nr 09/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 09/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...42 Ansvarsmerker...99 Innsigelser Slettelser etter rettsavgjørelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM AQUACELL Maksmann Co ApS, John F Kennedy Plads 1K, 6, 9000 AALBORG, DK Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Sko for vern mot ulykker, stråling og brann og verneklær mot ulykker, stråling og brann. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TBC Elektroniske Betalings Systemer AS, Postboks 502, 1411 KOLBOTN, NO Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 9 Spillmonitorer og elektroniske spillmaskiner for bingospill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THOMSON MESSAGE MAPPING SYSTEM Thomson Finance SA, Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, CH Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 44 Kommunikasjons- og publikasjonspresentasjon via internett av bevisbasert analyse vedrørende legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRAP RMS Roxar Software Solutions AS, Postboks 112, 4065 STAVANGER, NO Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 9 Dataprogrammer (innregistrerte på databærere) for kartlegging, terrengmodellering, dataprogrammer for konsulentvirksomhet (innregistrerte på databærere) tilknyttet kartlegging og modellering. 28 Elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med tv-apparater; bingokort; spill og leketøy. 41 Organisering av konkurranser (underholdning) og lotterier; pengespillvirksomhet; spillehaller; spilltjenester tilbudt online. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEKNOBAG Norges Ingeniørorganisasjon NITO, Postboks 9100 Grønland, 0133 OSLO, NO Carl Terje Strømberg Engelsvikenveien 16, NO 7 Elektromotorer 8 Verktøy 9 Loddebolt, transistor og motstander 17 Plastmateriell (halvfabrikata) 18 Bag og sekk 20 Plastbøyer og plastknekter 41 Opplæringn i teknologi og design (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TX Timex Group BV, Herengracht 466, 1017CA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 14 Ur; klokker; remmer for ur, lenker og bånd for ur; bestanddeler og utstyr til ur; horologiske og kronometriske instrumenter; deler for horologiske og kronometriske instrumenter; elektriske klokker; elektriske ur; ikke-elektriske ur; hengekjeder for ur; armbånd og armlenker for ur; etuier for klokker og klokkeesker; etuier for ur og uresker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke Proteinfabrikken AS, Postboks 43, 3246 SANDEFJORD, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kost og proteintilskuddprodukter basert på animalske næringsmidler. 30 Kost og proteintilskuddprodukter basert på vegetabilske næringsmidler. 32 Aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på frukt, protein, saft, sukker og andre næringsmidler som skal inntaes flytende. Timex Group BV, Herengracht 466, 1017CA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 14 Ur; klokker; remmer for ur, lenker og bånd for ur; bestanddeler og utstyr til ur; horologiske og kronometriske instrumenter; deler for horologiske og kronometriske instrumenter; elektriske klokker; elektriske ur; ikke-elektriske ur; hengekjeder for ur; armbånd og armlenker for ur; etuier for klokker og klokkeesker; etuier for ur og uresker. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, NO Juridisk Avd i Coop NKL BA Postboks 1173 Sentrum, NO 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale) 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt; spillkort. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling for andre av alle de ovenstående varer; kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skriversaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. 18 Lær og imitasjoner samt varer av disse 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; akseleratorer, forsterkere og deres deler, angulære følere, tomme optiske disker, tunere for kringkastingssatellitter, CD opptakere og deres eksklusive kontrollenheter, computer harddiskdrivere, computer muser, computer nettnav, brytere og rutere, videospillmaskiner for forbrukere bare for bruk med fjernsynsmottakere, videospillprogrammer for forbrukere, kontrollenheter, joysticks, minnekort og volumkontroller for personlige computere, kontrollenheter, joysticks, minnekort, kontrollenheter og muser for videospillmaskiner for forbrukere, nedlastbare spillprogrammer for mobiltelefoner via internett, nedlastbare programmer via personlige digitale assistenter, nedlastbare bilder- og tegndata for tidsskrifter, bøker, aviser, kart, bilder og tegninger, nedlastbare ringetoner, grafikk og musikk via et globalt computernettverk og trådløse innretninger, nedlastbare videospillprogrammer for videospillmaskiner for forbrukere, nedlastbare videobilder, nedlastbare videoopptak med videospillbilder, DVD opptakere og deres eksklusive kontrollenheter, DVD spillere og deres eksklusive kontrollenheter, DVD videoopptakere og deres eksklusive kontrollenheter, DVD-ROM spillere og deres eksklusive kontrollenheter, elektroniske merkelapper for elektronisk gjenkjenning, spillprogrammer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer, gatewayrutere i form av computerkontrollhardware, informasjonsinnsamlingsterminaler for å ta vare på data målt ved fjernovervåking og overføring av lagrede data som følger instruksjonene, informasjonsterminaler for datakommunikasjon mellom computere og videospillmaskiner for forbrukere, tastaturer for computere, LCD displayer for computere, modemer for computere, optiske diskspillere og deres eksklusive kontrollenheter, optiske diskopptakere og deres eksklusive kontrollenheter, optiske disker med innspilte computerprogrammer, personlige digitale assistenter og deres deler og tilbehør, innspilte DVD-er med kinofilm og musikk, programmer for personlige digitale assistenter, enbrukerkameraer med ueksponert fotografisk film og tilbehør dertil, videoinnspilte optiske disker, videoinnspilte optiske magnetiske disker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; byråer eller meglere for handel med varer via internettbutikker, meglere for postordre for varer på internett, kontorarbeidsbyråer for søknader om domenenavn, kontorarbeidsbyråer for varesalg via fjernsyn, kataloger, post, computer, kabel og nettverk, kontorarbeidsbyråer for utstedelse og sending av regninger for bruk av databaser og internett, kontorarbeidsbyråer for bestilling, mottak og levering av postordre via internett eller fjernsynskringkasting, kontorarbeidsbyråer for postordre online av bøker, musikk, spill, computersoftware, bærbare computere, tilbehør til computere og periferiutstyr til computere, rådgivning vedrørende varesalg av leker, spillartikler og spillmaskiner, annonsering på internett, undersøkelser av forbrukeres oppfatninger og forbrukstrender ved å samle inn og analysere inndata i form av nøkkelord på internettsøkemaskiner, utstedelse av punktforbedringskort brukt på internett, utstedelse av handelsstempler for å gjøre det mulig for brukere å få rabatt på varer og tjenester fra deltagende handlende, online detaljhandelstjenester med nedlastbar innspilt musikk og video, online detaljhandelstjenester med nedlastbart innspilt videospill, ledelse eller arrangering av internett auksjoner, organisasjon, ledelse eller arrangering av utstillinger og salg av bøker, innspilte videodisker med bilder og videotape med innspilte bilder på internett, organisering, ledelse eller promotering av hendelser i forbindelse med salgspromotering av videospillvarer, promotering av varesalg og tjenester for andre ved å tildele handlepoeng for kredittkortbruk, fremskaffelse av informasjon vedrørende varesalg på internetthandlesteder, fremskaffelse av informasjon vedrørende varesalg ved bruk av kommunikasjon via mobiltelefonterminaler eller elektroniske computerterminaler, fremskaffelse av informasjon om salg av håndholdte spill med flytende krystalldisplayer og elektroniske kretser og CD-ROM med programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer, fremskaffelse av informasjon vedrørende salg av minnemedia med spill, fremskaffelse av informasjon vedrørende salg av lydinnspilte CD-er, lydinnspilte magnetisk tape, bildeinnspilte videodisker bildeinnspilte videotaper ved bruk av telekommunikasjon så som internett, fremskaffelse av informasjon vedrørende salgsvolumer eller rangering av videospillprogramvare, fremskaffelse av informasjon om trender vedrørende videospillindustrien og computerspillindustrien, detaljhandelstjenester med videospillmaskiner og deres programvare, herunder via internett, systematisering og innsamling av informasjon til computerdatabaser, systematisering og innsamling av informasjon til databaser for computere og videospillmaskiner for forbrukere. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; automatisk drift av dataoverføring, kringkastingstjenester og fremskaffelse av telekommunikasjonstilgang til video- og audioinnhold fremskaffet via en video- on-demand tjeneste via internett, informasjon om programmer for fjernsynskringkasting, radiokringkasting via kabel eller radiokringkasting, informasjon om fjernsynskringkasting, kabelradiokringkasting og radio, internettkafetjenester, nemlig fremskaffelse av telekommunikasjonsforbindelse til internett i et kafemiljø, fremskaffelse av tilkoblingsterminaler til et globalt computernettverk, telekommunikasjon ved videospillmaskiner for forbrukere, spillmaskiner med flytende krystalldisplayer og computerterminaler, overføring av beskjeder og bilder via computer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; reservering av seter for show ved hjelp av et elektronisk billettsystem, digital bildefremkalling, distribusjon av programmer i form av spørrekonkurranser, programmer med premier, spilleprogrammer, og forskjellige underholdningsprogrammer på fjernsyn, ettersynkronisering av datamedia med lydopptak eller videoopptak, ettersynkronisering eller redigering av innspilt videotape, redigering eller ettersynkronisering av magnetisk tape og optiske disker med lydopptak, undervisnings- og instruksjonstjenester vedrørende 6

7 registrerte varemerker /07 videospill, underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av online computerspill, spilltjenester som bruker kommunikasjon fremskaffet online fra et computernettverk eller internett, informasjon om artikler om videospill og computerspill utgitt i aviser, tidsskrifter og på websider som bruker internettsider og , informasjon om reservasjon av seter for show som bruker hjemmesider og elektroniske oppslagstavler med tilgang via computerterminalkommunikasjon eller mobiltelefoner, informasjon om spilltjenester, musikktjenester og filmtjenester fremskaffet online fra computernettverk, spilltjenester fremskaffet online fra internett eller et computernettverk (unntatt slike for nedlasting), musikktjenester fremskaffet online fra internett eller computernettverk (unntatt slike for nedlasting), organisering, ledelse eller arrangering av spillshow, organisering, ledelse eller arrangering av arbeidssymposier vedrørende programutvikling for computergrafikk og videospill, fotografiske bildetjenester fremskaffet online fra internett eller et computernettverk (unntatt slike for nedlasting), fremskaffelse av elektroniske publikasjoner som inneholder informasjon om computerspill, science fiction, spill og underholdning, fremskaffelse av spillprogrammer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer, fremskaffelse av informasjon online vedrørende computerspill og computeroppgraderinger for spill, fremskaffelse av online computerspill som kommuniserer med videospill og personlige computer for forbrukere, fremskaffelse av online publikasjoner i form av tidsskrifter, bøker på området videospill, science fiction spill og underholdning, fremskaffelse av stillbilder, tegnefilmer, stillbilder med lyd, tegnefilmer med lyd og bilder av rollefigurer osv ved kommunikasjon via computervideospillmaskiner for forbrukere eller videospillmaskiner, fremskaffelse av videobilder og lyd via computerterminalkommunikasjon, fremskaffelse av videobilder og lyd for karaoke via computerterminalkommunikasjon, fremskaffelse av virtuell reality spillsentre, fremskaffelse av elektroniske publikasjoner i fremtiden for videospill, kino og musikk, utleie av videospillmaskiner for forbrukere, utleie av elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, magnetisk optiske disker, CD ROM og videospillprogrammer med innspilt magnetisk tape for personlig bruk, utleie av spillkassetter, elektroniske kretser, magnetiske disker, magnetisk tape, og optiske opptaksmedia med spillprogrammer, utleie av spillprogrammer for videospillmaskiner for forbrukere. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; computersoftwaredesign, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for underholdningsapparater bare for bruk med fjernsynsmottakere, computersoftwaredesign, computerprogrammering eller vedlikehold av computersoftware for å ivareta sikkerheten i computernettverk ved å forsvare systemet fra ulovlig computertilgang, datakonvertering fra fysiske til elektroniske media, datakonvertering av dataprogrammer, designing videospillmaskiner for forbrukere, duplisering av computerprogrammer, bearbeidelse av informasjon via computer, installering av computersoftware, utleie av tilgangstid til en computerdatabase ved bruk av telefon, mobiltelefon, videospillmaskiner for forbrukere eller computerterminaler, utleie av magnetisk tape, CD-ROM og DVD-ROM med kodede programmer for computersystemsikkerhet på computere og videospill for forbrukere, utleie av minneplass på servere. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig autentifisering av personellidentifikasjonsinformasjon via sikker lagring og overføring av slik informasjon via internett, online autentifisering av brukere i elektronisk handel for andre, fremskaffelse av autentifiseringstjenester i e- handelstransaksjoner, autentifisering, utstedelse og validering av digitale sertifikater, identifiseringsverifiseringstjenester, nemlig autentifisering av personell identifikasjonsinformasjon via sikker lagring og overføring av slik informasjon via internett, identifikasjonsverifikasjonstjenester, nemlig autentifikasjon av personal identifikasjons informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/857,596 Agel Enterprises LLC, 5252 North Edgewood Drive, Suit 300, UT PROVO, US Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 5 Kost- og ernæringstilskudd; urtetilskudd; vitamin- og mineraltilskudd. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; fremskaffelse av mat og drikke på internettrestauranter, fremskaffelse av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikker og fruktjuice mens forbrukere tillates å spille spill med installerte videospillmaskiner. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASK & ACT Questback AS, Sommerrogata 13-15, 0255 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr. 35 Tjenester/bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet - gjør det mulig for i det minste én person å kommunisere med en annen. 42 Industriell analyse; design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE Nordic Airlink Holding AB, Box 242, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS Postboks 7085 Majorstua, NO 39 Transport, omfattende transport av personer og gods; organisering av reiser; informasjonstjenester i forbindelse med transporttjenester og reiser; emballering og forvaring/oppbevaring av gods. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOLUME Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 42 Medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig utførelse av kliniske prøver for farmasøytiske preparater til behandling av diabetes. 44 Tilveiebringelse av informasjon vedrørende virkningen av et farmasøytisk preparat til behandling av diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLINIQUE QUICKLINER Clinique Laboratories LLC, 767 Fifth Avenue, NY10153 NEW YORK, US Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellreservasjoner. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIKE KONSULT Nike Konsult AS, Tareringen 26, 4056 Tananger, NO Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisasjons- og lederutvikling, personlig veiledning og ressursutvikling, og analyser og undersøkelser i denne forbindelse; prosjektledelse; konfliktløsning i bedrifter; møteledelse; konsultasjoner og rådgivning for og om bedrifts- og forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; konsultasjoner i personalspørsmål; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; personellutvelgelse og - rekruttering. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer og symposier; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; undervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISPRING Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; sanitære preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEVEN Steven Madden Ltd, In Barnett Avenue, NY11104 LONG ISLAND CITY, US Thommessen Krefting Greve Lund AS Postboks 1484 Vika, NO 25 Fottøy; klær; spesielt herre- og dame-klær, skjorter, t-skjorter, bukser, jakker, gensere, vester, bluser, skjørt, strømper, belter, kjoler; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MULTIORG Cateno AS, Gjerdrumsvei 14, 0484 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Ravinder Vir Randhawa, Pasopveien 7, 1279 OSLO, NO 40 Tannteknikertjenester. 44 Tannlegebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COCA-COLA LIGHT PLUS The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-11, Shimbashi 5- chome, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 12 Dekk (pneumatiske), dekk og slanger for kjøretøyer, hjul for kjøretøyer, sykkeldekk og slanger, slangeløse sykkeldekk; hjul, hjulringer og hjulfelger for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JARDINES DE LA TORRE Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder underholdnings- og sportstjenester ytt i turist-, rekreasjons- og eiendomskomplekser, fornøyelsesparker og båthavner samt tjenester ytt av fornøyelsesparker og golfbaner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROCKET SLIME Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS Postboks 171, NO 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger, audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bøker som inneholder fiksjons- og/eller fantasifortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill og/eller tegneserier og tegnefilmer; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SANTE CRUZ HNI Technologies Inc, 408 East Second Street, IA52761 MUSCATINE, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 8 Verktøysett. 9 Fjernkontroll for peiser, ovner, peisinnsatser og kunstige vedkubber i gasskaminer. 11 Oppvarmingsapparater, herunder peiser, ildsteder; ovner, peisinnsatser; dekorativt tilbehør for peiser og ovner, nemlig ildsted i åpen peis, dekorative fronter og dører; stekegriller; utendørs peiser/ildsteder; og utendørs gass-ildsted/grue. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIOTEX ISS A/S, Bredgade 30, 1260 KØBENHAVN K, DK Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Postboks 359 Sentrum, NO 37 Reparasjon, rens og vasking av klær. 39 Henting og levering av klær. 43 Utleie av gulvmatter og mopper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA CADARTA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater for veterinær bruk. ISS A/S, Bredgade 30, 1260 KØBENHAVN K, DK Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Postboks 359 Sentrum, NO 37 Skadebegrensing innen brannskader, vannskader, oljeskader, støvskader, pulverskader og andre skader; oppbygging etter skader; avfukting; rens, rengjøring og restaurering av innbo eller løsøre; konsulenttjenester vedrørende skadevirksomhet; asbestsanering, luktfjerning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Konsepthuset AS, Øvre Slottsgate 7, 0157 OSLO, NO Hovind & Myhre Advokatfirma AS Postboks 472, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ITOQUE Aktiebolaget Electrolux, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 7 Oppvaskmaskiner samt deler til oppvaskmaskiner, herunder kurver; vaskemaskiner, tørkemaskiner, sentrifuger, valser (maskiner), strykemaskiner, miksere (blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for innbygging, vannrenseapparater, elektriske vannkokere, elektriske kaffebryggemaskiner, luftrensere, luftfuktere, brødristere, elektriske vaffeljern; tørkeapparater og - installasjoner, tørkeskap, tørketromler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Berntzen & Green AS, Ole Deviks vei 26, 0666 OSLO, NO 19 Listverk og parkett, dører og vinduer, bygningsmaterialer, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA KYPRIMLA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater for veterinær bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOSATRIX ratiopharm AS, Billingstadsletta 19A, 1375 BILLINGSTAD, NO 5 Farmasøytisk preparat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KADENZA Cardiome Research and Development (Barbados) Inc, Lauriston House, Suite 102, Lower Collymore Rock Drive BRIDGETOWN, ST MICHAEL, BB Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater, legemidler basert på naturlige stoffer (biologics) og midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATRISET Cardiome Research and Development (Barbados) Inc, Lauriston House, Suite 102, Lower Collymore Rock Drive BRIDGETOWN, ST MICHAEL, BB Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 5 Farmasøytiske preparater, legemidler basert på naturlige stoffer (biologics) og midler. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPECSAVERS OPTIKK Specsavers BV, Groest 54, 1211EC HILVERSUM, NL Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; øyedråper og øyelotioner for medisinsk bruk; øye-fuktighetskremer og -salver for medisinsk bruk; øyekrem; øyeskyllere; rengjøringspreparater og oppløsingsvæske for kontaktlinser; helseprodukter; farmasøytiske sammensetninger, kremer, medikamenter, preparater, stoffer, tabletter og produkter. informasjon og rådgivningstjenester i forbindelse med forannevnte tjenester. 37 Reparasjonstjenester i forbindelse med briller, brilleinnfatninger, solbriller, linser, kontaktlinser, brilleetuier, kjeder, innfatninger, holdere og beslag, optiske apparater og instrumenter. 44 Optiker-tjenester, oftalmiske og optometriske tjenester, synsbehandling/øyebehandlingstjenester; oppfølgingstjenester i forbindelse med anskaffelse av optiske, dentale, farmasøytiske, medisinske eller høreapparat-produkter; brilletilpassning og synstestingstjenester; dentale tjenester; tannlegetjenester og detale laboratorietjenester; høreapparat-tjenester; hørseltester; tilpassning av høreapparater; identifisering og analysering av hørsels-problemer; foreskrivning av høreaparater og instrumenter; konsultasjoner og rådgivning i forbindelse med hørsel, hørsels-hjelpemidler, høreapparater og instrumenter; helseomsorgstjenester og helseklinikk-tjenester; medisinsk klinikk og medisinsk laboratorietjenester; farmasøytisk rådgivning og farmasøytisk veiledningstjenester; profesjonelle konsultasjoner og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester. 9 Optiske apparater og instrumenter; briller, brilleglass, solbriller; linser; brillefutteraler, lenker/kjeder, innfatninger, holdere og beslag; briller og glass for optisk bruk eller tilpasset for å beskytte øynene; lorgnetter; beskyttelsesinnretninger for lorgnetter (eyeglass shield) og lorgnettsnorer; etuier og innfatninger for briller og glass; okularer og instrumenter inneholdende okularer; monokler; brilleglass som settes på neseryggen; øyeskjermer og øyelapper(eyewear); øyeglass; øyebeskyttelsesinnretninger for sportsbruk; øyevern; beskyttelsesbriller og sikkerhetsbriller; øyerefraktometere; forstørrelsesglass; blendings- og lysfiltre; lorgnettfutteraler, -lenker/kjeder, -snorer, - innfatninger, -holdere og -beslag; kontaktlinser; etuier, beholdere og holdere for kontaktlinser; tannbeskyttere; ørevern og ørepropper, ørebeskyttere og ørebeskyttelses-innretninger; adaptere til å koble telefoner til høreapparat; plugger til å koble høreapparat til programapparater; radiomottakere til å koble til høreapparat; fjernstyrt volumkontroll for tilkobling til høreapparat; telefonapparat til bruk av personer med hørselsproblem; deler og komponenter til ovennevnte varer. 35 Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, kontaktlinser, samt tilhørende tilbehør og preparater, hørselshjelpemidler, høreapparater, høreinstrumenter, samt tilhørende tilbehør og preparater, dentale produkter, dentale preparater, tannproteser, tannimplantater; postordredetaljhandelstjenester i forbindelse med salg av optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, kontaktlinser, samt tilhørende tilbehør og preparater, hørselshjelpemidler, høreapparater, høreinstrumenter, samt tilhørende tilbehør og preparater, dentale produkter, dentale preparater, tannproteser, tannimplantater; elektroniske detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, kontaktlinser, samt tilhørende tilbehør og preparater, hørselshjelpemidler, høreapparater, høreinstrumenter, samt tilhørende tilbehør og preparater, dentale produkter, dentale preparater, tannproteser, tannimplantater; kontortjenester; forretninsledelse og forretningsutvikling; forretningsrådgivning og aministrasjons-tjenester; forretningsplanlegging; operasjonelle forretningstjenester; annonsering, promotering og markedsføringstjenester; tilveiebringelse av varer; profesjonell ledelse og rekrutteringstjenester; regnskapstjenester og revisortjenester, alle de foran nevnte tjenester for optikere, fagfolk for testing av hørsel, tannleger og andre helseomsorgsprofesjonelle aktører; tilveiebringelse av 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MasterCard International Inc, 2000 Purchase Street, NY PURCHASE, US Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; disker og disketter til opptak og innspilling; computer hardware, computer software og dataprogrammer; telekommunikasjons- og elektriske apparater og instrumenter; regnskapsmaskiner; apparater til registrering, overføring, reproduksjon av data, herunder lyd og bilder; magnetiske registreringssystemsstøtter; apparater for sporing, styring og analysering av finanskontoer via et globalt datanettverk; computer hardware og software, spesielt for utvikling, vedlikehold og bruk av lokalt nettverk og regionettverk; systemer for å lese minnekort og systemer for å lese data i lagerenheter herunder integrerte kretsminner og bankkort-minner; nedlastbare elektroniske publikasjoner; skrivere herunder skrivere for databehandlingssystemer og finansielle transaksjonsystemer; maskiner for banketablering og bankvirksomhet; omkodere og kodere; modemer; computer hardware og software for å forenkle betalings transaksjoner ved elektroniske midler; computer hardware og krypteringsoftware, krypteringsnøkler, digitale sertifikater, digitale signaturer, software for å sikre datalagring og gjenoppretting og overføring av konfidensiell kundeinformasjon brukt av individer, bankog finansinstitusjoner; magnetiske kodede kort og kort inneholdende en integrert kretsbrikke (smartkort); belastningskort, bankkort, kredittkort, debetkort, chipkort, lagret verdikort, elektroniske databærerkort, betalingskort, alle kodede; bankkort inkludert trykte bankkort og bankkort som bruker magnetiske minner og integrerte kretsminner; kortlesere; magnetiske kodede kortlesere, elektroniske databærerkort, magnetiske kodede kortlesere, elektroniske databærerkortlesere, elektroniske krypteringsenheter, computer hardware, computerterminaler, computer software for bruk i finanstjenester, bank og telekommunikasjonsindustrien; computer software utformet for å muliggjøre smartkort å samhandle med terminaler og lesere; computer chips innlagt i telefoner og andre kommunikasjonsinnretninger; telekommunikasjonsutstyr; salgsstedtransaskjonsterminaler og computer software for overføring, fremvisning, skjermvisning og lagringstransaksjon, identifikasjon og finansiell informasjon for bruk i finanstjenester, bank og telekommunikasjonsindustrien; radiofrekvensidentifikasjonssinnretninger(transponder); og elektroniske verifiseringsapparater for å verifisere autentisering av belastningskort, bankkort, kredittkort, debetkort og betalingskort; apparater for å programmere kort; pengeutdelingsmaskiner; computer periferiutstyr og elektroniske varer, nemlig regnemaskiner, lommeplanleggere, personlige digitale assistenter (PDA'er), alarmer og lommelykter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner, pamfletter, brosjyrer, aviser, journaler og tidsskrifter, manualer, trykksaker alle relatert til bankvesenet; kredittkort, debetkort (andre enn kodede); magasiner. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kommersiell, industriell og bedriftsledelsesassistanse; forretningsevaluering; rådgivnings- og veiledningstjenester for bedrifts- og forretningsledelse; markedsundersøkelser; markedsstudier; statistisk informasjon; forbereding og klargjøring av kontoutdrag og regnskapsoppgjør; bokføring; forretningsundersøkelser; Public Relation (PR-virksomhet); publisering av reklametekster; utarbeidelse og utsendelse av reklamemateriell; styring av computerdatabase. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bank og kredittjenester; tilveiebringe kredittkort, debetkort, betalingskort, lagret verdi forhåndsbetalte korttjenester; bank, betaling, kreditt, debet, belastning, pengeutdeling, lagret verdiinnskudd tilgangstjenester; regningsbetalingstjenester; kredittkort, debetkort, belastningskort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og lagret verdikorttjenester; sjekkverifisering og sjekkutbetalingstjenester; automatisk bankkasserermaskintjenester; prosessering av finansielle transaksjoner både on-line via en computerdatabase eller via telekommunikasjoner og salgssteder; prosesseringstjenester for finansielle transaksjoner av kortholdere via automatiske bankkasserermaskiner; anskaffelse av balansedetaljer, innskudd og uttak av penger til kortholdere via automatiske bankkasserermaskiner; betaling og autorisasjonstjenester; reiseforsikringstjenester; utstedelse og innløsning av reisesjekker og reisebilag; autentiseringstjenester i forbindelse med betaling; verifisering av finansinformasjon; vedlikehold av finansfortegnelser; elektronisk fondsoverføringer og valutavekslingstjenester; spredning av finansinformasjon via Internet og andre computer nettverk; fjernbetalingstjenester; lagret verdi elektronisk lommeboktjenester, tilveiebringe elektroniske fonds og valutaoverføringstjenester, elektronisk betalingstjenester, forhåndsbetalte telefoneringskort-tjenester, kontantutbetalingstjenester, og transaksjonautorisasjon og betalingstjenester; tilveiebringe debet- og kreditttjenester ved radiofrekvensidentifikasjons-innretninger (transpondere); tilveiebringe debet- og kreditt-tjenester ved kommunikasjon og telekommunikasjonsinnretninger; reiseforsikringstjenester; sjekkverifiseringstjenester; utstedelse og innløsningstjenester, alle relatert til reisesjekker og reisebilag; tilveiebringe finanstjenester til støtte av detaljhandeltjenester tilveiebragt gjennom mobile telekommunikasjonsmidler, inkludert 14

15 registrerte varemerker /07 betalingstjenester gjennom trådløse innretninger; tilveiebringe finansielle tjenester til støtte for detaljhandeltjenester tilveiebragt on-line, gjennom nettverk eller andre elektroniske midler som bruker elektronisk digitalisert informasjon; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, inkludert elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebragt gjennom en website; on-line bankvirksomhet; finansielle tjenester tilveiebragt over telefon og ved globale computer nettverk eller Internet; tilveiebringe finanstjenester ved globale computer nettverk eller Internet; tjenester i forbindelse med fast eiendom; verdisetting og taksering av fast eiendom; bestyrelse av investering i fast eiendom; tjenester i forbindelse med investering i fast eiendom; forsikringstjenester i forbindelse med fast eiendom; forsikring for eiendomsinnehavere; forsikringstjenester relatert til eiendom; finansiering for fast eiendom; megling for fast eiendom; taksering av fast eiendom; eiendomsmeglertjenester; evaluering av av fast eiendom; administrering av fast eiendom; administrering av finansielle forretninger relatert til fast eiendom; tilveiebringe lån til fast eiendom; finansieringstjenester relatert til utvikling av fast eiendom; finansielle meglingstjenester for fast eiendom; finansielle tjenester relatert til fast eiendom og bygninger; finansielle tjenester for kjøp av fast eiendom; arrangering av låneavtaler sikret i fast eiendom; arrangering av delt eierskap i fast eiendom; arrangere anskaffelse av finanser for kjøp av fast eiendom; assistere i akkvisisjon av og interesse i fast eiendom; kapitalinvestering i fast eiendom; kommersielle eiendomsinvisterings-tjenester; finansielle tjenester relatert til akkvisisjon av eiendom; finansielle tjenester relatert til salg av eiendom; finansiell vurdering av selveiereiendommer; finansiell vurdering av festet, leid og forpaktet eiendom; arrangere utleie av fast eiendom; arrangering av leasing av fast eiendom; leasing av eiendom; leasing av fast eiendom; leasing av selveiereiendom; eiendomsbestyrelsestjenester relatert til transaksjoner i fast eiendom; vurdering av eiendomsformue; eiendom-portfolio-bestyrelse; bestyrelse av eiendom og formue; rådgivningstjenester relatert til eierskap av fast eiendom; rådgivningstjenester relatert til vurdering av fast eiendom; rådgivningstjenester for korporativ fast eiendom; datorisert informasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; konsultasjonstjenester relatert til fast eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til fast eiendom; tilveiebringe informasjon relatert til eiendomsmarkedet; undersøkelsestjenester relatert til fast eiendomsakkvisisjon; undersøkelsestjenester relatert til utvelgelse av fast eiendom. hardware og software; konsultasjonstjenester i forbindelse med computer hardware og software; programmering for computere; støtte og konsultasjonstjenester for bestyring av computersystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for kompilering av websider på Internet; informasjon relatert til computer hardware eller software tilveiebragt on-line fra et globalt computernettverk eller Internet; skaping og oppretting og vedlikehold av websider; vert for andres websider; opprette websider; juridiske tjenester; design, oppretting og vertskap for handels- websider; design, oppretting og vertskap for regningbetalings-websider; computer og Internet relaterte tjenester, inkludert forsyning on-line elektroniske databaser via et globalt computer nettverk innen området identitetsautentifikasjon og verifikasjon; tekniske konsultasjonstjenester innen området computer programmering, finansiell computer nettverk, databehandling, sikkerhets kommunikasjon, datakryptering og dekryptering og lokal nettverks sikkerhet; utsendelse av informasjon over et globalt computer nettverk innen området computer software, computer hardware, finansielle computer nettverk og lokal nettverk; datakryptering og dekryptering av finansinformasjon. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; losjitjenester ved møter; tilveiebringe losji ved møter; tilveiebringe fasiliteter for styremøter; tilveiebringe fasiliteter for utstillinger. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbruk-tjenester. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 38 Telekommunikasjonstjenester; Internet-basert telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektrisk dataoverføring over et globalt fjerndata-behandlingsnettverk, inkludert Internet; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller visning av informasjon fra en computerlagret databank eller via Internet; overføring av data gjennom bruk av elektronisk bildebehandling ved telefonlinker; prosessering av kreditt eller debit transaksjoner ved telefon- og telekommunikasjons-linker; elektronisk post, beskjedsending og mottakstjenester; kringkastingstjenester; tilveiebringe multibruktilgang til et sikkert datorisert informasjons-nettverk for overføring og utsendelse av en rekke informasjon innen området finansielle tjenester; leasing av tilgangstid til en computerdatabase. 39 Transport; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industrielle analyser og forskningstjenester; design og utvikling av computer 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Umbra Inc, 1705 Broadway, NY14212 BUFFALO, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 20 Bilderammer; trerammer for dokumenter og fonogramplater; trebokser, nemlig lagringsbokser, fotografilagringsbokser og skyggebokser; møbelspeil; veggspeil; gulvspeil; gardinstenger og monteringsutstyr til gardinstenger; stolputer; kroker (ikke av metall); knagger og håndtak laget av tre og primært av tre og metall kombinasjoner; hatte og kleshylle (ikke av metall) primært av tre og metall kombinasjoner; sete og sengeputer; puter; romdelerskjerm; hyller og hyllematerialer; kurver. 35 Engrossalg av husholdningsvarer, nemlig fotoalbum og fotobokser, tilbehør til badet, nemlig hengere til ansikts- og baderomshåndklær, kleskurver, tannbørsteholdere, håndkleholdere, søppelkanner, klokker, servise og spisebestikk, jernvarer og isenkram for gardin og tekstilstoffer, fotografirammer, møbler og tilbehør til møbler, tilbehør til kjøkkenet, nemlig keramiske boller, plastikk boller og glassboller, metllbokser, kasser, vinkjølere, fløtemugger, skjærebrett, fat, hyller til asjetter, mugger, tallerkener, fat (ikke av edelt metalli, serviettholdere, serviettringer (ikke av edelt mtall), saltog pepperbøsser og -kverner, såpedispensere og - pumper, støtter til skjeer, lagringsbokser for husholdningsbruk, sukkerskåler og -boller, tekanner og - kjeler (ikke av edelt metall), serveringsbrett, krakker, ølglass, redskapsholdere, vaser, vinyl- og gummiølbrikker, stålrister, lysestaker (ikke av edelt metall) og skohorn, belysning og speil. AquaFence AS, Postboks 705, 1509 MOSS, NO Onsagers AS Postboks 6963 St Olavs Plass, NO 6 Vanntransporttanker av metall, bislag av metall til bygging, rammeverk av metall til bygging, søyler av metall til bygging, beslag og spillrenner av metall til bygging, plastret/gipset veggpaneler av metall til bygging, innvendig veggkledning av metall til bygging, forsterkningsmidler av metall til bygging, prefabrikerte byggesett av metall, klammer av metall til bygging, halvpermanente barrierer til forhindring av flom og bærbare flombarrierer. 19 Rammeverk ikke av metall til bygging, plastret/gipset veggpaneler ikke av metall til bygging, søyler ikke av metall til bygging, beslag og spillrenner av metall til bygging, innvendig veggkledning ikke av metall til bygging, forsterkningsmidler ikke av metall til bygging, prefabrikerte byggesett ikke av metall, halvpermanenterte barrierer til forhindring av flom ikke av metall og flombarrierer ikke av metall. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/969,504 PROMEGA Promega Corp, 2800 Woods Hollow Road, WI MADISON, US Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 5 Biologiske og biokjemiske reagenser for bruk til klinisk diagnose. 9 Instrumenter for testing, prosessering eller ettersporing av biologiske prøver; dataprogramvare for bruk til å analysere og styre biologisk data. Eiker Vekst AS, Ryghgt 6, 3050 MJØNDALEN, NO Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; spiselige kakedekorasjoner; konditorimandler, mandelmasse; marsipan; sjokolade. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESTEEM Kay Chemical Co, 8300 Capital Drive, Greensboro, NC 27409, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 3 Oppvaskmiddel for manuell oppvask og for bruk i oppvaskmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/891,549 TREDAPTIVE Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av avhengighet, urinveisinkontinens, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, cerebrovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, søvnløshet, kognitive forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, kreft, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskuloskeletale forstyrrelser, osteoporose, overgangsaldersymptomer- og forstyrrelser, antismittepreparater, anti-viruspreparater, immunologiske preparater, analgetiske preparater, oftalmiske preparater og antiemetiske preparater. 5 Tilsetningsmidler for skylling for bruk i oppvaskmaskiner. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/891,556 IMPROLIP Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av avhengighet, urinveisinkontinens, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, cerebrovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, søvnløshet, kognitive forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, kreft, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskuloskeletale forstyrrelser, osteoporose, overgangsaldersymptomer- og forstyrrelser, antismittepreparater, anti-viruspreparater, immunologiske preparater, analgetiske preparater, oftalmiske preparater og antiemetiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/974,157 CORDAPTIVE Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av avhengighet, urinveisinkontinens, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, cerebrovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, søvnløshet, kognitive forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, kreft, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskuloskeletale forstyrrelser, osteoporose, overgangsaldersymptomer- og forstyrrelser, antismittepreparater, anti-viruspreparater, immunologiske preparater, analgetiske preparater, oftalmiske preparater og antiemetiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/891,560 CORVANTAGE Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av avhengighet, urinveisinkontinens, diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, cerebrovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, søvnløshet, kognitive forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, kreft, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskuloskeletale forstyrrelser, osteoporose, overgangsaldersymptomer- og forstyrrelser, antismittepreparater, anti-viruspreparater, immunologiske preparater, analgetiske preparater, oftalmiske preparater og antiemetiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DANAHER MOTION Danaher Motion Technology LLC, 125 Powder Forest Drive, CT06070 SIMSBURY, US Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøy); mekaniske likestrøm- og vekselstrømmotorer; kuleskruer; føringer; utløsere lineær bevegelse; elektromekaniske utløsere med lineær bevegelse; presisjonstrinn omfattende et lineærjager; gir; komponenter til gir; luftlagre; portaltrinn; hylselagre; bremser; kulelagre; elektronisk kraftoverføring for kontroll av bevegelse. 9 Enkle og multiaksede kontrollmekanismer for kontroll av bevegelse, nemlig elektroniske kontrollmekanismer; resolvere; måleenheter for glidning bestående av bevegelsespeiling, bevegelsessystemer og motortrekk, utløsere eller kontrollforanstaltninger for å måle relativ lineær bevegelse. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sony KK (also trading as Sony Corp), , Kitashinagawa, Shinagawa-ku, TOKYO, JP Acapo AS Postboks 1880 Nordnes, NO 9 Batterier, akkumulatorer, batteriladere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORANGE Orange Personal Communications Services Ltd, St James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, BS324QJ AVON, BRISTOL, GB Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 9 Elektriske og elektroniske telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; kommunikasjons- og telekommunikasjonsapparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, alle for behandling, loggføring, lagring, overføring, gjenfinning eller mottak av data; apparater og instrumenter for opptak, overføring, forsterkning og gjengivelse av lyd og bilder, informasjon eller kodet data; fotografiske apparater, instrumenter og utstyr; apparater, instrumenter og utstyr for behandling av bilder; televisjonsapparater og -instrumenter; telekommunikasjons-, radio- og fjernsynskringkastingssendere og -mottakere; apparater for tilgang til kringkasting eller overførte programmer; hologrammer; computere; periferisk utstyr for computere; programmerte databærende elektroniske kretser; computerprogrammer; computer software; disker, bånd og tråder, alle som magnetiske databærere; blanke eller forhåndinnregistrerte magnetiske kort; smartkort; kort inneholdende mikroprosessorer; integrerte kretskort; elektroniske identifikasjonskort; telefonkort; telefonkredittkort; kredittkort; betalingskort; kort for elektroniske spill laget for bruk sammen med telefoner; CD ROMS; magnetiske, digitale og optiske databærere; magnetiske, digitale og optiske dataopptaks- og lagringsmedia (blanke eller forhåndsinnregistrerte); computer software fremskaffet via Internet; elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fremskaffet online fra computerdatabaser eller fra Internet; computersoftware og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å skaffe tilknytning til databaser, lokale områdenettverk og Internet; computer software for å muliggjøre telekonferanser, videokonferanser og videofontjenester; computer software for å muliggjøre søk og gjenfinning av data; computer software for tilgang til databaser, telekommunikasjonstjenester, computernettverk og elektroniske oppslagstavler; computerspillsoftware; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra en computer database eller Internet; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 Internet websider; innretninger for spilling av musikk mottatt via Internet, MP3 spillere; sendere og -mottakere for satellittoverføring; telekommunikasjons- og kringkastingssatellitter; radiotelefonsfyr/bøyer og telefonmaster; elektriske ledninger og kabler; optiske kabler; motstandstråder; elektroder; telekommunikasjonssystemer og installasjoner; terminaler for telefonnettverk; telefonsentraler; telekommunikasjonssignalinnmatnings, - lagrings, -konverterings og bearbeidingsapparater; telefonutstyr; utstyr for faste, transportable, høyttalende eller taleaktiverte telefoner; multimediaterminaler; interaktive terminaler for utstilling og bestilling av varer og tjenester; personsøkertjenester, radiopersonsøkertjenester og radiotelefonapparater og - instrumenter; telefoner, mobiltelefoner og telefonrør og mikrofoner; telefaksmaskiner; tilbehør for telefoner og for telefonrør og mikrofoner; adaptere til bruk sammen med telefoner; batteriladere for telefoner, deler som inkorporerer en høyttaler som gjør det mulig å benytte telefonsettet hands free for feste til bord og i bil; holdere for telefonhåndsett i bil; vesker og etuier spesielt tilpasset for å holde eller bære bærbare telefoner og telefonutstyr 19

20 registrerte varemerker /07 og tilbehør; datoriserte personlige almanakker; antenner; batterier; mikroprosessorer; tastaturer; modemer; kalkulatorer; skjermer; elektroniske globale posisjoneringssystemer; elektroniske navigerings-, sporings- og posisjoneringsapparater og -instrumenter; overvåknings- (andre enn in vivo) apparater og - instrumenter; radioapparater og -instrumenter; elektriske apparater og instrumenter til styring, testing (andre enn til in vivo testing), signalering, kontroll, overvåkning og til opplæring; optiske og elektrooptiske apparater og instrumenter; videofilmer; audiovisuelle apparater og utstyr; elektronisk spillutstyr og -apparatur; elektriske og elektronisk tilbehør og periferiutstyr designet og spesielt tilpasset for bruk sammen med computere, audiovisuelle apparater og elektronisk spillutstyr og apparatur; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 38 Telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; telefon-, mobiltelefon-, telefaks-, teleks-, innhenting av beskjeder og overførings-, radiopersonsøkings-, anropsoverførings- og - omkjøringstjenester, svartelefonstjenester, opplysningstjenester og elektroniske posttjenester; overføring, levering og mottak av lyd, data, bilder, musikk og informasjon; elektroniske beskjedleveringstjenester; on-line informasjonstjenester relatert til telekommunikasjon; datautvekslingstjenester; overføring av data ved telekommunikasjon; satellittkommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; kringkasting og overføring av radio-eller fjernsynsprogrammer og av filmer, telehandels- og webhandelsprogrammer; videotekst-og teledatatjenester; kringkasting og levering av multimedia-stoff over elektroniske kommunikasjonsnettverk; videomeldingsformidlingstjenester; videokonferansetjenester; videotelefontjenester; telekommunikasjon av informasjon (inkludert web sider), computerprogrammer og enhver annen form for data; fremskaffelse av brukstilgang til Internet; fremskaffelse av telekommunikasjonstilknytning og -lenker til Internet eller databaser; fremskaffelse av brukstilgang til Internet (tjenesteytere); fremskaffelse og drift av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og av samtalerom; fremskaffelse av tilgang til digitale musikkwebsider på Internet; fremskaffelse av tilgang til P3 webområder på Internet; levering av digital musikk via telekommunikasjon; fremskaffelse av tilgang til telekommunikasjonsinfrastrukturer for andre operatører; drift og fremskaffelse av søkemotorer; telekommunikasjonstilgangstjenester; computerhjulpet overføring av meldinger og bilder; kommunikasjon vias computere; nyhetsbyråtjenester; overføring av nyheter og aktuell forretningsinformasjon; leie, lease og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk ved fremskaffelse av forannevnte tjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester relatert til alle de foran nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hamelten Health Co, Losbyveien 5, 1475 FINSTADJORDET, NO 3 Kosmetiske preparater for bad, etterbarberingsmidler, kosmetiske produkter for hudpleie, lotion for kosmetisk bruk, pimpstein, såper, deodoranter for personlig bruk, hårvann, lavendelvann, barberingspreparater, krem, kosmetiske preparater 30 Bakepulver (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AFTER BURNER Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika, NO 9 Videospillprogramvare; computerspillprogrammer; spillprogrammer for hjemmespillmaskiner; spillprogrammer for håndholdte spillmaskiner; spillprogrammer for mobiltelefoner; spillprogrammer for videospillmaskiner; nedlastbare spillprogrammer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer