Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 28.04.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein Torgauten/ Økonomisjef Ola Rye Rapport frå verksemda per mars 2014 Styresak 26/14 (O) Styremøte Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. 1

2 Rapport frå verksemda per mars

3 Innhald 1. Oppsummering Medarbeidarar Bemanning/ innleie Deltid Sjukefråvere HMT Kompetanseutvikling Apotekfag Aktivitet og fagleg utvikling siste periode Publikumsutsala Sjukehusekspedisjonane Tilsettingsproduksjon Kvalitet og beredskap Miljøsertifisering Forsking og utdanning Økonomi Samla resultat Driftsanalyse per forretningsområde Publikumsutsal Sjukehusekspedisjon Tilsetningsproduksjon Steril/ikkje steril produksjon Farmasøytiske tenester Administrasjon Balanse og kontantstraum

4 1. Oppsummering HR og organisasjonsavdelinga har fokus på kompetanseutvikling, rekruttering, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, leiing og medarbeidarskap. Dei to store utfordringane ligg i rekruttering av leiarar og sjukefråvere. Det er krevjande å få gode kandidatar til leiarstillingar i Sjukehusapoteka Vest (SAV), så vel eksterne som interne. SAV er det største farmasifaglege miljøet på vestlandet og leiarstillingar burde vere attraktive. Tross det må vi som regel lyse ut stillingar 2 og 3 gonger, og etablere mellombelse løysingar med intern konstituering. Dette gjer ein ustabil leiarsituasjon. Vi har no hatt meir opne kvalifikasjonskrav ved nokre høve for å prøve å få eit breiare utval av kandidatar. Samstundes må vi jobbe for å utvikle eigne talent. Sjukefråveret har sidan 2010 vore svært høgt i SAV. Vi har arbeidd systematisk for å redusere dette, og såg ei positiv utvikling i Sjølv om fråvere i mars er lågare enn i januar og februar i år, så gir utviklinga i sjukefråvere i 2014 grunn til uro. Sjukefråveret følgjes opp lokalt og BHT deltek. Apoteka syner til dels stor skilnad i volumvekst. Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS) skil seg ut med stor vekst i publikumsutsalet. Dei andre har svak eller negativ utvikling i publikumsutsalet første kvartal Utviklinga ved SiS er eit resultat av målretta tiltak og god gjennomføring av desse. Erfaringar frå SiS skal nyttast i dei andre apoteka så langt råd er. Publikumsutsala har fortsatt stort potensiale i sal til pårørande og tilsette ved sjukehusa, spesielt på handelsvaresegmentet. Både opningstider, plassering og utforming av lokala vert vurderte der ein ser moglegheiter til å tilpassa seg kundebehov. Sjukehusekspedisjonane viser låg vekst, og speglar aktivitetsnivået på sjukehusa. Her vil automatisering, effektiv logistikk og kostnadskontroll fortsatt stå i fokus for kunne skape tilstrekkeleg bruttoforteneste på dette forretningsområdet. Beredskap knytt til regionale legemiddellager vil få auka merksemd i samband med at nasjonal beredskap kan bli trappa ned. Tilsettingsproduksjon har både god vekst og fortsatt potensiale for vekst. Lønsemda er god, dels grunna i volum og betre ressursutnytting. SAV arbeider aktivt for å auke tilbodet til sjukehusa og vise at dette er gunstig både på kvalitet og totale kostnadar for sjukehusa. Sal av farmasøytiske tenester vert nå registrert gjennom timeføring av leverte tenester. Samstundes vert det arbeidd med betre definisjon av innhald og leveransar. Tenestesal har potensiale for vekst, både på avdelingsfarmasi og spesielt på klinisk farmasi. SAV arbeider med å utvikle rapportering på aktivitet også på dette området. Prosjekta e-resept og TønSys har potensiale for å effektivisere drifta og dermed gje kostnadsreduksjon i SAV. Realisering av gevinstar krev omlegging av arbeidsprosessane i respektive avdelingar. Prosjektet «Verksemdsutvikling i SAV» må vurdera prioritering av desse områda i rekka av prosessar som skal modellerast. SAV har ved utgangen av mars ein omsetning som ligg 8,5 mill. under budsjett. Bruttomargin frå varesalet er 2,9 mill. lågare enn budsjettmålet. Personalkostnader og driftskostnader er høvesvis 1,4 mill. og 0,9 mill. under budsjett. Samla resultat per mars er på 0,2 mill., noko som er 0,8 mill. under budsjett. 4

5 Resultatet i SAV er sterkt prega av varierande varekost. Informasjon frå FarmaPro har varierande kvalitet og analysar er difor ikkje alltid eintydige. I tillegg blei det i april avdekka feil i bokføring for februar som har svekka resultatet ved utgangen av mars med ca. kr ,-. Både kvalitet på data i FarmaPro og arbeidsdeling ved periodisering av rekneskapen gjev utfordingar i økonomistyringa. Det vert arbeidd med å betre dette i samarbeid med både Helse Vest IKT (FarmaPro) og lønns- og regnskapssenterert i Stavanger (periodisering og andre tenester). 2. Medarbeidarar Kapitlet synleggjer utvikling i årsverk samanlikna med fjoråret og budsjetterte årsverk. Kapitlet ser og på status ulike grunnar til fråvere, forutan sjukefråvere. 2.1 Bemanning/ innleie Mars 2014 Resultat Endring Budsjetterte årsverk 203, ,6 Brutto månadsverk Netto månadsverk Fråvere prosent Fråvere dagsverk Fråvere-årsak i dagsverk; Sjukdom Løna permisjon Ikkje løna permisjon Ferie Anna Overtid timar Meirtid timar Tal fast tilsette Tal tilsette i permisjon (alle typar) Tal vikar og midlertidig Tal innleie/ konstituering Tal timeløna Bruk av månadsverk ligg innafor budsjett. Sjukefråvere er høgare i mars månad enn året før, skilnaden utgjer 32 dagsverk. Sjå eige avsnitt om sjukefråvere. Både bruk av timar meirtid og timar overtid går ned samanlikna med året før. Vikarar (14) nyttast i vakansar for tilsette i permisjon (19 totalt). 2 midlertidig tilsette er engasjert i prosjekt. Timeløna tilsette er ringevikarar og her er noko feilregistrering (3stk). 2.2 Deltid Deltid har ikkje vore ein problemstilling i SAV, då SAV verken har helge- eller kvelds-/ natteskift. Per mars 2014 er gjennomsnittleg stillingsprosent 95 % (94,9 same tid i fjor). Ingen er registrert med ønske om høgare stillingsprosent. 5

6 2.3 Sjukefråvere Etter ein fin utvikling i 2013 ser vi no eit høgt sjukefråvær i Mars er lågare enn januar og februar, men framleis høgt: 8,6 % mot 8 % same tid i Samla tal for alle føretaka i Helse Vest er 7 % i mars Mål for sjukefråværet i Helse Vest er 5,5 %. 11 einingar i føretaket har sjukefråvær under 5,5 % i 2014 mot 14 i mars Aldersgruppa over 60 år har 19,4 % sjukefråvær (totalt 18 tilsette), aldersgruppa har 9,7 % (totalt 79 tilsette) og aldersgruppa har 8,7 % sjukefråvær (totalt 62 tilsette), medan aldersgrupperingane år (totalt 64 tilsette) og år (totalt 31 tilsette) har høvesvis 4,1 % og 8,7 % sjukefråvær. Det er altså tilsette i aldersgruppene over 60 år som har høgast sjukefråvær etter siste måling. Farmasøytar har eit sjukefråvær på 7,9 % i mars 2014 (6,1 % i mars 2013) og apotekteknikarar har sjukefråvær på 9,9 % i mars 2014 (9,3 % i mars 2013). Skilnaden i sjukefråværet mellom dei største yrkesgruppene i SAV er blitt mindre siste året. Det var apotekteknikargruppa som hadde størst nedgang sjukefråvere i Sjukefråveret aukar no i denne gruppa. Sjukefråværet i farmasøytgruppa har siste året jamt vore høgare enn grupper det er naturleg å samanlikne med. Sjukefråværet i mars 2014 er fordelt på 5,7 % korttidsfråvær og 2,9 % langtidsfråvær. Korttidsfråværet er høgt og høgare enn i fjor på denne årstida (4,6 % i 2013). 1,9 % av sjukefråværet i mars 2014 er eigenmeld, medan 6,7 % er sjukemeld. Tala i mars 2013 var 1,5 % eigenmeld fråvær og 6,5 % sjukemeldt fråvær, så trenden med at tilsette heller går til lege enn å nytta eigenmelding held fram. Det er ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) og i farmasøytgruppa at sjukefråveret vekker størst uro. Tiltak settast no i gong i samarbeid med Bedriftshelsetenesta (BHT). BHT har i 2013 jobba målretta ved Sjukehusapoteket i Haugesund (SiH) og Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS). SAV forventar at vårt kontinuerlige fokus på arbeidsmiljø og medarbeidarskap, tett samarbeid med BHT og tilpassa individuelle tiltak vil redusere sjukefråværet slik at vi finn att nivå frå 2013, og igjen ser ein fallande trend i sjukefråvere. 6

7 2.4 HMT Figuren under viser tal rapporterte HMT sakar sidan Per er det totalt registrert 13 HMT avvik i føretaket, mot 12 på same tid i Lågt tal saker i 2. kvartal 2014 heng saman med at kvartaler ikkje er ferdig på tidspunkt for denne rapporten. På 4 av HMT sakene er sakshandsaminga ikkje starta. FAD har sendt påminning til apoteka om dei sakene det gjeld. Vi ser at omfang meldingar er relativt stabil og svært låg i alle år sidan Auka fokus på avvik og meldekrav har til no ikkje auka frekvensen på rapporteringa. Avvik skal no handamast i Driftsforum med mål å auke motivasjon til å melde gjennom erfaringsoverføring. Det har gjennom heile perioden vore hovudsakleg lettare småskadar som søl- kutt- og fallskadar som rapporterast. Ei hending er rapportert på inneklima i arbeidslokale. Den er følgt opp på avdelinga i samarbeid med BHT. Når det gjeld eigar sitt krav til rapportering på fråvereskade- og personskade frekvens (H1 og H2) er avvik system og datakvalitet ikkje tilfredstillande til å ta ut truverdige tal. Det ver gitt opplæring til sakshandsamar haust SAV vil etter opplæring vurdere om data er truverdige og kan rapporterast. 2.5 Kompetanseutvikling Kompetanseplan for 2014 er vedteken etter handsaming i Leiargruppa, i FAMU og drøfting med Fagorganisasjonane. Fokus på leiarutvikling, kundekommunikasjon/ sal, klinisk farmasi/ IMM held fram. Nytt for 2014 i høve til sal, er særskild satsing på hudpleie som kompetanseområde. 7

8 3. Apotekfag aktivitet og fagleg utvikling 3.2 Aktivitet og fagleg utvikling siste periode Apoteka syner til dels stor skilnad i volumvekst. Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS) skil seg ut med stor vekst i publikumsutsalet. Dei andre har svak eller negativ utvikling i publikumsutsalet første kvartal Utviklinga ved SiS er eit resultat av målretta tiltak og god gjennomføring av desse. Erfaringar frå SiS skal nyttast i dei andre apoteka så langt råd er. Publikumsutsala har fortsatt stort potensiale i sal til pårørande og tilsette ved sjukehusa, spesielt på handelsvaresegmentet. Både opningstider, plassering og utforming av lokala vert vurderte der ein ser moglegheiter til å tilpassa seg kundebehov. Sjukehusekspedisjonane viser låg vekst, og speglar aktivitetsnivået på sjukehusa. Her vil automatisering, effektiv logistikk og kostnadskontroll fortsatt stå i fokus for kunne skape tilstrekkeleg bruttoforteneste på dette forretningsområdet. Beredskap knytt til regionale legemiddellager vil få auka merksemd i samband med at nasjonal beredskap kan bli trappa ned. Tilsettingsproduksjon har både god vekst og fortsatt potensiale for vekst. Lønsemda er god, dels grunna i volum og betre ressursutnytting. SAV arbeider aktivt for å auke tilbodet til sjukehusa og vise at dette er gunstig både på kvalitet og totale kostnadar for sjukehusa. Sal av farmasøytiske tenester vert nå registrert gjennom timeføring av leverte tenester. Samstundes vert det arbeidd med betre definisjon av innhald og leveransar. Tenestesal har potensiale for vekst, både på avdelingsfarmasi og spesielt på klinisk farmasi. SAV arbeider med å utvikle rapportering på aktivitet også på dette området. Prosjekta e-resept og TønSys har potensiale for å effektivisere drifta og dermed gje kostnadsreduksjon i SAV. Realisering av gevinstar krev omlegging av arbeidsprosessane i respektive avdelingar. Prosjektet «Verksemdsutvikling i SAV» må vurdera prioritering av desse områda i rekka av prosessar som skal verte modellert Publikumsutsala Apoteka ekspederte samla omlag ordinasjonar 1 og selde pakningar 2 per månad i publikumsutsala første kvartal I første kvartal 2014 er tal ordinasjonar i snitt 5,6 % høgare enn same periode i Tal pakningar auka med 1,9% i same periode. Veksten i publikumsutsalet ved SiS er vesentleg høgare enn snittet, 17 % på ordinasjonar og 8 % på pakningar. Dette heng truleg saman med vellukka tiltak kring vareeksponering og personalet sitt fokus på sal av handelsvarer (auka sal per kunde), og at fleire pasientar, pårørande og tilsette ved sjukehuset vel å henta reseptmedisin på SIS (fleire kundar innom apoteket). Ved SiB og SiF er auken kring 3 % på ordinasjonar og null på pakningar. 1 Omgrepet «Ordinering» er definert i Forskrift om legemiddelhåndtering 3: «Når ein rekvirent bestemmer individuell bruk av legemiddel samt dosering og dette journalføres». Tal ordinasjonar som statistikkomgrep nyttast om volummål på tal einskilde legemiddel og andre varer kvar enkelt kunde har fått, summert over tal pasientar. 2 Tal pakningar er sum av pakningar legemiddel på resept, legemiddel utan resept og handelsvarer. 8

9 I Haugesund er det negativ utvikling, -2 % på begge måltal. Dette heng truleg saman med ombygginga som har gjort apoteket mindre attraktivt for kundane denne perioden Sjukehusekspedisjonane Apoteka selde samla omlag pakningar per månad i sjukehusekspedisjonane første kvartal Dette 0,3% mindre enn same periode i Tal pakningar er brukt som volummål knytt til sal i sjukehusekspedisjonane, og kan samanliknast mot volumavvik i rekneskapsanalysen. 9

10 Kostnader knytt til handtering av varer i sjukehusekspedisjonane vil trulig variere med tal ordreliner heller enn tal pakningar, og SAV vurderer derfor ordreliner som nytt måltal for dette forretningsområdet. Vekst ved SiS er på 6% og ved SiF 3%. Det er tilbakegang i volum ved SiB med -1% og i SiH med -12%. Volumtala i sjukehusekspedisjonane speglar i stor grad aktiviteten på sjukehuset; lagerbehaldning på postane er relativt konstant. Årsaka til den store nedgangen ved SiH er uviss og administrasjonen vil følje utviklinga vidare. Trenden med låg vekst i sal av legemedel til sjukehusa har vært der dei siste åra Tilsettingsproduksjon Apoteka selde samla omlag pakningar eigentilverka Cytostatika og pakningar Annan tilsetning (Total parenteral ernæring (TPN), smertepumper mm.) per månad første kvartal Dette er ein auke på 3,7 % for Cytostatika og 11,5 % Anna tilsetning samanlikna med same periode i Vekst ved SiB er på vel 7 % og syner at stadig meir av tilsettingsproduksjonen vert overført frå sjukehusføretaket til apoteket. Vi trur dette er positivt både med tanke på kvalitet og totalkostnad. SiF leverer bare cytostatika. Her er det er nedgang på -3,5 %, som truleg er knytt til aktivitet i kreftbehandling på sjukehuset. Aktivitetne ved SiS øker med 7 % for Cytostatika og med 15 % for Anna tilsetting. Vurderinga er den same som nevn for vekst for SiB. 10

11 SiH mista 17 % volum på Cytostatika, men auka samstundes 14 % på Anna tilsetting. 11

12 3.3 Kvalitet og beredskap Hovudprosjekt «Verksemdsstyring i SAV» er i gang, og fører vidare resultat frå forprosjektet «Kvalitetssatsing i SAV» som vart avslutta i mars. Prosjektets føremål vart stadfesta ved godkjenning av prosjektdirektiv 4. april 3.4 Miljøsertifisering Miljøsertifisering av SAV går etter plan. Kommande aktiviteter er hovudrevisjon av føretaksadministrasjonen og alle apoteka ultimo april. Sertifisering etter ISO-standard gir nyttig kunnskap om standardisering og metodikk som vil verte nytta mellom anna i nytt system for verksemdsstyring, utan at det er dermed er planlagt å gjennomføre sertifisering på dette området. 3.5 Forsking og utdanning For begge D-stillingane er planen å publisere nok vitskaplege artiklar som grunnlag for å søke stipend i september 2014, og begge er i rute til å nå dette. SAV finansierer begge disse 50 % stillingane i 2 år. SAV planlegg å rekruttere nye søkarar til D-stillingane hausen Prosjekt i SAV og eksternt e-resept Tilpassing av eresept i sjukehussystemet DIPS opnar for auka tryggleik ved føreskriving av legemiddel på resept frå sjukehuslegar. I tillegg krev apoteket si handtering av elektronisk resept vanlegvis langt mindre tid enn for papir-reseptar. Innføring av eresept på sjukehusa er derfor forventa å gi både betre sikkerhet og effektivitet både i sjukehus og i sjukehusapoteka som handsamar ein stor del av reseptane som vert skrivne ut av sjukehuslege. e-resept er no klart som system, men unntak for «magistrelle reseptar», dvs. preparat som ikkje er marknadsført, men vert tillaga på apotek til kvar einskilt pasient. Ein del kreftmedisin vert råka av dette, og må fortsatt verte føreskriven manuelt, venteleg fram til januar Opplæring og utrulling i gang. Opplæring omfattar leiarar, superbrukarar og legar. I Helse Stavanger er utrullinga godt i gang og alle legar skal ha fått opplæring innan 15. juni. I Helse Førde har ca. 1/3 av legane fått opplæring før påske, og utrullinga held fram. Helse Fonna er i gang med opplæring og reknar med å vere ferdig medio mai. Helse Bergen er også i gang med utrulling. For å ta ut gevinst knytt til full bruk av e-resept på sjukehusa, vil SAV revidere prosessen for reseptekspedering i publikumsekspedisjonane. Dette er planlagt inn tidleg i prosjektet «Verksemdsstyring i SAV». KULE (Kurve og Legemiddel)-prosjektet Styringsgruppa består av direktørmøtet i Helse Vest, utvida med representantar for tilsette og brukarar. SAV er representert ved Adm. direktør Jannicke Daae Tønjum. Prosjektet er kome til fase anskaffing, og er pr. april 2014 gjennomført i samsvar med plan. Dialogfasane er gjennomført. Aktuelle leverandører skal svare ut Intention To Tender (ITT 2) innan 7. mai Prosjektet skal legge fram forslag til kontraktar og innføringsplan ( sjå figur) for styringsgruppa i ekstraordinært møte 23. juni

13 KULE-løysingar: overordna foreløpig innføringsplan TønSys - Elektronisk ordre frå sjukehus til apotek Regionalt arbeid med felles prosess for utrulling av TønSys er i arbeid. Innføring er venta å redusere arbeidsomfanget i apoteka med handtering av ordremottak, og auke kvalitet og tryggleik knytt til at rett legemiddel vert bestilt, ekspedert og er klart til bruk på sjukehusa sine legemiddelrom. Det regionale prosjektet er vedtatt forlenga med 6 månader med nytt ferdig-tidspunkt Dette er grunna i forseinka start i sjukehusføretaka, ressurstilgang (manglar lokal prosjektleiar i Helse Førde) og manglande tilgang til trådlaust nett i nokre medisinrom (Bergen, Fonna, Stavanger). Forventa framdrift (start / fullført utrulling) for sjukehusføretaka er: start fullført Helse Bergen * Helse Fonna Helse Førde Usikker ** Helse Stavanger *forventa noko forseinking grunna sjukdom **manglar delprosjektleiar Realisering av gevinst knytt til innføring av TønSys krev tilpassing av prosess for varelevering i sjukehusekspedisjonane. Dette vert lagt inn i planen for prosjektet «Verksemdsstyring i SAV». 4. Økonomi SAV har ved utgangen av mars ein omsetning som ligg 8,5 mill. under budsjett. Bruttomargin frå varesalet er 2,9 mill. lågare enn budsjettmålet. Personalkostnader og driftskostnader er høvesvis 1,4 mill. og 0,9 mill. under budsjett. Samla resultat per mars er på 0,2 mill., noko som er 0,8 mill. under budsjett. Resultatet i SAV er sterkt prega av varierande varekost. Informasjon frå FarmaPro har varierande kvalitet og analysar er difor ikkje alltid eintydige. I tillegg blei det i mars avdekka feil i bokføring for februar som har svekka resultatet ved utgangen av mars med ca. kr ,-. Både kvalitet på data i FarmaPro og arbeidsdeling ved periodisering av rekneskapen gjev utfordingar i økonomistyringa. Det vert arbeidd med å betre dette i samarbeid med både Helse Vest IKT (FarmaPro) og lønns- og regnskapssenterert i Stavanger (periodisering og andre tenester). Samla resultat ved utgangen av mars fordelt på verksemdsområder og administrasjon er vist i tabellar nedanfor med akkumulerte tal ved utgangen av mars og avvik mot budsjett. Tal med raud farge indikerer underskot, negativt budsjettavvik eller overforbruk av kostnader. 13

14 Resultat innan SHE er under budsjett med 0,2 mill. medan PUB ligg 1,1 mill. under budsjett. Innan PRO har det per mars vore høg aktivitet og resultat på 0,8 mill. over budsjett. Avdeling 145 viser derimot resultat 1,0 mill. under budsjett. Innan AFT er resultatet 0,4 mill. under budsjett, då spesielt knytt til lågare tenestesal til konsern. Lokale administrasjonskostnader ligg omtrent på budsjett. Lokal administrasjonskostnad (X10-avdelingane) før fordeling til verksemdsområda er vist i figur under. Netto FAD kostnader eksl. finansposter og tilskott frå Helse Vest for meirkostnad pensjon er vist i figuren under. FAD har reduserte kostnader som følgje av reduserte kostnader på ho 14

15 4.1 Samla resultat Merknader til resultatet: Budsjettavviket på varesal kjem i hovudsak frå sal i publikum medan sal til sjukehusa ligg over budsjett. Varesalet til andre apotek og grossist og LAR visar eit negativt budsjettavvik. Samla varekostprosent ligg 0,9 % over budsjett. Varekosten i PUB og SHE er høvesvis 0,6 % over og 0,5 % under budsjett. Varekost i PRO er 2,9 % over budsjett, noko som skuldast nedregulering av pris på utgåande LIS varer i februar som ikkje var budsjettert. Budsjettavvik frå tenester skuldast i hovudsak manglande omsetning innan ASL-tenester frå SHE, medan tenestesalet frå PRO ligg over budsjett. Personalkostnader under budsjett skuldast lågare lønskostnader som følgje av vakante stillingar. Andre driftskostnader er under budsjett som følgje av lågare leigekostnader og lågare investeringar enn budsjettert. Prognose: Omsetning resten av året vil liggje 12,3 mill. under budsjett. Det er i hovudsak PUB salet som framleis vil liggje under budsjett. Bruttofortenesta vil liggja litt under budsjett medan varekosten vil vere 0,2% over budsjett. Føresetnaden om nivå på bruttoforteneste er spesielt usikker då ein hittil i år har erfart høgare varekost enn budsjettert i fleire avdelingar. Under personalkostnader er det forventa pensjonskostnad og innleie av arbeidskraft over budsjett med 1,2 mill. Lønskostnadene er venta under budsjett grunna vakante stillingar. Andre driftskostnad visar ein redusert avskrivingskostnad grunna at investeringar kjem seinare enn budsjettert medan honorarkostnader vil vere over budsjett blant anna på grunn av at kvalitetsprosjektet («Verksemdsstyring i SAV») er kome i gang og fortset ut året. Resultat for året vil være spesielt avhengig av kva bruttoforteneste ein oppnår. Som eksempel vil ei endring i varekostprosent på 1prosentpoeng endre resultatet med ca.8mill. 15

16 4.2 Driftsanalyse per forretningsområde Forretningsområda i SAV er: Publikumsutsalet Sjukehusekspedisjonen Tilsetningsproduksjon Steril/ ikkje steril regional og nasjonal produksjon i Bergen Farmasøytisk tenester Forretningsområda er vist samla frå alle apotek for det enkelte forretningsområde Publikumsutsal Merknader til resultatet i Publikumsutsal (PUB): Negativt budsjettavvik for varesal er 10,4 mill. Alle apoteka ligg under budsjett med sal i publikum og alle fire apoteka har ein bruttoforteneste vesentleg bak budsjett. Omsetning Hittil i år Budsjettavvik Avvik % tusen kr Bergen ,0 % Førde ,2 % Stavanger ,6 % Haugesund ,2 % PUB ,9 % Brutto fortjeneste Hittil i år Budsjettavvik Avvik % tusen kr Bergen ,1 % Førde ,0 % Stavanger ,4 % Haugesund ,8 % PUB ,7 % Apotekavansen er innretta slik at produktmiks kan gje vesentlege utslag i bruttoforteneste. Eit eksempel på dette er Haugesund som har sal av eit spesielt dyrt legemiddel (Soliris) dei første tre månadene. Dette gjev 1,3 % høgare varekost for PUB i Haugesund. Det er likevel vanskeleg å tru at dette er heile forklaringa på dei store variasjonane hittil i år. 16

17 Figurane under viser at det er på legemidlar budsjettavviket for omsetning i hovudsak oppstår. I publikum har ein siste månaden hatt mykje utfordringar med betalingsterminaler og bruk av FarmaPro. Dette har påverka salet negativt ved at kundar ikkje har fått betalt med kort. Forholda er betra men terminalane er fortsatt ikkje stabile. Ei nærare analyse av omsetning, aktivitet og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg vekst sidan fjoråret på 1,9 % i tal pakningar og 0,3 % i auka pris per pakning. Bruttofortenesta viser ei auke på 0,3 mill. (0,2 %) frå fjoråret. Prognose: Prognosen viser at det i løpet av 2014 er forventa at svikt i varesalet vil fortsetje ut året, men at målet er at salet skal ta seg noko opp ut over året. Sum driftsinntekter er difor venta å liggje 15,6 mill. under budsjett ved utgangen av året. Bruttofortenesta er forventa å liggje under budsjett, det same vil personalkostnader og andre driftskostnader. 17

18 4.2.2 Sjukehusekspedisjon Merknader til resultatet i Sjukehusekspedisjon (SHE): Varesalet hittil i år ligg 5,7 mill. over fjoråret og det er og positivt budsjettavvik for varesalet. Dette skuldast i hovudsak sal til konsern. Varesal til LAR-senter og andre institusjonar ligg 0,7 mill. og 2,0 mill. under budsjett. Haugesund ligg under budsjett på varesal til konsern og andre institusjonar, medan Bergen ligg under budsjett på LAR-sal og varesal til andre institusjonar. Budsjettert LAR-sal for Bergen viser seg å være noko høgt. Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at redusert volum vert utjamna av auka pris per pakning hittil i år. 18

19 Ei nærare analyse av omsetning, aktivitet og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg nedgang sidan fjoråret på 0,3 % i tal pakningar, og ein auke i pris per pakning på 6,4 %. Bruttofortenesta visar ein samla auke på 0,7 mill. (0,1 %). Prognose: Det er teke omsyn til at LAR-salet ut året vil ligge noko under budsjett. Med ein varekost omtrent på budsjett ut resten av året er bruttofortenesta forventa over budsjett. Personalkostnader vil vere over budsjett og andre driftskostnader litt under budsjett. 19

20 4.2.3 Tilsetningsproduksjon Merknader til resultatet i tilsetningsproduksjon (PRO): Varesalet i PRO ligg over budsjett, årsak er auke sal til sjukehusa. Produksjonsteneste ligg også over budsjett, noka som gjeld både Cytostatika og Andre tilsetningstenester. Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at auken i volum innan PRO vert noko utjamna av redusert pris per pakning. 20

21 Ei nærare analyse av vareomsetning og prisutvikling mot fjoråret er vist nedanfor. Det har vore ein gjennomsnittleg auke sidan fjoråret på 21,6 % i tal pakningar, og ein nedgang i gjennomsnittleg pris per pakning på 11,6 %. Ei nærare analyse av tenesteomsetning og prisutvikling mot fjoråret for cytostatika og anna tilsetning er vist nedanfor. 21

22 Tal cytostatika-kurar har ein samla auke på 3,7 %. Tal einingar av anna tilsetning har ein samla auke på 11,5 %. Førde leverer ikkje Anna tilsetning. Prognose: Prognosen viser at forventa driftsinntekter vil liggja over budsjett. Bruttofortenesta vil vere 0,5 mill. under budsjett med ein varekost på 0,9 % over budsjett. Personalkostnader og andre driftskostnader vil liggja under budsjett Steril/ikkje steril produksjon Merknader til resultatet i Steril/ ikkje steril produksjon: På grunn av færre bestillingar frå andre apotek og frå grossist er varesalet under budsjett og litt under fjoråret. Dette vert noko kompensert med auka bestilling frå SAV slik at samla omsetning er over fjoråret. Varekost % er prega av at internkjøp av varer på ca. kr ,- er feilaktig belasta avdelinga. Dette vert retta opp i april. 22

23 Omsetningsanalyse mot budsjett nedanfor viser at omsetningsavviket skuldast avvik i volum og pris målt mot budsjett. Nedgangen i volum er urovekkande med tanke på at budsjettføresetnaden la opp til ei flat utvikling i volum etter ein sterk nedgang dei siste åra. Prognose: I prognosen er det forventa at svikt i varesalet vil utjamnas noko i løpet av året og at varesalet vil bli litt under budsjett. Bruttofortenesta vil liggje 0,9 mill. under budsjett med ein varekost på 4,6% over budsjett. Personalkostnader og andre driftskostnader vil vere litt under budsjett. 23

24 4.2.5 Farmasøytiske tenester Merknader til resultatet i Avdeling for Farmasøytisk Tenester (AFT): Resultat viser eit negativt avvik mot budsjett på 0,4 mill. Avviket kjem hovudsakleg av manglande kapasitet i Bergen og lågare sal av tenester enn budsjettert i Haugesund. Det vert arbeidd med rekruttering av kapasitet i Bergen. Det positive er ein vekst i omsetning på 8,2 % mot fjoråret. Ein kan og nemne at mars månad er fyrste månaden AFT har gått med overskot. Prognose: Prognosen legg til grunn ei forbetring i tenestesalet til konsern resten av året der ein ventar at spesielt Bergen klarer å betre kapasiteten i løpet av våren/ sommaren. Tenestesal til institusjonar er forventa å bli dårligare enn til nå og sum driftsinntekter vil liggje under budsjett ut året. Med personalkostnader under budsjett og andre driftskostnader omtrent på budsjett ventar ein eit nullresultat for året Stab og administrasjon Stab og administrasjon i apoteka Merknader til resultatet i Administrasjonen i apoteka: I administrasjonsavdelingane inngår apotekarar og administrasjonsmedarbeidarar med oppgåver knytt til økonomi, personal- og administrasjon. Direkte driftskostnader er fordelte til driftsavdelingar og inngår ikkje. Prognose: Ein legg til grunn at kostnaden vil ligge på budsjett ut året. 24

25 Føretaksadministrasjonen Merknader til resultatet i Føretaksadministrasjonen: Andre driftsinntekter gjeld refusjon av økte pensjonskostnadar frå Helse Vest. Underforbruk på personalkostnader er knytt til vakant stillingar. Avvik andre driftskostnadar skuldast i hovudsak honorar, reisekostnader og møteutgifter. Prognose: Ein legg til grunn at kostnader vidare i året vil auke grunna utviklingsprosjekt («Verksemdsstyring i SAV») som er starta opp. Prognose for året gjev derfor eit resultat litt over budsjett. 4.3 Balanse og kontantstraum Likviditetsbehaldninga varierer frå månad til månad grunna månadsvise endringar i kapitalbindinga i varelager og fordringar og endringar i kortsiktig gjeld. Det er spesielt registrerings- og betalingstidspunkt for faktura frå Norsk Medisinaldepot (NMD) som gjev utslag på kapitalbindinga. Hittil i år er det ein auke i kapitalbindinga i varelager og fordringar med ca. 10,5 mill. Kortsiktig gjeld er økt med 5,9 mill. Til saman gjer dette ein negativ utviking i likvidar sidan på 4,2 mill. Likviditeten er god, med ein arbeidskapital på ca. 94,8 mill. per utgangen av mars. Soliditeten i SAV er også god med ein eigenkapitalprosent på 50 %. 25

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014

Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2014 VERKSEMD OG FØREMÅL Sjukehusapoteka Vest HF er eit sjølvstendig helseføretak eigd av Helse Vest RHF med føremål å vera farmasifagleg kompetansesenter i helseregionen.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF 16.02.2011 8. utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1 INNHALD INNHALD...2 FORORD...3 1 BAKGRUNN OG INNLEIING...4 2 UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer