Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune"

Transkript

1 Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013

2 Side 2

3 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering av Olympiaparken hotell og annet overnattingstilbud på tomta som ligger i direkte tilknytning til Birkebeineren Ski- og skiskytterstadion. Prosjektet er igangsatt med sikte på å legge til rette for økt overnattingskapasitet i tilknytting til Birkebeineren skistadion. Det er et overordna mål å få etablert hotellet til ungdoms-ol Areal + AS er engasjert av grunneier til å utarbeide reguleringsplanen. På bakgrunn av plan vil det jobbes mot markedet og aktuelle investorer for etableringen. Prosjektet er drøftet med Lillehammer Olympiapark AS (LOP) og i tråd med deres utviklingsstrategier for Birkebeiner Ski- og skiskytterstadion. For Olympiaparken er det viktig at fasilitetene rundt anlegget er så bredt og godt som mulig. I oppstartsmøtet har kommunen uttrykt positiv holdning til tiltaket, selv om området ikke er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Planprogrammet er utarbeidet av Magnus B Sveum og Erik Sollien i Areal + AS. Lillehammer, 22. april 2013 Side 3

4 Innhold 1. Innledning 5 2. Planprosess og medvirkning 6 3. Planstatus og rammebetingelser 9 4. Dagens situasjon Planforslaget Antatte problemstillinger og utredningsbehov i forhold til miljø og samfunn Overordnet ROS-analyse 23 Side 4

5 1. Innledning Bakgrunn Lillehammer er tildelt ungdoms-ol i 2016, samt World-cup arrangementene fra 2013 for langrenn, hopp og kombinert. I den forbindelse skal Birkebeineren opprustes og videreutvikles. Dette medfører at anlegget blir rustet opp for minst 15 millioner. Arrangementene vil øke områdets attraktivitet og tiltrekke seg stor oppmerksomhet i årene framover. For tiden arbeider Olympiaparken med nytt målområde, nye løyper og snøproduksjonsanlegg m.m. Det foregår også en utvikling av stadionområdet til helårs bruk til arrangement, konkurranser og treningssamlinger. Formålet med planarbeidet Utviklingen av stadionområdet vil øke behovet for overnattingsmuligheter i nær tilknytning til anlegget, og et overnattingstilbud her vil øke anleggenes attraktivitet ytterligere. Det skal fokuseres på følgende hovedmomenter: Bebyggelsens plassering og kobling mot stadion. Løsning for Sjøsetervegen vurdere flytting for deler av traseen. Gang-/sykkelveger (langs Sjøsetervegen og kobling mot Nordsetervegen), sammenheng grønnstruktur Forhold til overordna landskapsrom Det vil være flere fordeler ved å etablere overnattingsfasiliteter i nær tilknytting til stadionområdet. Dette vil legge til rette for økt bruk av anlegget i trening og arrangement. Videre kan det begrense noe av trafikkbelastningen langs Nordsetervegen. Samtidig får vi vurdert overordna grønnstruktur, VVA, gang- og sykkelveger m.m. Side 5

6 2. Planprosess Planarbeidet er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel for Lillehammer Kommunen har anbefalt at det utarbeides planprogram for planarbeidet, jf. PBL 4.1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, prosessen, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten Lillehammer kommune. Utredningsbehovet drøftes i samråd med regionale/statlige myndigheter. Informasjon og medvirkning Det ble avholdt oppstartsmøte i kommunen 10. september 2012 og saken ble lagt fram i regionalt planforum 16. oktober Her kom det innspill fra fylkeskommunen, Fylkesmannen (landbruk, miljø) og Statens vegvesen. Planene ble tatt godt i mot og det ble anbefalt en tett dialog med regionale myndigheter framover og ny innmelding til planforum når planen blir merk konkret. Etter KU-forskriften skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet sendes ut til offentlige etater, organisasjoner i henhold til adresseliste. Det vil bli holdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet. Dette møtet vil bli annonsert. Framdriftsplan Aktivitet Planprogram anbefales lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget i Lillehammer kommune. Høringsfrist 6 uker. Milepæl: mai 2013 Offentlig ettersyn planprogram - kreativ fase ideskisser plan m.m. mai - juli 2013 Planprogram vedtas av planutvalget i Lillehammer kommune. aug 2013 Utarbeide forslag til reguleringsplan, med plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og evt. utredninger aug - okt 2013 Forslag til reguleringsplan legges ut til 1. gangs behandling nov 2013 Offentlig ettersyn reguleringsplan nov - des gangs behandling og vedtak av plan i planutvalget jan 2014 Vedtak i kommunestyret feb 2014 Side 6

7 Krav om konsekvensutredning av planen Bestemmelsene om konsekvensutredninger av juni 2009 innebærer at konsekvensutredning skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av forslag til planprogram. I følge forskriftens 3 bokstav d) skal detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering vurderes etter forskriftens 4. Det skal utarbeides konsekvensutredning dersom planarbeidet fanges opp av følgende kriterier: 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn Konflikt Ikke konflikt a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, Side 7

8 g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, og ras-og flomsituasjoner, h) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, i) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, j) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. Side 8

9 3. Planstatus og rammebetingelser Planforslaget vil bli vurdert opp mot følgende statlige planretningslinjer: regionale og kommunale planer: Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer 1. T-5/93, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 2. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, Krprinsreg. Res Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, herunder rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging. 4. T-1472: Rapport om Universell utforming som kommunal strategi 5. ST-1442: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (inkl. en veileder) 6. NVEs retningslinjer for Flom og skredfare i arealplaner Regionale planer Regional planstrategi for Oppland «Mulighetenes Oppland» Planen har fokus på tre områder: Nærings- og stedsutvikling, kompetanse og samferdsel. Det pekes på aktuelle utfordringer innenfor næringslivet som å tiltrekke seg kompetente eiere, risikokapital og medarbeidere som bidrar til utvikling og innovasjon. Videre å styrke samarbeid mellom næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Muligheter innenfor stedsutvikling ligger bl.a. i å utvikle byer og tettsteder som er attraktive for næringsliv og kulturliv. Aktuelle utfordringer ligger bl.a. i å utvikle levende by- og tettstedssentra med mangfold av aktiviteter og tilbud. Lillehammerregionen utpekes som en av de typiske besøksregioner i fylket. Det anføres at fylkets store verdier knyttet til natur- og kulturarv og fritidsbebyggelse må brukes som grunnlag for verdiskaping. Verdiene skal forvaltes på en måte som gir grunnlag for næringsutvikling samtidig som verneverdiene ikke forringes. Fylket er i ferd med å ferdigstille den nye reiselivsstrategien med visjonen om at Oppland skal ha et bærekraftig reiseliv med opplevelser av høy kvalitet i tråd med etterspørselen i markedet. Reiselivet skal være et viktig bidrag for å opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Utviklingsplan for Lillehammerregionen Utviklingsplanen peker på at regionens utvikling bør baseres på en vekststrategi og at det er behov for å tiltrekke seg nye innbyggere. Kommunale planer Planstrategi for Lillehammer Planstrategien omtaler kommunedelplan for Olympiaparken: Kommunedelplan for Olympiaparken og gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken og Stampesletta ivaretar utviklingsbehov for Side 9

10 idrettsanleggene og Ungdoms-OL Dersom OL 2022 blir aktuelt vil det være behov for en gjennomgang av planer tilknyttet Olympiaparken. Uavhengig av disse arrangementene vil anleggene generelt og Olympiaparken spesielt være en viktig ressurs og attraksjon regionalt og nasjonalt og må fortløpende være gjenstand for oppmerksomhet. Kommuneplanens arealdel Arealet er avsatt som LNF-område i gjeldende arealdel. Planarbeidet er derfor i strid med kommuneplanens arealdel. Langs Nordsetervegen vest for Birkebeineren skistadion er det avsatt arealer til næring og turisme, men beliggenheten i direkte tilknytning til Birkebeineren skistadion vurderes som mer attraktiv. Et hotell m.m. her vil henvende seg mot skistadion, ha direkte tilgang til løypenettet og ha optimale sol- og utsiktsforhold. Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for avmerket med tomt for hotell/overnatting Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken (2009) I forbindelse med kommunedelplanen utarbeidet styret i Lillehammer Olympiapark dokumentet Olympiaparken 2015 Anbefalt utviklingsretning. Her analyserte man nåsituasjonen, fortrinnene, mulige utviklingstrekk og trender. På bakgrunn av denne analysen har styret i LOP anbefalt overfor sine eiere en offensiv utviklingsretning. Dette skal forstås slik at en velger en utviklingsretning som innebærer at anleggene videreutvikles som et sterkt aktivum regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og at det etableres kommersielle og finansielle løsninger som bidrar til å oppfylle retningsvalget. Rapporten dannet grunnlaget for kommunestyrets vedtak om at Olympiaparkens framtidige utvikling ble behandlet som en tematisert kommunedelplan. Under overordnede prinsipper for videre utvikling heter det bl.a.: All utvikling i området bør konseptualiseres innenfor en ramme med sport-helse-velvære-miljø. Utviklingen av aktivitets- og overnattingsanlegg i Olympiaparken skal utfylle byens og regionens eksisterende tilbud Kommersielle overnattingsanlegg skal primært lokaliseres i en akse nord-syd langs toppen av Kanthaugen mot Kanalen Utvikling av anlegg og infrastruktur i Olympiaparken skal øke befolkningens tilgang til rekreasjonsaktiviteter i området med særlig fokus på barn og unge Side 10

11 Utviklingen i Kanthaugen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget samt eksisterende anlegg og bebyggelse. For å oppnå internasjonal attraksjonskraft kan imidlertid enkeltbygg fremstå som signalbygg Det vises til en hotellanalyse som påpeker at Lillehammer mangler et 4-5 stjernes hotell eller sportshotell. Plasseringen er her foreslått mellom toppen av hoppbakken og sørover mot Kanalen, mens det rundt skistadion foreslås enklere overnattingskonsepter. Det er fastlagt forutsetninger som skal ligge til grunn for områdeutviklingen. Her nevnes: Anleggene i Olympiaparken skal inngå som en viktig del av fellestiltakene ved utvikling av nye reiselivsanlegg og hytter/leiligheter i tilliggende områder til Olympiaparken. Sentrale, attraktive arealer skal reserveres til reiselivsformål og sikre et langsiktig næringsgrunnlag. Det skal foreligge en strategi for bruk av de sentrale arealene og grønne strukturer som er viktige for områdets bruk og attraksjonskraft. Det heter at endringer i gjeldende arealplaner for Olympiaparken skal avklares gjennom en helhetlig områderegulering med konsekvensutredning gjennom et samarbeid mellom Lillehammer kommune, grunneierne og LOP. Figur 2: Planområdet med delområder i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken (Rambøll 2009) Planområdet ligger i kommunedelplanens sone D, hvor det er lagt opp til følgende langsiktige utviklingsmuligheter: Utvikling av overnattingsanlegg. OL museum Side 11

12 Rulleskiløype Sykkelpark Turstier Kommunedelplan for klima og energi (revidert mars 2007) Kommunens muligheter gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven ligger i å legge økt vekt på energihensyn i byggesaksbehandling og i forurensningssaker. Beslutninger i planleggingen på alle plannivå kan gi store konsekvenser for energibehov, både til bygninger og transport, muligheten for utnyttelse av lokale energikilder, og utnyttelse eller utbygging av infrastruktur for energi. Reguleringsplaner Figur 3: Reguleringsplaner Reguleringsplan for Olympiaparken ble vedtatt i Det aller meste av denne planen er realisert når det gjelder infrastruktur og skiløypenett, stadionanlegg mm. Lillehammer Olympiapark er bedt og vil igangsette arbeide med å revidere gjeldende reguleringsplan fra Av hensyn til fremdriften blir disse utarbeidet som 2 separate planer, men hvor skjøten mellom planene er sømløs. Reguleringsplan for Nordsetervegen ble vedtatt i 1991, Denne planen viser vegarealet med gang- og sykkelveg fra Lillehammer sentrum til krysset med Sjøsetervegen. Reguleringsplan for Fv. Ersgaard Sjøsetervegen, gang- og sykkelveg ble vedtatt i Denne regulerer gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen, bussholdeplass nedenfor krysset, og tar med arealet ut til senterlinjen i kjørebanen. Gang- og sykkelvegen er foreløpig kun opparbeidet i nedre deler. Side 12

13 Figur 4: Reguleringsstatus i krysset Nordsetervegen/Sjøsetervegen Side 13

14 4. Dagens situasjon Beliggenhet og omgivelser Eiendommen med gnr/bnr 51/1 eies i dag av Kristen Hernes. Planområdet vil utgjøre ca 30 daa inkludert Sjøsetervegen fram til Nordsetervegen. Området er lokalisert nord og vest for Sjøsetervegen og Birkebeineren skistadion og er i dag skogsmark/hogstfelt og inneholder ikke bebyggelse. Figur 5: Skråfoto fra sør Figur 6: Foto fra øst ved skibrua etter at området ble hugget. Planområdet ligger på motsatt side av Sjøsetervegen. Planlagt byggeområde omfatter størstedelen av planområdet. Sjøsetervegen går gjennom/ langs området og fungerer som innfallsport til skistadion. Deler av Sjøsetervegen vil bli tatt med i planområdet. Side 14

15 Naturgrunnlag og -verdier Foreslått utbyggingsområde er i dag et nylig hogget skogsområde med middels bonitet og klassifisert som lettbrukt dyrkbar jord. Området nordvest for planområdet er landbrukseiendom med fulldyrka jord. Figur 7: Planområdet sett sørfra i Sjøsetervegen Figur 8: AR5-kart (Lillehammer kommune) Like utenfor planområdet er det registrert veikstarr (nær truet), en karplante med hovedhabitat i våtmarksystemer. Den får ofte masseblomstring og fruktsetting på hogstflater (Artsdatabanken, 2010). Påvirkningsfaktorer er drenering. Side 15

16 Landskap og topografi Planområdet ligger i enden av et høydedrag i relativt åpent jordbrukslandskap hvor Storhagen-gårdene ligger på rekke. Sjøsetervegen svinger rundt i nedkant av høydedraget. Området er nå et åpent hogstfelt hvor det tidligere har vært tett granskog. Fra høyeste punkt er det godt utsyn og oversikt over hele området som planlegges utbygd. Det er vidt utsyn mot øst, sør og vest og det er derfor svært gode solforhold. I kommunedelplan for Olympiaparken er området vurdert å ha viktig betydning i nærvirkning for landskapsbildet. Figur 9: Temakart for landskap i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken Friluftsliv Området ligger i umiddelbar nærhet til skiløyper, vandrestier og det er muligheter for vannaktiviteter ved Kanalen og Abbortjern. Området er viktig både for idretten og for innbyggerne som rekreasjonsområde. Det er et viktig bindeledd mellom marka og byen og har flott beliggenhet med utsikt over nytt start-/ og målområde på skistadion. I Tematisk kommunedelplan for Olympiaparken er området vurdert etter betydning for friluftslivet. Planområdet er vurdert som «viktig» selv om det ikke er tilrettelagt for aktiviteter her. Områder med skiløyper og dyrket mark er også i samme kategori. Side 16

17 Figur 10: Temakart for friluftsliv i tematisk kommunedelplan for Olympiaparken. Kulturminner og kulturmiljø Området ble befart av Oppland fylkeskommune 30. oktober Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner, men området har potensial for utmarkskulturminner som for eksempel kullgroper, fangstanlegg, hustufter og rydningsrøyser. Øst for planområdet er det tidligere registrert en kullgrop som nå er fjernet. Området er ikke bebygd. Kulturmiljøet er preget av omkringliggende jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse og Birkebeineren skistadion. Det ligger to bolighus i Sjøsetervegen ved innkjøringen til skistadion. Trafikkforhold, atkomst Fra Nordsetervegen (fv 311) er det ca 300 meter til planlagt byggeområde. Sjøsetervegen har kjørebredde ca. 6 m og har asfaltdekke av relativt dårlig kvalitet. Det er tilfredsstillende atkomstforhold frem til planlagt byggeområdet. Birkebeineren skistadion har svært god parkeringsdekning i dag. Sjøsetervegen fungerer som forbindelse inn til enkelte boliger, hytter og friluftsområder. Trafikkmengden er beskjeden. Det er ikke foretatt trafikktellinger eller registrert ulykkestall for Sjøsetervegen eller Nordsetervegen. Krysset Nordsetervegen/Sjøsetervegen har en tilfredsstillende utforming. Det er nylig regulert gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen hvor planavgrensningen går til senterlinjen for vegene. Side 17

18 Figur 11: Fra Nordsetervegen Nærmeste bussholdeplass ligger ca 100 m nedenfor krysset hvor Sjøsetervegen tar av fra Nordsetervegen. Bybussens rute 260 Lillehammer Nordseter har fem ordinære stopp (syv med skolebuss) i hver retning på hverdager og ett stopp på helgedager. Teknisk infrastruktur Det er anlagt vann- og avløpsledninger og høyspentnett i stadionområdet. Det er lagt en stikkledning gjennom nordre del av planområdet i forbindelse med nytt skiløypesystemeksisterende og planlagt VA-nett har ikke kapasitet for tilkobling av et hotell. Nærmeste mulighet for påkobling vil være i Nordsetervegen eller ved skiskytterstadion. Planarbeidet vil avklare hvilken løsning som er mest rasjonell. Grunnforhold Området består hovedsakelig av tykke morenemasser. Figur 12: Løsmassekart (NGU) Side 18

19 Næring, servicetilbud Birkebeineren skistadion (langrenn og skiskyting) med tilhørende skiløyper Birkebeineren skistadion eies og driftes av LOP og har i løpet av årene etter OL blitt videreutviklet til et viktig knutepunkt og utgangspunkt for friluftslivet i Lillehammer. Skistadion er meget viktig for de største kommersielle idrettsarrangementene; Ingalåmi, Birkebeinerrennet, -rittet og - løpet. Birkebeinerarrangementene trekker årlig ca deltagere. Det har også vært arrangert VM-runder i Rally. Skistadion er også viktig som treningsarena, først og fremst for skiskyting og langrenn, men benyttes også av andre idrettsgrener som utgangspunkt for treningsaktiviteter. Av rene kommersielle aktiviteter er det årlige russetreffet det største, med svært mange besøkende og stor omsetning. Arrangementet er avhengig av de store arealene og den skjermede beliggenheten på Birkebeineren. Skistadion spiller også en rolle i de event-aktivitetene som Lillehammer Olympiapark (LOP) arrangerer. Ved planlegging og etablering av løypenettet i Olympiaparken er det lagt stor vekt på å ivareta både idrettens krav til trenings- og konkurranseløyper og allmennhetens forventninger til turløyper. For eksempel er lysløypa mye brukt til mosjons- og friluftsformål. Deler av konkurranseløypene inngår i det merkede turløypenettet. Anleggsoversikt: Langrennstadion og skiskytterarena med tilhørende konkurranseløyper Lysløype Rulleskiløype Stadion, en av inngangene til det store turløypenettet i Fåberg Østfjell Garderober Birkebeineren hestesenter Skileikanlegg/akebakke Spesielle miljøforhold, støy og luftforurensning Det er ingen kjente problemer knyttet til miljøforhold i området. Risiko og sårbarhet I ROS-analyse for Lillehammer kommune (2008) nevnes de årlige store og små arrangementene som avholdes i Olympiaparken. I tilknytning til slike arrangement kan det oppstå sikkerhetsmessige utfordringer, og fare for terror/sabotasje. Slike trusler er vurdert som lite sannsynlig, men konsekvensene er katastrofale. Trusselbildet er stadig i endring, og påvirkes av mange faktorer. Området er ikke utsatt for flom eller ras. Risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. Side 19

20 5. Planforslaget Planavgrensning Det er naturlig å inkludere avkjøring fra Nordsetervegen for å sikre tilfredsstillende atkomstforhold til planlagt hotell- og overnattingsområde. Planavgrensningen følger for øvrig yttersvingen av Sjøsetervegen, mens den mot nordvest går i eiendomsgrense i skillet mellom dyrket mark og skogsområdet. Type bebyggelse, Antall enheter/størrelse/høyder Det planlegges oppført et hotell, eventuelt med sportshotell-konsept som er kompletterende ift. eksisterende tilbud i Lillehammer. I tillegg planlegges et område med mulighet for camping og campinghytter. Beliggenheten og eksponeringen i landskapet tilsier at hotellet bør ha høy arkitektonisk kvalitet og kan eksempelvis benytte elementer av lokal byggeskikk for å styrke attraksjonskraften. Dette bygger opp under målsettingen om å satse på Lillehammerregionen som Europas mest komplette vintersportsdestinasjon. Antall etasjer, rom og parkeringsplasser, samt plassering på tomta er ikke utredet eller planlagt, og vil bli nærmere planlagt i senere fase. Foreløpige vurderinger tilsier at bygget kan utformes som et godt synlig element i stadionområdet og nærområdet samtidig som fjernvirkningen begrenses av bebyggelsens form og materialvalg. I planarbeidet vil det bli vurdert gang- og sykkelveg langs Sjøsetervegen fram til byggeområdet og avkjøring til stadionområdet.. Reguleringsformål Planområdet planlegges med følgende reguleringsformål etter plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg Arealer for næringsbebyggelse Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal for veg og parkeringsplasser Grønnstruktur Areal for naturområder, turdrag, friområder og parker. Side 20

21 6. Antatte problemstillinger og utredningsbehov i forhold til miljø og samfunn Planprogrammet søker å være tilpasset de problemstillinger planarbeidet er forventet å omfatte. Området er ikke tidligere regulert og det er derfor ikke foretatt utredninger tidligere. I det følgende er det gitt en tematisk oversikt over problemstillinger med mulige virkninger. Relevante tema er valgt ut fra forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg III, bokstav b) om rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen. Regionalt planforum ga innspill til utredningstema, og det er i tillegg tilføyet enkelte tema. Metode I konsekvensutredningen beskrives først dagens situasjon. Deretter vurderes konsekvensene ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til. Konsekvensutredningen bygger på metodikk beskrevet i vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser om ikke-prissatte konsekvenser. Tema med behov for utredning Bebyggelsens volum og estetikk Bebyggelsens plassering på tomta, antall etasjer, volum og parkeringsløsning skal utredes gjennom å analysere alternative løsninger. Metode: Beskrivelse av alternativer. Vurdering av konsekvenser for stedets karakter. Landskap Det skal belyses konsekvenser for landskapet i nær- og fjernvirkning. Dagens landskap og bygde omgivelser skal kort beskrives. Framtidig situasjon og hvilke estetiske råd og krav som bør legges til grunn for utbygging skal omtales. Metode: Beskrivelse. Vurdering av konsekvenser for landskap ved alternative hotellbygg, utforming av området konsekvenser ved flytting av Sjøsetervegen. ATP, trafikkforhold, transportbehov Planarbeidet skal avklare om samlede tiltak i området gir vesentlige virkninger for transportbehov og avklare om det er grunnlag for kollektivrute til planområdet/skistadion. Det skal vurderes en mulig flytting av Sjøsetervegen til nordvest for planlagt bebyggelse. Metode: Beskrivelse av dagens situasjon. Enkel trafikkanalyse Kulturminner og kulturmiljø Planområdet ligger i et kulturlandskap med gårdsbebyggelse. Planarbeidet skal vise konsekvenser for kulturmiljøet. Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner i nærområder. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune har gjennomført befaring av planområdet og det ble ikke funnet arkeologiske minner. Metode: Beskrivelse og vurdering av konsekvenser for kulturmiljø/kulturlandskap. Side 21

22 Tema med behov for enkel utredning/supplering Barn og unges interesser Forhold som skal utredes og belyses: Barn og unges bruk av området i dag Muligheter for den framtidige bruken av området og eventuelle konsekvenser for barn og unge. Metode: Beskrivelse av kjent kunnskap. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Grønnstruktur, friluftsliv og helse Dagens situasjon skal beskrives kort. Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder turveger/ -løyper, grøntdrag og vann/ vassdrag belyses. Metode: Beskrivelse. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Teknisk infrastruktur, energiforbruk og energiløsninger Planarbeidet skal avklare tiltak som er nødvendig og hvilken løsning som er mest rasjonell for tilknytting til offentlig vann- og avløpsnett. Eksisterende og planlagte energiløsninger samt materialbruk skal belyses. Metode: Beskrivelse. Naturens mangfold Konsekvenser for biologisk mangfold, herunder vassdrag, skal utredes og belyses. Metode: Beskrivelse av kjent kunnskap. Eventuelt nyregistreringer ved behov. Sikring av jordressurser (jordvern) Konsekvenser for jord- og skogbruk skal belyses. Metode: Beskrivelsen skal inneholde et arealregnskap som viser størrelsen på landbruksområder som omdisponeres. Forurensning, beredskap og ulykkesrisiko, (forurensning av jordbunn og vann) Metode: Det skal gjennomføres en ROS-analyse jf. pbl. 4-3 basert på DSBs ROS-metodikk hvor de generelle risiko- og sårbarhetsmomentene gjennomgås, og det redegjøres for eventuelle konsekvenser. Eiendom og eierforhold Konsekvenser for eierforhold og ev. behov for kjøp av areal skal belyses. Metode: Beskrivelse. Side 22

23 7. Overordnet ROS-analyse Tema Flom, stormflo, havnivåstigning erosjon, og isgang Overvann Skred Skog- og gressbrann, storbrann Sterk vind, storm/orkan Ekstremnedbør Radon Vurdering Ingen bekker av betydning i eller nær planområdet. Eventuell avrenning/erosjon i anleggsfasen skal belyses, spesielt mht. omkringliggende områder. Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av overvann langs Sjøsetervegen. Ingen risiko i nærområdet. Skogområder nord for planområdet. God atkomst for brannvesen. Utrykningstid fra Lillehammer brannstasjon ca 5 min. Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind. Hendelse med midlertidig telt på skistadion i mars Ikke kjent spesielle problemer Radon forekommer generelt i regionen. Radonforebyggende tiltak skal innarbeides i alle bygninger iht. TEK Håndtering av farlige stoffer Ulykker med transportmidler Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur Sårbare objekter Terror og sabotasje Forurensning i grunnen Stråling fra kraftlinjer mv. Ikke relevant Transport og trafikk på vegnettet kan forårsake ulykker uavhengig av vegenes utforming. Planlagt vegatkomst skal vurderes i planbeskrivelsen. Sannsynligheten for ulykker vurderes som liten. Ingen spesielle problemstillinger Ikke kjent. Skal omtales i forbindelse med store arrangement på stadionområdet. Ikke kjent. Ingen kraftlinjer over eller ved planområdet. Side 23

24

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM

DETALJREGULERING HAUGMOTUN - AVGJØRELSE OM EVT. KONSEKVENSUTREDNING/ PLANPROGRAM Søndergaard Rickfelt AS O. H. Holtas gate 29 3678 NOTODDEN Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 14/607 PLAN - 03.07.2014 Løpenr. 6107/14 DETALJREGULERING HAUGMOTUN

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ringebu kommune. Planprogram. Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter - Måsåplassen

Ringebu kommune. Planprogram. Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter - Måsåplassen Ringebu kommune Planprogram Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter - Måsåplassen 2. april 2014 Forsidefoto: Friisvegen Invest AS - Måsåplassen Oppdragsgiver: Friisvegen Invest AS Rapportnavn: Planprogram

Detaljer

Planområdet er vist i kommuneplanens arealdel (kommunedelplan Atnbrua) som figur N5 og med arealformål næring.

Planområdet er vist i kommuneplanens arealdel (kommunedelplan Atnbrua) som figur N5 og med arealformål næring. Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato 2015.06.30 Varsel om oppstart av detaljregulering for Rondane friluftssenter Rondetunet Høring av forslag til planprogram for Rondane

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279

Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Planbeskrivelse Reguleringsendring for Nordsetervegen 279 Endring av reguleringsplan for Olympiaparken Plan-id 2016P114E06 Gnr./Bnr. 48/13 Forslagsstiller Heme AS Konsulent Areal + AS Utskriftsdato 04.05.2016

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen

Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen 2012 Planprogram Reguleringsplan for regionalt motorsportsenter Haltdalen Øystein Engan Holtålen kommune 24.09.2012 1 Innhold Bakgrunn... 3 Eiendomsforhold... 3 Beliggenhet og avgrensing... 4 Formål...

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Februar 2012. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer