Prosjekt Øvre Stordal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Øvre Stordal"

Transkript

1 Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag har gitt ut eit sesonghefte kvar for seg ein gong i året. I staden for disse hefta skal det no gjevast ut eit felles, fast magasin som skal stå for presentasjon og informasjon frå alle undergruppene i Idrettslaget. Magasinet skal også innehalde anna aktuellt stoff frå Stordalen. Dekningsområdet vil i første rekke være busatte i Stordal, men ein vil også syte for at hytte-eigarar, turistar og andre med ei eller annan form for tilknytning til Stordal og Idrettslaget skal få Stordalingen i hende. Heim som Noregsmeistrar! Les meir om desse karane på side 6 og 7! Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 Kulturkontoret s. 4 Kampoversikt s. 6 Noregsmeistrar s. 8 Allidrettsgruppa s. 9 Inga-Låmi s. 10 Volleyball-damene s. 11 Aldesbestemt fotball s. 16 Lag og organisasjonar s. 17 Barneidrettsgruppa s. 18 Kulturkalender s. 20 Fjellbakken s. 20 Stordal Fjellservice s. 21 Birkebeinaren s. 22 Vellukka skicup s. 23 Alpingruppa s. 24 Damenes aften s. 25 Alpingruppas yngste s. 26 Kyrkjehola kulturbeite s. 28 Stordalscup s. 32 Organisasjonsplan SIL s. 34 Fantehammaren s. 36 Om Stordalingen s. 38 Prosjekt Øvre Stordal Prosjekt Øvre Stordal På idè-dugnaden for utvikling som vart arrangert her i Stordal i oktober i fjor var det mange Stordalingar som hadde kommentarar og forslag om å slutte opp om jordbruket i bygda. Dette har mellom anna resultert i prosjektet Øvre Stordal. Prosjektutgreiinga som ligg føre har definert to overordna hovudmålsetjingar; det å bevare og auke fast busetjing, og det å skape eit opplevings- og læringssenter av området øvre Stordal. Det som her vert definert som øvre Stordal er området frå Mo/Vad og opp til kommunegrensene. - Prosjektet er avhengig av brei oppslutning, både internt i bygda og frå ulike instansar som kan bidra, seier Einar J. Hove. Han er initiativtakar og primus motor for prosjektet, og har saman med Toralv Klokkehaug laga prosjektutgreiinga. Einar J. Hove merka seg alle innspela for jordbruk og busetnad på idèdugnaden, og dette er eit tema som engasjerer også han djupt. Les meir om prosjektet Øvre Stordal på side 38.

2 Juni 2002 Stordalingen 2 Året 2001 Vi vil først byrje med eit lite tilbakeblikk. Stordal Idrotslag er eit aktiv og oppegåande lag sjølv om vi er komen godt opp i 80-åra. Siste året talte vi 367 betalande medlemmer, og det er bra i ei kommune på vel 1000 innbyggjarar. Tekst: Hildegunn Langhaug Berli Leiar - SIL Hovudstyre Året 2001 er første året med ny organisasjonsmodell og sjølv om ikkje alle administrative verv er på plass så har den sportslege delen vore i godt gjenge. I samband med ny organisasjon så flytta vi rekneskapsåret og årsmøtet. No gjer vi opp status pr. 31. desember med påfølgjande årsmøte i mars. Halvårsmøtet kjem heretter på hausten i oktober når fotballsesongen er over. Som det går fram av organisasjonskartet så er vi no oppdelt i ein aktivitetseksjon og ein forvaltningseksjon. Hovudstyret er samansett av 3 direkte valde representantar inklusiv leiar (arbeidsutvalet) samt leiarane i undergruppene. Hovudstyret har i 2001 hatt 5 styremøter og vi handsama i alt 29 saker i løpet av året. Her i blant innkjøp av nytt dataprogram for medlemsregister/rekneskap, innkjøp av ny scooter av Stordal Fjellservice, fordeling av kulturmidlar, fordeling av flaksmidlar, kjøp av rekneskapsarbeid og støtte til innkjøp av lys til ballbingen som skulen vil bygge. For undergruppene er aktiviteten veldig høg. Sjølv om ein har begrensa midlar til rådvelde så kan mange av gruppene vise tilbake til fine resultat både breiddemessig og plasseringsmessig. Dei som gjer mykje av denne satsinga mogleg er alle frivillige som stiller opp og engasjerer seg. Mange av medlemmane, spesielt blant born og unge, er aktive i fleire undergrupper og då kan det ofte vere slitsamt å vere foreldre. Sjølv om vi i hovudstyret har fokusert meir på engasjement og trivsel enn det å vinne, så syns vi likevel at nokre personer har profilert laget på ein så framifrå måte det siste året, at dei bør nemnast. Det er Fotballgutta senior og Old boys, alpingjengen Torstein, Einar og Vebjørn, den einslege hoppsvala Jonas og dommar Magne. Ser ein framover så er vi og optimistar, sjølv om nokre idrettar spesielt i aldersbestemte årgangar, slit med rekrutteringa. Alternativet kan verte at ein må sjå seg om etter samarbeid med andre bygdelag her på Indre Sunnmøre. På anleggsida med Stordalshallen, Stordal Alpinsenter, Fjellbakken og Stavsengfjellet Skisenter som grunnpilarar, så har vi mange moglegheiter. Det som no må ha første prioritet framover er å få til ei opprusting av Kirkebø Stadion. Den er i mange høve eit ansikt utad både for laget og kommunen. Vi vil gjerne at lag som vitjar oss skal trivast og då må vi gjere noko både med grasmatta og forholda rundt bana. Dette ser vi som den største utfordringa vår dei komande åra. Til slutt vil vi i hovudstyret! takke alle sponsorer av laget og avisa Stordalingen!! takke alle eldsjeler for den innsatsen dei legg ned!! ønskje alle lesarar ein god sommar!

3 Juni 2002 Stordalingen 3 Helsing frå kulturkontoret Det er med stor glede ein no kan konstatere at fyrste utgave av Stordalingen er blitt ein realitet. Tankane om å få i stand dette, skriv seg attende til framtidskveldane i regi av Stordal IL for to år sidan og det er liten tvil i at det vil ha stor verdi, ikkje minst som kanal for informasjonsspreiing. Slik eg har forstått det, vil dette bli eit blad med hovudvekt på aktiviteten innan Stordal Idrottslag, men at der i tillegg også vil bli sett av plass til stoff frå kulturlivet elles i kommunen vår. Noko av det som særmerker Stordal kommune er nettopp det rike og varierte kulturlivet. Når ein tenkjer på folketalet er det ufatteleg kva ein også på dette området maktar å få til. Tekst: Hallgeir Hove dagleg leiar for Stordalshallen / Kulturkonsulent Dugnadsånda har gjeve oss mange aktivitetstilbod innan idrett og friluftsliv. Det er ikkje tvil i at andre kommunar har mykje å misunne oss. Dugnadsånda har vore og er framleis stor, noko ein ser att i form av flotte anlegg som t.d.: Kirkebø Stadion, Stordal Alpinsenter, Stavsengfjellet Skisenter, Fjellbakken og ikkje minst Stordalshallen med idrettshall, klatrevegg, skytebane og eigen grendasal. Her finst det ei rad med idrettstilbod for så vel unge som gamle anten ein vil nytte anlegga, eller ein vil ferdast i den vakre naturen vår. Når det gjeld dette med friluftsliv har også samarbeidet innan Friluftsrådet for Ålesund og omegn, gjeve resultat. Det siste her, er nytt turkart, bruer og friluftstoalett. Innan organisert idrett kan ein delta på aktivitetar som: Fotball, volleyball, handball, klatring, bodypump, step, skyting, symjing, skihopp, alpint, langrenn, golf, gammaldans, swing, dart, trampoline, trim for eldre, frileik for born og foreldre, samt ei rad med ulike aktivitetar i regi av barneidrettsgruppa. Song- og musikklivet. Også innan song- og musikklivet er det stor aktivitet. Stordal hornmusikklag, Stordal skulekorps, Stordal strykekvartett, Stordal barnekor, blandakoret Tonika og mannskoret COR-X er alle særs aktive. I tillegg til at ein her kan oppleve glede ved aktivt å ta del sjølv, får andre også store opplevingar i form av konsertar, revyar og liknande. Ikkje minst har samarbeidet mellom Stordal og Valldal sine hornmusikklag gjeve oss musikalske opplevingar, der dei mellom anna har laga ABBA-konsert, Elton John-konsert og no sist, konsert med Jan Werner Danielsen som solist. Den årlege familiefesten i regi av mannskoret COR-X kvar 17. mai, er eit anna døme på dette. Anten det no er i Stordalshallen, i Stordal kyrkje, på bedehuset eller andre stader, gir songog musikklaga oss mange hyggestunder. aktivitetar i regi av barneidrettsgruppa. Samarbeid over kommunegrensene. Samarbeidet mellom hornmusikklaga i Norddal og Stordal er alt nemnt. Vidare kan ein nemne samarbeidet over kommunegrensene for å få på plass t.d. Fjellbakken og Stavsengfjellet Skisenter. Dette syner kva ein kan få til om viljen til samarbeid er på plass. Dette er det no grunn til å håpe, i større grad enn tidlegare, også skal gjelde arbeidet med å utvide aktivitetstilbodet for born og unge. Oppvekstetatane i Norddal, Stranda, Ørskog og Stordal har regelmessig kome saman for å drøfte dette. Den interkommunale ungdomstreffen i Stordalshallen i februar 2002, er det første synlege resultatet av dette arbeidet. I tillegg til at om lag 130 born og unge frå disse kommunane kom saman denne laurdagen, var det også sett av tid til utveksling av idear og erfaringar. Målet med dette er sjølvsagt at ein i enda større grad kan dra vekslar på det den einskilde kommunen har fått til og dermed at tilboda til born og unge ytterlegare vert utvida. Årsfestane for Stordalshallen. Dei årlege markeringane av opninga av Stordalshallen bør også nemnast her. Då stiller heile grendelag opp og byr på revyar og anna underhaldning av særs høg kvalitet. Ved disse arrangementa er så å seie alle i grenda med, på ein eller annan måte. Dette fører i neste omgong med seg at flesteparten av kommunen sine innbyggjarar har vore involvert i dette arbeidet, når arrangementet om to år har rullert innom alle grendene! Slik sett har ein lukkast i å føre vidare noko av den formidable dugnadsånda ein opplevde under bygginga av Stordalshallen. Stordalshallen for eit kvart høve. Også for tilreisande er det mykje å oppleve i Stordalshallen. I tillegg til arrangementa nemnt ovanfor og eigne arrangement i regi av driftsstyret for Stordalshallen, har det vorte stadig meir populært å delta på instruksjonsopplegg i klatring, skyting og trampoline der. Her er det einskildpersonar frå klatreklubben, skyttarlaget og trampolinegruppa som til ein kvar tid stiller opp for hallen og sjølvsagt dei tilreisande. At vi har noko særeige her, er det liten tvil i. Dette var også noko av årsaka til at NRK, i november 2001, fann det interessant å lage reportasje frå hallen i ungdomsprogrammet "RESER". Tidlegare har det også vore innslag på "Norge Rundt" frå hallen. Kulturarven. Som kjent er arbeidet med ei gards- og ættesoge for Stordal i full gong og denne skal etter planen vere klar for sal i god tid før jul Arbeidet vert utført av Sogenemnda i nært samarbeid med forfattaren Liv Randi Bjørlykke. Stiftinga av Stordal Sogelag i mai 2002 vil også i stor grad kunne bidra til at det kan late seg gjere å ta vare på kulturarven vår. Sogelaget arbeider aktivt innanfor ei rad ulike felt og utarbeider temahefter og andre publikasjonar. I arbeidet sitt nyttar dei også avansert datateknologi og opere-

4 Juni 2002 Stordalingen 4 rer med eiga heimeside på internett. Prosjektet "Øvre Stordal", med Einar J. Hove som primus motor, verkar også særs interessant. Sentralt også i disse planane står arbeidet med å ivareta det særeigne og ekte. Dette er noko som klart vil vere framtidsretta og som vil gi så vel stordalingar som andre fine opplevingar. Stiftinga Ytste Skotet er eit anna døme på dette med å ta vare på arven frå farne tider. Også her er det i mange år lagt ned mykje arbeid. Stordal bygdetun, med Rosekyrkja frå 1789, er likevel kanskje det folk utanfrå mest legg merke til når dei vitjar Stordal. I bygdetunet har ein lukkast i å ta vare på bygningar som er opptil 250 år gamle. Kyrkjehola Kulturbeite, med sine varierte og flotte arrangement som spenner over heile sommarhalvåret, har nettopp bygdetunet som utgangspunkt for sin aktivitet. Dette interimstyret, som også driv på frivillig basis, har mellom anna lagt stor vekt på å presentere stoff og tema knytt til skikk og bruk før i tida. Avslutningsvis vil eg få ønskje SIL- POSTEN lukke til med arbeidet framover og ser fram til eit nært og godt samarbeid med redaksjonen. Oversikt over kampar ved Kirkebøe Stadion sesongen Pr. 30. mai ser kampoppsettet for Kirkebøe stadion slik ut. Fredag 3. mai A-laget Stordal - VRF Tirsdag 7. mai Småjente Stordal -Stranda Tirsdag 14. mai Lillejente Stordal - Herd Tirsdag 14. mai Smågutte Stordal - N.E.G. Tirsdag 14. mai Gutter Stordal - Giske Måndag 20. mai A-laget Stordal - Hareid Tirsdag 21. mai Mix-94 Turnering Laurdag 25. mai Gutter Stordal - Harøy Mandag 27 mai Lillejente Stordal - Guard Tirsdag 28. mai Småjente Stordal - Herd 2 Må flyttast til ny dag? Smågutte Stordal - Sykkylven Måndag 3. juni A-laget Stordal - AaFK Tirsdag 4. juni Småjente Stordal - Ørskog Tirsdag 4. juni Lillgutt Stordal - Stranda 1 Onsdag 5. juni Smågutte Stordal - Stranda Fredag 7. juni Gutter Stordal - Valldal Fredag 14. juni A-laget Stordal - Vigra Laurdag 15. juni Gutter Stordal - N.E.G. Måndag 17 juni Jenter Stordal - Godøy, Valde Torsdag 20. juni Småjenter Stordal - Sykkylven Fredag 28. juni A-laget Stordal - Ellingsøy juni Stordalscup Tysdag 2 juli A-laget Stordal - Hano Fredag 9. august A-laget Stordal-Brattvåg Tirsdag 13. august Lillejente Stordal -Ørskog Veke 34 Mix 92/93 Tirsdag 20. august Smågutte Stordal - Valldal Torsdag 22. august Lillegutt Stordal - Stranda 2 Fredag 23. august A-laget Stordal- Volda Tirsdag 27. august A-laget Stordal - Stranda Tirsdag 27. august Lillejente Stordal - Ellingsøy Fredag 30. august Gutter Stordal - Ravn Tirsdag 3. september Småjente Stordal -Stranda Torsdag 5. september Smågutte Stordal - Spjelkavik Fredag 6. september A-laget Stordal - Bergsøy Tirsdag 10. september Lillejente Stordal - Herd Torsdag 12. september Lillegutt Stordal - Sykkylven 1 Laurdag 14. september Gutter Stordal - HaNo Laurdag 21. september A-laget Stordal - Ørsta Søndag 22. september Småjente Stordal - Herd 2 Tirsdag 24. september Smågutte Stordal-Liabygda Tirsdag 27. september Lillejente Stordal - Guard Torsdag 26. september Lillegutt Stordal - Valldal

5 Juni 2002 Stordalingen 5 Endeleg klart for 3. divisjonsfotball att, på Kirkebø stadion! Tekst: Charles Tøsse og Hallgeir Hove Trenarar for A-laget i fotball lukkast i å behalde spelarane i klubben. Dette sjølv om ein del spelarar ( t.d. Ole Øyvind Tafjord frå Ålesund) bur langt unna og dermed har lang veg til trening og kampar. Til og med Odd Brede Langdal (militærteneste på Ørlandet), Robert Sjøholt (studiar i Trondheim) og Jon Espen Joranger (studiar i Sogndal), ønskjer å satse for Stordal også denne sesongen. Jogeir Gjerde studerer for tida i Bergen (utlånsavtale med klubb i Bergen), men kan også vere aktuell for Stordal. Tommy Kolås er tilbake for fullt i trening igjen etter langtidsskade. Gledeleg er det også at Arne Dyrkorn har meldt seg til teneste for klubben, etter nokre års pause. Frå eigne rekkjer er det først og fremst ungguten Paul David Busengdal som kjem opp. Han kjem også til å bli ein viktig støttespelar for gutelaget og trenar for tida med begge laga. Treningsgrunnlaget/ treningskampane Pr. 1. april har vi hatt 42 fellestreningar. I februar og mars har vi som vanleg hatt ein fast kveld på Muritunet, der vi har fått køyrt styrke og uthaldstrening kombinert med restitusjon i boblebad, badstove og basseng. Elles har treningane vore lagt til Stordalshallen og samtlege fellestreningar har gått over minimum to timar. Frammøtet på treningane vekslar ein del, men det er også denne sesongen mange som har eit solid treningsgrunnlag. Som vanleg har Andreas og Petter Aksel Kirkebøe fått med seg alt av treningar og kampar. Vidare er det avvikla treningsturneringar mot Skodje. Vi har til no også spela fem treningskampar. I Sunnmørshallen har vi slått Ellingsøy og HaNo, medan det vart tap mot Brattvåg (alle disse møter vi i 3. Etter å ha kjempa i toppen av 4. divisjon dei tre siste sesongane, lukkast ein sist sesong å bli seriemeister. Dermed er Stordal IL tilbake i krinsserien, etter nokre sesongar i 4. divisjon. Opprykket må ein sjå på som eit resultat av ei målbevisst satsing over lang tid og prestasjonane dei siste sesongane har vore særs gode. Ein har lukkast i å oppretthalde kontinuiteten i alle ledd og ikkje minst har det vore viktig at spelarar utanfrå har vore innstilte på å satse vidare i klubben vår. Dette, saman med at ein har klart å behalde spelarane frå eigne rekkjer, har hatt avgjerande innverknad. Dette tyder på at spelarane har hatt stor tru på kva ein i fellesskap kan utrette og ikkje minst seier dette mykje om det flotte miljøet som ein finn i klubben vår. Det fantastiske miljøet vart også understreka av vår kjære oppmann gjennom ei årrekkje, Svend Snerling, då han fekk tildelt Kulturprisen for Stordal kommune, for si lange og trufaste teneste for stordalsfotballen. Spelarstallen Det er særs gledeleg at ein også i år har Espen Remme har vorte tvungen til å stå over fellestreningane i vinter p.g.a problemer med hoftene. Også Nils Petter Dyrkorn har slitt med sin strekkskade, men når graset vert grønt og seriekampane tek til har ein sterk tru på at dei to nok ein gong er klare til innsats. System/spelestil Vi har framleis stor tru på spelemåten (eller systemet) vi har nytta dei siste sesongane og ser ikkje nokon grunn til å endre på dette sjølv om vi no skal møte hardare motstandarar. Vi vil framleis gå offensivt til verks, der målet er å skape mange målsjansar og scoringar. Mottoet blir dermed: "Angrep er det beste forsvar". Ikkje minst vil dette vere positivt for publikum. Kan vi lukkast endå betre i å omstille oss frå angrep til forsvar enn tidlegare, har vi stor tru på at vi kan "bite godt frå oss". divisjon). I tillegg har vi slått Skodje og Ørskog. Treningsleir i Benalmadena (Spania) Fredag 5. april reiste laget til Spania på treningsleir. I løpet av denne veka skal laget køyre to treningar pr. dag og spele treningskamp mot Tønsberg (tidl. Eik Tønsberg) og mot eit lag frå Spania. I tillegg til at ein slik tur vil ha enormt mykje å seie for oppkøyringa framfor seriestarten, vil denne turen også ha stor innverknad på miljøet innan laget. Heile 18 spelarar og tre trenarar/leiarar er med på turen! Motstandarane Opprykket til 3. divisjon fører til at laget no vil møte nokon av dei beste klubbane i krinsen vår. Lag som Ørsta, Volda og

6 Juni 2002 Stordalingen 6 Aafk 2, vil naturleg nok bli knalltøffe motstandarar. Lokaloppgjøra mot Stranda og Brattvåg vil bli særs interessante. Etter å ha spela dei tre siste sesongane nesten utan å ha tapt seriekampar, må vi no innstille oss på at kampen om poenga vil bli mykje hardare. Likevel er vi trygge på at vi skal kunne bite godt frå oss også i kamp mot våre "nye" motstandarar. Målsettinga Laget si målsetting for komande sesong ber naturleg nok preg av at vi no skal møte betre lag enn i fjor. Likevel er det ingen grunn til å ha for stor respekt for disse laga. Vi har stor tru på oss sjølve og med dei fleste spelarane skadefrie, og med god støtte frå eit entusiastisk heimepublikum, bør vi kunne vere med å kjempe på øvre halvdel av tabellen. Kjem du? Fjoråret vart ein jubelsesong for stordalsfotballen, med opprykk og seriemeisterskap. Ivrige publikummarar anten dei no var på plass på Kirkebø stadion eller tok turen til Valldal (fleire av heimekampane våre vart som kjent avvikla der, då bana vår i Stordal ikkje kunne nyttast i vårsesongen), må vere med og dele æra for dette. Det er å vone at disse kan få med seg endå fleire til komande sesong og gje heimelaget den støtta som må til for at det skal bli siger. Som tidlegare nemnt ligg det an til ei rad interessante oppgjer mot dei beste laga i krinsen denne sesongen. Dette bør i seg sjølv vere grunn god nok til å ta turen til stadion. Velkomen til 3. divisjonsfotball på Kirkebø stadion! Kvart år, når det nærmar seg slutten av januar, vert den kjende veteran og old-boysturneringa i innandørsfotball arrangert i Lærdal/ Årdal. Turneringa har dei siste åra fått status som uoffisiell NM for veteranar og old-boys. Deltakinga har etterkvart blitt ei mønstring av tidlegare toppklubbar og toppspelarar, saman med nokre mindre kjende klubbar og spelarar, som t.d. oss frå Stordal IL. Klubbar som kan nemnast er: Rosenborg, Sogndal, Molde, Viking, Vard, Brann, Start, Vålerengen, Lillestrøm, HamKam, Kongsvinger, Fredrikstad m/fl. Tekst: Charles Tøsse Trenar og Oldboysspelar Allereie for 2 år sidan markerte Stordal seg sterkt. Vi spelte oss den gongen fram til semifinalen i veteranklassa, der vi tapte mot HamKam, som seinare vann finalen. I bronsefinalen tapte Stordal dengong mot Viking etter ekstraomgangar, i ein kamp vi dominerte store delar av. Det var den gongen. I år skulle det vise seg å bli endå betre. Litt merkeleg kanskje, for gløden blant karane var ikkje den same som åra før. Faktisk var vi ei stund usikre på om vi skulle stille lag. Men tur vart det, dei fleste blei med, og i bussen nedover hadde vi denne gongen med oss meir meritterte spelarar frå Molde FK. Dette viste seg snart å vere ein triveleg gjeng. Det vart fleipa med at vi frå Stordal i mange år hadde heia på dei, både på Molde stadion og i cupfinale på Ullevål, slik at no fekk dei jammen vere på plass og heie på oss, når vi ut på HEIM SOM NOREGSMEISTRAR! laurdagen var i finalen. Stor i ord, men meir rett enn nokon den gong ante. Endeleg framme. Vi kom fram etter ca 6 timar i buss, og kom omtrent rett til første kampen. Vi stilte eit old-boyslag og eit veteran-lag. Denne kvelden gjekk det slag i slag for begge laga. Eit tap i første kampen for old-boyslaget lova ikkje det beste, men det skulle bli betre. Veteranlaget vann alle innleiande kampane, m.a. med ein av dei største sigrane i turneringa, Vi traff igjen Moldegutta på hotellet. Dei var svært overraska over kvaliteten på laga som var med (dei hadde tapt sine 3 første!). Tidleg opp, vi er i rute. Neste morgon fortsatte suksessen. Begge laga vann, men skadane byrja å gjere seg gjeldande. Fleire måtte gi seg. Verst var det kanskje at Stig måtte gi seg midt i første kampen laurdag, etter å ha skalla i hop med ein motspelar. Stygt kutt, men fin blåveis! Old-boys-laget storma likevel vidare. Sidan laget tapte første kampen, blei den siste innleiande avgjerande. Her møtte vi Sogndal, med m.a. sunnmøringane Trond Fylling og Trond Helgesen på laget. Vinnaren av kampen gjekk vidare, medan taparen var ute for denne gong. Dvs. Stordal ville klare seg med uavgjort. Ein god kamp, vi leia lenge 2-0, for mange på tribunen svært overraskande. På slutten kom Sogndal sterkt og utlikna til 2-2 omtrent ved kampslutt. Men vi var vidare til sluttspelet og Sogndal var ute! Veteranane spelte seg seinare på dagen fram til kvartfinalen, nok ein gong med Sogndal på andre sida. Her blei det tap 2-4 mot eit lag som seinare vann finalen i den klassa. I ettertid ser vi nok at veteranlaget i denne kampen var noko prega av at vi i old-boysklassa rett før hadde spela oss fram til finalen. Slitasjen blei etterkvart stor, sidan fleire pga. skadar måtte spele på begge laga. FINALE MOT BRANN! Som sagt var vi klare for finalen! Vår semifinale gjekk i Tangenhallen. Finalen skulle spelast i Jotunhallen. I bussen på veg mot finalehallen, fekk vi over telefon vite at i den andre semifinalen møttest akkurat då Brann og Start. Litt seinare kom beskjeden: Finale i old-boysklassa mellom Brann og Stordal! Stemninga i bussen var stor, dette skulle bli moro og vi var samde om at her var det ingenting å tape. Vi visste og meinte at vi hadde eit godt lag og at vi ikkje skulle gi oss lett. Vi hadde sett Brann i tidlegare kampar, dei var gode! Dei spelte med ein god, men svært offensiv Dan Riisnes i mål. Elles hadde dei Inge Ludviksen, Trond Totland, Kjell Rune Pedersen og ikkje minst Per Ove Ludviksen på topp. Faktisk kom ikkje fleire på bana i finalen mot oss, så her var det snakk om å toppe laget. I dei innleiande kampane hadde Per Ove Ludviksen scora i bøtter og spann. No møtte han Jan Ove i mål, Arnstein og ikkje minst Pål Bjørn i forsvaret vårt. Duellane mellom Pål og Ludviksen vart mange, men Pål vann dei fleste, og dersom han ikkje gjorde det, var Jan Ove på plass. I tillegg til desse, var det Hallgeir, Frank og Bård som drog det tyngste lasset i finalen, men alle var med, enten dei var innpå bana eller satt skada på tribuna. 1-0 til Brann. Det kom litt for fort, var det vel mange som tenkte. Eit feildømt frispark mot oss og dermed scora sjølvsagt Per Ove Ludviksen. Brann var best fram til no, men Stordal tok over spelet.

7 Juni 2002 Stordalingen 7 Respekten var i alle fall vekke i pausen, visst den i heile tatt hadde vore der. Vi var enige om framleis å pakke inn Per Ove, samt at vi måtte vere obs på at keeperen deira var uvanleg offensiv. Øss tek dei no gutta! Andre omgang i gong. Vi har framleis spelet, men det er sjansar til begge laga. Scoring! Pål Bjørn, ikkje den som scorar oftast, men denne var viktig! Flott skot, stang inn. Det nærmar seg slutten, kjemperedning av Jan Ove! Vi har sett Ludviksen rive seg i håret før, BEL! For ei stemning! Brannspelarane gratulerer, det vert 1.avdeling med premieutdeling. I tillegg vert Pål Bjørn kåra til finalen sin beste spelar, kjempemoro. Det tar av! Stemninga i garderoba, dusjen og deretter bussturen tilbake på hotellet (ca ½ time) kan ikkje forklarast, så vi går forbi den i stillheit, men stilt var det ikkje! Tilbake på hotellet var det snart bankett, med 500 personar på middagen. Nye utdelingar, talar og mykje moro. Stor var overraskinga då vi fekk cruise Bergen- Newcastle som ekstrapremie. Inge Ludviksen ba fint om å få vere med oss på cruise, og det kan hende han får... Kvelden gjekk, med høg stemning, den som ikkje hadde høyrt om 6250 Stordal før, visste det frå den dato. Til hausten reiser vi på cruise og i januar vert det ny tur til Sogn. Molde vil slå følgje også neste år. Noregsmeistrane må no får vi sjå det på nært hald. Kampen er slutt, totalt sett flest sjansar til oss, men det kunne ha bikka begge vegar. 2x5 min ekstraomgangar no, med sudden death, dvs at første målet vinn. Mykje nervar, alle veit at det er eit mål som tel, og det kjem snart. Inge Ludviksen har ballen, blir hardt pressa av Hallgeir, Ludviksen spelar tilbake til keeper trur han. Dan Riisnes er som vanleg ute av mål, dermed trillar ballen i mål - sjølvmål, men mål er mål og seiern er vår! JU- SPORTSKOMMENTAREN: forsvare tittelen, dei heiter ikkje lenger Molde FK, men Stordal IL! «Det må da være en fordel for Brann at ikke Rosenborg scorer på alle sjansene sine?» (Arne Scheie under cupfinalen 1995)

8 Juni 2002 Stordalingen 8 Allidrettsgruppa Allidrettsgruppa har de siste åra vært delvis inaktiv, siden vi ikke har drevet med så mye aktiviteter. Men det har blitt ytret ønske om oppstart av Mandagstrimmen. Dette skal vi i år gjøre noe med, og vil i denne omgang sette opp forslag til turer som skal gå før ferien. Vi tar sikte på oppstart mandag 6. mai, oppmøte på skoleplassen kl (Dette er fast hver gang, hvis ikke annet er opplyst). Forslag til turer: Tekst: Reidun Lid Bratland Leder i Allidrettsgruppa fra Dyrkornsetra over fjellet og til Stordal. Her kommer vi til å starte litt før, for denne turen tar noen timer. Viktig å ha godt fottøy, nistepakke og rikelig med drikke. Det kommer til å bli hengt opp plakater når tiden nærmer seg, kanskje kommer en annonse i lokalavisa. Vi har ellers noen andre faste aktiviteter som vi her vil presentere. Sykkeltrim 1 mai. Dette er et fast arrangement hvert år. Vi har start fra skolen eller fra Moe, og returnerer der man løste startkontigent. Vi trekker ut premier på startnummera, og hovedpremien er en sykkel. Det blir sett opp plakater rundt om med opplysning om starttid, pris etc. Familiebading. Allidrettsgruppa tok over familiebadinga etter at Svømmegruppa ble nedlagt. Dette er et populært tilbud som Stordalingene har hatt i en årrekke. Denne aktiviteten skjer i løpet av vinteren, med forbehold om at bassenget er åpent. Er det behov for ytterligere informasjon om turer/arrangement, vennligst ta kontakt. 6. mai: Ova i garane: Dette er fast oppstart-tur på mandagstrimmen. Det er vanligvis snøfritt hele veien. Denne turen tar ca. 1,5 time. Lett tur for alle som har lyst på en trimtur. 13. mai: Mebusætra: Denne turen tar ikke så lang tid, men vi går i bratt terreng hele veien opp. Viktig med gode sko/fjellsko, da det kan være litt glatt noen steder. 20. mai: Mosætra: Her også går vi i bratt terreng, vi bruker ca. 45 min. opp på Mosætra. 27. mai: Løsetsætra: Her går vi skogsveien hele veien opp. Forholdsvis bratt, men lett å gå. 3. juni: Talbergsætra: Dette er også en tur i litt bratt terreng. 10. juni: Jøssvollbotn: Denne turen starter ved skogsveien og går over i en fin sti i flott terreng inn mot Jøssvollbotn. Her er det mulighet for å gå over elva og gå ned mot Josætra og opp på Mosætra. Det er en kjempflott tur. 17. juni: Klevbergsetra: Vi parkerer bilene på Ansok i Liabygda, og følger stien opp på Klevbergsetra. Dette er en flott tur og en forholdsvis lett tur. 24. juni: Jonsokmarsj: Denne turen går Sommertrim-marsj. Denne marsjen har Allidrettsgruppa arrangert noen år. Vi har her i bygda noen ivrige marsjdeltagere, og det var disse som fikk oss til å arrangere denne marsjen. Det blir sett opp 2 distanser, 10 km. og 5 km. Løypene går hovedsaklig langs Stordalselva og hovedveien. Det blir mulighet for stempling for de som har starkort for IVV-stempling. I år blir denne marsjen arrangert lørdag 25. mai. Det blir sett opp plakater for starttid/sted. SPORTSKOMMENTAREN: «Norge har en tendens til å slippe inn mål når motstanderen har ballen.» (Arne Scheie)

9 Juni 2002 Stordalingen 9 INGA-LÅMI Til minne om Inga frå Varteig vert Inga-låmi arrangert frå Birkebeinaren skistadion andre helga i mars kvart år. Inga frå Varteig var mor til Håkon, kongebarnet som vart boren over fjellet i år Inga-låmi er Noregs største massemønstring av jenter i skisporet. Til årets løp melde det seg 5000 jenter i alle aldrar. Tekst: Bjørg Moltu stadion og langs med løypa var det og mange kostymekledde som skapte stemning og fann på mykje løye. Hovudkriteria for å kunne delta på Inga- Låmi er at ein må vere jente, og at ein må vere over 12 år. Tidtaking kun for jenter over 16 år. Det er to distansar : 15 km og 30 km. For å gå den lengste distansen må ein ha fylt 16 år før årsskiftet. På 15 km bestemmer ein sjølv om ein vil gå på tid. bestemmer ein sjølv. Den halte skribenten som har løypetraseen ned frå Fokhaugane friskt i minne vert skeptisk og ber om ein detaljert topografi. - Løypene er slakke og lette å gå, det vekslar fint mellom mot og unna. Det er brattare i lysløypa på Stavsengfjellet. Informasjon om priser og påmelding til Inga-Låmi kan ein finne på internett. Der vil ein og finne informasjon når det gjeld bestilling av overnatting og lignende. Blant deltakarane var nokre spreke damer frå øvre Stordal : Hildegunn L. Berli, Tora Åmodt Moe, Kristin Vikenes. Randi Helland som har hytte fram i Stavona var og med på turen. Dei tre fyrstnemnde damene møter opp til intervju med blanke nyerverva merke i handa og startnummer på lur i veska. Diploma var heller ikkje langt unna. Med glimt i augo fortel dei om ei flott jente helg. Eg er ikkje eit augneblink i vil om at dette har vore vellukka. Renndagen vakna dei til strålande solskin, hotellet var fint og maten var framifrå. Når ei av dei nemner stunda i symjebassenget etter løpet sukker dei to andre samstemt. Dei har berre godord å seie om arrangementet Inga-låmi. Det var organisert gratis transportopplegg til og frå skistadion. Før start fekk dei hjelp til å smøre skia, og undervegs i løypa var det stasjonar der ein kunne få smøre om. Ei av dei legg til at lepestifta måtte dei legge sjølve. Elles var det lagt til rette med mat og drikkestasjonar i løypa. Men damene fortel at dei hadde naudproviant i sekken. I løypa kunne ein og få kjøpe russisk blod dersom ein hadde behov for bloddoping. - Inga-låmi er eit mindre seriøst renn enn til dømes Birkebeinaren. Mange av dei som deltok i rennet var utkledde i drakter og stakker. Inne på Hildegunn var den einaste av Stordalsdamene som gjekk 30 km. Ho gjekk på tid, men det oppsto ein teknisk svikt slik at ho fall ut av tidtakarsystemet. Dette skjedde truleg fordi ho steppa inn i siste liten for ei som måtte melde forfall. Ho brukte om lag 2 t 20 min på distansen. Tora og Kristin brukte om lag 2 timar på 15 km. Damene har allereie bestemt seg for at dei vil vere med på Ingalåmi neste år. - Vi anbefaler på det varmaste andre til å melde seg på. Alle som er friske og som har gått litt på ski klarer å gå 15 km. Farta den Fyrste påmeldingsfrist er 20 september Kven veit, kanskje vert det fleire stordalsdamer i sporet neste år!

10 Juni 2002 Stordalingen 10 Trenarkommentaren I skrivande stund er sesongen 2001/2002 over og vi enda til slutt på ein 2 plass. Det er vi godt fornøgd med. Seriemeister Vestnes var for rutinerte for oss i år. Vi spelte jamt mot dei i begge kampane, men vi gjorde litt for mange feil i dei avgjerande setta. Både Kristiansund, Moldestudentane og Vanylven slo vi klart på heime og bortebane, medan vi sleit litt med ÅVK på bortebane som enda med tap. Tekst: Trond Sørås Trenar for Volleyballdamene Spelarstallen har vore i det minste laget, men tilgang av spelarar både frå Valldal og Ørskog har vore ei kjærkommen forsterkning. Sissel Strømmen(Ørskog) forsterka laget som midtspelar. Saman med Torunn Øvrebust utgjorde desse to senterangrepet på laget. På kant kjempa Siri Katrin Hove, Solfrid Fjellstad(Valldal) og Elida Lingås (Valldal) om plassane. Oppleggar var Randi Elisabeth Falling og Malene Henden Dahl, og diagonal Monica Ringseth (Valldal). I tillegg fekk vi med Birgit Brattland med sin enorme rutine på nokre kampar. Sesongen har strekt seg frå november til mars. Volleyballkretsen makta dessverre ikkje å sette opp kampane jamt fordelt utover sesongen for oss. Dette gjorde at det blei lange opphald mellom kampane. Vi sleit litt med å få nok reell speletrening og samkøyrt laget. Likevel har laget glimta til med storspel som f. eks. mot Blindheim på bortebane som vi slo 3-0. Då slo damene til med serve, servemottak og smatch som minte om tider i 1 divisjon. Blindheim har spelarar som kjempa om plass i eliteserielaget. I år har vi nok ein gong sjan- sen til å rykke opp til 1 divisjon. Om styret i volleyballgruppa vedtek at vi skal prøve dette skal vi møte eit lag frå Trøndelag innan 28 april. Vinnaren av denne kampen rykker opp. Stordal har framleis eit av regionens beste damelag, og den posisjonen bør vi behalde. Volleyball er utruleg spennande og engasjerande for publikum. Med kjempeflotte speleforhold og tilgang av spelarar frå nabobygdene hadde vi fått eit godt 1 divisjonsslag.

11 Juni 2002 Stordalingen 11 Aldersbestemt fotball Aldersbestemt fotball har 8 lag; alle er 7-er lag og aktiviserar rundt 90 gutar og jenter i alderen 7 til 15 år. Sesongen startar medio april og sluttar Tekst: Jens Øvrebust Leiar medio oktober. Alt frå 9 års alderen vert det trena 2 gongar i veka. Dei yngste spelar ikkje serie, men deltek på turneringar og diverse cuper rundt om i distriktet. Stordal har ikkje vore representert på Norway cup; men det skal det no verte slutt på. Småjenter (kl.7) har bestemt seg for å reise til Norway Cup i For å skaffe seg reisepengar har dei alt jobba i eit år med alt frå div. småjobber på bedriftene til sal av vaflar. Dette laget deltok og på Seljecup i fjor, det var så vellukka at dei tek same turen i år. For å drive aldersbestemt fotball, må ein skaffe ein god del midlar. Den største inntektskjelda er papirinnsamlinga som vert drifta av foreldra til spelarane på aldersbestemt I det høvet vil vi takke innbyggjarane i kommunen for at dei sluttar opp om ordninga. Vi vil og rette ei takk til Arne Ola ved teknisk etat som har hjelpt oss med å legge forholda godt til rette. Ellers så har vi inntekter frå dugnad med Stordalcupen, dansegalla og drift av kiosken ved stadion. Andre inntekter er sponsorinntekter frå heftet du no les i, spelaravgift som kvar spelar vert pålagt å betale og kommunale kulturmidlar. Heilt til slutt vil eg rette ein spesiell takk til trenarane. I tillegg til dugnadane som er nevnt tidlegare så stiller desse opp på trening 2 gonger i veka, kamper og turneringar utan vederlag. Det er slike eldsjeler som gjer at ein kan drive med aldersbestemt fotball på det nivå vi har i dag. Mix 1994/95 Bak frå venstre: Ole Henrik Nakken, Ole Jacob Hove, Ole Øyvind Hjelle, Jørgen Vinje Tøsse, Espen Vad, Stian Inselset, Malin Øyen, Ingrid Busengdal. Framme frå venstre: Robert Sørås, Magnus Øvrebust Nygård, Synne Selboskar, Emma Hoff, Eirin Pedersen, Paul Ivar Støversten. Klasse Oppmann Foreldrekontakt Trenar Gutter årgang 1987 (kl.9) og 1988 (kl.8) Leif Kirkebø Marit Staurset Lars Petter Aasen Smågutter årgang 1989 (kl.7) Per Ottar Vidhammer Roger Lillebø Arild Hove Lillegutt årgang 1990 (kl.6) og 1991 (kl.5) Kristen Leganger Bjørg Moltu Ole Lianes / Kjell Søvik Jenter årgang 1986 (kl.10), 1987(kl.9) og 1988 (kl.8) Eva Hove Bjørn Ove Olsen (50%) + en til Småjenter årgang 1989 (kl.7) Rolf Nilsen Palma F. Øvrebust Ole Herman Busengdal Lillejente årgang 1990 (kl.6) og 1991 (kl.5) Rolf Pedersen Lilly Ann Kvamme Magne Tøsse / Stig Busengdal Mix lag årgang 1992 (kl.4) og 1993 (kl.3) Hilde Nilsen Evy Joranger Charles Tøsse / Ola Stavseng Mix lag årgang 1994 (kl.2) Elin Amdam Elin Amdam John Kristian Hjelle

12 Juni 2002 Stordalingen 12 Mix 1992/93 Bak frå venstre: Vegard Busengdal, Marianne Sylte Inselset, Eirik Nilsen, Kristoffer Olai Stavseng, Adrian Nakken, Erika Holand Tøsse, Jenny Kristin Staurset Langlo, Kristoffer Nitter, Joranger. Framme frå venstre: Merete Aunli, Sondre Øvrebust Nygård, Tommy Lianes, Therese Skavøy Dahl, Kristina Malen Stavseng, Mats Rune Lilleås Larsen, Geir Marius Øie. Lillejente 1990/91 Bak frå venstre: Ida Helen Tomren, Hanne Lilleås Staurset, Natalie Aasen, Marte Flaate Busengdal, Terese Kvamme Ødegård, Sissel-Helene Hove. Fremre rekke, sett frå venstre: Hege Selboskar, Martine Vinje Tøsse, Lisa Kalvø, Kristine Nyli Bergene, Eva Holmelid, Ida Moltu Staurset, Rina Malen Johnsen.

13 Juni 2002 Stordalingen 13 Smågutter 1989 Bak frå venstre: Karl Petter Øie, Ronny Johansen Aunli, Åge Lilleås Staurset, Lars-Petter Ødegård, Einar Kristoffer Busengdal. Framme frå venstre: Jan Roger Hauge, Sindre Vad Holtleite, Jan Magnus Fauske Lillebø, Ole Christian Hove, Julian Hove Vidhammer.

14 Juni 2002 Stordalingen 14 Lillegutt 1990/91 Bak frå venstre: Emil Moltu Staurset, Fehim Hadzalic, Stein-Are Sæter, Chris Daniel Isvik Tafjord, Knut Sivert Stavdal Vikenes, Nils Robert Rauset Leganger. Framme frå venstre: Hasib Hadzalic, Daniel Skrede Vad, Kristian Sletten, Kenneth Søvik, Lars Eivind Joranger. Jenter 1986/87/88 Bak frå venstre: Monika Støversten, Katrine Kirkebø, Renate Skavøy, Maren Staurset Langlo, Stine Staurset Langlo, Marianne Olsen. Framme frå venstre: Janne Nyli Bergene, Karina Lilleås Larsen, Silje Aasen, Marthe Lianes, Liv Gunvor Hove Midtbust.

15 Juni 2002 Stordalingen 15 Gutter 1987/88 Bak frå venstre: Eivind Vinje, Robin Høiberg Aasen, Kenneth Skare Skrede, Steffen Staurset, Frank Holmelid. Framme frå venstre: Adrian Hoff, Thomas Kirkebøe, Magnus H. Selboskar, Kristian Henden Dahl, Paul David Busengdal. Småjenter 1989 Bak frå venstre: Elisabeth Øie Nordhagen, Cecilie Nilsen, Karoline Flaate Busengdal, Lene Busengdal, Frøydis Øvrebust, Hanne Mari Nåstad. Framme frå venstre: Sunniva Jonsen, Maria Holand Tøsse, Elise Midtbust, Catarina Farstad Øie, Elin Storheim.

16 Juni 2002 Stordalingen 16 Lag og organisasjonar i Stordal 1 Bodypump/step-gruppa Mette Holand Tøsse COR-X (Mannskor) Jonas Falch Dyrkorn Dartklubb (del av Sula Dartklubb) Jon Viggo Kaasen Dyrkorn grendahus Ingunn Støversten Dyrkorn ungdomsklubb Pia Birgitte Tomren Dyrkorn Velforening Elin Parr Fjellbakken A/L Sindre Helland Fredagsklubben (Kristelig ungd. arbeid) Anne Lise P. Dahl Gammaldansgruppa Ole Magnar Øvrebust Glade Hjul MC-klubb Bjørn Ulvestad Golfgruppa Arild Hove (p) Klatreklubben Jan-Eivind Dahl Kyrkjehola Kulturbeite Leif Dybdahl Mo bedehus Karn Sæther Parathi Thamil Manran N. Gunapalan boks 60, 6240 Ørskog Stiftinga Ytste Skotet Susanne Moen Ouff Stordal Alpinsenter Johan Arnt Overøye Tingstadv. 5, 6200 Stranda Stordal Antennelag Bjørnar Midtbust Stordal barnekor (Stordal Unge Røyster) Ragnhild Fauske Stordal bedehus Roger Lillebø Stordal Beitelag Peder Holt Stordal elveeigarlag Jon Geir Selboskar Stordal Helselag Lars Ole Viddal Stordal Hornmusikklag Torunn Sund Tafjord Stordal IL, Hovedstyret Hildegunn L. Berli Stordal IL, Allidrett, tur og trim Reidun Lid Stordal IL, Alpint Ove Løfoll Stordal IL, Barneidrett Pia Birgitte Tomren Stordal IL, Fotball Bård Hove Stordal IL, Fjellservice Kristen Leganger Stordal IL, Frileik for barn og foreldre. Elisabeth Nyli Stordal IL, Handball Merethe Hopen Stordal IL, Hopp John Helge Larsen Stordal IL, Langrenn Lars Joranger Stordal IL, SIL-POSTEN Bjørg Moltu Stordal IL, Volleyball Birgit Bratland Stordal Kvinne- og Familielag Reidun Hove Stordal Pensjonistlag Ingjerd Øyen Stordal Pistolklubb Svein Roar Tafjord Stordal Rockeklubb Håvard Remme Stordal saualslag Tor Midtbust Stordal skulekorps Hilde Dyrkorn Stordal skyttarlag Harald Jøsvoll Stordal Sogelag Einar J. Hove Stordal strykekvartett Alf Overøye Stordal KFUK speider Eva Aasen Stordal ungdomsklubb (Ungdomsnemda)Daniel Kalvø Stordal Vasslag Alfred Johansen Storfjord-langrenn Helge Svensvik 6210 Valldal Storvasshytta Georg Busengdal Swinggruppa Kirsten Myhren Tonika Ole Aasen Vinjehjellane vel John Helge Larsen Øvrebust grendalag Rønnaug Marie Sylte Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf Fax

17 Juni 2002 Stordalingen 17 BIG BARNE-IDRETTSGRUPPA Barneidrettsgruppa driv allsidig idrettsopplæring for barn i alderen 5-12 år. Aktivitetane er tilpassa årstidene, og blir sett opp i eit årshjul. Nytt av året er at barn frå Liabygda har fått vore i lag med oss. Vi deler oss i tre grupper : 5-7 år Ei stor gruppe med ca 35 barn. No har vi sluttført skileiken og søkt inn att i hallen. Når vårsola varmer litt meir vil vi trekke ut og holde på med friidrett. Samarbeidet med Liabygda gjer at vi får komme dit et par kvelder. 8-9 år Ei lita gruppe med 15 barn. Skidelen vart vi ferdig med før vinterferien. No har vi hatt hand- ball, men etter påske skal vi ha friidrett. Vi avsluttar våre aktiviteter når fotballsesongen starter i mai år Ei stor gruppe med ca 30 barn. Vi var i lag med 8-9 års gruppa dei 6 skikveldane. Step,aerobic og handball har dei dreve med i hallen. Dersom veret blir bra etter påske skal vi ut og ha friidrett. Fotballgruppa tek over i byrjinga av mai. SPORTSKOMMENTAREN: «Og nå til andre episode av fotballkampen!» (En av dagsrevy-damene på NRK)

18 Juni 2002 Stordalingen 18 KULTURKALENDER FOR STORDAL KOMMUNE april, mai og juni 2002 APRIL VEKEDAG: DATO: KLOKKESL. TYPE ARRANGEMENT STAD: Fredag Sjå oppslag HELSELAGSBASAR STORDALSHALLEN Laurdag Sjå oppslag KINO "Tsatsiki 2 - venner for alltid" og "Jeg er Dina" STORDALSHALLEN Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Torsdag Sjå oppslag KLASSEARRANGEMENT arr. 7. klasse v/stordal skule STORDALSHALLEN Onsdag kl TEATRET VÅRT m/"harun" av Salman Rushdie STORDALSHALLEN Onsdag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDAL SKULE Fredag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag KINO "Istid" STORDALSHALLEN Laurdag/søndag Sjå oppslag ØVINGSHELG, Stordal skulekorps STORDALSHALLEN Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl AKTIVITETSLEIARKURS, FOTBALL, arr. Sunnmøre Fotballkrets STORDALSHALLEN Torsdag kl BABYTREFF STORDALSHALLEN Torsdag Sjå oppslag ÅRSMØTE Langsætrane sameige STORDALSHALLEN Laurdag Sjå oppslag DANS arr. Gammaldansgruppa STORDALSHALLEN Tysdag kl SALSMESSE, Gero AS (jakt og fritidsklær) STORDALSHALLEN MAI Onsdag kl SYKKELTRIM arr. Stordal IL, Allidrettsgruppa SKULEN/MO BEDEHUS Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - VRF KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag MØTE Glade Hjul MC-klubb STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Tysdag kl FOTBALL Småjenter: Stordal - Stranda KIRKEBØ STADION Tysdag kl ÅRSMØTE Stordal IL STORDALSHALLEN Torsdag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Tysdag kl FOTBALL Lillejente: Stordal - Herd KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Norddal/Eidsdal/Geiranger KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Giske KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag GUDSTENESTE ROSEKYRKJA Fredag Sjå oppslag FAMILIEFEST STORDAL BEDEHUS Fredag Sjå oppslag FAMILIEFEST arr. Mannskoret COR-X STORDALSHALLEN Fredag Sjå oppslag DANS arr.: Fotballgruppa, senior herrer STORDALSHALLEN Måndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Hareid KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Mix-94: Turnering KIRKEBØ STADION Laurdag kl SOMMARTRIMMARSJ arr. Stordal IL, Allidrettsgruppa STORDALSHALLEN Laurdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Harøy KIRKEBØ STADION Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Måndag kl FOTBALL Lillejente: Stordal - Guard KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Småjente: Stordal - Herd 2 KIRKEBØ STADION Torsdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Sykkylven KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN

19 Juni 2002 Stordalingen 19 JUNI Søndag sjå oppslag SOMMARSTEMNE PÅ VIDHAMMER arr.: Storfjordens Venner VIDHAMMER Måndag kl PENSJONISTMØTE arr. Stordal pensjonistlag STORDALSHALLEN Måndag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Aafk 2 KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Småjente: Stordal - Ørskog KIRKEBØ STADION Tysdag kl FOTBALL Lillegutt: Stordal - Stranda 1 KIRKEBØ STADION Onsdag kl FOTBALL Smågutte: Stordal - Stranda KIRKEBØ STADION Torsdag sjå oppslag FOTBALL Lillegutt: Stordal - Stranda 1 KIRKEBØ STADION Fredag FOTBALL Gutar: Stordal - Valldal KIRKEBØ STADION Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Vigra KIRKEBØ STADION Fredag Sjå oppslag KINO STORDALSHALLEN Laurdag kl FOTBALL Gutar: Stordal - Norddal/Eidsdal/Geiranger KIRKEBØ STADION Torsdag sjå oppslag SKULEAVSLUTNING arr. Stordal skule STORDALSHALLEN Tysdag kl FOTBALL Småjenter: Stordal - Sykkylven KIRKEBØ STADION Søndag sjå oppslag KONSERT med Henning Sommero m.fl. arr. Kyrkjehola Kulturbeite ROSEKYRKJA Søndag sjå brosjyre INTERNETT-KAFÉ (oppstart) arr. Kyrkjehola Kulturbeite PRESTESTOVA Søndag kl GUDSTENESTE STORDAL KYRKJE Søndag - Onsdag sjå oppslag MÅLERIUTSTILLING ved Eligiusz Szuty frå Polen (motiv frå Stordal, Geiranger og Tafjord, m.m) STORDALSHALLEN Fredag kl FOTBALL 3. div. herrar: Stordal - Ellingsøy KIRKEBØ STADION Fredag-søndag Sjå oppslag STORDALSCUP 2002 arr. Stordal IL, fotballgruppa KIRKEBØ STADION Kulturkalenderen ovanfor er sett opp på grunnlag av dei opplysningane kulturkontoret har fått inn. Skal kalenderen bli mest mogleg fullstendig, er det viktig at alle melder frå om komande arrangement. Ein tek elles atterhald om feil og moglege endringar i etterkant. Stordal kommune si eiga heimeside. I løpet av det siste året har ein freista å legge inn stoff på heimesida, om det som skjer på kulturfronten i kommunen. Målet med dette arbeidet, er å få synleggjort mykje av alt det fantastiske som vert gjort på området. Ved å ta eit lite tilbakeblikk på året som er gått, ser ein raskt at kommunen vår har eit utruleg rikt og variert kulturliv. Skal ein lukkast med å få med mest mogleg stoff på denne heimesida, må oppmodinga nok ein gong gå til dei einskilde laga og organisasjonane. Send inn stoff til kulturkontoret, anten det no er førehandsomtalar eller reportasjar i etterkant. Arbeidet med heimesida vår tek mykje tid og siktemålet vårt er å betre denne, slik ein lett kan gå inn å finne så vel nyheitsstoff som arkivstoff. Hallgeir Hove Tlf.: / dagleg leiar Stordalshallen/kulturkonsulent E-post:

20 Juni 2002 Stordalingen 20 Varmestue i Fjellbakken Det felleseide hoppbakkeanlegget som Stordal- Liabygda- og Valldal idrettslag har på Stavsengfjellet har til nå manglet fasiliteter som varmestue og garasje for traktor og trakkeutstyr. Tekst: Sindre Helland Dette kan det nå bli en forandring på, i og med at det er tegnet og konstruert (Per Kjell Holtleite) et slikt bygg på totalt 85 m2 (ca halvparten blir selve varmestuen og den andre halvparten skal brukes til garasje.) Varmestuen blir i 6 laftet tømmer, mens garasjedelen blir i vanlig reisverk. Det skal også legges torv på taket, slik at det vil gli godt inn i terrenget. En har videre kommet så langt med planene at søknader er sendt både til M & R fylkeskommune med tanke på tippemidler og de nærmeste kommuner om finansiell støtte. I tilegg må det til en betydelig dugnadsinnsats for og få opp bygget. Målsettingen er at det ikke skal være lån på anlegget når det står ferdig. Totalkostnaden er beregnet til kr ,- Arbeidet er allerede startet, og vi regner med at hovedarbeidene skal være gjennomført før kommende hoppsesong starter. Endelig ferdigstilling er beregnet til neste år. STORDAL FJELLSERVICE Tekst: Kristen Leganger leiar Stordal Fjellservice Stordal Fjellservice vart etablert tidleg på nyåret i 2001 og høyrer til Stordal Idrettslag. Formålet er i hovudsak løypekøyring på vinterstid og råsrydding om sommaren, lokalisert til områda Seljebotn, Almås, Overøye og Langsætrane med turområda. Det er naudsynt med ei gruppe som arbeider kun i dette området, og har sitt eige rekneskap. Då veit dei som støttar oss at pengane vert brukt til deira fordel. Vi kjøpte ny scooter og den var betalt fullt ut i mai Mange støtta oss, både stordalingar og hytteeigarar frå andre kommunar. Fleire firma stilte også opp med midlar. Difor vil vi no nytte høvet til å takke alle som velvillig hjelpte oss både i fjor og i år. Vi er fem karar som køyrer løyper på dugnad. Men i periodar med mykje laussnø får vi problem og då må trakkemaskina i skitrekket hjelpe til. Skal løypetilbodet forbetrast, må det investerast mykje i ei prepareringsmaskin med fres. Drift og vedlikehald vert meir omfattande og då må faste køyrarar truleg lønast. Men førebels brukar vi scooteren og til proviantkøyring er den naudsynt. Dei 2 påskene hittil har gitt oss til saman kr ,- i inntekter. Ved ulykke/sjukdom i fjellet kan vi rykke ut med scooteren, for å hjelpe til med transport. Sist sommar begynte vi å rydde/merke råser etter eit samarbeid med Langsæterlaget. Dette arbeidet skal fullførast i år og då håper vi at turfolket stiller opp. Det kan også verte bruk for dugnadshjelp i samband med at Friluftsrådet skal bygge nye bruer ved Storvatnet, Lillevatnet og i Jolbotn. Dugnadsarbeid gir oss pengar i kassa og det må til for å betre tilboda til friluftsinteresserte i området. Lyfter vi i flokk, kan områda i Øvre Stordal verte meir attraktive både sommar og vinter.

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal.

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal. Nyhetsmagasin for Stordal IL ~ Nr. 7 Jubileumsutgåve SIL 90 år ~ Oktober 2008 www.stordalil.no Innhald i magasinet s. 2 Helsing frå leiaren s. 4 Stordal IL - 90 år s. 5 Sportshytta ved Storvatnet s. 6

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser PROGRAMBLAD 2004 BRATTVÅG IL FOTBALL GENERALSPONSOR Les meir om: * BIL-Tippen 2004, gratis tippekonkurranse! * Intervju med BILs største supporter, ein 80-åring! * Adelskalenderen * Ord for sesongen av

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,-

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- God jul! Opningstider: Julaftan kl. 09.00 13.00 Romjula kl. 10.00 16.00 Nyttårsaftan kl. 09.00 15.00 6215 Eidsdal Tlf. 70 25 90 09 Faks 70 25 90

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

Gutelaget i 1982 på Norway Cup. Bak f.v. Stig Gjerde (trenar), Asbjørn Sivertsen, Jan Rune Kalsvik, Alf Øverland, Joar Årøen, Geir Sande, Tor Hjalte, Frank Midtbø og Arne Petter Grindheim (reiseleiar).

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten.

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten. Glød medlemsblad for surnadal IL. #2 2014 øysteins corner : - Idrettslaget si samfunnsrolle s. 2 Ny styreleiar Ola Mogstad: Med hjartet i Surnadal IL s. 4 minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer