OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 1/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. desember PS 2/10 Referatsaker PS 3/10 Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Flemming Rehtmar PS 4/10 Politiske verv- nytt valg etter dødsfall PS 5/10 Tusenårsmarkering i Organisering, roller og ansvar PS 6/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyre opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer PS 7/10 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - markedsføring av ledige tomter PS 8/10 Parkeringsordningen i Levanger PS 9/10 Kvalitetskommuneprogrammet Evalueringer og veien videre. Orienteringer: Overformynderiet v/1. overformynder Arne Solem Levanger, den 7. januar 2010 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 1/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 16. desember PS 2/10 Referatsaker RS 1/10 Skjenkebevillingskontroll Vakt Service Svinn AS RS 2/10 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner) Kommunal- og Regionaldept RS 3/10 Salg av Folkets Hus - Kirkegata 71 - LO i Levanger v/lars Kvale RS 4/10 Skjenkebevillingskontroll 19,desenber 2998 Vakt Service Svinn AS RS 5/10 Skjenkebevillingskontroll Vakt Service Svinn AS 2 av 25

3 Levanger kommune Sakspapir Søknad om fortsatt permisjon fra politiske verv i Levanger kommune - Flemming Rehtmar Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2008/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Vedlegg: Brev fra Flemming Rehtmar, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Flemming Rehtmar har hatt permisjon fra sine politiske verv fram til , jfr. formannskapets møte , sak 2/09. Følgende ble da vedtatt: Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli Flemming Rehtmar søker i brev av 26. desember 2009 om fortsatt permisjon fra sine politiske verv fram til 31. desember Rehtmar er ansatt som daglig leder for General Electrical Energy sin utviklings- og produksjonavdeling på Verdal. Grunnet arbeidssituasjonen og fremtidig lokaliseing av GE sin produksjonsenhet, er han utleid til Aker Solutions i 2010, med hovedkontor i Oslo. I den forbindelse vil han være utstasjonert i Oslo, med reiser til i utlandet. Rehtmar har følgende verv: medlem av kommunestyret medlem av plan- og utviklingskomiteen varamedlem til formannskapet varamedlem til samkommunestyret varamedlem til styret i Levanger Næringsselskap 3 av 25

4 Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg: Levanger kommune Formannskapet Sakliste 16, 2. ledd: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig. 16, 3. ledd: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 16, 5. ledd: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget. 16, 6. ledd: Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum. Vurdering: Ved å være så mye bortreist fra kommunen en så lang periode som dette vil innebære, fyller Rehtmar etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget permisjon fra politiske verv. Rådmannen vil tilrå at søknaden om fortsatt permisjon innvilges. Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden. Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen er dette i denne sammenhengen å betrakte som et annet folkevalgt organ, og det må da velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Jfr. kommuneloven 16, 3. ledd. Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Strid, Olav DNA Varamedlem 2 DNA/SP/KRF Solem, Arne SP Varamedlem 3 DNA/SP/KRF Haugan, Britt Tønne KRF Varamedlem 4 DNA/SP/KRF 4 av 25

5 Aas, Kristin DNA Varamedlem 5 DNA/SP/KRF By, Siv SP Varamedlem 6 DNA/SP/KRF Krogstad, Anne Grete DNA Varamedlem 7 DNA/SP/KRF Reberg, Alf Magnar SP Varamedlem 8 DNA/SP/KRF Løvås, Tove Irene DNA Varamedlem 9 DNA/SP/KRF Johansen, Per Anker DNA Varamedlem 10 DNA/SP/KRF Levanger kommune Formannskapet Sakliste Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være: Strid Olav Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 2 Reberg Alf Magnar Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 3 Haugan Britt Tønne Krf -Dna,Sp,Krf Varamedlem 4 Aas Kristin Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 5 By Siv Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 6 Krogstad Anne Grete Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 7 Jørstad Ole Rogstad Sp -Dna,Sp,Krf Varamedlem 8 Løvås Tove Irene Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 9 Johansen Per Anker Dna -Dna,Sp,Krf Varamedlem 10 Til Levanger Næringsselskap AS vil evt nytt varamedlem i permisjonsperioden måtte velges av ekstraordinær generalforsamling. 5 av 25

6 Levanger kommune Sakspapir Politiske verv- nytt valg etter dødsfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2008/ /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: Som nytt medlem i Eldres råd velges: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Ole Vordal døde 11. november Det må nå foretas nytt valg. Vordals verv var som følger: Fast medlem i Eldres råd Eldres Råd: Hans-Fredrik Donjem Asgjerd Valstad Klara Oline Fossbakken Judith Haugdahl Cesilie Iversen Aud Moe Gunn Elin Nyvik Ole Vordal (død - nytt medlem velges) Aashild Gilberg Gunnar Myhr Per Aunet Kåre Røe leder nestleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg: 16. Opprykk og nyvalg. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den 6 av 25

7 uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Vurdering: Med bakgrunn i Kommunelovens 16, 3., må det velges nytt medlem i Eldres råd. 7 av 25

8 Levanger kommune Sakspapir Tusenårsmarkering i Organisering, roller og ansvar Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2009/ /X01 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tusenårsmarkeringen organiseres som vist i saksframlegg årsmarkeringen skal ha som mål og skape entusiasme og deltakelse blant kommunens innbyggere gjennom bred involvering og bredt eierskap en dugnad for byen og omlandet gjennom hele Hjemmel/bakgrunn for saken: Formannskapet vedtok i møte , sak 85/09 følgende: 1. Rådmannen får mandat til å nedsette en gruppe for planlegging og gjennomføring av markeringer i års jubileum for bystatus og 1000-års markeringen markeres sammen. 3. Midler til gjennomføring avklares i forbindelse med økonomiplan og budsjett for Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Presentasjon v/kommunaldirektør Gerhard Dalen: Hvordan engasjere innbyggerne og skape innhold i markeringen?" Erfaringer fra tusenårsmarkeringen i Trondheim Saksopplysninger: Rådmannen ønsker å legge fram en sak vedr. organisering av arbeidet med årsmarkeringen og ansvar og roller de grupper og deltakere. Rådmannen legger fram følgende forslag: 8 av 25

9 ORGANISERING ORGANISERINGSKART Eier FORMANNSKAPET Ordfører leder Varaordfører Formannskapsmedl. Kultursjef 1 repr. bygdekontaktene Kommunalsjef Samfunn Prost Leder PG Bymuseet Leder Lederne i arb.gruppene Prosjektsekretær HOVEDKOMITE SNK Markedsplassen SpareBank1 Coop Magneten Fylkeskultursjef HiNT Levanger vgs Ungdomsråd Leder PROSJEKTGRUPPE - PG Repr. kultur NTFK Regional utvikling/stedsutv. Repr. fra alle grender (møter) Repr. fra alle museumslag/ stiftelser Repr. NIKU Repr. RA Falstadsenteret Lag og forreninger Idrett Teater Musikk Kunst RESSURSGRUPPE Barne-og ungdomsskolene Repr. Lokale matog handverkstrad Sykehuset Levanger Maritimt miljø SiNoT Eldres råd Idrettsrådet Prosjektkoordinator Arb.gruppe ARRANGEMENT Arb.gruppe MERKEVARE Arb.gruppe LEVANGER GJENNOM 1000 ÅR Arb.gruppe ØKONOMI/ SPONSOR Arb.gruppe Arb.gruppe Arb.gruppe GENERELT Dette prosjektet organiseres ikke fullt ut som et PLP-prosjekt (ProsjektLederProsess). I dette prosjektet vil det ikke være et klart skille mellom prosjektorganisasjonen og linjeorganisasjonen. Prosjektet har behov for løpende dialog med de politiske organer og administrasjonen og det vil sannsynligvis under veis bli behov for endring av organisasjonen fra planleggingsfasen over i selve jubileums-/markeringsfasen (2011). ROLLER og ANSVAR EIER FORMANNSKAP Formannskapet vil ha det overordna ansvaret for markeringen og markeringene. Dette innebærer at det totale budsjettet for markeringen med de rammer som kommunestyret har bevilget kr ,- for 2010 og kr ,- for 2011 og de midler som blir innhentet eksternt, skal godkjennes av formannskapet totale inntekter og utgifter som føres over det kommunale regnskapet. Formannskapet bør også ha det overordna ansvaret for profilen og satsingsområdene for hele arrangementet kommunale og andre lag/organisasjoners arrangement. HOVEDKOMITEEN Hovedkomiteen skal være det organ som har hovedansvaret for arrangementåret. Alle arrangement, budsjetter, utarbeidelse av merkevarer, logoer etc. skal behandles i hovedkomiteen. Hovedkomiteen avgjør når en sak skal opp til behandling i formannskapet som eier av 1000-årsmarkeringen. En av hovedoppgavene til komiteen 9 av 25

10 vil være å peke ut og foreslå profil og satsningsområdene for 1000-årsmarkeringen og påse at prosjektgruppa følger opp disse. PROSJEKTGRUPPA Prosjektgruppa vil være Hovedkomiteens arbeidsgruppe vil stå for det daglige arbeid med 1000-årsmarkeringen. Gruppa vil: Koordinere arbeidet i Arbeidsgruppene Følge opp og ha fokus på budsjett og regnskap for 1000-årsmarkeringen Utarbeide forslag til klar profil og satsingsområder for 1000-årsmarkeringen Hovedansvar for profilering av 1000-årsmarkeringen Oppnevne arbeidsgrupper ved behov og gi disse klare arbeidsoppdrag I prosjektgruppa skal i tillegg til prosjektleder og prosjektsekretær (se nedenfor) sentrale personer i arrangementet sitte. Lederne av arbeidsgruppene bør derfor sitte i prosjektgruppa. Prosjektleder Prosjektleder har bl.a. følgende ansvar: Hovedansvaret for arbeidet med 1000-årsmarkeringen Leder av prosjektgruppa Budsjett og regnskapsansvar for 1000-årsmarkeringen Innkalle og legg fra fram saker til behandling i Hovedkomiteen Skrive saker fram for Formannskapet som Eier av 1000-årsmarkeringen Skal lede og ha ansvar for Prosjektsekretærs arbeid både for prosjektgruppa og koordineringen av arbeidet i arbeidsgruppene Prosjektsekretær Prosjektsekretæren skal ha en stillingsandel på 50 %. Prosjektsekretærens oppgaver vil bl.a. være: Bistå prosjektleder i arbeidet med 1000-årsmarkeringen Sørge for at vedtatt profil og satsningsområdene for 1000-årsmarkeringen blir fulgt opp i arbeidsgruppene og om nødvendig kunne delta i arbeidsgruppenes møter ARBEIDGRUPPENE Det kan underveis bli behov for å nedsette arbeidsgrupper for å løse spesielle oppgaver. Spesielt vil det kunne bli behov for både endringer i arbeidsgruppenes ansvarsområder og opprettelse av nye grupper når de enkelte tiltak/arrangement skal planlegges og utføres/arrangeres. De viste arbeidsgrupper er eksempler på aktuelle grupper RESSURSGRUPPA Medlemmene i referansegruppe vil være personer, lag og organisasjoner og organer som vil kan brukes i rådføring/konsultasjoner bl.a. med hensyn til de forskjellige arrangement. Medlemmene kan brukes enkeltvis, i grupper eller hele referansegruppen (mest aktuelt i informasjonssammenheng). Vurdering: Rådmannen har i den foreslåtte organiseringsmodellen forsøkt gjennom en bred involvering, å legge grunnlaget for at det kan skapes entusiasme og et eierforhold blant lag og organisasjoner og kommunens innbyggere en dugnad for byen og omlandet. 10 av 25

11 Dette arbeidet er allerede startet gjennom den møteserie som er arrangert på 7 forskjellige plasser i kommunen. Rådmannen finner det derfor naturlig at de representanter og grupper som inngår i ressursgruppa, vil brukes i de forskjellige arbeidsgruppene. Det er viktig at små og store begivenheter og arrangement inngår i det offisielle programmet. Samtidig er det viktig at alle arrangementene har profil som faller innenfor den vedtatte profilen og satsningsområdene for markeringen, og at det satses på noen større markeringer. Viktig her vil være at en også videreutvikler eksisterende arrangement som for eksempel Marsimartnan samtidig som en har en unik mulighet til å utvikle nye arrangement for framtida. Markeringen må ha som hovedmål å skape identitetsfølelse og stolthet blant kommunens innbyggere. Det vises her til kommunaldirektør Gerhard Dahlens presentasjon om erfaringene fra tusenårsmarkeringen i Trondheim. se Andre saksdokumenter/kommunens hjemmeside. En slik markering bør også brukes til å sette Levanger på kartet og bygge gode nettverk. Dette kan bl.a. gjøres gjennom å engasjere gode ambassadører for markeringen som bruk av f.eks: Fylkesmannen bl.a. opp mot regjering og kongehus Stortingsbenken Fylkesråd Kirken Fylkesrådet Nasjonale idrettspersonligheter Nasjonale institusjoner som Riksantikvaren Riksantikvaren har allerede lovt at arbeidet med områdefredningen i sentrum vil bli ferdigstilt i Sammen med de prosjekter vi skal gjennomføre i forbindlese med trehusbebyggelsen og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) sitt landsomfattende prosjekt om kulturarven i nyere tid (bl.a. etter 1537), vil Levangers historie og spesielt trehusbebyggelsen på Levanger løftes opp på et nasjonalt nivå. Et slik fokus på Levangers historiske arv og særpreg bør også kunne danne grunnlaget for identitetsfølelse og stolthet hos våre innbyggere. 11 av 25

12 Levanger kommune Sakspapir Oversendelsesforslag fra kommunestyre opplegg og kostnadsoverslag for retaksering av eiendommer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Harald Bakken Arkivref: 2010/96 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar kostnadsoverslaget til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 68/09 Budsjett 2010 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med Kommunestyrets behandling av sak 68/09 budsjett 2010 ble følgende oversendelsesforslag oversendt uten realitetsbehandling: Ved vedtak om retakstering knyttet til eiendomsskatt i Levanger kommune, legges det til grunn at en gjennomføring skal gjøres på følgende måte: 1. Kostnader knyttet til en slik retakstering skal utarbeides og forelegges formannskapet / kommunestyret. 2. Retakstering skal gjennomføres på en slik måte at det påfører kommunens innbyggere lavest mulig kostnader. 3. Primært skal kommunens ansatte benyttes i utførelsen, slik at kompetanse som opparbeides blir værende i kommunen. 4. Sekundært, hvis det er behov for eksterne deltakere, skal dette konkurranseutsettes og lover og regler knyttet til offentlig anskaffelse etterleves, ihht nasjonale og internasjonale (EØS) krav. Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag: Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger: Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget: A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget 12 av 25

13 B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag. Rådmannen legger opp til behandling av dette oversendelsesforslaget etter punkt A i retningslinjene, dvs at forslaget realitetsbehandles av formannskapet. Vurdering: Til punkt 1 er det foretatt en beregning av sannsynlige kostnader med retakseringen slik: 1. Lønninger kr Taksering av verk og bruk, konsulentoppdrag kr Utstyr, leie av biler, etc. kr Til sammen kr Punktene 2, 3 og 4 anses en selvfølge og kommenteres ikke videre. Disse kostnadene fordelt over ti år tilsvarer kr pr. år og det er svært lavt i forhold til andre kommuner som har foretatt retaksering. Rådmannen tilrår at det forannevnte kostnadsoverslag legges til grunn i den videre framdriften i eiendomsskattetakseringen. 13 av 25

14 Levanger kommune Sakspapir Oversendelsesforslag fra kommunestyret - markedsføring av ledige tomter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet anmoder tomteselskapet om å prioritere arbeidet med nettsider som presenterer boligtomtene i Levanger bedre enn i dag. Hjemmel/bakgrunn for saken: Oversendelsesforslag i kommunestyret Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2010 fremmet representanten Siv By følgende forslag For å kunne selge mest mulig tomter og få folk til å flytte til vår kommune, bør vi satse stort på markedsføring av alle våre tomter. Særlig bruk av markedsføring på vår nye hjemmeside. Forslaget ble vedtatt oversendt uten realitetsbehandling I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling: Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget: A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere 14 av 25

15 For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag. Rådmannen ser det som hensiktsmessig å behandle dette forslaget etter alternativ A, dvs realitetsbehandle det i formannskapet. Vurdering: Ansvaret for offentlig tilrettelegging og markedsføring av boligtomter i Levanger kommune er lagt til et eget kommunalt aksjeselskap, Levanger Tomteselskap as. Selskapet har ikke prioritert utvikling av internettside, slik at det som står på kommunens sider om boligtomter er veldig lite utfyllende i dag. Rådmannen er enig med forslagsstilleren om at internett er en stor mulighet for å markedsføre kommunen som bokommune. Da bør det være lett å klikke seg fram til ledige og framtidige boligtomter. Jeg tilrår at formannskapet anmoder tomteselskapet om å prioritere arbeidet med nettsider som presenterer boligtomtene i Levanger bedre enn i dag. Arbeidet må skje i samarbeid med kommunens web-redaktør. 15 av 25

16 Levanger kommune Sakspapir Parkeringsordningen i Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Magne Farstad Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar rådmannens utredning til orientering. 2. Rådmannen bes vurdere behov for endring i utforming og praktisering av det kommunale regelverket mht krav til parkeringsplasser og frikjøp 3. Satsene for frikjøp vurderes økt til tilsvarende selvkost pr plass ved bygging av garasjeanlegg i forbindelse med budsjett Rådmannen gis i oppdrag å utrede muligheter for å etablere parkeringsplass på jernbanens areal og på stadion -som nevnt i saksutredning. Hjemmel/bakgrunn for saken: Formannskapet gjorde i sak 63/09 følgende vedtak: Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak i løpet av høsten 2009 om parkeringsordningen- hvor ulike utfordringer, muligheter og begrensninger gjennomgås Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Parkeringsordningen i Levanger Generelt Levanger kommune har fått delegert myndighet til å ilegge gebyr og tilleggsavgift etter Parkeringsforskriften Kommunalteknikk drifter denne myndighet på de offentlige parkeringsplassene i tillegg til en privat parkeringsplass i Levanger. Trafikkbetjentene er offentlig utdannet fagpersoner som har gjennomgått Norparks (Norges Parkeringsforening ) krav om utdanning. 16 av 25

17 Sentrale lover/forskrifter som gjelder blant annet for stans og parkering av kjøretøyer: Vegtrafikkloven Trafikkreglene (forskrift om kjørende og gående trafikk) Skiltforskrifter (Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikk- Skilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger) Parkeringsforskriften (Forskrifter om offentlige trafikkregulering og Parkeringsgebyr. Forskrift om parkering for forflytningshemmede. Forurensningslovens 37. Målet med parkeringsreguleringen er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet for alle trafikantgrupper samt å bidra til best mulig miljø. Parkeringsavgiftens størrelse vedtas av kommunestyret, mens størrelsen på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter fastsettes av Samferdselsdepartementet. Inntektene fra håndhevelse og parkeringsavgifter tilfaller Levanger kommune og overskuddet benyttes til trafikksikkerhetstiltak, veivedlikehold m.m. Inntektene fra parkeringsområdene ved sykehuset Levanger fordeles etter avtale mellom Sykehuset og kommunen. Budsjett for 2010 Parkering Driftsutgifter: Overføring til Sykehuset Sum utgifter: Sum Inntekter: Netto driftsinntekt Parkeringsgebyr, tilleggsavgift og kontrollavgift. Parkeringsgebyr kr. 500,- ilegges når kjøretøy står i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftene. For eksempel på fortau, gangfelt, sykkelfelt, i strid med parkering forbudt/stans forbudt eller på parkeringsplasser for forflytningshemmede. Tilleggsavgift kr. 300,- ilegges når kjøretøy har stått utover den tiden det er betalt for på en avgiftsplass eller ikke betalt avgift, eller ikke synlig kvittering. Kontrollavgift kr. 500,- ilegges når det parkeres i strid med gjeldene skilting på området og håndheves etter privatrettslige regler. (Levanger videregående skole) Beskrivelse av dagens ordning P-plassene i Levanger sentrum består av tidsbegrensede plasser og avgiftsplasser i følgende områder: Plasser med offentlig regulering: Levanger kommune, gater Sykehuset Levanger Høgskolen Hint Røstad og parkeringsplasser Næringsbygget Røstad P-kjeller Jernbanegt. P-kjeller Coop Mega 17 av 25

18 Plasser med privat regulering som håndheves av kommunen: Levanger videregående skole. Tidsbegrensede parkeringsplasser: Parkeringsplasser skiltet med parkering ( gratis ) maks 30 min., 1 time, 2 timer og 3 timer: Disse plassene ligger mellom Gunlaug Ormstunges gt. Grønnsgt. Maks 30 min er utenfor Jernbanestasjonen -for av/ og påstigning tog/buss. Gateløpet rundt Rådhuset Biblioteket har en tidsbegrensning på maks 1 time. Dette for å få bort arbeidsparkering i de mest sentrale gatene. Kontroll av slik regulering er arbeidskrevende. Noen kommuner i Norge har gjennomført tidsbegrenset parkering med pålagt bruk av urskive. Denne ordningen er under vurdering i flere kommuner. Avgift: Betales på automat. I Levanger har vi moderne automater hvor man kan betale med mynt eller med kort. Betaler man med kort kan det betales for eksakt p-tid ved at kortet settes i automaten og man velger maks p-tid slik; du ankommer Levanger torg kl Her er det avgift til kl Trykker på plusstid til kl Ferdig i byen og vil forlate parkering kl Setter inn kortet i samme automat og transaksjonen stanser. Du har betalt for eksakt tid. Avgiftsplassene i sentrum med offentlig regulering (utenom arealene ved sykehuset) Sted priser Antall kommentar stk Øvre torg kr. 11,- pr. time. Årskort: kr Svært mye brukt plass som fungerer meget godt. Plassen brukes av kunder/besøkende i byen Nedre torg Torvgt. Backlund Øvre og nedre platå Sjøgt: Sjøgt. Bak kirka P-Plass ved godshuset kr. 9,- pr. time. Årskort: kr ,- kr. 11,- pr. time. Årskort: kr kr. 11,- pr. time. Årskort: kr kr 9,- pr. time, kr. 20,- pr. døgn. Årskort: kr kr. 17,- pr. døgn. Kr. 85,- pr. uke 59 Godt brukt plass. Rimeligere alternativ enn øvre torg. Brukes mye av personer som arbeider i byen og som kjøper årskort 12 Brukes av ansatte på Backlund og hotellets gjester. 34 Godt brukt p-plass som fungerer svært godt. Plassen brukes av kunder/besøkende/ beboere og bedrifter i byen 58 Her var det mye ledig kapasitet. Har som en prøveordning sommeren 2009 innført rimeligere dagparkering med kr. 20,- pr. døgn. Dette førte til at kapasiteten på p-plassen ble bedre benyttet. Plassen brukes som arbeidsparkering, beboere i området og besøk til byen. Ledig kapasitet 60 Dette er en plass kommunen leier fra Jernbaneverket. Betaler kr ,- pr. år. Denne p-plassen nyttes stort sett av 18 av 25

19 Tennisbanen Avgifts plasser i kjeller COOP MEGA Årskort: kr kr. 9,- pr. time. Kr. 65,- pr. døgn 1. Totalt avgiftsplasser 471 Levanger kommune Formannskapet Sakliste sykehusansatte og andre som jobber i byen. Den har etter hvert blitt mye brukt, men har enda litt ledig kapasitet. Ved fortsatt bruk av denne p-plass bør den oppgraderes med fast dekke og lys. Ledig kapasitet 60 Denne p-plass ble åpnet Den fungerer som avlastningsplass når det er fullt på sykehusområdet. Mye ledig kapasitet. 145 Parkeringsplasser uten tidsbegrensning: Sted Antall stk Mellom Lensmannskontor og fergeleiet 16 Helga den Fagres gt Totalt plasser uten tidsbegrensning. 45 Parkeringsplasser skiltet: gratis maks 1 uke Sted Antall stk Mellom Gunlaug Ormstunges gt 33 Jernbanegt. Bak kirkegård 35 Løvåssaga ( areal leies av jernbaneverket for kr pr år ) 2.2. Totalt plasser gratis maks 1 uke Gratis tidsbegrenset gateparkering ( 30 min, 1 time, 2 timer og 3 timer ) Gratis parkeringsplasser totalt TOTALE P-PLASSER I LEVANGER SENTRUM MED OFFENTLIG REGULERING (utenom areal ved sykehuset 917 Utfordringer, muligheter og begrensninger Arbeidsparkering Det er ønskelig med et bedre tilbud til arbeidsparkering for biler som kommer inn fra nord. Det er begrenset tilbud til disse- ca 97 stk -som konkurrerer med beboerparkering i byen. Imidlertid har det vist seg vanskelig å finne areal som kan være egnet til formålet. Beboerparkering I kommunens vedtekt til Plan og Bygningsloven er det fastsatt krav til oppstillingsplasser for biler i forbindelse med byggetiltak. Som alternativ til bygging av parkeringsplasser 19 av 25

20 kan utbygger betale kr pr plass til et kommunalt parkeringsfond frikjøpsordning. Slik regelverket er utformet og praktisert er det svært begrensede midler som har kommet inn på parkeringsfondet- som pr dato er på ca kr Bygg som Sjøgt. 30 har ikke egne p-plasser. Dette gjelder også andre bygg i byen, spesielt hybler. Det bør vurderes behov for endring av vedtektene slik at det i forbindelse med nybygg og ombygginger i sentrum i større grad stilles krav om bygging av nye parkeringsplasser eller frikjøp. Satsene for frikjøp bør økes ( de er i dag kr pr plass mens kostnad ved etablering av plass i parkeringshus vil være i størrelsesorden kr Nye parkeringsplasser Arealet mellom jernbanen og elva på nordsiden av Brusvebrua er regulert til offentlig parkeringsplass og eies av Jernbaneverket. Kommunen bør gå i dialog om kjøp/leie av området. Området kan gi svært sentrale p-plasser for byen og avlaste Løvåssagtomta. Det bør evt tilrettelegges med bedre avkjørselsforhold til området. Arealet i nordenden av Stadion er regulert til offentlig parkeringsplass og kan gi rom for ca 70 plasser. En slik opparbeidelse inngår også i planene for Levanger Parkeringsplasser reservert forflytningshemmede Det er reservert ca 20 plasser i sentrum av Levanger. Antall og plassering ble gjennomgått høsten 2009 og vurderes pr dato å være i samsvar med behov. Forflytningshemmede med gyldig parkeringsbevis kan også parkere ut over lengste tillatte tid på de fleste tidsbegrensede plasser og gratis på avgiftsbelagte offentlige plasser. Ladestasjon for El-bil: Levanger kommune har fått innvilget kr i tilskudd fra Transnova til bygging av ladestasjon for el-biler. Ladestasjonen bygges i Sverresgt, og planlegges driftsatt i januar Den kan betjene 4 el-biler samtidig. Ladingen vil foreløpig være gratis. Bruk av skiver. Dette har vært vanlig i flere år i Danmark- hvor man plasserer lett synlig på innsiden av frontruten en urskive av plast eller papp hvor det angis når man parkerte. Noen få norske kommuner har også begynt med lignende system for å få bedre og enklere kontroll av tidsbegrensede p-plasser. Eks Sandefjord kommune hvor følgende ordning er etablert : Parkering er bare tillatt når det er angitt når kjøretøyet er parkert, og dette er godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. P-skiver kan kjøpes i kiosker, bensinstasjoner og andre forretninger. Det kan også benyttes gratis "nappeklokke" som finnes i nappekasser flere steder, eller man kan skrive ankomstklokkeslettet på et papir. Det vil være en opplæringstid før brukerne blir fortrolig med dette systemet. Vi tilrår derfor å avvente innføring inntil dette blir noe mer innarbeidet i Norge. Flere plasser for gratis parkering i sentrum Det framgår av utredning over at det er ca 450 gratis parkeringsplasser i sentrum og ca 470 avgiftsbelagte plasser. Etter rådmannens vurdering er det i dag god balanse mellom gratis og avgiftsbelagte plasser. 20 av 25

21 Vurdering: Det bør foretas en vurdering av om det er behov for å endre utforming og praktisering av det kommunale regelverket mht krav til parkeringsplasser og frikjøp. Satsene for frikjøp bør vurderes økt til tilsvarende selvkost pr plass ved bygging av garasjeanlegg i forbindelse med budsjett Det bør utredes muligheter for å etablere parkeringsplass på jernbanens areal og på stadion -som nevnt i saksutredning. 21 av 25

22 Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold Arkivref: 2008/628 - /031 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /09 Verdal arbeidsmiljøutvalg /09 Driftskomiteen i Verdal /09 Levanger Arbeidsmiljøutvalg /54 Levanger Administrasjonsutvalg Verdal Administrasjonsutvalg Levanger formannskap /10 Verdal formannskap Levanger kommunestyre Verdal kommunestyre Administrasjonssjefens forslag til innstilling: Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet: 1. Partssamarbeid og medvirkning 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser 3. Uønsket deltid 4. Etikk og etisk kompetanseheving 5. Omdømme og informasjonsarbeid 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet Kvalitetslosen. I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Vegard Granaunet (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag tillegg til strekpunkt 6: I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem. Avstemning: Granaunets tilleggsforslag enstemmig tiltrådt. 22 av 25

23 Administrasjonssjefens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt. Driftskomiteen i Levanger foreslår følgende INNSTILLING: Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet: 1. Partssamarbeid og medvirkning 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser 3. Uønsket deltid 4. Etikk og etisk kompetanseheving 5. Omdømme og informasjonsarbeid 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet Kvalitetslosen. I det videre arbeid må en ha målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Arbeidet gjennomføres fortrinnsvis i driftsorganisasjonen som ordinært arbeid og rapporteres til ordinært rapporteringssystem. I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg Forslag i møte: AMU støtter innstillingen Avstemning: Enstemmig VEDTAK: AMU støtter innstillingen Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal BEHANDLING: Prosjektleder Anne Grete Wold og delprosjektleder Une Lyngsaunet Hallem orienterte. Ved votering ble administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet videreføres. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet: 7. Partssamarbeid og medvirkning 8. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser 9. Uønsket deltid 10. Etikk og etisk kompetanseheving 11. Omdømme og informasjonsarbeid 12. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet Kvalitetslosen. I det videre arbeid må en ha mer fokus på målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. 23 av 25

24 Saksprotokoll i Levanger Arbeidsmiljøutvalg Forslag i møte: AMU støtter innstillingen til vedtak. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: AMU støtter innstillingen til vedtak. Vedlegg: 1 Evalueringer delprosjektene - Kvalitetskommuneprogrammet 2 Kvalitetskommuneprogrammet fra prosjekt til drift 3 Referat fra møte i styringsgruppa 30. oktober 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Levanger kommune Formannskapet Sakliste Saksopplysninger: Verdal kommune og Levanger kommune har deltatt i kvalitetskommuneprogrammet siden oppstarten i Nærmere 140 kommuner har i løpet av de siste to årene arbeidet i programmet. Innsatsområdene har kommunene selv valgt, hovedsakelig basert på allerede eksisterende utviklings- og prosjektarbeid på det tidspunktet det ble søkt om deltakelse. Delprosjektene har i stor grad hatt sin egen prosjektorganisering, og mål- og framdriftsplan. Våre kommuner har hatt en omfattende portefølje i sitt kvalitetskommuneprogram, og følgende delprosjekter har vært lagt inn i denne: Redusert uønsket deltid (begge kommuner) Redusert sykefravær (Levanger) Medarbeiderskap (begge kommuner) Helhetlige oppvekstplaner (Verdal) Elektronisk kvalitetssystem (begge kommuner) Kvalitetskommuneprogrammets sentrale mål har vært å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet. Dette blant annet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggeren merker en forbedring. Den bærende ideen er at det er mer å hente i et konstruktivt trepartssamarbeid lokalt i forhold til utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. Det har vært et sentralt og gjennomgående mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren. Som en del av programmet, er det blitt arrangert nasjonale og lokale nettverkssamlinger 1-2 ganger i året. I tillegg er det arrangert to store kvalitetskonferanser som har samlet alle deltakerkommunene. Utgiftene til nasjonale og regionale samlinger er blitt dekket av programmet sentralt, mens kommunene selv har måttet dekke utgifter til sine utviklingsprosjekter. Sykefraværsprosjektene og Medarbeiderskap i Levanger har fått tildelt midler fra kommunens IA-fond i prosjektperioden, mens Prosjekt redusert uønsket deltid delvis har fått bevilgninger over budsjettene i begge kommuner i 2007 og Prosjektet Kvalitetssystemer er delvis finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. 24 av 25

25 Kvalitetskommuneprogrammet avsluttes i løpet av 2009 (tidlig 2010), men flere av prosjektene i våre kommuner videreføres og vil delvis bli avsluttet i løpet av Resultater og evaluering av delprosjektene er vedlagt. Det er verdt å nevne at Verdal kommune fikk en gledelig anerkjennelse for sitt arbeid med helhetlige oppvekstplaner ved å bli tildelt Pris for fremragende kvalitetsarbeid på Kvalitetskonferansen i august Vurdering: Generelt kan man si at det er arbeidet aktivt i alle delprosjekter, og det er gjort betydelig utviklingsarbeid som har bidratt til gode erfaringer og resultater. Likevel er det en gjennomgående utfordring at prosjektene i for liten grad har hatt gode nok målbare mål og indikatorer for måloppnåelse. Dette er et område som må få en tydelig forbedring i videre utviklingsarbeid. Det anses som viktig for våre kommuner å videreføre mye av arbeidet og grunnideene i kvalitetskommuneprogrammet. Med utgangspunkt i programmets hensikt og formål, og erfaringene fra våre delprosjekt, vurderes følgende områder som viktige å videreføre i etterkant av kvalitetskommuneprogrammet: 1. Partssamarbeid og medvirkning 2. Nærværsarbeid og helsefremmende arbeidsplasser 3. Uønsket deltid 4. Etikk og etisk kompetanseheving 5. Omdømme og informasjonsarbeid 6. Ansvarsplassering og organisering av det systematiske kvalitetsarbeidet, inkl. drifting av kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Helhetlige oppvekstplaner i Verdal er et delprosjekt som følger egen prosjektplan etter 2009, og som til dels allerede er lagt inn i driftsorganisasjonen. Denne omhandles derfor ikke her. Det er en gjennomgående vurdering i de fleste prosjektene, at arbeidet i større grad bør fortsette i en form som legger tiltak og rapportering i driftsorganisasjonen - og ikke som enkeltstående prosjekter ved siden av drift. For å oppnå mer effektfulle tiltak, bør aktørene i kjernevirksomheten i organisasjonen i enda større grad involveres og ansvarliggjøres. Arbeidet bør sees i sammenheng med kommune(del)planer, økonomiplan, og budsjettprosess, og ikke minst legges inn som en del av ordinær rapporteringsstruktur (årshjulet). Det vil være viktig for det videre arbeidet at relevante folkevalgte og partssammensatte organer diskuterer og beslutter i hvilken grad og i hvilke faser de skal og bør involveres i det framtidige kvalitets- og utviklingsarbeidet. 25 av 25

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.01.2010 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:45

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:45 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 27.01.2010 Tid: 17:00 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 05.11.2008 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet fra prosjekt til drift

Kvalitetskommuneprogrammet fra prosjekt til drift Innherred samkommune Administrasjonssjefen Til styringsgruppa i Kvalitetskommuneprogrammet NOTAT med oppfølging Deres ref: Vår ref: ANWO 2008/628 Dato: 26.10.2009 Kvalitetskommuneprogrammet fra prosjekt

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 17:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL DNA/SP/KRF Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: 1008 (1. etg.), Levanger Rådhus Dato: 24.08.2011 Tid: 14:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31.

Innhold PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte Årsmelding Eldres råd i Levanger kommune. Levanger, den 31. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, 2. etg., Levanger rådhus Dato: 06.02.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/ Selbu kommune Servicetorget Valgte medlemmer/varamedlemmer Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/1848-174/033/GERFUG Dok:4581/2014 27.03.2014 Nye valg etter innvilgelse av fritak Selbu kommunestyre

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.01.2011 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.10.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.02.2010 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.06.2008 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 03.10.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 11:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN

KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer KONSTITUERENDE MØTE FOR KOMMUNESTYRET VALGT FOR PERIODEN 2011-2015 Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus Dato: 22.11.2017 Tid: 09:30 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: E-post Møtedato: 15.05.2017-19.05.2017 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vegard Riseth Granaune MEDL DNA/SP/KRF Solgunn Øyen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vegard Riseth Granaune MEDL DNA/SP/KRF Solgunn Øyen MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Alf B. Haugnes og formannskapssekretær Rita M. Keiserås

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Alf B. Haugnes og formannskapssekretær Rita M. Keiserås LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.09.2004 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Fra saksnr. 100/04-107/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.06.2010 Tid: 13:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2012 Tid: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: Breidablikktunet Dato: 24.09.2008 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder Gunn Elin

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2008/11046

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.08.2008 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SÆTHER GÅRD Dato: 19.11.2007 Tid: 10:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA/SP/KRF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: kl. 10.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Krogstad MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:20 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 10:00 11:30

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 10:00 11:30 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.05.2010 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.01.2008 Tid: 14:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.?

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.? Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 10:00 Faste mer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.02.2009 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Følgende medlemmer var tilstede: L LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 09.06.2004 Møtetid: Kl. 14:00 15:30 Fra saksnr. 06/04-068/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder Hans

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 16.01.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Aune Leder Ola

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 3008, Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 24.06.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Levanger 1000 år i 2011

Levanger 1000 år i 2011 Levanger 1000 år i 2011 Sagaen forteller om to svartsjuke skalder fra Island på holmgang. Gunnlaug Ormstunge og Ravn, begge forelsket i Helga den fagre, gikk så hardt løs på hverandre at slaget fikk døden

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter.

Kommunestyret (nye) NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt og nytt K-styre på Levanger- bo og aktivitetsenter. MØTEINNKALLING Kommunestyret (nye) TID: 15.10.2003 Kl. 18:00 (eller så snart det gamle Kommunestyret er ferdig med sitt møte) STED: Midtre Glassgård, Rådhuset NB! Etter møtet er det felles middag med gammelt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN

MØTEINNKALLING 36/09 07/3193 SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEM TIL PLANUTVALGET (FAST UTVALG FOR PLANSAKER OG BRANNSTYRE) FOR VALGPERIODEN Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 14:20 14:50 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Andre Moe MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 15.02.2012 Tid: 13:00-15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798. Politisk representant som flyttar

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798. Politisk representant som flyttar SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ken Heine Bakke Arkiv: 001 &61 Arkivsaksnr.: 16/798 Politisk representant som flyttar Vedlegg: Melding om flytting frå kommunen Arbeids- og delegeringsreglement for Balestrand

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Gunnar Morten Løvås MEDL H-V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.03.2012 Tid: 13:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2007 Tid: 10:00 13.15. Til stede: 17 representanter. Tomas I. Hallem fikk permisjon

Detaljer

Innherred Samkommunestyre

Innherred Samkommunestyre INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 15.04.2004 Kl. 13:00 STED: Levanger Rådhus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg LEDER SP Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg LEDER SP Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 14:00-15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18 INNHERRED SAMKOMMUNE Møteprotokoll Innherred Samkommunestyre Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 29.01.2004 Møtetid: Kl. 10:00 11:30 Fra saksnr. 001/04-007/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ressurssenter Oppvekst møterom kjeller helsesenteret Dato: 23.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli gitt følgende orientering: - Økonomisk situasjonsrapport med årsverksutvikling. Verdal, 4.

Det vil i starten av møtet bli gitt følgende orientering: - Økonomisk situasjonsrapport med årsverksutvikling. Verdal, 4. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag 10.02.2010 Tid: 12:00

Detaljer

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan.

Tidsplan: Rådmannens presentasjon av Budsjett 2017 og Økonomiplan Lunsj Møte i formannskapet og kommunalt klageorgan. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.11.2016 Tid: 09:00 Tidsplan: 09.00 Rådmannens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:35 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer