ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Rapport 1/2013

2 Årsmelding 2012 Side 2 av 22 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/ Årsmelding 2012 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_12/Rapport_2_2013 Rev. nr.: Dato: Utført av: Rev. gjelder:

3 Årsmelding 2012 Side 3 av 22 FORORD Årsmeldingen gir en samlet oversikt over utførte aktiviteter i Driftsassistansen i I tillegg inneholder rapporten regnskapet for 2012 og en liste over publikasjoner som er utgitt av Driftsassistansen i løpet av året. Årsmeldingen er godkjent av årsmøtet 30. mai Sunndalsøra, juni 2013 Eilif Magne Lervik Leder i styret for Driftsassistansen

4 Årsmelding 2012 Side 4 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. SAMMENDRAG ORGANISASJON Generelt Styret Årsmøtet Valgkomité Faggrupper Medlemmer Sekretariat ØKONOMI UTFØRT ARBEID Generelt Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Kurs Møter i faggruppene Driftsoperatørsamlinger Annen kunnskapsformidling Fellesprosjekt Teknisk assistanse / kompetansestøtte Utlån og formidling av spesialutstyr Vannprisen KONTAKT MED ANDRE FAGMILJØER RAPPORTERING Vedlegg 1. Vedtekter for 2. Medlemsliste med kontaktpersoner 3. Teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet og kan lånes ut til medlemmene 4. Handlingsprogram for Driftsassistansen for Status pr. 31. desember 2012

5 Årsmelding 2012 Side: 5 1. SAMMENDRAG Organisasjon Driftsassistansen er en forening som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Vannverk som er organisert som andelslag eller samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Ingen av vannverkene har pr. 30. mai 2013 status som fullverdige medlemmer. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre med 4 medlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra andels-/samvirkevannverkene og en representant fra Mattilsynet deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Medlemmer Straumsnes Vassverk SA ble nytt assosiert medlem fra juli Det har ellers ikke skjedd noen endringer i medlemsporteføljen i løpet av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) og alle kommunene i fylket var medlemmer. I tillegg var det 32 assosierte medlemmer, herav 28 andels-/samvirkevannverk og alle distriktskontorene til Mattilsynet i fylket. Arbeidsform Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i fylket gjennom opplæring, nettverksbygging og erfaringsformidling. I samarbeid med medlemmene gjennomfører sekretariatet konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggrupper og ulike fellesprosjekt. I tillegg gir sekretariatet medlemmene bistand i form av teknisk assistanse og kompetansestøtte. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste pr. telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet, og som kan lånes ut til medlemmene. Sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune var sekretariat for Driftsassistansen fram til 6. mars Fylkeskommunen avsluttet fra denne dato sitt engasjement i Driftsassistansen. På årsmøtet 12. juni 2012 ble det gjort vedtak om å engasjere konsulentfirmaet Sivilingeniør Gjestad AS som sekretariat for perioden 14. juni desember For å opprettholde driften av foreningen fram til årsmøtet, engasjerte styret samme firma til å fungere som sekretariat i perioden 7. mars juni Registrert tidsforbruk for fylkeskommunen og Sivilingeniør Gjestad AS er sammenstilt i tabellen nedenfor. Det er et overforbruk på 35 timer (4,7 dager) for Sivilingeniør Gjestad AS for perioden 7. mars juni Overforbruket er ikke fakturert. Sekretariat Budsjett 2012 Forbruk 2012 Dager Årsverk Dager Årsverk Fylkeskommunen, 1. januar 6. mars , ,05 Sivilingeniør Gjestad AS, 7. mars 13. juni ,21 53,7 0,23 Sivilingeniør Gjestad AS, 14. juni 31. desember , ,35 Sum 140 0,61 144,7 0,63 Regnskap Driftsassistansens inntekter i 2012 var kr inklusiv kr i overførte midler fra 2011 og kr i tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Utgiftene var kr Dette gir et resultat på kr , mens det i budsjettet var kalkulert med et resultat på kr

6 Årsmelding 2012 Side: 6 Utført arbeid Alle planlagte aktiviteter er utført med unntak av B.73 Kurs. Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg og C.35 Møte i Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg. B.73 gikk ut og ble erstattet av et kurs i samarbeid med Norsk Vann med tema økonomiske beregninger i VA-sektoren (B.74, to dagsamlinger). C.35 ble arrangert i februar Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle aktivitetene. AKTIVITET A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy X B.69 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Vannpumpestasjoner X B.70 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Elektro for ikke-elektrikere X B.71 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - HMS-avløpsanlegg X B.72 VA-konferansen 2012 X Ja Utført B.73 Kurs. Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg 1) X B.74 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Økonomiske beregninger i VA-sektoren 1) X Kurs i samarbeid med Norsk Vann - kartlegge interesse for kurs i 2013 C.35 Møte i Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg 2) X C.36 Møte i Faggruppe for Moldeprosessen X C.37 Møte i Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere X D.30 2-dagers driftsoperatørsamling 2012 X F.1 Svartjeneste pr. telefon X F.2 Drift av hjemmeside X G.51 Fellesprosjekt. HMS ved arbeid på avløpsanlegg X H Teknisk assistanse X I Kompetansestøtte X J.1 Utlån av eget utstyr X K.1 Årsmelding for 2011 X K.2 Handlingsprogram for 2012 X L.1 Styremøter X L.2 Årsmøte X N Vannprisen 2012 X 1) B.73 gikk ut og ble erstattet med B.74 2) Arrangert i februar 2013 X Nei Vannprisen Vannprisen, som er stiftet av, er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Prisen kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk og frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen for 2012 ble tildelt Herøy Vasslag SA, som fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å tilby abonnentene gode vannforsyningstjenester.

7 Årsmelding 2012 Side: 7 2. ORGANISASJON 2.1 Generelt Driftsassistansen er en forening som i henhold til vedtektene kan ha kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap som medlemmer. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som andelslag eller samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Ingen av vannverkene har pr. 30. mai 2013 status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i fylket gjennom opplæring, nettverksbygging og erfaringsformidling. I samarbeid med medlemmene gjennomfører sekretariatet konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggrupper og ulike fellesprosjekt. I tillegg gir sekretariatet medlemmene bistand i form av teknisk assistanse og kompetansestøtte. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste pr. telefon og drift av hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet, og som kan lånes ut til medlemmene Organisasjonskartet nedenfor viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Under kapittel er det gitt en generell omtale av styrende organer og ansvar og arbeidsoppgaver for samarbeidspartnerne. Vedtektene gir de formelle rammene for virksomheten, se Vedlegg 1. Årsmøtet Styret Kommuner Mattilsynet Andels-/samvirkevannverk Ass.organ/sekretariat Sivilingeniør Gjestad AS Faggrupper UV-anlegg og nødkloranlegg Moldeprosessen Silanlegg og store slamavskillere Medlemskommuner 36 kommuner RIR Assosierte medlemmer 4 DK Mattilsynet 28 andels-/samvirkevannverk Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen 2.2 Styret Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra Mattilsynet og en representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

8 Årsmelding 2012 Side: 8 Styret har i perioden 12. juni mai 2013 hatt følgende sammensetning: o o o o o o Eilif Magne Lervik, Sunndal kommune (leder) Dag Håvard Søvik, Rauma kommune (Til 15.februar Gikk da over i privat virksomhet) Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF Nils Kristen Skaar, Haram kommune Erlend Lund Tveekrem, Tingvoll kommune (varamedlem) Svein André Johansen, Ålesund kommune (varamedlem) Representanter for Mattilsynet og andels-/samvirkevannverkene: o o Ola Krogstad, Mattilsynet DK Romsdal Nils T. Halse, Halsabygda Vassverk SA Styret har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 28 saker. Styret i Driftsassistansen etter årsmøtet 12. juni Fra venstre: Dag Håvard Søvik, Nils Kristen Skaar, Eilif Magne Lervik og Magne Roaldseth. Ola Krogstad og Nils T. Halse var ikke til stede da bildet ble tatt. 2.3 Årsmøtet Årsmøtet for 2012 ble holdt i Kristiansund 12. juni 2012 i forbindelse med VA-konferansen kommuner og 3 assosierte medlemmer var til stede med til sammen 43 representanter. 2.4 Valgkomité Valgkomitéen har etter årsmøtet 12. juni 2012 bestått av Kjell Inge Reiten, Molde Vann og Avløp KF og Bjørn Skulstad, Ålesund kommune.

9 Årsmelding 2012 Side: Faggrupper Det er opprettet 3 faggrupper som et supplement til kurs og konferanser, den årlige driftsoperatørsamlingen og eventuelle fellesprosjekt: A. Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg (2011) B. Faggruppe for Moldeprosessen (2011) C. Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere (2012) Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene. I tillegg til plenumsdiskusjoner er det også faglige innlegg fra konsulenter og leverandører og omvisning på anlegg. Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. Styret har opprettet fagkomitéer som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. Fagkomité for UV-anlegg og nødkloranlegg: o Nils T. Halse, Halsabygda Vassverk SA (leder for faggruppen) o Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Fagkomité for Moldeprosessen o Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Nils T. Halse, Halsabygda Vassverk SA o Thor Magne Hasselø, Kristiansund kommune Fagkomité for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere o Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) o Leif K. Grande, Rauma kommune o Olger Teigen, Stranda kommune 2.6 Medlemmer I 2012 hadde Driftsassistansen 37 medlemmer og 32 assosierte medlemmer. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) og alle kommunene i Møre og Romsdal var medlemmer i Driftsassistansen. Alle Mattilsynets distriktskontorer i fylket og 28 andels-/samvirkevannverk var assosierte medlemmer i Straumsnes vassverk SA ble nytt assosiert medlem fra juli Det var ellers ingen endringer i medlemsporteføljen. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen har vært sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i Vedlegg Sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune var sekretariat for Driftsassistansen fram til 6. mars Fylkeskommunen avsluttet fra denne dato sitt engasjement i Driftsassistansen. På årsmøtet 12. juni 2012 ble det gjort

10 Årsmelding 2012 Side: 10 vedtak om å engasjere konsulentfirmaet Sivilingeniør Gjestad AS som sekretariat for perioden 14. juni desember For å opprettholde driften av foreningen fram til årsmøtet, engasjerte styret samme firma til å fungere som sekretariat i perioden 7. mars juni ØKONOMI Regnskapet for 2012 er vist på neste side. Driftsassistansens inntekter i 2012 var kr inklusiv kr i overførte midler fra 2011 og kr i tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Utgiftene var kr Dette gir et resultat på kr , mens det i budsjettet var kalkulert med et resultat på kr Møtet i Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødklor (C.35), som var planlagt arrangert i november 2012, ble arrangert i februar Utgiftene for dette møtet kom på kr Det reelle resultatet blir da kr ( ) = kr Overskuddet i forholdet til budsjettet skyldes i hovedsak et underforbruk på utgiftssiden knyttet til følgende poster: B.73 Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg (gikk ut og ble erstattet av B.74), C.36 Moldeprosessen, O Sekretariatet. Honorar og utlegg (reisekostnader), P.3 Revisor (regnskapet for 2011 ble revidert av fylkeskommunen) og P.4 Til styrets disposisjon.

11 Årsmelding 2012 Side: 11 INNTEKTER Budsjett 2012 Regnskap 2012 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt 1 Overført fra , , , , , ,03 2 Medlemsavgifter , , ,50 3 Utstillere VA-konferansen Kursavgifter 1) Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune Andelseier i Norsk Vann. Refusjon av kontingent for , , , , Kurs i samarbeid med Norsk Vann. Refusjon av utgifter 2) 6 003, , ,30 8 Konto i DNB. Renteinntekter 456,28 456,28 912,56 Sum inntekter , , , , , ,39 1) For ikke-medlemmer 2) Gjelder forskottering av utgifter til matservering og kopiering av kursmateriell for B.69 og B.74 UTGIFTER Budsjett 2012 Regnskap 2012 Vann Avløp Totalt Vann Avløp Totalt A Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy A.1 Kjøp av måleutstyr og verktøy A.2 Vedlikehold av måleutstyr og verktøy , , ,80 B Kurs B.69 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Vannpumpestasjoner 1) B.72 VA-konferansen , , ,01 B.73 Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg 2) B.74 Kurs i samarbeid med Norsk Vann Økon.beregninger 1), 2) 3 875, , ,30 C Faggruppesamlinger C.34 Moldeprosessen 3) C.35 Desinfeksjon - UV-anlegg og nødklor 4) C.36 Moldeprosessen , ,67 C.37 Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere D Driftsoperatørsamlinger D.30 2-dagers driftsoperatørsamling F Annen kunnskapsformidling F.2 Drift av hjemmeside N Vannprisen , , O Sekretariatet Honorar og utlegg , , ,85 P Diverse P.1 Andelseier i Norsk Vann. Kontingent for , , P.2 Styremøter, julegaver, reiseutgifter, diverse , , ,00 P.3 Revisor P.4 Til styrets disposisjon P.5 Konto i DNB. Gebyrer 48,50 48,50 97 Sum utgifter ,63 Resultat , , , , , ,76 1) Gjelder forskottering av utgifter til matservering og kopiering av kursmateriell for B.69 og B.74 2) Gikk ut og ble erstattet med B.74 (2 samlinger) 3) Utført i desember Fakturert i februar ) Planlagt arrangert i november Arrangert i februar 2013

12 Årsmelding 2012 Side: UTFØRT ARBEID 4.1 Generelt I handlingsprogrammet for 2012 er det forutsatt at det totale tidsforbruket for sekretariatet skulle være på samme nivå som i 2011, dvs timer som tilsvarer 140 dager (1 arbeidsdag = 7,5 timer). Driftsassistansen har hatt 2 kontrakter med Sivilingeniør Gjestad AS om utførelse av handlingsprogrammet for 2012 etter medgått tid innenfor en ramme på hhv. 367 og 600 timer. Registrert tidsforbruk for fylkeskommunen og Sivilingeniør Gjestad AS er sammenstilt i tabellen nedenfor. Det er et overforbruk på 35 timer (4,7 dager) for Sivilingeniør Gjestad AS for perioden 7. mars juni Overforbruket er ikke fakturert. Sekretariat Budsjett 2012 Forbruk 2012 Dager Årsverk Dager Årsverk Fylkeskommunen, 1. januar 6. mars , ,05 Sivilingeniør Gjestad AS, 7. mars 13. juni ,21 53,7 0,23 Sivilingeniør Gjestad AS, 14. juni 31. desember , ,35 Sum 140 0,61 144,7 0,63 Til sammenligning ble det i 10-årsperioden benyttet følgende ressurser i form av årsverk i sekretariatet: År Årsverk 1,50 1,74 1,44 1,69 1,95 1,86 0,43 0,63 0,58 0,63 Vedlegg 4 gir en detaljert oversikt over tidsforbruk og utførte aktiviteter. Alle planlagte aktiviteter er utført med unntak av B.73 Kurs. Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg og C.35 Møte i Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg. B.73 gikk ut og ble erstattet av et kurs i samarbeid med Norsk Vann med tema økonomiske beregninger i VA-sektoren (B.74, to dagsamlinger). C.35 ble arrangert i februar Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy Driftsassistansen disponerer spesialutstyr som sekretariatet kan benytte i forbindelse med teknisk assistanse på VA-anleggene, se vedlegg 3. Utstyret kan lånes ut til medlemmene. Det er ikke kjøpt inn nytt utstyr i Kurs B.69 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Vannpumpestasjoner Kurset ble arrangert i Molde 18. april 2012 og hadde 22 deltakere. Målgruppen for kurset var driftsledere og personell med ansvar for daglig drift av VA-anlegg. Kurset var lagt opp som en dialog/diskusjon om ulike tema etter en innledning fra kursleder. Som grunnlag for prioritering av deltema, var det på forhånd sendt ut et avkryssingsskjema til deltakerne. Følgende tema ble gjennomgått: Pumpetyper Pumpekurver og samkjøring av pumper Beregning av effekt- og energiforbruk

13 Årsmelding 2012 Side: 13 Virkningsgradens betydning for driftsøkonomien Tolking av informasjon fra pumpeleverandører Metoder for kontroll av pumpekapasitet, trykktap og virkningsgrad VA-hydraulikk, blant annet trykkstøt og kavitasjon og metoder for å unngå skader Risiko og sårbarhet knyttet til vannpumpestasjoner Kursleder Roar Finsrud med engasjerte deltakere fra 9 kommuner B.70 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - Elektro for ikke-elektrikere Kurset ble arrangert i Kristiansund april 2012 og hadde 22 deltakere. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener og vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Det kreves ingen forkunnskaper. I utgangspunktet er det ikke tillatt for andre enn elektrofagarbeidere å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Under visse forutsetninger er det likevel mulig for personer uten elektrofagutdanning å utføre nærmere definerte arbeidsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) som tilhører egen arbeidsgiver. Kurset gir en innføring i elektrofaget. Sammen med gjennomgang av skriftlige instrukser gir kurset tilfredsstillende kompetanse for utnevning til «instruert person». En instruert person er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer eller resette vern for å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagarbeider kommer til stedet. En instruert person kan ikke utføre inngrep eller gjøre målinger i elektriske installasjoner. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for kurset «Elektrofagbevis for driftsoperatører». Kursene gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til «driftsoperatør med fagbevis», som kan utføre definerte oppgaver på arbeidsgivers anlegg, for eksempel målinger, bytte av elektrisk utstyr som motorer og givere likt mot likt, resette motorvern mm. Fagbevis krever fagbrev fra ikke-elektrofag.

14 Årsmelding 2012 Side: 14 B.71 Kurs i samarbeid med Norsk Vann - HMS-avløpsanlegg Kurset er nettbasert og består av 2 deler, et e-læringskurs (samlet tidsforbruk er ca. 2 dager) og en dagsamling. Målgruppen er driftsledere og personell med ansvar for daglig drift av kommunens avløpsanlegg. Kurset hadde 11 deltakere, og dagsamlingen ble arrangert i Kristiansund 15. mai Kurset inneholder en gjennomgang av følgende tema: Regelverk, helserisiko, forebygging, risikokartlegging, eksempler på instrukser og informasjon om relevante rapporter og nettsider. På samlingen ble risikofylte arbeidssituasjoner og behov for sikkerhets- og verneutstyr diskutert med bakgrunn i bilder fra ulike arbeidssituasjoner, samt ved besøk på renseanlegg. Bilder fra dagsamlingen i Kristiansund. Besøk på silanlegg B.72 VA-konferansen 2012 VA-konferansen 2012 ble arrangert på Thon Hotel i Kristiansund juni 2012 og hadde 150 deltakere. Den årlige konferansen er VA-bransjens viktigste møtested for faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk, samt rådgivere og leverandører innen VA-bransjen. En rekke aktuelle tema ble presentert av dyktige forelesere: Holder nye VA-ledninger i 100 år? Rengjøring og desinfeksjon av høgdebasseng Helsemessig sikkert vannledningsnett Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Fargefjerning basert på ozon/biofiltrering Er det lønnsomt å erstatte trykkreduksjonsventiler med turbin/generator? Status og utfordringer på avløpssektoren Påslipp av olje, fett og industrielt avløpsvann til kommunalt nett Kontroll av mindre avløpsanlegg Klimaendringer og overvannshåndtering I tilknytning til konferansen var det leverandørutstilling, der 28 leverandører av ulike tjenester og produkter innen VA-sektoren presentere seg på stands i eksotiske omgivelser i en gammel, men velholdt brygge et steinkast fra hotellet. Etter årsmøtet og faglig program første dag ble det arrangert guidet tur med Sundbå-

15 Årsmelding 2012 Side: 15 ten, omvisning på Norsk Klippfiskmuseum og vandring gjennom Vågen med Mellemværftet. Kvelden ble avsluttet med middag på hotellet med underholdning og utdeling av Vannprisen for Bilder fra VA-konferansen 2012 på Thon Hotel Kristiansund B.73 Sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg Kurset ble ikke arrangert i påvente av resultatet av en kartlegging av status for HMS-arbeidet på avløpssektoren. Kartleggingen, som er et delprosjekt under fellesprosjektet G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg, ble gjennomført i oktober/november Fellesprosjektet er omtalt nedenfor. B74. Kurs i samarbeid med Norsk Vann - økonomiske beregninger i VA-sektoren Kurset ble arrangert i Molde 27. september og 25. oktober 2012, og hadde til sammen 27 deltakere. Kurset var ikke med i handlingsprogrammet for 2012, men ble arrangert i stedet for det planlagte kurset om sikkerhet ved arbeid på avløpsanlegg (B.73, se ovenfor). Målgruppen for kurset er ingeniører og annet personell som arbeider med planlegging og utbygging av VA-anlegg, samt personell med driftsansvar der økonomiske vurderinger er viktig. Kurset var lagt opp som en diskusjon/dialog om ulike tema etter en innledning fra kursleder. Følgende tema ble gjennomgått: Utfordringer i VA-sektoren Planlegging og gjennomføring Livsløpsanalyse Sammenligning av alternativ Forskjeller i investerings- og driftskostnader Beregning av nåverdi og realrente Økonomisk sammenligning av alternativ som løser samme problem Nåverdi i forhold til realrente Effekt, energiforbruk og energikostnader ved pumping av vann VA-ledninger. Kostnadsøkning i forhold til kapasitetsøkning Optimale transportløsninger kan gi store besparelser Økonomisk besparelse ved økt levetid for ledningsnettet Økonomisk besparelse ved utsetting av investeringer Krav til nye ledninger/levetid minst 100 år Prioritering av tiltak

16 Årsmelding 2012 Side: 16 Analyser som grunnlag for prioritering av tiltak Økonomi knyttet til utbedringstiltak for å unngå flomskader Aktuelle regneark Kurs i samarbeid med Norsk Vann - kartlegge interesse for kurs i 2013 Norsk Vann tilbyr en rekke kurs som kan arrangeres lokalt etter avtale med kommuner og driftsassistanseorganisasjoner. Kursavgiften må dekkes av den enkelte deltaker. Sekretariatets oppgave er å kartlegge behovet for kurs, formidle kontakt mot Norsk Vann og sørge for kurslokaler og påmeldinger. Sekretariatet har hvert år siden 2010 sendt ut informasjon til alle medlemmene om kursene, samt et skjema for registrering av ønsket kursdeltakelse året etter. Denne kartleggingen har resultert i at Norsk Vann i samarbeid med Driftsassistansen har arrangert flere kurs i Møre og Romsdal i 2011 og Kartleggingen av interesse for kurs i 2013, som ble gjennomført i november 2012, ble besvart av 25 av 69 medlemmer. Med bakgrunn i kartleggingen er det sannsynlig at det hadde vært grunnlag for å arrangere følgende kurs i 2013 i prioritert rekkefølge etter kursdeltakelse: 1. Elektro for ikke-elektrikere (2 dager) 2. 3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer 3. Avløpspumpestasjoner (1 dag) 4. Elektrofagbevis for driftsoperatører (2 dager) 5. 3-ukers kurs for driftsoperatører på vannverk 6. Vannpumpestasjoner (1 dag) 7. Relevante og praktiske økonomiske beregninger i VA-sektoren (1 dag) 8. HMS-avløpsanlegg (e-læring + 1 dagsamling) 9. Innføring i vann og avløp (e-læring + 3 dagsamlinger) Det er imidlertid begrensninger i forhold til hvor mange konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og fagmøter Driftsassistansen kan arrangere i løpet av et år uten at man når et metningspunkt. Styret prioriterte på den bakgrunn følgende kurs for gjennomføring i 2013 og 1. kvartal 2014: HMS-avløpsanlegg 3-ukers kurs for driftsoperatører på vannverk Elektro for ikke-elektrikere Elektrofagbevis for driftsoperatør 3-ukers kurs for driftsoperatører på VA-transportsystemer (1. kvartal 2014) 4.4 Møter i faggruppene C.35 Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg Dette var det tredje møtet i denne faggruppen, som ble opprettet i Møtet, som var planlagt gjennomført i november 2012, ble arrangert 26. februar 2013 på Quality Hotel Alexandra i Molde og hadde 48 deltakere. Følgende hovedtema ble tatt opp og gjennomgått gjennom forberedte innlegg, plenumsdiskusjoner og diskusjoner i mindre grupper: Praktiske erfaringer med drift av UV-anlegg UV-lamper og kontroll og kalibrering av UV-sensorer

17 Årsmelding 2012 Side: 17 Behov for reservestrøm - UPS Erfaringer med automatiserte vaskesystemer (syrevask) Bilder fra møtet i faggruppen. Innlegg i plenum og diskusjoner i mindre grupper C.36 Faggruppe for Moldeprosessen Møtet ble holdt 21. november 2012 hos Byingeniøren i Kristiansund, og var den tredje samlingen etter at faggruppen ble opprettet i Åtte av de ni kommunene/vannverkene som har behandlingsanlegg basert på Moldeprosessen, var representert med til sammen 26 personer. Følgende hovedtema ble tatt opp og gjennomgått gjennom forberedte innlegg og diskusjoner: Driftsproblemer, utfordringer og erfaringer ved de ulike vannbehandlingsanleggene Ombygging og kapasitetsøkning av Gjeldbergvatnet vannbehandlingsanlegg (Smøla kommune). Dimensjonering, utforming og tekniske løsninger Presentasjon av Storvatnet vannbehandlingsanlegg (Kristiansund kommune). Individuell filterstyring, turbiditetsmålinger og bruk av råvann til filterspyling Problemer med tetting av filtre for Alnes vannbehandlingsanlegg (Giske) og Vasslia vannbehandlingsanlegg (Tingvoll kommune). Årsaker og problemløsing. Hvordan kontrollere filtertilstanden? Erfaringer fra behandlingsanlegg utenom fylket mht. ombygginger, forsøk med ulike filtermasser, jernklorid med høgere innhold av syre m.m. C.37 Faggruppe for avløpsrensing silanlegg og store slamavskillere Møtet, som hadde 38 deltakere fra 17 kommuner, ble arrangert på Rica Seilet Hotel i Molde 31. oktober Siden dette var det første møtet i faggruppen, og kjerneaktiviteten i faggruppene er utveksling av driftserfaringer i forbindelse med møtene, hadde sekretariatet utarbeidet et spørreskjema som på forhånd var sendt ut til medlemmene for registrering av driftserfaringer. Resultatet fra spørreundersøkelsen ble gjennomgått og benyttet som grunnlag for plenumsdiskusjoner og diskusjoner i mindre grupper. Rauma kommunes nye silanlegg RA9 på Åndalsnes ble benyttet som case. Det ble vist video som dokumenterte anlegget med hensyn til prosessutstyr, styring av siler og pumper, prøvetaking, renseeffekt, rene og urene soner, ventilasjon og luktfjerning m.m.

18 Årsmelding 2012 Side: Driftsoperatørsamlinger D.30 2-dagers driftsoperatørsamling 2012 Driftsassistansen arrangerer hvert år en 2-dagers samling for driftsoperatørene. Samlingen, som ble arrangert på Rica Seilet Hotel i Molde november 2012, hadde rekordoppslutning med hele 100 deltakere. Tema som tas opp på disse samlingene er praktisk rettet, med tanke på at deltakerne skal nyttiggjøre seg ny kunnskap i sitt daglige arbeid. Leverandører som holder innlegg på samlingene, presenterer sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til kurslokalene, og det arrangeres omvisning på VA-anlegg. På årets samling ble en rekke fagtema presentert av dyktige forelesere: Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP Praktisk bruk av SD-anlegget Hva trengs av driftsanalyser på vannbehandlingsanlegget? Uttak av vannprøver Hvordan gjøre korrekte ph-målinger? Aktuelt utstyr for online-målinger på vannbehandlingsanlegget Nødkloranlegg HMS ved arbeid på avløpsanlegg Oppgradering av gamle avløpspumpestasjoner Store, prefabrikkerte slamavskillere Inspeksjon av utslippsledninger Det ble arrangert omvisning på Molde kommunes nye silanlegg RA2 Nøisomhed. Silanlegget, som ble satt i drift i desember 2012, er dimensjonert for pe og har følgende prosesstrinn: Steinfelle, pumpestasjon, langsandfang, 6 stk. båndsiler, mottrykkspresse, 2 stk. silslamcontainere. Etter det faglige programmet første dag var det servering av festmiddag med humorinnslag fra den kjente humoristen, forfatteren og musikeren Arild Hoksnes. Bilder fra samlingen. Innlegg om utvalgte tema og befaring på RA2 Nøisomhed 4.6 Annen kunnskapsformidling F.1 Svartjeneste pr. telefon I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet erfaringer via svartjeneste pr. telefon. 15 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet i 2011 (antallet omfatter kun henvendelser som krevde oppfølging fra sekretariatet).

19 Årsmelding 2012 Side: 19 F.2 Drift av hjemmeside Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter og dokumentasjon fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og fellesprosjekt i regi av Driftsassistansen. 4.7 Fellesprosjekt G.51 HMS ved arbeid på avløpsanlegg Kommunene og vannverkene har ofte samme type problemer og oppgaver som skal løses. Det er derfor rasjonelt å samarbeide gjennom fellesprosjekt for å unngå dobbeltarbeid og oppnå besparelser, kompetanseheving og raskere framdrift. Driftsassistansen har siden starten i 1990 gjennomført en rekke fellesprosjekt knyttet til tema som ledningskart, lekkasjesøking, grunnvann, vannbehandling, trykkreduksjon, trykkøkning, driftsinstrukser m.m. I 2012/2013 gjennomfører Driftsassistansen et fellesprosjekt innen HMS, som består av følgende delprosjekter/aktiviteter: A. Prosjektbeskrivelse B. Statuskartlegging C. Utarbeide sjekklister som kan benyttes ved risikokartlegging D. Utarbeide generelle HMS-prosedyrer for sikker arbeidsutførelse E. Eksempel på kontroll og innjustering av ventilasjonsanlegg F. Kurs med presentasjon av delprosjektene Prosjektbeskrivelsen og statuskartleggingen ble gjennomført i 4. kvartal 2012, mens de øvrige aktivitetene er planlagt gjennomført i 2. halvår Resultatet av statuskartleggingen ble gjennomgått på driftsoperatørsamlingen november 2012 (D.30). Kartleggingen viste at det er betydelige mangler når det gjelder IKsystemer, risikokartlegginger og tiltaksplaner, ventilasjon og skriftlige prosedyrer for sikker arbeidsutførelse. 4.8 Teknisk assistanse / kompetansestøtte Driftsassistansen har siden starten i 1990 gitt teknisk assistanse og kompetansestøtte til medlemmene. Av vedtektene går det fram at assistanseorganet (sekretariatet) skal «foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene». De siste årene har imidlertid denne aktiviteten vært av begrenset omfang. Totalt tidsforbruk på denne aktiviteten i 2012 er 11 dager fordelt på 6 medlemmer. 4.9 Utlån og formidling av spesialutstyr J.1 Utlån av eget utstyr Vedlegg 3 gir en oversikt over teknisk utstyr som disponeres av sekretariatet. Utstyret kan lånes ut til medlemmene, og flere av medlemmene har benyttet seg av dette tilbudet Vannprisen 2012 Vannprisen for 2012 ble tildelt Herøy Vasslag. Herøy Vasslag fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å tilby abonnentene gode vannforsyningstjenester. Vannprisen er stiftet av Driftsassistansen, og er i henhold til statuttene en påskjønnelse for en særlig stor innsats innen fagområdet vann- og avløpsteknikk. Styret i Driftsassistansen er jury for prisen, som kan gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

20 Årsmelding 2012 Side: 20 Fra utdelingen av Vannprisen for 2012 til Herøy Vasslag. Fra venstre: Driftsoperatør Bjørnar Bendal, daglig leder Ragnvald Kvalsvik og styreleder Per-Arne Gjerdsbakk Vannforsyningen i Herøy kommune dekkes av 6 private vannverk. Herøy Vasslag er det klart største av disse vannverkene, og forsyner ca personer, størstedelen av fiske- og næringsmiddelindustrien i kommunen og en rekke offentlige og private virksomheter. Forsyningsområdet er Bergsøya med kommunesenteret Fosnavåg, Leinøya og Remøya, mens vannkilden Mørkevatnet ligger på Gurskøya. På Bergsøya var det i 1999 stor oppmerksomhet knyttet til et vannbårent sykdomsutbrudd som skyldtes tarmbakterien Salmonella Typhimurium. Bakterien ble tilført drikkevannet gjennom innkopling av udesinfisert vann fra krisevannkilden Vikevatnet. Ca. 45 mennesker ble syke (verifisert av lege) og fiskeforedlingsindustrien vart påført store økonomiske tap. Denne hendelsen satte fortgang i opprustingen av vannverket, som i perioden har investert ca. 60 mill. kr i vannkilden, nytt vannbehandlingsanlegg, ny sjøledning mellom Gurskøya og Bergsøya, høgdebasseng på Leinøya og omfattende utskifting og oppdimensjonering av rørledninger av eternitt og grått støpejern. Investeringer knyttet til to hygieniske barrierer i behandlingsanlegget (UV-bestråling og klorering), utskifting av dårlige ledninger, høgdebasseng, ringledninger og doble sjøledninger mellom Gurskøya og Bergsøya har medført en radikalt forbedret leveringssikkerhet. De nærmeste årene vil sikkerheten bli ytterligere forbedret gjennom bygging av nytt høgdebasseng på Bergsøya og sjøledninger mellom Remøya, Nerlandsøya og Bergsøya. Parallelt med den fysiske opprustningen av vannforsyningssystemet har Herøy Vasslag også bygget ut driftsorganisasjonen med dyktige og engasjerte fagpersoner, etablert vaktordninger og inngått beredskapsavtale med maskinentreprenør. Sammen med automatisk driftsovervåking og fjernkontroll, oppdaterte beredskapsplaner, internkontrollsystem og driftsinstrukser gir dette et godt grunnlag for sikker drift av vannverket. I den forbindelse bør det også nevnes at Herøy Vasslag har tatt i bruk viktige fag- og informasjonssys-

21 Årsmelding 2012 Side: 21 tem som digitalt ledningskart, kumarkiv, sanitærreglement og nettmodell (Epanet). Vannverket har også et bevisst forhold til abonnentenes behov for informasjon og service. Eksempel på dette er en aktiv hjemmeside og et automatisert system for varsling av abonnenter via tale- og tekstmeldinger. Herøy Vasslag skal også berømmes for et godt og framtidsrettet samarbeid med Herøy kommune og de øvrige private vannverkene i kommunen. Vassverket samarbeider med Herøy kommune om utarbeidelse av ledningskart, tilrettelegging og vedlikehold av brannkummer, koordinering av ledningsutbygging og valg av system for fjernkontroll. Ledningsnettet til Herøy Vasslag, Stemmedal Vasslag og Moltustranda Vassverk er sammenkoplet og sikrer gjensidig vannleveranse ved behov. Nerlandsøy Vassverk kan forsynes fra Herøy Vasslag når sjøledningene mellom Remøya, Nerlandsøya og Bergsøya er realisert. 5. KONTAKT MED ANDRE FAGMILJØER Konsulenter, leverandører, myndigheter og forskningsinstitusjoner blir trukket inn i Driftsassistansens virksomhet gjennom konferanser, kurs, møter i faggruppene og driftsoperatørsamlinger. Disse har deltatt i 2012: Konsulenter: Leverandører: Asplan Viak Aqua & Care AVK Norge AxFlow Brimer Kvamsøy Brødrene Dahl CLAIRS/Lindum Eaton Power Quality Elma Instruments Eskeland Electronics Geir Øye Grundfos Pumper Hydro-Elektrik Ingeniørfirma Paul Jørgensen ITAS - Instrumenttjenesten Kongsberg ESCO Krohne Instrumentation MJK Automation Normatic Norsk Wavin Ocea Olimb Rørfornying PAM Norge Pipelife Norge Powel Prosess-Styring Salsnes Filter Sandum Sigurd Sørum Unified Messaging System Vestfold Plastindustri Vestteknikk Vulkan Smith

22 Årsmelding 2012 Side: 22 Xylem Water Solutions Norge Øwre Johnsen Andre: Bedriftshelsetjenesten Vestnes/Rauma Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kystlab Norsk Vann Norsk Vann er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon innen VA-sektoren. Driftsassistansen har vært hovedmedlem i Norsk Vann på vegne av medlemskommunene i Driftsassistansen fra 1. januar Gjennom samarbeidsavtalen er medlemskommunene i Driftsassistansen kollektive medlemmer i Norsk Vann, med unntak av Kristiansund, Molde, Smøla og Ålesund som er ordinære hovedmedlemmer. 6. RAPPORTERING Foredrag fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og møter i faggruppene legges ut på Driftsassistansens hjemmeside, slik at medlemmer og andre fritt kan laste ned foredragene etter behov. Dette er en fleksibel ordning som medfører store besparelser i trykkekostnader. Årsmeldinger, handlingsprogram og rapporter fra fellesprosjekter, teknisk assistanse og kompetansestøtte legges også ut på hjemmesiden og gis ikke ut i papirformat. Driftsassistansen har i 2012 gitt ut følgende rapporter og kursdokumentasjon: Rapporter 1/2012 Årsmelding /2012 Handlingsprogram 2012 Konferanser og kurs B.72 VA-konferansen 2012 Møter i faggruppene C.35 Faggruppe for desinfeksjon - UV-anlegg og nødkloranlegg C.36 Faggruppe for Moldeprosessen C.37 Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere Driftsoperatørsamlinger D.30 2-dagers driftsoperatørsamling 2012 Teknisk assistanse / kompetansestøtte 1/2012 Midsund kommune. Luktproblemer fra kommunalt avløpsanlegg i Stormyra Industriområde 2/2012 Stordal kommune. Forslag til prosess for overtakelse av Stordal vasslag BA

23 VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Godkjent på årsmøte onsdag 20. mars 1991 med endringer vedtatt på årsmøte onsdag 22. april 1992, mandag 29. mars 1993, onsdag 19. april 1995, onsdag 22. mai 1996, torsdag 7. mai 1998, onsdag 12. juni 2002, tirsdag 3. juni 2008 og tirsdag 12. juni FORMÅL Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 2 ARBEIDSFORM Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse fungerer som felles assistanseorgan. I samarbeid med medlemmene skal assistanseorganet arrangere kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt og foreta en teknisk og driftsmessig gjennomgang av vannforsynings- og avløpsanleggene. 2A JURIDISK PERSON Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 3 MEDLEMMER Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller foretak etter lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer. Vannverk som er organisert som andelslag eller samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. 4 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER. UTMELDELSE Nye kommuner og vannverk kan bli medlemmer fra starten av et nytt driftsår (1. januar). Skriftlig søknad skal sendes styret innen 1. desember foregående år. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen samme tidsfrist.

24 2 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre. Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av medlemmene. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. Hvert medlem har en stemme. Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring. For øvrige vedtak og valg kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder i styret dobbeltstemme. Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført. Det skal holdes skriftlig avstemning når minst ett medlem krever dette. Det skal føres møtebok. Årsmøtet skal behandle følgende saker: - Valg av møteleder. - Valg av to representanter til å underskrive møteboka. - Godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år. - Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år. - Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. - Valg av leder i styret, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité. - Andre saker som legges fram av styret. - Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to uker før årsmøtet. 6 STYRET Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant fra Mattilsynet og en representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkefortak deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett.

25 3 Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år, dog slik at halvparten av representantene er på valg hvert år. Representanten fra Mattilsynet og representanten fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak velges for to år av årsmøtet. Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det skal føres møtebok. Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av årsmøtet. Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag til arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år, samt medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde. Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet. 7 SEKRETARIATET Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse er sekretariat for Driftsassistansen. 8 VALGKOMITÉEN Valgkomitéen består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til valg på årsmøtet. Liste over kandidater sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Komitéens medlemmer velges for to år. 9 ENDRING AV VEDTEKTER Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning. Endring av vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring. 10 AVVIKLING Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Er ikke årsmøtet vedtaksført, må det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 flertall av de frammøtte.

26 VEDLEGG 2 MEDLEMMER 2012 MEDLEM KONTAKTPERSON ADRESSE POSTSTED Aukra kommune Teknisk sjef Terje Urdshals Aukraringen AUKRA Aure kommune Enhetsleder Johs. Kalland Rådhuset 6690 AURE Averøy kommune Ingeniør John Petter Lindholm Bruhagen, Pb AVERØY Eide kommune Håkon Slutaas Rådhuset 6490 EIDE Fræna kommune Einingsleiar Kjell Steinar Hjelvik Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN Giske kommune Nestleiar teknisk Nils Traa Rådhuset 6050 VALDERØYA Gjemnes kommune Leder drift Alf Høgset Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA Halsa kommune Avd.ing. Lars Wiik Liabø 6683 VÅGLAND Haram kommune Avd.ing. Nils Kristen Skaar Storgata BRATTVÅG Hareid kommune Avd. ing. Lars Hustad Rådhusplassen HAREID Herøy kommune Leiar Jon Rune Våge Postboks FOSNAVÅG Kristiansund kommune Avd.ing. Per- Erik Husby Postboks KRISTIANSUND Midsund kommune Teknisk sjef Inge Rakvåg Kommunehuset 6475 MIDSUND Molde Vann og Avløp KF Senioring. Magne Roaldseth Rådhusplassen MOLDE Nesset kommune Enhetsleder Teknisk drift Ellen Undseth Kommunehuset 6460 EIDSVÅG Norddal kommune Avd.ing. Yngve Hovden Postboks VALLDAL Rauma kommune Enhetsleder Dag Håvard Søvik Vollan 8A 6300 ÅNDALSNES Rindal kommune Avd.leder Nils Ole Evjen Rindalsvegen RINDAL Sande kommune Avd. ing. Oddbjørn Indregård Rådhuset 6084 LARSNES RIR IKS Driftsleder Leif Roaldseth Årøsetervegen MOLDE Sandøy kommune Leiar Kim-André Brevik Harneshaug 6487 HARØY Skodje kommune Avd. ing. Magnar Kvalvik 6260 SKODJE Smøla kommune Driftsleder Bjarne Bekken Postboks SMØLA Stordal kommune Overing. Einar Lied Postboks STORDAL Stranda kommune Oppysmann Olger Teigen Postboks STRANDA Sula kommune Ing. Birgitte Valderhaug Postboks LANGEVÅG Sunndal kommune Leder Eilif Magne Lervik Postboks SUNNDALSØRA Surnadal kommune Einingsleiar Terje Forberg Bårdshaugvegen SURNADAL Sykkylven Energi AS Driftsing. Ivar Selsbakk Haugsetvegen SYKKYLVEN Tingvoll kommune Avd.ing. Odd Arne Hansen Kommunehuset 6630 TINGVOLL Ulstein kommune Leiar Odd Kåre Wiik Postboks ULSTEINVIK Vanylven kommune Avd.leiar Magne Lundehaug Rådhuset 6143 FISKÅ Vestnes kommune Ing. Arve Rekdal Rådhuset 6390 VESTNES Volda kommune Leiar Asbjørn Aasebø Stormyra VOLDA Ørskog kommune Avd.ing. Idar Alstadsæter Rådhuset 6240 ØRSKOG Ørsta kommune Seksjonsleder Drift Ole Idar Fiksdal Dalevegen ØRSTA Ålesund kommune Teamleder Svein Johansen Postboks ÅLESUND Ålesund kommune Teamleder Bjørn Skulstad Postboks ÅLESUND Side 1 av 2

27 ASSOSIERTE MEDLEMMER 2012 MEDLEM KONTAKTPERSON ADRESSE POSTSTED Mattilsynet DK Romsdal Ola Krogstad Fabrikkveien MOLDE Mattilsynet DK Nordmøre Astrid Vea Mork Wilh. Dalls v KRISTIANSUND Mattilsynet DK Ålesund Asbjørn Vågsholm Sjømannsv ÅLESUND Mattilsynet DK Sunnmøre Anne Stine Foldal Aam Dragsund 6080 GURSKØY Batnfjord vassverk SA Ola Hoftun 6631 BATNFJORDSØRA Brattvåg vassverk BA Terje Otterlei Postboks BRATTVÅG Eide vassverk BA Rune Strand Søndre Halåsvei 6490 EIDE Ellingsøy vassverk BA Harald Skorgevik Øvre Remaveg ELLINGSØY Fiksdal vassverk Knut Arne Gjelsten Boks nr FIKSDAL Fjørtoft vassverk Odd-Einar Fjørtoft 6294 FJØRTOFT Fjørå vassverk AL Yngve Torstein Hovden Fjøra 6210 VALLDAL Grytastranda vassverk AL Steinar Holmeset Grytestranda 6265 VATNE Halsabygda Vassverk BA Nils T. Halse 6680 HALSANAUSTAN Herøy Vasslag BA Ragvald Kvalsvik Kvithaugmyra FOSNAVÅG Hoel vassverk BA Jonny Stokke Bådalen 6530 AVERØY Indre Averøy vannverk BA Håvard Jostein Kongshaug 6530 AVERØY Liabygda vassverk AL Lars Kjell Smoge 6212 LIABYGDA Norddal Vassverk Bjørn Relling Larsgårdsv ÅLESUND Nordre Averøy vannverk SA Per Gaupseth Bruhagen 6530 AVERØY Nord-Tustna og Leira vassverk BA Jan Erik Sørnes 6590 TUSTNA Osmarka vassverk A/L Odd Norvald Heggem 6638 OSMARKA Rakvåg vassverk BA Otto Hole 6475 MIDSUND Stemmedal vasslag SA Arild Moldskred 6070 TJØRVÅG Stordal vasslag Svein Roar Tafjord 6250 STORDAL Sætre og Jarnes vassverk Webjørn Jarnes 6222 IKORNNES Søre-Midøy vassverk A/L Kåre Godø Gangstad 6475 MIDSUND Sør-Tustna vassverk A/L Mads Helge Follestad Tømmervåg 6590 TUSTNA Tresfjord vassverk SA Steinar Kjersem 6391 TRESFJORD Tørla vassverk A/L Per Gunnar Voldset 6386 MÅNDALEN Vestnes vassverk AL Oddleif Stokkeland Postboks VESTNES Ytterdal Nye vassverk A/L Gunnar Helge Lund Eidsdal 6215 EIDSDAL Side 2 av 2

HANDLINGSPROGRAM 2015

HANDLINGSPROGRAM 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 Rapport 2/2015 Årsmelding 2014 Side 2 av 21 DOKUMENTINFORMASJON Rapport: 1/2015 - Årsmelding 2014 Dato: Skrevet av: Jon Ivar Gjestad 22.5.2015 Kvalitetskontroll: Arkiv: D_ASS2/ÅRSMELD/Årsmeld_14/Rapport_1-2015_Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264

ÅRSMELDING 2014. Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 1822.36.81197 995 170 264 ÅRSMELDING 204 Driftsassistansen i Hedmark Sandvikavegen 36, 232 Ottestad Utøvende organ: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: 62 54 37 00 822.36.897 995 70 264 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side. INNLEDNING 5

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste

Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Årsmøte VAnnforsk 19.04.2012 - saksliste Møtedato: 19.04.2012 Sted: Klif møtesenter, Oslo Deltakere: Åpen invitasjon Sak Beskrivelse Vedlegg Vedtakssaker 01-12 Godkjenning av innkalling og saksliste 02-12

Detaljer

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Oppdragsgiver Nord-Odal kommune Rapporttype Utredning datert 31 05 11 NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP NORD-ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP 2 (63) Oppdragsnr.:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde.

ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. ÅRSRAPPORT 2014 Tekst Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. Godkjent av styret: 15.04.2015 Godkjent av kommunestyret: 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSRAPPORT 2014 1 STYRETS BERETNING

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Selvkost VAR Sarpsborg kommune

Selvkost VAR Sarpsborg kommune Selvkost VAR Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. juni 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer