VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON"

Transkript

1 VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie- og omsorg og tiltak funksj.hemmede 33,0 % Sosial- og ressurstjenesten 6,0 % Teknisk 3,9 % Kultur 2,7 % Kommunale foretak 5,8 % Samlet oversikt over effektivisering og rammereduksjon Budsjett Økonomiplan Drifts- og forvaltningsavdelingen med rådmann Plan- og utviklingsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen Økonomiavdelingen Informasjons- og serviceavdelingen Molde voksenopplæringssenter Barnehage Barneverntjenesten Sosialtjenesten Ressurstjenesten Pleie og omsorg Tiltak funksjonshemmede Brann- og redningstjenesten Byggesak og geodata Kulturskolen Kirkelig fellesråd Molde Utleieboliger KF Molde Eiendom KF Sum effektivisering/rammereduksjon

2 Drift og forvaltning Salg av tjenester Til andre kommuner, organisasjoner e.l. 1. jan Drift og forvaltning Redusert dokumentproduksjon Effektueres gjennom overgang til digitale politiske dokumenter 1. jan Drift og forvaltning Reduksjon tilskudd reiseliv Tilskudd til turistinformasjon/ destinasjonsselskapet Molde og Romsdal bortfaller 1. jan Drift og forvaltning Tilskuddsreduksjon Tilskudd til Nordmøre og Romsdals friluftsråd opphører 1. jan Drift og forvaltning Politisk virksomhet Redusert politisk virksomhet/utgifter 1. jan Drift og forvaltning IKT-seksjonen Reforhandling av avtaler 1. jan Drift og forvaltning Nedbemanning Effektivisering, omorganisering av oppgaver. Sett i sammen med øvrige avd. 1. jan Plan og utvikling Generell nedbemmaning Kapasiteten i avdelingen reduseres og seksjonen strategi og bestilling blir sannsynligvis hardest rammet. Opprettholdelse av servicenivå vanskeliggjøres. 1. jan Personal og organisasjon Salg av tjenester Salg av tjenester til andre kommuner og organisasjoner 1. jan Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting personal Bemanningsreduksjon 1. jan Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting lønn Bemanningsreduksjon 1. jan Personal og organisasjon Lærlingeordningen Reduksjon i plasser 1. jan Økonomi Generelle utgiftsreduksjoner Større nøkternhet i ressursbruk generelt. Reduksjon i bruk av overtid kan medføre at enkelt frister ikke kan overholdes (regnskapsavslutning m.v.) 1. jan Økonomi Arbeid for andre Ta betalt for føring av regnskap for ROR 1. jan Økonomi Pantegebyr Ytterligere innstramming av praksis ved for sent betalte skatter og avgifter 1. jan Økonomi Overtakelse av skatteinnfordring for Aukra kommune Forutsetter kommunestyrevedtak 1. jan Økonomi I tillegg overtakelse av skatteinnfordring for Midsund kommune Forutsetter kommunestyrevedtak - tilleggseffekt av at Midsund også takker ja til gitt tilbud 1. jan Økonomi Bemanningsreduksjon ved flytting av 0,5 årsverk ved naturlig avgang Forutsetter naturlig avgang i stabsavdelinger 1. jul Informasjon og service Kostnadsreduksjon, fasttelefoni Bruken av fasttelefon i M.K er blitt betydelig redusert de senere årene, og videre reduksjon forventes 1. jan Informasjon og service Bemanningsreduksjon (50% stilling) Redusert kapasitet i resepsjon/sentralbord. Forutsetter innføring av nytt telefonisystem. Noe reduksjon i åpningstid kan bli nødvendig. 1. jul Informasjon og service Generell utgiftsreduksjon informasjon/ markedsføring Redusert aktivitet /satsing 1. jan Informasjon og service Gebyrøkning tomtesøkerlista Økning i årsavgift fra kr 300 til kr 350 pr år. Ca 600 personer står på kommunens tomtesøkerliste 1. jan Informasjon og service Bortfall av fritaksordninger, utleie av rådhussalen Ingen subsidiering av eksterne brukere av rådhussalen. Gjelder kulturinstitusjoner, lag og org. 1. jan Kirkelig Fellesråd Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid i Molde Menighet Reduksjonen vil innebære en betydelig reduksjon eller i ytterste konsekvens nedleggelse av arbeid blant eldre og syke. Detter er ressurser som brukes til fellestiltak i kirkene, besøks- og andaktstjeneste ved alders- og sykehjem. Arbeid blant rusmisbrukere og psykisk utviklingshemmede vil også bli berørt. Det diakonale arbeidet i Molde menighet har lang tradisjon og tiltakene betyr mye for manges engasjement og livskvalitet. Med en redusksjon vil dette tilbudet bli langt dårligere eller i verste fall avviklet. 1. jul Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Reduksjon av inntil 0,75 årsverk ift. vedlikehold kirkegårder og praktisk tilrettelegging i kirkene Effektivisering av adm. ressurs tilsvarende 0,2 årsverk Utvidet bruk av faste ansatte til opplagte vikaroppgaver Betydelig mindre vedlikehold og stell ved Røbekk kirke og kirkegården på Skåla. Kommunens parkvesen får, med bakgrunn i gjeldende avtale om tjenesteyting, i praksis redusert sin ramme ytterligere og økt sitt ansvar tilsvarende. Dette vil ramme alle kirkegårder i kommunen. Det vil også få en konsekvens for drift og generelt vedlikehold av kirkene. Forskyvning av oppgaver ut til utøvende virksomhet, mindre tid til lovpålagte oppgaver. Mindre tid til personal, økonomi og gravferdsforvaltning. Redusert kvalitet på tilrettelegging for praktiske arrangement og en forskyvning av oppgaver fra renhold og vedlikehold til gjennomføring av arrangement. Mulig konsekvens kan også bli et lavere aktivitetsnivå på barne- og ungdomskor. 1. jan jan jan Sum stabene + kirkelig fellesråd Rådmannens utfordring Differanse

3 SFO, økte priser med 3 pst. Prisøkning vil trolig føre til at noen elever vil gå ut av ordningen, og driften må da tilpasses ny driftsramme. 1. jan Kutt i tilbudet om svømmeopplæring opplæring gis bare til elever som ikke har nådd kompetansemålene i 4. og 7. trinn. Fjerner en trivselsfaktor og en felles, sosial arena for utvikling av sosiale ferdigheter, i tillegg til nødvendig kunnskaper i faget kroppsøving. Reduserte aktivitet Moldebadet KF ikke med i tallene. 1. jan Enda strammere praksis ifht vikarbruk Større elevgrupper og lavere voksentetthet. Bortfall av spesialundervisningstimer og assistenttimer for elever med spesielle behov på lik linje med andre timer. Større arbeidsbelastning for de som står i jobb. 1. jan Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3%) for avgrenset periode Mer utfordrende skolehverdag for elever og tilsatte. Redusert trivsel og dårligere læringsmiljø. 1. jan Videre reduksjon i etterutdanningstilbudet, avgrense tilbudet til ramme for tilskudd Mindre grad av kompetanseheving, redusert motivasjonskilde gjennom personlig utvikling hos pedagogisk personale. 1. jan Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, ev. alternativ organisering, mer Fjerner en viktig trivselsfaktor. Tar vekk et element i plan for sosial kompetanse og faglige kunnskaper og erfaringer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. for den type leirskole skolen har valgt. Ingen nye avtaler kan inngås. 1. jan Saker som i dag blir fulgt opp knyttet til skolevegring, vanskelig samhandling skole-hjem (barnetrinn) må følges opp Nedlegging av PST fra høsten 2013, innsparing av den enkelte skole. Økt krav til oppgaveløsning av skoleadministrasjonen og eventuelt mer spesialpedagogisk 1. jul behov. Generell reduksjon i ramme for pedagogressurs ved skolene med 15 årsverk Mindre grad av tilpasset opplæring med gjennomgående større elevgrupper. 1. jul Endring skolestruktur Dette er et måltall og forventning til den effektiviseringsgevinst som ny skolebruksplan kan gi. Endelige tall vil foreligge når ny skolebruksplan blir vedtatt våren Voksenopplæringen Økte inntekter på salg av tjenester bla. Logopedtjenester Plasskapasitet- økt behov for større lokaler høst Voksenopplæringen Tettere samarbeid med næringslivet- skreddersy kurs for denne målgruppen Lette integreringen for arbeidsinvandrere Sum skole Rådmannens utfordring Differanse Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Barnehage Utarbeide kommunal sats for åpen bhg Private åpne barnehager får kommunal sats (ikke nasjonal sats som tidligere) fem måneders effekt i aug Barnehage Rammetrekk ordinær drift Rammetrekk for kommunale barnehager og fagseksjon barnehage Barnehage Redusert tilskudd grunnet rammetrekk Redusert ramme ordinær barnehagedrift gir tilsvarende reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager Barnehage Rammetrekk fagseksjonen Ytterliger reduksjoner lagt til barnehageområdet Barnehage Redusert åpningstid/sommerstengt Inntjening ca per enhet per uke. Lite økonomisk effekt i forhold til de ulemper det medfører for bruker. Reduksjon i utgifter for kommunale barnehager fører til ytterligere reduksjon i tilskudd til private barnehager. Private eiere melder om utfordringer med å drive innen gitt økonomisk ramme, negativt årsresultat kr Kommunal sats i Molde er lavere enn nasjonal sats og andre kommuners satser. Tiltaket er lite brukervennlig og gir liten inntjening. sommer Sum barnehage Rådmannens utfordring Differanse

4 Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Kirkebakken Delvis avvikling av aktivitetstilbudet ved Rosestua. Alt.2 gir innsparing kr ,- Reduserer deler av aktivitetsdelen, tilsvarende ett årsverk personalressurs. Kafétilbudet opprettholdes. 1. jan Kirkebakken Nedlegging av dagsenter på Kirkebakken og overføre dagens brukere til de to andre by-dagsentra. Inndragning av vakant stilling 100 pst. og 50 pst. fagarbeider. Hel stilling har vært holdt vakant som følge av ledige plasser på dagsenteret. Fagsjef har sett på muligheten for å opprettholde ressursen, for å ta inn søkere fra andre distrikt som eventuelt står på venteliste i eget distrikt. I samråd med distriktsledergruppa legges dagsenteret på Kirkebakken ned, og dagens brukere får et tilbud på ett av de to andre dagsentra i by-sentrum. 1. jan Pleie og omsorg Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin. Anbudet gikk ut i Nytt storbyanbud legges ut rundt påske. Kommunen har meldt seg opp til konkurransen. 1. okt Fagseksjon Uttrede konsekvens ved å avvikle kjøp av tjenester til to av kommunens pasienter i andre kommuner Ressurskrevende tjenestemottakere som på grunn av diagnose og sykdomsforløp har vært vanskelig å håndtere i egen organisasjon. Det er behov for klientbesøk for vurdering av funksjonsnivå og pleiebehov. Det må vurderes om bistandsbehovet fortsatt er av en slik art at det vil koste kommunen ekstra ved å tilbakeføre pasientene og legge disse inn i ordinær institusjon. 1. sep Pleie og omsorg Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje til matombringign til hjemmeboende. Det er inngått avtale med Ødegård Engros på leveranser av emballasje til pakking av mat som bringes ut til hjemmeboende. 1. jun Pleie og omsorg Endring av Skåla sjukehjem til heldøgns bemannet bofellsskap Tiltaket gir mulighet for å etablere heldøgnsbemannet bofelleskap og kommunen får dermed etablert et viktig trinn i omsorgstrappa, som kommunen mangler. Foreløpig beregning ligger til grunn. Konsekvenser: Flere av dagens beboere i institusjon, både med kortids- og langtidsvedtak kan overflyttes. Molde kommune er dyr på institusjonsdrift, nedlegging av institusjonsplassene vil dermed reduserer kostnad per plass. Krever adminstrative og juridiske vuderinger samt bygningsmessige justeringer. Usikkerhetsmoment er mulige pukkelkostnader grunnet bygningsmessige endringer og flyttekostnader for beboere. Det er ikke foretatt avklaringer rundt konsekvenser for statlige tilskudd ved omgjøring fra sykehjem til døgnbemannet bofelleskap. i løpet av Pleie og omsorg Strukturendringer En gruppe ser på muligheten for å samle plasser for kortidsopphold hos én enhet. Det er også startet et arbeid for å se på mulig effekt av å samle hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene. Mulig effektiviseringsgevinst er ennå ikke avklart, så det er per nå knyttet stor usikkerhet til tallene Pleie og omsorg Fjerne fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold. Molde kommune gir fradrag for boutgifter inntil 3 mnd fra inntaksdato til de som søker om det. Tallene baserer seg på et gjennomsnitt fra de siste fire årene. Dersom beboer må ta av oppsparte midler for å kunne greie doble utgifter før hus selges eller leieforhold opphører, kan det reises spørsmål om det er rett å kreve betalt av beboers formue. Dette kan kommunen få klagesaker på. Regelverket praktiseres forskjellig i våre nabokommuner: Fræna kommune gir ikke fradrag for boutgifter ved innvilget langtidsplass. Eide kommune gir, dersom beboer søker, fradrag inntil 2 mnd dersom beboer har mindre i bankinnskudd enn 1 G. 1. jan Glomstua og Bergmo En felles oversykepleier for hjemmesykepleie og institusjon. Samme modell som Kirkebakken. Glomstua har en vakant stilling, i stillingen på Bergmo er innehaver ute i ulønnet permisjon fram til mai Tiltaket vil øke behovet for adm.tid for avdelingsykepleier på korttidsavdelingen på Bergmo. 1. jan Tiltak funksjonshemmede Stenging av kantinedrift Rådhuset Ubetjent kantine på rådhuset, de ansatte flyttes til vakante stillinger på Enen dagsenter 1. jan Tiltak funksjonshemmede Nedbemanning: 150 % hjelpepleier på dagsenterdrift og 50 % vernepleier på både avlastningstjenesten og Tinthamran Kvalitetsreduksjon, indirekte tid ift rapportering, dokumentasjon og planlegging rammes. Det direkte brukertilbudet rammes ikke. 1. jan Tiltak funksjonshemmede 1,9 årsverk fra arbeids- og treningsavdelingen avvikles og omplasseres til nye samlokalisert bolig i Enenveien 7. Brukerne skal ikke miste muligheten til arbeid eller aktivitetstilbud på Enen, men tilbudet må driftes alternativt med basis i annen tilgjengelig ressurs i hele TFH. Overgang fra dagarbeid til turnusarbeid. Mer preg av aktivitet og ivaretakelse for brukeren enn arbeidstilbud som i dag. Kvaliteten på tilbudet forringes, men det vilfortsatt være et forsvarlig tjenestetilbud. 1. jan Tiltak funksjonshemmede Mulig volumendring i tjenesten. 1. jun Sum PLO og tiltak funksjonshemma Rådmannens utfordring Differanse

5 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % merkantil stilling i 2013 Psykisk helse: Nedtrekk 20 % stilling i 2013 inkl redusert tiltak til brukere Utfordring med å dekke de merkantile tjenestene, samt å betjene sentralbordet i åpningstiden Reduksjon i tiltak til enkeltbrukere. Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling. Nedbemmaning Psykisk helse: Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling Psykisk helse: Kutte driftstilskudd til Mental Helse Molde Personer med psykiske vansker mister en organisert "pressgruppe" mot offentlig forvaltning av lokalbasert psykisk helsearbeid Fysioterapitjenesten: Nedtrekk av en turnusstilling Har allerede sagt opp 1 av 2, men har fått pålegg fra Statens autorisasjonskontor om å ta inn igjen denne første halvår Lav innsparing da vi mister statstilskudd på Konsekvensen er at kronikere og forebyggende tiltak som gruppetrening til eldre ikke får det tilbudet de har behov for. Dette kan øke hjelpe- og pleiebehovet fra kommunen. Det er tidligere signalisert behov for å øke denne tjenesten grunnet raskere utskriving fra sykehus Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut. Redusert tilbud til de grupper som bruker fysioterapeuter med driftsavtale - kronikere, yrkesaktive, voksne og eldre. I dag er det ca seks måneders ventetid, denne vil øke. Perioden hvor pasienter som går sykemeldt i påvente av behandling vil øke.kommunen må erstatte den salgssum avtroppende fysioterapeut ville fått ved salg av sin praksis og det tap instituttet vil ha ved å miste leie- og driftsinntekter fra stillingen. Dette beløpet er ukjent p.t PPT: Nedtrekk vakant stilling med 15 % fra nyttår Må avvike fra lovfestede systemarbeid - samarbeid med skolene om redusering av spesialundervisning, veiledning til lærere og foreldre og samarbeidsmøter med lærer og assistenter. Dette er lovpålagte oppgaver, men går ikke utover enkeltelevers rettigheter på samme direkte måte. Tidligere meldt behov for å øke tjenesten for å redusere ventelister og behov for spesialpedagogiske tjenester i skole og barnehage PPT: Ytterligere nedtrekk 25 % stilling fra nytt skoleår Samme som over Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 10 % helsesøster fra nyttår Ikke ta inn vikar i svangerskapspermisjon, for deretter nedbemmane. Tiltaket vil redusere tilbudet på videregående skoler Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % helsesøster Vil fjerne tilbudet til videregående skoler som allerede er knapt. Dette lavterskeltilbudet gir gode mulighet til forebygging og helsefremming. Kan bidra til økt frafall i videregående skole. Tilbudet har vært mye brukt og gitt god hjelp til elever med alvorlige vansker Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at legene øker sine innbetalinger. Må inngås nye avtaler med legekontorene der legene må dekke hele driften ved de kommunale legekontorene (Kvam, Skåla og Kleive) med juridiske utfordringer og oppsigelsesfrister. Legene har krav på en praksiskompensasjon dersom de skal stå for drifta selv. Det kan påløpe andre kostnader som en ikke kjenner nå. Kleive legekontor kan bli nedlagt Legevaktformidling ikke via AMK Forutsetter investering i nytt sentralbord og bedre lokaler (Råkhaugen). Avhengig av at samarbeidskommunene i legevakta er enige og at flere nabokommuner flytter tjenesten hit. Kan føre til konsekvenser for opprettholdelse av AMK-sentral i Molde som er avhengig av inntekter fra kommunene Barnevern Tilskudd fra Fylkesmannen for lavt budsjettert i 2012 Tilskuddet er høyere enn det som ligger i budsjettet. Dette vil også gjelde i Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak Barnevern Kutt i 55 % fagstilling Økt arbeidspress, som er en av årsakene til det høye sykefraværet hos enheten. Økning i antall fristbrudd. Tjenestetilbudet vil derfor bli svekket og det vil gå utover barn og deres familier Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak Sum helse/barn og familie Rådmannens utfordring Differanse

6 Bruk av KVP tilskudd til å ansette i midlertidige stillinger for å på sikt kunne redusere utbetaling av sosialhjelp KVP-tilskuddet - Å benytte tilskuddet bla. til midlertidige stillinger vil gi bedre tjenester og sparte kostnader på sosialhjelpsbudsjettet. Videreføres i Forventet utgiftsreduksjon som følge av tiltak er 2,4 mill. kroner. Er iverksatt fra Arbeid og aktivitet- fokus på ungdom og at de skal få et aktivitetstilbud istedenfor sosialhjelp Videre satsing mot ungdom er særdeles viktig. Å hindre at en ungdom faller ut fra skole/jobb vil spare kommunen for millioner. Satsningen videreføres i Er iverksatt fra Redusere (ekstraordinære)bokostnader med mer oppfølging og vilkår om bankforvaltning Dedikerte boliger for de «tyngste» brukerne vil på sikt spare kommunen for kostnader. I dag utgjør kostnaden ca pr oktober, men dette vil øke betraktelig framover. Har hatt flere tilfeller av innløsing av depositumsgarantier og reparasjoner siste tiden Tettere oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp for å få de over på statlige ytelser (trygd) Tett oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp nytter. De mest kostnadskrevende fra tidligere år er borte. De fleste er over på uføreytelse, men noen er tilbake i arbeid. Planlegger samme trykket også for neste år. Iverksatt Opphør av ordningen med "oppmuntringspenger" Dette er en ikke lovpålagt ytelse og som opphører umiddelbart. Påløpte kostnader hittil i år er på kr Iverksatt okt Prosjekt Ung Kvalifisering Søker om forlengelse av prosjektet også for Gir oss mulighet til å jobbe tett på brukergruppen. Gir effekt Teamleder Teamleder har søkt permisjon og stillingen er vakant. Forslag om ikke å tilsette ny teamleder. Avklart med tillitsmannsapp. Stillingen gjøres om til veilederstilling som gir redusert kostnad Boliger til krevende brukere Jobber for å få til tverrfaglig samarbeid i enhetene i kommunen. Målsetting spare sosialhjelpskostnader, men også bruk av ressurser Nav Molde Rammekutt jf. økonomiplan Konsekvens ikke spesifisert Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved SMIA med ett årsverk. På Smia er det 4 ansatte og 10 deltakere, dette gir en bemanningstetthet på 1:2,5. Ved å redusere med 1 årsverk vil fortsatt bemanningen være godt innenfor kravet og vurderes som faglig forsvarlig. Å redusere ytterligere vil ikke kunne gjennomføres på grunn av strenge resultatkrav fra NAV og tilskudd bortfaller. NAV pålegger Smia å holde åpent hele året. Dette gjør at det er behov for å leie inn ferievikar. Dette vil redusere innsparingen med ca ,-. Smia er videre et forsterket APS-tiltak hvor deltakerne har vansker som tilsier en større ansatttetthet enn hva kravet tilsier. Ettervern blir svekket Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved Nærbehandlingen med ½ årsverk Å redusere Nærbehandlingen med ½ årsverk vil få størst konsekvenser ved sykdom, fravær og ferieavvikling. Nærbehandlingen krever høy grad av spesialiserte arbeidstakere og langvarig opplæring, noe som gjør bruk av vikarer vanskelig. Utover dette anses det som forsvarlig å redusere Sum sosial- og ressurstjenesten Rådmannens utfordring Differanse

7 Brann- og redning Gjennomgang av tjenester og kurstilbud. Økning av priser. Enkelte tjenester og kurstilbud kan bli fjernet. Dårligere omdømme og lavere kvalitet på tjenesten. Straks Komme på dagens ramme Brann- og redning Ikke kalle inn ekstra vaktlag ved hendelser utenfor definert omårde (Djupdalen boligfelt Hestehagen grensa mot Fræna på Skaret - Bolsøybrua). Endra dagens rutiner for å dekke opp beredskapen ved å kalle inn ekstra vaktlag. Økt utrykningstid ved samtidige hendelser. Svekker kvaliteten på tjenesten, men tolkes til å være innenfor kravet som stilles av sentrale myndigheter. Før endring av rutinene gjennomføres skal en skriftlig aksept fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap innhentes. Komme på dagens ramme Brann- og redning Se på mulighetene for å etablere IKS i regionen. Fra evaluering og undersøkelser som er gjort av andre IKS brann, så er funnene ofte i retning av at kvaliteten på tjenestene blir bedre. Det vises blant annet til rapport Kvaliteten i brannvesenets brannforebyggende arbeid utarbeid av Sintef i Uavklart Brann- og redning Generelt rammetrekk Byggesak og geodata Videreføre vakanse i byggesaksbehandlerstilling ut 1. kvartal 2013 Svært stor arbeidsbelastning på øvrige saksbehandlere og ledelse ved ytterligere videreføring av vakansen. Tap av gebyr som følge av for lang saksbehandlingstid, jf. forskriftsfestede saksbehandlingsfrister Byggesak og geodata Organisasjonsgjennomgang Kutt i fagstillinger må vurderes da ny organisering innenfor merkantilt område per tiden ikke er gjennomført og evaluert. Nedbemanning i tilknytning til naturlig avgang må vurderes ytterligere innen utgangen av planperioden Parkering: Avgiften for parkering i offentlig veg og parkeringstunellen oppjusteres totalt med ca. 10 % for Det forventes mange klager fra innbyggere og butikkeiere i Molde sentrum. Oppjusteringen vil påvirke kundens prioritering i større grad ang. handel i sentrum eller på kjøpesentrene i Lingedalen. 1. jan Parkering: Avgift for utleie-parkeringareal justers litt utover deflator Det forvente aksept for justeringen. 1. jan Parkering: Reduksjon i utgifter til spyling av P-hus Det er tilrettelagt for nye arbeidsmetode for å spyle p-huset. Det sees ingen negative konsekvenser. 1. jan Veg og trafikk: Reduksjon i innkjøp av grus og støvbinding Høyere grad av støv og klager fra innbyggere på støvete vei i tørkeperioder 1. jan Veg og trafikk: Reduksjon i drift av torg og plasser Flere klager på at byens torg og plasser ikke fremstår som møteplasser i Rosenes by 1. jan Veg og trafikk: Økt innsats - arbeid for andre Park og idrett: Timepris på leie av idrettsanlegg oppjusteres til priser som er i markedet. Det vises til Træffhuset og Akerhallen som har utleie på timebasis. Park og idrett: Nedjusering av forbruk til tråkking av spor i Moldemarka, vedlikehold av grusveier samt omorganisering av renovasjonsløsninger på alle park og idrettsanlegg Prosjekter som er ingangsatt etter avtale, kan påvirke normal tjenesteproduksjon med forsinkelse og klager fra publikum. Det vil komme kritikk fra frivillig sektor, og noen idrettslag og foreninger har muligens ikke økonomi til å trene i kommunens anlegg. Skiløypene kan bli dårligere og grusveiene vil ikke få samme vedlikehold. Renovasjonen kildesorteres bedre for lavere pris og fokus på miljø. 1. jan jan jan Park og idrett: Reduksjon i innkjøp av blomster og utnyttelse av veksthus for å ta i vare samt produsere frem billige blomster Sentrum vil ikke fremstå som like fullt dekkende som tidligere år, men det prøves på best mulig måte innenfor budsjettmidlene. 1. jan Park og idrett: Økt timepris til ekstern kunder Virksomheten følger markedet. 1. jan Park og idrett: Legatstell på gravsted oppjusteres med totalt 14 % i samråd med Kirkevergen. Prisene for legatstell i Molde ligger lavt iforhold til kommunegruppe 13. Økningen sees derfor ikke på som ekstrem, selv om det kan komme kritikk på prisøkningen. 1. jan Park og idrett: Inntaket av vikarer til gravsted, parker og grøntanlegg reduseres til et absolutt minimum. Sommeren blir meget krevende. I vekstsesongen vil ikke virksomheten klare å forvalte alle områder. Det må derfor forventes klager på standard fra gravsted, badeplasser og parkområder i sentrum. Rosenes By vil ikke fremstå slik den har gjort de siste årene, noe som kan føre til redusert omdømme. 1. jan Sum byggesak, brann og bydrift Rådmannens utfordring Differanse

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer