PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1"

Transkript

1 PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

2 BYDEL VESTRE AKER Befolkning jan sykehjemsplasser benyttes 22 kommunale barnehager 59 private barnehager Befolkningsprognose 2015 ca Budsjettramme for bydel Vestre Aker 2011 kr Oslo Høyres kommunevalgprogram finner du på 2

3 VI ER GLADE I VESTRE AKER! Bydelen med det varme hjertet hvor mennesker bryr seg om hverandre! Vi ønsker å fremme frihet for den enkelte, frihet til selv å velge hvordan du ønsker at ditt liv skal være. Frihet med ekte omsorg for hverandre skaper gode og trygge lokalsamfunn. Vestre Aker Høyre vil derfor fremme disse verdier i sitt arbeide for en enda bedre bydel. Vi er en aktiv bydelsforening med mange entusiastiske medlemmer som jobber hardt for å fremme Høyres politikk i vår bydel. Vi ønsker å skape et godt lokalsamfunn for alle som bor i Vestre Aker. Vestre Aker Høyre ønsker å være løsningsorientert. Vi ønsker en åpen dialog med bydelens innbyggere. 3

4 HVORFOR STEMME HØYRE I VESTRE AKER? Fortsatt høyrepolitikk i bydelen Dyktige kandidater Privat initiativ trengs Frihet til å velge LISTE OVER VESTRE AKER HØYRES KANDIDATER TIL BYSTYRET OG BYDELSUTVALGET FINNER DU BAKERST I BROSJYREN 4

5 Dette er Vestre Aker Høyres bydelsprogram. Bydelen har ansvar for helse- og sosialtjenester, oppveksttiltak og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg har bydelen ansvar for lokale parker og nærmiljøanlegg og utleie av torg, fortau mv. I 2011 er bystyrets budsjettramme for bydel Vestre Aker kr Vestre Aker Høyre vil få mest mulig ut av de midler man har til rådighet. Vi er opptatt av å tilby nok sykehjemsplasser og best mulig hjemmetjenester, praktisk bistand og barnevern. Vestre Aker Høyre går til valg med følgende fanesaker: HELSE OG OMSORG SAMFERDSEL IDRETT OG KULTUR TRYGGHET MILJØ BARN OG UNGDOM 5

6 HELSE OG OMSORG I VESTRE AKER FIRE VEIER TIL GOD HELSE OG OMSORG FLEKSIBILITET FOREBYGGING FAGLIG KOMPETANSE FRIVILLIGHET 6

7 Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker Høyre har store utfordringer med blant annet økende antall eldre med behov for sykehjemsplasser. Vi vil arbeide for å få til et variert og fleksibelt omsorgstilbud som tilpasses den enkeltes behov. Vestre Aker bydel har et godt tilbud til alle beboere som har krav på spesiell hjelp og støtte. Vi tror at alle vil få et rikere og bedre liv om de får velge hvordan de vil leve. Derfor vil vi at alle skal få anledning til å velge mellom ulike tilbydere. FLEKSIBILITET Høyre vil arbeide for å få til et variert og fleksibelt omsorgstilbud som tilpasses den enkeltes behov med plass for både offentlig og private løsninger. 7

8 tilby flere alternative bo-tilbud med tilknyttede tjenester tilby bedre individuell tilrettelegging for funksjonshemmede forbedre avlastningstilbudet til pårørende sørge for rask oppfølging av unge rusmisbrukere Høyre vil arbeide for fritt brukervalg innen flere omsorgsområder. fortsatt ha fritt brukervalg innen hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem etterstrebe at brukerne har færrest mulig hjelpere å forholde seg til at den enkelte skal ha større mulighet til å bestemme hvem som skal utføre hva slags hjelp og når Høyre ønsker å gi bydelen mulighet til fleksible løsninger tilpasset den enkelte pleietrengende. sørge for at den nye samhandlingsreformen kommer bydelen og pasientene til gode sørge for at pasienter som kan klare seg hjemme eller på kommunal institusjon ikke blir værende på sykehus unødvendig lenge påvirke kommunen sentralt slik at terskelen for å få en sykehjemsplass ikke er for høy at alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren dersom avslag vurderes FOREBYGGING Forebygging sikrer livskvaliteten for den enkelte og reduserer helsekostnadene. støtte eldresentrene i bydelen økonomisk samt tilby transportløsninger 8

9 fortsette arbeidet med fallforebyggende trening for eldre etablere ressurssenter rettet mot familier med utfordringer stimulere til fysisk aktivitet i samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner styrke legetilbudet ved skolehelsetjenesten styrke helsestasjonen støtte arbeidet for elektronisk helsejournal til alle styrke rehabiliteringstilbudene med mål om egen mestring FAGLIG KOMPETANSE Høyre vil arbeide for kompetanseheving i alle ledd. fortsette arbeidet med å oppnå gode norskkunnskaper hos personer i pleie- og omsorgssektoren arbeide for oppbygging av kompetanse innen eldremedisin sikre kompetanseoverføring mellom sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og allmennleger styrke legedekningen ved sykehjemmene at sykehjemsleger og sykehusleger lønnes likt 9

10 sørge for kontinuerlig oppdatering og videreutdanning av alt helsepersonell at helsejournalen til de pasienter som ønsker det, skal være tilgjengelig elektronisk for helsepersonell og pasienten selv, slik at man oppnår raskest og best mulig behandling arbeide for et TT system som fungerer FRIVILLIGHET Frivillig arbeid gir livet mening og samfunnet varme. skape gode og forutsigbare rammevilkår for de frivillige organisasjonene støtte Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter støtte Hovstua på Hovseter og Vestre Aker Frivillighetssentral oppfordre eldre til å delta som ressurspersoner i for eksempel barnehager og skoler ha aktiv samhandling der pårørende og frivillige supplerer hjemmetjenestene 10

11 SAMFERDSEL I VESTRE AKER VÅRE TRE MÅLSETTINGER: BEDRE KOLLEKTIVTILBUD BEDRE TRAFIKKSIKKERHET BEDRE FREMKOMMELIGHET Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker har mange og store trafikale utfordringer over hele bydelen. Dette medfører trafikkfarlig forhold og lokal forurensing. Vestre Aker Høyre vil fortsatt prioritere arbeidet for en bedre løsning på Smestadkrysset og planfrie kryss på Slemdal og Vinderen. Røa tunnel er vedtatt! Vi følger tett med på planarbeidet. Trygge skoleveier er noe Vestre Aker Høyre arbeider kontinuerlig med. Kollektivtilbudet er forbedret med den nye Holmenkollbanen, men det er fortsatt mange steder i bydelen som er vanskelig tilgjengelig uten bil. Høyre vil arbeide for et kollektivtilbud i bydelen som skal bli et konkurransedyktig alternativ til bil. BEDRE KOLLEKTIVTILBUD Høyre vil fortsatt arbeide for et moderne og effektivt kollektivtilbud over hele bydelen. at Holmenkollbanen fortsatt skal være gjennomgående til sentrum at stasjonene på Holmenkollbanen skal opprustes videre og ha universell utforming anlegge gratis parkerings muligheter (Parker & Reis) i tilknytning til 11

12 stasjoner ha kollektivtilbud til Tryvann Vinterpark sikre bedre natt- og helgetilbud arbeide for en ny bussrute på tvers av bydelen som vil lette tilgjengeligheten for skolebarn, transport til barnehager og til bydelens servicesenter og eldresentrene øke antall benker og leskur på stasjonene og holdeplassene BEDRE TRAFIKKSIKKERHET Høyre vil arbeide for bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene. sørge for sikre skoleveier ved blant annet å bygge fortau, fartshumper og andre fartsregulerende tiltak arbeide for utvidelse av gang- og sykkelveinettet i bydelen innføre rekkefølgebestemmelser (infrastruktur) for utbygginger av større boligområder 12

13 BEDRE FREMKOMMELIGHET Høyre vil arbeide hardt for å løse de verste trafikkorkene ved bruk av offentlig-privat-samarbeid (OPS). arbeide aktivt for å få gjennomført RØATUNNELEN fortest mulig arbeide for å få gjennomført planfritt kryss på VINDEREN arbeide for å få gjennomført planfritt kryss på SLEMDAL arbeide for forbedring/utbygging av SMESTADKRYSSET 13

14 IDRETT OG KULTUR EN AKTIV BYDEL IDRETTSANLEGG BOGSTAD VINTERPARADIS BADEANLEGG PÅ RØA KULTURSKOLE Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Høyre er imponert over arbeidet som legges ned av frivillige lag og foreninger i bydelen og vil fortsette å støtte dette viktige frivillige barneog ungdomsarbeidet. Engasjementet er så sterkt at man har utfordringer med å dekke behovet for idrettsanlegg. I inneværende periode er det bygget ny flerbrukshall på Hemingbanen, Voksenhallen er åpnet og ny idrettsbane ved Voksen skole er anlagt. 14

15 Utvidelsen av Tryvann Vinterpark er godkjent. Vestre Aker Høyre vil fortsette å være pådriver for å få prosjektet gjennomført. Høyre vil samarbeide med klubbene og Idrettens Samarbeidsutvalg for å oppruste og etablere nye idretts- og nærmiljøanlegg. Det har lenge vært behov for svømmeanlegg i Vestre Aker. Røa bad er vedtatt i bystyret og vil bli etablert i løpet av de nærmeste årene. Kulturskolen i Røa kirke er også vedtatt i bystyret og Vestre Aker Høyre støtter det videre arbeidet med etableringen. IDRETTSANLEGG arbeide for etablering av Huseby Arena - en ny idrettsbane syd for bydelens administrasjonsbygning støtte Idrettslaget Trys prosjekt for nytt treningsareal og bedre spilleflater være pådriver for ny kunstisbane på Gressbanen være pådriver for at Bogstadvannet skal bli fullverdig roarena for Christiania Roklub BOGSTAD VINTERPARADIS fortsette som pådriver for etablering av Bogstad Vinterparadis (kunstisbane) BADEANLEGG PÅ RØA støtte etableringen av badeanlegg på Røa. Mange barn lærer ikke å svømme. ha svømmebasseng og fasiliteter for funksjonshemmede 15

16 KULTURSKOLE støtte det videre arbeidet med etablering av ny musikk- og kulturskole ved Røa kirke. En kulturskole ved Røa kirke ligger ideelt plassert med gangavstand fra fem grunnskoler og en videregående skole støtte og arbeide for Kulturhuset ved Samfunnshuset Vest med scener for ulike kulturformål være pådriver for lokalt kultur- og utelivstilbud i nærmiljøet 16

17 TRYGGHET I VESTRE AKER VÅRE TRYGGHETSKRAV: MER SYNLIG POLITI FOREBYGGENDE TILTAK TRYGGHET I BYDELEN Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Høyre vil fortsatt ta aktivt del i samarbeidet mellom Majorstua Politistasjon og bydelen. Tett samarbeid med politiet og rask handling gir positiv virkning. Vinningskriminaliteten er høy i Oslo og utgjør over halvparten av anmeldelsene. En stor utfordring er narkotikasakene som øker sterkt. Vestre Aker Høyre gir forebyggende arbeid blant ungdom i bydelen prioritet. 17

18 MER SYNLIG POLITI ha mer synlig politi i bydelen at politiet skal følge opp saker raskt FOREBYGGENDE RUSPOLITIKK bygge videre på samarbeidsmodellen SaLTO (Sammen lager vi et trygt Oslo) som koordinerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet mellom politiet, barnevernet, skolen, idrettslag og frivillige organisasjoner beholde Uteteamet og Feltteamet i Vestre Aker bydel styrke det forebyggende arbeidet i bydelen for å hindre rekrutteringen til rusmiljøene TRYGGHET I BYDELEN fortsatt støtte Natteravn og nabohjelp være pådriver for lokalt kultur- og utelivstilbud i nærmiljøet som alternativ til at ungdom drar til sentrum ha lyse og åpne offentlige uteplasser for å øke tryggheten ha nulltoleranse for tagging arbeide for lavere konsentrasjon av sosialboligene være pådriver for kollektivtransport etter midnatt (særlig i helgene) motarbeide offentliggjøring av skattelistene uten registrering, for å hindre kriminell aktivitet 18

19 MILJØPOLITIKK I VESTRE AKER VEIER TIL EN GRØNN BYDEL: TRIVSEL I NÆRMILJØET SYKKELVEIER ANSVARLIG FORTETTING RØA MILJØTUNNEL PARKER & REIS KILDESORTERING Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår Miljøproblemene kjenner ingen grenser, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt. Biltrafikken står for en betydelig del av Vestre Akers forurensing. Vestre 19

20 Aker Høyre arbeider for en tilrettelegging fra privatbil til kollektivtrafikk slik at flere bydelsbeboere finner det mer hensiktsmessig å benytte seg av buss, bane eller sykkelvei. Vi prioriterer flere parkeringsplasser ved stasjoner og et bedre sykkelveinett. Røa miljøtunnel må sees i sammenheng med forbedring av Smestadkrysset. Vestre Aker bydel har nå en effektiv kildesortering og nye gjenbruksstasjoner er planlagt. Vi ønsker en ren bydel hvor alle beboere føler ansvar for trivsel i det offentlige rom. Bydelens befolkning vokser og behovet for boliger øker. Videre fortetning må være bærekraftig i forhold til den sosiale infrastrukturen som skole, sykehjem og idrettsanlegg. Vestre Aker Høyre verner om Småhusplanen som skal sikre estetisk og ansvarlig fortetting samt bevare de grønne lungene i bydelen. TRIVSEL I NÆRMILJØET ha bedre planlegging og oppgradering av våre tre bydelssentre, Røa, Vinderen og Slemdal arbeide for bevisstgjøring rundt estetikk som trivselsfaktor gjøre mer ut av ruskenaksjonene og tilby containere i nærmiljøene i forbindelse med ruskenaksjonen sørge for at eksisterende og nye parker i bydelen skal oppgraderes og utvikles til trivsel og glede for innbyggerne prioritere nedgraving av strømledninger i hele bydelen følge opp radonmålinger i barnehager, skoler og institusjoner arbeide for en renere bydel med søppelbøtter i det offentlige rom som tømmes regelmessig følge opp russearrangementene mht støy, forurensing og opprydding arbeide for føre-var informasjonstiltak vedrørende elektromagnetisk stråling 20

21 SYKKELVEIER arbeide for opparbeiding av gode sykkel- og gangveier i bydelen arbeide for opparbeiding av gangstien langs Lysakerelven prioritere gang- og sykkelveien fra Røaområdet til Sørkedalen arbeide for sikrere veikryss for syklister ANSVARLIG FORTETTING verne om bydelens friområder og grønne lunger og øke tilgjengeligheten for alle brukere av stier og smett verne om småhusbebyggelsens preg og ikke tillate fortetting som går på bekostning av småhusområdenes profil med hensyn til utearealer, høyder eller estetisk utforming samarbeide med Plan- og Bygningsetaten slik at Småhusplanen kan forbedres gjennom å identifisere erfaringsmessige svakheter RØA MILJØTUNNEL fortsatt arbeide for gjennomføring av Røa miljøtunnel PARKER & REIS prioritere parkeringsplasser (parker & reis) i tilknytning til stasjonene opparbeide parkeringsplasser følge opp kollektivtrafikken slik at den tilfredsstiller innbyggernes behov og reduserer bilbruk etablere flere ladestasjoner i Vestre Aker for å stimulere til økt bruk av el-biler 21

22 KILDESORTERING støtte anleggelse av gjenbruksstasjon på Smestad ha anlegg for hageavfall ved Bakk i Sørkedalen inspirere til kompostering 22

23 BARN OG UNGDOM I VESTRE AKER EN BARNEVENNLIG BYDEL GODE BARNEHAGER FOR ALLE FOREBYGGING NY UNGDOMSKOLE Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker Høyre ønsker et godt og variert barnehagetilbud i bydelen. Innbyggertallet i Vestre Aker bydel er stigende. Dette er meget gledelig, men skaper samtidig utfordringer knyttet til barnehageplasser, skoler og forebyggende arbeid. Vestre Aker Høyre er opptatt av kvaliteten i barnehagene og hensiktsmessig plassering av nye barnehager. 23

24 Skolene i bydelen er i ferd med å sprenge kapasiteten. Vestre Aker Høyre fortsetter kampen for en ny ungdomskole, fortrinnsvis på Storebrandtomten ved Holmenkollen Tennisklubb. Her kan skolen dra nytte av idrettsbanen på Gressbanen. Vestre Aker Høyres hovedmål er å opprettholde og utvikle rusfrie og trygge kultur- og fritidstilbud i Vestre Aker slik at færre ungdom drar til sentrum. Vi vil trygge skolene og oppvekstmiljøene best mulig. GODE BARNEHAGER FOR ALLE bygge flere permanente barnehager finne frem til aktuelle tomter/utbygningsprosjekter avvikle de midlertidige barnehagene så fort som mulig ikke ha barnehager med mer enn åtte avdelinger dekke behovet for barnehageplasser spesielt i Vinderenområdet følge opp kompetansehevingstiltak 24

25 følge opp radon målinger i barnehagene og skolene følge opp behovet for større styrerressurser i de største barnehagene følge opp arbeidet med gjennomføring av felles pedagogisk plattform for språkstimulering og matematisk forståelse tilbakeføre barnehageopptaket til bydelen at alle skal få barnehageplass i sitt nærmiljø FOREBYGGING Vestre Aker Høyre vil gi aktiv støtte til: Hovseter fritidsklubb Hovseter musikkfestival Røa kulturskole Ungdomsklubben i Det Gule Huset på Slemdal SaLTo-kordinator Feltteamet og Uteteamet Café Condio, ungdomscafé på Majorstuen ha tett samarbeid med Persbråten videregående skole for å redusere skolefravær ha tett samarbeid med politiet arbeide aktivt med rusproblematikken arbeide med førstegangslovbrytere, prosjektet Unge- gjengangere bekjempe fremmedfrykt og arbeide for god integrering NY UNGDOMSKOLE bygge ny ungdomskole i bydelen, på Storebrandtomten, ved Holmenkollen Tennisklubb 25

26 KANDIDATER TIL BYSTYRET FORHÅNDSKUMULERT: STIAN BERGER RØSLAND Adresse: Stasjonsveien 6, 0774 Oslo Fødselsår: 1976 E-post: Stian er jurist fra Universitetet i Oslo, gift og far til to små barn. Han har vært byrådsleder i Oslo siden september 2009 og var finansbyråd i Erling Laes byråd. Han har også rukket en periode som advokatfullmektig i privat sektor. Opptatt av skolepolitikken og samferdelsutfordringene i bydelen. UKUMULERTE I ALFABETISK REKKEFØLGE: CARL CHRISTIAN BLICH Heggelibakken 13, 0375 Oslo Fødselsår: 1959 E-post: Carl Christian er utdannet tannlege fra UiO Han har sittet i bystyret siden Hans politiske hovedinteresse er innen helse og omsorg og kultur / utdanning. LES MER OM KANDIDATENE PÅ HOYRE.NO/DER DU BOR 26

27 TRINE NICOLAYSEN DAHL Skogryggveien 24, 0781 Oslo Fødselsår: 1968 E-post: Trine har studert internasjonal markedsføring ved ESADE i Barcelona og NMH. Hun jobber nå for Kreftforeningen. Trine er opptatt av at Oslo skal være en trygg by med gode skoler, og gode rammebetingelser for næringslivet. MARIA ANGELL DUPONT Måltrostveien 12a, 0786 Oslo Fødselsår: 1970 E-post: Maria kommer fra Åhus, Sverige. Utdannet innenfor medie- og kommunikasjonsvitenskap. Lang bakgrunn fra Høyres søsterparti, Moderaterna, i Sverige. Jobber som prosjektleder i IKT-Norge. Opptatt av skolepolitikken og Oslos utvikling som moderne hovedstad. PER-TRYGVE HOFF Voksenkollveien 102, 0790 Oslo Fødselsår: 1954 E-post: Per-Trygve er utdannet sosialøkonom. I dag er han seniorrådgiver og medeier i Agenda Kaupang og medlem av bystyrets finanskomite. Opptatt av å sikre gode kommunale tjenester. Vil kjempe for grønne åser, boligbygging med respekt for nærmiljøet, bedre kollektivdekning og bedre og sikrere veier 27

28 HERMANN KOPP Adresse: Rasmus Winderensvei 30, 0373 Oslo Fødselsår: 1936 E-post: Hermann er utdannet ved Harvard-universitetet med en AB i statsvitenskap og MBA fra Harvard Business School. Medlem av bystyret og er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Opptatt av byutvikling, samferdsel, idrett, næringsliv, undervisning og kultur. JAMES STOVE LORENTZEN Dr.Holmsvei 21 a Fødselsår;; 1957 E-post: James ble uteksaminert fra sjøkrigskolen i Han studerte på HEC Lausanne og har en MBA fra IMI-Geneva. Bakgrunn i shipping og fiskeoppdrett. Opptatt av nærings og byutvikling, offentlig privat samarbeid, men har også en spesiell interesse for integreringsspørsmål. MAREN MALTHE-SØRENSSEN Borgenveien 25d, 0370 Oslo Fødselsår: 1971 E-post: Maren er utdannet flygeleder og har studert psykologi og tatt lederutdannelsen MBA. Vil få iverksatt bygging av planfrie kryss på Vinderen og Slemdal, samt Røatunnelen. Også engasjert i arbeidet med å få mer politi til Oslo. 28

29 CAMILLA ROEDE SKEVIK Gaupefaret 6, 0773 Oslo Fødselsår: 1973 E-post: Camilla arbeider som Programkoordinator ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, av helhet i arbeidet med samferdsel og byutvikling, økt satsning på høyere utdanning og forskning og har også et fokus på vold og kriminalitet. 29

30 KANDIDATER TIL BYDELSUTVALGET I PRIORITERT REKKEFØLGE HVORAV DE FØRSTE FIRE ER FORHÅNDSKUMULERTE 1. ELIN HORN GALTUNG Ankerveien 77, 0766 Oslo Fødselsår: 1945 E-post: Elin har sittet 24 år i bydelsutvalget på Røa og Vestre Aker hvorav 20 som leder. Brenner for at alle bydelens beboere skal få det godt i bydelen, men spesielt brenner hun for de funksjonshemmedes forhold i et bedre tilrettelagt samfunn. 2. LARS ASBJØRN HANSSEN Olav Aukrustsvei 27, 0785 Oslo Fødselsår: 1943 E-post: Lars Asbjørn har studert ved Universitet i Bergen. Har jobbet i den farmasøytiske industrien med salg, markedsføring og administrasjon. Opptatt av at borgerne selv har frihet til å bestemme hvordan de vil leve sine liv i samspill med sine omgivelser og relasjoner. 30 LES MER OM KANDIDATENE PÅ HOYRE.NO/DER DU BOR

31 3. ARILD GJERVAN Lybekkveien 14G, 0772 Oslo Fødselsår: 1945 E-post. Arild er utdannet bankøkonom. Har en lang karriere innen bank og finans bak seg. Arild har vært medlem av Vestre Aker bydelsutvalg i 8 år og leder byutviklings- miljø og samferdselskomiteen. Sterkt opptatt av vern av småhusbebyggelsen, samferdselspolitikk, og utbygging av idrettsanlegg og idrettshaller. 4. ANITA ASDAHL HOFF Voksenkollveien 102, 0790 Oslo Fødselsårt: 1955 E-post: Anita er siviløkonom. Medlem av bydelsutvalget, og helse- og sosialkomiteen. Opptatt av parker & reis ved holdeplassene, føre var prinsippet når det gjelder elektromagnetisk stråling, forebygging og fleksibilitet innen helse og rehabilitering, bevaring av grøntområder og planfrie kryss. 5. JANE STEENBUCH Dalsveien 57, 0775 Oslo Fødselsår: 1950 E-post: Jane er britisk født og er lektor. Deltok i etableringen av Oslo Private Gymnasium. Medlem av bydelsutvalget og medlem av byutviklings- miljø og samferdselskomiteen. Opptatt av hageutbyggingen, kvalitativt innhold i barnebarnehagene og i skolene og ansvarlig fortetting. 31

32 6. HÅKON MAGNUS KRISTENSEN Adresse: Solskinnskroken 24, 0375 Oslo Fødselsår: 1960 E-post: Håkon er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Erfaring fra helsesektoren og farmasøytisk industri. Han har et stort lokalt engasjement bl.a. for Vinderenkrysset, og vil jobbe for bedre trafikkløsninger i bydelen. 7. INGRID MARIE NYHUS Jensmessveien 8, 0376 Oslo Fødselsår: 1979 E-post: Ingrid har jobbet som hjelpepleier, reiselivskoordinator og fengselsbetjent. Opptatt av behovsrettet sykehjemsplass, barnehagepolitikk og et trygt og trafikksikkert lokalmiljø. 8. LARS MADSEN Adresse: Heggelibakken 73, 0374 Oslo Fødeselsår: 1987 E-post: Lars studerer jus og historie ved UiO, er medlem av bydelsutvalget i Vestre Aker. Opptatt av valgfrihet og verdighet for den enkelte i eldreomsorgen, samt å styrke kollektivtilbudet i bydelen. 32

33 9. TROND LIND PETERSEN Adresse: Nordengveien 83F, 0775 Oslo Fødselsår: 1953 E-post: e Trond er utdannet sosionom og arbeider nå som spesialkonsulent ved Nav Bærum. Medlem av bydelsutvalget og er leder av helse og sosialkomiteen. Opptatt av helsetjenesten og ungdomspolitikk. 10. JAN WILHELM GRYTHE Adresse: Lille Frøens vei 3, 0371 Oslo Fødselsår: 1957 E-post: Jan er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet 25 år i utenrikstjenesten hjemme og ute. Er spesielt opptatt av byutvikling, samferdsel og skole. 11. SUNNIVA BORGEN Voksenkollveien 47, 0790 OSLO Fødselsår: 1958 E-post: Sunniva er utdannet cand.mag. og bedriftsøkonom og jobber som leder innenfor HR, administrasjon og økonomi. Opptatt av å bevare de grønne arealene og opprettholde Markagrensen slik den er i dag. 33

34 12. ARNE KOLSTAD Adresse: Røahagan 1c, 0754 Oslo Fødselsår: 1949 E-post: Arne er statsviter. Han jobber nå i Arbeidsdepartementet som seniorrådgiver. Arne ønsker å arbeide for gode tjenester for funksjonshemmede og eldre i bydelen. 13. LENE CECILIE MATHISEN Adresse: Bjerkebakken 45, 0757 Oslo Fødselsår: 1969 E-post: Lene er overlege på anestesiavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Medlem av Bydelsutvalget. Opptatt av barnehagepolitikk, fortetning av småhusområdene og helse- og sosialomsorgen i bydelen. 14. JON MAGNE NIELSEN Adresse: Landingsveien 76, 0767 Oslo Fødselsår: 1971 E-post: 34 Jon Magne er master i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han jobber i Klima- og forurensningsdirektoratet. Jon er opptatt av miljø, trafikksikkerhet, turveier og gode oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen.

35 15. ÅGOT SUNDELIN JOHANSEN Frognerseterveien 1B, 0775 Oslo Fødselsår: 1948 E-post: Ågot er revisor. Er nå styreleder i Vestre Aker Høyre. Hun vil at Vestre Aker skal fortsette å være en bydel der det er godt å vokse opp, men også å bli gammel., 35

36 ENNÅ IKKE MEDLEM? oslovelgere stemte på Høyre ved siste valg. Hvis du fremdeles ikke har blitt medlem eller kjenner noen som kan tenke seg å bli det, vil vi gjerne ha flere med på laget. Send SMS: HØYRE til 2012 og bli medlem du og! 36

Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 VESTRE AKER HØYRE Vestre Aker vår bydel Vestre Aker er en fantastisk bydel. En aktiv del av storbyen, og samtidig nær, trygg og tett på marka. Vi i Vestre Aker Høyre skal kjempe

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 7. november 2013. 49/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4

Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 7. november 2013. 49/13 13/00423-23 Forslag til årsplan og budsjett 2014 Bydel Vestre Aker 4 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART Opprop

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte,

NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte, Oslo kommune Protokoll 4/08 NB! Protokollen er ikke er endelig godkjent av BMS. Det gjøres i neste møte, 02.06.2008. Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad

Detaljer

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 22.08.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 17.09.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Protokoll 8/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: torsdag 08. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V)

Sven Marius Gjeruldsen (H) Jane Steenbuch (H) Terje Bjøro (V) Elin Horn Galtung (H) Jon Magne Nielsen (H) Astrid Charlotte Seeberg (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150B, møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 2/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 02. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 ULLERN HØYRE Ullern den blågrønne bydelen Bydel Ullern har nærhet til sjøen og er en bydel preget av småhusbebyggelse. Samtidig har bydelen økende fortetting og urbanisering rundt

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 1/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 31.01.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 28. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Bydelsdirektør Vidar Haukeland Avd. sjef Anne Lindalen

Bydelsdirektør Vidar Haukeland Avd. sjef Anne Lindalen Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Lene Mathisen (H) Sunniva Borgen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Arne Eugen Boysen (F) Edith Aars, enhetsleder barnehager

Lene Mathisen (H) Sunniva Borgen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Arne Eugen Boysen (F) Edith Aars, enhetsleder barnehager Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 8/14 Møte: Møtested: Møtetid: 04.12.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Sørkedalsveien 150 A. Møterom Rødkleiva, inngang

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder for bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder for bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 1/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 28.01.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Christian Holmesland (F) Jan Myhr (SV) Terje Bjøro (V)

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Christian Holmesland (F) Jan Myhr (SV) Terje Bjøro (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 9/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 Møteleder:

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør. Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab

Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør. Reidun Strøm, enhetsleder bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 2/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 04.03.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 06.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti

Utkast til Bydelsprogram for Nordre Aker Arbeiderparti Fra Programkomiteen til behandling på programmøte i Nordre Aker Arbeiderparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kommunevalget 2015 Ved kommunevalget 13. og 14. september skal du stemme på representanter for de politiske partiene, både til

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 11.06.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget

Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 2/14 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 03.04.2014 kl. 19:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 1/09 1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 26. januar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Frank Aubert (A), nestelder Lars Madsen (H) Ingrid Nyhus (H) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit

Frank Aubert (A), nestelder Lars Madsen (H) Ingrid Nyhus (H) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Bydelsdirektør Jan Olsen Nytveit Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/12 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bogstad møterom Sørkedalsveien 150 B Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel St. Hanshaugen. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel St. Hanshaugen Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste St. Hanshaugen Arbeiderparti 1. Torunn Kanutte Husvik, f. 1983 2. Gudmund Brede, f. 1966 3. Helene Aronsen

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 6/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Hanna Margrethe Gjeruldsen (H) Espen Robert Collett (SV) Sølvi Jensløkken (A) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Hanna Margrethe Gjeruldsen (H) Espen Robert Collett (SV) Sølvi Jensløkken (A) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALGET 2011-2015 AKERSHUS PENSJONISTPARTI Partiet for helse, velferd og omsorg Akershus Pensjonistparti HOVEDOMRÅDER: 1. Omsorg 2. Barnehager og skoler 3. Sykehustilbudet 4. Samferdsel

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

Elin Horn Galtung (H) som BU-leder med tale- og forslagsrett Jan O. Nytveit, avd. sjef

Elin Horn Galtung (H) som BU-leder med tale- og forslagsrett Jan O. Nytveit, avd. sjef Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 2/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: tirsdag 24. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Ingrid Nyhus (H) Lene Mathisen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V)

Ingrid Nyhus (H) Lene Mathisen (H) Åse Ryvarden (A) Mona Helene Grønlie Herzog (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/13 Møte: Bydelsutvalg Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. Møtetid: 23.05.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 5/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 5/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/13 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, inngang på baksiden av bygget. Sørkedalsveien 150 Møtetid: 29.08.2013 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 26.04.2012 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder:

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung (H), leder av bydelsutvalget Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 10.06.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Fakta om undersøkelsen Målgruppe: befolkning år + : Metode: postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk Utvalg: personer med folkeregistrert adresse

Detaljer

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18.

Jon Magne Nilsen (H) Lars Madsen (H) Elenor W. Holter (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Håvard Fosseng (SV), kom kl. 18. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 4/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 03. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Elenor W. Holter (H), vara Frank Aubert (A) Christian Holmesland (F), vara Terje Bjøro (V) Jan Myhr (SV)

Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Elenor W. Holter (H), vara Frank Aubert (A) Christian Holmesland (F), vara Terje Bjøro (V) Jan Myhr (SV) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 7/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 15. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031 Møteleder:

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 1/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 05. februar 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 TILLEGGSSAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 4/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 14. mai 2009 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Elin Horn Galtung (H), BU-leder Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Anne Torill Halse, Plan- og bygningsetaten

Elin Horn Galtung (H), BU-leder Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Anne Torill Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/14 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. Møtetid: 06.10.2014 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Frank Aubert (A) Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Jan Myhr (SV) Jan-Erik Kristiansen (F) Sriskanthan Kanagavale (V)

Frank Aubert (A) Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Jan Myhr (SV) Jan-Erik Kristiansen (F) Sriskanthan Kanagavale (V) Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 05. november 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476096 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE

Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE Sammen gjør vi enda bedre Det skjer mye positivt i. Høyre vil bygge videre på alt det positive. Samtidig vil vi ta tak i kommunens utfordringer, løse dem og ruste for

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer