REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN RENNEDALEN GBNR. 64/2 I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Rennedalen Lauvvang VAR Consult rev rev rev

2 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD 3.0 NEDBØRFELTET 3.1 Geologi/grunnundersøkelser 3.2 Resipientvurderinger 3.3 Tilførselsberegninger 4.0 AVLØPSFORHOLD 4.1 Naturbaserte renseløsninger generelt 4.2 Krav til renseffekter 4.3 De ulike behandlingsanlegg. 4.4 Eksisterende hytter/tomter uten vann/avløp. 4.5 Prinsippskisser/beskrivelser 5.0 SLAMBEHANDLING 6.0 VANNFORSYNING 7.0 LEDNINGSNETT FOR VANN OG AVLØP. 8.0 OVERVANN 9.0 FREMFØRING AV STRØM/TELE/DATA 10.0 DRIFT - OG VEDLIKEHOLD 11.0 VEDLEGG Plan over fremtidige vann- og avløpsforhold 2

3 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier til å utarbeide forslag til vann- og avløpsplan for hytteområde i Rennedalen. Området ligger like før en kommer til Ustaoset fra Geilo og ca 7 km. fra Geilo sentrum. Planområdet har en størrelse på ca dekar. Adkomst til området vil være fra Rv. 7. Grunneier er: Gunnar Trøen Gnr. 64 Bnr. 2 Grunneier er i gang med å regulere området på nytt. Planområdet er det samme som for det reviderte planområdet fra Området ligger inne i kommuneplan for Hol kommune som område for fritidsbebyggelse. I nytt forslag til reguleringsplan utarbeidet av DBC Arkitektur, legges det opp til at området kan fortettes med inntil 30 nye fritidsboliger. I tillegg kommer 2 områder for fritids- og turistformål. Grunnundersøkelser i området er foretatt med tanke på valg av avløpsløsninger samt vurderinger av hvordan vannforsyningen kan løses. Dette forslaget til vann- og avløpsplan tar for seg hvordan avløpsspørsmålet i prinsipp kan løses innenfor området, jfr. Bestemmelser i Forurensingsloven med tilhørende forskrifter. Planen innholder anbefalinger til renseprinsipper i det aktuelle området og viser aktuell plassering av avløpsanlegg. Det er tegnet inn forslag til ledningstraseer for (vann- og) avløpsledninger for nye hytter/områder og frem til avløpsanlegg. Det presiseres likevel at det må utarbeides fullstendig utslippssøknad for hvert enkelt avløpsanlegg etter hvert som disse skal bygges ut. Detaljprosjekteringen av de enkelte anlegg, samt ledningsnett for (vann- og) avløp må derfor skje i forbindelse med søknad etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven og etter forurensingsloven. Hol rev rev , rev Lauvvang VAR Consult Rådg.ing. 3

4 1.0 Sammendrag Forslag til (vann- og) avløpsledninger er tegnet inn på plan. Likeledes er tegnet inn forslag til plassering av avløpsanlegg for nye tomter. Det at det nå planlegges en fortetting av inntil 30 nye fritidsboliger i området, gjør at det er nødvendig å etablere renseløsninger for avløpsvannet, som ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser lokalt og internt i hytteområdet. Likeledes må renseløsningene tilfredstille generelle krav om reduksjon av næringstoffer, og ha god evne til tilbakeholdelse av bakterier og virus. Med næringsstoffer menes fosfor og nitrogen. Området ligger langt fra det kommunale ledningsnett og utenfor rensedistriktet for det kommunale avløpsanlegget på Ustaoset. Både vann- og avløpsløsninger må derfor finnes lokalt. Grunnforholdene og krav til renseeffekter for naturbaserte renseløsninger gjør at en for dette området må ta i bruk de nye og forbedrede renseløsninger som er kommet for spredt bebyggelse og mindre tettsteder. Dette kan være rene naturbaserte løsninger som infiltrasjon med rensing i stedlige masser, event. infiltrasjon kombinert med forbehandling i lettklinker. Vann- og avløpsplan er utformet i henhold til forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet og sist endret , samt lokal forskrift for Hol kommune. De presiseres at de forslag som er skissert i denne plan er prinsippløsninger. Når søknad om utslippstillatelse skal utarbeides for de enkelte avløpsanlegg, må en mer grundig grunnundersøkelse gjennomføres før prosjekteringen av den endelige renseløsning kan gjennomføres. Det er viktig at avløpsløsninger ses på i sammenheng med naturgitte forhold og til eksisterende /fremtidig vannforsyning for områdene. Ut fra stedlige grunnforhold og eksisterende vannkilder har en valgt å etablere 7 felles avløpsanlegg. Anleggenes lokalisering er vist på plan. I tillegg er det forslag om at tomt H 7 tilkobles nabotomt på 64/379 eller eget avløpsanlegg, tomt H 6 tilkobles eksisterende avløpsanlegg som er godkjent for en tomt ekstra på 64/2, tomt H 1 og H 2 tilkobles eksisterende avløpsanlegg som utvides på 64/2 og tomt H 13 tilkobles eksisterende avløpsanlegg til hytte på 64/355. Tomt H 30 foreslås eget separat avløpsanlegg. 4

5 2.0 Eksisterende forhold. Innenfor planområdet er det i alt 96 eksisterende fritidsboliger. Hytter med innlagt vann og avløpsanlegg er merket på vann og avløpsplan. Vannkilder som ligger nær områder hvor det er tenkt nye felles avløpsanlegg er vist på kart. Av disse har 79 hytter innlagt vann og avløpsanlegg for avløpsvann/gråvann. For de resterende 17 eksisterende hytter som i dag ikke har innlagt vann/avløpsløsning og ubebygde eksisterende tomter, er det i vann- og avløpsplan skissert fremtidige løsninger for disse. Eksisterende vann- og avløpsanlegg kan beholdes. 3.0 Nedbørfeltet 3.1 Geologi Løsmassene i området er av typiske morenemasser av varierende tykkelser. I den sørlige delen av feltet er det relativt tynne lag over berggrunnen og lenger nord i feltet er det tykkere lag av løsmasser. ( Jfr. Løsmassekart NGU) Som nevnt innledningsvis har en ut fra grunnforholdene valgt å etablere 7 felles avløpsanlegg. Anleggenes lokalisering er vist på plan. I tillegg er det forslag om eget separat avløpsanlegg for tomt H 7, tomt H 6 tilkobles eksisterende avløpsanlegg som er godkjent for en tomt ekstra på 64/2, tomt H 1 og H 2 tilkobles eksisterende avløpsanlegg som utvides på 64/2 og tomt H 13 tilkobles eksisterende avløpsanlegg til hytte på 64/355. På aktuelle områder hvor avløpsanlegg er tenkt plassert, er det foretatt foreløbige grunnundersøkelser. Dette er graving av prøvegroper for kontroll av tilstrekkelig dybde til fjell/grunnvannspeil, kontroll av løsmassenes egenskaper som rensemedium og evne til transport av renset avløpsvann. Det er også vurdert influensområdenes strømningsretning, og hvordan planlagte avløpsanlegg kan påvirke eksisterende vannkilder i området. Ved naturbaserte renseløsninger gjelder generelt, at fra bunn av infiltrasjonsgrøft/basseng skal tykkelsen av løsmassene være minst 0,5 m. til fjell/event. høyeste grunnvannsnivå, ved full belasting av anleggene. Dette betyr at naturbaserte renseløsninger i prinsipp må bygges som grunne løsninger i dette området. (Tradisjonell infiltrasjon). 3,2 Resipientvurderinger Generelt gjelder at renset avløpsvann føres til grunnvannsmagasinet og senere til bekker som har avløp til hovedvassdrag. Dette vil være Ustevassdraget og videre til Hallingdalsvassdraget som vil ta i mot all avrenning fra dette området. Vannkvaliteten betegnes som god i hele vassdraget. Rensekrav for nye avløpsanlegg i områdene fra Tuftelia til Ustaoset med Usteelva som resipient må tilfredsstille krav i Utslippsforskriftens 6. Ved at det legges opp til at avløpsanlegg i hovedsak skal bygges som infiltrasjonsanlegg med god tilbakeholdelse av bakterier/virus, vil dette tilfredsstille krav til rensing. Økningen i utslipp fra hyttebebyggelsen innenfor planområdet er vurdert til ikke å ha målbar innvirkning på vannkvaliteten og utgjør derfor ingen forurensingstrussel for vassdraget. 5

6 3.3 Tilførselsberegning Tilførsler av næringsstoffer fra hytteområdet til hovedvassdraget er beregnet teoretisk og sammenlignet med andre tilførsler(naturlige). Beregningen viset at bidraget fra de nye hyttene vil bli lite, forutsatt at nye anlegg prosjekteres/bygges på en forskriftsmessig betryggende måte. Det som også må tillegges vekt ved valg av renseløsninger er hygieniske forhold lokalt i hytteområdet. Grunnlag for beregning av fosfortilførsler fra nedbørfeltet for nye + eksist. hytter/tomter med fremtidige avløpsløsninger: (Eksisterende fritidsboliger med avløpsløsning i dag medregnet) Nedbørfeltets størrelse alt inkludert(km 2 ) 1,44 Midlere årsavrenning(l/s*km2) 20 Areal fulldyrket eng(daa) 0 Spesifikk avrenning fra landbruk(kg P/km2*år) 67 Avrenning fra skog og fjell (kg P/km2*år) 3,5 Antall pers. pr hytte (slam og forurensningsprod.) 6 Antall bruksdøgn pr. år 50 Antall hytter med innl. vann eksisterende og nye. 109 Antall hytter med innl.vann og biodo/utedo(90% r.e.) 9 Antall nye hytter med samlet avløp(wc og gråvann) 90 % r.e 30 Antall eksist. hytter m/innl.vann og med eldre avl.løsning (30 % r.e.) 0 Antall eksist. hytter m/innl.vann og bra renseløsning (90 % r.e.) 79 Antall eksist hytter/tomter uten innlagt vann/avløpsanlegg 24 Forurensningsprod pr hytte(kg P/hytte * år) 0,48 Utslipp eldre hytter m/innl.vann og biodo/utedo(kg P/år) 0,43 Utslipp nye hytter m/innl.vann og samlet avløp(kg P/år) 2,59 Utslipp eksist.hytter m/innlagt vann og samlet avløp(wc/gråvann) 3,79 Naturlig avrenning (kg P/år) 5,04 Landbruksavrenning (kg P/år) 0,00 Utslipp fra nye hytter +eldre hytter m/fremtidig avløp Kg P/år 2,59 Totalt tilført fra området(kg P/år) 7,63 Beregnet konsentrasjon i avrenningsvannet (ug P/l) 8,40 Dagens utslipp fra hytter (kg P/år) 4,22 Økningen i konsentrasjon pga hytteutbyggingen(ug P/l) -1,80 6

7 Anbefalte renseløsninger. 4.1 Naturbaserte renseløsninger generelt. Overføring av avløp fra dette området til kommunalt avløpsanlegg vil være urealistisk på grunn av avstand/kostnad. De mest aktuelle løsninger vil derfor være ulike former for naturbaserte rensemetoder. Ved riktig utførelse/bygging har naturbaserte løsninger minst like gode eller bedre renseeffekt på næringsstoffer og organisk stoff som et konvensjonelt større renseanlegg. I tillegg vil naturbaserte rensemetoder ha høg renseeffekt på bakterier og virus. Dette skjer ved tilbakeholdelse i grunnen, samt på grunn av filtrering. Jordporene er så små at bakterier og spesielt parasitter og parasittegg, holdes tilbake og til slutt dør. Hvordan renseprosessene i naturbaserte renseløsninger fungerer kan generelt sies: Det naturlige innholdet av jern, aluminium og kalisumforbindelser som vi har i de øvre lag i typiske jord/sand/morenemasser (mørk, rødbrun farge) har stor evne til å binde næringsstoffer (fosfor) Vi kan si at i jordbasert rensing foregår dette i en naturlig kjemisk prosess. Rensing av organisk stoff skjer i hovedsak etter følgende prinsipper: Alle godt eller mindre gode sorterte jord/sand/morenemasser vil ha ulike størrelser på partiklene/kornene. Felles er at alle partikler til sammen har en stor overflate. På overflaten fester det seg bakterier som bidrar til å bryte ned stoffer i avløpsvannet. Dette kalles en biofilmprosess. Når arealet er stort og oppholdstiden lang brytes det organiske materiale i avløpsvannet ned, samtidig som bakterier fra avløpsvannet tilintetgjøres av bakterier og mikroorganismer som naturlig lever i biofilmen. Naturbaserte renseløsninger renser også til en viss grad Nitrogen (ca 30 %) 4.2 Krav til renseffekter. I avløpsplan for Rennedalen er det sett på hvordan avløpshånderingen i prinsipp kan løses og vil derfor være veiledende. Den endelige prosjekteringen av anlegg vil først skje når utslippssøknad for anleggene skal lages. Som nevnt tidligere ønsker grunneier å etablere samleledningsnett for avløp og bygge felles avløpsanlegg hvor dette er beskrevet. For tomter med eget separat avløpsanlegg, er det tiltakshaver som ordner dette selv. I denne plan og i det som er lagt til grunn i forurensingsregnskapet, er det forutsatt at alle naturbaserte løsninger, og eventuelt minirenseanlegg som bygges, skal tilfredsstille følgende krav til renseeffekter: Parameter Utslippskonsentrasjoner Renseeffeffekt Tot-P 1,0 mg/l 90% BOF5 25 mg/l 90% TKB 100 TBK/100 ml 4.3 De ulike behandlingsanlegg. Tomt H 7 Det er mulig at eier av nabohytte på 64/379 skal kjøpe denne tomten. I så fall foreslås at avløpsvann fra ny hytte pumpes inn på eksisterende avløpsanlegg for hytte på 64/379. Anlegget utvides. Eksisterende anlegg er bygget som infiltrasjon i stedlige masser. 7

8 Alternativt kan det etableres eget separat avløpsanlegg på område lengst mot nordvest. Beliggenhet er vist på plan. Forslag til renseløsning vil være infiltrasjon i stedlige masser. Influensområde vil være i retning nordvest og i fra vannkilder på 64/2/5 og 64/411 Tomt H 6 Tilkobles felles eksisterende avløpsanlegg R 9. Jfr utslippssak av Avløpsanlegg for 64/351,377,382 og 64/2/3 og en fremtidig ny tomt. Eiendom 64/2/3 er ikke tilkoblet anlegget, slik at her er det to ledige plasser. Vannkilder i området er vist på plan. Influensområde vil være i retning nordvest. Det foreslås også at eksisterende hytter 64/2/6 og 64/2/3 på sikt kan påkobles anlegget Tomt H 1 og H 2 pluss hytte på 65/337 Tilkobles eksisterende avløpsanlegg på 64/2. jfr. Tidligere godkjent utslippstillatelse. Anlegget utvides slik at tre hytter kan påkobles. Influensområde vil være i retning vest. Hytte på 64/241 har en grunn overflatevannkilde som ligge på en høyde nordvest for hytten. Til tider er denne brønn tørr. Tomt H 13 Tilkobles eksisterende avløpsanlegg 64/355 m/flere på fellesanlegg R 10. Jfr. Tidligere godkjent utslippstillatelse. Vannkilder i området er vist på plan. Tomt H 30 Eget anlegg: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Vannkilde på eiendom 64/327 er vist på plan. Influensområde vil være i retning nordvest Felles avløpsanlegg R 1. R 1: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det gravet flere prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 1 vil tre hytter (H 3,4,5), servicebygg S/U1 og event. fremtidig FT 1 bli tilkoblet. Det foreslås at også eksisterende hytter på 64/340 og 64/386 kan påkobles anlegget. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) Som alternativ rensemetode kan minirenseanlegg med etterpolering i stedlig masser benyttes. Endelig valg av renseløsning blir bestemt når anlegget skal detaljplanlegges. Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det 8

9 at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder i området er vist på plan. Influensområde vil være i retning nordvest. Nærmeste vannkilde til avløpsanlegg R 1 er borebrønn på 64/364. Avstand til denne er ca 45 m. Det renner en liten bekk imellom planlagt avløpsanlegg og vannkilde. Denne kan fungere som en barriere. Det foreslås at vannkvalitet i brønn følges opp med jevnlige vannprøver. Om nødvendig kan grunneier/tiltakshaver etablere ny vannforsyning. Felles avløpsanlegg R 2. R 2: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det gravet flere prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 2 vil 2 hytter (H8 + 64/757) bli tilkoblet. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder i området er vist på plan. Influensområde vil være i retning nord. Dette vil være gunstig med tanke på vannkilder på 64/368 og 64/371. Nærmeste vannkilde er borebrønn på 64/495. Det er usikkerhet om hvor lenge denne brønn kan benyttes da den er forurenset av parafin. Fremtidig vannforsyning til hytten kan være fra vannkilde på 64/355. Felles avløpsanlegg R 3. R 3: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det gravet flere prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige, siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 3 vil 3 hytter (H11,12 og 14) bli tilkoblet. Det foreslås at også eksisterende hytte på 64/257 påkobles avløpsanlegg R 3. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et avløpsanlegg som jordhauginfiltrasjon. Som alternativ rensemetode kan minirenseanlegg med etterpolering i stedlig masser benyttes. Endelig valg av renseløsning blir bestemt når anlegget skal detaljplanlegges. Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder er i området er vist på plan. Influensområde vil være i retning nordvest. 9

10 Felles avløpsanlegg R 4. R 4: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det gravet flere prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 4 vil H 15 og fremtidige hytter på FT 2 bli tilkoblet. Det foreslås at eksisterende hytte på 64/255 kan påkobles anlegget. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) Som alternativ rensemetode kan minirenseanlegg med etterpolering i stedlig masser benyttes. Endelig valg av renseløsning blir bestemt når anlegget skal detaljplanlegges. Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder er vist på plan. Influensområde vil være i retning vestover. Felles avløpsanlegg R 5. R 5: I området hvor avløpsanlegg er tenkt plassert er det gravet flere prøvehull. Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 5 vil tre hytter (H 16,17 og 18) bli tilkoblet. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder er vist på plan. Influensområde vil være i retning vestover. Det etableres felles vannkilde for hytter som er tilkoblet R 5 og R 6. Denne ligger like vest for tomtene H 20 og H 22. Plassering er vist på plan. Felles avløpsanlegg R 6. R 6: Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 6 vil 4 hytter (H 19,20,21 og 22) bli tilkoblet. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) 10

11 Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder er vist på plan. Influensområde vil være i retning vestover. Det etableres felles vannkilde for hytter som er tilkoblet R 5 og R 6. Denne ligger like vest for tomtene H 20 og H 22. Plassering er vist på plan. Avløpsanlegg R 7. R 7: Området består av relativt tynne lag med morenemasser. (Grusige,siltige/sandjordarter) en naturbasert renseløsning kan bygges, og at dette bygges som en grunn løsning. Til avløpsanlegg R 7 vil 4 hytter (H 23,24,26 og 28) bli tilkoblet. Det foreslås at også eksisterende hytter på 64/259, 64/260 og 64/259 kan påkobles avløpsanlegg R 7. Med en naturbasert renseløsning av denne størrelse, vil det kunne anbefales at det bygges et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg. (Grunn løsning) Som ekstra sikkerhet/kontroll av grunnvannspeil og overvann inn i anlegget, anbefales det at det anlegges en avskjærende drens/overflatevannsgrøft bak anlegget. Vannkilder i område er vist på plan. Influensområde vil være i retning vestover. Det etableres felles vannkilde for hytter som er tilkoblet R 7. Denne er lagt til område like nord for H 28. Plassering er vist på plan. 4.4 Eksisterende hytter som i dag ikke har innlagt vann/avløpsløsning. Forslag fremtidige løsninger. (Her er også tatt med eksisterende ubebygde tomter) Eksist. tomt 64/335 (ubebygd) og hytte på 64/2/7. Fremtidig felles avløpsanlegg etableres i område like nordvest for hytte på 64/2/7. Plassering er vist på plan. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Influensområde vil være i retning mot nord. Felles vannkilde etableres. Eksisterende hytter på 64/2/6 og 64/2/3 føres til eksisterende felles avløpsanlegg R 9 som utvides. Eksisterende hytter på 64/340 og 64/386 føres til planlagt felles avløpsanlegg R 1. Eksisterende tomt 64/714 (ubebygd) føres til eksisterende avløpsanlegg (som utvides) for hytte på 64/2/5. Samme eier. Eksisterende hytte på 64/411 har innlagt vann, men det er usikkerhet om avløpsløsning. Forslag om at event. nytt avløpsanlegg kan legges lengst nordøst på egen tomt. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytter på 64/375 og 64/344 har vann til vegg, men ingen avløpsløsning. Det foreslås å etablere felles avløpsanlegg på område like øst for tomtegrense til 64/343. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. 11

12 Eksisterende hytter på 64/387 og 64/399 har vann til vegg, men ingen avløpsløsning. Det foreslås å etablere felles avløpsløsning på område like sør for hyttene. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende tomt 64/410 (ubebygd) føres til eksisterende avløpsanlegg for hytte på 64/392 som utvides, eller til eget avløpsanlegg lengst nordøst på tomten. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende tomt på 64/593 (ubebygd) føres til eksisterende avløpsanlegg for hytte på 64/502 som utvides. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytte på 64/116. Fremtidig avløpsanlegg kan legges på område mot vest. Dersom ikke tilfredsstillende adkomst vei, tømmefri avløpsløsning. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytte på 64/257. Føres til planlagt felles avløpsanlegg R 3. Eksisterende hytte på 64/255. Føres til planlagt felles avløpsanlegg R 4. Eksisterende hytte på 64/242. Fremtidig avløpsanlegg kan legges på område mot vest. Dersom ikke tilfredsstillende adkomst vei, tømmefri avløpsløsning. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytte på 64/250. Det kan etableres eget anlegg på egen tomt på område vest for hytten. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende tomt på 64/261 (ubebygd) føres til eksisterende avløpsanlegg for hytte på 64/207 som utvides. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytte på 64/295. Fremtidig avløpsanlegg kan legges på område mot vest. Dersom ikke tilfredsstillende adkomst vei, tømmefri avløpsløsning. Anbefalt renseløsning er infiltrasjon i stedlige masser. Eksisterende hytter på 64/259, 64/260 og 64/259. Føres til planlagt felles avløpsanlegg R 7. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG FELLES FOR ALLE ANLEGG. Følgende forutsettes ved beregning av dimensjonerende avløpsvannmengde: Antall pe pr.hytte: 6 Spesifikt vannforbruk (inkl.vannklosett): 150 l/pe eller 900 l/hytte x døgn Innlekkasje 20 l/pe ( nytt ledn.nett) Maks døgnfaktor: 1,5 Maks timefaktor: 2,5 3,5 Det vil være variasjon av vannforbruk etter type og standard av hytter 12

13 4.5 Prinsippskisser/beskrivelser hvordan de enkelte anleggstyper fungerer. En har valgt i denne plan å vise alternativer måter å bygge opp naturbaserte løsninger, selv om det i denne plan og for dette aktuelle området er anbefalt felles avløpsløsninger basert på infiltrasjon og rensing i stedlige masser eller med forbehandling i forfilter i filtermedium av lettklinker. (Forbehandling vil ikke bli benyttet her) Infiltrasjon i stedlige masser i lukkede grøfter/bassenger. Grunn løsning. Dersom grunnforholdene tillater det, er dette den beste dokumenterte måten å rense avløpsvann på. Både avløpsvann fra vannklosett og vaskevann kan tilkobles. Gode grunnundersøkelser er nødvendig når anleggene skal prosjekteres. Norske retningslinjer krever at det skal være 0,5 m fra bunn av infiltrasjonsgrøftene og ned til høyeste grunnvannspeil når anlegget er i drift. Ved infiltrasjon vil grunnvann være den primære resipienten. Den beste renseevnen finnes øverst i jordsmonnet. Renseevnen til infiltrasjonsanlegg er svært god både for næringsstoffer og bakterier. Ved grunne anlegg vil planter ta opp vann og næringsstoffer i sommerhalvåret. En god fordeling av vannet over filterflaten kan oppnås med pumpe, og har avgjørende betydning for bakteriefjerningen i grovkornet jord, men øker også renseevnen generelt, og den hydrauliske driftssikkerheten til anlegget. For større infiltrasjonsanlegg benyttes grunne bassenger etter samme prinsipp. Forventede renseeffekter ved infiltrasjon i lukkede grøfter/basseng: Fosfor 95 % Nitrogen 35 % Organisk materiale 95 % 13

14 Suspendert stoff 95 % Bakterier Meget god Minirenseanlegg. Dersom minirenseanlegg benyttes skal disse ha dokumentasjon som tilfredstiller NS-EN , eller tilsvarende standard. (Jfr. Forurensingsforskriftens ) Funksjonskrav og løsninger skal også være i henhold til Norvar Miljøblad nr. 52. Anlegget skal være utstyrt med alarm slik at det gis varsel til anleggseier ved driftsstans og andre forhold som krever rask oppfølging. Renset avløpsvann fra minirenseanlegg skal fortrinnsvis etterpoleres i stedlige masser. 4.0 Slamhåndtering I avløpsplanen er det lagt opp slik at alt avløpsvann føres til 7 felles avløpsanlegg. Hver hytte har sin egen slamavskiller, og slamavskilt avløpsvann føres til pumpekum ved hvert anlegg. Alternativ kan det settes ned felles slamavskiller ved hvert enkelt fellesanlegg. Utbygger (i dette tilfellet grunneier) etablerer samleledningsnett for avløpsvann og hovedforsyningsledning for vann i kombinerte grøfter. (Vannledninger legges felles hvor dette er hensiktsmessig) Det vil bli bygget tilfredstillende adkomstveier til felles avløpsanlegg. Disse vinterbrøytes. 6.0 Vannforsyning Utbygger har i utgangspunktet ønske om at hver hytte har sin egen borebrønn. Alternativt kan flere hytter kobles til samme brønn dersom dette er hensiktsmessig. Eksisterende borebrønner i området hvor det planlegges felles avløpsanlegg er tegnet inn på plan. Dette vil måtte skje etter nærmere detaljprosjektering når utbyggingen skal starte opp. Vannkildene legges i betryggende avstander til avløpsanleggene. Kravet er 100 m. mellom vannuttak og avløpsanlegg dersom grunnvannspeilet ligger høyere ved anlegget enn ved vannkilden. Etter vurdering og influensområdenes strømningsretning anses ikke at planlagte avløpsanlegg vil føre til forurensing av eksisterende vannkilder. Bekk skal ikke være drikkevannskilde. En har valgt å ikke vise fremtidige vannkilder til eksisterende hytter/tomter som i dag ikke har vann eller avløpsløsning. En vil anbefale at dersom mulig, at det legges opp til felles vannkilder hvor hyttene ligger tett. Nye vannkilder etableres slik at det er betryggende avstand til avløpsanlegg. 7.0 Ledningsnett for vann- og avløp. Ledningsnettet for avløp er i prinsippet tegnet inn på plan. Det legges opp til at utførelsen i størst mulig grad skal følge normal VA/ kommunal teknisk norm, og/eller andre preaksepterte løsninger. Det legges i hovedsak opp til grunne løsninger (ca. 1 m. overdekning) og det benyttes isolerte ledninger/kummer. Det benyttes fortrinnsvis tilkoblings/stakekummer av plast. Tilkobling for den enkelte tomt vil skje i kum. Dersom betongkummer benyttes, må disse være drenerte. ( I samme grøft kan også vannledning legges dersom dette er 14

15 hensiktsmessig.) For øvrig forutsetter avløpsplan at grøfter for vann- og avløp må detaljprosjekteres når søknad om igangsettingstillatelse skal sendes inn iht. plan og bygningsloven. 8.0 Overvann Fortrinnsvis skal alt overvann løse lokalt på den enkelte tomt. Hvor veier avskjærer naturlig overflateavrenning, skal det legges ned tilstrekkelig dimensjonert rør gjennom veier (minst 50 årsflommen legges til grunn). Eksisterende stikkrenner i eksisterende hovedveier i området har god nok kapasitet da utbyggingen i nye hytteområder, ikke vil medføre økt vannmengde. Endelig dimensjonering av stikkrennerør og hvor disse skal ligge, vil bli endelig avklart når nye veier skal detaljprosjekteres og byggeanmeldes. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 200 mm. Det legges også stikkrenner ved alle innkjørsler til hytter. Generelt gjelder at overvann fra hytter og veier skal føres til terreng eller til bekker slik det er gjort tidligere i området. Det er viktig at de naturlige vannveiene beholdes. Området i Rennedalen ligger langt oppe i nedbørfeltet og vil ikke være så utsatt for store vannmengder som nederst i nedbørfeltet. Det vil være viktig at de naturlige vannveiene beholdes. 9.0 FREMFØRING AV STRØM/TELE/DATA For minst mulig terrenginngrep, legges alle kabler for strøm og event. tele/data i samme grøft som vann/avløpsgrøftene. Kabler legges i riktig dybde og fortrinnsvis i ene siden av grøften Drift og vedlikehold Utbygger ( i dette tilfellet grunneier) ønsker selv å utføre drift- og vedlikehold av alle felles anlegg for vann og avløp. Det samme gjelder for felles samleledningsnett for avløp og event. forsyningsledningsnett for vann. Dersom han selv ikke har tilstrekkelig VA kompetanse vil han kjøpe slike tjenester. (Dette gjelder spesielt for driften av felles avløpsanlegg) Alternativt kan hytteeierne selv gå sammen om drift/vedlikehold av VA anleggene. Dersom planlagte avløpsanlegg vil være større enn 50 pe, søkes det om tillatelse etter 2 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg til å drive anlegget. Slik tillatelse må være gitt til de som skal drive anlegget, før dette settes i drift. Drifts- og vedlikeholdsinstruks for anleggene med forslag til rapportering til forurensningsmyndighet, vil bli utarbeidet når anleggene skal detaljprosjekteres. 15

Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1

Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1 REGULERINGSPLAN FOR DAGALIÅSEN HYTTEFELT. Vann- og avløpsplan. Dagaliåsen hyttefelt. Del av 95/1 Lauvvang VAR Consult 03.03.15 rev.22.06.15 rev.27.8.15 rev.03.10.15 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JORDESLIA I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Område Jordeslia Gnr/Bnr 86/71

REGULERINGSPLAN FOR JORDESLIA I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Område Jordeslia Gnr/Bnr 86/71 REGULERINGSPLAN FOR JORDESLIA I NES KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Område Jordeslia Gnr/Bnr 86/71 Lauvvang VAR Consult 27.07.16 rev.13.08.16 INNHOLD: 1 FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD 3.0

Detaljer

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan.

GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 97, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan. GRAVARHOVDA I DAGALI I HOL KOMMUNE Del av Gnr. 97, Bnr. 1 Vann- og avløpsplan. Lauvvang VVA Tjenester 15.06.2008 1 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier i området, Helene Harritslev Kjønås v/ Siv.ark.Jon

Detaljer

HVAMMEN ØSTRE I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 100, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan.

HVAMMEN ØSTRE I DAGALI I HOL KOMMUNE. Del av Gnr. 100, Bnr. 1. Vann- og avløpsplan. HVAMMEN ØSTRE I DAGALI I HOL KOMMUNE Del av Gnr. 100, Bnr. 1 Vann- og avløpsplan. Lauvvang VVA Tjenester 31.01.2009 1 Forord Undertegnede er engasjert av grunneier i området, Knut Hvammen til å utarbeide

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm

REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm REGULERINGSPLAN FOR NYSTØLEN. Utleiehytter. DEL AV GNR 58 BNR 62 Helge Holm Vann- og avløpsplan. Nystølen Lauvvang VAR Consult 30.03.17 rev.03.04.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev

REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS. Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult Rev REGULERINGSPLAN FOR BØGASET 2. GNR 56 BNR 24 Liaset Eiendom AS Vann- og avløpsplan. Bøgaset 2. Lauvvang VAR Consult 30.10.16 Rev.21.02.17 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR NESBYEN GOLF OG AKTIVITETSPARK. Gnr. 56 Bnr. 865 Vann- og avløpsplan. Felt K 1 a/b, Felt K 2 og K 3 Lauvvang VAR Consult 26.05.16 rev.21.09.16 rev.09.12.16 rev. 09.01.17 1 INNHOLD:

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 1 Dato: 20.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F6 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan Nedre Aasberg - del av eiendommen Gnr. 96/1 i Hol kommune Vann- og avløpsplan Oppdragsgiver: Ingrid Aasberg Formell oppdragstittel: Nedre Aasberg januar 2016 Prosjektansvarlig hos o.giver: Øystein Landsgård

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F8 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune FEBRUAR 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Overordnet vann- og avløpsplan

Overordnet vann- og avløpsplan Overordnet vann- og avløpsplan Byggeområdet F10 i kommuneplan Teinevassåsen/Søbekkseter Hedalen Sør-Aurdal kommune REV. AUGUST 2017 Innhold: FORORD... 3 INNLEDNING... 4 2 GRUNNFORHOLD OG FELTUNDERSØKELSER...

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Forord Den foreliggende vann og avløpsplan er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 2 Dato: 03.10.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer

Søre Buhovd (planid: ) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl.

Søre Buhovd (planid: ) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl. Søre Buhovd (planid: 01201306) Vann og avløpsplan for hyttefelt på eiendommene gbnr: 101/3, 101/4,101/13, 101/14, 101/17, 101/31 m.fl. Grunneiere og tiltakshavere: Berit Sevre, Halgrim Malstenbråten, Knut

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg VEILEDNING For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg 1. Bakgrunn for pålegg Utslipp fra fritidshus gir lokale ulemper som i hovedsak er knyttet til fare for forurensing av lokale drikkevannskilder,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø

Bioforsk Rapport. www.bioforsk.no. WebGIS avløp for Klepp. Vol. 2 Nr. 142 2007. Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 142 2007 WebGIS avløp for Klepp Stein Turtumøygard og Anders Yri Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Innhold 1. Innledning...1 2. Metodebeskrivelse...2 2.1. Modellen WebGIS

Detaljer

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg, Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Fusjon fra 1. juli

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

«Kompetanseunderskuddet».

«Kompetanseunderskuddet». «Kompetanseunderskuddet». Samarbeid for bedre avløpsanlegg. Dag Håvimb Rådgiver daha@melhus.kommune.no Normer og standarder (bevisstgjøring ansvarliggjøring) Kompetanseheving (opplæring) Bedre anlegg lang

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Odda kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg INNHOLD: 1 Formål 2 Virkeområde for lokal forskrift 3 Definisjoner 4. Krav til avløpsnett 5. Krav til renseeffekt / utslippskrav 6 Avløp

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer