EiEndomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1 Eiendomsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EiEndomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1 Eiendomsrapport 2014"

Transkript

1 Eiendomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1

2 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS Fearnley Securities ASA Libra Fearnley Energy AS Fearnleys Rodskog Shanghai Fearnley Offshore LLC Houston Fearnley Finans Management AS Fearnley Finans Asset Management AS Fearnley Consultants AS Fearnleys Beijing Fearnley Offshore Pte. Ltd. Singapore Fearnley Offshore Supply Pte. Ltd. Singapore Fearnleys Japan Fearnleys Venezuela Fearnleys (Thailand) Ltd. Fearnleys Korea Ltd. Fearnleys Shipbr. Priv. Ltd. India Fearngas (Singapore) Pte. Ltd. Denne eiendomsrapporten er utarbeidet av Fearnley Finans AS (FF). Informasjon er gitt etter beste evne og skjønn, og er basert på de opplysninger som har vært tilgjengelige for FF og skaffet til veie fra kilder FF anser som pålitelig. FF fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av den informasjon som er gitt i dokumentet, og for tap som investorer kan bli påført i forbindelse med deltagelse i prosjekter. Det under strekes at enhver investering i eiendom er beheftet med risiko. Investorer som deltar i prosjekter må således være forberedt på at investeringen kan medføre tap. Dersom opplysninger i eiendomsrapporten benyttes som grunnlag for andels omsetninger, bør opplysningene kontrollerers mot selskapenes offisielle, reviderte regnskap. Opplysninger om hendelser etter regnskapsavleggelse må innhentes separat. Enhver som investerer i våre prosjekter må på egenhånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour, fullstendige og korrekte. Kjøpekontrakt, leieav taler og selskapsdokumenter herunder, KSavtale og annen relevant dokumentasjon, vil være tilgjengelig hos FF.

3 Innholdsfortegnelse Markedskommentar 3 Om Fearnley Finans AS 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Nye prosjektetableringer 8 Porteføljeoversikt 9 Prosjektene Agder Statsbygg AS 12 Arendal Logistikkinvest AS 13 Bulgaria Property Fund AS 14 Drammen Handelsbygg KS 15 Dyrskueveien 5 KS 16 EiendomsInvest 2009 AS 17 Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS 18 Eikveien Holding AS 19 Hamar Eiendomsinvest KS 20 Haslevangen Invest KS 21 Hillevågsenteret Holding KS 22 Hoffsveien Holding AS 23 Kjelsåsveien Invest AS 24 KombiEiendom Invest AS 25 Leiraveien Holding KS 26 Logistikkbygg AS 27 Løvenskioldsgate 1 Invest AS 28 Moss Eiendomsinvest AS 29 Nordania Eiendom AS 30 Oslo Nord Eiendomsinvest KS 31 Pro Juventute KS 32 Rjukan Næringspark KS 33 Rogaland Logistikkinvest AS 34 Rygge Eiendomsinvest KS 35 Røyken Næringseiendom KS 36 Sarpsfossen Eiendom KS 37 Sentrumshotell Holding KS 38 Ski Skolebygg KS 39 Stavanger Property Invest AS 40 Sørlandsparken Eiendomsinvest AS 41 Sørlandsparken Logistikkinvet AS 42 Torp Eiendomsinvest AS 43 Trondheimsveien Eiendomsinvest KS 44 Tunsberghus Eiendom AS 45 Vinterbro Eiendomsinvest AS 46

4 fearnleyfinans.no 2

5 Markedskommentar Tilbakeblikk pr. juni rapporten fokuserte blant annet på punktene under et tilbakeblikk kan være interessant; noe riktig og noe feil som for andre «eksperter»! All uroen i Midt-Østen og de muslimske land som bare vedvarer og/eller forverrer seg med tragedien i Syria som det mest iøynefallende. Disse landenes destruktive tendenser og deres udemokratiske ledere blir det aldri en ende på. Respekten for egne innbyggeres ve og vel får liksom aldri fotfeste. Manges drøm er å utvandre bl.a. til Europa. Bare synd at integreringen går så langsomt når de kommer dit. Trusselen fra prestestyrte Iran har gitt seg for en stund, og man kunne håpe at dette gamle kulturlandet med sine mange velutdannete kommer tilbake inn i verdenssamfunnets fold. I mellomtiden har de beste utvandret; i Los Angeles bor det nå ca iranere. Oljeprisen ville forbli nokså uforandret og vanskelig å forutsi grunnet stort utbud bl.a. fra amerikansk skiferbasert, nye oljefunn og fremveksten av konkurrerende energikilder. BRIC-landenes oppbremsing, men økonomisk akselerasjon andre steder i den 3. verden (f.eks. i Afrika), og økende miljøbevissthet i flere av disse landene. USAs dynamikk, men samtidig kjedelige utvikling med utradering av mye av den tidligere bærende middelklasse med økt proletarisering på den ene side og superrike mye basert på finansmarkedene på den annen. Den langsomme forbedring i et Europa med mange fastlåste og arkaiske strukturer; det en gang så toneangivende Frankrike er et trist eksempel. Samtidig spådde vi at forandringer ville komme i EU s organer og i det tungrodde og maktsyke Bruxelles-byråkratiet. Vi forventet et regjeringsskifte i Norge ved valget i fjor. Samtidig uttrykte vi vår bekymring for Norges konkurranseevne og høye priser samt en stadig «esende» offentlig sektor og manges store avhengighet av denne. Vår antagelse om økt utlånsvirksomhet i Norge slo bare delvis til her var timingen noe feil det ser ut til å løsne nå. Vår forventning om fortsatt god interesse for eiendomsinvesteringer realiserte seg ikke helt, mens interessen for shippingprosjekter var økende. Status pr. juni 2014 For situasjonen i Norge påpekte vi en del forhold som også i 2014 skal fremheves: Fordi mye av nordmenns sparing/kapital er i bolig/fast eiendom skapes en viss avhengighet og redusert flyttelyst som kan slå ut i lav mobilitet i arbeidsmarkedet og konservatisme. Nordmenns sparing i finansielle aktiva er forholdsvis lav sammenlignet med andre land. Det kan diskuteres om boligeiendom over tid gir bedre avkastning enn finansaktiva, selv om disse svinger noe mer. I tillegg til tradisjon og en viss uavhengighetstrang ved eierskap ligger mye av forklaringen i et skattesystem som lenge har begunstiget fast eiendom, særlig boligeiendom. Fordelen er at avdragsbetaling på pantelån er tvungen sparing og formuesoppbygging som gir etterkommerne kjærkommen arv, og således er mange nordmenn rike takket være foreldrenes måtehold. Vi er ikke sikre på at dette vil fortsette i neste generasjon. En stadig økende andel av befolkningen er/blir pensjonister. Samlet verdi av deres fremtidige pensjoner utgjør en kapital sammen lignbar med boligformuen. Det er en utfordring at det store flertall ikke har peiling på hva de egentlig har krav på, og hvilken risiko er forbundet med pensjonen og dens kapitalverdi. Når forsikringsselskapene i tillegg pådrar seg betydelige driftskostnader og polisene lider av lavt rentenivå med bl.a. mulighet for fremtidig kurstap, er det ikke merkelig at de utsendte årsoppgaver og meddelelser er uforståelige for de fleste. Reformer vil trenge seg på. Overgangen til fripoliser var begynnelsen. En opprettholdt oljepris og et høyt tilknyttet aktivitets- og investerings nivå vil gjøre at arbeidsløsheten forblir lav, dog stigende. Kronekursen er ikke lenger avskrekkende høy, og vi har fortsatt det velsignete «dobbeltoverskuddet» alle samfunnsøkonomers og finansministres drømmecase. Men våre lønnsog driftskostnader er for høye sammenlignet med utlandet og nordmenns tid på jobb er i gjennomsnitt rekordlav sammenlignet med utlandet, offentlig sektor er alt for stor og dyr og det er alt for mange på trygd dette er Norges hovedutfordringer fremover. De som ikke er villige til å ta dette inn over seg, misforstår! Positivt er dog at vi har flate strukturer, korte kommunikasjonskanaler og relativt stor tiltro til hverandre i Norge. Dette bidrar til effektivitet. Statens Pensjonsfond Utland/Oljefondet er en sak for seg. Hele befolkningens pensjonskasse er altfor stor etter vårt skjønn og for avhengig av et lite fåtall forvaltere med for stor makt. Sjefen der forvalter et beløp større enn Statsbudsjettet. Fondet burde ha vært delt på flere fond og forvaltere med en viss benchmarking dem i mellom, slik man gjør i Sverige med AP-fonderna. Og hva er vitsen med å sitte på tusenvis av forskjellige aksjeposter i risikospredningens navn? Av og til går det også for fort i svingene som f.eks. når man investerer hos Formula 1 sjef og økokrim etterforskede Bernie Ecclestone! Direkteinvesteringer i infra struktur bør benyttes som i mange andre land for å ta igjen etter slep på vedlikehold. Veiene er også en del av arven som skal videreføres. Vår gjenganger i denne rapporten er skatt; ikke minst ved å sammenligne med utlandet. Scheel-kommisjonen, hvis rapport skal fremlegges høsten 2014, vil sikkert foreslå en del endringer og vi ser for oss en senkning av skatten på næringsinntekt som i utlandet, redusert formuesskatt, og i hvert fall med økt bunnfra drag. Arveavgiftens bortfall var svært velkommen. La oss håpe disse ikke vil bli kompensert med økte avgifter og skatt på bl.a. eiendom. Vi setter pris på NHO-sjefens innspill om skatt; det kommer mange klare uttalelser fra den kanten. I fortsettelsen av ovennevnte ifm Oljefondet, gjentar vi vår mangeårig kjepphest; myndighetenes manglende entusiasme for og stimulans av en fremvoksende norsk forvaltningsindustri og corporate virksomhet. Dog, det er spor av holdningsendringer. Man kan simpelthen ikke lenger ignorere denne virksomheten i Norge folkene og ekspertisen har vi i stort monn, og pengene. Dette kommer uansett i kraft av tyngdeloven og på tross av myndighetenes iherdige regulerings- og kontrollaktivitet. Med den pågående «avindustrialisering» i Norge utenom oljevirksom heten, burde man definitivt utvikle nye næringer, også for eksport. Hvorfor da ikke satse mer, og med myndighetenes støtte, på internasjonal fondsforvaltning. Alt ligger til rette for det! Vi burde ha de samme forutsetninger som briter og sveitsere. Som stor låntager og tilrettelegger av kjøp av dyre aktiva, er vi naturligvis opptatt av bankenes utlånsvillighet. Bankene er der for gode prosjekter, men er fortsatt restriktive, delvis begrunnet i heftige og etter vårt skjønn svært strenge solvenskrav. Finansministeren har bebudet at utenlandske banker som opererer i Norge og hittil ikke underlagt de konkurransevridende norske kravene fra nå av skal operere under de krav som også gjelder for norske banker. I en periode med rekordhøye utlånsmarginer, ubetydelige tap og strålende overskudd, er vi av den klare oppfatning at for mye av byrden for å få prosjekter gjort, bæres av låntagere og egenkapitalinvestorer. 3

6 Våre politikere har for lenge vært opptatt av overbudspolitikk, uøkonomiske betraktninger og en overdreven tiltro til statlige og offentlige løsninger, og manglende ønske om konkurranseutsetting av virksomheter som kan gjøres like godt eller bedre privat som offentlig. En del miljøtiltak er også løsrevet fra den økonomiske virkelighet; ett eksempel er det ulogiske krav til elektrifisering fra land for oljefelt til havs. Vi er glade for at vi nå har en finansminister som sier at hun ikke er en forvalter av statens penger, men av skattebetalernes. Vi velger å tro at embetspersonene liker mye av det de ser. Den overskyggende hendelse i år er Russlands oppførsel vis a vis Ukraina og Krim forkastelig og skremmende! Etter suksessen i Sotchi burde Putin ha anstrengt seg ytterligere for å bygge opp relasjoner med Vesten og EU. I stedet valgte han heller å fortsette maktspillet fra Sovjettiden kombinert med dyrkingen av korrupsjon og oligarker. Glem dog ikke de historiske fakta og betydningen for Russland, ref. Krim-krigen på 1850-tallet! Norge skal balansere bra fremover; vi har et godt forhold til Russland, 180 km grense på land og store felles og egne interesser i det spennende Barentshavet. Eiendomsmarkedet I 2013 er det omsatt forretningseiendommer for ca. NOK 43 mrd. i Norge, ned fra NOK 55 mrd. i 2012, hvorav imidlertid en del er corporate drevne transaksjoner. Over halvparten av volumet er i Oslo-regionen, og ca. 80% i de 4 største byregioner. Interessen for transaksjoner knyttet til boligutvikling var større i 2012 enn i 2013, sikkert påvirket av usikkerhet knyttet til boligpriser fremover. Yielden (direkteavkastning definert som netto leieinntekt uttrykt i prosent av kjøpspris/beregnet eiendomsverdi) avhenger nå enda mer av beliggenhet og tilstand enn før, utviklingen siste år er tilnærmet flat. Betalingsvilligheten for de antatt beste objektene er stor. Selv med høye lånemarginer kan brukbare yield gap oppnås godt grunnet fortsatt lav rente. Vi forventer at over tid vil renten kunne øke noe og marginene komme ned, bl.a. gjennom reforhandling og refinansiering. De norske bankenes situasjon er nå mer normalisert og man hører ikke så mye snakk om «Basel III». Det rekordlave rentenivå (10 års swap er nå ca. 3,15% mot ca. 8% i 1995, og 3 mndrs. NIBOR er nå ca. 1,80%) gjør det interessant å overta/kjøpe seg inn i prosjekter med stabil underliggende kontantstrøm og tidligere inngåtte, lange og dyre rentebindinger der dette hensyntas i annenhåndsprisen. Sistnevnte medfører på nåverdibasis betydelig negativ verdi, «overkurs», som slår rett inn på egenkapitalen. Over tid og inntil slike rentebindingers forfall/fornyelsestidspunkt vil overkursen gradvis forsvinne, eller de vil umiddelbart reduseres dersom renten stiger. Det råder fortsatt generelt god etterspørsel etter eiendom. Vårt inntrykk er dog at flere selgere «holder tilbake»; de liker å sitte med det de har! Grunnet Oslos kraftige vekst og utvidelse er Oslo-begrepet og Oslofjordområdet utvidet. Kontorledigheten i Oslo-regionen rapporteres fortsatt å være lav, kanskje rundt 6,5% av totalarealet, og det rapporteres om ca kvm under bygging i Vi føler oss ikke helt sikre på disse tallene. Leienivåene er godt ivaretatt og har steget i en del områder som en konsekvens av økte kostnader knyttet til leietagers ønsker om kvalitetsheving. Grunnet behovet for mer moderne og hensiktsmessig plass, bl.a. fra offentlige brukere, antas at enkelte lokaler aldri vil komme tilbake til markedet i sin nåværende form. Disse vil i stedet bli ombygget, modernisert eller konvertert til boligformål. Behov for boligbygging og infrastruktur i Norge øker. Imidlertid er den offentlige behandling alt for tungvint og tidkrevende og en rekke gode prosjekter står i stampe. Samferdsels departementet viser tegn til bedring etter regjeringsskiftet. Fra Plan- og bygningsetat og kommuner har vi sett få tegn til mer offensiv tenkning og det virker som de fortsatt sleper beina etter seg og tenker løsrevet fra behov, økonomi og praktiske løsninger. Siden vår siste rapport og gjennom 2013 har Fearnley Finans fortsatt å være aktiv og er i dag forretningsfører for en portefølje bestående av 35 eiendomsprosjekter med til sammen ca kvm. og med en antatt markedsverdi på ca. NOK 4,8 mrd. Siden 1995 er 105 prosjekter lagt ut, hvorav 70 er blitt solgt i perioden med godt resultat for investorene. Verdi solgte prosjekter er over NOK 14,8 mrd. Våre prosjekters avkastning et tilbakeblikk Det vises spesielt til oversikten over gjennomførte salg og hvilken avkastning disse har gitt årlig forrentning (IRR) på ca. 38% (uvektet gjennomsnitt) Statistikk kan tolkes på forskjellig vis, men uansett er de oppnådde avkastningstall gode og viser at eiendom generelt er en god plassering for langsiktige investorer. Vi tror våre tall vil hevde seg godt i konkurransen! Samtidig bør «in all fairness» sies at vi ikke forventer tilsvarende attraktive avkastning i de nærmeste årene. Imidlertid, med vedvarende gunstige konjunkturer i Norge, moderat rentenivå og stabile priser, vil salg av eksisterende prosjekter fortsette å gi god avkastning i årene fremover. Kjøp i vår regi vil skje i henhvis AS, KS (DIS). Beskrivelse og vurderinger av de forskjellige former er foretatt i tidligere rapporter. Det er blitt mer vanlig med AS er uten restansvar. KS og DIS kan likevel være mer hensiktsmessige og også gunstig skattemessig i visse tilfeller, og særlig der resultatet blir negativt i prosjektenes tidlige år. Men et visst uinnkalt restansvar må påregnes i slike tilfeller. Innarbeidete avtalemekanismer med såkalte «triggerklausuler», minoritetsbeskyttelse, tilbudsplikt, særskilte aksjonæravtaler etc. fortsetter. Dette er markedspraksis. Et hjertesukk er fortsatt at inntektsskatten inkl. «kakseskatt» o.l. fra arbeid er høyere enn i mange andre land, og så mye høyere enn skatt på mer passiv kapitalavkastning. Lønnstagere som skal investere merker dette. Arveskatten, er nå endelig borte og formuesskatten står for tur «one way or the other». Utlendingers aksjeinnehav er fritatt for formuesskatt, for ikke å snakke om statlig eierskap, altså en ren diskriminering av norske private investorer. Dette forandres snart! Vår nye finansminister har lovet mye nytt fremover og for Statsbudsjettet til høsten «alle steiner skal snus, ingen kuer er hellige, det skal effektiviseres overalt» osv. Vi venter spent, og håper de tiltak som kommer vil være til gunst for våre investorer. Det vi ikke liker som nevnt er at det virke som om eiendom i økende grad blir et skatteobjekt, særlig i form av kommunal eiendomsskatt, og fortsatt i formuesmessig sammenheng. Denne rapporten hvordan bruke den? Meningen er at investorer og andre interessenter gjennom denne rapport kan danne seg et godt bilde av eiendomsmarkedet, vår virksomhet og muligheter ved prosjektdeltagelse ved tilretteleggelse eller gjennom annenhåndsmarkedet. Ikke nøl med å kontakte oss! Vår gruppe står meget sterkt og har en solid kapitalbase, overskudd og likviditet. Fearnley Finans ble etablert i 1981 og morselskapet så tidlig som på 1800-tallet. Til sammen er vi ca. 20 mennesker. Som vanlig vil vi takke våre investorer, långivere, leietagere, meglerkontakter og andre forbindelser for et førsteklasses og tillitsfullt samarbeid et samarbeid alle i Fearnley Finans setter stor pris på. Oslo, juni 2014 Med vennlig hilsen Fearnley Finans AS fearnleyfinans.no 4

7 Om Fearnley Finans AS Fearnley Finans, et datterselskap i Astrup Fearnley Gruppen, er et prosjektmeglerforetak med spesialisering innenfor tilretteleggelse av eiendomsprosjekter i Norge og i utlandet for formuende privatpersoner og institusjonelle kunder. Morselskapet, Astrup Fearnley, kan føre sin historie helt tilbake til 1869 da Thomas Fearnley etablerte befraktnings- og agentvirksomhet i Oslo. I dag består gruppen av ca. 300 medarbeidere, og har kontorer i Europa, USA og Asia. Fearnley Finans ble etablert i 1980 som et resultat av et sterkere ønske fra investorer om direkte investeringer innenfor shippingsegmentet. Det var da stort kapital- og finansierings behov og Fearnley Finans fant dermed sin nisje som formidler av finansiering til ulike typer shippingprosjekter. Høye renter og lavkonjunktur på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av årene drev eiendomsprisene ned til et bunnivå. Fearnley Finans så med dette muligheten for sine investorer til å komme inn på eiendomsmarkedet til attraktive priser. I 2007 ble Fearnley Finans delt opp etter virksomhetsområde i tre selvstendige selskaper; Fearnley Finans Eiendom ASA, Fearnley Finans Shipping AS og, og i 2010 ble Fearnley Finans Asset Management AS etablert. I januar 2013 fusjonerte Fearnley Finans Eiendom ASA og Fearnley Finans Shipping AS, og ble med det igjen til et samlet selskap; Fearnley Finans AS. Selskapet tilbyr et bredt spekter av investerings-, rådgivnings- og finansieringstjenester rettet mot private investorer og selskaper. Som et av Norges eldste prosjektmeglerhus trekker vi på Astrup Fearnley gruppens ressurser innenfor bl.a. virksom hets områdene; fondsmegling, shipping, offshore og consulting. Eiendoms teamet består av 12 medarbeidere som per i dag forvalter en eiendomsportefølje på ca. NOK 4,8 mrd innenfor ulike segmenter. Hands-on management Organisere styremøter, generalforsamling etc. Markedsforståelse Bankrelasjoner Fearnley Finans Annenhånds omsetning Skatteoptimalisering Utarbeidelse av ligningspapirer Utarbeidelse av regnskap, likviditetsbudsjetter etc. Virksomhetsområder Direkteinvesteringer tilretteleggelse ved kjøp egenkapitalsyndikering og lånefinansiering omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet salg Corporate finance rådgivning fusjoner & oppkjøp emisjonsbistand joint venture Finansiering leasing mezzanine finansiering pantelånsfinansiering forretningsførsel og regnskap forvaltning og oppfølgning 5

8 Alle tall i MNOK PROSJEKT Avkastning solgte prosjekter NOTE SEGMENT STIFTET KJØPESUM SOLGT SALGSSUM ENDRING INNBETALT EK UTDELINGER UTDELINGER I % av INNBETALT EK 1 Lørenskog Næringspark KS Kombi , ,50 171,50 16,20 10,74 66% 122% 2 Kjelsåsveien 161 KS 1 Kombi , ,25 2,87 10,38 3,50 34% 32% 3 Olavsgård Kontorsenter KS Kontor , ,75 3,35 8,92 2,00 22% 21% 4 Lørenfaret 1b KS Kombi , ,00 25,45 5,49 1,79 33% 80% 5 TEBO Senteret KS Handel , ,50 4,74 2,00 0,00 0% 94% 6 Ekofiskvegen 1 KS Kombi , ,00-16,00 114,32 56,00 49% 29% 7 Fyrstikktorget KS Kontor , ,67 34,67 20,00 0,00 0% 70% 8 Kjelsåsveien 161 KS 2 Kombi , ,50 81,00 17,30 0,00 0% 20% 9 Forus Næringseiendom KS Kontor 2 101, ,00 8,48 11,00 1,50 14% 22% 10 Dagligvare Invest KS Handel 2 75, ,50 14,47 7,90 0,45 6% 30% 11 Økernveien 9 KS Kontor 2 172, ,25 38,75 15,00 0,00 0% 30% 12 St. Olavs Plass KS Kontor , ,00 5,25 12,65 0,00 0% 19% 13 Fredrik Selmersvei 2 KS Kontor 2 180, ,38 27,38 21,90 0,00 0% 12% 14 Karenslyst Alle 16 KS Kontor 2 181, ,00 15,50 22,00 2,00 9% 22% 15 Notodden Næringspark KS Kombi , ,70 20,70 7,00 5,00 71% 52% 16 Nydalen Eiendomsinvest KS Kontor , ,00 46,70 34,10 0,00 0% 70% 17 Dagligvare Østlandet KS Handel , ,00 25,86 9,15 0,82 9% 33% 18 Fridtjof Nansens vei 12 KS Kontor 2 132, ,00 14,00 15,00 0,00 0% 18% 19 Ålesund Hagesenter KS Handel , ,00 14,70 5,20 0,00 0% 36% 20 Karenslyst Alle KS Kontor , ,00 85,00 90,00 0,00 0% 72% 21 Jernkroken 16 KS Kombi , ,00-4,30 6,00 2,60 43% 14% 22 Haugerud Senter KS Kombi , ,00 5,90 10,45 10,82 104% 16% 23 Knudsrødveien 7 KS Kombi , ,00 4,76 4,00 5,80 145% 26% 24 Pilestredet Utsyn AS 1 Utvikling , ,88 10,03 13,50 0,00 0% 88% 25 Midtunlia 73 KS Logistikk , ,25 23,25 5,25 1,30 25% 42% 26 Dagligvare Oslo Eiendom KS Handel , ,00 26,50 3,51 0,00 0% 51% 27 Breigata 10 KS Kontor , ,00-2,00 5,50 1,50 27% 22% 28 Forus Eiendomsinvest KS Kontor , ,77 29,77 41,00 7,00 17% 78% 29 Fredensborgveien KS Kontor , ,00 38,60 15,15 0,00 0% 29% 30 Hotell Eiendom AS Hotell , ,10 136,21 199,01 0,00 0% 80% 31 Dusavik Næringspark KS Kombi , ,50 54,26 10,00 7,00 70% 37% 32 Ole Deviksvei KS Kontor , ,00 35,40 14,20 0,00 0% 19% 33 Raufoss Næringspark KS Industri 2 660, ,00 350,00 70,00 0,00 0% 42% 34 Borgestad Eiendom KS Kombi , ,00 22,38 22,00 0,00 0% 67% 35 Chr. Kroghsgate 30 KS Kontor 2 79, ,00 92,56 14,00 0,00 0% 0% 36 Smestadgård KS Kontor , ,75 16,48 4,56 3,60 79% 26% 37 Haslevangen 16 KS 2 Kontor , ,00-2,75 4,50 0,23 5% -14% 38 Lørenfaret KS Kombi , ,00 50,00 7,35 3,50 48% 30% 39 Høyden Eiendom KS Industri , ,43 40,43 21,90 2,50 11% 92% 40 Fyrstikkalleen 1&3 KS Kontor , ,00 23,00 27,00 2,70 10% 12% 41 Borg Logistikkbygg AS Kombi , ,50 43,50 89,00 0,00 0% 62% 42 Asker Eiendomsinvest AS Kombi , ,00 128,00 54,00 0,00 0% 270% 43 Kjølberggaten 31 KS Kontor , ,00 5,42 6,00 0,00 0% 16% 44 Skøyen Næringseiendom AS 3 Utvikling , n/a n/a 71,12 0,00 0% 48% 45 Drammen Fjordpark KS Kombi , ,00 44,00 21,30 6,00 28% 40% 46 Økern Park KS 4 Kontor , ,50 86,50 35,00 53,15 152% 30% 47 Sven Oftedals vei 2-8 KS Kombi , ,40 115,29 21,00 15,00 71% 37% 48 Leangbukta Marina AS Logistikk , ,74 10,74 27,50 0,00 0% 57% 49 Drammen Eiendom Invest KS Kombi , ,00 21,00 20,90 2,88 14% 40% 50 Askim Næringspark KS 5 Kombi , ,00 169,00 14,80 0,00 0% 61% 51 Union Eiendomsinvest AS Kontor , ,80 31,60 16,60 3,86 23% 40% 52 VVS Huset KS Kombi , ,00 68,87 78,15 0,89 1% 21% 53 Kongensgt. 22 Eiendomsinvest AS Kontor , ,00 25,85 20,00 0,00 0% 35% 54 Hasle Utvikling AS 6 Utvikling , n/a n/a 317,20 n/a n/a n/a 55 SkøyenHagen AS Utvikling , ,54 n/a 74,11 186,81 252% 29% 56 Pilestredet Park Invest Utvikling , n/a n/a 45,00 60,50 134% 9% 57 Hellerudsletta Eiendom Holding AS 7 Utvikling , n/a n/a 55,00 n/a n/a n/a 58 Sven Oftedalsvei Holding KS Kontor , ,6 49,7 3,00 6% 7% 59 Grini Næringspark KS Kontor , ,5 0,43 11,5 0,00 0% 3% 60 Kjeller Teknologipark KS 2,8 Kontor , ,00 82,38 7,00 29,90 427% 30% 61 Grensesvingen 9 Eiendom KS Kombi , ,00 60,22 13,00 11,15 86% 15% 62 Uddevalla Eiendomsinvest AS Bolig/kontor , ,04-2,09 16,55 0,00 0% -3% 63 Union Universitetsboliger AS Bolig , ,03-0,26 7,30 0,68 9% 5% 64 Oslo Vest Handelseiendom AS Handel , ,96 9,46 39,30 10,10 26% 3% 65 AK Eiendomsinvest AS Industri , ,00 133,50 105,00 9,00 9% 10% 66 Hotellinvest Holding KS Hotell , ,34-89,65 138,00 59,45 43% 6% 67 Wexelsplass AS Utvikling , n/a n/a 20,00 110,70 554% 24% 68 Helsfyr Eiendomsinvest KS Kontor , ,00 29,00 61,65 0,00 0% 10% 69 Millennium Property KS Utvikling , n/a n/a 14,00 57,50 411% 19% 70 Millennium Property II AS Utvikling , n/a n/a 23,25 36,30 156% 17% Sum Gjennomsnitt % 38% IRR Note 1) Salg av aksjer (basert på pris pr. aksje) i utviklingsprosjekt. Peab Boligutvikling AS kjøpte ut resterende aksjonærer Note 2) Estimert eiendomsverdi ved salg av andeler Note 3) Salg av samtlige aksjene til eksisterende aksjonærer Note 4) Salgssum inkluderer salg av to bygg, et i 2005 og et i 2007, til sammen NOK 371,5 mill. Note 5) Investert ca. 90 mill. Note 6) Etablert eget utviklingsselskap og overtatt/kontrollert av eksisterende aksjonærer Note 7) Forretningsføresel overtatt av Exporama/Kristiania Eiendomsforvaltning AS Note 8) Kjøpesum inkl. investeringer, opprinnelig NOK 83 mill.t fearnleyfinans.no 6

9 Transaksjonsvolum MRD Nye prosjekter Solgte prosjekter Prosjekter under forvaltning Grafen viser utviklingen i total verdi for prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans basert på stiftelses verdier. Fearnley Finans kan siden 2 vise til et transaksjonsvolum (kjøp/salg) på ca. NOK 30 mrd. Transaksjonsvolum i antall prosjekter Nye prosjekter Solgte prosjekter Prosjekter under forvaltning Grafen viser utviklingen i antall prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans. Fearnley Finans forvalter 35 eiendoms prosjekter med en samlet verdi på til sammen over NOK 4,8 mrd. Gjennomsnittlig avkastning pr. år for solgte prosjekter MRD % 51% 60% 50% Verdi stiftelse Verdi Salg 4 39% 43% 45% 40% Gjennomsnittlig årlig IRR 3 21% 26% 29% 30% 2 9% 13% 18% 20% 1 9% 10% Grafen viser historisk gjennomsnittlig avkastning pr. år (IRR) og forskjellen mellom total inngangsverdi og salgssum for solgte prosjekter pr. år i perioden 2 til Fearnley Finans har totalt realisert eiendom for ca. NOK 14,8 mrd. Fearnley Finans Eiendom har realisert 70 prosjekter med en gjennomsnittlig avkasting på 38% (IRR). 0% 7

10 Nye Prosjektetableringer Fearnley Finans har tilrettelagt 6 eiendoms prosjekter siden fjorårets rapport til en samlet verdi på ca. NOK 583 mill. Samlet er eiendommene på ca kvm, fordelt på segmentene kontor, handel og logistikk. Under følger en kort beskrivelse av prosjektene. Arendal Logistikkinvest AS Drammen Handelsbygg KS Dyrskueveien 5 KS PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert Oktober 2013 Egenkapital (MNOK) 12,5 Fremmedkapital (MNOK) 33,55 Prosjektpris (MNOK) 46,05 Antall kvm Segment Logistikk Arendal Fearnley Finans tilrettela prosjektet Arendal Logistikkinvest AS i oktober Selskapet overtok en moderne logistikk eiendom oppført i 2004 beliggende i Stoa nærings- og handels område langs hovedfartsårene E18 og RV 42 utenfor Arendal. Eiendommen er langsiktig utleid til DSV Road AS (med garanti fra DSV Road Holding A/S). PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert Desember 2013 Egenkapital (MNOK) 20 Fremmedkapital (MNOK) 58,65 Prosjektpris (MNOK) 78,65 Antall kvm Segment Handel/kontor Drammen Drammen Handelsbygg KS ble tilrettelagt for å erverve en moderne eiendom med god beliggenhet på Åssiden i Drammen ved riksvei 283 mellom Drammen og Hokksund. Eiendommen består av 80% handelsareal og 20% kontorareal og har god parkeringsdekning. Handelsarealene er hoved sakelig utleid til Bohus på lang leieavtale. PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert Juni 2013 Egenkapital (MNOK) 31,7 Fremmedkapital (MNOK) 71 Prosjektpris (MNOK) 102,7 Antall kvm Segment Handel Ullensaker Fearnley Finans tilrettela Dyrskueveien 5 KS for å erverve en attraktiv handelseiendom oppført i 2007 beliggende ved Kløftakrysset på strekningen mellom Oslo og Gardermoen med direkte eksponering i første linje mot E6. Eiendommen er fullt utleid til DNB Bank ASA (Autolease) og Megaflis AS på lange kontrakter. Hillevågsenteret Holding KS Pro Juventute KS Sarpsfossen Eiendom KS PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert August 2013 Egenkapital (MNOK) 70 Fremmedkapital (MNOK) 160 Prosjektpris (MNOK) 230 Antall kvm Segment Handel Stavanger Hillevågsenteret Holding KS ble etablert for å kjøpe Hillevågsenteret, ca 2,5 km fra Stavanger sentrum. Hillevåg senteret er i tillegg til Elixia, utleid til veletablerte handelsaktører som Asko og Jula. Eiendommen ble betydelig oppgradert i 2011/ 2012 inkludert fasader og ventilasjon og fremstår som et moderne service- og handelssenter som skiller seg fra tradisjonelle kjøpesentre ved at butikkene har egne inn ganger fra gateplan og begrenset fellesareal. PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert September 2013 Egenkapital (MNOK) 6,3 Fremmedkapital (MNOK) 24,08 Prosjektpris (MNOK) 30,38 Antall kvm Segment Handel Oslo Pro Juventute ble etablert ifm kjøpet av en nyoppført butikkseksjon på Skullerud i Oslo i første etasje i tilknytning til et større boligprosjekt hvor det har blitt oppført ca. 215 leiligheter også bl.a. i regi av Fearnley Finans. Butikk seksjonen ligger i et etablert boligområde med kort vei til T-bane og bussforbindelser. Eiendommen er utleid til Rema 1 på ca. 14 års avtale. PROSJEKTINFORMASJON Kjøp Etablert Juni 2013 Egenkapital (MNOK) 25 Fremmedkapital (MNOK) 70,35 Prosjektpris (MNOK) 95,35 Antall kvm (etter utvikling) Segment Utvikling/kontor Sarpsborg Sarpsfossen Eiendom KS ble etablert med formål om å erverve tomt og forestå utvikling av Borregaard ASAs nye hovedkontor i Sarpsborg. Det nye hovedkontoret vil være utleid på «barehouse» betingelser i 15 år fra ferdigstillelse. Sarpsfossen Eiendom KS kjøpte samtidig Borregaards nåværende hovedkontor som Borregaard leier frem til ferdigstillelse av nybygget. fearnleyfinans.no 8

11 Porteføljeoversikt Alle tall i NOK SIDE PROSJEKT SEGMENT BELIGGENHET STØRRELSE BYGG (KVM) ESTIMERT EIENDOMS- VERDI ESTIMERT VEK PR. 1% UINNKALT KAPITAL PR. 1% BRUTTO LEIE Agder Statsbygg AS Kontor Lillesand Arendal Logistikkinvest AS Logistikk Arendal Bulgaria Property Fund AS Utvikling Bulgaria - n/a n/a Drammen Handelsbygg KS Handel/kontor Drammen Dyrskueveien 5 KS Handel Ullensaker EiendomsInvest 2009 AS Eiendomsfond n/a Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Bolig/næring Vest-Sverige Eikveien Holding AS Lager/verksted Drammen Hamar Eiendomsinvest KS Logistikk/kontor Hamar Haslevangen Invest KS Kontor/lager Oslo Hillevågsenteret Holding KS Handel Stavanger Hoffsveien Holding AS Kontor Oslo Kjelsåsveien Invest AS Kontor/lager Oslo KombiEiendom Invest AS Industri Drammen og Skien Leiraveien Holding KS Logistikk Lillestrøm Logistikkbygg AS Logistikk Lillestrøm Løvenskioldsgate 1 Invest AS Skole Oslo Moss Eiendomsinvest AS Kontor/lager Moss Nordania Eiendom AS Lager Danmark Oslo Nord Eiendomsinvest KS Kontor/handel Oslo Pro Juventute KS Handel Oslo Rjukan Næringspark KS Industri Rjukan Rogaland Logistikkinvest AS Logistikk/lager Rogaland Rygge Eiendomsinvest KS Lager Rygge Røyken Næringseiendom KS Kontor/handel Røyken Sarpsfossen Eiendom KS Utvikling Sarpsborg Sentrumshotell Holding KS Hotell Drammen og Lillehammer Ski Skolebygg KS Skole Ski Stavanger Property Invest AS Div. Stavanger Sørlandsparken Eiendomsinvest AS Handel Kristiansand Sørlandsparken Logistikkinvest AS Logistikk/lager Kristiansand Torp Eiendomsinvest AS Kontor Sandefjord Trondheimsveien Eiendomsinvest KS Kontor Oslo Tunsberghus Eiendom AS Kontor Tønsberg Vinterbro Eiendomsinvest AS Logistikk Vinterbro Sum % Kontor 7% 25% Industri Logistikk/lager Skole 10% Annet 10% Annet 36% 9

12 fearnleyfinans.no 10

13 PROSJEKTENE 2014

14 AGDER Agder Statsbygg STATSBYGG AS AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: Thomas 22 Holtan Leskovsky 45 E-post: Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: Paul Dehli 22 Navestad E-post: Telefon: E-post: Hilde Østby Telefon: Hilde Østby E-post: Telefon: E-post: SELSKAPSINFORMASJON Agder Statsbygg AS Etablert Agder Statsbygg AS Eiendomsverdi Etablert ved stiftelse Eiendomsverdi ved ved stiftelse pr. kvm Netto Eiendomsverdi yield eiendomsverdi ved stiftelse ved pr. kvm. stiftelse 176,5% 488 Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,5% Finansiering ved stiftelse 1. Finansiering prior pantelån ved stiftelse Selgerkreditt 1. prior pantelån Innbetalt Innbetalt egenkapital egenkapital Prosjektpris Prosjektpris ved ved stiftelse stiftelse Egenkapitalforhold Egenkapitalforhold Innbetalt Innbetalt egenkapital egenkapital ved ved stiftelse stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Uinnkalt ansvarskapital Innbetalt egenkapital pr. 1% Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt - Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% Tilbakebetalt i % av innbetalt - Tilbakebetalt av innbetalt PROGNOSE KONTANTSTRØMANALYSE 2013E 2014E 2015E 2014E 2015E 2016E Brutto leieinntekt Brutto leieinntekt Eierkostnad Eierkostnad Netto leieinntekt Netto leieinntekt Andre driftskostnader inkl. adm Andre driftskostnader inkl. adm Netto rentekostnader Netto rentekostnader Estimert Estimert skatt skatt Avdrag Avdrag Prognose Prognose utdeling utdeling Netto Netto kontantstrøm kontantstrøm Gj.snitt. Gj.snitt. brutto brutto leie leie pr. pr. kvm kvm (BTA) (BTA) Type eiendom Lillesand Lillesand Kontor Post- og teletilsynet Kontor Post- og teletilsynet Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt Total bygningsmasse (kvm), ca. (BTA) Selveiertomt (kvm), ca ,3 år Vektet Vektet gj.v. indeksregulering leietid 100% til 2,5% kpi 70% av overstigende 13,3 år Utleiegrad Vektet indeksregulering 100% til 2,5% kpi 70% av overstigende 100% Gj.snitt. Utleiegrad brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA/NOK) 100% 199 Skattemessig Gj.snitt. brutto avskrivningssats leie ved stiftelse bygg pr. kvm (BTA/NOK) % Skattemessig avskrivningssats bygg 2% PROGNOSE Prognose balanse BALANSE pr. PR A 2013E 2014E 2015E 2013A 2014E 2015E 2016E Omløpsmidler Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Verdi eiendom 1) Sum aktiva Sum aktiva Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig Langsiktig gjeld gjeld Sum Sum passiva passiva VEK VEK ekskl. ekskl. over-/underkurs over-/underkurs 2) Note Note 1) 1) Justert Justert for for rabatt rabatt latent latent skatt skatt Note Note 2) 2) Etter Etter budsjetterte budsjetterte utdelinger utdelinger Yieldutvikling Yieldutvikling 6,5% 6,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,8% FINANSIERINGSSTRUKTUR Transje ,73% Transje 2 6 4,25% 3,93% Flytende Transje ,62% 3,75% Flytende Sum Sum lån/vektet rente ,56% 5,55% 22,7 21,1 år Netto yield, anslag 6,25% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% Estimert eiendomsverdi Rabatt latent skatt 1) Netto gjeld VEK ekskl. over-/underkurs rentesikring Over-/underkurs rentesikring VEK VEK pr. 1% ekskl. over-/underkurs rentesikring VEK pr. 1% BILDE Bilde AV av EIENDOMMENE eiendommen Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 73% 76% 76% 79% 79% 82% IRR siden oppstart før/etter over-/underkurs 25%/25% n/a 9%/9% n/a -6%/-6% n/a Nominell avkastning før/etter over-/underkurs 27%/27% n/a 10%/10% n/a -6%/-6% n/a neste 4 år) 9% 10% 12% KOMMENTAR Eiendommen er sentralt beliggende i flotte omgivelser i i Lillesand, med nærhet til E-18, Kristiansand, Sørlandssenteret og og Kjevik Kjevik flyplass. flyplass. Det er Det høy er standard høy standard på eiendommens på eiendommens material- materialvalg og byggets og tekniske byggets løsninger. tekniske løsninger. Bygget Bygget utleid på er lang utleid leieavtale på lang til leieavtale Post- og til teletilsynet Post- og og teletilsynet er deres og hovedkontor. er deres hovedkontor. fearnleyfinans.no fearnleyfinans.no Eiendomsrapport 2013

15 ARENDAL LOGISTIKKINVEST AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Arendal Logistikkinvest AS Etablert Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 7,5% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Åsbieveien 15, Arendal Logistikk DSV Road AS Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser år Vektet indeksregulering 100% maks 2% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA/NOK) 769 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Innbetalt egenkapital pr. 1% 125 Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Forvaltning Fearnley Finans Asset Management AS 2014E 2015E 2016E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader inkl. adm Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) A 2014E 2015E 2016E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK ekskl. over-/underkurs 2) Note 2) Etter budsjetterte utdelinger Yieldutvikling 7,5% 7,6% 7,8% Transje ,54% Transje ,30% Flytende Sum lån/vektet rente ,93% 3,9 år Netto yield, anslag 7,25% 7,50% 7,75% Estimert eiendomsverdi Rabatt latent skatt Netto gjeld VEK ekskl. over-/underkurs rentesikring Over-/underkurs rentesikring VEK VEK pr. 1% ekskl. over-/underkurs rentesikring VEK pr. 1% Bilde av eiendommen Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 68% 71% 73% IRR siden oppstart før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a Nominell avkastning før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a neste 4 år) 14% 16% 18% Eiendommen ble oppført i 2004 og fungerer som leietagers hovedkontor og logistikksenter i Sør-Norge. Eiendommen er beliggende i Stoa nærings- og handelsområde utenfor Arendal langs E-18. Hoveddelen av bygningsmassen utgjør lager og terminal. Det er stor, selveiet tomt med utbyggingspotensiale. Det foreligger 3 års rullerende morselskapsgaranti. 13

16 Bulgaria Property Fund AS Haakon Shetelig Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Bulgaria Property Fund AS Etablert Byala Bulgaria Utviklingstomt Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital 10 Prosjektpris ved stiftelse 10 Størrelse tomt ca. (kvm) Antatt utviklingspotensial ca. (kvm) 60 Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse 10 Kapitalutvidelse ved emisjon pr Kapitalutvidelse ved emisjon pr Sum innbetalt egenkapital 29 Sum innbetalt egenkapital pr. 1% 290 Sist omsatt pr. 1% 363 Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Forvaltning Nordic Ltd. (Bulgaria) Bilde av eiendommen Fondet har som forvaltningsstrategi å forvalte fondets kapital i det bulgarske eiendomsmarkedet gjennom ervervelse av tomter hovedsakelig ved Svartehavet. Selskapet eier til sammen ca. 40 mål sammenhengende tomt som er omregulert til bolig- og fritidsformål. Selskapet har ingen gjeld og vil fortløpende vurdere igangsettelse og utvikling av tomten etter de til enhver tid gjeldende markedsforhold. fearnleyfinans.no 14

17 Drammen Handelsbygg KS Morten Ring-Andersen Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Kristian Nordtømme Telefon: E-post: Drammen Handelsbygg KS Etablert Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 7,4% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital 20 Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse 20 Uinnkalt ansvarskapital - Ing. Rybergsgt. 114 Drammen Handel/kontor Bohus Drammen AS, Kinnarps AS og Buskerud Teknisk Ortopedi AS Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Festetomt (kvm) ,3 år Vektet indeksregulering 99% Utleiegrad 96% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA/NOK) 894 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Innbetalt egenkapital pr. 1% 200 Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Forvaltning Fearnley Finans Asset Management AS 2014E 2015E 2016E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader inkl. adm Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) A 2014E 2015E 2016E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK ekskl. over-/underkurs 2) Note 2) Etter budsjetterte utdelinger Yieldutvikling 7,3% 7,5% 7,7% Transje ,44% Transje ,25% Flytende Sum lån/vektet rente ,86% 4,1 år Netto yield, anslag 7,00% 7,25% 7,50% Estimert eiendomsverdi Rabatt latent skatt Netto gjeld VEK ekskl. over-/underkurs rentesikring Over-/underkurs rentesikring VEK VEK pr. 1% ekskl. over-/underkurs rentesikring VEK pr. 1% Bilde av eiendommen Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 73% 76% 78% IRR siden oppstart før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a Nominell avkastning før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a neste 4 år) 14% 16% 18% Eiendommen som ble påbygd og oppgradert i 2007, består av ca. 80% handel og 20% kontor. Eiendommen er beliggende på Åssiden i Drammen langs hovedveien riksvei 283. Eiendommen er langsiktig utleid, hovedsakelig til Bohus. Det er tilhørende stor tomt og rikelig med p-plasser. 15

18 DYRSKUEVEIEN 5 KS Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Haakon Shetelig Telefon: E-post: Line Johansen Telefon: E-post: Dyrskueveien 5 KS Etablert Eiendomsverdi ved stiftelse 105 Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 7,0% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån 71 Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Dyrskuevegen 5, Ullensaker Handel DNB Bank ASA og Megaflis AS Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm), ca Parkeringsplasser Ca ,3 år Vektet indeksregulering 85% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA/NOK) 998 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Innbetalt egenkapital pr. 1% 317 Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Forvaltning Fearnley Finans Asset Management AS 2014E 2015E 2016E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader inkl. adm Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) A 2014E 2015E 2016E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK ekskl. over-/underkurs 2) Note 2) Etter budsjetterte utdelinger Yieldutvikling 7,0% 7,1% 7,3% Transje ,50% Flytende Transje ,07% Sum lån/vektet rente 71 4,78% 2,2 år Netto yield, anslag 6,75% 7,00% 7,25% Estimert eiendomsverdi Rabatt latent skatt Netto gjeld VEK ekskl. over-/underkurs rentesikring Over-/underkurs rentesikring VEK VEK pr. 1% ekskl. over-/underkurs rentesikring VEK pr. 1% Bilde av eiendommen Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 65% 67% 69% IRR siden oppstart før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a Nominell avkastning før/etter over-/underkurs n/a n/a n/a neste 4 år) 11% 12% 14% Eiendommen er beliggende ved Kløftakrysset, langs den attraktive aksen Oslo Gardermoen og med god eksponering mot E6. Bygget ble oppført i 2007 og er utleid på langsiktige leieavtaler. fearnleyfinans.no 16

19 Eiendomsinvest 2009 AS Christian Bull Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: EiendomsInvest 2009 AS Etablert Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital 20 Prosjektpris ved stiftelse 20 Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse 20 Ytterligere innbetalt kapital 20 Prosjektpris/ sum innbetalt kapital 40 Innbetalt egenkapital pr. 1% 400 Sist omsatt pr. 1% 205 Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% 220 Tilbakebetalt i % av innbetalt 55% PORTEFØLJEINFORMASJON Kostpris Kostpris gjenværende investeringer Sum investering/avsatt uinnkalt restansvar Vektet kjøpsyield av gjenværende investeringer 7,5% Vektet yield 8,0% Vektet lånerente 6,34% Effektiv belåningsgrad 77% Leieinntekter basert på selskapets eierinteresser (ca. NOK) Vektet gjenværende leietid 7,7 år Brutto eiendomseksponering (ca. NOK) Antall kvm vektet Investeringsrådgiver Fearnley Finans AS PORTEFØLJEOVERSIKT Eier- Kost- Kjøps- Anslag Anslag Prosjekt andel pris 1) yield verdi 2) yield Dagligvarelogistikk AS 12,0% ,3% ,3% Festningsveien 2 IS 10,0% ,0% ,2% Kongsberg Industribygg AS 5,0% ,1% ,4% Bergen Logistikkbygg AS 8,0% ,3% 880 8,3% Pottemakerveien Kombibygg AS 6,0% 552 7,6% 882 8,3% Sum portefølje og vektete verdier ,5% ,0% Note 1) Pris pr. 1% inkl. ev. tilhørende deltager-/aksjonærlån Note 2) Basert på individuelle verdivurderinger fra prosjektenes respektive forretningsførere PROGNOSE ANDELSVERDI Antatt verdi portefølje Omløpsmidler Antatt VEK VEK pr. 1% 240 Bilde Selskapet ble etablert med formål om kjøp av andeler og aksjer i annenhåndsmarkedet i etablerte eiendomsprosjektselskaper etter visse retningsliner, herunder løpetid kontrakter, belåningsgrad, utdelingsevne m. m. Salgsproveny fra realiserte investeringer samt løpende utdelinger tilbakebetales aksjonærene og reinvesteres ikke. Selskapet er fullinvestert og er i «realisasjonsfasen». 17

20 Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Christian Bull Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Etablert Eiendomsverdi ved stiftelse (SEK) Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm. (SEK) Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,2% Finansiering ved stiftelse (SEK) 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold (SEK) Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Vest-Sverige Bolig/næring Personlige, næringsdrivende og skole Total bygningsmasse (BTA) 1) 50 Parkeringsplasser år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA/SEK) 649 Skattemessig avskrivningssats bygg 2 4% Note 1) kvm iht svensk oppmålingsmetode Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% 722 Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Forvaltning APF AB og Trollhättan AB (SEK) 2014E 2015E 2016E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader inkl. adm. 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Salg eiendom Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. ekstraordinære kostnader ifm nedbetaling av gjeld/ fornyelse av lån Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) (SEK) 2013A 2014E 2015E 2016E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK ekskl. over-/underkurs Yieldutvikling 6,5% 6,6% 6,7% (SEK) Transje ,00% Flytende Transje ,97% Transje ,37% Sum lån/vektet rente ,46% 0,3 år (SEK) Netto yield, anslag 6,25% 6,50% 6,75% Estimert eiendomsverdi Rabatt latent skatt Netto gjeld VEK ekskl. over-/underkurs rentesikring Over-/underkurs swap-avtaler VEK VEK pr. 1% ekskl. over-/underkurs rentesikring VEK pr. 1% Note1) Hensyntatt verdi av eiendom som var avtalt solgt pr. Bilde av eiendommene Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 72% 75% 77% IRR siden oppstart før/etter over-/underkurs 2%/1% 0%/-1% -2%/-3% Nominell avkastning før/etter over-/underkurs 11%/9% -1%/-4% -13%/-16% Porteføljen består av et antall bolig- og kontoreiendommer i Gøteborgsregionen og Vest- Sverige. Totalt utleibart areal er på ca. 50 kvm. Forretningsideen er ordinær drift av eiendomsmassen samt periodiske salg av enkeltobjekter eller delportefølje. fearnleyfinans.no 18

EiEndomsrapport 2013

EiEndomsrapport 2013 Eiendomsrapport 2013 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS Fearnley Securities

Detaljer

EiEndomsrapport 2012

EiEndomsrapport 2012 Eiendomsrapport 2012 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans Eiendom ASA Fearnley Finans

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT 2011

EIENDOMSRAPPORT 2011 EIENDOMSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Markedskommentar 2 Om Fearnley Finans Eiendom ASA 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Porteføljeoversikt 8 PROSJEKTENE AK Eiendomsinvest AS 10 Bulgaria Property Fund

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 Eiendomsrapport 2015

EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 Eiendomsrapport 2015 EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Capital

Detaljer

ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley.

ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley. www.fearnleyfinans.no 1 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans Eiendom ASA Fearnley

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Eiendomsrapport 2009

Eiendomsrapport 2009 Eiendomsrapport 2009 Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Offshore Pte. Ltd (Singapore Fearnley Fearnley Offshore Supply Pte.Ltd (Singapore) Offshore LLC Astrup Fearnley AS Fearnley

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2014 og 1. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 31.3.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 2. og 3. KVARTAL 2016 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) solgte i 2012 og 2013 det vesentligste

Detaljer

Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS

Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN sinvest I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer: 10 750 Minimumsandel

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 28.03.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer