Verneplan for kulturmiljø side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verneplan for kulturmiljø side 2"

Transkript

1

2 Verneplan for kulturmiljø side 2

3 Verneplan for kulturmiljø side 3

4 Forord I «Handlingsplan for kulturminneforvaltning» (Miljøverndepartementet 1992) ble det foreslått å utarbeide fylkesvise verne- og forvaltningsplaner innen kulturminnevernet. Miljøverndepartementet nedsatte høsten 1992 en arbeidsgruppe som utarbeidet foreløpige retningslinjer for dette arbeidet. Hovedmålsettingen med prøveprosjektene var å utarbeide en representativ oversikt over verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i fylkene, med forslag til ulike sikringstiltak av juridisk, økonomisk og administrativ karakter. Fra 1993 ble det igangsatt prøveprosjekter i tre fylker; fylkesvis verneplan for nyere tids kulturminner i Telemark, fylkesvis verneplan for kulturmiljøer i Nord-Trøndelag og fylkesvis forvaltningsplan for automatisk freda kulturminner i Østfold. Prøveprosjektene ble organisert med en sentral styringsgruppe som har drøftet strategiske og overordnete spørsmål og fungert som rådgiver i planarbeidet. Gruppen har bestått av Stein Schelle og Anne-Sophie Hygen fra Østfold fylkeskommune, Oddvar Bjørvik og Finn H. Christiansen fra Telemark fylkeskommune, Kolbein Dahle og Erna Svarte fra Nord- Trøndelag fylkeskommune, Svein Karlsen og Asbjørn Tingstad fra fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag, Ivar Ekanger og Gunhild Stugaard fra Landbruksdepartementet, Jon Suul fra Direktoratet for naturforvaltning, Unni Grønn og Even Gaukstad fra Riksantikvaren og Atle Haga, Anne Kristin Endresen og Torbjørn Lange fra Miljøverndepartementet. Ansvar for utarbeidelse av utkast til verne- og forvaltningsplanene ble lagt til fylkeskommunene Østfold og Telemark. I Nord-Trøndelag ble ansvaret delt mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Prøvefylkene ble gitt stor frihet til å løse oppgaven på hver sin måte innenfor de opptrukne rammer. Fylkene er også ansvarlig for innholdet i planene, herunder valg av objekter/områder og utvalgskriterier. Gjennomføringen av prøveprosjektene i de tre fylkene har skjedd både ved en systematisering av eksisterende registreringsmateriale og ved noe supplerende registreringer. Videre er det utarbeidet kriterier for utvelgelse av objekter og områder samt utviklet samarbeidsrutiner for kontakt med berørte parter i planarbeidet. Miljøverndepartementet er meget tilfreds med den måten fylkeskommunene og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utført arbeidet på. Miljøverndepartementet har i hovedsak dekket lønn-, reise- og utredningsmidler til de tre prosjektene, samlet kr ,-, mens fylkene har dekket kontorplass og materiell og noe lønnsmidler. Oslo, 1. september 1995 For Miljøverndepartementet: Atle Haga Leder for styringsgruppen Torbjørn Lange Sekretær Verneplan for kulturmiljø side 4

5 Innholdsfortegnelse: KAP. 1. INNLEDNING Om bakgrunnen for planen Mål for planen 8 KAP. 2. KULTURMILJØ Definisjon. Forvaltningsmessig tilnærming Kulturmiljø, faglig innhold og verdisetting 7 KAP. 3. SAKSBEHANDLING/FORVALTNING Fram til nå Videre oppfølging 15 KAP. 4. KULTURMILJØ I NORD-TRØNDELAG Innledning Presentasjon av fylkets topografi og historie Eksisterende fredninger/vernevedtak 26 KAP. 5. VERKTØY FOR VURDERING AV KVALITET, VERDI OG VERN Om fredningsverdige kulturmiljø Kriterier Prioritering av de mest verneverdige kulturmiljø i fylket 34 KAP. 6 LOVVERK/VIRKEMIDLER Oversikt over lovverket Vern, fredning og saksbehandling Erstatninger ved fredning Andre virkemidler 39 KAP. 7 OMTALE AV DE PRIORITERTE OMRÅDENE 42 Verneplan for kulturmiljø side 5

6 Område 1. Kopperå i Meråker kommune 45 Område 2. Hegra i Stjørdal kommune 49 Område 3. Logtun/Logstein i Frosta kommune 51 Område 4. Tautra i Frosta kommune 54 Område 5. Alstadhaug i Levanger kommune 61 Område 6. Ytterøy i Levanger kommune 64 Område 7. Levanger sentrum i Levanger kommune 67 Område 8. Øvre-Forra i Levanger kommune 70 Område 9. Stiklestad i Verdal kommune 73 Område 10. Inndalen i Verdal kommune 77 Område 11. Vinje bruk, Mosvik kommune 81 Område 12. Egge i Steinkjer kommune 84 Område 13. Gressåmoen i Snåsa kommune 88 Område 14. Snåsa sentrum i Snåsa kommune 91 Område 15. Oppgården i Kvelia i Lierne kommune 95 Område 16. Johkegaske i Røyrvik kommune 97 Område 17. Namsos sentrum i Namsos kommune 100 Område 18. Villa/Halmøya i Flatanger kommune 103 Område 19. Nærøya i Nærøy kommune 108 Område 20. Sørgjæslingan i Vikna kommune 112 Område 21. Skeisnesset i Leka kommune 116 Område 22. Stein i Leka kommune 120 Område 23. Rinnleiret i Levanger kommune 123 KAP. 8. KILDER, REFERANSER 125 KAP 9. VEDLEGG 128 Vedlegg 1. Oversikt over registrerte kulturmiljø, kommunevis fordelt 128 Vedlegg 2. Utkast til standardbestemmelse for kulturmiljø-fredninger 132 Verneplan for kulturmiljø side 6

7 Verneplan for kulturmiljø side 7

8 Kap. 1. Innledning 1.1. Om bakgrunnen for planen Gjennom de siste 10-årene har vernet av kulturminnene utviklet seg fra et vern av enkeltobjekter til en del av et samlet miljøvern. Dette kommer klart til uttrykk i Innst. S. nr 273 ( ) til St.meld. nr 46 ( ) Miljø og utvikling, samt Innst.O. nr 73 ( ) til Ot.prp. nr 51 om lov om endringer i kulturminnelova. Begge disse slår fast at vern av kulturminner inngår i en samlet miljø- og ressursforvaltning. Kulturminnevernet er et ledd i en sektorovergripende miljøvernpolitikk, der ansvaret for å ta vare på kulturminneverdier tilligger alle samfunnssektorer. Dette ble lagt til grunn i "Handlingsplan for kulturminneforvaltning", avgitt av Handlingsplanutvalget Handlingsplanutvalget foreslo at det ble utarbeidet fylkesvise verneplaner innen kulturminnevernet. Verneplanene skal vise helheten i kulturminnebestanden, på tvers av kategorier og tidsperioder. I 1992 ble det gjort vesentlige endringer i lov om kulturminner. Lova fikk en formålsparagraf og en definisjonsparagraf som bl.a lanserte en ny vernekategori: kulturmiljø. Hjemmelen til å frede kulturmiljø kom i en ny 20: Et kulturmiljø kan fredes av Kongen for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. I fredningsvedtak etter første ledd kan Kongen forby eller på annen måte regulere enhver virksomhet og ferdsel i fredningsområdet som er egnet til å motvirke formålet med fredningen. Det samme gjelder fradeling eller bortfeste av grunn til virksomhet som nevnt i første punktum. Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det freda området. Denne bestemmelsen i kulturminnelova, som trådte i kraft fra , gjør det mulig å frede større helhetlige kulturmiljø. Fredninger etter kulturminnelova vil utgjøre en viktig del av vernet, men målene kan også nås med andre virkemidler. Som ett av tre prøvefylker fikk Nord-Trøndelag som oppgave å utarbeide en verneplan for kulturmiljø. Telemark fylke arbeider med en verneplan for nyere tids kulturminner og Østfold fylke lager en forvaltningsplan for automatisk freda kulturminner. For prøveprosjektet i Nord-Trøndelag har fylkesmannen og fylkeskommunen likeverdig ansvar for framdrift og innhold i prosjektet. Under arbeidet er det lagt vekt på å ha kontakt med samarbeidsgruppen for kulturlandskap i fylket i tillegg til berørte kommuner og grunneiere samt andre grupper, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med tilgrensende oppgaver/prosjekter. Der samiske interesser er berørt har Samisk kulturminnevern og reindriftsmyndighetene vært aktuelle samarbeidsparter. Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens kulturetat engasjerte prosjektmedarbeidere som har hatt det daglige ansvaret for gjennomføringen av prosjektet Mål for planen Hovedmålet med verneplanen er å sikre et representativt utvalg kulturmiljø ut fra en samlet vurdering av fylkets kulturhistoriske og økologiske forutsetninger. Det skal også legges vekt på kulturmiljøenes lokale betydning for opplevelse, trivsel og identitet, dessuten at området har et utviklingspotensiale på miljøets premisser. Dette ønsker vi å oppnå gjennom å sikre et så stort og sammensatt utvalg av kulturmiljø at folk kan oppleve hvordan samfunnet har utviklet seg gjenom en lengre tidsperiode. Verneplanen skal vise et representativt tverrsnitt av vår kulturminnearv, og for å oppnå dette blir det viktig å sikre områder som tilsammen viser mangfoldet og tidsdimensjonen i Verneplan for kulturmiljø side 8

9 kulturarven vår. Det vil være vesentlig at både helhetlige bygningsmiljø og alle typer kulturpåvirket landskap blir med i verneplanen. Med den sentrale plass landbruket har og har hatt i fylket, vil sikring av et representativt utvalg av landbrukets kulturlandskap være en spesiell utfordring. Dessuten har kystlandskapet alltid vært av avgjørende betydning for levekår og næringsvirksomhet her, på samme måte som utmarks- og fjellområder i deler av fylket har gitt livsgrunnlag både for samer og bumenn. Sikring av de viktigste kulturhistoriske, biologisk/økologiske og rekreative verdiene i landskapet, krever en helhetstenkning i forvaltningen. Vern og utvikling av kulturmiljøkvalitetene krever en samlet arealbrukspolitikk med en samordning av juridiske, økonomiske og andre virkemidler. De offentlige forvaltningsnivåene har et planansvar innenfor arealplanlegging, natur- og kulturminnevern og jord- og skogbrukssektoren, men det er de private grunneierne som bruker arealene til daglig. Det trengs derfor et tverrfaglig samarbeid som involverer alle forvaltningsnivåer, grunneiere, kommune, fylkeskommune og stat, for få til en forsvarlig kulturmiljøforvaltning, men det vil hvile et særlig ansvar på fylkeskommunen som fylkesplanmyndighet og regional forvaltningsmyndighet for kulturminnevernet Målformulering Målet for prosjektet kan sammenfattes slik: Finne kulturmiljø i Nord-Trøndelag med mangfold, historisk dybde og muligheter for opplevelse, trivsel og identitetsfølelse. Foreslå verneform for et representativt utvalg av fredningsverdige kulturmiljø i fylket. Bidra til økt bevissthet om kulturmiljøvern i all arealplanlegging og arealdisponering. Høste erfaringer med arbeidsmåter som kan ha overføringsverdi. Målet med prosjektet er å finne miljø i Nord-Trøndelag som gjennom menneskelig påvirkning har utviklet kvaliteter som bør bevares. I enkelte tilfelle kan vern være å hindre store nye påvirkninger eller endringer fra mennesker eller natur, men det vil oftest dreie seg om å ta særlige hensyn til miljøkvalitetene og søke en utvikling der de legges til grunn. Kulturmiljøbegrepet kan være med på å skape en arena der kultur- og miljøforvaltningen kan bidra positivt mot å etablere en ramme for den videre utvikling. Verneplan for kulturmiljø side 9

10 bilde nr. 1 Kulturmiljøet Stiklestad har forandret seg dramatisk de siste 10 år. Et fredet eller fredningsverdig kulturmiljø skal kunne være en levende del av landskapet omkring oss, men med de historiske og miljømessige kvalitetene som premiss. Et godt kulturmiljø vil være sårbart for store inngrep, det er viktig å sette krav til tålegrense. Verneplan for kulturmiljø side 10

11 Kap. 2. Kulturmiljø 2.1. Definisjon. Forvaltningsmessig tilnærming I kulturminnelova (KML) defineres kulturmiljø som områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Dette omfatter bl.a. områder og bygningsmiljøer i byer og tettsteder og områder som faller inn under begrepet kulturlandskap, jf Ot. prp. nr. 51 ( ) Om lov om endringer i lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Selv om begrepet i utgangspunktet dekker alle grader av kulturpåvirkning, må hovedkriteriet for definisjon av kulturmiljø være at den menneskelige påvirkning er et vesentlig element i området. Imidlertid vil områder hvor den menneskelige påvirkningen ikke har vært dominerende kunne fredes som kulturmiljø dersom kulturpåvirkningen har vært særegen eller det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til området. Det er kulturmiljø av internasjonal, nasjonal og regional verdi som det er aktuelt å frede i medhold av kulturminneloven. Også annet lovverk har bestemmelser om vern av områder. Etter lov av 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern kan områder vernes som nasjonalparker ( 3) eller landskapsvernområder ( 5). Videre har plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr. 77 bestemmelser som kan bidra til å sikre kulturmiljø. I arbeidet med å sikre kulturmiljø kan en kombinasjon av kulturminneloven, naturvernloven og plan- og bygningsloven være aktuelt. Det er eiere og rettighetshavere som gjennom sine enkeltbeslutninger i hovedsak påvirker utviklingen i kulturmiljøet og kulturlandskapet. Offentlige myndigheters oppgave blir derfor dels å sikre at kulturmiljø- og kulturlanskapshensyn blir ivaretatt på en miljømessig forsvarlig måte. Her spiller bl.a. kommunene en sentral rolle og skal innenfor nasjonale og regionale mål og rammebetingelser sørge for at det gjennomføres en forsvarlig forvaltning av natur- og kulturminneressursene etter plan- og bygningsloven. Kulturminne- og naturvernmyndighetene har et hovedansvar for å sikre verdifulle kulturmiljø og kulturlandskap av internasjonal, nasjonal og regional betydning Kulturmiljø, faglig innhold og verdisetting. I Nord-Trøndelag, som i alle deler av landet vårt, er miljøet satt sammen av områder som er utnyttet over lang tid og områder der menneskers spor knapt er synlige. Kulturmiljø er en syntese av naturgrunnlaget og menneskets påvirkning av det. I miljøet omkring oss kan vi i større eller mindre grad registrere tidsdimensjonen, innholdsmessige variasjoner og spor etter varig eller endret virksomhet. Når kulturmiljøet skal beskrives og vurderes, er det et stort sett av verdier som må evalueres opp mot hverandre. Det enkelte mennesket skal kunne oppleve landskapet som en historiefortellende og visuell omgivelse, avhengig av den bakgrunn den enkelte har. At et kulturmiljø har informasjons- og opplevelsesverdier for mange mennesker, vil gi det større samfunnsverdi. Ofte ligger slike verdier latent. Der er det en viktig oppgave å påvise og formidle kvalitetene miljøet har og forvalte dem slik at disse egenskapene ved miljøet blir ivaretatt. Verneplan for kulturmiljø side 11

12 Bilde nr. 2 Utsnitt av "Billedkarter over Norge.Trøndelag" Verneplan for kulturmiljø side 12

13 Kap. 3. Saksbehandling/forvaltning 3.1. Fram til nå Arbeidet med verneplanen for kulturmiljø i Nord-Trøndelag kom igang våren 1993 med Erna Svarte (NTFK) og Asbjørn Tingstad (FMNT) som medarbeidere. I tillegg var Wenche Wolff Hatling (NTFK) engasjert med stedsanalyser. Fra har Kolbein Dahle vært fylkeskommunens prosjektmedarbeider. Prøveprosjektet skulle i utgangspunktet bygge på de erfaringene naturforvaltningen har fått gjennom arbeid med fylkesvise verneplaner for ulike naturtyper. Dette er et arbeid som har pågått over en 20 års periode. En viktig målsetting med dette prosjektet, var å vurdere om en slik arbeidsmåte er en god måte å styrke og forsere arbeidet med vern av verdifulle kulturmiljø på. Det var derfor viktig at prossessen ble gjennomført så raskt som mulig, slik at erfaringene som kom fram kunne overføres til andre fylker. Det første målet for arbeidet da arbeidet startet i 1993, var å informere om det igangsatte arbeidet, og å skaffe fram en oversikt over verneverdige kulturmiljø i fylket. Gjennom prosjektet er et stort antall områder som kunne passe inn i Kulturminnelovas definisjon av kulturmiljø kartlagt i hele fylket. Tilfanget er kommet fram ved: likelydende brev til alle kommuner med orientering om prosjektet og ønske om nærmere kontakt. egen oversikt på bakgrunn av prosjektets lokale kjennskap til fylket, gjennomgang av ulikt rapportmateriale, lokallitteratur, arkivmateriale etc. møte med informasjon og orientering i de enkelte kommuner der prosjektet har kommet med faglige utspill og innspill, og der lokalmiljøet som ressurs for kunnskap om og forvaltning av kulturmiljø er understreka. Det samla materialet som er framskaffa gjennom dette har resultert i kommunevise lister over verdifulle kulturmiljø. Det har hatt stor betydning for prosjektet at de fleste kommunene har kommet med gode forslag til verneverdige kulturmiljø, og også der områder er valgt ut på annen måte, har det som regel skjedd i forståelse med vedkommende kommune. Det har også vært lagt vekt på å være i takt med den kommunale planlegging som foregår, først og fremst kommuneplaner. Snåsa sentrumsområde var det første og kanskje beste eksemplet på dette. Synkronitet med kommunal planlegging er en ressursbesparende måte å avklare konflikter på. Innspillene fra kommunene er kommet både fra administrasjonen og politikere. Prosjektet har lagt mye arbeid i å prøve å utvikle et sett kriterier for å sålde ut de mest verdifulle av disse kulturmiljøene. I samsvar med målsettingen har begrepet representativitet hele tida stått sentralt i denne prosessen. Det utvalget vi skulle sitte igjen med skulle gi et representativt uttrykk for fylkets kulturhistoriske utvikling og økologiske forutsetninger. Det er dessuten lagt vekt på de andre vanlige vernekriteriene og på miljømessige og estetiske kvaliteter. Det var enkelte områder som det helt fra starten av var klart ville få sin plass blant de mest verdifulle områdene, andre områder kom til underveis og noen fikk ikke sin plass på lista før helt mot slutten av prosessen. Kontakten med de forskjellige kommuner og grunneiere har derfor vært ulik. Noen har vi hatt kontakt med over lang tid, og gjennom møter og Verneplan for kulturmiljø side 13

14 befaringer diskutert aktuelle utfordringer og løsningsmåter slik at arbeid med sikte på formelt vern nærmest er startet opp. I to tilfeller er en fredningsprosess til og med startet. Arbeidsmåten har fungert godt i forhold til kommuner og grunneiere. Arbeidsmåten er tidskrevende. I forhold til den videre oppfølginga, er det viktig at det settes av tilstrekkelige arbeidsressurser. Rapporten er ingen fredningsliste, men gir en oversikt over kulturmiljø som er vurdert som fredningsverdige her i fylket. Ut over de kriterier vi har lagt til grunn, er det også lagt vekt på geografisk spredning, tematisk variasjon, tidsdybde og mangfold. Flere av kommunenene burde ha vært representert. Ny erkjennelse kan endre vurderingene i framtida. Ellers er kulturmiljøbegrepet anvendelig også der virkemidlet ikke er fredning etter KML. Vern og utvikling av kulturmiljø vil dermed bli en kontinuerlig prosess. Noen områder har kvaliteter som sikres gjennom en tradisjonell fredning, men i de fleste tilfellene vil målet være å finne fram til forvaltningsmåter som både ivaretar de historiske kvalitetene og videreutvikler miljøkvalitetene. Områdene bør også bli mønster for en utvikling av trivielle steder til trivelige kulturmiljø. Verneplan for kulturmiljø side 14

15 3.2. Videre oppfølging Denne rapporten sendes til orientering til alle kommunene i fylket, til ulike etater i fylket, lag og organisasjoner som arbeider med natur/kultur, og til berørte grunneiere der vi har oversikt over disse. Vi ønsker komentarer til rapporten og til utvalget av områder som er prioritert, men som det er presisert tidligere, er ikke utvalget av områder et forslag til fredningsliste, heller ikke der fredning antydes som virkemiddel. I det videre arbeidet vil det bli startet opp arbeid med hvert enkelt område etter hvert som det er kapasitet til det og ut fra en vurdering av behov. Et av målene med dette prøveprosjektet, er å utprøve den nye 20 i kulturminnelova, og i det videre arbeidet vil det bli lagt vekt på at et utvalg av de omtalte områdene blir vurdert i forhold til dette. I kap.6 omtales ulike lovverk og virkemidler, og målet for det videre arbeidet, blir gjennom diskusjon med kommuner og berørte grunneiere å finne fram til egna måter å sikre verneverdiene i de omtalte områdene. Utvalget av områder spenner vidt, både i forhold til størrelse og type, og utfordringene og virkemiddelbruk vil derfor måtte variere fra område til område. I løpet av 1995 er det startet opp arbeid i to områder der vi ser for oss bruk av 20 i kulturminnelova som virkemiddel. Det gjelder Egge i Steinkjer kommune og Sørgjæslingan i Vikna kommune. For Egge var det avgjørende å komme inn samtidig med arbeidet med kommunedelplan for Steinkjer sentrum, som bl.a. skal avklare ny trasé for E6 gjennom området. For Sørgjæslingan ønsker både fylkeskommunen og Vikna kommune at det skal være størst mulig samtidighet med fredningen av Nordøyan. I flere av de andre områdene er det igangsatt prosesser der ulike andre måter å sikre verdiene på vil være aktuelle. Viktigst er den kommuneplanprosessen som foregår nettopp nå, men hensynet til andre virkemidler som f.eks. landbrukets kulturlandskapsmidler, påvirker arbeidet. For de områdene der bruk av 20 i kulturminnelova vil bli foreslått, må det vedtas av Kongen i statsråd på linje med fredninger i medhold av naturvernlova, og det vil bli en omfattende saksbehandling før vedtak kan fattes. Parallelt med dette arbeidet vil det bli gjennomført tilleggsregistreringer i enkelte områder, der vi mangler god nok dokumentasjon om enkelte forhold. Dette gjelder både kulturminner og biologiske forhold. Den videre oppfølging av verneplanen bør fortsatt bli et samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Den felles styringsgruppa bør fortsette som nå, der begge etater har et likeverdig ansvar for arbeidet, men det praktiske arbeidet kan deles opp i samsvar med de faglige forutsetningene. Direkte lovforvaltning vil imidlertid følge de til enhver tid gjeldende forskrifter, saker med hjemmel i KML vil dermed bli behandlet i første linje av fylkeskommunen. Verneplan for kulturmiljø side 15

16 Kap. 4. Kulturmiljø i Nord-Trøndelag 4.1. Innledning Med sin kjærlighet til norsk natur, historie og folkeliv, lar vi dikteren Teodor Caspari komme til orde: Vil du gjeste Trøndelagens jord, det store sagaland i Norges rike, da stig til værs som kongeørnens like og se det ovenfra - fra syd til nord. Stig høyere, stig høyt på spente vinger, og for ditt øye blåner Trondheimsfjord med bygd ved bygd så langt som øyet skuer, med gård ved gård langs strandens sterke buer, med kvitmalt trønderlån på odelsjord. I Stjørdal vil på flate berg du finne helleristninger fra svunnen tid, og gjennom skogen mellom høye birke, lyser herlig Værnes gamle kirke, og Steinviksholmen lengre derinne, om sterke tider - satt i stein et minne, om Frostating på Frosta, om klosterborg på Tautra og i Frol - se sagas billedblad i mur og bauta. Vi krysser Forbordskampens brede baug, og skimter så i glimt Alf Konges kjempehaug. Så møter oss Levanger by - Innherreds perle lunt i ly av byrge Skogn og Frol - og Nesset med skogfiol og hagebrukets hegn om Trøndertunet. Fra Suul da Olav trådte på Trøndelagens jord, da så han over Norges land og rike, hans varme hjerte stormet hans eget folk imot, hans ånd steg høyt som kongeørnens like. Da reistes himmelstigen som kongen drømte om før nattens dype mørke måtte vike, Trøndelag - med Stiklestad og Mære, de siste skanser for gamle lære, med korsets seier - sagabladet vendt og korset lyser - åndens bluss er tent. Verdal - bredeste bygd i Trøndelagen - hårdt den ramtes den vårdagen skredet slukte gård og grend. Men av grus og leir igjen reiser folket nybrottsheimer, bøtt blir skaden - Olav rider enn idag rundt tråkket åker, troen seirer - aks seg reiserover nye slekter våker Herren selv og signer jorden døpt i blod i farne tider. Dog videre på ferden - tiden iler og vi med den med raske vingeslag, Inderøy med store utsyn smiler mot Ytterøy og Mosviks bygdelag. Og fra det høye - blikket søker videre om Sparbu, Beitstad, Ongdal, Kvam og Stod Verneplan for kulturmiljø side 16

17 og Verran, Follafoss på andre siden fra bygd til bygd, der samler seg om viken om jarlesetet oppi Egge-lien om Steinkjer by som prikken over i-en. Så stanser fjorden opp og vet ei råd. Det store landet reiser seg og stenger. - Men nettopp her tar Snåsavatnet på og fører sindig - langt og enda lenger - til tornerosen bak om fjellet blå. Der ligger hun gjemt under Hartkjølfjell så endeløst langt avveie, men elgen og ørnen de kjenner dem vel de glitrende sjøer, de dypgrønne held og engene gule av soleie. - Vær hilset du Liernes lukkete land så såre du våkner av vinterens bann, du Trøndelags skjønneste eie! Fra Jåmas malm og Børgefjellets tinder i foss og stup sprang Namsens viltre kilder, snart blir den større, rinner dyp og stille, men laksen stimer opp til Fiskum foss. Namsskogan, Grong og Overhalla, Namdal, fra brede bygder og fra skoger vide den samler sterke krefter for å bære skogens avdrått fram til Namsos by, trelastbyen fram for noen annen. Men vester på hvor Follahavet bryter i hvite skavler over bå og strand, og fyret blink i blink i mulmet skyter sitt S.O.S. inn over brott og brann, her ender Trøndelagens stride land. Hvem grunnet dette rike midt i landet, der hvor kysten bøyer av, og de barske klippestrande seigt og sindig rygger unna for det herskesyke hav? Så vet sagasmunn å melde: Ikke konge - adelsvelde, nei, men tunge bonderygger, hårde never, de tok løftet, grov og grøftet, ryddet jorden, sådde, bygget, hugget skogen, festet lensen, samlet folk fra fjern og nær i fra grensen til det siste nakne skjær. Tømmerøksen, plogen, harven, fiskerbåten, det var odelen og arven, trønderfolkets adelsmerke gjennom tusen lange år. Men når krigens bauer tentes, bonden, der han slet i uren, hørte luren, rettet han den slitne ryggen, slengte spettet, smatt i brynjen, smidde plogen om til brynje, Verneplan for kulturmiljø side 17

18 rundt mot hver som vilde fram med vold. Våpenklædd, med løftet bringe, røystet han på Frostatinget, trønderbonden Tambarskjelve, tordnet han i Dynekilen, trøndergutten Tordenskjold. Endefram og blyg som dagen, Steil og sikker på seg selv, enig sto alt Trøndelagen. Hundre fredsår kommer - svinner, krigsår læges - bundne krefter løses ut til større dåd: Bygge landet, rydde grender i fra fjell til havets strender. Nye åkrer brutt og sådd, fredens sysler, - fredens tanker formet folkets sinn og sjel. Stans, stig av og lær det kjenne, bak knappet kufte snart du finner et stort og trofast hjerte banker varmt for fedrelandets vel Presentasjon av fylkets topografi og historie (Fra reisebok over Nord-Trøndelag fylke, 1938) Få har som Teodor Caspari gitt en lyrisk skildring av Trøndelag, landskapet omkring oss. På en konsentrert måte gir han et bilde av landsdelen gjennom historia. Også vår topografiskhistoriske beskrivelse av Trøndelag burde funnet en litterær form som på samme måte kan trenge sammen stoffet som ellers kan bli for overveldende, også om vi bare skal forholde oss til Nord-Trøndelag Den faglige bakgrunnen Den faglige bakgrunnen for et prosjekt som dette omfatter mange ulike kunnskaps- og forskningsområder med forskjellige fagtradisjoner og siktemål. Vi søker å gi et bilde av menneskets utnyttelse av Nord-Trøndelag gjennom tidene. Det landskapet vi kjenner i dag er et resultat av naturens krefter og av den påvirkningen som skriver seg fra menneskene som har levd i dette landskapet. Få har etterlatt seg spor som kan identifiseres på person, de aller fleste har ikke engang etterlatt navnet sitt. Fra 9 av de10 tusen år det har bodd folk i Trøndelag, er det ingen skriftlige opptegnelser. Men allerede de første menneskene virket inn på miljøet sitt. Mellom de mange anonyme kvinner og menn, er det noen som vi kjenner fordi de forandret historia. Det er personer som kom til å bety mye i sin samtid, og som påvirket livet til mange i sin tid og ettertid. Sammen har alle som har gått framfor oss vært med på å forme landskap og samfunn. Vi skal utvikle det videre i respekt for den naturen som omgir oss og de menneskene som har levd, men nye generasjoner skal kunne bruke sin kreativitet og skaperkraft i det samme miljøet, kanskje til å skape et bedre samfunn Topografi, navn, og forhistorie Topografi Nord-Trøndelag fylke strekker seg langs grensa mot Sverige(Jämtland) fra fjellpartiet Sylane i sørøst til Børgefjell i nordøst. I nord grenser fylket mot Binndalen i Nordland. Leka er utposten mot havet i nordvest. Fylkets kyst strekker seg sørover til og med Flatanger. Verneplan for kulturmiljø side 18

19 Derfra går grensa på langs av Fosenhalvøya til Trondheimsfjorden vest for Vanvikan i Leksvik kommune. De indre delene av dette området hører med til det en kaller lågfjell og fjellskog. Landformen veksler fra slake vidder til kupert, oppbrutt terreng avgrenset og gjennomskåret av daler. Klimaet er kjølig oseanisk i vest og kontinentalt i øst. Blåbærhei og vierkratt er vanlige vegetasjonssamfunn. Bakkemyrene er karakteristiske for Vestlandet og Trøndelag. Berggrunnen er rik på kalk, og mange områder har en interessant fjellflora. Litt lavere er fjellskogsonen, dels dominert av bjørkeskog, dels av lågvokst, glissen barskog. Jordvannsmyrer dekker store arealer i fylket. Store dalfører skjærer seg helt inn mot grensefjellene med landskap som veksler fra fjellbygder med åpent engbrukslandskap til lukkede skogsbygder i trange dalfører og åpne jordbruksbygder på dalsletter og ved innsjøer. I nordvest er landskapet preget av kystnære lågfjell og kystbygder. Langs ytterkysten ligger flere fiskevær og gamle handelssteder. Disse områdene har den siste generasjonen hatt stor fraflytting. Berggrunnen har sterke innslag av serpentin (Leka), marmor og kalkstein, flere steder med grotter og underjordiske elveløp. Flere grotter har bosetningsspor. I Solsemhula på Leka og Fingalshula i Nærøy er det bergmaleri fra forhistorisk tid. Det er et storslagent og værhardt kystlandskap med sterke kontraster, men også med skjermede områder der et oppbrutt terreng med sund, viker, skogholt, grønne øyer og bebyggelse som gir et omvekslende småskalalandskap. Lengere sørover og innover går kystlandskapet over i et typisk fjordlandskap med markerte landskapsrom avgrenset av brattlendte skogkledte lier og med jordbruksland som sammenhengende bånd eller adskilte felter langs fjord og dalbunn. Kystbarskogen i denne regionen er en naturtype med store biologiske verneverdier. Namsen med sideelver dominerer dalbygdene i Namdalen med brede skogs- og jordbruksbygder. Lenger innover blir karakteren for det meste lukket skogsbygd med granskog i slake lier og spredte innslag av åpent jordbruk. Det aller rikeste jordbrukslandskapet finner vi sør i fylket, langs Trondheimsfjorden. Det er et kulturlandskapet med samspill mellom åpen jordbruksmark, skogbelter og åser, nær den vide Trondheimsfjorden. I denne delen av fylket finnes de største gårdene og den eldste jordbruksbosetningen. Store gravrøyser og rik bergkunst finnes i mange bygder her. De gamle markedsplassene ved elveosene er gjennom de siste par hundreårene utviklet til byer og tettsteder. På nordsida av Trondheimsfjorden møtes Trondheimsfjordens jordbruksområder med kystbygdenes karakteristiske skog- og fjellområder. Denne landskapstypen er typisk for Verran, Mosvik og Leksvik. Forhistorie Nord-Trøndelag er ett av de fylkene som har de fleste kjente kulturminnene fra de mange tusen år før de første skriftlige kildene. Også i fra den tid vi har nedskrevet historie, finnes mange spor i landskapet. Det er en viktig oppgave å bevare dette kildegrunnlaget. Statsråd Torbjørn Berntsen ordla seg slik i Miljøverndepartementets redegjørelse i Stortinget 11. april 1994:...det er i seg selv en del av kulturarven å ta til oss, bearbeide og glede oss over det som er annerledes... Med tanke på tendensene i samtida er jeg vel heller etter snar enn føre var når jeg presiserer at kulturminnevernet handler både om lokal tradisjon og om internasjonal kommunikasjon - om både identitet og åpenhet - om røtter og føtter. De første spor etter mennesker finnes ute ved kysten, men mennesker satte snart også sine spor inne i landet og i fjellet. Reinen var det viktigste byttedyret, men fiske og sanking av Verneplan for kulturmiljø side 19

20 bær og spiselige planter var en del av næringsgrunnlaget. Dette er aktivitet som har fortsatt, men som i det siste hundreåret har fått sterkere preg av å være fritidssyssel. Gjennom minst et par tusenår er beitet i fjellet utnyttet på en kontrollert måte både av bønder og samer. Bilde nr. 3 På hødedrag i fylket ligger gravrøyser og gravhauger og forteller om aktivitet i fjerne hundreår. Sterkest markerer de seg i kystlandskapet. Eksemplet er fra Nærøy. Folk som lever av samling, jakt og fangst setter ikke mange spor etter seg i naturen, det gjør heller ikke nomader som er avhengige av å følge dyra i deres beitesyklus. Blomsterstøv i myrene forteller oss om klima og vegetasjon. For omlag 4000 år siden gikk skogen tilbake samtidig med at beiteplantene var i framgang og sporene etter kornavl ble tydelig. Funn fra denne tiden viser et omfattende landnåm. Gjenstander og funnforhold er forbausende like over hele låglandet i Sør-Norge og Trøndelag. Utviklingen var den samme også i Sør-Sverige, Danmark og Nord-Tyskland. Flintdolker og pilspisser fra Trøndelag kan neppe skilles fra de som er funnet i de sørlige områdene. Det må ha vært et omfattende samkvem mellom de ulike distriktene fra Trøndelag og sørover som har ført til en såpass ensartet kultur. Handelen mellom områdene har fått større omfang enn tidligere, særlig må dette gjelde handelen mellom Jylland og Sør-Norge. Oppdyrkingen av landet og omfanget av handel og samkvem fikk et stadig større omfang gjennom bronsealderen og jernalderen. Særlig tydelig blir dette i jernalderen. Trøndelag fikk forholdsvis tidlig en omfattende jernproduksjon, og mye av jernet må ha vært eksportert. Funn av romerske gjenstander i et ganske stort omfang, tyder på at denne handelen har nådd et stadig større geografisk område, noe som har hatt stor betydning for kulturutviklingen. I Forraområdet er det omfattende spor etter jernutvinning fra hundreårene omkring Kristi fødsel, i Meråker kan en snakke om metallsmelting mer eller mindre kontinuerlig gjennom 2000 år. Verneplan for kulturmiljø side 20

21 4.2.3 Samfunnsorganisasjon. Navn og styresett. Navnet Trøndelag har en politisk opprinnelse, det beskriver et lovområde. Det andre gamle navnet på landsdelen var Trondheimen. Begge navna skal ha utgangspunkt i folkenavnet trønder. Det opprinnelige Trøndelag var inndelt i 8 fylker, 4 uttrønderske: Strindafylket, Gauldølafylket, Orkdølafylket og Stjordølafylket, og 4 inntrønderske: Skeynafylket, Verdølafylket, Eynafylket og Sparbyggjafylket. I middelalderen var området utvidet og omfattet også Naumdølafylket eller Namdalen, Nordmøre og Romsdalen. Binndalen hørte verdslig til Namdalen men geistlig til Helgeland. Dagens Nord-Trøndelag omfatter 4 av de gamle trønderfylkene og Namdalen bortsett fra Binndal. Dertil kommer Leksvik og Frosta som hørte med til Strindafylket og Stjørdal og Meråker, som sammen med Selbu dannet det gamle Stjørdølafylket. Kulturhistorisk kan sporene etter disse fylkene fortsatt merkes. Navna gjenkjennes og grensene kan falle sammen med dagens kommunegrenser og registreres som kultur- og dialektgrenser. Fem av de gamle fylkeskirkene står fortsatt, Værnes, Alstadhaug, Mære, Sakshaug og Nærøy. Bare Haug i Verdalen er borte. Fylkene hadde også sine halvfylkeskirker. Av disse står Selbu (nå i ST), Stiklestad, Hustad, Snåsa og Rannem. Levanger gamle kirke er revet. De gamle fylkene hadde sentrum ved fjorden, noen av dem hadde store utmarks- og fjellområder. De avspeiler dermed ikke bare en politisk organisering, men like mye en tradisjonell utnyttelse av landskapet. For hele lovområdet var tingstedet på Frosta, og lagdømmet heter fortsatt Frostating, men er nå flyttet til Trondheim. Gjennom middelalderen etablerte den nasjonale kongemakten seg og Trondheim ble landets kirkelige hovedstad og et av landets kulturelle og politiske tyngdepunkt. I dansketida ble Trondheim sentrum for den regionale administrasjonen av Trondhjems len, fra 1660 av Trondhjems Amt til dette fra 1804 ble delt i et Nordre- og et Søndre Trondhjems Amt. (Logtun) Kirke og tru. Kirkene, og ikke minst middelalderkirkene er blant de viktigste kulturminnene, ja, kulturminner i den videste forstand. I tillegg til å være faste kulturminner, har de gjennom hundreårene vært sentra for åndsliv og kulturliv. Kirken var en del av et europeisk fellesskap og formidlet nye ideer, kunnskaper og holdninger inn i landet. Men kirken var også en politisk maktfaktor. Det finnes også eldre religiøse minnesmerker i fylket. Nærøy var Njords øy. Mye tyder på at øya har hatt religiøs betydning lenge før fylkeskirka for Namdalen ble lagt dit i middelalderen. På Mære er det temmelig sikre spor etter anlegg som kan ha hatt religiøs funksjon i førkristen tid. På Sakshaug, Haug og Alstadhaug er, eller har det vært store gravhauger. Alle fylkessentrene har derfor trolig tilknytning til førkristen religion eller trosoppfatning, i det minste kan makten være knyttet til en person som ikke er fysisk til stede. Det organiserte kulturminnevernet har også en av sine grunnsteiner i tilknytning til ett av de viktigste minnene fra 1200-tallet, klosteret på Tautra. Ruinene etter dette klosteret ble den første eiendom Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring ervervet nokså snart etter at den var grunnlagt i (Stiklestad, Tautra, Alstadhaug, Nærøya) Kjente personer Fra 900-tallet kjenner vi de første navngitte personene i denne delen av landet, menn og senere også kvinner som levde lenge nok i tradisjonen til noen fikk skrevet ned navnet og Verneplan for kulturmiljø side 21

22 noen ord om liv og gjerning. Med det samme vi får kjennskap til navngitte personer, kommer historia oss nærmere. Ett av de første stedene vi har navngitte personer fra i Nord-Trøndelag er fra Egge. Snorre Sturlasson ga Egge en plass i historia med personer som Olve, Sigrid og Kalv Arneson. Fylkets historie har mange flere navn på kjente personer, men bare noen få har fått navnet sitt nært knyttet til bevarte kulturminner eller miljø. Hellig Olav falt på Stiklestad, general Armfeldt hadde heller ikke den store suksessen i Trøndelag, men navnet hans er knyttet til mange steder i fylket, ikke minst i Verdalen. Kong Karl Johan tok initiativet til og betalte delvis den første mellomriksvegen i Trøndelag. Kongen åpnet sjøl vegen i 1835 samtidig med at han holdt en jubeltale på Stiklestad ved olsokmarkeringen det året. Fredrikke Marie Qvams navn lever også fortsatt, og ikke fordi hun var gift med Ole Anton Qvam, statsminister i Stockholm , men på grunn av arbeidet sitt med kvinnesak og sosiale tiltak. Major Holtermanns navn er uløselig knyttet til Hegra Festning. (Hegra, Egge, Stiklestad, Inndalen) Krig og konflikt Slaget på Stiklestad var ikke det første slaget her i området, men det ble det mest kjente. Kong Olav Haraldson falt der, og med hans død, og kirkens kanonisering av Olav, fikk kristendommen fast fotfeste i landet. Denne hendelsen regnes også som den endelige samling av landet politisk. Gjennom unionstiden med Danmark var det flere ganger konflikt med Sverige. I var hele Trøndelag underlagt Sverige. Bonderepublikken Jamtland som i middelalderne ble lagt under den norske kongen, men som kirkelig var orientert mot Sverige, ble i 1570 både politisk og kirkelig norsk. Fra 1645 ble Jämtland en del av Sverige. En av innfallsvegene gikk gjennom Verdalen. Fra Stene og oppover dalen finnes forsvarsanlegg fra mer enn halvtannet tusenår, og en militær tradisjon som har vart til nå, heimevernsleiren er nedlagt i Mellom Verdal og Levanger ligger Rinnleiret, en dragonleir som er meget godt bevart. Også Stjørdal er rikt på krigsminner. Den siste kampen om nasjonalt sjølstyre og tilvant katolsk tro, fant sted ved Steinvikholmen, erkebiskop Olav Engelbrektsons befestete slott i Åsenfjorden, ikke langt fra bygdeborgen på Digerberget. Ellers er det bygd vern mot svenskene fra gammel tid. Ved Fordal skanse i Hegra falt den finske generalen Pietari Långström i november At fienden senere kunne komme fra annet hold, regnet de neppe med i tida like etter 1905 da Ingstadkleven Fort ble bygd, fortet som i 1940 ble kjent som Hegra Festning. Den andre verdenskrigen etterlot seg også andre spor i fylket. Okkupasjonsmakten skulle bygge sin Festung Norwegen med sterk befestning av kysten. Fortet på Utvorda er et eksempel på dette, men spor finnes også mange andre steder i fylket, kanskje ikke minst i Åsenfjorden der store flåteenheter med Tirpitz i spissen var forlagt eller hadde base. Fangleirer vitner om fangenskap, tortur og brudd på menneskerettigheter. Det okkupasjonsmakten og deres medspillere har etterlatt seg, er for ettertiden blitt viktige minner om røvet frihet og fornedrelse. Falstadskogen og internatbygningen som var fengsel under krigen, er nå sikret som minnesmerker. Bombete og brente byer er også krigens konsekvens. Namsos og Steinkjer ble offer for tyske brannbomber 20. og 21. april Ruinene er borte, byene ble gjenreist basert på planer fra Brente Steders Regulering, ledet av professor Sverre Pedersen. Dette preger fortsatt både byplan og bygninger. (Inndalen, Rinnleiret, Hegra, Namsos) Verneplan for kulturmiljø side 22

23 Primærnæringer, reindrift, fiske og landbruk Reindrift I fjellregionene og på kysten er det store områder med egnete reinbeiter. Sørsamisk bosetning er godt dokumentert fra tallet i Nord-Trøndelag, kanskje er den eldre. Tamreinsdrift er her fortsatt en samisk næring og fundamentet for den sørsamiske kulturen. (Johkegaske, Gressåmoen) Fiske Nord-Trøndelag har alltid hatt store fiskeressurser. I de rike sesongfiskeriene rodde og seilte fiskere fra hele Trøndelag til fiskevær omkring Folla. Det var også andre sesongfiskerier og spesielle fiske inne i fjordene. Verratorsken og silda i Trondheimsfjorden kan være eksempel på det. (Halmøya/Villa og Sørgjæslingan) De fleste elvene er gode lakeseelver, Namsen, Stjørdalselva og Verdalselva er blant de beste i landet. (Hegra, Vinje Bruk) I de store sjøene og fjellvatna var det et omfattende fiske på ferskvannsarter uten at det er utviklet til en sjølstendig profesjonell næring. (Johkegaske, Oppgården i Kvelia, Vinje Bruk) Landbruk Landbruket omfatter først og fremst jordbruk og skogbruk. Fram i forrige hundreår var det jordbruket som satte sitt sterkeste preg på kulturlandskapet, men i over hundre år har skogbruket også drevet systematisk dyrking, ikke bare høsting. Bonden baserer seg på å utnytte biologi til menneskets beste. De naturlige forutsetningene har alltid satt rammene, men behovet for nye ressurser og teknologiske hjelpemidler til å utnytte dem, har gjort mer land dyrkbart. I 1661 tilhørte bare vel 8% av jorda bøndene i Stjørdal fogderi. I Inderøy fogderi eide bøndene 35,2 % av jorda, i Namdalen var andelen 24,7%. Mot slutten av 1800-tallet eide bøndene det meste av jorda, mens staten eller eiere uten tilknytning til lokalt jordbruk fortsatt har store skog- og utmarksarealer. På 17- og 1800-tallet spilte husmannsvesenet en viktig rolle over hele fylket, men variasjonene var store fra bygd til bygd og innenfor bygdene. Husmenn ved sjøen kunne hente vesentlige deler av livsgrunnlaget der. I slike områder kunne det være liten forskjell på husmann og bonde, mens de sosiale forskjellene var større i jordbruksbygder lengre inn i landet. Den store jorddyrkingsperioden fra midten av 1920-tallet til omkring 1980 illustrerer hvordan nye metoder endrer de naturlige forutsetningene. Nedlagte gårder kan på den andre siden vise at det som en gang var økonomisk drivverdig ikke er det nå. (Gressåmoen, Sørgjæslingan) Jordbrukets landskap kan ikke bevares uten å holdes i hevd. Det er som jernet, brukes det ikke, går det tilbake til en naturtilstand nær den det ble funnet i. På den andre siden har bonden nå fått hjelpemidler til å omforme landskapet og redusere det kulturhistoriske og biologiske mangfoldet som han ikke hadde i tidligere tider. Åkerreiner, rydningsrøyser og kantvegetasjon er eksempler på truete elementer i landskapet. (Egge, Hegra, Ytterøya) Skogbruk. Utnyttinga av skogen har satt spor etter seg gjennom tidene. Skogbruket har også etterlatt kullmiler, tjæremiler, transportveger, tilrettelegging av vassdrag for fløting osv. Fra midten av 1800-tallet fikk vi en bevisst dyrking av skogen gjennom skogplanting og annen skogskjøtsel. I vårt hundreår er skogen også blitt et verneobjekt som natur. Dette gjelder i særlig grad skogen opp mot fjellet og ut mot kysten. Verneplan for kulturmiljø side 23

24 Kapitalsterke folk og selskap utenfor bondesamfunnet eier mye av skogen i Nord-Trøndelag. Dette har ført til store driftsenheter med økonomi til å ta i bruk ny kunnskap og teknologi. Skogbrukets kulturmiljø er preget av dette. (Vinje Bruk, Inndalen) Andre næringer Industri Med industri mener vi spesialisert framstilling av varer og utvinning av råvarer. Vi har tidlige spor etter industriell utnytting av stein som i Slipsteinsberget og jernmalm fra Meråker til Snåsa. Andre viktige råvarer har vært kopperkis, leire og råstoff fra skogbruk, jordbruk og fiske. Industrien er lokaliser slik at den kunne utnytte energi, råstoff, arbeidskraft og markeder. Slik vi har lært å kjenne industrivirksomheten, er den et enda sterkere brudd med naturen og de økologiske forutsetningene enn landbruket. Industrien har sjelden den samme kontinuitet i sin utvikling som primærnæringene. En avlegs industri bevares bare som museum eller ruin. Men sammen med tradisjon og litterære kilder er disse minnene med på å belyse historia. (Kopperå, Namsos, Ytterøya) Handel, kommunikasjon og tjenester. Så lenge det har bodd mennesker her, er det kommet varer hit fra andre steder. Det omfanget vareutvekslingen har hatt, har økt gjennom tidene og med de praktiske mulighetene. Den tidligste kommunikasjon mellom mennesker vises først og fremst gjennom materialer som finnes på steder de ikke forekommer i naturlig tilstand. Det finnes vegfar fra forhistorisk tid mange steder i fylket. De eldste vegene ser vi som holveger eller kavlveger. Fra 1600-tallet kom veger for hest og vogn, det siste hundreåret for automobilen. Sjøfarten har behov for sjømerker, fyr og havneanlegg, og på Værnes står flytårnet fra 1926 og minner om at også luftfarten har en historie. Verneplan for kulturmiljø side 24

25 Bilde nr. 5 Ved Fisknes i Steinkjer er det funnet lange strekninger av middelaldersk kavlveg i myra. Med økende spesialisering har kommunikasjon, transport og samferdselens omfang økt. Denne delen av menneskets virksomhet er blitt den store energiforbrukeren og den legger beslag på en stadig større del av den samlete arbeidskapasiteten. Den fører også til de største inngrepene i landskapet når veger, jernbaner og flyplasser skal ha sine arealer. Kanskje er det enda vanskeligere å tolke, forstå og ta vare på kommunikasjonens kulturminner, kulturmiljø og landskap enn for annen menneskelig virksomhet. (Inndalen, Sørgjæslingan, Villa/Halmøya, Nærøya, Levanger, Namsos) Heimen og husholdet For bonden og i stor utstrekning også for fangstfolk og nomader, ja, den gamle håndverkeren med, er det et nært forhold mellom bosted og arbeidsplass. Liv og virksomhet var ett. I industrisamfunnet er livet delt i arbeid og fritid. De andre samfunnstypene faller mellom disse ytterpunktene. Dette forholdet varierer også gjennom det enkelte menneskets livssyklus. Produksjon, arbeid og annen virksomhet som knytter seg til heimen og kanskje særlig til kvinnenes tradisjonelle roller, har bevart sin gamle struktur mer enn arbeidslivet utenfor heimen. Vi oppfatter fortsatt heller ikke reproduksjon som et industrielt anliggende. En livsform nær knyttet til heimen er fortstatt levende i et primærfylke som Nord-Trøndelag, men bruken av egne ressurser i husholdet er ikke like naturlig som før. (Gressåmoen, Sørgjæslingan, Oppgården i Kvelia). Verneplan for kulturmiljø side 25

26 Levanger fikk sin første reguleringplan etter brannen i Planen er fortsatt godt synlig, fordi om den nok var enda klarere på 1950-tallet før villabebyggelsen tok til å spre seg for alvor Sammendrag. Dette kapitlet viser en nær sammenheng mellom steder og områder som har betydd mye i fylkets historie og kulturhistorie og de utvalgte kulturmiljøene. Nord-Trøndelag blir ofte karakterisert som et typisk norsk fylke, men i denne sammenhengen er det noen særdrag som også kommer klart fram: Fylket har store utmarks- og villmarksarealer med verneinteresser bl.a. knyttet til nasjonalparker og kjerneområde for store rovdyr. Primærnæringene er mer dominerende enn i andre fylker Betydelige nasjonale historiske begivenheter har tilknytning til fylket. Kulturminner og kulturmiljø skal avspeile disse forhold. Det er riktig å tillegge miljøene betydning både ved sin kulturhistoriske representativitet og gjennom sin historiske betydning og sin tilknytning til personer og begivenheter. Dette avspeiler seg i valget av kulturmiljø som Stiklestad, Egge, Hegra og Namsos Eksisterende fredninger/vernevedtak Naturvernområder. Gjennom de siste 10 åra er det opprettet en rekke nye naturvernområder i fylket. Dette arbeidet har i hovedsak vært gjennomført gjennom tematiske fylkesvise verneplaner. Formålet med å opprette og forvalte spesielle naturvernområder har vært todelt: Hensynet til naturens egenverdi, for å sikre et utvalg av ulike miljøtyper intakte for ettertiden. Dermed kan også sjeldne og sårbare arter overleve på sikt. Verneplan for kulturmiljø side 26

27 Hensynet til mennesket selv, både nålevende og framtidige generasjoner. Viktige elementer er naturen som kulturarv, forvalteransvaret og ikke minst områdenes estetiske og friluftsmessige verdier, samt hensynet til forskning og undervisning. De fleste verneområdene er områder som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det har vært et av kriteriene for verneverdi. Gjennom disse verneplanene er det vernet områder som har store kulturlandskapsverdier, eller som ligger i eller inn mot verdifulle kulturmiljø. Naturvernområder med store kulturlandskapskvaliteter: I biologisk sammenheng, vil endel gamle kulturmarkstyper ha spesielle kvaliteter, dette dreier seg om: 1. Slåtteenger/slåttemyrer 2. Kystenger med kalkpreg 3. Store strandenger brukt til slåttemark og/eller beite 4. Rike kystlyngheier 5. Seterlandskap 6. Artsrike enger/beiteområder Innen eksisterende verneområder, er disse kulturmarkstypene tilstede i følgende områder: 1. Slåtteenger/slåttemyrer Øvre-Forra naturreservat i kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker Fjellmannmyra-Vargdalsfloa naturreservat i Verdal kommune Hattmoenget naturreservat i Høylandet kommune 2. Kystenger med kalkpreg Denne vegetasjonstypen er ikke dekt innen noen av de eksisterende verneområdene 3. Store strandenger brukt til slåttemark/beite Åsnes naturreservat i Namdalseid kommune Hammeren naturreservat i Steinkjer kommune Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommuner 4. Rik kystlynghei Kalvøya innen Borgann og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredningsområde i Vikna kommune Skeisnesset fuglefredningsområde i Leka kommune 5.Seterlandskap Øvre-Forra naturreservat i kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker 6. Artsrike enger/beiteområder Naturreservatene på Tautra i Frosta kommune Naturvernområder som ligger i eller inn mot fredningsverdige kulturmiljø. Det er påfallende at det innen eller inn mot flere av de store naturvernområdene i fylket er verdifulle kulturmiljø, og der utnytting av ressusene i verneområdene har vært noe av grunnlaget for utviklinga av kulturmiljøene. Dette dreier seg om de to nasjonalparkene i fylket, Gressåmoen og Børgefjell, og store naturreservater som Øvre Forra, Tautra, Skeisnesset og verneområdene på Ytre Vikna. Naturvernområder som ligger i eller inn mot prioriterte kulturmiljø, er: Hegra: Hegramo naturreservat i Stjørdal kommune (flommarksskog) Tautra: Tautra naturreservat og fuglefredningsområder i Frosta kommune (våtmark) Ytterøy: Sandstad og Sandsøra naturreservat på Ytterøy i Levanger kommune (edellauvskog) Verneplan for kulturmiljø side 27

Kulturminneplan Karmøy kommune

Kulturminneplan Karmøy kommune Kulturminneplan Karmøy kommune 2008-2012 ISBN 978-82-92983-02-7 Grafisk formgiving: Magnar Kvalevåg, Tonjer Link AS Trykk: Forlaget Bokmaker AS Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Berget som fødte en by -

Berget som fødte en by - ØF-rapport nr. 07/2008 Berget som fødte en by - om Kongsberg og bruk av Gruveåsen. Av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 07/2008 Berget som fødte en by - om Kongsberg og bruk av Gruveåsen. Av Tor Arnesen Tittel:

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016-2026.

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016-2026. Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2016-2026. Forslag til høring, pr. 11. mai 2015 Innhold Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Fortellingen om Søndre Land... 2

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Vern og forvaltning av samiske byggverk. Láddu (lae) i Borri (Krokelv) i Skánik (Skånland) kommune foto: Randi Sjølie 2001

Vern og forvaltning av samiske byggverk. Láddu (lae) i Borri (Krokelv) i Skánik (Skånland) kommune foto: Randi Sjølie 2001 Vern og forvaltning av samiske byggverk Láddu (lae) i Borri (Krokelv) i Skánik (Skånland) kommune foto: Randi Sjølie 2001 Hovedrapport august 2003 Forord Dette er hovedrapporten for prosjektet verne- og

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål NIKU Rapport 02/03 Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål Tema kulturmiljø og kulturminner Januar 2003 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...6 2.1 NATURLANDSKAP, KULTURLANDSKAP OG DET MILITÆRE

Detaljer

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland

Kartlegging av konflikter i vernede områder i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/2008 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 50 Prosjekt nr: 1031 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ. Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN LEVANGER KULTURMILJØ Forslag til forvaltningsplan Levanger kulturmiljø Mosaikk av Inger Sitter, Levanger Rådhus Foto: Tove Nordgaard Forvaltningsplanen er utarbeidet av Riksantikvaren

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Nasjonal registrering av

Nasjonal registrering av I, Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag Sluttrapport for Sør-Trøndelag 5/96 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7005 Trondheim Tlf. 73 94 90 11 Telefaks

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven.

PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1. En introduksjon til plan- og bygningsloven. Trykk: Ottostensersen.no Design: madeinoslo.com PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE 2011 HEFTE 1 HEFTE 1 En introduksjon til plan- og bygningsloven. PLANLEGGING, VERN OG UTBYGGING REVIDERT UTGAVE

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009 - NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Tema Kulturminneåret 2009 INNHOLD Med oppvekst et steinkast fra Norgeshistoriens viktigste begivenheter..........................................

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer