PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1"

Transkript

1 PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

2 BYDEL VESTRE AKER Befolkning jan sykehjemsplasser benyttes 22 kommunale barnehager 59 private barnehager Befolkningsprognose 2015 ca Budsjettramme for bydel Vestre Aker 2011 kr Oslo Høyres kommunevalgprogram finner du på 2

3 VI ER GLADE I VESTRE AKER! Bydelen med det varme hjertet hvor mennesker bryr seg om hverandre! Vi ønsker å fremme frihet for den enkelte, frihet til selv å velge hvordan du ønsker at ditt liv skal være. Frihet med ekte omsorg for hverandre skaper gode og trygge lokalsamfunn. Vestre Aker Høyre vil derfor fremme disse verdier i sitt arbeide for en enda bedre bydel. Vi er en aktiv bydelsforening med mange entusiastiske medlemmer som jobber hardt for å fremme Høyres politikk i vår bydel. Vi ønsker å skape et godt lokalsamfunn for alle som bor i Vestre Aker. Vestre Aker Høyre ønsker å være løsningsorientert. Vi ønsker en åpen dialog med bydelens innbyggere. 3

4 HVORFOR STEMME HØYRE I VESTRE AKER? Fortsatt høyrepolitikk i bydelen Dyktige kandidater Privat initiativ trengs Frihet til å velge LISTE OVER VESTRE AKER HØYRES KANDIDATER TIL BYSTYRET OG BYDELSUTVALGET FINNER DU BAKERST I BROSJYREN 4

5 Dette er Vestre Aker Høyres bydelsprogram. Bydelen har ansvar for helse- og sosialtjenester, oppveksttiltak og pleie- og omsorgstjenester. I tillegg har bydelen ansvar for lokale parker og nærmiljøanlegg og utleie av torg, fortau mv. I 2011 er bystyrets budsjettramme for bydel Vestre Aker kr Vestre Aker Høyre vil få mest mulig ut av de midler man har til rådighet. Vi er opptatt av å tilby nok sykehjemsplasser og best mulig hjemmetjenester, praktisk bistand og barnevern. Vestre Aker Høyre går til valg med følgende fanesaker: HELSE OG OMSORG SAMFERDSEL IDRETT OG KULTUR TRYGGHET MILJØ BARN OG UNGDOM 5

6 HELSE OG OMSORG I VESTRE AKER FIRE VEIER TIL GOD HELSE OG OMSORG FLEKSIBILITET FOREBYGGING FAGLIG KOMPETANSE FRIVILLIGHET 6

7 Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker Høyre har store utfordringer med blant annet økende antall eldre med behov for sykehjemsplasser. Vi vil arbeide for å få til et variert og fleksibelt omsorgstilbud som tilpasses den enkeltes behov. Vestre Aker bydel har et godt tilbud til alle beboere som har krav på spesiell hjelp og støtte. Vi tror at alle vil få et rikere og bedre liv om de får velge hvordan de vil leve. Derfor vil vi at alle skal få anledning til å velge mellom ulike tilbydere. FLEKSIBILITET Høyre vil arbeide for å få til et variert og fleksibelt omsorgstilbud som tilpasses den enkeltes behov med plass for både offentlig og private løsninger. 7

8 tilby flere alternative bo-tilbud med tilknyttede tjenester tilby bedre individuell tilrettelegging for funksjonshemmede forbedre avlastningstilbudet til pårørende sørge for rask oppfølging av unge rusmisbrukere Høyre vil arbeide for fritt brukervalg innen flere omsorgsområder. fortsatt ha fritt brukervalg innen hjemmesykepleie, praktisk bistand og sykehjem etterstrebe at brukerne har færrest mulig hjelpere å forholde seg til at den enkelte skal ha større mulighet til å bestemme hvem som skal utføre hva slags hjelp og når Høyre ønsker å gi bydelen mulighet til fleksible løsninger tilpasset den enkelte pleietrengende. sørge for at den nye samhandlingsreformen kommer bydelen og pasientene til gode sørge for at pasienter som kan klare seg hjemme eller på kommunal institusjon ikke blir værende på sykehus unødvendig lenge påvirke kommunen sentralt slik at terskelen for å få en sykehjemsplass ikke er for høy at alle som behandler søknader om sykehjemsplass skal møte søkeren dersom avslag vurderes FOREBYGGING Forebygging sikrer livskvaliteten for den enkelte og reduserer helsekostnadene. støtte eldresentrene i bydelen økonomisk samt tilby transportløsninger 8

9 fortsette arbeidet med fallforebyggende trening for eldre etablere ressurssenter rettet mot familier med utfordringer stimulere til fysisk aktivitet i samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner styrke legetilbudet ved skolehelsetjenesten styrke helsestasjonen støtte arbeidet for elektronisk helsejournal til alle styrke rehabiliteringstilbudene med mål om egen mestring FAGLIG KOMPETANSE Høyre vil arbeide for kompetanseheving i alle ledd. fortsette arbeidet med å oppnå gode norskkunnskaper hos personer i pleie- og omsorgssektoren arbeide for oppbygging av kompetanse innen eldremedisin sikre kompetanseoverføring mellom sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og allmennleger styrke legedekningen ved sykehjemmene at sykehjemsleger og sykehusleger lønnes likt 9

10 sørge for kontinuerlig oppdatering og videreutdanning av alt helsepersonell at helsejournalen til de pasienter som ønsker det, skal være tilgjengelig elektronisk for helsepersonell og pasienten selv, slik at man oppnår raskest og best mulig behandling arbeide for et TT system som fungerer FRIVILLIGHET Frivillig arbeid gir livet mening og samfunnet varme. skape gode og forutsigbare rammevilkår for de frivillige organisasjonene støtte Røa eldresenter og Vinderen seniorsenter støtte Hovstua på Hovseter og Vestre Aker Frivillighetssentral oppfordre eldre til å delta som ressurspersoner i for eksempel barnehager og skoler ha aktiv samhandling der pårørende og frivillige supplerer hjemmetjenestene 10

11 SAMFERDSEL I VESTRE AKER VÅRE TRE MÅLSETTINGER: BEDRE KOLLEKTIVTILBUD BEDRE TRAFIKKSIKKERHET BEDRE FREMKOMMELIGHET Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker har mange og store trafikale utfordringer over hele bydelen. Dette medfører trafikkfarlig forhold og lokal forurensing. Vestre Aker Høyre vil fortsatt prioritere arbeidet for en bedre løsning på Smestadkrysset og planfrie kryss på Slemdal og Vinderen. Røa tunnel er vedtatt! Vi følger tett med på planarbeidet. Trygge skoleveier er noe Vestre Aker Høyre arbeider kontinuerlig med. Kollektivtilbudet er forbedret med den nye Holmenkollbanen, men det er fortsatt mange steder i bydelen som er vanskelig tilgjengelig uten bil. Høyre vil arbeide for et kollektivtilbud i bydelen som skal bli et konkurransedyktig alternativ til bil. BEDRE KOLLEKTIVTILBUD Høyre vil fortsatt arbeide for et moderne og effektivt kollektivtilbud over hele bydelen. at Holmenkollbanen fortsatt skal være gjennomgående til sentrum at stasjonene på Holmenkollbanen skal opprustes videre og ha universell utforming anlegge gratis parkerings muligheter (Parker & Reis) i tilknytning til 11

12 stasjoner ha kollektivtilbud til Tryvann Vinterpark sikre bedre natt- og helgetilbud arbeide for en ny bussrute på tvers av bydelen som vil lette tilgjengeligheten for skolebarn, transport til barnehager og til bydelens servicesenter og eldresentrene øke antall benker og leskur på stasjonene og holdeplassene BEDRE TRAFIKKSIKKERHET Høyre vil arbeide for bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene. sørge for sikre skoleveier ved blant annet å bygge fortau, fartshumper og andre fartsregulerende tiltak arbeide for utvidelse av gang- og sykkelveinettet i bydelen innføre rekkefølgebestemmelser (infrastruktur) for utbygginger av større boligområder 12

13 BEDRE FREMKOMMELIGHET Høyre vil arbeide hardt for å løse de verste trafikkorkene ved bruk av offentlig-privat-samarbeid (OPS). arbeide aktivt for å få gjennomført RØATUNNELEN fortest mulig arbeide for å få gjennomført planfritt kryss på VINDEREN arbeide for å få gjennomført planfritt kryss på SLEMDAL arbeide for forbedring/utbygging av SMESTADKRYSSET 13

14 IDRETT OG KULTUR EN AKTIV BYDEL IDRETTSANLEGG BOGSTAD VINTERPARADIS BADEANLEGG PÅ RØA KULTURSKOLE Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Høyre er imponert over arbeidet som legges ned av frivillige lag og foreninger i bydelen og vil fortsette å støtte dette viktige frivillige barneog ungdomsarbeidet. Engasjementet er så sterkt at man har utfordringer med å dekke behovet for idrettsanlegg. I inneværende periode er det bygget ny flerbrukshall på Hemingbanen, Voksenhallen er åpnet og ny idrettsbane ved Voksen skole er anlagt. 14

15 Utvidelsen av Tryvann Vinterpark er godkjent. Vestre Aker Høyre vil fortsette å være pådriver for å få prosjektet gjennomført. Høyre vil samarbeide med klubbene og Idrettens Samarbeidsutvalg for å oppruste og etablere nye idretts- og nærmiljøanlegg. Det har lenge vært behov for svømmeanlegg i Vestre Aker. Røa bad er vedtatt i bystyret og vil bli etablert i løpet av de nærmeste årene. Kulturskolen i Røa kirke er også vedtatt i bystyret og Vestre Aker Høyre støtter det videre arbeidet med etableringen. IDRETTSANLEGG arbeide for etablering av Huseby Arena - en ny idrettsbane syd for bydelens administrasjonsbygning støtte Idrettslaget Trys prosjekt for nytt treningsareal og bedre spilleflater være pådriver for ny kunstisbane på Gressbanen være pådriver for at Bogstadvannet skal bli fullverdig roarena for Christiania Roklub BOGSTAD VINTERPARADIS fortsette som pådriver for etablering av Bogstad Vinterparadis (kunstisbane) BADEANLEGG PÅ RØA støtte etableringen av badeanlegg på Røa. Mange barn lærer ikke å svømme. ha svømmebasseng og fasiliteter for funksjonshemmede 15

16 KULTURSKOLE støtte det videre arbeidet med etablering av ny musikk- og kulturskole ved Røa kirke. En kulturskole ved Røa kirke ligger ideelt plassert med gangavstand fra fem grunnskoler og en videregående skole støtte og arbeide for Kulturhuset ved Samfunnshuset Vest med scener for ulike kulturformål være pådriver for lokalt kultur- og utelivstilbud i nærmiljøet 16

17 TRYGGHET I VESTRE AKER VÅRE TRYGGHETSKRAV: MER SYNLIG POLITI FOREBYGGENDE TILTAK TRYGGHET I BYDELEN Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Høyre vil fortsatt ta aktivt del i samarbeidet mellom Majorstua Politistasjon og bydelen. Tett samarbeid med politiet og rask handling gir positiv virkning. Vinningskriminaliteten er høy i Oslo og utgjør over halvparten av anmeldelsene. En stor utfordring er narkotikasakene som øker sterkt. Vestre Aker Høyre gir forebyggende arbeid blant ungdom i bydelen prioritet. 17

18 MER SYNLIG POLITI ha mer synlig politi i bydelen at politiet skal følge opp saker raskt FOREBYGGENDE RUSPOLITIKK bygge videre på samarbeidsmodellen SaLTO (Sammen lager vi et trygt Oslo) som koordinerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet mellom politiet, barnevernet, skolen, idrettslag og frivillige organisasjoner beholde Uteteamet og Feltteamet i Vestre Aker bydel styrke det forebyggende arbeidet i bydelen for å hindre rekrutteringen til rusmiljøene TRYGGHET I BYDELEN fortsatt støtte Natteravn og nabohjelp være pådriver for lokalt kultur- og utelivstilbud i nærmiljøet som alternativ til at ungdom drar til sentrum ha lyse og åpne offentlige uteplasser for å øke tryggheten ha nulltoleranse for tagging arbeide for lavere konsentrasjon av sosialboligene være pådriver for kollektivtransport etter midnatt (særlig i helgene) motarbeide offentliggjøring av skattelistene uten registrering, for å hindre kriminell aktivitet 18

19 MILJØPOLITIKK I VESTRE AKER VEIER TIL EN GRØNN BYDEL: TRIVSEL I NÆRMILJØET SYKKELVEIER ANSVARLIG FORTETTING RØA MILJØTUNNEL PARKER & REIS KILDESORTERING Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår Miljøproblemene kjenner ingen grenser, men de gode løsningene finner vi ofte lokalt. Biltrafikken står for en betydelig del av Vestre Akers forurensing. Vestre 19

20 Aker Høyre arbeider for en tilrettelegging fra privatbil til kollektivtrafikk slik at flere bydelsbeboere finner det mer hensiktsmessig å benytte seg av buss, bane eller sykkelvei. Vi prioriterer flere parkeringsplasser ved stasjoner og et bedre sykkelveinett. Røa miljøtunnel må sees i sammenheng med forbedring av Smestadkrysset. Vestre Aker bydel har nå en effektiv kildesortering og nye gjenbruksstasjoner er planlagt. Vi ønsker en ren bydel hvor alle beboere føler ansvar for trivsel i det offentlige rom. Bydelens befolkning vokser og behovet for boliger øker. Videre fortetning må være bærekraftig i forhold til den sosiale infrastrukturen som skole, sykehjem og idrettsanlegg. Vestre Aker Høyre verner om Småhusplanen som skal sikre estetisk og ansvarlig fortetting samt bevare de grønne lungene i bydelen. TRIVSEL I NÆRMILJØET ha bedre planlegging og oppgradering av våre tre bydelssentre, Røa, Vinderen og Slemdal arbeide for bevisstgjøring rundt estetikk som trivselsfaktor gjøre mer ut av ruskenaksjonene og tilby containere i nærmiljøene i forbindelse med ruskenaksjonen sørge for at eksisterende og nye parker i bydelen skal oppgraderes og utvikles til trivsel og glede for innbyggerne prioritere nedgraving av strømledninger i hele bydelen følge opp radonmålinger i barnehager, skoler og institusjoner arbeide for en renere bydel med søppelbøtter i det offentlige rom som tømmes regelmessig følge opp russearrangementene mht støy, forurensing og opprydding arbeide for føre-var informasjonstiltak vedrørende elektromagnetisk stråling 20

21 SYKKELVEIER arbeide for opparbeiding av gode sykkel- og gangveier i bydelen arbeide for opparbeiding av gangstien langs Lysakerelven prioritere gang- og sykkelveien fra Røaområdet til Sørkedalen arbeide for sikrere veikryss for syklister ANSVARLIG FORTETTING verne om bydelens friområder og grønne lunger og øke tilgjengeligheten for alle brukere av stier og smett verne om småhusbebyggelsens preg og ikke tillate fortetting som går på bekostning av småhusområdenes profil med hensyn til utearealer, høyder eller estetisk utforming samarbeide med Plan- og Bygningsetaten slik at Småhusplanen kan forbedres gjennom å identifisere erfaringsmessige svakheter RØA MILJØTUNNEL fortsatt arbeide for gjennomføring av Røa miljøtunnel PARKER & REIS prioritere parkeringsplasser (parker & reis) i tilknytning til stasjonene opparbeide parkeringsplasser følge opp kollektivtrafikken slik at den tilfredsstiller innbyggernes behov og reduserer bilbruk etablere flere ladestasjoner i Vestre Aker for å stimulere til økt bruk av el-biler 21

22 KILDESORTERING støtte anleggelse av gjenbruksstasjon på Smestad ha anlegg for hageavfall ved Bakk i Sørkedalen inspirere til kompostering 22

23 BARN OG UNGDOM I VESTRE AKER EN BARNEVENNLIG BYDEL GODE BARNEHAGER FOR ALLE FOREBYGGING NY UNGDOMSKOLE Bydelspolitikken påvirker hverdagen vår. Vestre Aker Høyre ønsker et godt og variert barnehagetilbud i bydelen. Innbyggertallet i Vestre Aker bydel er stigende. Dette er meget gledelig, men skaper samtidig utfordringer knyttet til barnehageplasser, skoler og forebyggende arbeid. Vestre Aker Høyre er opptatt av kvaliteten i barnehagene og hensiktsmessig plassering av nye barnehager. 23

24 Skolene i bydelen er i ferd med å sprenge kapasiteten. Vestre Aker Høyre fortsetter kampen for en ny ungdomskole, fortrinnsvis på Storebrandtomten ved Holmenkollen Tennisklubb. Her kan skolen dra nytte av idrettsbanen på Gressbanen. Vestre Aker Høyres hovedmål er å opprettholde og utvikle rusfrie og trygge kultur- og fritidstilbud i Vestre Aker slik at færre ungdom drar til sentrum. Vi vil trygge skolene og oppvekstmiljøene best mulig. GODE BARNEHAGER FOR ALLE bygge flere permanente barnehager finne frem til aktuelle tomter/utbygningsprosjekter avvikle de midlertidige barnehagene så fort som mulig ikke ha barnehager med mer enn åtte avdelinger dekke behovet for barnehageplasser spesielt i Vinderenområdet følge opp kompetansehevingstiltak 24

25 følge opp radon målinger i barnehagene og skolene følge opp behovet for større styrerressurser i de største barnehagene følge opp arbeidet med gjennomføring av felles pedagogisk plattform for språkstimulering og matematisk forståelse tilbakeføre barnehageopptaket til bydelen at alle skal få barnehageplass i sitt nærmiljø FOREBYGGING Vestre Aker Høyre vil gi aktiv støtte til: Hovseter fritidsklubb Hovseter musikkfestival Røa kulturskole Ungdomsklubben i Det Gule Huset på Slemdal SaLTo-kordinator Feltteamet og Uteteamet Café Condio, ungdomscafé på Majorstuen ha tett samarbeid med Persbråten videregående skole for å redusere skolefravær ha tett samarbeid med politiet arbeide aktivt med rusproblematikken arbeide med førstegangslovbrytere, prosjektet Unge- gjengangere bekjempe fremmedfrykt og arbeide for god integrering NY UNGDOMSKOLE bygge ny ungdomskole i bydelen, på Storebrandtomten, ved Holmenkollen Tennisklubb 25

26 KANDIDATER TIL BYSTYRET FORHÅNDSKUMULERT: STIAN BERGER RØSLAND Adresse: Stasjonsveien 6, 0774 Oslo Fødselsår: 1976 E-post: Stian er jurist fra Universitetet i Oslo, gift og far til to små barn. Han har vært byrådsleder i Oslo siden september 2009 og var finansbyråd i Erling Laes byråd. Han har også rukket en periode som advokatfullmektig i privat sektor. Opptatt av skolepolitikken og samferdelsutfordringene i bydelen. UKUMULERTE I ALFABETISK REKKEFØLGE: CARL CHRISTIAN BLICH Heggelibakken 13, 0375 Oslo Fødselsår: 1959 E-post: Carl Christian er utdannet tannlege fra UiO Han har sittet i bystyret siden Hans politiske hovedinteresse er innen helse og omsorg og kultur / utdanning. LES MER OM KANDIDATENE PÅ HOYRE.NO/DER DU BOR 26

27 TRINE NICOLAYSEN DAHL Skogryggveien 24, 0781 Oslo Fødselsår: 1968 E-post: Trine har studert internasjonal markedsføring ved ESADE i Barcelona og NMH. Hun jobber nå for Kreftforeningen. Trine er opptatt av at Oslo skal være en trygg by med gode skoler, og gode rammebetingelser for næringslivet. MARIA ANGELL DUPONT Måltrostveien 12a, 0786 Oslo Fødselsår: 1970 E-post: Maria kommer fra Åhus, Sverige. Utdannet innenfor medie- og kommunikasjonsvitenskap. Lang bakgrunn fra Høyres søsterparti, Moderaterna, i Sverige. Jobber som prosjektleder i IKT-Norge. Opptatt av skolepolitikken og Oslos utvikling som moderne hovedstad. PER-TRYGVE HOFF Voksenkollveien 102, 0790 Oslo Fødselsår: 1954 E-post: Per-Trygve er utdannet sosialøkonom. I dag er han seniorrådgiver og medeier i Agenda Kaupang og medlem av bystyrets finanskomite. Opptatt av å sikre gode kommunale tjenester. Vil kjempe for grønne åser, boligbygging med respekt for nærmiljøet, bedre kollektivdekning og bedre og sikrere veier 27

28 HERMANN KOPP Adresse: Rasmus Winderensvei 30, 0373 Oslo Fødselsår: 1936 E-post: Hermann er utdannet ved Harvard-universitetet med en AB i statsvitenskap og MBA fra Harvard Business School. Medlem av bystyret og er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Opptatt av byutvikling, samferdsel, idrett, næringsliv, undervisning og kultur. JAMES STOVE LORENTZEN Dr.Holmsvei 21 a Fødselsår;; 1957 E-post: James ble uteksaminert fra sjøkrigskolen i Han studerte på HEC Lausanne og har en MBA fra IMI-Geneva. Bakgrunn i shipping og fiskeoppdrett. Opptatt av nærings og byutvikling, offentlig privat samarbeid, men har også en spesiell interesse for integreringsspørsmål. MAREN MALTHE-SØRENSSEN Borgenveien 25d, 0370 Oslo Fødselsår: 1971 E-post: Maren er utdannet flygeleder og har studert psykologi og tatt lederutdannelsen MBA. Vil få iverksatt bygging av planfrie kryss på Vinderen og Slemdal, samt Røatunnelen. Også engasjert i arbeidet med å få mer politi til Oslo. 28

29 CAMILLA ROEDE SKEVIK Gaupefaret 6, 0773 Oslo Fødselsår: 1973 E-post: Camilla arbeider som Programkoordinator ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, av helhet i arbeidet med samferdsel og byutvikling, økt satsning på høyere utdanning og forskning og har også et fokus på vold og kriminalitet. 29

30 KANDIDATER TIL BYDELSUTVALGET I PRIORITERT REKKEFØLGE HVORAV DE FØRSTE FIRE ER FORHÅNDSKUMULERTE 1. ELIN HORN GALTUNG Ankerveien 77, 0766 Oslo Fødselsår: 1945 E-post: Elin har sittet 24 år i bydelsutvalget på Røa og Vestre Aker hvorav 20 som leder. Brenner for at alle bydelens beboere skal få det godt i bydelen, men spesielt brenner hun for de funksjonshemmedes forhold i et bedre tilrettelagt samfunn. 2. LARS ASBJØRN HANSSEN Olav Aukrustsvei 27, 0785 Oslo Fødselsår: 1943 E-post: Lars Asbjørn har studert ved Universitet i Bergen. Har jobbet i den farmasøytiske industrien med salg, markedsføring og administrasjon. Opptatt av at borgerne selv har frihet til å bestemme hvordan de vil leve sine liv i samspill med sine omgivelser og relasjoner. 30 LES MER OM KANDIDATENE PÅ HOYRE.NO/DER DU BOR

31 3. ARILD GJERVAN Lybekkveien 14G, 0772 Oslo Fødselsår: 1945 E-post. Arild er utdannet bankøkonom. Har en lang karriere innen bank og finans bak seg. Arild har vært medlem av Vestre Aker bydelsutvalg i 8 år og leder byutviklings- miljø og samferdselskomiteen. Sterkt opptatt av vern av småhusbebyggelsen, samferdselspolitikk, og utbygging av idrettsanlegg og idrettshaller. 4. ANITA ASDAHL HOFF Voksenkollveien 102, 0790 Oslo Fødselsårt: 1955 E-post: Anita er siviløkonom. Medlem av bydelsutvalget, og helse- og sosialkomiteen. Opptatt av parker & reis ved holdeplassene, føre var prinsippet når det gjelder elektromagnetisk stråling, forebygging og fleksibilitet innen helse og rehabilitering, bevaring av grøntområder og planfrie kryss. 5. JANE STEENBUCH Dalsveien 57, 0775 Oslo Fødselsår: 1950 E-post: Jane er britisk født og er lektor. Deltok i etableringen av Oslo Private Gymnasium. Medlem av bydelsutvalget og medlem av byutviklings- miljø og samferdselskomiteen. Opptatt av hageutbyggingen, kvalitativt innhold i barnebarnehagene og i skolene og ansvarlig fortetting. 31

32 6. HÅKON MAGNUS KRISTENSEN Adresse: Solskinnskroken 24, 0375 Oslo Fødselsår: 1960 E-post: Håkon er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Erfaring fra helsesektoren og farmasøytisk industri. Han har et stort lokalt engasjement bl.a. for Vinderenkrysset, og vil jobbe for bedre trafikkløsninger i bydelen. 7. INGRID MARIE NYHUS Jensmessveien 8, 0376 Oslo Fødselsår: 1979 E-post: Ingrid har jobbet som hjelpepleier, reiselivskoordinator og fengselsbetjent. Opptatt av behovsrettet sykehjemsplass, barnehagepolitikk og et trygt og trafikksikkert lokalmiljø. 8. LARS MADSEN Adresse: Heggelibakken 73, 0374 Oslo Fødeselsår: 1987 E-post: Lars studerer jus og historie ved UiO, er medlem av bydelsutvalget i Vestre Aker. Opptatt av valgfrihet og verdighet for den enkelte i eldreomsorgen, samt å styrke kollektivtilbudet i bydelen. 32

33 9. TROND LIND PETERSEN Adresse: Nordengveien 83F, 0775 Oslo Fødselsår: 1953 E-post: e Trond er utdannet sosionom og arbeider nå som spesialkonsulent ved Nav Bærum. Medlem av bydelsutvalget og er leder av helse og sosialkomiteen. Opptatt av helsetjenesten og ungdomspolitikk. 10. JAN WILHELM GRYTHE Adresse: Lille Frøens vei 3, 0371 Oslo Fødselsår: 1957 E-post: Jan er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet 25 år i utenrikstjenesten hjemme og ute. Er spesielt opptatt av byutvikling, samferdsel og skole. 11. SUNNIVA BORGEN Voksenkollveien 47, 0790 OSLO Fødselsår: 1958 E-post: Sunniva er utdannet cand.mag. og bedriftsøkonom og jobber som leder innenfor HR, administrasjon og økonomi. Opptatt av å bevare de grønne arealene og opprettholde Markagrensen slik den er i dag. 33

34 12. ARNE KOLSTAD Adresse: Røahagan 1c, 0754 Oslo Fødselsår: 1949 E-post: Arne er statsviter. Han jobber nå i Arbeidsdepartementet som seniorrådgiver. Arne ønsker å arbeide for gode tjenester for funksjonshemmede og eldre i bydelen. 13. LENE CECILIE MATHISEN Adresse: Bjerkebakken 45, 0757 Oslo Fødselsår: 1969 E-post: Lene er overlege på anestesiavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Medlem av Bydelsutvalget. Opptatt av barnehagepolitikk, fortetning av småhusområdene og helse- og sosialomsorgen i bydelen. 14. JON MAGNE NIELSEN Adresse: Landingsveien 76, 0767 Oslo Fødselsår: 1971 E-post: 34 Jon Magne er master i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han jobber i Klima- og forurensningsdirektoratet. Jon er opptatt av miljø, trafikksikkerhet, turveier og gode oppvekstvilkår for barn og unge i bydelen.

35 15. ÅGOT SUNDELIN JOHANSEN Frognerseterveien 1B, 0775 Oslo Fødselsår: 1948 E-post: Ågot er revisor. Er nå styreleder i Vestre Aker Høyre. Hun vil at Vestre Aker skal fortsette å være en bydel der det er godt å vokse opp, men også å bli gammel., 35

36 ENNÅ IKKE MEDLEM? oslovelgere stemte på Høyre ved siste valg. Hvis du fremdeles ikke har blitt medlem eller kjenner noen som kan tenke seg å bli det, vil vi gjerne ha flere med på laget. Send SMS: HØYRE til 2012 og bli medlem du og! 36

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Bergen Høyres program Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Behandlet og vedtatt i Bergen Høyres Representantskap 24.03.2015. Innholdsfortegnelse Kapittel 1. God styring, bedre by... 3 En effektiv

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer