Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder"

Transkript

1 Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag

2

3 Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Fafo-rapport 2011:11

4 Fafo 2011 ISBN (papirutgave) ISBN (nettutgave) ISSN Omslagsillustrasjon: Utsnitt fra fagbrev Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord... 5 Sammendrag Innledning Bakgrunn og formål Problemstillinger Formelle bestemmelser om fag- og svenneprøver Datagrunnlag Gangen i rapporten Fag- og svenneprøvens institusjonelle forankring Prøvenemndsarbeid i fem ulike fag Møbelsnekkerfaget Kjemiprosessfaget Tømrerfaget Elektrikerfaget Helsearbeiderfaget Oppsummering og diskusjon Prøvenemndene roller og identiteter Fylkeskommunen og det lokale handlingsrommet Forberedelse, gjennomføring og vurdering Ansvar, selvstendighet og skjønnsutøvelse Videre forskningsbehov Litteratur

6 4

7 Forord Prøvenemndenes rolle i fag- og yrkesopplæringen er et viktig tema det i dag foreligger svært lite forskningsbasert kunnskap om. I juli 2010 sendte Utdanningsdirektoratet en invitasjon til Høgskolen i Akershus, Fafo og NIFU om å konkurrere om et forskningsoppdrag. Direktoratet ønsket å få kartlagt hvordan fag- og svenneprøver blir gjennomført etter innføringen av Kunnskapsløftet. Oppdraget hadde et begrenset omfang, og et viktig formål var å identifisere problemstillinger som kunne danne utgangspunkt for videre arbeid og forskning på feltet. I stedet for å levere separate og konkurrerende tilbud, valgte Høgskolen i Akershus, Fafo og NIFU å levere et felles tilbud på gjennomføringen av oppdraget. I tillegg ble forskere ved Universitetet i Bergen, med lang forskningserfaring på feltet, involvert. Samarbeidet mellom de fire forskningsmiljøene er et ledd i en samlet innsats for å styrke kvaliteten på forskningen ved å trekke på ulike typer fagkompetanse i de involverte fagmiljøene. Avtalen om forskningsoppdraget ble inngått i oktober 2010 med Fafo som formell oppdragstaker og med Høgskolen i Akershus, NIFU og Universitetet i Bergen som samarbeidspartnere. Resultatene fra prosjektet presenteres i denne rapporten. Rapporten er skrevet av Trine Deichman-Sørensen og Hæge Nore ved Høgskolen i Akershus, Håkon Høst ved NIFU, Svein Michelsen og Ole Johnny Olsen ved Universitetet i Bergen og Anna Hagen Tønder ved Fafo. Vi takker for oppdraget og for muligheten til å samarbeide om gjennomføringen. Sett fra vår side har prosjektet vært lærerikt og interessant. Selv om datagrunnlaget er begrenset, håper vi at rapporten vil bidra til økt kunnskap om prøvenemndenes viktige rolle i fag- og yrkesopplæringen og samtidig gi et utgangspunkt for en videre satsing på forskning på feltet. Vi vil gjerne takke prøvenemndsledere og -medlemmer som har bidratt med sine erfaringer og stilt sin tid til rådighet ved å delta i fokusgruppeintervjuer. Våre kolleger Torgeir Nyen og Odd Bjørn Ure ved Fafo og Asgeir Skålholt ved NIFU har bidratt med nyttige innspill underveis i prosjektet. Vi vil også takke Utdanningsdirektoratet for kommentarer til utkast til rapporten. Ansvaret for innholdet i rapporten ligger likevel hos forfatterne. Oslo, februar 2011 Anna Hagen Tønder, prosjektleder 5

8 6

9 Sammendrag Prøvenemndene nøkkelaktører i fagopplæringen I den norske fagopplæringsmodellen er ansvaret for yrkesrettet opplæring på videregående nivå delt mellom arbeidslivet og det offentlige utdanningssystemet. De fleste fagene følger hovedmodellen etter Reform 94, med to år i skole fulgt av to års læretid i bedrift. Etter fullført læretid, skal kandidatenes kompetanse vurderes i en fag- eller svenneprøve. Planlegging, gjennomføring og vurdering av fagprøver er prøvenemndenes ansvar. I dette arbeidet skal prøvenemndene forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på utdanningsområdet, samtidig som de skal formidle arbeidslivets faglige normer og krav. Blir prøven bestått, får kandidaten tildelt sitt fag- eller svennebrev, der det utrykkelig framgår at «prøvenemnda har bekreftet at kandidaten har den ferdighet og kunnskap som kreves for faget». Kvalitetsvurdering i fagopplæringen er et viktig spørsmål som i dag får stor oppmerksomhet, også internasjonalt. I Norge er det vedtatt at det skal utformes et nytt helhetlig system for fag- og yrkesopplæringen. I det systemet man i dag har for kvalitetsvurdering, spiller prøvenemnda som institusjon en helt sentral rolle. Det er derfor påfallende at man vet lite om prøvenemndenes arbeid. Et viktig formål med denne undersøkelsen og rapporten er å få bedre innsikt i hvordan ulike kompetansekrav og normer i fagopplæringen blir fortolket og utformet i spenningsfeltet mellom ulike hensyn og interesser. Et annet viktig formål er å identifisere kunnskapsbehov og problemstillinger som kan gi grunnlag for videre arbeid og forskning om kvalitet og kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen. Datagrunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med prøvenemndsledere og medlemmer i fem fag: møbelsnekkerfaget, kjemiprosessfaget, tømrerfaget, elektrikerfaget og helsearbeiderfaget. Det må understrekes at datagrunnlaget for rapporten er begrenset. Denne undersøkelsen gir derfor ikke i seg selv grunnlag for sikre konklusjoner. Forhåpentligvis vil rapporten likevel kunne være et bidrag til økt forståelse for prøvenemndenes rolleforståelse og praksis og et godt utgangspunkt for videre forskning på området. Representerer faget, men også fylkeskommunen Prøvenemndenes faglige profil og graden av enighet om faglige vurderinger varierer fra fag til fag. Dette må ses i sammenheng med fagenes ulike karakter, historiske utvikling og forankring i arbeidslivet. Avstanden er stor mellom håndverksfagene på den ene siden og et ganske nytt fag som helsearbeiderfaget på den andre siden. I håndverksfag 7

10 med flere hundre år gamle tradisjoner, har prøvenemndene i stor grad samme type fagbakgrunn. Det betyr også at det er lettere å enes om «hva faget er» og hva som kreves for å kunne utøve yrket. Helsearbeiderfaget er på sin side preget både av at det er nytt og at prøvenemndsmedlemmene har ulik fagbakgrunn. De er litt prøvende til hva faget er, eller skal bli og hva som bør være minstekrav for å bestå en fagprøve. Tidligere skulle prøvenemndene ha like mange representanter fra arbeidsgiversom fra arbeidstakersiden. I dette prosjektet er flertallet av informantene foreslått av arbeidsgiver- eller bransjeorganisasjoner, mens et fåtall er oppnevnt etter innstilling eller forslag fra arbeidstakersiden. Prøvenemndslederne opplever seg imidlertid i liten grad som partsrepresentanter. Mange gir uttrykk for at de først og fremst representerer faget, i den forstand at de sitter i prøvenemnda for å bidra til å videreføre og utvikle faget. Samtidig opplever de, om enn i ulik grad, at de også representerer fylkeskommunen. I det store og hele er det i vårt materiale lite som tyder på at dette oppleves som en konflikt. En mulig forklaring kan være at det formelle regelverket og fylkeskommunens retningslinjer bare unntaksvis oppleves som en trussel mot kjernen i faget eller prøvenemndenes faglige autonomi. Gjensidig tillitsforhold mellom fylkeskommunen og prøvenemndene Det generelle inntrykket som formidles i undersøkelsen er at forholdet mellom fylke s kommunen og prøvenemndene i stor grad er basert på et gjensidig tillitsforhold. Prøvenemndene forholder seg til fylkeskommunens retningslinjer og til formelle bestemmelser knyttet til prøveavvikling og dokumentasjon. Samtidig opplever prøvenemndene at de blir vist stor tillit i faglige spørsmål. Fylkeskommunens folk blir omtalt som «prosessfullmektiger» som verken kan eller skal fungere som fagspesialister, men som må støtte seg på prøvenemndenes faglige vurderinger. Det gjelder også tolkninger og konkretisering av mål i læreplanene. Bare unntaksvis rapporteres det om konflikter eller uoverensstemmelser mellom fylkeskommunens administrasjon og prøvenemndene i spørsmål knyttet til avviklingen av fagprøver. I ett av fagene, kjemiprosessfaget, har det imidlertid i flere fylker vært store diskusjoner om endringer i gjennomføringen av fagprøven i forbindelse med Kunnskapsløftet. Rom for faglig skjønn og lokale tilpasninger Mange av prøvenemndslederne har lang erfaring med prøvenemndsarbeid, selv om det også her er forskjeller mellom fagene. Hovedinntrykket er at prøvenemndene forholder seg til gjeldende retningslinjer, samtidig som mye tyder på at det tar tid før endringer i begrepsbruk i forbindelse med innføringen av en ny reform også får gjennomslag for prøvenemndenes arbeid. Samtidig som prøvenemndene selv oppfatter at de gjennomfører prøvene i samsvar med gjeldende regler, viser intervjuene at det er rom for så vel faglig skjønn som lokale tilpasninger når det gjelder forberedelse, gjennomføring og vurdering av fag- og svenneprøvene. Forskjellene gjelder blant annet hva som dokumen- 8

11 teres, hvem som er til stede før og under prøven, involveringen av bedriftene, bruk av prøvested og tilsynsperson og det konkrete innholdet i prøvene. Slike forskjeller finner vi mellom fagene, men også innad i det enkelte fag. Hovedinntrykket fra fokusgruppeintervjuene er at slike forskjeller i stor grad handler om pragmatisk tilpasning ut fra tilgjengelige ressurser og etablerte vaner. På enkelte punkter kan forskjellene også være uttrykk for at prøvenemndene i varierende grad er klar over at det har skjedd endringer i regelverket som berører prøveavviklingen. Gjennom intervjuene formidles et inntrykk av at prøveavviklingen er preget av godt begrunnede og velprøvde ordninger. Pragmatisme preger innføringen av nye momenter. Samtidig som prøvenemndene føler et ansvar overfor fylkeskommunen, gir de også uttrykk for at forpliktelsen og motivasjonen for prøvenemndsarbeidet først og fremst er knyttet til det ansvaret de føler for faget. Når det gjelder den faglige bedømmelsen er det ingen tvil om at det utøves stor grad av faglig skjønn. Dette skjønnet bygger på egen erfaring så vel som på etablerte normer og på diskusjon og refleksjon om fagets utvikling. Når det gjelder de grunnleggende vurderingskriteriene i faget, er hovedinntrykket at det er stor grad av enighet mellom prøvenemndene. Samtidig er det verdt å merke seg at prøvenemndene selv på ingen måte tar denne enigheten for gitt. For informantene er fokusgruppeintervjuet en viktig og nyttig bekreftelse på at man har en felles forståelse av viktige vurderingskriterier. Dette understreker behovet for å etablere og utvikle flere faglige arenaer med mulighet til å diskutere så vel praktiske løsninger som rutiner for fortolkning av regelverk og bruk av vurderingskriterier innenfor det enkelte fag. Behov for videre forskning Dette prosjektet har i stor grad bekreftet vår tidligere oppfatning av prøvenemndenes sentrale rolle i utformingen av norsk fag- og yrkesopplæring. Prøvenemndene framstår både som tradisjonsbærere og som faglige fornyere gjennom sitt arbeid som kvalitetsbedømmere. Videre studier av prøvenemndenes arbeid vil være et viktig bidrag til forståelsen av utviklingen av norsk fag- og yrkesopplæring. I rapporten skisseres noen utvalgte tema og spørsmål som framstår som særlig aktuelle for videre forskning: En bred kartlegging av prøvenemndene oppnevning, sammensetning og nyrekruttering En kvalitativ undersøkelse av prøvenemndsmedlemmenes motivasjon, identitet og rolleforståelse Case-studier: Hvordan defineres og uttrykkes fagenes kjerne? En kvalitativ undersøkelse av prøvenemndenes vurderingsfaglige kompetanse En studie av prøvenemndenes relasjoner til andre aktører i det opplæringspolitiske feltet 9

12 10

13 1 Innledning Hva må man kunne for å få et fag- eller svennebrev? Hva skal til for å få den beste karakteren på fagprøven? Stiller man de samme kravene til en som skal opp til svenneprøven i møbelsnekkerfaget i dag, som man gjorde for 10 eller 20 år siden? Er kvalitetskravene i elektrikerfaget det samme uansett hvor i landet man tar fagbrevet? Spørsmål om vurdering av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen får i dag stor oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt. I stortingsmeldingen «Utdanningslinja» varsles det at regjeringen vil innføre et «helhetlig kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen». Det pågående kvalitetsarbeidet i Norge er inspirert av og må ses i sammenheng med internasjonale prosesser, der særlig arbeidet i EU er av stor betydning (Deichman-Sørensen 2009). Utformingen av et helhetlig kvalitetsvurderingssystem aktualiserer en rekke viktige spørsmål om hva som skal vurderes, hvordan man vurderer, og ikke minst hvem som skal vurdere kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. 1.1 Bakgrunn og formål Fag- og svenneprøven er hovedarenaen for sluttvurdering for alle fag som leder fram mot fag- eller svennebrev i den norske fagopplæringsmodellen. Et viktig kjennetegn ved denne modellen etter Reform 94 er at ansvaret for opplæringen er delt mellom arbeidslivet og det offentlige utdanningssystemet. De fleste yrkesfag i videregående opplæring følger hovedmodellen med to års skolegang og to års læretid i bedrift. Gjennom praksiskandidatordningen er det også mulig å ta fag- og svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis i faget, uten læreforhold og skole. Ansvaret for planlegging og gjennomføring av fag- og svenneprøver er lagt til prøvenemnder på regionalt nivå. Prøvenemndene oppnevnes av fylkeskommunen. Tidligere var prøvenemndene sammensatt med like mange representanter fra hver av partene i arbeidslivet. I dag er de formelle kravene at prøvenemnda skal ha minst to medlemmer som har «formell fagleg kompetanse» innenfor det aktuelle fagområdet. Medlemmene skal videre «så langt det er mogleg» ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Ved oppnevning av prøvenemnder skal fylkeskommunen hente inn forslag fra partene i arbeidslivet. 1 1 FOR nr. 724: Forskrift til opplæringslova

14 Gjennom sitt ansvar for fag- og svenneprøver har prøvenemndene en sentral funksjon som forvaltere og fortolkere av kompetansekrav i fagopplæringen. Opplæringslova med forskrifter slår fast at fag- og svenneprøven skal prøve kandidatenes kompetanse slik denne er beskrevet i læreplanen for opplæring i bedrift. Samtidig er prøvenemndene viktige bærere og formidlere av arbeidslivets faglige normer og krav. Det foreligger i dag lite systematisk forskning om gjennomføringen av fag- og svenneprøver. Et viktig formål med denne studien har vært å få økt kunnskap om hvordan kompetansekrav og normer i fagopplæringen blir fortolket og utformet i spenningsfeltet mellom ulike hensyn og interesser. Per i dag vet man lite om i hvilken grad nye formelle krav, utvidelsen av fagopplæringssystemet og endringer i kompetansemål og læreplaner har bidratt til å omforme prøvenemndene og fag- og svenneprøven. Kunnskapsstatusen når det gjelder prøvenemnda som institusjon og fagprøven som prøveform, er preget av at lite systematisk forskning er gjort på dette feltet siden evalueringen av Reform 94. Et viktig formål med prosjektet har vært å få mer kunnskap om gjennomføringen av fag- og svenneprøver innenfor et økt lokalt handlingsrom i Kunnskapsløftet. Et annet formål med studien er å identifisere problemstillinger som kan danne utgangspunkt for videre arbeid og forskning rettet mot fag- og yrkesopplæringen. To analytiske dimensjoner har vært sentrale i prosjektet. Den første dimensjonen gjelder forholdet mellom offentlig regulering på den ene siden og faglig autonomi på den andre siden. Den andre dimensjonen er knyttet til spenningsfeltet mellom nasjonale standarder og lokal handlefrihet. Den siste dimensjonen aktualiseres av at Kunnskapsløftet som reform gir økt lokalt handlingsrom med mulighet for lokal tilpasning av innhold, arbeidsform og organisering av opplæringen. Et sentralt spørsmål er hvordan dette handlingsrommet blir tatt i bruk, og hvilke konsekvenser det får for de innholdsmessige sidene i fag- og yrkesopplæringen. 1.2 Problemstillinger Tre problemstillinger har vært sentrale i prosjektet: 1. Fag- og svenneprøven: Hvordan har prøvenemndene forberedt, gjennomført og vurdert fag- og svenneprøvene? I hvilken grad styres de av læreplanmål og prøveforskrifter med vekt på momenter som planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering? I hvilken grad styres de av fagmiljøenes egne oppfatninger av «hva faget er» og prøving av ferdigheter i forhold til dette? Kan det identifiseres systematiske ulikheter mellom ulike typer av fag? 12

15 2. Det lokale handlingsrommet: Hvordan forstås og praktiseres det økte lokale handlingsrommet for avvikling av fag- og svenneprøver etter Kunnskapsløftet? Hvilken rolle spiller fylkeskommunen i forberedelsen av prøvenemndene og prøvene? Kan det identifiseres store regionale og lokale forskjeller i hvordan prøvene gjennomføres og vurderes? 3. Prøvenemndene og deres identiteter: Hvilke hensyn vektlegges ved oppnevning av prøvenemndsmedlemmer innen ulike fagområder? I hvilken grad oppfatter prøvenemndsmedlemmene seg som offentlig oppnevnte medlemmer av en eksamenskommisjon i forhold til for eksempel å være forvaltere av faglige normer og standarder i arbeidslivet? Hvordan vurderer prøvenemndene sin faglige kompetanse i forhold til fagenes mangfold og det lokale handlingsrommet? 1.3 Formelle bestemmelser om fag- og svenneprøver Opplæringslova med forskrift og læreplanen for det enkelte fag inneholder bestemmelser om gjennomføring av fag- og svenneprøver. 2 Forskrift til opplæringslova 3 inneholder bestemmelser om oppnevning og sammensetning av prøvenemnda, innhold i og omfang av fag- og svenneprøven, gjennomføring og vurdering. Fylkeskommunen har det formelle ansvaret for at fag- og svenneprøven blir gjennomført i samsvar med retningslinjene. Under R94 hadde man også retningslinjer for den praktiske delen av prøvene. Disse retningslinjene var utformet som veiledninger for prøvenemndenes arbeid. I 2007 ble retningslinjene trukket tilbake. Bakgrunnen var at utdanningsmyndighetene oppfattet at det fra prøvenemndenes side ble lagt større vekt på retningslinjene enn på bestemmelsene i læreplanene. 4 De første fag- og svenneprøvene for lærlinger etter læreplanene i Kunnskapsløftet ble gjennomført våren Se også Rundskriv Udir om endringene i forskrift til opplæringslova. 3 FOR nr «Fag- og svenneprøven. Ny, særskilt prøving av kunnskap eller videreutvikling av dagens prøve? Rapport fra en arbeidsgruppe». Utdanningsdirektoratet,

16 1.4 Datagrunnlag Datagrunnlaget for rapporten er fokusgruppeintervjuer med prøvenemndsledere eller andre medlemmer av prøvenemnder i fem ulike fag. Et viktig siktemål har vært å få økt forståelse for ulike aktørers rolle i planleggingen og gjennomføringen av fag- og svenneprøver og å belyse eventuelle forskjeller og likheter mellom ulike fag og fylker. I fokusgruppeintervjuer bestemmes temaet for intervjuet, samtalen eller diskusjonen av forskeren eller moderatoren. Interaksjonen mellom informantene er sentral og gjør at metoden er særlig egnet for å belyse likheter og forskjeller i deltakernes vurderinger og erfaringer. Fokusgruppeintervjuer som datainnsamlingsmetode er også en ressursbesparende form for datainnsamling (Morgan 1997). I valg av fag ble det lagt vekt på å velge ut fag der fagopplæringen og fagprøven som prøveform har ulik institusjonell forankring. For å ta hensyn til dette er både tradisjonelle håndverksfag, industrifag og nyere fag rettet mot tjenesteyting i offentlig sektor representert i studien. Videre ble det lagt vekt på å velge ut både store og små fag. Dette valget ble gjort ut fra en forventning om at store fag med god rekruttering, mange yrkesutøvere og sterke bransjeorganisasjoner vil være preget av andre kommunikasjons- og samhandlingsformer enn små fag med mindre grad av profesjonalisering. Dette vil i sin tur også kunne tenkes å sette sitt preg på prøvenemndenes arbeid og muligheter for erfaringsutveksling og faglig utvikling. Fagene som omfattes av studien, er: møbelsnekkerfaget kjemiprosessfaget tømrerfaget elektrikerfaget helsearbeiderfaget Det er gjennomført ett fokusgruppeintervju i hvert fag. I utgangspunktet ønsket vi å intervjue prøvenemndsmedlemmer (fortrinnsvis lederne av prøvenemnda) fra fire ulike fylker. De fire fylkene som er valgt ut, er de samme for alle fagene, noe som gjør det mulig å undersøke om det er forskjeller mellom fylkene uavhengig av fag. Hovedkriteriet for valg av fylker var å sikre geografisk spredning. Fylkene som er valgt ut, er imidlertid også preget av en viss variasjon når det gjelder næringsstruktur. I rapporten er fylkene anonymisert og vil bli omtalt som fylke A, B, C og D. Tabell 1 viser en oversikt over informantene som er intervjuet i prosjektet. Hvert fokusgruppeintervju varte mellom tre og fire timer med en innlagt pause underveis. I hvert intervju deltok to til tre forskere. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd og ble i etterkant transkribert (skrevet ut) i fulltekst. I all forskning, og spesielt ved bruk av kvalitative datainnsamlingsmetoder, må forskeren være oppmerksom på sin egen påvirkning på det som skal studeres. I 14

17 Tabell 1 Oversikt over informantene som er intervjuet i prosjektet Fylke A Fylke B Fylke C Fylke D I alt Møbelsnekker 1* 1 0** 1 3 Kjemiprosess Tømrer 1*** Elektriker 0**** Helsearbeider 0**** I alt * Informanten deltok bare på deler av intervjuet. ** Ingen informant på grunn av liten eller ingen prøvenemndsaktivitet siste året, ifølge opplysninger fra fylket. *** Informanten deltok bare på deler av intervjuet. **** Forfall. fokusgruppe intervjuer vil forskeren eller moderatoren gjennom sine spørsmålsformuleringer i stor grad kunne påvirke interaksjonen mellom informantene og hva slags svar informantene gir. I denne studien har det viktigste vært å få innsikt i hvordan fag- og svenneprøvene faktisk gjennomføres, og hvilke vurderinger prøvenemndsmedlemmene gjør. Formålet har ikke vært å kontrollere om praksis er i samsvar med det formelle regelverket. Om forskerne eller moderatorene hadde henvist til de formelle bestemmelsene i intervjuet, ville dette lett ha kunnet påvirke informantenes svar i en bestemt retning. Dette har vi bevisst forsøkt å unngå ved å formulere åpne spørsmål om prøvenemndenes arbeid, uten henvisninger til hvilke regler som gjelder. Det bør understrekes at datagrunnlaget i prosjektet er begrenset og ikke gir grunnlag for å trekke generelle konklusjoner om prøvenemndenes arbeid. Det har heller ikke vært formålet med denne studien, som på mange måter er å betrakte som et forprosjekt. 1.5 Gangen i rapporten Etter dette innledningskapitlet følger kapittel 2 med en mer teoretisk orientert bakgrunn for studien, med utgangspunkt i et institusjonelt perspektiv på fagopplæring og på fag- og svenneprøver som prøveform. I kapittel 3 presenteres og diskuteres erfaringer med prøvenemndsarbeid i fem ulike fag. Utgangspunktet for kapitlet er prøvenemndenes egne erfaringer slik disse kommer til uttrykk i fokusgruppeintervjuene. I kapittel 4 følger en oppsummering og diskusjon av viktige funn fra undersøkelsen, med vekt på å analysere forskjeller og likheter mellom de ulike fagene. Et viktig formål med prosjektet har vært å identifisere aktuelle tema og problemstillinger for videre forskning. Aktuelle forskningsbehov på bakgrunn av studien er tema for kapittel 5, som er det siste kapitlet i rapporten. 15

18 16

19 2 Fag- og svenneprøvens institusjonelle forankring Fag- og svenneprøven er en gammel ordning med dyptgående røtter. Dette gjelder også prøvenemnda som har ansvaret for å bedømme prøven. Medlemmene av nemnda er oppnevnt som privatpersoner, men de inngår i en større institusjonell arkitektur preget av lange tradisjoner og etablerte normer og verdier. Historisk kan svenneprøven dateres tilbake til moderniseringen av laugsvesenet i overgangen fra standssamfunnet til det borgerlige samfunnet (Stratmann 1993). I «den kvalifikasjonsmessige vendingen», hvor yrkesoppdragelse gikk over til yrkeskvalifisering, inngikk utforming av en egen svenneprøve innen de ulike håndverksfagene som skulle gjennomføres etter fullført læretid. Denne kan beskrives gjennom den yrkespedagogiske trekant i form av fagteoretiske, fagpraktiske og allmenne ytelser som kan måles med basis i prøvestykket (ibid.). Avleggelsen av en egen svenneprøve ble tillagt stor betydning i håndverkskretser i Norden (Von Wright 1908). Blant annet ble fagprøven sett på som en garanti for at opplæringen gikk for seg på rett vis, slik at kvaliteten på produktene som ble produsert, kunne antas å være tilfredsstillende. Selv om fagopplæringens formelle strukturer har endret seg, har trolig de underliggende verdiene endret seg i mindre grad. Men hvis det finnes en slik underliggende tradisjon, er det viktig å forstå hvordan disse tradisjonene tilpasses nye vilkår. Nyere reformer i fagopplæringen har et bredt fundament i håndverket og laugstradisjonen. Slik er det kontinuiteten i disse tradisjonene som ofte framheves og dyrkes. Mot denne bakgrunn kan vi analysere fag- og svenneprøven som innrammet av systemer for fagopplæring i arbeidslivet og dens tradisjon som bestående av både strukturer, normer og verdier. Fagopplæringens tradisjoner blir her å anse som et mer eller mindre varig mønster som kanaliserer prøvingen av lærlinger i de ulike fag og faggrupper «slik det alltid har vært». Disse tradisjonene lever gjennom verdier, normer, sosiale identifikasjoner og handlingsmønstre på den ene siden og de nedarvede strukturer som legger føringer for de samme elementene på den andre siden. Oppgaven til prøvenemndene i en slik sammenheng er å forvalte faget på vegne av lauget som faglig fellesskap og de normer og verdier som preger dette lokalt. Det at prøvenemndene i praksis forvalter et omfattende skjønn, åpner for at etablerte prøvingsmønstre og praksiser som anses som lokalt legitime, blir reprodusert, eller at de modifiseres langsomt. Det er også her de 17

20 vil stå til ansvar for sine praksiser som lokale faglige representanter for faget og fagets normer. Deltakelse i nemnda vil oppfattes som en plikt tett forbundet med sosial ære. Samtidig representerer forestillingen om laugstradisjonen et homogeniserende grep på et etter hvert svært heterogent felt (Olsen 2008). Tradisjoner vedvarer, men samtidig vet vi at institusjoner endres, av og til gjennom bevisste målrettede reformer og inngrep, av og til gjennom kriser (Pierson 2004). Institusjoner endres også gjennom inkrementelle tilpasninger, og på sikt kan disse vise seg å være vel så viktige som reformer (Thelen 2004). Videre kan det stilles spørsmål ved graden av enhetlighet i institusjoner, og at ulike deler kan være gjenstand for endringer i sterkere grad enn andre (Streeck og Thelen 2005). Noen elementer kan være mer robuste og resistente enn andre. Videre skjer endringer gjennom laglegging, der nye elementer legger seg over andre snarere enn å erstatte dem (ibid.) Nye elementer kan slik sameksistere med gamle. Fagopplæringens utvikling er særdeles godt egnet til å illustrere denne type poeng. Ved siden av håndverksfagene har det etter hvert som følge av industrialiseringen kommet til nye industrifag med sine særegne kompetanseprofiler og prøvingspraksiser. Senere har ordningen blitt ytterligere utvidet til å inkludere fag av mer tjenesteytende karakter. Per i dag skal i prinsippet alle former for videregående opplæring som defineres som lærefag, dokumenteres og avsluttes med egen fagprøve. De norske industrifagene vokste fram fra begynnelsen av 1900-tallet. Disse ble i stor grad utviklet gjennom uformelle konvensjoner og pragmatiske løsninger i bedriftene (Olsen 2008). Heller ikke innen industrifagene var formelle fagprøver nødvendig eller vanlig for å oppnå status som fagarbeider. Tildeling av fagarbeiderstatus ble gjort av det lokale verkstedet. Den skjønnsbaserte og pragmatiske reguleringen kjennetegnet industrifagene også i årene etter andre verdenskrig, med enkelte synlige spor helt fram til i dag. Snarere enn den enhetlige organiseringen gjennom lauget som karakteriserte håndverksfagene, ble formingen av industrifagene rammet inn av partsforholdet og de framvoksende arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Det var denne strukturen som kom til å bli normerende da en egen lærlinglov for første gang ble vedtatt i 1950 (Michelsen 1991). Loven sikret arbeidslivets organisasjoner betydelig autonomi og en sentral plass for formulering, administrasjon og iverksetting av offentlig politikk for lærlingordningen. Prøvenemndene var intet unntak. Det paritetiske prinsipp var retningsgivende, det vil si at det skulle være like mange representanter fra hver av partene i arbeidslivet i prøvenemnda. Oppnevning kunne kun foretas ut fra innstilling fra fagenes stedlige organisasjoner, eller fra hovedorganisasjonene dersom slike ikke fantes i faget. Det var ikke så viktig om disse hadde fagbrev eller ikke. Kommunene kunne ikke gå utenom innstillingen (Holm 1960). Selv om eksklusiviteten i representasjonsordningene er blitt modifisert gjennom flere suksessive steg, viste evalueringen av Reform 94 at representasjon i prøvenemnda fremdeles var knyttet til partene i arbeidslivet og det verdisett som preger arbeidslivets egen opplæringsordning (Michelsen, Høst og Gitlesen 1998, Olsen mfl. 1998). Dette 18

21 åpner for at fag- og svenneprøven og vervet som medlem av prøvenemnda kan tolkes ut fra en identitet som partsrepresentant. Oppgavene til nemnda vil slik kunne arte seg som forhandlinger mellom representantene i fastlegging av nivået for fagprøven og de praksiser som utvikles og reproduseres. Blandingen av konsensus og konflikt vil imidlertid kunne variere, der rollen som partsrepresentant vil kunne kvalifiseres gjennom utviklingen av en felles lokal kultur, der fellesinteresser i opprettholdelse av faget verdsettes i betydelig grad. I 1990-årene ble lærlingordningen utvidet til nye områder innenfor tjenestesektoren og primærnæringene. De nye servicefagene rettet seg både mot privat og offentlig sektor. Disse nye fagene har så langt fått lite fotfeste i norsk arbeidsliv sammenlignet med håndverks- og industrifagene, og fagopplæringen fungerer ikke i dag som en vanlig kvalifiseringsvei inn i de aktuelle yrkene (Olsen, Høst og Michelsen 2008, Hagen, Nadim og Nyen 2008). Formingen av prøvingsordningene innen disse fagene vil foregå i en helt annen kontekst enn håndverks- og industrifagene når faglige tradisjoner nå er i støpeskjeen. Vi vil trolig finne betydelige variasjoner mellom fag og innenfor fag der vervet som medlem av prøvenemnda vil kunne tolkes ut fra ulike identiteter, normer og verdier, og hvor det vil kunne være uklart hvilke verdier regelverket blir tolket ut fra. Fagenes karakter og tradisjoner er av stor betydning for prøvenemndas virke. Men disse er på langt nær de eneste forholdene som kan virke inn. Av sentral betydning er her statens posisjon som regulator. Gjennom lærlingloven av 1950 ble fagenes autonomi og prinsippet om lærlingordningens selvforvaltning retningsgivende. Tendensen til en sterkere integrasjon av lærlingordningen i et bredt og mer enhetlig organisert system for videregående opplæring har imidlertid bidratt til å endre denne situasjonen. Lærlingordningen blir i økende grad forstått og definert som et utdanningstiltak ekvivalent med andre typer videregående opplæring for unge. Den nye og brede definisjonen av fagopplæring som utdanning har medført at prinsippet om selvstyre gjennom egenadministrasjon er blitt vanskeligere å forsvare. I den nye orden er partene i arbeidslivets dominerende posisjon modifisert. Staten og fylkeskommunen er nå i førersetet. Innfellingen av fagopplæringen i en mer enhetlig byråkratisk orden har videre bidratt til å understreke prøvenemndas rolle og ansvar som representant for fylkeskommunen, som er tillagt det formelle ansvaret for gjennomføring av videregående opplæring. Sammenhengen mellom prøvenemndsmedlemmenes praksiser og fagprøvens reguleringer sikres formelt gjennom tjenestemannslovens bestemmelser og/eller gjennom kursvirksomhet og tilrettelegging av informasjon, og forventningen er lojal iverksetting ut fra fagplanens og prøvingsreglementets intensjoner, slik de er spesifisert av fylkeskommunen. Ut fra slike forutsetninger vil prøvenemnda bli forstått som å være på lik linje med offentlige tjenestemenn som vil kunne bli stilt til ansvar av fylkeskommunen for utøvelsen av det skjønn de er tildelt. Vi vil her legge til grunn at prøvenemndenes adferd må forstås ut fra den organisatoriske og institusjonelle konteksten som de er forankret i. I denne konteksten er det 19

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer