai-møtet. I tråd med dette blir årsmelding for 2013 no fremja. Også denne gongen startar ein med å sjå på samfunnsutviklinga og konsekvensane av dei utviklingstrekk som gjere seg gjeldande. Så langt er Kvinnherad ei av svært få distriktskommunar som har klart å unngå folketalsnedgang. Ei viktig årsak til dette er den optimisme og framtidstru som satsinga på næringsutvikling, sentrumsutvikling og samferdsle har skapt. Resultatet er blitt arbeidsplassauke, dempa fråflytting og høg arbeidsinnvandringa. Som påpeikt i tidlegare årsmeldingar, budsjettframlegg og andre rapportar kan redusert satsing på utviklingsarbeid raskt få negative konsekvensar. Utviklinga siste året stadfester dette då talet på arbeidsplassar har minka og folketalet har gått ned. Innbyggjarane i kommunen blir stadig eldre, fødselsoverskotet minkar og dermed må ein førebu seg på at også talet på yrkesaktive vil falle. Fylkeskommunen har lagt fram prognosar for utviklinga fram mot 2030, og i følgje hovudalternativet vil talet på arbeidsplassar gå ned. Innbyggjartalet vil likevel stige og årsaka er endå fleire eldre. Snittalderen vil auke frå 40,5 år i 2012 til 44,1 år i Folketalsutviklinga første året er meir negativ enn det hovudalternativet legg opp til, og dette kan vere eit signal om at lågalternativet med fallande folketal er meir realistisk. Slår lågalternativet til vil nedgangen i talet på barn og unge dei neste 20 åra bli lik nedgangen dei siste 20 åra. I hovudalternativet forventar ein at nedgangen skal bremse opp og bli halvert, men skal dette skje må det nok setjast i verk tiltak som kan styrke busetnaden vesentleg. Kvinnherad kommune side 1

4 I årsmeldinga blir det sett ekstra grundig på den økonomiske utviklinga siste året. Inntektene vart langt høgare enn det budsjettet la opp til og her må investeringsutvalet få ein stor dal av æra. Ei avkastning frå kraftfondet på over 20,0 % er mykje meir enn det andre samanliknbare fond har oppnådd. Når dette skjer to år på rad, må det vere rett å gje ei spesiell ros til utvalsmedlemane. Blir løns- og prisvekst og alle nye tiltak plussa på rekneskapen for 2011, skulle verksemdene i 2013 hatt eit forbruk på rundt 795,0 mill. kr. Resultatet vart 752,5 mill. kr og sjølv om dette er 10,1 mill. kr høgare enn det budsjettet la opp til, gjev det ei driftsinnsparing dei to siste åra på 42,5 mill. kr. Kommunen har med andre ord makta å gjennomføre ein økonomisk snuoperasjon av dimensjonar. I tillegg til politikarane som har makta å vedta og gjennomføre upopulære tiltak, må og dei tilsette og då spesielt dei ulike leiarane få sin del av æra. Det er tøft å vere den som heile tida seier nei til det ein gjerne oppfattar som rimelege krav og ønskje frå innbyggjarane. På investeringssida er det brukt nær 100,0 mill. kr. Då er det med 18,0 mill. kr i eigenkapitalinnskot til KLP. Lånegjelda har auka også i 2013 men årsaka er auke i startlån og i VA-lån som andre skal betale. Dei lån som kommunen sjølv skal betale har minka. Når fondskapitalen samtidig har auka, betyr det at skilnaden mellom sum gjeld som kommunen skal betale og sum fondskapital har gått ned frå 201,3 mill. kr i 2011 til 134,7 mill. kr i KOSTRA-tala viser at Kvinnherad framleis har lønsutgifter som ligg langt over kommunesnittet. Skilnaden har minka, og medan det i 2011 kun var 4 kommunar som brukte ein større del av driftsinntektene til løn, var det to år seinare 53 kommunar som brukte meir. Kvinnherad nyttar framleis meir til skulane og til pleie og omsorg enn dei fleste andre kommunar i landet, men også her har skilnaden minka. Samanlikna med kommunegruppe 11 er Kvinnherad dermed blitt langt meir normal. Som tidlegare ser årsmeldinga grundig på tenesteproduksjonen og på dei tilsette. Sjølv om tal tilsette har gått ned dei to siste åra med 62,34 årsverk, tyder tilbakemeldingane på at dei tilsette framleis trivst og at tenestetilbodet er godt. Det er likevel mykje som tyder på at det vil bli behov for styrking av mange tenester i åra som kjem. Difor hastar det med å kome fram til strukturelle endringar som kan gje kommunen meir varig reduksjon i driftsutgiftene. Vedlagt rådmannen si samla årsmelding følgjer alle verksemdene sine årsmeldingar. Økonomisk konsekvens: Går fram av årsmeldingane. Miljømessig konsekvens: Går fram av årsmeldingane. Vedlegg: - Årsmelding Verksemdene sine årsmeldingar side 2 Kvinnherad kommune

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2014/ Helge Gunnar Flatland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/48 Formannskapet Kommunestyret Rekneskap 2013 Kvinnherad kommune Innstilling frå rådmannen: 1. Kvinnherad kommune sit rekneskap for 2013 vert godkjent slik det ligg føre. 2. Av mindreforbruket totalt kr ,- vert kr sett av til Kraftfondet. Verdien av Kraftfondet vert då kr ,- 3. Resterande del av mindreforbruket kr ,- vert sett av til disposisjonsfond. Verdien av disposisjonsfondet vert då kr ,- Saksutgreiing: Rekneskapen for 2013 ligg no føre. Kommunerekneskapen er revidert av Deloitte i Haugesund og er blitt handsama i kontrollutvalet den Rekneskapen for 2013 syner eit netto driftsresultat på kr 101,7 mill. (9,6% av driftsinntekter). Av dette er verdistigning av Kraftfondet kr 102,1 mill. Kommunen sitt rekneskapsmessige mindreforbruk (etter interne avsetningar) er kr 62,8 mill. Interne føringar inneheld dekning av tidlegare års underskot kr 5,8 mill., avsetning til Disposisjonsfond kr 20,3 mill. samt overføring til investeringsrekneskapen kr 9,4 mill. Underskot frå tidligare år er no dekt inn. Sal av SKL aksjar kr 290,0 mill. vart satt av til fond (Kraftfondet) i mars Justert etter konsumprisindeksen er verdien av dette fondet 401,8 mill I rekneskapen er verdien av eigenkapitaldelen av Kraftfondet kr 381,8 mill. Tilrår at kommunen set av kr 20,0 mill. til Kraftfondet slik at EK delen til Kraftfondet vert kr 401,8 mill. Resterande del av overskotet kr 42,8 mill. vert tilrådd sett av til Disposisjonsfond. Inn i året stod det kr 0,6 mill. på Disposisjonsfond. Etter budsjettet er det satt av kr 20,3 mill. til fondet i år. Ved ytterlegare avsetning av kr 42,8 mill. vil Disposisjonsfondet totalt vise 63,7 mill. Disposisjonsfondet kan brukas til investeringar og drift. Kvinnherad kommune side 1

146 Økonomisk konsekvens: Går fram av saksutgreiing. Miljømessig konsekvens: Vedlegg: Nr. 1: Rekneskap 2013 (eige vedlegg). Nr. 2: Revisjonsmelding frå revisor. side 2 Kvinnherad kommune

147 D I -tt i YKV e 0l 6» As APR.[gli sínciitgizieniie Postboks528 NO-5527 Haugesund Saksnr N U off: Norway Til kommunestyret i Kvinnheradirorntrnnneub j; KOO M gb' l opi: âizsåråäfszgnn T() A ontrollutvalget Www_delOme_nO K( N Formannskapet Administrasjonssjefen/ Kommunestyret REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kvinnherad kommune som viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet o Administrasjonssjefen er ansvarlig for a utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder lntemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinforrnasj on. o En revisjon innebærer utførelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisj onshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvinnherad kommune per 3l. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of members firms, each of which is a legally separate and Registrert i Foretaksregisteret independent entity. Please see for a detailed description of the Medlemmer av Den Norske Revisorforening legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms, Orgnr;

148 Deloitte Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon>>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Haugesund l l.april 2014 Else Holst-Larsen Statsautorisert revisor

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2009/ Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/49 Formannskapet Overtaking av Husnes industritomteselskap AS (HIT AS) Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad kommune overtar alle aksjane i Husnes industritomteselskap AS. Saksutgreiing: På formannskapsmøte den vart mellom anna følgjande vedteke: Til å representere Kvinnherad kommune i drøftingar med Husnes industritomteselskap AS om vidare arbeid med tilrettelegging av industritomter vart valt: Arve Opsanger (Ap) Elisabeth E. Tharaldsen (Frp) Øyvind Lernes (H) Utvalet har hatt møte med representant for selskapet den , og på styremøte i HIT AS den vart mellom anna følgjande vedteke: Bruk av kompensasjonsmidlane til prosjektet er ikkje endeleg avklart, men skal ein få dette til må truleg kommunen stå for det heile. Samtlege 4 private aksjonærar var innstilt på at kommunen kunne få overta HIT AS, mot at dei fekk tilbakebetalt sine aksjeinnskot (kr pr. aksjonær). Selskapet har fri eigenkapital (bankinnskot) pr på ca. kr Kommunen må i tilfelle ta initiativ for at dette skal verte ein realitet. To av utvalet sine tre medlemar drøfta innhaldet i vedtaket på møte den og var samde om at kommunen burde overta alle aksjane i Husnes industritomteselskap AS. Innstillinga frå utvalet blir med dette lagt fram for politisk handsaming. Økonomisk konsekvens: Miljømessig konsekvens: Vedlegg: Referat frå styremøte i Husnes industritomteselskap AS Kvinnherad kommune side 1

201

202 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2012/ Magne Øyre Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/50 Formannskapet Ledige stillingar frå mai 2014 Innstilling frå rådmannen: 1. Formannskapet godkjenner utlysing av 75% vikariat som reinhaldar for perioden Formannskapet godkjenner utlysing av 21% fast stilling som reinhaldar. 3. Formannskapet godkjenner at stilling som reinhaldsassistent vert auka frå 75 til 100% 4. Formannskapet godkjenner utlysing av 100% stilling som prosjektleiar bygg 5. Formannskapet godkjenner utlysing av 100% stilling som byggeleiar VA 6. Formannskapet godkjenner utlysing av 100% stilling som driftsoperatør bygg 7. Formannskapet godkjenner utlysing av 100% stilling som driftsoperatør VA Saksutgreiing: I kommunestyremøte den vart det vedteke at alle ledige stillingar skal leggjast fram for formannskapet for godkjenning før leiar lyser dei ut. «Felles plan for prosessar knytt til omstilling og nedbemanning» som vart vedteken i administrasjonsutvalet , ligg til grunn for slik vurdering og godkjenningsprosess. Rådmannen har det overordna ansvaret for at arbeidet med nedbemanning vert gjennomført innanfor rammer av lov- og regelverk, både dei arbeidsrettslege og dei etiske. Når stillingar vert ledige vurderer verksemdsleiar kva som skal skje vidare med arbeidsoppgåvene knytt til stillingen. I vurderinga ser arbeidsgjevar på om verksemda skal fortsetja å utføra alle eller deler av oppgåvene, eventuelt fordela dei på andre tilsette. Dersom det ikkje finst ledige resursar til å utføra oppgåvene, skal dette drøftast med Rådmannen, og dersom løysinga vert å lysa ut ledig stilling, skal dette leggjast fram for formannskapet for godkjenning. Under budsjettbehandlinga i kommunestyret blei det gjort slikt vedtak: «Ordninga med politisk godkjenning av tilsetjingar blir vidareført i Det skal framleis liggja ei streng vurdering til grunn for å nå målet om reduksjon av talet på tilsette med minst 100 årsverk. Vikariat i samband med ferie og svangerskap samt stillingar knytt til turnus, vert haldne utanom. Kvinnherad kommune side 1

203 Tidlegare godkjende tilsetjingar der tilsetjingane ikkje er gjennomført, treng ikkje ny godkjenning. Det same gjeld for faste lærarstillingar i skulen.» Ledige stillingar som ein bed formannskapet vurdera. Tekniske tenester reinhald Reinhaldar, 75% vikariat Reinhaldar, 21% fast Reinhaldsassistent, auke frå 75 til 100% stilling Reinhaldsstillingane er erstatnig for tilsette som er slutta eller er i permisjon. Reinhaldsasistent bistår reinhaldsleiar og denne funksjonen var tidlegare bemanna med to stillingar på til saman 180%. Desse er slutta og er i dag erstatta med 75% stilling. Dette er for lite og ein bed om at denne stillingen blir auka til 100%. Gjer og merksam på at i samband med budsjetthandsaminga for årets budsjett vedtok Kommunestyret å styrkja reinhaldsbudsjettet med 1,6 mil. kroner. Viser til vedlegg. Tekniske tenester prosjekt bygg/va Prosjektleiar bygg, 100% fast Byggeleiar VA, 100% fast Prosjektleiar bygg er grunna i erstatning for prosjektingeniør som har gått av med pensjon og trong for å styrkja prosjektorganisasjonen for å gjennomføra investeringane som ligg i vedteken økonomiplan. VA-sektoren står framfor store utbyggingar, ca 80 mill. kroner i 2014, og det er trong for ny stilling som byggeleiar for å følgja opp desse arbeida. Sjå vedlegg Tekniske tenester drift bygg/va Driftsoperatør VA, 100% fast Driftsoperatør bygg, 100% fast Ein driftsoperatør i 100% på VA-avdelingen har slutta og 50% av ein annan stilling er overført til prosjekt. Tilsetjing av ny driftsoperatør er difor viktig, og for å kunna oppretthalda nødvendig vaktturnus. Byggdrifta vert redusert med 50% stilling ved overføring til prosjekt. Til stillingen er knytt spesialkompetanse innan energistyring bygg, og må erstattast. I tillegg er det trong for ei generell styrking av byggdrifta og ein ynskjer difor å tilsetja i 100% stilling. Sjå vedlegg side 2 Kvinnherad kommune

204 Økonomisk konsekvens: Lønsmidlar til prosjektstillingane blir finansiert av investeringsprosjekta. Driftsoperatørane blir dekka av lønsmidlar i vedteke driftsbudsjett. Miljømessig konsekvens: Vedlegg: 2 notat frå Tekniske tenester Kvinnherad kommune side 3

205 Side 1 Rådmannen - Tekniske tenester Vår ref: 2012/ Dato: Til: Frå: Magne Øyre Ernst Olsen Notat gjeld: Reinhald - Justering av stillingar Reinhaldsleiar har meldt at ho har fått ei ut i permisjon i frå til , som har ein stillingsbrøk på 75 % knytt til Valen/Skarveland. Og ei som har sagt opp/pensjonist frå i 21 % stilling knytt til Hatlestrand helsesenter. Totalt vert detta 96 % stilling. For 2014 er det budsjettdekning for økt reinhald. Ber om godkjenning til og erstatta disse stillingane slik at reinhaldet kan fortsettast på same nivå. Reinhaldsleiar har hatt hjelp av to reinhaldarar i 180 % stilling. Ei er slutta og ei er blitt pensjonist. Desse som er slutta er blitt erstatta med ei ny i 75 % stilling. Dette har ikkje vært tilstrekkelig og ber om å få utvida stillinga med 25 %, til ei 100 % reinhaldsstilling. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

206 Side 1 Rådmannen - Tekniske tenester Vår ref: 2012/ Dato: Til: Frå: Magne Øyre Ernst Olsen Notat gjeld: Organisasjonsendringar Tekniske tenester- Nye stillingar Det er i investeringsbudsjett for 2014 vedteke ein auke på 100 % frå Budsjettet for Tekniske tenester er auka frå kr 54 mill. til 104 mill., der nær 80 mill. er knytt til oppfølging av kommunedelplanen for vassforsyning og avlaup For å kunne gjennomføre og styre vedteke investeringsbudsjett må verksemda styrkast vesentlig. Kvinnherad kommune har i dag ingen eigen faglig eining/prosjektseksjon for å ivareta og følgje opp investeringsporteføljen. Dette er uvanlig når det er eit investeringsbudsjett på over kr 100 mill. Tekniske tenester har i dag 1 prosjekt- og 1 byggjeleiar på bygg. Og på VA-sektoren har kommunalteknisk leiar, med bistand frå eigne driftsoperatørar og prosjektingeniør i 40 % fylgt opp investeringsprosjekta. Der er også ein prosjektingeniør på fagområde Vei, park og idrett. Grunna innsparing og tilsettingsstopp har det i stor grad blitt nytta eksterne konsulenttenester. Da har tidligare vært fremja behov for nye stillingar utan at dette har ført fram. Etter at Bjørn Vaage slutta våren 2013, er behovet blitt meir prekært. Verksemdsleiar vil bygge opp prosjekt- og byggjeleiingskompetanse ved å etablera ein ny felles prosjektseksjon, der prosjekt- og byggeleiarar med VA og byggkompetanse inngår. Denne seksjonen skal ha ansvar for å følgje opp og gjennomføre investeringane i vedteke handling- og økonomiplan. I dette ligger å utarbeide romprogram, forprosjekt, gjennomføring av offentlige anskaffelser, byggegjennomføring og sluttrapportere politisk. Alle dei som i dag har ivareteke prosjektarbeid (Anne Guri Kildal, Arne Myklebust, Jorunn Røssland Eide i 40 % stilling og Ivar Kåre Døssland i 50 %) inngår i ny seksjon. Prosjektseksjon vert oppretta og følgjande nye stillingar inngår: Prosjektleder Bygg, (erstatning for Bjørn Vaage som er slutta) Prosjektleder VA, Lars Arne Revne (overførast frå drift, lønna 50 % Bygg og 50 % VA) Byggeleder VA, Ny Lars Arne Revne overførast frå drift og 2 stillingar blir utlyst. Sidan Lars Arne Revne overførast frå drift er det behov for erstatning av ny driftsoperatør på bygg. Ein driftsoperatør (Kjetil Dagestad) på VA slutta i haust. For og oppretthalde nødvendig vaktturnus, ber ein om å få utlyst en ny driftsoperatør VA. Lønnsmidlar for stillingar i prosjektseksjonen vert finansierast av prosjekta, medan lønn driftsoperatørar vert dekka av eigne driftsmidlar. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

207 Side 2 Verksemdleiar Tekniske tenester ber om løyve til å etablere prosjektseksjon med 2 ny stillingar og erstatte dei driftsoperatørar som har slutta/vil bli overført. Kvinnherad kommune -fellesskap og trivsel utvikling og vekst

208 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2014/914-2 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/51 Formannskapet Høyring - Konsekvensutgreiingsprogram for Fjellhaugen kraftverk Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad kommune har ingen merknad til utgreiingsprogrammet for bygging av kraftverk mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugvatn. Saksutgreiing: SKL Produksjon AS søkjer om auka produksjon i Blådalsvassdraget. Det planleggast å etablere Fjellhaugen kraftverk. NVE har sendt søknaden på høyring med frist fram til Kommunen har bedt om ei vekes utsetjing for å få saka behandla i formannskapsmøtet Ein kortversjon av meldinga er presentert i vedlagte brosjyre, tilgjengeleg på og er lagt ut til offentleg gjennomsyn hos Kvinnherad og Etne kommune. Fullstendig søknad med vedlegg ligg i kundemottaket på rådhuset i Kvinnherad, på biblioteket og på kommunen sine heimesider. Føremålet med utgreiingsprogrammet og meldinga om oppstart av planarbeidet er å klargjere kva for konsekvensar tiltaket kan få for miljø, naturressursar og samfunn, og kva ein bør ta omsyn til under den vidare planlegginga. Med grunnlag i meldinga og merknadene til denne vil NVE fastsette eit program for kva slag konsekvensutgreiingar som skal følgje ein eventuell konsesjonssøknad. SKL Produksjon AS eig og driv 5 kraftverk i Blådalsvassdraget med ei samla installert effekt på 360 MV og årsproduksjon på GWh. Fjellhaugen kraftverk er planlagt mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugvatn. SKL AS ønskjer ein meir optimal utnytting av tilgjengelege vassressursar i Blådalsvassdraget. Kraftverket vert eit fjellanlegg med tilkomsttunnel, vasstunnelar, kraftstasjon og trafoanlegg, med tilkomst søraust for Staffivatn. Nedbørsfelta som skal nyttast i kraftverket, er Midtbotnvatn og Sandvatn, som begge er omfatta av eksisterande konsesjonar. I tillegg vil bekkefelta Krokavatn (Etne kommune), Kvanngrodhorga og Verahaugen verta overførte til ein ny produksjonstunnel via greintunnelar/borehol. Alle felta vert i dag utnytta gjennom anlegg som vil få redusert produksjon når ein etablerer Fjellhaugen kraftverk. Kvinnherad kommune side 1

209 Det totale nedbørsfeltet utgjer 63,6 km2, med ei gjennomsnittleg vassføring på om lag 10 m3/s. Samla tunnellengder knytte til kraftverket vert om lag 13 km, og tilkomsttunnelen utgjer ca. 0,5 km av dette. Vasstunnelen skal etablerast ved hjelp av tilkomsttunnelen og tverrslag ved Midtbotnvatn og ved vegen opp til Vetrhusvatna. Tunnelmassane skal leggjast i tre deponi, ved Staffivatn, ved avkøyrsla til Vetrhusvatna og mellom Blådalsvatn og Midtbotnvatn, i alt m3. Fjellhaugen kraftverk får ein installert effekt på om lag 150 MW, og ein gjennomsnittleg årsproduksjon på om lag 325 GWh. Utbygginga vil føra til redusert produksjon i Blåfalli III H, Blåfalli III L og Blåfalli V, og netto innvunnen ny energi vert om lag 70 GWh. Omtrent 60 GWh vert produsert ved betre utnytting av dei eksisterande reguleringane, medan om lag 10 GWh kjem frå dei omsøkte bekkeinntaka. Kraftverket skal knytast til Statnett sin koplingstasjon ved Blåfalli III, via ein jordkabel alternativ luftline på om lag 1,5 km. Tiltaket vil få liten innverknad på landskapsbiletet utover den eksisterande vasskraftpåverknaden i Blådalsvassdraget. Massedeponi vil leggja beslag på nye areal, som skal tilpassast topografisk og revegeterast. Fjellhaugen kraftverk Brutto Netto Produksjon [GWh] Utbyggingskostnad p.t. [MNOK] Relativ utbyggingskostnad [kr/kwh] 750 2,3 10,7 Det skal gjennomførast ei konsekvensutgreiing etter plan og bygningslova. Meldinga legg opp til eigne fagutgreiingar for desse fagtema: Hydrologi Naturmiljø og naturmangfald Landskap, kulturminne og kulturmiljø Fisk og ferskvassbiologi, inkludert vasskvalitet og ressursar Samfunn, reise- og friluftsliv Andre tema vil verta omtalte utan at ein vil laga eigne utgreiingar for dei. Det aktuelle området er i gjeldande kommuneplan for Kvinnherad vist som LNF-område. Det føreliggjande utgreiingsprogrammet er tilfredsstillande. Uttale frå eldrerådet: Ikkje relevant Miljømessig konsekvens: Vert vurdert i samband med den føreståande konsekvensutgreiinga. Vedlegg: Høyring om melding side 2 Kvinnherad kommune

210 Noregs fl vassdrags- og R energidirektorat N v E ivtflftheieikommune 3 1MAES 2531 T. Il Oil, Adresseliste j ' i Saksbég/.fl, Kopi:. f, f f Vår datozz 6 Vår ref.: frjo Arkiv: 312/042.Z Sakshandsamar: Dykkar dato: Frank Jørgensen Dykkar ref.: Tlf Høyring av melding med forslag til konsekvensutgreiingsprogram for F jellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune, Hordaland fylke NVE har motteke melding frå SKL Produksjon AS om å få byggje Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune. Meldinga blir sendt på høyring til alle som saka vedkjem. Høyringsfrist er NVE vil halde eit ope møte i løpet av høyringsperioden. Bruk gjerne nettsida til NVE når de sender uttale. Meldinga blir handsama etter reglane i plan- og bygningslova om konsekvensutgreiingar. Den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Føremålet med meldinga er å varsle tidleg om tiltaket og å fremje forslag til dei forholda som bør utgreiast nærare og kva søkjar må ta omsyn til under den vidare planlegginga. NVE vil fastsetje eit konsekvensutgreiingsprogram for tiltaket med grunnlag i meldinga, uttalane til denne og eigne vurderingar. Eit eksemplar av brosjyren som er utarbeidd for prosjektet ligg ved. Meldinga er tilgjengeleg på internettsida til NVE: Om høyringspartane ønskjer ein papirversjon av meldinga kan dei kontakte: Kennet Teigenes på e-post eller tlf Vi ber Kvinnherad om å kunngjere saka på sine heimesider, og leggje to eksemplar av meldinga ut til offentleg gjennomsyn hos kommunen fram til Det eine eksemplaret kan om naudsynt lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje tjemast frå utleggingsstaden. Vi ber Etne kommune om å kunngjere saka på sine heimesider, og leggje to eksemplar av meldinga ut til offentleg gjennomsyn hos kommunen fram til Det eine eksemplaret kan om naudsynt lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje tjemast frå utleggingsstaden. I løpet av høyringsperioden vil NVE halde eit ope møte om prosjektet. Tid og stad for møtet vil NVE kunngjere seinare. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga av meldinga, og søkjar vil orientere om planane og forslag til utgreiingsprogram. E-post no. Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Telefon 09575, lntemett: www nveno Org nr NO MVABankkonto Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord _ Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER ; 8514 NARVIK Postboks 2124 I Postboks 53 Postboks OSLO I 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

211 å Side 2 NVE Fråsegner skal sendes, gjeme via internett til eller i brev til NVE - Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mogeleg og seinast innan Fråsegner eller deler av fråsegner vil bli referert i saka. Fråsegna er offentlige dokument. Sentrale saksdokument blir lagt ut på NVE sine intemettsider. Med helsing / / -2 / x I ~ _/,/f - Carsten Sti arisen Frank Jørg sen seksjonssje /' seniorrådgiver

212 m E: NVE Side 3 Adresseliste for: SKL Produksjon AS Melding Fjellhaugen Kraftverk Handsamast etter: Plan og bygningslova reglar for konsekvensutgreiingar Blir kunngjord av NVE ein gong i: lokalavisa Kvinnheringen og Grannar Alle på adresselista får kopi av kunngjering og brosjyre Melding papir 4 4 Adressat Kvinnherad kommune, Rådhuset, 5470 ROSENDAL Etne kommune, Postboks 54, 5591 ETNE Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Hordaland Fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7010 TRONDHEIM Statens Vegvesen Region Vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM Norges Geotekniske Institutt, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 OSLO Norges geologiske undersøkelser - Biblioteket, Postboks 3006, 7001 TRONDHEIM Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL BergenTurlag, Tverrgaten 4-6, 5017 BERGEN Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Naturvernforbundet Hordaland, Postboks 1201 Sentrum, 5811 BERGEN Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold, 0130 OSLO Postboks 6784 St Olavs Pl, Norges Jeger- Og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU Til Orientering Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Statens Landbruksforvaltning, Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Postboks 8140 Dep, 0033 OSLO SKL Produksjon AS, Postboks 24, 5401 STORD

213 f æ Side2 NVE Noregs vassd rags- og energidirektorat kunngjer Melding med forslag til konsekvensutgreiing for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommune NVE har motteke melding eit opprustning og utvidingsprosjekt frâ SKL Produksjon AS om auka produksjon i Blådalsvassdraget. Det planleggast å etablere Fjellhaugen kraftverk mellom Midtbotnvatn og Fjellhaugen. Med dei nye planane vil netto ârsproduksjon auke med om lag 70 GWh i vassdraget. Meldinga blir handsama etter reglane om konsekvensutgreiingar i plan- og bygningslova. Formålet med meldinga er åklargjere kva for konsekvensar tiltaket kan få for miljø, naturressursar og samfunn, og kva ein bør ta omsyn til under den vidare planlegginga. Med grunnlag i meldinga og merknadene til denne vil NVE fastsette eit program for kva slag konsekvensutgreiingar som skal følgje ein eventuell søknad. Meldinga er tilgjengeleg på og er lagt ut til offentleg gjennomsyn hos Kvinnherad og Etne kommune. De kan få ein papirversjon av meldinga ved å kontakte Kenneth Teigenes på e-post eller tlf NVE vil halde eit ope møte om prosjektet i løpet av høyringsperioden. Tid og stad blir kunngjort av NVE seinare. På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga, og søkjar vil gjere greie for planane og forslag til utgreiingsprogram. Merknader sendast gjerne via internett til eller i brev til NVE - Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO så snart som mogeleg og seinast innan

214 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2013/ Tormod Fossheim Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/52 Formannskapet Sponsorpakke Rosendal FjellStreif og Rosendal NutenOpp omdisponering og løyving av næringsutviklingsmidlar Innstilling frå rådmannen: Kvinnherad formannskap omdisponerer og løyver kr av post Næringsutvikling i investeringsbudsjettet slik at Kvinnherad kommune kan gå inn som bronsesponsor i Rosendal FjellStreif og Rosendal NutenOpp Jmf vedtak i Komité for næring og samferdsel Saksutgreiing: Komité for næring og samferdsel behandla den tildeling av marknadsføringsmidlar for Det var komen inn 16 søknader og rådmannen valde å tildela midlar til dei 14 best kvalifiserte, deriblant FjellStreif/NutenOpp med kr FjellStreif/NutenOpp hadde sendt inn ein fullstendig søknad m/budsjett, men ved ein feil kom ikkje budsjettet med som vedlegg til saksframlegget. Som følgje av dette gjorde Komité for næring og samferdsel følgjande vedtak: Fjellstreif/Nuten Opp vert ikkje vurdert pga av at budsjett ikkje låg ved søknaden. Jostein Hatteberg, som representant for Rosendal FjellStreif og Rosendal NutenOpp, påklaga vedtaket og viste til at det låg budsjett ved søknaden. Saksbehandlingsfeilen hadde slege uheldig ut for FjellStreif/NutenOpp då søknaden hans ikkje vart realitetsbehandla. => Sjå vedlagte klagebehandling i Komité for næring og samferdsel. I samsvar med rådmannen si innstilling vart det gjort følgjande vedtak: Vedtak frå Komité for næring og samferdsel den Komité for næring og samferdsel tek klagen til følgje og gjer følgjande vedtak: 1. Komiteen løyver kr.3000,- frå post Marknadsføring Komiteen rår til at formannskapet omdisponerer og løyver kr.22000,- av post Næringsutvikling i budsjettet for 2014 slik at Kvinnherad kommune kan gå inn med kr som bronsesponsor NutenOpp Rådmanne sluttar seg til vedtaket i Komité for næring og samferdsel og rår til at formannskapet omdisponerer og løyver kr Rosendal FjellStreif/NutenOpp er eit godt arrangement som fortener marknadsføringmidlar på linje med dei andre søkjarane. Dei fekk imidlertid grunna ein saksbehandlingsfeil ikkje Kvinnherad kommune side 1

215 realitetsbehandla si sak i samband med fordeling av marknadsføringsmidlane, og av denne posten er det berre att kr Rådmannen presiserer at dette er eit spesielt tilfelle og at Næringsutviklingsmidlar normalt ikkje skal nyttast til marknadsføring/sponsorpakkar Økonomisk konsekvens: Investeringspost Næringsutvikling vert redusert frå kr til kr Miljømessig konsekvens: Ingen Vedlegg: Behandling av klage. Komite for næring og samferdsel Klage på avslag Førespurnad om sponsormidlar til FjellStreif/NutenOpp 2014 Matrise for sponsorpakke Søknad om marknadsføringsmidlar Budsjett side 2 Kvinnherad kommune

216 Saksframlegg Kvinnherad kommune Saksmappe Saksbehandlar 2013/ Tormod Fossheim Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/2 Komite for næring og samferdsel Behandling klage på tildeling av marknadsføringsmidlar klage frå FjellStreif/NutenOpp v/jostein Hatteberg Innstilling frå rådmannen: Komite for næring og samferdsle tek klagen til følgje og gjer om sitt vedtak av FjellStreif/NutenOpp har levert godkjent budsjett og kvalifiserer til marknadsføringsmidlar for Kvinnherad kommune går inn med kr som bronsesponsor i FjellStreif/NutenOpp sitt arrangementet Midlane vert å finasiera med omdisponering av kr frå investeringsposten Næringsutvikling i budsjettet 2014 samt kr frå Marknadsføringsmidlar Behandling i Komité for næring og samferdsel den Rådmannen trekte si opprinnelige innstilling og la fra ny: Komité for næring og samferdsel tek klagen til følgje og gjer følgjande vedtak: 1. Komiteen løyver kr.3000 frå post Marknadsføring Komiteen rår til at formannskapet omdisponerer og løyver kr av post Næringsutvikling i budsjettet for 2014 slik at Kvinnherad kommune kan gå inn med kr som bronsesponsor NutenOpp Røysting: Punkt 1: samrøystes Punkt 2: Fem røysta for, ein i mot. Det var Ole Torbjørn Holmedal (Frp). Vedtak frå Komité for næring og samferdsel den Komité for næring og samferdsel tek klagen til følgje og gjer følgjande vedtak: 1. Komiteen løyver kr.3000,- frå post Marknadsføring Komiteen rår til at formannskapet omdisponerer og løyver kr.22000,- av post Næringsutvikling i budsjettet for 2014 slik at Kvinnherad kommune kan gå inn med kr som bronsesponsor NutenOpp Saksutgreiing: Kvinnherad kommune side 1

217 Klagar: FjellStreif/NutenOpp ved Jostein Hatteberg Om påklaga saksbehandling og vedtak av Komite for næring og samferdsle behandla den tildeling av marknadsføringsmidlar for Det var komen inn 16 søknader og rådmannen hadde vurdert det slik at søknadane var av varierande kvalitet, men alle tilfredsstilte krava i retningslinene. Rådmannen valde å tildela midlar til dei 14 best kvalifiserte, deriblant FjellStreif/NutenOpp med kr FjellStreif/NutenOpp hadde sendt inn ein fullstendig søknad m/budsjett, men ved eit datateknisk samantreff av uheldige omstende kom ikkje budsjettet med som vedlegg til saksframlegget. Som følgje av dette gjorde Komite for næring og samferdsle følgjande vedtak: Fjellstreif/Nuten Opp vert ikkje vurdert pga av at budsjett ikkje låg ved søknaden. Om klagen Klagar viser til vedtaket og meiner at dersom budsjettet ikkje låg ved i saksframstillinga, så var dette ein saksbehandlingsfeil. Budsjett låg ved søknaden då den vart sendt inn, og det vert vist til kommunen sine WEB-sider der det framgår at kommunen har motteke budsjettet. Feilen har slege svært uheldig ut for FjellStreif/NutenOpp. Klagar viser vidare til at nokre av dei som fekk tildelt marknadsføringsmidlar heller ikkje hadde budsjett vedlagt sakspapira. Dermed vert uretten overfor NutenOpp/FjellStreif dobbel: saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling. Klagar viser også til definisjonen på eit budsjett og meiner at berre 3 av søkjarane tilfredsstiller denne, deriblant FjellStreif/NutenOpp. Klagar oppsummerer med at Kvinnherad kommune ikkje kan vera bekjent av eit vedtak der det er gjort saksbehandlingsfeil, forskjellsbehandling og avvik frå utlysingsteksten og vonar at Komite for næring og samferdsle vil sjå på- og omgjera vedtaket. Vurdering Rådmannen tek sjølvkritikk på at saksframlegget ikkje var kvalitetssikra med omsyn på at budsjetta som var vedlagt søknadane også låg ved i saksframlegget. Dette medførte at komiteen si avgjerd vedkomande FjellStreif/NutenOpp vart teken på feil grunnlag og må behandlast på nytt. Rådmannen tolkar ikkje klagen slik at dei andre tildelingane treng vurderast på nytt. Når klagar har samanlikna sin søknad med dei andre, er det for å underbyggja den feil som er gjort mot han. Sitat frå klagen: Sjølvsagt er vi svært glade på vegne av alle som er blitt tildelt marknadsføringsmidlar. Rådmanne ser heller ingen andre grunnar til å vurdera vedtaket på nytt og tildelinga til dei 15 andre søkjarane står dermed fast. Rådmannen meiner som før at FjellStreif/NutenOpp kvalifiserer til marknadsføringsmidlar i samsvar med utlysinga for 2013 og vedteke reglement. FjellStreif/NutenOpp har også sendt førespurnad dagsett den til Kvinnherad kommunen om å inngå sponsoravtale for arrangementet Kommunen hadde tilsvarande sponsoravtale i 2010 (kr ) og 2012 (kr ). Desse midlane vart finansierte frå løyvde marknadsføringsmidlar respektive år. Rådmannen rår til at Komite for næring og samferdsle vurderer klagen og søknad om sponsormidlar 2014 i samanheng, og går inn som bronsesponsor med kr Som bronsesponsor får kommunen logoprofilering på web, i avis og i trykt hovudprogram. På denne måten vil kommunen få god effekt av marknadsføringsmidlane. Løyvinga i 2013 er imidlertid på det næraste brukt opp (rest kr 3.000), og det er ikkje sett av midlar til marknadsføring i budsjettet. side 2 Kvinnherad kommune

218 I budsjettet 2014 er det imidlertid sett av til næringsutvikling. Sjølv om desse midlane er tiltenkt andre formål, var det tilsvarande løyving som vart omgjort til marknadsføring ved budsjettrevisjonen I dette spesielle tilfellet, der ein saksbehandlingsfeil medført at FjellStreif/NutenOpp ikkje vart vurdert på rett grunnlag, vil rådmannen tilrå at kr av desse midlane vert omdiponerte til marknadsføring og at kommunen går inn som bronsesponsor for FjellStreif/NutenOpp 2014 med kr Økonomisk konsekvens: Bruk av budsjetterte midlar. Miljømessig konsekvens Ikkje relevant Vedlegg: Saksframlegg og vedtak frå behandlinga Klage på avslag Førespurnad om sponsormidlar FjellStreif/NutenOpp 2014 Matrise for sponsorpakkar Søknad om marknadsføringsmidlar Budsjett Kvinnherad kommune side 3

219 file:///c:/ephortepdfdocproc/ephorte/322430_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :01:22 Til: post; tormod.fossheim; Kopi: Grethe og Tittel: ad: Sak 2013/2057 Marknadsføring Kvinnherad Klage på avslag om tildeling! :-[ Hallo, viser til reportasje i Grenda av 15. februar Der går det fram at søknaden frå Rosendal FjellStreif & NutenOpp, som var innstilt med kr av Rådmannen, vart avslegen då Komite for næring og samferdsle delte ut dei kommunale marknadsføringsmidlane på møtet sitt den 13. februar. Bakgrunnen var i fylgje leiaren av komiteen at vi ikkje hadde levert med budsjett. Dette vart seinare - under møtet - klargjort av sakshandsamaren, at Rosendal FjellStreif & NutenOpp hadde gjort. Komiteleiaren konkluderte limidlertid negativt for oss, ved å visa til at midlane då alt var vedtatt og fordelte. Vi har med andre ord, beviseleg levert budsjett med søknaden vår. Om denne ikkje er blitt framlagt for komiteen, føreligg det i såfall ein sakshandsamingsfeil. Slikt er under alle omstende uheldig. Kor feilen ligg, eller kven som har gjort den, skal vera usagt. Men på kommunen sine eigne web-sider under politiske møter, komite for næring og samferdsle, ligg fylgjande lenkje med samla oversikt over søkjarane. Sjå mode=mo&selpanel=3&objecttype=ephortecase&varianttype=innsyn&viewtype=detail&query=ephortecase.id:41458 Både under søknaden vår av , med fornying , ligg Budsjett med som vedlegg. Sakshandsamingsfeilen, begått ovanfor oss, blir ytterlegare forsterka når vi blir opplyst at nokre av dei "nye" som fekk tidelt marknadsføringsmidlar, heller ikkje hadde budsjett vedlagt sakspapira sine under vedtaksmøtet. Uretten begått ovanfor Rosendal FjellStreif & NutenOpp, blir dermed dobbel, sidan vi blir grovt forskjellsbehandla i tillegg til sakshandsamingsfeilen. NB. Sjølvsagt er vi svært glade på vegne av alle som er blitt tildelt marknadsføringsmidlar. MEN, grunna avslaget vårt, har vi kikka gjennom alle søknadane, og berre tre av søkjarane (Kvinnherad Kulturfestival - totalbudsjett, Festidalen - prosjektbudsjett, og Rosendal FjellStreif & NutenOpp - totalbudsjett) har levert budsjett, slik det var forlangt i utlysingsteksten. Dei øvrige søkjarne har berre levert eit kostnadsoverslag - og slett ikkje noko budjett! Eit budsjett er i fylgje kjeldene Fagbokforlaget & Wikipedia, ei oppstilling over forventa inntekter og kostnadar for ei verksemd, organisasjon eller offentleg myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av ein bestemt periode, eksempelvis eitt år. Denne saka (sakshandsamingsfeil, forskjellsbehandling & avvik frå utlysingsteksten) blir dermed så markant, at vi ikkje kan forstå at Kvinnherad kommune kan vera bekjent av vedtaket. Vi vonar difor at Kvinnherad kommune ved komite for næring og samferdsle MÅ sjå på, og omgjera vedtaket! På førehand takk. Med helsing for Rosendal FjellStreif & NutenOpp Jostein Hatteberg Tel el epost:

220 file:///c:/ephortepdfdocproc/ephorte/324863_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :44:25 Til: Tittel: VS: GODE SPONSOR - førespurnad om sponsing av Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014! Hallo! Førast som inngåande på ny sak: Sponsormidlar til FjellStreif/Nuten/Opp Saksbehandlar TFO Fra: jostein Sendt: 10. februar :42 Til: trond.saetereng Emne: ad: GODE SPONSOR - førespurnad om sponsing av Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014! Hallo Trond! Vi takkar for tidlegare sponsing, og håpar de vil vera med å sponsa Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014 òg? Vi skal gjera vårt beste for å profilera bedrifta på ein god måte. Rosendal FjellStreif er eit årvisst arrangement, der fysisk aktivitet, lokal matkultur og opplevingar i den vakre natu Programmet er enno ikkje klart, men vi trur at vi skal kunna by på eit minst like godt og variert program som tidlegare. Vi håpar de finn dette interessant slik at Kvinnherad kommune kan tenkja seg å gå inn som sponsor. I stor grad legg både Kvinnherad kommune og Rosendal FjellStreif vekt på sunne og gode etiske verdiar, vi med utgangspunkt i den fantastiske vakre Her har Baronibygda Rosendal eit godt namn, og arrangementet vårt kan vera eit annleis og fint profileringsverktøy for dei kjerne- aktivitetane Sjå arrangements-video her; Sjå tur-video her; Vi er på jakt etter alle typer sponsarar; Platina, tittelsponsor for Rosendal NutenOpp, gullsponsor, såvel som øvrige sponsormodular kan diskuterast. S PS. Ser de andre måtar vi kan samarbeida på, er vi opne for diskutera alle kreative innspel (eks. kan tittel-sponsing vera ein aktuell måte, då spesielt s Det spesielle med Rosendal NutenOpp, er ikkje berre at "heile" den nasjonale/internasjonale motbakke-eliten stiller opp. Løpet er ope for vanlege folk s For sponsorar som ynskjer og profilera seg mot mosjon, folkehelse og konkurransar, bør difor ei sponsor- profiler Vi håpar difor dette er interessant og vi ser med forventning fram til å høyra frå deg/dykk. Om vi ikkje høyrer noko, tillet vi oss å ta kontakt med det aller Vedlagt PDF-oppsett med våre sponsormodular & prisar Sjå sponsor-promo her; NB. Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp har elles inngått avtale med TV 2 om dekning & ov Bli med oss og løft Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014 til nye høgder! Med venleg helsing Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014 Jostein Hatteberg Tel / epost: PS. Programmet for 2014 vil verta lagt ut så snart alt er endeleg og klart (sjå web for å få ein ide). Sjå elles meir om Rosendal her;

221 Sponsorpakkar : D e t 9 " R osendal" N uten O pp & Rosendal FjellStreif august 2014 Vi har også i år gleda av å tilby fleire ulike sposnormodular. Muligheitene er mange for sponsorar som ynskjer å profilera seg gjennom arrangementet vårt. Sponsor-modular TITTEL PLATINA GULL SØLV BRONSE WEB T-skjorte Program Modul innhald sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor Logoprofilering på web JA JA JA JA JA JA Logopåtrykk på T-skjorte JA JA JA JA JA Logoprofilering i avis / trykt hovudprogram JA JA JA JA JA JA Logopåtrykk i flygeblad / magasin JA JA JA JA Logoprofilering i alle annonser, pressemeldingar & plaktar JA JA JA JA 1/2-sides logoprofilering i hovudprogram JA JA JA JA 1/1-sides logoprofilering + redaksjonell omtale i hovudprogram JA JA JA 4 billettar til Streif-føredrag & konsert JA JA JA JA 2 rom på Rosendal Fjord Hotel JA JA JA Middag med inviterte artistar / utøvarar JA JA Bannerprofilering i start & målområdet for Rosendal NutenOpp JA JA JA Logoprofilering på bakteppe i i premie & pressesone for løpet JA JA Eksklusiv logopåtrykk på startnummer Rosendal NutenOpp JA JA Høve til å dela ut premiar på premieutdelinga JA JA JA Eksklusiv logo plakatoppføring på TV 2 si sending frå løpet / arrangementet JA JA «Tittelsponsor» Rosendal NutenOpp JA SPONSORPRISAR KR For ytterlegare info om Streifet, program, sponsing, osv..., ta kontakt med; Jostein Hatteberg Rosendal FjellStreif & Rosendal NutenOpp 2014 Tel / epost:

222 file:///c:/ephortepdfdocproc/ephorte/ html Side 1 av Fra: Dato: :29:33 Til: Tittel: VS: Søknad om marknadsføringsmidlar!! Hallo! Den siste marknadsføringssøknaden! Tormod Fra: jostein Sendt: 13. januar :28 Til: tormod.fossheim Emne: ad: Søknad om marknadsføringsmidlar!! Hei! Rosendal FjellStreif & NutenOpp er eit frivilling dugnadsprosjekt som legg vekt på å marknadsføra den vakre naturen vår, lokal matkultur og unike natur & friluftsopplevingar, til beste for heile Kvinnherad. Arrangementet får årleg ein betydleg publisitet i aviser, magasin, nettstadar/facebook & på TV. Mellom anna er TV 2 Sporten fast mediasamarbeidspartnar! Motbakkeløpet Rosendal NutenOpp har i løpet av sine 8 korte år vore Norgescupløp 3 gonger, og NM løp ein gong. Målet er no og løfta arrangementet til nye høgder. Kanskje eitt EM (Europameisterskap) eller VM (Verdensmeisterskap) kan vera eit neste steg... Men, dette krev ytterlegare marknadsføringsføring, og medfører auka kostnader for oss. Resultatet av nasjonale/internasjonale deltakarar & besøkjande som reiser heim eller ut i verda - kvar til sitt - og fortel om arrangementet, om folket og den storslagne naturen i Kvinnherad, samt gjev oppslag i eit uttal med medeier, gjev etter kvart auka besøk og klingane mynt tilbake til Kvinnherad. M.a. kommunen får full valuta tilbake for kvar investert marknadsføringskrone.

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015

SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Dato: 13.05.2016 Arkiv: 212 Kontrollutvalet i Sande SAK 18/15 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2015 Vedlegg: - Revisjonsmelding 2015. Datert 22.04.2016. - Rekneskap 2015. Utsendt frå kommuneadministrasjonen

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen

Vår ref. 2009/3267-31. Særutskrift - Dispensasjon - Jondalstunnelen - steindeponi Nordrepollen - Statens vegvesen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13 Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.02.13 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Samfunnstoppen i rådhuset Saknr.: 01/13 07/13 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 14.04.2016 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 17:00 21:30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar

Detaljer

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad

kl i kommunestyresalen i Bømlo rådhus. NB! Merk tid og stad 1 Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 11.2.2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet 19.2.2013 kl. 09.00 i kommunestyresalen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10: Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 23.04.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 12.30 Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Synnøve Solbakken Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 09.09.2010 Møtestad Eide Marine Services, Halsnøy Møtetid 10:00 Møtestart 10:00-11.30 Informasjon om Eide Marine Services As v\ Georg Eide

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Dykkar ref.: 22 95 92 11. Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Tokagjelet kraftverk i Kvam herad, Hordaland fylke.

Dykkar ref.: 22 95 92 11. Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Tokagjelet kraftverk i Kvam herad, Hordaland fylke. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Alle på vedlagte adresseliste 23 AUG 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 200705153-34 kv/j aso Arkiv: 312/ 052.7B Sakshandsamar: Dykkar dato: Jan Sørensen Dykkar ref.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring

Rauma Energi AS søknad om løyve til bygging av Kavlifoss minikraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal høyring Noregs vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste 26 JUNI2013 Vår dato: Vår ref.: NVE 201206093-4 ki/baso Arkiv: 312 / 103.4B Sakshandsamar: Dykkar dato: Bård Ottesen Dykkar ref.: 22959528 Rauma Energi

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 189/107 - næringsbygg - Ranavik - Halsnøy - KK Eigedom Rådmannen Samfunnsutvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Åseralprosjektene i Åseral kommune, Vest-Agder

Høyring av søknad med konsekvensutgreiing for Åseralprosjektene i Åseral kommune, Vest-Agder Noregs vassdrags- og energldirektorat Alle i hht forsendelseslisten Vår dato: ø2ma2013 Vår ref.: 200804422-45 kv/emb Arkiv: 312/022.Z Sakshandsamar: Dykkar dato: Eilif Brodtkorb Dykkar ref.: Høyring av

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato 18.10.2017 Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 12:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer