Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022"

Transkript

1 Foto: Harald Oanes Unike Muligheter i Rennesøy! Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune Foto: Harald Oanes Finn ut mer om mulighetene i Rennesøy. Ta kontakt med Rennesøy kommune på tlf.: eller e-post: Rennesøy kommune - Postboks Rennesøy

2 Innhold: 1. Forord Rennesøy sitt utgangspunkt Visjon Hovedmål Innsatsområder for verdiskaping Infrastruktur og samferdsel Livskvalitet Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Prioriterte næringer Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Landbruk, fiske / havbruk og andre matrelaterte næringer Handel Industri og teknologi Profilering og omdømmebygging av Rennesøy Forord: Næringsplanen er et resultat av et samspill i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Rennesøy Næringsforum, Rennesøy Bondelag, reiselivsnæringen, ordfører og kommunens administrasjon. Greater Stavanger har vært kommunens rådgiver og en viktig bidragsyter underveis i denne prosessen. I tillegg har administrasjonen hatt samtaler og innhentet informasjon fra sentrale næringslivsaktører i kommunen. Det har også kommet innspill fra politikere. I sluttfasen av prosessen har kommunen fått ekstern hjelp fra ipax til utarbeidelsen av strategiplanen. I utarbeidelsen av visjon, mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet har administrasjonen valgt å legge opp til en åpen prosess som i størst mulig grad engasjerer både næringsliv og politikere. I denne sammenheng har særlig Rennesøy Næringsforum, ikke minst i den siste fasen av arbeidet, både vært en aktiv pådriver og sentral bidragsyter. Målet har vært å lage en enkel og realistisk strategiplan for Rennesøy, som skal bidra til en felles forståelse for de utfordringer næringslivet i kommunen står overfor, og klargjøre hvilke strategiske satsinger som bør tas i årene fremover for å stimulere til vekst i antall arbeidsplasser i Rennesøy. Det er gjennomført en analyse av utgangspunktet som Rennesøy har ved inngangen til planperioden. Beskrivelse av vurderinger av styrker, svakheter, muligheter og trusler er et viktig grunnlag for selve planen, samtidig som en ser klarere hvilke områder det er strategisk viktig å vektlegge for å få til en endring. Rennesøy er i en unik posisjon for å skape ny næringsaktivitet med sin beliggenhet tett opp til en av Norges fremste vekstregioner. Det skjer store endringer i kommunen med sterk tilflytting og befolkningsvekst. Dette kan gi mange muligheter for lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser i kommunen. Rennesøy kommune ønsker gjennom Strategisk Næringsplan å avklare langsiktige mål og strategier for næringsutviklingen med klare signaler om ønsket utviklingsretning, samt tilrettelegge for forutsigbarhet for lokal verdiskaping og ulike næringssatsinger. Planen legger føringer for samspill mellom kommune, næringsliv, andre organisasjoner og utviklingsaktører. Basert på prioriteringer i Strategisk Næringsplan, vil det bli utarbeidet handlingsplaner og prosjektplaner innen de prioriterte satsingsområdene. Handlingsplanen vil bestå av et sett av konkrete prosjekter som i første fase skal gjennomføres de neste to årene. Første handlingsplan utarbeides i Det bør utarbeides årlige evalueringer mht hvilke resultater som er oppnådd. Vi håper og tror at Strategisk Næringsplan vil bidra til å bygge opp en næringsmessig profil og styrke Rennesøy sin identitet som en attraktiv kommune å bo, arbeide og drive virksomhet i. Foto: Rennesøy Marina 2 3

3 2. Rennesøy sitt utgangspunkt Rennesøy er en attraktiv kommune å bo i på grunn av den naturskjønne og flotte beliggenheten med inngang til Ryfylkebassenget, gode og trygge oppvekstvilkår for barn og attraktive rekreasjonsområder. Rennesøy har 3 år på rad toppet levekårsundersøkelsen for kommuner i Rogaland. Kommunen har korte avstander til de sentrale deler av Stavangerregionen, med et bredt arbeids- og tjenestetilbud. Det er kort vei til flyplass, havner og jernbane, og ikke minst ved at E-39 går gjennom kommunen. Rennesøy har over tid utviklet seg som en stadig mer integrert del av Stavangerregionen og den videre utvikling må ses i lys av den regionale utviklingen. Etter hvert som Rogfast blir etablert som ny hovedforbindelse over Boknafjorden, vil gjennomgangstrafikken falle bort, med unntak av trafikk til og fra Finnøy. Det vil både være fordeler og ulemper i den sammenheng, en utvikling en bør være bevisst på og ha et aktivt forhold til ved utvikling av videre næringsaktivitet i Rennesøy. Kommunen har en rekke særegenheter og muligheter som gir et unikt grunnlag for å skape en balansert vekst og utvikling. Den sterke befolkningsveksten de senere årene skaper en viss ubalanse, ettersom vekst i lokale arbeidsplasser og servicetilbud ikke følger etter i samme grad. Det er et betydelig potensiale for økt lokal sysselsetting og verdiskaping. I Rennesøy kommune bor det (pr 1. januar 2011) personer. Det har vært jevn vekst i befolkningen etter at kommunen ble landfast i Årlig vekst de siste 5 årene har vært på om lag 3,5 %, dvs. en av kommunene med sterkest vekst i Rogaland. Forretningsmessig tjenesteyting 6 % Arbeidsplasser i Rennesøy fordelt på næring (SSB 2010) Industri 3 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3 % Personlig tjenesteyting 3 % Annet/ uoppgitt 2 % Det finnes ved inngangen til 2011 om lag 1100 arbeidsplasser innenfor kommunegrensene, med kommunen som den klart største arbeidsgiver. I tillegg er landbruk, reiseliv og transportvirksomhet viktige næringer. Det er en utpendling på hele 62 % av de yrkesaktive, hovedsakelig til Stavanger sentrum og Forus. Innpendlingen er på 22 %, og kommunen har således en arbeidsplassdekning på 48 prosent. Pendlingen har økt i omfang de senere årene. Det finnes et stort antall ressurssterke innbyggere med hensyn til både inntekt, utdannelse og kompetanse. Handelslekkasjen ut fra kommunen er på 67 prosent, det er mao betydelige potensialer for økt lokal verdiskaping knyttet til handel. Rennesøy har gode naturgitte forutsetninger for landbruk og andre matrelaterte næringer. I tillegg finnes det en rekke sterke aktører innen kultur, reiseliv og turisme. Kommunen har gode muligheter for å tiltrekke seg attraktive virksomheter knyttet til eksisterende og nye næringsarealer og på den måten skape flere lokale arbeidsplasser. Ryfylke Næringshage er nylig etablert med en avdeling i Vikevåg, med målsetting om å bidra til å skape nye etableringer og forsterke kommunens grundermiljø. Det bør være gode forutsetninger for å øke antall arbeidsplasser, få økt lokal verdiskaping, redusere handelslekkasjen og utvikle et bærekraftig og sterkt lokalt næringsliv i kommunen. Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 7 % Helse- og sosialtjenester 22 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 8 % Undervisning 10 % Transport og lagring 8 % Jordbruk, skogbruk og fiske 10 % Varehandel, motorvognreparasjoner 9 % Bygge- og anleggsvirksomhet 9 % 4 5

4 Ved valg av begrepet - UNIK - vektlegges følgende: Et unikt og grønt øylandskap med beliggenhet inne i en fjord Et velholdt kulturlandskap som omtales som dei grøne øyane Porten til Fjord-Norge starter her. Nærhet til Stavanger-regionen den sterkeste vekstregion i landet Røtter i Ryfylke gir troverdighet De beste levekårene i Norge Et stort antall fornminner 3. Visjon Strategisk Næringsplan for Rennesøy kommune har følgende visjon: Unike muligheter i Rennesøy! Ved valg av begrepet - MULIGHETER - vektlegges følgende: Rennesøy er en del av vekstregionen Stavanger Særdeles godt utbygd infrastruktur, både for sjørettet og landbasert virksomhet God tilgang på næringsarealer i attraktive områder inkl tilgang til sjø Tradisjoner og omdømme for å skape ny aktivitet og utvikling av næringsliv Rennesøy har et stort potensiale for lokal verdiskaping innen landbruk og matnæringer, reiseliv/turisme, handel og industri Det er et aktivt etablerermiljø Kommunen har en aktiv næringsforening, et aktivt bondelag og aktive faglag som ønsker å bidra i utviklingsprosesser I tillegg identifiserer Rennesøy seg med vedtatt visjon for hele regionen Stavanger-regionen skal være åpen, energisk og nyskapende. Visjonen Unike muligheter i Rennesøy vil bidra til å bygge opp en klar næringsmessig profil som styrker Rennesøy sin identitet og bidrar til å nå målsettinger om økt lokal verdiskaping i kommunen. Det forutsettes at fremtidige satsinger skjer innen rammene for en bærekraftig utvikling og en grønn miljøprofil. 6 7

5 4. Hovedmål Næringslivet og kommunen skal i fellesskap og gjennom prioriterte tiltak bidra til å realisere hovedmålet for kommunen. Dette vil skje ved å: Rennesøy skal være blant Rogalands mest attraktive kommuner for virksomheter og gründere som skaper arbeidsplasser Legge forholdene til rette og stimulere til nyetableringer og utviklingsprosjekter som bidrar til lokal verdiskaping innen prioriterte næringer og strategiske satsinger på innsatsområdene: Offentlige tjenester, livskvalitet, infrastruktur og samferdsel. Tilrettelegge nye arealer for eksisterende næringsliv og tiltrekke seg nye virksomheter som kan gi grunnlag for varige arbeidsplasser i kommunen. Det er i denne forbindelse ikke minst viktig å se på havnerelatert virksomhet i forbindelse med utvikling av Hanasand næringsområde. Aktuelt her kan være logistikk og transport, servicevirksomhet i tilknytning til oljenæringen eller annen industri som er avhengig av tilgang til sjø i umiddelbar nærhet. Bygge omdømme og profilering av Rennesøy som en unik næringskommune med store muligheter. Fokusere på kommunens muligheter i et samspill mellom menneskelige ressurser og lokale fortrinn. Støtte opp under arbeidet med etablering av næringshage, for på denne måten å kunne samle kunnskapsbedrifter og utvikle et kraft- og kompetansesenter. I samarbeid med næringshagen kunne tilby en førstelinjetjeneste for etablerere, og støtte opp under utviklingsprosjekt som fremmer næringsutvikling. Videreutvikle entreprenørskap blant unge, både gjennom elevbedriftskonseptet i skolen og satsingen med Etablererverksted for ungdom på fritid. Det at kommunen har høy befolkningsvekst og besitter attraktive næringsarealer i en av landets mest ekspansive regioner gjør at kommunen kan foreta aktive valg i næringsutviklingsarbeidet. Rennesøy er en del av Stavangerregionen, en kompakt region som utgjør et samlet arbeids-, bolig og servicemarked. På landsbasis ligger Stavangerregionen i dag i fremste rekke med hensyn til konkurransekraft og verdiskapning. Realisering av kommunens hovedmål må ses på bakgrunn av muligheter som finnes i og med at Rennesøy er en del av Stavangerregionen. Næringsutviklingsarbeidet i Rennesøy er forankret i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen og partnerskap i Greater Stavanger. 8 9

6 5.1 Infrastruktur og samferdsel 5. Innsatsområder for verdiskaping Rennesøy har en gunstig beliggenhet for næringslivet med god tilgang til E-39, god sjøveis adkomst, samt kort vei til store logistikknutepunkt for havn (Risavika), flyplass (Sola) og jernbane (Ganddal). Selv om en i fremtiden vil miste noe av nærheten til E-39 som hovedtransportåren for Vestlandet, vil en fortsatt ha god og effektiv tilgang til denne. Det vil imidlertid være viktig å bedre tilkomsten fra de mindre veiene til hovedårene, samt å styrke gang og sykkelveier til de fremste arbeidsplassområdene. Kollektivtilbudet er mangelfullt og vil være viktig å styrke, både av hensyn til miljø, for å gi gode tilbud for befolkningen og tilreisende, samt å gi raskere tilkomst med kollektivtransport til og fra sentrum av regionen. Etter at Rennfast ble tatt i bruk i 1992 ble alle øyene i Rennesøy, med unntak av Brimse, knyttet sammen med tuneller og bruer, og med E-39 som går tvers gjennom kommunen, har Rennesøy en svært god hovedveiforbindelse. Flaskehalsene i Rennesøy er hovedsakelig knyttet til dårlig mobildekning og mangelfull bredbåndsutbygging, noe som påvirker negativt for bedrifters konkurranseevne og lønnsomhet. Dette er alle næringsvirksomheter i dag helt avhengige av, og det er viktig at denne typen infrastruktur bygges ut særlig når en skal tiltrekke seg ny aktivitet. Mål Rennesøy skal fremstå som en kommune med effektive og moderne transport og samferdselsløsninger. Strategiske grep: Sørge for at alle deler av Rennesøy har muligheter for god og moderne mobildekning og internett tilgang. Bidra til veiutbygging, og sikre arealer som gir god kapasitet for transport og utbygging av kollektivløsninger for de viktigste næringsområdene og sentrumsområder. Styrke og effektivisere kollektivsatsingen både internt i kommunen og til og fra Stavanger. Avklare hensynsområder for strategisk satsing på veg og annen infrastruktur i kommunen. Utvikle en supplerende regional havn for sjøveis transport. Konkrete og prioriterte tiltak: Iverksette tiltak som sikrer god mobildekning og tilgang på bredbånd i hele kommunen. Utrede og avklare tiltak for å styrke kollektivsatsingen i Rennesøy. Tilrettelegge for økt utbygging av veier, gang- og sykkelstier. Styrke bussforbindelsene til og fra Stavanger, og sørge for en mest mulig effektiv og brukervennlig transportrute

7 5.2 Livskvalitet Rennesøy er en attraktiv kommune for familier å etablere seg i på grunn av tiltrekkende og gode boligområder, et godt tilbud av fritidsaktiviteter, flotte naturkvaliteter med nærhet til sjø, trygghet i hverdagen, mv. I dette ligger også offentlige tjenestetilbud som for eksempel skoler og barnehager, samt ulike kulturelle tilbud. For en kommune med sterk befolkningsvekst er det en utfordring å bygge ut tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager. Rennesøy skårer høyt på de fleste indikatorer for bo- og levekår. Samtidig er det viktig å benytte denne fordelen bevisst i en markedsføring av kommunen som gjør at en tiltrekker innbyggere. Kommunen må i den sammenheng spille på lag med den øvrige regionen som har et bredt utvalg av kultur- og underholdningstilbud. Mål Rennesøy skal fremstå som Rogalands mest attraktive kommune å bo i. Strategiske grep: Utvikle attraktive arealer som fremmer folkehelsen gjennom rekreasjon og naturopplevelse, ren natur, samt muligheter for å dyrke fritidsinteresser Stimulere til økt satsing innen kulturaktiviteter med lokal forankring Iverksette tiltak for å styrke folks tilhørighet og identitet til Rennesøy, og fremheve den trygghet som finnes i lokalsamfunnet Konkrete og prioriterte tiltak: Utvikle turstinett og opplevelsesaktiviteter som stimulerer til aktiviteter som fremmer trivsel og styrker folkehelsen Vektlegge universell utforming ved utbygging av tur-stier og nye rekreasjonsområder Styrke innbyggernes lokale tilhørighet gjennom økt markedsføring og omdømmebygging 5.3 Offentlige tjenestetilbud som stimulerer til næringsutvikling Næringslivet er avhengig av at offentlige instanser leverer tjenester med god kvalitet og service. Rennesøy kommune har en viktig rolle som katalysator for å identifisere behov og samarbeide med næringslivet om iverksetting av utviklingsfremmende tiltak. I lys av den store og raske vekst og utvikling er det behov for å styrke kommunens funksjon og kompetanse i forhold til å rekruttere ny næringsvirksomhet, utvikle og etablere flere lokale arbeidsplasser og stimulere til videreutvikling av eksisterende næringsliv. Med bakgrunn i et tungt innslag av reiseliv og turistbasert aktivitet er det behov for å ha et tydelig fokus på veiledning og retningslinjer som tar hensyn til estetikk og universell utforming. Det øker attraktiviteten og skaper en mer helhetlig fysisk utforming av bygninger og arealer. Mål Rennesøy skal i arbeidet med å videreutvikle et godt offentlig tjeneste- og servicetilbud legge vekt på å samarbeide tett med eksisterende næringsliv og stimulere gründerånd og etablering av nye lokale arbeidsplasser. Strategiske grep: Ha fokus på kompetanse på områder som er viktig for lokal næringsvirksomhet Ha en aktiv veilederrolle overfor næringsaktører som vurderer etablering i Rennesøy, herunder lokale gründere og aktører i næringshagen Tilrettelegge for langsiktig utvikling av næringsarealer og infrastruktur, herunder sentrumsområder Styrke kommunens retningslinjer/veiledning mht. hvordan Rennesøy skal fremstå estetisk og helhetlig ved utbygging og fysisk utforming av nye arealer Konkrete og prioriterte tiltak: Styrke kommunens funksjon og rolle som samarbeidspartner for lokalt næringsliv Aktiv markedsføring av næringsarealer som kan bidra til å rekruttere nye virksomheter og styrke den lokale handelen Prioritere kompetansebygging og interkommunale samarbeidstiltak som kan bidra til å konsolidere og på sikt styrke kommunens tjenesteproduksjon Utarbeide veiledere som gjennom konkrete krav til estetikk og plassering bidrar til at nye næringsbygg og næringsområder får et helhetlig og estetisk preg Styrke Ryfylke Næringshage avdeling Rennesøy, herunder stille ressurser til disposisjon for veiledning av potensielle nyetablerere i kommunen Utarbeide en oversikt over kommunens ulike næringsarealer med informasjon om rammebetingelser, eierforhold, infrastruktur etc. Rennesøy kommune ønsker å styrke sitt omdømme som tilretteleggingsaktør for verdiskaping i det lokale næringslivet. Positivt omdømme skapes bl.a. gjennom gode og effektive rutiner for behandling av saker som har betydning for næringsvirksomhet, tilrettelegging av næringsarealer og viktig infrastruktur, rekruttering av etterspurt kompetanse og en tydelig aktørrolle i et regionalt næringssamarbeid

8 6. Prioriterte næringer 6.1 Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO) Rennesøy har et unikt utgangspunkt for utvikling av næringsaktiviteter knyttet til kultur, reiseliv og opplevelser. Vi har blant annet Utstein Kloster, Fjøløy Fort, Pilegrimsgarden, Sørbø kyrkje, hoteller, feriehus, utallige fornminner, og sist men ikke minst, et fantastisk kulturlandskap med mange turstier. Plasseringen i grensefeltet mellom Nordsjøen og det indre Ryfylke gir stor spennvidde i natur og landskap. En enda større utnytting av det potensialet som ligger i kulturarven og landskapet kan øke verdiskapningen i kommunen og skape trivsel for både innbyggere og tilreisende. God forvaltning av landskapet er en ressurs for lokal utvikling. Kulturarven bør brukes som et konkurransefortrinn. Kulturminnene skal være en kilde til nyskapning. Reiselivsnæringen har de siste årene hatt en god utvikling. Tilbydere av aktiviteter og overnatting ligger spredt over hele kommunen. Størrelsen på overnattingsstedene varierer. Driften baserer seg i første rekke på seminarvirksomhet og uke- og weekendopphold. Foto: Harald Oanes Utviklingen for KRO-næringen og landbrukets muligheter henger nøye sammen. Flere besøkende til kommunen gir bonden større muligheter for direkte salg av sine produkter, og uten tvil er kulturlandskapet ett av KRO-næringens aller største fortrinn. Det er i Norge 22 utvalgte kulturlandskap, og ett av disse ligger på Rennesøy; Hodne-Helland-Bø og Førsvoll-Austbøheia. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes, og her er bonden den viktigste aktøren. I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, naturog kulturminne-forvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Å ivareta og stimulere et aktivt landbruk og driftige veksthusgartnere i en kommune preget av stort utbyggingspress er en av kommunens største utfordringer. Antall arbeidsplasser i landbruket er redusert de senere årene. Sjøarealet i kommunen gir gode muligheter for kommersiell utnytting i form av fiske og akvakultur. Historisk har fiske vært en viktig del av inntekstgrunnlaget for folk i kommunen. Mange var fiskere på heltid, men de fleste drev fiske i kombinasjon med landbruk. I dag er det få fiskere på heltid i kommunen, og de etablerte mottakene er avhengige av leveranser fra aktive yrkesfiskere i regionen. Kommunen har lakseanlegg i drift, samt skjellanlegg som nå ligger brakk. Rennesøy har 15 personer som er registrert i fiskerimanntallet. Av disse driver 11 fiskeri på deltid, fire på heltid. Kommunen har to fiske/rekemottak. I tillegg har kommunen fire akvakulturanlegg i drift, tre med laks og ett med skjell. Mål for utvikling av KRO-næringene Mål for utvikling av landbruk, fiske og øvrige matnæringer De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. De voksende KRO-næringene skal videreutvikles ved i særlig grad å bruke det potensialet som ligger i et attraktivt naturlandskap og en tradisjonsrik kulturarv. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksister ende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med næringsaktørene markedsføre attraksjoner og eksisterende reiselivsanlegg for å styrke og videreutvikle de posisjoner reiselivet har i Ryfylket. Det utvikles opplevelsespakker i samarbeid mellom ulike aktører, blant annet overfor den sterkt voksende cruisetrafikken til Stavanger. Eksisterende turstier og friluftsområder skal videreutvikles og vedlikeholdes, inklusiv tilrettelegging med universell utforming. Tilrettelegge for at næringsaktørene i større grad utnytter muligheter i landskapet og tar i bruk historien, kultur og kulturminner og andre lokale ressurser, eksempelvis lokale råvarer. Arbeidet med informasjonsskilt må kontinuerlig oppdateres og videreføres. Tilrettelegge for utvikling av gjestehavner med tilhørende servicefunksjoner. 6.2 Landbruk, fiske/havbruk og andre matrelaterte næringer Foto: Harald Oanes Et aktivt landbruk gjennom generasjoner har gitt kommunen det særegne kulturlandskapet den har i dag. Landbruket er og vil fortsatt være en svært viktig næring i kommunen. Ved siden av å produsere mat, forvalter og opprettholder landbruket det varierte kulturlandskapet som kommunen er kjent for. I tillegg har kommunen lange og gode tradisjoner for veksthusproduksjon

9 6.3 Handel Det er i dag en betydelig handelslekkasje fra Rennesøy til våre nabokommuner. Tiltrekkende sentrumsområder og tettsteder med muligheter for handel og ulike servicefunksjoner er avgjørende for å styrke omdømmet og konkurransekraften for en kommune. Det er således en vinn vinn situasjon for kommunen og næringsdrivende å tilrettelegge for utvikling av handelsvirksomhet. Det er et mål å demme opp for handelslekkasjen i størst mulig grad. I tillegg må en forsøke å fange opp handel fra gjennomgangstrafikk eksempelvis trafikk fra og til Finnøy. Rennesøy må i den sammenheng tilrettelegge for økt handel i flere deler av kommunen, samtidig som en bygger opp under og styrker eksisterende tettsteds-struktur. Vikevåg er kommunesenter i Rennesøy kommune. Her ligger kommuneadministrasjonen og andre offentlige servicetilbud. Vikevåg har barne- og ungdomsskole med både svømme- og idrettshall, barnehager og ulike fritidstilbud. Kulturhuset er en viktig samlingsplass for befolkningen i kommunen. I Vikevåg er det også dagligvarebutikk, bank, post, apotek og frisørsalonger. Også andre deler av Rennesøy utenom kommunesenteret gir grunnlag for økt handelsvirksomhet. Det bør i den sammenheng utarbeides en grundig vurdering mht alle deler av kommunen som kan være aktuelle for handelsvirksomhet, med tanke på avklaringer og iverksetting av tiltak som gir økt lokal handel. Østhusvik er lokalsenter med dagligvarebutikk, hotell og feriesenter med mange overnattingsplasser som gir et bredt tilbud i forhold til reiseliv. Stedet har hatt stor boligbygging de senere år. Reguleringsplanen for området gir grunnlag for utvikling av handel. Askje Vest er lokalsenter og handelssenter for de søre øyene. De tidligere nærbutikkene i tilknytning til ferjekaiene på Bru, Askje og Vestre Åmøy er nedlagt og erstattet med en større dagligvarebutikk på Askje Vest. I tillegg har området bensinstasjon og vaskehall samt pizzarestaurant, galleri og forretning for elektriske produkter. Næringsområdet rett nord for butikkene har ulike servicebedrifter som bilverksted og traktorverksted. Stedet ligger sentralt til i forhold til E 39 og er nærmeste handelssted for alle de søre øyene. Skorpefjellutbyggingen vil føre til en betydelig befolkningsvekst i området. Etter fylkesmannens godkjenning er det nå lagt til rette for at forretningsarealet her kan økes til 3000 m2. Nytt areal for næringsbebyggelse skal på sikt utvikles med kontor/lettere industri og servicebedrifter. Foto: Rennesøy Sykleklubb Strategiske grep Lage en helhetlig plan for utvikling av Vikevåg som kommunesentrum og handelssted. Utrede konkrete tiltak for å demme opp for dagens handelslekkasje - herunder er det spørsmål om hvordan man når handlende fra hele kommunen, samt fange opp gjennomgangstrafikk fra Finnøy. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av arealer for handel overfor potensielle drivere av handelsvirksomhet. Avklare hensynsområder inn mot de øvrige etablerte sentrene for fremtidig strategisk satsing på ulike næringer. 6.4 Industri og teknologi Med kommunens kjøp av militæranlegget på Hodne og Hanasand ferjeleie, og den store planlagte utvidelsen av eksisterende næringsområde på Hanasand, ledig næringsområde på Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy er Rennesøy kommune godt forspendt mht arealer til næringsaktivitet, og er i posisjon til å utvikle nye næringer. Etter de nye store oljefunnene som er gjort i våre nærområder den siste tiden, er det oppstått et akutt behov for næringsområdet beregnet for olje og andre sjørelaterte næringer. Særlig områdene på Hanasand er sjønære og sentralt plassert mht innseilingen til Stavanger. Hanasand er pekt på som et mulig regionalt strategisk næringsareal. At arealene er attraktive i et regionalt perspektiv skaper muligheter for Rennesøy. Rennesøy kommune vil legge til rette for å videreutvikle de tre næringsområder; Hanasand industriområde med Hanasand ferjeleie, Askje Vest og næringsområdet på Vestre Åmøy. Det er gjennom utvikling av disse områdene at det på kort sikt kan skapes flere arbeidsplasser i Rennesøy. Det er i særlig grad behov for arealer knyttet til offshore relatert virksomhet eksempelvis utstyr fra aktiviteter offshore som skal bearbeides, renses eller foreta enklere reparasjoner, reparasjoner av rigger / bøyelastere, transport av subsea utstyr til og fra feltene, samt mobilisering av rigger eller fartøy som skal på oppdrag. I tillegg vil arealene være aktuelle for bulkvarer (stål, stein, mv) som skal bearbeides før videre frakting ut eller inn av regionen Kommunen vil i forbindelse med den videre utviklingen stille krav til estetikk og plassering når nye næringsbygg planlegges, slik at nye næringsområder får et helhetlig og estetisk preg. Mål for utvikling av økt handel Det skal arbeides aktivt med sikte på å redusere handelslekkasjen ut av kommunen gjennom å stimulere til utvikling av et mer mangfoldig handelstilbud både i Vikevåg som kommunesenter og andre områder som er tilrettelagt for handel

10 Mål for utvikling av industri og teknologi Utvikle og markedsføre nye næringsarealer som tiltrekker virksomheter innen industri og teknologi med behov for plasskrevende aktiviteter og sjønære arealer. Strategiske grep Det gjennomføres en kartlegging av interessenter og aktører som kan bidra til etablering av ny aktivitet relatert til de nye næringsområdene. Samarbeid mellom kommune og private grunneiere om markedsføring av aktuelle næringsarealer overfor industri og teknologivirksomheter som kan tenke seg etablering i Rennesøy. Avklaring av roller og ansvar for kommunen og næringslivet når det gjelder utvikling, tilrettelegging og salg av næringsarealer. Utarbeidelse av en område- og reguleringsplan for Hanasand næringsområde prioriteres. Optimal utnytting av overskuddsvarme fra Green Mountain Data Center. Bedre utnytting av allerede eksisterende gassnett i kommunen. 7. Profilering og omdømmebygging Rennesøy blir oppfattet som et attraktivt sted å bosette seg i Stavanger-regionen, og preges av at det er sterk boligbygging med mange tilflyttende familier. Kommunen skal fortsatt profilere seg på sin unike beliggenhet, særegen natur og grønne omgivelser og satse på å videreutvikle en lokal kultur og identitet. Samtidig bør man kunne styrke sin attraktivitet som et sted å drive næringsaktivitet og investere i nye arbeidsplasser. Mål for profilering og omdømmebygging av Rennesøy Rennesøy kommune skal ta vare på og videreutvikle lokal kultur og identitet og stedegne verdier og kvaliteter som fortsatt kan gjøre kommunen til en av de mest attraktive kommunene å bo/ leve, arbeide, skape og investere i. Strategiske grep Kommunen skal i samarbeid med innbyggere, næringsliv og turister / tilreisende, utarbeide en omdømmeplattform for kommunen. Det skal utarbeides et verktøy for profilering av Rennesøy kommune med særlig vekt på å tiltrekke seg økt næringsaktivitet. Foto: Harald Oanes 18 19

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2011 2022 HØRINGSUTKAST 15.03.12 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RENNESØY SITT UTGANGSPUNKT... 3 3. VISJON... 4 4. HOVEDMÅL... 5 5. INNSATSOMRÅDER FOR

Detaljer

«Unike muligheter i Rennesøy» Handlingsplan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020

«Unike muligheter i Rennesøy» Handlingsplan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020 «Unike muligheter i Rennesøy» splan for næringsutvikling i Rennesøy kommune 2015 2020 Vedtatt i kommunestyret 18. juni 2015 Innledning splan for næringsutvikling 2015-2020 bygger på Strategisk Næringsplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan

På veg mot 10 000 innbyggere. ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan På veg mot 10 000 innbyggere ONF innspill til Oppdal kommunes arealplan DELTAKERE I ONF HØRINGSGRUPPEN Ståle Rian/Oppdal E.verk (leder) Morten Erik Stulen/Coop Oppdal Ole Erik Vognild/Oppdal Elektro SteinTerje

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025. Rådmannens endelige forslag 20.11.2013

Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025. Rådmannens endelige forslag 20.11.2013 Rauma kommune Samfunnsplan 2014-2025 Rådmannens endelige forslag 20.11.2013 Status og utfordringer Status Mellomstor kommune med 7500 innbyggere Har hatt liten eller ingen befolkningsvekst etter 2000 Har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Strategisk næringsplan 2015 2019

Strategisk næringsplan 2015 2019 Strategisk næringsplan 2015 2019 Høringsforslag Behandlinger Informasjonsmøter September 2014 Utarbeide planutkast November 2014 Politisk behandling Desember 2014 Høring 2015 Forord Strategisk næringsplan

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Gruppeoppgave 1. Lag setninger til intensjonsavtalen. Tema Kommunikasjoner, samfunns og næringsutvikling Tidsramme 1100-1200

Gruppeoppgave 1. Lag setninger til intensjonsavtalen. Tema Kommunikasjoner, samfunns og næringsutvikling Tidsramme 1100-1200 Gruppeoppgave 1 Hvordan vil dine innbyggere i 2040 vurdere det valget som kommunen gjorde i 2016 om å slå sammen de tre kommunene i Midt-Telemark? Her er en del påstander, drøft disse som en del av prosessen

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Strategisk næringsplan. Inderøy Kommune. Høringsutkast

Strategisk næringsplan. Inderøy Kommune. Høringsutkast Strategisk næringsplan Inderøy Kommune 2013 2025 Høringsutkast 1 Innhold 1. Innledning...3 1.1. Bakgrunn og planprosess...3 1.2. Forankring...4 1.2.1. Kommunal forankring...4 1.2.2. Regional forankring...4

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Framtidens Rogaland fra fire til en region?

Framtidens Rogaland fra fire til en region? Framtidens Rogaland fra fire til en region? Regionenes konkurransekraft og effekter av Rogfast, Ryfast og dobbeltsporet sørover Befolkning og arbeidsmarked INNBYGGERE Region 2012 2040 Sum området Sysselsa7e

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Ståstedsanalyse Strategisk Næringsplan 2014-2025 Strand kommune. Anne Solheim 06 Februar 2014

Ståstedsanalyse Strategisk Næringsplan 2014-2025 Strand kommune. Anne Solheim 06 Februar 2014 Ståstedsanalyse Strategisk Næringsplan 2014-2025 Strand kommune Anne Solheim 06 Februar 2014 Strategisk næringsplan for Strand Strategi: er en plan av handlinger for å nå bestemte mål Strategisk næringsplan

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Mål og tiltaksområder

Mål og tiltaksområder STRATEGIPLAN! Mål og tiltaksområder knyttet til prioriterte satsningsområder og strategier for Kongsbergregionsamarbeidet 2010-2021 Vedtatt av Regionrådet 3. desember 2010 1 INNHOLD! Innhold Regionrådet

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018

NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2014-2018 NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN - 1 Innhold: Forord s. 2 Status s. 3 Befolkning s. 4 Næringsliv s. 4 Næringsarealer s. 6 Sysselsetting s. 7 Infrastruktur s. 8 Visjon hovedmål strategi målområder s. 9 Målområder

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten

Salten regionråd. Mulighetsstudier for Salten Salten regionråd Mulighetsstudier for Salten Innhold Agenda: Om BDO Om kommunereformen Mandat Status Delutredning A BA-regioner i Salten Næringsstruktur Demografi Økonomiske nøkkeltall BDO Advisory Side

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 1. Status for Sørum Sørum er blant kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Kommunen

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer