Internasjonal strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal strategi"

Transkript

1 Internasjonal strategi

2 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste veterinærmedisinske utdanningsinstitusjonene i Europa. En forutsetning for å oppnå visjonen, og et ønske fra NVHs side er økt samarbeid med en rekke institusjoner også på andre kontinenter enn det europeiske. Strategien kartlegger utfordringer, konkretiserer mål og omhandler de mest sentrale tiltakene i arbeidet med internasjonalisering av Norges veterinærhøgskole. For Norges veterinærhøgskole vil internasjonalisering innebære økt vekt på student- og lærermobilitet samt styrking av forskningssamarbeidet med framtredende forskningsmiljøer internasjonalt. Samarbeid med europeiske partnere innenfor ERASMUS-programmet og nordiske partnere innenfor NOVA University Network 1 vil være viktige tiltak for høgskolen. Utenfor EU/EØS-området vil et lands status som såkalt industrialiserte land (i-land) eller utviklingsland (u-land), og om et land er definert som et av Norges samarbeidsland, ha betydning for samarbeidsmulighetene. I industrialiserte land som USA, Canada, Australia og New Zealand finnes det en rekke velrenommerte veterinærmedisinske utdanningsinstitusjoner. Det vil være av stor interesse for NVH å inngå avtaler om tosidige studentutveksling med noen av disse institusjonene. Utveksling i forbindelse med fordypningsstudier vil være særlig aktuelt. Utfordringene i forhold til rekruttering av studenter fra disse landene vil være knyttet til informasjon, markedsføring og kvaliteten av NVHs studietilbud på engelsk, samt en del praktiske utfordringer rundt innreise- og oppholdstillatelse. NVH ønsker å bidra til faglig utvikling og kompetanseoppbygging i veterinærmedisinske miljøer i u-land og land i Sentral- og Øst-Europa. Høgskolen vil gjøre dette gjennom å legge til rette for at studenter kan følge våre engelskspråklige masterprogrammer eller doktorgradsprogrammet. Den største utfordringen NVH står overfor i forhold til u- landsstudenter, er finansiering av innreisende studenters opphold under studietiden. Til gjengjeld kan feltarbeid organisert hos NVHs samarbeidspartnere i u-land, komme NVHs studenter til nytte i forbindelser med fordypningsoppgaver. Skolen skal forøvrig følge med og delta i den pågående debatten om Internasjonalisering ; et begrep og konsept som er i forandring, og som i flere land har blitt utvidet til å omfatte markedsførings- og rekrutteringskampanjer og inntektsgivende salg av studieplasser til internasjonale studenter Den internasjonale strategien legger hovedvekten på internasjonalisering av utdanningen, særlig i de to første år, Dette henger bl.a. sammen med Bologna-avtalen (1999) og den pågående prosessen som sikter mot dannelsen av et såkalt europeisk utdanningsrom - European Higher Education Area. I Norge er dette fulgt opp gjennom kvalitetsreformen hvor et av målene er at alle studenter som ønsker det, skal ha mulighet for et studieopphold i utlandet som en del av sin grad. Ved Norges veterinærhøgskole er omfanget av studentutveksling relativt begrenset. En mer utstrakt internasjonal virksomhet vil bidra til faglig og personlig utvikling både for studenter og ansatte. Samtidig er det viktig å internasjonalisere studiemiljøet hjemme, slik at de som ikke reiser ut skal oppleve å være en del av et akademisk miljø som knytter studier og forskning til det internasjonale 1 NOVA, Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural Universities 2

3 veterinærmedisinske kunnskapsnettverket. Det grunnleggende siktemålet med internasjonaliseringen er å styrke kvaliteten både innenfor forskning og utdanning. Internasjonal visjon NVH skal være en internasjonalt orientert skole, og en aktiv pådriver for student- og lærermobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid mellom veterinær- og biomedisinske fagmiljøer i Norden, Europa og andre deler av verden. 1. Utdanning 1.1 Studentmobilitet 1. NVH skal utvide og konsolidere samarbeidet med institusjoner i og utenfor Europa gjennom å: - tiltrekke gode søkere til NVHs engelskspråklige kurs og programmer, - tilby stipend og studieplass til studenter fra u-land og land i Sentral- og Øst-Europa, og - skaffe utvekslingsplasser til sine studenter på gode lærersteder i utlandet. 2. Alle NVHs studenter som ønsker det, skal kunne ta en del av sine studier ved universiteter i utlandet. Skolen har som langsiktig mål at 30% av studentene skal ha en studieperiode i utlandet, og minst like mange internasjonale utvekslingsstudenter skal studere ved NVH. Generelle tiltak starte opp et nytt utvekslingsprosjekt for dyrepleiestudenter gjennom Leonardoprogrammet (fra 2005/06) inngå nye bilaterale samarbeidsavtaler, i tillegg til NVHs tolv eksisterende avtaler, med et utvalg av gode veterinærmedisinske institusjoner i Europa. Avtalene skal først og fremst omfatte studentutveksling, helst med tilbud på engelsk, men kan også omfatte forskningssamarbeid. Det siktes på å inngå avtaler med veterinærmedisinske læresteder i følgende land: Nederland, Portugal, Ungarn, Irland, Storbritannia, Polen og BOVA 2 - lærersteder i Litauen, Latvia, Estland inngå avtaler om studentutveksling med veterinærmedisinske lærersteder på følgende verdensdeler eller land: Verdensdel Land eller Antall avtaler område Afrika Sør-Afrika* 1 Tanzania* 1 Mozambique* 1 Uganda* 1 Zimbabwe* 1 Zambia* 1 Asia Kina* 2 Taiwan* 1 Vietnam* 1 2 BOVA, Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural Universities 3

4 Amerika USA 3 Canada 1 Chile 1 Oceania Australia 1 New Zealand 1 Sentral - og Øst- Europa Russland* 1 Bosnia & Hertzogovina, Sebia* 1-2 * avtaler som skal muliggjøre tildeling av stipend til innreisende studenter fra u-land og land i Sentral- og Øst-Europa Innenfor NOVA-VET skal det arbeides for: - etablering av tre intensivkurs i samarbeid med de andre nordiske veterinærmedisinske lærersteder - fordypningsutveksling i Norden, herunder utnyttelse av mulighetene i Tromsø og Sandnes - differensieringskurs i fem fagområder (produksjonsdyrmedisin, smådyrmedisin, mattrygghet, hestemedisin og akvamedisin) - harmonisering av studieplaner på de fire nordiske veterinærmedisinske lærersteder profilere og markedsføre engelskspråkelige mastergrader og PhD-studier overfor norske myndigheter,ufd/siu, NORAD, UD, og utenlandske myndigheter, EU-kommisjon, Verdensbanken, UNESCO osv vurdere å søke til American Veterinary Medical Association (AVMA) om akkreditering, og forberede evt søknad 2006/2007 søke akkreditering fra Kina slik at kinesiske studenter ved NVH vil ha mulighet til å få stipend fra kinesiske myndigheter. utarbeide et kriseberedskapsplan for NVHs internasjonale studenter, både inn- og utreisendestudenter avklare mulighet for å inngå avtale med Noragric v/nlh og/eller UIO om kjøp av administrativt og faglig assistanse innenfor bistandsrelaterte studentutveksling og forskningssamarbeid for innreisende studenter: etablere et mottaksapparat for internasjonale studenter for å øke deres trivsel, og bidra til integrasjon og tilpassing til livet på skolen og i Norge forbedre og kvalitetssikre praksisperioder for internasjonale studenter ved NVHs klinikker legge til rette for at flere NOVA-studenter og studenter fra andre utenlandske institusjoner tar fordypningssemester ved NVH (herunder Tromsø og Sandnes) med engelsk veiledning om ønskelig tilby relevante kurs/kurspakker på engelsk, på minst 15 ECTS/studiepoeng utdype og avklare NVHs NUFU-satsing i skolens forskningsstrategi, og evt. søke ferske midler gjennom NUFU-programmet skaffe stipendmidler fra følgende norske programmer: 4

5 Program Søknadsfrist Studiestart Studiestipend Kvoteordning 15.november / NORADs-stipendprog / Russland+SEE juni/juli / for utreisende studenter: legge til rette og kvalitetssikre forhåndsgodkjente praksisperioder ved partneruniversiteters klinikker identifisere og forhåndsgodkjenne kurs på engelsk, fransk, tysk og spansk ved NVHs partneruniversiteter på minst 15 ECTS/studiepoeng legge til rette for at flere studenter tar fordypningssemesteret ved NOVA universiteter og andre utenlandske institusjoner lage rutiner som kvalitetssikrer opptak til studier i utlandet og godkjenning av kurs og klinikker tatt i utlandet arbeide for økt deltagelse i og andel av studentstipendmidler fra følgende programmer Nordplus, Sokrates/Erasmus utarbeide mal på avtale mellom NVH og studenter som reiser ut. Alle studenter som tar del-studier i utlandet skal inngå avtale med NVH om sine rettigheter og plikter på lik linje med ERASMUS-studenter, som allerede undertegner en slik avtale Prosjektorganisering i 2004/2005 Det vil bli etablert et internasjonaliseringsprosjekt med 4 arbeidsgrupper som skal: 1. utrede studentutveksling i klinikker både inn- og utreisende studenter. Gruppen skal se på muligheter til forbedring og kvalitetssikring av gjestestudenters praksisperioder i NVHs klinikker og laboratorier, samt utarbeide konkrete forslag til klinikkpraksis i utlandet med innbakt forhåndsgodkjenning 2. utrede studentutveksling via kurs både inn- og utreisende studenter. Gruppen skal se på mulighetene for NVHs studenter til å ta kurs og eksamener i utlandet, samt å identifisere kurs/moduler ved NVH som vil egne seg for internasjonale studenter og undervisning på engelsk 3. utforme en fadderordning og andre sosiale/kulturelle tiltak for mottak av internasjonale studenter 4. utarbeide studentrettet informasjon på engelsk 1.2 Lærermobilitet NVH skal oppfordre til økt internasjonal mobilitet blant de vitenskapelige ansatte, og skal utnytte mulighetene for lærermobilitet spesielt innenfor Nordplus (NOVA) og Erasmus programmene. Innen 2007 skal NVH legge til rette for at hvert institutt skal utveksle årlig minst to lærere med NOVA-lærersteder, og en med institusjoner i øvrige land. 5

6 gjøre lærermobilitetsordninger, vilkårene og den økonomiske støtten bedre kjent blant skolens vitenskapelige ansatte vurdere å delfinansiere lærermobilitet med NVHs egne midler utarbeide et opplegg og system for etablering av et norsk veterinærmedisinsk spesialistprogram i henhold til de europeiske krav til internasjonale veterinærmedisinske spesialister i ulike fagområder (i for eksempel indremedisin, kirurgi, dermatologi, og patologi) i henhold til regelverket til European Association for Veterinary Specialisation 1.3 Rapportering og økonomi NVH skal synliggjøre sin internasjonale aktivitet og få bedre økonomisk uttelling for den. forbedre registrering- og rapporteringsrutiner rundt studentdatabasen, Mstas slik at all utveksling, også mobilitet av kortere varighet blir registrert og synliggjort 2005, SFA 3 undersøke muligheten for tildeling av ECTS studiepoeng for kurs og klinisk undervisning som NVH tilbyr til NOVA- og andre internasjonale studenter 2005, SFA 2. Forskning NVH har som mål å være internasjonalt ledende innenfor akvamedisin og på høyt internasjonalt nivå innenfor sine øvrige forskningsområder. i forbindelse med utarbeidingen av NVHs forskningsstrategi vurdere spesielt hvordan internasjonaliseringen av forskningen kan styrkes iverksette et internasjonaliseringsprosjekt om forskning i 2005 søkelys på internasjonalisering av forskerutdanning og internasjonalt forskningssamarbeid som bygger videre på NVH forskernes gode internasjonale nettverk legge til rette for at NVH rekrutterer flere gode internasjonale forskere både som midlertidige gjester og som fast ansatte, (f.eks ordninger som anskaffer gjesteforskerbolig, barnehageplass osv.) vurdere å styrke NVHs sabbatsordning etablere et mottaksapparat for internasjonale gjesteforskere som øker deres trivsel, og bidra til integrasjon og tilpassing til livet på skolen, i Oslo og i Norge, arbeide for å etablere samarbeid med andre forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt gjennom strategiske allianser og forpliktende samarbeid videreføre en omfattende deltakelse i EUs forskningsprogrammer 3. Kommunikasjon 3.1 Informasjon på engelsk 3 Studie- og forskningsadministrativ avdeling v/nvh 6

7 Informasjon på engelsk skal være først og fremst webbasert, og skal fremme NVHs profil i utlandet og gjøre det mulig å realisere målene beskrevet i del 1, utdanning og del 2, forskning utarbeide engelsk webportal som skal inneholde: presentasjon av NVH, enhetene og prioriterte forskningsområder, ECTS kurskatalog med studentrettet informasjon om skolens kurs- og klinikktilbud, informasjon om internasjonalt opptak og mottak, utvekslingspartnere osv. Spesiell oppmerksomhet rettes mot profilering og markedsføring av skolens engelskspråkelige mastergrader presentasjonsbrosjyre på engelsk målgruppe - ansatte ved veterinærmedisinske institusjoner i utlandet (henviser til web) presentasjonsbrosjyre på engelsk målgruppe studenter og veiledere ved veterinærmedisinske institusjoner i utlandet (henviser til web) 3.2 Informasjon på norsk Informasjon på norsk skal hovedsakelig være rettet mot skolens studenter og ansatte. Informasjonen skal veilede om og oppmuntre til deltagelse i internasjonal virksomhet lage webbasert informasjon til NVHs ansatte lage webbasert informasjon til NVHs studenter lage webbasert informasjon om skolens internasjonal virksomhet, internasjonal strategi osv. 3.3 Nettverk i et internasjonalt utdanningsrom NVH skal være en aktiv deltager i nettverksbyggingen med nasjonale og internasjonale utdanningspartnere og myndigheter, for å skape kontakter, fange opp nye ideer og impulser, og å synliggjøre skolens internasjonale satsing. være aktiv deltager i NOVA University Network samarbeid med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og utnytte erfaringer fra andre læresteder delta aktivt i nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk, konferanser og seminar søke medlemskap i nettverket University of the Arctic være aktiv deltager i virksomhet organisert gjennom European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) være representert på internasjonale utdanningsmesser, for eksempel i regi av European Association of International Education (EAIE) 7

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning.

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning. Strategi for internasjonalisering ved Høgskolen i Lillehammer for perioden 2011 2015 (revidert versjon etter høringen, 11.4.2011, styrebehandlet 28.4.2011) Bakgrunn Med denne strategien for internasjonalisering

Detaljer

faktablad Bologna-prosessen

faktablad Bologna-prosessen faktablad Bologna-prosessen - et europeisk område for høyere utdanning Hva er Bologna-prosessen? I 1999 møttes utdanningsministre fra 29 land og universitetsledere fra hele Europa for å drøfte den videre

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet

Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Det europeiske området for høyere utdanning På vei mot målet Kommuniké fra møtet for europeiske ministere for høyere utdanning, Bergen, 19.-20. mai 2005 Vi, ministere for høyere utdanning i landene som

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Gjennom Kvalitetsreformen og Bologna-prosessen er norsk høyere utdanning blitt en del av et europeisk område for høyere utdanning, med bachelor-, master-

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Budsjettdokument 2005-2007 Rapport 2005 - Plan for virksomheten 2006 - Budsjettforslag 2007 På grunn av de føringer som er gitt i tildelingsbrev for 2006 har AHO funnet

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer