Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022"

Transkript

1 Foto: Harald Oanes Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune Foto: Harald Oanes Finn ut mer om mulighetene i Rennesøy. Ta kontakt med Rennesøy kommune på tlf.: eller e-post: Rennesøy kommune - Postboks Rennesøy

2 Innhold: 1. Forord Rennesøy sitt utgangspunkt Visjon Hovedmål Innsatsområder for verdiskaping Infrastruktur og samferdsel Livskvalitet Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Prioriterte næringer Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Landbruk, fiske / havbruk og andre matrelaterte næringer Handel Industri og teknologi Profilering og omdømmebygging av Rennesøy Forord: Næringsplanen er et resultat av et samspill i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Rennesøy Næringsforum, Rennesøy Bondelag, reiselivsnæringen, ordfører og kommunens administrasjon. Greater Stavanger har vært kommunens rådgiver og en viktig bidragsyter underveis i denne prosessen. I tillegg har administrasjonen hatt samtaler og innhentet informasjon fra sentrale næringslivsaktører i kommunen. Det har også kommet innspill fra politikere. I sluttfasen av prosessen har kommunen fått ekstern hjelp fra ipax til utarbeidelsen av strategiplanen. I utarbeidelsen av visjon, mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet har administrasjonen valgt å legge opp til en åpen prosess som i størst mulig grad engasjerer både næringsliv og politikere. I denne sammenheng har særlig Rennesøy Næringsforum, ikke minst i den siste fasen av arbeidet, både vært en aktiv pådriver og sentral bidragsyter. Målet har vært å lage en enkel og realistisk strategiplan for Rennesøy, som skal bidra til en felles forståelse for de utfordringer næringslivet i kommunen står overfor, og klargjøre hvilke strategiske satsinger som bør tas i årene fremover for å stimulere til vekst i antall arbeidsplasser i Rennesøy. Det er gjennomført en analyse av utgangspunktet som Rennesøy har ved inngangen til planperioden. Beskrivelse av vurderinger av styrker, svakheter, muligheter og trusler er et viktig grunnlag for selve planen, samtidig som en ser klarere hvilke områder det er strategisk viktig å vektlegge for å få til en endring. Rennesøy er i en unik posisjon for å skape ny næringsaktivitet med sin beliggenhet tett opp til en av Norges fremste vekstregioner. Det skjer store endringer i kommunen med sterk tilflytting og befolkningsvekst. Dette kan gi mange muligheter for lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser i kommunen. Rennesøy kommune ønsker gjennom Strategisk Næringsplan å avklare langsiktige mål og strategier for næringsutviklingen med klare signaler om ønsket utviklingsretning, samt tilrettelegge for forutsigbarhet for lokal verdiskaping og ulike næringssatsinger. Planen legger føringer for samspill mellom kommune, næringsliv, andre organisasjoner og utviklingsaktører. Basert på prioriteringer i Strategisk Næringsplan, vil det bli utarbeidet handlingsplaner og prosjektplaner innen de prioriterte satsingsområdene. Handlingsplanen vil bestå av et sett av konkrete prosjekter som i første fase skal gjennomføres de neste to årene. Første handlingsplan utarbeides i Det bør utarbeides årlige evalueringer mht hvilke resultater som er oppnådd. Vi håper og tror at Strategisk Næringsplan vil bidra til å bygge opp en næringsmessig profil og styrke Rennesøy sin identitet som en attraktiv kommune å bo, arbeide og drive virksomhet i. Foto: Rennesøy Marina 2 3

3 2. Rennesøy sitt utgangspunkt Rennesøy er en attraktiv kommune å bo i på grunn av den naturskjønne og flotte beliggenheten med inngang til Ryfylkebassenget, gode og trygge oppvekstvilkår for barn og attraktive rekreasjonsområder. Rennesøy har 3 år på rad toppet levekårsundersøkelsen for kommuner i Rogaland. Kommunen har korte avstander til de sentrale deler av Stavangerregionen, med et bredt arbeids- og tjenestetilbud. Det er kort vei til flyplass, havner og jernbane, og ikke minst ved at E-39 går gjennom kommunen. Rennesøy har over tid utviklet seg som en stadig mer integrert del av Stavangerregionen og den videre utvikling må ses i lys av den regionale utviklingen. Etter hvert som Rogfast blir etablert som ny hovedforbindelse over Boknafjorden, vil gjennomgangstrafikken falle bort, med unntak av trafikk til og fra Finnøy. Det vil både være fordeler og ulemper i den sammenheng, en utvikling en bør være bevisst på og ha et aktivt forhold til ved utvikling av videre næringsaktivitet i Rennesøy. Kommunen har en rekke særegenheter og muligheter som gir et unikt grunnlag for å skape en balansert vekst og utvikling. Den sterke befolkningsveksten de senere årene skaper en viss ubalanse, ettersom vekst i lokale arbeidsplasser og servicetilbud ikke følger etter i samme grad. Det er et betydelig potensiale for økt lokal sysselsetting og verdiskaping. I Rennesøy kommune bor det (pr 1. januar 2011) personer. Det har vært jevn vekst i befolkningen etter at kommunen ble landfast i Årlig vekst de siste 5 årene har vært på om lag 3,5 %, dvs. en av kommunene med sterkest vekst i Rogaland. Forretningsmessig tjenesteyting 6 % Arbeidsplasser i Rennesøy fordelt på næring (SSB 2010) Industri 3 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3 % Personlig tjenesteyting 3 % Annet/ uoppgitt 2 % Det finnes ved inngangen til 2011 om lag 1100 arbeidsplasser innenfor kommunegrensene, med kommunen som den klart største arbeidsgiver. I tillegg er landbruk, reiseliv og transportvirksomhet viktige næringer. Det er en utpendling på hele 62 % av de yrkesaktive, hovedsakelig til Stavanger sentrum og Forus. Innpendlingen er på 22 %, og kommunen har således en arbeidsplassdekning på 48 prosent. Pendlingen har økt i omfang de senere årene. Det finnes et stort antall ressurssterke innbyggere med hensyn til både inntekt, utdannelse og kompetanse. Handelslekkasjen ut fra kommunen er på 67 prosent, det er mao betydelige potensialer for økt lokal verdiskaping knyttet til handel. Rennesøy har gode naturgitte forutsetninger for landbruk og andre matrelaterte næringer. I tillegg finnes det en rekke sterke aktører innen kultur, reiseliv og turisme. Kommunen har gode muligheter for å tiltrekke seg attraktive virksomheter knyttet til eksisterende og nye næringsarealer og på den måten skape flere lokale arbeidsplasser. Ryfylke Næringshage er nylig etablert med en avdeling i Vikevåg, med målsetting om å bidra til å skape nye etableringer og forsterke kommunens grundermiljø. Det bør være gode forutsetninger for å øke antall arbeidsplasser, få økt lokal verdiskaping, redusere handelslekkasjen og utvikle et bærekraftig og sterkt lokalt næringsliv i kommunen. Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 7 % Helse- og sosialtjenester 22 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 8 % Undervisning 10 % Transport og lagring 8 % Jordbruk, skogbruk og fiske 10 % Varehandel, motorvognreparasjoner 9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9 % 4 5

4 Ved valg av begrepet - UNIK - vektlegges følgende: Et unikt og grønt øylandskap med beliggenhet inne i en fjord Et velholdt kulturlandskap som omtales som dei grøne øyane Porten til Fjord-Norge starter her. Nærhet til Stavanger-regionen den sterkeste vekstregion i landet Røtter i Ryfylke gir troverdighet De beste levekårene i Norge Et stort antall fornminner 3. Visjon Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune har følgende visjon: Unike muligheter i Rennesøy! Ved valg av begrepet - MULIGHETER - vektlegges følgende: Rennesøy er en del av vekstregionen Stavanger Særdeles godt utbygd infrastruktur, både for sjørettet og landbasert virksomhet God tilgang på næringsarealer i attraktive områder inkl tilgang til sjø Tradisjoner og omdømme for å skape ny aktivitet og utvikling av næringsliv Rennesøy har et stort potensiale for lokal verdiskaping innen landbruk og matnæringer, reiseliv/turisme, handel og industri Det er et aktivt etablerermiljø Kommunen har en aktiv næringsforening, et aktivt bondelag og aktive faglag som ønsker å bidra i utviklingsprosesser I tillegg identifiserer Rennesøy seg med vedtatt visjon for hele regionen Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Visjonen Unike muligheter i Rennesøy vil bidra til å bygge opp en klar næringsmessig profil som styrker Rennesøy sin identitet og bidrar til å nå målsettinger om økt lokal verdiskaping i kommunen. Det forutsettes at fremtidige satsinger skjer innen rammene for en bærekraftig utvikling og en grønn miljøprofil. 6 7

5 4. Hovedmål Næringslivet og kommunen skal i fellesskap og gjennom prioriterte tiltak bidra til å realisere hovedmålet for kommunen. Dette vil skje ved å: Rennesøy skal være blant Rogalands mest attraktive kommuner for virksomheter og gründere som skaper arbeidsplasser Legge forholdene til rette og stimulere til nyetableringer og utviklingsprosjekter som bidrar til lokal verdiskaping innen prioriterte næringer og strategiske satsinger på innsatsområdene: Offentlige tjenester, livskvalitet, infrastruktur og samferdsel. Tilrettelegge nye arealer for eksisterende næringsliv og tiltrekke seg nye virksomheter som kan gi grunnlag for varige arbeidsplasser i kommunen. Det er i denne forbindelse ikke minst viktig å se på havnerelatert virksomhet i forbindelse med utvikling av Hanasand næringsområde. Aktuelt her kan være logistikk og transport, servicevirksomhet i tilknytning til oljenæringen eller annen industri som er avhengig av tilgang til sjø i umiddelbar nærhet. Bygge omdømme og profilering av Rennesøy som en unik næringskommune med store muligheter. Fokusere på kommunens muligheter i et samspill mellom menneskelige ressurser og lokale fortrinn. Støtte opp under arbeidet med etablering av næringshage, for på denne måten å kunne samle kunnskapsbedrifter og utvikle et kraft- og kompetansesenter. I samarbeid med næringshagen kunne tilby en førstelinjetjeneste for etablerere, og støtte opp under utviklingsprosjekt som fremmer næringsutvikling. Videreutvikle entreprenørskap blant unge, både gjennom elevbedriftskonseptet i skolen og satsingen med Etablererverksted for ungdom på fritid. Det at kommunen har høy befolkningsvekst og besitter attraktive næringsarealer i en av landets mest ekspansive regioner gjør at kommunen kan foreta aktive valg i næringsutviklingsarbeidet. Rennesøy er en del av Stavangerregionen, en kompakt region som utgjør et samlet arbeids-, bolig og servicemarked. På landsbasis ligger Stavangerregionen i dag i fremste rekke med hensyn til konkurransekraft og verdiskapning. Realisering av kommunens hovedmål må ses på bakgrunn av muligheter som finnes i og med at Rennesøy er en del av Stavangerregionen. Næringsutviklingsarbeidet i Rennesøy er forankret i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen og partnerskap i Greater Stavanger. 8 9

6 5.1 Infrastruktur og samferdsel 5. Innsatsområder for verdiskaping Rennesøy har en gunstig beliggenhet for næringslivet med god tilgang til E-39, god sjøveis adkomst, samt kort vei til store logistikknutepunkt for havn (Risavika), flyplass (Sola) og jernbane (Ganddal). Selv om en i fremtiden vil miste noe av nærheten til E-39 som hovedtransportåren for Vestlandet, vil en fortsatt ha god og effektiv tilgang til denne. Det vil imidlertid være viktig å bedre tilkomsten fra de mindre veiene til hovedårene, samt å styrke gang og sykkelveier til de fremste arbeidsplassområdene. Kollektivtilbudet er mangelfullt og vil være viktig å styrke, både av hensyn til miljø, for å gi gode tilbud for befolkningen og tilreisende, samt å gi raskere tilkomst med kollektivtransport til og fra sentrum av regionen. Etter at Rennfast ble tatt i bruk i 1992 ble alle øyene i Rennesøy, med unntak av Brimse, knyttet sammen med tuneller og bruer, og med E-39 som går tvers gjennom kommunen, har Rennesøy en svært god hovedveiforbindelse. Flaskehalsene i Rennesøy er hovedsakelig knyttet til dårlig mobildekning og mangelfull bredbåndsutbygging, noe som påvirker negativt for bedrifters konkurranseevne og lønnsomhet. Dette er alle næringsvirksomheter i dag helt avhengige av, og det er viktig at denne typen infrastruktur bygges ut særlig når en skal tiltrekke seg ny aktivitet. Mål Rennesøy skal fremstå som en kommune med effektive og moderne transport og samferdselsløsninger. Strategiske grep: Sørge for at alle deler av Rennesøy har muligheter for god og moderne mobildekning og internett tilgang. Bidra til veiutbygging, og sikre arealer som gir god kapasitet for transport og utbygging av kollektivløsninger for de viktigste næringsområdene og sentrumsområder. Styrke og effektivisere kollektivsatsingen både internt i kommunen og til og fra Stavanger. Avklare hensynsområder for strategisk satsing på veg og annen infrastruktur i kommunen. Utvikle en supplerende regional havn for sjøveis transport. Konkrete og prioriterte tiltak: Iverksette tiltak som sikrer god mobildekning og tilgang på bredbånd i hele kommunen. Utrede og avklare tiltak for å styrke kollektivsatsingen i Rennesøy. Tilrettelegge for økt utbygging av veier, gang- og sykkelstier. Styrke bussforbindelsene til og fra Stavanger, og sørge for en mest mulig effektiv og brukervennlig transportrute

7 5.2 Livskvalitet Rennesøy er en attraktiv kommune for familier å etablere seg i på grunn av tiltrekkende og gode boligområder, et godt tilbud av fritidsaktiviteter, flotte naturkvaliteter med nærhet til sjø, trygghet i hverdagen, mv. I dette ligger også offentlige tjenestetilbud som for eksempel skoler og barnehager, samt ulike kulturelle tilbud. For en kommune med sterk befolkningsvekst er det en utfordring å bygge ut tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager. Rennesøy skårer høyt på de fleste indikatorer for bo- og levekår. Samtidig er det viktig å benytte denne fordelen bevisst i en markedsføring av kommunen som gjør at en tiltrekker innbyggere. Kommunen må i den sammenheng spille på lag med den øvrige regionen som har et bredt utvalg av kultur- og underholdningstilbud. Mål Rennesøy skal fremstå som Rogalands mest attraktive kommune å bo i. Strategiske grep: Utvikle attraktive arealer som fremmer folkehelsen gjennom rekreasjon og naturopplevelse, ren natur, samt muligheter for å dyrke fritidsinteresser Stimulere til økt satsing innen kulturaktiviteter med lokal forankring Iverksette tiltak for å styrke folks tilhørighet og identitet til Rennesøy, og fremheve den trygghet som finnes i lokalsamfunnet Konkrete og prioriterte tiltak: Utvikle turstinett og opplevelsesaktiviteter som stimulerer til aktiviteter som fremmer trivsel og styrker folkehelsen Vektlegge universell utforming ved utbygging av tur-stier og nye rekreasjonsområder Styrke innbyggernes lokale tilhørighet gjennom økt markedsføring og omdømmebygging 5.3 Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Næringslivet er avhengig av at offentlige instanser leverer tjenester med god kvalitet og service. Rennesøy kommune har en viktig rolle som katalysator for å identifisere behov og samarbeide med næringslivet om iverksetting av utviklingsfremmende tiltak. I lys av den store og raske vekst og utvikling er det behov for å styrke kommunens funksjon og kompetanse i forhold til å rekruttere ny næringsvirksomhet, utvikle og etablere flere lokale arbeidsplasser og stimulere til videreutvikling av eksisterende næringsliv. Med bakgrunn i et tungt innslag av reiseliv og turistbasert aktivitet er det behov for å ha et tydelig fokus på veiledning og retningslinjer som tar hensyn til estetikk og universell utforming. Det øker attraktiviteten og skaper en mer helhetlig fysisk utforming av bygninger og arealer. Mål Rennesøy skal i arbeidet med å videreutvikle et godt offentlig tjeneste- og servicetilbud legge vekt på å samarbeide tett med eksisterende næringsliv og stimulere gründerånd og etablering av nye lokale arbeidsplasser. Strategiske grep: Ha fokus på kompetanse på områder som er viktig for lokal næringsvirksomhet Ha en aktiv veilederrolle overfor næringsaktører som vurderer etablering i Rennesøy, herunder lokale gründere og aktører i næringshagen Tilrettelegge for langsiktig utvikling av næringsarealer og infrastruktur, herunder sentrumsområder Styrke kommunens retningslinjer/veiledning mht. hvordan Rennesøy skal fremstå estetisk og helhetlig ved utbygging og fysisk utforming av nye arealer Konkrete og prioriterte tiltak: Styrke kommunens funksjon og rolle som samarbeidspartner for lokalt næringsliv Aktiv markedsføring av næringsarealer som kan bidra til å rekruttere nye virksomheter og styrke den lokale handelen Prioritere kompetansebygging og interkommunale samarbeidstiltak som kan bidra til å konsolidere og på sikt styrke kommunens tjenesteproduksjon Utarbeide veiledere som gjennom konkrete krav til estetikk og plassering bidrar til at nye næringsbygg og næringsområder får et helhetlig og estetisk preg Styrke Ryfylke Næringshage avdeling Rennesøy, herunder stille ressurser til disposisjon for veiledning av potensielle nyetablerere i kommunen Utarbeide en oversikt over kommunens ulike næringsarealer med informasjon om rammebetingelser, eierforhold, infrastruktur etc. Rennesøy kommune ønsker å styrke sitt omdømme som tilretteleggingsaktør for verdiskaping i det lokale næringslivet. Positivt omdømme skapes bl.a. gjennom gode og effektive rutiner for behandling av saker som har betydning for næringsvirksomhet, tilrettelegging av næringsarealer og viktig infrastruktur, rekruttering av etterspurt kompetanse og en tydelig aktørrolle i et regionalt næringssamarbeid

8 6. Prioriterte næringer 6.1 Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Rennesøy har et unikt utgangspunkt for utvikling av næringsaktiviteter knyttet til kultur, reiseliv og opplevelser. Vi har blant annet Utstein Kloster, Fjøløy Fort, Pilegrimsgarden, Sørbø kyrkje, hoteller, feriehus, utallige fornminner, og sist men ikke minst, et fantastisk kulturlandskap med mange turstier. Plasseringen i grensefeltet mellom Nordsjøen og det indre Ryfylke gir stor spennvidde i natur og landskap. En enda større utnytting av det potensialet som ligger i kulturarven og landskapet kan øke verdiskapningen i kommunen og skape trivsel for både innbyggere og tilreisende. God forvaltning av landskapet er en ressurs for lokal utvikling. Kulturarven bør brukes som et konkurransefortrinn. Kulturminnene skal være en kilde til nyskapning. Reiselivsnæringen har de siste årene hatt en god utvikling. Tilbydere av aktiviteter og overnatting ligger spredt over hele kommunen. Størrelsen på overnattingsstedene varierer. Driften baserer seg i første rekke på seminarvirksomhet og uke- og weekendopphold. Foto: Harald Oanes Utviklingen for KRO-næringen og landbrukets muligheter henger nøye sammen. Flere besøkende til kommunen gir bonden større muligheter for direkte salg av sine produkter, og uten tvil er kulturlandskapet ett av KRO-næringens aller største fortrinn. Det er i Norge 22 utvalgte kulturlandskap, og ett av disse ligger på Rennesøy; Hodne-Helland-Bø og Førsvoll-Austbøheia. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes, og her er bonden den viktigste aktøren. I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, naturog kulturminne-forvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Å ivareta og stimulere et aktivt landbruk og driftige veksthusgartnere i en kommune preget av stort utbyggingspress er en av kommunens største utfordringer. Antall arbeidsplasser i landbruket er redusert de senere årene. Sjøarealet i kommunen gir gode muligheter for kommersiell utnytting i form av fiske og akvakultur. Historisk har fiske vært en viktig del av inntekstgrunnlaget for folk i kommunen. Mange var fiskere på heltid, men de fleste drev fiske i kombinasjon med landbruk. I dag er det få fiskere på heltid i kommunen, og de etablerte mottakene er avhengige av leveranser fra aktive yrkesfiskere i regionen. Kommunen har lakseanlegg i drift, samt skjellanlegg som nå ligger brakk. Rennesøy har 15 personer som er registrert i fiskerimanntallet. Av disse driver 11 fiskeri på deltid, fire på heltid. Kommunen har to fiske/rekemottak. I tillegg har kommunen fire akvakulturanlegg i drift, tre med laks og ett med skjell. Mål for utvikling av KRO-næringene Mål for utvikling av landbruk, fiske og øvrige matnæringer De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksister ende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksisterende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. 6.2 Landbruk, fiske/havbruk og andre matrelaterte næringer Foto: Harald Oanes Et aktivt landbruk gjennom generasjoner har gitt kommunen det særegne kulturlandskapet den har i dag. Landbruket er og vil fortsatt være en svært viktig næring i kommunen. Ved siden av å produsere mat, forvalter og opprettholder landbruket det varierte kulturlandskapet som kommunen er kjent for. I tillegg har kommunen lange og gode tradisjoner for veksthusproduksjon

9 6.3 Handel Det er i dag en betydelig handelslekkasje fra Rennesøy til våre nabokommuner. Tiltrekkende sentrumsområder og tettsteder med muligheter for handel og ulike servicefunksjoner er avgjørende for å styrke omdømmet og konkurransekraften for en kommune. Det er således en vinn vinn situasjon for kommunen og næringsdrivende å tilrettelegge for utvikling av handelsvirksomhet. Det er et mål å demme opp for handelslekkasjen i størst mulig grad. I tillegg må en forsøke å fange opp handel fra gjennomgangstrafikk eksempelvis trafikk fra og til Finnøy. Rennesøy må i den sammenheng tilrettelegge for økt handel i flere deler av kommunen, samtidig som en bygger opp under og styrker eksisterende tettsteds-struktur. Vikevåg er kommunesenter i Rennesøy kommune. Her ligger kommuneadministrasjonen og andre offentlige servicetilbud. Vikevåg har barne- og ungdomsskole med både svømme- og idrettshall, barnehager og ulike fritidstilbud. Kulturhuset er en viktig samlingsplass for befolkningen i kommunen. I Vikevåg er det også dagligvarebutikk, bank, post, apotek og frisørsalonger. Også andre deler av Rennesøy utenom kommunesenteret gir grunnlag for økt handelsvirksomhet. Det bør i den sammenheng utarbeides en grundig vurdering mht alle deler av kommunen som kan være aktuelle for handelsvirksomhet, med tanke på avklaringer og iverksetting av tiltak som gir økt lokal handel. Østhusvik er lokalsenter med dagligvarebutikk, hotell og feriesenter med mange overnattingsplasser som gir et bredt tilbud i forhold til reiseliv. Stedet har hatt stor boligbygging de senere år. Reguleringsplanen for området gir grunnlag for utvikling av handel. Askje Vest er lokalsenter og handelssenter for de søre øyene. De tidligere nærbutikkene i tilknytning til ferjekaiene på Bru, Askje og Vestre Åmøy er nedlagt og erstattet med en større dagligvarebutikk på Askje Vest. I tillegg har området bensinstasjon og vaskehall samt pizzarestaurant, galleri og forretning for elektriske produkter. Næringsområdet rett nord for butikkene har ulike servicebedrifter som bilverksted og traktorverksted. Stedet ligger sentralt til i forhold til E 39 og er nærmeste handelssted for alle de søre øyene. Skorpefjellutbyggingen vil føre til en betydelig befolkningsvekst i området. Etter fylkesmannens godkjenning er det nå lagt til rette for at forretningsarealet her kan økes til 3000 m2. Nytt areal for næringsbebyggelse skal på sikt utvikles med kontor/lettere industri og servicebedrifter. Foto: Rennesøy Sykleklubb Strategiske grep Lage en helhetlig plan for utvikling av Vikevåg som kommunesentrum og handelssted. Utrede konkrete tiltak for å demme opp for dagens handelslekkasje - herunder er det spørsmål om hvordan man når handlende fra hele kommunen, samt fange opp gjennomgangstrafikk fra Finnøy. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av arealer for handel overfor potensielle drivere av handelsvirksomhet. Avklare hensynsområder inn mot de øvrige etablerte sentrene for fremtidig strategisk satsing på ulike næringer. 6.4 Industri og teknologi Med kommunens kjøp av militæranlegget på Hodne og Hanasand ferjeleie, og den store planlagte utvidelsen av eksisterende næringsområde på Hanasand, ledig næringsområde på Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy er Rennesøy kommune godt forspendt mht arealer til næringsaktivitet, og er i posisjon til å utvikle nye næringer. Etter de nye store oljefunnene som er gjort i våre nærområder den siste tiden, er det oppstått et akutt behov for næringsområdet beregnet for olje og andre sjørelaterte næringer. Særlig områdene på Hanasand er sjønære og sentralt plassert mht innseilingen til Stavanger. Hanasand er pekt på som et mulig regionalt strategisk næringsareal. At arealene er attraktive i et regionalt perspektiv skaper muligheter for Rennesøy. Rennesøy kommune vil legge til rette for å videreutvikle de tre næringsområder; Hanasand industriområde med Hanasand ferjeleie, Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy. Det er gjennom utvikling av disse områdene at det på kort sikt kan skapes flere arbeidsplasser i Rennesøy. Det er i særlig grad behov for arealer knyttet til offshore relatert virksomhet eksempelvis utstyr fra aktiviteter offshore som skal bearbeides, renses eller foreta enklere reparasjoner, reparasjoner av rigger / bøyelastere, transport av subsea utstyr til og fra feltene, samt mobilisering av rigger eller fartøy som skal på oppdrag. I tillegg vil arealene være aktuelle for bulkvarer (stål, stein, mv) som skal bearbeides før videre frakting ut eller inn av regionen Kommunen vil i forbindelse med den videre utviklingen stille krav til estetikk og plassering når nye næringsbygg planlegges, slik at nye næringsområder får et helhetlig og estetisk preg. Mål for utvikling av økt handel Det skal arbeides aktivt med sikte på å redusere handelslekkasjen ut av kommunen gjennom å stimulere til utvikling av et mer mangfoldig handelstilbud både i Vikevåg som kommunesenter og andre områder som er tilrettelagt for handel

10 Mål for utvikling av industri og teknologi Utvikle og markedsføre nye næringsarealer som tiltrekker virksomheter innen industri og teknologi med behov for plasskrevende aktiviteter og sjønære arealer. Strategiske grep Det gjennomføres en kartlegging av interessenter og aktører som kan bidra til etablering av ny aktivitet relatert til de nye næringsområdene. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av aktuelle næringsarealer overfor industri og teknologivirksomheter som kan tenke seg etablering i Rennesøy. Avklaring av roller og ansvar for kommunen og næringslivet når det gjelder utvikling, tilrettelegging og salg av næringsarealer. Utarbeidelse av en område- og reguleringsplan for Hanasand næringsområde prioriteres. Optimal utnytting av overskuddsvarme fra Green Mountain Data Center. Bedre utnytting av allerede eksisterende gassnett i kommunen. 7. Profilering og omdømmebygging Rennesøy blir oppfattet som et attraktivt sted å bosette seg i Stavanger-regionen, og preges av at det er sterk boligbygging med mange tilflyttende familier. Kommunen skal fortsatt profilere seg på sin unike beliggenhet, særegen natur og grønne omgivelser og satse på å videreutvikle en lokal kultur og identitet. Samtidig bør man kunne styrke sin attraktivitet som et sted å drive næringsaktivitet og investere i nye arbeidsplasser. Mål for profilering og omdømmebygging av Rennesøy Rennesøy kommune skal ta vare på og videreutvikle lokal kultur og identitet og stedegne verdier og kvaliteter som fortsatt kan gjøre kommunen til en av de mest attraktive kommunene å bo/ leve, arbeide, skape og investere i. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv og turister / tilreisende, utarbeide en omdømmeplattform for kommunen. Det skal utarbeides et verktøy for profilering av Rennesøy kommune med særlig vekt på å tiltrekke seg økt næringsaktivitet. Foto: Harald Oanes 18 19

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RENNESØY SITT UTGANGSPUNKT... 3 3. VISJON... 4 4. HOVEDMÅL... 5 5. INNSATSOMRÅDER FOR

Detaljer

«Unike muligheter i Rennesøy» Handlingsplan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020

«Unike muligheter i Rennesøy» Handlingsplan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020 «Unike muligheter i Rennesøy» splan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020 Vedtatt i kommunestyret 18. juni 2015 Innledning splan for næringsutvikling 2015-2020 bygger på Strategisk Næringsplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4.

Ringsaker kommune. Areal på kvadratkilometer Ca innbyggere i kommunen. Brumunddal: innbyggere Moelv: 4. Tekst Tekst 6.700 hytter* *249 nye byggemeldte hytter i 2015 Ringsaker kommune Areal på 1.281 kvadratkilometer Ca 34000 innbyggere i kommunen Brumunddal: 9.500 innbyggere Moelv: 4.200 innbyggere Halvparten

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan På veg mot 10 000 innbyggere ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan DELTAKERE I ONF HØRINGSGRUPPEN Ståle Rian/Oppdal E.verk (leder) Morten Erik Stulen/Coop Oppdal Ole Erik Vognild/Oppdal Elektro SteinTerje

Detaljer

Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025. Rådmannens endelige forslag 20.11.2013

Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025. Rådmannens endelige forslag 20.11.2013 Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025 Rådmannens endelige forslag 20.11.2013 Status og utfordringer Status Mellomstor kommune med 7500 innbyggere Har hatt liten eller ingen befolkningsvekst etter 2000 Har

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Strategisk næringsplan 2015 2019

Strategisk næringsplan 2015 2019 Strategisk næringsplan 2015 2019 Høringsforslag Behandlinger Informasjonsmøter September 2014 Utarbeide planutkast November 2014 Politisk behandling Desember 2014 Høring 2015 Forord Strategisk næringsplan

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Det kommunale * Jeg som fyller ut dette skjemaet er Rådmann/adm.sjef Informasjonsansvarlig/kommunikasjonsdirektør e.l. Ordfører Annet 2 * Hvilken administrativ struktur har kommunen? Resultatenhetsmodell/tonivåmodell

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Ny infrastruktur- Nye muligheter for næringsliv og sysselsetting

Ny infrastruktur- Nye muligheter for næringsliv og sysselsetting Ny infrastruktur- Nye muligheter for næringsliv og sysselsetting Rennesøy 15 min å kjøre fra Stavanger sentrum 4000 innbyggere Prognosene tilsier årlig befolkningsvekst på mellom 4-8% Offentlige investeringer

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Av Hans Olav Bråtå og Per Kristian Alnes Østlandsforskning Kommunal- og moderniseringsdepartementets Nettverk for regional og kommunal

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Framtidens Rogaland fra fire til en region?

Framtidens Rogaland fra fire til en region? Framtidens Rogaland fra fire til en region? Regionenes konkurransekraft og effekter av Rogfast, Ryfast og dobbeltsporet sørover Befolkning og arbeidsmarked INNBYGGERE Region 2012 2040 Sum området Sysselsa7e

Detaljer

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Sentrumskonferansen 20. 21. oktober, Oslo.»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Leidulf Mydland, Riksantikvaren Seksjonssjef, seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer