FoU i Praksis Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012"

Transkript

1 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og Trond Solhaug

2 Hallås, O., Holthe, A., Vindenes. A., & Styve, E.T, (2013) De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen A., Solhaug, T.: FoU i praksis 2012 conference proceedings, Akademika forlag Trondheim, pp De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene Oddrun Hallås, Asle Holthe, Njål Vindenes og Eldbjørg T. Styve Artikkelen setter søkelys på hvordan de grunnleggende ferdighetene inngår i læreplanen og læringsarbeidet i de praktisk-estetiske fagene. Det er foretatt en analyse av hvordan de grunnleggende ferdighetene inngår i læreplanene for fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk på trinn. Basert på intervjudata fra en case-studie gir artikkelen videre innblikk i hvordan rektorer, lærere og elever erfarer de grunnleggende ferdighetene i læringsarbeidet. Bakgrunn De praktisk-estetiske fagene i grunnskolen har tradisjonelt vært kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk. Felles for fagene er at de i tillegg til å utvikle praktiske ferdigheter, inngår i en teoretisk og historisk dannelsestradisjon hvor kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap utgjør fagenes egenart. Ved innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (K06) ble de fem grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy integrert i læreplanene på det enkelte fags premisser (Utdanningsdirektoratet, 2011). Ferdighetene skulle fungere som viktige redskaper for læring og utvikling i alle fag, at elevene skal kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv og for deres personlige utvikling og allmenndannelse. Forskning har vist at læreplanverkets vektlegging av de grunnleggende ferdighetene i norsk, naturfag og matematikk ikke har ført til særlige endringer i undervisningspraksisen, og at intensjonen med de grunnleggende ferdighetene verken ble forstått eller oppfattet som meningsfylt av rektorer og lærere (NI- FU STEP, 2009). Denne artikkelen setter fokus på de grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene på trinn. Teori Ideen om de fem grunnleggende ferdighetene var sentralt i forarbeidene til K06. I St.meld. nr.30 Kultur for læring ( ) ble det lagt til grunn at det som eleven og lærlingen skulle lære, ble fastsatt som mål på kompetanse. Kunnskapssamfunnets behov for kompetanse er bakgrunnen for kunnskapsløftet og den sterke vektlegging av resultater og måloppnåelse. For å kunne sammenligne norske elevers kompetanse med elever fra andre land, ble det tatt utgangspunkt i OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) tre hovedgrupper av kjernekompetanser: det å kunne samhandle i sammensatte sosiale grupper, det å kunne handle selvstendig og det å kunne bruke redskaper i samhandling (Berge, 2008). I Norge ble begrepet kjernekompetanse erstattet med basiskompetanse, definert som lese- og skriveferdigheter, regneferdigheter og tallforståelse, ferdigheter i engelsk, digital kompetanse, læringsstrategier og motivasjon og i tillegg sosial kompetanse (NOU nr. 16, 2003). I St.meld.nr. 30 ( ) ble basiskompetanse erstattet med grunnleggende ferdigheter, og dannelse kom inn som sentralt begrep. Begrepet ble gitt mening ved en forståelse av grunnleggende ferdigheter innenfor rammene av fagenes tekst- og skriftkulturelle tradisjon. Slik fikk språklige og tekstkulturelle dimensjoner en tung posisjon i læreplanverket (Berge, 2008). Høgskolen i Bergen

3 I den enkelte læreplan for fag er de fem grunnleggende ferdighetene beskrevet i forkant av kompetansemålene, og denne omtalen er felles for alle års-trinn i faget. I tillegg inngår de grunnleggende ferdighetene i fagets kompetansemål, og blir slik en del av fagkompetansen. Forståelsen av de grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene må ta utgangspunkt i fagenes egenart. Disse fagene kombinerer praktisk og teoretisk kunnskap og setter krav til ferdigheter som ikke bare kommer til uttrykk gjennom de grunnleggende ferdighetene. Det er naturlig at ferdighetene både forstås og trenes på andre måter enn i mange andre skolefag, hovedsaklig gjennom en kroppslig og praktisk tilnærming til tenkning, forståelse og begrepslæring (Kalsnes, 2008). I de praktisk-estetiske fagene vil for eksempel å lese kunne være å forstå et orienteringskart i kroppsøving, en arbeidstegning i kunst og håndverk, en varedeklarasjon i mat og helse eller noter i musikk. Regning i kunst og håndverk skal ikke reduseres til et redskap eller øvelse for matematikkfaget, men ha en selvstendig plass i den estetiske læreprosessen (Thorsnes, 2009). Muntlighet i mat og helse skal inngå på fagets premisser og kan bidra til å utvikle elevenes engasjement for praktiske faglige aktiviteter (Holthe & Wilhelmsen, 2009). Å kunne skrive vil i kroppsøving kunne være en del av temaet friluftsliv, for eksempel når elevene planlegger overnattingsturer, skriver dikt på matpakkepapiret, eller når de lager egne kart over nærområdet rundt skolen (Hallås, 2009). De grunnleggende ferdighetene kan ses på som en styrking av fagenes uttrykkside. Bruk av muntlig og skriftlig språk, det å kunne lese, regne og utvikle digitale ferdigheter er med å styrke det enkelte fag ved at faget fremstår med mer verbal og uttrykksorientert styrke, og dermed et tydeligere begrepsapparat og en mer kommuniserbar faglig bevissthet (Halvorsen, 2008). Halvorsen hevder at de grunnleggende ferdighetene også gir muligheter for flerfaglig tilnærming. Dette kan for eksempel gjøres ved å koordinere og ta utgangspunkt i ulike fag når man arbeider med et tema. For eksempel kan arbeid med temaet kropp skje i elevenes møte med både musikk, skjønnlitteratur, billedkunst og kroppsøving samtidig. Slik vil elevene kunne få arbeide med temaet og sette ord på opplevelser og uttrykke seg i toner, bilder eller gjennom kroppslig uttrykk. Tidligere forskning har indikert at læreplanverkets vektlegging av de grunnleggende ferdighetene ikke reflekteres i undervisningen (Møller, Ottesen & Hertzberg, 2010). Lærere har fått lite støtte i hvordan arbeid med de grunnleggende ferdighetene skal inngå i læringsarbeidet, og det mangler læremidler innenfor enkelte av de grunnleggende ferdighetene (Nordlandsforskning, 2008; Svenkerud, Klette & Hertzberg, 2012). Det er ikke forskning spesifikt på de grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene som gruppe. Læreplanverket gir retningslinjer for hva som skal skje i skolen, både i forhold til faglig innhold og arbeidsmåter. Goodlad (1979) har utviklet et begrepsapparat som beskriver forløpet fra overordnet læreplan til virkeliggjort undervisningspraksis. Han beskriver fem ulike læreplannivå som på hver sin måte kan si noe om læringsarbeidet i skolen. De fem nivåene er: 1) Den ideologiske, 2) Den formelle, 3) Den oppfattede, 4) Den gjennomførte og 5) Den erfarte læreplanen. Den ideologiske læreplanen representerer de mange ideer som blir fremmet i debatten om skole, utdanning og undervisning. Bakgrunnen finnes både i filosofiske og ideologiske strømninger, fra forskning og i forhold som har med næringsliv og arbeidsmarked å gjøre. OECD sitt arbeid med å definere kjernekompetanser og utvikle indikatorer på kjernekompetansene er noen av de filosofiske og ideologiske strømningene som førte til St.meld.nr. 30 ( ). Også debatten om skole, utdanning og undervisning som gikk for seg i etterkant av stortingsmeldingen, kan sies å representere den ideologiske læreplanen. Den formelle læreplanen blir offentlig vedtatt. Gjeldende formelle læreplan er Læreplan for Kunnskapsløftet, 2006 (K06), bestående av den generelle delen, prinsipper for opplæringen - Læringsplakaten, fag- og timefordeling og læreplaner for fag. Læreplaner for fag inneholder formålet med faget, tematiske hovedområder, de grunnleggende ferdighetene og kompetansemål. Antall hovedområder og antall kompetansemål varierer for de ulike fagene. Lærerplanene i de praktisk-estetiske fagene gjelder for alle trinn i grunnskolen. Kroppsøvingsplanen gjelder også for videregående opplæring. Den oppfattede læreplanen er slik læreplanen oppfattes av ulike aktører, som ledelse, lærere og foreldre. Rektorer og lærernes utsagn om hva de prioriterer, hvilket innhold de velger, hvordan undervisning gjennomføres, hvordan de grunnleggende ferdighetene trekkes inn og hvordan vurdering foretas, er alt en del av den oppfattede læreplanen. Nye planer endrer ikke alltid praksis. Forskning viser også stor avstand mellom satsing i den formelle læreplanen og praksis i klasserommet (Møller, Hertzberg & Ottesen, Fou i Praksis 2012 conference proceedings 112

4 2010). Den gjennomførte læreplanen er det som går for seg i læringssituasjonen, altså den læringsaktiviteten som skjer enten ute eller inne i klasserommet (Haug, 2012). Det kan være stor avstand mellom det som er planlagt og det som faktisk skjer. Den gjennomførte læreplanen kan man best få vite noe om ved å være til stede i undervisningen. Det vil også alltid være et spørsmål om forskning på det som skjer i klasserommet fanger godt opp det som virkelig skjer, og om både lærere og elever blir påvirket av at de filmes eller observeres (Svenkerud, Klette & Hertzberg, 2012). Den erfarte læreplanen dreier seg om hvordan elevene erfarer og oppfatter undervisningen. Den erfarte læreplanen vil ikke bare omfatte de sider ved den formelle læreplanen som er gjennomført i praksis, men også det som ikke var planlagt og som kan ha karakter av «det skjulte budskap» (Imsen, 2010). Det kan også være interessant å spørre hvordan læreren erfarer det som skjer i klasserommet. Den erfarte læreplanen er som en siste og gjerne den beste testen på om de som laget planen har nådd fram til elevene og det virkelige liv med visjonene og målene (Bø, 2010). Problemstilling Målet for denne artikkelen er å undersøke hvordan de grunnleggende ferdighetene kommer til uttrykk i (I) den formelle læreplanen, (II) den oppfattede læreplanen og (III) den erfarte læreplanen i de praktiskestetiske fagene på trinn. Metode Datamaterialet består av læreplanene for fagene kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk (Utdanningsdirektoratet, 2011) og data fra en sammenlignende case-studie, foretatt i november 2011ved to barneskoler på Vestlandet. Case-studien har et utforskende design (Yin, 2003). Utvalgskriteriene for casestudien var rene barneskoler med samme skoleeier, tilbud om alle fire praktisk-estetiske fag på 6. trinn og deltakelse i den kulturelle skolesekken. De to første skolene som fylte alle kriteriene, og som sa seg villig til å delta, inngikk i casestudien. Case-studien ble meldt til Personvernombudet og har fulgt retningslinjene som gjelder frivillig deltakelse, informert samtykke fra foreldre, avidentifisering og anonymitet. Begge skolene hadde ca elever og ca ansatte. Skole A lå i utkanten av kommunen og skole B i sentrum av kommunen. På begge skolene ble det gjennomført individuelle intervjuer med rektor, fire lærere som hver underviste på 6. trinn i henholdsvis kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og i musikk. På hver skole ble det gjennomført ett fokusgruppeintervju med elever fra 6. trinn, åtte elever fra skole A og seks elever fra skole B. Det ble utviklet intervjuguider for å sikre at ensartet og systematisk informasjon ble innhentet. Intervjuguidene var semistrukturerte med åpne spørsmål knyttet til mål og innhold, de grunnleggende ferdighetene, rammefaktorer, arbeidsmåter, elevforutsetninger og vurdering. Intervjuguidene for intervju med rektorene fokuserte på de praktisk-estetiske fagene på skolenivået, mens intervjuguidene for intervjuene med lærerne fokuserte på lærernes erfaringer med og praksis i det aktuelle faget og de grunnleggende ferdighetene. Intervjuguiden for elevintervjuene fokuserte på elevenes erfaringer med de fire praktisk-estetiske fagene. En pilottest som bestod i intervju med en rektor, en lærer fra hver av de fire fagene og en fokusgruppe med elever, ble gjennomført, og etter pilottesten ble det gjort mindre endringer i de endelige intervjuguidene. Det er foretatt en gjennomgang av den formelle læreplanen (K06) i de praktisk-estetiske fagene, med hovedvekt på de grunnleggende ferdighetene. Verbene som er benyttet i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen er identifisert. Det samme gjelder verbene som beskriver de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene for trinn for disse fagene. Verbene er analysert etter antall, likheter og ulikheter, fagspesifikasjon og sammenheng mellom verb brukt i omtale av de grunnleggende ferdighetene og i kompetansemålene. Analysene ble kategorisert av førsteforfatter og deretter diskutert med medforfattere. I case-studien gjennomførte forfatterne rektor-, lærer- og elevintervju og transkriberte intervjuene. Alle forfatterne har lest, diskutert og analysert transkripsjonene. Analysen bestod av datareduksjon, dataframstilling og dataanalyser (Miles & Hubermann, 1994). Fordi dette er en kvalitativ studie er statistisk generaliserbarhet ikke mulig (Kvale, 2007). Fou i Praksis 2012 conference proceedings 113

5 Tabell 1: Oversikt over verb brukt i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i læreplanene for de praktisk-estetiske fagene.verbene er plassert alfabetisk i tabellen. Fag Kroppsøving Kunst og håndverk Mat og helse Musikk Dokumentere Arbeid med Argumentere Beregne Formidle Forstå Formulere Bli kjent med Forstå Lese Gjøre greie for Bruke Hente Omsette Granske Delta i Lede Opprettholde Kommunisere Eksperimentere Måle Produsere Lage Formidle Organisere Søke Presentere Forstå Planlegge Tolke Reflektere Høre Rapportere Uttrykke Samle Komponere Tolke Sammenligne Konsentrere Utforme Skrive Lese Vurdere Systematisere Lytte Søke Manipulere Tolke Vurdere Antall Nedtegne Reflektere Sette ord på Sette sammen Synge Ta vare på Tolke Utvikle forståelse Resultat Basert på Goodlad (1979) sine fem ulike læreplannivå presenteres resultatene i følgende tre kategorier: I) Den formelle læreplan, II) Den oppfattede læreplan og III) Den erfarte læreplanen. I) Den formelle læreplanen I lærerplanen for det enkelte fag fremkommer de grunnleggende ferdighetene både i en egen omtale og i fagets kompetansemål. Analyse av verbene som brukes i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i læreplanene for de praktisk-estetiske fagene viser at det brukes ulike verb i de ulike fagene, antall verb varierer og kun noen få verb er fagspesifikke slik det fremgår av tabell 1. Som det fremgår av tabell 1 er det 12 handlingsverb for kroppsøving, ni for kunst og håndverk, 15 for mat og helse og 22 for musikk. Verbene som er benyttet i de fire fagene er svært forskjellig og noen er kun benyttet i et eller noen av fagene. Dette er verb som beskriver handlinger som ikke nødvendigvis er fagspesifikke. Noen eksempler her er dokumentere, hente, formidle og rapportere, kun brukt i omtalen for kroppsøving. I kunst og håndverk: arbeid med, omsette, produsere og uttrykke, i mat og helse: gjøre greie for, granske, kommunisere og presentere, og i musikk: beregne, bli kjent med, bruke og eksperimentere. Andre verb i omtalen av de grunnleggende ferdighetene er identisk i flere fag. Tolke er benyttet i alle fag. Forstå er brukt i tre av fagene, men ikke i mat og helse. De mest fagspesifikke verbene finner vi i musikk, nemlig høre, komponere, lytte og synge. Noen verb definerer vi som delvis fagspesifikke, dette er verb som sier noe om fagenes egenart, men som ikke utelukkes kunne ha vært brukt i andre fag. Eksempler her er lede, organisere og planlegge i kroppsøving, produsere og uttrykke i kunst og håndverk, lage i mat og helse og delta i for musikk. I omtalen av de grunnleggende ferdighetene finnes det formuleringer der verbene er substantivert. Flest eksempler på dette finner vi kunst og håndverk, for eksempel muntlige beskrivelser eller allsidig arbeid med tegning. De grunnleggende ferdighetene inngår også i kompetansemålene for de praktisk-estetiske fagene. Nær- Fou i Praksis 2012 conference proceedings 114

6 Tabell 2: Verb som beskriver de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene i de praktisk-estetiske fagene på trinn. Verbene er plassert alfabetisk i tabellen. Fag Kroppsøving Kunst og håndverk Mat og helse Musikk Beskrive Benytte Bruke Anvende Bruke Beskrive Diskutere Beherske Danse Bruke Finne Bruke Eksperimentere Bygge Forklare Delta i Følge Fotografere Følge Diskutere Gjennomføre Gjøre rede for Gi eksempler Fremføre Lage Lage Gjøre greie for Gjenkjenne Orientere Manipulere Handle Gjøre lydopptak Planlegge Montere Lage Improvisere Praktisere Reflektere Presentere Komponere Utføre Sammenligne Prøve ut Lage Samtale om Samtale om Oppfatte Skille mellom Utvikle Samtale om Vurdere Velge Synge Vurdere Uttrykke Antall mere analyse av kompetansemålene viser at antall verb som beskriver de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene for trinn varierer mellom de ulike fagene, verbene er ulike fra fag til fag, og graden av fagspesifikke verb er ulik slik det fremgår av tabell 2. En sammenligning av verbene som er presentert i tabell 1 og 2 viser at bare verbet planlegge er identisk i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i kroppsøving og i kompetansemålene for trinn i faget. Tilsvarende er det ingen verb i kunst og håndverk, fire verb i mat og helse (gjøre greie for, lage, presentere, vurdere) og fire verb i musikk (bruke, delta i, komponere og synge). Læreplangruppene som formulerte kompetansemål for K06, tok blant annet utgangspunkt i at verbene som ble brukt skulle kunne kategoriseres etter et hierarkisk system. Noen mål skulle kreve at elevene skulle reprodusere kunnskap (lav taksonomi), andre mål skulle stille krav om anvendelse av kunnskap (middels taksonomi), og andre mål igjen skulle ha formuleringer som handlet om vurderinger og analyser (høy taksonomi)(isnes, 2008). For læreplangruppene skulle taksonomiene fungere som et redskap for å tydeliggjøre kunnskapsnivået hos elevene, og for å skille prestasjoner fra hverandre (ibid). Valg av verb «er et forsøk på å vise på hvilket nivå elevene skal være i stand til å gjøre noe med eller bruke kunnskapen» (Isnes, 2008, s. 194). Isnes poengterer utfordringene med et slikt hierarkisk system. Vi ser at det for de praktisk-estetiske fagene vil være umulig å plassere verbene fra omtalen av de grunnleggende ferdighetene i et slikt system, fordi omtalen i for eksempel kunst og håndverk har benyttet langt flere substantiverte verb. For kompetansemålene ser vi også at dette er vanskelig da for eksempel det å synge i musikk både kan være lav, middels og høy taksonomi. For å kunne identifisere verbene etter taksonominivå, ville man måtte se på både meningsinnholdet, sammenhengen, substantiv, flere fagspesifikke ord og vite om på hvilket nivå man skal forvente reproduksjon, anvendelse eller analyse. Våre analyser viser at det ikke er samsvar mellom verb brukt i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen og verb som beskriver de grunnleggende ferdighetene i fagenes kompetansemål i læreplanene for de praktisk-estetiske fagene. II) Den oppfattede læreplanen Resultatene bygger på intervjudata med to rektorer og åtte lærere ved de to case-skolene. Informantene er identifisert ved skole A og B, ved R for rektor, LKR for lærer i kroppsøving, LKH for lærer i kunst og håndverk, LMH for lærer i mat og helse og LM for musikklærer. På begge skolene ga rektorene uttrykk for at de fikk klare styringssignaler fra skoleeier. Begge rektorene nevner lesing, IKT, og sier at de må rapportere hvor mange datamaskiner skolen har. Ingen av rektorene sier at de får andre spesifikke føringer fra skoleeier i forhold til grunnleggende ferdigheter. B-R: Skolen blir etterspurt på fagene som er satsingsområde i kommunen, og det er realfag, IKT, Fou i Praksis 2012 conference proceedings 115

7 naturfag og matematikk. Så er det lesing, og de to siste årene det psykososiale læringsmiljøet. Analysene viser at skolene ikke har arbeidet systematisk med de grunnleggende ferdighetene, med unntak av lesing og anskaffelse av utstyr i forhold til digitale ferdigheter. Det synes mer tilfeldig, og overlatt til den enkelte lærer, hvordan de grunnleggende ferdighetene inngår i læringsarbeidet. A-R: Altså, for å ta kunst og håndverk, synes jeg det har skjedd veldig mye de siste årene, litt fordi vi har fått inn han som er god på grafisk design. Plutselig er det digitale kommet inn på en helt annen måte. Resultatene viser at rektorer og lærere har en begrenset forståelse av de grunnleggende ferdighetene, da de i liten grad omtaler de grunnleggende ferdighetene som sentrale for læring i de praktisk-estetiske fagene. A-R: Det skriftlige, tenker jeg blir.... Det er klart at det er i mat og helse. Så skriver man oppskrifter. I den grad de omtaler de grunnleggende ferdighetene bruker de handlingsverb som for eksempel at elevene arbeider med, leser, skriver av, putter inn, deler ut, bruker, tar tid, måler, tegner, har noen muntlig fremføringer og bruker noe internett. Ingen av lærerne nevner grunnleggende ferdigheter når de blir bedt om å si noe om fagets egenart. På spørsmål om hvordan de arbeider med de fem grunnleggende ferdighetene i faget, knytter ingen lærere dette til læreplanen eller kompetansemålene. A-LKR: Ikke spesielt, tror jeg, der det er hensiktsmessig blir det [«grunnleggende ferdigheter»] selvfølgelig puttet inn. Vi tar med stoppeklokke når vi tar tiden på det vi springer, så tar vi tiden og putter inn digitale hjelpemiddel. Og en del regler blir gitt ut skriftlig. Lærerne snakker lite om hva elevene skal lære, og i liten grad om hvilken kompetanse elevene skal oppnå. Slik lærerne omtaler fagene, fremstår de praktisk-estetiske fagene som «gjøre-fag» eller «aktivitets-fag». B-LMH: De leser jo oppskrifter. Vi jobber med oppgaver, da skriver de jo. Resultatene viser at lærerne i begrenset grad har undervisningsmateriell som er egnet til arbeid med de grunnleggende ferdighetene. De mangler lærebøker og utstyr, og det er dårlig tilgang til datamaskiner i spesialrom. Programvare på de få datamaskinene de har, er også en usikkerhetsfaktor. B-LM: Lesinga og skrivinga er ein automatisk del, IKT er det jo «MUSIC DELTA», som eg har brukt lite. Det er veldig sårbart om Pc en virker. Youtube er ikke alltid på lag med oss. III) Den erfarte læreplanen Resultatene bygger på data fra to fokusgruppeintervju, åtte elever fra skole A og seks elever fra skole B. Elevene fra de to case-skolene var fra sjette trinn. Informantene er identifisert ved skole A og B og ved E for elever. Resultatene viser at elevene ved de to case-skolene erfarer undervisningen i de praktisk-estetiske fagene noe ulikt, men ingen av elevene snakker spesifikt om de fem grunnleggende ferdighetene. Elevene ved skole B leser høyt i mat og helse, og forteller at de ofte får ekstraoppgaver som innebærer å skrive både i mat og helse og i musikk. B-E: Lærer leser høyt, og så bytter vi på å lese. De grunnleggende ferdighetene i musikk vektlegger sang, musisering, eksperimentering, framføring og formidling. I musikk syns de også at de skiver alt for mye og lytter nesten ikke på musikk. B-E: Ellers skriver vi veldig mye. Nesten ikke noe ordentlig musikk i musikken. Vi skriver nesten bare av det læreren skriver på tavlen. Fou i Praksis 2012 conference proceedings 116

8 Elevene ved skole A forteller at de lager skuespill og sier at da er de kreative, de forteller at de har vært på konsert og at de lærte om en klassisk komponist. Samme konsertopplevelse beskrives slik av en elev: «det var deilig, jeg sovnet nesten». Dette viser at elevene prøver å sette ord på og formidle sine opplevelser. Elevene forteller at de lager skuespill, og at de gjerne vil vise dette fram, og gjør det ofte «for gøy» som de sier. Resultatene viser at elevene ved begge skolene viser fram noe av det arbeidet de gjør i kunst og håndverk. Elevene ved skole A forteller at de kan tenke seg å presentere mer av det de arbeider med. A-E: A-E:... vi har jo veggene, sånn at vi kan henge opp sånn tegninger og sånn på, og så er det av og til vi bare setter det i klasserommet, og så kan vi ha det litt der til vi får lov å ta det med hjem. Det hadde vært bedre med en sånn utstilling for de andre, og det kunne vært litt fint og i klasserommet med litt kunst og forskjellige ting og.... Ingen elever forteller oss om planlagt læringsaktivitet som handler om å forstå, søke, tolke eller vurdere. Dette er handlingsverb som er brukt i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i to eller flere av fagene. I disse fagene, der muntlig aktivitet er fremhevet i læreplanen, oppfatter elevene at samtale er lite vektlagt. Elevene sier at de får ros når de er stille, og at det å være aktiv og snakke i timene ofte kun blir tolket som negativ atferd fra lærerne. De får beskjed om å la være å snakke sammen i kunst og håndverkstimer, at de får ros i kroppsøving når de arbeider bra og er stille. Elevene selv ser på samtaler som positivt, og en elev sier: «det er lurt å kunne snakke». I fokusgruppeintervjuene samtaler elevene om eget og andres arbeid, beskriver, reflekterer og vurderer. Elevene argumenterer og setter ord på egne ønsker for fagene, blant annet ønske om å få lage tre-retters middag i mat og helse, flere timer i kroppsøving og mat og helse, og mer planlagt og variert læringsaktivitet i alle de praktisk-estetiske fagene. Resultatene viser at elevene kan få komme med forslag til temaer i kroppsøving og mat og helse, men at disse ofte ikke følges opp av lærerne. Resultatene indikerer at det i løpet av skoledagen er situasjoner som viser potensialer for arbeid med de grunnleggende ferdighetene i større grad enn det rektorer og lærere ga uttrykk for. Elevene oppsøker lærerne i friminutt for å snakke om og spørre hva de skal gjøre i fagene. Her argumenterer og diskuterer elevene, men når vi sammenligner lærerintervjuene, sees ikke dette på som en del av arbeidet med fagene fra lærernes side. Diskusjon Målet for denne artikkelen er å undersøke hvordan de grunnleggende ferdighetene kommer til uttrykk i den formelle læreplanen, den oppfattede læreplanen og den erfarte læreplanen i de praktisk-estetiske fagene på trinn. Våre funn viser at den formelle læreplanen fremstår som utydelig i forhold til de grunnleggende ferdighetene, dels ved at det er lite samsvar mellom verb brukt i omtalen av de grunnleggende ferdighetene og i verb brukt om de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene for fagene. Analysen av læreplanene viser også at det er betydelig variasjon i omtalen av de grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene. Engelsen (2008) hevder at det fremstår tilfeldig hvordan de grunnleggende ferdighetene kommer til uttrykk i læreplanen, og planen gir liten hjelp til skolene i deres arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Våre funn støtter opp under denne observasjonen. For den oppfattede læreplanen viser våre analyser at det er undervisningstradisjonen til de praktiskestetiske fagene, mer en den formelle læreplanen, som slår igjennom i klasserommet. Lærerne i de praktisk-estetiske fagene vektlegger ikke de grunnleggende ferdighetene, men har en forståelse som bærer preg av at de grunnleggende ferdighetene først og fremst er relevant for teorifagene. Lærerne snakker mye om aktivitet og hva elevene skal gjøre, ikke lære. Lærerne bruker stort sett ingen av verbene, identifisert fra den formelle læreplanen, når de forteller om læringsarbeidet i fagene. Halvorsen (2008) fremhever at fagenes uttrykksside kan forsterkes gjennom de grunnleggende ferdighetene. Våre funn tyder i liten grad på at dette praktiseres på caseskolene, og skolene ser heller ikke de grunnleggende ferdighetene som en konkret modell for flerfaglig tilnærming, slik Halvorsen (2008) mener de kan være. For den erfarte læreplanen viser våre analyser at elevene ikke snakker eksplisitt om noen av de fem grunnleggende ferdighetene. De grunnleggende ferdighetene skulle bidra til å utvikle elevenes fagkom- Fou i Praksis 2012 conference proceedings 117

9 petanse (Utdanningsdirektoratet, 2011), men resultatene fra elevintervjuene gir ikke bekreftelse på at elevene får ta del i undervisning hvor det er planlagt for dette. Dale (2010) trekker fram mulighetene som ligger i læreplanen for å utvikle elevenes kompetanse, spesielt i å kommunisere. De grunnleggende ferdighetene skulle fungere som viktige redskaper blant annet for å kunne delta i skole, samfunnsog arbeidsliv, og for elevenes personlige utvikling og allmenndannelse (Utdanningsdirektoratet, 2011). Som funnene viser har elevene meninger om fagene, kan uttrykke seg muntlig om mange sider ved de praktisk-estetiske fagene og har begrunnede ønsker for opplæringens innhold. Styrken i vårt materiale er at flere stemmer kommer fram. Det er også en styrke at datamaterialet består av flere metodiske tilnærminger, både analyse av læreplan og intervju. Det at vi var fire forskere i planlegging og innsamling av data og analyse, er positivt. Svakheten er at elevstemmene er noe svake når vi kun har to fokusgruppeintervju. Fokusgruppeintervju med barn er en lite benyttet metode i norsk forskning (Bøe, 2010). Metoden tar utgangspunkt i troen på at elever som gruppe er en viktig stemme når det gjelder kunnskap om opplæring. Ved flere fokusgruppeintervju ville vi kunnet fått en sterkere elevstemme. En svakhet ved denne studien er at case-studien bygger på data fra kun to skoler, dermed er det ikke mulig å generalisere. Samtidig støtter våre funn opp under andre forskeres observasjoner, dette styrker relevansen av funnene. Oppsummerende konklusjon Basert på Goodlad (1979) fant vi at læreplanene i de praktisk-estetiske fagene er utydelig når det gjelder de grunnleggende ferdighetene. Lærerne får liten støtte fra både skoleeier og rektor i arbeidet med disse ferdighetene. Våre funn viser også at elevene ikke ser ut til å få trene de grunnleggende ferdighetene gjennom planlagt læringsaktivitet. Skal ferdighetene i større grad prege opplæringen i de praktiskestetiske fagene, er det trolig viktig å styrke lærerutdanningen og etter/videreutdanning innenfor feltet. Videre forskning bør utforske undervisningsopplegg hvor de grunnleggende ferdighetene aktivt brukes i praktisk-estetiske fag og hvordan en slik læringstilnærming påvirker læringsutbyttet. Referanser Berge, H.I. (2008). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. I H. Hølleland (red.), På vei mot kunnskapsløftet. Fagernes: Cappelen Akademiske forlag. Bøe, O.M. (2010). «Og så har vi lært å spille på et rektangel!» sier niåringen entusiastisk. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 1, 2010, s Dale, E. L. (2010). Kunnskapsløftet. På veg mot felles kvalitetsansvar. Oslo: Universitetsforlaget. Engelsen, B.U. (2008). Kunnskapsløftet Sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Oslo: Universitetet i Oslo. Goodlad, J.I. (1979). Curriculum inquiry: the study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill Book Company. Hallås, O. (2009). Kroppsøvingsfaget og de grunnleggende ferdighetene. I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig (red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Halvorsen, E.M. (2008). Didaktikk for grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget. Haug, P.(red.)(2012). Kvalitet i opplæringa. Oslo: Det norske Samlaget. Holthe, A. og Wilhelmsen, B. U. (2009). De fem grunnleggende ferdighetene som forutsetning for læring. I A. Holthe & B.U. Wilhelmsen (red.). Mat og helse i skolen en fagdidaktisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget. Imsen, G. (2010). Lærerens verden. Oslo: Universitetsforlaget. Isnes, A. (2008). Læreplanverket i Kunnskapsløftet. I H. Hølleland (red.), På vei mot kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Kalsnes, S. (2008). Fagdidaktikk i musikk, kap 10 s I E.M. Halvorsen (red.), Didaktikk i grunnskole. Bergen: Fagbokforlaget. Kvale, S. (2007). Inter Views: an introduction to qualitative research interviewing. London: Sage Publications. Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: SAGE Publications. Fou i Praksis 2012 conference proceedings 118

10 Møller, J., Hertzberg, F. & Ottesen, E. (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsform. Acta Didactica Norge, 4(1), NIFU STEP (2009). Kunnskapsløftet tung bør å bære. Rapport nr 42. Oslo: NIFU STEP Nordlandsforskning (2008). Læreplan, læreverk og tilrettelegging for læring. Analyse av læreplan og et utvalg læreverk i naturfag, norsk og samfunnsfag. Rapport nr. 2, Nordlandsforskning. NOU 2003:16. I første rekke. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Stortingsmelding 30 ( ). Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet. Svenkerud, Klette & Hertzberg (2012.). Opplæring i muntlige ferdigheter. I Nordic Studies in Education 01/2012. Thorsnes, T. (2009). Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk. I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig (red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Utdanningsdirektoratet (2011). Læreplanverket for kunnskapsløftet (2006). Oslo: Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Fou i Praksis 2012 conference proceedings 119

11 FoU i Praksis 2012 konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Den tiande FoU i praksis-konferansen fann stad i Trondheim 23. og 24. april 2012 og vart arrangert av Dronning Mauds Minne Høgskole for førskulelærarutdanning. Sidan den fyrste FoU i praksis i 2002 har konferansen blitt ein viktig møtestad for dei som arbeider i lærar-utdanning og dei som forskar på lærarutdanning og praksisfeltet. I år er artiklane for fyrste gang publisert digitalt på nettet. I tillegg utgis ei papirutgåve med samandrag av dei publiserte artiklane. n Kunnskapen du trenger Det skapende universitet

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

En gavepakke til ungdomstrinnet?

En gavepakke til ungdomstrinnet? En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013 May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik

Detaljer

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv

«Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv «Det er mye å hente, rett og slett» En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv Hanne-Merete Hagby Master i skoleledelse NTNU 2013 Forord Denne oppgaven markerer slutten på et fire og et halvt

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer