(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 11 Wien, Østerrike (72) Oppfinner Polt, Michael, Embelgasse 2-8//22, 0 Wien, Østerrike Schrödl, Sören, Achsenaugasse 6, 2340 Mödling, Østerrike Güner, Refi-Tugrul, Marchetstrasse 17/26, 0 Baden, Østerrike Nagy, Oliver, Leopold Steiner Gasse 48, 1190 Wien, Østerrike (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 06 OSLO, Norge (4) Benevnelse Kjøretøyapparat for et veibompengesystem (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A EP-A EP-A US-A US-A

2 1 Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører et kjøretøyapparat for et bompengesystem, med minst én transceiver for overføring av bompenge-relevante data til transceiverstasjoner for videresending til en sentral behandlingsenhet i veibompengesystemet, og minst et kamera, som er rettet mot en omgivelse foran et kjøretøy som bærer med seg kjøretøyapparatet og kan fremstille minst et bildeopptak av minst et utsnitt av omgivelsen. Et slikt kjøretøyapparat er kjent fra US 08/ A1. Kjøretøyapparater for veibompengesystemer, såkalte "onboard units" (OBUs), brukes til lokalisering av kjøretøyer og for generering av stedsspesifikke gebyrtransaksjoner som veibompenger, innkjøringsavgifter eller parkeringsavgifter. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe en ny form av kjøretøyapparat som har et utvidet bruksområde. 1 Dette formålet oppnås ifølge oppfinnelsen med et kjøretøyapparat med kjennetegnene angitt i krav 1 og en fremgangsmåte med kjennetegnene angitt i krav Oppfinnelsen åpner opp en rekke nye muligheter for å kontrollere og straffe bompengeforseelse. OBUs utstyrt med et kamera rettet fremover kan protokollere veibruken av andre kjøretøyer og/eller rapportere det til en sentral behandlingsenhet, og som et resultat av dette fremstilles et stort antall potensielle kontrollorganer. Kjøretøyapparatet ifølge oppfinnelsen registrerer i dette tilfelle automatisk et "opptaksverdig" kjøretøy av en person foran i en kjøretøykolonne: bildeopptaket utløses nøyaktig når en person foran kjører forrest i kjøretøyet i en bevegende kjøretøykolonne. Det er ikke nødvendig for alle OBUs i veibompengesystemet å være utstyrt og brukt på denne måten, det er for eksempel tilstrekkelig for OBUs av spesielle brukergrupper å være utstyrt med slike kameraer, f.eks. OBUs i beredskapskjøretøyer eller offentlig tjenestekjøretøyer. I en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen omfatter kjøretøyet et minne for arkivering av bildeopptaket(ene). Bildeopptak kan oppsamles for senere analyse eller batch-overføring til den sentrale behandlingsenheten. Alternativt eller i tillegg sender transceiveren bildeopptaket(ene) fortrinnsvis til den sentrale behandlingsenheten. Derved kan bildeopptakene straks ("online") prosesseres sentralt eller senere i batchen. En spesielt foretrukket variant av oppfinnelsen er kjennetegnet ved at minst et ytterligere kamera er rettet mot passasjerrommet i kjøretøyet.

3 2 Denne utførelsesformen av oppfinnelsen er spesielt egnet for håndheving av HOTbaner. HOT-baner er veibaner som faktisk er reservert for kjøretøyer med flere passasjerer, men kan også brukes av kjøretøyer med færre passasjerer så lenge en - tilsvarende passasjeravhengig - bompengeavgift er betalt for benyttelsen. For den forskriftsmessige bompengeberegning ved benyttelsen av en HOT-bane er derfor som regel innstillingen av antall passasjerer i OBU en nødvendig. For å kontrollere den korrekte innstillingen av OBU en og straffe tilfeller av bompengeunnlatelse på HOT-baner, er det i dag bare mulig med visuell kontroll av kjøretøyene fra veikanten, noe som er svært tidkrevende og praktisk talt nesten umulig å oppnå for større veibompengesystemer. Det har derfor allerede blitt foreslått å bruke elektroniske bildebehandlingssystemer, som automatisk detekterer og teller passasjerene i et bildeopptak av kjøretøyet fra utsiden av kjøretøyet. Imidlertid fører refleksjoner på frontruten og skygging av baksetepassasjerene ofte til deteksjonsfeil, og dette gjør disse systemene ubrukelige for en kommersiell storskala anvendelse. 1 Den foreliggende oppfinnelsen går en annen vei og ved hjelp av et ytterligere kamera anordnet i OBU en tillates også en direkte deteksjon av passasjerene i kjøretøyet fra det indre av kjøretøyet. Siktproblemer som følge av frontruterefleksjoner bortfaller helt. Siden det videre er i sjåførens interesse å flytte alle de tilstedeværende passasjerene inn i synsfeltet til OBU-kameraet for å dra fordel av en lavere HOT-bompengeavgift, er skyggeproblemene forbundet med eksterne kontroller hittil generelt også utelukket. Følgelig er det fortrinnsvis tilveiebrakt at et ytterligere kamera er innkoplet etter en prosesseringsenhet, som detekterer passasjerene i kjøretøyet i bildeopptaket og spesielt foretrukket teller dem. 2 En slik prosesseringsenhet kan fortrinnsvis også i tillegg anvendes for å gjøre de detekterte passasjene i kjøretøyet ugjenkjennelige i bildeopptaket og gjøre dem anonyme for databeskyttelse eller private formål. Andre anvendelsesformål, f.eks. overvåkingen av den generelle trafikksituasjonen mens databeskyttelse sikres, kan oppfylles, hvis ifølge en ytterligere foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen en prosesseringsenhet, som detekterer nummerskiltene til andre kjøretøyer i bildeopptaket, er anordnet slik at kameraet er innkoplet etter prosesseringsenheten rettet mot omgivelsen av kjøretøyet og eventuelt gjør disse ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme. 3 I begge varianter av oppfinnelsen er det særlig fordelaktig hvis kjøretøyapparatet kan bli festet i området av frontruten på kjøretøyet og kameraet(ene) er anordnet på dens forside eller bakside. Derved kan de korrekte synsretningene forover og inn i passasjerrommet oppnås på en enkel måte.

4 3 Det er spesielt gunstig hvis kameraet fremstiller et eller flere bildeopptak i hvert tilfelle på periodiske, forhåndsdefinerte eller tilfeldige tidspunkter, som for eksempel er arkivert eller overført til den sentrale behandlingsenheten. Alternativt kan kameraet fremstille minst et bildeopptak som svar på en anmodning mottatt via transceiveren, slik at en sentralisert styring av systemet er mulig. 1 En ytterligere fordelaktig utførelsesform av utløsningen av kameraet er at kjøretøyapparatet har en objektdetektor, som ved deteksjon av et gitt objekt i nærheten av kjøretøyet medfører at kameraet tar opp et bilde eller bilder. Et slikt objekt kan for eksempel være en RFID- («radio frequency identification») eller DSRC- («dedicated short range communication») tagg, f.eks. en RFID- eller DSRC-transponderbrikke integrert i et veiskilt, og følgelig er objektdetektoren fortrinnsvis en RFID- eller DSRC-detektor for radiogjenkjennelse av et RFID- eller DSRC-objekt. Alternativt kan det gitte objektet være et synlig objekt, for eksempel et bestemt veiskilt, og objektdetektoren er fortrinnsvis en optisk detektor for detektering av tilstedeværelsen av et synlig objekt i kjøretøyets omgivelse. En ytterligere spesielt fordelaktig variant av oppfinnelsen er kjennetegnet ved at kjøretøyapparatet inneholder en akselerasjonssensor, som i tilfellet av en akselerasjon som går over en terskelverdi medfører at kameraet tar opp et eller flere bilder. Derved kan en OBU utstyrt med et eller flere kameraer arbeide som et ulykkesregistreringsapparat («crash recorder»), som i tilfelle av en ulykke tar opp bilder av kjøretøyets omgivelse og/eller kjøretøyets passasjerrom for bevisformål og kan også sende dette til en sentral behandlingsenhet for å slå alarm. 2 Ifølge et ytterligere foretrukket kjennetegn ved oppfinnelsen inneholder kjøretøyapparatet en satellittnavigasjonsmottaker for å utstyre bildeopptaket(ene) med steds- og tidsdata av dens/deres fremstilling, som øker dens/deres beviskraft og dermed letter håndhevingen av bompengesystemet. Forskjellige typer transceivere kjent innen teknikken er egnet som transceivere som gjør det mulig for kjøretøyapparatet å kommunisere med transceiverstasjonene i den sentrale behandlingsenheten. Transceiveren er fortrinnsvis en DSRC- (dedicated short range communication), WAVE- (wireless access for vehicle environments) eller mobilradio-transceiver som arbeider i henhold til enhver mobilradiostandard som GSM, GPRS, UMTS, WiMax etc. Følgelig kan også de her betraktede transceiverstasjonene i den sentrale behandlingsenheten være så vel lokalfordelte DSRCeller WAVE-fyr samt basestasjoner i et mobilradionettverk. 3 Kameraet(ene) og den nevnte optiske detektoren kan være av en hvilken som helst type kjent på området, f.eks. CCD-kameraer. I bestemte anvendelser kan forstyrrende innstrålinger reduseres, hvis kameraet(ene) og/eller den optiske detektoren er konfigurert for smalbåndslys, særlig infrarødt lys. Det er også mulig for kamera-

5 4 et(ene) og/eller den optiske detektoren å anvende såkalt flytidskameraer («time of flight»-kameraer), som genererer 3D-bildeopptak. Oppfinnelsen er forklart mer detaljert nedenfor på grunnlag av et utførelseseksempel representert i de vedlagte tegningene, hvor: Fig. 1 viser et kjøretøy utstyrt med et kjøretøyapparat ifølge oppfinnelsen innenfor rammen av et skjematisk representert bompengesystem; Fig. 2 er et blokkdiagram av kjøretøyapparatet i fig. 1; Fig. 3 og 4 viser kjøretøyapparatet i fig. 1 og 2 i bakre og fremre snitt i dets monteringsstilling på en frontrute; og Fig. og 6 viser to eksempler på bildeopptak av kjøretøyapparatet i fig Fig. 1 viser et eksempel på veibompengesystem 1 bare representert i utsnitt med minst en sentral behandlingsenhet 2, som koples til et stort antall av veikanttransceiverstasjoner, f.eks. DSRC- eller WAVE-radiofyr. Alternativt eller i tillegg til dette koples den sentrale behandlingsenheten 2 til et stort antall av transceiverstasjoner 7, for eksempel basestasjoner i et GSM-mobilradionettverk, via et andre datanettverk 6. Den sentrale behandlingsenheten 2 kan kommunisere via transceiverstasjonene, 7 med kjøretøyapparater eller OBUs 8 som bæres med av kjøretøyer 9 for å ta betalt for bruken av trafikkerte områder slik som veier, motorveier, parkeringsplasser, etc. Ved anvendelse av den foreliggende oppfinnelse kan OBU ene 8 være av enhver ønsket type, f.eks. OBUs med kort-rekkevidde kommunikasjon, som kan lokaliseres av transceiverstasjoner i formen av f.eks. DSRC-radiofyr, som indikerer stedet til OBU en 8 til den sentrale behandlingsenheten 2 for innkreving. Alternativt kan OBU ene 8 også være såkalte tynne klienter eller tykke klienter, som selv kan bestemme deres plassering, f.eks. ved å identifisere stedet til radiofyrene ved selvlokalisering i et mobilradionettverk ved hjelp av transceiverstasjonen 7, eller også ved hjelp av en egen satellittnavigasjonsmottaker for et globalt satellittnavigasjonssystem («global navigation satellite system», GNSS). Tykke-klient-OBUs 8 kan ved hjelp av egne kart fastslå gebyrpliktige veisegmenter, som fastslår bompengegebyr og sender det til den sentrale behandlingsenheten 2. Tynne-klient-OBUs 8 kan overføre sine posisjoner eller tilbakelagte ruter («tracks») direkte til den sentrale behandlingsenheten 2 for prosessering, og bompengeavgiften bestemmes derfra i den sentrale behandlingsenheten 2. Alle disse forskjellige typer av datatransmisjoner til den sentrale behandlingsenheten 2 er kombinert under den generelle betegnelsen av "overføring av bompenge-relevante data" av en OBU 8 til den sentrale behandlingsenheten Oppbyggingen av en OBU 8 er vist i detalj i fig Fig. 2 er et blokkskjema av en OBU 8 med delvis valgfrie komponenter. Forenklede utførelsesformer av OBU en 8

6 har ikke nødvendigvis alle komponentene som vist i fig. 2. Ifølge fig. 2 omfatter kjøretøyapparatet 8 en sentral mikroprosessor 11, som samvirker med en eller flere transceivere 12, 13 for å overføre bompenge-relevante data til den sentrale behandlingsenheten 2. For eksempel er transceiverne 12, 13 en mobilradiotransceiver 12 som arbeider i samsvar med f.eks. GSM-standarden, og/eller en kort-rekkevidde kommunikasjonstransceiver 13 som arbeider i samsvar med DSRC-, WAVE- eller infrarød-standarden og/eller en RFID-transceiver 14. For selv-lokalisering eller sporing av OBU en kan denne i tillegg være utstyrt med en satellittnavigasjonsmottaker 1 og/eller kan anvende RFID-transceiveren 14 til denne, hvor sistnevnte er for detektering av veikant-rfid-objekter 16' (fig. 1) med kjente posisjon, for eksempel RFID-transponderbrikke med lagrede posisjonsdata. 1 Som vist i fig. 3 og 4 er OBU en 8 klebet til frontruten 18 av kjøretøyet 9 fra innsiden, for eksempel ved hjelp av klebestrimler 17. OBU en 8 er utstyrt med et første kamera på sin bakside 19 som vender mot passasjerrommet i kjøretøyet 9 og/eller med et andre kamera 22 på sin frontside 21 som peker fremover i kjøreretningen. Ytterligere kameraer kan være anordnet sideveis på sidene av kjøretøyapparatet 8. 2 Det første kameraet tar i denne posisjonen opp et bilde 23 (fig. ) av passasjerrommet i kjøretøyet 9, der f.eks. antall passasjerer 24 ved hjelp av tradisjonelle bildebehandlingselementer kan bestemmes. Det andre kameraet 22 tar i denne posisjonen opp et bilde 2 av kjøretøyomgivelsen foran kjøretøyet 9, f.eks. et annet kjøretøy 26 (person foran) som kjører på veien foran kjøretøyet 9. Bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 er valgfritt arkivert i et minne 27 av OBU en 8 for fortløpende prosesseringsformål. Alternativt eller i tillegg til dette straks etter opptaket eller på et senere tidspunkt, f.eks. oppsamlet i minne 27 som en batch overføres de til den sentrale behandlingsenheten 2 via en eller flere transceivere 12, 13, 14 og en eller flere transceiverstasjoner, 7 for prosessering. 3 Kameraene, 22 forårsakes å registrere et eller flere av bildene 23, 2 ved hjelp av mikroprosessoren 11 og/eller en eller flere av komponentene koplet dertil, spesielt i henhold til de følgende kriteriene: 40 a) bildeopptak kan tidsstyrt fremstilles periodisk eller på vilkårlige tidspunkter; b) den sentrale behandlingsenheten 2 og/eller dens transceiverstasjoner, 7 kan sende forespørsler til OBU en 8, som denne mottar via sine transceivere 12, 13, 14 og som respons på dette gjør bildeopptak; c) satellittnavigasjonsmottakeren 1 kan i forbindelse med mikroprosessoren

7 forårsake bildeopptak av de bestemte forhåndsdefinerte posisjonene; d) ved detektering av et gitt objekt i nærheten av kjøretøyet 9, f.eks. ved detektering av RFID-objektet 16' eller et synlig objekt 16'', f.eks. et veiskilt, kan en objektdetektor inneholdt i OBU en 8 utløse bildeopptak; en slik objektdetektor kan bli dannet av f.eks. RFID-transceiveren 14, som detekterer tilstedeværelsen av et RFID-objekt 16', eller av selve kameraet 22 rettet mot kjøretøyomgivelsen, som i samarbeide med mikroprosessoren 11 detekterer et synlig objekt 16'' ved hjelp av bildebehandlingselementer og som respons forårsaker at kameraet og/eller kameraet 22 tar opp et bilde 23; e) en slik objektdetektor dannet av kameraet 22 kan fortrinnsvis også forårsake et bildeopptak til å skje nøyaktig når den detekterer tilstedeværelsen av et objekt som eventuelt forblir stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet 9, slik som et annet kjøretøy 26 som kjører foran; f) en valgfri akselerasjonssensor 28 kan anvendes til å forårsake at kameraet og/eller kameraet 22 tar opp et bilde i tilfellet av en akselerasjon som går over en gitt terskelverdi eller en kollisjon av kjøretøyet 9, f.eks. for bevismål og/eller dermed å sende en ulykkesmelding til den sentrale behandlingsenheten 2. Satellittnavigasjonsmottakeren 1 kan anvendes for ytterligere å utstyre hver av bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 med steds- og tidsdata av deres fremstilling. 2 En eller flere av transceiverne 12, 13, 14, fortrinnsvis den samme transceiveren, anvendt for å sende de bompenge-relevante data til den sentrale behandlingsenheten 2, kan anvendes til å sende bildeopptakene 23, 2 av kameraene, 22 til den sentrale behandlingsenheten 2. OBU en 8 kan valgfritt være utstyrt med et tastatur 29, hvorved bompengerelevante parametere kan bli innmatet i kjøretøyapparatet 8, og/eller bildeopptakene av kameraene, 22 kan også startes manuelt. 3 Kameraene, 22 (eller den optiske objektdetektoren) er fortrinnsvis elektroniske, f.eks. konvensjonelle CCD-kamerabrikker, som - på samme måte som et filmopptak - kontinuerlig tar opp fortløpende enkeltbilder; en eller flere av disse enkeltbildene kan respektivt anvendes som et eller flere bildeopptak 23, 2 på måten beskrevet ovenfor. 40 Istedenfor CCD-kamerabrikker kan også såkalt flytids(«time-of-flight»)kamerabrikker anvendes, som er i stand til å generere 3D-bildeopptak i forbindelse med en tilhørende styrt lyskilde. Det er også mulig å konfigurere kameraene, 22 og det optiske detektorobjektet til å være følsom spesielt for smalbåndslys, særlig infrarødt lys.

8 7 Patentkrav 1. Kjøretøyapparat for et bompengesystem (1) med: minst én transceiver (12-14) for overføring av bompenge-relevante data til transceiverstasjoner (, 7) for videresending til en sentral behandlingsenhet (2) i veibompengesystemet (1); og minst et kamera (22), som er rettet mot en omgivelse foran et kjøretøy (9) som bærer med seg kjøretøyapparatet (8) og kan fremstille minst et bildeopptak (2) av minst et utsnitt av omgivelsen; 1 karakterisert ved at kameraet (22) sammen med en mikroprosessor (11) av kjøretøyapparatet (8) danner en optisk objektdetektor, som kontinuerlig fremstiller fortløpende bildeopptak (2) og deri detekterer ved hjelp av bildebehandlingselementer tilstedeværelsen av et synlig objekt (26) som kan forbli stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet (9) og som ved deteksjon av et slikt objekt (26) medfører at kjøretøyapparatet oppsamler ett eller flere bildeopptak i et minne (27) i kjøretøyapparatet (8) for en senere batch-overføring til den sentrale behandlingsenheten (2) i veibompengesystemet (1). 2. Kjøretøyapparat ifølge krav 1, karakterisert ved at kameraet () er tilkoplet etter en prosesseringsenhet (11), som detekterer nummerskiltene av ukjente kjøretøyer (26) i bildeopptaket (2). 3. Kjøretøyapparat ifølge krav 2, karakterisert ved at prosesseringsenheten (11) gjør de detekterte nummerskiltene ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme i bildeopptaket (2) Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 3, karakterisert ved at det kan bli festet i området av frontruten (18) på kjøretøyet (9) og kameraet (22) er anordnet på forsiden (21) som vender mot frontruten (18).. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 4, karakterisert ved at minst et ytterligere kamera () er rettet mot passasjerrommet i kjøretøyet (9), hvor kameraet fremstiller minst et ytterligere bildeopptak (23). 6. Kjøretøyapparat ifølge krav, karakterisert ved at det ytterligere kameraet () er innkoplet etter en prosesseringsenhet (11), som detekterer kjøretøypassasjerene (24) i det ytterligere bildeopptaket (23) og fortrinnsvis teller dem Kjøretøyapparatet ifølge krav 6, karakterisert ved at prosesseringsenheten (11) gjør de detekterte kjøretøypassasjerene (24) ugjenkjennelige eller gjør dem anonyme i det ytterligere bildeopptaket.

9 8 8. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene -7, karakterisert ved at det kan bli festet i området av frontruten (18) på kjøretøyet (9) og det ytterligere kameraet () er anordnet på dens bakside (19) fjernt fra frontruten (18). 9. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 8, karakterisert ved at kameraet (22) også fremstiller et eller flere bildeopptak (23, 2) i hvert tilfelle ved periodiske, forhåndsdefinerte eller tilfeldig tidspunkter.. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 9, karakterisert ved at kameraet (22) også fremstiller minst et bildeopptak (23, 2) som respons på en anmodning mottatt via transceiveren (12-14). 11. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) har en objektdetektor (14, 22), som ved detektering av et gitt objekt (16', 16", 26) i nærheten av kjøretøyet (9) medfører at kameraet (22) tar opp bilde(r) (23, 2) Kjøretøyapparat ifølge krav 11, karakterisert ved at objektdetektoren er en RFID- eller DSRC-detektor (14) for radiogjenkjennelse av et RFID- eller DSRCobjekt (16'). 13. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 12, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) inneholder en akselerasjonssensor (28), som i tilfellet av en akselerasjon som går over en terskelverdi medfører at kameraet (22) tar opp bilde(r) (23, 2). 14. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 13, karakterisert ved at kjøretøyapparatet (8) inneholder en satellittnavigasjonsmottaker (1) for å utstyre bildeopptaket(ene) (23, 2) med steds- og tidsdata av dens/deres fremstilling Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 14, karakterisert ved at transceiveren (12, 13) er en DSRC-, WAVE- eller mobilradiotransceiver. 16. Kjøretøyapparat ifølge et av kravene 1 til 1, karakterisert ved at kameraet (22) og/eller den optiske detektoren (22) er konfigurert for smalbåndslys, fortrinnsvis infrarødt lys. 17. Kjøretøyapparatet ifølge et av kravene 1 til 16, karakterisert ved at kameraet (22) og/eller den optiske detektor er dannet av et flytids-kamera. 18. Fremgangsmåte for kontroll av kjøretøyer ved hjelp av et kjøretøyapparat ifølge krav 1, omfattende:

10 9 rette kameraet (22) av kjøretøyapparatet (8) oppå en omgivelse foran et kjøretøy (9) som bærer med seg kjøretøyapparatet; fremstille, ved hjelp av objektdetektoren, kontinuerlige påfølgende bildeopptak (2) og deri detektere, ved hjelp av objektdetektoren ved hjelp av bildebehandlingselementer, tilstedeværelsen av et synlig objekt (26) som kan forbli stasjonært i en bevegende omgivelse av kjøretøyet (9) og i tilfellet av detektering av et slikt objekt (26); overføre et eller flere bildeopptak (2), etter oppsamling av dem i et minne i kjøretøyapparatet, til en sentral behandlingsenhet (2) i veibompengesystemet (1) ved hjelp av transceiveren (12-14) av kjøretøyapparatet (8) i en senere batch-overføring; og prosessere bildeopptaket(ene) (2) i den sentrale behandlingsenheten (2) i bompengesystemet (1). 1

11

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 274092 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 16/14 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01C 23/00 (06.01) G08G 1/16 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer