Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein Torgauten/ Økonomisjef Ola Rye Rapport frå verksemda per mars 2014 Styresak 26/14 (O) Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. 1

2 Rapport frå verksemda per mars

3 Innhald 1. Oppsummering Medarbeidarar Bemanning/ innleie Deltid Sjukefråvere HMT Kompetanseutvikling Apotekfag Aktivitet og fagleg utvikling siste periode Publikumsutsala Sjukehusekspedisjonane Tilsettingsproduksjon Kvalitet og beredskap Miljøsertifisering Forsking og utdanning Økonomi Samla resultat Driftsanalyse per forretningsområde Publikumsutsal Sjukehusekspedisjon Tilsetningsproduksjon Steril/ikkje steril produksjon Farmasøytiske tenester Administrasjon Balanse og kontantstraum

4 1. Oppsummering HR og organisasjonsavdelinga har fokus på kompetanseutvikling, rekruttering, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, leiing og medarbeidarskap. Dei to store utfordringane ligg i rekruttering av leiarar og sjukefråvere. Det er krevjande å få gode kandidatar til leiarstillingar i Sjukehusapoteka Vest (SAV), så vel eksterne som interne. SAV er det største farmasifaglege miljøet på vestlandet og leiarstillingar burde vere attraktive. Tross det må vi som regel lyse ut stillingar 2 og 3 gonger, og etablere mellombelse løysingar med intern konstituering. Dette gjer ein ustabil leiarsituasjon. Vi har no hatt meir opne kvalifikasjonskrav ved nokre høve for å prøve å få eit breiare utval av kandidatar. Samstundes må vi jobbe for å utvikle eigne talent. Sjukefråveret har sidan 2010 vore svært høgt i SAV. Vi har arbeidd systematisk for å redusere dette, og såg ei positiv utvikling i Sjølv om fråvere i mars er lågare enn i januar og februar i år, så gir utviklinga i sjukefråvere i 2014 grunn til uro. Sjukefråveret følgjes opp lokalt og BHT deltek. Apoteka syner til dels stor skilnad i volumvekst. Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS) skil seg ut med stor vekst i publikumsutsalet. Dei andre har svak eller negativ utvikling i publikumsutsalet første kvartal Utviklinga ved SiS er eit resultat av målretta tiltak og god gjennomføring av desse. Erfaringar frå SiS skal nyttast i dei andre apoteka så langt råd er. Publikumsutsala har fortsatt stort potensiale i sal til pårørande og tilsette ved sjukehusa, spesielt på handelsvaresegmentet. Både opningstider, plassering og utforming av lokala vert vurderte der ein ser moglegheiter til å tilpassa seg kundebehov. Sjukehusekspedisjonane viser låg vekst, og speglar aktivitetsnivået på sjukehusa. Her vil automatisering, effektiv logistikk og kostnadskontroll fortsatt stå i fokus for kunne skape tilstrekkeleg bruttoforteneste på dette forretningsområdet. Beredskap knytt til regionale legemiddellager vil få auka merksemd i samband med at nasjonal beredskap kan bli trappa ned. Tilsettingsproduksjon har både god vekst og fortsatt potensiale for vekst. Lønsemda er god, dels grunna i volum og betre ressursutnytting. SAV arbeider aktivt for å auke tilbodet til sjukehusa og vise at dette er gunstig både på kvalitet og totale kostnadar for sjukehusa. Sal av farmasøytiske tenester vert nå registrert gjennom timeføring av leverte tenester. Samstundes vert det arbeidd med betre definisjon av innhald og leveransar. Tenestesal har potensiale for vekst, både på avdelingsfarmasi og spesielt på klinisk farmasi. SAV arbeider med å utvikle rapportering på aktivitet også på dette området. Prosjekta e-resept og TønSys har potensiale for å effektivisere drifta og dermed gje kostnadsreduksjon i SAV. Realisering av gevinstar krev omlegging av arbeidsprosessane i respektive avdelingar. Prosjektet «Verksemdsutvikling i SAV» må vurdera prioritering av desse områda i rekka av prosessar som skal modellerast. SAV har ved utgangen av mars ein omsetning som ligg 8,5 mill. under budsjett. Bruttomargin frå varesalet er 2,9 mill. lågare enn budsjettmålet. Personalkostnader og driftskostnader er høvesvis 1,4 mill. og 0,9 mill. under budsjett. Samla resultat per mars er på 0,2 mill., noko som er 0,8 mill. under budsjett. 4

5 Resultatet i SAV er sterkt prega av varierande varekost. Informasjon frå FarmaPro har varierande kvalitet og analysar er difor ikkje alltid eintydige. I tillegg blei det i april avdekka feil i bokføring for februar som har svekka resultatet ved utgangen av mars med ca. kr ,-. Både kvalitet på data i FarmaPro og arbeidsdeling ved periodisering av rekneskapen gjev utfordingar i økonomistyringa. Det vert arbeidd med å betre dette i samarbeid med både Helse Vest IKT (FarmaPro) og lønns- og regnskapssenterert i Stavanger (periodisering og andre tenester). 2. Medarbeidarar Kapitlet synleggjer utvikling i årsverk samanlikna med fjoråret og budsjetterte årsverk. Kapitlet ser og på status ulike grunnar til fråvere, forutan sjukefråvere. 2.1 Bemanning/ innleie Mars 2014 Resultat Endring Budsjetterte årsverk 203, ,6 Brutto månadsverk Netto månadsverk Fråvere prosent Fråvere dagsverk Fråvere-årsak i dagsverk; Sjukdom Løna permisjon Ikkje løna permisjon Ferie Anna Overtid timar Meirtid timar Tal fast tilsette Tal tilsette i permisjon (alle typar) Tal vikar og midlertidig Tal innleie/ konstituering Tal timeløna Bruk av månadsverk ligg innafor budsjett. Sjukefråvere er høgare i mars månad enn året før, skilnaden utgjer 32 dagsverk. Sjå eige avsnitt om sjukefråvere. Både bruk av timar meirtid og timar overtid går ned samanlikna med året før. Vikarar (14) nyttast i vakansar for tilsette i permisjon (19 totalt). 2 midlertidig tilsette er engasjert i prosjekt. Timeløna tilsette er ringevikarar og her er noko feilregistrering (3stk). 2.2 Deltid Deltid har ikkje vore ein problemstilling i SAV, då SAV verken har helge- eller kvelds-/ natteskift. Per mars 2014 er gjennomsnittleg stillingsprosent 95 % (94,9 same tid i fjor). Ingen er registrert med ønske om høgare stillingsprosent. 5

6 2.3 Sjukefråvere Etter ein fin utvikling i 2013 ser vi no eit høgt sjukefråvær i Mars er lågare enn januar og februar, men framleis høgt: 8,6 % mot 8 % same tid i Samla tal for alle føretaka i Helse Vest er 7 % i mars Mål for sjukefråværet i Helse Vest er 5,5 %. 11 einingar i føretaket har sjukefråvær under 5,5 % i 2014 mot 14 i mars Aldersgruppa over 60 år har 19,4 % sjukefråvær (totalt 18 tilsette), aldersgruppa har 9,7 % (totalt 79 tilsette) og aldersgruppa har 8,7 % sjukefråvær (totalt 62 tilsette), medan aldersgrupperingane år (totalt 64 tilsette) og år (totalt 31 tilsette) har høvesvis 4,1 % og 8,7 % sjukefråvær. Det er altså tilsette i aldersgruppene over 60 år som har høgast sjukefråvær etter siste måling. Farmasøytar har eit sjukefråvær på 7,9 % i mars 2014 (6,1 % i mars 2013) og apotekteknikarar har sjukefråvær på 9,9 % i mars 2014 (9,3 % i mars 2013). Skilnaden i sjukefråværet mellom dei største yrkesgruppene i SAV er blitt mindre siste året. Det var apotekteknikargruppa som hadde størst nedgang sjukefråvere i Sjukefråveret aukar no i denne gruppa. Sjukefråværet i farmasøytgruppa har siste året jamt vore høgare enn grupper det er naturleg å samanlikne med. Sjukefråværet i mars 2014 er fordelt på 5,7 % korttidsfråvær og 2,9 % langtidsfråvær. Korttidsfråværet er høgt og høgare enn i fjor på denne årstida (4,6 % i 2013). 1,9 % av sjukefråværet i mars 2014 er eigenmeld, medan 6,7 % er sjukemeld. Tala i mars 2013 var 1,5 % eigenmeld fråvær og 6,5 % sjukemeldt fråvær, så trenden med at tilsette heller går til lege enn å nytta eigenmelding held fram. Det er ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) og i farmasøytgruppa at sjukefråveret vekker størst uro. Tiltak settast no i gong i samarbeid med Bedriftshelsetenesta (BHT). BHT har i 2013 jobba målretta ved Sjukehusapoteket i Haugesund (SiH) og Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS). SAV forventar at vårt kontinuerlige fokus på arbeidsmiljø og medarbeidarskap, tett samarbeid med BHT og tilpassa individuelle tiltak vil redusere sjukefråværet slik at vi finn att nivå frå 2013, og igjen ser ein fallande trend i sjukefråvere. 6

7 2.4 HMT Figuren under viser tal rapporterte HMT sakar sidan Per er det totalt registrert 13 HMT avvik i føretaket, mot 12 på same tid i Lågt tal saker i 2. kvartal 2014 heng saman med at kvartaler ikkje er ferdig på tidspunkt for denne rapporten. På 4 av HMT sakene er sakshandsaminga ikkje starta. FAD har sendt påminning til apoteka om dei sakene det gjeld. Vi ser at omfang meldingar er relativt stabil og svært låg i alle år sidan Auka fokus på avvik og meldekrav har til no ikkje auka frekvensen på rapporteringa. Avvik skal no handamast i Driftsforum med mål å auke motivasjon til å melde gjennom erfaringsoverføring. Det har gjennom heile perioden vore hovudsakleg lettare småskadar som søl- kutt- og fallskadar som rapporterast. Ei hending er rapportert på inneklima i arbeidslokale. Den er følgt opp på avdelinga i samarbeid med BHT. Når det gjeld eigar sitt krav til rapportering på fråvereskade- og personskade frekvens (H1 og H2) er avvik system og datakvalitet ikkje tilfredstillande til å ta ut truverdige tal. Det ver gitt opplæring til sakshandsamar haust SAV vil etter opplæring vurdere om data er truverdige og kan rapporterast. 2.5 Kompetanseutvikling Kompetanseplan for 2014 er vedteken etter handsaming i Leiargruppa, i FAMU og drøfting med Fagorganisasjonane. Fokus på leiarutvikling, kundekommunikasjon/ sal, klinisk farmasi/ IMM held fram. Nytt for 2014 i høve til sal, er særskild satsing på hudpleie som kompetanseområde. 7

8 3. Apotekfag aktivitet og fagleg utvikling 3.2 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode Apoteka syner til dels stor skilnad i volumvekst. Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS) skil seg ut med stor vekst i publikumsutsalet. Dei andre har svak eller negativ utvikling i publikumsutsalet første kvartal Utviklinga ved SiS er eit resultat av målretta tiltak og god gjennomføring av desse. Erfaringar frå SiS skal nyttast i dei andre apoteka så langt råd er. Publikumsutsala har fortsatt stort potensiale i sal til pårørande og tilsette ved sjukehusa, spesielt på handelsvaresegmentet. Både opningstider, plassering og utforming av lokala vert vurderte der ein ser moglegheiter til å tilpassa seg kundebehov. Sjukehusekspedisjonane viser låg vekst, og speglar aktivitetsnivået på sjukehusa. Her vil automatisering, effektiv logistikk og kostnadskontroll fortsatt stå i fokus for kunne skape tilstrekkeleg bruttoforteneste på dette forretningsområdet. Beredskap knytt til regionale legemiddellager vil få auka merksemd i samband med at nasjonal beredskap kan bli trappa ned. Tilsettingsproduksjon har både god vekst og fortsatt potensiale for vekst. Lønsemda er god, dels grunna i volum og betre ressursutnytting. SAV arbeider aktivt for å auke tilbodet til sjukehusa og vise at dette er gunstig både på kvalitet og totale kostnadar for sjukehusa. Sal av farmasøytiske tenester vert nå registrert gjennom timeføring av leverte tenester. Samstundes vert det arbeidd med betre definisjon av innhald og leveransar. Tenestesal har potensiale for vekst, både på avdelingsfarmasi og spesielt på klinisk farmasi. SAV arbeider med å utvikle rapportering på aktivitet også på dette området. Prosjekta e-resept og TønSys har potensiale for å effektivisere drifta og dermed gje kostnadsreduksjon i SAV. Realisering av gevinstar krev omlegging av arbeidsprosessane i respektive avdelingar. Prosjektet «Verksemdsutvikling i SAV» må vurdera prioritering av desse områda i rekka av prosessar som skal verte modellert Publikumsutsala Apoteka ekspederte samla omlag ordinasjonar 1 og selde pakningar 2 per månad i publikumsutsala første kvartal I første kvartal 2014 er tal ordinasjonar i snitt 5,6 % høgare enn same periode i Tal pakningar auka med 1,9% i same periode. Veksten i publikumsutsalet ved SiS er vesentleg høgare enn snittet, 17 % på ordinasjonar og 8 % på pakningar. Dette heng truleg saman med vellukka tiltak kring vareeksponering og personalet sitt fokus på sal av handelsvarer (auka sal per kunde), og at fleire pasientar, pårørande og tilsette ved sjukehuset vel å henta reseptmedisin på SIS (fleire kundar innom apoteket). Ved SiB og SiF er auken kring 3 % på ordinasjonar og null på pakningar. 1 Omgrepet «Ordinering» er definert i Forskrift om legemiddelhåndtering 3: «Når ein rekvirent bestemmer individuell bruk av legemiddel samt dosering og dette journalføres». Tal ordinasjonar som statistikkomgrep nyttast om volummål på tal einskilde legemiddel og andre varer kvar enkelt kunde har fått, summert over tal pasientar. 2 Tal pakningar er sum av pakningar legemiddel på resept, legemiddel utan resept og handelsvarer. 8

9 I Haugesund er det negativ utvikling, -2 % på begge måltal. Dette heng truleg saman med ombygginga som har gjort apoteket mindre attraktivt for kundane denne perioden Sjukehusekspedisjonane Apoteka selde samla omlag pakningar per månad i sjukehusekspedisjonane første kvartal Dette 0,3% mindre enn same periode i Tal pakningar er brukt som volummål knytt til sal i sjukehusekspedisjonane, og kan samanliknast mot volumavvik i rekneskapsanalysen. 9

10 Kostnader knytt til handtering av varer i sjukehusekspedisjonane vil trulig variere med tal ordreliner heller enn tal pakningar, og SAV vurderer derfor ordreliner som nytt måltal for dette forretningsområdet. Vekst ved SiS er på 6% og ved SiF 3%. Det er tilbakegang i volum ved SiB med -1% og i SiH med -12%. Volumtala i sjukehusekspedisjonane speglar i stor grad aktiviteten på sjukehuset; lagerbehaldning på postane er relativt konstant. Årsaka til den store nedgangen ved SiH er uviss og administrasjonen vil følje utviklinga vidare. Trenden med låg vekst i sal av legemedel til sjukehusa har vært der dei siste åra Tilsettingsproduksjon Apoteka selde samla omlag pakningar eigentilverka Cytostatika og pakningar Annan tilsetning (Total parenteral ernæring (TPN), smertepumper mm.) per månad første kvartal Dette er ein auke på 3,7 % for Cytostatika og 11,5 % Anna tilsetning samanlikna med same periode i Vekst ved SiB er på vel 7 % og syner at stadig meir av tilsettingsproduksjonen vert overført frå sjukehusføretaket til apoteket. Vi trur dette er positivt både med tanke på kvalitet og totalkostnad. SiF leverer bare cytostatika. Her er det er nedgang på -3,5 %, som truleg er knytt til aktivitet i kreftbehandling på sjukehuset. Aktivitetne ved SiS øker med 7 % for Cytostatika og med 15 % for Anna tilsetting. Vurderinga er den same som nevn for vekst for SiB. 10

11 SiH mista 17 % volum på Cytostatika, men auka samstundes 14 % på Anna tilsetting. 11

12 3.3 Kvalitet og beredskap Hovudprosjekt «Verksemdsstyring i SAV» er i gang, og fører vidare resultat frå forprosjektet «Kvalitetssatsing i SAV» som vart avslutta i mars. Prosjektets føremål vart stadfesta ved godkjenning av prosjektdirektiv 4. april 3.4 Miljøsertifisering Miljøsertifisering av SAV går etter plan. Kommande aktiviteter er hovudrevisjon av føretaksadministrasjonen og alle apoteka ultimo april. Sertifisering etter ISO-standard gir nyttig kunnskap om standardisering og metodikk som vil verte nytta mellom anna i nytt system for verksemdsstyring, utan at det er dermed er planlagt å gjennomføre sertifisering på dette området. 3.5 Forsking og utdanning For begge D-stillingane er planen å publisere nok vitskaplege artiklar som grunnlag for å søke stipend i september 2014, og begge er i rute til å nå dette. SAV finansierer begge disse 50 % stillingane i 2 år. SAV planlegg å rekruttere nye søkarar til D-stillingane hausen Prosjekt i SAV og eksternt e-resept Tilpassing av eresept i sjukehussystemet DIPS opnar for auka tryggleik ved føreskriving av legemiddel på resept frå sjukehuslegar. I tillegg krev apoteket si handtering av elektronisk resept vanlegvis langt mindre tid enn for papir-reseptar. Innføring av eresept på sjukehusa er derfor forventa å gi både betre sikkerhet og effektivitet både i sjukehus og i sjukehusapoteka som handsamar ein stor del av reseptane som vert skrivne ut av sjukehuslege. e-resept er no klart som system, men unntak for «magistrelle reseptar», dvs. preparat som ikkje er marknadsført, men vert tillaga på apotek til kvar einskilt pasient. Ein del kreftmedisin vert råka av dette, og må fortsatt verte føreskriven manuelt, venteleg fram til januar Opplæring og utrulling i gang. Opplæring omfattar leiarar, superbrukarar og legar. I Helse Stavanger er utrullinga godt i gang og alle legar skal ha fått opplæring innan 15. juni. I Helse Førde har ca. 1/3 av legane fått opplæring før påske, og utrullinga held fram. Helse Fonna er i gang med opplæring og reknar med å vere ferdig medio mai. Helse Bergen er også i gang med utrulling. For å ta ut gevinst knytt til full bruk av e-resept på sjukehusa, vil SAV revidere prosessen for reseptekspedering i publikumsekspedisjonane. Dette er planlagt inn tidleg i prosjektet «Verksemdsstyring i SAV». KULE (Kurve og Legemiddel)-prosjektet Styringsgruppa består av direktørmøtet i Helse Vest, utvida med representantar for tilsette og brukarar. SAV er representert ved Adm. direktør Jannicke Daae Tønjum. Prosjektet er kome til fase anskaffing, og er pr. april 2014 gjennomført i samsvar med plan. Dialogfasane er gjennomført. Aktuelle leverandører skal svare ut Intention To Tender (ITT 2) innan 7. mai Prosjektet skal legge fram forslag til kontraktar og innføringsplan ( sjå figur) for styringsgruppa i ekstraordinært møte 23. juni

13 KULE-løysingar: overordna foreløpig innføringsplan TønSys - Elektronisk ordre frå sjukehus til apotek Regionalt arbeid med felles prosess for utrulling av TønSys er i arbeid. Innføring er venta å redusere arbeidsomfanget i apoteka med handtering av ordremottak, og auke kvalitet og tryggleik knytt til at rett legemiddel vert bestilt, ekspedert og er klart til bruk på sjukehusa sine legemiddelrom. Det regionale prosjektet er vedtatt forlenga med 6 månader med nytt ferdig-tidspunkt Dette er grunna i forseinka start i sjukehusføretaka, ressurstilgang (manglar lokal prosjektleiar i Helse Førde) og manglande tilgang til trådlaust nett i nokre medisinrom (Bergen, Fonna, Stavanger). Forventa framdrift (start / fullført utrulling) for sjukehusføretaka er: start fullført Helse Bergen * Helse Fonna Helse Førde Usikker ** Helse Stavanger *forventa noko forseinking grunna sjukdom **manglar delprosjektleiar Realisering av gevinst knytt til innføring av TønSys krev tilpassing av prosess for varelevering i sjukehusekspedisjonane. Dette vert lagt inn i planen for prosjektet «Verksemdsstyring i SAV». 4. Økonomi SAV har ved utgangen av mars ein omsetning som ligg 8,5 mill. under budsjett. Bruttomargin frå varesalet er 2,9 mill. lågare enn budsjettmålet. Personalkostnader og driftskostnader er høvesvis 1,4 mill. og 0,9 mill. under budsjett. Samla resultat per mars er på 0,2 mill., noko som er 0,8 mill. under budsjett. Resultatet i SAV er sterkt prega av varierande varekost. Informasjon frå FarmaPro har varierande kvalitet og analysar er difor ikkje alltid eintydige. I tillegg blei det i mars avdekka feil i bokføring for februar som har svekka resultatet ved utgangen av mars med ca. kr ,-. Både kvalitet på data i FarmaPro og arbeidsdeling ved periodisering av rekneskapen gjev utfordingar i økonomistyringa. Det vert arbeidd med å betre dette i samarbeid med både Helse Vest IKT (FarmaPro) og lønns- og regnskapssenterert i Stavanger (periodisering og andre tenester). Samla resultat ved utgangen av mars fordelt på verksemdsområder og administrasjon er vist i tabellar nedanfor med akkumulerte tal ved utgangen av mars og avvik mot budsjett. Tal med raud farge indikerer underskot, negativt budsjettavvik eller overforbruk av kostnader. 13

14 Resultat innan SHE er under budsjett med 0,2 mill. medan PUB ligg 1,1 mill. under budsjett. Innan PRO har det per mars vore høg aktivitet og resultat på 0,8 mill. over budsjett. Avdeling 145 viser derimot resultat 1,0 mill. under budsjett. Innan AFT er resultatet 0,4 mill. under budsjett, då spesielt knytt til lågare tenestesal til konsern. Lokale administrasjonskostnader ligg omtrent på budsjett. Lokal administrasjonskostnad (X10-avdelingane) før fordeling til verksemdsområda er vist i figur under. Netto FAD kostnader eksl. finansposter og tilskott frå Helse Vest for meirkostnad pensjon er vist i figuren under. FAD har reduserte kostnader som følgje av reduserte kostnader på ho 14

15 4.1 Samla resultat Merknader til resultatet: Budsjettavviket på varesal kjem i hovudsak frå sal i publikum medan sal til sjukehusa ligg over budsjett. Varesalet til andre apotek og grossist og LAR visar eit negativt budsjettavvik. Samla varekostprosent ligg 0,9 % over budsjett. Varekosten i PUB og SHE er høvesvis 0,6 % over og 0,5 % under budsjett. Varekost i PRO er 2,9 % over budsjett, noko som skuldast nedregulering av pris på utgåande LIS varer i februar som ikkje var budsjettert. Budsjettavvik frå tenester skuldast i hovudsak manglande omsetning innan ASL-tenester frå SHE, medan tenestesalet frå PRO ligg over budsjett. Personalkostnader under budsjett skuldast lågare lønskostnader som følgje av vakante stillingar. Andre driftskostnader er under budsjett som følgje av lågare leigekostnader og lågare investeringar enn budsjettert. Prognose: Omsetning resten av året vil liggje 12,3 mill. under budsjett. Det er i hovudsak PUB salet som framleis vil liggje under budsjett. Bruttofortenesta vil liggja litt under budsjett medan varekosten vil vere 0,2% over budsjett. Føresetnaden om nivå på bruttoforteneste er spesielt usikker då ein hittil i år har erfart høgare varekost enn budsjettert i fleire avdelingar. Under personalkostnader er det forventa pensjonskostnad og innleie av arbeidskraft over budsjett med 1,2 mill. Lønskostnadene er venta under budsjett grunna vakante stillingar. Andre driftskostnad visar ein redusert avskrivingskostnad grunna at investeringar kjem seinare enn budsjettert medan honorarkostnader vil vere over budsjett blant anna på grunn av at kvalitetsprosjektet («Verksemdsstyring i SAV») er kome i gang og fortset ut året. Resultat for året vil være spesielt avhengig av kva bruttoforteneste ein oppnår. Som eksempel vil ei endring i varekostprosent på 1prosentpoeng endre resultatet med ca.8mill. 15

16 4.2 Driftsanalyse per forretningsområde Forretningsområda i SAV er: Publikumsutsalet Sjukehusekspedisjonen Tilsetningsproduksjon Steril/ ikkje steril regional og nasjonal produksjon i Bergen Farmasøytisk tenester Forretningsområda er vist samla frå alle apotek for det enkelte forretningsområde Publikumsutsal Merknader til resultatet i Publikumsutsal (PUB): Negativt budsjettavvik for varesal er 10,4 mill. Alle apoteka ligg under budsjett med sal i publikum og alle fire apoteka har ein bruttoforteneste vesentleg bak budsjett. Omsetning Hittil i år Budsjettavvik Avvik % tusen kr Bergen ,0 % Førde ,2 % Stavanger ,6 % Haugesund ,2 % PUB ,9 % Brutto fortjeneste Hittil i år Budsjettavvik Avvik % tusen kr Bergen ,1 % Førde ,0 % Stavanger ,4 % Haugesund ,8 % PUB ,7 % Apotekavansen er innretta slik at produktmiks kan gje vesentlege utslag i bruttoforteneste. Eit eksempel på dette er Haugesund som har sal av eit spesielt dyrt legemiddel (Soliris) dei første tre månadene. Dette gjev 1,3 % høgare varekost for PUB i Haugesund. Det er likevel vanskeleg å tru at dette er heile forklaringa på dei store variasjonane hittil i år. 16

17 Figurane under viser at det er på legemidlar budsjettavviket for omsetning i hovudsak oppstår. I publikum har ein siste månaden hatt mykje utfordringar med betalingsterminaler og bruk av FarmaPro. Dette har påverka salet negativt ved at kundar ikkje har fått betalt med kort. Forholda er betra men terminalane er fortsatt ikkje stabile. Ei nærare analyse av omsetning, aktivitet og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg vekst sidan fjoråret på 1,9 % i tal pakningar og 0,3 % i auka pris per pakning. Bruttofortenesta viser ei auke på 0,3 mill. (0,2 %) frå fjoråret. Prognose: Prognosen viser at det i løpet av 2014 er forventa at svikt i varesalet vil fortsetje ut året, men at målet er at salet skal ta seg noko opp ut over året. Sum driftsinntekter er difor venta å liggje 15,6 mill. under budsjett ved utgangen av året. Bruttofortenesta er forventa å liggje under budsjett, det same vil personalkostnader og andre driftskostnader. 17

18 4.2.2 Sjukehusekspedisjon Merknader til resultatet i Sjukehusekspedisjon (SHE): Varesalet hittil i år ligg 5,7 mill. over fjoråret og det er og positivt budsjettavvik for varesalet. Dette skuldast i hovudsak sal til konsern. Varesal til LAR-senter og andre institusjonar ligg 0,7 mill. og 2,0 mill. under budsjett. Haugesund ligg under budsjett på varesal til konsern og andre institusjonar, medan Bergen ligg under budsjett på LAR-sal og varesal til andre institusjonar. Budsjettert LAR-sal for Bergen viser seg å være noko høgt. Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at redusert volum vert utjamna av auka pris per pakning hittil i år. 18

19 Ei nærare analyse av omsetning, aktivitet og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg nedgang sidan fjoråret på 0,3 % i tal pakningar, og ein auke i pris per pakning på 6,4 %. Bruttofortenesta visar ein samla auke på 0,7 mill. (0,1 %). Prognose: Det er teke omsyn til at LAR-salet ut året vil ligge noko under budsjett. Med ein varekost omtrent på budsjett ut resten av året er bruttofortenesta forventa over budsjett. Personalkostnader vil vere over budsjett og andre driftskostnader litt under budsjett. 19

20 4.2.3 Tilsetningsproduksjon Merknader til resultatet i tilsetningsproduksjon (PRO): Varesalet i PRO ligg over budsjett, årsak er auke sal til sjukehusa. Produksjonsteneste ligg også over budsjett, noka som gjeld både Cytostatika og Andre tilsetningstenester. Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at auken i volum innan PRO vert noko utjamna av redusert pris per pakning. 20

21 Ei nærare analyse av vareomsetning og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg auke sidan fjoråret på 21,6 % i tal pakningar, og ein nedgang i gjennomsnittleg pris per pakning på 11,6 %. Ei nærare analyse av tenesteomsetning og prisutvikling mot fjoråret for cytostatika og anna tilsetning er vist nedanfor. 21

22 Tal cytostatika-kurar har ein samla auke på 3,7 %. Tal einingar av anna tilsetning har ein samla auke på 11,5 %. Førde leverer ikkje Anna tilsetning. Prognose: Prognosen viser at forventa driftsinntekter vil liggja over budsjett. Bruttofortenesta vil vere 0,5 mill. under budsjett med ein varekost på 0,9 % over budsjett. Personalkostnader og andre driftskostnader vil liggja under budsjett Steril/ikkje steril produksjon Merknader til resultatet i Steril/ ikkje steril produksjon: På grunn av færre bestillingar frå andre apotek og frå grossist er varesalet under budsjett og litt under fjoråret. Dette vert noko kompensert med auka bestilling frå SAV slik at samla omsetning er over fjoråret. Varekost % er prega av at internkjøp av varer på ca. kr ,- er feilaktig belasta avdelinga. Dette vert retta opp i april. 22

23 Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at omsetningsavviket skuldast avvik i volum og pris målt mot budsjett. Nedgangen i volum er urovekkande med tanke på at budsjettføresetnaden la opp til ei flat utvikling i volum etter ein sterk nedgang dei siste åra. Prognose: I prognosen er det forventa at svikt i varesalet vil utjamnas noko i løpet av året og at varesalet vil bli litt under budsjett. Bruttofortenesta vil liggje 0,9 mill. under budsjett med ein varekost på 4,6% over budsjett. Personalkostnader og andre driftskostnader vil vere litt under budsjett. 23

24 4.2.5 Farmasøytiske tenester Merknader til resultatet i Avdeling for Farmasøytisk Tenester (AFT): Resultat viser eit negativt avvik mot budsjett på 0,4 mill. Avviket kjem hovudsakleg av manglande kapasitet i Bergen og lågare sal av tenester enn budsjettert i Haugesund. Det vert arbeidd med rekruttering av kapasitet i Bergen. Det positive er ein vekst i omsetning på 8,2 % mot fjoråret. Ein kan og nemne at mars månad er fyrste månaden AFT har gått med overskot. Prognose: Prognosen legg til grunn ei forbetring i tenestesalet til konsern resten av året der ein ventar at spesielt Bergen klarer å betre kapasiteten i løpet av våren/ sommaren. Tenestesal til institusjonar er forventa å bli dårligare enn til nå og sum driftsinntekter vil liggje under budsjett ut året. Med personalkostnader under budsjett og andre driftskostnader omtrent på budsjett ventar ein eit nullresultat for året Stab og administrasjon Stab og administrasjon i apoteka Merknader til resultatet i Administrasjonen i apoteka: I administrasjonsavdelingane inngår apotekarar og administrasjonsmedarbeidarar med oppgåver knytt til økonomi, personal- og administrasjon. Direkte driftskostnader er fordelte til driftsavdelingar og inngår ikkje. Prognose: Ein legg til grunn at kostnaden vil ligge på budsjett ut året. 24

25 Føretaksadministrasjonen Merknader til resultatet i Føretaksadministrasjonen: Andre driftsinntekter gjeld refusjon av økte pensjonskostnadar frå Helse Vest. Underforbruk på personalkostnader er knytt til vakant stillingar. Avvik andre driftskostnadar skuldast i hovudsak honorar, reisekostnader og møteutgifter. Prognose: Ein legg til grunn at kostnader vidare i året vil auke grunna utviklingsprosjekt («Verksemdsstyring i SAV») som er starta opp. Prognose for året gjev derfor eit resultat litt over budsjett. 4.3 Balanse og kontantstraum Likviditetsbehaldninga varierer frå månad til månad grunna månadsvise endringar i kapitalbindinga i varelager og fordringar og endringar i kortsiktig gjeld. Det er spesielt registrerings- og betalingstidspunkt for faktura frå Norsk Medisinaldepot (NMD) som gjev utslag på kapitalbindinga. Hittil i år er det ein auke i kapitalbindinga i varelager og fordringar med ca. 10,5 mill. Kortsiktig gjeld er økt med 5,9 mill. Til saman gjer dette ein negativ utviking i likvidar sidan på 4,2 mill. Likviditeten er god, med ein arbeidskapital på ca. 94,8 mill. per utgangen av mars. Soliditeten i SAV er også god med ein eigenkapitalprosent på 50 %. 25

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 11.12.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.04.2012 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Fagdirektør Petter Thornam/ Konst. økonomisjef Ola Rye/

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Controller Else Pedersen/

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild Våg/ HR-sjef Berit Berntsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild Våg/ HR-sjef Berit Berntsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konst. fagdirektør Petter Thornam/ Økonomisjef Ingvild

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 29.10.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: 1. Styret I Sjukehusapoteka Vest tek rapporten til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak: 1. Styret I Sjukehusapoteka Vest tek rapporten til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.11.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 06.12.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild Våg Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild Våg Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 14.4.211 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Del 1: HR-sjef Berit Berntsen/ Del 2: Økonomisjef Ingvild

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER Resultatutvikling grafisk

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER Resultatutvikling grafisk APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. DESEMBER 29 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 1.2.1 Fra: Øk.sjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 29 akkum. Prognose 29 akkum. Budsjett

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld:

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 24.05.2013 Frå: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Sakshandsamar: Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Saka gjeld: Investering

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015. Styresak 52/14 (B) Styremøte 10.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 01.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 02.09.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 19. desember 2013 kl. 09:30 14:30 Møtestad: Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse på konferansetelefon. Deltakarar

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktstruktur

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktstruktur Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 27.3.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Økonomirutinar, internkontroll

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtar investering i ARX-automat ved Sjukehusekspedisjonen i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 05.02.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye/ Avdelingsleiar Marianne

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ Styresak GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF DATO: 07.12.2016 FRÅ Kst. Administrerande direktør Ola Rye SAKSHANDSAMAR: Kst. Økonomisjef Tor Erik Tveit og IKT leiar Jimmy Tvedt Thomsen

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 28.04.2011 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte 03.02. 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2010 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen Saka gjeld: Budsjett 2010 for Helse Vest RHF - administrasjonen Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Ingvild Våg Budsjett første versjon. Styresak 60/10 Budsjett 2011 Styremøte

Notat. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Ingvild Våg Budsjett første versjon. Styresak 60/10 Budsjett 2011 Styremøte Notat Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.10.10 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Ingvild Våg Budsjett 2011 - første versjon Styresak

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 17.02.2016 Arkivsak: 2014/12154-13 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Risikorapport SAV 2013

Risikorapport SAV 2013 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 VERKSEMD OG FØREMÅL Sjukehusapoteka Vest HF er eit sjølvstendig helseføretak eigd av Helse Vest RHF med føremål å vera farmasifagleg kompetansesenter i helseregionen.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09.

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014. Styresak 41/13 (B) Styremøte 04.09. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 23.08.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Budsjettprosess 2014

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010 APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 21 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 24.2.1 Fra: Økonomisjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010 Notat Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.11.2010 Frå: Sakshandsamar: AD Hege Fjell Urdahl HR sjef Berit Berntsen/ Personalrådgjevar Anne Reksten Rapportering frå verksemda

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Kst. Administrerande direktør Ola Rye

Kst. Administrerande direktør Ola Rye STYRESAK Unntatt offentlegheit jf. Offentleglova 23.1 GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF DATO: 23.08.2016 FRÅ; Kst. Administrerande direktør Ola Rye SAKSHANDSAMAR: Kst. Økonomisjef

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Helse Førde

Helse Førde Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Oktober hadde lægre aktivitet samanlikna med budsjett og fjorår. Etter ti månader har klinikken behandla 5,6

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer