Høringsvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse (deres ref 16/752)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse (deres ref 16/752)"

Transkript

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse (deres ref 16/752) Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens Forbund) viser til departementets høringsbrev av 15. februar 2016 og avgir felles høringsuttalelse. Sammendrag Vi er mot regjeringens forslag om å oppheve eldrerådsloven og erstatte denne med en ny paragraf i kommuneloven. Eldres rettigheter svekkes ved at en særlov erstattes med en paragraf i en generell lov og mesteparten av en demokratisk vedtatt lovtekst erstattes med forskrifter som ennå ikke er utarbeidet. Til tross for at høringsnotatet angir regler for hvordan forskriftene skal utformes, er departementets handlingsrom stort nok til at forskriftene kan utformes, og senere endres, i eldres disfavør. I avveiningen mellom fylkeskommunal og kommunal selvråderett og like rettigheter for eldre over hele landet, har regjeringen lagt for stor vekt på førstnevnte. Vi ønsker å beholde eldrerådsloven og forbedre den.

2 Innledning Eldre har erfaringer, klokskap, interesser, meninger og perspektiver som bør være godt representert i folkevalgte organer. Likevel er eldre underrepresentert i fylkestingene og kommunestyrene. Dersom eldre over 67 år skal få en forholdsmessig representasjon i kommunestyrer og fylkesting, må andelen representanter nesten tredobles. Underrepresentasjon er ikke et uttrykk for manglende politisk interesse. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 var valgdeltakelsen på 60 prosent for hele befolkningen, men 76 prosent for aldersgruppa år. Særlig i lokalpolitikken er eldre mer interessert enn andre. En av årsakene er at eldre er den største brukergruppa av kommunale helse- og omsorgstjenester. Eldrerådene er svært viktige for å sikre eldre innflytelse. Allerede i 1978 gikk Pensjonistforbundet inn for å lovfeste kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Det var derfor en stor seier for oss da loven ble vedtatt i 1991 og trådte i kraft året etter. Vi er svært opptatt av at eldrerådene har gode arbeidsvilkår og reell innflytelse. Regjeringen foreslår å oppheve eldrerådsloven og erstatte denne med ny 10b i kommuneloven. Vårt utgangspunkt er at eldrerådenes vilkår ikke må svekkes: Ny paragraf i kommuneloven med tilhørende forskrifter, må være minst like god som dagens eldrerådslov med tilhørende rundskriv. Vårt høringssvar er basert på innspill fra våre fylkesforeninger og lokallag over hele landet. Fra særlov til paragraf i kommuneloven Regjeringen foreslår å oppheve eldrerådsloven og erstatte den med en paragraf i kommuneloven. Mesteparten av innholdet i dagens lov erstattes med forskrifter til den nye paragrafen. I høringsnotatet hevder regjeringen at «Rettane som eldre og personar med nedsett funksjonsevne har etter dei lovene vi har i dag, blir førte vidare, og ingen av desse gruppene kjem dårlegare ut.». Vi er dessverre ikke beroliget av denne forsikringen, fordi: Særlover står over generell lov. Lex specialis-prinsippet kommer til anvendelse ved motstrid mellom rettsregler av samme rang og medfører at spesielle regler går foran mer generelle regler. Eldrerådsloven har derfor i dag forrang over kommuneloven. Når eldrerådsloven erstattes med en paragraf i kommuneloven, blir den å regne som en hvilken som helst annen paragraf i kommuneloven. Det kan for eksempel medføre at Fylkesmannen i mindre grad kan påberope saksbehandlingsfeil og kreve omgjøring av vedtak.

3 Innhold i eldrerådsloven overføres til forskrifter. Lover vedtas av Stortinget, mens forskrifter kan vedtas av departementer. Det gjør forskrifter mer utsatt for endringer og mindre eksponert for demokratisk kontroll. Forskriftene kan riktignok ikke gå på tvers av lovens intensjon, men ettersom loven i dette tilfellet kun blir en generell paragraf, gir dette departementet stort spillerom i utformingen, og senere endringer, av forskriftene. Forskriftene er ikke skrevet ennå. Regjeringen redegjør kun for det den kaller regler for forskriftene som skal skrives. Dette er i praksis kun føringer med varierende grad av fortolkningsmonn og handlingsrom. I tillegg representerer noen av dem en direkte svekkelse av dagens rettigheter, for eksempel regelen om at kommunestyrene og fylkeskommunene selv skal bestemme mandatet for eldrerådene. Samlet mener vi at forslaget ikke representer en videreføring eller forbedring av eldres juridiske rettigheter. Eldres rettigheter blir i for stor grad overlatt til utformingen av forskriftene, samt fylkeskommuner og kommuners fortolkning av dem. Vi er derfor mot regjeringens forslag. Vi vil helst at nåværende eldrerådslov forbedres gjennom nye rettigheter og presiseringer av nåværende rettigheter. Samtidig ønsker vi å komme med konstruktive innspill til utformingen av forskriftene til regjeringens forslag (i fall det blir vedtatt). Våre videre kommentarer til regjeringens forslag kan derfor leses både som innspill til hvordan dagens eldrelov kan bli bedre, og som innspill til hvordan regjeringen bør utforme forskriftene til sitt lovforslag. Vi ønsker primært at våre innspill lovfestes, sekundært vedtas i forskrift. Innspill til endringer av eldrerådsloven og/eller utforming av forskrifter til 10b i kommuneloven Sammenslåing av råd bør kun skje unntaksvis og med samtykke Nåværende eldrelov er ikke perfekt. Vår erfaring er at den bør utvides og presiseres. En måte å gjøre det på er å inkludere deler av det som fremgår i Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale råd (A-32/2007) i lovteksten. Rundskrivet er Arbeidsog sosialdepartementets (den gang Arbeids- og inkluderingsdepartementet) orientering om hvordan eldrerådsloven skal forstås - adressert til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene. Der står det for eksempel at selv om eldrerådsloven 4a/8a åpner opp for sammenslåing av råd, skal det kun velges i spesielle tilfeller og alltid skje med samtykke fra eldre og funksjonshemmedes organisasjoner:

4 «Dersom menneske med nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova.» Rundskrivet er dessverre ikke godt nok kjent, samt at brudd på føringer i et rundskriv uansett ikke er tilstrekkelig for å oppheve vedtak i kommunestyrer og fylkesting. Dette er derfor et eksempel på at eldrerådene får best mulige vilkår dersom de fremgår direkte av loven, og ikke av forskrifter eller rundskriv. Høringsnotatet redegjør kun for hvilke regler departementet har som utgangspunkt for å utforme forskriftene. Vi bes derfor om å uttale oss om forskrifter som ennå ikke er skrevet, der de faktiske formuleringene, begrepene, ordvalgene, avgrensningene osv. er ukjente. I verste fall kan departementets formuleringer medføre reduserte rettigheter for eldre. Ett eksempel: Det står «Det skal stå at kommunestyret eller fylkestinget kan velje å opprette felles råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne.». Men det står ingenting om hvilke vilkår som skal gjelde for å kunne velge å slå sammen eller opprette felles råd. Hvilken garanti har vi da for at de føringer som ligger i dagens rundskriv videreføres i forskriftene? Det er nærlignende å tro at regjeringen ønsker at dette skal være helt opp til den enkelte kommune eller fylke. Det vil i så fall medføre langt flere sammenslåtte råd enn i dag - om lag 12 prosent av kommunene har felles råd - og det er ikke i tråd med hva verken eldre eller funksjonshemmedes organisasjoner ønsker. Det betyr i praksis at begge gruppers rettigheter svekkes på bekostning av kommunal og fylkeskommunal selvråderett. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR 2014:14) fant at sammenslåtte råd oppga å ha mindre innflytelse enn separate råd. Hele 41 prosent av dem oppga at de hadde liten eller ingen påvirkning. Vi mener det bør være klare og strenge kriterier for sammenslåing av råd. Sammenslåing skal kun skje unntaksvis, og kun hvis både eldre og funksjonshemmedes organisasjoner samtykker. Vi er fristet til å ønske oss et forbud mot felles råd, men ser at enkelte svært få og små kommuner kan ha tilstrekkelige gode grunner for å slå sammen råd. Eldrerådenes mandat bør ikke bestemmes av kommunene og fylkene Regjeringen foreslår i reglene for hvordan forskriftene skal utformes at «Kommunestyret og fylkestinget skal vedta mandat» for eldrerådene. Det innebærer også en styrking av det kommunale og fylkeskommunale selvstyre på bekostning av eldres rettigheter. I lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne 6 står det at kommunestyret skal vedta mandat for rådet. Eldrerådsloven åpner imidlertid ikke opp for tilsvarende fylkeskommunal eller kommunal selvråderett. Regjeringen sidestiller dermed de to rådstypene og foreslår vilkår tilnærmet like som rådet med de svakeste rettighetene har i dag.

5 I våre øyne er ikke dette en videreføring av eldrerådenes rettigheter, men en åpning for fylkeskommuner og kommuner til å svekke dem. Eldrerådenes mandat bør helst være hjemlet i lov, i det minste i lovens forskrifter, og ikke overlates til fylkeskommunene og kommunene å definere. Eldrerådenes mandat bør være like over hele landet og ikke bestemmes lokalt. Mandatet må ses i lys av hva som er eldrerådenes formål og oppgaver. Her er høringsnotatet litt uklart. I eldrerådsloven 3/ 7 står det at «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra til eldre.». I reglene for utforming av forskrifter under Oppgåver står «Det skal stå at eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen og fylkeskommunen, og at rådet har rett til å uttale seg om alle saker som vedkjem dei.». Under Organisering brukes begrepet «aktuelle saker», og under Føremål står det «at føremålet med rådet er å leggje til rette for at eldre blir sikra ein brei, open og tilgjengelig brukermedverknad i saker som betyr særleg mykje for levevilkåra til dei eldre.». Dette skaper usikkerhet om rådenes formål, oppgaver og mandat. Vi ber derfor regjeringen om å videreføre fra eller presisere formuleringer i eldrerådsloven, slik at ikke misforståelser oppstår: Eldrerådene skal ha til behandling alle saker som angår eldres levekår. Et flertall av medlemmene i eldrerådet bør være over 65 år I reglene for forskrifter foreslås en nedre aldersgrense for deltakelse i eldreråd på 60 år. Den erstatter dagens lovtekst om at et flertall skal være alderspensjonister (men ellers ingen nedre aldersgrense). Tidligere var alderspensjonist synonymt med at man ikke lenger var i arbeid, i praksis som regel at man var eldre enn 67 år. I dag kan man kombinere uttak av pensjon fra folketrygden med fortsatt å stå i arbeid. Derfor er det gode grunner til å erstatte begrepet alderspensjonist med en nedre aldersgrense. Vi mener imidlertid at 60 år er for lavt. Eldrerådene ble etablert for å rette opp det demokratiske underskuddet ved at eldre ikke er forholdsmessig representert i kommunestyrer og fylkesting. Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for de tre siste kommune- og fylkestingsvalgene viser at aldersgruppen år er forholdsmessig representert. Det er eldre over 65 år som er underrepresentert. Samtidig kan for rigide aldersbestemmelser medføre at gode kandidater utelukkes fra eldrerådene. Vi foreslår derfor et kompromiss: Medlemmer foreslått av organisasjonene må være 65 år eller eldre. Medlemmer foreslått av folkevalgte har ingen nedre (eller øvre) aldersgrense. Medlemmer foreslått av organisasjonene skal utgjøre et flertall av eldrerådets medlemmer. Rådet skal selv velge leder og nestleder og disse må være 65 år eller eldre. Vennligst se påfølgende avsnitt for ytterlige detaljer om rådenes sammensetning.

6 Eldrerådet må selv peke ut leder og nestleder Eldrerådsloven 2 slår fast at «Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast mellom pensjonistane.». Ettersom regjeringen ønsker en nedre aldersgrense på 60 år, foreslås dette videreført i forskriftene som «Rådet utnemner sjølv leiar og nestleiar». Det innebærer at leder og nestleder vil være over 60 år, men ikke nødvendigvis at de er pensjonister. Velger regjeringen å opprettholde forslaget om nedre aldersgrense på 60 år, ønsker vi et tillegg der det fremkommer at leder og nestleder må være alderspensjonist. Men om aldersgrensen heves slik vi ønsker (til 65 år for et flertall av medlemmene), er en slik presisering unødvendig. Medlemmer av eldrerådet bør ikke være ansatt i kommunen/fylket Rundskriv A-32/2007 advarer mot å oppnevne ansatte i administrasjonen i kommunen/fylket som medlemmer av eldrerådet, fordi de ofte kan bli inhabile. Vi mener det er behov for en presisering i lov eller forskrift om at medlemmer i eldrerådet ikke samtidig kan være ansatt i administrasjonen i samme kommune/fylke. Rundskrivet har ingen tilsvarende advarsel om folkevalgte i kommunen/fylket. Eldrerådet skal være et korrigerende organ til kommunestyret/fylkestinget. Det skal representere en aldersgruppe som er underrepresentert der. Folkevalgte i eldrerådet kan velge partilojalitet fremfor lojalitet overfor eldre. Det kan være uheldig at medlemmer i eldrerådet har bindinger til eget parti i kommunestyret/fylkestinget. Likevel ønsker ikke vi et forbud mot at aktive politikere også sitter i eldrerådet. Hovedårsaken til det er at NIBR (2014:14) og våre erfaringer viser at råd med politikere i dobbeltroller (sitter både i kommunestyret og eldrerådet) kommer tidligere inn i prosessene og har større innflytelse. I dag har en tredjedel av eldrerådene aktive politikere som medlemmer. De er effektive kanaler mellom folkevalgte organer og eldrerådene og bidrar både til at eldrerådene kommer tidligere inn i saksforløpet og blir lyttet til. Det er likevel av avgjørende betydning at politikerne er i mindretall, slik at eldrerådenes uavhengighet av folkevalgte organer opprettholdes. Eldrerådene bør ha minst fem medlemmer og hvert kjønn minst 40 prosent Kommunestyret/fylkestinget avgjør i dag og også i nytt forslag hvor stort eldrerådet skal være. De fleste rådene består av fem personer. Vi mener det bør fremgå i lov eller forskrift at rådene minst skal bestå av fem personer, alltid være oddetall (5, 7, 9) og at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent (slik det fremgår av kommuneloven 36 nr. 2). Et råd på minst fem personer vil ivareta at flere perspektiver kommer til ordet og at

7 man overholder minstekravet til kjønnsbalanse, samt kunne gi flertall ved uenighet i rådet. Det vil også, som regel, være tilstrekkelig stort til at man kan ta hensyn til flere av organisasjonene med forslagsrett. Samtidig er dette et minstekrav. Enkelte kommuner og fylker bør vurdere flere medlemmer, for eksempel av hensyn til geografisk representativitet. Dette er særlig viktig i forbindelse med kommunesammenslåinger. Forslagsretten bør kun være for organisasjoner for eldre og folkevalgte I dag gir eldrerådsloven 2/ 6 pensjonistforeninger rett til å foreslå medlemmer av eldrerådene. I høringsnotatet står det at det skal stå i forskriftene «at pensjonistforeingar har rett til å fremje forslag om medlemmer til eldrerådet». Vi ønsker en presisering av hva en pensjonistforening er. Vi mener det må være en organisasjon som har som hovedformål å arbeide for eldres rettigheter og levekår, samt har et flertall av medlemmer som er eldre. Vi har forståelse for at organisasjonene ikke kan få en garanti for at sine forslag blir fulgt. Det kan være flere organisasjoner i samme kommune og fylke, det må tas hensyn til geografi og kjønn og det er et begrenset antall plasser. Samtidig mener vi at det bør fremgå at det skal tungtveiende grunner til for å overse organisasjonenes innspill: Det bør være en bestemmelse om at minst 60 prosent (3 av 5) av rådets medlemmer skal eller bør være foreslått av organisasjonene. Ettersom det er kommunestyret/fylkestinget som må oppnevne eldrerådene, finner vi det naturlig at folkevalgte fortsatt skal ha forslagsrett, men at denne begrenses til et mindretall (40 prosent) av rådets medlemmer. Disse trenger, forutsatt at de utgjør et mindretall, ikke å være over 65 år (slik vi foreslår for et flertall av medlemmene foreslått av organisasjonene). Eldrerådet må involveres tidlig, ha tilstrekkelig sekretariatshjelp og få opplæring En god lov er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, forutsetning for gode eldreråd. I tillegg må rådene ha tilstrekkelig ressurser, god tilgang på sekretærhjelp og komme tidlig inn i prosessene. Videre er det en forutsetning at eldrerådsmedlemmer, administrasjonen og de folkevalgte må være godt kjent med rådets rolle, mandat og rettigheter. En av de viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha innflytelse, er at de kommer tidlig inn sakene i god tid før de skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Vi har forståelse for at «god tid» vil avhenge både av en saks kompleksitet og, unntaksvis, av forhold administrasjon og folkevalgte organ ikke kan påvirke. Men det er en stor utfordring at eldrerådene involveres for sent, eller at saker defineres som utenfor eldrerådenes mandat, uten at rådene blir spurt om de er enige i det. Derfor er det viktig for oss at det tydelig fremgår at eldrerådene skal involveres i alle

8 saker som angår eldre, at rådet selv skal få definere om en sak er relevant for rådet og at de mottar all relevant informasjon i god tid. Dette må fremgå av lov eller forskrift. Like viktig er det at det blir en del av forvaltningens ordinære saksrutiner. God tilgang på sekretærhjelp er en forutsetning for gode og innflytelsesrike råd. I eldrerådsloven står det at fylket/kommunene «skal skipa høvelig sekretariatshjelp for rådet». I høringsnotatet står det i reglene for utforming av forskriftene at «kommunestyret og fylkestinget skal sørgje for at dei administrative funksjonene, mellom anna sekretariatshjelp, blir tekne vare på.». Begge har til felles at de ikke definerer en forventet tidsbruk/stillingsbrøk. Det medfører at rådene er prisgitt de ressursene kommunen/fylket velger å avse, både i forhold til tid og kompetanse. Vår erfaring er at både tidsbruken og kvaliteten på sekretariatene varierer. Det gjør at eldrerådenes innflytelse også gjør det. NIBR (2014:14) viser at de fleste rådene har sekretariatshjelp på under 20 prosent av et årsverk, samt at sekretariatet er «den instansen som i størst grad bestemmer kva saker som skal takast opp i råda». Vi mener det er hensiktsmessig med en form for kvantifisering av hvilken rett eldrerådene har til sekretariatshjelp. I Rundskriv A-32/2007 fremgår det at i forarbeidene til eldrerådsloven er sekretariatshjelpen anslått til et tredjedels årsverk. Vi ønsker derfor en presisering der det fremgår at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp tilsvarende minst et tredjedels årsverk. Både eldrerådsmedlemmer, ansatte i administrasjon og folkevalgte trenger opplæring i eldrerådets rolle, mandat og rettigheter. Mangel på innflytelse skyldes ofte at aktørene ikke i tilstrekkelig grad er kjent med dette. Det kan for eksempel være ansatte eller politikere som ikke vet at rådet skal og bør involveres, eller det kan være rådsmedlemmer som ikke er godt nok kjent med forvaltningsrutiner eller egne rettigheter. Verken eldrerådsloven, rundskriv A 32/2007 eller reglene for utforming av forskrifter i høringsnotatet, har formuleringer om behovet for og retten til opplæring. Vi mener det må presiseres at medlemmer av eldrerådene skal ha rett til opplæring i eldrerådsarbeid, slik at kommuner og fylker må avsette ressurser til det. Men like viktig er det at også ansatte og folkevalgte får nødvendig kunnskap om eldrerådets rolle, mandat og rettigheter. Deres behov er ikke naturlig å hjemle i lover og forskrifter om eldrerådene, men faller inn under KS ansvar for nødvendig opplæring av ansatte og folkevalgte. Vi mener KS kan og bør spille en viktig rolle i opplæringen av både eldrerådsmedlemmer, ansatte og folkevalgte om eldrerådenes rolle, mandat og rettigheter. Vi foreslår at medlemmer av eldrerådene får delta i folkevalgtopplæringen og at eldrerådsarbeid blir en større del av den.

9 Ansvar for lover kan overføres mellom departementer Regjeringen hevder at «Det er føremålstenleg å samle reglar om kommunal organisering i kommunelova i staden for å ha ulike medverknadsordningar som blir regulerte i særskilde lover og administrerte av ulike departement. Dei grunnleggjande reglane for organisering av medverknadsorgan bør vere like, men slik at kvar ordning er tilpassa dei ulike gruppene.». Denne definisjonen av hva som er formålstjenlig tar utelukkende utgangspunkt i hva regjeringen selv mener er formålstjenlig. For oss er det mer formålstjenlig med en særlov enn en paragraf som omfatter alle ulike medvirkningsorganer. Det er videre intet i veien for å flytte ansvaret for en lov fra et departement til et annet uten å måtte oppheve eller foreta omfattende endringer av den. Eldrerådsloven kan flyttes fra Arbeids- og sosialdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartement på andre måter enn det regjeringen foreslår. Regjeringens begrunnelse har en besnærende, rasjonell og prinsipiell logikk, men skjuler at eldres rettigheter kan bli svakere ved at deres særlov forsvinner og kun delvis erstattes av forskrifter - som ennå ikke er ferdigskrevet og som uansett er lettere å endre enn lovtekster. Avsluttende bemerkninger Vi er ikke bekymret for eldrerådenes fremtid. Forslaget til ny 10 b i kommuneloven slår fast at det er pliktig for kommuner og fylkeskommuner å opprette eldreråd. Mesteparten av det som står i eldrerådsloven blir - i en eller annen form - å finne i forskriftene til denne paragrafen. Det vedvarende demokratiske underskuddet gjør at begrunnelsen for å opprettholde eldrerådene dessverre består. Det er rett og slett ikke mulig å rettferdiggjøre en nedlegging av eldrerådene. Men det er mulig å gi dem svakere rettigheter. Vi mener regjeringens forslag gjør det. Vi er mot regjeringens forslag om å oppheve eldrerådsloven og erstatte denne med en ny paragraf 10b i kommuneloven, fordi eldres rettigheter svekkes ved at en særlov erstattes med en paragraf i en generell lov, og fordi mesteparten av en demokratisk vedtatt lovtekst erstattes med forskrifter som utarbeides og kan endres av et departement. Videre er forskriftene ennå ikke skrevet og til tross for at høringsnotatet angir «regler» for hvordan de skal utformes, er tolkningsmonnet og handlingsrommet stort nok til at forskriftene kan utformes, og senere endres, i eldres disfavør. Vi mener at i avveiningen mellom fylkeskommunal og kommunal selvråderett og like rettigheter for eldre over hele landet, har regjeringen lagt for stor vekt på førstnevnte. Selvråderetten er ofte kun en rett til å håndtere dilemmaer som prioritering mellom to verdige grupper. Da taper den som ikke har sterke lovfestede rettigheter.

10 Uavhengig om nåværende lov beholdes eller om regjeringens forslag blir vedtatt, er det behov for utvidelse og presisering av eldrerådenes rettigheter. Vi håper departementet benytter våre innspill i det arbeidet. Vennlig hilsen Harald Olimb Norman Generalsekretær Eyvind Frilseth Områdeleder

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7749/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Arkivsaksnr.: 16/378 Lnr.: 7786/16 Ark.: 033 &13 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Lovhjemmel:

Detaljer

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal

Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring. Foto: Geir Hageskal Råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Foto: Geir Hageskal Status Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad,

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Foto: Carl-Erik Eriksson Høringen Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit høyringsnotat

Detaljer

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/752 Vår ref: 2016/51503-1 Arkivkode: 008 Dato: 19.05.2016 Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom,

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:4 Ny kommunelov (ref.: 16/1559)

Høringssvar NOU 2016:4 Ny kommunelov (ref.: 16/1559) Kommunal og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 06.10.2016 Høringssvar NOU 2016:4 Ny kommunelov (ref.: 16/1559) Høringssvar NOU 2016:4 Ny kommunelov Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene

Detaljer

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 21.03.2016 2016/801-11161/2016 / 033 Saksbehandler: Aslaug Olea Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Fylkestingets samferdsels- og 19.04.2016 miljøkomité 16/30 Fylkestinget

Detaljer

Presentasjon ved Ernst Eidem

Presentasjon ved Ernst Eidem Presentasjon ved Ernst Eidem Lov nr. 76 av 8.11.1991 om Kommunale og fylkeskommunale eldreråd Rundskriv A32/2007 fra Arbeids og inkluderingsdepartementet om kommunale og fylkeskommunale eldreråd Reglement

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM HØRINGSNOTAT OM LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom... 2 1.2 Bakgrunnen for høringsbrevet... 2 1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom,

Detaljer

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Byrådssak 1056/16 HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Detaljer

Høringssvar om rapporten En mer effektiv og fremtidsrettet. hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring (deres ref: 17/649)

Høringssvar om rapporten En mer effektiv og fremtidsrettet. hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring (deres ref: 17/649) Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 19.05.2017 Høringssvar om rapporten En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring (deres ref: 17/649)

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

HØRINGSNOTATMED FORSLAGOM NY BESTEMMELSEI KOMMUNELOVEN 10 B OM RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNERFORUNGDOM, ELDREOG PERSONERMED FUNKSJONSNEDSETTELSE.

HØRINGSNOTATMED FORSLAGOM NY BESTEMMELSEI KOMMUNELOVEN 10 B OM RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNERFORUNGDOM, ELDREOG PERSONERMED FUNKSJONSNEDSETTELSE. i. HØRINGSNOTATMED FORSLAGOM NY BESTEMMELSEI KOMMUNELOVEN 10 B OM RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNERFORUNGDOM, ELDREOG PERSONERMED FUNKSJONSNEDSETTELSE. HØRINGSUTTALELSEFRASENIORRÅDETI FROGNERBYDEL. Bydel

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2016/299-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 16.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høyring Saksframlegg Utval

Detaljer

Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene

Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene 05/2017 Kartlegging av råd for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Rådet i Asker. Foto: Terje Skåre 1 Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 05/2017 Postadresse

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 2019.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.11.2011

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Postboks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/525 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring

Detaljer

Ø sosialdeparteme ntet

Ø sosialdeparteme ntet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeids o Vediegg - - - Ø sosialdeparteme ntet S.nr. 2 fdos _3' SAKNR. 50/05 MOTEDATO 16.02.05 Saksgang Fylkesutvalet Motedato Saknr Saksordførar 16.02.05 50/05 Utkast til Lov om

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak

Melding om politisk vedtak - Høring, lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak MARKER KOMMUNE Vår ref.: 14/468-5 Arkiv: Deres ref.: Dato: 18.06.2014 Melding om vedtak Det kgl. kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Melding om politisk vedtak - Høring,

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale rådsordninger. Landskonferansen for fylkeseldreråd 2014 Marte Winsvold NIBR

Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale rådsordninger. Landskonferansen for fylkeseldreråd 2014 Marte Winsvold NIBR Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale rådsordninger Landskonferansen for fylkeseldreråd 2014 Marte Winsvold NIBR Formål med kartleggingen Revidere og harmonisere lovtekstene for eldreråd og råd for

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet /34 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.05.2012 2012/685 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Vivian Berg Gamst 77 02 31 96 Saksnr Utvalg Møtedato 55/34 Formannskapet 11.06.2012 34/34 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte

Høringssvar forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO www.regjeringen.no/id2479748 Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler Dato 2016/913 16/564-8 Karen Haug Aronsen 29.06.2016 Høringssvar

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83

Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref.: Vår ref.: 12/ EFO Ark.: C83 RINGEBU KOMMUNE FELLESTJENESTEN Det kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.06.2014 Deres ref.: Vår ref.: 12/1438-13 EFO Ark.: C83 LOVFREMLEGG OM STATLIG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 1 Sammensetning Seniorrådet har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 1 politiker og 4 representanter fra ulike Vararepresentanter interesseorganisasjoner

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ETABLERING AV NYE STAVANGER

ETABLERING AV NYE STAVANGER Til: Styringsgruppen Fra: Rådmennene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger Dato: 22.02.2017 Emne: Sammensetningen av Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partssammensatt utvalg I møte i Styringsgruppen

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven og opplæringsloven Barn med særlige behov https://www.regjeringen.no/no/dokumenter /horing-om2/id2457760/ 1 Forslag til endring 1. Forslag om overføring

Detaljer

Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Dato: Guri Henriksen 12.06.14 Høringssvar ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år Vi viser til brev av 23.05.2014

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Dato: 24. august 2011 BEBY /11 Bergen bystyre Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) TSSC BYST-03-201013519-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Revidering av reglementer i folkevalgte organer innstilling fra oppnevnt arbeidsgruppe

Revidering av reglementer i folkevalgte organer innstilling fra oppnevnt arbeidsgruppe Revidering av reglementer i folkevalgte organer innstilling fra oppnevnt arbeidsgruppe Arbeidsgruppens forslag til politisk organisering og revidering av reglementer i folkevalgte organer avgitt den 04.05.2017

Detaljer

SAKS.FØMLEGG HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJON FOR MENNESKER MED FUNKSJONS- NEDSETTELSER MV

SAKS.FØMLEGG HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJON FOR MENNESKER MED FUNKSJONS- NEDSETTELSER MV SAKS.FØMLEGG \kcl l - l,re.7r>;ds og so.si,?ldzpartementet Vedlegg S'nr.o2.ooq a (5 5-lgr - V Arkivsaksnr.: 05/01367/002-033 &13 Behandles i: Fylkesutvalg Sak 10.03.2005 Rådet for funksjonshemmede Sak

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger.

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger. Arkivsak: 07/4454 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER OM ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER M.V - HØRING K-kode: 024 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum

Detaljer

Høringsvar om rapporten Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger (deres ref: 17/151)

Høringsvar om rapporten Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger (deres ref: 17/151) Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo 02.05.2017 Høringsvar om rapporten Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger (deres ref: 17/151) Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret

Dato: 10. juni 2009 BEBY /09. Bystyret Dato: 10. juni 2009 BEBY /09 Bystyret Høringer i bystyrekomiteene i Bergen kommune. Representantenes rolle i planlegging av høringer og forslag til endring av reglementet for bystyrekomiteene. RAZA BYST-0223-200716942-26

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven

Saksframlegg. Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 000, TI - &21 15/1410 Høring - Enkelte endringer i inndelingsloven og kommuneloven Saksnr Utvalg Type Dato 56/15 Formannskapet PS 03.09.2015

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030 Oslo Oslo, 8. mars 2011 Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen er studentorganet for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet

Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 08/1467 Arkivkode: FE - 000, TI - &00 Ørjan Daltveit rådmann Høring på ny kommunelov Saksnummer Utval Møtedato 092/16 Formannskapet 03.10.2016 Rådmannen sitt

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/291-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 10.03.2015 Tid: 13:00-15:00 MERK TIDEN! Sted: Rådhuset, møterom Synken Dersom

Detaljer

Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE

Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE Sammenfattet utkast politisk organisering. POLITISK ORGANISERING I VERDAL KOMMUNE Høring Saken har vært sendt på høring til de politiske partiene som er representert i dagens kommunestyre. Det er kommet

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven

Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven Byrådssak 284/15 Høringsuttalelse til forslag om endring av inndelingsloven i forbindelse med kommunereformen og enkelte endringer i kommuneloven BJOL ESARK-03-201500255-6 Hva saken gjelder: Kommunal-

Detaljer

Høringsnotat om forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover

Høringsnotat om forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover Arbeids- og sosiaide.ariementet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Saksnr.: Ark;wkcde: Avd.: C"5 Dok rr 2 1 G=t_: U off.: VårrG/EH/gc Deres2 fj0503121 DI 1. november 2005 Høringsnotat

Detaljer

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15

PROTOKOLL ØRSTA KOMMUNE. Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord Rådhuset Dato: 07.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 14:15 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Toril Langlo Leiar Pensjonistforeninga

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 5 Deres ref.: 200902447-/ELR Vår ref.: 09/4615 Saksbehandler: INB Telefon: 24 1635 42 E-post:

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2002 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012)

Innst. 252 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Prop. 72 L (2011 2012) Innst. 252 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 72 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15/219-

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15/219- Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Dato: 07.03.2016 Vår ref.: Deres ref.: 15/219- Høringsbrev forslag til ny naturskadeforskrift ref. 15/219- Vi viser til e-post av 10.12.2015 hvor

Detaljer

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode

Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-12 11.09.2015 Spørsmål om representasjon i kommunestyre etter grensejustering midt i kommunestyreperiode Vi

Detaljer

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune Fylkesrådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: ANLIN Telefon (direkte): 37017331 Deres ref.: Vår ref.: 2010/1646-9 Vår dato: 13.03.2015 Løpenr.: 9314/2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 63/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/06291-1 Saksdokumenter: KR 63.1/17 Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo.pdf KR 63.2/17 Høringsbrev, høringsnotat

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet og SAKOorganisasjonene om forenklinger i SAK 10 og TEK 10

Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet og SAKOorganisasjonene om forenklinger i SAK 10 og TEK 10 Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Høringsuttalelse fra Pensjonistforbundet og SAKOorganisasjonene om forenklinger i SAK 10 og TEK 10 Pensjonistforbundet

Detaljer

Til høring i lokallagene: Forslag om justering av valgordninger til landsmøter

Til høring i lokallagene: Forslag om justering av valgordninger til landsmøter Til Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer Vår ref.: 58/16/A 1.08

Detaljer

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen.

- Pkt. 3, femte ledd, andre setning: Barn under skolepliktig alder faller utenfor ordningen. Saknr. 11/5993-25 Ark.nr. N00 Saksbehandler: Øystein Sjølie NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORTORDNING (TT) FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I HEDMARK Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer