VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON"

Transkript

1 VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie- og omsorg og tiltak funksj.hemmede 33,0 % Sosial- og ressurstjenesten 6,0 % Teknisk 3,9 % Kultur 2,7 % Kommunale foretak 5,8 % Samlet oversikt over effektivisering og rammereduksjon Budsjett Økonomiplan Drifts- og forvaltningsavdelingen med rådmann Plan- og utviklingsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen Økonomiavdelingen Informasjons- og serviceavdelingen Molde voksenopplæringssenter Barnehage Barneverntjenesten Sosialtjenesten Ressurstjenesten Pleie og omsorg Tiltak funksjonshemmede Brann- og redningstjenesten Byggesak og geodata Kulturskolen Kirkelig fellesråd Molde Utleieboliger KF Molde Eiendom KF Sum effektivisering/rammereduksjon

2 Drift og forvaltning Salg av tjenester Til andre kommuner, organisasjoner e.l. 1. jan Drift og forvaltning Redusert dokumentproduksjon Effektueres gjennom overgang til digitale politiske dokumenter 1. jan Drift og forvaltning Reduksjon tilskudd reiseliv Tilskudd til turistinformasjon/ destinasjonsselskapet Molde og Romsdal bortfaller 1. jan Drift og forvaltning Tilskuddsreduksjon Tilskudd til Nordmøre og Romsdals friluftsråd opphører 1. jan Drift og forvaltning Politisk virksomhet Redusert politisk virksomhet/utgifter 1. jan Drift og forvaltning IKT-seksjonen Reforhandling av avtaler 1. jan Drift og forvaltning Nedbemanning Effektivisering, omorganisering av oppgaver. Sett i sammen med øvrige avd. 1. jan Plan og utvikling Generell nedbemmaning Kapasiteten i avdelingen reduseres og seksjonen strategi og bestilling blir sannsynligvis hardest rammet. Opprettholdelse av servicenivå vanskeliggjøres. 1. jan Personal og organisasjon Salg av tjenester Salg av tjenester til andre kommuner og organisasjoner 1. jan Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting personal Bemanningsreduksjon 1. jan Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting lønn Bemanningsreduksjon 1. jan Personal og organisasjon Lærlingeordningen Reduksjon i plasser 1. jan Økonomi Generelle utgiftsreduksjoner Større nøkternhet i ressursbruk generelt. Reduksjon i bruk av overtid kan medføre at enkelt frister ikke kan overholdes (regnskapsavslutning m.v.) 1. jan Økonomi Arbeid for andre Ta betalt for føring av regnskap for ROR 1. jan Økonomi Pantegebyr Ytterligere innstramming av praksis ved for sent betalte skatter og avgifter 1. jan Økonomi Overtakelse av skatteinnfordring for Aukra kommune Forutsetter kommunestyrevedtak 1. jan Økonomi I tillegg overtakelse av skatteinnfordring for Midsund kommune Forutsetter kommunestyrevedtak - tilleggseffekt av at Midsund også takker ja til gitt tilbud 1. jan Økonomi Bemanningsreduksjon ved flytting av 0,5 årsverk ved naturlig avgang Forutsetter naturlig avgang i stabsavdelinger 1. jul Informasjon og service Kostnadsreduksjon, fasttelefoni Bruken av fasttelefon i M.K er blitt betydelig redusert de senere årene, og videre reduksjon forventes 1. jan Informasjon og service Bemanningsreduksjon (50% stilling) Redusert kapasitet i resepsjon/sentralbord. Forutsetter innføring av nytt telefonisystem. Noe reduksjon i åpningstid kan bli nødvendig. 1. jul Informasjon og service Generell utgiftsreduksjon informasjon/ markedsføring Redusert aktivitet /satsing 1. jan Informasjon og service Gebyrøkning tomtesøkerlista Økning i årsavgift fra kr 300 til kr 350 pr år. Ca 600 personer står på kommunens tomtesøkerliste 1. jan Informasjon og service Bortfall av fritaksordninger, utleie av rådhussalen Ingen subsidiering av eksterne brukere av rådhussalen. Gjelder kulturinstitusjoner, lag og org. 1. jan Kirkelig Fellesråd Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid i Molde Menighet Reduksjonen vil innebære en betydelig reduksjon eller i ytterste konsekvens nedleggelse av arbeid blant eldre og syke. Detter er ressurser som brukes til fellestiltak i kirkene, besøks- og andaktstjeneste ved alders- og sykehjem. Arbeid blant rusmisbrukere og psykisk utviklingshemmede vil også bli berørt. Det diakonale arbeidet i Molde menighet har lang tradisjon og tiltakene betyr mye for manges engasjement og livskvalitet. Med en redusksjon vil dette tilbudet bli langt dårligere eller i verste fall avviklet. 1. jul Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Reduksjon av inntil 0,75 årsverk ift. vedlikehold kirkegårder og praktisk tilrettelegging i kirkene Effektivisering av adm. ressurs tilsvarende 0,2 årsverk Utvidet bruk av faste ansatte til opplagte vikaroppgaver Betydelig mindre vedlikehold og stell ved Røbekk kirke og kirkegården på Skåla. Kommunens parkvesen får, med bakgrunn i gjeldende avtale om tjenesteyting, i praksis redusert sin ramme ytterligere og økt sitt ansvar tilsvarende. Dette vil ramme alle kirkegårder i kommunen. Det vil også få en konsekvens for drift og generelt vedlikehold av kirkene. Forskyvning av oppgaver ut til utøvende virksomhet, mindre tid til lovpålagte oppgaver. Mindre tid til personal, økonomi og gravferdsforvaltning. Redusert kvalitet på tilrettelegging for praktiske arrangement og en forskyvning av oppgaver fra renhold og vedlikehold til gjennomføring av arrangement. Mulig konsekvens kan også bli et lavere aktivitetsnivå på barne- og ungdomskor. 1. jan jan jan Sum stabene + kirkelig fellesråd Rådmannens utfordring Differanse

3 SFO, økte priser med 3 pst. Prisøkning vil trolig føre til at noen elever vil gå ut av ordningen, og driften må da tilpasses ny driftsramme. 1. jan Kutt i tilbudet om svømmeopplæring opplæring gis bare til elever som ikke har nådd kompetansemålene i 4. og 7. trinn. Fjerner en trivselsfaktor og en felles, sosial arena for utvikling av sosiale ferdigheter, i tillegg til nødvendig kunnskaper i faget kroppsøving. Reduserte aktivitet Moldebadet KF ikke med i tallene. 1. jan Enda strammere praksis ifht vikarbruk Større elevgrupper og lavere voksentetthet. Bortfall av spesialundervisningstimer og assistenttimer for elever med spesielle behov på lik linje med andre timer. Større arbeidsbelastning for de som står i jobb. 1. jan Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3%) for avgrenset periode Mer utfordrende skolehverdag for elever og tilsatte. Redusert trivsel og dårligere læringsmiljø. 1. jan Videre reduksjon i etterutdanningstilbudet, avgrense tilbudet til ramme for tilskudd Mindre grad av kompetanseheving, redusert motivasjonskilde gjennom personlig utvikling hos pedagogisk personale. 1. jan Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, ev. alternativ organisering, mer Fjerner en viktig trivselsfaktor. Tar vekk et element i plan for sosial kompetanse og faglige kunnskaper og erfaringer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. for den type leirskole skolen har valgt. Ingen nye avtaler kan inngås. 1. jan Saker som i dag blir fulgt opp knyttet til skolevegring, vanskelig samhandling skole-hjem (barnetrinn) må følges opp Nedlegging av PST fra høsten 2013, innsparing av den enkelte skole. Økt krav til oppgaveløsning av skoleadministrasjonen og eventuelt mer spesialpedagogisk 1. jul behov. Generell reduksjon i ramme for pedagogressurs ved skolene med 15 årsverk Mindre grad av tilpasset opplæring med gjennomgående større elevgrupper. 1. jul Endring skolestruktur Dette er et måltall og forventning til den effektiviseringsgevinst som ny skolebruksplan kan gi. Endelige tall vil foreligge når ny skolebruksplan blir vedtatt våren Voksenopplæringen Økte inntekter på salg av tjenester bla. Logopedtjenester Plasskapasitet- økt behov for større lokaler høst Voksenopplæringen Tettere samarbeid med næringslivet- skreddersy kurs for denne målgruppen Lette integreringen for arbeidsinvandrere Sum skole Rådmannens utfordring Differanse Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Barnehage Utarbeide kommunal sats for åpen bhg Private åpne barnehager får kommunal sats (ikke nasjonal sats som tidligere) fem måneders effekt i aug Barnehage Rammetrekk ordinær drift Rammetrekk for kommunale barnehager og fagseksjon barnehage Barnehage Redusert tilskudd grunnet rammetrekk Redusert ramme ordinær barnehagedrift gir tilsvarende reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager Barnehage Rammetrekk fagseksjonen Ytterliger reduksjoner lagt til barnehageområdet Barnehage Redusert åpningstid/sommerstengt Inntjening ca per enhet per uke. Lite økonomisk effekt i forhold til de ulemper det medfører for bruker. Reduksjon i utgifter for kommunale barnehager fører til ytterligere reduksjon i tilskudd til private barnehager. Private eiere melder om utfordringer med å drive innen gitt økonomisk ramme, negativt årsresultat kr Kommunal sats i Molde er lavere enn nasjonal sats og andre kommuners satser. Tiltaket er lite brukervennlig og gir liten inntjening. sommer Sum barnehage Rådmannens utfordring Differanse

4 Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Kirkebakken Delvis avvikling av aktivitetstilbudet ved Rosestua. Alt.2 gir innsparing kr ,- Reduserer deler av aktivitetsdelen, tilsvarende ett årsverk personalressurs. Kafétilbudet opprettholdes. 1. jan Kirkebakken Nedlegging av dagsenter på Kirkebakken og overføre dagens brukere til de to andre by-dagsentra. Inndragning av vakant stilling 100 pst. og 50 pst. fagarbeider. Hel stilling har vært holdt vakant som følge av ledige plasser på dagsenteret. Fagsjef har sett på muligheten for å opprettholde ressursen, for å ta inn søkere fra andre distrikt som eventuelt står på venteliste i eget distrikt. I samråd med distriktsledergruppa legges dagsenteret på Kirkebakken ned, og dagens brukere får et tilbud på ett av de to andre dagsentra i by-sentrum. 1. jan Pleie og omsorg Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin. Anbudet gikk ut i Nytt storbyanbud legges ut rundt påske. Kommunen har meldt seg opp til konkurransen. 1. okt Fagseksjon Uttrede konsekvens ved å avvikle kjøp av tjenester til to av kommunens pasienter i andre kommuner Ressurskrevende tjenestemottakere som på grunn av diagnose og sykdomsforløp har vært vanskelig å håndtere i egen organisasjon. Det er behov for klientbesøk for vurdering av funksjonsnivå og pleiebehov. Det må vurderes om bistandsbehovet fortsatt er av en slik art at det vil koste kommunen ekstra ved å tilbakeføre pasientene og legge disse inn i ordinær institusjon. 1. sep Pleie og omsorg Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje til matombringign til hjemmeboende. Det er inngått avtale med Ødegård Engros på leveranser av emballasje til pakking av mat som bringes ut til hjemmeboende. 1. jun Pleie og omsorg Endring av Skåla sjukehjem til heldøgns bemannet bofellsskap Tiltaket gir mulighet for å etablere heldøgnsbemannet bofelleskap og kommunen får dermed etablert et viktig trinn i omsorgstrappa, som kommunen mangler. Foreløpig beregning ligger til grunn. Konsekvenser: Flere av dagens beboere i institusjon, både med kortids- og langtidsvedtak kan overflyttes. Molde kommune er dyr på institusjonsdrift, nedlegging av institusjonsplassene vil dermed reduserer kostnad per plass. Krever adminstrative og juridiske vuderinger samt bygningsmessige justeringer. Usikkerhetsmoment er mulige pukkelkostnader grunnet bygningsmessige endringer og flyttekostnader for beboere. Det er ikke foretatt avklaringer rundt konsekvenser for statlige tilskudd ved omgjøring fra sykehjem til døgnbemannet bofelleskap. i løpet av Pleie og omsorg Strukturendringer En gruppe ser på muligheten for å samle plasser for kortidsopphold hos én enhet. Det er også startet et arbeid for å se på mulig effekt av å samle hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene. Mulig effektiviseringsgevinst er ennå ikke avklart, så det er per nå knyttet stor usikkerhet til tallene Pleie og omsorg Fjerne fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold. Molde kommune gir fradrag for boutgifter inntil 3 mnd fra inntaksdato til de som søker om det. Tallene baserer seg på et gjennomsnitt fra de siste fire årene. Dersom beboer må ta av oppsparte midler for å kunne greie doble utgifter før hus selges eller leieforhold opphører, kan det reises spørsmål om det er rett å kreve betalt av beboers formue. Dette kan kommunen få klagesaker på. Regelverket praktiseres forskjellig i våre nabokommuner: Fræna kommune gir ikke fradrag for boutgifter ved innvilget langtidsplass. Eide kommune gir, dersom beboer søker, fradrag inntil 2 mnd dersom beboer har mindre i bankinnskudd enn 1 G. 1. jan Glomstua og Bergmo En felles oversykepleier for hjemmesykepleie og institusjon. Samme modell som Kirkebakken. Glomstua har en vakant stilling, i stillingen på Bergmo er innehaver ute i ulønnet permisjon fram til mai Tiltaket vil øke behovet for adm.tid for avdelingsykepleier på korttidsavdelingen på Bergmo. 1. jan Tiltak funksjonshemmede Stenging av kantinedrift Rådhuset Ubetjent kantine på rådhuset, de ansatte flyttes til vakante stillinger på Enen dagsenter 1. jan Tiltak funksjonshemmede Nedbemanning: 150 % hjelpepleier på dagsenterdrift og 50 % vernepleier på både avlastningstjenesten og Tinthamran Kvalitetsreduksjon, indirekte tid ift rapportering, dokumentasjon og planlegging rammes. Det direkte brukertilbudet rammes ikke. 1. jan Tiltak funksjonshemmede 1,9 årsverk fra arbeids- og treningsavdelingen avvikles og omplasseres til nye samlokalisert bolig i Enenveien 7. Brukerne skal ikke miste muligheten til arbeid eller aktivitetstilbud på Enen, men tilbudet må driftes alternativt med basis i annen tilgjengelig ressurs i hele TFH. Overgang fra dagarbeid til turnusarbeid. Mer preg av aktivitet og ivaretakelse for brukeren enn arbeidstilbud som i dag. Kvaliteten på tilbudet forringes, men det vilfortsatt være et forsvarlig tjenestetilbud. 1. jan Tiltak funksjonshemmede Mulig volumendring i tjenesten. 1. jun Sum PLO og tiltak funksjonshemma Rådmannens utfordring Differanse

5 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % merkantil stilling i 2013 Psykisk helse: Nedtrekk 20 % stilling i 2013 inkl redusert tiltak til brukere Utfordring med å dekke de merkantile tjenestene, samt å betjene sentralbordet i åpningstiden Reduksjon i tiltak til enkeltbrukere. Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling. Nedbemmaning Psykisk helse: Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling Psykisk helse: Kutte driftstilskudd til Mental Helse Molde Personer med psykiske vansker mister en organisert "pressgruppe" mot offentlig forvaltning av lokalbasert psykisk helsearbeid Fysioterapitjenesten: Nedtrekk av en turnusstilling Har allerede sagt opp 1 av 2, men har fått pålegg fra Statens autorisasjonskontor om å ta inn igjen denne første halvår Lav innsparing da vi mister statstilskudd på Konsekvensen er at kronikere og forebyggende tiltak som gruppetrening til eldre ikke får det tilbudet de har behov for. Dette kan øke hjelpe- og pleiebehovet fra kommunen. Det er tidligere signalisert behov for å øke denne tjenesten grunnet raskere utskriving fra sykehus Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut. Redusert tilbud til de grupper som bruker fysioterapeuter med driftsavtale - kronikere, yrkesaktive, voksne og eldre. I dag er det ca seks måneders ventetid, denne vil øke. Perioden hvor pasienter som går sykemeldt i påvente av behandling vil øke.kommunen må erstatte den salgssum avtroppende fysioterapeut ville fått ved salg av sin praksis og det tap instituttet vil ha ved å miste leie- og driftsinntekter fra stillingen. Dette beløpet er ukjent p.t PPT: Nedtrekk vakant stilling med 15 % fra nyttår Må avvike fra lovfestede systemarbeid - samarbeid med skolene om redusering av spesialundervisning, veiledning til lærere og foreldre og samarbeidsmøter med lærer og assistenter. Dette er lovpålagte oppgaver, men går ikke utover enkeltelevers rettigheter på samme direkte måte. Tidligere meldt behov for å øke tjenesten for å redusere ventelister og behov for spesialpedagogiske tjenester i skole og barnehage PPT: Ytterligere nedtrekk 25 % stilling fra nytt skoleår Samme som over Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 10 % helsesøster fra nyttår Ikke ta inn vikar i svangerskapspermisjon, for deretter nedbemmane. Tiltaket vil redusere tilbudet på videregående skoler Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % helsesøster Vil fjerne tilbudet til videregående skoler som allerede er knapt. Dette lavterskeltilbudet gir gode mulighet til forebygging og helsefremming. Kan bidra til økt frafall i videregående skole. Tilbudet har vært mye brukt og gitt god hjelp til elever med alvorlige vansker Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at legene øker sine innbetalinger. Må inngås nye avtaler med legekontorene der legene må dekke hele driften ved de kommunale legekontorene (Kvam, Skåla og Kleive) med juridiske utfordringer og oppsigelsesfrister. Legene har krav på en praksiskompensasjon dersom de skal stå for drifta selv. Det kan påløpe andre kostnader som en ikke kjenner nå. Kleive legekontor kan bli nedlagt Legevaktformidling ikke via AMK Forutsetter investering i nytt sentralbord og bedre lokaler (Råkhaugen). Avhengig av at samarbeidskommunene i legevakta er enige og at flere nabokommuner flytter tjenesten hit. Kan føre til konsekvenser for opprettholdelse av AMK-sentral i Molde som er avhengig av inntekter fra kommunene Barnevern Tilskudd fra Fylkesmannen for lavt budsjettert i 2012 Tilskuddet er høyere enn det som ligger i budsjettet. Dette vil også gjelde i Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak Barnevern Kutt i 55 % fagstilling Økt arbeidspress, som er en av årsakene til det høye sykefraværet hos enheten. Økning i antall fristbrudd. Tjenestetilbudet vil derfor bli svekket og det vil gå utover barn og deres familier Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak Sum helse/barn og familie Rådmannens utfordring Differanse

6 Bruk av KVP tilskudd til å ansette i midlertidige stillinger for å på sikt kunne redusere utbetaling av sosialhjelp KVP-tilskuddet - Å benytte tilskuddet bla. til midlertidige stillinger vil gi bedre tjenester og sparte kostnader på sosialhjelpsbudsjettet. Videreføres i Forventet utgiftsreduksjon som følge av tiltak er 2,4 mill. kroner. Er iverksatt fra Arbeid og aktivitet- fokus på ungdom og at de skal få et aktivitetstilbud istedenfor sosialhjelp Videre satsing mot ungdom er særdeles viktig. Å hindre at en ungdom faller ut fra skole/jobb vil spare kommunen for millioner. Satsningen videreføres i Er iverksatt fra Redusere (ekstraordinære)bokostnader med mer oppfølging og vilkår om bankforvaltning Dedikerte boliger for de «tyngste» brukerne vil på sikt spare kommunen for kostnader. I dag utgjør kostnaden ca pr oktober, men dette vil øke betraktelig framover. Har hatt flere tilfeller av innløsing av depositumsgarantier og reparasjoner siste tiden Tettere oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp for å få de over på statlige ytelser (trygd) Tett oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp nytter. De mest kostnadskrevende fra tidligere år er borte. De fleste er over på uføreytelse, men noen er tilbake i arbeid. Planlegger samme trykket også for neste år. Iverksatt Opphør av ordningen med "oppmuntringspenger" Dette er en ikke lovpålagt ytelse og som opphører umiddelbart. Påløpte kostnader hittil i år er på kr Iverksatt okt Prosjekt Ung Kvalifisering Søker om forlengelse av prosjektet også for Gir oss mulighet til å jobbe tett på brukergruppen. Gir effekt Teamleder Teamleder har søkt permisjon og stillingen er vakant. Forslag om ikke å tilsette ny teamleder. Avklart med tillitsmannsapp. Stillingen gjøres om til veilederstilling som gir redusert kostnad Boliger til krevende brukere Jobber for å få til tverrfaglig samarbeid i enhetene i kommunen. Målsetting spare sosialhjelpskostnader, men også bruk av ressurser Nav Molde Rammekutt jf. økonomiplan Konsekvens ikke spesifisert Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved SMIA med ett årsverk. På Smia er det 4 ansatte og 10 deltakere, dette gir en bemanningstetthet på 1:2,5. Ved å redusere med 1 årsverk vil fortsatt bemanningen være godt innenfor kravet og vurderes som faglig forsvarlig. Å redusere ytterligere vil ikke kunne gjennomføres på grunn av strenge resultatkrav fra NAV og tilskudd bortfaller. NAV pålegger Smia å holde åpent hele året. Dette gjør at det er behov for å leie inn ferievikar. Dette vil redusere innsparingen med ca ,-. Smia er videre et forsterket APS-tiltak hvor deltakerne har vansker som tilsier en større ansatttetthet enn hva kravet tilsier. Ettervern blir svekket Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved Nærbehandlingen med ½ årsverk Å redusere Nærbehandlingen med ½ årsverk vil få størst konsekvenser ved sykdom, fravær og ferieavvikling. Nærbehandlingen krever høy grad av spesialiserte arbeidstakere og langvarig opplæring, noe som gjør bruk av vikarer vanskelig. Utover dette anses det som forsvarlig å redusere Sum sosial- og ressurstjenesten Rådmannens utfordring Differanse

7 Brann- og redning Gjennomgang av tjenester og kurstilbud. Økning av priser. Enkelte tjenester og kurstilbud kan bli fjernet. Dårligere omdømme og lavere kvalitet på tjenesten. Straks Komme på dagens ramme Brann- og redning Ikke kalle inn ekstra vaktlag ved hendelser utenfor definert omårde (Djupdalen boligfelt Hestehagen grensa mot Fræna på Skaret - Bolsøybrua). Endra dagens rutiner for å dekke opp beredskapen ved å kalle inn ekstra vaktlag. Økt utrykningstid ved samtidige hendelser. Svekker kvaliteten på tjenesten, men tolkes til å være innenfor kravet som stilles av sentrale myndigheter. Før endring av rutinene gjennomføres skal en skriftlig aksept fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap innhentes. Komme på dagens ramme Brann- og redning Se på mulighetene for å etablere IKS i regionen. Fra evaluering og undersøkelser som er gjort av andre IKS brann, så er funnene ofte i retning av at kvaliteten på tjenestene blir bedre. Det vises blant annet til rapport Kvaliteten i brannvesenets brannforebyggende arbeid utarbeid av Sintef i Uavklart Brann- og redning Generelt rammetrekk Byggesak og geodata Videreføre vakanse i byggesaksbehandlerstilling ut 1. kvartal 2013 Svært stor arbeidsbelastning på øvrige saksbehandlere og ledelse ved ytterligere videreføring av vakansen. Tap av gebyr som følge av for lang saksbehandlingstid, jf. forskriftsfestede saksbehandlingsfrister Byggesak og geodata Organisasjonsgjennomgang Kutt i fagstillinger må vurderes da ny organisering innenfor merkantilt område per tiden ikke er gjennomført og evaluert. Nedbemanning i tilknytning til naturlig avgang må vurderes ytterligere innen utgangen av planperioden Parkering: Avgiften for parkering i offentlig veg og parkeringstunellen oppjusteres totalt med ca. 10 % for Det forventes mange klager fra innbyggere og butikkeiere i Molde sentrum. Oppjusteringen vil påvirke kundens prioritering i større grad ang. handel i sentrum eller på kjøpesentrene i Lingedalen. 1. jan Parkering: Avgift for utleie-parkeringareal justers litt utover deflator Det forvente aksept for justeringen. 1. jan Parkering: Reduksjon i utgifter til spyling av P-hus Det er tilrettelagt for nye arbeidsmetode for å spyle p-huset. Det sees ingen negative konsekvenser. 1. jan Veg og trafikk: Reduksjon i innkjøp av grus og støvbinding Høyere grad av støv og klager fra innbyggere på støvete vei i tørkeperioder 1. jan Veg og trafikk: Reduksjon i drift av torg og plasser Flere klager på at byens torg og plasser ikke fremstår som møteplasser i Rosenes by 1. jan Veg og trafikk: Økt innsats - arbeid for andre Park og idrett: Timepris på leie av idrettsanlegg oppjusteres til priser som er i markedet. Det vises til Træffhuset og Akerhallen som har utleie på timebasis. Park og idrett: Nedjusering av forbruk til tråkking av spor i Moldemarka, vedlikehold av grusveier samt omorganisering av renovasjonsløsninger på alle park og idrettsanlegg Prosjekter som er ingangsatt etter avtale, kan påvirke normal tjenesteproduksjon med forsinkelse og klager fra publikum. Det vil komme kritikk fra frivillig sektor, og noen idrettslag og foreninger har muligens ikke økonomi til å trene i kommunens anlegg. Skiløypene kan bli dårligere og grusveiene vil ikke få samme vedlikehold. Renovasjonen kildesorteres bedre for lavere pris og fokus på miljø. 1. jan jan jan Park og idrett: Reduksjon i innkjøp av blomster og utnyttelse av veksthus for å ta i vare samt produsere frem billige blomster Sentrum vil ikke fremstå som like fullt dekkende som tidligere år, men det prøves på best mulig måte innenfor budsjettmidlene. 1. jan Park og idrett: Økt timepris til ekstern kunder Virksomheten følger markedet. 1. jan Park og idrett: Legatstell på gravsted oppjusteres med totalt 14 % i samråd med Kirkevergen. Prisene for legatstell i Molde ligger lavt iforhold til kommunegruppe 13. Økningen sees derfor ikke på som ekstrem, selv om det kan komme kritikk på prisøkningen. 1. jan Park og idrett: Inntaket av vikarer til gravsted, parker og grøntanlegg reduseres til et absolutt minimum. Sommeren blir meget krevende. I vekstsesongen vil ikke virksomheten klare å forvalte alle områder. Det må derfor forventes klager på standard fra gravsted, badeplasser og parkområder i sentrum. Rosenes By vil ikke fremstå slik den har gjort de siste årene, noe som kan føre til redusert omdømme. 1. jan Sum byggesak, brann og bydrift Rådmannens utfordring Differanse

8 Kulturskolen Si opp Møremusikeravtalen med Møre og Romsdal Fylkeskommune. (hovedarbeidsgiver) elever mister tilbudet. Molde og Romsdal mister utøvende musikere, klassisk klavertrio. Må kjøpe tilbake Forutsatt at oppsigelses av avtale kan varsles 155 før 000 nyttår undervisningressurs for celloelever, dersom mulig. Kulturskolen Redusere administrasjonsressurs samlet 40 % Gjøre om ytterligere deler av lederstillingene til undervisning. Vil gi ny inntekt. Har allerede startet dansetilbud for 200 elever uten å utvide adm. ressursen. Utfordringer med for stor belastning over tid. 1. aug Kulturskolen Kulturskolen Høyere elevtetthet eller større grupper på flere tjenesteområder, stipulert til inntak av 50 nye elever på samme undervisningsressurs. Nedskjæring av alle mulige midlertidige stillingsprosenter, stillingssamarbeid som ikke gir full refusjon. Dette tiltaket er, i kombinasjon med prisøkning på tjenester. Høyere inntekt (usikkert beløp). Det er ikke godt samsvar mellom hvem som har mulighet for å sette sammen grupper, og de fag det er venteliste på. Stor skjevfordeling i kollegiet. Vi har også svært få undervisningsrom som har tilstrekkelig størrelse. Avslutte samarbeidsengasjement for Romsdalsorkesteret, talentutvikling i Romsdal, interkommunalt samarbeid o a. Sterk reduksjon i regionssamarbeid. Kulturskolen kan ikke ta ansvar som regionssenter. 1. aug aug Kulturskolen Øke prisen ytterligere opp både på ordinær elevbetaling, men også nærmere fullkostprinsipp for tjenester til frivillig musikkliv. Usikkert beløp, avhenger av hvem som bestiller tjenester. Dette gjelder i stor grad dirigent- og instruktørtjenester til kor og korps i kommunen. For frivilligheten betyr det økte utgifter. For kulturskolen kan det bety at færre i frivilligheten kjøper tjeneste av oss. For kulturskolen igjen vil det bety reduserte inntekter. 1. jan Endret produksjon av Julegrantenning på Rådhusplassen Ingen av betydning. Arrangeres. 1. søndag i advent. 1. des Naturlig avgang/nedbemmaning ved Eldres kultursenter Berører ikke senterets åpningstider, men det vil kun være bemannet med 1 ansatt om morgenen og på ettermiddagen. På dagtid kl vil det være 2 ansatte på jobb. Dette er kjernetid for brukerne. 1. okt Huset ungdomsklubb. Legger om drift til mer prosjektrettet arbeid mot målgruppa. Kutter bruk av ekstrahjelp. Søker samarbeid med Sub Urban om drift og bruk av felles lokale i sentrum. Klubbdrift ved Bjørset aktivitetshus avvikles, mens utleie videreføres i paviljong. Åpninstidene rammes. Tilbudet reduseres fra 4 til 2 kvelder pr. uke, samt tilbud hver 3. fredag. Dette rammer direkte juniortilbudet, men rammer i mindre grad målgruppen av ungdom år. Forventer mer effektiv drift i et lokale med sambruk mellom flere parter. 1. mai Administrasjonsutgifter Reduserer omfang av deltakelse på fagseminar, konferanser, innkjøp av faglitteratur og lignende til minimum. Sier opp medlemskap i Norsk kulturforum. Konsekvenser er akseptable. 1. jan Avtale om utsmykking av Elvsaasgården sies opp fra Rosemotivet av Arne Nøst overmales og veggplass overdras tilbake til eier. 1. jun Avvikle dagens ordning med gaver til lag og org. ved jubileer. (vedtatt i FSK sak 129/00) Vedtak må oppheves. Overrekkes ingen milde gaver ved deltakelse i jubileumsarrangement. 1. feb Øke leieinntekter Bjørset aktivitetshus og Kulturhuset Det er frivillig sektor som berøres. Prisnivået er akseptabelt, i den forstand at det er på nivå med sammenlignbare formålsbygg. En del brukere, som hittil har hatt leiefritak i Kulturhuset må betale husleie (voksenopplæringen). 1. jan Redusere tilskudd Sub Urban Forverrer husleiesituasjonen for driverne, men sparte kostnader ved samdrift med bør kunne veie opp for reduksjonen. Jfr. tiltak Huset ungdomsklubb. 1. jan Kutt i stimuleringsmidler, kulturbasert profilering Støtte til arrangement i regi av andre tas helt bort. Fjerner mulighet til å være økonomisk aktør i å skape denne type aktivitet. Uheldig konsekvens 1. jan Kutt i stimuleringsmidler, ungdomsarbeid Støtte til tiltak og arrangement på ungdomsfeltet tas helt bort. Samme vurdering som over. 1. jan Hjelset servicesenter, stopper bidrag med assistentstilling. Møtested for eldre 3 dager i uka. Driftes i partnerskap med forening, der kulturtjenesten bidrar med assistent i 60 % stilling. Konsekvens innebærer nedleggelse av driften på dagtid og faste brukere mister sitt tilbud. Utleie på kveldstid kan videreføres. Det vurderes at tiltaket kan medføre merbelastning i omsorgsdistrikt indre, f. eks innen hjemmehjelp. Faglig sett er det ønskelig å videreføre tjensten. 1. aug Sum kultur Rådmannens utfordring Differanse

9 Molde utleieboliger KF Redusert drift og reduserte investeringer Utsatt vedlikehold vil på sikt resultere i at fremtidig vedlikehold blir vesentlig dyrere, nedsatt husleie og kan ende med renovering eller sanering av eiendommen. Molde Utleieboliger KF skal kunne tilby boliger til flyktninger Molde eiendom KF Generelt rammekutt Ikke mottatt endelige, konkrete tiltak Sum kommunale foretak Rådmannens utfordring Differanse Sum alle tiltak Rådmannens totale utfordring Differanse

10 VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN MOLDE KOMMUNE Vedlegg til rådmannens skisse

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Revitalisert satsing som kommunalt foretak

Revitalisert satsing som kommunalt foretak Revitalisert satsing som kommunalt foretak 08.02.12 SITUASJONSBESKRIVELSE FØR 2007 Kommunalteknikk Vei, vann, avløp, parkering, lager og prosjektering Kommunestyrevedtak vedrørende utredning av mulig omorganisering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Støttetjenestene. Rammereduksjon 2013. Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013)

Støttetjenestene. Rammereduksjon 2013. Forslag rammereduksjon. OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013) Forslag rammereduksjon Innsparing 1,5 pst = 1,2 mill kr Innsparing 3,0 pst = 2,4 mill kr Støttetjenestene OBS: samt allerede vedtatt rammereduksjon i 2013 på 1,6 mill kr (Økplan 2010-2013) Kan altså totalt

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR

TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift

Drammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Drammen Kjøkken KF 2008 Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Leveranse til institusjoner i Drammen kommune (kjernen i virksomheten)

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000 2013 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Sum alle valgte tiltak 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Over/underskudd budsjettversjon 0

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato. PS Formannskapet 047/13 17.04.2013 PS Kommunestyret 24.04.2013 JournalpostID13/8347 Løpenr. 7 Sakspapir Vår saksbehandler: Irene Evenstad Midtlund 62 43 3 6 Rådmannskontoret Tiltak for å holde budsjettramma 213 Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato PS Formannskapet

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2015-2018

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2015-2018 Sak: 28/14 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2015-2018 Styrebehandlet dato: 18. september 2014 ØKONOMI TEKST 2015 2016 2017 2018 DRIFTSINNTEKTER -51 293 022-50 414 000-51 825 000-53 276 000 LØNN 22 797 126

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2

Byrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2 Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen

Detaljer