LØRDAG 9. OKTOBER 1971 SNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØRDAG 9. OKTOBER 1971 SNO"

Transkript

1 OG NR ARGANG LØRDAG 9. OKTOBER 1971 ~ LØSSALG K~,- Norsk samtidshistorie: Da Roosevelt skapte «inftasjod» i Corps Diplomatique FOR Å VISE KRONPRINSESSE MARTHA SIN OPPMERKSOMHET Og litt av hvert annet til belysning av Norges ((fortsatte krig" Ennu før vår omtale i siste nummer av kronprinsesse Marthas ønske om å vende tilbake til det okkuperte Norge - som hun sa ikke utelukkende av dynastiske grunner, men også fordi hun mente det ville være moralsk riktig å dele skjebne med det norske. folk - var ferdigtrykket, mottok vi efterfølgende artikkel, som pussig nok beskjeftiger seg med en annen side av kronprinsessens opphold i USA. Det er alminnelig kjent utenfor Norges grenser at den invalide, men kvinnekjære president Roosevelt falt pladask for den norske. kronprinsesse og i den sammenheng også foretok eiendommelige diplomatiske trekk med konsekvenser helt frem til denne dag. Om dette handler efterfølgende artikkel, skrevet aven spesiell Stockholm-korrespondent til vårt blad....,.~~......,.".....,.#.,.... ~...,...#...,.., " De diplomatiske eftervirkninger av president Roosevelts svakhet for kronprinsesse Martha gjør seg gjeldende opp til denne dag. Det hele startet med at den invalide president Roosevelt fattet medynk med den ensomme norske kronprinsesse, som efter at Norge hadde kapitulert totalt for Tyskland i juni 1940 var #... #'#'~ nettsekretær Erik Boheman, som senere var ambassadør i Paris, London og Washington sier i sin bok «På vakt» (Nordstedt, Stockholm, i 1964): «President Roosevelt næret en uhørt begeistring for kronprinsessen og skjenket henne en nesten faderlig oppmerksomhet. Hun 'Var meget ofte gjest i Det Hvite Hus. kommet til Washington DC Boheman burde vite det med sine tre barn. Det ut- fordi Churchill mottok ham viklet seg til et vennskap til lunsj og lovet å ordne for mellom Roosevelt, som den- ham at han fikk møte Roogang rundet de 60 år og den sevelt - en avtale som stats- 20 år yngre prinsesse. ministeren bekrefter i brev Kronprinsessens nære I fra 10 Downing Street 27. venn siden barndommen, oktober 1942 med egenhenden tidligere svenske kabi- dig underskrift. President Roosevelt og Churchill legger opp onde rad.,i Svensken ble da også mottatt av Roosevelt i Washington samme høst og besøkte Martha to ganger i hennes villa utenfor byen. ~._ Det er et redselsfullt antall Der hørte.han at på hen- til rang av ambassade, med den av grove forbrytelser begått nes fødselsdag, 29. mars følge at (Wilhelm) Morgen- under betegnelsen «likvide- 1942, hadde Roosevelt gjort stierne også ble ambassadør. ringer". At slikt skal kunne en kongelig gest til fordel Alle eksilregjeringene, hvis foregå uten at påtalemynfor Norge til ære for anled- land var okkupert av tyskerne, digheten og rettsvesenet ningen. Boheman skriver: krevet øyeblikkelig de samme reagerer er en skamplett for privilegier og dette måtte inn- Norge og setter. det utenrømmes. «Uten å konsultere sin uten-/ Slik begynte en inflasjon for de siviliserte staters riksminister (Cordell Hull) eller i denne henseende. rekker. På side 5 gir vår Utenriksdepartementet hevet Snart var det bare nøytrale spesialmedarbeider G.K. en Roosevelt den norske eksilregjerings representanter som var ministre. foreløpig oversikt over dispatriotismens representasjon i Amerika (Forts. side 2) se mord og drap begått i misbrukte navn. Spekulasjo~ i~ppvarmet krigsilets Stor reklame for Sven Hazels bøker, som et spansk forlag nå utgir på norsk og Bokcentralen distribuerer_ En noe tvilsom tylsk-danslt skribent er blitt den rene grossisten i fortsatt og lønnsom krigshets mot den' tyske soldat og Det tredje Rike, som ellers forlengst burde gått over i historien nå mere enn ~6 år efter at det gikk under i1'uiner og blod. Det har jo vært alminnelig kjent at man spesielt i det USA, som er i slik moralsk oppløsning at man formelig kan lukte det tvers over Atlanterhavet, har eksellert i groteske og sex-betonte «virkelighetsskildringen> fra Hitlers Tyskland. De må vel ha hatt sitt publikum eftersom man har kunnet fortsette ufortrødent år ut og år inn i mere enn et kvart århundre. For alt vi vet kan det vel også hende at noen av de imbesile lesere av slikt makkverk - gjerne overdådig illustrert med avkledte' tyske amazoner med hakekors både her og der - faktisk tror at det som serveres har noe med virkeligheten å gjøre og ikke bare er grov spekulasjon i sadisme, og sex. Men stort sett er vel folk klar over hva det er som serveres. Suksesshetseren Sven Haul terer derfor ikke disse utslag av amerikansk kultur. Annerledes er det når norske bokhandlere, forøvrig i godt selskap i en rekke andre land, frembyr til salgs pent utstyrte bøker, som mange naturligvis vil tro representerer virkelig samtidshisto- OSCAR AALL utdyper på samme side nærmere sin artikkel om «Fredelig nasjonalforsvar" og fører teorien over på norske forhold. Hitle.. s.. aselæ.. e har som kjent vært ett av eftertidens mest kjærkomne angrepspunkter mot nasjonalsosialismen. Imidlertid er det slett ikke Hitler som er opphavsmannen til' disse tanker, de blomstret frodig både i Europa og i USA lenge før Hitler. Les om dette på side 5. KOMMUNEVALGET er gjenstand for betraktninger under «I brennpunktet,,_ Side 2. Lede.. en beskjeftiger seg med norske krigsforbrytere til avveksling fra all propagandaen om de tyske. Elle.. s finner man som vanlig ungdomsstoffet på side 4,og forskjellige innlegg og artikler Noen særlig fare represen- på sidene 2 og 3. rie om Det tredje Rike. Mens ~. det i virkeligheten vesentlig dreier seg om fri fantasi til stor reklame og storsalg uten rot i virkeligheten. gjennom en så aktverdig institusjon som Bokcentralen Vi sikter til bøkene av dansk-tyskeren Sven Hazel. av Hazel-bøkene på norsk. Og vi sy:q.es det er spesiell Det heter i den reklame grunn til å rope et varsku som skal lokke bokhandlereftersom det nå legges opp (Forts. SId, 8)

2 SIDE 2 FOLK OG LAND LØRDAG 9. OKTOBER 1971 En krigsforbryters Ifølge Egelands overskrift og anmeldelse i Mb. 22./ forblir Spang en krigshelt! E. viser utrolig forståelse og overbærenhet overfor Spangs lystrnord, de I brennpunktet skyldes jo kun åndelig lam- Det er naturlig nok det ny- 'på en så usedvanlig tåpelig meise, nervepress, og demolig avsluttede kommunevalg I måte av Høyre. Partiets dår- ralisering. E. mener at boi Norge som har stått i ligere resultater i skogs- ken ~r Spangs. modigst~ brennpunktet av interessen, I distrikter hvor man er inn- handllog - modigere enn a ikke minst fordi det ble et bildt at EEC-tilslutning vil drepe forsvarsløse tyske b k. Id' E res egen.» slikt forunderlig valg. gi høyere tømmerpriser vi, arn, VInner, o loger.. Det var åpenbart før val- ser bl. a. det. Det annet parti ser på vidneprovet som et vitneprov! Da Roosevelt - (forts. fra side 1) Da han ble spurt hvorfor Sverige ikke hadde fått en ambassadør i Washington, svarte (Wollmar) Bostrom (den svenske minister der): 'Sverige er ennu ikke okkupert!' - en bemerkning som ble sitert og satt pris på i vide kretser, og som ble adoptert av etpar andre svenske legasjonssjefer som de- get at alle partier tok sikte med virkelig fremgang på apropos til My Lai - det Innen lenge måtte en tilsvarende oppgradering av på å gjøre det til et slags bakgrunn av den katastrofe var ikke bare norske krigsprøvestortingsvalg efter det opplevet efter forrige flyvere som drepte uskyldihalvgått stortingsperiode. kommunevalg, var Sosialist- eksilregjeringene i London foretas for å svare til Washingtons og slik spredte g~! Men ;norsk presse ~mer Arbeiderpartiets mindre- isk Folkepftrti, utvilsomt og- kjenner ~k~~ at det fli~.nes tallsregjering håpet, opp- så i første rekke på grunn andre frivillige: frontkjemmuntret av de gallupunder- av dets anti-eec-innstilling. perne, ca. «inflasjonen» seg verden rundt aven EurosøkeIser som man vel ellers Også Kristelig Folkeparti pa-hær fra over 20 land på Førkrigsambassadører mere og mere får inntrykk hevdet seg meget godt, og c~ millioner! De ~ar stod høyt på strå. Bare noen av er avhengig av innstillin- vi mener at det også i en hittil vært de eneste krigs- få stormakter hadde slike. gen til vedkommende emne viss grad skyldes at partiet forbrytere av de frivillige, de I England rangerte de forhos sjefene for gallupinsti- har vist en viss skepsis når får som invalide ingen pen- an hertuger som ikke var tuttene, at det nå skulle do- det gjelder Norges tilslut- sjon, osv. Hvorfor tolererer av kongelig blod. Andre, kumenteres at den i virke- ning til EEC. For Høyre og norsk presse denne diskri- mindre land var represenligheten var en flertallsre- Arbeiderpartiet, som begge, minerin~, hvorfor fortsetter tert ved ministre som legagjering. Også Senterpartiet i velgernes øyne iallfall, vil den «allie~t»propaganda? sjonssjefer og de rangerte ønsket gjennom dette valg tvinge Norge inn i EEC så å Cand. Jur. E. Dahl, Oslo I under hertuger.. å få en bekreftelse på at det si uten hensyn til betingel- Som et resultat av den hadde handlet riktig da det ser, må ikke bare selve valg- MORALSK MOT rooseveltske «inflasjon» har tok regjeringsbruddet på resultatet, men også den Knut Sollid har forleden store og små stater nå am EEC. Og Høyre håper na- dårlige oppslutning om val- gjengitt nylig avdøde Benja-I' bassadører spredt rundt turligvis stadig på at velger- get, være et skudd for bau- min Vogts syn på «retts»- jordkloden i tusenvis. Deres ne skal få øynene opp for gen. \ oppgjøret. Der er to andre I rang og rettigheter er fordets folkelige storhet. Ellers har naturligvis den av samme slaget som for-i' blitt usvekket, men deres Resultatet av valget er folkelige irritasjon over den tjener å minnes i' denne for- prestige har sunket på kjent for våre. lesere nå og stadig økende 'Jlloralske og bindelse.. grunn av antallet - og også vi skal ikke komme nærme- kulturelle utglidning i dette Direktør Lorentz Vogt, I som følge av misbruk som re inn på det. Det pussige I land hatt sin betydning for som hadde det alt annet enn I uungåelig har krøpet inn er ~midlertid at samtlige i ~algresultate~. Både ~riste- godt under okkupasjonen, sammen med utvidelsen av partiførere hevdet at de hg folkeparti, og vel I noen I var en av de før:ste til å ta rekkene. nærmest hadde vunnet val- grad også Senterpartiet, har! avstand fra den rettsløshet,. get - kanskje ~ed un~ta- nydt godt av det, mens vi. som går under navn av rettsgeise av ArbeIderpartiet, skulle tro at Venstre på oppgjøret. Fra ham stamsom isteden inkasserte til grunn av DAGBLADET må mer de i denne forbindelse sin fordel alle hjemmesitter- notere seg for det motsatte. I udødelige ord: «Det norske ne. Det ble jongle:t snart Forøvrig må en vel si at I folk lider av selvforherligel. med tallene fra forrige kom- valget som sådant gav ut- se og innbudt martyrdom». munevalg, snart med tallene trykk for økende avstand En tredje som døde forfra stortingsvalge~ to år se- mellom. de. I?enige velgere I leden dag, 'tok heller ikke nere, og strakk Ikke dette og partipolitikerne og par- sannheten med seg i graven til engang - slik som for tistyrene. Et tegn på dette I Per Vogt. Man kan lese seg eksempel for de evig tapen-i er både det økende antall til det i «Farmand». de Høyre og Venstre, så tok! s~rlister fra politisk out- For en del år siden levet man det dårligste galluptall' siderhold og den organiser- der i Christiania (dengang) til utgangspunkt for en sam-i te manipulering med valg- en lagmann Vogt, som var menligning. C?g dermed had- listene som ma~ge s!ede! kjent for sin usvikelige rettde da alle seiret. T har skapt kaos l partipoh-1 sindighet og sin ureddhet til Et annet trekk ved parti- tikernes beregninger og for- å hevde den. Han kaltes førernes kommentarer til mynderi. Den menige velger I mann og mann imellom dervalgresultatet var den 3;,lm.e- ønsker tydeligvis større inn- for kun «Lagmannen». Det ne frykt for overhodet a til- flyteise på personvalget, for er hans ånd som går igjen. Spionasje drives fra eksterritorialt område, med periodiske skandaler og utvisning av de skyldige, bilovertredelser blir begått dekket av diplomatiske rettigheter, diplomatisk brennevin, kjøpt billig avgiftsfritt blir solgt videre illegalt for fortjenestens skyld, diplomatbaggasjen blir leilighetsvis brukt til å smugle valuta, verdier og sigarer i kommersielle mengder. Slike hendelser ville ha vært nesten utenkelig før president Roosevelt falt for prinsessen og laget floke innen Corps Diplomatique. denskrigs varighet 10. september 1940, var hennes frykt forståelig. Enn videre kan hun, som svenskfødt prinsesse, niese av kong Gustaf V og av kong Christian X, og svigerinne av kong Leopold, godt ha regnet med at Tyskland ville akseptere lille Harald (dengang 4 år) som monark med henne som regent. Rådet Roosevelt henne til dette? I så fall kan hun og Roosevelt neppe ha ment at Norge som stat fremdeles var «i krig» på det tidspunkt. Under alle omstendigheter var det ingen ny tanke. Unni Diesen, datter av den norske kommanderende admiral (Sir) Henry Diesen og sekretær hos utenriksminister Halvdan Koht (lo. april - august 1940) avslører i sin «Kvinne i krig (Cappelen, 1965): «Stockholmsgruppen har faktisk i dag (22./ rådet regjeringen (i eksil i London) til å gå av, Kongen til å abdisere midlertidig og at Kongen eventuelt skal overlate makten til et 'Riksråd' og da bare 'for the duration of the war' juni. En ny dag, og nye bekymringer. I dag er det særlig Kongen og Kronprinsen som har fått ubehagelige meldinger. Fra Stockholm kom det et telegram fra Kronprinsessen, som fremdeles oppholder seg i Sverige med barna, om at folk der har foreslått henne at hun skal reise tilbake til Norge. Så skal prins Harald bli konge under en formynderregjering - Mowinckel og Frihagen mener at man bør be Kongen og regjeringen tenke nøye over dette forslag til å sikre 'Norges uavhengighet' som de sier - -» (Sidene ). Så Roosevelt og kronprinsessen må tilgis at de neste år trodde at Norge forlengst hadde opphørt å være «i krig». Når alt kommer til alt, så var «Stockholmsgruppen» som Unni Diesen nevner på side 95 ingen «quis- legge EEC-spørsmålet noen ikke å si all innflytelse, iall- O:H. Kanskje vennskapet mel- linger». De var: betydning. Selv SenterParti- fall når det gjelder kommuet forsøkte å bagatellisere nevalg. lom Roosevelt og kronprin- J. L. Mowinckel, tre gan den - kanskje ut fra hensy- Men, naturligvis vil intet net til den fremtid da dette av dette øve noen umiddelspørsmål ikke lenger teller I bar innflytelse på fremtidig i norsk politikk. norsk politikk. De norske For alle andre er det imid-i partipolitikere er altfor lertid åpenbart at nettopp hardkokte til å la seg influ EEC-spørsmålet spilte en av- ere synderlig av hva velgergjørende rolle. At det var ut-i ne mener så snart valget er slagsgivende for Senterpar- avgjort. De vil sette seg godt tiets sterke fremgang, sier I tilrette på maktens hynder seg jo selv, eftersom det ik- inntil neste valg nærmer ke er rare greiene partiet I seg, for da å styrte frem ellers har å fare med og dets med nye løfter som ikke holtidligere statsminister, Per des og kaffebesøk hos vei Borten, vel ikke står syn- gerne de gir en god dag i. derlig høyt i folks øyne efter Skal det monne noe, må. at han lot seg bondefange det nok et, alvorligere opp- I VI OPPFORDRER alle som er interessert i nøktern historieskrivning til å sende inn aviser, klipp, bøker, dokumenter m.v. som kan belyse tiden fra 1930 og senere til INSTITUTT, FOR SAMTIDSHISTORIE sessen også hjelper til å for- ger statsminister, som var klare at et budskap fra hen- blitt valgt av Nygaardsvoldne, som sies å ha blitt bragt regjeringen til å hjelpe Haavidere av den tyske ambas- kon VII og KOht under forsadør i Washington DC i handlinger med den ty:ske 1941, fant veien til arkivene minister, dr. Curt Brauer, i i Wilhelmstrasse. Ifølge den Elverum 1. april. tyske krigshistoriker Wal- Anders Frihagen, hanther Hubatsch sa meldingen I delsminister i Nygaards- I at hun ønsket å vende til- VOldregjeringen, bake til Norge, (se forrige I J. Herman Wollebæk, Tostrups gt. 29:"'- Oslo 2 "' nummer) blant annet for å norsk minister i Stockholm, rør til enn de plask i den beskytte prins Haralds ret- utenriksråd Jens Bull, politiske andedam som tig-heter. sendt med særlig oppdrag kvinneaksjoner, miljøvern- På bakgrunn av at stor- til Stockholm ved krigsutlister og SUF-boikott kan tingsmajoriteten var stemt bruddet 1940, som «Hvem lage. I for å avsette det norske er Hvem» (1948) sier. Da Politieus kongelige hus for annen ver- (Forts. sut, 7)

3 LØRDAG 9. OKTOBER 1971 FOLK OG LAND SIDE 3 FOLK OG LAND UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 'i Redaktører: ODD MELSOM, ansvarlig "' l I Na lå.. vi l Hitle... naasical De anonyme Fra Østerrike kommer nyheten om at man akter å gå igang med å lage en musikk- Jeg vil idag ta for meg en de som vant krigen, enda det film om Adolf Hitler _ selv- stor gruppe mennesker, i nu til det kjedsommelige har I følgelig med amerikanske dette land, dvs.: En stor del blitt dokumentert, at Norge ALEXANDER LANGE penger. Det er en fyr ved av de forfulgte, de som fra som stat, ikke var i krig i navn Gtinther Rupp (28 år) 1945 og utover ble straffet, det hele tatt! H - I- k - f b som står for det hele og tu~turert, ruinert og ære-! Så har vi velmenende sjedreiebok n f l" 11 skjelt. En del av disse, har ler som Vera Grønnlund og Jern Ige rlgs or rytere rede me~ 23 ~[~e~~g~~n ~y~: riktignok stått brast og fast lektor Hoaas. De er utvil..,. ke originaltittelen er «Die på sine s~ndpunkter, de Har somt modige, med sine me- VI har tidligere her I bladet omtalt høyesterettsadvokat I Hitleroper» og vi kan så le- hevdet sm rett, og påtalt ningers mot. Men når først Annæus Schjødt jr.'s bekjennelse i Simon Wiesenthals bok vende forestille oss hvordan uretten og kjempet for sin nevnte i artikler bl. a. i Folk «Solsikken» om at de frivillige norske flyvere i britisk de!te ~puset, ~aser~ på en sak. Jeg beundrer og ærer: og Land hevder sin store tjeneste under annen verdenskrig begikk åpenbare krigs.l «historie kommer til ~r8;, a VIrkelIgheten» arte seg disse. dem vet Hva de best det selv. har kos.tet sympati lige statsministre for enkelte etc., borger- og forbrytelser. Han skrev bl. a.: «- - Derfor skjøt vi på I full hippie-mundur 'frem- Men ikke alle har våget snakker om at det ikke bare alt som beveget seg så snart vi kom over de tyske linjer, stod denne Rupp på det øs- dette. Og det er i grunnen er NS-folk som er forfulgt, på biler og tog _ det var forresten militære mål _ og på terrikske fjernsyn og er- ikke så rart: De ville prøve kommer hun nok litt på sihester, og vanntårn og bønder. Vi møtte ingen motstand klærte a~ han egentlig (om å dysse det hele ned, la det den. Hun har neppe kjent av betydning underveis» dog veldig langt ute) var i gå i glemmeboken. Dette for den form for forfølgelse som.. slekt med Adolf Hitler men å beskytte sin familie, sitt så mange nasjonalsinnede For den som må ha tvilt på den generelle riktigheten av naturligvis mye mer i~t 11"- arbeide, sin forretning. Men nordmenn har gjort! det den norske flyver i britisk tjeneste, Annæus Schjødt, gent. Hvorom allting ~a: jeg er overbevist om at i sitt I Jeg kan nevne en hel rekke berettet, foreligger det nå mere enn en bekreftelse fra en,han skulle iallfall tenke seg sinn er de allikevel nasjonal- i ~om her i landet b,evder seg annen-norsk flyver fra dengang. Det gjelder HeIner Grundt l helt ~nn i Hitlers sted og den sinnet, da den som engamg som forfulgt. Det er biltyver, Spang, som ble kaptein i dette flyvåpnet og er dekorert I musikalske bakgrunnen vil- har vært med og engasjert s~udenter, Suf-ere, rekrutter,. le han forsøke å få Leonard seg i denne kamp, aldri SIgøynere og utese.ilere etc., med ~.F.C. med bar, Krl~skorset med sverd, St. Olavs Bernstein (uttal: Børnstain) glemmer det. Jeg vet det er ~tc. Men dette er mgenting, medaljen med ekegren, Kngsmedaljen og en rekke andre til å stå for, mens Hitler en hel del som har den rette' Ikke mer enn at det må til hederstegn. Altså det reneste juletreet på høyde med de; skulle spilles aven for oss innstilling, og som' ser uret- for å holde en viss orden i mest fremstående tyske krigsforbrytere. I u~jent Dust Y Hoffmann. -!en, men de tør ennu idag samfunnet. Det å bli be- Og når vi trekker denne sammenligningen med tyske I SIkk~rt ~t meget lovende likke en gang hol~e f. eks. skyldt for landssvik i en ulk' f b t å d. i prosjekt, Iallfall økonomisk Folk og Land, tør Ikke være vetid, og å kjempe mot Norrlgs or ryere, s er et med god grunn. Flykaptemen fra l' Vi gleder oss! '. medlem av Forbundet, dette ges land, bli hatet og skydd dengang har efter annen verdenskrig vært plaget av dårlig er heller ikke så rart, bare av det hele samfunn, alle samvittighet _ noe som tjener ham til ære _ og har nå. ordet medlemskap, står for kaster seg over deg, uten någitt ut en bok på Gyldendal. Vi har ikke selv lest den, men ~er! Norge -.hvor man hit mange som et mareritt. Da de, ja du går i en stadig det gis en utførlig omtale i DAGBLADET og vi holder oss tt~l dikke har kjent så meg~t de av ~rfaring vet hvilken angst for ditt og dines liv.... l e norske flygeres bedrlf. behandling de fikk bare for Og det var ikke ugrunnet! hl den. Han h~r Ikke lenger samvittighe~ til å tie, sier,!er i England - har deltatt' å være medlem av et fullt Les likvidasjonslistene i boken. _, Og slik heter det bl. a. om den l DAGBLADET: Il koret og fordømmelsen lovlig politisk parti som N S Folk og Land, les avisrefera-.. over andre krigsforbrytel. D... t~r fra 1945 og utover. Dette «Norske flygere under krigen som fra sin trygge posi., ser. 'kk et er t:sverre ennu Idag tiltross for at du har kjemsjon i lufta slipper bomber over tyske bondegårder, lar I Men, når ~ette hesebles ~er~ ~?e~ me~s:~~~r~~: p~t med, lidd og s:ultet, kuler og bomber hagle over konvoier med sivile flykt. ende sensasjons~ladet, Af ter for disse. Nå i denne g tid gj.ennom 5 harde krigsår, ninger'for å tilfredsstille den mordlysten en soldat blir ;~~rs~~!e~=ker bi!tplpn:'t Vh~' ser vi kampanjer og støtte, pk~e~gpejufovretdet dd u ttrodttde d. d t h. h t t...' r «el og alle slag ko l ' var e re e. Øv opp l, e ar VI ør li e om l etterkrigstidens heroi. ; mefrontorgan» og i en av.. s. mm~a e og Det er en ganske annen ting sering av krigsheltene. I skjedsartikkel om landssvik. s~atlige pe~sj~ner til bl. a. enn f. eks. å bli beskyldt og Den tidligere krigsflygeren HeIner Grundt Spang rø.1 avdeling~n, som det beretter ~~~~f~n~r I~fe å snakke I forskjellig tolket for en baper i sin bok «Den hemmelige kampen» hvordan denne' nå ~ndelig. skal oppløses ef FrontkjemSp~~e er~~m bl gat~ll, som ble kalt «Lek- : ter l det SIste å ha vært le. e,kasje» men dog oppnå sin mordlysten gang på gang overmanner soldaten, tvinger i det aven pensjonert politi. hardt sår~t, og so~ ~elt?k i, gode pensjon, og fortsatt sitham ut på. egentokter. Han forteller om gleden ved å mann, omtaler de dømte kampen I første ImJ.e, I de te på Tinget!, oppleve hjelpeløse menneskers dødsangst i det øye. NS-folk - hvis saksdoku. h~~deste k~amper, blir fort- Eller det å bli nektet å blikk bombene faller. Selvsagt er slike myrderier ulov. menter nå er overført til ;:r i~::~ Jt~;f o~orf~lt~ og kaste sten på Den Amerilige, også midt i krigens lovløshet, men offiserene over. :ke:shus - s~m (~krigsfor- nu komm~t v~se ~~e ~on:~ kanske Ambassade! ser dem fordi de bidrar til å holde kampmoralen oppe.» f~t ere», da rna malet være takket være det utrettelige d ~et f er ~o~ et faktum at. arbeid til Forbundet og Folk e ~em e es går noen Videre fortelles det at senere har samvittigheten plaget For det første vet bladet og Land. r~dt I dette land som kanmange og flere av flygerne har begått selvmord, selvom ind~rlig godt at bare en uhy. Dette har utvil~omt bevir- :~~~d~ø~er «S~Yl~» p.g.a. den det som regel har vært dekket over re liten brøk av de domfeid ket at en del historikere i M d l 6 'll 8: t propa!?anda. Som sagt, vi respekterer folk so~ har slik samvittighet!~eovseorhodket var t~talt for ~ntn- og utland har begynt å G:ini ~ic~:n~~d~ivrinnan,... ' munne mmne om m eressere seg for temaet',. og det er savlsst ikke va~ hensikt a legge sten til samvittig- krigsforbrytelse, og for det Og faktum er at de stort I Men dette har v~rt kommenhetsbyrden, men det er Ikke til å unngå å feste seg ved det annet bør ikke minst bla. sett er kommet til de sam-!ert og satt P~ sm rette plass uhørte hykleri som har rådet grunnen i efterkrigstiden I?ets egen ~edaksjon gå stille me resultater som det har ~ enn~~rekke l Folk og.land. hos dem på den rette siden. Ar ut og år inn har man i I d~rene pa bakgrunn av den vært hamret på og gjentatt m~nhen:;a; s~r det~ l samt presse, i radio, i fjernsyn og i bøker fått utmalt om og om go~~~~.!~e:n~:! o~ ~Oldl ogt Di entt århrekke i FO!k ~g.land! syn opp~;~. e K~~~s s:;tnn~e _. t k k' f b t 'l. VI ar ag,ee ar vært tiet Ihjel og A IgJen ys e rlgs or ry ~ ser, som l svært mange tilfeller frem i vår serie om okkupa. delvis slått bort som v~øvl nony~e mangler riktig inmå fortone seg som de rene bagateller i forhold til det i sjonstidens «likvideringer». og tøys i andre publikasjo- f<?rmasjon. ~r det no~n av den norsk.e flyger beretter. Og når man da samtidig tenker I For at dette var krigsfor ner, inntil nå.' ~l~se, som VII komme I konpå de foreliggende beretninger om de rene mordorgier,brytelser av reneste vann, De gamle jøssinger og eng- v:n! ~e~ ~eg, ~å ~nd ~refra allierte flygeres side over tyske storbyer, somfor ek. :ky n:d!~k:e:~1a:g kan b unåd tt landsfarerte innenfor retts- sjon s~movil ~~sø~~esd~~a!: l fl kt' b D d. e var eg vesen og satsapparat forsø- d d ' sempe y mnge yen res en, sa rna en Sl at «selel'her av soldater som' for å tale I ker jo fortsatt å kl ' ~resen t. Full diskresjon rens justis» ryster en. Mangen en tysk soldat har måttet!lled Dagbladet, ~ar lært opp til den gamle helte~~:. s~~ VII ~elvfølgelig,bli vist. ~orsone med livet' for lignende forhold eller hensleper til.' l kunsten av de ufyselige of- mener jo fortsatt at det var I ØVrig mener Jeg at tiden væreisen i et fengsel. I fiserene, det må være åpen. snart er moden for a~ vi kan.. bart for enhver krype ut av våre «skjul», og Na kan en kanskje Sl at det her dreier seg om en slags'.' Vi har en hel hær av dem I at vi alle kan bidra til å almen hykleriets massepsykose innen de dekadente vest I ~a det sa en gang for alle selv. Men ikke særlig mange I minske uretten mot oss. lige demokratier. Og at det kan være undskyldelig at man bli slutt med a~t snakket om innen de domfeldte NS folks H.H. andre folks kngsforbrytere! rekker. ' (Også en anonym)

4 SIDE 4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND LØRDAG 9. OKTOBER 19'71 FOR UNGDOMMEN Red.: Per Borge menn? Etter foreløpige OPP-I sjon med innskrenkninger, lysninger skal både utlen- arbeidsløshet, permisjoner, dinger og nordmenn be- ikke for situasjonens egen handles likt. Om en slik si- skyld, men for å åpne det norske folks øyne i den Tornerosesøvn det befinner seg i. Da vil vår toleranse overfor sigøynere og fremmedarbeidere vise pari La oss håpe på en sltua- kurs. Lær av Finnland os. se pa venge Men nye Ilektet' fødelt der korp og daude gol og nye heimar reiler leg av grulet, og borni Ipring plj tun att og tindrar i 101 og nye bjørker lyng lin Iong kring huiet. Denne overskrift er meget. tuasjon oppstår vil man se aktuell i dagens situasjon i hv~r l~ngt Ola N~rdmanns når det gjelder arbeidsmar-i solidaritet for fattige utlenked og problemene for de dinger egentlig går!. arbeidsløse. La oss først se på hva som hender med pakistanerne i Finnland. I Finnland hersker det stor arbeidsledighet og regjeringen har bestemt Rart dansk blad I KAMPSANGER FRA DENGANG: I Efterfølgende sang var vel mest kjent i Hedmark. Den er skrevet på en marsjmelodi av Apenes tilegnet Østfold I infanteriregiment. 30.., Marsjtakt.. Apen,a. ~*IHiæ ~\~ ~ It" { I:p:p p;:j :f 1 r' H Fram, ka. - me - ra - ter, fast ogmedryg-genrak! Fri - hets sol-da. ter! Fra,mforvårsto- re sak! ~l J. J. Bon - de og ar - beidsmann, fram i var fyl - king, ~=ISl4=r- -,W ap J oh I; # J op IJ hand i hand, slik som vå. re red - re og - så. vant vårt ~~. ~?fr4dr' J. IrtfLpdWClJ land. Fram, ka - me - ra - ter! Fø - re-ren kal ler at 200 utenlandske arbeids- F'ormål: «Frihedskampens fortsætteise i ånden fra 1940 til takere skal vises ut av Finn og med vikingetidens uforfærdede kampmod» land, av disse er det ca. 100 pakistanere. Pakistanerne svarte med å demonstrere Det kommer ut så mange klart at ingen må få vite for og søke medlidenhet på andre hold. Finnene har til underlige publikasjoner meget om livets og tilværelrundt om i verden, men en sens mening. budt seg. å betale hjemreisen for pakistanerne, men av de underligste er kanskje Det er ingenlunde noen tilden danske «Budstikken», feldighet at fremmedgjørel oss. Vi er sol-da. - ter. Nor-ge,fordeg vi slåss.. t=~ EtAt?! t -~=tt=r ttlp V r ~ I as disse nekter. De vil ikke ha som angir formålet med ut- I sen griper om seg som en tj noe almisse, de vil ha en givelsen å være slik som an- mare og antikulturen piskes jobb slik at de kan forsørge ført i overskriften. frem som det eneste salig- iu J'P p rg]~ p _r ~ ~ )JJ F- seg selv. Men det er umulig En skulle jo mene det var gjørende. Sæd og skikk blir O - vel' oss gyl-ien rødt fla.mmervårt,mer ke fri hdllå få inn i hue på dem at en viss motsetning tilstede I gjort til latter som forakteher, eftersom det jo er den- lige tradisjoner. Vår selvbe finnene har ikke arbeid til seg selv en gang. Pakistanerne har svart med å reise til ne «frihedskampem> fra 1940 stemmeisesrett avferdiges ~~p J. 4!lp 00 til 1945 i vestmaktenes og: som gammeldags nasjonal ~ o Sverige, der de håper på arbeid. Sovjets sold som har ført isme, alt mens vårt eldgamtil de tilstander vi har idag le folkestyre på det nordiske født, og skulderm~t skul-der ryk-ker vi fram sa. støtt. og som nå trenger «vikinge- tings grunnvold med borger- Som kjent er håpet lyse- tidens uforfærdede kamp- nes direkte innflytelse i de grønt. Sverige med sine mod» for å overvinnes. anliggender som angår dem ved dette valget er ikke.; mark, Sverige og Portugal arbeidsløse har sik- Men la nå det være. Det selv og en rimelig medinn- SP's klare framgang eller i viser avtagende befolkningskert en jobb til pakistaner- er sunne tanker bladet ellers flyteise i rikets felles saker AP's tilbakegang, men det. tall. Av de statistikker som ne. Om ikke svenskene kan står for. Det motarbeider bokstavelig talt er blitt en faktum at stemmerettsalde- Bourgois-Pichet la frem, går absorbere disse fattige men- narkotikatrafikken, over- saga blott. ren ved et kommunevalg er det frem at Europas folkenesker, med både dollar og svømmeisen av Danmark Derfor er det så viktig som 20 år. Man vil gi ungdom- tall stadig har gått ned. I DM, så har sikkert en av det med fremmede og kultur- aldri noensinne før å finne men mer å si i dagens poli- Sovjetsamveldet begynte norske folks største forræ- nedbrytingen. Her er en prø- den grunnvold hvorpå vårt tikk. Dette var intensjonene nedgangen i 1958, i Portugal dere, Frich i Røde Kors, en ve på hva bladet ellers står folk, vårt land og vår kultur ved å senke stemmeretts- og Nederland Men i eller annen nedlagt kaserne for: skal gjenreises. Men vi må alderen fra 21 til 20 år. Det den fargede verden, i Afrika på hånden. «Langt, langt tilbake i ti- se oss godt for og gå grundig ser ut til at en stor del av og Asia stiger folketallet Det som.er det essensielle dens morgen, - lenge før til verks, for nidinger lurer hjemmesitterne tilhører I voldsomt.. i denne artikkel er ikke de det var årstall å måle tiden bak hver en krok, forrædere gruppen rundt 20 år, slik at «stakkars» pakistanerne, med, - «dengang gudesøn- i fremmed tjeneste.og skval- de ung~ ~ar forvaitet sitt Då.. lig.. åd? men det faktum at vi går nene levet», som det står drebøtter med en til forbry- pund darlig. hardere tider i møte. Man I skr~vet. i vår- nordiske Edda telse grensende naiv~tet. D~t En av årsakene er kanskje I sommer ble studentenes får arbeidsløshet, man gir og 1 :lj1?i.en, - fødtes det e~ v~r oppgave å fmne,. Ja at dagens ungdom har and- nye hus åpnet på Majorstua. de venstreradikale vann på folk VI tilhører. Klenfmne Nordens folkelige re hovedinteresser enn poli- Man har kalt det «Chateau mølla og man vil få proble- Men hvem er vi? - Hvor-. og kulturelle grunnfjell, tikk. Man kan nevne nar- Neuf». (Et forvarsel om mer med all utenlandsk ar- fra kommer vi? - Hvor går hvorpå vårt folk og vår kul- kotika, latskap (dette er og- kommende tider?). I «gambeidskraft. vi hen - Har livet noen me- tur kan gjenreises.» så en «interesse») osv. Vi le» dager nyttet man Dovre- Spørsmålet blir da om ut- ning? Vel blåst! vil ikke anbefale dagens hallen i Storgt. til å konsulendingene MÅ gå før nord- Dette er de spørsmål som ungdom å uttrykke glede I mere litervis med Øl, og høen rotløs oppløsningens tid,.ette2' valget o.ver hva dagens senile poli- r~ på hjerteskjærende mu- _ krever svar på. Alle har det. tikere utfører, men få den slkk. Der diskuterte man, Månadsbladet så fryktelig travelt med å Høstens kommunevalg.1 (ungdommen) til å gå til I der hørte man på Hartmann FRIHUG- skynde seg og får likevel Norge,;,ar et tap for Arbel- storm på det «slappe» sam- og CC og der så man hvor- Upolitisk og romsynt or. stadig mindre ut av det. In- de.rpartiet o~ H~yre, og en funn vi har i dag, som libe- dan landets fremtidige «eligan for sunn og nasjonal kul. gen har tid til å leve, skjønt s~ler for Knste!lg Fol~epar- raliserer alt. te» studerte. tur, med artiidar om helse- fritiden er mere utstrakt enn: ti og Senterpartiet og til dels Der hadde «Rød Front» og samfundsspørsmål, 'spa-' før. De~ er som.om vi holder også S.F. VeI1Jstr~ hadde og- Den hvite mann dør ut sine utfall mot \«borgerne» nandefylgjetongar,diktm.m. på å miste forbmdelsen med I så en mar~ert tilbakegang. og «borgerne» bare mott. ok Fritt ordskifte om dei mest selve livet for å bli et num- Det som mteresserer mest Tallet på innbyggere i Eu- beskyldningene uten å løfte ulike emne: - Arspris kr. mer i en.maskin. Et system, _..._,.,.,.,._..,._,. ropa tar stadig av, erklærer ~n finger. Der samlet man 40,. Postgiro for bladpengar hvor en liten sammensvoren i Georges Bourgois-Pichet, di- Inn tusener av kroner,på en Prøvenr. mot kr. 2,50 bande av internasjonale Tannlege rektør for det franske insti- kveld til allskens flyktnini frim. toppforbrytere tilsynelaten- M ART I N KJE L D A A S tutt for demografiske studi- ger og der ga man titusener Utgjevar' Erling Seim de har hell med å putte blår Karl Johansgt IV, tilv_ er under en konferanse av av studentenes penger til. K i n ~ i. øynene på folk og slav~-i Telefon demografer fra 30 land. Spe- frigjøringsbevegelser.både i "... binde dem. - Så er det JO...,.,.,..._~... sielt Vest-Ty;skland, Dan- (FONI. IIti,8)

5 LØRDAG 9. OKTOBER 1971 FOLK OG LAND SIDE 5 ALEXANDER LANGE: Okkupasjonstidens likvideringer EN GRUFULL OVERSIKT V år medarbeider G.K. skriver: Hva Hitler bygget sin raselære på En bevegelse med dype røtter i europeisk kultur Den som ikke tør ha re- bok av den katolske jøde dr. spekt for sin egen rase for- Wilfried Daim: «Der Mann, di dette skal være så spesi- der Hitler die Ideen gab.». elt «nazistisk» bør ta sin Og nettopp denne bok viser innstilling opp til ny over- klart at rasetanker og tanveielse. For det var slett ik- ker om ariere og germaneke Adolf Hitler som klek- re har sine røtter langt forket ut dette med rasebevisst- ut for Hitler. het. For den saks skyld tør Vi tenker i denne forbinman vel si at ingen har deise forøvrig med et smil praktisert det med slikt av- tilbake på noe vår gode gjort hell som jødene. Og venn, Oliver Møystad fra EIpussig nok har det også verum fortalte fra sin stuvært jøder som sterkest har dietid i Dresden omkring kritisert Hitler for å ha pre- første verdenskrig. De norket rasebevissthet for ger-i ske studenter besøkte en ølmanerne. I stue, hvor en noe påseilet.i begynnelsen av seksti- gjest som vanlig holdt en årene kom det i Wien ut en svulmende tale om «Vi ger- OSCAR AALL: Fredelig nasjonalforsvar Hvem eller hva den Quet- I (kjøpmennenes) «skipsladzalcoatl - den «hvite gud», ninger av...» - her kom- Da professor Andenæs i _ var, som jeg omtalte i. mer en lengre vareoppramsin tidligere refererte artik- forrige artikkel er det ingen j sing- rene tolltariffen i mikei i «Tidsskrift for rettsvitenskap», opplyste om at som vet. Men det har heller niatyr. Dette lille sitatutingen særlig betydning i den- plukk, samt el! god del and?et va: f?retatt 55 likvider-\ Vi har den såkalte «uav- ne sammenheng. En teori - re uttalelser i samme skrift, mger I bden , be-, hengige hjemmefront», som en ganske plausibel også -\ mener jeg gjør det berettitrakt~t mange dette som et også drev sin private mord- går ut på at han bare perso- get å formode en slik idenendelig tall. virksomhet Her er det nok nifiserte visdommen, på I tifikasjon hos forfatteren: Disse likyideringer var fo- å nevne «O~vald»-gruppa og samme vis som gudinnen Babylon den store skjøge - re tatt av hjemmefronten, og «Silkesnoren» Begge disse Athene gjorde det hos gre- lik Verdenshandelen. ble.betrakt~t som m~tiverte grupper har 'mange, svært kerne, eller Hermes personi- Men tross denne lite vel «krigshandlm~er~>. HJemm~- mange mord på sin konto. fiserte Handel og Ares krig. villige omtale i en utvilsom frontens angivelige praksis. * I vår tids tenkning perso- bestseller har verdenshanvar ved likvideringer: Såkalt undersøkelse, dom og Så har vi likvidasjoner nifiserer man vanligvis ikke deeln her i Norge alltid vært fullbyrdelse! Altså etter de! som ble foretatt av engelsk- på denne måten, og i moder- omfattet med sympati, omutenomrettslige «Hemme- trenede norske agenter. Dis- ne n?rske for~stillinger om t~ent.så langt tilbake som lige lover for opprettholdel- se likvideringene ble fore- opprmnelsen bl Norges stor- historien rekker. Og det er sen av sikkerheten». tatt uten først å ha blitt fo- het, ære og makt er der ingen ikke så rart: Den har skjen- I 1947 kom så en spesial- relagt «Hjemmefrontens person som. svarer.til. de ket os~ korn.og ku~mskaper, artikkel fra Statistisk Sen- sikringstjeneste», som had- mellomamerikanske ll:dian- klereslog litt. k:lstend?m, tralbyrå, om krigsdødsfall. de som arbeidsområde lik- eres Quetzalcoatl. AllIkevel foruten naturligvis kapital, Den summerte opp 65 likvi- vidasjoner av «farlige» per- har vi et begrep - som ru- vesentlig i form av koffardideringer, fordelt på 63 menn soner. Det oppsto en masse v~r med liknende dimen- flå.te, -:- og stundimellom og to kvinner. Her var det gnisninger mellom emi- sjoner, o.g som om.fatte~ epidemiske konkurser. K~rt ikke' tatt med andre moti- grant-regjeringen og de eng- med ~n liknende hysj-hysj- sagt: M~derne KulturlIv. ver enn kort og godt: elske myndigheter av den ærbødighet: Verdenshande- SelvfølgelIg er alt dette kulgrunn. len! turelle innslag, vel verd en «ANGIVERI!» * Den oppfattes imidlertid viss venerasjon. Når vi tar for oss den «il- o høyst non-figurativt: Kan- Men. vi bør avgjort - fra legale» pressen gir den et Sa nevner VI de såkalte, skje noe i likhet med Bøygen tid til annen - ofre en tanhelt annet bilde. Et, grovt «!reelance»-mordene. ~e' under dårlige konjunkturer ke på at den 'en gang, som sammendrag fra denne gir fi.kk ~gså bete~elsen - LI~- og et overflødighetshorn un- et rent tilfeldig biprodukt, et antall stort ca vlde.rm.ger -:- nar ofrene bl- der gode. Allikevel har de skjenket oss Svartedauen. Jeg opererer her hele ti- f~ldigvis blhørte ok~upa- fleste i bokhylla en brochu- Island, som i hine tider sto den med begrepet «Den bor- sjons?1akten. og NasJona~ I re, som gjerne er innbundet i et mindre intimt forhold til gerlige hjemmefronten» og Samlmg. (KvI~ne-mordet l sammen med en rekke and- Verdenshandelen, ble spart de likvideringer som ble fo er et typisk eksempel re bøker til det vi pleier å for denne enorme samfunnsretatt av den. De fleste vet på denne typen mord.) kalle bibelen, - en brochure katastrofe. Vi bør også tenvel, at motstandskampen * - der det for meg tar seg ut ke på at den nu, også som mot tyskerne og NS ikke ble Et samarbeide mellom som forfatteren faktisk prø- et rent tilfeldig biprodukt, drevet under en enhetlig norske og danske mot- ver å personifisere Verdens- skjenker oss narkotika, i front og ledelse. Kommunis- standsgrupper resulterte og-. handelen, og det på en lite ganske rikt utvalg fra hasj tenes «Frihetsråd», for det så i noen likvidasjoner. Dis-! smigrende måte. Det er Jo- til heroin. meste under ledelse av Tor- se mordene skjedde i de til-' hannes-åpenbaringen med Dette er altså litt om hva alv Solheim, hadde også et feller da ofrene som kjente sin presentasjon av «Baby- vi bør. Noe annet er det hva likvidasjonsapparat, selv om I seg truet, rømte; enten til lon den store skjøge, mor til vi gjør. han ikke omtaler det i sin Danmark eller Norge. Med skjøgene og stygghetene på * rapport, etter frigjøringen. den effektivitet som vanlig- jorden» (17.5) - «KjØp- Det ville ikke være riktig (Denne mannen kjenner jeg vis kjennetegner de to lands mennene på jorden er blitt å frakjenne den såkalte og vet hva han går for.) L-grupper, var det derfor I rike av hennes vellevnets «Heimefrpnten» et * (Forts. sije 7) fylde» (18.3) og (18.12, 13) I (Forts. side 6) Il. \ manere». Han talte oppe fra et bord, men da rusen efterhvert seg på ham ramlet han like godt ned og ble liggende under bordet. En av de norske studenter ropte da: «Ober, bringen Sie noch einen Germaner!» Noe som utløste vilt raseri fra publikum med efterfølgende slagsmål. Men, tilbake til vårt opprinnelige emne: Den germanske rasismes røtter. I «Europa-Korrespondenz», som utkommer i Wien, er emnet behandl~t av «Cagob>, som vel er et pseudonym. Vi gjengir: «Det\ står fast at' veien fører over den franske diplomat og forfatter Joseph Arthur Graf Gobineau ( ), som med sitt verk «Versuch tiber die Ungleichheit der Rassen» åndelig forberedte grunnen for den i Tyskland bosatte engelskmann Sir Houston Stewart Chamberlain ( ), der som svigersønn av Richard Wagner i sitt verk «Die Grundlagen der Zwanzigsten Jahrhunderts» manifesterte teorien om den nordiske rases kulturoverlegenhet. I USA ble problemet tatt opp av Madison Grant i hans bok «The Passing of the great Race or the Racial Basis of European History», som i tyveårene fant lovmessig nedslag i, skillet mellom ønsket nordeuropeisk og uønsket øst- og sydeuropeisk innvandring og overhodet forbød immigrasjon fra Asia. Julen 1900 stiftet cisterciensermunken fra klostret Heiligenkreuz, Jørg Lanz von Liebenfeis ( ), i Wien «Ordo Novi Templi» som fortsettelse av den for (Forts. SIde 6) Hitlers beundrede forbilde, Wiens overborgermester Karl Lueger, var et fremtredende medlem i «Guido List Gesellschaft», som var av de første på området germansk overlevering og runekunnskap.

6 SIDE 6 FOLK OG LANn LØRDAG 9. OKTOBER 1971 Hva Hitler bygget Fredelig nasjonalforsvar -- (Forts. fra side 5) I herr von Sebottendorf i år (Forts. fra side 5) loss sin hånd! Inntil da had-. meværende, la oss kalle det, 700 år siden i Vienne i 1912 sin «Germanenorden» 'visst nasjonalt innslag. Selv' de hollenderne hentet trelas-i- det Biotopiske Norge - Frankrike oppløste Tem- som i året 1914 kunne gå tii, om )eg nok tror at.navn.et. ten, ~ortrinsvis ved Son i' P~ dei?- ene siden, og det, pelherreordren. På borgen å innby alle små splittelses- i «~elmefrontem>. var litt mis-! Oslofjorden, som de derfor I FmansIelle Norge på.den Werfenstein ved Donau, som grupper og interesseforband i v~sende og at Fmansfr?n~en kalte Son-Water. Navn som annen... Og valgte det.siste. var sete for erkebispedøm-. til et møte i Thale i Harz. En I ville være den helt r~ktige Skagerakk.og Kattegatt er. Etter at den n:e~ biologmet av samme navn ble i år av ordnens hovedformål var betegnelsen. Det var sjøfar- hollenderminner fra denne Isk tenkende QUIslmg had for første gang i histo-' å propagandere for rase- tens Norge, det frai:tende tid.. de avverget <:le verste f~lg~r rien hakekorsfanen heist. kunnskap. Norge som deltager 1 Ver- Det neste betydnmgsfulle som dette feilvalg bar 1 SItt Ordenen fant meget raskt Allerede fire år senere, d~nsøkonomien. denne na- merkeår. for denne sterkt skjød,. kunne N~rge fo.rutbredelse i Tyskland, Øs- høsten 1918, kunne Sebot- sjona.lf~lel~e gjaldt. Saga- økonol!l1ske farvete følelse h~ldsvis uskadd Juble. sm terrike og Ungarn. Dens tendorf gi ordnen sin ende- ~g V.lkmgtId var avskrevet, av nasjonal storh~t v~r 1849, selersfryd på samme sld~n medlemmer var fol~ fra ari- lige form og «Thule Gesell- hi:esa. de mange, ma~ge, da samme navlgasjonsa~t s~m man her var vant til: stokratiet, høye østerrikske schaft» sto frem, et forbund stille arhundrer som gl~k ~le opphevet o~ hele de.t bri- Pa,verdenshandelens og og riks tyske militære og som allerede' straks kan for':lt og bygget opp. det ::)10- tiske verdensrike?l~ apnet Storfmansens. C?g det uten an,dre, som ved inntreden i I bringes i forbindelse med toplske Norge f~r historiens for norsk koffardivirksom- a.t Norge var allier~ med de ordnen ble bedømt ut fra den oppstående nasjonal- morgengry,. ari:undreder het.. tilsvarende, krigførende rasemessige synspunkter. sosialisme. Medlemmer av ~om arkeologien tilla~er os.s. Kort et.ter ~om florisante makter. Paradoksalt nok: Vater Georg, som stifteren dette selskap var bl. a. stif- a ane helt bakover, til IstI- tider: KrImkrIgen Der var en~og langt ~lere ble kalt av sine tilhengere, ter en av den moderne geo- den, - og. lenger ei?-da. Verdens~ande~en rakte atter nordmenn bade -:,om kjemla sin rase- og kulturhisto- politikk, professor dr. Karl For så vidt som disse kret- Norge sm. hand! Pe~gene pet og son: arbeidet pa. de rielære ned i sitt mange- Haushofer (General a.d.), ser reflekterte noe over noen strømmet I~n, folket Jublet tapendes SIde enn på seierbindsverk «Bibliomysti- Hitlers livlege dr. Morell, fødsels datum for Norges I og den nasjonale s~lvfølelse herrenes. kum» eller «Geheimbibel den fremdeles i Spandau storhet, ær~ og I?-a.kt, måtte steg. I o~ for seg SIkkert ~n Men der. flåten.var, der der Eingeweihten.» fengslede Rudolf Hess, der det antagelig bli aret 1651 e~te ~asjonalfølelse på s~tt var det nasjonale hjerte. I et uttall av litterære Fuhrers stedfortreder, vide- da. Englands Lo~dprotector VIS: Bjørnsons berømte sjø- Denne gang k~stet. h~:)vmoskrifter, men fremfor alt i re den senere rikskommis- O.lIve~ Cromwell mnførte na- manns-sang, me~ dens ~lart de~, eller, for a bli I vårt sine «Ostaria-hefter», gjorde sær for tysk rett, Hans vigasj?i1.sakten og derved formul.erte teori o~ kilden s~isserte tankei?-ønster, den han sine forskningsresulta- Frank, den første formann tvang Ilpennom at no::sk tre- for «var ære og var n:akt» triumferende tilbedelse av ter kjent for en bred offent- i NS. Deutschen Arbeiter- last matte frakte~ til Eng- stammer fr!" denne tidei?-' den kulturskapende Verlighet. vereins hvorfra NSDAP ut- land på norske SkIp. Men man rna vel ha lov å Sl: denshandel, en god del me- Nettopp fra disse «Osta- viklet ;eg, og Alfred Rosen- Verdenshandelen rakte De~ var en noe kor~synt, k~n- re: Man ødela den. rettsorria-hefter» skal Hitler ifølge berg, forfatteren av «Myt- skje noe overfladisk nasjo- d~n et san:funn rna ~uf~es dr Daim ha lånt sin rase- hus des Zwanzigsten Jahr- milieforbifldelser med aris- nalfølelse. Det følelseskom- pa. ÆrverdIge rettsprmslplæ~e. Iallfall stammer det av hunderts». pleks begynner å danne seg per, bygd opp gjennom år- Hitler ofte brukte uttrykk Thulegesellschaft, som tokratiet. som B~ofoss. ga. uttrykk for ~undreder. fra. og med Gulaen «positiv kristendom» fra fikk kontakter langt utenfor Para leit med disse beve- ette~ SIste krig I ordet «For- tmgloven Inntil 1939, ble radenne ordens vokabular, og Tyskland, arbeidet i årene gelser ble i begynnelsen av retmngen» ~or~e... sert.. også begrepet «Gottgliiubig» efter første verdenskrig nær tyveårene «Edda-Gesell- Den ny~ mtimitet I den Smk- og r~)vmord b!e ur: som motsetning til sosialist- sammen med alle nasjonale :~~f~~ttstif~~~k~~; (~~~g~~~ nf~ke liasong med det! ~er okkupas~onen begatt pa isk fritenkning. forbund og stiftet selv g o. ale. superm8:rked, ~om I li.sens. Ju~tIsmo~d, plynd~ «Bund Oberland» varmt. av german- og rune- KrImkrIgen gjenopplivet, rmg og kldnappmg satt 1 Nok en milesten i de na-. forsknm~en (Redaktør Wer- vekket en nasjonal begeist- statlig system etterpå. Og de sjonale og rasistiske beve- Under Spartakisturolighe- ner v. Bulow). Som kansler ring med ambivalente utslag. som hadde solgt Norge, for gelser ble likeledes satt i tene ble under rådsregjerin- fun~erte et n:edlem av Ordo Man, skulle etter vår teori flåtens og andre økonomis Wien. Familiaren i Ordo No- gen i Munchen syv medlem- NOVI TemplI, Rudolf. John I vente visse destruktive ten- ke fordelers skyld, også i vi Templi, Guido von List, mer av Thulegsellschaft Gorsleben, som yed sm død denser. De uteble heller ik- handel med okkupanten _ født 5. oktober 1867, gav for- skutt som gisler. efterlot seg d~t mteressante ke: I en nasjonalt preget ju- fikk retslig godkjennelse, _ anledningen til stiftelsen av I sin bok «Bevor Hitler ve:k «Hochzelt der Mensch- bel over velstanden - raser- ja mer enn det: De fikk bor «Guido List Gesellschaft», kam» skildrer Sebottendorf helt».... te man gamle bygninger - gerdådsmedaljer, St. Olav, som godt finansielt fundert' Hitlers forbindelser med Ko~t f~r ØsterrIkes tii- særlig stavkirker og sten-i æresgasjer og høye stillinstilte seg som oppgave å ut- Thulegesellschaft slik: «Det s~u~mn~ til Tyskland ble, og- kirker - over hele landet! I ger! brede Guido Lists skrifter. var Thule-folk som Hitler sa 1. WIen - de~ gamle og I De var jo alles ammen fra En kleinere rettledning til Også hos denne forening I først kom til og Thule-folk a~dri utmattede Jord for na-i «før vi ble til noe». Bare selvbesvarelse kunne intet rekrutertes medlemmene fra var det som Hitler først for- s]onale bestrebelser -:- 2.! skrap altså! Det var faktisk rettsvesen skjenke et folk. samfundets beste krefter. I bandt seg med. Den kom- feb.ruar 193~ «Pan-ArIsc~e, bare en brøkdel av stavkir- Som et apropos til det kun Hi.tlers beundrede forbilde, mende førers rustning be~ Umon» godkje~t av myndig- kene som slapp unna denne ne Arnulf Øverlands hånlige WIens borgermeste~ dr.k~rl stod foruten Thule av den I hetene. Den stilte seg ~om økonomisk pregete nasjona- I ord passet: «Ja, vi selger det Lueger, under hvis reg]e- Thulegesellschaft av Harrer oppgave å forene alle ariske Ile begeistring. de landet!» Men som leserne ringstid i Wien Ring~trasse, stiftede. «(Deutschen Arbei- folk i et arisk folkeforbund Stadig fastere b. andt norsk vet: På det tidspunkt det Hochquellenwasserleltung terverem» og. det. av. Hans I og ~ermed skape d~n eneste nasjonalfølelse seg til Ver- her gjelder hadde han omog bybanen ble bygget, var I Georg Gras.sII~g~r ledede mulige fr0i?-t mot Jødedom- denshandelen. Og på den si- vendt seg, og så med symmedlem av dette selskap. «Deu~sch-So~IalIst1schen mens stadig mere anmas- de der flåten deltok, følte pati på den makabre han- Med sine verker «Die ur-i Pa~~el», hvis organ var sende frerhtre~gen. Fra ~et- man seg som deltager i kri- del. sprache der Ario-Germanen «~unchener-», senere «Vol- te selskap, hvis leder like- gene, uansett nøytralitetser- * und ihre Mysteriensprache», klscher. Beobach.ter». ledes var n~r for~undet klæringer. Hjertet var hos Og hva nu? «Die Rita der Ario-Germa-.Av disse tre kilder skapte ~e?- O:do NOVI TemplI, kom handelsflåten. Dette røber Jeg drister meg ikke til å nem> og «Die Bilderschrift HItler.NSDAP. Ut over de~- 1 sm ti.d også tanken om å seg sporadisk allerede un- gi noe råd om hva man bør der Ario-Germanen», fot: ba- te a~gir Sebottendorf ogsa samle Jøden~ på øya Mada- der Krimkrigen. Klart og gjøre. Men jeg er så freidig re å nevne noen få, arbeidet de kilder hvorfra ~hulege- gaskar for a skape ro og alment tilkjennegitt ble det å antyde litt om hvordan List som en av de første på sellsc~aft. hentet SItt ver- fred. under første verdenskrig: man bør tenk,e. Og jeg vil området den germanske densbilde. Avsluttende må det hen- selvom det lyktes utenriks- illustrere dette med en liten overlevering og runekunn- 1) Fra jødekritikerenog vises til et vesentlig punkt, minister Ihlen å gjennom- personlig opplevelse. skap. Selv om også disse ver- utgiv.eren av tidskriftet i en viss henseende det for- føre en slags norsk nøytrali- Jeg spilte engang sjakk ker senere ble trukket i tvil «Hammer», Theodor Fritsch bindende element mellom I tet. Han klarte det, for- og tapte et turneringsparti. av og derfor bekjempet av 2) Fra herr Class' «Alldeut- alle disse foreninger: I mot-i trinnsvis gjennom en rett- Et nytt noen måneder seneautoriserte vitenskapsmenn, schen Verband» 3) Fra Gui-' setning til den proletarisk-i tidig og ganske omfattende re overfor samme motstanså betyr ikke det noe for do List og hans bøker 4) Fra jødiske verden, hvis grunn-i mobilisering. Som Gunnar der tapte jeg også. Likeså: hans skrifter. Iallfall var det Jørg Lanz von Liebenfeis og lag trass i Jahvetro og rabbi- Knutsen var meget misfor- senere et tredje. Det var ik Guido List og Lanz von Lie- hans Ordo Novi Templi : nervesen, utelukkende var I nøyet med. ke i og for seg forbausende benfeis som - for å nevne 5) fra baron Wittgenberg, materialismen,stammer tan- Okkupasjonen under 9,en ettersom jeg ikke er noen noen - hentet vitenskapen forfatteren av «Semi-Got- keverdnen til de her nevnte annen verdenskrig kan ses fremragende spiller. Men frem på scenen. I ha», som avdekket jødenes ordner. og organisasjoner I som en følge av at Nygaards- det som forundret både Ved siden av disse to for- innflytelse på kuf\st og vi-i fra et idealismens verdens- vold-regjeringen fant å måt-i ham og meg og våre felles eninger dannet Rudolf Frei- tenskap såvel som deres fa- bilde.» te velge mellom det hjem- sjakk-venner var at jeg sta-

7 LØRDAG 9. OKTOBER 1971 FOLK OG LAND SIDE' Likviderin;:ene Da. Roosevelt skapte - - (Forts. fra side 5) i sin spesialartikkel antallet 15. Domsutskrifter. \ (Forts. fra side 2) såre enkelt å «effektuere be 65 - fordelt på 63 menn og! 6. Dagbøker. Wollebæk døde (24. oktober stillingen». 2 kvinner. 7. Etterlatte papirer, og i en! 1940), ble Bull charge d'af- * Punkt 3. del tilfeller, dertil høren- faires i Stockholm - ikke Så har vi tilslutt de primi- Kommunistenes mot-de fotografier. minister før Det tyske tive, vinningsbetonte mord. standsbevegelse hadde så 8. Tilståelser på dødsleiet. press på Sverige avtok da Herunder kommer mord på I mange L-grupper, at det er 9. Notater som er ført på og alliert innflytelse virket enkeltpersoner, familier og i meget vanskelig å få noe ek- mordstedet av de impli- mere effektivt. Slik ble fagrupper av mennesker. Det sakt antall, men etter deres serte. saden at the Royal Norwernest kjente eksempel her eget utsagn og de pub lika- 10. Dokument-sammendrag gian Government in Exile reer drapet på ekteparet Ja- sjoner de utgav under okku- som har tilhørt Under- presenterte en suveren stat, cob og Rachel Feldmann. pasjonen, skulle antallet lig- søkeiseskommisjonen forsterket. Denne grusomme forbrytel- ge på ca Skulle det an- for Den unormale status til sen, ble av de «gode» norske tallet være ukorrekt, så vil 11. Et lite p.m. fra den mili- the Royal Norwegian Gomyndigheter, i 1947, d.v.s. i denne formen for skryt stil- tære undersøkelseskom- vernment in Exile ble også Eidsivating lagmannsrett, le store deler av deres form misjons rapport. (Den demonstrert ved det fortvelsignet med en blank fri- for «motstandskamp» i et fikk jeg lese, men ikke satte nærvær av den norske finneise. (Rakkestad her- underlig lys. ' skrive av, hjemme hos ~egasjon i «Vichy»-Frankrike redsrett ga en bitteliten be- Punkt 4. en nå pensjonert offi- 1 august et område tinget dom etterpå for «un- «Uavhengig hjemmefront» ser.). hvor briter var «Enemies derslag» av ca kro- - -opererer med antallet 12. Nevnes bør vel også en under the Act» ifølge britisk ner.) 65, merkelig nok det samme del av de papirene som lov. * tall som Statistisk Sentral- det tyske SS ikke fikk Denne uregelmessighet Jeg vil i fortsettelsen, ope- byrå. brent, samt noen noter ble ytterligere illustrert i. rere med det til nå kjente Punkt 5. om de norske snikmord. Stockholm i september -40 antallet likvidasjoner. Det Engelsktrenede norske Disse siste var skrevet gjennom statsråd Arne Sunoffisielle antallet stemmer agenter foretok likvidasjo- på tysk,' men jeg klarte des opptreden. Han var ikke på et eneste punkt. Om ner i et antall av ca. 26. å få dem oversatt munt- medlem av eksilregjeringen. myndighetene har gjort seg Punkt 6. lig. Unni Diesen skriver: skyldig i bevisst, eller ube- «Freelance-avdeling» 13. Obduksjonsrapporter på visst historisk forfalskning, har jeg ikke noe eksakt an- tysk og norsk (I likvida- «Allerede før jeg reiste fra er ikke denne artikkel et fo- tall på, men etter de opp- sjonstilfeller). England (4. sept. 1940) hadde rum for. lysninger jeg sitter inne det vært forsøk på å få utlevert Min mening er som før med, skal antallet ligge på Det finnes også aildre kil- norske skip som lå i Sverige. nevnt, å gi en oversikt over mellom 65 og 80 mord. Her der, men dels er de ikke helt Det var tyskerne som presset på antallet likvidasjoner og de kan dokumenteres som sik- pålitelige, dels er det ikke I Administrasjonsrådet for å få ken hadde vært drøftet mellom Sunde og Stockholmsgruppen under hans opphold i Sverige. Av legasjonen i Stockholm ble det hevdet at Sunde hadde gått med på denne ordningen før han reiste tilbake til London september må ha vært meget dramatisk. Da Trygve Lie fikk kjennskap til det som had~ de foregått, ble han rasende og sa at han ikke ville være statsråd når Arne Sunde traff avtaler i hans saker. Sunde henviste til noe han hadde sagt i et regjeringsmøte tidligere på sommeren - om at det gjaldt å styrke administrasjonsrådets stilling - - Dette hadde regjeringen da stort sett vært enig i, Sunde hadde derfor ment at han kunne anbefale et slikt skritt som kompromisset med skipene - - Det har nok gått livlig for seg, for Sunde måtte tilstå at han hadde fått kjennskap til meget i Stockholm som han ikke hadde fortalt sine kolleger i regjeringen. Han hadde lovet sine kilder det!» (Sidene 177 og (Uthevelsene er av oss.) Svenskene tenker visst på å rekvirere skipene for egen regning for å slippe ut av knipen», tilføyer Unni Diesen i oktober (side 183). grupper som disse faller un- re 53. nødvendig å benytte seg av kontrollen over denne tonnasjen. der. Punkt 7. disse. ytterligere kildeanvis- Administrasjonsrådet hevdet I september 1940 synes Punkt 1. Et samarbeide mellom ninger skulle ikke være nød- overfor legasjonen i Stockholm I det som om ikke engang the norsk og dansk hjemme- vendige. at man trengte skipene -for -.a Royal Norwegian Govern- Professor Andenæs opere- front resulterte i 7 likvider- sikre tilførslene til Norge - -I ment in Exile var enig om å rer Punkt med 2. antallet 55. inger. Disse ble foretatt for på Jeg motiveringen vil ikke komme for denne inn I september hadde rådet på nytt være «i krig». Ellers kunne St t t' kst lb å h det meste i avsidesliggende flodbølge av mord og vold. presset på legasjonen i Stock- I' neppe dens medlemmer og a IS IS en ra yr, ar h l f o strøk eller fra bakhold i bes- Men jeg vil helt kort få nev- o m or a fo a ta k' l 9 s k' lp - - represen t an t er 1. Stockholm te gangsterstil. ne, at også det offisielle tal- Regjeringen i London var ikke ha overveiet å anbringe 9 dig slo dem som slo ham' Punkt 8... let på'likviderte kvinner, er blitt spurt og hadde ikke fått verdifulle skip under tysk Jeg grunnet på fenomenet Gruppen: Vmmngs- eller, ukorrekt. Det nevnes at det noen beskjed til tross for at sa- kontroll. Heller ikke ville og fant ut at han på for-' rovmord pa tys~e og norske ble drept 2 _ to kvinnelige den svenske regjering ha skjellig vis, bl. a. måten å I enkeltpersone.r, Jøder - NS-, «angivere». Det var det he- overveiet å «rekvirere» 9 føre seg på og tale på _ menn. og -kvinner. kom~er le. Men det virkelige _ iall- om, eksempelvis, at mannen norske skip hvis den hadde hadde adskillig likhet med opp 1 et foreløpig ukjent fall det som det under riå- blir bragt hjem som lik, ment at the Royal Norwegiet nevrotisk vesen, man tid- Sluttd-tall, måen J stabnser mr ed I værende forhold er mulig å ~l:~omhpå ~~:ptpe~vfora~ul~~~ ~! G~vper~;~~t~n ~!le n~~~ ligere stadig hadde frem- mor ene p ~co. og a- komme fram til- er, at det holdt for meg som en bety- chel FeldI~J.aD? 1 spissen, på under okkupasjonen ble be- nene på henne. (Dette skjed- ske stat eller Norge som stat delig kulturpersonlighet og et foreløpig SIkkert antall av gått 29 mord på kvinner. de etter frigjøringen.) var «i krig». I virkeligheten som jeg derfor i årevis var Dessuten 9 barn i alderen Jeg kunne fortsette i det var «Stockholmsgruppen», blitt tilholdt å behandle 4-16 år. I forbindelse med uendelige med ting som vil- Sunde og den svenske regje- Skulle vi summere opp d 29 k. le få Martha Steinsviks «Fri- ring enige med «regjerings- «som et råttent egg» - for denne 8-punkt listen ville vi e vmnemordene, fore- modige ytringer» til å virke møtet tidligere på sommeå bruke en litt respektløs komme til det forferdelige I kom det før «henrettelsen» som et barneblad, - og kan- ren» i at administrasjonsvending. Jeg arbeidet hardt, antallet _ 360. Dette antal- I f~nt sted. i 13 av tilfellene, skje gjør jeg det. rådet var den de facto regjei enero~ med z:neg selv, på let er heldigvis ikke helt simpel, hjerterå voldtekt. Denne sommeren har gitt ring i det okkuperte Norge å detromsere. dls~e selvøde- korrekt. De forskjellige m- En 14 års gutt ble skutt meg tid til å sortere og ord- under internasjonal lov efleggende eri~drmger.!let gruppenes ofre, figurerer soz:n ~t ubehage~ig vitne og ne notater av forskjellige ter den totale kapitulasjon lyktes. Og da ~eg 4. og SIste hos de bolde «helter» som 3 JødIske barn I alderen 4 slag, og det jeg har lest har 110. juni gang møtte mm motstander et slags «Tordenskjolds SOl_I til 11 år forsvant i' Østfolds flere enn en gang fått meg Kronprinsesse Martha var ~ar. det slutt på. de s~lv~or- dater». Men etter de lister grensetrakter høsten til nesten å gi opp; men bare I derfor i sin fulle rett, legalt, eriske trekk Jeg tidligere som foreligger, og hvor det I Det har i alle år etter «fri- nesten. moralsk og som mor når' ~adde ~ppvartet med. Og har vært mulig å foreta en gjøri!lg~n~>, vært kutyme ved Anklagene fra flere hund- hun søkte å redde det nor Jeg van.. noe så nær korrekt oppstil- alle Jubileer, å ta fram «na- re dre te menn kvinn o ske dynasti ved hjelp av l ~:r nytt~; ~et!kke å be- ling, vil det sannsynlige tall zistenes redselsgjerninger». barn ~orgen og savne~r fr~ prinis Harald - og som det t s ukke seg ll'k gj~~e andre på likviderte ligge på 310 til I. hundre-tusen tilfeller h~r de etterlatte har fått meg synes var også president re.. En s l revisjon had VI lest om eksempelvis. o ' Roosevelt eni i det de Jeg selvsagt foretatt etter * «mordene» på de 34 etter ti.l a sve1e eden oz:n aldri å Alle de sen;re kra~ om at hvert nederlag. Men der er likvideringen av Martinsen i gl o~p ette arbeidet! Vel «Nor e var i kri fra 9 a ril så m~nge måter å tape et Mine kil~er er følgende: februar Hvor har vi ~~e;e~ få~t s~~o;yme tele il 8. mai 1945» '(J~ C. slag Sjakk på HemmelIgstemplede rap- lest om mordene på kvinner d t '11 g e Je er om fat Hauge) er således undergra- Bare detroniseringen av porter som gikk Oslo- og barn? Ektemenn, som e ~I ~ være sunnest or vet Monarkiet i staten Normotstanderens forbundsfel- Stockholm-København ennå i dag Over 26 år etter r~g a gl meg og slu~te mens ge ~ar ute av funksjon det l~ i mitt ege.t sinn bød mu- tur-retur. raser ove'r' redselsregimet i ~ en er god: Men d.lsse skal samme var autoritete~ til hghet for seler. 2. Dødslister over falne maidagene 1945, kan fortelle ;I~ det ~nkle, spikerfaste «Kongen i statsråd» den. Og den konklusjon.som fro.ntkjempere. om voldtatte hustruer og a um - konstitusjonelle kild~ for gjenstår overlater Jeg til le- 3. AVIsenes lister over an- døtre. - De kan fortelle om JEG GIR MEG ALDRI! norsk suverenitet. Internaseren,selv. m~ldte dødsfall. ting,. så hårene reiser seg i Vennlig hilsen sjonallov hadde overtatt. Oscar Aall 4. Skifterettsdokumenter. gru. Hustruer kan fortelle G.K. H.R.

8 skal Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 9. OKTOBER 1971 Spekulasjon (Forts. fra side ]) I ne til bestilling at 1. oktober kom boken «Gestapo» og «ny uavkortet utgave oversatt av Leif Toklum av Sven Hazels 'verdensberømte roman: Døden på larveføtter.» DET FINSKE WAFFEN-SS I te bli alvor av frontsoldat- humant vis ikke om lus, de: res en vri med ammunisjo- Det anføres om den før-: TALER : pensjonen også for de finske heter «pendiculus humanus,nen. Bare hvert tredje skudd ~te av disse bøker: «Bokel! I For kort tid siden kom' SS-folkene. * capitis» og er en følge av de,\1 være skarpt. Det første mgen tysk forlegger våget a over 200 finske tidligere SS-I milit~re myndighetenes ef- skal kun være en løspatron) trykke.», soldater sammen til konfe-, tergivenhet overfor visse' det andre en gasspatron - Det forundrer oss ikke at ranse i Tampere (Tammer-' SEX-OLYMPIADE.. mote gale hårfet~sjister. El- og så: pang! Og dette er intyske forlag holdt sine fing- fors) for å markere 30-års-1 S~v par fra fors~jelhge:!er som general~nspektøre~ gen fastelavnsspøk men det re langt borte fra disse fan- dagen for sin avreise til nasjone.r er samle~ 1 ~ew 11 Bundeswehr.sler det: VI rammeste alvor, forsikrer tasifostre som lett ville kun- f t D del av York til verdenshlstonens I må ta hensyn til de vekslen- vår tyske kilde. Forslaget er ne bli gjennomskuet. Og det den ron nesten en. e 1 var 500 mann en ster- f ørs t e S ex-ol ympia. d e. Ddt e e mo t' k t f l't' t ~re mnger: sogar omme ra po 1 le s later også til at norske for- ke fim;ke frivillig-kontingen- syv parene er håndplukket I Hv~ gjør man sa med ube- fagforening i Oberfranken, lag gjør det samme. Riktig- ten som med Waffen-SS ble fra 47 anmel~te par, efter hagehghete?e? Beor~rer, hvor vi antar det er kommet nok har både Dreier, Gylden- satt å Kaukasus-avsnittet, at man behøng ha?-de gran- man ~årk~ipp og ser til at inn en venstreforvridd «idedal og Romanforlaget tidli- unde~ den Annen Verdens-I sket ~eres prestasjoner un- det b~lr.gjennomført? Sel:r- alist» som på denne måten gere gitt ut noen av Hazels kri. Med sine am le ordner I der dlvers~ «prøv~øvelser». følgelig Ikke -. det ville J? gir sitt bidrag i klassekambøker - man er jo svake her og ~restegn blret åpent på! I ekspertjur~en SItter for- vær.e et sl~gs tilbake~all til pen mot «fascistpolitiet» og i landet for hets mot det brystet vedtok de å samle, u~en den kjente Playboy- nazibarbanet. Man dlskut.e- et ellers håpløst Establish Tyskland.som var, men nå inn midler til et monument I Sjefen Hugh Hefner en psy- rer først lenge hva slags ti~- ment. Hvorom allting er, i har nok disse forlag gitt Ha- over sine falne. SS-kamera- I kolog ved navn Arnold Sll- takk man kan treffe.uten ~ vårt kjære Bayern erklærte zel og hans «verdensberøm- t kl t t d t b o bermann fra New York. Det s ade «soldatenes» mtegn- de lokale politimyndigheter te bøker» på båten. Som ut- der, ~g e~ ær e a «~o ;o~ forlyder intet om hvilke tet. Derefter blir det - med at de anså det hele for udisgiver opptrer iallefall et 30er s ap de somboptpsl' V «grener» der skal konkurre- tillatelse av tillitsmennene kutabelt tøv, og forsikret at ar Sl en er u ry elg.» 1- helt ukjent forlag som kal- dere krevet de at de nu måt- res dl' kl' t 1, men o larpremiene er - Ippe.4 cm a~ de lang- de ville fortsatt skyte efter ler seg «Bellum». høye. raggede. VIdere blir det be- kriminelle med godt gam- Vi har foretatt visse un- * stilt hårnett i et antall av meldags bly. dersøkeiser og det viser seg hos intendanten. * at det ingenlunde er et norsk er seg om selvopplevet sam- «TILBAKEKALL KRIGS- Vår kilde opplyser at den forlag, ikke engang et dansk. tidshistorie. FORBRYTERDOMMENE!» nye hårparolen i Bundes- SPEER PÅ HEBRAISK Noe det intet sies om i Bok- Forfatteren kalte seg til å Den amerikanske advoka- wehr skal være utarbeidet Den omvendte rustningsministerens erindringer er centralens reklame. Bellum begynne med Hassel, men ten Owen Cuningham, som aven professor Ellwein, forlag vi'ser seg å være fru ble efter hva vi hører i en. som er ansvarlig for utdanl sm tid forsvarte den ja- nu også utkommet i Tel Dorthe Hazel, med adresse prosess fradømt retten til å panske generalstabsjefen neise og oppdragelse i det i Barcelona. Når det gjelder bruke dette navn. Det har Hideki Tojo under «krigs- tyske fgj"svaret. At hans to den oppgitte oversetter har også vært hevdet at han i forbryter»-prosessen i To- nærmeste medarbeidere er vi ikke kunnet lokalisere virkeligheten var tysk agent. kio, har nylig, på bakgrunn statlig attesterte militærnekham. Det får nå stå ved sin verd, av demokratenes egen frem- tere, hvis sluttmål er Bun- Denne nye dansk-tyske men kan vel kanskje ha ferd under sine krigs opera-?-eswehrs endelikt, adderer samtidshistoriske kollega spilt en rolle når de tre sjoner _ bl. a. i Vietnam _ JO bare ny forståelse til det av Skodvin med flere har nevnte norske forlag nå har krevet at dommene fra hele. gitt ut en lang rekke slike sloppet ham som en varm Ntirnberg og Tokio må til- Vi for vår del vil bare sluthetsbøker og det later til potet. bakekalles. Disse dommene te oss til koret, når Deutat han akter å fortsette med Det er vel dessverre også er idag verdiløse som pre- sche Wochenzeitung skriver det. På nor,sk er hittil kom- her i Norge marked for en sedenstilfeller. Eller på godt «Der Fortschritt marschimet «Gestapo» - «Døden på fortsatt hets mot det Tysk- norsk: ' dødsdommene i ert...» larveføtter» - «De fordøm- land som gikk under i annen Ntirnberg og Tokio var justes legion» - «Likvider Pa- verdenskrig, og det må da tismord. * ris» og «SS-generalen». Fle- naturligvis også være spillere av dem kan man se ut- rom for den fri fantasi. Men De bundestyske tiltakene SKREKK FOR STÅLHJELMEN stillet i bokhandlervinduer. det skal ikke seile under DE SKAL FORSVARE OSS for å få sine soldater til å se Den iherdige skribent, skinn av å være samtidshissom gjør slike gode forret- torie, utgitt på et norsk an Den alminnelige soldatis- blir også ellers latterligere snille og demokratiske ut, ninger ~ spesielt i Frankri- svarlig forlag, når det i virke skal det være stor rift keligheten dreier seg om myndere og beskyttere, ame- representantene har greid å ke.fremferd hos våre for- og latterligere. En av SPD efter denne «samtidshisto- spekulasjon i oppfrisket rikanerne, gir. underti~en få forsvarsministeren til å rien» - oppgir å ha vært krigspropaganda uten histosoldat på tysk side i annen risk verdi, med spansk for Som f. eks. nar det amen- elsen av nye rekrutter får megen grunn t!l bekymrm~. vedta følgende: Ved mottagverdenskrig. Han har dansk lagsadresse. kanske ~orsv~rsdepartemen- ingen av deltagerne i mottet?ekjentgjør at ~ntallet tagelseskommandoen lov til mor og tysk far og var na- Og vi synes også Bokcenturligvis truet til å gå inn i tralen burde holde seg for av tilfeller der amenkanske I å være iført stålhjelm. Nei, Wehrmacht. Hvor riktig dis- god til å distribuere dense opplysninger er, har vi slags til godtroende og dårre 1 Yletn~~ har ford~blet Ile de nye hårnett ene på den sol~at~r går løs på hverand- det ville jo være synd å skju seg SIden Ifjor. I 209 tilfel- måten' ler hadde man hatt sam-. menstøt mellom mannska- * per og offiserer, der det MER DEMOKRATI blant annet var blitt kastet I TYSK POLITI ikke kunnet kontrollere, lig orienterte norske bokmen storparten av det han handlere. beretter er iallfall fri fantasi. Det må det jo også være når hans militære karriere i virkeligheten bestod av at For uug-domtnen han deserterte allerede i -41 (Forts. fra side 4.) håndgranater. 34 mann var blitt drept på denne måten. og slapp fra det med å bli Pakistan og Sør-Afrika, men * anbragt i et strafferegiment. noen frigjøringsbevegelse i, o Det han eventuelt opplevet China og Sovjet trenger man \' UNDER HARNETT OG HJELM der gir selvsagt intet inn- ikke. For første gang i den tystrykk av livet i en vanlig av- Jo, penger kan brukes til ke armes historie har det deling. Og det gir neppe no- så mangt. Man kan støtte vært påkrevet med avlusen kunnskap om Gestapo, I Nasjonal Ungdomsfylking, ning av aktive tropper i Pa,ris og SS-generaler, spe~ Postgiro og støtter fredstid, og - vel å-merke sielt ikke eftersom han jo. dermed en liten bevegelse - mens de ligger godt og ikke var i Waffen-SS. Det er ~ med studenter og andre :som behagelig i sine respektive altså ren svindel når det gis f vil kjempe fqr et bedre Nor- kaserner. Selvfølgelig snakutseende av at det her drei-, geo ker man på demokratisk og I motsetning til sine nor- I ske kolleger er de tyske politimenn utstyrt med skytevåpen. Det var alltid slik, både før Hitler og selv efter Men nu skal det tydeligvis settes i gang en utvikling som kan bringe forandring i dette beklagelige forhold. Imidlertid akter man å gå lempelig frem og i første rekke la alle Schupo' ene få beholde pistolen til Aviv, og i sin botferdighet har Speer stilt alle sine inntekter i den forbindelse til disposisjon for «Aktion Stihnezeichen», en organisasjon som på vegne av alle botferdige tyskere reiser rundt for å gjøre det godt igjen. Med et samlet salg på snart en million eksemplarer bare i USA og Tyskland, turde vel den gode herr Speer snart være den rikeste meaculpisten av samtlige sådanne fra den brune æra. ANNELIESE P AROW TANNINNSETNING Trondheim Gisle Johnsonsgt. 5 - v/lademoen kirke - Voldsminde FOLK OG LAND Kierschowsgt. 5, Oslo 4 Telefon Boks Sagene Ekspedisjonstid: Tirsdag til fredag fra kl. 1 til kl. 1 S. Mandag og lørdag holdes kontoret stengt. Redaktør Melsom kan bare påregnes truffet efter forutgilende avtale. Abonnenmentspriser: Kr. 50,-- pr. år, kr. 25,-- pr halvår i Skandinavia. Utlandet kr. 30,-- pr. halvår. I nøytralt omslag innenlands: Kr. 60, pr. år, kr. 30,-- pr. halvår. Bruk postgironr. : Løssalg kr. 2,-- Utgiver AlS FOLK OG LAND daglig. Derimot skal det gjø-

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner.

Boka fokuserte på det praktiske; hvordan vi kan vise konkret nestekjærlighet i møte med våre medmennesker i alle slags situasjoner. 5. s. i treenighetstiden. Prekentekst: Jer 23,16-24 For noen år siden ble det laget en liten bok med tittelen «Hva ville Jesus gjort?» Den handlet om et ungt menneske som bestemte seg for at han i alle

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer