Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: Tidspunkt: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, 1. etg., Fayegården. Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: Tidspunkt: 17:00 Store møterom, 1. etg., Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/36 PS 2013/37 PS 2013/38 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 2013/39 Prisliste varer og vederlag havnevesen 2011/7217 PS 2013/40 Havnebudsjett 2014, styreleders synspunkter 2011/7217 PS 2013/41 Forskrift om anløpsavgift 2011/7217 Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger Elisabeth Blomsnes Nestleder H Øyvind Johansen Medlem V Per Kristian Dahl Medlem AP John Østensvig Medlem AP Eva Evita Lexander Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm MEDL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Martin Magnussen Anne-Kari Holm H Merknader Jan Harboe møtte som ansattes representant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håvard Tafjord Enhetsleder teknisk forvaltning. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Truls Breda Utvalgsleder Randi Sommerseth Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/31 PS 2013/32 PS 2013/33 PS 2013/34 RS 2013/7 RS 2013/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Økonomirapport september 2013 Havn Revisjon av sikringsplan for Mølen Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 2013/35 ISPS-sikring på Mølen 2013/7570 Side nr. Side 4

5 PS 2013/31 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Inkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2013/32 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Sakslista enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslista godkjent. PS 2013/33 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Protokollen fra forrige møte enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2013/34 Referatsaker Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Referatsakene enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2013/9 Økonomirapport september 2013 Havn RS 2013/10 Revisjon av sikringsplan for Mølen Side 5

6 PS 2013/35 ISPS-sikring på Mølen Saksprotokoll i Havnestyret Behandling: Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak: Saken utsettes og sees eventuelt i samband med budsjett for Ved votering ble forslaget fra Dahl enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes og sees eventuelt i samband med budsjett for Side 6

7 PS 2013/36 Godkjenning av innkalling PS 2013/37 Godkjenning av saksliste PS 2013/38 Godkjeninng av protokoll fra forrige møte Side 7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Havneavgifter og vederlag havnevesen Ikke utsendte vedlegg Havneavgifter og vederlag havnevesen Saken er satt på sakskartet av utvalgsleder uten administrativ saksforberedelse. Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Side 8

9 Sak til havnestyremøte havneavgifter og vederlag Saken er satt på kartet av havnestyrets leder som også har utarbeidet saksdokumentet med forslag til endringsvedtak. Forslaget følger saken. Bakgrunn for saken Rådmannens forslag til generelle bestemmelser med forslag til ulike typer vederlag og priser for havnevesenets tjenester er ikke tydelig adskilt fra forslag om forskrift om anløpsavgifter. Ved siden av endring av formelle feil i innledningen (tidsrom for overgangsordning), inneholder forslaget justeringer av noen typer vederlag i forhold til rådmannens forslag. Gjestehavnsavgifter reduseres noe i forhold til rådmannens forslag. Rådmannens forslag til omlegging av prissetting av båtplasser med utgangspunkt i bredden på båtplassen uansett standard og beliggenhet endres. Utgangspunktet med bredden på båtplassen som grunnlag for prisfastsetting beholdes, men det innføres et to-pris system avhengig av om båtplassen har gangbar uteligger eller ikke. Noen ukurante båtplasser langs kai i elva avvikles. Vederlag for parkering av lastebilder, tilhenger økes til kr (+ kr 200 i forhold til rådmannens forslag). Gjestehavnen Sesong Båtplassene er fritatt for mva. Endringsforslag Båtlengde fra 0-10 meter pr natt Kr 210,- pr natt Kr 180 pr natt Tillegg pr påbegynt meter over 10 m Kr 21,- Kr 18 Strøm pr døgn (hele året) Kr 20,- Dusj pr minutt Kr 3,- Vaskemaskin Kr 40,- Tørketrommel Kr. 40,- Opphold utenfor sesong uten el. Halv pris Salgsplass i gjestehavnen pr påbegynt døgn Kr 150,- Side 9

10 Småbåthavnene Båtplasser er fritatt for mva. Priser gjelder fra Med gangbar Uten gangbar Rådmannens forslag uteligger uteligger Ekstra stor plass 4 meter bredde Kr 6 000,- Kr 6 200,- - Stor plass 3,5 meter bredde kr 4 900,- Kr 4 200,- Kr 3 800,- Liten plass 3,0 meter bredde Kr 4 500,- Kr 3 400,- Kr 3 000,- Tillegg for vinterplass/vinterfortøyning Kr 1 600,- Boblehavn, sommer Kr 6 500,- Boblehavn, vinter Kr , ,- Langs kai i Tista Kr 1 500,- - Avvikles Forslag til prisliste for vederlag for varer og tjenester GENERELLE BESTEMMELSER Innledning Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010, med overgangsbestemmelser fram til Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnens salg av varer og tjenester. Formål Avgifter og vederlag skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe tilveie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner m.v. Prisliste Prislisten er bygd opp etter lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19. Periode Prislisten gjelder for budsjettåret. Rabattordninger Administrasjonen kan fastsette rabattordninger. Beregningsgrunnlag for varegebyr Beregningsgrunnlag for vare er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m 3 = 0,5 tonn. For containere og andre lastebærere kan det nyttes enhetspris pr. container eller lastebærer. Beregningsgrunnlag for passasjergebyr Passasjergebyr beregnes pr. passasjer. Oppkreving av vederlag og gebyrer I forbindelse med bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger, kan administrasjonen pålegge havneoperatøren å oppkreve vederlag og gebyrer på vegne av havna. Side 10

11 Faste avtaler om leie av hele eller deler av kaianlegg og andre havneinnretninger Administrasjonen kan inngå faste leieavtaler for hele eller deler av et offentlig kaianlegg eller havneinnretninger. Leiebeløpet skal dekke de kostnader som kan henføres til leieobjektet og bruken av dette. Ettergivelse og nedsettelse Administrasjonen kan, når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpte vederlag og gebyrer i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. Administrasjonen kan helt eller delvis ettergi påløpte vederlag og gebyrer. 1 KAIVEDERLAG a. Kaivederlaget svares pr. påbegynt døgn liggetid. b. Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst 1 døgn. For fartøyer som etter ordre fra havneoppsynet, må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Men hvis fraværet fra kaien overstiger 3 timer, skal det skje tilsvarende fradrag i den beregnede totale liggetid. Skifter et fartøy fra en plass ved offentlig kai til en annen, uten i mellomtiden å ha vært utenfor havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. c. Administrasjonen kan bestemme at det skal betales kaivederlag bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned og det kan også fastsettes månedsgebyr. d. Et fartøy som fortøyer utenfor et annet fartøy som ligger ved kaien, skal betale kaivederlag som om skipet var fortøyd til kaien. e. Administrasjonen fastsetter minste vederlag pr døgn til kr. 750,- for alle typer fartøy som skal betale kaivederlag, maksimalt kaivederlag pr døgn fastsettes til kr 7 500,- 1.1 PRISLISTE FOR KAIVEDERLAG Halden Havn bruker fartøyets BT som beregningsgrunnlag for kaivederlag. Dersom BT for et fartøy ikke er oppgitt i målebrev, bestemmes dette av administrasjonen etter skjønn. Det betales en flat sats pr. BT + Kr 500,- det første døgnet. Kaivederlag: kr 0,50 pr. BT a. Det totale gebyret avrundes oppad til hel krone. b. For fartøyer i kortere rute med flere anløp i døgnet, beregnes det gebyr bare en gang for hvert døgn kaiplass har vært benyttet. c. Halden Havn kan gi rabatt når særlige forhold tilsier det, dog aldri under fastsatt minstepris. d. Rutegående container og linjeskip gis en reduksjon på 50 %, jf. pkt c. 1.2 PRISER FOR FARTØYER SOM ER TILSTÅTT STASJONSPLASS Fritidsbåter som fortøyer ved offentlig kai, skal innhente administrasjonens tillatelse. Fritidsbåter og fartøyer som hovedsakelig benyttes innenfor kommunens sjøområde, kan etter administrasjonens nærmere bestemmelser tilstås stasjonsplass og skal i så Side 11

12 tilfelle betale pr. løpemeter i henhold til prisliste. Fartøyer som er tilstått stasjonsplass, skal når de losser/laster, går med betalende passasjerer betale kaivederlag etter ordinære satser. Selv om et fartøy er tilstått stasjonsplass må det finne seg i å bli anvist annen kaiplass når administrasjonen forlanger det. Fartøyer som hovedsakelig brukes innenfor kommunens sjøområde og som er tilstått stasjonsplass, betaler kr. 51,- pr. l/meter + 20% fartøyslengde pr. måned Halden havn kan kreve opplysninger fra privat kaieier eller driftsansvarlig VAREVEDERLAG a. Varegebyr gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen over offentlig kai. b. For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy, beregnes varegebyr kun en gang. c. Varegebyr pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget. d. Varegebyret for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler gebyret vareavsender. Dette er ikke til hinder for at Halden havn kan avtale med lokal representant for vareeier om annen form for innkreving av varegebyr eller at gebyret innberegnes i frakten. TYPE GODS PRIS ENEHET Flytende bulkvarer Kr 5,00 Pr. tonn Tørre bulkvarer Kr 9,25 Pr. tonn Trelast og tømmer Kr 7,50,- Pr. tonn Varer i container Kr 185,- Pr. container Kjøretøy Kr 90,- Pr. kjøretøy Øvrige varer Kr 12,05 Pr. tonn Volumgods regnes om til vektenhet ved at 2 kubikkmeter ikke skal være mindre enn 1 tonn. Varevederlag dekker lagring av varer på kai eller arealer inntil 48 timer etter endt lossing. Av varer som blir liggende over 48 timer etter endt lossing plikter varemottager eller varesender å betale til Halden havn for hvert døgn etter følgende takster: På åpent areal for den etterfølgende tid kr. 2,50 pr. m2 pr. døgn Containere m/last kr. 50,00 pr. TEU pr. døgn Når varer ønskes lagret på kai i lengre tid enn 48 timer etter endt lossing kan Halden Havn etter søknad gi tillatelse til slik lagring etter følgende takster: UTEAREAL: Kr. 7,50 pr. m 2 pr. mnd. Side 12

13 Redskap, herunder trucker paller, tilhengere lasteflak tilhørende trafikanter Kr 12,- m 2 /mnd Lagringstid under 7 dager etter endt utlossing regnes som ½ måned. Ellers regnes hele måneder. Belastningen på kaiene / uteareal må begrenses til det enhver tids gjeldende akseltrykk/tillatt belastning tonn pr. m² på kaiene. Årsavgift for næringsvirksomhet i sjø ved offentlig kai Kr 90,- pr m2 pr år Vederlag for jernbanevogner og kjøretøyer Jernbanevogner som lastes/losses på havnevesenets spor For alle kjøretøyer som parkeres på soneparkering transportenhet/døgn Kr 92,- pr vogn Kr 67,- pr Etter søknad: Parkeringsplass innenfor havnevesenets område Lastebiler, tilhengere (pr enhet) Kr 3 600,- pr år 4 Salg av varer og tjenester 4.1 Salg av ferskvann Til skip og vannbåter m.v. etter målt kvantum enten gjennom måler eller ved påfylling av en på forhånd peilet tank av bestemt innhold, per m 3 : kr 40,00 Minstepris pr. levering kr 800,00 Vannlevering skjer normalt i havnens åpningstid. Ved levering av vann på lørdager, søndager og helligdager eller etter ordinær arbeidstid på hverdager, blir vannfyllerens overtidsbetaling belastet mottakeren gjennom tillegg på regningen. 5 ISPS-gebyr mv. Gjeldende ISPS-gebyr og avfallsgebyr (skipsrenovasjon) i Halden havn eks. mva. Type gebyr Sats Enhet ISPS SKIP: Alle skip Kr 150,- Pr. anløp ISPS-VARER Container med varer Kr 10,- Pr container Side 13

14 Kjøretøy Kr. 5,- Pr kjøretøy Øvrige varer Kr 0,50 Pr tonn ADGANGSKORT Årsgebyr for ID/adgangskort Kr 300,- Pr. kort Vederlag for renovasjon kr 115,- Pr anløp. 6. Bruk av havnevesenets mannskap, havnebåt og traktor mv. Priser eks mva: Traktor/truck/lift: Kr 600,- Pr time Havnebåt: Kr 1 000,- Pr time Lekter: Kr 1 000,- Pr uke Arbeidsflåte katamaran Kr 1 000,- Pr døgn Pris mannskap: Arbeid hverdager kl Kr 400,- pr person Pr time Arbeid hverdager kl Kr 600,- pr person Pr time Arbeid hverdager kl Kr 800,- pr person Pr time Lørdag/søndager kl Kr 800,- pr person Pr time Gjestehavn og småbåtanlegg 1 Gjestehavnen Sesong Båtplassene er fritatt for mva. Båtlengde fra 0-10 meter pr natt Kr 180,- pr natt Tillegg pr påbegynt meter over 10 m Kr 18,- Strøm pr døgn (hele året) Kr 20,- Dusj pr minutt Kr 3,- Vaskemaskin Kr 40,- Tørketrommel Kr. 40,- Opphold utenfor sesong uten el. Halv pris Salgsplass i gjestehavnen pr påbegynt døgn Kr 150,- 2 Småbåthavnene Side 14

15 Båtplasser er fritatt for mva. Priser gjelder fra Ekstra stor plass 4 meter bredde med gangbar uteligger Kr 6 200,- Stor plass 3,5 meter bredde med gangbar uteligger kr 4 200,- Stor plass 3,5 meter bredde uten gangbar uteligger Kr 3 800,- Liten plass 3,0 meter bredde med gangbar uteligger Kr 3 400,- Liten plass 3,0 meter bredde uten gangbar uteligger Kr 3 000,- Tillegg for vinterplass/vinterfortøyning Kr 1 600,- Boblehavn, sommer Kr 6 500,- Boblehavn, vinter Kr 9 000,- Langs kai i Tista Avvikles Vinteropplag Båtopplag på land Kr 560,- pr m båtlengde Side 15

16 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Havnebudsjett 2014, styreleders synspunkter Ikke utsendte vedlegg Havnebudsjett 2014, styreleders synspunkter Saken er satt på sakskartet av utvalgsleder uten administrativ saksforberedelse. Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Side 16

17 Havnebudsjett styreleders synspunkter Saken er satt på kartet av havnestyrets leder som også har utarbeidet saksdokumentet og forslag til vedtak. Forslaget følger saken. Sammendrag av saken Rådmannens forslag til budsjett for Halden havnevesen er verken regnskapsmessig eller budsjettmessig i overensstemmelse med bestemmelsene i Havne og farvannsloven og kan ikke godkjennes. Bakgrunn for saken Det følger av Havne og farvannsloven 47, 2. ledd, 1. punktum at havnekapitalen (tidligere benevnt som havnekassen) skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler. Kravet innebærer en plikt for kommunen til å føre et separat regnskap for de midler som inngår i havnekapitalen, eller i det minste at det føres egne poster i kommunens regnskaper hvor det klart fremgår hva som er havnekapitalens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Bestemmelsene om bruk av havnekapitalen fremgår av forskjellige paragrafer i kapittel 7 i havne- og farvannsloven. Bestemmelsene nevner drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling som omfattet av begrepet havnevirksomhet. I tillegg er det tatt inn de formål som faller sammen med innkrevingsgrunnlaget for anløpsavgiften; samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder, Med ny havne og farvannsloven i 2009 kom endringer i hvilke avgifter og vederlag som kunne danne inntektsgrunnlaget for havnevirksomhet og således være en del av havnekapitalen. Denne omlegging skulle vært gjort senest Anløpsavgift Anløpsavgiften er en del av havnekapitalen og skal dekke kostnadene for sikker og fremkommelig farled. Inntektssiden på denne avgiften må derfor motsvares av en tilsvarende utgiftsside. Avgiften er slik sett mer fastlåst med hensyn til hva den kan brukes til enn de øvrige midlene i havnekapitalen. Det må derfor trekkes en grense mot de kostnader som dekkes inn gjennom anløpsavgiften og de øvrige kostnadene ved havnevirksomhet. Det er kun kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven som kan belastes anløpsavgiften. Det vil si at myndighetsutøvelse etter annet regelverk, som blant annet forurensningsloven, plan- og bygningsloven osv. ikke kan belastes anløpsavgiften. Kostnader til oppgaver eller plikter som andre regelverk påfører kommunen, kan heller ikke belastes anløpsavgiften. Lønn til ansatte som er tilknyttet arbeid med sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, må i regnskapet skilles fra lønn til ansatte tilknyttet andre deler av kommunens eller havnens virksomhet. Dette innebærer i praksis at det er ulike kategorier innenfor havnekapitalen og at Side 17

18 anløpsavgiften må holdes regnskapsmessig adskilt fra den øvrige havnekapitalen bl.a. for å sikre mulighet for kontroll. At man er pålagt et regnskapsmessig skille, er ikke til hinder for at ett og samme organ i havnen er tjenesteyter og myndighetsutøver, så lenge regnskapene holdes atskilt og konkurranseregler etc. overholdes. Vederlag Tanken bak den nye loven er at havnen skal dekke kostnadene sine først og fremst gjennom å ta betalt for de tjenestene havnen tilbyr. Prisingen av tjenester som ytes av kommunen og andre i havnen skal følge ordinære markedsmekanismer og vederlagssystem, og således erstatter de tidligere havneavgiftene knyttet til vare, kai og passasjerer mm. Den som forestår driften av de ulike tjenester i havnen kan i utgangspunktet fastsette vederlaget for tjenestene på markedsmessig grunnlag. Dette er inntekter som faller inn under havnekapitalen. Bruk av havnekapitalen Havneloven lister opp utgifter til drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling som aktiviteter som kan dekkes med havnekapitalen. Det vil si aktiviteter som kan knyttes til selve havnen og havneanlegg, eller tjenester som naturlig ytes i eller i tilknytning til havnen som omlastingsterminal innen gods- og persontransport. Også kostnader som naturlig relaterer seg til havnens drift eller utbedring, for eksempel knyttet til innseilingen til havn eller kostnader i forbindelse med havnebassenget, kan dekkes med havnekapitalen. Alternativene er ment som en oppregning av arten av utgiftsposter som er tillatt. Bestemmelsen her må i tillegg ses i sammenheng med definisjonene i havne- og farvannsloven 4 om havn og havnevirksomhet. Hvis en utgift ikke er omfattet av lovens opplisting, er det ulovlig å dekke denne med havnekapitalen, med mindre avsetningsregelen i 2. punktum kan anvendes. Hva regnes som drift? Inn under begrepet drift faller den løpende virksomheten som havn og som omlastingsterminal og tjenesteyting for dette formål, jf. også definisjonen av havnevirksomhet i 4 som omtaler tjenesteyting rettet mot fartøy, passasjerer og gods i havnen. Også tjenesteyting for omlasting til og fra landtransport faller inn under drift. I tillegg til laste- og lossetjenester, vil fartøy regelmessig ha behov for liggeplass, vann- og strømforsyning, renovasjon mv. Dette faller inn under «drift». Informasjon om, og markedsføring av havnen og dens tjenester, omfattes også. Her må det imidlertid trekkes en grense mot bidrag til aktivitet eller formål der den reelle markedsføringseffekten for havnen antas å være begrenset i forhold til størrelsen på det bidraget som ytes. Hvis kommunen setter ut driften til tredjemann, får kommunen leieinntekter i stedet. Disse går inn i havnekapitalen, jf. 47 ledd bokstav d. Inntektene kan brukes til å dekke utgifter som kommunen har som utleier. Hva regnes som vedlikehold og utbedring? Inn under begrepene vedlikehold og utbedring faller løpende vedlikeholdsoppgaver og utbedring av skader og mangler på de arealer, kaier, anlegg, infrastruktur, bygninger og løsøre som tilhører havnekapitalen eller som havnen disponerer og på et avtalerettslig grunnlag er forpliktet til å vedlikeholde. Motsatt kan havnekapitalen ikke brukes til utbedring av arealer mv. som hører til Side 18

19 kommunekassen eller andre, og som havnen ikke bruker i sin virksomhet som havn. Innenfor begrepet utbedring ligger tiltak for å ivareta sikkerheten for havnens brukere og omgivelsene, og tiltak som for eksempel støyskjerming og rimelige tiltak som bedrer det estetiske inntrykket av havneområdet. Hva regnes som utbygging og utvikling? Begrepene utbygging og utvikling tar sikte på tiltak som går ut på å utvide og forbedre havnen som omlastingsterminal, og for utvikling av helhetlige og konkurransedyktige transport- og logistikkonsepter i eller i tilknytning til havnen. I denne sammenheng trekkes det en grense mot investeringer som de øvrige transportetatene skal bekoste eller mot selskaper og prosjekter som har forretningsformål som ikke er knyttet til utbygging eller utvikling av havnen som havn og transportknutepunkt. Det er i særlige tilfeller anledning for departementet etter søknad å tillate tillate at midler som hører til havnekapitalen blir investert i prosjekter eller virksomhet som har andre formål enn havnevirksomhet, Avsetning til fond Det er anledning for kommunen å foreta avsetninger av årsresultat til fremtidige utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet. Med dette tydeliggjøres at kommunen for eksempel kan avsette midler i fond eller liknende, selv om midlene ikke er tenkt brukt til utbygging av et konkret prosjekt, men inngår som en del av havnens langsiktige planlegging og utvikling. Oppbygging av budsjett for Halden havnevesen 2014 Det foreslåtte budsjett for 2014 og regnskapsoversikt pr november 2013 er bygget opp rundt ulike ansvarsområder. Havne og farvannsloven 25 om anløpsavgift anfører at den eneste generelle avgiften som kommunen har lov til å innføre er anløpsavgifter. Det følger av nevnte paragraf og anløpsavgiftsforskriften 3 at anløpsavgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven med forskrifter, og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Øvrige kostnader skal som nevnt dekkes gjennom vederlag for de tjenester som tilbys i havnen. Anløpsavgift skal dekke påvisbare kostnader fra kommunens side. Utgifter til administrasjon, lønn mv. knyttet til utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde kan dekkes. Der hvor det er aktuelt med felleskostnader til administrasjon, skal disse beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes med sin relative andel. Konklusjon på rådmannens budsjettforslag. I det fremlagte budsjettforslag fra rådmannen er ikke bestemmelsene om bruk av anløpsavgift ivaretatt da alle kostnader ved drift av den offentlige havn er ment dekket av anløpsavgiften. Forslag er slik verken regnskapsmessig eller budsjettmessig i overensstemmelse med bestemmelsene i Havne og farvannsloven og kan ikke godkjennes. Forslag til vedtak Halden havnestyre godkjenner ikke rådmannens forslag til budsjett for Rådmannen må omgående utarbeide nytt budsjettforslag som er i overensstemmelse Side 19

20 med gjeldene lover og forskrifter og fremlegge dette for ny behandling i havnestyret innen de frister som gjelder for at budsjettforslaget kan behandles av kommunestyret 19. desember Side 20

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Forskrift om anløpsavgift Ikke utsendte vedlegg Forskrift om anløpsavgift Saken er satt på sakskartet av utvalgsleder uten administrativ saksforberedelse. Rådmannens innstilling: Ingen innstilling. Side 21

22 Sak til havnestyremøte Forskrift om anløpsavgift. Saken er satt på kartet av havnestyrets leder som også har utarbeidet saksdokumentet og forslag til endringsvedtak. Forslaget følger saken. Bakgrunn for saken Kommunestyret vedtok at det skulle iverksettes omlegging av de ulike havneavgiftene i samsvar med bestemmelsene i den nye Havne og Farvannsloven. Anløpsavgiften skal fastsettes av kommunen i forskrifts form. Hvilke formkrav som stilles til en forskrift fremkommer av forvaltningsloven 38, med unntak av bestemmelsen om kunngjøring i Norsk Lovtidend, jf. forvaltningsloven 38, 1.ledd, bokstav c). Det følger av I rundskriv G-149/92 om kunngjøring i Norsk Lovtidendregionale og lokale forskrifter m.v. pkt. 6 at det ikke er krav til at kommunale avgiftsforskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. Den enkelte kommune må selv kunngjøre slike forskrifter i den lokale pressen, enten i hel tekst eller med kort omtale med opplysning om hvor en kan få forskriften. Ved utarbeidelse av forskrift anbefaler Kystverket at kommunen følger Justisdepartementets veileder til forskriftsarbeid for kommuner. sarbeid- for-kommuner.html?id= Før kommunen fastsetter en ny forskrift, må saken være forsvarlig utredet, se forvaltningsloven 37 første ledd. Kommunen må sende forslaget til ny forskrift til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse. Hensikten med høringen er å gi dem som vil bli berørt, en mulighet til komme med sine synspunkter på forslaget. Kommunen bestemmer selv hvordan høringen skal gjennomføres, se forvaltningsloven 37 tredje ledd. Det er mest vanlig å sende et høringsbrev der høringsinstansene blir bedt om å uttale seg om forslaget innen en bestemt frist. Høringsfristens lengde avhenger av hvor komplisert eller viktig saken er. Kommunene kan normalt sette fristen til to måneder for kommunale forskrifter. Fristen kan være noe kortere hvis saken haster. Når høringen er avsluttet og forskriften er ferdig skrevet, kan den vedtas av det organet som har myndighet til dette. I dette tilfellet av kommunestyret. Når en kommunal forskrift skal vedtas, utarbeides det et eget vedtaksdokument som inneholder forskriften. Bakgrunn for endringsforslag til forskrift om anløpsavgift Ved endring av havneavgiftene fra bestemmelse i gammel til ny havnelov, ble også beregningsmåten for denne avgiften endret. For å sikre dekning av havnevesenets utgifter som skal dekkes av denne avgiften, har forslaget en justering av satsene i Side 22

23 forhold til rådmannens forslag. Datoangivelse i forhold til rådmannens forslag er endret fra til Anløpsavgiften betales etter følgende satser: Rådmannens forslag Endringsforslag Av de første 1000 BT kr 0,80 kr 0,95 Av de neste 2000 BT kr 0,70 kr 0,85 Av de neste 2000 BT kr 0,50 kr 0,70 Av de neste 5000 BT kr 0,40 kr 0,50 Av de neste BT kr 0,30 Strykes Av de neste BT kr 0,10 Strykes Av de neste BT kr 0,10 Strykes Av de neste BT kr 0,10 Strykes De avgifter som foreslås fjernes vil omfatte fartøy av en størrelse som ikke er aktuelle for ferdsel i farleden. Forslag til vedtak: Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25 og forskrift nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. 1 (virkeområde) Anløpsavgiften gjelder innenfor kommunegrensene til Halden kommune betegnet avgiftsområdet Halden havn. Forskriften regulerer beregning og innkreving av anløpsavgift. Side 23

24 2 (avgiftsplikt) Fartøy som anløper avgiftsområdet Halden havn skal betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er: a) fartøy med største lengde under 15 meter b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting c) orlogsfartøy, norske og utenlandske d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet e) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer f) fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe eller ankre i avgiftsområdet Halden havn Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 3. (kostnader som dekkes av anløpsavgiften) Anløpsavgiften dekker kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette vil være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter. 4. (beregning av anløpsavgift) Anløpsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av administrasjonen i Halden havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Side 24

25 Prisliste Anløpsavgiften betales etter følgende satser: Av de første 1000 BT kr 0,95 Av de neste 2000 BT kr 0,85 Av de neste 2000 BT kr 0,70 Av de neste 5000 BT kr 0,50 Minsteavgift fastsettes til kr 1500,- for alle typer fartøy som omfattes av krav om å betale anløpsavgift. For fartøyer som anløper hyppig, kan administrasjonen bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skjelnes mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. 5. (rabattordninger) Halden havn kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift. 6. (klage) Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Halden havn. 7. (ikrafttredelse) Forskriften trer i kraft 1. januar Side 25

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v.

Innholdsfortegnelse. Anløpsavgift 2. Generelle bestemmelser 4. Kaigebyr 5. Varegebyr 7. Kraner 8. Lagring av varer og container m.v. Innholdsfortegnelse side Anløpsavgift 2 Generelle bestemmelser 4 Kaigebyr 5 Varegebyr 7 Kraner 8 Lagring av varer og container m.v. 12 Lagring av containere tilknyttet strøm 12 Bilgodsgebyr 13 ISPS gebyr

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Priser og vilkår 2014

Priser og vilkår 2014 Priser og vilkår 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT... 4 1.1 Hjemmel... 4 1.1.1 Virkeområde... 4 1.1.2 Avgiftsplikt... 4 1.1.3 Kostnader som dekkes av anløpsavgiften... 4 1.1.4 Beregning

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN

REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I GRENLAND HAVN 2015 Vedtatt av representantskapet for Grenland Havn IKS 13. desember 2013 i tråd med gjeldende forskrifter hjemlet i Lov av 27. april 2009 nr. 19

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2011 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 6. desember 2010 som gjeldende fra 1. januar 2011 og inntil videre Foto, Drammen havn: Ferdigstillelse

Detaljer

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10)

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011 Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) INFORMASJON Sentralbord: 38 25 51 00 Telefaks 38 25 88 35 Havnevakten 97 561 4 49 Driftsansvarlig,

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Eivind Gade-Lundlie

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune

Forsand kommune Seksjon teknisk. Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Forsand kommune Seksjon teknisk Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Øyvind Storm 12/956-8 /K2-P10, GBNR- 15.07.2013 Priser og vilkår for bruk av hamner i Forsand kommune Innhald 1.0 Kai leie 1.1 Regulativ Kai

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010

Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Regulativer for Havneavgifter og Vederlag 2010 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen Vedtatt av Havnerådet 07.12.2009 som gjeldende fra 1. januar 2010 og inntil videre Foto: Gangbrua Ypsilon losses

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009

Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015. i medhold av havne- og farvannsloven av 17. april 2009 Egersund Havn Vakttelefon 51 46 32 80 Havnebygget, Postboks 117, Havnekontor 51 46 32 80 4379 EGERSUND. Telefax 51 46 32 81 Avgift- og prisliste for Egersund Havn for 2015 i medhold av havne- og farvannsloven

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2014/15 den 19.11.2014. Dette

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

PRISLISTE 2015. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. PRISLISTE 2015 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Foto: Petter Solheim INNHOLD Priser for bruk av BOHs infrastruktur

Detaljer

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR 2012 1 Innhold Formål... 4 Hjemmel... 4 Regulativets virkeområde... 4 Innkreving av vederlag og anløps avgift...

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS Havneregulativ 2013 Innholdsfortegnelse: Havneregulativ 2013... 1 Innholdsfortegnelse:... 2 INFORMASJON... 3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS... 3 Andre viktige telefonnumre...

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer.

Hammerfest Havn KF. 4 Valg og sammensetning av havnestyret Hammerfest havnestyre har elleve medlemmer med personlige varamedlemmer. VEDTEKTER Hammerfest Havn KF Fastsatt av Hammerfest kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og 63. (jf forskrift om sammensetning av

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer