Jordbruksteljing 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jordbruksteljing 1999"

Transkript

1 C 670 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Jordbruksteljing 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg publisert primærstatistikk data frå statistiske rekneskapssystem og resultat frå spesielle teljingar og undersøkingar. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsføremål. Presentasjonen skjer vesentleg i form av tabellar figurar og naudsynt informasjon om datamaterialet innsamlings- og arbeidsmetodar samt omgrep og definisjonar. I tillegg gis det ei kort oversikt over hovudresultata. Serien omfattar òg publikasjonane Statistisk årbok Historisk statistikk Regionalstatistikk og Vegvisar i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables figures and necessary information about data collection and processing methods and concepts and definitions. In addition a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway Historical Statistics Regional Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå november 2002 Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta ver vennleg å oppgi Statistisk sentralbyrå som kjelde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon Emnegruppe Jordbruk og skogbruk Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/530 Standardteikn i tabellar Symbols in tables Symbol Tal er umogleg Category not applicable. Oppgåve manglar Data not available.. Oppgåve manglar førebels Data not yet available... Tal kan ikkje offentleggjerast Not for publication : Null Nil - Mindre enn 05 av den brukte eininga Mindre enn 005 av den brukte eininga Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 00 Førebels tal Provisional or preliminary figure * Brot i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brot i den vassrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Retta sidan førre utgåve Revised since the previous issue r

3 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing 1999 Forord Formålet med publikasjonen NOS Jordbruksteljing 1999 er å gi ein samla presentasjon av resultata frå jordbruksteljinga i 1999 på fylkesnivå og etter ulike strukturinndelingar. For å vise utviklinga over tid er det teke med tal som kan jamførast frå tidlegare teljingar i dei tabellane der det er mogleg. Resultat på kommunenivå er tidlegare presenterte i eigne hefte for kvart fylke. Publikasjonen inneheld statistikk over talet på driftseiningar arealbruk husdyr eigedomsforhold grøfting nydyrking driftsbygningar maskinar reiskapar arbeidsinnsats på og utanom driftseininga o.a. Mengd kjennemerke er omfattande og det er umogleg å presentere statistikk for eit kvert behov i denne publikasjonen. Data ligg føre på individnivå (driftseining) og meir detaljert og "skreddarsydd" statistikk kan produserast på bestilling. Delar av statistikken har tidlegare blitt publiserte på internettsidene til Statistisk sentralbyrå og er tilgjengeleg på: Førstekonsulent Eivind Siig Meen har utarbeidd publikasjonen med hjelp frå rådgjevarane Anne Snellingen Bye og Ole Rognstad. Prosjektleier for Jordbruksteljing 1999 var Dagfinn Sve. Ansvarleg seksjonssjef er Ole Osvald Moss Seksjon for primærnæringsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger 30. juli 2002 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

4 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk Innhald Figurregister... 5 Tabellregister... 6 Kapittelinndeling 1. Om Jordbruksteljing Eigedomstilhøve og arealressursar Jordbruk Hagebruk Husdyr Driftsbygningar og innreiing/utstyr i bygningane Maskinar og reiskapar Utdanning sysselsetjing og tilleggsnæringar Inntekter formue gjeld og utlikna skattar Vedlegg A. Informasjon og rettleiing B. Hovudskjema C. Tilleggskjema D. Rettleiing til gartneri- og hagebruksskjema E. Gartneri- og hagebruksskjema Tidlegare utgitt på emneområdet Dei siste utgitte publikasjonane i serien Noregs Offisielle statistikk

5 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing 1999 Figurregister 2. Eigedomstilhøve og arealressursar 2.1. Personlege referansebrukarar etter alder. Heile landet og Prosent Driftseiningar der referansebrukar eller ektefelle/sambuar hadde odelsrett til hovudbruket etter år for overtaking og kven av mann/kvinne som hadde odelsrett. Heile landet Leigd jordbruksareal i prosent av jordbruksareal i drift etter fylke Gjennomsnittleg køyreavstand til det jordstykket som ligg lengst unna tunet etter fylke Km Jordbruk 3.1. Gjennomsnittleg jordbruksareal pr. driftseining og talet på driftseiningar. Heile landet og Gjennomsnittleg jordbruksareal pr. driftseining etter fylke og Dekar Driftseiningar etter storleiken på jordbruksareal i drift. Heile landet og etter bruken. Heile landet og dekar Driftseiningar med korn og oljevekstar til mogning etter storleiken på areal av korn og oljevekstar. Heile landet og Hagebruk 4.1. Driftseiningar med ulike greiner av hagebruk. Heile landet og Arbeidsinnsats etter ulike greiner av hagebruk. Heile landet Årsverk Driftseiningar etter storleiken på grønsakarealet. Heile landet og Areal tilplanta med frukttre etter art. Heile landet Prosent Jordbærareal etter fylke og Dekar Driftseiningar med veksthus og veksthusareal etter storleiken på veksthusarealet. Heile landet Prosent Driftseiningar etter type produksjon i veksthus. Heile landet Prosent Husdyr 5.1. Driftseiningar med husdyr av ulike slag. Heile landet og Talet på mjølkekyr etter fylke Talet på sauer 1 år og eldre etter fylke Talet på alspurker etter fylke Driftsbygningar og innreiing/utstyr i bygningane 6.1. Talet på driftsbygningar etter type og storleik. Heile landet Grunnflate av driftsbygningar etter byggjeår og om bygningane er ombygde/påbygde. Heile landet Grunnflate av driftsbygningar ombygde/påbygde i prosent av grunnflate for alle driftsbygningar etter fylke Del driftseiningar med lagerkapasitet minst 8 månader for respektive blautgjødsel og fastgjødsel etter fylke Prosent Maskinar og reiskapar 7.1. Driftseiningar med/utan firehjulstraktor. Heile landet og Firehjulstraktorar etter motorstyrke. Heile landet og Prosent Firehjulstraktorar etter brukstid siste 12 månader. Heile landet Prosent Utdanning sysselsetjing og tilleggsnæringar 8.1. Driftseiningar etter høgaste fullførte landbruksutdanning til referansebrukar og/eller ektefelle/sambuar. Heile landet Prosent Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk på driftseiningane etter type arbeidskraft. Heile landet Prosent Driftseiningar og årsverk i jord- og hagebruk etter årsverk pr. driftseining. Heile landet Prosent Referansebrukarar og ektefellar/sambuarar etter arbeidsinnsats på driftseininga. Heile landet Del driftseiningar med tilleggsnæring etter fylke Inntekter formue gjeld og utlikna skattar 9.1. Fordeling av bruttoinntekt til referansebrukarar og ektefellar/sambuarar etter type inntekt. Heile landet Prosent Næringsinntekt frå jordbruk pr. driftseining etter fylke Kroner Inntekts- og formuesskatt til kommune etter fylke Millionar kroner

6 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk Tabellregister 2. Eigedomstilhøve og arealressursar 2.1. Driftseiningar i alt driftseiningar etter brukartype og driftseiningar etter om brukar eig eller leiger hovudbruket etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med personleg brukar etter kjønn sivil status til referansebrukar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med personleg brukar etter alder til referansebrukar gjennomsnittsalder til referansebrukar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar ått av personleg brukar etter når referansebrukar eller ektefelle/sambuar fekk eigedomsrett til hovudbruket fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar der referansebrukar eller ektefelle/sambuar hadde/ikkje hadde odelsrett til hovudbruket ved overtaking etter fylke og ymse strukturinndelingar Areal som referansebrukar og/eller ektefelle/sambuar eig etter fylke og ymse strukturinndelingar Dekar Driftseiningar med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal etter type leigekontrakt fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med betaling for jordleige og leigd jordbruksareal etter gjennomsnittleg leigepris pr. dekar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar etter kor mange teigar og jordstykke jordbruksarealet i drift består av etter fylke og ymse strukturendringar Driftseiningar etter køyreavstand frå tunet på hovudbruket til det jordstykket som ligg lengst unna etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med grøfting av jordbruksareal i perioden og jordbruksareal som blei grøfta etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med nydyrking av jordbruksareal eller rydding av innmarksbeite i perioden og areal nydyrka eller rydda etter fylke og ymse strukturinndelingar Nydyrka jordbruksareal og rydda innmarksbeite i perioden etter kva slags areal som blei nydyrka eller rydda fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar som i perioden tok i bruk jordbruksareal som hadde vore ute av drift i minst 2 år og areal av slik jord etter arealtype fylke og ymse strukturinndelingar Jordbruk 3.1. Driftseiningar etter storleiken på jordbruksareal i drift fylke og ymse strukturinndelingar etter storleiken på driftseiningane gjennomsnittleg jordbruksareal i drift pr. driftseining fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar som dyrkar ymse vekstar etter fylke og ymse strukturinndelingar Jordbruksareal etter bruken fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar med korn og oljevekstar til mogning etter fylke og ymse strukturinndelingar Areal av korn og oljevekstar til mogning etter fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar med korn og oljevekstar til mogning etter storleiken på areal av korn og oljevekstar fylke og ymse strukturinndelingar Areal av korn og oljevekstar til mogning etter storleiken på areal av korn og oljevekstar fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar med bruk av nitrogen (N) i handelsgjødsel til korn og oljevekstar til mogning i året før teljingsåret etter gjennomsnittleg tilført mengd pr. dekar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med bruk av fosfor (P) i handelsgjødsel til korn og oljevekstar til mogning i året før teljingsåret etter gjennomsnittleg tilført mengd pr. dekar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med potet etter storleiken på potetarealet fylke og ymse strukturinndelingar Potetareal etter storleiken på potetarealet fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar med ymse slag fôrvekstar og areal av vekstane etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med fulldyrka eng etter alder driftseiningar med overflatedyrka eng og driftseiningar med innmarksbeite etter fylke og ymse strukturinndelingar Areal av fulldyrka eng etter alder areal av overflatedyrka eng og areal av innmarksbeite etter fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Driftseiningar med bruk av nitrogen (N) i handelsgjødsel til fulldyrka eng i året før teljingsåret etter gjennomsnittleg tilført mengd pr. dekar fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med bruk av fosfor (P) i handelsgjødsel til fulldyrka eng i året før teljingsåret etter gjennomsnittleg tilført mengd pr. dekar fylke og ymse strukturinndelingar

7 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing Hagebruk 4.1. Hagebruk. Driftseiningar i alt og ulike greiner av hagebruk etter fylke og ymse strukturinndelingar Hagebruk. Areal i alt og areal med grønsaker på friland frukttre bær veksthus og planteskule etter fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Hagebruk. Driftseiningar etter hagebruket sin del av inntekta frå driftseininga kjønn til referansebrukar fylke og ymse strukturinndelingar Hagebruk. Arbeidsinnsats etter ulike greiner av hagebruket og arbeidsinnsats utført av utanlandske gjestearbeidarar etter fylke og ymse strukturinndelingar Hagebruk. Driftseiningar med ulike greiner av hagebruk etter omsetningsformer for vedkomande produksjon Hagebruk. Driftseiningar med investering og investert beløp i perioden i veksthus og andre bygningar nytta i hagebruksproduksjon etter fylke og ymse strukturinndelingar Grønsaker på friland. Driftseiningar etter storleiken på grønsakarealet bruk av dekkmateriale etter fylke og ymse strukturinndelingar Grønsaker på friland. Areal av grønsaker etter storleiken på grønsakarealet bruk av dekkmateriale fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Grønsaker på friland. Driftseiningar og areal med grønsaker på friland der det blei teke to eller fleire avlingar (dobbeltavlingar) på same areal etter fylke Grønsaker på friland. Dyrking av ymse slag grønsaker Grønsaker på friland. Dyrking av gulrot hovudkål blomkål kålrot og nepe etter fylke og ymse strukturinndelingar Frukt. Driftseiningar etter storleiken på fruktarealet fylke og ymse strukturinndelingar Frukt. Areal etter storleiken på arealet med frukt fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Frukt. Driftseiningar med frukt etter art fylke og ymse strukturinndelingar Frukt. Areal med frukt etter art fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Frukt. Dyrking av artar og sortar i 1999 etter tilplantingsperiode Bær på friland. Driftseiningar med bær etter art fylke og ymse strukturinndelingar Bær på friland. Areal med bær etter art fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Bær på friland. Driftseiningar med jordbær etter storleiken på jordbærarealet bruk av dekkmateriale fylke og ymse strukturinndelingar Bær på friland. Areal med jordbær etter storleiken på jordbærarealet og areal med bruk av dekkmateriale fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Bær på friland. Driftseiningar med jordbær i bæring etter sort og driftseiningar med nyplanta areal etter fylke og ymse strukturinndelingar Bær på friland. Areal med jordbær i bæring etter sort nyplanta areal og areal med småplanteproduksjon etter fylke og ymse strukturinndelingar. Dekar Veksthus. Driftseiningar med veksthus talet på veksthus veksthusareal etter fylke og ymse strukturinndelingar Veksthus. Driftseiningar med veksthus og veksthusareal etter storleiken på veksthusarealet fylke og ymse strukturinndelingar Veksthus. Driftseiningar utan/med eige utsal for produkt produsert i veksthus etter fylke og ymse strukturinndelingar Veksthus. Driftseiningar med forbruk av ulike typar energi i veksthus og driftseiningar med elektrokjele eller varmepumpe etter ymse strukturinndelingar Veksthus. Forbruk av energi etter ymse strukturinndelingar Veksthus. Vekstlys etter ymse strukturinndelingar Veksthus. CO 2 -tilførsel og intern transport etter ymse strukturinndelingar Veksthus. Vatningssystem og innstrålings- og daglengderegulering etter ymse strukturinndelingar Veksthus. Areal av dyrkingsmedia nytta i ulike veksthusproduksjonar etter ymse strukturinndelingar m Veksthus. Biologisk/integrert plantevern i grønsak- og blomsterproduksjon etter fylke og ymse strukturinndelingar Veksthus. Driftseiningar med ymse slag produksjon etter fylke og ymse strukturinndelingar Veksthus. Produksjon av ymse slag grønsaker og bær i veksthus Veksthus. Produksjon av ymse slag snittblomster Veksthus. Produksjon av blomstrande potteplanter dekorasjonsplanter og utplantningsplanter Veksthus. Produksjon av løkblomster i potter og mini-potteplanter Veksthus. Produksjon av grønsakplanter (halvfabrikata) Planteskular etter fylke og ymse strukturinndelingar Planteskular. Omsett produksjon i Tal planter

8 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk 5. Husdyr 5.1. Driftseiningar med ymse husdyrslag etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på husdyr av ymse slag etter fylke og ymse strukturinndelingar Gjennomsnittleg dyretal pr. driftseining med vedkomande dyreslag etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar utan/med husdyr og driftseiningar med ymse husdyrslag etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med storfe etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på storfe etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med mjølkeku og talet på mjølkekyr etter buskapsstorleik etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med sau og talet på sauer etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med sau 1 år og eldre og talet på sauer 1 år og eldre etter buskapsstorleik fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med geit og talet på geiter etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med svin og talet på svin etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med alspurker etter buskapsstorleik fylke og ymse strukturinndelingar Talet på alspurker etter buskapsstorleik fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med verpehøner etter buskapsstorleik fylke og ymse strukturinndelingar Talet på verpehøner etter buskapsstorleik fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med ymse slag fjørfe og talet på ymse slag fjørfe etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftsbygningar og innreiing/utstyr i bygningane 6.1. Driftseiningar utan/med driftsbygning driftseiningar med ymse typar driftsbygningar og grunnflate av driftsbygningane etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med driftsbygning nytta til eller bygd for ymse formål etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på driftsbygningar etter type storleik fylke og ymse strukturinndelingar Grunnflate av driftsbygningar med husdyrrom og grovfôrlager etter byggjeår fylke og ymse strukturinndelingar m Grunnflate av driftsbygningar med husdyrrom og grovfôrlager etter byggjeår og år sist ombygd/påbygd fylke og ymse strukturinndelingar m Grunnflate av driftsbygningar med husdyrrom men utan grovfôrlager etter byggjeår fylke og ymse strukturinndelingar m Grunnflate av driftsbygningar med husdyrrom men utan grovfôrlager etter byggjeår og år sist ombygd/påbygd fylke og ymse strukturinndelingar m Grunnflate av driftsbygningar nytta til eller bygd for andre formål enn husdyr etter byggjeår fylke og ymse strukturinndelingar m Grunnflate av driftsbygningar nytta til eller bygd for andre formål enn husdyr etter byggjeår og år sist ombygd/påbygd fylke og ymse strukturinndelingar m Driftseiningar med korntørke areal av korn og oljevekstar på driftseiningar med/utan korntørke og driftseiningar med høytørke etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med naudstraumsaggregat. Driftseiningar med kufjøs og talet på båsplassar etter fjøstype fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med brannvarslingsanlegg og driftseiningar med lager for blautgjødsel fastgjødsel eller talle/djupstrø etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med lager for blautgjødsel og fastgjødsel etter lagerkapasitet fylke og ymse strukturinndelingar Maskinar og reiskapar 7.1. Driftseiningar utan/med firehjulstraktor etter fylke og ymse strukturinndelingar Firehjulstraktorar etter motorstyrke fylke og ymse strukturinndelingar Firehjulstraktorar etter årsmodell fylke og ymse strukturinndelingar Firehjulstraktorar med to-/firehjulstrekk etter brukstid siste 12 månader fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med tohjulstraktor og motorslåmaskin og talet på tohjulstraktorar og motorslåmaskinar etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med skurtreskar og talet på skurtreskarar etter årsmodell breidde på skjerebordet fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med åkersprøyte og talet på åkersprøyter etter årsmodell bombreidde og etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på ymse traktorreiskapar for jordarbeiding etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på ymse traktorreiskapar for hausting av fôrvekstar etter fylke og ymse strukturinndelingar Talet på traktorreiskapar for spreiing av gjødsel og for såing potetopptakarar traktorhengarar og frontlastarar etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med leigekjøring for andre mot betaling siste 12 månader etter fylke og ymse strukturinndelingar

9 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing Driftseiningar med innleige av maskinar med førar mot betaling siste 12 månader etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med maskinsamarbeid/byttearbeid med maskinar utan betaling siste 12 månader etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med vatningsanlegg etter kapasitet på vatningsanlegget jordbruksareal som kan vatnast med anlegga fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar med vatningsanlegg etter type vatningsutstyr vasskjelde som blei nytta fylke og ymse strukturinndelingar Utdanning sysselsetjing og tilleggsnæringar 8.1. Driftseiningar med personleg brukar etter høgaste fullførte utdanning og landbruksutdanning for referansebrukar og ektefelle/sambuar fylke og ymse strukturinndelingar Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk skogbruk og andre tilleggsnæringar på driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli timar Driftseiningar etter tal årsverk i jord- og hagebruk fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Talet på referansebrukarar som utførte arbeid på/utanom driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli Talet på referansebrukarar etter arbeidsinnsats i jord- og hagebruk skogbruk og tilleggsnæringar på driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli Arbeidsinnsats utført av referansebrukarar på og utanom driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli timar Talet på ektefellar/sambuarar som utførte arbeid på/utanom driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli Talet på ektefellar/sambuarar etter arbeidsinnsats i jord- og hagebruk skogbruk og tilleggsnæringar på driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli Arbeidsinnsats utført av ektefellar/sambuarar på og utanom driftseininga etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. juni mai 1989 og 1. august juli timar Driftseiningar med arbeidsinnsats utført av familiemedlemmer fast hjelp og tilfeldig hjelp etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Familiemedlemmer med arbeidsinnsats på driftseininga og utførte timeverk etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Fast hjelp med arbeidsinnsats på driftseininga og utførte timeverk etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Tilfeldig hjelp med arbeidsinnsats på driftseininga og utførte timeverk etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Driftseiningar med innleige av sjølvstendig næringsdrivande/firma til arbeid innanfor jord- og hagebruk og utførte timeverk etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Talet på årsverk utført i tilleggsnæringar del driftseiningar med tilleggsnæring og driftseiningar med ulike tilleggsnæringar etter fylke og ymse strukturinndelingar. 1. august juli Inntekter formue gjeld og utlikna skattar 9.1. Driftseiningar med og utan SKD-data etter fylke og ymse strukturinndelingar Bruttoinntekter i alt. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Millionar kr Gjennomsnittlege bruttoinntekter. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Kroner Gjennomsnittlege bruttoinntekter. Tal for referansebrukar etter fylke og ymse strukturinndelingar Kroner Gjennomsnittlege bruttoinntekter. Tal for ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Kroner Næringsinntekt frå jordbruk. Driftseiningar etter næringsinntekt frå jordbruk. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Driftseiningar etter kor stor del av bruttoinntekta som kom frå næringsinntekt jordbruk. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Renter av gjeld. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Gjeld. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Bruttoformue likningsverdi av jordbrukseigedom gjeld og nettoformue. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Nettoformue. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Gjennomsnittleg inntekt og formue frå skattelikninga. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar etter fylke og ymse strukturinndelingar Kroner Skatt. Tal for både referansebrukar og ektefelle/sambuar. og ymse strukturinndelingar

10 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk 10

11 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing Om Jordbruksteljing Bakgrunn og formål Formålet med jordbruksteljinga i 1999 har vore å skaffe fram opplysningar om ressurs- og produksjonsgrunnlag og driftsmessige miljømessige og økonomiske forhold innafor jordbruksnæringa. Jordbruksteljing 1999 omfattar driftseiningar i jordbruket medrekna hagebruk og husdyrhald. Tidlegare er det halde særskilde fullstendige jordbruksteljingar i og I 1979 og 1989 blei det halde fullstendige landbruksteljingar. Landbruksteljingane omfatta alle landbrukseigedomar både dei som blei drivne som sjølvstendige driftseiningar i jordbruket og eigedomar med alt jordbruksareal bortleigd som tilleggsjord til andre eller med alt jordbruksareal ute av drift samt reine skogeigedomar. Det blei halde særskilde fullstendige skogbruksteljingar i og Dessutan var det særskilt fullstendige hagebruksteljingar i 1974 og Resultata frå dei fullstendige teljingane har alltid vore viktige som grunnlag for planlegging utgreiing og avgjerdsstøtte for offentlege styresmakter og landbruksforvaltning på sentralt og lokalt nivå. Andre brukarar er forskarar og organisasjonane innafor næringa Om produksjon av statistikken Innsamlingsheimel Oppgåvene er samla inn med heimel i 2-2 (1) i Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54. Ifølgje EØS-avtalen har Noreg plikt til å gjennomføre dei same strukturundersøkingane i jordbruket som medlemslanda i EU. Relevant rettsakt i denne samanhengen er: Rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 29. februar 1988 om organisering av Fellesskapets undersøkingar om gardsbruksstrukturen mellom 1988 og 1997 med seinare endringar. Omfang Jordbruksteljinga i 1999 omfatta alle som fylte eit eller fleire av følgjande vilkår: 1. Alle som dreiv minst 5 dekar jordbruksareal 2. " " " " 300 m 2 veksthusareal 3. " " " " 20 dekar grønsaker på friland 4. " " " " 10 dekar med frukttre 5. " " " " 10 dekar bær på friland (jordbær bringebær solbær eller andre bær) 6. " " " " 10 dekar planteskule 7. Alle med minst 10 storfe medrekna kalvar 8. " " " 25 sauer over 1 år 9. " " " 10 geiter over 1 år 10. " " " 5 alssvin og/eller 200 andre svin 11. " " " høner og/eller kyllingar på sette til verpehøner 12. " " " slaktekyllingar Registergrunnlag Landbruksregisteret blei nytta som adresseregister ved utsending av skjema til dei som var oppgåvepliktige til teljinga. Statens kornforretning var eigar av Landbruksregisteret medan Norsk institutt for jord- og skogkartlegging var ansvarleg for drifta. Både ansvar og drift ligg frå og med år 2000 i Statens landbruksforvaltning. Registeret omfattar alle landbrukseigedommar driftseiningar i jordbruket og personar som er knytte til desse einingane som eigarar og/eller brukarar. Dersom det var søkt om produksjonstilskot i jordbruket levert slakt levert korn o.a. i 1998 blei driftseininga koda som aktiv i Landbruksregisteret. Alle driftseiningar koda som aktive pr. mai 1999 fekk tilsendt hovudskjemaet. Datakjelder Søknad om produksjonstilskot i jordbruket pr. 31. juli 1999 blei nytta som kjelde for opplysningar om bruken av jordbruksarealet og talet på husdyr. Dette er òg årsaka til at teljedatoen i 1999 blei endra i høve til tidlegare teljingar. Systemet med produksjonstilskot i jordbruket blei administrert av Statens kornforretning. For personlege referansebrukarar og ektefellar/sambuarar er data frå sjølvmeldinga og skattelikninga kopla til. Desse opplysningane kjem frå Skattedirektoratet. Vidare er opplysningar om høgaste utdanning kopla til frå Statistisk sentralbyrås eige utdanningsregister. I tillegg til dei administrative datakjeldene som er nemnde ovafor baserte teljinga seg på opplysningar henta inn via spørjeskjema. Datainnsamling Det blei utarbeidd tre ulike skjema i samband med teljinga. Hovudskjema og tilleggsskjema blei sende direkte til oppgåvegivarane i midten av juli medan gartneri- og hagebruksskjema blei distribuerte via den kommunale landbruksforvaltninga. Teljedatoen var 31. juli Den kommunale landbruksforvaltninga med si lokalkunnskap spela ei viktig rolle i samband med datainnsamlinga. Forvaltninga samla inn utfylte skjema og gjorde ein grovkontroll av utfyllinga før skjema blei sende vidare til Statistisk sentralbyrå. Dette arbeidet var til uvurderleg nytte ved gjennomføring av teljinga. 11

12 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk Hovudskjema Alle oppgåvepliktige driftseiningar (jf. Omfang) skulle fylle ut hovudskjemaet. På hovudskjemaet blei det stilt spørsmål om eigedomsforhold eigde og leigde areal arrondering grøfting og nydyrking driftsbygningar maskinar og reiskapar arbeidsinnsats tilleggsnæringar m.m. Hovudskjemaet blei testa i ei prøveteljing hausten Tilleggsskjema for driftseiningar som ikkje søkte produksjonstilskot Dei brukarane som ikkje søkte produksjonstilskot pr. 31. juli 1999 men som likevel var oppgåvepliktige til teljinga (jf. Omfang) måtte fylle ut tilleggsskjema med spørsmål om bruken av jordbruksarealet og talet på husdyr. Gartneri- og hagebruksskjema Gartneri- og hagebruksskjema skulle fyllast ut av alle som fylte eit eller fleire av arealkrava for dyrking av grønsaker på friland frukt eller bær samt drift av veksthus eller planteskule (jf. Omfang krava 2-6). Kontroll og revisjon I Statistisk sentralbyrå gjennomgjekk skjema ein grundig kontroll- og revisjonsprosess som i hovudsak følgde følgjande trinn: Kvart skjema blei først kontrollert manuelt. Ved eventuelle feil og manglar blei den kommunale landbruksforvaltninga kontakta pr. telefon eller brev for innhenting av tilleggsinformasjon. Skjema blei så lese optisk og deretter underlagt maskinelle kontrollar. Til slutt blei resultata kontrollerte på kommunenivå - stilt saman med tal frå teljinga i Her medverka den kommunale landbruksforvaltninga. Dei administrative kjeldene som blei nytta i teljinga blei i første rekkje kontrollerte av det forvaltningsorganet som var ansvarleg for systemet. Til dømes blir søknadene om produksjonstilskot rutinemessig kontrollerte av den kommunale landbruksforvaltninga og landbruksavdelinga hos fylkesmannen. Årleg blir 5 prosent av søkjarane trekte ut for fysisk kontroll det vil seie at ein person møter opp på driftseininga for å kontrollere at opplysningane gitt på søknadsskjemaet er korrekte Omgrep og kjennemerke Driftseining Verksemd med jordbruksdrift inkludert husdyrhald og hagebruk. Driftseininga omfattar alt som blir drive som ei eining medrekna leigd jordbruksareal og er uavhengig av kommunegrenser. Hovudbruk Den delen av driftseininga der brukar(ane) bur og/eller der den/dei viktigaste driftsbygningen(ane) er plassert(e). Brukar(ane) og referansebrukar Brukar(ane) er den/dei som er ansvarlege for drifta av driftseininga. Referansebrukar er den som blir rekna som hovudansvarleg for drifta vanlegvis den personen som søkjer produksjonstilskot i jordbruket. Eigar Den/dei som har tinglyst skøyte på hovudbruket. Leigar Den/dei som leiger/forpaktar hovudbruket. Familiemedlemmer Slektningar i rett opp- eller nedstigande linje og sysken av brukar(ane). fulldyrka jord overflatedyrka jord og innmarksbeite omfattar alt eige og leigd jordbruksareal i drift på driftseininga medrekna eittårig brakk. Fulldyrka jord overflatedyrka jord og innmarksbeite blir rekna som jordbruksareal. Fulldyrka jord er areal som er dyrka til vanleg pløyedjupne og som kan fornyast ved pløying. Overflatedyrka jord er areal som for det meste er rydda og jamna i overflata slik at maskinell hausting er mogleg. Innmarksbeite er areal som blir nytta som beite eller hausta på annan måte men som ikkje kan haustast med maskinar. Minst 50 prosent av arealet skal vere dekt av grasartar. Arealet skal vere avgrensa av gjerde med mindre området har naturlege grenser som elv vatn fjell o.a. Jordleige Gjeld forpakting og leige av tilleggsjord. Teig og jordstykke Teig er i denne samanhengen jordbruksareal som er heilt omslutta av areal tilhøyrande andre eigedommar. Ein teig er samansett av eitt eller fleire jordstykke. Jordstykke er samanhengande jordbruksareal som er avgrensa av veg bekk skog o.a. Tilleggsnæring Aktivitet som nyttar areal bygningar og/eller maskinar på driftseininga. Vidare skal næringsaktiviteten gi inn- 12

13 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing 1999 tekt og/eller sysselsetjing for brukar(ane) og/eller deira familiemedlemmer. Diverse omgrep knytte til sjølvmelding og skattelikning Bruttoinntekt er summen av løn pensjonar næringsinntekter og kapitalinntekter. Løn omfattar løn honorar naturalytingar skattepliktige sjukepengar og dagpengar under arbeidsløyse. Pensjonar omfattar utbetalte ytingar frå folketrygda og tenestepensjonar. Næringsinntekter er innabys og utabys inntekt frå næringsverksemd (primærnæringar og andre næringar). Kapitalinntekter omfattar mellom anna renteinntekter og motteke aksjeutbyte. Sum frådrag omfattar mellom anna minstefrådrag reiseutgifter fagforeiningskontingent underskot i næring og renter av gjeld. Allmenn inntekt er bruttoinntekt minus sum frådrag. Nettoformue er summen av realkapital og finanskapital med frådrag for gjeld. Realkapital er summen av all fast eigedom anlegg skog m.m. driftslausøyre og andre eigedelar i næring innbu og anna lausøyre. Finanskapital er summen av bankinnskot partar i aksjefond verdipapir registrert i Verdipapirsentralen andre verdipapir og fordringar og annan formue. Sum utlikna skatt omfattar all formuesskatt og inntektsskatt til kommune fylke og stat samt medlemsavgifter til folketrygda. Personinntekt omfattar brutto løn og pensjon visse trygdeytingar (sjukepengar omsorgspengar ved adopsjon dagpengar ved arbeidsløyse) anna vederlag for arbeid utafor eiga næring godtgjersle til deltakar for arbeid i deltakarlikna selskap og utrekna personinntekt etter delingsmodellen på grunn av aktiv innsats i næring eller for selskap. Personinntekt er grunnlag for utrekning av trygdeavgift og toppskatt. Pensjonsgivande inntekt er den delen av personinntekta (jamfør over) som det skal reknast trygdeavgift av med mellomsats eller høg sats og som er grunnlaget for utrekning av pensjonspoeng. Diverse omgrep knytte til gartneri- og hagebruksskjemaet Med investering i veksthus og andre bygningar meiner vi varig påkostnad som blir aktivert i status. Investeringa skulle givast opp medrekna investeringsavgift men utan meirverdiavgift. Vedlikehald skulle ikkje reknast med. Det skulle ikkje gjerast frådrag på grunn av eventuelle tilskot som blei motteke i samband med bygginga. Verdien av eige arbeid skulle ikkje vere med. Veksthus er rom der ein kan gå inn utan å fjerne glaseller plastdekket. Rom med lågare takhøgd skulle reknast som vekstbenkar og skulle ikkje takast med. Veksthus som var i brukbar stand skulle takast med sjølv om dei var ute av bruk på teljingstidspunktet. Årskvadratmeter av ulike kulturar i veksthus: Dersom det blei teke fleire avlingar av same kultur på same areal skulle arealet berre reknast med éin gong. Dersom det blei teke avling av forskjellige kulturar på same areal skulle totalarealet fordelast på kulturane etter kor lang tid (dagar eller månader) dei ulike kulturane blei dyrka. Blomsterproduksjon for "vidarekultur" og "ferdigvare": For "vidarekultur" skulle berre førast dei plantene som blei selde for vidarekultur i andre gartneri. Som "ferdigvare" skulle førast alle planter som var ferdige for sal både dei som blei kjøpte inn som "halvfabrikata" frå andre gartneri og dei som blei alte opp i eigen produksjon Grupperingar blir nytta som inndeling i dei fleste tabellane. Oslo er slått saman med Akershus. Andre kjennemerke som blir ofte nytta ved gruppering av materialet er: på driftseininga. Areal av korn og oljevekstar til mogning på driftseininga. Kjønn til referansebrukar. Alder til referansebrukar. Alder gjeld pr. 31. juli Total arbeidsinnsats i timar i jord- og hagebruk på driftseininga. I kapitlet som handlar om hagebruk er det nytta fleire hagebruksrelaterte kjennemerke Feilkjelder og uvisse Skjema blei sende direkte til dei som var oppgåvepliktige. Det er første gongen ei fullstendig teljing blei gjennomført utan nemnande bruk av teljarar (intervjuarar). Det å gjennomføre ei teljing utan bruk av teljarar stiller store krav til utforming av spørsmåla og detaljeringsnivået måtte senkast noko i høve til tidlegare teljingar. Erfaringane frå teljinga er likevel gode og svarprosenten før 1. purring låg på heile 96. Dei fullstendige teljingane er totalteljingar det vil seie at dei omfattar alle i den definerte massen av einingar. Feilkjelder i samband med utval slik som skeive og utvalsuvisse blir dermed unngått. Feilkjelder i ei total- 13

14 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk teljing kan vere mangelfullt registergrunnlag fråfall og målefeil. Målefeil er til dømes at oppgåvegivar ikkje kjenner det eksakte svaret på spørsmålet som blir stilt eller svarar feil fordi han/ho mistyder spørsmålet. Ein annan type målefeil er feil som oppstår under kontrollog revisjonsprosessen og når skjema blir lese elektronisk. Under arbeidet med teljinga er det ikkje avdekka noko som tilseier at eit nemnande tal driftseiningar er utelate eller at det er systematiske målefeil i materialet. 751 oppgåvegivarar eller 11 prosent av dei som var oppgåvepliktige sende av ulike årsaker ikkje inn skjema. Opplysningar for desse einingane blei lagt inn manuelt og er baserte på andre datakjelder (produksjonstilskot tidlegare teljingar) og på gjennomsnittsverdiar for kommunen eller fylket driftseininga ligg i. Nokre spørsmål var vanskelege for oppgåvegivarane å svare på. Det gjeld i første rekkje spørsmåla om teigar jordstykke arbeidsinnsats og "anna areal". Det er vanskeleg å gi opp arbeidsinnsatsen for ein 12-månadersperiode og det kan ha oppstått mistydingar rundt definisjonane av teig og jordstykke. Mange oppgåvegivarar med store "uproduktive" areal manglar påliteleg informasjon om storleiken på arealet og opplysningane blei difor noko omtrentlege. Dessutan hadde areal til tun vegar o.l. ein tendens til å bli utegløymt. Spørsmålet om tohjulstraktor medførte òg ein del mistydingar. I samband med desse spørsmåla blei det sett inn til dels mykje ekstra innsats både til kontroll og til innhenting av tilleggsinformasjon via den kommunale landbruksforvaltninga Bruk av tabellane Jamføring av resultata med tidlegare teljingar Så langt det har vore mogleg er 1999-tala stilte saman med resultat frå tidlegare teljingar. Endringar i spørsmålsutforming o.a. har nokre gonger gjort samanstilling vanskeleg. Dette gjeld til dømes for driftsbygningar. Teljingane til og med 1979 omfatta all dyrking av nyttevekstar og alt hald av husdyr utan omsyn til omfanget. I publikasjonane frå dei tidlegare teljingane er likevel mange av tabellane avgrensa til å gjelde einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Nesten all næringsmessig jordbruksdrift fann stad på desse einingane medan einingar med under 5 dekar i det alt vesentlege representerte hobbyprega produksjon vesentleg for eige hushald. Frå 1989 til 1999 har talet på samdrifter med mjølkeproduksjon på ku eller geit auka mykje. Desse einingane blei registrerte utan jordbruksareal i drift. Areal nytta til fôrproduksjon og beite på samdriftene blei i staden registrert på driftseiningane til dei som var med i samdrifta. Dersom 1999-tala berre skulle omfatte einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift ville eit ikkje lite husdyrhald bli utelate saman med nokre einingar med hagebruk. Dei fleste tabellane frå teljinga omfattar difor nokre einingar med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift. Med unntak av kapitlet om hagebruk gjeld tala frå tidlegare teljingar einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Ein kom til at ei endring av avgrensinga vil vere uheldig med tanke på dei tala som allereie er nytta og innarbeidd mellom statistikkbrukarane. I alle høve ville justeringane blitt små. Ved jamføring av resultata frå Jordbruksteljing 1999 med tidlegare teljingar bør ein vere merksam på endringane i sjølve datagrunnlaget. I 1999 er opplysningar om bruken av jordbruksarealet og talet på husdyr for det meste henta frå søknad om produksjonstilskot medan desse opplysningane i tidlegare teljingar har vore gitt på teljingsskjemaet. Tidlegare har ikkje teljedatoen vore samanfallande med registreringsdatoen for søknad om tilskot. Regelverk for tilskot vil i nokon grad verke inn på korleis søkjarane tilpassar drifta. I løpet av 1990-talet har det vore ein auke i arealtilskot og tilskot pr. dyr. Det har òg kome krav om spreieareal for husdyrgjødsel og at storfe skal ha tilgang til beite eller luftegard. Dette har gjort at det i dei fleste tilfelle er lønsamt å ha mykje areal i drift og mange dyr på registreringstidspunktet. Driftseiningar I tidlegare teljingar har driftseininga vore avgrensa til det som blei drive som ei eining innanfor same kommune. Frå og med 1999 er avgrensinga etter kommune sløyfa. Den tidlegare avgrensinga medførte nokre kunstige driftseiningar til dømes blei leigd tilleggsjord i ein nabokommune registrert som eige driftseining. Det same var tilfelle med fellesbeite eller seter som låg i annan kommune enn hovudbruket. Jordbruksareal og vekstar To forhold gjeld sjølve definisjonen av jordbruksareal: På 1990-talet blei det mogeleg å få tilskot for ugjødsla inngjerda beiteareal såkalla innmarksbeite. Tidlegare var det krav om gjødsling og arealet blei då kalla gjødsla beite. I tidlegare teljingar (i første rekkje 1989-teljinga) har gjødsla beite vore rapportert saman med natureng og overflatedyrka eng (ikkje fulldyrka eng). Innføring av innmarksbeite har ført til at noko nytt areal har blitt definert som jordbruksareal. Frå 1989 til 1999 auka arealet med overflatedyrka eng og innmarksbeite med til saman dekar. Den viktigaste årsaka til den etter måten store auken er ikkje at ugjødsla beite no er rekna med men at auka arealtilskot krav om spreieareal osv. har gjort det lønsamt for brukarane 14

15 Noregs offisielle statistikk Jordbruksteljing 1999 å nytte mykje areal og å ta med alt areal i søknader o.l. I tidlegare teljingar skulle plen og prydhage reknast med i jordbruksarealet. Til dømes utgjorde plen og prydhage om lag dekar i Landbruksteljing I Jordbruksteljing 1999 er jordbruksarealet eksklusive plen og prydhage på driftseiningane. Vidare skal ein merkje seg at areala i 1999 med unntak for vekstane på gartneri- og hagebruksskjemaet er gitt i dekar utan desimal. I tidlegare teljingar blei areala gitt i dekar med éin desimal. Vekstar med areal under 1 dekar er difor i liten grad talt i Størst utslag gir dette for potet grønsaker på friland frukt og bær og særleg for talet på driftseiningar med vedkomande vekst. Annan dokumentasjon Ein dokumentasjon av teljinga vil bli gitt ut i serien Notater. Dokumentasjon vil òg liggje føre på engelsk. Spesialtinging Teljingsmaterialet er omfattande og det er umogleg å presentere statistikk for eit kvart behov i eitt hefte. Datamaterialet ligg lagra på individnivå (driftseining) noko som gjer det mogleg å lage "skreddarsydd" statistikk. Ved å kontakte Statistisk sentralbyrå Seksjon for primærnæringsstatistikk kan ein å få køyrt ut resultat etter eigne grupperingar/-samanstillingar. Omsynet til personvernet set likevel grenser for kor detaljert statistikk som kan publiserast. For å unngå samanlikningsproblem med publiserte resultat frå tidlegare teljingar er ikkje tala frå desse teljingane avrunda men grupperte etter heiltalet. For eksempel vil einingar med 499 dekar i drift i 1989 tilhøyre gruppa 5-49 dekar og ikkje gruppa dekar. Husdyr Husdyrtala gjeld pr. 31. juli 1999 unnateke sau der teljedatoen var 1. juni eller ved beiteslepp. Teljedatoen i dei tidlegare teljingane har vore 20. juni eller 1. juni. Ei forskyving av teljedatoen med 1-2 månader har i seg sjølv neppe stor innverknad på dyretalet. Truleg har tilpassing til registreringsdatoen for søknad om tilskot meir å seie. Andre forhold På skjema var det plass til å gi oppgåve for inntil fem driftsbygningar og fem firehjulstraktorar. Dei som hadde fleire bygningar eller traktorar kunne ikkje spesifisere alle. Dette gjer at ikkje alle bygningar og traktorar kan spesifiserast etter ulike kjennemerke i tabellane. Tal for traktorar treskarar maskinar og reiskapar blei gitt med éin desimal på skjemaet. I tabellane er vanlege avrundingsreglar nytta og dette gjer at summen av fylkestala eller andre grupperingar ikkje alltid stemmer med totaltala for landet Meir informasjon Publisering på Internett Statistikk utarbeidd av Statistisk sentralbyrå blir publisert på Internett: Frå Jordbruksteljing 1999 er det inntil vidare lagt ut statistikk og tekst knytt til kommunar fylke og landet på Publikasjonar Denne publikasjonen vil òg bli gitt ut på engelsk. Det er tidlegare gitt ut eitt hefte med kommunetal for kvart fylke unnateke Akershus og Oslo som er slått saman. 15

16 Jordbruksteljing 1999 Noregs offisielle statistikk 2. Eigedomstilhøve og arealressursar 2.1. Driftseiningar og brukarar Det var totalt oppgåvepliktige driftseiningar til Jordbruksteljing Det er under halvparten av talet i 1969 og 29 prosent lågare enn i Av driftseiningane hadde minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Av dei 729 einingane med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift hadde 398 einingar husdyr og var utan jordbruksareal i drift. Av desse var det 379 samdrifter med mjølkeproduksjon på ku eller geit. Dei 331 einingane med 1-4 dekar jordbruksareal i drift gjaldt i hovudsak einingar med hagebruk driftseiningar blei drivne av personleg brukar medan 781 driftseiningar blei drivne av upersonleg brukar til dømes samdrift aksjeselskap og institusjon. Som personleg brukar blei rekna enkeltperson ektepar og sambuarar dersom drifta ikkje var registrert som ansvarleg selskap eller liknande. På driftseiningar med ektepar/sambuarar blei den som var hovudansvarleg for drifta vanlegvis den som søkte produksjonstilskot i jordbruket rekna som referansebrukar. Det var mannlege referansebrukarar og kvinnelege referansebrukarar. Prosentdelen kvinnelege referansebrukarar har auka frå 64 prosent i 1969 via 95 prosent i 1989 til 129 prosent i Tidlegare var ein stor del av dei kvinnelege brukarane enkjer. Til dømes var berre 15 prosent av dei kvinnelege brukarane gifte i I 1999 var 80 prosent av dei kvinnelege referansebrukarane gifte det same som for mannlege referansebrukarar. Frå 1989 til 1999 gjekk gjennomsnittsalderen til referansebrukarane ned frå 493 til 480 år. I same perioden gjekk prosentdelen brukarar i aldersgruppa over 60 år ned med 8 prosenteiningar til 18 prosent medan del brukarar i gruppa år auka med 6 prosenteiningar til 28 prosent Eigedomstilhøve I 1999 var driftseiningar (hovudbruket) åtte av personleg eigar det vil seie referansebrukar og/eller ektefelle/sambuar. Av desse var eller 84 prosent overtekne av personar med odelsrett til hovudbruket. Odelsrett ved overtaking er meir vanleg på store driftseiningar enn på små. Til dømes er prosentdelen for einingar med 5-49 dekar jordbruksareal i drift (medrekna leigejord) 79 mot 88 for einingar med minst 500 dekar jordbruksareal i drift. Blant dei som tok over med odelsrett hadde tre av fire best odelsrett medan ein av fire hadde odelsrett men ikkje best. Del hovudbruk som blir overteke av kvinner har auka. På hovudbruk med overtakingsår før 1970 var det 9 prosent kvinner som tok over. Tilsvarande var det 19 prosent kvinner som tok over etter Figur 2.1. Personlege referansebrukarar etter alder. Heile landet og Prosent Prosent Alder Figur 2.2. Driftseiningar der referansebrukar eller ektefelle/ sambuar hadde odelsrett til hovudbruket etter år for overtaking og kven av mann/kvinne som hadde odelsrett. Heile landet Driftseiningar Menn År for overtaking Kvinner Ved teljinga skulle brukarane gi opp arealet for alle landbrukseigedomane dei åtte både i kommunen der driftseininga låg og i andre kommunar dersom areala inngjekk i driftseininga som var grunnlag for oppgåveplikt til teljinga. I 1999 utgjorde det samla arealet ått av referansebrukar og/eller ektefelle/sambuar 636 millionar dekar fordelt på 75 millionar dekar jordbruksareal 287 millionar dekar produktivt skogareal og 274 millionar dekar anna areal. Ved landbruksteljinga i 1989 som omfatta alle landbrukseigedomane uavhengig av om dei var i drift som sjølvstendige driftseiningar eller ikkje var det registrerte totalarealet 2057 millionar dekar fordelt på 108 millionar dekar 16

JORDBRUKSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 666 AGRICULTURAL STATISTICS 1973 ISBN 82-537-0409-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974

JORDBRUKSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 666 AGRICULTURAL STATISTICS 1973 ISBN 82-537-0409-7 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 666 JORDBRUKSSTATISTIKK 1973 AGRICULTURAL STATISTICS 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 8253704097 FØREORD I dette heftet legg

Detaljer

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk berit kristiansen (red.) Driftsgranskingar i jord- og skogbruk Rekneskapsresultat 2009 S-099-10 U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning NILF utgir ei rekkje publikasjonar Årlege publikasjonar:

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 2011

Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 2011 Rapportar 43/211 Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 211 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Inntekt, sparing og investering i jordbruket

Inntekt, sparing og investering i jordbruket NOTAT 2011 16 Inntekt, sparing og investering i jordbruket Driftsgranskingsdata for 1992 2009 AGNAR HEGRENES NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Rapportar 29/2010 Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapportar I denne serien blir

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Kvinners deltakelse i samdrift

Kvinners deltakelse i samdrift NOTAT 2009 6 Kvinners deltakelse i samdrift Ellen Marie Forsberg Sigrid Hagerup Melhuus Svenn Arne Lie Ragnhild Kongsvoll Mads Svennerud Serie Redaktør Tittel Forfattarar Notat Agnar Hegrenes Kvinners

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3251-1 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Kulturstatistikk 2013

Kulturstatistikk 2013 Statistisk sentralbyrå Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 400 Rasta 2225 Kongsvinger 42 Kulturstatistikk 203 gir eit statistisk bilete av kulturliv i Noreg. Publikasjonen tek for seg 6 ulike

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 676 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Driftsgranskingane 100 år

Driftsgranskingane 100 år N O T A T 2 0 1 4 14 Litt om jordbruket i 1910 og det første rekneskapsopplegget AGNAR HEGRENES E: STOCK.XCHNG Agnar Hegrenes Serie Redaktør Tittel Notat Sjur Spildo Prestegard. Litt om jordbruket i 1910

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Trond Ekornrud og Arne Jensen Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2015 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2015 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 2011

Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 2011 3 Statistiske analysar Statistical Analyses Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 20 Statistiske analysar 3 Liv Taule (red.) Kulturstatistikk 20 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016. Handlingsplan 2014 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Handlingsplan 2014 Hovudmål for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: Sogn og Fjordane skal auke matproduksjonen med 1 % pr år og skape eit mangfald

Detaljer

ENERGISTATISTIKK 1989

ENERGISTATISTIKK 1989 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B944 ENERGISTATISTIKK 1989 ENERGY STATISTICS 1 989 STATISTISKSENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 1990 ISBN 8537995 ISSN 0333371X Emnegruppe 4 Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning

Detaljer

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Landbruksplan for Sel og Vågå 2013-2017 Vedteke i kommunestyresak 3/14 i Sel og kommunestyresak 81/13 i Vågå Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå INNLEIING...

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Radiologi i Noreg Undersøkingsfrekvens per 2002, tidstrendar, geografisk variasjon og befolkningsdose

Radiologi i Noreg Undersøkingsfrekvens per 2002, tidstrendar, geografisk variasjon og befolkningsdose Strålevern Rapport 2006:6 Radiologi i Noreg Undersøkingsfrekvens per 2002, tidstrendar, geografisk variasjon og befolkningsdose Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Norske pengespel i ei digital framtid

Norske pengespel i ei digital framtid Norske pengespel i ei digital framtid Ekspertgruppa som har laga rapporten på oppdrag frå Kulturdepartementet. Framme frå venstre: Jon Langballe (10H), Atle Hamar (Lotteritilsynet) og Anne-Kari Holm (Helse

Detaljer