NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE."

Transkript

1 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 13/13 14/13 15/13 16/13 17/13 18/13 19/13 20/13 21/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE. REFERATSAKER KIRKEVERGEN INFORMERER. ÅRSMELDING 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 SENKEMETODE I FORBINDELSE MED BEGRAVELSER. DELTAKELSE PÅ KONFIRMANTWEEKEND I HÅKONS HALL. EVENTUELT NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 24. april Kirsten Sætheren Lande leder

2 Lnr.: 3552/13 Arkivsaksnr.: 13/1039 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Referat fra forrige møte godkjennes. Innkalling til dagens møte godkjennes. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 27. april Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

3 Lnr.: 3553/13 Arkivsaksnr.: 13/1040 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.

4 Lnr.: 3554/13 Arkivsaksnr.: 13/1041 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: REFERATSAKER Sammendrag: Rundskriv: KA 02/13 Kirkemusikerens rolle ved valg av musikk ved kirkelige handlinger. 03/13 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2013 Brev KA Lederutviklingsprogram 2013/14 Hamar biskop Grunnlovsjubileet 2014 merking av valgkirker Invitasjon til biskopens tilsynsdag med kirkelig undervisning Arbeidstilsynet Melding om tilsyn Vedlegg: Aktuelle skriv Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Referatene tas til etterretning. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 17. april Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

5 RUNDSKRIV 02/13 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnr.: KA TelefPn: Dato:4. mårs 2013 Erstatter rundskriv: Kirkemusikerens rolle ved valg av musikk ved kirkelige handlinger KA får fra tid til annen henvendelser vedr. problemer som oppstår ved uenighet om valg av musikk til en kirkelig handling. En særskilt problematikk er knyttet til avspilling av musikk fra CD eller annen kilde. Regelverk I Tjenesteordning for menighetsprester 7 annet ledd heter det: Forrettende prest har ansvaret for å lede forberedelsen og gjennomføringen av gudstjenester og kirkelige handlinger. Presten har i denne sammenheng rett til å treffe beslutning i alle forhold der beslutningsmyndigheten ikke er lagt til andre enn presten. Etter ny gudstjenesteordning, er det menighetsrådet som fastsetter grunnordning for menighetens gudstjenester. Ut over dette, er det fra sentralt hold stimulert til bredt samarbeid om innhold og gjennomføring av gudstjenester, både med aktive i menigheten (gudstjenesteutvalg) og ansatte (prest, diakon, kateket/ trosopplærer, kirkemusiker). Gjennomføring av kirkelige handlinger ligger ikke under menighetsrådets/fellesrådets ansvarsområde, men de har plikt til å stille med lokaliteter, og er arbeidsgiver for kirketjener/kirkemusiker mv. som er nødvendig for å få gjennomført tjenesten. I Gudstjenestebokas alminnelige bestemmelser, er det for kirkelige handlinger regulert et særskilt ansvar for kantor/ organist: I bestemmelsene om gravferd heter det pkt 4: Salmer og sanger skal godkjennes på forhånd av den som skal forrette. [.] Alt musikkstoff som skal brukes, skal på forhånd godkjennes av kantor/organist. I bestemmelsene om vigsel heter det i pkt 5: Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest og det musikalske stoff av kantorlorganist. Bestemmelsene skal sikre en musikkfaglig vurdering og rådgiving overfor prest, pårørende og andre involverte. Kirkemøtet/ Kirkerådet har ikke utarbeidet særskilt veiledning til de refererte punktene, de må forstås på bakgrunn av helheten av øvrige punkter i Gudstjenestebokas alminnelige bestemmelser. Kirkelig/privat For både gravferd og vigsel understrekes de alminnelige bestemmelsene det at dette er en «kirkelig handling av gudstjenestlig karakter» og at det som skal skje må tilpasses dette. Samtidig er det klart at både gravferd og vigsel har et personlig/ privat preg hvor det er både ønskelig og nødvendig at det tas hensyn til de ønskene som framsettes fra avdøde/pårørende/familie/brudepar. I dette spenningsfeltet er det nødvendig å yte god veiledning fra kirkens side, men samtidig vise nødvendig åpenhet og imøtekommenhet for situasjoner som er helt spesielle for den familien som er berørt. Lokale regler Det er ikke uvanlig at det lokalt er utarbeidet oversikter over musikk som er egnet/anbefalt til vigsel/begravelse, og at slike oversikter letter kommunikasjonen med familier/begravelsesbyråer når programmet skal fastsettes. Noen steder er det i slik sammenheng fastsatt regler for avspilling av musikk fra CD eller liknende. KA antar at det er lite tjenlig å lage en uttømmende liste over musikkutvalg eller kategoriske regler for CD-bruk. Det er forutsatt at både prest og kirkemusiker går inn i en reell dialog i det enkelte tilfelle om KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Fic%tdresse: Fostboks 1034 Sentrum 0104 OSLO Telefon: Telefax: ww.mka.noorg.nr: NO MVA

6 RUNDSKRIV Saksbehandler':" Steinar Nfoen..Arkivfir-.:KA-'11818: TelefOii:: Oti ' Dato:4. rners 2013 hvordan rammene for den kirkelige handlingen skal utformes. Særskilt om bruk avspilling av CD eller liknende I 2009/2010 var det en offentlig debatt om bruk av CD ved slike anledninger. KA tok i mars 2010 initiativ til en konsultasjon mellom sentrale aktører om spørsmålet. Ut fra materialet som da ble framlagt og etterfølgende diskusjon, legger KA til grunn: Generelt anbefales at det brukes levende musikk i kirkelige handlinger. Prest og kirkemusiker bør gjennom dialog søke å komme fram til en best mulig løsning hvor pårørendes/ familiens ønsker er lyttet til. Kirkemøtets bestemmelser kan ikke tolkes dit hen at det ikke er tillatt å bruke CD-avspilling ved kirkelige handlinger. Ved gravferd bør slik bruk av musikk legges til minneordene. Skal det avspilles musikk fra CD mv., kreves det musikkanlegg og styring av dette som yter rettferdighet til gjengivelsen i det aktuelle kirkerom/ seremonirom. Uenighet/konflikt Ved enkelte anledninger har det oppstått konflikt mellom kirkemusiker og prest/ arbeidsgiver om valg av musikk ved kirkelige handlinger. KA har behov for å minne om og klargjøre følgende: De reglene som er omtalt ovenfor har status som forskrift. Det betyr at aktørene som har oppgaver/ansvar knyttet til planlegging og gjennomføring av kirkelige handlinger må ta hensyn til disse bestemmelsene. 00t1 : Erstatter råndskriv: Kirkemusikernes myndighet til å godkjenne musikkstoff må forvaltes ut fra de grunnleggende hensynene som gjelder, og som er omtalt i Gudstjenestebokas alminnelige bestemmelser. Kirkemusikeren forventes å samarbeide med forrettende prest om å kvalitetssikre den kirkelige handlingen, den skal ikke være en arena for markering av egne, private preferanser eller musikkestetiske posisjoner. En kirkemusikers arbeidsavtale med fellesrådet innebærer en lojalitetsplikt til de mål og verdier som fellesrådei/ menigheten(e) har for sin virksomhet, inkludert plikt til å bidra positivt til Den norske kirkes omdømme. Gudstjenestebokas bestemmelse om at kantor/organist skal godkjenne musikkstoff kan ikke isoleres fra denne lojalitetsplikten. Om nødvendig må arbeidsgiver bruke styringsretten for å korrigere dersom kantors/organists forvaltning av godkjenningsmyndigheten kommer i motsetning til de overordnede mål og verdier som er regulert i Gudstjenesteboka eller Tjenesteordning for kantorer, eller er i strid med den grunnleggende lojalitetsplikten i arbeidsforholdet. KA anbefaler at arbeidsgiver tar initiativ til å drøfte disse spørsmålene med kirkemusikerne, prestene og ev. aktuelle begravelsesbyråer for å arbeide fram en felles grunnholdning og gode rutiner for planlegging og avvikling av kirkelige handlinger mht. musikkvalg. Frank Grimstad, adm.dir. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Postdresse: POstboks1034 Sentrum 0104 OSLO Telefon: Telefax: ~.kano kagcrino Org.nr: NO MVA Kontonr: 3000 I

7 RUNDSKRIV 03/13 Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Arkivnr.:11946 Telefon: Dato: 15. april 2013 Erstatter rundskriv: 03/12 Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2013 KA gjennomførte i 2011 en anbudsrunde etter regelverket om offentlige anskaffelser på ansvars- og ulykkesforsikringer. Ansvarsforsikring Gjensidige vant konkurransen om ansvarsforsikring, og Knif Trygghet forsikring vant konkurransen om ulykkesforsikring. Premien for 2013 er uendret fra i 2012, jf vedlagte tabell. Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatningsansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd). Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos Gjensidige forsikring. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv. Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår hos KNIF Trygghet Forsikring AS. De som er dekket under forsikringene er deltagere, frivillige, besøkende i kirken og på kirkegård og barnehagebarn. Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksjeselskap mv) er ikke inkludert. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte arbeidsgiver. All virksomhet må tegnes av den enkelte som som foregår lokalt i Den norske kirke og inngår i kirkelig fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller regnskap/årsberetning eller virksomhet skal omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale prestetjenesten er også omfattet av ordningen. Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter menighetsråd som er eid av eller kirkelig fellesråd. En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler: Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkeite fellesråd og menighetsrki tegner individuelle å tro at individuelle selv avtaler. Vi har grunn til avtaler vil kunne medføre betydelig prisøkning. En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet Dette bidrar til trygghet av forsikringen. for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet. Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Postdresse: Postboks 1034 Sentrum Telefon: OSLO Telefax: Org.nr: NO MVA Kontonr: 3000 I

8 RUNDSKRIV 03/13 Sakbahandlat:.. Bnie Vangdal E4i,ena: 'FkrldNin.:.: '..1.0i(:).:": : :1.).aki.: :::15:Milill.2013 '.Erfat-tar.riiind-akffi'i: :::03/12 enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke. En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv. Dette er en fordel bl.a. i informasjon til foreldre om trosopplæring og andre satsingsområder i Den norske kirke. KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene Staten bidrar med 1/3 del av samlede kostnader De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom Den norske kirke og Staten v/ Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Staten betaler om lag 1/3 av kostnadene. KA har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd. De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse to forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 10. mai Avmelding skjer via epost til KA: I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene. 002, Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse: Fellsråd i kommuner med Egenandel under 2500 innbyggere: 475 kr til innb: 800 kr til innb: kr til innb: kr til innb: kr til innb: kr til innb: kr til innb: kr til innb: kr Trondheim kirkelige fellesråd: kr Bergen kirkelige fellesråd: kr Oslo kirkelige fellesråd: kr Frank Grimstad adm.dir. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon POs:tdresse: 'FiOstl::toks1:034Sentrum 0104 OSLO Telefon: Telefax: kaåka.no Org.nr; NO MVA Kontonr:

9 KAs lederutviklingsprogram2013/14 Side.1av 2 1 Kirkelig arbeidsgiver- og Interesseorganisasjon SØK le OM KA AKTUELT RUNDSKRIV KURS BUTIKK MIDLER LPR KIRKE-STAT KIRKESØKNO Arbeidsliv og kirkelig virksombet Iddsarbeicl, KAs lederuhrlkfingsprogram2013/14 KAslederutviklingsprogram 2013/14 KA uil hosten 2013-våren 2014 arrangere et ettårig lederutuiklingsprogramfor å bidra til å utuikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. Relaterte lenker Påmelding Programmet er åpent for kirkeverger, daglige ledere I menighet, proster, samt øvrige daglige ledere i KAs medlemsorganisasjoner. Kurset har som målsetting å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. Lederutviklingsprogrammet består av tre samlinger over to semestre. Det blir ca 30 timers variert undervisning på hver samling. Undervisningen skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap tit de ulike emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget og ulvikle kompetanse til å håndlere de særlige utforclringene kirken står overfor. Noe av arbeidet vil bli tilrettelagt som veiledningsgrupper. Det forulsettes noe arbeidshnsals (prosjektarbeid) mellom samlingene. Læringsmål Utvikle forståelse for kirken som organisasjon og de kirkelige lederrolter Utvikle innsikt I utøvelsen av egen lederrolle Utvikle kompetanse i å håndlere komplekse mål Utvikle kompetanse I å forvalte kirkens finansielle, menneskelige og kulturellelåndelige verdier Utvikle kompetanse I legitim maktutøvelse (arbeidsgiverrollen) Utvikle kompetanse I kommunikasjons-, samhandlings- og endringsprosesser Målgruppe Kirkeverger, daglige ledere I menighet, proster, samt øvrige daglige ledere i KAs rnedlemsorganisasjoner. Fagansvarlige Undervisning/veltedning gis av fagpersonell fra KAs stab. Mulighet for eksamen Studiet gjennomføres i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole og gir mulighet for å avlegge eksamen i 20 studiepoeng enten på bachelor eller masternivå. Det må søkes særskilt om opplak til dette. Nærmere informasjon vil bli gitt på første samling. Eksamen: L11 Kirkeledelse - forankring og funksjoner, KA Frist for oppmelding til eksamen: Dato kommer. Dato og pris for eksamen kommer. Opprnelding til eksamen skjer til Dtakonhjemmets høgskole på høsten Se lenke til høyre for Diakonhjemmets høgskoles hjemmesider. Kurssamlinger Første samlfng: september Et Campanario, Spania Andre samling: november Sanner hotell, Gran Tredje samling: mars Eidene Røde Korssenter, Tjøme. Pris Kr , ( kr pr semester). Prisen omfatter kursavg)ft, kost og losji for alle samlingene (NBI Kun halypensjon på første samling). Faglitteratur er ikke inkludert i prisen. Eksamensavgift hos Diakonhjemmet er ikke inkl i prisen. All reise til/fra samlingene må bestilles og dekkes av den enkelle. 1. faktura må betales før 1. august. 2. faktura mottas i Deltakere som melder seg av etter 15. juli, må betale hele kursavgiften. PåmeldIngsfrist 3. mal Vennligst benytt elektronisk påmeldingsskjema, som finnes I lenke til høyre

10 DENNORSKEKERKE Hamarbiskop Menighetsråd med kirke som var valgkirke i 1814 Dato: Vår ref: 09/ IKL Deres ref: Grunnlovsjubileet inerking av valgkirker 200 årsdagen for Den norske Grunnloven skal feires gjennom ulike arrangement og tiltak over hele landet i Kirken som institusjon spilte en stor og historisk betydning vinteren 1814, og dette ønskes løftet frem i forbindelse med jubileet. Vedlagt oversendes brev fra Riksantikvaren hvor det redegjøres for ett av tiltakene i forbindelse med Grunnlovsjubileet. Vi ber dere lese dette brevet grundig, men kort oppsummert innebærer tiltaket følgende: Kirken var arena for lokalt valg av valgmenn som igjen skulle velge representanter til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Kirkene dette gjaldt tilbys nå som gave, en innrammet kopi av den fulhnakten som soknepresten utformet til de valgte, samt et skilt som forteller at denne kirken var arena for valget i (Kirker oppført etter 1814 som erstatning for den opprinnelige kirken, får reproduksjonen gratis, men må selv stå for innrammingen). På vedlagte oversikt er de aktuelle kirkene i Hamar bispedømme presentert. Det er kirken lokalt som avgjør om man ønsker å motta den innrammede fulhnakten og. skiltet. Dersom dette er aktuelt skal følgende prosedyre følges: Tilbakemelding om at man ønsker/ikke ønsker å motta skiltet sendes Hamar bispedømmekontor, postboks 172, 2302 Hamar eller snart som mulig og innen 1. mai Tilbakemelding om at man ønsker/ikke ønsker å motta fullmakten sendes Hamar bispedømmekontor,_postboks 172, 2302 Hamar eller hamar.bdr(&,kirken.no så snart som mulig og innen 1. juni Søknad om godkjenning av fullmaktene/skiltenes plassering skal sendes biskopen i henhold til Riksanfikvarens redegjørelse i vedlagte brev. Hamar biskop ber om at fotografier av våpenhuset og ønsket sted for montering av fullmakten vedlegges søknaden. Det samme gjelder skiltet som skal henges opp utendørs. Slike søknader sendes Hamar biskop, postboks 172, 2302 Hamar eller snart dette er praktisk mulig. Folkestadgt.52 Telefon: PB 172,2302HAMAR Web:www.ldrken.no/harnar Telefaks: HAMAR Org.nr.: Bankkontonr:

11 Hamar biskop har drøftet mulighetene for bruk av fullmaktene i trosopplæringen, og ser at de kan ha en pedagogisk funksjon også med hensyn til skolebesøk. Biskopen anbefaler derfor at fullmaktene monteres slik at de i jubileumsåret enkelt kan tas ned, eventuelt også brukes i forbindelse med arrangement utenfor våpenhuset. Alle fullmaktene ble selvsagt forskjellige, men uttrykker på hver sin måte en spenning og begeistring overfor det som skal skje på Eidsvoll. Ved siden av å synliggjøre kirkens betydning som arena i bygda, er fullmaktene historisk interessante dokument som formidlere både av datidens samfunnsordning og det lokale «demokrati». Vedlagt oversendes derfor en maskinskrevet kopi av fullmakten gitt i deres kirke som en orientering om hva dette egentlig handler om. For eventuelle spørsmål eller dersom noe er uklart vedrørende prosedyren, vennligst ta kontakt med undertegnede rådgiver. Med vennlig hilsen Solveig iske biskop Ida Kristin Lie rådgiver Direkteinrivalg: Vedlegg: Merking av kirker - brev fra Riksantikvaren datert Adresseliste - oversikt over kirker Fullmakter - orientering fra Riksarkivet og Riksantikvaren Kopi til: Prosten Kirkevergen Riksantikvaren 2

12 DENNORSKEKIRKE Hamarbiskop Til alle som jobber innen kirkelig undervsning Dato: Vår ref: 13/9-3 BKK Deres ref: Invitasjon til biskopens tilsynsdag med kirkelig undervisning 9.april 2013 i Storhamar kirke. Biskopens årlige tilsynssamling med kirkelig undervisning holdes i Storhamar kirke. Du inviteres til å delta på denne fagsamlingen. Dato: 9. april 2013 Klokkeslett: (kaffe fra kl ) Sted: Storhamar kirke, Storhamar (like ved Maxi storsenter) Påmelding innen 4.april til eller sms til Tema er misjon og biskopen utøver sitt tilsyn gjennom foredrag og samtale. Som introduksjon til tema, vil vi starte med fortellerteater i kirkerommet med fokus på Jesus og fiskerne. Trosopplæringsteamet i Ringsaker tar ibruk kirkerommet og inviterer oss inn i fortellingen gjennom ord, sang og musikk. Dette er en videreutvilding av IKOs konsept «Krølle» for småbarnstrinnet. Biskop Solveig Fiske leder oss videre fram til lunsj. Fokus er på innhold trosopplæringen, misjon og tverrfaglighet. Samtale. Knut Hallen fra SMM (Samarbeid menighet og misjon) innleder om misjon. Fokus vil være hva betyr det å være sendt og hvorfor og hvordan misjon i trosopplæringen? En arbeidsgruppe i Lillehammer v/kateketvikar Liv Tomter har jobbet med et studieopplegg rundt misjon. Vi får en introduksjon til studieopplegget. Tidsskjema for dagen er slik: 09.30: Kaffe/te og bite-ti 10.00: Fortellerteater i kirkerommet (trosopplæringsteamet i Ringsaker) 11.00: Biskopens tid 12.15: Middagsbønn 12.30: Lunsj 13.15: Knut Hallen innleder (SMIVI) 14.15: Arbeidsgruppe presenterer studieopplegg 14.50: Avslutning Vi ber om at dere gjør fagsamlingen kjent bant de som kunne ha interesse for å delta denne dagen. Velkommen til fagsamling og biskopens tilsyn. Med vennlig hilsen Solveig'Fiske biskop Kopi til alle kirkeverger 't Kristin Klevmoen rådgiver trosopplæring Direkte innvalg: Folkestadgt.52 Telefon: P13172,2302HAMAR Web:www.kirken.no/hamar Telefaks: HAMAR Org.nr.: Bankkontonr:

13 Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE / DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Kristin Vindsetmo, tlf av 2 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Postboks DOKKA Melding om tilsyn Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Vi varsler med dette tilsyn hos Nordre Land kirkelige fellesråd Tidspunkt Dato Klokkeslett 1-005j o 0, Varighet inntil 2 timer Dersom dere har spørsmål om tilsynet, kan dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2013/ Deltakere I tillegg til arbeidsgiver skal verneombud, eventuelt en annen representant fra arbeidstakerne, delta i tilsynet. Videre er det opp til virksomheten selv å ta med sentrale personer. Hvis virksomheten er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, ser vi gjerne at en representant fra bedriftshelsetjenesten er til stede i tilsynet. Fra Arbeidstilsynet møter Kristin Vindsetmo (seniorinspektør) Hensiktenmed tilsynet Arbeidstilsynet skal kontrollere om virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet vil ha fokus på hvordan dere forebygger og reduserer risikoen for at arbeidstakerne skal få uheldige arbeidsbelastninger som følge av psykososiale og organisatoriske arbeidsbetingelser. Tema for tilsynet: organisering og tilrettelegging av arbeidet systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid oversikt over roller, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre verneombud og de ansattes medvirkningsmuligheter arbeidsavtaler og eventuelt arbeidsplaner POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

14 var REFERANSE 2013/ av 2 * vold og trusler Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på eller dere kan kontakte oss på telefon. Med hilsen Arbeidstilsynet Svein Myklebust tilsynsleder (sign.) Kristin Vindsetmo seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Virksomheteris verneombud

15 Lnr.: 3860/13 Arkivsaksnr.: 13/1109 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: KIRKEVERGEN INFORMERER. Sammendrag: Informasjon om diverse saker legges fram for fellesrådet. Informasjonen tas til etterretning. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vann i sakristiet i Nordsinni kirke Orgelet i Nordsinni kirke Maling av stakitt dugnad? Lyskastere Åsli Sommervedlikehold Trådløse mikrofoner Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Informasjonen tas til etterretning. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 24. april Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

16 Lnr.: 3557/13 Arkivsaksnr.: 13/1043 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: ÅRSMELDING 2012 Sammendrag: Fellesrådet skal innen 1. mars hvert år utarbeide en årsmelding over rådets virksomhet for siste kalenderår. Årsmelding 2012 vedtas med de rettelser som framkommer. Vedlegg: Årsmelding Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fellesrådet skal innen 1. mars hvert år utarbeide en årsmelding over rådets virksomhet for siste kalenderår. Det vises i sin helhet til vedlagt årsmelding for Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Årsmelding for 2012 vedtas med de rettelser som framkommer. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 17. april Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

17 Lnr.: 3564/13 Arkivsaksnr.: 13/1046 Arkivnøkkel.: KIRKE Fellesrådsperm Saksbehandler: GRU Utskrift til: John Løvmoen, Henriette Hovdelien ÅRSREGNSKAP 2012 Sammendrag: Regnskap for Nordre Land kirkelige fellesråd legges fram for fellesrådet. Fellesrådet tar regnskapet for 2012 til etterretning. Kr ,41 er årets underskudd i driftsregnskapet. Kr ,00 er årets underskudd i investeringsregnskapet. Underskuddet må dekkes inn i neste års regnskap, eller så snart det lar seg gjøre. Vedlegg: Årsregnskap 2012 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I følge økonomireglementets pkt. 3 skal regnskapet for fellesrådets virksomhet være avsluttet innen 15. februar, og revidert innen 1. april. Årsregnskapet er klart, men ikke ferdig revidert. Resultatet for 2012 ble ett merforbruk på kr ,41 i drift og kr ,- i investeringsregnskapet. Fellesrådet må fastsette/vedta årsregnskapet for Vurdering: Budsjettmessig fikk kirkelig fellesråd i 2012 en reduksjon av rammene til drift i forhold til tidligere år på kr ,-. I tillegg hadde fellesrådet budsjettert med å bruke kr ,- av midler på disposisjonsfond, men beløpet som sto igjen og kunne brukes var kr ,56. Disposisjonsfondet som var avsatt av kirkelig fellesråd, er nå helt oppbrukt, noe som gjør at fellesrådet sitt handlerom er lite.

18 Kostnader til lønn har økt betydelig innen kirke, da flere av stillingene har vært lavt lønnet, og derfor blitt prioritert i de siste års lønnsoppgjør. I tillegg har det de siste årene kommet nye reformer og krav fra myndighetene uten at det følger med midler til å dekke de økte kostnadene for å iverksette dem. Selv om det vil komme inn mye i festeavgifter de neste to årene, og avgifter på tjenester er økt, vil økonomien bli en stor utfordring i årene som kommer. Fellesrådet må arbeide for å få et kommunalt tilskudd som dekker den ordinære driften. Underskuddet fra 2011 og 2012 vil kunne dekkes inn i regnskapet for 2013, men det betyr at vi får satt av mindre av neste års festeavgifter til fordeling i årene framover. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Fellesrådet tar regnskapet for 2012 til etterretning. Kr ,41 er årets underskudd i driftregnskapet. Kr ,00 er årets underskudd i investeringsregnskapet. Underskuddet må dekkes inn i neste års regnskap, eller så snart det lar seg gjøre. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 23. april 2013 Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

19 Lnr.: 3611/13 Arkivsaksnr.: 13/1052 Arkivnøkkel.: KIRKE 767 Saksbehandler: GRU Utskrift til: METODE FOR SENKING AV KISTER I FORBINDELSE MED BEGRAVELSER. Sammendrag: I mange år har en i Nordre Land benyttet senkeapparat når kister senkes som avslutning ute ved en grav når det er begravelse. Dessverre har vi i vinter hatt ett uhell med ett av våre senkeapparater, og det er funnet en sprekk i ett annet. Dette har derfor ført til at en den siste tiden har brukt tau ved senking av alle kister. For at fellesrådet skal kunne gå tilbake til bruk av senkeapparat ved senking av kiste må det kjøpes inn to nye senkeapparater. Fellesrådet vedtar at en ved senking av kister ved begravelser går over til å bruke tau ved alle gravplasser i kommunen. Vedlegg: Pristilbud senkeapparater. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I mange år har en i Nordre Land benyttet senkeapparat når kister senkes som avslutning ute ved en grav. Dessverre har vi i vinter hatt ett uhell med ett av våre senkeapparater, og det er funnet en sprekk i ett annet. Dette har ført til at en den siste tiden har brukt tau ved senking av alle kister. I en del tilfeller har pårørende ved gravferder hatt ønske om å bruke tau til senking av kister, fellesrådet har derfor allerede kjøpt inn tau til dette. Nye senkeapparater koster pr. stk. fra ca. kr ,- inkl. frakt og mva, litt ettersom valg av type. Vurdering: Rundt om i distriktet blir det mer og mer vanlig å gå tilbake til bruk av tau ved senking av kister.

20 Det kostbart å kjøpe nye senkeapparater, og i fellesrådets budsjett er det ikke rom for å kjøpe inn to nye senkeapparater. Dersom fellesrådet ønsker å ha mulighet til fortsatt bruk av senkeapparater må det søkes om ekstra tilskudd fra kommunen til dette. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Fellesrådet vedtar at en ved senking av kister ved begravelser går over til å bruke tau ved alle gravplasser i kommunen. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 23. april 2013 Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

21 NY GENE SJON SENKEAPPA T F O Art.nr: Ingenutvendigebrytere. Fjernkontrollm/ 3 meter kabel Motor:24 V, med brems Batteri:24V, 3Ah Stasjonær batteilader 24V. Ladetid15 min. Lengde: 225 cm t't-t Bredde:69-94 cm,justerbart. Vekt:36 kg Max vekt: 250 kg senking,180 kg løft Senketau med krok Art.nr: Senketaumed krok.lagetav ekte hampetau. Lengdepå tauet: 3,5 meter.

22 Bentzen As PIETAS senkeapparat, hydraulisk senking Senkeapparat for kister (Hydraulisk) Senkeapparatet er produsert av rustfritt edelstål. Totalvekten er kun ca. 30 kilo, noe som betyr at apparatet med letthet kan betjenes av én person. Den hydrauliske bremsen sikrer mot rutsjing. Apparatet kan stoppes i alle stillinger under hele senkingen og er dimensjonert for selv de tyngste kister. Kan også brukes til barnekister ned til 130 cm lengde. Spesifikasjoner: Rammeåpning: 225 x 90 cm. Standard senkedybde: 230 cm. / Dobbel senkedybde: 280 cm. Maksimum belastning: 350 kg. 3i Solgård Skog 4, 1599 Moss Telefon Telefaks

23 Lnr.: 3850/13 Arkivsaksnr.: 13/1105 Arkivnøkkel.: KIRKE 827 Saksbehandler: GRU Utskrift til: DELTAKELSE PÅ KONFIRMANTWEEKEND I HÅKONS HALL. Sammendrag: Prestene i kommunen ønsker en utvidelse av innholdet i konfirmantundervisningen ved at alle konfirmanter i kommunen deltar på konfirmantweekend i Håkons hall. Deltakelse på dette vil bety at avgiften for konfirmanttiden vil økes med kr pr. år. Dagens pris er kr. 500,- pr. år. Fellesrådet går inn for at alle fire menigheter kan delta på konfirmantweekend i Håkons hall, og at avgiften pr. konfirmant blir kr ,- pr. år. Vedlegg: Brev fra Berit Rinde og Knut Ellefsrud Program konfirmantweekend i Håkonshall i februar 2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Prestene i kommunen ønsker en utvidelse av innholdet i konfirmantundervisningen ved at alle konfirmanter i kommunen deltar på konfirmantweekend i Håkons hall. Deltakelse på dette kommer i tillegg til at alle kommende konfirmanter i stedet for kanoturen skal delta på aktivitetsdag på Mesnali. Deltakelse i Håkons hall vil bety at avgiften for konfirmanttiden vil økes med kr pr. år til kr ,- pr. konfirmant, pr. år. Det er selve weekenden som koste kr ,-, og da er alt inkludert. Bussreise, diverse inngangsbilletter og overnatting for ansatte. Saken har vært drøftet i menighetsrådene, og de ønsker en prinsippdiskusjon i fellesrådet på om det er riktig å øke avgiften for å konfirmere seg. Det er i denne diskusjonen viktig å være klar over at konfirmantweekend i Håkons hall vil være en utvidelse og forbedring av konfirmantundervisningen i kommunen. Vurdering:

24 Det er et sterkt ønske fra begge prestene at konfirmantene i kommunen skal delta på konfirmantweekenden i Håkonshall, og det vil utvide og forbedre konfirmantundervisningen i kommunen. Det er ønske at alle konfirmanter skal delta i Håkons hall, men en har også sett løsninger der prisen er det samme, men deltakelse er frivillig. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde fellesrådet til å fatte slikt vedtak: Fellesrådet går inn for at alle fire menigheter kan delta på konfirmantweekend i Håkons hall, og at avgiften pr. konfirmant blir kr ,- pr. år. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 23. april 2013 Grethe Sveen Rundhaug kirkeverge

25 Til Nordre Land kirkelige fellesråd ØNSKE OM Å DELTA PÅ KONFIRMANTWEEKEND I HÅKONS HALL Trosopplæringen i Hamar bispedømme v/ Åse Mari Kessel har utviklet et veldig godt storarrangement for konfirmanter i Håkons Hall på Lillehammer der 1000 ungdommer fra ca 70 menigheter deltar. Fra Hadeland og Land prosti er det bare vi i Nordre Land som ikke er med. Weekenden har vært arrangert to åxpå rad nå og er veldig godt organisert med et solid og variert innhold som fenger ungdommen godt. På programmet står blant annet 12 timers undervisning i fellesrom og smågrupper, aktiviteter blant annet rundt omkring i OLanleggene, enkel overnatting på egne madrasser i Håkons Hall, tilbud om lederkurs for fjorårskonfirmanter og eldre ungdommer. Weekenden varer fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Weekenden koster kr 1000 pr konfirmant, og da er alt inkludert; også bussreise og diverse inngangsbilletter og ovematting for ansatte. Det vi som menigheter må bidra med, er voksne nattevakter av begge kjønn som kjenner konfirmantene; 1 nattevakt pr 10 konfirmanter. Ellers er det flott om 4-5 foresatte kan hjelpe til med å servere et måltid. Siden vi i Nordre land bor så tett ved Lillehammer, vil det ikke være nødvendig med overnatting for disse medhjelperne. Vi som er prester her i Nordre Land ønsker at vi og våre konfirmanter kan bli med på dette arrangementet framover. Det er et solid og gjennomarbeidet tiltak som vil heve standarden på vår konfirmantundervisning betraktelig. Økonomien kan imidlertid bli en utfordring. Pr i dag er konfirmantavgiften i Nordre Land kr 500, og da høres det umiddelbart voldsomt ut at prisen settes til kr Til gjengjeld får de jo mye mer igjen for pengene! Andre menigheter er i tillegg på en ukes konfirmantleir om sommeren, og det koster nødvendigvis mye mer. For mer info; se vedlagte kopi av brosjyre fra årets weekend eller les på nettsiden Neste års konfirmantweekend er 7.-9.februar Fellesrådet har tidligere vedtatt at konfirmantene fra kommende høst drar på aktivitetsdag på Mesnali (som erstatning for kanotur). Det blir en viktig dag for å bli sammensveiset og trygg lokalt. Vi prestene ønsker at begge disse arrangementene skal være en del av konfirmantundervisningen i Nordre Land og håper at fellesrådet går inn for at konfirmantavgiften kan økes. Dokka, Med vennlig hilsen Knut og Berit Vedlegg: kopi av program for weekenden 2013

26 á

27 KHERE KONFIRMANTER! Vi ønsker deg velkommen til konfirmantweekend i Håkons Hall på Lillehammer. I tre dager vil det myldre av liv når 1000 ungdommer fra over 70 menigheter i Hamar bispedømme møtes til lek, spennende aktiviteter, glede, fellesskap og masse moro. Dette blir garantert en opplevelse du vil leve lenge på. Vi gleder oss til å se deg og alle de andre tøffe, snille, rare, morsomme, fornuftige og enestående konfirmantene fra din menighet. Her er det plass til ALLE. Et stort fargerikt fellesskap hvor hver og en av dere er unike. Leiren er tilrettelagt for alle uansett funksjonsnivå. TIL DEG SOM ER FJORÅRSKONFI MANT OG DEG SOM ER OVER 16 ÅR Håkons Hall er også for derel Alle deltar på fellesprogrammet, og det blir også egne samlinger for fiorårskonfirmanter. Dere som er over 16 år og går på videregående eller eldre kan være ungdomsledere. Vi trenger dere til mange slags oppgaver, og dere blir med i en herlig ungdomsledergjeng på over 150 ungdommer. Påmelding til å være ungdomsleder skjer på nettsiden, Ungdomslederne har en egen planleggingshelg januar på Fåberg. Lederne møter en dag før leiren, 7.februar. HVOR BOR VI? Alle konfirmanter og ungdommer skal bo inne i en stor idrettshall. Rundt på tribunene vil det sove hundrevis av ungdommer. Dette blir både sosialt og morsomt. Hver morgen vil det bli vekking til musikk og du kan reise deg opp å danse leirdansen med eller uten sovepose. Deretter blir det deilig frokost og dagen er i gang. Alle får utdelt et programhefte ved ankomst til Håkons Hall hvor hele programmet og alt du trenger å vite står. PRIS Hele helga koster kr. Da er alle aktiviteter inkludert. Er du medlem i KEUK-KFUM eller HEKTA, betaler du goo, kr.

28 DETTE FÅR DU OPPLEVE: En helg med nye venner og godt fellesskap. Apningsseremoni og fakkeltog En gruppeleder som vil være sammen med dere mye av tiden og som vil sørge for at alle blir inkludert. Gruppa skal leke, løse oppgaver, be, bli kjent i Bibelen og samtale om viktige ting i livet. Åpningsshow med mange spennende innslag. Konfirmantundervisning med mange dyktige folk. Fellesskap rundt gode måltider, frokost, lunsj, middag, kveldsmat og nattmat. 9 Mange lærerike og opplevelsesrike aktiviteter i Lillehammer, øyer og flere av OL-anleggene. Kjelkekjøring i freestyleanlegget med heis opp, aking, skiskyting på Birkebeineren stadion, paintball, bobrafting, slalåm, snowboard eller telemark i Hafjell alpinanlegg, klatring, teatersport, forskjellige ballspil, bading, dans, band, kor, forming og lek. Flott program fra scena i Håkons Hall med flinke musikere. Åpent, raust og omsorgsfullt miljø hvor vi tar vare på hverandre. Mange voksne som vil være tilstede for at du skal ha det trygt og godt. Aktiviteter til inntekt for vårt skoleprosjekt i Uganda.

29 HVA SKAL DU HA MER DEG? Ta med deg sovepose, smalt liggeunderlag, pute, gode innesko, (f.eks. joggesko), bibel, penn, kopp, masse varme klær, ullsokker, vintersko, lue, votter, skjerf eller ullbuff, ullundertøy, vinterbukse/overtrekksbukse, vindtett utejakke og ullgenser (Da vil dere ha mest glede av alle de fantastiske vinteropplevelsene ute. Alle skal være ute på åpningsseremonien). Ta med ski/telemarkski/snowboard og tilhørende utstyr hvis du vil være i Hafiell eller på Birkebeineren skistadion. Lett treningstøy hvis c;luvil klatre eller trene innendørs i treningsrommene eller idrettshallen. Du trenger også toalettsaker og håndklær. Håkons Hall har gode garderober og dusjer. Hvis du vil bade i et basseng i nærheten kan du ta med badetøy. Du trenger også litt penger til Uganda-markedet. Det vil også selges t-skjorter/bånd med mer. PÅMELDING Påmelding skjer til menigheten din hvis dere reiser sammen som gruppe. Enkeltpersoner kan melde seg på gjennom nettsiden vår: wwwkonfirmantleiren.no Hvis du lurer på noe kan du snakke med de som jobber i menigheten din. Det er også mulig å kontakte ansvarlig leder Åse Mari Kessel, e- post: Påmelding til aktivitetene skjer til menigheten din før du kommer på leiren. Mer informasjon om konfirmantweekenden vil du finne på vvwwkonfirrnantleiren.no Registrering og velkomst fredag 8. februar skjer fra kl Vi gleder oss til å se DEG! Velkommen! Du er verdifull som den Du er, og vi trenger deg i fellesskapet. Hilsen alle ledere som jobber med leiren.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 13.06.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. med årsberetning

ÅRSRAPPORT 2008. med årsberetning med årsberetning VISJON En samlende og slagkraftig fellesorganisasjon for kirkelige virksomheter. INNHOLD 1 Hilsen fra styreleder 2 Adm.dir. har ordet 3 Strategisk mål 1 4 Strategisk mål 2 6 Strategisk

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle ISBN 978-82-7991-218-7

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning med årsberetning INNHOLD 3... forblir Norges folkekirke 5 Åpen og levende folkekirke 6 Strategimål 1 7 Strategimål 2 og 3 10 Strategimål 4 14 Strategimål 5 17 Strategimål 6 19 Strategimål 7 20 Strategimål

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog

InterCollegas. 2-2013 - Årgang 45. Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas 2-2013 - Årgang 45 1 Landskonferanse Klima Kompetansekatalog InterCollegas Innhold 2 Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening Rådhusgata 1-3 Pb 437 Sentrum 0103 OSLO Tlf 23 08 16

Detaljer