Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune"

Transkript

1 Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013

2 Side 2

3 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering av Olympiaparken hotell og annet overnattingstilbud på tomta som ligger i direkte tilknytning til Birkebeineren Ski- og skiskytterstadion. Prosjektet er igangsatt med sikte på å legge til rette for økt overnattingskapasitet i tilknytting til Birkebeineren skistadion. Det er et overordna mål å få etablert hotellet til ungdoms-ol Areal + AS er engasjert av grunneier til å utarbeide reguleringsplanen. På bakgrunn av plan vil det jobbes mot markedet og aktuelle investorer for etableringen. Prosjektet er drøftet med Lillehammer Olympiapark AS (LOP) og i tråd med deres utviklingsstrategier for Birkebeiner Ski- og skiskytterstadion. For Olympiaparken er det viktig at fasilitetene rundt anlegget er så bredt og godt som mulig. I oppstartsmøtet har kommunen uttrykt positiv holdning til tiltaket, selv om området ikke er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Planprogrammet er utarbeidet av Magnus B Sveum og Erik Sollien i Areal + AS. Lillehammer, 22. april 2013 Side 3

4 Innhold 1. Innledning 5 2. Planprosess og medvirkning 6 3. Planstatus og rammebetingelser 9 4. Dagens situasjon Planforslaget Antatte problemstillinger og utredningsbehov i forhold til miljø og samfunn Overordnet ROS-analyse 23 Side 4

5 1. Innledning Bakgrunn Lillehammer er tildelt ungdoms-ol i 2016, samt World-cup arrangementene fra 2013 for langrenn, hopp og kombinert. I den forbindelse skal Birkebeineren opprustes og videreutvikles. Dette medfører at anlegget blir rustet opp for minst 15 millioner. Arrangementene vil øke områdets attraktivitet og tiltrekke seg stor oppmerksomhet i årene framover. For tiden arbeider Olympiaparken med nytt målområde, nye løyper og snøproduksjonsanlegg m.m. Det foregår også en utvikling av stadionområdet til helårs bruk til arrangement, konkurranser og treningssamlinger. Formålet med planarbeidet Utviklingen av stadionområdet vil øke behovet for overnattingsmuligheter i nær tilknytning til anlegget, og et overnattingstilbud her vil øke anleggenes attraktivitet ytterligere. Det skal fokuseres på følgende hovedmomenter: Bebyggelsens plassering og kobling mot stadion. Løsning for Sjøsetervegen vurdere flytting for deler av traseen. Gang-/sykkelveger (langs Sjøsetervegen og kobling mot Nordsetervegen), sammenheng grønnstruktur Forhold til overordna landskapsrom Det vil være flere fordeler ved å etablere overnattingsfasiliteter i nær tilknytting til stadionområdet. Dette vil legge til rette for økt bruk av anlegget i trening og arrangement. Videre kan det begrense noe av trafikkbelastningen langs Nordsetervegen. Samtidig får vi vurdert overordna grønnstruktur, VVA, gang- og sykkelveger m.m. Side 5

6 2. Planprosess Planarbeidet er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel for Lillehammer Kommunen har anbefalt at det utarbeides planprogram for planarbeidet, jf. PBL 4.1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, prosessen, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten Lillehammer kommune. Utredningsbehovet drøftes i samråd med regionale/statlige myndigheter. Informasjon og medvirkning Det ble avholdt oppstartsmøte i kommunen 10. september 2012 og saken ble lagt fram i regionalt planforum 16. oktober Her kom det innspill fra fylkeskommunen, Fylkesmannen (landbruk, miljø) og Statens vegvesen. Planene ble tatt godt i mot og det ble anbefalt en tett dialog med regionale myndigheter framover og ny innmelding til planforum når planen blir merk konkret. Etter KU-forskriften skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet sendes ut til offentlige etater, organisasjoner i henhold til adresseliste. Det vil bli holdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet. Dette møtet vil bli annonsert. Framdriftsplan Aktivitet Planprogram anbefales lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget i Lillehammer kommune. Høringsfrist 6 uker. Milepæl: mai 2013 Offentlig ettersyn planprogram - kreativ fase ideskisser plan m.m. mai - juli 2013 Planprogram vedtas av planutvalget i Lillehammer kommune. aug 2013 Utarbeide forslag til reguleringsplan, med plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og evt. utredninger aug - okt 2013 Forslag til reguleringsplan legges ut til 1. gangs behandling nov 2013 Offentlig ettersyn reguleringsplan nov - des gangs behandling og vedtak av plan i planutvalget jan 2014 Vedtak i kommunestyret feb 2014 Side 6

7 Krav om konsekvensutredning av planen Bestemmelsene om konsekvensutredninger av juni 2009 innebærer at konsekvensutredning skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av forslag til planprogram. I følge forskriftens 3 bokstav d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering vurderes etter forskriftens 4. Det skal utarbeides konsekvensutredning dersom planarbeidet fanges opp av følgende kriterier: 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn Konflikt Ikke konflikt a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, Side 7

8 g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, og ras-og flomsituasjoner, h) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, i) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, j) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. Side 8

9 3. Planstatus og rammebetingelser Planforslaget vil bli vurdert opp mot følgende statlige planretningslinjer: regionale og kommunale planer: Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer 1. T-5/93, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 2. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, Krprinsreg. Res Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, herunder rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging. 4. T-1472: Rapport om Universell utforming som kommunal strategi 5. ST-1442: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (inkl. en veileder) 6. NVEs retningslinjer for Flom og skredfare i arealplaner Regionale planer Regional planstrategi for Oppland «Mulighetenes Oppland» Planen har fokus på tre områder: Nærings- og stedsutvikling, kompetanse og samferdsel. Det pekes på aktuelle utfordringer innenfor næringslivet som å tiltrekke seg kompetente eiere, risikokapital og medarbeidere som bidrar til utvikling og innovasjon. Videre å styrke samarbeid mellom næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Muligheter innenfor stedsutvikling ligger bl.a. i å utvikle byer og tettsteder som er attraktive for næringsliv og kulturliv. Aktuelle utfordringer ligger bl.a. i å utvikle levende by- og tettstedssentra med mangfold av aktiviteter og tilbud. Lillehammerregionen utpekes som en av de typiske besøksregioner i fylket. Det anføres at fylkets store verdier knyttet til natur- og kulturarv og fritidsbebyggelse må brukes som grunnlag for verdiskaping. Verdiene skal forvaltes på en måte som gir grunnlag for næringsutvikling samtidig som verneverdiene ikke forringes. Fylket er i ferd med å ferdigstille den nye reiselivsstrategien med visjonen om at Oppland skal ha et bærekraftig reiseliv med opplevelser av høy kvalitet i tråd med etterspørselen i markedet. Reiselivet skal være et viktig bidrag for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Utviklingsplan for Lillehammerregionen Utviklingsplanen peker på at regionens utvikling bør baseres på en vekststrategi og at det er behov for å tiltrekke seg nye innbyggere. Kommunale planer Planstrategi for Lillehammer Planstrategien omtaler kommunedelplan for Olympiaparken: Kommunedelplan for Olympiaparken og gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken og Stampesletta ivaretar utviklingsbehov for Side 9

10 idrettsanleggene og Ungdoms-OL Dersom OL 2022 blir aktuelt vil det være behov for en gjennomgang av planer tilknyttet Olympiaparken. Uavhengig av disse arrangementene vil anleggene generelt og Olympiaparken spesielt være en viktig ressurs og attraksjon regionalt og nasjonalt og må fortløpende være gjenstand for oppmerksomhet. Kommuneplanens arealdel Arealet er avsatt som LNF-område i gjeldende arealdel. Planarbeidet er derfor i strid med kommuneplanens arealdel. Langs Nordsetervegen vest for Birkebeineren skistadion er det avsatt arealer til næring og turisme, men beliggenheten i direkte tilknytning til Birkebeineren skistadion vurderes som mer attraktiv. Et hotell m.m. her vil henvende seg mot skistadion, ha direkte tilgang til løypenettet og ha optimale sol- og utsiktsforhold. Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for avmerket med tomt for hotell/overnatting Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken (2009) I forbindelse med kommunedelplanen utarbeidet styret i Lillehammer Olympiapark dokumentet Olympiaparken 2015 Anbefalt utviklingsretning. Her analyserte man nåsituasjonen, fortrinnene, mulige utviklingstrekk og trender. På bakgrunn av denne analysen har styret i LOP anbefalt overfor sine eiere en offensiv utviklingsretning. Dette skal forstås slik at en velger en utviklingsretning som innebærer at anleggene videreutvikles som et sterkt aktivum regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og at det etableres kommersielle og finansielle løsninger som bidrar til å oppfylle retningsvalget. Rapporten dannet grunnlaget for kommunestyrets vedtak om at Olympiaparkens framtidige utvikling ble behandlet som en tematisert kommunedelplan. Under overordnede prinsipper for videre utvikling heter det bl.a.: All utvikling i området bør konseptualiseres innenfor en ramme med sport-helse-velvære-miljø. Utviklingen av aktivitets- og overnattingsanlegg i Olympiaparken skal utfylle byens og regionens eksisterende tilbud Kommersielle overnattingsanlegg skal primært lokaliseres i en akse nord-syd langs toppen av Kanthaugen mot Kanalen Utvikling av anlegg og infrastruktur i Olympiaparken skal øke befolkningens tilgang til rekreasjonsaktiviteter i området med særlig fokus på barn og unge Side 10

11 Utviklingen i Kanthaugen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget samt eksisterende anlegg og bebyggelse. For å oppnå internasjonal attraksjonskraft kan imidlertid enkeltbygg fremstå som signalbygg Det vises til en hotellanalyse som påpeker at Lillehammer mangler et 4-5 stjernes hotell eller sportshotell. Plasseringen er her foreslått mellom toppen av hoppbakken og sørover mot Kanalen, mens det rundt skistadion foreslås enklere overnattingskonsepter. Det er fastlagt forutsetninger som skal ligge til grunn for områdeutviklingen. Her nevnes: Anleggene i Olympiaparken skal inngå som en viktig del av fellestiltakene ved utvikling av nye reiselivsanlegg og hytter/leiligheter i tilliggende områder til Olympiaparken. Sentrale, attraktive arealer skal reserveres til reiselivsformål og sikre et langsiktig næringsgrunnlag. Det skal foreligge en strategi for bruk av de sentrale arealene og grønne strukturer som er viktige for områdets bruk og attraksjonskraft. Det heter at endringer i gjeldende arealplaner for Olympiaparken skal avklares gjennom en helhetlig områderegulering med konsekvensutredning gjennom et samarbeid mellom Lillehammer kommune, grunneierne og LOP. Figur 2: Planområdet med delområder i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken (Rambøll 2009) Planområdet ligger i kommunedelplanens sone D, hvor det er lagt opp til følgende langsiktige utviklingsmuligheter: Utvikling av overnattingsanlegg. OL museum Side 11

12 Rulleskiløype Sykkelpark Turstier Kommunedelplan for klima og energi (revidert mars 2007) Kommunens muligheter gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven ligger i å legge økt vekt på energihensyn i byggesaksbehandling og i forurensningssaker. Beslutninger i planleggingen på alle plannivå kan gi store konsekvenser for energibehov, både til bygninger og transport, muligheten for utnyttelse av lokale energikilder, og utnyttelse eller utbygging av infrastruktur for energi. Reguleringsplaner Figur 3: Reguleringsplaner Reguleringsplan for Olympiaparken ble vedtatt i Det aller meste av denne planen er realisert når det gjelder infrastruktur og skiløypenett, stadionanlegg mm. Lillehammer Olympiapark er bedt og vil igangsette arbeide med å revidere gjeldende reguleringsplan fra Av hensyn til fremdriften blir disse utarbeidet som 2 separate planer, men hvor skjøten mellom planene er sømløs. Reguleringsplan for Nordsetervegen ble vedtatt i 1991, Denne planen viser vegarealet med gang- og sykkelveg fra Lillehammer sentrum til krysset med Sjøsetervegen. Reguleringsplan for Fv. Ersgaard Sjøsetervegen, gang- og sykkelveg ble vedtatt i Denne regulerer gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen, bussholdeplass nedenfor krysset, og tar med arealet ut til senterlinjen i kjørebanen. Gang- og sykkelvegen er foreløpig kun opparbeidet i nedre deler. Side 12

13 Figur 4: Reguleringsstatus i krysset Nordsetervegen/Sjøsetervegen Side 13

14 4. Dagens situasjon Beliggenhet og omgivelser Eiendommen med gnr/bnr 51/1 eies i dag av Kristen Hernes. Planområdet vil utgjøre ca 30 daa inkludert Sjøsetervegen fram til Nordsetervegen. Området er lokalisert nord og vest for Sjøsetervegen og Birkebeineren skistadion og er i dag skogsmark/hogstfelt og inneholder ikke bebyggelse. Figur 5: Skråfoto fra sør Figur 6: Foto fra øst ved skibrua etter at området ble hugget. Planområdet ligger på motsatt side av Sjøsetervegen. Planlagt byggeområde omfatter størstedelen av planområdet. Sjøsetervegen går gjennom/ langs området og fungerer som innfallsport til skistadion. Deler av Sjøsetervegen vil bli tatt med i planområdet. Side 14

15 Naturgrunnlag og -verdier Foreslått utbyggingsområde er i dag et nylig hogget skogsområde med middels bonitet og klassifisert som lettbrukt dyrkbar jord. Området nordvest for planområdet er landbrukseiendom med fulldyrka jord. Figur 7: Planområdet sett sørfra i Sjøsetervegen Figur 8: AR5-kart (Lillehammer kommune) Like utenfor planområdet er det registrert veikstarr (nær truet), en karplante med hovedhabitat i våtmarksystemer. Den får ofte masseblomstring og fruktsetting på hogstflater (Artsdatabanken, 2010). Påvirkningsfaktorer er drenering. Side 15

16 Landskap og topografi Planområdet ligger i enden av et høydedrag i relativt åpent jordbrukslandskap hvor Storhagen-gårdene ligger på rekke. Sjøsetervegen svinger rundt i nedkant av høydedraget. Området er nå et åpent hogstfelt hvor det tidligere har vært tett granskog. Fra høyeste punkt er det godt utsyn og oversikt over hele området som planlegges utbygd. Det er vidt utsyn mot øst, sør og vest og det er derfor svært gode solforhold. I kommunedelplan for Olympiaparken er området vurdert å ha viktig betydning i nærvirkning for landskapsbildet. Figur 9: Temakart for landskap i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken Friluftsliv Området ligger i umiddelbar nærhet til skiløyper, vandrestier og det er muligheter for vannaktiviteter ved Kanalen og Abbortjern. Området er viktig både for idretten og for innbyggerne som rekreasjonsområde. Det er et viktig bindeledd mellom marka og byen og har flott beliggenhet med utsikt over nytt start-/ og målområde på skistadion. I Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken er området vurdert etter betydning for friluftslivet. Planområdet er vurdert som «viktig» selv om det ikke er tilrettelagt for aktiviteter her. Områder med skiløyper og dyrket mark er også i samme kategori. Side 16

17 Figur 10: Temakart for friluftsliv i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken. Kulturminner og kulturmiljø Området ble befart av Oppland fylkeskommune 30. oktober Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner, men området har potensial for utmarkskulturminner som for eksempel kullgroper, fangstanlegg, hustufter og rydningsrøyser. Øst for planområdet er det tidligere registrert en kullgrop som nå er fjernet. Området er ikke bebygd. Kulturmiljøet er preget av omkringliggende jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse og Birkebeineren skistadion. Det ligger to bolighus i Sjøsetervegen ved innkjøringen til skistadion. Trafikkforhold, atkomst Fra Nordsetervegen (fv 311) er det ca 300 meter til planlagt byggeområde. Sjøsetervegen har kjørebredde ca. 6 m og har asfaltdekke av relativt dårlig kvalitet. Det er tilfredsstillende atkomstforhold frem til planlagt byggeområdet. Birkebeineren skistadion har svært god parkeringsdekning i dag. Sjøsetervegen fungerer som forbindelse inn til enkelte boliger, hytter og friluftsområder. Trafikkmengden er beskjeden. Det er ikke foretatt trafikktellinger eller registrert ulykkestall for Sjøsetervegen eller Nordsetervegen. Krysset Nordsetervegen/Sjøsetervegen har en tilfredsstillende utforming. Det er nylig regulert gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen hvor planavgrensningen går til senterlinjen for vegene. Side 17

18 Figur 11: Fra Nordsetervegen Nærmeste bussholdeplass ligger ca 100 m nedenfor krysset hvor Sjøsetervegen tar av fra Nordsetervegen. Bybussens rute 260 Lillehammer Nordseter har fem ordinære stopp (syv med skolebuss) i hver retning på hverdager og ett stopp på helgedager. Teknisk infrastruktur Det er anlagt vann- og avløpsledninger og høyspentnett i stadionområdet. Det er lagt en stikkledning gjennom nordre del av planområdet i forbindelse med nytt skiløypesystemeksisterende og planlagt VA-nett har ikke kapasitet for tilkobling av et hotell. Nærmeste mulighet for påkobling vil være i Nordsetervegen eller ved skiskytterstadion. Planarbeidet vil avklare hvilken løsning som er mest rasjonell. Grunnforhold Området består hovedsakelig av tykke morenemasser. Figur 12: Løsmassekart (NGU) Side 18

19 Næring, servicetilbud Birkebeineren skistadion (langrenn og skiskyting) med tilhørende skiløyper Birkebeineren skistadion eies og driftes av LOP og har i løpet av årene etter OL blitt videreutviklet til et viktig knutepunkt og utgangspunkt for friluftslivet i Lillehammer. Skistadion er meget viktig for de største kommersielle idrettsarrangementene; Ingalåmi, Birkebeinerrennet, -rittet og - løpet. Birkebeinerarrangementene trekker årlig ca deltagere. Det har også vært arrangert VM-runder i Rally. Skistadion er også viktig som treningsarena, først og fremst for skiskyting og langrenn, men benyttes også av andre idrettsgrener som utgangspunkt for treningsaktiviteter. Av rene kommersielle aktiviteter er det årlige russetreffet det største, med svært mange besøkende og stor omsetning. Arrangementet er avhengig av de store arealene og den skjermede beliggenheten på Birkebeineren. Skistadion spiller også en rolle i de event-aktivitetene som Lillehammer Olympiapark (LOP) arrangerer. Ved planlegging og etablering av løypenettet i Olympiaparken er det lagt stor vekt på å ivareta både idrettens krav til trenings- og konkurranseløyper og allmennhetens forventninger til turløyper. For eksempel er lysløypa mye brukt til mosjons- og friluftsformål. Deler av konkurranseløypene inngår i det merkede turløypenettet. Anleggsoversikt: Langrennstadion og skiskytterarena med tilhørende konkurranseløyper Lysløype Rulleskiløype Stadion, en av inngangene til det store turløypenettet i Fåberg Østfjell Garderober Birkebeineren hestesenter Skileikanlegg/akebakke Spesielle miljøforhold, støy og luftforurensning Det er ingen kjente problemer knyttet til miljøforhold i området. Risiko og sårbarhet I ROS-analyse for Lillehammer kommune (2008) nevnes de årlige store og små arrangementene som avholdes i Olympiaparken. I tilknytning til slike arrangement kan det oppstå sikkerhetsmessige utfordringer, og fare for terror/sabotasje. Slike trusler er vurdert som lite sannsynlig, men konsekvensene er katastrofale. Trusselbildet er stadig i endring, og påvirkes av mange faktorer. Området er ikke utsatt for flom eller ras. Risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. Side 19

20 5. Planforslaget Planavgrensning Det er naturlig å inkludere avkjøring fra Nordsetervegen for å sikre tilfredsstillende atkomstforhold til planlagt hotell- og overnattingsområde. Planavgrensningen følger for øvrig yttersvingen av Sjøsetervegen, mens den mot nordvest går i eiendomsgrense i skillet mellom dyrket mark og skogsområdet. Type bebyggelse, Antall enheter/størrelse/høyder Det planlegges oppført et hotell, eventuelt med sportshotell-konsept som er kompletterende ift. eksisterende tilbud i Lillehammer. I tillegg planlegges et område med mulighet for camping og campinghytter. Beliggenheten og eksponeringen i landskapet tilsier at hotellet bør ha høy arkitektonisk kvalitet og kan eksempelvis benytte elementer av lokal byggeskikk for å styrke attraksjonskraften. Dette bygger opp under målsettingen om å satse på Lillehammerregionen som Europas mest komplette vintersportsdestinasjon. Antall etasjer, rom og parkeringsplasser, samt plassering på tomta er ikke utredet eller planlagt, og vil bli nærmere planlagt i senere fase. Foreløpige vurderinger tilsier at bygget kan utformes som et godt synlig element i stadionområdet og nærområdet samtidig som fjernvirkningen begrenses av bebyggelsens form og materialvalg. I planarbeidet vil det bli vurdert gang- og sykkelveg langs Sjøsetervegen fram til byggeområdet og avkjøring til stadionområdet.. Reguleringsformål Planområdet planlegges med følgende reguleringsformål etter plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg Arealer for næringsbebyggelse Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal for veg og parkeringsplasser Grønnstruktur Areal for naturområder, turdrag, friområder og parker. Side 20

21 6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov i forhold til miljø og samfunn Planprogrammet søker å være tilpasset de problemstillinger planarbeidet er forventet å omfatte. Området er ikke tidligere regulert og det er derfor ikke foretatt utredninger tidligere. I det følgende er det gitt en tematisk oversikt over problemstillinger med mulige virkninger. Relevante tema er valgt ut fra forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III, bokstav b) om rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen. Regionalt planforum ga innspill til utredningstema, og det er i tillegg tilføyet enkelte tema. Metode I konsekvensutredningen beskrives først dagens situasjon. Deretter vurderes konsekvensene ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til. Konsekvensutredningen bygger på metodikk beskrevet i vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser om ikke-prissatte konsekvenser. Tema med behov for utredning Bebyggelsens volum og estetikk Bebyggelsens plassering på tomta, antall etasjer, volum og parkeringsløsning skal utredes gjennom å analysere alternative løsninger. Metode: Beskrivelse av alternativer. Vurdering av konsekvenser for stedets karakter. Landskap Det skal belyses konsekvenser for landskapet i nær- og fjernvirkning. Dagens landskap og bygde omgivelser skal kort beskrives. Framtidig situasjon og hvilke estetiske råd og krav som bør legges til grunn for utbygging skal omtales. Metode: Beskrivelse. Vurdering av konsekvenser for landskap ved alternative hotellbygg, utforming av området konsekvenser ved flytting av Sjøsetervegen. ATP, trafikkforhold, transportbehov Planarbeidet skal avklare om samlede tiltak i området gir vesentlige virkninger for transportbehov og avklare om det er grunnlag for kollektivrute til planområdet/skistadion. Det skal vurderes en mulig flytting av Sjøsetervegen til nordvest for planlagt bebyggelse. Metode: Beskrivelse av dagens situasjon. Enkel trafikkanalyse Kulturminner og kulturmiljø Planområdet ligger i et kulturlandskap med gårdsbebyggelse. Planarbeidet skal vise konsekvenser for kulturmiljøet. Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i nærområder. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune har gjennomført befaring av planområdet og det ble ikke funnet arkeologiske minner. Metode: Beskrivelse og vurdering av konsekvenser for kulturmiljø/kulturlandskap. Side 21

22 Tema med behov for enkel utredning/supplering Barn og unges interesser Forhold som skal utredes og belyses: Barn og unges bruk av området i dag Muligheter for den framtidige bruken av området og eventuelle konsekvenser for barn og unge. Metode: Beskrivelse av kjent kunnskap. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Grønnstruktur, friluftsliv og helse Dagens situasjon skal beskrives kort. Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder turveger/ -løyper, grøntdrag og vann/ vassdrag belyses. Metode: Beskrivelse. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Teknisk infrastruktur, energiforbruk og energiløsninger Planarbeidet skal avklare tiltak som er nødvendig og hvilken løsning som er mest rasjonell for tilknytting til offentlig vann- og avløpsnett. Eksisterende og planlagte energiløsninger samt materialbruk skal belyses. Metode: Beskrivelse. Naturens mangfold Konsekvenser for biologisk mangfold, herunder vassdrag, skal utredes og belyses. Metode: Beskrivelse av kjent kunnskap. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Sikring av jordressurser (jordvern) Konsekvenser for jord- og skogbruk skal belyses. Metode: Beskrivelsen skal inneholde et arealregnskap som viser størrelsen på landbruksområder som omdisponeres. Forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, (forurensning av jordbunn og vann) Metode: Det skal gjennomføres en ROS-analyse jf. pbl. 4-3 basert på DSBs ROS-metodikk hvor de generelle risiko- og sårbarhetsmomentene gjennomgås, og det redegjøres for eventuelle konsekvenser. Eiendom og eierforhold Konsekvenser for eierforhold og ev. behov for kjøp av areal skal belyses. Metode: Beskrivelse. Side 22

23 7. Overordnet ROS-analyse Tema Flom, stormflo, havnivåstigning erosjon, og isgang Overvann Skred Skog- og gressbrann, storbrann Sterk vind, storm/orkan Ekstremnedbør Radon Vurdering Ingen bekker av betydning i eller nær planområdet. Eventuell avrenning/erosjon i anleggsfasen skal belyses, spesielt mht. omkringliggende områder. Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av overvann langs Sjøsetervegen. Ingen risiko i nærområdet. Skogområder nord for planområdet. God atkomst for brannvesen. Utrykningstid fra Lillehammer brannstasjon ca 5 min. Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind. Hendelse med midlertidig telt på skistadion i mars Ikke kjent spesielle problemer Radon forekommer generelt i regionen. Radonforebyggende tiltak skal innarbeides i alle bygninger iht. TEK Håndtering av farlige stoffer Ulykker med transportmidler Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur Sårbare objekter Terror og sabotasje Forurensning i grunnen Stråling fra kraftlinjer mv. Ikke relevant Transport og trafikk på vegnettet kan forårsake ulykker uavhengig av vegenes utforming. Planlagt vegatkomst skal vurderes i planbeskrivelsen. Sannsynligheten for ulykker vurderes som liten. Ingen spesielle problemstillinger Ikke kjent. Skal omtales i forbindelse med store arrangement på stadionområdet. Ikke kjent. Ingen kraftlinjer over eller ved planområdet. Side 23

24

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12

Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 12/203 PLAN under arbeid Løpenr. 3413/12 NOTODDEN KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Blueskommunen AT Plan AS Ole Cudriogt. 25 Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE

SVAR - VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING VED DETALJREGULERING FOR KVANTUM FORRETNINGSOMRÅDE Søndergaard Rickfelt AS O.H. Holtas gt. 29b 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 16/1406 PLAN - 28.11.2016 Løpenr. 15101/16 SVAR - VURDERING AV KRAV

Detaljer

Vurdering av KU-forskriften

Vurdering av KU-forskriften Åsenveien AS Vurdering av KU-forskriften Omregulering Riksveg 30 / Åsenplassen Holtålen kommune 2015-10-08 Oppdragsnr.: 5153135 01 08.10.2015 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning PS TG PS Rev.

Detaljer

Planprogram for: Detaljregulering med konsekvensutredning for Sommerro, del av gbnr 233/35 Feiring, Eidsvoll kommune

Planprogram for: Detaljregulering med konsekvensutredning for Sommerro, del av gbnr 233/35 Feiring, Eidsvoll kommune Planprogram for: Detaljregulering med konsekvensutredning for Sommerro, del av gbnr 233/35 Feiring, Eidsvoll kommune 1. Bakgrunn og hensikt: Gbnr 233/35 ligger inntil hytteområdet på Mjøsstrand. Eiendommen

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING LANGEGGA PLANID

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING LANGEGGA PLANID FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING LANGEGGA PLANID 20160004 Høringsdokument Planutvalg 16.6.2016 1. INNHOLD 1. formål og bakgrunn... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Krav

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås

Konsekvensutredningsforskriften. forslag til ny forskrift. Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås Konsekvensutredningsforskriften og forslag til ny forskrift Dosent Fredrik Holth NMBU, Ås 1.Innhold og generelle bestemmelser Forskriften inntar lovens bestemmelser om konsekvensutredninger og presiserer

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLANPROGRAM - ELGKOLLEN

PLANPROGRAM - ELGKOLLEN Høringsutgaven / forslag til PLANPROGRAM - For Detaljreguleringsplan For ELGKOLLEN Del av Midtre Olimb m. fl. - Felt 6F, v/ Mylla i Jevnaker kommune Planid: 0532201673 P. 12184, den 16.11.2016 1 1 Bakgrunn

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Storeng steinbrudd, Kvikne i Tynset kommune Tiltakshaver Grunneier Marit Mjøen

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM Søndergaard Rickfelt AS O. H. Holtas gate 29 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 14/607 PLAN - 03.07.2014 Løpenr. 6107/14 DETALJREGULERING HAUGMOTUN

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer