Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark av 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox MI310049/EB Innkalling til styremøte 17. september 2010 Sak Godkjenning av protokoll fra møte Sak Sak Sak Sak Tertialrapport og regnskap for andre tertial Status for Smartkommuneprosjektet Næringsarealprosjektet markedsføringsportal Oppsummering av rådsmøte/strategisamling Sak Evaluering av ONS 2010 Sak Sak Sak Sak Strategi for kongress- og utstillingsmarkedet Oppdatering om aktuelle saker Energi og fornyelse 2030 rapport Framdriftsplan for arbeidet med evaluering og organisering Orienteringssaker: Energi- og varmeplan Markedsmuligheter for småskala matproduksjon Informasjons- og webforum Vi ber om at eventuelle forfall meldes til prosjektkoordinator Randi Thorsen tlf , eller epost til Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Leif Johan Sevland Styrets leder Elin Schanche Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Side av 1 Sak Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 2. juni Elin Schanche Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokoll fra styremøte

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Leif Johan Sevland, Kåre Hauge, Elfin Lea, Tom Elin Schanche, Kjølv E. Egeland, Trygve Tvedt, Tone Tvedt Nybø, Siri Skaar, Ole Tom Guse, Brekke, Cathrine Gjertsen, Ola Saua Johanne Brendehaug, Einar Risa, Gro Persson, Førland, Tone Grindland Gustafsson, Jan Aslaug Mikkelsen (gikk under behandling av sak 12 Soppeland, Erling Brox (ref.) som ble behandlet som siste ordinære sak) Ole Berrefjord møtte under behandling av sak 12. Møtedato ; Kl. 09:00-12:00 Forfall Håkon Rege, Brit Rugland Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 2. juni 2010 Ved møtestart ønsket styrelederen velkommen til Siri Skaar og Ole Tom Guse (hhv. nyvalgt styremedlem og varamedlem), Gro Persson (førstegangs møtende varamedlem) og Jan Soppeland (nytilsatt internasjonal leder). Sak Godkjenning av protokoll fra møte Tom Tvedt gjorde oppmerksom på at han hadde forlatt møtet etter behandlingen av sak 02, og ba om at protokollen ble korrigert i henhold til dette. Med denne korreksjonen ble protokollen godkjent. Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. mars Sak Tertialrapport og regnskap for første tertial Elin Schanche orienterte om hovedtrekk ved aktiviteten i første tertial. I debatten ble det understreket at kompetansesenter for landbruk skal være et komplementært og ikke et konkurrerende tilbud mht. eksisterende institusjoner som vinterlandbruksskolen, Øksnevad VGS mv. Videre ble det spurt om ruteutviklingsforum også fokuserer på rutetider, spesielt ble behovet for senere Osloflyvninger framholdt. Styrelederen oppfordret kommunene til å invitere direktøren til en presentasjon av tertialrapporten for formannskap eller kommunestyre. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Bioteknologi rapport og videre arbeid Kjølv E. Egeland orienterte om saken. Det ble påpekt i debatten at det er viktig å få etablert Bio-forumet, slik at en Arenasøknad kan fremmes med støtte fra et samlet miljø. Det må sikres at næringslivet er trukket med i satsingen, slik at det kan komme arbeidsplasser ut av dette på sikt. Næringslivet og regionen for øvrig kan 3

4 Protokoll Side 2 av 4 gi drahjelp til forskningsmiljøet på dette feltet, men det avhenger av at noen tar en samlende regi. Vedtak: Styret slutter seg til at administrasjonen følger opp mulighetsstudien for bioteknologi med relevante tiltak, slik angitt i saken. Sak Storbyprosjektet Energi og Miljø - rapport og videre arbeid Saken ble behandlet som siste ordinære sak, etter sak 21. Ole Berrefjord presenterte saken og hovedelementene i det nylig avsluttete prosjektet. I diskusjonen ble det bl.a. framhevet at dette angår ikke bare de tre storbyregionene på sørvestlandet, men hele kysten fra Møre og sørover. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og ønsker at samarbeidet med Bergen og Kristiansand videreutvikles i tråd med de linjer som er trukket opp. Sak Konjunkturbarometeret Det ble presisert at formuleringen om nedbygging av eierskap i saken innebærer en intensjon om at utgivelsene skal framstå som mer enhetlige, der hovedfokuset er mer på de aktuelle temaene enn på den enkelte partner i samarbeidet. Vedtak: Styret slutter seg til at det arbeides videre med å videreutvikle Konjunkturbarometeret langs de linjer som er trukket opp. Sak EU-prosjekter: Mulighetsrevisjonen Tone Grindland Gustafsson orienterte om saken. Vedtak: Styret slutter seg til det videre arbeidet med Mulighetsrevisjonen. Sak Årskonferansen 2010 Kjølv E. Egeland orienterte om saken. Styrelederen presiserte at også styret må inviteres til å delta. Diskusjonen viste bl.a. til at innleggene på konferansen må være handlingsrettete, samtidig som at vi får fram de gode fortellingene. Det var også synspunkter om at programmet virket i overkant omfattende. Vedtak: Styret slutter seg til at det avholdes en årskonferanse med det angitte tema. 4 greate_gs p_sak 22 vedlegg proto

5 Protokoll Side 3 av 4 Sak World Energy Cities Partnership - forskningssamarbeid Trygve Brekke orienterte om saken. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Strategisamling med partnerkommunene, rådsmøte Elin Schanche orienterte om saken. Styrelederen understreket at også styret inviteres til samlingen. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Rapport fra delegasjonsreise til Houston/OTC Trygve Brekke orienterte om saken. Styret uttrykte at dette er en eksemplarisk måte å arbeide på, og at modellen bør overføres også til andre områder, for eksempel mat. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Innspill til fylkeskommunens planprogram for næring Elin Schanche orienterte om saken. Vedtak: Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse. Sak Satsing i Brasil Nytilsatt internasjonal leder Jan Soppeland presenterte seg for styret og orienterte om saken. Da omfanget av arbeidet som skal utføres er begrenset, er dette å oppfatte som en Brasil-representasjon og ikke et Brasil-kontor. Vedtak: Styret godkjenner den fremlagte avtalen med Inventure Management v/erik Hannisdal som representant for Stavangerregionen i Rio de Janeiro. Sak Rapport fra delegasjonsreise til Kina Jan Soppeland orienterte om saken. Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen å bearbeide de anbefalinger som er fremmet i den foreløpige rapporten og å innarbeide dette i Greater Stavangers internasjonale 5 greate_gs p_sak 22 vedlegg proto

6 Protokoll Side 4 av 4 strategi. Orienteringssaker Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Vertskapskontoret Ruteutviklingsforum Bocuse d Or Webløsning Produktpakking reiseliv Rogaland i Verden Energi- og varmeplan Etter behandlingen av de framlagte sakene, behandlet styret lønnsjustering for direktøren i lukket møte. Stavanger greate_gs p_sak 22 vedlegg proto

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Cathrine Gjertsen Side av 1 Sak Tertialrapport 1. Hva saken gjelder Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med i perioden mai - august I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. Forslag til vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Elin Schanche administrerende direktør Cathrine Gjertsen kommunikasjonsrådgiver Vedlegg: Tertialrapport mai-august 2010 Regnskapsrapport 2. tertial ettersendes 7

8 TERTIALRAPPORT mai - august

9 Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Stavangerregionen Næringsutvikling har arbeidet med i perioden mai-august I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. I andre tertial har vi jobbet mye med planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til ONS. Vi hadde en egen paviljong hvor vi markedsførte Stavanger-regionen som et bra sted å bo og arbeide. Greater Stavanger hadde også flere møter og arrangementer knyttet til ONS. Vi hadde flere møter på paviljongen, vi gav besøkende omvisning på messen og tok imot flere utenlandske samarbeidspartnere. Vi arrangerte også en større delegasjonstur til Kina sammen med Bergen Næringsråd og Business Region Bergen. 9

10 Mat Délice I andre tertial 2010 ble det avholdt ett styringsgruppemøte samt to delmøter med tema Mat som destinasjonsmarkedsføring i det internasjonale matnettverket Délice hvor Greater Stavanger er representert. Birmingham arrangerte Délice-møte i juli. Fra Stavanger-regionen deltok Karl Erik Pallesen fra Gastronomisk Institutt, sekretær Eivind Hålien fra Måltidets hus, Elisabeth Lærdal Skuland fra Region Stavanger og Heidi Netland Berge i Gladmat. Programmet inkluderte bl.a. en Master Class (Pallesen demonstrerte hvordan en kan tilberede mat fra Stavanger-regionen), deltagelse på festivalen Taste Birmingham og et seminar med markedsføringsdirektøren for Visit Birmingham. Stavanger gjorde god profil med presentasjon av lokale råvarer i Master Class. Gastronomisk institutts deltagelse fikk svært gode tilbakemeldinger fra nettverket og lokale engelske kokkene.. Stavanger-regionen var med i en felles EU-søknad for syv av medlemsbyene. Det ble søkt om mobilitetsmidler i Life Long Learning programmet ( Leonardo da Vinci-midler ). Søknaden ble levert i februar og i juni kom tilbakemelding om avslag på søknad, grunnet svært mange søknader og at en eller flere nasjonale potter i programmet ikke hadde tilstrekkelig med penger. Délice-nettverket kommer til å søke om nye EU-midler i februar Hensikten med søknaden er å finansiere deltagelse for lokale kokker og fagpersoner på ulike arrangementer. Om Délice: Délice ble etablert i september 2007 og er et nettverk av matbyer. Stavanger er Norges medlem i nettverket. Délice har en uttalt målsetting om å stimulere til utveksling på ulike nivå innenfor gastronomi, utdannelse og mat som destinasjonsmarkedsføring. I Stavanger er følgende organisasjoner representert i styringsgruppen: NCE Culinology, Region Stavanger, Gladmat, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Måltidets hus (sekretær) og Greater Stavanger (sekretariats-og lederfunksjon). 10

11 Energi Regionale energi- og varmeplaner Greater Stavanger arbeidet i 2. tertial med å sikre forankringen til et regionalt samarbeidsprosjekt hvor en skal utarbeid planer for bruk av stasjonær energi for nye og eksisterende områder i regionen. I denne fasen er det Stavanger kommune, Sandnes kommune og Bybåndet Sør som har jobbet med å finne ut hvordan prosjektet kan organiseres. Det er utarbeidet en skisse for hvordan fase 1 (innhenting av data) kan organiseres, og diskusjonen omkring relevante pilotprosjekter eller tematiske tilnærminger har startet. Kommunene Stavanger, Randaberg og Sola har behandlet saken politisk og vil slutte seg til en slik prosess. Sandnes og Bybåndet Sør har behandlet saken administrativt og politisk/styrebehandling vil skje høsten Greater Stavanger har rollen som sekretariat for prosjektet. Videreføring av Storbyprosjektet Energi og Miljø Storbyprosjektet Energi og Miljø er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen, Stavanger og Kristiansand som ble sluttført i andre tertial Prosjektet leverte solid dokumentasjon om utfordringen storbyene står overfor på klimaområdet og hvilke roller de har å sette inn i sitt arbeid. I tillegg peker rapporten på hvordan og innenfor hvilke områder de tre byene kan samhandle strategisk innenfor det klimapolitiske og næringsstrategiske arbeidsområdet. I andre tertial har Stavanger, Bergen og Kristiansand samarbeidet om et prosjekt hvor en skal utvikle kunnskap og utveksle erfaringer om hvordan storbyene på best mulig måte kan jobbe næringsstrategisk innenfor energi og miljø. Det er søkt om finansiering til prosjektet fra resterende midler i det avsluttede Storbyprosjektet. Samarbeidet innenfor det klimapolitiske arbeidsområdet blir ivaretatt av miljøog klimasjefene i de tre byene, mens samarbeidet innenfor det næringsstrategiske området ivaretas av Business Region Bergen, Greater Stavanger og Kristiansand kommune/ Knutepunkt Sørlandet. Energiregionen 2030 Det er avholdt en rekke møter med aktørene og i arbeidsgruppene for prosjektet Energiregionen Den viktigste observasjonen er at etter årsskiftet har det skjedd et skifte i holdning og utsiktene for næringsaktørene. Grunnholdningen har gått fra forsiktig avventende til å i overveiende grad være positive. Modusskiftet kom i stor grad med Statoil sine kontraktstildelinger i juni. Selskapene melder at det blir mye å gjøre i framtiden, og de søker nå etter flere folk. Strategiplanen for Energi og fornyelse 2030 legges fram for styret 17. September. 11

12 ONS - petroleumsnæringens viktigste møteplass Årets ONS ble tidenes største i antall besøkende og utstillere. Greater Stavanger var til stede med både ansatte og egen paviljong. Kommunene ble invitert til orientering på Greater Stavanger sin paviljong og tatt med på en guidet rundtur på området. Mer enn 50 politikere og administrative ledere fra medlemskommunene deltok på omvisningen. Deltakerne fikk besøke bedrifter i områdene som ONS har dedikert til innovasjon, karbonfangst, fornybar energi og teknologioverføring mellom romfart og energi. Space and Energy Teknologioverføring mellom romfart og energiindustri får stadig mer oppmerksomhet, og Stavanger-regionen har nå mulighet til å bli et tyngdepunkt i norsk sammenheng på dette området, der Ullandhaug er et koplingspunkt. Greater Stavanger har sammen med Arena Integrerte Operasjoner vært en pådriver for å styrke relasjonene til NASA. IRIS har som leder for det norske teknologioverføringskontoret jobbet nært med den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og Norsk Romsenter. Under OTC i Houston i mai ble det avholdt et møte hvor relasjonene med NASA ble styrket ytterligere. På dette møtet var det også med representanter fra forskningsrådet, ledende bedrifter og USAs ambassadør i Norge. I oppfølgingen av dette møtet ble eksperter fra NASA både i California og fra Houston invitert til ONS. Eksperter fra begge steder deltok som foredragsholdere. Den første samarbeidsavtalen er nå på plass. Men kanskje viktigere den første kontakten om samarbeid om utvikling av teknologiløsninger fra romfart til energi er også på plass. Det revolusjonerende boresystemet til Forus-baserte Seabed Rig skal bruke samme plattform for styringssystemet som NASA sine Marskjøretøy. Som en oppfølging arbeides det nå med etablering av et nasjonalt space- and energy-forum som skal lokaliseres til Stavanger. Greater Stavanger er med i arbeidsgruppa for å få dette på plass. Fornybar energi Greater Stavanger er med i styringsgruppen for Innovasjon Norge sitt Arena NOW-prosjekt Under fornybarkonferansen og utstillingen All Energy i Aberdeen deltok en rekke representanter fra Rogaland på en workshop som ble arrangert i samarbeid med de to EU prosjektene som Greater Stavanger deltar i; IFP og Power Cluster. I tillegg til Greater Stavanger deltok representanter fra Met- Senter, IRIS, Rogaland fylkeskommune, Dalane videregående skole, Statoil, Utsira kommune og Stavanger kommune. Greater Stavanger-ansatte har holdt foredrag om fonybar energi på flere møter. Vi var også tilrettelegger for en mottakelse for den skotske førsteministeren som besøkte Stavanger for å se på samarbeid innen fornybar energi. Greater Stavanger samlet en gruppe av aktørene innen fornybar energi som hadde møte med førsteministeren Alex Salmond. 12

13 Greater Stavanger har også vært vertskap for NAREC som er det britiske testesenteret for marin energi, lokalisert i Blyth like nord for Newcastle. Dette er en viktig potensiell samarbeidspartner både for næringsaktørene, UiS og Ipark. Arena NOW inviterer til besøk og møter hos NAREC i oktober. Kompetanse Teach First Vi arbeider med NHO, Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune og flere større bedrifter for å lage en regional variant av Oslo-prosjektet Teach First. Målet er å øke antall realfagslærere. I prosjektet Teach First får mastergradstudenter innen realfag tilbud om å undervise på skoler i to år før de får tilbud om jobb i noen utvalgte og ettertraktede bedrifter. Flere regionale bedrifter har nå vist interesse for prosjektet. Vi håper å ha tilbudet klart innen utgangen av Undersøkelse om helse- og omsorgspersonell Greater Stavanger er med og finansierer en IRIS-undersøkelse av behovet for helse- og omsorgspersonell i regionen. Dette skjer sammen med bl.a. Fylkesmannen og Helse Stavanger. Resultatene skal foreligge innen utgangen av 2010 og vil være viktig innspill til kommunene som planlegger å rekruttere helsepersonell. Mulighet for en bioteknologiklynge i Stavanger-regionen? Greater Stavanger tok initiativ til en utredning om mulighetene for å utvikle bioteknologisk næringsvirksomhet i Stavanger-regionen. Basert på resultatene i undersøkelsen har Ipark og Greater Stavanger søkt om finansiering av et forprosjekt til en Arenasøknad innen bioteknologi. I tilknytning til Arenasøknaden vil det bli etablert et nærings- og fagforum for relevante bedrifter. Dette slik at de kan diskutere felles tiltak for å støtte opp under en framtidig næringsklynge. Vi planlegger årskonferansen I andre tertial har vi jobbet med å planlegge Greater Stavangers årskonferanse. Konferansen arrangeres 6. oktober på Sola Strand Hotell. I år er temaet teknologisk kompetanse i Stavanger-regionen og hvilke muligheter den legger for ny næringsvekst. Vi planlegger dialogkonferansen Kompetanse i landbruket i Rogaland Greater Stavanger samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland, Bioforsk, Klepp kommune og Rogaland Bondelag om å arrangere en konferanse om karrieremuligheter i landbruket. Konferansen har fått navnet: Kompetanse i landbruket i Rogaland betre rekruttering, nye karrierevegar og nytt regionalt kompetansesenter?. Dialogkonferansen holdes 4.november på Jæren Hotell. 13

14 Offentlig sektor Nettside for næringsarealer Greater Stavanger jobber med fase to i næringsarealprosjektet utvikling av en egen nettside for markedsføring av regionens næringsarealer. I andre tertial 2010 er det arbeidet med å ferdigstille de tekniske og funksjonelle sidene ved nettstedet, samt å samle inn opplysninger om næringsarealer i regionen. I tredje kvartal vil det bli arbeidet med å markedsføre nettsiden overfor eiendomsaktører og andre som kan være interesserte i å ta portalen i bruk. Konjunkturbarometeret for Rogaland Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som blir gitt ut tre ganger i året. Utgivelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger-regionen Næringsutvikling, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og SpareBank 1 SR-Bank. I andre tertial jobbet vi med innhold til Konjunkturbarometeret som publiseres i tredje tertial Møter for næringsansvarlige Greater Stavanger gjennomfører årlig 4-6 fellesmøter med de næringsansvarlige i partnerkommunene. I tillegg til å være en sentral møteplass for de næringsansvarlige er det også en målsetting at disse møtene skal være en arena for: Nettverksbygging mellom Greater Stavanger og partnerkommunene og mellom partnerkommunene Diskusjon om prioritering av områder som er viktige for den regionale næringsutviklingen Kompetansebygging Utveksling av informasjon og erfaringer I andre tertial 2010 ble det arrangert et møte for næringsansvarlige i Randaberg kommune. Etablering av kulturnæringsfond Ett av de foreslåtte tiltakene i strategi- og handlingsplan for kulturnæringene er etablering av et kulturnæringsfond. Fondet skal styrke kapitaltilgangen til kulturnæringene og til flere nyetableringer innen kulturnæringene. Fondet skal ikke være en ny tilskuddsordning, men møte behovet for låne-/investeringskapital som kulturentreprenører ikke får fra de ordinære finansieringsinstitusjonene. Greater Stavanger har etablert og leder en gruppe som utreder dette nærmere. Gruppen består også av representanter fra Innovasjon Norge, Ipark og Stavanger kommune. Rogaland fylkeskommune er også invitert til å delta. Smartkommune Gjennom Smartkommune-prosjektet som har pågått fra januar 2007, har kommunene i Stavanger-regionen kommet et langt skritt nærmere sin målsetting om å utvikle en samordnet og effektiv offentlig sektor innenfor plansak-, byggesak- og geodatafeltet. Det er satt i verk en rekke prosesser og tiltak for å 14

15 samordne, effektivisere og digitalisere kommunenes rutiner og arbeidsprosesser på dette området. Det er også etablert en felles webportal og felles digital kartportal for deltakerkommunene. For å sikre langsiktige resultater av den arbeidsinnsatsen som er gjort, arbeider Greater Stavanger og deltakerkommunene med etablering av rutiner for oppdatering, vedlikehold og utvikling av de felles produkter og prosesser som er utviklet. Det er også viktig å videreføre det engasjementet som eksisterer i fagmiljøene, gjennom å etablere ytterlige utviklingsprogram og prosjekt innenfor denne sektoren. I denne forbindelsen er det etablert en ny styringsgruppe med representasjon fra alle de involverte kommunene, samt Greater Stavanger, og man har prioritert arbeidsoppgavene framover. Arbeidet er godt i gang i arbeidsgruppene for byggesak, plansak og geodata. Det er også etablert en arbeidsgruppe for utbyggingsavtaler. Til sammen engasjerer dette arbeidet mange fagpersoner fra kommunene, og det rapporteres om god framdrift i gruppene. Det har imidlertid vist seg at prosjektet med fordel kan markedsføres bedre til næringslivet. Dette vil det bli tatt fatt i, bl.a. gjennom Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Rådsmøte 31. august inviterte Greater Stavanger til rådsmøte på Clarion Hotell. Deltakerne fikk en rekke korte presentasjoner fra forskere, næringslivsaktører og andre sentrale regionale aktører om Stavanger-regionens muligheter og utfordringer. Deretter ble temaer innen livskvalitet, infrastruktur, internasjonalisering, offentlig sektor og nyskaping diskutert. Greater Stavanger fikk mange innspill til handlingsplanen for Det var godt oppmøte fra partnerkommunene. De fleste stilte med ordfører, rådmann og næringsansvarlig. Internasjonalisering Vi viderefører landdag-programmene I løpet av første tertial er det gjennomført tre landdager; et seminar om internasjonal virksomhet sammen med INTSOK, et Kina-seminar i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og en Brasil-dag. I andre tertial er det ikke gjennomført noen landdag arrangementer pga. delegasjonsreiser til Houston og Shanghai, samt ferieavvikling. I tredje tertial står fire arrangement på programmet. Greater Stavanger er sentral i Kina-satsing Delegasjonsreisen til Kina som Greater Stavanger og Business Region Bergen/Bergen Næringsråd arrangerte, ble gjennomført i perioden mai. Delegasjonen var år besøk i Shanghai over tre dager og deltok deretter på valgfrie delprogram til byene Dalian og Ningbo i Kina eller Busan i Sør-Korea. Programmet ble i hovedsak utviklet av Greater Stavanger og Bergens Næringsråd / Business Region Bergen. Aktører som Maritimt Forum i Bergen og Stavanger og Næringsforeningen i Stavanger-regionen bidro til å markedsføre 15

16 programmet. I alt 105 delegater deltok på reisen. Av disse var 62 fra Bergensregionen og 43 fra Stavanger-regionen. Stavanger Aftenblad deltok på reisen og skrev flere artikler om turen. Besøket i Ningbo er fulgt opp av en forpliktende dialog mellom UiS, Iris, Prekubator, og Ipark. Greater Stavanger jobber sammen med disse aktørene med å utrede muligheter for prosjekter og samarbeid med virksomheter og institusjoner i Ningbo. Arbeidet har allerede ført til at Ipark har skrevet avtale med Nordic Industrial Park om etablering av Norges første bedriftsinkubator i Kina. Turen har også resultert i at det trolig blir arrangert en Korea-dag for å belyse markedsmuligheter i landet, med vekt på offshore vindkraft. Vi drifter Vertskapskontoret I løpet av andre tertial er det avviklet 15 delegasjonsbesøk. Vertskapskontoret hadde også ansvar delegasjonsprogram/bidrag for gjester fra blant annet Australia, UK, Aberdeen, Brasil og Malaysia under årets ONS. Vertskapskontoret får stadig flere henvendelser om besøkshåndtering. Partnerskapet Technical Visits i regi av Scandinavian Tourist Board videreføres, og Stavanger-regionen markedsføres nå aktivt i Japan med de produktpakkene som ble utviklet i første tertial. Vi etablerer representasjonskontor i Brasil Etter Rio-besøket i slutten av januar vurderte Greater Stavanger å opprette fast representasjon i Rio de Janeiro etter modell fra Houston-kontoret. Dette har sammenheng med de langsiktige markedsmuligheter Brasil representerer innen olje og gass, der både norske og regionale bedrifter nå ser store muligheter. Det er viktig å sikre aktører fra Stavanger-regionen innpass i dette markedet. Det er et krevende marked å komme inn i, og det er avgjørende å ha evne til å samarbeide effektivt med lokale myndigheter og foretak, og å møte krav og forventninger om lokalt innhold i leveranser. For næringslivet i Stavangerregionen er det derfor viktig å intensivere bilateralt samarbeid mellom vår region og Rio, og samtidig tilby næringslivet i Stavanger-regionen muligheter for assistanse og rådgivning i forbindelse med handel og eventuell etablering av virksomhet i Brasil. I juni ble det signert Greater Stavanger og ONS en toårs avtale med Erik Hannisdal som vil være Stavanger-regionens representant i Rio de Janeiro. Hannisdal har arbeidet for Innovasjon Norge i Brasil i ti år, de siste årene som leder av deres kontor i Rio og arbeider på som partner i et firma som tilbyr rådgivningstjenester til skandinaviske norske selskap som ønsker å etablere seg i Brasil. Arbeidet med planleggingen av delegasjonsreisen til Rio i september har pågått gjennom hele andre tertial. Det antas at om lag 20 bedrifter vil delta. Vi samarbeider med Russland Andre tertial har vi jobbet mye med Murmansk Oil & Gas Cluster-prosjektet. Prosjektet skal kartlegge hva som må på plass for at Murmansk-regionen kan utvikle en energiklynge slik som en ser konturene av i Hammerfest og andre vertskapsbyer for petroleumsvirksomhet. Gjennom prosjektet skal både institusjoner og bedrifter bedre forstå fordeler og ulemper ved etablering i 16

17 Murmansk-regionen. Prosjektet er forankret hos regionledelsen i Murmansk, og både norske og russiske institusjoner deltar i gjennomføringen av prosjektet. Norske prosjektaktører er Pro Barents, Greater Stavanger og ECON. Prosjektet finansieres av Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge i Rogaland og Finnmark, samt Rogaland og Finnmark fylkeskommune. I juni ble det arrangert et seminar i Stavanger, der guvernøren i Murmansk fylke deltok. I denne anledning ble det signert en samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune og Murmansk fylke. Greater Stavanger bistår Rogaland fylkeskommune i deres Russlands-samarbeid, for å sikre at regionen og fylket opptrer koordinert i forhold til russiske regionale parter. Vi håper å få på plass en avtale om det praktiske arbeidetmellom Greater Stavanger og fylkeskommunen, på lik linje med tidsavgrensede avtaler som Greater Stavanger har med andre partnerkommuner. Delegasjonsreise til OTC i Houston I år var det 20. år på rad at Stavanger-regionen med Stavangers ordfører som delegasjonsleder, arrangerte fellestur til OTC og Houston. Totalt deltok 153 personer fra rundt 100 forskjellige bedrifter og organisasjoner på delegasjonsreisen, en økning på 28 personer fra De fleste deltakerne kommer fra vår egen region, samt at vi har med oss deltakere fra bl.a. Norges Forskningsråd, Norsk Petroleums forening, Innovasjon Norge. Programmet var tradisjonelt lagt opp med en blanding av seminarer, bedriftspresentasjoner og et sosialt program. Greater Stavanger og ONS hadde, tradisjonen tro, en felles stand på OTC-utstillingen. OTC besøkes hvert år av rundt personer. Vi forbereder delegasjonsreise til Perth i Australia I andre tertial har vi arbeidet med å planlegge en delegasjonsreise til Perth. Greater Stavanger inviterer næringslivet, akademia og det offentlige i Stavangerregionen til en delegasjonsreise til Perth i Australia i anledning årsmøte i Verdens Energibyer oktober. Parallelt med årsmøtet er det lagt opp et omfattende næringslivsprogram som presenterer planer og muligheter innen petroleumsmarkedet i Australia. Videre gis det muligheter for å møte næringsdelegasjoner fra de ulike WECP byene fra hele verden. Vi har fokus på EU Greater Stavanger administrerer Europakontoret på vegne av en rekke partnere. Det er 25 partnere i Europakontoret, fordelt mellom offentlige aktører, næringsliv og FoU. I andre tertial er det avholdt ett styringsgruppemøte. Direktør Pål Jacob Jacobsen var i andre tertial på besøk i Stavanger-regionen og jobbet med Nordsjøsaker, møtte Vestlandsrådet og Stavanger kommunes ledergruppe. I tillegg deltok Jacobsen på Europakontorets styringsgruppemøte i Edinburgh i juni. Vi arbeider med en Nordsjøstrategi for regionen Europakontoret samlet sentrale aktører i regionen til en diskusjon om en felles strategi knyttet til arbeid i Nordsjøen som vindkraft og et felles elektrisitetsnett for Nordsjøen North Sea Grid. Styreleder Sevland ledet møtet og tre deltagere var invitert til å ha innlegg: Styreleder i Lyse Ivar Rusdal, fylkesordfører Tom 17

18 Tvedt og direktør i Europakontoret Pål Jacob Jacobsen. EU og landene i Europa har i de siste årene samarbeidet om å utvikle North Sea Grid (NSG) et koordinert elektrisitetsnett som knytter sammen landene rundt Nordsjøen og samtidig forbedrer mulighetene til å utvikle en konkurransekraftig offshore vindindustri. EU har sammen med landene rundt Østersjøen laget en makrostrategi, Østersjøstrategien, som skal optimalisere utviklingen av dette området. Andre makroregioner, inklusiv Nordsjøregionen, studerer nå muligheten til å utvikle egne makrostrategier. Arbeidet med North Sea Grid og Nordsjøstrategien er ikke koordinert men de har mange brytningspunkter som gjør at man vanskelig kan utvikle en Nordsjøstrategi uten å inkludere NSG og Maritime Spatial Planning. Europakontoret har vi fulgt arbeidet i to år. Det er viktig for regionen å samle seg om et felles budskap og ståsted. Arbeidet følges opp høsten Styringsgruppemøte i Edinburgh Styringsgruppen i Europakontoret avholdt sitt møte i Edinburgh juni Arbeidsgruppen var også invitert til møtet. De 17 deltakerne diskuterte fornybar energi, og hadde møter med sentrale skotske myndigheter og energiaktører. I møter med skottene diskuterte vi North Sea Grid. Vi snakket om forskings- og nyskapingsmuligheter relatert til NSG. På møtet konkluderte styringsgruppen med at samhandling internt i regionen er avgjørende for å kunne bli en fornybarregion. Vi vil ha flere EU-prosjekter Greater Stavanger og Europakontoret vil synliggjøre mulighetene som ligger i EU programmer og øke antall EU-prosjekter i kommunene. I dag mangler kommunene et verktøy for å ta i bruk EUs programmer i kommunearbeidet. Med mål om å utvikle en modell for partnerkommunene i Stavanger-regionens Europakontor, er det igangsatt en mulighetsrevisjon hvor en håndfull kommuner deltar. Tur til Eindhoven og Brussel I andre tertial ble rådmennene i partnerkommunene invitert til en studietur til Eindhoven og Brussel. Med på turen var også administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen samt representanter for administrasjonen i Greater Stavanger. Turen ga deltakerne informasjon om hvordan EU fungerer og hvilke store tema som nå diskuteres i Brussel. Vi diskuterte også den økonomiske utviklingen og utfordringene for offentlig sektor. Besøket i Eindhoven gav oss innblikk i hvordan byen sammen med nabokommunene samarbeider igjennom organisasjonen Brainport for å skape et europeisk innovasjons- og vekstsenter. 18

19 Nyskaping EU-prosjektet Innovative Foresight Planning Det ble avholdt møte for alle partnere i Stavanger i juni. Arbeidsgruppe D (Public Sector Fascilitation) hadde eget møte i tillegg. Møte ble avholdt i forkant av årsmøte til Nordsjøregionen. NIBR, en konsulent koblet til prosjektet innenfor foresight planning, presenterte metode for innhenting av læring og informasjon i prosjektets prosess. Arbeidsgruppe energi Under All Energy utstillingen og konferansen i Aberdeen deltok en rekke representanter fra Rogaland på en workshop som ble arrangert i samarbeid med de to EU-prosjektene som Greater Stavanger deltar i: Innovative Foresight Planning (IFP) og Power Cluster. Met- Senter, IRIS, Rogaland fylkeskommune, Dalane videregående skole, Utsira kommune, Statoil og Stavanger Aftenblad var blant dem som deltok fra regionen. Energigruppen i IFP-prosjektet følger opp arbeidet utover høsten. Arbeidsgruppe mat Det ble avholdt B2B møte mellom Inexus (Nothern Netherlands) and NCA Culinology (Stavanger) i mai. Forhåpentligvis blir resultatet her konkrete avtaler. Arbeidsgruppe finans Rapport og kartlegging er utført av IRIS, etter oppdrag fra Sparebank 1 Sr- Bank. Tema for kartlegging/undersøkelse var: Finansnæringens betydning for finansiering av fornybar energi offshore vindmøller. Det arbeides med hvordan denne kartlegging kan tas med videre inn i prosjektet samt finansklyngens aktiviteter. Rapportering Prosjektet rapporterer to ganger i året til Nordsjøprogrammets sekretariat i Viborg, Danmark. Rapport tre ble godkjent i juni og august. Det rapporteres på områdene finans og aktivitet. For informasjon om prosjektet, presentasjoner fra møter og samlinger: 19

20 Livskvalitet Vi vil tilby turistene flere reiselivspakker I sommer er det markedsført og solgt pakketilbud mot turistmarkedet som består av både overnatting og aktiviteter på Region Stavanger og Kongeparken sine nettsteder. Årets pakketilbud er et konkret resultat av et prosjekt som er gjennomført i et samarbeid mellom Greater Stavanger, Avinor, Kongeparken, Lysefjorden Utvikling, Region Stavanger BA, Reisemål Ryfylke og Ryfylke IKS. Det er Greater Stavanger som har ledet styringsgruppen for prosjektet. Greater Stavanger, Avinor og Kongeparken har hver bevilget kroner til prosjektet. Ryfylke IKS og Lysefjorden Utvikling bidrar med henholdsvis og kroner. På forsommeren la Greater Stavanger en ikke ubetydelig arbeidsinnsats inn en søknad til Innovasjon Norge Rogaland som resulterte i kroner i støtte til prosjektet. Prosjektet vil bli evaluert i etterkant av sesongen og på bakgrunn av evalueringen vil det bli tatt stilling til om prosjektet skal videreføres. Regional satsing på kongresser og utstillinger Styringsgruppen for kongresser, utstillinger og arrangementer presenterte resultatene av sitt arbeid i begynnelsen av juni Da ble det lagt fram en prosjektplan for et treårig hovedprosjekt som skal utarbeide og gjennomføre en strategi for å utnytte potensialet innenfor kongresser, utstillinger og større arrangementer. To representanter fra Greater Stavanger har deltatt i dette arbeidet; - den ene som deltaker i styringsgruppen og den andre som sekretær for styringsgruppen. Styringsgruppen som ledes av Stavanger Forum har ellers representanter fra Region Stavanger BA, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Rezidor Hotels/ Region Stavanger BA, ONS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Bistår kommunene med statistikk og fakta Greater Stavanger har god kompetanse på å framskaffe statistikk og fakta og har i løpet av andre tertial bistått kommuner med dette. 20

21 Infrastruktur Møter om næringstransport I andre tertial har vi gjennomført to møter om næringstransport i ressurspanel for infrastruktur og en rekke møter med Statens Vegvesen. På første møte i ressurspanelet for infrastruktur ble en rapporten som overvåker målsettingen om at Stavanger-regionen skal være best på næringstransport presentert. På møtet deltok representanter kommunene, fylket, Statens Vegvesen og næringslivet. Statens Vegvesen presenterte en plan om å arbeide sammen med aktørene om å framskaffe et bedre statistikkgrunnlag for næringstransport, godstrømmer og transportretninger. Det andre møte ble avholdt under årets ONS, her Aberdeen eller North East Scotland sin tilnærming til hvordan næringstransporten ble synliggjort. Vegvesenet sitt prosjektforslag ble diskutert i samme møtet, hvor det var ca 30 deltakere hvor sentral styret i logistikkforeningen var blant disse. Møtet vil bli fulgt opp med videre drøftinger om hvordan man kan få til et bredt samarbeid om den foreslåtte næringstransportrapporten og hvordan erfaringene fra Aberdeen kan overføres til våre lokale forhold. Vi deltok i utarbeidelsen av havneplanen I andre tertial deltok Greater Stavanger i Stavanger Havn IKS sitt arbeid med å utarbeide en strategisk havneplan, et arbeid som i denne omgang ble sluttført ved at strategien ble vedtatt i juni. Ruteutviklingsprosjektet Greater Stavanger leder ruteutviklingsprosjektet. En konsulent er ansatt av Greater Stavanger på vegne av regionen for å jobbe med prosjektet over en treårsperiode. Hovedmålet med prosjektet er å sikre at eksisterende flyruter opprettholdes og samtidig bidra til at nye flyruter opprettes. Prosjektet skal sikre relevant og konkret dokumentasjon fra profesjonelle aktører i Stavanger regionen, som vil danne et solid beslutningsmateriale for flyselskaper som ønsker å fly til og fra Stavanger lufthavn Sola. Prosjektet er finansiert av offentlige aktører og flere større bedrifter i regionen. I løpet av andre tertial gjennomførte vi flere intervjuer med reisebyråene i regionen og kartlagt reisevolum og reisetrender. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant reisebyråenes største kunder og en rekke medlemmer av Næringsforeningen om reisevaner og reiseønsker. Totalt sett har vi innhentet informasjon fra 402 regionale bedrifter, som samlet sett har et reisebudsjett på rundt 3,5 milliarder kroner. Greater Stavanger sto for den praktiske gjennomføringen av internettbaserte spørreundersøkelser i tilknytning til prosjektet og bistår som diskusjonspartner og rådgiver i prosjektgjennomføringen. Basert på all denne informasjonen har vi laget en rapport. Vi håper flyselskapene kan ta forretningsmessige og bærekraftige beslutninger om ny ruter, og ikke minst nye rutetider når de har denne informasjonen. 21

22 Påvirkingsarbeid Innspill til arbeidet med petroleumsmeldingen Etter 6 år uten petroleumsmelding har regjeringen nå igangsatt arbeid med å forberede en melding som skal framlegges i Greater Stavanger har jobbet med å formulere innspill og med å være en pådriver for at næringsutviklingsorganisasjoner i Norge skal gi innspill til meldingen. Under ONS ble det invitert til et kontaktmøte hvor en flere av næringsutviklingsselskapene fra Kristiansand til Helgeland samlet seg for å diskutere dette temaet. Vår tilnærming er den næringsutviklingseffekten som en forutsigbar og langsiktig satsing på petroleumsvirksomheten gir. I arbeidet med meldingen samarbeider vi nært med fylkeskommunen. Innspill til konsekvensutredningen for nye petroleumsområder Greater Stavanger har gitt innspill til høringen om Konsekvensutredninger for nye petroleumsområder dette gjelder i første rekke områdene i Lofoten og Vesterålen som per i dag ikke er åpnet. Vi mener at konsekvensutredninger er en god måte å sikre at det ut fra alle gjeldende hensyn vil bli vurdert nøye om det er trygt å åpne for petroleumsvirksomhet i et område. En konsekvensutredning må ikke kunne føre til varig vern av et område. Vi har gjennom 40 år med petroleumsvirksomhet sett en kontinuerlig strøm av teknologiske og sikkerhetsmessige gjennombrudd som har gjort det mulig å trygt utvinne nye petroleumsressurser. I påvente av en fornybar revolusjon trenger verden mer energi og Norge er et foregangsland på teknologi og bærekraftig utvinning. Markedsføring & Informasjon Stand under ONS ONS og Stavanger Forum har de siste tre ONS årene satt av 90m2 utendørs til vår stand, midt i hjertet av ONS området. Greater Stavanger har ansvar for etablering og drift av standen. Gjennom et samarbeid med Fiuni arkitektskole, Ecobo og Innovasjon Norge fikk vi i år laget en original stand utført i tre og glass, og som tiltrakk seg svært mye positiv oppmerksomhet. Standen eies av Ecobo og er nå gjenreist på Bærheim og vil videre være et forskningsprosjekt der. For Ecobo og Finuni arkitekter er samarbeidet med Greater Stavanger en god måte å synliggjøre ideer på og kommersialisere disse. Funksjonaliteten til standen var god. Nytt for i år var møteromsdelen. Møterommet var fullbooket gjennom hele messen og brukt til møter og presentasjoner både fra Greater Stavanger og samarbeidspartnere. Budskapene ble formidlet gjennom plakater, brosjyrer, et godt forberedt stand-personell og en touch-skjerm med regionalt innhold av alt fra klyngene energi og mat, næringsarealer, utdannelse/uis, konferanseregionen, reiseliv og Næringsforeningen. 22

23 Touch-skjermen var et godt hjelpemiddel for de som stod på standen og god informasjon for besøkende. Mange fikk også sett vår nye Kjeragfilm. Denne ble også vist på ONS sine felles skjermer samt i shuttle-bussene. Vi hadde om lag personer var innom standen hver av de tre første dagene, fredagen var litt roligere. Totalt rundt 2000 besøkende. Vi fikk mange nye kontakter og mange spørsmål om bedriftsetableringer, utdanning, rekruttering, potensielt samarbeid og reiseliv. Etter ONS har vi gått gjennom disse henvendelsene og fordelt kontakter for videre oppfølging. Standen ble også en sammensveisende arena for de som betjente standen: Representanter fra Greater Stavanger, Forus Næringspark, Region Stavanger, NAV/NAV Eures, Rogaland fylkeskommune, kommunene Stavanger, Time, Sandnes og Sola, UiS og Næringsforeningen. Nye filmer om regionen Greater Stavanger har spilt inn to nye filmer om Stavanger-regionen. Filmene viser fram regionens fortrinn, og skal brukes for å tiltrekke regionen flere arbeidstakere. Begge filmene bruker slagordet Come for the job, stay for the lifestyle. Den ene filmen er laget av Filmavdelingen og varer i ca. 1 minutt. Her vises regionens flotte natur og fritidsmuligheter på en frisk måte. Vi håper filmen treffer målgruppen på år. Filmen skal kunne brukes av alle aktører i regionen som ønsker å promotere Stavanger-regionen. Filmen vil også brukes i forbindelse med en konkurranse på sosiale medier. Filmen ble vist på Greater Stavanger ONS-stand i slutten av august. Den andre filmen er utarbeidet av Frø. Filmen viser fram regionens fortrinn både som bo- og arbeidsregion. Filmen er på rundt 3 minutter. Den vil bli klar til visning høsten Ny brosjyre I andre tertial utarbeidet vi en brosjyre om Greater Stavanger. Brosjyren forteller kort om hvem vi er, hva vi gjør og viser konkrete eksempler på hva vi jobber med. Brosjyren har blitt brukt i flere anledninger. Administrerende direktør har delt ut brosjyren på besøk hos kommunene. Partnerkommunene som ønsker informasjon om Greater Stavanger, eller ønsker å bruke brosjyren i sin kommune kan få den tilsendt. Nye nettsider Greater Stavanger fikk nye nettsider 1. juli Vi arbeider fremdeles med å videreutvikle sidene, men for brukerne fremstår de i de aller fleste tilfeller som komplette. Etter ferien fra 22. august til 2. september - har vi hatt besøk som har gitt sidevisninger. Det tilsvarer 3.01 sider per besøk. Gjennomsnittlig tid per besøk er nesten 3 minutter. 23

24 Ved å se på de 100 mest besøkte sidene er det tydelig å se at pressen har en viss interesse av oss. Det kan vi utnytte bedre. Journalister jeg har snakket med har også etterlyst flere meninger om dagsaktuelle temaer eller i det minste hvordan vi jobber med aktuelle problemstillinger. Arrangementene våre er interessante for leserne. Prosjektene er godt besøkt, så her må vi få ut mer relevant info De engelske sidene er populære her skal vi også sette inn ekstra innsats utover høsten. Det er tydelig at brukerne bruker den globale menyen (toppmenyen), for tjenestene som presenteres på fremsiden er lite besøkt. Eller er det kanskje mer riktig å si at de ikke kjenner til tjenestene våre, eller har Greater Stavangers tjenester en marginal målgruppe? Trafikkilder: Som diagrammet viser kommer 46 prosent av brukerne direkte til siden vår. Det er veldig bra. Det betyr at de kjenner oss, nettadressen vår og de bruker oss ofte. 28 prosent kommer fra søkemotorer = de googler f.eks Greater Stavanger eller næringsarealer. 25 prosent av brukerne kommer fra henvisningsnettsteder. Det er nettsteder som har linker til vår nettside. F.eks alle partnerkommunene. Det er veldig gøy å legge merke til at de som designet og programmerte sidene våre er blant de som sender mest besøk til vår side. I tillegg seiler Facebook opp som en god kandidat for økt markedsføring og aktivitet (noe vi også gjør og skal bli bedre på). Pressekontakt Greater Stavanger jobber systematisk for å synliggjøre organisasjonens prosjekter og aktiviteter gjennom media. I perioden mai-august fikk vi flere positive oppslag i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Under ONS skrev avisene om standen vår, vår nye representant i Rio de Jaeiro og arbeidet vi gjør for å få flere bedrifter til Stavanger-regionen. Det var også en lengre artikkel i Rosenkilden om ONS-standen vår. I juni var Aftenbladet med på innspillingen av en av de nye regionsfilmene våre. De skrev en sak om dette og laget en film som de la ut på nettavisen. Stavanger Aftenblad hadde også et helsides portrettintervju med vår EU-prosjektutvikler. Det har også blitt laget flere saker om internasjonalt samarbeid med Russland og Skottland hvor medarbeidere i Greater Stavanger har blitt intervjuet. Vi har også uttalt oss i forbindelse med mulige nye flyruter. 24

25 Besøk hos kommunene I løpet av første og andre tertial har administrerende direktør besøkt de forskjellige partnerskapskommunene. Vi har invitert oss selv på formannskapsmøter for å fortelle om Greater Stavangers aktiviteter og planer videre. Vi har også bedt om innspill til organisasjonens videre arbeid. Møte med Haugaland Vekst I august 2010 møtte Greater Stavangers ansatte Haugaland Vekst, for å bli bedre kjent og å diskutere felles utfordringer. Administrerende direktør har faste kontaktmøter med lederen av Haugaland Vekst og Dalanerådet. 25

26 Til Styret Kopi til Dato skrevet Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Side av 1 Sak Status for Smartkommuneprosjektet 1. Om prosjektet Smartkommuneprosjektet har pågått noen år nå, og er inne i sin tredje fase. Hovedformålet med prosjektet har vært å etablere en felles informasjons- og tjenesteportal for plan- og byggesaker for kommunene i Stavanger-regionen. Næringslivet og andre kan gjennom én portal få tilgang til kartdata, informasjon om saksgang og andre relevante opplysninger. Kommunene har blitt enige om felles maler for både plan- og byggesaksbehandling, og disse er gradvis blitt tatt i bruk. Et regionalt innsynskart henter oppdaterte kartdata direkte fra kommunenes egne kartsystemer, herunder kommuneplaner og reguleringsplaner. Innsyn i saksdokumentene gir publikum adgang til å følge saksgangen for en byggesak. Det gis innsyn i alle åpne dokumenter tilknyttet byggesaksbehandlingen som er inntil tre måneder gamle. Tjenesten er forløpig tilgjengelig for Randaberg, Sandnes og Stavanger, men vil etter hvert omfatte flere kommuner. Utbyggere kan levere byggesøknaden digitalt. ByggSøk bygning er et system for elektronisk kommunikasjon mellom søker og kommune i byggesaker. Alle kommunene i Smartkommunesamarbeidet er åpne for mottak av Byggsøk. Statens bygningstekniske etat har ansvar for drift og videreutvikling av systemet. Eiendomsmeklere kan bestille meglerpakker i Infoland der man får tilgang til kommunal eiendomsinformasjon og kart, opplysninger fra boligbyggelag, verdianalyser, foto, pålegg fra kraftselskaper og Eiendomsregisteret. Her selges også eiendomsinformasjon tilpasset meklernes behov. Prosjektet har hele tiden vært faglig tungt forankret i deltakerkommunene. Prosjektet har en styringsgruppe som tidligere ble ledet av representant fra Stavanger, nå av representant fra Sandnes. I tillegg til representasjon fra kommunene og Greater Stavanger har også tillitsvalgte inngått i gruppen. Videre har man opprettet arbeidsgrupper etter hvert som kommunene har meldt behov for dette, for tiden er det arbeidsgrupper for plansak, byggesak, kartdata og for utbyggingsavtaler. Alle gruppene er bemannet med representanter av fagpersonell fra kommunene. Prosjektledelse kjøpes fra Asplan Viak AS. Prosjektleder Kristin Barvik, Asplan Viak, vil gi en muntlig orientering om prosjektet på styremøtet. 26

27 Sak Status for Smartkommuneprosjektet 2. Ambisjoner for pågående arbeid Ved igangsettelse av den nåværende fasen av prosjektet, var målsettingen å vedlikeholde det man allerede hadde oppnådd i samarbeidet. Videre var det et ønske om å videreutvikle prosjektet med nye funksjoner slik nevnt under: Digitale tjenester Selvbetjeningsløsninger for bestilling av situasjonskart i alle kommuner. Automatisk generering av meglerpakker (via Infoland). Digital byggesaksdialog innsyn i aktive byggesaker. Digital plandialog kombinert innsyns- og dialogverktøy for reguleringssaker Digital saksdialog med Fylkesmann, fylkeskommune, statlige regionale etater Innføring av Byggsøk Plan Samordning Gebyrstruktur Utbyggingsavtaler Felles struktur planarkiv Felles rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser Tilsyn i byggesaker- felles rutiner og forståelse. Tilpasse felles rutiner og maler til ny plan- og bygningslov Kompetanseheving og forbedring av interne prosesser Etablering av nettverksgrupper for arkiv/servicekontor Kurs Byggsøk som førstevalg for førstelinjetjeneste og byggesaksbehandlere Kurs for næringen i bruk av digitale tjenester innen plan- og byggesaksfeltet Forberede for overgang til fullelektronisk saksbehandling i et utvalg av kommunene ebygg-samarbeidet Videreføre nettverkssamarbeidet med andre regioner som arbeider med samme digitalisering av tjenester innenfor plan- og byggesaksfeltet, bl.a. for å være med å utvikle nye generasjoner av digitale byggsakssøknader, samle erfaring med scanning av historisk byggesaksarkiv og være med å utvikle nye tjenester til offentlige tjenesteportaler som Min Side og Altinn. 3. Merknader om gjennomføringen Fagpersonene fra kommunene gir klart uttrykk for at arbeidet er kompetansehevende. En medvirkende årsak til at en har fått gode prosesser i kommunenes fagmiljøer under innføringen, er at de tillitsvalgte har medvirket gjennom hele prosjektets gang. Når prosjektet har kartlagt gjennomføringen i kommunene har det imidlertid framkommet at ikke alle kommunene har kommet like langt med å ta i bruk de felles maler og rutiner som man har blitt enige om. Dette skyldes i første rekke organisasjonsmessige tregheter; det synes å være alminnelig enighet om hensiktsmessigheten ved de aktuelle tiltakene. Alle kommunene har profitert på digitaliseringen av produkter og prosedyrer, noe særlig de større kommunene for så vidt var godt i gang med allerede før oppstarten av Smartkommuneprosjektet. De mindre kommunene med små fagmiljøer har særlig framhevet betydningen av å drive utviklingsarbeid sammen med nabokommunene, herunder erfaringsutveksling. Næringsforeningen kartla tidligere i år prosesser i plansaker i kommunene i Stavangerregionen gjennom en spørreundersøkelse blant 33 bedrifter. Rapporten er et godt grunnlag for dialog mellom næringslivet og kommunene på dette området. Det framkom at ett av tiltakene man ønsker styrket, er Smartkommunekonseptet. Det må likevel innrømmes at deler av 27 greate_gs sa_sak smartk

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr.

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.06.10 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark 04.05.2010 1 av 2 Innkalt av

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

MØTEREFERAT GEODATAGRUPPA 1-17

MØTEREFERAT GEODATAGRUPPA 1-17 Oppdrag: 534220 Smartkommune 2015 Møtedato: 2017-06-01 Kl: 09:30 Sted: Asplan Viak Neste møte: 2017-11-01 Kl: 09:30 Sted: Asplan Viak Referent: Trygve Valen Navn Firma E-post Til stede Ref. Trygve Valen

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr.

Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1. Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrev et Side: 22.03.2011; Måltidets Hus, 15.02.2011 1 av 1 Kl 11:00-14:00

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

MØTEREFERAT GEODATAGRUPPA 1-17

MØTEREFERAT GEODATAGRUPPA 1-17 Oppdrag: 534220 Smartkommune 2015 Møtedato: 2017-02-08 Kl: 09:30 Sted: Asplan Viak Neste møte: 2017-06-01 Kl: 09:30 Sted: Asplan Viak Referent: Trygve Valen Navn Firma E-post Til stede Ref. Trygve Valen

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 01.12.10; Kl. 12:00-16:00. Sola Strandhotell NB! 28.09.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 01.12.10; Kl. 12:00-16:00. Sola Strandhotell NB! 28.09.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 01.12.10; Kl. 12:00-16:00 Sola Strandhotell NB! 28.09.2010 1 av 1 Innkalt

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status Team Bodø K Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2010 50639/2010 2010/1117 3 U00 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/117 Formannskapet 29.09.2010 Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor.

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

UTSIRA KONTROLLUTVALG

UTSIRA KONTROLLUTVALG UTSIRA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Fredag 13. november 2015 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen. Han ønsket nyvalgt medlem, tidligere medlem, men nå varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg MØTEINNKALLING Nesodden kontrollutvalg Møtetid: 10.02.2016 kl. 17:15 Møtested: Møterom Hasle i Tangenten Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Sak Tekst Ansvarlig/frist Referat fra sist møte Ingen merknader

Sak Tekst Ansvarlig/frist Referat fra sist møte Ingen merknader Oppdrag: 534220 Smartkommune Møtedato: 2017-11-08 Kl: 09:30 Sted: Asplan Viak Neste møte: Ikke avtalt Kl: Sted: [Neste sted] Referent: Valen Navn Firma E-post Til stede Ref. Valen Asplan Viak AS.Valen@asplanviak.no

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer