(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 11 Wien, Østerrike (72) Oppfinner Polt, Michael, Embelgasse 2-8//22, 0 Wien, Østerrike Schrödl, Sören, Achsenaugasse 6, 2340 Mödling, Østerrike Güner, Refi-Tugrul, Marchetstrasse 17/26, 0 Baden, Østerrike Nagy, Oliver, Leopold Steiner Gasse 48, 1190 Wien, Østerrike (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 06 OSLO, Norge (4) Benevnelse Kjøretøyapparat for et veibompengesystem (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A EP-A EP-A US-A US-A

2 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører et kjøretøyapparat for et bompengesystem, med minst én transceiver for overføring av bompenge-relevante data til transceiverstasjoner for videresending til en sentral behandlingsenhet i veibompengesystemet, og minst et kamera, som er rettet mot en omgivelse foran et kjøretøy som bærer med seg kjøretøyapparatet og kan fremstille minst et bildeopptak av minst et utsnitt av omgivelsen. Et slikt kjøretøyapparat er kjent fra US 08/ A1. Kjøretøyapparater for veibompengesystemer, såkalte "onboard units" (OBUs), brukes til lokalisering av kjøretøyer og for generering av stedsspesifikke gebyrtransaksjoner som veibompenger, innkjøringsavgifter eller parkeringsavgifter. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe en ny form av kjøretøyapparat som har et utvidet bruksområde. 1 Dette formålet oppnås ifølge oppfinnelsen med et kjøretøyapparat med kjennetegnene angitt i krav 1 og en fremgangsmåte med kjennetegnene angitt i krav Oppfinnelsen åpner opp en rekke nye muligheter for å kontrollere og straffe bompengeforseelse. OBUs utstyrt med et kamera rettet fremover kan protokollere veibruken av andre kjøretøyer og/eller rapportere det til en sentral behandlingsenhet, og som et resultat av dette fremstilles et stort antall potensielle kontrollorganer. Kjøretøyapparatet ifølge oppfinnelsen registrerer i dette tilfelle automatisk et "opptaksverdig" kjøretøy av en person foran i en kjøretøykolonne: bildeopptaket utløses nøyaktig når en person foran kjører forrest i kjøretøyet i en bevegende kjøretøykolonne. Det er ikke nødvendig for alle OBUs i veibompengesystemet å være utstyrt og brukt på denne måten, det er for eksempel tilstrekkelig for OBUs av spesielle brukergrupper å være utstyrt med slike kameraer, f.eks. OBUs i beredskapskjøretøyer eller offentlig tjenestekjøretøyer. I en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen omfatter kjøretøyet et minne for arkivering av bildeopptaket(ene). Bildeopptak kan oppsamles for senere analyse eller batch-overføring til den sentrale behandlingsenheten. Alternativt eller i tillegg sender transceiveren bildeopptaket(ene) fortrinnsvis til den sentrale behandlingsenheten. Derved kan bildeopptakene straks ("online") prosesseres sentralt eller senere i batchen. En spesielt foretrukket variant av oppfinnelsen er kjennetegnet ved at minst et ytterligere kamera er rettet mot passasjerrommet i kjøretøyet.

3 2 Denne utførelsesformen av oppfinnelsen er spesielt egnet for håndheving av HOTbaner. HOT-baner er veibaner som faktisk er reservert for kjøretøyer med flere passasjerer, men kan også brukes av kjøretøyer med færre passasjerer så lenge en - tilsvarende passasjeravhengig - bompengeavgift er betalt for benyttelsen. For den forskriftsmessige bompengeberegning ved benyttelsen av en HOT-bane er derfor som regel innstillingen av antall passasjerer i OBU en nødvendig. For å kontrollere den korrekte innstillingen av OBU en og straffe tilfeller av bompengeunnlatelse på HOT-baner, er det i dag bare mulig med visuell kontroll av kjøretøyene fra veikanten, noe som er svært tidkrevende og praktisk talt nesten umulig å oppnå for større veibompengesystemer. Det har derfor allerede blitt foreslått å bruke elektroniske bildebehandlingssystemer, som automatisk detekterer og teller passasjerene i et bildeopptak av kjøretøyet fra utsiden av kjøretøyet. Imidlertid fører refleksjoner på frontruten og skygging av baksetepassasjerene ofte til deteksjonsfeil, og dette gjør disse systemene ubrukelige for en kommersiell storskala anvendelse. 1 Den foreliggende oppfinnelsen går en annen vei og ved hjelp av et ytterligere kamera anordnet i OBU en tillates også en direkte deteksjon av passasjerene i kjøretøyet fra det indre av kjøretøyet. Siktproblemer som følge av frontruterefleksjoner bortfaller helt. Siden det videre er i sjåførens interesse å flytte alle de tilstedeværende passasjerene inn i synsfeltet til OBU-kameraet for å dra fordel av en lavere HOT-bompengeavgift, er skyggeproblemene forbundet med eksterne kontroller hittil generelt også utelukket. Følgelig er det fortrinnsvis tilveiebrakt at et ytterligere kamera er innkoplet etter en prosesseringsenhet, som detekterer passasjerene i kjøretøyet i bildeopptaket og spesielt foretrukket teller dem. 2 En slik prosesseringsenhet kan fortrinnsvis også i tillegg anvendes for å gjøre de detekterte passasjene i kjøretøyet ugjenkjennelige i bildeopptaket og gjøre dem anonyme for databeskyttelse eller private formål. Andre anvendelsesformål, f.eks. overvåkingen av den generelle trafikksituasjonen mens databeskyttelse sikres, kan oppfylles, hvis ifølge en ytterligere foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen en prosesseringsenhet, som detekterer nummerskiltene til andre kjøretøyer i bildeopptaket, er anordnet slik at kameraet er innkoplet etter prosesseringsenheten rettet mot omgivelsen av kjøretøyet og eventuelt gjør disse ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme. 3 I begge varianter av oppfinnelsen er det særlig fordelaktig hvis kjøretøyapparatet kan bli festet i området av frontruten på kjøretøyet og kameraet(ene) er anordnet på dens forside eller bakside. Derved kan de korrekte synsretningene forover og inn i passasjerrommet oppnås på en enkel måte.

4 3 Det er spesielt gunstig hvis kameraet fremstiller et eller flere bildeopptak i hvert tilfelle på periodiske, forhåndsdefinerte eller tilfeldige tidspunkter, som for eksempel er arkivert eller overført til den sentrale behandlingsenheten. Alternativt kan kameraet fremstille minst et bildeopptak som svar på en anmodning mottatt via transceiveren, slik at en sentralisert styring av systemet er mulig. 1 En ytterligere fordelaktig utførelsesform av utløsningen av kameraet er at kjøretøyapparatet har en objektdetektor, som ved deteksjon av et gitt objekt i nærheten av kjøretøyet medfører at kameraet tar opp et bilde eller bilder. Et slikt objekt kan for eksempel være en RFID- («radio frequency identification») eller DSRC- («dedicated short range communication») tagg, f.eks. en RFID- eller DSRC-transponderbrikke integrert i et veiskilt, og følgelig er objektdetektoren fortrinnsvis en RFID- eller DSRC-detektor for radiogjenkjennelse av et RFID- eller DSRC-objekt. Alternativt kan det gitte objektet være et synlig objekt, for eksempel et bestemt veiskilt, og objektdetektoren er fortrinnsvis en optisk detektor for detektering av tilstedeværelsen av et synlig objekt i kjøretøyets omgivelse. En ytterligere spesielt fordelaktig variant av oppfinnelsen er kjennetegnet ved at kjøretøyapparatet inneholder en akselerasjonssensor, som i tilfellet av en akselerasjon som går over en terskelverdi medfører at kameraet tar opp et eller flere bilder. Derved kan en OBU utstyrt med et eller flere kameraer arbeide som et ulykkesregistreringsapparat («crash recorder»), som i tilfelle av en ulykke tar opp bilder av kjøretøyets omgivelse og/eller kjøretøyets passasjerrom for bevisformål og kan også sende dette til en sentral behandlingsenhet for å slå alarm. 2 Ifølge et ytterligere foretrukket kjennetegn ved oppfinnelsen inneholder kjøretøyapparatet en satellittnavigasjonsmottaker for å utstyre bildeopptaket(ene) med steds- og tidsdata av dens/deres fremstilling, som øker dens/deres beviskraft og dermed letter håndhevingen av bompengesystemet. Forskjellige typer transceivere kjent innen teknikken er egnet som transceivere som gjør det mulig for kjøretøyapparatet å kommunisere med transceiverstasjonene i den sentrale behandlingsenheten. Transceiveren er fortrinnsvis en DSRC- (dedicated short range communication), WAVE- (wireless access for vehicle environments) eller mobilradio-transceiver som arbeider i henhold til enhver mobilradiostandard som GSM, GPRS, UMTS, WiMax etc. Følgelig kan også de her betraktede transceiverstasjonene i den sentrale behandlingsenheten være så vel lokalfordelte DSRCeller WAVE-fyr samt basestasjoner i et mobilradionettverk. 3 Kameraet(ene) og den nevnte optiske detektoren kan være av en hvilken som helst type kjent på området, f.eks. CCD-kameraer. I bestemte anvendelser kan forstyrrende innstrålinger reduseres, hvis kameraet(ene) og/eller den optiske detektoren er konfigurert for smalbåndslys, særlig infrarødt lys. Det er også mulig for kamera-

5 4 et(ene) og/eller den optiske detektoren å anvende såkalt flytidskameraer («time of flight»-kameraer), som genererer 3D-bildeopptak. Oppfinnelsen er forklart mer detaljert nedenfor på grunnlag av et utførelseseksempel representert i de vedlagte tegningene, hvor: Fig. 1 viser et kjøretøy utstyrt med et kjøretøyapparat ifølge oppfinnelsen innenfor rammen av et skjematisk representert bompengesystem; Fig. 2 er et blokkdiagram av kjøretøyapparatet i fig. 1; Fig. 3 og 4 viser kjøretøyapparatet i fig. 1 og 2 i bakre og fremre snitt i dets monteringsstilling på en frontrute; og Fig. og 6 viser to eksempler på bildeopptak av kjøretøyapparatet i fig Fig. 1 viser et eksempel på veibompengesystem 1 bare representert i utsnitt med minst en sentral behandlingsenhet 2, som koples til et stort antall av veikanttransceiverstasjoner, f.eks. DSRC- eller WAVE-radiofyr. Alternativt eller i tillegg til dette koples den sentrale behandlingsenheten 2 til et stort antall av transceiverstasjoner 7, for eksempel basestasjoner i et GSM-mobilradionettverk, via et andre datanettverk 6. Den sentrale behandlingsenheten 2 kan kommunisere via transceiverstasjonene, 7 med kjøretøyapparater eller OBUs 8 som bæres med av kjøretøyer 9 for å ta betalt for bruken av trafikkerte områder slik som veier, motorveier, parkeringsplasser, etc. Ved anvendelse av den foreliggende oppfinnelse kan OBU ene 8 være av enhver ønsket type, f.eks. OBUs med kort-rekkevidde kommunikasjon, som kan lokaliseres av transceiverstasjoner i formen av f.eks. DSRC-radiofyr, som indikerer stedet til OBU en 8 til den sentrale behandlingsenheten 2 for innkreving. Alternativt kan OBU ene 8 også være såkalte tynne klienter eller tykke klienter, som selv kan bestemme deres plassering, f.eks. ved å identifisere stedet til radiofyrene ved selvlokalisering i et mobilradionettverk ved hjelp av transceiverstasjonen 7, eller også ved hjelp av en egen satellittnavigasjonsmottaker for et globalt satellittnavigasjonssystem («global navigation satellite system», GNSS). Tykke-klient-OBUs 8 kan ved hjelp av egne kart fastslå gebyrpliktige veisegmenter, som fastslår bompengegebyr og sender det til den sentrale behandlingsenheten 2. Tynne-klient-OBUs 8 kan overføre sine posisjoner eller tilbakelagte ruter («tracks») direkte til den sentrale behandlingsenheten 2 for prosessering, og bompengeavgiften bestemmes derfra i den sentrale behandlingsenheten 2. Alle disse forskjellige typer av datatransmisjoner til den sentrale behandlingsenheten 2 er kombinert under den generelle betegnelsen av "overføring av bompenge-relevante data" av en OBU 8 til den sentrale behandlingsenheten Oppbyggingen av en OBU 8 er vist i detalj i fig Fig. 2 er et blokkskjema av en OBU 8 med delvis valgfrie komponenter. Forenklede utførelsesformer av OBU en 8

6 har ikke nødvendigvis alle komponentene som vist i fig. 2. Ifølge fig. 2 omfatter kjøretøyapparatet 8 en sentral mikroprosessor 11, som samvirker med en eller flere transceivere 12, 13 for å overføre bompenge-relevante data til den sentrale behandlingsenheten 2. For eksempel er transceiverne 12, 13 en mobilradiotransceiver 12 som arbeider i samsvar med f.eks. GSM-standarden, og/eller en kort-rekkevidde kommunikasjonstransceiver 13 som arbeider i samsvar med DSRC-, WAVE- eller infrarød-standarden og/eller en RFID-transceiver 14. For selv-lokalisering eller sporing av OBU en kan denne i tillegg være utstyrt med en satellittnavigasjonsmottaker 1 og/eller kan anvende RFID-transceiveren 14 til denne, hvor sistnevnte er for detektering av veikant-rfid-objekter 16' (fig. 1) med kjente posisjon, for eksempel RFID-transponderbrikke med lagrede posisjonsdata. 1 Som vist i fig. 3 og 4 er OBU en 8 klebet til frontruten 18 av kjøretøyet 9 fra innsiden, for eksempel ved hjelp av klebestrimler 17. OBU en 8 er utstyrt med et første kamera på sin bakside 19 som vender mot passasjerrommet i kjøretøyet 9 og/eller med et andre kamera 22 på sin frontside 21 som peker fremover i kjøreretningen. Ytterligere kameraer kan være anordnet sideveis på sidene av kjøretøyapparatet 8. 2 Det første kameraet tar i denne posisjonen opp et bilde 23 (fig. ) av passasjerrommet i kjøretøyet 9, der f.eks. antall passasjerer 24 ved hjelp av tradisjonelle bildebehandlingselementer kan bestemmes. Det andre kameraet 22 tar i denne posisjonen opp et bilde 2 av kjøretøyomgivelsen foran kjøretøyet 9, f.eks. et annet kjøretøy 26 (person foran) som kjører på veien foran kjøretøyet 9. Bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 er valgfritt arkivert i et minne 27 av OBU en 8 for fortløpende prosesseringsformål. Alternativt eller i tillegg til dette straks etter opptaket eller på et senere tidspunkt, f.eks. oppsamlet i minne 27 som en batch overføres de til den sentrale behandlingsenheten 2 via en eller flere transceivere 12, 13, 14 og en eller flere transceiverstasjoner, 7 for prosessering. 3 Kameraene, 22 forårsakes å registrere et eller flere av bildene 23, 2 ved hjelp av mikroprosessoren 11 og/eller en eller flere av komponentene koplet dertil, spesielt i henhold til de følgende kriteriene: 40 a) bildeopptak kan tidsstyrt fremstilles periodisk eller på vilkårlige tidspunkter; b) den sentrale behandlingsenheten 2 og/eller dens transceiverstasjoner, 7 kan sende forespørsler til OBU en 8, som denne mottar via sine transceivere 12, 13, 14 og som respons på dette gjør bildeopptak; c) satellittnavigasjonsmottakeren 1 kan i forbindelse med mikroprosessoren

7 forårsake bildeopptak av de bestemte forhåndsdefinerte posisjonene; d) ved detektering av et gitt objekt i nærheten av kjøretøyet 9, f.eks. ved detektering av RFID-objektet 16' eller et synlig objekt 16'', f.eks. et veiskilt, kan en objektdetektor inneholdt i OBU en 8 utløse bildeopptak; en slik objektdetektor kan bli dannet av f.eks. RFID-transceiveren 14, som detekterer tilstedeværelsen av et RFID-objekt 16', eller av selve kameraet 22 rettet mot kjøretøyomgivelsen, som i samarbeide med mikroprosessoren 11 detekterer et synlig objekt 16'' ved hjelp av bildebehandlingselementer og som respons forårsaker at kameraet og/eller kameraet 22 tar opp et bilde 23; e) en slik objektdetektor dannet av kameraet 22 kan fortrinnsvis også forårsake et bildeopptak til å skje nøyaktig når den detekterer tilstedeværelsen av et objekt som eventuelt forblir stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet 9, slik som et annet kjøretøy 26 som kjører foran; f) en valgfri akselerasjonssensor 28 kan anvendes til å forårsake at kameraet og/eller kameraet 22 tar opp et bilde i tilfellet av en akselerasjon som går over en gitt terskelverdi eller en kollisjon av kjøretøyet 9, f.eks. for bevismål og/eller dermed å sende en ulykkesmelding til den sentrale behandlingsenheten 2. Satellittnavigasjonsmottakeren 1 kan anvendes for ytterligere å utstyre hver av bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 med steds- og tidsdata av deres fremstilling. 2 En eller flere av transceiverne 12, 13, 14, fortrinnsvis den samme transceiveren, anvendt for å sende de bompenge-relevante data til den sentrale behandlingsenheten 2, kan anvendes til å sende bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 til den sentrale behandlingsenheten 2. OBU en 8 kan valgfritt være utstyrt med et tastatur 29, hvorved bompengerelevante parametere kan bli innmatet i kjøretøyapparatet 8, og/eller bildeopptakene av kameraene, 22 kan også startes manuelt. 3 Kameraene, 22 (eller den optiske objektdetektoren) er fortrinnsvis elektroniske, f.eks. konvensjonelle CCD-kamerabrikker, som - på samme måte som et filmopptak - kontinuerlig tar opp fortløpende enkeltbilder; en eller flere av disse enkeltbildene kan respektivt anvendes som et eller flere bildeopptak 23, 2 på måten beskrevet ovenfor. 40 Istedenfor CCD-kamerabrikker kan også såkalt flytids(«time-of-flight»)kamerabrikker anvendes, som er i stand til å generere 3D-bildeopptak i forbindelse med en tilhørende styrt lyskilde. Det er også mulig å konfigurere kameraene, 22 og det optiske detektorobjektet til å være følsom spesielt for smalbåndslys, særlig infrarødt lys.

8 7 Patentkrav 1. Kjøretøyapparat for et bompengesystem (1) med: minst én transceiver (12-14) for overføring av bompenge-relevante data til transceiverstasjoner (, 7) for videresending til en sentral behandlingsenhet (2) i veibompengesystemet (1); og minst et kamera (22), som er rettet mot en omgivelse foran et kjøretøy (9) som bærer med seg kjøretøyapparatet (8) og kan fremstille minst et bildeopptak (2) av minst et utsnitt av omgivelsen; 1 karakterisert ved at kameraet (22) sammen med en mikroprosessor (11) av kjøretøyapparatet (8) danner en optisk objektdetektor, som kontinuerlig fremstiller fortløpende bildeopptak (2) og deri detekterer ved hjelp av bildebehandlingselementer tilstedeværelsen av et synlig objekt (26) som kan forbli stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet (9) og som ved deteksjon av et slikt objekt (26) medfører at kjøretøyapparatet oppsamler ett eller flere bildeopptak i et minne (27) i kjøretøyapparatet (8) for en senere batch-overføring til den sentrale behandlingsenheten (2) i veibompengesystemet (1). 2. Kjøretøyapparat ifølge krav 1, karakterisert ved at kameraet () er tilkoplet etter en prosesseringsenhet (11), som detekterer nummerskiltene av ukjente kjøretøyer (26) i bildeopptaket (2). 3. Kjøretøyapparat ifølge krav 2, karakterisert ved at prosesseringsenheten (11) gjør de detekterte nummerskiltene ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme i bildeopptaket (2) Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 3, karakterisert ved at det kan bli festet i området av frontruten (18) på kjøretøyet (9) og kameraet (22) er anordnet på forsiden (21) som vender mot frontruten (18).. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 4, karakterisert ved at minst et ytterligere kamera () er rettet mot passasjerrommet i kjøretøyet (9), hvor kameraet fremstiller minst et ytterligere bildeopptak (23). 6. Kjøretøyapparat ifølge krav, karakterisert ved at det ytterligere kameraet () er innkoplet etter en prosesseringsenhet (11), som detekterer kjøretøypassasjerene (24) i det ytterligere bildeopptaket (23) og fortrinnsvis teller dem Kjøretøyapparatet ifølge krav 6, karakterisert ved at prosesseringsenheten (11) gjør de detekterte kjøretøypassasjerene (24) ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme i det ytterligere bildeopptaket.

9 8 8. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene -7, karakterisert ved at det kan bli festet i området av frontruten (18) på kjøretøyet (9) og det ytterligere kameraet () er anordnet på dens bakside (19) fjernt fra frontruten (18). 9. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 8, karakterisert ved at kameraet (22) også fremstiller et eller flere bildeopptak (23, 2) i hvert tilfelle ved periodiske, forhåndsdefinerte eller tilfeldig tidspunkter.. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 9, karakterisert ved at kameraet (22) også fremstiller minst et bildeopptak (23, 2) som respons på en anmodning mottatt via transceiveren (12-14). 11. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) har en objektdetektor (14, 22), som ved detektering av et gitt objekt (16', 16", 26) i nærheten av kjøretøyet (9) medfører at kameraet (22) tar opp bilde(r) (23, 2) Kjøretøyapparat ifølge krav 11, karakterisert ved at objektdetektoren er en RFID- eller DSRC-detektor (14) for radiogjenkjennelse av et RFID- eller DSRCobjekt (16'). 13. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 12, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) inneholder en akselerasjonssensor (28), som i tilfellet av en akselerasjon som går over en terskelverdi medfører at kameraet (22) tar opp bilde(r) (23, 2). 14. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 13, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) inneholder en satellittnavigasjonsmottaker (1) for å utstyre bildeopptaket(ene) (23, 2) med steds- og tidsdata av dens/deres fremstilling Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 14, karakterisert ved at transceiveren (12, 13) er en DSRC-, WAVE- eller mobilradiotransceiver. 16. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 1, karakterisert ved at kameraet (22) og/eller den optiske detektoren (22) er konfigurert for smalbåndslys, fortrinnsvis infrarødt lys. 17. Kjøretøyapparatet ifølge et av kravene 1 til 16, karakterisert ved at kameraet (22) og/eller den optiske detektor er dannet av et flytids-kamera. 18. Fremgangsmåte for kontroll av kjøretøyer ved hjelp av et kjøretøyapparat ifølge krav 1, omfattende:

10 9 rette kameraet (22) av kjøretøyapparatet (8) oppå en omgivelse foran et kjøretøy (9) som bærer med seg kjøretøyapparatet; fremstille, ved hjelp av objektdetektoren, kontinuerlige påfølgende bildeopptak (2) og deri detektere, ved hjelp av objektdetektoren ved hjelp av bildebehandlingselementer, tilstedeværelsen av et synlig objekt (26) som kan forbli stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet (9) og i tilfellet av detektering av et slikt objekt (26); overføre et eller flere bildeopptak (2), etter oppsamling av dem i et minne i kjøretøyapparatet, til en sentral behandlingsenhet (2) i veibompengesystemet (1) ved hjelp av transceiveren (12-14) av kjøretøyapparatet (8) i en senere batch-overføring; og prosessere bildeopptaket(ene) (2) i den sentrale behandlingsenheten (2) i bompengesystemet (1). 1

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 26399 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213113 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer