Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022"

Transkript

1 Foto: Harald Oanes Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune Foto: Harald Oanes Finn ut mer om mulighetene i Rennesøy. Ta kontakt med Rennesøy kommune på tlf.: eller e-post: Rennesøy kommune - Postboks Rennesøy

2 Innhold: 1. Forord Rennesøy sitt utgangspunkt Visjon Hovedmål Innsatsområder for verdiskaping Infrastruktur og samferdsel Livskvalitet Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Prioriterte næringer Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Landbruk, fiske / havbruk og andre matrelaterte næringer Handel Industri og teknologi Profilering og omdømmebygging av Rennesøy Forord: Næringsplanen er et resultat av et samspill i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Rennesøy Næringsforum, Rennesøy Bondelag, reiselivsnæringen, ordfører og kommunens administrasjon. Greater Stavanger har vært kommunens rådgiver og en viktig bidragsyter underveis i denne prosessen. I tillegg har administrasjonen hatt samtaler og innhentet informasjon fra sentrale næringslivsaktører i kommunen. Det har også kommet innspill fra politikere. I sluttfasen av prosessen har kommunen fått ekstern hjelp fra ipax til utarbeidelsen av strategiplanen. I utarbeidelsen av visjon, mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet har administrasjonen valgt å legge opp til en åpen prosess som i størst mulig grad engasjerer både næringsliv og politikere. I denne sammenheng har særlig Rennesøy Næringsforum, ikke minst i den siste fasen av arbeidet, både vært en aktiv pådriver og sentral bidragsyter. Målet har vært å lage en enkel og realistisk strategiplan for Rennesøy, som skal bidra til en felles forståelse for de utfordringer næringslivet i kommunen står overfor, og klargjøre hvilke strategiske satsinger som bør tas i årene fremover for å stimulere til vekst i antall arbeidsplasser i Rennesøy. Det er gjennomført en analyse av utgangspunktet som Rennesøy har ved inngangen til planperioden. Beskrivelse av vurderinger av styrker, svakheter, muligheter og trusler er et viktig grunnlag for selve planen, samtidig som en ser klarere hvilke områder det er strategisk viktig å vektlegge for å få til en endring. Rennesøy er i en unik posisjon for å skape ny næringsaktivitet med sin beliggenhet tett opp til en av Norges fremste vekstregioner. Det skjer store endringer i kommunen med sterk tilflytting og befolkningsvekst. Dette kan gi mange muligheter for lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser i kommunen. Rennesøy kommune ønsker gjennom Strategisk Næringsplan å avklare langsiktige mål og strategier for næringsutviklingen med klare signaler om ønsket utviklingsretning, samt tilrettelegge for forutsigbarhet for lokal verdiskaping og ulike næringssatsinger. Planen legger føringer for samspill mellom kommune, næringsliv, andre organisasjoner og utviklingsaktører. Basert på prioriteringer i Strategisk Næringsplan, vil det bli utarbeidet handlingsplaner og prosjektplaner innen de prioriterte satsingsområdene. Handlingsplanen vil bestå av et sett av konkrete prosjekter som i første fase skal gjennomføres de neste to årene. Første handlingsplan utarbeides i Det bør utarbeides årlige evalueringer mht hvilke resultater som er oppnådd. Vi håper og tror at Strategisk Næringsplan vil bidra til å bygge opp en næringsmessig profil og styrke Rennesøy sin identitet som en attraktiv kommune å bo, arbeide og drive virksomhet i. Foto: Rennesøy Marina 2 3

3 2. Rennesøy sitt utgangspunkt Rennesøy er en attraktiv kommune å bo i på grunn av den naturskjønne og flotte beliggenheten med inngang til Ryfylkebassenget, gode og trygge oppvekstvilkår for barn og attraktive rekreasjonsområder. Rennesøy har 3 år på rad toppet levekårsundersøkelsen for kommuner i Rogaland. Kommunen har korte avstander til de sentrale deler av Stavangerregionen, med et bredt arbeids- og tjenestetilbud. Det er kort vei til flyplass, havner og jernbane, og ikke minst ved at E-39 går gjennom kommunen. Rennesøy har over tid utviklet seg som en stadig mer integrert del av Stavangerregionen og den videre utvikling må ses i lys av den regionale utviklingen. Etter hvert som Rogfast blir etablert som ny hovedforbindelse over Boknafjorden, vil gjennomgangstrafikken falle bort, med unntak av trafikk til og fra Finnøy. Det vil både være fordeler og ulemper i den sammenheng, en utvikling en bør være bevisst på og ha et aktivt forhold til ved utvikling av videre næringsaktivitet i Rennesøy. Kommunen har en rekke særegenheter og muligheter som gir et unikt grunnlag for å skape en balansert vekst og utvikling. Den sterke befolkningsveksten de senere årene skaper en viss ubalanse, ettersom vekst i lokale arbeidsplasser og servicetilbud ikke følger etter i samme grad. Det er et betydelig potensiale for økt lokal sysselsetting og verdiskaping. I Rennesøy kommune bor det (pr 1. januar 2011) personer. Det har vært jevn vekst i befolkningen etter at kommunen ble landfast i Årlig vekst de siste 5 årene har vært på om lag 3,5 %, dvs. en av kommunene med sterkest vekst i Rogaland. Forretningsmessig tjenesteyting 6 % Arbeidsplasser i Rennesøy fordelt på næring (SSB 2010) Industri 3 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3 % Personlig tjenesteyting 3 % Annet/ uoppgitt 2 % Det finnes ved inngangen til 2011 om lag 1100 arbeidsplasser innenfor kommunegrensene, med kommunen som den klart største arbeidsgiver. I tillegg er landbruk, reiseliv og transportvirksomhet viktige næringer. Det er en utpendling på hele 62 % av de yrkesaktive, hovedsakelig til Stavanger sentrum og Forus. Innpendlingen er på 22 %, og kommunen har således en arbeidsplassdekning på 48 prosent. Pendlingen har økt i omfang de senere årene. Det finnes et stort antall ressurssterke innbyggere med hensyn til både inntekt, utdannelse og kompetanse. Handelslekkasjen ut fra kommunen er på 67 prosent, det er mao betydelige potensialer for økt lokal verdiskaping knyttet til handel. Rennesøy har gode naturgitte forutsetninger for landbruk og andre matrelaterte næringer. I tillegg finnes det en rekke sterke aktører innen kultur, reiseliv og turisme. Kommunen har gode muligheter for å tiltrekke seg attraktive virksomheter knyttet til eksisterende og nye næringsarealer og på den måten skape flere lokale arbeidsplasser. Ryfylke Næringshage er nylig etablert med en avdeling i Vikevåg, med målsetting om å bidra til å skape nye etableringer og forsterke kommunens grundermiljø. Det bør være gode forutsetninger for å øke antall arbeidsplasser, få økt lokal verdiskaping, redusere handelslekkasjen og utvikle et bærekraftig og sterkt lokalt næringsliv i kommunen. Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 7 % Helse- og sosialtjenester 22 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 8 % Undervisning 10 % Transport og lagring 8 % Jordbruk, skogbruk og fiske 10 % Varehandel, motorvognreparasjoner 9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9 % 4 5

4 Ved valg av begrepet - UNIK - vektlegges følgende: Et unikt og grønt øylandskap med beliggenhet inne i en fjord Et velholdt kulturlandskap som omtales som dei grøne øyane Porten til Fjord-Norge starter her. Nærhet til Stavanger-regionen den sterkeste vekstregion i landet Røtter i Ryfylke gir troverdighet De beste levekårene i Norge Et stort antall fornminner 3. Visjon Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune har følgende visjon: Unike muligheter i Rennesøy! Ved valg av begrepet - MULIGHETER - vektlegges følgende: Rennesøy er en del av vekstregionen Stavanger Særdeles godt utbygd infrastruktur, både for sjørettet og landbasert virksomhet God tilgang på næringsarealer i attraktive områder inkl tilgang til sjø Tradisjoner og omdømme for å skape ny aktivitet og utvikling av næringsliv Rennesøy har et stort potensiale for lokal verdiskaping innen landbruk og matnæringer, reiseliv/turisme, handel og industri Det er et aktivt etablerermiljø Kommunen har en aktiv næringsforening, et aktivt bondelag og aktive faglag som ønsker å bidra i utviklingsprosesser I tillegg identifiserer Rennesøy seg med vedtatt visjon for hele regionen Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Visjonen Unike muligheter i Rennesøy vil bidra til å bygge opp en klar næringsmessig profil som styrker Rennesøy sin identitet og bidrar til å nå målsettinger om økt lokal verdiskaping i kommunen. Det forutsettes at fremtidige satsinger skjer innen rammene for en bærekraftig utvikling og en grønn miljøprofil. 6 7

5 4. Hovedmål Næringslivet og kommunen skal i fellesskap og gjennom prioriterte tiltak bidra til å realisere hovedmålet for kommunen. Dette vil skje ved å: Rennesøy skal være blant Rogalands mest attraktive kommuner for virksomheter og gründere som skaper arbeidsplasser Legge forholdene til rette og stimulere til nyetableringer og utviklingsprosjekter som bidrar til lokal verdiskaping innen prioriterte næringer og strategiske satsinger på innsatsområdene: Offentlige tjenester, livskvalitet, infrastruktur og samferdsel. Tilrettelegge nye arealer for eksisterende næringsliv og tiltrekke seg nye virksomheter som kan gi grunnlag for varige arbeidsplasser i kommunen. Det er i denne forbindelse ikke minst viktig å se på havnerelatert virksomhet i forbindelse med utvikling av Hanasand næringsområde. Aktuelt her kan være logistikk og transport, servicevirksomhet i tilknytning til oljenæringen eller annen industri som er avhengig av tilgang til sjø i umiddelbar nærhet. Bygge omdømme og profilering av Rennesøy som en unik næringskommune med store muligheter. Fokusere på kommunens muligheter i et samspill mellom menneskelige ressurser og lokale fortrinn. Støtte opp under arbeidet med etablering av næringshage, for på denne måten å kunne samle kunnskapsbedrifter og utvikle et kraft- og kompetansesenter. I samarbeid med næringshagen kunne tilby en førstelinjetjeneste for etablerere, og støtte opp under utviklingsprosjekt som fremmer næringsutvikling. Videreutvikle entreprenørskap blant unge, både gjennom elevbedriftskonseptet i skolen og satsingen med Etablererverksted for ungdom på fritid. Det at kommunen har høy befolkningsvekst og besitter attraktive næringsarealer i en av landets mest ekspansive regioner gjør at kommunen kan foreta aktive valg i næringsutviklingsarbeidet. Rennesøy er en del av Stavangerregionen, en kompakt region som utgjør et samlet arbeids-, bolig og servicemarked. På landsbasis ligger Stavangerregionen i dag i fremste rekke med hensyn til konkurransekraft og verdiskapning. Realisering av kommunens hovedmål må ses på bakgrunn av muligheter som finnes i og med at Rennesøy er en del av Stavangerregionen. Næringsutviklingsarbeidet i Rennesøy er forankret i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen og partnerskap i Greater Stavanger. 8 9

6 5.1 Infrastruktur og samferdsel 5. Innsatsområder for verdiskaping Rennesøy har en gunstig beliggenhet for næringslivet med god tilgang til E-39, god sjøveis adkomst, samt kort vei til store logistikknutepunkt for havn (Risavika), flyplass (Sola) og jernbane (Ganddal). Selv om en i fremtiden vil miste noe av nærheten til E-39 som hovedtransportåren for Vestlandet, vil en fortsatt ha god og effektiv tilgang til denne. Det vil imidlertid være viktig å bedre tilkomsten fra de mindre veiene til hovedårene, samt å styrke gang og sykkelveier til de fremste arbeidsplassområdene. Kollektivtilbudet er mangelfullt og vil være viktig å styrke, både av hensyn til miljø, for å gi gode tilbud for befolkningen og tilreisende, samt å gi raskere tilkomst med kollektivtransport til og fra sentrum av regionen. Etter at Rennfast ble tatt i bruk i 1992 ble alle øyene i Rennesøy, med unntak av Brimse, knyttet sammen med tuneller og bruer, og med E-39 som går tvers gjennom kommunen, har Rennesøy en svært god hovedveiforbindelse. Flaskehalsene i Rennesøy er hovedsakelig knyttet til dårlig mobildekning og mangelfull bredbåndsutbygging, noe som påvirker negativt for bedrifters konkurranseevne og lønnsomhet. Dette er alle næringsvirksomheter i dag helt avhengige av, og det er viktig at denne typen infrastruktur bygges ut særlig når en skal tiltrekke seg ny aktivitet. Mål Rennesøy skal fremstå som en kommune med effektive og moderne transport og samferdselsløsninger. Strategiske grep: Sørge for at alle deler av Rennesøy har muligheter for god og moderne mobildekning og internett tilgang. Bidra til veiutbygging, og sikre arealer som gir god kapasitet for transport og utbygging av kollektivløsninger for de viktigste næringsområdene og sentrumsområder. Styrke og effektivisere kollektivsatsingen både internt i kommunen og til og fra Stavanger. Avklare hensynsområder for strategisk satsing på veg og annen infrastruktur i kommunen. Utvikle en supplerende regional havn for sjøveis transport. Konkrete og prioriterte tiltak: Iverksette tiltak som sikrer god mobildekning og tilgang på bredbånd i hele kommunen. Utrede og avklare tiltak for å styrke kollektivsatsingen i Rennesøy. Tilrettelegge for økt utbygging av veier, gang- og sykkelstier. Styrke bussforbindelsene til og fra Stavanger, og sørge for en mest mulig effektiv og brukervennlig transportrute

7 5.2 Livskvalitet Rennesøy er en attraktiv kommune for familier å etablere seg i på grunn av tiltrekkende og gode boligområder, et godt tilbud av fritidsaktiviteter, flotte naturkvaliteter med nærhet til sjø, trygghet i hverdagen, mv. I dette ligger også offentlige tjenestetilbud som for eksempel skoler og barnehager, samt ulike kulturelle tilbud. For en kommune med sterk befolkningsvekst er det en utfordring å bygge ut tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager. Rennesøy skårer høyt på de fleste indikatorer for bo- og levekår. Samtidig er det viktig å benytte denne fordelen bevisst i en markedsføring av kommunen som gjør at en tiltrekker innbyggere. Kommunen må i den sammenheng spille på lag med den øvrige regionen som har et bredt utvalg av kultur- og underholdningstilbud. Mål Rennesøy skal fremstå som Rogalands mest attraktive kommune å bo i. Strategiske grep: Utvikle attraktive arealer som fremmer folkehelsen gjennom rekreasjon og naturopplevelse, ren natur, samt muligheter for å dyrke fritidsinteresser Stimulere til økt satsing innen kulturaktiviteter med lokal forankring Iverksette tiltak for å styrke folks tilhørighet og identitet til Rennesøy, og fremheve den trygghet som finnes i lokalsamfunnet Konkrete og prioriterte tiltak: Utvikle turstinett og opplevelsesaktiviteter som stimulerer til aktiviteter som fremmer trivsel og styrker folkehelsen Vektlegge universell utforming ved utbygging av tur-stier og nye rekreasjonsområder Styrke innbyggernes lokale tilhørighet gjennom økt markedsføring og omdømmebygging 5.3 Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Næringslivet er avhengig av at offentlige instanser leverer tjenester med god kvalitet og service. Rennesøy kommune har en viktig rolle som katalysator for å identifisere behov og samarbeide med næringslivet om iverksetting av utviklingsfremmende tiltak. I lys av den store og raske vekst og utvikling er det behov for å styrke kommunens funksjon og kompetanse i forhold til å rekruttere ny næringsvirksomhet, utvikle og etablere flere lokale arbeidsplasser og stimulere til videreutvikling av eksisterende næringsliv. Med bakgrunn i et tungt innslag av reiseliv og turistbasert aktivitet er det behov for å ha et tydelig fokus på veiledning og retningslinjer som tar hensyn til estetikk og universell utforming. Det øker attraktiviteten og skaper en mer helhetlig fysisk utforming av bygninger og arealer. Mål Rennesøy skal i arbeidet med å videreutvikle et godt offentlig tjeneste- og servicetilbud legge vekt på å samarbeide tett med eksisterende næringsliv og stimulere gründerånd og etablering av nye lokale arbeidsplasser. Strategiske grep: Ha fokus på kompetanse på områder som er viktig for lokal næringsvirksomhet Ha en aktiv veilederrolle overfor næringsaktører som vurderer etablering i Rennesøy, herunder lokale gründere og aktører i næringshagen Tilrettelegge for langsiktig utvikling av næringsarealer og infrastruktur, herunder sentrumsområder Styrke kommunens retningslinjer/veiledning mht. hvordan Rennesøy skal fremstå estetisk og helhetlig ved utbygging og fysisk utforming av nye arealer Konkrete og prioriterte tiltak: Styrke kommunens funksjon og rolle som samarbeidspartner for lokalt næringsliv Aktiv markedsføring av næringsarealer som kan bidra til å rekruttere nye virksomheter og styrke den lokale handelen Prioritere kompetansebygging og interkommunale samarbeidstiltak som kan bidra til å konsolidere og på sikt styrke kommunens tjenesteproduksjon Utarbeide veiledere som gjennom konkrete krav til estetikk og plassering bidrar til at nye næringsbygg og næringsområder får et helhetlig og estetisk preg Styrke Ryfylke Næringshage avdeling Rennesøy, herunder stille ressurser til disposisjon for veiledning av potensielle nyetablerere i kommunen Utarbeide en oversikt over kommunens ulike næringsarealer med informasjon om rammebetingelser, eierforhold, infrastruktur etc. Rennesøy kommune ønsker å styrke sitt omdømme som tilretteleggingsaktør for verdiskaping i det lokale næringslivet. Positivt omdømme skapes bl.a. gjennom gode og effektive rutiner for behandling av saker som har betydning for næringsvirksomhet, tilrettelegging av næringsarealer og viktig infrastruktur, rekruttering av etterspurt kompetanse og en tydelig aktørrolle i et regionalt næringssamarbeid

8 6. Prioriterte næringer 6.1 Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Rennesøy har et unikt utgangspunkt for utvikling av næringsaktiviteter knyttet til kultur, reiseliv og opplevelser. Vi har blant annet Utstein Kloster, Fjøløy Fort, Pilegrimsgarden, Sørbø kyrkje, hoteller, feriehus, utallige fornminner, og sist men ikke minst, et fantastisk kulturlandskap med mange turstier. Plasseringen i grensefeltet mellom Nordsjøen og det indre Ryfylke gir stor spennvidde i natur og landskap. En enda større utnytting av det potensialet som ligger i kulturarven og landskapet kan øke verdiskapningen i kommunen og skape trivsel for både innbyggere og tilreisende. God forvaltning av landskapet er en ressurs for lokal utvikling. Kulturarven bør brukes som et konkurransefortrinn. Kulturminnene skal være en kilde til nyskapning. Reiselivsnæringen har de siste årene hatt en god utvikling. Tilbydere av aktiviteter og overnatting ligger spredt over hele kommunen. Størrelsen på overnattingsstedene varierer. Driften baserer seg i første rekke på seminarvirksomhet og uke- og weekendopphold. Foto: Harald Oanes Utviklingen for KRO-næringen og landbrukets muligheter henger nøye sammen. Flere besøkende til kommunen gir bonden større muligheter for direkte salg av sine produkter, og uten tvil er kulturlandskapet ett av KRO-næringens aller største fortrinn. Det er i Norge 22 utvalgte kulturlandskap, og ett av disse ligger på Rennesøy; Hodne-Helland-Bø og Førsvoll-Austbøheia. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes, og her er bonden den viktigste aktøren. I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, naturog kulturminne-forvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Å ivareta og stimulere et aktivt landbruk og driftige veksthusgartnere i en kommune preget av stort utbyggingspress er en av kommunens største utfordringer. Antall arbeidsplasser i landbruket er redusert de senere årene. Sjøarealet i kommunen gir gode muligheter for kommersiell utnytting i form av fiske og akvakultur. Historisk har fiske vært en viktig del av inntekstgrunnlaget for folk i kommunen. Mange var fiskere på heltid, men de fleste drev fiske i kombinasjon med landbruk. I dag er det få fiskere på heltid i kommunen, og de etablerte mottakene er avhengige av leveranser fra aktive yrkesfiskere i regionen. Kommunen har lakseanlegg i drift, samt skjellanlegg som nå ligger brakk. Rennesøy har 15 personer som er registrert i fiskerimanntallet. Av disse driver 11 fiskeri på deltid, fire på heltid. Kommunen har to fiske/rekemottak. I tillegg har kommunen fire akvakulturanlegg i drift, tre med laks og ett med skjell. Mål for utvikling av KRO-næringene Mål for utvikling av landbruk, fiske og øvrige matnæringer De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksister ende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksisterende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. 6.2 Landbruk, fiske/havbruk og andre matrelaterte næringer Foto: Harald Oanes Et aktivt landbruk gjennom generasjoner har gitt kommunen det særegne kulturlandskapet den har i dag. Landbruket er og vil fortsatt være en svært viktig næring i kommunen. Ved siden av å produsere mat, forvalter og opprettholder landbruket det varierte kulturlandskapet som kommunen er kjent for. I tillegg har kommunen lange og gode tradisjoner for veksthusproduksjon

9 6.3 Handel Det er i dag en betydelig handelslekkasje fra Rennesøy til våre nabokommuner. Tiltrekkende sentrumsområder og tettsteder med muligheter for handel og ulike servicefunksjoner er avgjørende for å styrke omdømmet og konkurransekraften for en kommune. Det er således en vinn vinn situasjon for kommunen og næringsdrivende å tilrettelegge for utvikling av handelsvirksomhet. Det er et mål å demme opp for handelslekkasjen i størst mulig grad. I tillegg må en forsøke å fange opp handel fra gjennomgangstrafikk eksempelvis trafikk fra og til Finnøy. Rennesøy må i den sammenheng tilrettelegge for økt handel i flere deler av kommunen, samtidig som en bygger opp under og styrker eksisterende tettsteds-struktur. Vikevåg er kommunesenter i Rennesøy kommune. Her ligger kommuneadministrasjonen og andre offentlige servicetilbud. Vikevåg har barne- og ungdomsskole med både svømme- og idrettshall, barnehager og ulike fritidstilbud. Kulturhuset er en viktig samlingsplass for befolkningen i kommunen. I Vikevåg er det også dagligvarebutikk, bank, post, apotek og frisørsalonger. Også andre deler av Rennesøy utenom kommunesenteret gir grunnlag for økt handelsvirksomhet. Det bør i den sammenheng utarbeides en grundig vurdering mht alle deler av kommunen som kan være aktuelle for handelsvirksomhet, med tanke på avklaringer og iverksetting av tiltak som gir økt lokal handel. Østhusvik er lokalsenter med dagligvarebutikk, hotell og feriesenter med mange overnattingsplasser som gir et bredt tilbud i forhold til reiseliv. Stedet har hatt stor boligbygging de senere år. Reguleringsplanen for området gir grunnlag for utvikling av handel. Askje Vest er lokalsenter og handelssenter for de søre øyene. De tidligere nærbutikkene i tilknytning til ferjekaiene på Bru, Askje og Vestre Åmøy er nedlagt og erstattet med en større dagligvarebutikk på Askje Vest. I tillegg har området bensinstasjon og vaskehall samt pizzarestaurant, galleri og forretning for elektriske produkter. Næringsområdet rett nord for butikkene har ulike servicebedrifter som bilverksted og traktorverksted. Stedet ligger sentralt til i forhold til E 39 og er nærmeste handelssted for alle de søre øyene. Skorpefjellutbyggingen vil føre til en betydelig befolkningsvekst i området. Etter fylkesmannens godkjenning er det nå lagt til rette for at forretningsarealet her kan økes til 3000 m2. Nytt areal for næringsbebyggelse skal på sikt utvikles med kontor/lettere industri og servicebedrifter. Foto: Rennesøy Sykleklubb Strategiske grep Lage en helhetlig plan for utvikling av Vikevåg som kommunesentrum og handelssted. Utrede konkrete tiltak for å demme opp for dagens handelslekkasje - herunder er det spørsmål om hvordan man når handlende fra hele kommunen, samt fange opp gjennomgangstrafikk fra Finnøy. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av arealer for handel overfor potensielle drivere av handelsvirksomhet. Avklare hensynsområder inn mot de øvrige etablerte sentrene for fremtidig strategisk satsing på ulike næringer. 6.4 Industri og teknologi Med kommunens kjøp av militæranlegget på Hodne og Hanasand ferjeleie, og den store planlagte utvidelsen av eksisterende næringsområde på Hanasand, ledig næringsområde på Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy er Rennesøy kommune godt forspendt mht arealer til næringsaktivitet, og er i posisjon til å utvikle nye næringer. Etter de nye store oljefunnene som er gjort i våre nærområder den siste tiden, er det oppstått et akutt behov for næringsområdet beregnet for olje og andre sjørelaterte næringer. Særlig områdene på Hanasand er sjønære og sentralt plassert mht innseilingen til Stavanger. Hanasand er pekt på som et mulig regionalt strategisk næringsareal. At arealene er attraktive i et regionalt perspektiv skaper muligheter for Rennesøy. Rennesøy kommune vil legge til rette for å videreutvikle de tre næringsområder; Hanasand industriområde med Hanasand ferjeleie, Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy. Det er gjennom utvikling av disse områdene at det på kort sikt kan skapes flere arbeidsplasser i Rennesøy. Det er i særlig grad behov for arealer knyttet til offshore relatert virksomhet eksempelvis utstyr fra aktiviteter offshore som skal bearbeides, renses eller foreta enklere reparasjoner, reparasjoner av rigger / bøyelastere, transport av subsea utstyr til og fra feltene, samt mobilisering av rigger eller fartøy som skal på oppdrag. I tillegg vil arealene være aktuelle for bulkvarer (stål, stein, mv) som skal bearbeides før videre frakting ut eller inn av regionen Kommunen vil i forbindelse med den videre utviklingen stille krav til estetikk og plassering når nye næringsbygg planlegges, slik at nye næringsområder får et helhetlig og estetisk preg. Mål for utvikling av økt handel Det skal arbeides aktivt med sikte på å redusere handelslekkasjen ut av kommunen gjennom å stimulere til utvikling av et mer mangfoldig handelstilbud både i Vikevåg som kommunesenter og andre områder som er tilrettelagt for handel

10 Mål for utvikling av industri og teknologi Utvikle og markedsføre nye næringsarealer som tiltrekker virksomheter innen industri og teknologi med behov for plasskrevende aktiviteter og sjønære arealer. Strategiske grep Det gjennomføres en kartlegging av interessenter og aktører som kan bidra til etablering av ny aktivitet relatert til de nye næringsområdene. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av aktuelle næringsarealer overfor industri og teknologivirksomheter som kan tenke seg etablering i Rennesøy. Avklaring av roller og ansvar for kommunen og næringslivet når det gjelder utvikling, tilrettelegging og salg av næringsarealer. Utarbeidelse av en område- og reguleringsplan for Hanasand næringsområde prioriteres. Optimal utnytting av overskuddsvarme fra Green Mountain Data Center. Bedre utnytting av allerede eksisterende gassnett i kommunen. 7. Profilering og omdømmebygging Rennesøy blir oppfattet som et attraktivt sted å bosette seg i Stavanger-regionen, og preges av at det er sterk boligbygging med mange tilflyttende familier. Kommunen skal fortsatt profilere seg på sin unike beliggenhet, særegen natur og grønne omgivelser og satse på å videreutvikle en lokal kultur og identitet. Samtidig bør man kunne styrke sin attraktivitet som et sted å drive næringsaktivitet og investere i nye arbeidsplasser. Mål for profilering og omdømmebygging av Rennesøy Rennesøy kommune skal ta vare på og videreutvikle lokal kultur og identitet og stedegne verdier og kvaliteter som fortsatt kan gjøre kommunen til en av de mest attraktive kommunene å bo/ leve, arbeide, skape og investere i. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv og turister / tilreisende, utarbeide en omdømmeplattform for kommunen. Det skal utarbeides et verktøy for profilering av Rennesøy kommune med særlig vekt på å tiltrekke seg økt næringsaktivitet. Foto: Harald Oanes 18 19

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009]

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Mulighetsstudie - Næringsutvikling

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om;

Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Strategisk Næringsplan Jevnaker kommune Gjennomføre kommunens politiske målsettinger om; Flere arbeidsplasser i Jevnaker gjennom nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv Bedre kunnskap om næringslivet

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL VIKNA KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR VIKNA 2011 2023 SAMFUNNSDEL TRIVSEL OG VEKST! Foto: Åsgeir Moe Saksbehandling i hht. Plan- og bygningsloven 2008 Saksnr. Mnd./År Sign. Planprogram vedtatt i planutvalget 18/09

Detaljer