Prosjekt Øvre Stordal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Øvre Stordal"

Transkript

1 Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag har gitt ut eit sesonghefte kvar for seg ein gong i året. I staden for disse hefta skal det no gjevast ut eit felles, fast magasin som skal stå for presentasjon og informasjon frå alle undergruppene i Idrettslaget. Magasinet skal også innehalde anna aktuellt stoff frå Stordalen. Dekningsområdet vil i første rekke være busatte i Stordal, men ein vil også syte for at hytte-eigarar, turistar og andre med ei eller annan form for tilknytning til Stordal og Idrettslaget skal få Stordalingen i hende. Heim som Noregsmeistrar! Les meir om desse karane på side 6 og 7! Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 Kulturkontoret s. 4 Kampoversikt s. 6 Noregsmeistrar s. 8 Allidrettsgruppa s. 9 Inga-Låmi s. 10 Volleyball-damene s. 11 Aldesbestemt fotball s. 16 Lag og organisasjonar s. 17 Barneidrettsgruppa s. 18 Kulturkalender s. 20 Fjellbakken s. 20 Stordal Fjellservice s. 21 Birkebeinaren s. 22 Vellukka skicup s. 23 Alpingruppa s. 24 Damenes aften s. 25 Alpingruppas yngste s. 26 Kyrkjehola kulturbeite s. 28 Stordalscup s. 32 Organisasjonsplan SIL s. 34 Fantehammaren s. 36 Om Stordalingen s. 38 Prosjekt Øvre Stordal Prosjekt Øvre Stordal På idè-dugnaden for utvikling som vart arrangert her i Stordal i oktober i fjor var det mange Stordalingar som hadde kommentarar og forslag om å slutte opp om jordbruket i bygda. Dette har mellom anna resultert i prosjektet Øvre Stordal. Prosjektutgreiinga som ligg føre har definert to overordna hovudmålsetjingar; det å bevare og auke fast busetjing, og det å skape eit opplevings- og læringssenter av området øvre Stordal. Det som her vert definert som øvre Stordal er området frå Mo/Vad og opp til kommunegrensene. - Prosjektet er avhengig av brei oppslutning, både internt i bygda og frå ulike instansar som kan bidra, seier Einar J. Hove. Han er initiativtakar og primus motor for prosjektet, og har saman med Toralv Klokkehaug laga prosjektutgreiinga. Einar J. Hove merka seg alle innspela for jordbruk og busetnad på idèdugnaden, og dette er eit tema som engasjerer også han djupt. Les meir om prosjektet Øvre Stordal på side 38.

2 Juni 2002 Stordalingen 2 Året 2001 Vi vil først byrje med eit lite tilbakeblikk. Stordal Idrotslag er eit aktiv og oppegåande lag sjølv om vi er komen godt opp i 80-åra. Siste året talte vi 367 betalande medlemmer, og det er bra i ei kommune på vel 1000 innbyggjarar. Tekst: Hildegunn Langhaug Berli Leiar - SIL Hovudstyre Året 2001 er første året med ny organisasjonsmodell og sjølv om ikkje alle administrative verv er på plass så har den sportslege delen vore i godt gjenge. I samband med ny organisasjon så flytta vi rekneskapsåret og årsmøtet. No gjer vi opp status pr. 31. desember med påfølgjande årsmøte i mars. Halvårsmøtet kjem heretter på hausten i oktober når fotballsesongen er over. Som det går fram av organisasjonskartet så er vi no oppdelt i ein aktivitetseksjon og ein forvaltningseksjon. Hovudstyret er samansett av 3 direkte valde representantar inklusiv leiar (arbeidsutvalet) samt leiarane i undergruppene. Hovudstyret har i 2001 hatt 5 styremøter og vi handsama i alt 29 saker i løpet av året. Her i blant innkjøp av nytt dataprogram for medlemsregister/rekneskap, innkjøp av ny scooter av Stordal Fjellservice, fordeling av kulturmidlar, fordeling av flaksmidlar, kjøp av rekneskapsarbeid og støtte til innkjøp av lys til ballbingen som skulen vil bygge. For undergruppene er aktiviteten veldig høg. Sjølv om ein har begrensa midlar til rådvelde så kan mange av gruppene vise tilbake til fine resultat både breiddemessig og plasseringsmessig. Dei som gjer mykje av denne satsinga mogleg er alle frivillige som stiller opp og engasjerer seg. Mange av medlemmane, spesielt blant born og unge, er aktive i fleire undergrupper og då kan det ofte vere slitsamt å vere foreldre. Sjølv om vi i hovudstyret har fokusert meir på engasjement og trivsel enn det å vinne, så syns vi likevel at nokre personer har profilert laget på ein så framifrå måte det siste året, at dei bør nemnast. Det er Fotballgutta senior og Old boys, alpingjengen Torstein, Einar og Vebjørn, den einslege hoppsvala Jonas og dommar Magne. Ser ein framover så er vi og optimistar, sjølv om nokre idrettar spesielt i aldersbestemte årgangar, slit med rekrutteringa. Alternativet kan verte at ein må sjå seg om etter samarbeid med andre bygdelag her på Indre Sunnmøre. På anleggsida med Stordalshallen, Stordal Alpinsenter, Fjellbakken og Stavsengfjellet Skisenter som grunnpilarar, så har vi mange moglegheiter. Det som no må ha første prioritet framover er å få til ei opprusting av Kirkebø Stadion. Den er i mange høve eit ansikt utad både for laget og kommunen. Vi vil gjerne at lag som vitjar oss skal trivast og då må vi gjere noko både med grasmatta og forholda rundt bana. Dette ser vi som den største utfordringa vår dei komande åra. Til slutt vil vi i hovudstyret! takke alle sponsorer av laget og avisa Stordalingen!! takke alle eldsjeler for den innsatsen dei legg ned!! ønskje alle lesarar ein god sommar!

3 Juni 2002 Stordalingen 3 Helsing frå kulturkontoret Det er med stor glede ein no kan konstatere at fyrste utgave av Stordalingen er blitt ein realitet. Tankane om å få i stand dette, skriv seg attende til framtidskveldane i regi av Stordal IL for to år sidan og det er liten tvil i at det vil ha stor verdi, ikkje minst som kanal for informasjonsspreiing. Slik eg har forstått det, vil dette bli eit blad med hovudvekt på aktiviteten innan Stordal Idrottslag, men at der i tillegg også vil bli sett av plass til stoff frå kulturlivet elles i kommunen vår. Noko av det som særmerker Stordal kommune er nettopp det rike og varierte kulturlivet. Når ein tenkjer på folketalet er det ufatteleg kva ein også på dette området maktar å få til. Tekst: Hallgeir Hove dagleg leiar for Stordalshallen / Kulturkonsulent Dugnadsånda har gjeve oss mange aktivitetstilbod innan idrett og friluftsliv. Det er ikkje tvil i at andre kommunar har mykje å misunne oss. Dugnadsånda har vore og er framleis stor, noko ein ser att i form av flotte anlegg som t.d.: Kirkebø Stadion, Stordal Alpinsenter, Stavsengfjellet Skisenter, Fjellbakken og ikkje minst Stordalshallen med idrettshall, klatrevegg, skytebane og eigen grendasal. Her finst det ei rad med idrettstilbod for så vel unge som gamle anten ein vil nytte anlegga, eller ein vil ferdast i den vakre naturen vår. Når det gjeld dette med friluftsliv har også samarbeidet innan Friluftsrådet for Ålesund og omegn, gjeve resultat. Det siste her, er nytt turkart, bruer og friluftstoalett. Innan organisert idrett kan ein delta på aktivitetar som: Fotball, volleyball, handball, klatring, bodypump, step, skyting, symjing, skihopp, alpint, langrenn, golf, gammaldans, swing, dart, trampoline, trim for eldre, frileik for born og foreldre, samt ei rad med ulike aktivitetar i regi av barneidrettsgruppa. Song- og musikklivet. Også innan song- og musikklivet er det stor aktivitet. Stordal hornmusikklag, Stordal skulekorps, Stordal strykekvartett, Stordal barnekor, blandakoret Tonika og mannskoret COR-X er alle særs aktive. I tillegg til at ein her kan oppleve glede ved aktivt å ta del sjølv, får andre også store opplevingar i form av konsertar, revyar og liknande. Ikkje minst har samarbeidet mellom Stordal og Valldal sine hornmusikklag gjeve oss musikalske opplevingar, der dei mellom anna har laga ABBA-konsert, Elton John-konsert og no sist, konsert med Jan Werner Danielsen som solist. Den årlege familiefesten i regi av mannskoret COR-X kvar 17. mai, er eit anna døme på dette. Anten det no er i Stordalshallen, i Stordal kyrkje, på bedehuset eller andre stader, gir songog musikklaga oss mange hyggestunder. aktivitetar i regi av barneidrettsgruppa. Samarbeid over kommunegrensene. Samarbeidet mellom hornmusikklaga i Norddal og Stordal er alt nemnt. Vidare kan ein nemne samarbeidet over kommunegrensene for å få på plass t.d. Fjellbakken og Stavsengfjellet Skisenter. Dette syner kva ein kan få til om viljen til samarbeid er på plass. Dette er det no grunn til å håpe, i større grad enn tidlegare, også skal gjelde arbeidet med å utvide aktivitetstilbodet for born og unge. Oppvekstetatane i Norddal, Stranda, Ørskog og Stordal har regelmessig kome saman for å drøfte dette. Den interkommunale ungdomstreffen i Stordalshallen i februar 2002, er det første synlege resultatet av dette arbeidet. I tillegg til at om lag 130 born og unge frå disse kommunane kom saman denne laurdagen, var det også sett av tid til utveksling av idear og erfaringar. Målet med dette er sjølvsagt at ein i enda større grad kan dra vekslar på det den einskilde kommunen har fått til og dermed at tilboda til born og unge ytterlegare vert utvida. Årsfestane for Stordalshallen. Dei årlege markeringane av opninga av Stordalshallen bør også nemnast her. Då stiller heile grendelag opp og byr på revyar og anna underhaldning av særs høg kvalitet. Ved disse arrangementa er så å seie alle i grenda med, på ein eller annan måte. Dette fører i neste omgong med seg at flesteparten av kommunen sine innbyggjarar har vore involvert i dette arbeidet, når arrangementet om to år har rullert innom alle grendene! Slik sett har ein lukkast i å føre vidare noko av den formidable dugnadsånda ein opplevde under bygginga av Stordalshallen. Stordalshallen for eit kvart høve. Også for tilreisande er det mykje å oppleve i Stordalshallen. I tillegg til arrangementa nemnt ovanfor og eigne arrangement i regi av driftsstyret for Stordalshallen, har det vorte stadig meir populært å delta på instruksjonsopplegg i klatring, skyting og trampoline der. Her er det einskildpersonar frå klatreklubben, skyttarlaget og trampolinegruppa som til ein kvar tid stiller opp for hallen og sjølvsagt dei tilreisande. At vi har noko særeige her, er det liten tvil i. Dette var også noko av årsaka til at NRK, i november 2001, fann det interessant å lage reportasje frå hallen i ungdomsprogrammet "RESER". Tidlegare har det også vore innslag på "Norge Rundt" frå hallen. Kulturarven. Som kjent er arbeidet med ei gards- og ættesoge for Stordal i full gong og denne skal etter planen vere klar for sal i god tid før jul Arbeidet vert utført av Sogenemnda i nært samarbeid med forfattaren Liv Randi Bjørlykke. Stiftinga av Stordal Sogelag i mai 2002 vil også i stor grad kunne bidra til at det kan late seg gjere å ta vare på kulturarven vår. Sogelaget arbeider aktivt innanfor ei rad ulike felt og utarbeider temahefter og andre publikasjonar. I arbeidet sitt nyttar dei også avansert datateknologi og opere-

4 Juni 2002 Stordalingen 4 rer med eiga heimeside på internett. Prosjektet "Øvre Stordal", med Einar J. Hove som primus motor, verkar også særs interessant. Sentralt også i disse planane står arbeidet med å ivareta det særeigne og ekte. Dette er noko som klart vil vere framtidsretta og som vil gi så vel stordalingar som andre fine opplevingar. Stiftinga Ytste Skotet er eit anna døme på dette med å ta vare på arven frå farne tider. Også her er det i mange år lagt ned mykje arbeid. Stordal bygdetun, med Rosekyrkja frå 1789, er likevel kanskje det folk utanfrå mest legg merke til når dei vitjar Stordal. I bygdetunet har ein lukkast i å ta vare på bygningar som er opptil 250 år gamle. Kyrkjehola Kulturbeite, med sine varierte og flotte arrangement som spenner over heile sommarhalvåret, har nettopp bygdetunet som utgangspunkt for sin aktivitet. Dette interimstyret, som også driv på frivillig basis, har mellom anna lagt stor vekt på å presentere stoff og tema knytt til skikk og bruk før i tida. Avslutningsvis vil eg få ønskje SIL- POSTEN lukke til med arbeidet framover og ser fram til eit nært og godt samarbeid med redaksjonen. Oversikt over kampar ved Kirkebøe Stadion sesongen Pr. 30. mai ser kampoppsettet for Kirkebøe stadion slik ut. Fredag 3. mai A-laget Stordal - VRF Tirsdag 7. mai Småjente Stordal -Stranda Tirsdag 14. mai Lillejente Stordal - Herd Tirsdag 14. mai Smågutte Stordal - N.E.G. Tirsdag 14. mai Gutter Stordal - Giske Måndag 20. mai A-laget Stordal - Hareid Tirsdag 21. mai Mix-94 Turnering Laurdag 25. mai Gutter Stordal - Harøy Mandag 27 mai Lillejente Stordal - Guard Tirsdag 28. mai Småjente Stordal - Herd 2 Må flyttast til ny dag? Smågutte Stordal - Sykkylven Måndag 3. juni A-laget Stordal - AaFK Tirsdag 4. juni Småjente Stordal - Ørskog Tirsdag 4. juni Lillgutt Stordal - Stranda 1 Onsdag 5. juni Smågutte Stordal - Stranda Fredag 7. juni Gutter Stordal - Valldal Fredag 14. juni A-laget Stordal - Vigra Laurdag 15. juni Gutter Stordal - N.E.G. Måndag 17 juni Jenter Stordal - Godøy, Valde Torsdag 20. juni Småjenter Stordal - Sykkylven Fredag 28. juni A-laget Stordal - Ellingsøy juni Stordalscup Tysdag 2 juli A-laget Stordal - Hano Fredag 9. august A-laget Stordal-Brattvåg Tirsdag 13. august Lillejente Stordal -Ørskog Veke 34 Mix 92/93 Tirsdag 20. august Smågutte Stordal - Valldal Torsdag 22. august Lillegutt Stordal - Stranda 2 Fredag 23. august A-laget Stordal- Volda Tirsdag 27. august A-laget Stordal - Stranda Tirsdag 27. august Lillejente Stordal - Ellingsøy Fredag 30. august Gutter Stordal - Ravn Tirsdag 3. september Småjente Stordal -Stranda Torsdag 5. september Smågutte Stordal - Spjelkavik Fredag 6. september A-laget Stordal - Bergsøy Tirsdag 10. september Lillejente Stordal - Herd Torsdag 12. september Lillegutt Stordal - Sykkylven 1 Laurdag 14. september Gutter Stordal - HaNo Laurdag 21. september A-laget Stordal - Ørsta Søndag 22. september Småjente Stordal - Herd 2 Tirsdag 24. september Smågutte Stordal-Liabygda Tirsdag 27. september Lillejente Stordal - Guard Torsdag 26. september Lillegutt Stordal - Valldal

5 Juni 2002 Stordalingen 5 Endeleg klart for 3. divisjonsfotball att, på Kirkebø stadion! Tekst: Charles Tøsse og Hallgeir Hove Trenarar for A-laget i fotball lukkast i å behalde spelarane i klubben. Dette sjølv om ein del spelarar ( t.d. Ole Øyvind Tafjord frå Ålesund) bur langt unna og dermed har lang veg til trening og kampar. Til og med Odd Brede Langdal (militærteneste på Ørlandet), Robert Sjøholt (studiar i Trondheim) og Jon Espen Joranger (studiar i Sogndal), ønskjer å satse for Stordal også denne sesongen. Jogeir Gjerde studerer for tida i Bergen (utlånsavtale med klubb i Bergen), men kan også vere aktuell for Stordal. Tommy Kolås er tilbake for fullt i trening igjen etter langtidsskade. Gledeleg er det også at Arne Dyrkorn har meldt seg til teneste for klubben, etter nokre års pause. Frå eigne rekkjer er det først og fremst ungguten Paul David Busengdal som kjem opp. Han kjem også til å bli ein viktig støttespelar for gutelaget og trenar for tida med begge laga. Treningsgrunnlaget/ treningskampane Pr. 1. april har vi hatt 42 fellestreningar. I februar og mars har vi som vanleg hatt ein fast kveld på Muritunet, der vi har fått køyrt styrke og uthaldstrening kombinert med restitusjon i boblebad, badstove og basseng. Elles har treningane vore lagt til Stordalshallen og samtlege fellestreningar har gått over minimum to timar. Frammøtet på treningane vekslar ein del, men det er også denne sesongen mange som har eit solid treningsgrunnlag. Som vanleg har Andreas og Petter Aksel Kirkebøe fått med seg alt av treningar og kampar. Vidare er det avvikla treningsturneringar mot Skodje. Vi har til no også spela fem treningskampar. I Sunnmørshallen har vi slått Ellingsøy og HaNo, medan det vart tap mot Brattvåg (alle disse møter vi i 3. Etter å ha kjempa i toppen av 4. divisjon dei tre siste sesongane, lukkast ein sist sesong å bli seriemeister. Dermed er Stordal IL tilbake i krinsserien, etter nokre sesongar i 4. divisjon. Opprykket må ein sjå på som eit resultat av ei målbevisst satsing over lang tid og prestasjonane dei siste sesongane har vore særs gode. Ein har lukkast i å oppretthalde kontinuiteten i alle ledd og ikkje minst har det vore viktig at spelarar utanfrå har vore innstilte på å satse vidare i klubben vår. Dette, saman med at ein har klart å behalde spelarane frå eigne rekkjer, har hatt avgjerande innverknad. Dette tyder på at spelarane har hatt stor tru på kva ein i fellesskap kan utrette og ikkje minst seier dette mykje om det flotte miljøet som ein finn i klubben vår. Det fantastiske miljøet vart også understreka av vår kjære oppmann gjennom ei årrekkje, Svend Snerling, då han fekk tildelt Kulturprisen for Stordal kommune, for si lange og trufaste teneste for stordalsfotballen. Spelarstallen Det er særs gledeleg at ein også i år har Espen Remme har vorte tvungen til å stå over fellestreningane i vinter p.g.a problemer med hoftene. Også Nils Petter Dyrkorn har slitt med sin strekkskade, men når graset vert grønt og seriekampane tek til har ein sterk tru på at dei to nok ein gong er klare til innsats. System/spelestil Vi har framleis stor tru på spelemåten (eller systemet) vi har nytta dei siste sesongane og ser ikkje nokon grunn til å endre på dette sjølv om vi no skal møte hardare motstandarar. Vi vil framleis gå offensivt til verks, der målet er å skape mange målsjansar og scoringar. Mottoet blir dermed: "Angrep er det beste forsvar". Ikkje minst vil dette vere positivt for publikum. Kan vi lukkast endå betre i å omstille oss frå angrep til forsvar enn tidlegare, har vi stor tru på at vi kan "bite godt frå oss". divisjon). I tillegg har vi slått Skodje og Ørskog. Treningsleir i Benalmadena (Spania) Fredag 5. april reiste laget til Spania på treningsleir. I løpet av denne veka skal laget køyre to treningar pr. dag og spele treningskamp mot Tønsberg (tidl. Eik Tønsberg) og mot eit lag frå Spania. I tillegg til at ein slik tur vil ha enormt mykje å seie for oppkøyringa framfor seriestarten, vil denne turen også ha stor innverknad på miljøet innan laget. Heile 18 spelarar og tre trenarar/leiarar er med på turen! Motstandarane Opprykket til 3. divisjon fører til at laget no vil møte nokon av dei beste klubbane i krinsen vår. Lag som Ørsta, Volda og

6 Juni 2002 Stordalingen 6 Aafk 2, vil naturleg nok bli knalltøffe motstandarar. Lokaloppgjøra mot Stranda og Brattvåg vil bli særs interessante. Etter å ha spela dei tre siste sesongane nesten utan å ha tapt seriekampar, må vi no innstille oss på at kampen om poenga vil bli mykje hardare. Likevel er vi trygge på at vi skal kunne bite godt frå oss også i kamp mot våre "nye" motstandarar. Målsettinga Laget si målsetting for komande sesong ber naturleg nok preg av at vi no skal møte betre lag enn i fjor. Likevel er det ingen grunn til å ha for stor respekt for disse laga. Vi har stor tru på oss sjølve og med dei fleste spelarane skadefrie, og med god støtte frå eit entusiastisk heimepublikum, bør vi kunne vere med å kjempe på øvre halvdel av tabellen. Kjem du? Fjoråret vart ein jubelsesong for stordalsfotballen, med opprykk og seriemeisterskap. Ivrige publikummarar anten dei no var på plass på Kirkebø stadion eller tok turen til Valldal (fleire av heimekampane våre vart som kjent avvikla der, då bana vår i Stordal ikkje kunne nyttast i vårsesongen), må vere med og dele æra for dette. Det er å vone at disse kan få med seg endå fleire til komande sesong og gje heimelaget den støtta som må til for at det skal bli siger. Som tidlegare nemnt ligg det an til ei rad interessante oppgjer mot dei beste laga i krinsen denne sesongen. Dette bør i seg sjølv vere grunn god nok til å ta turen til stadion. Velkomen til 3. divisjonsfotball på Kirkebø stadion! Kvart år, når det nærmar seg slutten av januar, vert den kjende veteran og old-boysturneringa i innandørsfotball arrangert i Lærdal/ Årdal. Turneringa har dei siste åra fått status som uoffisiell NM for veteranar og old-boys. Deltakinga har etterkvart blitt ei mønstring av tidlegare toppklubbar og toppspelarar, saman med nokre mindre kjende klubbar og spelarar, som t.d. oss frå Stordal IL. Klubbar som kan nemnast er: Rosenborg, Sogndal, Molde, Viking, Vard, Brann, Start, Vålerengen, Lillestrøm, HamKam, Kongsvinger, Fredrikstad m/fl. Tekst: Charles Tøsse Trenar og Oldboysspelar Allereie for 2 år sidan markerte Stordal seg sterkt. Vi spelte oss den gongen fram til semifinalen i veteranklassa, der vi tapte mot HamKam, som seinare vann finalen. I bronsefinalen tapte Stordal dengong mot Viking etter ekstraomgangar, i ein kamp vi dominerte store delar av. Det var den gongen. I år skulle det vise seg å bli endå betre. Litt merkeleg kanskje, for gløden blant karane var ikkje den same som åra før. Faktisk var vi ei stund usikre på om vi skulle stille lag. Men tur vart det, dei fleste blei med, og i bussen nedover hadde vi denne gongen med oss meir meritterte spelarar frå Molde FK. Dette viste seg snart å vere ein triveleg gjeng. Det vart fleipa med at vi frå Stordal i mange år hadde heia på dei, både på Molde stadion og i cupfinale på Ullevål, slik at no fekk dei jammen vere på plass og heie på oss, når vi ut på HEIM SOM NOREGSMEISTRAR! laurdagen var i finalen. Stor i ord, men meir rett enn nokon den gong ante. Endeleg framme. Vi kom fram etter ca 6 timar i buss, og kom omtrent rett til første kampen. Vi stilte eit old-boyslag og eit veteran-lag. Denne kvelden gjekk det slag i slag for begge laga. Eit tap i første kampen for old-boyslaget lova ikkje det beste, men det skulle bli betre. Veteranlaget vann alle innleiande kampane, m.a. med ein av dei største sigrane i turneringa, Vi traff igjen Moldegutta på hotellet. Dei var svært overraska over kvaliteten på laga som var med (dei hadde tapt sine 3 første!). Tidleg opp, vi er i rute. Neste morgon fortsatte suksessen. Begge laga vann, men skadane byrja å gjere seg gjeldande. Fleire måtte gi seg. Verst var det kanskje at Stig måtte gi seg midt i første kampen laurdag, etter å ha skalla i hop med ein motspelar. Stygt kutt, men fin blåveis! Old-boys-laget storma likevel vidare. Sidan laget tapte første kampen, blei den siste innleiande avgjerande. Her møtte vi Sogndal, med m.a. sunnmøringane Trond Fylling og Trond Helgesen på laget. Vinnaren av kampen gjekk vidare, medan taparen var ute for denne gong. Dvs. Stordal ville klare seg med uavgjort. Ein god kamp, vi leia lenge 2-0, for mange på tribunen svært overraskande. På slutten kom Sogndal sterkt og utlikna til 2-2 omtrent ved kampslutt. Men vi var vidare til sluttspelet og Sogndal var ute! Veteranane spelte seg seinare på dagen fram til kvartfinalen, nok ein gong med Sogndal på andre sida. Her blei det tap 2-4 mot eit lag som seinare vann finalen i den klassa. I ettertid ser vi nok at veteranlaget i denne kampen var noko prega av at vi i old-boysklassa rett før hadde spela oss fram til finalen. Slitasjen blei etterkvart stor, sidan fleire pga. skadar måtte spele på begge laga. FINALE MOT BRANN! Som sagt var vi klare for finalen! Vår semifinale gjekk i Tangenhallen. Finalen skulle spelast i Jotunhallen. I bussen på veg mot finalehallen, fekk vi over telefon vite at i den andre semifinalen møttest akkurat då Brann og Start. Litt seinare kom beskjeden: Finale i old-boysklassa mellom Brann og Stordal! Stemninga i bussen var stor, dette skulle bli moro og vi var samde om at her var det ingenting å tape. Vi visste og meinte at vi hadde eit godt lag og at vi ikkje skulle gi oss lett. Vi hadde sett Brann i tidlegare kampar, dei var gode! Dei spelte med ein god, men svært offensiv Dan Riisnes i mål. Elles hadde dei Inge Ludviksen, Trond Totland, Kjell Rune Pedersen og ikkje minst Per Ove Ludviksen på topp. Faktisk kom ikkje fleire på bana i finalen mot oss, så her var det snakk om å toppe laget. I dei innleiande kampane hadde Per Ove Ludviksen scora i bøtter og spann. No møtte han Jan Ove i mål, Arnstein og ikkje minst Pål Bjørn i forsvaret vårt. Duellane mellom Pål og Ludviksen vart mange, men Pål vann dei fleste, og dersom han ikkje gjorde det, var Jan Ove på plass. I tillegg til desse, var det Hallgeir, Frank og Bård som drog det tyngste lasset i finalen, men alle var med, enten dei var innpå bana eller satt skada på tribuna. 1-0 til Brann. Det kom litt for fort, var det vel mange som tenkte. Eit feildømt frispark mot oss og dermed scora sjølvsagt Per Ove Ludviksen. Brann var best fram til no, men Stordal tok over spelet.

7 Juni 2002 Stordalingen 7 Respekten var i alle fall vekke i pausen, visst den i heile tatt hadde vore der. Vi var enige om framleis å pakke inn Per Ove, samt at vi måtte vere obs på at keeperen deira var uvanleg offensiv. Øss tek dei no gutta! Andre omgang i gong. Vi har framleis spelet, men det er sjansar til begge laga. Scoring! Pål Bjørn, ikkje den som scorar oftast, men denne var viktig! Flott skot, stang inn. Det nærmar seg slutten, kjemperedning av Jan Ove! Vi har sett Ludviksen rive seg i håret før, BEL! For ei stemning! Brannspelarane gratulerer, det vert 1.avdeling med premieutdeling. I tillegg vert Pål Bjørn kåra til finalen sin beste spelar, kjempemoro. Det tar av! Stemninga i garderoba, dusjen og deretter bussturen tilbake på hotellet (ca ½ time) kan ikkje forklarast, så vi går forbi den i stillheit, men stilt var det ikkje! Tilbake på hotellet var det snart bankett, med 500 personar på middagen. Nye utdelingar, talar og mykje moro. Stor var overraskinga då vi fekk cruise Bergen- Newcastle som ekstrapremie. Inge Ludviksen ba fint om å få vere med oss på cruise, og det kan hende han får... Kvelden gjekk, med høg stemning, den som ikkje hadde høyrt om 6250 Stordal før, visste det frå den dato. Til hausten reiser vi på cruise og i januar vert det ny tur til Sogn. Molde vil slå følgje også neste år. Noregsmeistrane må no får vi sjå det på nært hald. Kampen er slutt, totalt sett flest sjansar til oss, men det kunne ha bikka begge vegar. 2x5 min ekstraomgangar no, med sudden death, dvs at første målet vinn. Mykje nervar, alle veit at det er eit mål som tel, og det kjem snart. Inge Ludviksen har ballen, blir hardt pressa av Hallgeir, Ludviksen spelar tilbake til keeper trur han. Dan Riisnes er som vanleg ute av mål, dermed trillar ballen i mål - sjølvmål, men mål er mål og seiern er vår! JU- SPORTSKOMMENTAREN: forsvare tittelen, dei heiter ikkje lenger Molde FK, men Stordal IL! «Det må da være en fordel for Brann at ikke Rosenborg scorer på alle sjansene sine?» (Arne Scheie under cupfinalen 1995)

8 Juni 2002 Stordalingen 8 Allidrettsgruppa Allidrettsgruppa har de siste åra vært delvis inaktiv, siden vi ikke har drevet med så mye aktiviteter. Men det har blitt ytret ønske om oppstart av Mandagstrimmen. Dette skal vi i år gjøre noe med, og vil i denne omgang sette opp forslag til turer som skal gå før ferien. Vi tar sikte på oppstart mandag 6. mai, oppmøte på skoleplassen kl (Dette er fast hver gang, hvis ikke annet er opplyst). Forslag til turer: Tekst: Reidun Lid Bratland Leder i Allidrettsgruppa fra Dyrkornsetra over fjellet og til Stordal. Her kommer vi til å starte litt før, for denne turen tar noen timer. Viktig å ha godt fottøy, nistepakke og rikelig med drikke. Det kommer til å bli hengt opp plakater når tiden nærmer seg, kanskje kommer en annonse i lokalavisa. Vi har ellers noen andre faste aktiviteter som vi her vil presentere. Sykkeltrim 1 mai. Dette er et fast arrangement hvert år. Vi har start fra skolen eller fra Moe, og returnerer der man løste startkontigent. Vi trekker ut premier på startnummera, og hovedpremien er en sykkel. Det blir sett opp plakater rundt om med opplysning om starttid, pris etc. Familiebading. Allidrettsgruppa tok over familiebadinga etter at Svømmegruppa ble nedlagt. Dette er et populært tilbud som Stordalingene har hatt i en årrekke. Denne aktiviteten skjer i løpet av vinteren, med forbehold om at bassenget er åpent. Er det behov for ytterligere informasjon om turer/arrangement, vennligst ta kontakt. 6. mai: Ova i garane: Dette er fast oppstart-tur på mandagstrimmen. Det er vanligvis snøfritt hele veien. Denne turen tar ca. 1,5 time. Lett tur for alle som har lyst på en trimtur. 13. mai: Mebusætra: Denne turen tar ikke så lang tid, men vi går i bratt terreng hele veien opp. Viktig med gode sko/fjellsko, da det kan være litt glatt noen steder. 20. mai: Mosætra: Her også går vi i bratt terreng, vi bruker ca. 45 min. opp på Mosætra. 27. mai: Løsetsætra: Her går vi skogsveien hele veien opp. Forholdsvis bratt, men lett å gå. 3. juni: Talbergsætra: Dette er også en tur i litt bratt terreng. 10. juni: Jøssvollbotn: Denne turen starter ved skogsveien og går over i en fin sti i flott terreng inn mot Jøssvollbotn. Her er det mulighet for å gå over elva og gå ned mot Josætra og opp på Mosætra. Det er en kjempflott tur. 17. juni: Klevbergsetra: Vi parkerer bilene på Ansok i Liabygda, og følger stien opp på Klevbergsetra. Dette er en flott tur og en forholdsvis lett tur. 24. juni: Jonsokmarsj: Denne turen går Sommertrim-marsj. Denne marsjen har Allidrettsgruppa arrangert noen år. Vi har her i bygda noen ivrige marsjdeltagere, og det var disse som fikk oss til å arrangere denne marsjen. Det blir sett opp 2 distanser, 10 km. og 5 km. Løypene går hovedsaklig langs Stordalselva og hovedveien. Det blir mulighet for stempling for de som har starkort for IVV-stempling. I år blir denne marsjen arrangert lørdag 25. mai. Det blir sett opp plakater for starttid/sted. SPORTSKOMMENTAREN: «Norge har en tendens til å slippe inn mål når motstanderen har ballen.» (Arne Scheie)

9 Juni 2002 Stordalingen 9 INGA-LÅMI Til minne om Inga frå Varteig vert Inga-låmi arrangert frå Birkebeinaren skistadion andre helga i mars kvart år. Inga frå Varteig var mor til Håkon, kongebarnet som vart boren over fjellet i år Inga-låmi er Noregs største massemønstring av jenter i skisporet. Til årets løp melde det seg 5000 jenter i alle aldrar. Tekst: Bjørg Moltu stadion og langs med løypa var det og mange kostymekledde som skapte stemning og fann på mykje løye. Hovudkriteria for å kunne delta på Inga- Låmi er at ein må vere jente, og at ein må vere over 12 år. Tidtaking kun for jenter over 16 år. Det er to distansar : 15 km og 30 km. For å gå den lengste distansen må ein ha fylt 16 år før årsskiftet. På 15 km bestemmer ein sjølv om ein vil gå på tid. bestemmer ein sjølv. Den halte skribenten som har løypetraseen ned frå Fokhaugane friskt i minne vert skeptisk og ber om ein detaljert topografi. - Løypene er slakke og lette å gå, det vekslar fint mellom mot og unna. Det er brattare i lysløypa på Stavsengfjellet. Informasjon om priser og påmelding til Inga-Låmi kan ein finne på internett. Der vil ein og finne informasjon når det gjeld bestilling av overnatting og lignende. Blant deltakarane var nokre spreke damer frå øvre Stordal : Hildegunn L. Berli, Tora Åmodt Moe, Kristin Vikenes. Randi Helland som har hytte fram i Stavona var og med på turen. Dei tre fyrstnemnde damene møter opp til intervju med blanke nyerverva merke i handa og startnummer på lur i veska. Diploma var heller ikkje langt unna. Med glimt i augo fortel dei om ei flott jente helg. Eg er ikkje eit augneblink i vil om at dette har vore vellukka. Renndagen vakna dei til strålande solskin, hotellet var fint og maten var framifrå. Når ei av dei nemner stunda i symjebassenget etter løpet sukker dei to andre samstemt. Dei har berre godord å seie om arrangementet Inga-låmi. Det var organisert gratis transportopplegg til og frå skistadion. Før start fekk dei hjelp til å smøre skia, og undervegs i løypa var det stasjonar der ein kunne få smøre om. Ei av dei legg til at lepestifta måtte dei legge sjølve. Elles var det lagt til rette med mat og drikkestasjonar i løypa. Men damene fortel at dei hadde naudproviant i sekken. I løypa kunne ein og få kjøpe russisk blod dersom ein hadde behov for bloddoping. - Inga-låmi er eit mindre seriøst renn enn til dømes Birkebeinaren. Mange av dei som deltok i rennet var utkledde i drakter og stakker. Inne på Hildegunn var den einaste av Stordalsdamene som gjekk 30 km. Ho gjekk på tid, men det oppsto ein teknisk svikt slik at ho fall ut av tidtakarsystemet. Dette skjedde truleg fordi ho steppa inn i siste liten for ei som måtte melde forfall. Ho brukte om lag 2 t 20 min på distansen. Tora og Kristin brukte om lag 2 timar på 15 km. Damene har allereie bestemt seg for at dei vil vere med på Ingalåmi neste år. - Vi anbefaler på det varmaste andre til å melde seg på. Alle som er friske og som har gått litt på ski klarer å gå 15 km. Farta den Fyrste påmeldingsfrist er 20 september Kven veit, kanskje vert det fleire stordalsdamer i sporet neste år!

10 Juni 2002 Stordalingen 10 Trenarkommentaren I skrivande stund er sesongen 2001/2002 over og vi enda til slutt på ein 2 plass. Det er vi godt fornøgd med. Seriemeister Vestnes var for rutinerte for oss i år. Vi spelte jamt mot dei i begge kampane, men vi gjorde litt for mange feil i dei avgjerande setta. Både Kristiansund, Moldestudentane og Vanylven slo vi klart på heime og bortebane, medan vi sleit litt med ÅVK på bortebane som enda med tap. Tekst: Trond Sørås Trenar for Volleyballdamene Spelarstallen har vore i det minste laget, men tilgang av spelarar både frå Valldal og Ørskog har vore ei kjærkommen forsterkning. Sissel Strømmen(Ørskog) forsterka laget som midtspelar. Saman med Torunn Øvrebust utgjorde desse to senterangrepet på laget. På kant kjempa Siri Katrin Hove, Solfrid Fjellstad(Valldal) og Elida Lingås (Valldal) om plassane. Oppleggar var Randi Elisabeth Falling og Malene Henden Dahl, og diagonal Monica Ringseth (Valldal). I tillegg fekk vi med Birgit Brattland med sin enorme rutine på nokre kampar. Sesongen har strekt seg frå november til mars. Volleyballkretsen makta dessverre ikkje å sette opp kampane jamt fordelt utover sesongen for oss. Dette gjorde at det blei lange opphald mellom kampane. Vi sleit litt med å få nok reell speletrening og samkøyrt laget. Likevel har laget glimta til med storspel som f. eks. mot Blindheim på bortebane som vi slo 3-0. Då slo damene til med serve, servemottak og smatch som minte om tider i 1 divisjon. Blindheim har spelarar som kjempa om plass i eliteserielaget. I år har vi nok ein gong sjan- sen til å rykke opp til 1 divisjon. Om styret i volleyballgruppa vedtek at vi skal prøve dette skal vi møte eit lag frå Trøndelag innan 28 april. Vinnaren av denne kampen rykker opp. Stordal har framleis eit av regionens beste damelag, og den posisjonen bør vi behalde. Volleyball er utruleg spennande og engasjerande for publikum. Med kjempeflotte speleforhold og tilgang av spelarar frå nabobygdene hadde vi fått eit godt 1 divisjonsslag.

11 Juni 2002 Stordalingen 11 Aldersbestemt fotball Aldersbestemt fotball har 8 lag; alle er 7-er lag og aktiviserar rundt 90 gutar og jenter i alderen 7 til 15 år. Sesongen startar medio april og sluttar Tekst: Jens Øvrebust Leiar medio oktober. Alt frå 9 års alderen vert det trena 2 gongar i veka. Dei yngste spelar ikkje serie, men deltek på turneringar og diverse cuper rundt om i distriktet. Stordal har ikkje vore representert på Norway cup; men det skal det no verte slutt på. Småjenter (kl.7) har bestemt seg for å reise til Norway Cup i For å skaffe seg reisepengar har dei alt jobba i eit år med alt frå div. småjobber på bedriftene til sal av vaflar. Dette laget deltok og på Seljecup i fjor, det var så vellukka at dei tek same turen i år. For å drive aldersbestemt fotball, må ein skaffe ein god del midlar. Den største inntektskjelda er papirinnsamlinga som vert drifta av foreldra til spelarane på aldersbestemt I det høvet vil vi takke innbyggjarane i kommunen for at dei sluttar opp om ordninga. Vi vil og rette ei takk til Arne Ola ved teknisk etat som har hjelpt oss med å legge forholda godt til rette. Ellers så har vi inntekter frå dugnad med Stordalcupen, dansegalla og drift av kiosken ved stadion. Andre inntekter er sponsorinntekter frå heftet du no les i, spelaravgift som kvar spelar vert pålagt å betale og kommunale kulturmidlar. Heilt til slutt vil eg rette ein spesiell takk til trenarane. I tillegg til dugnadane som er nevnt tidlegare så stiller desse opp på trening 2 gonger i veka, kamper og turneringar utan vederlag. Det er slike eldsjeler som gjer at ein kan drive med aldersbestemt fotball på det nivå vi har i dag. Mix 1994/95 Bak frå venstre: Ole Henrik Nakken, Ole Jacob Hove, Ole Øyvind Hjelle, Jørgen Vinje Tøsse, Espen Vad, Stian Inselset, Malin Øyen, Ingrid Busengdal. Framme frå venstre: Robert Sørås, Magnus Øvrebust Nygård, Synne Selboskar, Emma Hoff, Eirin Pedersen, Paul Ivar Støversten. Klasse Oppmann Foreldrekontakt Trenar Gutter årgang 1987 (kl.9) og 1988 (kl.8) Leif Kirkebø Marit Staurset Lars Petter Aasen Smågutter årgang 1989 (kl.7) Per Ottar Vidhammer Roger Lillebø Arild Hove Lillegutt årgang 1990 (kl.6) og 1991 (kl.5) Kristen Leganger Bjørg Moltu Ole Lianes / Kjell Søvik Jenter årgang 1986 (kl.10), 1987(kl.9) og 1988 (kl.8) Eva Hove Bjørn Ove Olsen (50%) + en til Småjenter årgang 1989 (kl.7) Rolf Nilsen Palma F. Øvrebust Ole Herman Busengdal Lillejente årgang 1990 (kl.6) og 1991 (kl.5) Rolf Pedersen Lilly Ann Kvamme Magne Tøsse / Stig Busengdal Mix lag årgang 1992 (kl.4) og 1993 (kl.3) Hilde Nilsen Evy Joranger Charles Tøsse / Ola Stavseng Mix lag årgang 1994 (kl.2) Elin Amdam Elin Amdam John Kristian Hjelle

12 Juni 2002 Stordalingen 12 Mix 1992/93 Bak frå venstre: Vegard Busengdal, Marianne Sylte Inselset, Eirik Nilsen, Kristoffer Olai Stavseng, Adrian Nakken, Erika Holand Tøsse, Jenny Kristin Staurset Langlo, Kristoffer Nitter, Joranger. Framme frå venstre: Merete Aunli, Sondre Øvrebust Nygård, Tommy Lianes, Therese Skavøy Dahl, Kristina Malen Stavseng, Mats Rune Lilleås Larsen, Geir Marius Øie. Lillejente 1990/91 Bak frå venstre: Ida Helen Tomren, Hanne Lilleås Staurset, Natalie Aasen, Marte Flaate Busengdal, Terese Kvamme Ødegård, Sissel-Helene Hove. Fremre rekke, sett frå venstre: Hege Selboskar, Martine Vinje Tøsse, Lisa Kalvø, Kristine Nyli Bergene, Eva Holmelid, Ida Moltu Staurset, Rina Malen Johnsen.

13 Juni 2002 Stordalingen 13 Smågutter 1989 Bak frå venstre: Karl Petter Øie, Ronny Johansen Aunli, Åge Lilleås Staurset, Lars-Petter Ødegård, Einar Kristoffer Busengdal. Framme frå venstre: Jan Roger Hauge, Sindre Vad Holtleite, Jan Magnus Fauske Lillebø, Ole Christian Hove, Julian Hove Vidhammer.

14 Juni 2002 Stordalingen 14 Lillegutt 1990/91 Bak frå venstre: Emil Moltu Staurset, Fehim Hadzalic, Stein-Are Sæter, Chris Daniel Isvik Tafjord, Knut Sivert Stavdal Vikenes, Nils Robert Rauset Leganger. Framme frå venstre: Hasib Hadzalic, Daniel Skrede Vad, Kristian Sletten, Kenneth Søvik, Lars Eivind Joranger. Jenter 1986/87/88 Bak frå venstre: Monika Støversten, Katrine Kirkebø, Renate Skavøy, Maren Staurset Langlo, Stine Staurset Langlo, Marianne Olsen. Framme frå venstre: Janne Nyli Bergene, Karina Lilleås Larsen, Silje Aasen, Marthe Lianes, Liv Gunvor Hove Midtbust.

15 Juni 2002 Stordalingen 15 Gutter 1987/88 Bak frå venstre: Eivind Vinje, Robin Høiberg Aasen, Kenneth Skare Skrede, Steffen Staurset, Frank Holmelid. Framme frå venstre: Adrian Hoff, Thomas Kirkebøe, Magnus H. Selboskar, Kristian Henden Dahl, Paul David Busengdal. Småjenter 1989 Bak frå venstre: Elisabeth Øie Nordhagen, Cecilie Nilsen, Karoline Flaate Busengdal, Lene Busengdal, Frøydis Øvrebust, Hanne Mari Nåstad. Framme frå venstre: Sunniva Jonsen, Maria Holand Tøsse, Elise Midtbust, Catarina Farstad Øie, Elin Storheim.

16 Juni 2002 Stordalingen 16 Lag og organisasjonar i Stordal 1 Bodypump/step-gruppa Mette Holand Tøsse COR-X (Mannskor) Jonas Falch Dyrkorn Dartklubb (del av Sula Dartklubb) Jon Viggo Kaasen Dyrkorn grendahus Ingunn Støversten Dyrkorn ungdomsklubb Pia Birgitte Tomren Dyrkorn Velforening Elin Parr Fjellbakken A/L Sindre Helland Fredagsklubben (Kristelig ungd. arbeid) Anne Lise P. Dahl Gammaldansgruppa Ole Magnar Øvrebust Glade Hjul MC-klubb Bjørn Ulvestad Golfgruppa Arild Hove (p) Klatreklubben Jan-Eivind Dahl Kyrkjehola Kulturbeite Leif Dybdahl Mo bedehus Karn Sæther Parathi Thamil Manran N. Gunapalan boks 60, 6240 Ørskog Stiftinga Ytste Skotet Susanne Moen Ouff Stordal Alpinsenter Johan Arnt Overøye Tingstadv. 5, 6200 Stranda Stordal Antennelag Bjørnar Midtbust Stordal barnekor (Stordal Unge Røyster) Ragnhild Fauske Stordal bedehus Roger Lillebø Stordal Beitelag Peder Holt Stordal elveeigarlag Jon Geir Selboskar Stordal Helselag Lars Ole Viddal Stordal Hornmusikklag Torunn Sund Tafjord Stordal IL, Hovedstyret Hildegunn L. Berli Stordal IL, Allidrett, tur og trim Reidun Lid Stordal IL, Alpint Ove Løfoll Stordal IL, Barneidrett Pia Birgitte Tomren Stordal IL, Fotball Bård Hove Stordal IL, Fjellservice Kristen Leganger Stordal IL, Frileik for barn og foreldre. Elisabeth Nyli Stordal IL, Handball Merethe Hopen Stordal IL, Hopp John Helge Larsen Stordal IL, Langrenn Lars Joranger Stordal IL, SIL-POSTEN Bjørg Moltu Stordal IL, Volleyball Birgit Bratland Stordal Kvinne- og Familielag Reidun Hove Stordal Pensjonistlag Ingjerd Øyen Stordal Pistolklubb Svein Roar Tafjord Stordal Rockeklubb Håvard Remme Stordal saualslag Tor Midtbust Stordal skulekorps Hilde Dyrkorn Stordal skyttarlag Harald Jøsvoll Stordal Sogelag Einar J. Hove Stordal strykekvartett Alf Overøye Stordal KFUK speider Eva Aasen Stordal ungdomsklubb (Ungdomsnemda)Daniel Kalvø Stordal Vasslag Alfred Johansen Storfjord-langrenn Helge Svensvik 6210 Valldal Storvasshytta Georg Busengdal Swinggruppa Kirsten Myhren Tonika Ole Aasen Vinjehjellane vel John Helge Larsen Øvrebust grendalag Rønnaug Marie Sylte Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf Fax

17 Juni 2002 Stordalingen 17 BIG BARNE-IDRETTSGRUPPA Barneidrettsgruppa driv allsidig idrettsopplæring for barn i alderen 5-12 år. Aktivitetane er tilpassa årstidene, og blir sett opp i eit årshjul. Nytt av året er at barn frå Liabygda har fått vore i lag med oss. Vi deler oss i tre grupper : 5-7 år Ei stor gruppe med ca 35 barn. No har vi sluttført skileiken og søkt inn att i hallen. Når vårsola varmer litt meir vil vi trekke ut og holde på med friidrett. Samarbeidet med Liabygda gjer at vi får komme dit et par kvelder. 8-9 år Ei lita gruppe med 15 barn. Skidelen vart vi ferdig med før vinterferien. No har vi hatt hand- ball, men etter påske skal vi ha friidrett. Vi avsluttar våre aktiviteter når fotballsesongen starter i mai år Ei stor gruppe med ca 30 barn. Vi var i lag med 8-9 års gruppa dei 6 skikveldane. Step,aerobic og handball har dei dreve med i hallen. Dersom veret blir bra etter påske skal vi ut og ha friidrett. Fotballgruppa tek over i byrjinga av mai. SPORTSKOMMENTAREN: «Og nå til andre episode av fotballkampen!» (En av dagsrevy-damene på NRK)

18 Juni 2002 Stordalingen 18 KULTURKALENDER FOR STORDAL KOMMUNE april, mai og juni 2002 APRIL VEKEDAG: DATO: KLOKKESL. TYPE ARRANGEMENT STAD: Fredag Sjå oppslag HELSELAGSBASAR STORDALSHALLEN Laurdag Sjå oppslag KINO "Tsatsiki 2 - venner for alltid" og "Jeg er Dina" STORDALSHALLEN Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Torsdag Sjå oppslag KLASSEARRANGEMENT arr. 7. klasse v/stordal skule STORDALSHALLEN Onsdag kl TEATRET VÅRT m/"harun" av Salman Rushdie STORDALSHALLEN Onsdag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDAL SKULE Fredag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag KINO "Istid" STORDALSHALLEN Laurdag/søndag Sjå oppslag ØVINGSHELG, Stordal skulekorps STORDALSHALLEN Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDALSHALLEN Torsdag kl BABYTREFF STORDALSHALLEN Torsdag Sjå oppslag ÅRSMØTE Langsætrane sameige STORDALSHALLEN Laurdag Sjå oppslag DANS arr. Gammaldansgruppa STORDALSHALLEN Tysdag kl SALSMESSE, Gero AS (jakt og fritidsklær) STORDALSHALLEN MAI Onsdag kl SYKKELTRIM arr. Stordal IL, Allidrettsgruppa SKULEN/MO BEDEHUS Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - VRF KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag MØTE Glade Hjul MC-klubb STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Tysdag kl FOTBALL Småjenter: Stordal - Stranda KIRKEBØ STADION Tysdag kl ÅRSMØTE Stordal IL STORDALSHALLEN Torsdag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Tysdag kl FOTBALL Lillejente: Stordal - Herd KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Norddal/Eidsdal/Geiranger KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Giske KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag GUDSTENESTE ROSEKYRKJA Fredag Sjå oppslag FAMILIEFEST STORDAL BEDEHUS Fredag Sjå oppslag FAMILIEFEST arr. Mannskoret COR-X STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag DANS arr.: Fotballgruppa, senior herrer STORDALSHALLEN Måndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Hareid KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Mix-94: Turnering KIRKEBØ STADION Laurdag kl SOMMARTRIMMARSJ arr. Stordal IL, Allidrettsgruppa STORDALSHALLEN Laurdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Harøy KIRKEBØ STADION Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl FOTBALL Lillejente: Stordal - Guard KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Småjente: Stordal - Herd 2 KIRKEBØ STADION Torsdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Sykkylven KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN

19 Juni 2002 Stordalingen 19 JUNI Søndag sjå oppslag SOMMARSTEMNE PÅ VIDHAMMER arr.: Storfjordens Venner VIDHAMMER Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Måndag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Aafk 2 KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Småjente: Stordal - Ørskog KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Lillegutt: Stordal - Stranda 1 KIRKEBØ STADION Onsdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Stranda KIRKEBØ STADION Torsdag sjå oppslag FOTBALL Lillegutt: Stordal - Stranda 1 KIRKEBØ STADION Fredag FOTBALL Gutar: Stordal - Valldal KIRKEBØ STADION Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Vigra KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN Laurdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Norddal/Eidsdal/Geiranger KIRKEBØ STADION Torsdag sjå oppslag SKULEAVSLUTNING arr. Stordal skule STORDALSHALLEN Tysdag kl FOTBALL Småjenter: Stordal - Sykkylven KIRKEBØ STADION Søndag sjå oppslag KONSERT med Henning Sommero m.fl. arr. Kyrkjehola Kulturbeite ROSEKYRKJA Søndag sjå brosjyre INTERNETT-KAFÉ (oppstart) arr. Kyrkjehola Kulturbeite PRESTESTOVA Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Søndag - Onsdag sjå oppslag MÅLERIUTSTILLING ved Eligiusz Szuty frå Polen (motiv frå Stordal, Geiranger og Tafjord, m.m) STORDALSHALLEN Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Ellingsøy KIRKEBØ STADION Fredag-søndag Sjå oppslag STORDALSCUP 2002 arr. Stordal IL, fotballgruppa KIRKEBØ STADION Kulturkalenderen ovanfor er sett opp på grunnlag av dei opplysningane kulturkontoret har fått inn. Skal kalenderen bli mest mogleg fullstendig, er det viktig at alle melder frå om komande arrangement. Ein tek elles atterhald om feil og moglege endringar i etterkant. Stordal kommune si eiga heimeside. I løpet av det siste året har ein freista å legge inn stoff på heimesida, om det som skjer på kulturfronten i kommunen. Målet med dette arbeidet, er å få synleggjort mykje av alt det fantastiske som vert gjort på området. Ved å ta eit lite tilbakeblikk på året som er gått, ser ein raskt at kommunen vår har eit utruleg rikt og variert kulturliv. Skal ein lukkast med å få med mest mogleg stoff på denne heimesida, må oppmodinga nok ein gong gå til dei einskilde laga og organisasjonane. Send inn stoff til kulturkontoret, anten det no er førehandsomtalar eller reportasjar i etterkant. Arbeidet med heimesida vår tek mykje tid og siktemålet vårt er å betre denne, slik ein lett kan gå inn å finne så vel nyheitsstoff som arkivstoff. Hallgeir Hove Tlf.: / dagleg leiar Stordalshallen/kulturkonsulent E-post:

20 Juni 2002 Stordalingen 20 Varmestue i Fjellbakken Det felleseide hoppbakkeanlegget som Stordal- Liabygda- og Valldal idrettslag har på Stavsengfjellet har til nå manglet fasiliteter som varmestue og garasje for traktor og trakkeutstyr. Tekst: Sindre Helland Dette kan det nå bli en forandring på, i og med at det er tegnet og konstruert (Per Kjell Holtleite) et slikt bygg på totalt 85 m2 (ca halvparten blir selve varmestuen og den andre halvparten skal brukes til garasje.) Varmestuen blir i 6 laftet tømmer, mens garasjedelen blir i vanlig reisverk. Det skal også legges torv på taket, slik at det vil gli godt inn i terrenget. En har videre kommet så langt med planene at søknader er sendt både til M & R fylkeskommune med tanke på tippemidler og de nærmeste kommuner om finansiell støtte. I tilegg må det til en betydelig dugnadsinnsats for og få opp bygget. Målsettingen er at det ikke skal være lån på anlegget når det står ferdig. Totalkostnaden er beregnet til kr ,- Arbeidet er allerede startet, og vi regner med at hovedarbeidene skal være gjennomført før kommende hoppsesong starter. Endelig ferdigstilling er beregnet til neste år. STORDAL FJELLSERVICE Tekst: Kristen Leganger leiar Stordal Fjellservice Stordal Fjellservice vart etablert tidleg på nyåret i 2001 og høyrer til Stordal Idrettslag. Formålet er i hovudsak løypekøyring på vinterstid og råsrydding om sommaren, lokalisert til områda Seljebotn, Almås, Overøye og Langsætrane med turområda. Det er naudsynt med ei gruppe som arbeider kun i dette området, og har sitt eige rekneskap. Då veit dei som støttar oss at pengane vert brukt til deira fordel. Vi kjøpte ny scooter og den var betalt fullt ut i mai Mange støtta oss, både stordalingar og hytteeigarar frå andre kommunar. Fleire firma stilte også opp med midlar. Difor vil vi no nytte høvet til å takke alle som velvillig hjelpte oss både i fjor og i år. Vi er fem karar som køyrer løyper på dugnad. Men i periodar med mykje laussnø får vi problem og då må trakkemaskina i skitrekket hjelpe til. Skal løypetilbodet forbetrast, må det investerast mykje i ei prepareringsmaskin med fres. Drift og vedlikehald vert meir omfattande og då må faste køyrarar truleg lønast. Men førebels brukar vi scooteren og til proviantkøyring er den naudsynt. Dei 2 påskene hittil har gitt oss til saman kr ,- i inntekter. Ved ulykke/sjukdom i fjellet kan vi rykke ut med scooteren, for å hjelpe til med transport. Sist sommar begynte vi å rydde/merke råser etter eit samarbeid med Langsæterlaget. Dette arbeidet skal fullførast i år og då håper vi at turfolket stiller opp. Det kan også verte bruk for dugnadshjelp i samband med at Friluftsrådet skal bygge nye bruer ved Storvatnet, Lillevatnet og i Jolbotn. Dugnadsarbeid gir oss pengar i kassa og det må til for å betre tilboda til friluftsinteresserte i området. Lyfter vi i flokk, kan områda i Øvre Stordal verte meir attraktive både sommar og vinter.

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL

TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL TURPROGRAM 2009 Stordal Turlag - Tur og Trim SIL VEL MØTT TIL TURSESONG Stordal turlag har blitt stifta for å arrangere fellesturar med varierande utfordring i tid, lengd og tyngd. For å gjennomføre det,

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Resultat for dei fem beste kommunane...

Resultat for dei fem beste kommunane... I samband med at 2005 er Friluftlivets år har Møre og Romsdal fylke saman med Forum for natur og friluftsliv arrangert ein turkonkurranse mellom kommunane i Møre og Romsdal. Til saman 23 kommunar var med

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007

AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007 AKTIVITETSPLAN AKTIV I MIDSUND Perioden 2.januar 31.mai 2007 Påskeferie 2.-10.april (- skuleruta) Dei fleste aktivitetane gjeld gjennomgåande heile året, men planen blir jamleg oppdatert av omsyn til årstider

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod MEININGSFULL LESING Rebecca Strandheim Forfod er ei ung jente som likar å gjere seg opp sine eigne meiningar. Men kva skal ho meine, om ho ikkje veit noko om saka ho skal meine noko om? Rebecca Strandheim

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Velkomen til Fotballfestival i Hundeidvik 30. mai 2015. Festivalen nærmer seg og vi sender derfor ut litt generell informasjon om arrangementet og

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012.

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012. Hovudsponsor: Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde Laurdag 17. november 2012 Påmeldingsfrist Onsdag 7.11.2012 til SFFK v/klubbutviklar Per Are

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer