Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode ord. Biblioteka klare. Takksam FESTSPELA. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai. Side 20 21"

Transkript

1 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2012 I mål Mange lærarar er blitt meir interesserte i målbytetematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv, seier Karen Marie Kvåle Garthus. Ho har levert sluttrapporten for prosjektet Målstreken. Side 3 Foto: Bjørn Karsrud Mirakelet På det feltet der det herskar språkleg demokrati og valfridom, er bruken av nynorsk i sterk framgang. I dag kan vi trygt slå fast at nynorsk skjønnlitteratur lever og blømer frodigare enn nokon gong. Aldri har nynorsk dikting stått sterkare, meiner Kjartan Fløgstad. I ein lengre kronikk tek han oss med på ei reise gjennom nynorsk litteratur frå 60-åra og fram til i dag. Side Ill: Kjartan Helleve SPRÅKÅRET Biblioteka klare Dei ulike tilskiparane har greidd å tenkje utanom den vanlege jubileumsfeiringa, seier Oskar Kvasnes hjå Stiftinga Fritt Ord. Dei har no delt ut 2,2 millionar til nynorskprosjekt i biblioteka. Side Foto: Kjartan Helleve Gode ord Er det ikkje underleg at di meir me slit orda, di meir slitesterke vert dei? Det meiner Kristin Fridtun, som gjev oss smakebitar frå boka si Norsk etymologisk oppkok. Side 6 7 ETYMOLOGI Foto: Tina Åmodt Takksam FESTSPELA Eg er svært takksam for måten eg er blitt motteken på, og frå min ståstad har gjennomføringa vore prikkfri, oppsummerte festspeldiktar Arne Moslåtten Dei Nynorske Festspela Side Foto: Mari Rabben Igland

2 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Utgjeven av Noregs Mållag Avisa blir redigert etter Redaktørplakaten Ein dag må vi kanskje bryta opp asfalten og grava fram att dei gamle orda. Arne Moslåtten ved bautaen i Ivar Aasen-tunet Tilskrift: Lilletorget 1, 0184 OSLO leiarteigen Redaktør: Kjartan Helleve , faks I redaksjonen: Hege Lothe, Tuva Østvedt Heimeside: Abonnement: 250 kroner per år Utforming: Språksmia AS Mange endar Det er eit veldig spenn i kva problem Mållaget skal ta tak i. Det kan vera alt i frå at det er uråd å få nynorske frimerke på postkontoret på Voss, til at nynorsk burde ha vore nemnd i grunnlova som eitt av to nasjonale språk. Alt heng sjølvsagt i hop, men ein må likevel ta tak i ein ende. Til dømes å finna ut kvifor skuleelevar i Valdres byter til bokmål når dei tek til på vidaregåande. Dette har Noregs Mållag nytta mykje tid og pengar på, og det har ført med seg viktig kunnskap. No er prosjektet Målstreken gitt stor plass i «Språkstatus 2012» frå Språkrådet. Det er sjølvsagt gledeleg, og syner at det er råd å påverka politikken også den vegen. Men kvifor er dette vår oppgåve? Det er ikkje noko nytt at prosenttalet på nynorskelevar går sakte nedover. Det uroar oss, men det burde også ha uroa andre. Ikkje minst dei sentrale styresmaktene. Det ein i staden ser, er eit Kunnskapsdepartement med tilhøyrande direktorat som er meir opptekne med å nedjustera ambisjonane for nynorsk som eit nasjonalt språk. I 2010 byrja eit forsøk med framandspråk på steget. Forsøket kom som eit oppdrag frå Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet, som følgde opp med å instruera fylkesmennene om å informera om forsøket og å innstilla seks skular frå kvart fylke som kunne vera med i forsøket. Totalt er 100 elevgrupper med på prosjektet. Ekstra midlar til skulane kom med på kjøpet. Om dei berre hadde gjort det same for nynorsk, så kunne me ha teke fatt i andre endar. Dei er det nok av. Kjartan Helleve, redaktør Korleis så språkglede? VI ER BERRE EIN HAUST UNNA Språkåret 2013, ei nasjonal feiring av det norske språkmangfaldet. Språkåret er ei gåve til alle som vil styrkje språkgleda i Noreg. I Mållaget er kvar dag ein språkfest, i Språkåret skal heile Noreg få språkfeste. Året skal vere «ei raus, inkluderande og samlande feiring av alt språk i Noreg». «Som du sår, skal du hauste.» Alle involverte i dugnaden Språkåret 2013 ynskjer å så språkglede. Sår du språkglede, vil du hauste kunnskap i og om språk, respekt for språk og språkmangfald, språkleg sjølvkjensle og målmedvit. Eit vellukka språkår vil aldri slutte, det vil endre haldninga til språk og språkmangfald i mange tiår framover. KORLEIS SÅR DU SPRÅKGLEDE? Truleg er «direkte smitte» både det enklaste og beste. Glede er smittsamt. Når nokon smiler til deg, smiler du oftast tilbake. I sommar var eg for sjette året på rad scenevakt på Øyafestivalen i Oslo. Som scenevakt står eg med ryggen til artisten og andletet mot publikum. Men ingenting kan vere betre konsertoppleving enn å sjå inn i tusentals smilande og glade andlet. Varmen strøymer gjennom kroppen, smila gjev energi. Glede er smittsamt. Skal vi så språkglede, må vi vise glede sjølv. Skal vi fremje målmedvit, må vi ha målmedvit sjølve. Skal vi hente fram det Håvard B. Øvregård, leiar gode i andre, må vi syne at vi trur det finst og er på veg fram. DET VERT KALLA «ROSENTHAL-EFFEKT», etter Robert Rosenthal, professor ved Harvard University, som i 1968 saman med Lenore Jacobson, grunnskulerektor frå San Francisco, skreiv om «Pygmalion in the Classroom» (Pygmalion i klasserommet). Rosenthal og Jacobson gjorde eit forsøk på ein barneskule. Dei IQ-testa elevane og gav lærarane ei liste med namna på elevane som «hadde størst potensial». Etter nokre månader kom dei attende. Dei målte elevane sin IQ ein gong til, og såg at dei gamle resultata stemde. Elevane på lista hadde i snitt fått større IQ enn dei andre elevane. Det var berre eitt problem med forsøket. Den første lista var heilt tilfeldig samansett. Det var ikkje «større potensial» hjå desse elevane enn hjå resten av klassen. Men det var altså nok å seie til lærarane at dei hadde større evner så fekk dei det. Rosenthal-effekten, eller Pygmalioneffekten som han òg vert kalla, handlar om sjølvoppfylte profetiar. Om korleis forventningane kan påverke resultatet. Om korleis forventningar kan hindre, og fremje, læring. PÅ SAME MÅTE SOM SMIL SMITTAR, så smittar også forventningar. Tenk på det neste gong du diskuterer til dømes nynorsk/ bokmål eller sidemål med ein mindre målmedviten kjenning. Ikkje gå i den fella at du forventar at han er negativ til nynorsk, du kan risikere å gjere han meir negativ enn han eigentleg var. Og hugs å bruke raudblyantar med varsemd. Når nokon som kjenner seg utrygg med å skrive nynorsk likevel prøver det, så skal vi ikkje drepe skrivelysta med å raudstreke alle feil og manglar. Språkglede kjem gjennom oppleving av meistring, ikkje påpeiking av feil. Det er det same om det er nynorsk eller tysk. Haldningane vi formidlar til dei som prøvar å lære språket, kan bestemme om dei held fram til dei opplever meistring, eller om dei snur læringsnederlag til språkhat. SPRÅKÅRET 2013 GJEV OSS ein unik sjanse til å så språkglede over heile landet. Eg byrjar å smile berre av å tenkje på det. Bli med på smilet, brett opp erma, og førebu dugnaden. God haust! Illustrasjon: Kjartan Helleve 2 Norsk TideNd Nr

3 intervjuet Foto: Anne Liv Ekroll Storegutprisen til Ingvild Bryn Storegutprisen gjekk i år til nyhendeanker i NRK, Ingvild Bryn. Ho fekk prisen under Litteraturdagane i Vinje. Nemnda for utdelinga skriv m.a. at: «Ingvild Bryn er kjend og kjær for oss alle som nyhendeanker i NRK på nynorsk. Me meiner måten ho nyttar nynorsk på kan stå som mønster for alle. Difor er me glade for å kunne gje Storegutprisen til ein så verdig mottakar.» Storegutprisen vart delt ut for ellevte gong. folk Piloten har landa Med prosjektet Målstreken i Valdres har Noregs Mållag drive utdanningspolitisk nyrydding. Karen Marie Kvåle Garthus har vore prosjektleiar for pilotprosjektet og kan sjå tilbake på tre spanande år. Kva er det viktigaste med Målstreken? Målstreken har dokumentert noko vi visste litt om, men som vi mangla tal på. No veit vi kor høgt målbytet i Valdres faktisk er, kva tid det skjer og ein heil del om bakgrunnen for det. I tillegg har vi gjort ei samanliknande gransking på Firda vidaregåande skule i Nordfjord, som syner kor ulik stoda er: Medan 75 prosent av elevane ved Valdres vidaregåande skule byter til bokmål, er talet på Firda fem prosent. Språkskifte er altså ikkje ein eintydig storleik, påpeikar Kvåle Garthus. I eit vidare perspektiv har prosjektet sett målbyte-fenomenet på dagsordenen både i målrørsla og i andre krinsar. Eit døme på dette er at Kunnskapsdepartementet denne våren sette ned ei ressursgruppe for å sjå på vilkåra for å halde på nynorsk som hovudmål, der eg er mellom medlemene, fortel prosjektleiaren. Eg trur prosjektet kan gje ei rekkje langsiktige verknader. Sjølv om vi har vitja mange skuleelevar, trur eg ikkje vi skal overdrive verknaden av desse turneane. Likevel svarer 41 prosent at vitjinga i deira klasse har hatt ein positiv effekt for dei. Derimot har prosjektet hatt ein større effekt på debatten. Mange lærarar har blitt meir interesserte i målbyte-tematikken, og det er jo ein siger i seg sjølv. For Noregs Mållag trur eg prosjektet har vore nyttig på fleire vis. Eg har fått mange positive kommentarar om at det er bra nokon endeleg gjer noko på dette feltet. Og Målstreken har allereie ført til ei viss interesse i akademiske miljø, og bør kunne vere grunnlaget for eit meir vitskapleg arbeid på feltet, meiner valdrisen. Nyttig: Prosjektet har sett målbytefenomenet på dagsordenen, både i målrørsla og i Kunnskapsdepartementet, seier avtroppande prosjektleiar Karen Marie Kvåle Garthus. Foto: Bjørn Karsrud Fire år Det var i august 2008 at styret i Noregs Mållag vedtok å sjå nærare på målbytefenomenet, og valde å konsentrere seg om eitt område. Med Valdres mållag og andre gode støttespelarar på laget har dei seks Valdreskommunane fått særleg merksemd frå målrørsla. Frå våren 2009 har mållaget brukt både tid, krefter og pengar på å skaffe fram informasjon om kor mange som byter hovudmål, kva tid dei byter og ikkje minst kvifor dei byter. Materialet frå Målstreken er nytta av Språkrådet, Nynorsksenteret og mange andre. Burde ikkje styresmaktene sett seg tente med å innhente slik informasjon sjølv? Basert på Språkmeldinga, der regjeringa la fram ein ny, norsk språkpolitikk, burde dei definitivt ha vore meir frampå på dette feltet. Det har vore påfallande vanskeleg å få midlar frå det offentlege til dette prosjektet, og det er jo takk vere mållaget at dette datagrunnlaget no finst, seier Karen Marie. Er det nokon av funna du meiner er særleg interessante? Det har vore interessant å få talfesta fenomen eg har hatt ei formeining om tidlegare. I det offentlege ordskiftet er det tydeleg at mange blei overraska over kor tidleg elevane faktisk byter til bokmål, men dette er nok meir kjend i lærarkrinsar. For min del har det kanskje vore aller mest spanande å sjå på årsakene til målbytet. Elevane meiner sjølve at nynorsk er vanskelegare enn bokmål, at dei møter bokmål mykje oftare, at nynorsk er stygt og at dei har negative haldingar knytte til nynorsk. Dette er heller ikkje ny informasjon, men bør definitivt føre til handling, oppsummerer Karen Marie. Viktig prosjekt Kva har du fått ut av å arbeide som prosjektleiar? Mykje! For det fyrste har eg fått ei fagleg oppdatering på eit viktig felt. Eg har òg fått utvida perspektivet når det gjeld opplæring for elevar med nynorsk som hovudmål, ikkje minst på grunn av det faglege samarbeidet skulane Firda og Valdres no har innleidd. Dessutan har eg gjennom arbeidet blitt kjend med mange nye folk, og dette nettverket kan eg absolutt bruke i arbeidet mitt på Valdres vidaregåande skule. Eg vil oppsummere desse åra med at eg har fått mykje meir ut av arbeidet enn eg såg føre meg då eg byrja, smiler Karen Marie. Utfordringar Heilt til slutt: Kan du gje ei utfordring til Valdres vidaregåande skule, Noregs Mållag og styresmaktene? Karen Marie Kvåle Garthus har vore leiar for Målstreken, prosjekt om målskifte i Valdres som no er avslutta Eg sit sjølv i leiinga på Valdres vidaregåande skule, og eg trur vi kan bli flinkare til å møte elevane som nynorskelevar, i staden for å møte dei som bokmålselevar. Det er viktig at dette perspektivet blir delt av alle lærarar, og ikkje berre norsklærarane, meiner lektoren. Ho synst det er vanskelegare å kome med ei utfordring til Noregs Mållag: Mållaget er jo dei som faktisk gjer noko på dette feltet. Men eg trur det kan vere lurt for Noregs Mållag å arbeide i prosjektform òg i framtida. Det gjev liv til organisasjonen og kan inspirere til nye arbeidsformer, seier Karen Marie. For styresmaktene er det derimot nok å ta tak i: For å oppnå den språkpolitikken som er vedteken, mellom anna i stortingsmeldinga Mål og meining, må ein setje inn dei verkemidla som faktisk krevst for å oppnå resultat. Eit døme på dette kan vere at nynorskelevane treng å sjå meir av språket sitt i media. Skal ein oppnå dette, må ein truleg stille språklege krav i samband med pressestøtte og momsfritak, utfordrar Karen Marie Kvåle Garthus. Jens Kihl Foto: Språkåret Foto: Kjartan Helleve Foto: Tove K. Breistein Prosjektsekretær i Språkåret Bente Lothe Eldholm (47) er tilsett som prosjektsekretær i Språkåret Eldhom tok til i stillinga som prosjektsekretær i Språkåret 1. september. Ho kjem frå ei stilling som assistent i Oppigarden barnehage i Volda. Eldholm har òg vore aktiv som leiar i speidarmiljøet i Volda og på Sunnmøre i mange år, og som frivillig under Dei nynorske festspela. No tek Språkåret form, og det blir godt å få Eldholm med i alt det som no skal på plass, seier prosjektleiaren i Språkåret, Inger Johanne Sæterbakk. Pris til Mette Karlsvik Mette Karlsvik er tildelt Stig Sæterbakkens Minnepris Prisen vart delt ut hjå Cappelen Damm i byrjinga av september. «Bestanddeler og særegenheter som siden har vist seg å være karakteristiske for forfatterskapet, var synlig allerede i debuten Vindauga i matsalen vender mot fjorder en selvtillit på vegne av eget uttrykk, og en umiskjennelig poetisk stil som kommer til sin rett i så ulike sjangre som romaner, barnebøker, artikler og skuespill», meinte juryen. Prisen er på kroner. Riise redaktør i Samlaget Bente Riise, tidlegare styremedlem i Noregs Mållag, vert ny redaktør for sakprosa i Det Norske Samlaget. Ho er utdanna journalist, og har jobba som journalist i NRK, Dagbladet og Dagens Næringsliv, og vore redaktør i bladet Psykisk helse og tidsskriftet Syn og Segn. Ho held fram i jobben som redaktør for Syn og Segn samstundes som ho byrjar som sakprosaredaktør. Riise fekk Nynorsk redaktørpris i 2011, og Syn og Segn har blitt kåra både til beste norske og nordiske tidskrift i perioden Riise har vore redaktør. Norsk Tidend nr

4 media Bror-Magnus Sviland Strand Dag Bondeheim satsar Dag Bondeheim vil vere med på å utvikle kulturkvartalet i Skien og har kjøpt naboeigedommen som ligg tett opp til hotellet og Ibsenhuset. Bygningen husar i dag lesesalen til Skien Bibliotek. Dette har dei gjort for å ta ei aktiv rolle i å utvikle området rundt Ibsenhuset: kulturkvartalet i Skien. Hotellet har i dag 40 rom og målet er å auke kapasiteten til 100 rom. Det kan òg bli konferansefasilitetar, nye kulturarenaer og serveringsstader som vil vere viktig for utviklinga av tilboda i byen. Tilbod som ein ynskjer å utvikle i samarbeid med mellom anna Ibsenhuset og Skien kommune. Dag Bondeheim har gjennom snart hundre år representert ein viktig del av Telemarkskulturen i fylkeshovudstaden Skien. Den profilen skal bedrifta Privatisering av språkbruken? Då eg opna Dag og Tid frå fredag 3. august over morgonkaffien, tok augebryna mine eit høgt hopp over brilleinnfatninga og eit ljost, og i grunnen stolt «hmmm?» pressa seg frå stemmeleppene og opp gjennom min kaffifulle kjeft på kommenta- torplass på side 2 var det eit bilete av då Ingerid Stenvold mottok kringkastingsprisen i Karin Sveen, forfattaren av artikkelen, har tatt for seg to hendingar, den eine er gammal, den andre er ny(are). Sveen ottast eller hevdar i alle fall at desse er uttrykk for at NRK «privatiserer språkbruken». Har me noko å frykta? Dei to hendingane det er snakk om, er opninga for dialekt i nyhendesen- dinga i 2007 og oppseiinga av dei to språkkonsulentane til NRK 1. juni i år. Den fyrste hendinga kan sest på som eit uttrykk for at norma for språkbruken i NRK er løft ut av ordbøkene, og at rettesnora er blitt meir funksjonell: Det skal vera «tydeleg» og «forståeleg». Ruth Vatvedt Fjeld,, tidlegare språkkonsulent for bokmål, er sitert i klassekampen av 24. juli i år på at ho meiner å ha vore vitne til «en gradvis nedbygging av språksatsingen i NRK». Jamvel om NRK framleis må ha 25 prosent nynorsk, framleis må bruka bokmål, og minst halvparten av programma må vera på norsk, slik dei er pålagde frå staten som allmennkringkastar, skal dei ikkje lenger ha fagutdanna språkkonsulentar til å ta ansvar for korleis norsken ser ut. Dette kan synast som eit merkeleg val, og ein kan undra seg over om NRK i det heile har tatt inn over seg kva rolle dei spelar som språkaktør i Noreg. Som språkdirektør Arnfinn M. Vonen er sitert på i same nummer av Klassekampen: «NRK har en unik rolle som språkformidler i Norge» Det er viktig at allmennkringkastinga er den språklege makta si medviten, og dermed òg er medviten det moraske ansvaret som følgjer med det. Samstundes er det òg viktig at målrørsla kjenner si besøkelsestid, og bruker den erfaringa og kompetansen ho har opparbeidd seg, og den tyngda og autoriteten det gir ho, til å gjera og halda NRK merksam på dette ansvaret særleg no i overgangsfasen til ein ny rettskrivingsnormal. Dei som er meinte å fylla holet etter dei to språkkonsulentane er såkalla «lokale språkkontaktar». Det må i den samanhengen påsest at desse fyller minst den funksjonen språkkonsulentane fylte. Aller helst bør målrørsla arbeida for at NRK tilset to heiltids språkkonsulentar noko som er det einaste som sømer seg for ein av Noregs største og viktigaste språkaktørar. Spennande haustseminar på Lillehammer Haustseminaret på Lillehammer tek opp kanskje det viktigaste spørsmålet for nynorsken nett no: Kva slags sidemålsordning treng nynorsken? Laurdag 13. oktober Registrering, kaffi og noko å bite i Velkomen til Lillehammer! ved Lillehammer Mållag, Velkomen til haustseminar i Noregs Mållag ved Janne Nygård, nestleiar i Noregs Mållag Kva politisk rolle har språk? Om ein mindretalsspråksituasjon med utgangspunkt i Wales. ved Richard Wyn Jones, professor i walisisk politikk Spørsmål og ordskifte Lunsj Kvifor byter elevane frå nynorsk til bokmål? Kva kan gjerast? Oppsummering av Målstreken-prosjektet ved prosjektleiar Karen Marie Kvåle Garthus Kva slags sidemålsordning treng nynorsken? Det faglege svaret. Gudrun Kløve Juuhl, høgskulelektor ved Nynorsksenteret, og Margit Ims, norsklærar ved Kvitsund gymnas i Telemark Innlegg og ordskifte Kaffipause Fleire sentrale politikarar kjem til Lillehammer for å drøfta nettopp dette spørsmålet. Ofte vert sidemålsordninga drøfta med utgangspunkt i kva slags sidemålsordning som høver best for bokmålselevane. Det er viktig å snu på denne problemstillinga og rett og slett prøva å få svar på kva slags sidemålsordning nynorsken treng, seier Janne Nygård, nestleiar i Noregs Mållag. Og vi er godt nøgde med at politikarar med stor politisk breidd kjem til seminaret. Mellom andre er det klart at Stine Renate Håheim (Ap), Aksel Hagen (SV), Helga Hjetland, (Noregs Mållag), Guri Melby (V), Olov Grøtting (Sp), Elisabeth Aspaker (H) og Hanne Blåfjelldal (FrP) kjem. Korleis norskfaget skal sjå ut dei komande åra, er ei viktig sak for nynorsken, og dette ordskiftet vil du ikkje gå glipp av, seier Janne Nygård. Kva politisk rolle? Vi har også invitert Richard Wyn Jones som er professor i walisisk politikk og tilsett ved Cardiff University. Han skal svara på spørsmålet om kva politisk rolle språk har, og vil då ta utgangspunkt i mindretalsspråksituasjonen i Wales Det politiske svaret kva slags sidemålsordning treng nynorsken? Debattantar: Stine Renate Håheim (Ap), Aksel Hagen (SV), Helga Hjetland, (Noregs Mållag), Guri Melby (V), Olov Grøtting (Sp),Elisabeth Aspaker (H), Dagrun Eriksen* (KrF) og Hanne Blåfjelldal (FrP), Elisabet Dahle*, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Innlegg og ordskifte Pause Presentasjon av innføringsbøker om 2012-rettskrivinga ved Aud Søyland, språkkonsulent Spørsmål og ordskifte Slutt for dagen Middag. Musikk og ord ved Bjørn Sigurd Glorvigen og Even Lusæter Sundag 14. oktober Kvifor nynorsk? Kvifor Noregs Mållag? ved Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag Ordskifte Språkåret 2013 kva vil vi få til? ved Inger Johanne Sæterbakk, dagleg leiar for Språkåret Spørsmål og ordskifte Pause Nynorskstafetten Noregs Mållag skal vitje om lag 125 stader i Språkåret ved Hege Lothe og Kjartan Helleve. Innleiing og ordskifte Dette skal vi gjere i Språkåret, ved Even Lusæter, leiar i Austmannalaget Dette skal vi gjere i Språkåret, ved Jens Haugan, leiar i Hamar Dialekt- og Mållag Ordskifte Nynorsk i det offentlege. Korleis få staten til å følgje mållova? Korleis klage på brot på mållova? ved Terje Kjøde, leiar i Sunnmøre Mållag og styremedlem Spørsmål og ordskifte Avslutning og vel heim Lunsj Det er interessant å læra om språkpolitikk i andre land, og det kan også vera noko vi kan læra av eller bli inspirert av, seier Nygård. I tillegg til dette vert det også tid til å høyra meir om Språkåret 2013, mållova og om innføringsbøker om 2012-rettskrivinga. Så skal vi også drøfta spørsmåla; kvifor nynorsk og kvifor Noregs Mållag. Dette er grunnleggjande spørsmål, som eg trur er sunt for alle å drøfta. På Lillehammer Noregs Mållag har gjennom fleire år hatt ein tradisjon for å skipa til eit seminar kvart år. Og for fyrste gong er haustseminaret lagt til Lillehammer. Vi er godt nøgde med dette valet. Dette er eit seminar der alle kan melda seg på, og slik sett ligg Lillehammer temmeleg sentralt frå mange kantar i Sør- Noreg. Vi vonar også at medlemene i Austmannalaget nyttar høvet til å bli med på seminaret. Austmannalaget har ordna med underhaldning, og vi får oppleva musikk og ord frå Gudbrandsdalen, fortel Janne Nygård. Ho legg vekt på at det er kjekt å treffa andre målfolk på slike haustseminar. Det er fint å ha ein slik møteplass der vi kan ha det kjekt saman, smiler Janne Nygård. HEGE LOTHE Program for Haustseminar på Lillehammer 13. og 14. oktober 2012 Stad: Birkebeineren Hotel & Apartments på Lillehammer. Det tek om lag 10 minutt å gå frå sentrum. Nettstad: Møteleiarar: Janne Nygård og Nina Berge Rudi Påmeldingsfrist: 21. september 2012 til nm.no, tlf.: (30) Noregs Mållag, Lilletorget 1, 0184 OSLO Deltakaravgift: kr 200. Pris pr. person i enkeltrom (laurdag til sundag inkl. mat og deltakaravgift): kr Pris pr. person i dobbeltrom (laurdag til sundag inkl. mat og deltakaravgift): kr Dagpakke (inkl. alle måltid frå lunsj laurdag til lunsj sundag og deltakaravgift): kr 950. Reisestøtte: Lokallag med lite pengar er velkomne til å søkje reisestøtte hjå Noregs Mållag. Send søknad på førehand med resultatrekneskapen frå i fjor til nm.no eller ring * har førebels ikkje svara ja Endringar i programmet vert oppdatert på heimesidene. 4 NORSK TIDEND NR

5 Eg kjenner meg ung og frisk, men eg veit at eg eigentleg kjem frå fortida. Det er visse førestellingar om kva media «er» som sit fast i ryggmergen min. Til dømes tenkjer eg alltid på kringkasting som fyrst og fremst etermedia. Eller, det er ikkje heilt sant. Eg har vanskar med å sjå føre meg kringkasting utan dei rammene det har fått frå å vera etermedia: Kanalar, jamne straumar av program som vert sende til faste klokkeslett før dei forsvinn heilt til dei kanskje kjem i reprise. Eg skal ikkje gje inntrykk av å vera eldre enn eg faktisk er: Eg har høyrt om, og brukt, podcastar, YouTube, torrent-nedlastingar og strøyming. Men eg har alltid tenkt på dette som supplement: for meg har den verkelege kringkastinga på sett og vis alltid vore det som vert sendt i det faste sendeskjemaet til NRK (eller TV2). Framtida kjem til å tvinga meg til å endra denne oppfatninga. Den nye nett-tv-løysinga til NRK (tilgjengeleg i prøveutgåve no) ber bod om kva som kjem til å koma. Fram til no har nett-tv hjå NRK vore upraktisk og lite elegant (og dessutan måtte eg installera spesiell programvare på datamaskina mi for å få det til å verka). Den nye løysinga er rask og lett å finna fram i, og det aller meste av det som har vore sendt er tilgjengeleg lenge etter sending. Ei side laga spesielt for moderne fjernsyn med innebygd nettlesar ser ut til å vera på veg. NRK har laga eit fint produkt, slik vi er vane med. Men kva hender dersom produktet er for godt, og dette vert den nye måten alle ser fjernsyn på? Ei utfordring er sjølvsagt å få sjåarane til å velja det dei ikkje trudde dei likte: På Spotify kan du høyra klassikarane frå ungdomsskulen omatt og omatt, på radio møter du iallfall av og til musikk du ikkje har høyrt før. Ei anna side av saka er kva det gjer med nynorskprosenten, som NRK fekk ros for i førre spalta mi. Om heile kanalstrukturen bryt saman, korleis skal vi då krevja ein viss del nynorsk av alle sendingane? Det er på ingen måte sjølvsagt kva som er det gode svaret, og kanskje er vi nøydde til å tenkja annleis enn vi har gjort. Det tekniske filmformatet NRK no tek i bruk stør fleire spor for både tekst og lyd. Alt i dag kan vi velja å skru teksting av og på. Kanskje føresetnadene for å krevja nynorsk tekst (og dubb, td. av barneprogram) på heile sendeflata endeleg er til stades? Bør opprette nynorske parallellklasser Det er synd at nynorsken tapte, nynorsk også må få ein sjølvsagt Resultatet etter oppteljinga vera undervisning både i bokmål men eg er godt fornøgd med at plass på nye Nord-Aurdal barneskole. Det må skje i form av ei prosent stemte for nynorsk og 64 Fagernes, også frå bokmålsfolk. av røystinga 23. mai viste at 36 og nynorsk på den nye skulen på det var eit såpass stort mindretal som stemte nynorsk ved skulemålsrøystinga i Nord-Aurdal, seier trinn. Eg har tillit til at politikarane Eg trur at eg har det store norsken skal raderast fullstendig fast nynorsk parallellklasse på alle prosent for bokmål. Ingen meiner på fulle alvor at ny- leiar i Nord-Aurdal Mållag, Bjørn i Nord-Aurdal kommune vil legge fleirtalet i kommunen med meg vekk frå kommunen. Men dette Karsrud. til rette for det, seier leiar i Nord- i dette. Vi har fått mange tilbakemeldingar frå folk om at det bør sursar for å sikre at betyr at det må brukast nok res- Det store mindretalet viser at Aurdal mållag, Bjørn Karsrud. nynorskklas- Læreplangruppa som Utdanningsdirektoratet har sete ned, har kome med eit utkast til ny læreplan. Sidemålet skal nedprioriterast. Utdanningsdirektorat går no fleire stader i utkastet skil ein igjennom læreplanane i engelsk, matematikk, naturfag, Etter tiande trinn skal ein likevel. norsk og samfunnsfag. Evalueringsarbeidet skal i fylgje setningsbygning og tekstbin- «mestre formverk, ortografi, Utdanningsdirektoratet gjera ding på hovudmålet», medan ein i sidemålet berre skal det enklare for lærarane «å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes verket og uttrykke seg med «mestre sentrale regler i form- grunnleggende ferdigheter et funksjonelt ordforråd i et gjennom hele opplæringsløpet». Til hausten skal dei tet tek til orde for å setja bok bredt utval sjangere». Utkas- endelege framlegga ut på og nynorsk på dagsorden alt høyring, og dei endelege læreplanane skal takast i bruk i til skriftleg kompetanse kjem på barnetrinnet, men kravet skuleåret som i den noverande læreplanen ikkje før på ungdomssku- Alt no har det kome utkast til nye læreplanar. Læreplangruppa i norsk har teke arbeilendet sitt seriøst. Frå alle baugar Avslutta opplæring og kantar har det kome kritikk Vidare tek læreplangruppa til for at læreplanen i norsk har orde for å avslutta sidemålsopplæringa etter Vg2. Etter det vore for ambisiøs. Særleg sidemålsopplæringa har fått så året skal elevane kunna «skrive hatten passar, og denne kritikken ser det ut til at læreplandre fagartikler på hovedmål og drøftinger, utgreiinger og angruppa har lytta til. sidemål». Men så er det slutt. Under kompetansemåla for Ulike kompetansemål Vg3 står det ikkje eit ord om Framlegget går ut på å stilla korkje hovudmål, sidemål eller andre kompetansekrav i sidemålet enn i hovudmålet. Dette Dette er på linje med det nynorsk. var også noko Utdanningsdirektoratet ynskte i deira kluderte med i sin rapport. viktig for elevar med nynorsk enn berre sidemålsopplæring, «Forum for norskfaget» kon- no velkjende brev frå i vinter. Forumet meinte at «konsentrasjon om sidemålsopplæ- I Vg3 legg ein opp til meir enn som hovudmål». men timetalet blir ikkje auka. Dei gjorde framlegg om at ein skulle skriva «I skriveopplæringen skal elevenes hovud- betre høve til å konsentrera Framlegget understrekar likevisning enn året før. Men då ring på Vg2 gjev meir tid og Inga vurdering femti timar meir norskundermål prioriteres». Den setninga seg om skriftleg hovudmål på vel nedprioriteringa. Vg2 skal altså utan sidemålsundervisning. er ikkje med i utkastet, men Vg3, noko som ikkje minst er framleis innehalda mykje meir Berre innblikk: Publiseringa av utkasta er først og fremst for å ha opne prosessar undervegs, slik at alle kan følgje arbeidet til læreplangruppene, seier Eli Karin Flagtvedt i Utdan- Då Utdanningsdirektoratet publiserte andreutkastet til ny læreplan i norsk, var adekvat vis». tredjeutkastet alt skrive. I vinter intervjua Norsk Tidend divisjonssjef Erik Bolstad Pettersen i Utdanningsdirektoratet om arbeidet med læreplanane. Han sa då læreplangruppa skulle leggje fram utkast undervegs og at målet var «å få til eit ordskifte, få fram alternative vurderingar og få motførestillingane mot det som ligg føre. ( ) Vår jobb er å sørgje for at faglege innspel kjem inn prosess. Så det er all grunn til å tru at fagleg relevante synspunkt vil kome fram og dei vil bli høyrde og handsama på ret som medlemmer. Alle er direktoratet sine eigne organ. Vi er opptekne av det offentlege ordskiftet og at alle skal få seie kva dei meiner om læreplanane, seier Eli Karin Flagtvedt, avdelingsdirektør for læreplan i Utdanningsdirektoratet. Men dette må skje i den formelle høyringa til hausten. Publiseringa av utkasta er først og fremst for å ha opne prosessar undervegs, slik at alle kan følgje arbeidet til læreplangruppene. Er det berre dei faglege innspela frå responsgruppene som vil bli høyrde i denne delen av arbeidet? Utkast til justerte lære- Innspel frå sine eigne Etter det Norsk Tidend forstår, er ikkje denne prosessen så open likevel. Då andreutkastet til ny læreplan vart publisert på direktoratet sine heimesider i slutten av mai, var tredjeutkastet alt ferdigskrive òg. Det vil seie at eventuelle faglege innspel til arbeidet må kome frå direktoratet si eiga responsgruppe. Divisjonsdirektør Bolstad Pettersen nemnde denne gruppa i det same intervjuet, og lista opp Lesesenteret, Skri- i prosessen. Det er ingen fare planar frå læreplangruppene ningsdirektoratet. Foto: Jannecke Sanne for at dette skal bli ein lukka vesenteret og Nynorsksente- skal liggje på udir.no, slik at 4 Norsk TideNd Nr sene får eiga undervisning i alle fag, som det vart låg valdeltaking. I mållaget meiner vi at resultatet av ei folke- Og dessutan ligg nynorsken tett opp sving som bruksmål i Valdres dei siste og enkeltpersonar har sett verdien av er ein viktig del av valdresidentiteten. Nynorsken har hatt eit stort opp- vi halde fram med. Både næringsliv bortsett frå gym og handverksfag. Ein frammøteprosent på 10,8 røysting uansett må respekterast. til valdresmålet. Vi har eit skriftmål åra. Og for tre-fire år sidan vart jo valdresmålet kåra til den mest populære nynorsken og valdresdialekten er ein å marknadsføre seg på nynorsk. Og prosent er skuffande. Det møtte Eg trur at mange har tenkt at i som gir god støtte til valdresmålet, opp færre nynorsktilhengarar enn byen Fagernes må dei ha bymål som seier Karsrud. dialekten i Norge. Dette er eit godt viktig del av valdresidentiteten, seier vi hadde rekna med. Vi fekk mange skulemål, seier Bjørn Karsrud. Bjørn Karsrud meiner at det også grunnlag å bygge vidare på. Nord- Karsrud. kommentarar i forkant om at kommunestyret måtte vurdere fritt dernorsk skrifttradisjon og valdresdialekt tiv lei for nynorsken. og valdresdialekt året rundt. Det Men då har dei gløymt at ny- er mange faktorar som peikar i posi- Aurdal mållag arbeider for nynorsk Pressemelding Nord-Aurdal Mållag skal Korleis ein skal prøvast i faget, er eksamen i sidemålet, pluss at det ha sidemål som trekkfag i Vg3. I uklårt. I den gjeldande læreplanen er dette spesifisert. «Forum ein eigen samla standpunktka- «Vurdering i faget: Forslag utar- måtte vurderast om ein måtte ha utkastet som no ligg føre, står det for norskfaget» var klår på at rakter. beides separat». framlegget om å avslutta sidemålsopplæringa etter Vg2, måtte langt ifrå så oppteken av vurde- Kjartan Helleve Utdanningsdirektoratet var fylgjast opp med ein obligatorisk ring i sidemålet. Dei ville berre alle interesserte kan følgje med med andreutkastet. I praksis blir på i kva retning endringane går. det derfor uunngåeleg at læreplangruppene ligg litt framfor ut- Vi tek sjølvsagt imot dei innspela vi får, men samtidig er vi er opptekne av at dette ikkje skal oppfat- Kvifor er ikkje vurdering/ekkasta som blir publiserte. tast som ei formell høyring. Forslag til nye læreplanar blir sende i dette utkastet? Vil det kome i det samensordningar i norsk teke med på høyring hausten Då vil utkastet som skal ut på høyring i alle som ønskjer det, kunne kome haust? med innspel. Utdanningsdirektoratet arbeider med ulike modellar for Uunngåeleg vurderingsordningar i norsk. Dei Kvifor vart ikkje dette utkastet blir ferdige og sende ut på høyring hausten 2012 samtidig med publisert samstundes med at det vart sendt til responsgruppene? læreplanen i norsk. Det er Kunnskapsdepartementet som fastset læreplanane Kjartan Helleve som no skal justerast. Før vi publiserte andreutkastet, måtte vi orientere departementet om i kva retning endringane går. Samtidig jobba læreplangruppene vidare Norsk TideNd Nr Påtroppande leiar Vebjørn Sture Ja, dette utkastet senkar i Norsk Målungdom er ikkje særleg nøgd med utkastet til ny lærekje lista som ligg for høgt. Pro- lista for elevane. Men det er ikplan i norsk. blemet er at elevane ikkje får lov Alle får til å ta nok fart. Det har tidlegare noko dei ikkje vil ha, dervisninga skulle ta til tidlegare. blitt signalisert at sidemålsun- seier Sture. Men den einaste skilnaden frå Kompetansemåla barneskuleelevane skal bli intro- den gjeldande læreplanen er at i dette utkastet sam- tidlegare. Det er ikkje godt nok. duserte for nynorsk og bokmål svarer berre Nynorsk må bli definert som ei med den grunnleggjande ferdigheit. Om uhaldbare situasjonen me har dei meiner alvor om å lage læreplanar som skal leggje opp til at i dag. Det vil ikkje forandre på noko. Sjølv om der er usemje om dei grunnleggjande ferdigheitene vegen vidare, er alle samde om at skal fylgje elevane gjennom heile noko må gjerast. Då er det forunderleg at læreplanutkastet i prak- å kome dinglande med skriftleg skulegangen, så nyttar det ikkje sis sementerer status quo. sidemålsopplæring ein gong i niande klasse. Det har me prøvd i så Kva er det verste? At ein senkar kompetansemåla for sidemålet. Det er mange det fungerer, seier Sture. mange år, og ingenting tyder på at elevar med nynorsk som hovudmål som meistrar bokmålet begård meiner det er vanskeleg å seie Mållagsleiar Håvard B. Øvretre. Desse elevane kan godt ende noko om framlegget som heilskap opp med å velje bokmål som hovudmål, sidan det vil gjere skule- sidemål skal gå føre seg. før ein får sett korleis vurderinga i kvardagen betre. Framlegget er Det viktigaste manglar. Det stikk i strid det med den omsorga ser ut som læreplanutvalet legg for elevar med nynorsk hovudmål som departementet og «Foringa etter Vg2. Dette samsvarar opp til å avslutte sidemålsopplærum for norskfaget» har lagt for også med det «Forum for norskfaget» skreiv i sluttrapporten sin. dagen. Resultatet vil bli det stikk motsette av det dei ser for seg. Om så er, så må i det minste ein obligatorisk sidemålseksamen på Vil ha tidlegare start plass. Men dette gjev ikkje framlegget noko svar på, seier Øvre- Men er det rimeleg å tru at ein skal kunne greie å opparbeide seg lik kompetanse i ho- Kjartan Helleve gård. vudmålet og sidemålet? Etiti titititititi tititi tititititititititi titititititititi titi tititititititititift titititititititititi titi titititi tititi titititititititi titititititi titi tititititititi titititititi titi titititi titititititi tititi tititititititi titititititititititi tiffitititititiffititititititiffitiffititititititititititiffi ffititiffititititiffititiffiffiffiffitititititititititititi 5 gjere tydelegare - i ei ny tid. Hotellet ligg i ein del av kulturkvartalet der Ibsenhuset er eit midtpunkt, og ynskjer å bidra til å styrkje området som ein møteplass og som eit kulturelt sentrum i Skien og Telemark, melder hotellet i ei pressemelding. Møteplassen kan femne alt av kultur og tradisjon, og vil òg kunne vere eit område der ein kan profilere og selje alt av produkt frå Telemark. Det kan gje verknad til den einskilde aktør, men vil òg styrkje grunnlaget for aktivitetar i området for å vise fram telemarkskulturen for byen og for heile fylket. (Dag Bondeheim) Grana dominerer Frå 1967 og fram til i fjor har det blitt dobbelt så mykje tømmer i norske skogar. Som for 44 år sidan er det framleis grana som dominerer i skogen. Dei siste utrekningane frå Landsskogstakseringa viser at det står 878 millionar kubikkmeter tømmer i norske skogar, fortel Statistisk sentralbyrå (SSB). Grana utgjer heile 43 prosent av skogen, følgt av furua med 31 prosent og lauvskog med 26 prosent. Også i 1967 var grana det dominerande treslaget. Det høver godt med det inntrykket eg sit med, seier Ragnar Hovland i ei kort tekstmelding. OPNINGSSEREMONI: Skodespelarane Ingrid Rusten og Torfinn Nag framførte ein dialog av Arne og Hulda Garborg på scena, Inger Undheim ynskte velkomen, og folk strøymde inn i utstillinga då opna i det nye Garborgsenteret på Bryne. Fotograf: Ørjan Johansen/Garborgsenteret Garborgsenteret offisielt opna I byrjinga av september kunne kulturminister Anniken Huitfeldt offisielt opna Garborgsenteret på Bryne. Senteret har vore ope for publikum i sommar, men 5. september var den høgtidelege opninga. Noko av det fyrste Anniken Huitfeldt gjorde som kulturminister, var å gå inn for å stø senteret, og no kunne ho endeleg opna det. I ein flott helsingstale kom ho inn på sitt personlege forhold til boka Bondestudentar av Arne Garborg, som ho meinte overgjekk historieboka. Nesten tre hundre menneske hadde møtt opp til opningsseremonien og gode støttespelarar og mange skodelystne fekk høyra talar frå Time-ordførar Reinert Kverneland, direktør for Jærmuseet Målfrid Snørteland og leiar ved Garborgsenteret Inger Undheim. Lyrikar Helge Torvund kunne på vegner av ein jury gratulera to vinnarar av Dagbladets diktkonkurranse, Oddbjørn Birkeland og Simen Kjærsdalen, som begge fekk lesa sine vinnardikt. I tillegg framførte Torfinn Nag og Ingrid Rusten ein dialog mellom Arne og Hulda Garborg, og Trette Menn spelte ein noko opprocka versjon av diktet «Veslemøy synsk». Me er svært fornøgde med sjølve opninga. Det var ein flott atmosfære, mykje folk, mange gode hjelparar, dyktige underhaldarar på scena, gode talar, seier Ørjan Johansen, som er formidlar ved Garborgsenteret. Den offisielle markeringa var også starten på opningsveka, som også inneheldt konsertar, bokprat, litterær lunsj og til og med eit trimløp. Det har vore ei svært god opning for Garborgsenteret. Me er trygge på at folk kjem til å nytta oss, interessa for Arne og Hulda Garborg er så visst ikkje gått av moten. Og sameksistensen med Time bibliotek og kafé Garborgstova er med på å skapa eit levande senter, seier Johansen. KJARTAN HELLEVE Ny læreplan i rute Utdanningsdirektorat vil sende eit ferdig framlegg til ny læreplan i norsk til Kunnskapsdepartementet 1. oktober. Men fyrst i november blir det kjent korleis direktoratet og departementet ser føre seg at elevane skal vurderast i faget. KD skal handsame planen før han vert sendt ut på høyring, sannsynlegvis i siste halvdel av november, seier Bente Heian i Avdeling for læreplan i Utdanningsdirektoratet. Legg lokk på arbeidet Vurderingsordninga er ein del av høyringsbrevet, og høyringsinstansane tek stilling til både endringar i læreplanen og alternative vurderingsmodellar i same høyringssvaret. Høyringsperioden er tre månader. Utdanningsdirektoratet etterjusterer planen i tråd med høyringssvara før han vert endeleg fastsett av KD i april 2013, seier Heian. Læreplangruppa i norsk har, til skilnad frå dei andre slæreplangruppene som har vore i arbeid, ikkje fått kome med eit konkret framlegg om korleis elevane skal vurderast. Difor har dei truleg kome med eit endeleg framlegg som inneheld fleire moglege måtar å setje karakter på. Så blir det opp til direktorat og departement å kome med eit endeleg framlegg. Dette er å leggje lokk på prosessen, meiner Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom. Han reagerer kraftig på det han oppfattar som ein feig arbeidsmåte. Utkast nummer tre, som kom i sommar, sa nett som dei andre utkasta ingenting om vurdering i faget. Det er ein feig måte å vri seg unna debatten om vurderingsformer. Dersom læreplanrevisjonen skal ha demokratisk legitimitet, kan korkje direktoratet eller statsråd Halvorsen leggje lokk på karakter- og eksamensspørsmålet på denne måten. Det burde vere ein heilt sjølvsagt del av den generelle læreplandiskusjonen, seier Sture. media Tarjei Vågstøl Frå fortida Utkastet nedprioriterer sidemål Tredjeutkastet til ny læreplan er allereie ferdigskrive Alle får noko dei ikkje vil ha Moti titi ti titititititi titititititi titi ti titititititi Faksimile frå Norsk Tidend Foto: Kjartan Helleve Itititititititititititititi: Stitifftitifffffftitititititititi Høyrer ikkje på innspela Han er heller ikkje synleg imponert over det faglege innhaldet i tredjeutkastet. For det fyrste er utkastet så å seie ein kopi av andreutkastet, og det legg såleis opp til den same brutale nedskjeringa av sidemålet. Ei av dei få endringane som er gjort frå andreutkastet, er at nedprioriteringa av sidemål blir uttrykt spesifikt i føremålet for faget. Med andre ord: Det skal frå no av vere ein målsetnad i seg sjølv at elevane ikkje meistrar sidemålet sitt skikkeleg. Dette rimar mildt sagt dårleg med Kristin Halvorsens valløfte om å betre sidemålsopplæringa, påpeikar Sture. For det tredje er den tidlege sidemålsoppstarten framleis totalt fråverande. Ei av dei største ulempene med dagens sidemålsordning er at elevane ikkje får lære sidemål før på ungdomstrinnet. Den opplæringa burde starta mykje tidlegare, medan ungane har større evne til å lære språk, og færre språklege fordommar til dømes i fjerde klasse. Tidleg oppstart har dei testa med hell på Våland skole i Stavanger, noko vi påpeikte då andreutkastet kom i mai. Men direktoratet er tydelegvis ikkje interessert i å høyre på konstruktive innspel. Det lovar ikkje godt for den komande høyringsrunden, meiner Sture. KJARTAN HELLEVE NORSK TIDEND NR

6 Seks tilskipingar Språkåret 2013 har peika ut seks basistilskipingar i løpet av året. I tillegg har dei om lag hundre tilskipingar som andre har hovudansvar for, men der Språkåret vil vere meir eller mindre involvert i gjennomføringa. 2. januar Opning: Språkåret blir opna i Kilden i Kristiansand onsdag 2. januar 2013, på dagen hundre år etter at Det Norske Teatret hadde si aller første framsyning nettopp i Kristiansand. Det blir laga ei eiga opningsframsyning som er slik at ho også kan framførast på Det Norske Teatret seinare i jubileumsåret. Det blir ope for allmenta. Opningsframsyninga blir kombinert med mottaking. 5. august Gebursdagskalas: Språkåret vonar at dette vil vere den store massemønstringa for språkmangfald, i tillegg til at det naturlegvis er 200-årsdagen til Ivar Aasen. Språkåret 2013 tek ansvaret for å samkøyre to større arrangement; i Oslo og i Ørsta/Volda. I tillegg ynskjer ein lokale markeringar over heile landet. 6. oktober Folkefest Det Norske Teatret hadde første framsyninga i Oslo i Teatersalen ved Hotell Bondeheimen 6. oktober Det utløyste uro og gateslagsmål over ei heil veke. Dagen vert markert med folkefest i Oslo sentrum mellom Det Norske Teatret, Teatersalen til BUL i Oslo, Kristian IVs gate og Rosenkrantz gate. NYNORSKSTAFETTEN 2013 Kampanjebil: Kjernen i målreisa er ein bil som har rom til både folk og materiell. Han blir også dekorert slik at han er synleg langs vegen. Kva skal vi gjera? Målet er at mållaget og nynorsken skal bli synleg dei stadene bilen stoggar. Ambisjonsnivået vil vera ulikt for dei ulike stoggestadene, til dømes: Levera ting / helsa på: Bilen inneheld mykje informasjonsmateriell som ein kan dela ut, og til ulike målgrupper. Barnehagar er ein naturleg stoggestad, og kanskje vi kan ha med ei gåve og møta styraren eller ei avdeling. Ein kan også vitja skuleklasser eller skular, og då høver det godt å ha ein målungdom med i bilen. Ordføraren eller oppvekstsjefen er også personar vi gjerne møter og då gjerne med både ein bodskap og ei gåve frå Mållaget. Kvardagsstand: Bilen er full av nytt materiell og ting som er fine å dela ut. Rullebanner gjer markeringa meir synleg, og er ein sjølvsagt del av pakka. Kan henda bilen kan ha med seg spel som til dømes pilkast, ballkasting og dialektprøver? Skal vi samla inn dialektord eller på ny samla inn Noregs vakraste ord? Superlaurdag: Om lokallag vil laga noko særskilt, kan ein lyfta standen med noko meir, til dømes ein gjest. Det kan vera ein artist eller forfattar, ei lokal dansegruppe eller noko. Kaker, bollar og brus. Kveldsopplegg: Dette er det lokallaga sjølve som lyt laga til. Det kan vera kultursete, opplesing, forfattarkveld, besøk på ungdomsklubben eller anna. Stafettsjåførane kan vera til stades med materiell og gjerne seia nokre ord. Materiell på turneen: Til møte med kommunane lagar vi ei informasjonsmappe som kan innehalda til dømes framlegg til målbruksplan, råd om korleis organisera målarbeid i barnehagane, kva som finst av nynorsk opplæringsmateriell for innvandrarar og tankar om tiltak for å hindra målbyte. Til møte med skular og barnehagar har vi alt mykje materiell. Bilen skal innehalda publikumsvenleg materiell av ymse slag. Det skal vera ting som kan delast ut og ting som gjer markeringa synleg. Heile året: Det er kjekt om lokallaga skipar til noko gjennom HEILE Både i Garborgåret 2001 og i hundreårsjubileet til Noregs Mållag i 2006 laga mange lokal- og fylkeslag flotte markeringar. Ei reise i målsak Neste år er det 200-årsjubileum for Ivar Aasen. Markeringa heiter Språkåret 2013, og Noregs Mållag set i gang eit av dei mest omfattande fellesprosjekta mellom lokallaga og sentrallekken nokon gong. Vi ynskjer å syna fram nynorsken og målsaka på ein positiv og slagkraftig måte. Gjennom nynorskstafetten vil vi treffa born, elevar, lærarar, ordførarar, barnehagetilsette, næringslivsleiarar, foreldre og journalistar og mange fleire. Vi vil gje dei eit positivt inntrykk av nynorsken og målsaka. Målet er òg å inspirera nynorskbrukarane til å vera stolte språkbrukarar og å få fleire til å bruka meir nynorsk enn i dag. Vi ynskjer å vera til stades over heile landet, nett slik Ivar Aasen reiste rundt. Difor melde ideen seg om ei målreise tidleg, fortel Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag. Vi har laga eit opplegg der sentrallekken kjem med ein kampanjebil fylt med informasjons- og aksjonsmateriell og med ein aktivist bak rattet. Oppmodinga og utfordringa til lokallaga er å leggja til rette for markering av året på kvar stoggestad gjennom landet, smiler Gro Morken Endresen. Vår tids målreise I Språkåret skal vi feira Ivar Aasen som laga eit nytt skriftmål på grunnlag av målføra i Noreg. Ivar Aasen reiste ut på fleire reiser for å dokumentera dialektane. I 2013, 200 år etter at han vart fødd, er det Noregs Mållag og dei lokale mållaga som skipar vår tids målreise. Aasen gjekk mykje av strekningane, fekk skyss med kjerre eller med ein båt undervegs. Han var innom halvparten av dagens kommunar og alle fylke unnateke Finnmark. Skulle vi følgja reiserutene hans heilt nøyaktig, såg vi at vi fekk mange utfordringar. Så denne gongen blir det ei reise i vår tid. Vi vil leiga ein bil i nær ti månadar og køyra på kryss og tvers i Noreg, fortel Gro Morken Endresen. Førebels utrekningar tilseier at bilen vil ha køyrt over kilometer når vi er ferdige med arbeidet. Aasen gjorde fleire turar frå 1842 til 1868, og reiste vel 4000 kilometer. 125 stoggestader Vi planlegg førebels 125 stoggestader over heile landet. Vi startar i Ørsta 28. januar 2013 og endar opp på Hjelmeland 20. juni. Då tek vi ein sommarpause fram til oppstart att 20. august på Stord, og siste besøket er planlagt i Flekkefjord 16. oktober. Då har vi reist gjennom alle fylka våre frå sør til nord, fortel Gro Morken Endresen. Dette blir anten besøk på dagtid, kveldstid eller laurdagsbesøk. Ho fortel at det er heilt opp til kvart enkelt lokallag å fylla desse stogga på målreisa med eit godt innhald. Dette er eit skikkeleg dugnadsprosjekt. Vi er heilt avhengige av at lokale målfolk får til gode avtalar og opplegg på kvar plass. Og så trur vi også at dette vil vera eit godt høve til å få god pressedekning lokalt, seier ho. Kva er det Noregs Mållag sentralt bidreg med på denne målreisa? Vi stiller med ein kampanjedekorert bil, materiell til utdeling/stand og minst éin person. Denne personen blir også med på møte med kommunen, skule- besøk, barnehagebesøk, bi- bliotek- besøk, stand, bedriftsbesøk eller på kulturkveld. Dessutan leikar vi med idear til tevlingar, kåringar eller anna vi kan ha som eit gjennomgangstema alle stadene. Den beste ideen gjennomfører vi, og vi tek gjerne imot innspel! Lokallaga viktige Kva forventningar har de til lokallaga? Vi vil gjerne at lokallaga tenkjer ut gode idear til kva dei vil bruka oss til når vi kjem på besøk, sjølv om vi også kan koma med ynske om kva vi skal gjera. Dinest er det viktig at lokallaget tek på seg å laga avtalar og opplegg i god tid, både med dei vi skal møta og med pressa. For å gjera denne målreisa mogleg er vi glade om lokallaga kan skaffa privat overnatting til oss som reiser. Og nett det trong nok også Ivar Aasen når han reiste rundt. Kva om det ikkje det høver å gjera noko akkurat den dagen bilen passerer? Bilen og dei som køyrer rundt skal likevel greia å gjera fornuftig målarbeid, men det blir i mindre målestokk. Dessutan er det sjølvsagt fullt høve for laga til å markera seg gjennom heile året det må for all del ikkje bli slik at laga skrinlegg planar fordi det ikkje passa å gjennomføra dei akkurat den dagen vi er på plass. HEGE LOTHE Kanhende slik? Skisse: Kjartan Helleve Kristofer Uppdals røyst frå kjellaren ved Erlend Skjetne Dei fleste har vel opplevd kor rart det er å høyre opptak av si eiga røyst, kor forskjellig ho verkar på lydbandet frå det inntrykket ein har av henne når ein sjølv talar. I romanen Besøket av Stig Sæterbakken går hovudpersonen igjennom ei djup eksistensiell krise etter å ha vorte konfrontert med eit slikt opptak frå ungdomsåra: Har han verkeleg, heile denne tida, høyrdest så tåpeleg ut for omverda? Ein gong Tor Ulven høyrde seg sjølv på band, skal han ha reagert med utropet: «Velsignet være oppfinnelsen av skriften!» Men når no skrifta eksisterer parallelt med moderne lydopptaksteknologi, vil naturleg nok sume freista kombinere dei to, i bandinnspelingar av høgtopplesingar av skrivne tekstar; til dømes dikt. Eg kan styre meg for slike framføringar. Eit dikt kan vera slåande vakkert på trykk, men bli teatralsk og arte seg som aldeles framandt idet einkvan les det opp og ikler det ei anna røyst enn den ein som lesar har hatt i sitt eige hovud. Jamvel om det er forfattaren sjølv som les det, er faren den same. Når dét er sagt, oppdaga eg eit unnatak no nyleg: Eg fekk høyre Kristofer Uppdal lesa nokre fåe av sine eigne dikt, og dette var verkeleg inkje vonbrot. Det var tvert imot ei røyst i perfekt avstemt samvirke med orda sine. Ei røyst frå grava, kunne ein tilføye... Dei spirituelt interesserte har kanskje lese historier om bandopptak frå naturen, av fuglesong eller kva det måtte vera, som tilfeldig skal ha fanga inn kviskring midt i villmarka, menneskelege røyster som visstnok ikkje kan tilhøyre andre enn dei daude. Då er det utvilsamt meir å hente hjå Uppdal, som vitterleg òg er daud, men som nådde langt i forståinga av livet. To av dikta det finst innspelingar av, er av hans finaste og utvilsamt òg viktigaste: «Bloddrope-trall» og «Ved altarelden». Dei er skrivne ganske samstundes, kring 1920, men dei syner oss på ulik måte korleis Uppdals lyrikk strir 6 NORSK TIDEND NR

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

INTERESSANTE INNLEIINGAR

INTERESSANTE INNLEIINGAR Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2007 Ein må vera ærleg Arne Braut på Jæren har aldri lagt skjul på at han sel gjødsel frå høner. Det set kundane pris på. MIDTEN Framhald av Fedraheimen og Den

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ kringkastingsprisen, allmennkringkastingsrapporten, media & minoritetsspråk Leiar NRK må ta nynorskkravet på alvor Den 6. juni la Medietilsynet fram Allmennkringkastingsrapporten.

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 Postens Billettservice www.billettservice.no Sjå: www.vanylvsfestivalen.no SYNSTE MØRE TORSDAG 1. JULI 2010 1 TORSDAG 1 JULI 2010 NR 25 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Enkel å bygge Denne brua skulle vere ei grei

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009.

«I 2008 fekk saka avklaring i Kulturdepartementet; Språkbanken skal etablerast, og det er sett av 2,5 millionar kroner til det føre målet i 2009. SPRÅKRÅDET 2008 Ikkje noko europeisk land med Storbritannia som det opplagde unntaket set i dag si lit til at såkalla «naturleg» språkutvikling skal kunna sikra den framtidige tilstanden til nasjonalspråket

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer