Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

2 s4 s21 s31 s35 Biodrivstoff i EU Å bringe biodrivstoff til det europeiske markedet er en interessant utfordring, sier Baudouin Kelecom, Fuels Executive ved ExxonMobil Refining and Supply. Jobben min: Kristin Mala leder av Essos butikkavdeling 13 år i ExxonMobil-systemet: Jobbing i Italia, Belgia, USA og Norge med ulike stillinger, men alle innen det som kalles marketing. Betydelig norsk deltakelse i Adriatic LNG-prosjektet Aker Solutions og ExxonMobil har bidratt med prosjektering/ byggearbeid og ekspertise innen prosjektledelse for joint venture-selskapet. Fredagsbirken 2009 dagen før dagen I Fredagsbirken må deltakere bære sekk gjennom hele rittet, og den skal veie minst 3,5 kg. Totalt stilte 3500 til start i denne andre utgaven av løpet. s12 Første lærlinger offshore i Esso Norge Etter en lang prosess ble den første lærlingen offshore tatt inn for vel et år siden, og på høstparten i år ble to nye rekruttert. s27 Sikkerhet lønner seg pengegaver til veldedige formål Ingen rapporterbare hendelser i oktober gav muligheten for å gi kroner til et veldedig formål i Norge og pund til ett i Storbritannia. s37 Leserundersøkelsen XOM og Ukenytt leses og likes Totalt tok nesten 300 ansatte seg tid til å svare på spørsmålene i oktober/ november noe vi er godt fornøyd med. s11 Biodrivstoff i Norge Etter betydelige investeringer på Slagen og i distribusjonsnettverket har Esso i likhet med bransjen for øvrig i Norge siden 2007 blandet inntil 5 % biomateriale i autodiesel. s året med de mange petroleumsjubileene Året 2009 har vært jubileumsår for oljeindustrien og ExxonMobil både i Norge og internasjonalt. Det første norske kommersielle oljefunnet ble gjort julen 1969! s25 Vinneren ble Esso-stasjonen Bredsand Veiservice, Rygge Norsk Petroleumsinstitutts HMS-pris for 2009: Det er veldig moro å vinne en slik pris! HMSinnsatsen vår settes pris på, sier daglig leder Marita Fjeld Høili. s29 Adriatic LNG-terminal innviet i Venezia 19. oktober Emiren av Qatar og den italienske statsministeren innviet Adriatic LNG regassifiserings-terminalen som skal levere 10 prosent av Italias gassbehov. s34 USAs ambassadør på Stavanger-besøk ExxonMobil og American Chamber of Commerce holdt en mottakelse for ambassadør Barry White på Norsk Oljemuseum 23. november. s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. XOM internmagasin desember 2009 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Desember

3 Biodrivstoff i EU Frankrike har etablert sin egen drivstoffstandard og tillatt salg av E10 dvs. drivstoff innblandet 10 % etanol. France has established its own national fuel norm to allow for the sale of E10 i.e. fuel with a 10% blend of ethanol. Tekst European Editorial Team Hvor fort kan den gå? Hva slags sikkerhetsutstyr har den? Hvor mye bensin bruker den på mila? For ikke så mange år tilbake var dette de typiske spørsmålene som kjøperne av ny bil ønsket svar på. I dag er det kommet til et nytt, vesentlig spørsmål som stilles av mange europeere: kan bilen gå på E10, dvs. bensin innblandet opp til 10 prosent bioetanol? Hvilket annet biodrivstoff kan bli det neste? Å bringe biodrivstoff til det europeiske markedet er en interessant utfordring, sier Baudouin Kelecom, Fuels Executive ved ExxonMobil Refining and Supply. Det er viktig at folk forstår endringene som skjer når det gjelder biodrivstoff, hvordan dette berører dem, samt hvilke aktiviteter som pågår innenfor dette området i vårt selskap. Biofuels in the EU Not that long ago when buying a new car, people s first questions were how fast will it go, what are its safety features, and how much fuel will it consume. Today, the big question that many Europeans may be asking is whether their cars can be fuelled on E10, petrol blended with up to 10 per cent of bioethanol, and what other biofuels might be next? "Bringing biofuels to the European market is an interesting challenge, says Baudouin Kelecom, Fuels Executive at ExxonMobil Refining and Supply. It s important that people understand the changes taking place with biofuels, how this may affect them and what activi ties are taking place within our company." Hva er biodrivstoff og neste generasjon? What are Biofuels and the Next Generation? Biodrivstoff kan defineres som komponenter av motordrivstoff som framstilles av fornybare ressurser. Faktum er at biodrivstoff kan omfatte ethvert drivstoff framstilt av biomasse, også avfallsstoffer. I praksis er det viktigste biodrivstoffet i dag etanol (brukt til å blandes i bensin) samt fettsyremetyllester (fettavfall, FAME), brukt til å blandes i diesel. Etanol framstilles ved gjæring av sukkeraktige eller stivelsesaktige råstoffer, etterfulgt av destillering mer eller mindre den samme prosessen som anvendes for å lage whisky. I Europa er det viktigste råmaterialet sukkerroer eller hvete. I USA er råstoffet mais, mens i Brasil og andre land med varmt klima er det sukkerrør. Biodiesel (FAME) Dave Marler, Emil Jacobs og Jeff Beck fra ExxonMobil Research and Engineering Co. sier at samarbeidet mellom ExxonMobil og Synthetic Genomics Inc. om å forske på muligheten for å utvikle biodrivstoff fra alger har et stort potensial. Dave Marler, Emil Jacobs and Jeff Beck from ExxonMobil Research and Engineering Co. say that the cooperation between ExxonMobil and Synthetic Genomics Inc. to explore developing biofuels from algae is a powerful one. Biofuels can be defined as components of motor fuels obtained from renewable sources. In fact, biofuel can mean any fuel produced from biomass, including waste materials. For practical purposes, the main biofuels today are ethanol (used for blends in petrol) and Fatty Acid Methyl Ester (FAME), used for blends in diesel. Ethanol is produced by fermentation of sugary or starchy materials, followed by distillation essentially the same process as making whiskey. In Europe the main source materials are sugar beet or wheat, whereas maize is used in the USA, and sugar cane in Brazil and other warmer climate countries. Biodiesel (FAME) can be made from a wide range of vegetable or animal oils and fats. Rapeseed is the pre- 4 Desember 2009

4 kan framstilles av en lang rekke vegetabilske eller animalske oljer og fett. I Europa er det først og fremst rapsfrø som anvendes i produksjonen av biodiesel. Det er to hovedmåter å anvende biodrivstoff på: små mengder kan innblandes i bensin eller diesel i henhold til europeiske drivstoffstandarder, eller i mye større konsentrasjoner for kjøretøy som er spesielt konstruert eller tilpasset for å bruke slikt drivstoff. "Første generasjons" biodrivstoff Første generasjons biodrivstoff produseres vanligvis av sukker, vegetabilsk olje, stivelse eller animalsk fett, som er utvunnet av råstoff som hvete, mais og sukkeroer. "Annen generasjons" biodrivstoff Det er tanken at såkalt annen generasjons biodrivstoff skal bevege seg forbi begrensningene som preger biodrivstoff av første generasjon i og med at de framstilles av ikke-næringsprodukter og dermed ikke konkurrerer med livsviktige matforsyninger. Kilder for å produsere annen generasjons biodrivstoff omfatter stilker, blader og belger/ kapsler, samt trespon, skall og fruktkjøtt fra fruktpressing. "Neste generasjons" biodrivstoff I den senere tid har det vært en del diskusjon om hva som ligger i benevnelsen neste generasjons biodrivstoff. En formell definisjon av denne termen finnes ikke, men innen bransjen er en vanlig oppfatning at neste generasjons biodrivstoff er drivstoff som vil produsere hydrokarboner direkte, for eksempel av alger. Konkurrerende hensyn i forhold til matforsyning, samt bruken av landarealer og vann, har ført til stor interesse for å utvikle neste generasjons biodrivstoff fra alger. Siden alger spiser CO2, kan dette potensielle neste generasjons biodrivstoffet bidra til å redusere utslippet av drivhusgasser. Since growing algae feed on CO2, algae production can also help reduce greenhouse gas emissions. Illustration: Keith Wood, The Lamp dominant oil used for biodiesel production in Europe. There are two principal ways of using biofuels: blended in small amounts into petrol or diesel fuels according to European fuel norms, or in much larger concentrations which then requires vehicles specially designed or modified to use these fuels. "First Generation" Biofuels Biofuels termed first generation are typically produced from sugar, vegetable oil, starch or animal fats, and are derived from feed stocks like wheat, maize and sugar beet. "Second Generation" Biofuels So-called second generation biofuels are intended to move beyond the limitations of their first generation counterparts in that they are derived from nonfoods, thus not competing with vital food supplies. Sources for creating second generation biofuels include stems, leaves and husks, as well as wood chips, skins and pulps from fruit pressing. "Next Generation" Biofuels Lately, there has been a lot of talk about what are being referred to as next generation biofuels. Although a formal definition of the term does not exist, most in the industry conclude that next generation biofuels are those which will directly produce hydrocarbon, such as algae. Competing demands among food, land, and water have sparked a strong interest in developing next generation biofuels from algae. EU Legislation is Driving the Expansion of Biofuels Back in 2003 the EU introduced the Biofuels Directive which established an indicative target for biofuels to replace 5.75 per cent (energy content) of transportation fossil fuels by Biodrivstoff produsert fra alger Producing Biofuel from Algae Alger vokser ved hjelp av vann, sollys, CO2 og næringsstoffer. Grow algae with water, sunlight, CO2 and nutrients. Bio-oljen blir høstet. Harvest bio-oil. Bio-oljen blir prosessert i raffinerier. Process bio-oil in refineries. Bensin, diesel, jetfuel og marine drivstoff blir produsert. Fuel, diesel, jet fuel and marine fuels get produced. EUs lovgivning driver utviklingen av biodrivstoff I 2003 innførte EU Biodrivstoffdirektivet, som satte et veiledende mål om å erstatte 5,75 prosent (energiinnhold) av fossile drivstoff til transportformål med biodrivstoff innen Ganske nylig, dvs. i juni 2009, utga EU Fornybarhetsdirektivet og Drivstoffkvalitets-direktivet. Disse direktivene krever henholdsvis at innen 2020 skal andelen energi fra fornybare kilder være minst 10 % i alle former for transportdrivstoff, og at utslippene av klimagasser (GHG) fra transportdrivstoff skal reduseres med seks prosent mellom 2010 og Disse målsettingene er svært ambisiøse og tar ikke hensyn til usikkerhetene som hefter ved beregningene av GHG fra biodrivstoff. For eksempel, livssyklusutslipp for biodrivstoff omfatter utslipp som følger med prosesseringen av biomasse (f. eks. rapsfrø) for å lage en drivstoffkomponent (f.eks. FAME), i tillegg til utslippene som oppstår når skogbevokste eller brakke jordområder blir gjort om for å dyrke avlinger. Virkningen av avskogning eller andre endringer i bruken av jorda som følger med produksjon av biodrivstoff, kan vise seg å være betydelige og føre til økt produksjon av GHG. ExxonMobil mener at utformingen av lovgivningen bør vektlegge disse hensynene. Denne vidtgående lovgivningen har som mål å levere når det gjelder EUs forpliktelser om å dempe klimaendringene og stimulere til bruk av fornybar energi. Det er imidlertid More recently, in June 2009, the EU published the Renewables Directive and the Fuels Quality Directive. They require respectively that by 2020 the share of energy from renewable sources in all forms of transportation is at least 10% and that greenhouse gas emissions (GHG) of transport fuels is reduced by six per cent between 2010 and These targets are very ambitious and do not take into account uncertainties in the way that GHG from biofuels are calculated. For example, life cycle emissions for biofuels include emissions associated with processing the biomass (e.g. rapeseed) to make a fuel component (e.g. FAME), as well as emissions that occur when land that was forested or fallow is converted to crop use. The impact of deforestation or other changes of land use associated with producing biofuels may prove significant in terms of increased GHG production, and ExxonMobil believes that this should be properly accounted for in formulating legislation. This far-reaching legislation has the aim to deliver on the EU's commitments to mitigate climate change and promote renewable energy. However, with the current automobile engine technology that is available to consumers today, these will be very challenging targets to meet. How will Countries Meet These Targets? Over time, EU member states have developed their own legislation and have translated EU goals into national law, first with incentive schemes, and now with clear mandates for biofuels. Some countries have introduced higher mandates Illustration: Keith Wood, The Lamp 6 7

5 klart, at med den bilmotorteknologi som er tilgjengelig for forbrukerne i dag, vil det bli svært krevende å oppfylle disse målsettingene. Hvordan vil landene oppfylle disse målene? Over tid har medlemsstatene i EU utviklet sin egen lovgivning og har omsatt EUs målsettinger til nasjonale lover, først med incentivsystemer, og nå med klare mål som gjelder for biodrivstoff. Enkelte land har vært tidlig ute med å innføre strengere mål enn andre. Tyskland og Frankrike, for eksempel, har innført krav om at i 2009 skal transportdrivstoff ha et innslag av henholdsvis 5,25 prosent og 6,25 prosent biodrivstoff, som faktisk er høyere enn målene som EU har satt. Andre land, f.eks. Storbritannia, har adoptert en mer skrittvis strategi på kort sikt, med krav på rundt 3,0 (volum) prosent. Nasjonalt Nasjonalt Land mandat 2009 mandat 2010 Østerrike (energi %) 5,75 5,75 Belgia (volum %) 4,0 TBD Frankrike (energi %) 6,25 7,0 Tyskland (energi %) 5,25 6,25 Italia (energi %) 3,0 TBD Nederland (energi %) 3,75 4,0 Norge (volum %) 2,5 TBD Storbritannia (volum %) 3,25 3,5 Jordnøttolje var drivstoffet i Rudolph Diesels første motor Til tross for økt debatt rundt temaet biodrivstoff i Europa i dag, er det å bruke metyllester laget av biomasse, eller biodiesel, som drivstoff til bilmotorer, ikke noe nytt fenomen. Den europeiske oppfinneren og ingeniøren Rudolph Diesel, som er kjent for å ha funnet opp dieselmotoren, forutså allerede sent på 1800-tallet at vegetabilsk olje ville bli framtidens drivstoff. Selv brukte Diesel i 1898 jordnøttolje som drivstoff til sin patenterte dieselmotor, hvilket var toneangivende for utviklingen av mer effektive motorer og transportdrivstoff. ExxonMobil og biodrivstoff Biodrivstoff er nå tilgjengelig i de fleste europeiske markeder. ExxonMobil har investert store summer i å utvikle infrastruktur og høye kvalitetsstandarder for å møte kravene som gjelder i de enkelte land ved å blande inn enten etanol i bensin eller FAME i diesel. sooner than others. For example, Germany and France have respectively mandated that in 2009 there will be 5.25 per cent and 6.25 per cent of biofuel energy in road transportation fuels, which is even higher than the current EU target. Other countries such as the UK have a more paced strategy in the short-term with mandates of around 3.0 (volume) per cent. National National Country Mandate 2009 Mandate 2010 Austria (energy %) Belgium (volume %) 4.0 TBD France (energy %) Germany (energy %) Italy (energy %) 3.0 TBD Netherlands (energy %) Norway (volume %) 2.5 TBD UK (volume %) Peanut Oil Fuelled Rudolph Diesel s First Engine Despite the growing discourse on biofuels in Europe today, the concept of powering your car s engine on methyl esters from biomass, or biodiesel, is hardly new. The late European inventor and engineer Rudolph Diesel, accredited for creating the diesel engine, envisioned vegetable oil to be the fuel of the future as far back as the late 19th century. Diesel himself fuelled his patented compression-ignition engine on peanut oil in 1898, which set the pace for the development of more efficient engines and transportation fuels. ExxonMobil and Biofuels Biofuels are now available in almost all European markets and ExxonMobil has invested large amounts of money in developing the infrastructure and the highest quality standards to meet country-specific mandates by blending either ethanol in mogas or FAME in diesel. Ethanol is typically blended at the rack of the terminal to limit the chance of contamination from water, since ethanolblended petrol reacts differently to water or to deposits in the tank than conventional fuels. Also, service stations need to be specially prepared to ensure that the quality of fuel is maintained. Water alarms are set at low levels and fine filters protect the pumps and cars from deposits which could get dissolved. Etanol blir vanligvis blandet inn på tankanleggene. Dette er for å begrense risikoen for forurensning fra vann, siden bensin innblandet etanol reagerer forskjellig i forhold til vann eller til avsetninger i tankene, sammenlignet med vanlig drivstoff. Dessuten, servicestasjonene vil måtte innføre spesielle tiltak for å sikre at kvaliteten på drivstoffet opprettholdes. Vannalarmer må settes på lave nivåer og finfilter må benyttes for å beskytte pumper og biler fra oppløselige avsetninger. Imidlertid, EUs mandat for biodrivstoff er fremdeles ikke harmonisert med europeiske drivstoffstandarder. Som et resultat av dette, har Frankrike for eksempel etablert en egen, nasjonal drivstoffstandard som tillater salg av E10. Det kommer ikke til å ta lang tid før andre land følger etter, særlig ettersom EUs nye Direktiv for Drivstoffkvalitet tillater opptil 10 prosent volum etanol og har en spesifikasjon for diesel med maksimum 7 prosent volum-innblanding av FAME. For å beskytte biler som ikke kan kjøre på E10, vil iflg. direktivet E5 være tilgjengelig på markedet fram til Medlemslandene kan også bli innvilget lengre overgangsperioder om nødvendig. I tiden framover vil det bli viktig for oss å sørge for at vår generelle produktstrategi, samt utforming av bensinstasjonenes pumpeområde, blir tilpasset planene for biodrivstoff i de enkelte land. Dette blir en utfordring, men det gir oss samtidig muligheten til å utvide vårt tilbud til kundene og til å oppnå konkurransefordeler, sier Falko Albrecht, Regulatory & Legal Liaison, Retail Support. Utvikling av neste generasjons biodrivstoff ExxonMobil er konstant på jakt etter nye og varierte teknologier som kan møte verdens voksende energibehov. Som et ledd i dette har ExxonMobil inngått en forsknings- og utviklingsallianse med Synthetic Genomics (SGI), et ledende bioteknologisk selskap, om å utvikle avansert biodrivstoff av fotosyntetiske alger. Dersom utviklingsarbeidet blir vellykket, vil det algebaserte biodrivstoffet kunne anvendes for å framstille en lang rekke drivstoff som oppfyller de samme spesifikasjonene som dagens produkter, og som derved vil komme som et tillegg til nåværende forsyninger. Forskjellige typer alger gir forskjellige typer olje, sier Dave Marler, Biodrivstoff Programme Manager ved ExxonMobil Research and Engineering Company, som leder prosjektet. Alger produserer lignende typer molekyler som finnes i råolje, men i ulike kombinasjoner. Den biologiske utfordrin- The EU mandates for biofuels, however, are not yet aligned with European fuel norms. As a result, France for example has established its own national fuel norm to allow for the sale of E10. It won t be long before other countries follow suit, especially as the new EU Fuels Quality Directive allows up to 10 per cent volume ethanol and a specification for diesel with a maximum 7 per cent volume FAME blend. To protect cars which cannot run on E10, under the Directive E5 will continue to be available on the market in Europe until 2013, although member states may be granted longer transition periods if necessary. In the near term it will be important for us to align our general grade strategy and forecourt layouts with countryspecific biofuel schemes. This will be a challenge but at the same time it s an opportunity to enhance our customer offer and gain a competitive advantage, says Falko Albrecht, Regulatory & Legal Liaison, Retail Support. Developing Next Generation Biofuels In its continuing search for new and diverse technologies to help meet the world s growing energy demand, ExxonMobil has entered into a research and development alliance with Synthetic Genomics (SGI), a leading biotech company, to develop advanced biofuels from photosynthetic algae. If successfully developed, this algae-derived biofuel could be used to manufacture a wide range of fuels that meet the same specifications as today s products, thus adding to current supplies. Different types of algae make different kinds of oils, says Dave Marler, Biofuels Programme Manager at ExxonMobil Research and Engineering Company, which is leading the project. Similar types of molecules that exist in crude oil are produced by algae, but in different combinations. The biological challenge is to identify the strain of algae that is most prolific at producing the desired bio-oil. The production of fuel from algae presents other significant challenges. For example, getting algae fuel from the lab to the local petrol station will be a tremendous undertaking one that could require decades of work by experts in engineering, chemistry, biology and a host of other scientific fields. And what s not known is whether affordable, largescale quantities of algae fuel can be made. "We need to focus on developing a fuel that can be used within the current supply system and with the existing vehicle 8 9

6 Biodrivstoff i Norge gen består i å identifisere den type alge som er mest produktiv når det gjelder å framstille bio-oljen vi ønsker. Produksjon av drivstoff fra alger byr på flere store utfordringer. For eksempel, å bringe algedrivstoffet fra laben til den lokale bensinstasjonen vil bli et kjempesvært prosjekt ett som vil kunne kreve flere tiårs innsats utført av ingeniører, kjemikere, biologer, samt eksperter fra en rekke andre forskningsområder. Og det man fremdeles ikke vet, er hvorvidt det overhodet er mulig å framstille store mengder av algedrivstoff til en overkommelig pris. Vi må fokusere på å utvikle et drivstoff som kan brukes innenfor det nåværende leveransesystemet og med vår eksisterende flåte av kjøretøy, sier Jeff Beck, EMRE s Corporate Strategic Research Manager. Vi må vurdere alternativer som kan tilpasses prosesserings- og transportinfrastrukturen som er tilgjengelig. Biodrivstoff framstilt av algebaserte bio-oljer inneholder lignende molekyler som bensin og diesel, hvilket betyr at vi kan bruke dem i dagens infrastruktur dette er det ikke like lett å få til med mange andre alternative energikilder. Men algebasert drivstoff kan også by på andre betydelige fordeler. I motsetning til annet biodrivstoff, kan hydrokarboner av alger produseres på landområder og i vann som ikke egner seg til å produsere avlinger, planter eller mat. Siden alger som vokser, ernærer seg av karbondioksid, kan algeproduksjon bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Produksjonsanlegg i stor målestokk kan for eksempel anvende karbondioksid fra nærliggende kraftstasjoner eller industrianlegg som genererer store mengder gass. Et produksjonsanlegg kan fungere som et eget karbonfangstog omformingsprosjekt, i tillegg til å produsere algebasert drivstoff. ExxonMobils tekniske og vitenskapelige ekspertise vil bli utnyttet i hele dette programmet, helt fra utvikling av systemer for algeproduksjon i større skala til produksjon av ferdigdrivstoff. I sum representerer samarbeidet mellom ExxonMobil og SGI en lovende mulighet for å bryte ny grunn i bestrebelsene med å møte verdens energibehov og EUs mål om å redusere utslippene av CO2. fleet," says Jeff Beck, EMRE s Corporate Strategic Research Manager. "We have to consider alternatives that fit within the available processing and transportation infrastructure. Biofuel manufactured from algae-based bio-oils contain similar molecules as gasoline and diesel, so we can use them in the same infrastructure we use today something we can t do as easily with many other sources of alternative energy." But algae-based fuels could also offer major benefits. Unlike other biofuels, hydrocarbons from algae can be produced using land and water unsuitable for crop, plant or food production. Since growing algae feed on carbon dioxide, algae production can also help reduce greenhouse gas emissions. Large-scale algae production sites, for example, could use carbon dioxide from nearby power or manufacturing plants that generate large amounts of gas. A production site could act as its own carbon capture and conversion project, in addition to producing algae-based fuel. ExxonMobil s engineering and scientific expertise will be utilized throughout the programme, from the development of systems to increase the scale of algae production through the manufacturing of finished fuels. In the end, the joint effort between ExxonMobil and SGI presents a promising opportunity to break new ground in helping to meet the world s energy demand and the EU s targets to reduce CO2 emissions. Tekst Eirik Hauge Miljøverndepartementet endret tidligere i år produktforskriften til å inkludere et krav om at "De som omsetter drivstoff, skal fra og med 1. april 2009 og ut året sørge for at minimum 2,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk består av biodrivstoff". Etter betydelige investeringer på Slagen og i distribusjonsnettverket har Esso i likhet med bransjen for øvrig i Norge siden 2007 blandet inntil 5 % biomateriale i autodiesel. Fra august 2009 er denne andelen blitt økt til inntil 7 %. Denne innblandingen følger de gjeldende europeiske produktstandarder for anvendelse i alle kjøretøyer med dieseldrift og er således den diesel man til vanlig fyller på bensinstasjonene. Dieselvolumet i Norge utgjør over 55 % av det totale drivstoffmarkedet for veitrafikk, slik at denne lavinnblandingen bidrar til at kravet om 2,5 % biodrivstoff oppnås i Regjeringen har foreslått å øke omsetningspåbudet til 3,5 % i 2010 og har planer om ytterligere økning til 5 % så snart bærekraftskriterier er godt nok utviklet, indikativt fra Behovet for økt kunnskap om den faktiske klimaeffekten av biodrivstoff, samt utvikling av EUs bærekraftskriterier, har medvirket til at denne tidslinjen er blitt noe forskjøvet i forhold til myndighetenes tidligere holdning. For å nå et evt. 5 % krav, vil det være nødvendig også å lavinnblande biomateriale i bensin, hvilket er mulig å gjøre med inntil 5 % innenfor gjeldende produktnormer. Men en slik omstilling vil igjen kreve betydelige investeringer i lagrings- og distribusjonsnettet, som anslås å ta måneder å fullføre. Biofuels in Norway Etter betydelige investeringer på Slagen og i distribusjonsnettverket har Esso i likhet med bransjen for øvrig i Norge siden 2007 blandet inntil 5 % biomateriale i autodiesel. Earlier this year, The Norwegian Ministry of the Environment changed the product regulations to include the following mandatory requirement: Everyone selling fuels is from April 1, 2009, to ensure that a minimum of 2.5 volume per cent of the total volumes of sold transporation fuels consist of biofuels. Following substantial investments at Slagen and the distribution network in Norway Esso has like the rest of the Norwegian industry blended up to 5% biomaterials into auto diesel. From august 2009, this share has been increased to 7%. This blend corresponds to the existing European product standards applicable to all diesel fuel vehicles, and it is therefore the diesel one usually fills at gasoline stations. The diesel volume in Norway makes up more than 55% of the total fuel market for road transportation. Thus this low blend contributes to meeting the requirement of 2.5% biofuels in The government has proposed to increase the mandatory requirement to 3.5% in 2010, planning to further increase it to 5% as soon as sustainability criterias have been well enough developed, indicative from The need for increased knowledge about the real climate effect as well as the development of EU s sustainability criteria has contributed to this timeline being somewhat changed compared to previous plans by the authorities. In order to achieve a possible 5% demand, it will also be necessary with low blend of bio-materials into gasoline, which is possible to do with 5% within the prevailing product standards. But such an adjustment will require substantial investments in the storage and distribution network, which is expected to take months to complete. Following substantial investments at Slagen and the distribution network in Norway Esso has like the rest of the Norwegian industry blended up to 5% biomaterials into auto diesel

7 Første lærlinger offshore i Esso Norge Tekst Kirsten Etter en lang prosess ble den første lærlingen offshore tatt inn for vel et år siden, og på høstparten i år ble to nye rekruttert. Intensjonen framover er å ta inn to nye lærlinger hvert år, og disse blir rekruttert fra Stavanger-regionen. Grunnene til at selskapet nå gjør dette er flere man ønsker å finne noen gode emner, det styrker egen stab og er positivt for industrien som sådan. Harald Bakke, som er driftsleder på Balder, samt Knut Riple fra Personalavdelingen, har vært sentrale for å få dette opplegget på plass. Vi har erfart at det er få prosessoperatører i markedet og vi så at vi ville komme til å trenge denne yrkesgruppen i årene framover, sier Harald. Dermed tok vi kontakt med OFIR, et stort selskap som organiserer lærlingeordningen i Stavanger-området, for å få på plass et opplegg. I tillegg besøkte vi prosess- og kjemiklassen på Stavanger Offshore Tekniske skole, presenterte selskapet og fortalte litt om hva vi ville vektlegge når vi skulle ta inn folk. First offshore apprentices in Esso Norway Following a long process, the first offshore apprentice was taken in about a year ago, and in the fall this year two more were recruited. Henceforward, the intention is to take in two more apprentices every year, and these will be recruited from the Stavanger region. There are numerous reasons why the company takes this step we wish to find some good talents, it strengthens our own staff, and it is beneficial to the industry as a whole. Harald Bakke, Operations Manager at Balder, and Knut Riple from the HR Department, have been central persons in getting this scheme into place. We have experienced that there are very few process operators in the market, and we realized that we are going to need this occupational group in the years to come, Harald says. So saying, we got in contact with OFIR, a large company that organizes the apprentice system in the Stavanger area, in order to get an arrangement going. We also visited the process and chemistry class at the Stavanger Offshore Technical School, presenting the company and informing them what we would emphasize in the recruitment process. Driftsleder Harald Bakke på Balder forteller at det var ca. 100 søkere til de tre lærlingeplassene på Balder og Jotun. Operations Manager Harald Bakke at Balder says that there were about 100 applicants for the three trainee positions at Balder and Jotun. Renate Borsheim, lærling på Jotun A, får instruksjoner og forklaringer av fadder Kjell Daniel Prebensen. Renate Borsheim, trainee at Jotun A, is given instructions and explanations by mentor Kjell Daniel Prebensen. Hva legger dere vekt på? Det spurte også elevene om. Vi fortalte at vi ville se på fravær, karakterer, om de var engasjert i aktiviteter utenom skolen og om de hadde hatt sommerjobber. Da vi la ut annonsen på nettsiden til ExxonMobil, resulterte det i at vi fikk inn ca. 100 søkere til disse lærlingeplassene. Foreløpig har vi tatt inn lærlinger til prosess en til Jotun og to til Balder, men det kan også være at vi vil rekruttere inn til andre disipliner på sikt. Hva kreves av oss som selskap? Vi får en opplæringsplan fra OFIR selskapet som organiserer 500 lærlinger innenfor 22 fag og ut fra denne har vi laget et ExxonMobil-opplegg hvor våre kompetansemoduler er flettet inn i deres opplegg. I tillegg følges lærlingene opp av OFIR hvert halvår for å måle om vi er der vi skal være med hensyn til opplæringen. Vi må også ha faddere som er villige til å ta på seg denne jobben for selskapet og her må det gis ros til dem som har tatt på seg oppgaven. Lærlingene kan ha mange vanskelige spørsmål å komme med, for de har lært teorien ganske nylig, og det betyr What do you put emphasis on? The students also asked about that. We told them we would look at absence, grades, whether they were engaged in activities outside school, and if they had had summer jobs. When we published the ad on ExxonMobil s webpage, we received almost 100 applications for these apprenticeships. For the time being, we have taken in apprentices for process one for Jotun and two for Balder, but in the longer term we may want to recruit to other disciplines. What is required of us as a company? We receive a training plan from OFIR the company that organizes 500 apprentices within 22 disciplines and from this we have made an ExxonMobil program where our competence modules are entwined in their system. In addition, the apprentices are followed up by OFIR every six months, to verify if we are where we are supposed to be as regards training. We also need mentors who are willing to assume this job for the company and here credit must be given to those who have taken on this task. Desember

8 noen ganger at også våre ansatte må skjerpe seg! Uansett mener jeg at dette er en vinn-vinn-situasjon, både med hensyn til alderssammensetning offshore, kjønnsfordeling, for lærlingene og for industrien. Dersom ingen er villige til å satse på å lære dem opp, får vi heller ingen fagutdannede. Målet vårt er nemlig at de skal klare fagbrevet med glans etter to år i lære hos ExxonMobil. Balder og Jotun A er også ideelle installasjoner hvor en lærling kan ta fagbrevet. De får en veldig bred totalkunnskap, da det er forholdsvis små installasjoner. De lærer å håndtere både prosess- og hjelpeutstyret. På den måten blir totalforståelsen komplett i forhold til på store installasjoner, sier Harald avslutningsvis. Lærlingene stortrives Tre motiverte ungdommer, Thorbjørn Opstad, Maren Fiskå og Renate Borsheim, er de heldige som ble ansatt som lærlinger i ExxonMobil. Alle forteller at de trives, at de har blitt godt mottatt, og at de er svært godt fornøyd med opplegget så langt. Målet er først og fremst fagbrev og deretter muligens ingeniørutdanning. Thorbjørn Opstad lærling på Balder Thorbjørn på 19 år er "veteranen" blant de tre med vel 14 måneders praksis på Balder. Etter to år på Stavanger Offshore Tekniske skole, første året på mekanisk linje og deretter andre året på kjemi- og prosesslinjen, fikk han en av de mest ettertraktede lærlingeplassene nemlig offshore i oljeindustrien. Jeg trives veldig godt på Balder folk er hyggelige, jeg har en grei fadder i Kjell Brujordet som jobber i kontrollrommet, og flinke folk som viser og forklarer meg det jeg spør om. Om ca. et år tar jeg fagbrevet da kommer to sensorer offshore for å følge meg en dag i jobben, vurdere arbeidet mitt og komme med spørsmål. Å klare fagbrevet er målet nå hva jeg vil gjøre etterpå har jeg faktisk ennå ikke bestemt meg for. Jeg får jo en god jobb med "fagbrevet i lomma", ellers er mulighetene å The apprentices may pose many difficult questions seeing that they have learned the theory fairly recently, and that means sometimes that our employees also have to get their act together! In any case, I feel this is a win-win situation, both for the apprentices and for the industry, in terms of such things as age structure offshore and sex distribution. If no one is ready to teach them, we shall not get any skilled labor either. Our goal after two years of training in ExxonMobil is for them to pass the certificate of apprenticeship with flying colors. Balder and Jotun A are also ideal installations for apprentices to get their certificates. As the installations are rather small, they obtain a diversified expertise. They learn how to manage both processing and utility equipment. In this way, the overall understanding becomes complete in comparison to big installations, Harald says in conclusion. Prospering apprentices May I introduce the three motivated young people who were lucky enough to be employed as apprentices at ExxonMobil: Thorbjørn Opstad, Maren Fiskå and Renate Borsheim. They all say they are enjoying it, that they have been received in a friendly manner and that they are extremely happy with the arrangement so far. Their objectives primarily include a certificate of apprenticeship, and then probably an engineering education. Thorbjørn Opstad a Balder apprentice With his 14 months of experience on Balder, Thorbjørn (19) is the old-timer among the three. After two years at Stavanger Offshore Technical School, attending mechanical classes the first year and chemistry and processing classes the second, he obtained the attractive position as apprentice in the offshore oil industry. I really enjoy working at Balder; people are nice to me. I have a good work buddy, Kjell Brujordet, who works in the control room, and here are many employees who show me studere på fulltid eller å ta noe mer skolegang ved siden av jobben. Har du tatt sikte på prosessfaget hele tiden? Nei, jeg visste ikke helt hva jeg ville i begynnelsen, men da jeg tok fordypning i prosess, var jeg sikker på at dette var noe for meg. Jeg jobbet hardt for å forbedre karakterene mine og klarte det. Da jeg fikk jobben i ExxonMobil, var jeg veldig spent på hvordan det ville være å jobbe offshore og jeg var veldig usikker på det å lande på en båt med helikopter. Skipet er imidlertid utrolig rolig i forhold til hva jeg hadde forventet, og offshoreperiodene går veldig fort. Selv med 12 timers skift er det alltid noe å gjøre. Jeg går dag- og nattskift annenhver tur, og lærlingelønnen offshore er bedre enn på land på nattskiftet får vi også tillegg. Maren Fiskå lærling på Balder Maren ble ansatt 1. september i år. Da var hun ikke en gang fylt 18 år og måtte faktisk vente en måneds tid på kontorene på Forus før hun var gammel nok til å dra offshore. Jeg har bare vært en tur ute og skal nå ut igjen. Det var første gang jeg var offshore og det er kjempespennende. Jeg har blitt veldig godt mottatt, så jeg trives svært godt selv om jeg er den eneste jenta som jobber i drift. Har fått en super mentor, Johan Støle. Han har allerede latt meg få prøve meg på noen arbeidsoppgaver. Å være prosessoperatør er ikke akkurat det vanligste yrkesvalget blant jenter? Vi var bare seks jenter på kjemi og prosess da jeg tok andre året på videregående. Jeg visste ikke helt hva jeg ville da jeg startet på videregående skole, men jeg ønsket et fagbrev i bånn av utdanningen min, og jeg hadde lyst til å jobbe med noe som var oljerelatert. Dessuten skulle det ikke være noe "jentefag". Jeg angrer absolutt ikke på valget mitt! Nå har jeg i tillegg vært så utrolig heldig at jeg også har fått lærlingeplass offshore. Jeg er imidlertid fast bestemt på å ta videreutdanning. Målet mitt er først og and explain to me anything I ask of them. In about a year I will be taking my qualifying exam. Then two examiners will come offshore to assess my work for a day and ask questions. For the time being, my main objective is to get a certificate I actually haven t decided yet what to do next. I m sure to get a good job with this certificate; the other options are to study full time or to take a few courses besides working. Did you intend to go for processing from the very beginning? No, I wasn t quite sure what to do in the beginning, but when I started concentrating on processing, I realized that this suited me well. I worked hard to improve my marks, and made it. When I got the job in ExxonMobil, I was really excited about what it would be like working offshore and I was worrying about landing on a boat in a helicopter. However, the ship is incredibly stable compared to what I had expected, and my offshore periods seem to pass very quickly. Even though I work 12 hour shifts, there is always work to be done. I work day and night shift alternatively. Trainee wages offshore are higher than onshore on night shifts we even get extra paid. Maren Fiskå a Balder apprentice Maren was employed on 1 September this year. Since she was not 18 yet at the time, she actually had to wait for a month at the Forus office until she was old enough to go offshore. I ve only been offshore once, and I am soon going out again. It was my first time, and it s been extremely exciting. I ve had a nice welcome, so I like it a lot even if I m the only girl working in operations. My skilful mentor, Johan Støle, has already let me try to perform some tasks. Working as a process operator is not so common among girls? We were only six girls in chemistry and processing when I attended second grade of secondary upper school. I didn t know exactly what I wanted to do when I started out, but I wanted my education to be grounded on a certificate 14 15

9 fremst fagbrevet, men allerede neste høst planlegger jeg å starte på ingeniør forkurs, samtidig som jeg går i lære, for å få studiekompetanse videre. Renate Borsheim lærling på Jotun A Renate er også 18 år og har også bakgrunn fra kjemi og prosess på Stavanger Offshore Tekniske skole. Nå er andre turen offshore unnagjort og det er bare skryt å høre om greie, inkluderende folk og en kjekk fadder, Kjell Daniel Prebensen. Jeg bestemte meg for å bli prosessoperatør allerede på ungdomsskolen. Jeg har en far som jobber offshore for Statoil, så jeg visste litt om hva jeg gikk til. Det er jo ikke så mange jenter som velger å ta kjemi og prosess, men det spilte ingen rolle for jeg trives godt med å jobbe med mannfolk de er lette og greie å forholde seg til. Jeg er veldig glad for å få jobbe offshore på Jotun dette var det jeg siktet mot. Jeg gjorde mitt beste på skolen, har hatt lite fravær og hadde en ekstrajobb mens jeg gikk på skolen, i tillegg til at jeg var håndballtrener for 14-åringer. Om jeg tar videreutdanning eller ei, har jeg ikke bestemt meg for, men fagbrevet, det skal jeg få! Jeg har hørt at du skal være offshore i jula det blir vel litt trist? Nei, jeg gleder meg, jeg. Heldigvis skal jeg ha dagvakt, og jeg har hørt at vi skal ha god mat, kjekk underholdning med både bingo og quiz, så det skal nok gå bra. Dessuten føler jeg allerede at jeg har kommet godt innpå folkene på Jotun A. Det kan imidlertid bli litt ensomt for mor, for også far skal jobbe offshore i jula. Men vi får håpe at storesøsteren min, som er lastebilsjåfør, er i nærområdet. Var det noe som var annerledes offshore enn det du hadde forestilt deg? Ja, jeg hadde aldri trodd at tida skulle gå så fort! Jeg visste heller ikke at vi går med radio på oss hele tiden, og så synes jeg at arbeidsoppgavene er utrolig kjekke jeg har til og med fått prøve meg litt alene. of apprenticeship, and I wanted to work with something oil-related. And it wasn t supposed to be a girl s subject. I definitely don t regret my choice! In addition, I have now been lucky enough to get an offshore apprenticeship. However, I m determined to get more education. My first objective is to get a certificate, but already next autumn I am planning to take an engineering pre-course while working as an apprentice, in order to get an admissions certificate for college or university. Renate Borsheim a Jotun A apprentice Renate (18) is also educated in chemistry and process at the Stavanger Offshore Technical School. She has now finished her second trip offshore, merely praising her helpmate Kjell Daniel Prebensen and other likeable people out there. I decided to become a processing operator already in lower secondary. My father works offshore for Statoil, so I knew a few things about what it s like. Indeed, there aren t many girls opting for chemistry and processing, but that doesn t matter, because I like working with the boys they are easy to relate to. I m so happy to work offshore on Jotun this is what I was aiming for. I did my best at school, was seldom absent and had a little job in my leisure, in addition to being a handball coach for 14-year-olds. I haven t decided whether to take further education, but I am determined to get a certificate! I ve heard that you are going to spend Christmas offshore I suppose that will be a bit sad? No, I m looking forward to it. Luckily, I m on day duty, and I ve heard we will be having good food and entertainment including bingo as well as a quiz, so I suppose I ll be well off. I am also already on good terms with the people onboard Jotun A. However, my mother is probably going to be a bit lonely, because my father is also working offshore this Christmas. But we can only hope that my sister, who is a lorry driver, will be in the region. Was anything offshore different to what you had imagined? Yes, I never thought time would pass so quickly! I didn t know that we would be carrying a radio all the time, and I also find the tasks unbelievably interesting I have even been permitted to work a bit on my own. Tekst Arvid 2009 året med de mange petroleumsjubileene Året 2009 har vært et skikkelig jubileumsår for oljeindustrien og ExxonMobil både i Norge og internasjonalt. Det første norske kommersielle oljefunnet ble gjort julen 1969 da Phillips fant Ekofisk-feltet. For 10 år siden startet vi produksjonen på Balder- og Jotun-feltene, mens Mobil startet produksjonen på det enorme Statfjord-feltet i Men den internasjonale oljeindustrien startet lenge før. Mange blir kanskje overrasket over å høre at den første oljebrønnen i verden ble boret for hele 150 år siden i Tyskland. Det skjedde faktisk noen måneder før den mye mer berømte Titusvillebrønnen i Pennsylvania, USA, som ble boret 27. august Funnet av det enorme Groningengassfeltet i Nederland for 50 år siden er nok det som har betydd mest for Europa. Det satte geologer på ideen om at liknende petroleumsbærende oljelag som man fant på land i Nederland, kanskje også fantes i Nordsjøen. Antakelsen ble bekreftet da briter og nordmenn startet oljeleting på britisk og norsk sokkel midt på 1960-tallet. Her kommer litt informasjon om de ovenfornevnte milepælene: Tilskuere betrakter gassfakkelen fra funn-brønnen Schlochteren på Groningen-feltet i Bilde: NAM. People watching the gas flare from the Schlocteren discovery well in the Groningen field in Picture: NAM a year of hefty celebrations 2009 has been a year of hefty celebrations for the oil industry and ExxonMobil both in Norway and on the international scene. The first Norwegian, commercial oil discovery was made Christmas 1969 when Phillips discovered the Ekofisk field. It is 10 years ago since we started production on the Balder and Jotun fields, while Mobil put the enormous Statfjord field into production in However, the international oil industry saw the light of day long before that. Many of you will perhaps be surprised to learn that the first oil well in the world was drilled all of 150 years ago in Germany. The event actually took place a few months before the much more famous Titusville well in Pennsylvania, USA, was drilled, on 27 August, What proved to be of paramount significance to Europe, however, was the discovery of the gigantic Groningen gas field in the Netherlands 50 years ago. Thanks to this find, geologists came up with the idea that the North Sea might yield 16 17

10 Foto: Deutsches Erdölmuseum Wietze Verdens første brønner boret av borerigger, fant man i Tyskland og USA for 150 år siden ved Celle i Niedersachsen (lengst venstre), og Titusville i Pennsylvania. Geologiprofessor Georg Hunäs (over) fant olje i stedet for brunkull i Tyskland. Statfjord C-plattformen under uttauing i I løpet av 30 års produksjon har Statfjord-feltet skapt verdier for 1200 milliarder kroner. The world s first wells drilled by oil rigs were found in Germany and the U.S.A. 150 years ago at Celle, Niedersachsen (far left), and Titusville, Pennsylvania. Geology professor Georg Hunäs (above) found oil and not brown coal as anticipated in Germany. The Statfjord C platform during towout in During 30 years of production the Statfjord field has created values at 1200 billion NOK or around 210 billion USD Oljefunnene ved Celle, Niedersachsen, og Titusville, Pennsylvania Geologiprofessor Georg Hunäs fikk våren 1859 i oppdrag av kongen av Hannover å lete etter brunkull i Wietze nær Celle (i dagens delstat Niedersachsen). Professor Hunäs var en grundig mann som gjennomførte en systematisk, geologisk kartlegging av området. Ved hjelp av en primitiv borerigg klarte han å bore et 30-meter dypt hull som traff på olje. Dette var trolig verdens aller første brønn boret ved hjelp av en borerigg. I forventning om et stort industrieventyr ble plassen der borefolkene bodde, døpt Ölheim (Oljeheim). Funnet ble imidlertid ingen gullgruve, og oljeproduksjonen var i de følgende 25 årene kun ca. et tonn pr. år. Noen fart i tysk oljeproduksjon ble det først i 1880-årene da et betydelig oljefunn ble gjort nord for Peine i Niedersachsen. Mange forbinder allikevel verdens første moderne boreoperasjon med oljefunnet som Colonel Edwin Drake gjorde i Titusville, Pennsylvania, i august Tusenvis av oljearbeidere strømmet etter hvert til dette stedet. En ny viktig industrigren var født i USA oljeindustrien der amerikanerne etter hvert kom til å spille en ledende rolle Gassfeltet Groningen oppdages i Nederland 22. juli, 1959, oppdaget selskapet NAM det enorme gassfeltet Groningen i Nederland. (NAM er en forkortelse for Nederlandse Aardolie Maatschappij et joint-ventureselskap dannet av Esso og Shell i 1947.) Før funnet hadde similar petroleum-bearing oil layers as the ones found onshore in the Netherlands. The assumption was confirmed when Britons and Norwegian started exploration for oil on the British and Norwegian shelves in the mid 1960s. Below you will find some more information on the above mentioned milestones: 1859 The oil discoveries at Celle, Niedersachsen, and Titusville, Pennsylvania In the spring of 1859, Professor of geology Georg Hunäs was commissioned by the King of Hannover to explore for brown coal in Wietze near Celle (today German federal state Niedersachsen). Professor Hunäs was a thorough man, so he carried out a systematic, geological mapping of the area. By means of a primitive drilling rig he managed to drill a 30-meter deep hole, which encountered oil. This is probably the very first well world-wide drilled by a drilling rig. Anticipating a major industrial adventure, the site where the drilling crews lived was named Ölheim (home of Oil.) However, the find did not turn into a gold mine, as oil production for the subsequent 15 years was only one tonne per year. German oil production did not gain momentum until the 1880s when a significant oil find was made north of Peine in Niedersachsen. In spite of this, many people associate the world s first modern drilling operation with the oil find that Colonel Edwin Drake made in Titusville, Pennsylvania, August After a short while thousands of oil workers flocked to this NAM boret nærmere 200 tørre letebrønner! Groningenfeltet, som dekker et areal på hele 900 km 2, er det største gassfeltet noensinne oppdaget i Vest-Europa. De opprinnelige reservene er anslått til ca milliarder m 3 gass. Siden produksjonen startet i 1963, har feltet gjort Nederland selvforsynt med gass, og det har også dekket store deler av Europas gassbehov. Kompressorer sørger for å holde trykket oppe i feltet, og det er forventet at Groningen vil produsere gass i minst 40 år framover Statfjord-feltet settes i drift Statfjord-feltet som ligger i det såkalte Tampen-området, ble oppdaget av Mobil i I 1979 startet produksjonen på Statfjord A-plattformen. Senere ble Statfjord A- og B-plattformene utbygd og satt i drift. Mobil stod for utbyggingen og driften de første årene, men i januar 1985 overtok Statoil operatøransvaret. Statfjord er Nordsjøens største oljefelt, og i tillegg til råolje produseres det en betydelig mengde naturgass. Feltet har vært en bærebjelke for oljenasjonen Norge gjennom 80- og 90-tallet, både økonomisk og teknologisk. I de siste årene er det gjennomført en betydelig videreutvikling av feltet kalt Statfjord senfase, noe som vil gi økt utvinning av reservene i feltet og forlenge feltets levetid. Verdi - skapingen fra Statfjord senfase er anslått til ca. 60 milliarder kr. Olje og gass fra feltene Snorre, Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna blir behandlet og skipet ut fra Statfjord-installasjonene. site. A new branch of industry had been born in the U.S. the oil industry where the Americans would play the leading role The discovery of Groningen gas field in the Netherlands On 22 July 1959 company NAM identified the enormous gas field Groningen in the Netherlands. (NAM is an abbreviation of Nederlandse Aardolie Maatschappij a joint venture company formed by Esso and Shell in 1947.) Prior to the discovery, NAM had drilled close to 200 dry exploration wells! The Groningen field, which covers and area of 900 km 2, is the largest gas field ever to be found in Western Europe, with original reserves estimated at approx. 2,800 billion m 3 gas. Since production came on-stream in 1963, the field has made the Netherlands self-sufficient with gas, and it has also supplied major parts of Europe s gas demand. Compressors ensure that the pressure in the field is maintained. It is expected that Groningen will continue to produce gas at least 40 years into the future The Statfjord field is put into operation The Statfjord field, located in the so-called Tampen area, was discovered by Mobil in In 1979, production from the Statfjord A platform was initiated. Later on, the Statfjord B and C platforms were built and put into operation. Mobil stood for the development and operation the first years, but in January 1985 Statoil took over the 18 19

11 Lukas, Kristin og/and Synne. Jotun A-produksjonsskipet og Jotun B-brønnhodeplattformen. The Jotun A FPSO and the Jotun B wellhead platform Balder- og Jotun-feltene starter produksjonen 1999 ble et viktig år for ExxonMobil i Norge da produksjonen startet både på Balder- og Jotun-feltene. Balder-feltet er utbygd med et produksjons- og lagringsskip og undervanns produk sjonssystemer. Oljen prosesseres og lagres på skipet på Jotun-feltet, som produserer olje, har to installasjoner et produksjonsskip (Jotun A), og en brønnhodeplattform (Jotun B). Jotun er integrert med Balder, og prosesserer i tillegg gass fra Balder og olje fra jurareservoaret i Ringhorne-feltet. Oljen fra både Balder og Jotun lastes via lastebøyer til skytteltankere. Den prosesserte gassen går via Statpipe-rørledningen til Kårstø. Ringhorne-feltet, som ligger ca. 9 km nord for Balder-skipet, startet produksjonen i Utbyggingen består av en plattform med vanninjeksjons- og prosesseringsanlegg. Dette feltet er også integrert med de to nabofeltene, og produksjonen går til Balder- og Jotun-installasjonene for ferdig prosessering, lagring og lossing. For å finne eventuelle tilleggsreserver på Utsira-høyden, har selskapet kjørt et stort 4-D seismisk program ved Balder og Ringhorne sommeren/høsten Det planlegges et boreprogram på Ringhorne-feltet som vil ha oppstart høsten 2010, samt et program på Balder med planlagt borestart på Balder i 4. kvartal 2011, gitt at rigg er tilgjengelig. Milepælene ovenfor vitner om en olje- og gassindustri som har sett en kontinuerlig utvikling fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Framtidsprognoser ikke minst vår egen Energy Outlook viser at hydrokarboner vil være verdens viktigste energikilde også de nærmeste tiårene. Utviklingen av ny teknologi vil bidra til at vi vil få mer olje og gass opp fra både eksisterende og nye felt, og til at denne energien blir mer effektivt utnyttet. operatorship. Statfjord is the largest North Sea oil field, producing significant volumes of natural gas in addition to crude oil. The field represents the bedrock of Norway as an oil nation throughout the 80s and 90s, both in technological and economic terms. In recent years a substantial development of the field has been carried out, called Statfjord Late Life, which will provide enhanced recovery of field reserves and prolong the field s operating lifetime. The value added generated by Statfjord Late Life is estimated at approx. 60 billion NOK. Oil and gas from fields Snorre, Statfjord Øst, Statfjord Nord and Sygna are processed and shipped from the Statfjord installations The Balder and Jotun fields come on-stream 1999 was a memorable year for ExxonMobil in Norway, as it saw the start of production from the Balder and Jotun fields. The Balder field is developed by a production and storage ship, and subsea production systems. The oil is processed and stored on the ship. The Jotun field, an oil producing field, has two installations a production ship (Jotun A), and a wellhead platform (Jotun B). Jotun is integrated with Balder, and also processes gas from Balder and oil from the Jurassic reservoir in the Ringhorne field. The oil from both Balder and Jotun is offloaded via loading buoys and on to shuttle tankers. The processed gas is routed via the Statpipe pipeline to Kårstø. The Ringhorne field, located around 9 km north of the Balder vessel, started production in The development consists of a platform with a water injection and processing facility. This field is also integrated with the two neighboring fields, with production being routed back to Balder and Jotun installations for processing, storage and offloading. With the aim of identifying any additional reserves on the Utsira Height the company has run an extensive 4-D seismic program on Balder and Ringhorne in the summer/fall of A drilling program on the Ringhorne field is being planned, with start-up in the fall of A new drilling program is also planned on Balder, and startup is scheduled in the 4th quarter of 2011, assuming that a rig is available. The milestones above give witness to an oil and gas industry that has been in continuous evolution since its beginnings in the mid 19th century and until today. Future projections not least our own Energy Outlook show that hydrocarbons will be the world s prime energy source also in the years to come. The development of new technology will make it possible to extract more oil and gas from existing and new fields in the future, and furthermore, to a more efficient use of this energy source. Tekst Kirsten Kristin Mala styrer store summer som leder av Essos butikkavdeling Jeg har fått mange spennende muligheter innenfor ExxonMobil-systemet i løpet av de 13 årene jeg har vært ansatt, sier Kristin. Hun ble ansatt i reklameavdelingen som relativt nyutdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen etter et kort 7-måneders jobbopphold i Norges Eksportråd. Siden den gang har det blitt jobbing i Italia, Belgia og USA samt i Norge, i ulike jobber med det til felles at de alle hører inn under det som kalles "marketing". Ung i Italia Du startet altså i det som den gang het reklameavdelingen hvor gikk turen videre? Ja, jeg jobbet to år i reklameavdelingen og så fikk jeg muligheten til å dra til Italia med det som kalles EEGIP (European Early Graduate Interchange Program) som er selskapets studie-/utvekslingsprogam. Dette var før fusjonen mellom Exxon og Mobil, og den organisasjonen jeg kom til, var veldig Italia-spesifikk. Jeg jobbet med priser og marginer i smøreoljeavdelingen sammen med stort sett eldre menn så jeg trakk nok ned gjennomsnittsalderen ganske mye med mine 28 år. Den store utfordringen i jobben var at alt jeg foreslo hadde vært prøvd tidligere og mislyktes, sa de så tålmodighet og kulturforskjeller lærte jeg virkelig jeg noe om! Jeg tror faktisk at man måtte være italiener for helt å skjønne hvordan organisasjonen fungerte og på sett og vis kunne "manage across chaos". Nordmenn er nok mer vant til strukturer og prosesser. Kunne du italiensk da du reiste ned? Ja, jeg kunne litt muntlig italiensk, men skriftlig var det verre med. Jeg hadde vært på utveksling i Italia under utdanningen og jobbet tre måneder i en italiensk bank rett etter at jeg var ferdig utdannet, så litt bakgrunn hadde jeg. Men heldigvis hadde vi en flink assistent som var behjelpelig Kristin Mala controls large sums of money as head of Esso s Convenience Retail I have had many exciting opportunities during my 13 years within the ExxonMobil system, Kristin says. She was hired with the advertising department as a newly qualified Master in business and economics, followed by a 7-month stint working for the Export Council of Norway. Since that time she has held various assignments in Italy, Belgium, the USA, and Norway. A common denominator of these jobs is that they all belong to what we call "marketing". Young in Italy So you started out in what was then called the advertising department where did you go from there? Yes, I worked for two years in the advertising department. Then I got the opportunity to go to Italy to attend a program called EEGIP (European Early Graduate Interchange Program). This was before the merger between Exxon and Mobil, and the organization I came to, was very Italian specific, to put it like that. I worked on prices and margins in the lube oil department. My colleagues were largely elderly men, so with my 28 years, I guess I managed to bring down the average age of the department. The greatest challenge in my job was that everything I proposed had been tried earlier and failed they said so I really learned something about patience and cultural differences! Actually, I believe you would have needed to be an Italian to fully understand how the organization was working, and in a manner of speaking, being able to manage across chaos. I guess Norwegians are more used to structures and processes

12 jobben MIN når jeg skulle sende ut noe på mail (profs). Uansett, det var et spennende 18-måneders jobbopphold, selv om jeg strevde med å forstå hvordan italienerne den gangen kunne ha en så lønnsom operasjon. Brussel-jobb ga god oversikt Neste stopp var Norge igjen? Ja, men kun i fire måneder før det ble avsted til en spennende jobb i Brussel i Retail Operations. Dette var på det tidspunktet Fuels Marketing bygget opp et europeisk hovedkontor i Brussel, og jeg fikk jobbe sammen med mange andre unge fra ulike deler av Europa, samt eldre, erfarne ledere. I denne jobben fikk jeg virkelig et godt nettverk, mange "up and coming"-ansatte som jeg har kunnet ta kontakt med og som jeg senere har møtt i mange ulike sammenhenger. Etter dette oppholdet fikk jeg også et veldig bra innblikk i organisasjonsstrukturen i selskapet, og man får også sett Norge "litt utenfra". Småbarnsmor i Fairfax Men så var det Esso Norge i en periode? Ja, da gikk jeg til jobben som prosjektleder for det som het "Oslofjord Fokus Market", som var utrulling av On the Run-konseptet i Norge. Jeg var i den jobben i 1 1/2 år før jeg gikk ut i svangerskapspermisjon. Deretter gikk jeg til Esso Energi, FI, som markedssjef i syv måneder, før det kom opp et uventet tilbud om å reise til Fairfax og jobbe i Global Planning innenfor Fuels Marketing. Planen var i grunnen å være i Norge en stund, men dette var ikke et tilbud som kunne settes "på vent". Så etter familieråd ble koffertene pakket og både jeg, mannen min og datteren vår på 18 måneder dro avsted. Det har vi aldri angret på! Jeg er stolt over å ha jobbet i "Corporate America" stolt over at jeg turde ta sjansen da den kom, og vist at det går an, selv med et lite barn. Synes du at du fikk mye mindre tid med familien i USA enn du ville ha fått dersom du hadde vært hjemme i Norge? Nei, faktisk ikke. Vi fikk utrolig mye kjernetid sammen kanskje mer enn i Norge i og med at det bare var oss tre. Klart vi hadde besøk, men det var i begrensede, intensive I have the responsibility for purchasing contracts supplying the around 300 stations with commodities worth over 2 billion NOK Could you speak any Italian when you went down there? Yes, I had some knowledge of spoken Italian, but my skills in the written language were nothing to boast about. I had been in Italy as an exchange program during my studies and had worked three months in an Italian bank right after my graduation, so I did have some background. Fortunately we had an able assistant who helped me whenever I had to send out something by mail (profs). Anyway, it was a stimulating 18-month job assignment, even if I strove to understand back then how the Italians managed to run such a profitable operation. Brussels job provided a good overview And your next stop was Norway? Yes, but only for four months before I headed for an exciting job with Retail Operations in Brussels. It was at the time when Fuels Marketing was building up a European main office in Brussels, and I got to work together with many other young people from various parts of Europe, and older, more experienced leaders. This job provided me with a really good network, many up and coming employees who I have been able to contact later and who I have met in various contexts. The stay also gave me a good insight into the company s organizational structure, and you get to see Norway "from outside" a bit. Mother of small children in Fairfax But after that it was Esso Norge for a period? Yes, I then went to the job as project manager for what was called "Oslofjord Fokus Market", which was the rollout of the On the Run concept in Norway. I stayed in that job for 1 ½ years before I took maternity leave. After that I worked for Esso Energi, FI, as marketing manager for seven months, before I received an unexpected offer to go to Fairfax to work for Global Planning within Fuels Marketing. Basically, the plans had been to stay on in Norway for a while, but this was simply an offer one could not "put on hold". So after a family consultation, the bags were packed, and off we went, my husband, our 18-month daughter, and I. That is something we have never regretted! I m proud of having worked for Corporate America proud of having been brave enough "Ut på tur, aldri sur" med mamma Berit, Synne på 7 år, ektemann Thomas og Kristin med Lukas, 3 år, sovende i bæremeisen. Mountain hiking with mum Berit, Synne 7 years, husband Thomas and Kristin with Lukas 3 years sleeping in the back frame. perioder. I barnehagen var det to timer obligatorisk soving på dagtid det betød senere leggetid og mer familietid sammen på kveldene. Mannen min hadde ikke jobb da vi dro, og hadde vetorett i denne situasjonen, men heldigvis ordnet det seg med jobb i den norske ambassaden, så der hadde vi flaks. Ansvar for store innkjøpskontrakter til stasjonene Etter disse to årene var det igjen Esso Norge? Ja, først var det svangerskapspermisjon da det andre barnet vårt ble født, Lukas, som nå er 3 år. Deretter gikk jeg inn i min nåværende jobb som leder av butikkavdelingen. I denne jobben har jeg ansvar for innkjøpsavtalene som forsyner ca. 300 stasjoner med varer for over 2 milliarder kroner i året det vil si alt bortsett fra drivstoff totalt ca forskjellige varelinjer. Og vi tjener penger innenfor dette segmentet, selv om det ikke hører inn under selskapets kjernevirksomhet. Det som er litt spesielt med dette to take the chance when it presented itself, and for having shown it is possible even if you have a small kid. Do you think you got to spend less time with your family than what you would have if you had stayed in Norway? No, actually not. We had a lot of core time together, maybe more than we would in Norway since there were only the three of us. We had visitors coming over, but that was for limited, intensive periods. In kindergarten there were two hours of obligatory napping during the daytime this meant later bedtime and more time together in the evenings. My husband did not have a job when we left. He had a veto in the situation, but luckily enough, he found a job with the Norwegian embassy, so things turned out all right for us. MY JOB 22 23

13 Esso-stasjonen Bredsand Veiservice, Rygge markedet i Norge sammenliknet med andre land, er at fast food utgjør en stor del av omsetningen. I andre land utgjør det vi kaller "top-up shopping" den største delen av om setningen det vil si varer som melk og brød som man har glemt å kjøpe i butikken. For å møte etterspørselen holder vi nå på å utvikle et nytt fast food-konsept slik at vi fornyer mattilbudet på stasjonene. Så dette er en spennende jobb? Ja, det er en utfordrende jobb og lærekurven har vært bratt. Jeg har forstått at butikkfaget så absolutt er et eget fag, men heldigvis har jeg ti flinke medarbeidere som rapporterer til meg. Stasjonskjeden til Esso er organisert litt annerledes enn hos de andre oljeselskapene, i og med at vi eier 107 stasjoner gjennom Tiger-kjeden i tillegg til de forhandlerdrevne stasjonene. Det igjen betyr at vi kan påvirke mye og så har jeg i tillegg lært viktigheten av god lagerstyring, for gjennom det kan man tjene mye penger. Ellers forteller Kristin at hun opprinnelig kommer fra Ålesund, bor i Oslo og har kontor på Skøyen. Som småbarnsmødre flest er tiden den største utfordringen, men med full fleksibilitet i jobben synes hun tross alt hun er heldig og at det går greit. Men mye hobbyer blir det imidlertid ikke tid til. Det er "ut på tur, aldri sur" med mann og barn i helgene, og klarer hun å få til trening en gang i uka ja, da går det meste bra. Responsible for major purchasing contracts for the stations And after these two years it was back to Esso Norge again? Yes, but first I had a maternity leave again, when our second child, Lukas was born. He is now 3. After that I assumed my present position as manager of Convenience Retail. In this job I have the responsibility for purchasing contracts supplying the around 300 stations with commodities worth over 2 billion NOK a year that is, everything except fuel totally around 1600 different lines. We are making money within this segment also, even though it does not belong to the company s core business. What is special about this market in Norway compared with other countries is that fast food represents a large part of sales. In other countries, it is what we call "top-up shopping" that represents the largest part i.e. staples like milk and bread one has forgot to pick up at the grocer. To meet demand, and to expand our range of food at the stations, we are now developing a new fast food concept. So yours is an exciting job? Yes, it s very challenging and the learning curve has been steep. I have come to realize that the retail trade definitely is a discipline in itself, but luckily enough I have very able collaborators reporting to me. Esso s chain of stations is organized a bit differently than those of other oil companies, since we own 107 stations through the Tiger chain, next to the stations operated by distributors. This again means that we have a lot of influence and I ve also learnt the importance of a good inventory control, you can earn a lot of money that way. Tekst Arvid Norsk Petroleumsinstitutts HMS-pris for 2009 Det er veldig moro å vinne en slik pris! Det viser at HMS-innsatsen vår settes pris på, sier daglig leder ved Bredsand Veiservice, Marita Fjeld Høili. Hun forteller at de ansatte på stasjonen er minst like gira som hun selv, og at arbeidsmiljøet på Bredsand er helt suverent. Foruten gode sosiale tiltak og et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, utmerker bensinstasjonen fra Bredsand seg ved sin orden og ryddighet. Et godt opplæringssystem med god kursoppfølging og spesialkurs, samt et generelt høyt kunnskapsnivå omkring HMS, medvirket også sterkt til at stasjonen gikk seirende ut av konkurransen. Ved ansettelsen får de ansatte generell opplæring innen HMS, og spesielt innen risikovurdering, ransforebygging, brannvern og mathåndtering. De ansatte er klar over hva HMS-datablader er, hvilken fareklasse kjemikaliene har og hvilket verneutstyr som skal brukes og utstyret blir brukt når det skal. Revisjonsgruppen som vurderte stasjonene, la også stor vekt på stasjonens aktive bruk av selskapets atferdsbaserte sikkerhetssystem. Heltidsansatt og verneombud ved stasjonen, May Britt Kaxrud, er også svært godt fornøyd med utmerkelsen og mener at den er vel fortjent. Bilde av Bredsand Veiservice. Det er tredje året på rad at en Esso-stasjon vinner Norsk Petroleumsinstitutts HMS-pris. The Esso station Bredsand Veiservice in Rygge winner of the Norwegian Petroleum Institute s SHE prize for 2009 It is fun to win such a prize! It proves that our SHE efforts are appreciated, says head of Bredsand Veiservice, Marita Fjeld Høili. She says that her employees at the station are all at least as dedicated as herself, and that the working environment at Bredsand is quite superb. In addition to good social measures and a good working environment among the employees, the gasoline station at Bredsand stands out due to its tidiness. A good training program with many follow-up courses and special courses, as well as generally a very high standard of knowledge regarding SHE issues, contributed strongly to the station emerging winner of the competition. When the employees are hired, they get general SHE training, particularly within Kristin tells us that she comes from Ålesund originally, but that she lives in Oslo and has an office at Skøyen. Like most mothers of small children, finding time for everything is the greatest challenge. However, with full flexibility at work, she considers herself lucky and says things are working out fine. There is no time for hobbies, however. Weekends are spent on outdoor activities with her husband and children, but if she manages to get one workout a week then most things go well. Picture of Bredsand Veiservice. It is the third year in a row that an Esso station wins the Norwegian Petroleum Institute s SHE prize. Kristin, helt til venstre, sammen med resten av gruppen sin. Kristin, to the far left, together with the rest of her group. 24 Desember 2009

14 Sikkerhet lønner seg Bredsand har også vunnet platina-diplom under butikkens uke. Fra venstre: May Britt Kaxrud, Reidun Eikrehagen, distriktssjef Geir Parkes Aas, daglig leder ved Bredsand Veiservice, Marita Fjeld Høili, cluster manager i Be-Ne-Lux landene og Norge, Fabio Radelli, og Operations Manager CORS Norway, Per Arne Lyngås. Bredsand has also won a platinum diploma during the shop week. From left: May Britt Kaxrud, Reidun Eikrehagen, District Manager Geir Parkes Aas, Head at Bredsand Veiservice, Marita Fjeld Høili, Be-Ne-Lux and Norway Custer Manager, Fabio Radelli, and Operations Manager CORS Norway, Per Arne Lyngås. Alle på stasjonen jobber som et team. Vi har to hovedmål at ingen skal bli skadet, og å være den beste Essostasjonen i Norge. Vi har meget fornøyde kunder og får daglig skryt for rene toaletter og en ren stasjon. Samholdet mellom oss ansatte, og mellom ansatte og leder, er utrolig godt. Her gleder vi oss til å gå på jobb hver dag, sier May Britt. Daglig leder er helt enig med sin verneleder, og hun sier avslutningsvis: risk assessment, prevention of robberies, fire protection and food handling. The employees all know what material data sheets are, which hazard class the chemicals belong to, and which safety equipment is to be used and the equipment is being used when necessary. The revision group assessing all the stations, also emphasized the active use of the station s behavioral based safety system. Full time employee and safety delegate at the station, May Britt Kaxrud, is also very satisfied with the recognition which she thinks is well deserved. Everyone at the station works as a team. We have two main goals: that nobody gets hurt, and to be the best Esso station in Norway. We have very satisfied customers and we are daily commended for i.a. having clean toilets and a clean station. The unity among us employees, and among employees and our leader, is incredibly good. We all look forward to going to work each day, says May Britt. Tekst Kirsten Etter å ha hatt skuffende sikkerhetsresultater i august og september, ble hele oppstrømsorganisasjonen utfordret av ledelsen til å jobbe sikkert både til vanns og på land. Og klarte vi det? Ja, det var ikke en eneste rapporterbar hendelse i oktober noe som ble belønnet med muligheten for å gi kroner til et veldedig formål i Norge og pund til ett i Storbritannia. I Norge falt valget på barneavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, og den 18. november dro Kristin Kragseth, Tor-Runar Søreide og Fredrik Sønstabø for å overrekke sjekk, blomster, marsipankake og kakemenn. Gaven fra ExxonMobil vil bli brukt til aktiviteter til glede for barna, leker og annet utstyr til dem, samt utstyr som kan gjøre livet litt lettere for de foresatte og de som jobber på avdelingen. Flotte, fargerike tegninger pryder barneavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus, men det er ingen tvil om hvor vi befinner oss! Great, colorful drawings decorate the Children ward at the Stavanger University Hospital, but there is no doubt where we are! Safety pays After having had disappointing safety results in August and September the whole upstream organization was challenged by management to work safely both offshore and onshore. And did we achieve that? Yes, there was not one single reportable incident in October and this was rewarded with the possibility to give 75,000 NOK to a charity organization in Norway and 8,000 pounds to one in Great Britain. In Norway the Children ward at the Stavanger University Hospital was chosen, and on the 18th of November Kristin Kragseth, Tor-Runar Søreide and Fredrik Sønstabø went to present the check, flowers and cakes. The gift from ExxonMobil will be used for activities for the children to easen/shorten their days and treatment, toys and equipment that will support and make the caring activities for the children more effective. Personlig vil jeg si at når jeg har gode folk over meg, dvs. ledelsen i Esso, og gode folk under meg, de ansatte, har jeg gode dager på jobb. Viktigst av alt er at alle ansatte bryr seg og gjør en kjempegod jobb på alle områder. Jeg er ikke i tvil om at dette er hovedårsaken til at vi har vunnet denne HMS-prisen. May Britt s boss fully agrees with her, concluding: Personally, I will say that when I have good people to report to, that is Esso management, as well as good people working for me, I have good days at work. Most important of all is the fact that everyone cares, doing a great job in all areas. I am in no doubt that this is the main reason why we won this prize

15 Adriatic LNGterminal innviet Sjekken på kroner ble overrakt glade mottakere på Stavanger Universitetssjukehuset 18. november. The check of 75,000 NOK was awarded to delighted receivers at the Stavanger University Hospital on 18 November. Vi ble vist rundt på barneavdelingen og fikk møte både små og store som gjorde et sterkt inntrykk på alle oss tre som var med, sier Kristin Kragseth. Samtidig er det fantastisk å se hvordan barn kan smile, være blide og hoppe rundt selv om de kanskje er midt i tøffe behandlinger. De ansatte på barneavdelingen ble også informert om oktober-sikkerhetsutfordringen og hvordan pengene er samlet inn. Jobben framover er å fortsette å arbeide slik at "Nobody gets hurt". Å jobbe sikkert er det viktigste i alt vi gjør. Ingen jobb er godt utført om den ikke er utført sikkert. Vi i ExxonMobil tror at skader kan forhindres. Vi har igjen vist at vi kan jobbe i lange perioder uten noen skader. La oss vise det i dag også, og i morgen, og neste uke, neste måned... Ha som mål at hver dag skal være en riktig god og sikker dag! We had a guided tour of the children ward and had the chance to meet both the kids and their care persons. This made a strong impression on all three of us, says Kristin Kragseth. At the same time it is fantastic to see how children can smile, be joyful and jump around even if they may be in the middle of tough treatments. The employees at the children ward were also informed about the October safety challenge and how the money was raised. The job ahead is to continue working so that "Nobody gets hurt". To work safely is the most important of all we do. No job is well done if it isn't done in a safe way. We in ExxonMobil believe that injuries can be prevented. We have once again proved that we can work for long periods without any injuries. Let's prove this today, tomorrow and next week, next month... Let your goal be that every day should be a very good and safe day! Tekst European Editorial Team Venezia (Italia), 19. oktober Emiren av Qatar i nærvær av den italienske statsminister har innviet Adriatic LNG regassifiserings-terminal, som skal levere 10 prosent av Italias gassbehov. Innvielsen av terminalen fant sted i vakre omgivelser ved La Fenice teater i Venezia, kvelden den 19. oktober, og ble overværet av Hans Kongelige Høyhet Emiren av Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani og den italienske statsministeren Silvio Berlusconi. Seremonien samlet 300 deltakere og ble gjenstand for betydelig omtale i mediene. Grunnen til den store mediainteressen er at terminalen, som ligger utenfor Porto Levante i den nordre del av Adriaterhavet, omkring 15 km utenfor Venezia, er verdens aller første betongkonstruksjon til havs for lossing, lagring og omdanning (regassifisering) av kondensert naturgass (LNG) til gass. Terminalen er konstruert og bygget, og vil bli drevet av, Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG), et samarbeidsprosjekt (joint venture) mellom Qatar Terminal Limited (45 prosent), ExxonMobil Italiana Gas (45 prosent) og Edison (10 prosent). Qatar Terminal Limited er et 100 prosent eid datterselskap av Qatar Petroleum. The Adriatic LNG Terminal inauguration Venice (Italy), October 19th The Amir of Qatar in the presence of the Italian Prime Minister inaugurated the Adriatic LNG regasification terminal which will deliver 10 per cent of Italy s gas requirements. In the beautiful setting of the La Fenice Theatre in Venice, in the evening of October 19th took place the inauguration of the Adriatic LNG Terminal, in the presence of His Highness The Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani and the President of the Council of Ministers of the Italian Republic, Silvio Berlusconi. The ceremony, in the presence of 300 attendees, has had a high media impact because the Adriatic LNG Terminal, located offshore of Porto Levante, in the Northern Adriatic Sea, about 15 kilometers off the Veneto coastline, is the first offshore Gravity Based Structure in the world for unloading, storage and regasification of Liquefied Natural Gas (LNG). The terminal has been designed, built and is operated by Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG), the joint venture between Qatar Terminal Limited (45 per cent), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cent) and Edison (10 per cent). Qatar Terminal Limited is a 100 per cent owned subsidiary of Qatar Petroleum. This state-of-the-art energy facility has been designed around a large concrete structure, which houses two LNG tanks, and includes a regasification Dansere, sangere, akrobater, italienske musikere og kunstnere fra Qatar hadde en flott oppvisning på La Fenice Theatre i Venezia. A team of dancers, singers, acrobats, Italian musicians and artists from Qatar put up a magnificent show at the La Fenice Theatre in Venice

16 Det topp moderne energianlegget er konstruert rundt en svær betongstruktur, som rommer to LNG-tanker og som omfatter et regassifiseringsanlegg og fasiliteter for fortøyning og lasting av LNG-skip. Det gigantiske North Field-feltet utenfor kysten av Qatar skal levere det meste av gassen til LNG-terminalen. Feltet er verdens største felt med ikkeassosiert gass, og har utvinnbare reserver anslått til rundt millarder kubikkmeter. Adriatic LNG Terminal bidrar til å øke Italias kapasitet for import av LNG og bedrer landets energimangfold. Anlegget har kapasitet til å levere opp til 8 millarder kubikkmeter per år til det nasjonale gassnettet, hvilket utgjør ca. 10 prosent av landets forbruk av naturgass. Edison vil utnytte åtti prosent av kapasiteten over en periode på 25 år, for å omdanne LNG-importert fra Qatars North Field som del av en leveringsavtale med Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited II (RasGas II). De gjenværende 20 prosent av kapasiteten er gjenstand for tildeling til tredjepart, hvorav 12 prosent allerede er tildelt, i henhold til prosedyrene definert av det italienske departementet for økonomisk utvikling og reguleringsorganet for elektrisitet og gass. H.E. Abdulla Bin Hamad Al-Attiyah, visestatsminister og minister for energi og industri i Qatar og styreformann og administrerende direktør i Qatar Petroleum, sa følgende i sin tale ved innvielsen: Vi er stolte over å kunne feire nok en milepæl under lederskapet til Hans Kongelige Høyhet, Emiren av Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, som har formulert strategien for å oppnå optimal utnyttelse av vårt lands naturressurser. Innvielsen av Adriatic LNG Terminal markerer et enestående resultat på en reise som startet i 2001, da avtalen om salg av LNG fra Qatar til Italia ble først inngått. Andy Swiger, Exxon Mobil Corporation Senior Vice President, uttalte ved samme anledning: Adriatic LNG Terminal er et unikt prosjekt i enhver målestokk. Terminalen representerer det aller fremste når det gjelder teknologisk nyvinning og ingeniørkunst og står som et bevis på langsiktige visjoner. Den er et imponerende eksempel på gevinstene som kan oppnås ved internasjonalt samarbeid. Takket være ekspertisen til aksjonærene og de mange tjenesteleverandørene rundt omkring i verden, har vi i Adriaterhavet fått verdens første LNG regassifiseringsterminal bygd i betong. Denne vil bidra til at Italia nå får en mer diversifisert energiforsyning. plant and facilities for mooring and unloading LNG vessels. Most of the gas destined for the Adriatic LNG Terminal will come from the giant North Field off the coast of Qatar, the largest non-associated natural gas field in the world, with estimated recoverable reserves in the range of 25,000 billion cubic meters (900 trillion cubic feet). The Adriatic LNG Terminal adds to Italy s LNG import capacity and energy diversity, with the ability to deliver into the national gas grid up to 8 billion cubic meters per year (775 million cubic feet of natural gas per day), approximately 10 per cent of the country s natural gas consumption. Eighty per cent of its capacity will be utilized by Edison for a period of 25 years, to regasify LNG imported from Qatar s North Field, as part of the supply agreement with Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited II (RasGas II). The remaining 20 per cent is open for third party allocation, out of which 12 per cent has already been allocated according to the procedures defined by the Italian Ministry of Economic Development and the Regulatory Authority for Electricity and Gas. We are proud to celebrate another milestone achieved under the wise leadership and directives of His Highness, the Emir of the state of Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al- Thani who set the strategy to achieve optimal utilization of our country s natural resources. This inauguration of the Adriatic LNG Terminal marks a major achievement in a journey which we began in 2001 when the sale of LNG from Qatar to Italy was first agreed, said H.E. Abdulla Bin Hamad Al-Attiyah, Deputy Premier and Minister of Energy & Industry of the State of Qatar and Chairman of the Board of Directors and Managing Director of Qatar Petroleum. Besides, Andy Swiger, Exxon Mobil Corporation Senior Vice President, said: By any measure, the Adriatic LNG Terminal is an extraordinary project. It is on the cutting-edge of technological innovation, engineering ingenuity and long-range vision. It is an impressive example of the benefits of international collaboration. Through the expertise of its shareholders and many service providers around the world, the Adriatic has the world s first offshore concrete gravity based LNG regasification terminal that will bring diversity of supply to Italy. Tekst Arvid Betydelig norsk deltakelse i Adriatic LNG-prosjektet I 2006 hadde XOM en reportasje som viste at Adriatic LNG-prosjektet har betydelig norsk innhold, både via Aker Solutions og ExxonMobil. Aker Solutions har stått for mye av prosjektering og ledet byggearbeidene av terminalen som er basert på GBS (Gravity Base Structure) i betong, dvs. etter mønster av plattformene som ExxonMobil tidligere bygget ut i Nordsjøen og Canada. ExxonMobil-personell fra Norge har bidratt vesentlig med ekspertise innen prosjektledelse for joint venture-selskapet. Et ExxonMobil GBS Engineering Team i Oslo, ledet av Chuck Miller, fulgte opp prosjekteringen, og under byggearbeidene i Spania var Sølve Waalen Engineering Lead. I dag tilhører flesteparten av ExxonMobil-personellet Startup-teamet. Teamet begynte i Spania allerede i tidsrommet mars august Med i dette oppstart-teamet er David Grimastad (Start-up Lead), Jostein Andreassen, Substantial Norwegian participation in Adriatic LNG-project XOM reported in 2006 that the Adriatic LNG project has substantial Norwegian elements, represented by Aker Solutions and ExxonMobil. Aker Solutions has stood for large parts of the engineering work, and has been in charge of the construction of the terminal, which is based on a concrete GBS (Gravity Base Structure), i.e. the same pattern as ExxonMobil s previous developments in the North Sea and Canada. ExxonMobil personnel from Norway have made a significant contribution to the project, providing expertise within project management for the joint venture company. An ExxonMobil GBS Engineering Team in Oslo led by Chuck Miller monitored the engineering, and Sølve Waalen was Engineering Lead for the building operations in Spain. Today the majority of ExxonMobil personnel belong to the Start-up team. The team began its work in Spain already in March August Members of this start-up team are David Grimastad (Start-up Lead), Jostein Andreassen, Lars Lynghaug, Kjell Amdal, Svein Nappen, Gunnar Senland and Roald Sundstrom. Next to these there are two Norwegian platform managers, Oddvar Berge and Frode Gundersen, and Trond M Thomassen who is Facilities Lead I teknisk. Den første LNG-lasten ankommer terminalen. The first LNG cargo arrives at the terminal

17 Lars Lynghaug, Kjell Amdal, Svein Nappen, Gunnar Senland og Roald Sundstrom. I tillegg er det to norske plattformsjefer, Oddvar Berge og Frode Gundersen, samt Trond M. Thomassen som er Facilities Lead I teknisk. Oddvar forteller her litt om sine oppgaver: Vi som er plattformsjefer, har det overordnede ansvaret for alle aktiviteter om bord. Vi skal sørge for at oppgavene utføres i henhold til våre SHE-målsettinger, og at aktivitetene blir koordinert og fulgt opp på en sikker, god og effektiv måte. Oppgavene er nøyaktig de samme som for en plattformsjef på norsk eller britisk sokkel. Oddvar forteller at han kom inn i prosjektet 1. juli 2008 et par måneder før uttauing av terminalen fra Algeciras i Spania. Han er i Italia på en 3-års kontrakt, og vil derfor bli med videre inn i driftsfasen noen år. Det har vært interessant og lærerikt å få jobbe i dette prosjektet, men det har også vært krevende. Ny teknologi er tatt i bruk, og i noen grad er engineering design blitt utført parallelt med konstruksjon av deler av anlegget. I tillegg har værforholdene erfaringsmessig vært mye tøffere enn det som var basis for en pålitelig forsyningstjeneste (med bàt) til og fra feltet. Denne type offshore-aktivitet er også nytt i dette området, slik at infrastruktur og tjenester/ service mot offshore er blitt utviklet og etablert i løpet av året vi har ferdigstilt terminalen. Italienske myndigheters miljøkrav er også strengere enn hva vi forventet, så oppfølgingsarbeidene har vært veldig krevende. Oddvar gives us here a glimpse into his work duties: As platforms managers we have the responsibility for all activities going on onboard. We are to make sure that all tasks are carried out in line with our SHE objectives, and that activities are coordinated and followed up in a safe, adequate and efficient manner. Our work duties are exactly the same as those of platform managers working in the British or Norwegian offshore sector. Oddvar tells us he joined the project 1 July 2008 a couple of months before the terminal was towed out from Algeciras, Spain. He is in Italy on a 3-year contract, which means he will stay on as part of the operating team for a few years. Taking part in this project has been an interesting and instructive experience, and demanding as well. The project uses a considerable amount of new technology, and to some degree engineering design had to be carried out in parallel to construction work. What is more, the weather conditions proved to be much tougher than assumed originally, making it a challenge to maintain a reliable supply service (by ship) to and from the field. Besides, this type of offshore activity is new to the area, which means that infrastructure and services for the offshore sector were not established until the year when the terminal was completed. In addition to that, the environmental requirements of Italian authorities were stricter than anticipated, making follow-up work very demanding indeed. Oddvar says the start-up team has filled an important function. It was involved in various activities such as designing procedures for cooling of LNG storage tanks and processing systems, and starting up the pipeline going from the terminal to the online metering station, where it is connected to the Italian gas grid. Moreover, the team performed Fire av de norske ExxonMobil-ansatte som nå jobber på terminalen Oddvar Berge, Lars Lynghaug, Svein Nappen og Gunnar Senland. Four of the Norwegian ExxonMobil employees working at the terminal now Oddvar Berge, Lars Lynghaug, Svein Nappen and Gunnar Senland. Luftfoto av Adriatic LNG-terminalen. Terminalen ble slept fra Spania til lokasjonen i Italia, ca. 20 nautiske mil sør for Venezia hvor den ble satt på havbunnen på 28 meters dybde. Under slepet, som varte i ca. 17 dager, var 6 nordmenn om bord. Slepet ankom lokasjonen i Italia 16. september i fjor. Aerial photo of the Adriatic LNG Terminal. The terminal was towed from Spain to its location in Italy, around 20 nautical miles south of Venice, and installed on the seabed at 28 metres water depth. During the tow lasting for approx. 17 days, 6 Norwegian were on board the terminal. The tow arrived on location in Italy on 16 September, Oddvar sier at oppstart-teamet har hatt en viktig funksjon. Det har vært involvert i forskjellige aktiviteter som utarbeidelse av nedkjølingsprosedyrer for LNG lagertankene og prosess-systemer, samt oppstart av rørlinje fra terminalen til en målestasjon på land hvor den er koplet inn på det italienske gassnettet. Dessuten har det utført kontroll av generelle oppstarts- og vedlikeholdsprosedyrer, deltatt i forskjellige inspeksjoner, mekanisk ferdigstillelse, testing og oppstart. Han forteller videre at ute på feltet har det vært personell fra forskjellige nasjoner med forskjellig bakgrunn og arbeidskultur. Samarbeidet har vært utmerket. Nøkkelen er at man er åpen og lærevillig for andre kulturer og måter å gjøre ting på. Innstillingen må også være at man har felles oppgaver å løse, og det gjøres best med teamarbeid. I driftsfasen er de fleste om bord fra Italia, og det er lett og kjekt å samarbeide med dette personellet. Våre norske gutter har også gjort en meget god innsats og er satt stor pris på både i prosjektfasen og i driftsfasen. Vi er nå i full drift etter en lengre fase med uttesting av anlegget. checks of general start-up and maintenance procedures, took part in various inspections, mechanical commissioning, testing and start-up. He tells us that personnel on the field came from different nations, with diverse backgrounds and working practices. Working relations were excellent. The key here is to adopt an open and positive attitude in relation to other cultures and ways of doing things. The basic recognition is that one has a common task to perform, and that this is best accomplished by team work. During the operating phase the majority of personnel onboard are Italians, and it is very easy and enjoyable to work with them. Our Norwegian boys also put in excellent efforts, and were greatly appreciated during the project and operating phases. We are now in full operation following a long period of testing of the facility. Desember

18 USAs ambassadør på Stavanger-besøk Fredagsbirken 2009 Tekst Arvid Under et Stavanger-besøk av den nye amerikanske ambassadøren i Norge, Barry White, hadde vi i ExxonMobil sammen med American Chamber of Commerce (AmCham) gleden av å holde en mottakelse for ambassadøren på Norsk Oljemuseum 23. november. Blant gjestene var ordføreren i Stavanger, Leif Johan Sevland, konstituert fylkesmann i Rogaland, Harald Thune, biskop Erling Pettersen, samt en rekke representanter fra myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner i distriktet. White fikk god innføring i norsk oljevirksomhet gjennom en guidet tur i muséet. Lee Tillman understreket i sin velkomsttale den nøkkelrollen som oljeindustrien spiller i Norge og ikke minst hvilken rolle ExxonMobil har spilt som pioner i norsk nedstrømsog oppstrømsvirksomhet gjennom 116 år. Lee pekte også på de sterke båndene mellom Norge og ikke minst Stavanger og USA, og at det var fra dette distriktet den norske Amerikautvandringen startet tidlig på 1800-tallet. Ambassadør White kvitterte med å si at det alltid hadde vært et godt forhold mellom de to landene, og at han følte seg hjemme blant venner i Norge. Vi er sikker på at han vil trives godt hos oss! The ambassador of the US on visit to Stavanger Den nye amerikanske ambassadøren i Norge, Barry White, sammen med venner i Stavanger, ordfører Leif Johan Sevland og Lee Tillman. The new US Ambassador to Norway, Barry White, together with friends in Stavanger, Mayor Leif Johan Sevland and Lee Tillman. During a visit to Stavanger by the new US ambassador to Norway, Barry White, we in ExxonMobil and the American Chamber of Commerce (AmCham) had the pleasure of hosting a reception party to the ambassador at the Norwegian Oil Museum on 23 November. Among the guests were the Mayor of Stavanger, Leif Johan Sevland, Rogaland County Governor Harald Thune, Bishop Erling Pettersen, as well as representatives from the authorities, the industry and educational institutes in the district. White received a thorough introduction to the oil industry through a guided tour of the museum. Lee Tillman underlined in his welcome speech the key role the oil industry is playing in Norway and not least the important role ExxonMobil has played as a pioneer in Norwegian downstream and upstream activities over 116 years. Lee also pointed at the strong ties between Norway and not least Stavanger and the USA, and to the fact that it was from this district the Norwegian emigration to the USA started early in the 19th century. Ambassador White responded by saying there had always been a good relationship between the two countries, and that he felt at home and among friends in Norway. We are sure he will enjoy his stay here! Tekst Rune Bjørnø og Lars Løken Den 27. august satte en veltrent gjeng fra Esso Skøyen seg i en innleid VW Transporter og satte kursen mot Lillehammer og Fredagsbirken. Fredagsbirken er et 94,6 kilometer langt terrengsykkelritt som går fra Rena til Lillehammer. Traseen er den samme som til det ordinære Birkebeinerrittet som går dagen etter. Ingen av Esso-deltakerne hadde tidligere forsøkt seg på denne styrkeprøven, og det var ikke uten sommerfugler i magen at bilen ble lastet. I Fredagsbirken må deltakere bære sekk gjennom hele rittet og den skal veie minst 3,5 kg. Totalt stilte 3500 til start i denne andre utgaven av løpet. Turen gikk først til Rena for å hente startkort og annen nyttig informasjon. En liten titt på bodene og litt enkel shopping ble det også tid til. Deretter la vi turen til Trysil hvor vi hadde leid hytte. Fredag var det opp kl. 06:00 for å spise frokost og gjøre de siste forberedelser. Smøre seg med kremer og vaske briller og slikt. Været var jo ikke akkurat på vår side, så regntøyet ble behørig pakket øverst i sekkene. Fredagsbirken 2009 August 27, a well trained group of people from Esso Skøyen jumped into a rented VW Transporter and headed for Lillehammer and Fredagsbirken. This is a 94.6 km long mountain bike race that goes from Rena to Lillehammer. The trail is the same as for the ordinary Birkebeiner Race, which is held the day after. None of the Esso participants had participated in this trial of strength before, and they all had butterflies in their stomach while loading the car. In Fredagsbirken, the contestants must carry a rucksack weighing at least 3.5 kg throughout the entire race. A total of 3500 competitors showed up for the start of the race. First, we headed for Rena to pick up our start cards and other valuable information. There was also time for a little peek at the booths and some elementary shopping. Then we headed for Trysil where we had rented a cabin. Friday we got up at to eat breakfast and make the last preparations; putting on lotion, washing glasses and things like that. The weather was not exactly on our side, thus we duly packed rainwear into our sacks. Spente deltakere i Fredagsbirken 2009 klare for start: Anxious participants of the Fredagsbirken 2009 ready for start: Foran fra venstre/in the front row from left: Anders Thorbjørnsen, Lars Løken og/and Rune Bjørnø. Bak fra venstre/in the back row from left: Thomas Oseth Hole, Ove Løvik, Vegard Solbakken, Lene Hafstad og/and Audun Enger Olsen

19 Leserundersøkelsen XOM og Ukenytt leses og likes Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen som ble gjennomført i oktober/november, er svært positiv. Totalt tok nesten 300 ansatte seg tid til å svare på spørsmålene noe vi er godt fornøyd med. Vi vil her gi en oversikt over resultatene og forsøke å trekke noen konklusjoner fra svarene. XOM leses The reader survey The main conclusion from the survey which was carried out in October/November, is very positive. Totally almost 300 employees took the time to answer the questions which we are very pleased about. We will here give an overview of the results and try to draw some conclusions based on the answers. Startsskuddet har gått og 94,6 km skal tilbakelegges på sykkel. The start signal has gone and a distance of 94.6 km will be covered on the bike. Klokken 09:25 hadde vi starttid. Da var det lett nervøs stemning i gjengen som samlet seg i startboksen. Stive smil en ellers bare ser på premierer i Hollywood, bredte seg i gjengen. Opp første stigning til Skramstadsetra ble vi splittet opp i flere små grupper. Vi skjønte fort at vær og føre ville gjøre turen over fjellet ekstra lang og tung, og de fleste skjemaer for sluttid ble stadig utvidet. Det regnet store deler av fredagen og de nesten ti milene ble derfor en voldsom påkjenning for syklistene det var bløtt, møkkete og tungt. Gjørme, grus og mye møkk ble ganske fort viklet inn i absolutt alle deler av sykkelen. Likevel var det ingen punkteringer, ei heller andre tekniske problemer av nevneverdig karakter. Det var virkelig en prøvelse å motivere seg underveis og man lærer seg selv å kjenne ganske godt. Det hjalp at folk langs løypa heiet oss frem med sang og rop. Da vi endelig nådde Sjusjøen, begynte vi å se "lyset i enden av tunnelen". Derfra var det stort sett nedover inn til mål. De raskeste gjorde turen unna på ca i det til da verste været Birken har sett. Nesten alle kom seg i mål med æren i behold. Neste år skal alt gjøres litt bedre og målsettingene er allerede klare! Start-up time was at There was a slightly nervous atmosphere as the group gathered in the start box. Stiff smiles usually only seen at Hollywood premieres were to be seen among the group. Up the first slope to Skramstadsetra, we were split into several smaller groups. We soon realized that the weather and other conditions would make the hike over the mountain rather long and heavy, and finishing time schedules were constantly being expanded. It rained throughout most parts of Friday, and the next ten miles became a huge strain for the cyclists everything was wet, dirty and heavy. Mud, gravel and a lot of dirt were tangled into every part of the bike. Yet, we suffered neither punctures, nor other technical difficulties worth mentioning. Motivating oneself en route was a real challenge, but then you get to know yourself fairly well under such circumstances. The fact that people were cheering for us along the trail, singing and shouting, really helped. When we finally reached Sjusjøen, we began to see light at the end of the tunnel. From that point, it was pretty much downhill to the finishing line. The fastest participants finished in about 4.45 hours, and that in the worst weather the Birken has ever seen. Almost everybody finished with their honor intact. Next year we will go about it in a slightly different fashion. The objectives have already been set! Tekst Kirsten 34 prosent av de som svarte, oppga at de leser hele og 52 prosent at de leser halve publikasjonen, mens resten (14 prosent) leser lite. Når det gjelder hovedinntrykk, sier 98 prosent av leserne at de er godt eller passe fornøyd. XOM skårer høyt på både språk og layout/bilder/format. Når det gjelder språk, sier nesten 100 prosent seg fornøyd med dette (84 prosent godt og 15 prosent passe fornøyd). Det samme ser vi med hensyn til layout/ bilder/format hvor 100 prosent sier seg enten godt eller passe fornøyd. Når det gjelder frekvens, er også nesten alle respondentene fornøyd med denne hele 97 prosent svarer godt eller passe fornøyd. Vedrørende innholdet i XOM, er 99 prosent godt eller passe fornøyd (53 prosent godt og 46 prosent passe fornøyd). Ukenytt er populært Hele 75 prosent svarer at de leser hele Ukenytt, 20 prosent leser halve og kun 5 prosent leser lite. Når det gjelder hovedinntrykk, sier hele 98 prosent at de er meget godt eller godt fornøyd. XOM is being read 34 per cent of those who answered state that they read all and 52 per cent that they read half of the publication while the rest (14 per cent) read little. When it comes to overall impression, 98 per cent of the readers say that this is good or fair. XOM has a high score both with regard to language and layout/pictures/format. As for the language almost 100 per cent say that they are satisfied with this (84 per cent good and 15 percent fair). We see the same with regard to layout/pictures/format where 100 per cent say this is either good or fairly good. When it comes to frequency, also almost all respondents are happy with this. A total of 97 per cent say that this is good or fairly good. With regard to content in XOM, 99 per cent say this is good or fairly good (53 per cent good and 46 per cent fairly good). The Weekly Bulletin is popular A total of 75 per cent say they read the whole Weekly Bulletin, 20 per cent read half and only 5 percent read little

20 Spørsmålet om hvordan Ukenytt skal sendes ut, viser at et flertall 65 prosent ønsker å få den tilsendt elektronisk, mens 35 prosent ønsker at den skal distribueres på papir som nå. Tidligere og nåværende undersøkelse For noen år siden hadde vi en tilsvarende undersøkelse, og sammenlikner vi noen av tallene med årets undersøkelse, viser det seg at helhetsinntrykket av XOM har forbedret seg fra 86 prosent meget godt/godt til nå 98 prosent. Når det gjelder innholdet i publikasjonen, 89 prosent godt eller passe fornøyd sist gang, mens det tilsvarende tallet nå er 99 prosent. For Ukenytts del viste tallene sist at 82 prosent leste hele, mens tallet nå er 75 prosent. Helhetsinntrykket den gang var at 91 prosent var meget godt/godt fornøyd, nå er tallet steget til 98 prosent meget godt/godt fornøyde lesere. Sist gang vi hadde en leserundersøkelse ga verktøyet mulighet for kommentarer, det var dessverre ikke mulig When it comes to main impression a total of 98 per cent say this is good or fairly good. In the question about how to distribute the Weekly Bulletin a majority 65 per cent would like to receive the publication electronically, while 35 per cent would like it to be distributed on paper. Previous and present survey Some years ago we had an equivalent survey, and if we compare some of the figures in this year's survey it turns out that the main impression of XOM has improved from 86 per cent very good/fair up to 98 per cent in this survey. The same goes for the content of the publication, 89 per cent were well or fairly content last time, while the equivalent number now is 99 per cent. For the Weekly Bulletin the numbers from last survey shows that 85 per cent read whole, while the number now is 75 per cent. With regard to main impression, 91 per cent of the readers then answered that this was good/fairly good while the number now has increased to 98 per cent. Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: INGVILD F. TØRNENG Ansatt Analyst Controllers, Forus JOSEPH CAMPBELL Ansatt Drilling Superintendent Drilling, Forus HENRY HUBBLE Ansatt Drilling Engineer Drilling, Forus Last time we had a reader survey the tool opened for the possibility to write comments, this was unfortunately not possible this time. Most of the comments we got last time were positive, and suggestions that XOM should have more person related articles like "My job" with employees from all parts of the company and also those working abroad. This as well as news from the whole company and pictures of new employees, are all things we have emphasized since then. denne gang. Stort sett var disse positive, og innspill om at XOM burde ha flere personrelaterte saker som "Jobben min" med folk fra alle deler av selskapet og også de som jobber i utlandet. Dette, samt å fortelle nytt fra alle deler av selskapet og bilder av alle nyansatte, er ting vi har vektlagt siden den gang. For Ukenytts del har vi nå med aksjekurs og produksjonstall som ble etterlyst. I tillegg forsøker vi å ha stoff med fra hele selskapet Slagen, Oslo og Forus, samt en god del velferdsstoff. Redaksjonen vil selvsagt også denne gang, en gå nøye gjennom undersøkelsen, gjøre eventuelle endringer og forsøke å gjøre både XOM og Ukenytt til enda bedre informasjonskanaler enn i dag. For the Weekly Bulletin we now include the stock price and production figures which many wanted to have. In addition, we try to have news from the whole company Slagen, Oslo and Forus, and some welfare news. The editors will of course also this time closely evaluate the survey, do possible changes, and try to do both XOM and the Weekly Bulletin even better information channels than they are today. 38 Desember 2009 Desember Oktober

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer