Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker?"

Transkript

1 Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 6. og 7.mars 2013 Implementering av ny praksis en Kunnskapsesenterets nye PPT-mal utfordring Hva virker? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør

2 Plan Hva og hvorfor skal vi implementere? Er det en utfordring? Hva virker i implementeringsarbeid?

3 Implementering av ny praksis Kunnskapsesenterets nye PPT-mal - hva og hvorfor skal vi implementere?

4 Er det mange forskere her?

5 Klinikere?

6 Lærere og fagutviklere?

7 Spørsmål om implementering Til forskerne: ønsker du at ditt nyeste forskningsfunn skal implementeres? Til klinikerne: har du planer om å implementere noe du har hørt i går eller i dag i egen praksis? Til læreren: hva skal til for at du endrer/implementerer noe nytt i undervisningsopplegget ditt?

8 Hva skal implementeres?

9 Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat. "I don t much care where--" said Alice. "Then it doesn t matter which way you go," said the Cat. "--so long as I get SOMEWHERE," Alice added as an explanation. "Oh, you re sure to do that," said the Cat, "if you only walk long enough." (Alice's Adventures in Wonderland, Chapter 6)

10 Vi må vite hvor vi skal Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat. "I don t much care where--" said Alice. "Then it doesn t matter which way you go," said the Cat. "--so long as I get SOMEWHERE," Alice added as an explanation. "Oh, you re sure to do that," said the Cat, "if you only walk long enough." (Alice's Adventures in Wonderland, Chapter 6)

11 Implementering en planlagt prosess og systematisk introduksjon av innovasjoner og/eller forandringer med påvist verdi R Grol, Introduction I: R. Grol, M. Wensing & M. Eccles: Improving Patient Care The implementation of Change in Clinical Practice

12 Implementering en planlagt prosess og systematisk introduksjon av innovasjoner og/eller forandringer med påvist verdi R Grol, Introduction I: R. Grol, M. Wensing & M. Eccles: Improving Patient Care The implementation of Change in Clinical Practice

13 Hvordan kan vi vite at noe har påvist verdi?

14 En pyramide av kunnskapskilder

15 Faglige retningslinjer Systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge passende/hensiktsme ssig behandling for en definert klinisk problemstilling Statens Helsetilsyn 1998

16

17

18 Hva er kunnskapsbaserte faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer inneholder råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller oppfølging av pasient-, bruker eller diagnosegrupper innenfor helse- og omsorgstjenestene. Anbefalingene i retningslinjen bygger på kunnskapsbasert praksis, der forskningsbasert kunnskap, pasientenes/brukernes ønsker og behov samt erfaringsbasert kunnskap, vurderes i forhold til ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte tiltak, og sett i en kontekst av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter.

19 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kontekst Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning

20 Hva er kunnskapsbaserte faglige retningslinjer Rådene og anbefalingene som gis skal være konkrete, de skal hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger og de skal bidra til å redusere uønsket variasjon samt fremme god kvalitet i helseog omsorgstjenestene. Gode retningslinjer inneholder i tillegg informasjon om kvaliteten på benyttet dokumentasjon og styrken på gitte anbefalinger.

21 Styrken på anbefalinger

22 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

23 Oppsummering av forskning om effekt av tiltakene som anbefales Sammenstilling av resultater fra flere studier Systematisk oversikt Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

24 Vi trenger oppsummeringer fordi Kunnskapsmengden overstiger mottakskapasiteten De gir oss tryggere kunnskap Det finnes enkeltstudier som kan brukes som argumenter for nesten hva som helst

25 En pyramide av kunnskapskilder en veiviser

26 Oppsummering så langt Implementering er aktuelt når: Vi vet hvor vi skal Vi er ganske sikre på at tiltakene gir Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Reduserer uheldig variasjon

27 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Er det utfordringer?

28 Gapet mellom det vi gjør og det vi burde gjøre - et undervurdert problem Studier av bruk av retningslinjer i praksis: % brukes ikke best practice når det gjelder kvalitet og sikkerhet blir ikke tatt i vanlig bruk i helsetjenesten Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. IOM, 2001

29 Runciman et al 2012

30 Vi vet at det er behov for endring og forbedring Diagnose Andel av pasienter som rapporterer å ha mottatt anbefalt behandling Hjerte/kar (koronarsykdom) 90% Diabetes 63 % Astma 39% Overvekt 24% Alkoholproblemer 13% Totalt for 22 diagnoser 53% Runciman et al 2012

31

32 Utfordringene er der

33 To innfallsvinkler til implementering og forbedring

34 To innfallsvinkler til forbedring Implementere kunnskapsbasert praksis Implementere anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis

35 To innfallsvinkler til forbedring Implementere kunnskapsbasert praksis implementere anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis Hva er hindringene?

36 To innfallsvinkler til barrierer Barrierer knyttet til å implementere kunnskapsbasert praksis Barrierer knyttet til å implementere anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis

37 To innfallsvinkler til barrierer Barrierer knyttet til å implementere trinnene i kunnskapsbasert praksis Hvilke barrierer?

38 Trinnene i kunnskapsbasert praksis

39

40 Individual determinants of research utilization by nurses: a systematic review update positive relationships between general research utilization and: beliefs and attitudes, and current role. Furthermore, attending conferences/in-services, having a graduate degree in nursing, working in a specialty area, and job satisfaction were also identified as individual characteristics important to research utilization. Squires JE et al Implementation Science 2011

41 Faktorer som influerer på implementering av kunnskapsbasert praksis blant sykepleiere Ferdigheter i kunnskapsbasert praksis synes å redusere barrierer for bruk av forskningsbasert kunnskap og å øke bruk av forskning i praksis Dalheim A. Masteroppgave 2011

42

43 To innfallsvinkler til barrierer Barrierer knyttet til å implementere kunnskapsbasert praksis Barrierer knyttet til å implementere anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis

44 Anbefalinger fra nasjonale retningslinjer og fagprosedyrer

45 Anbefaling fra Nasjonale slagretningslinjer 2010 Slagenhetene skal ha tverrfaglige team med spesialkunnskap, og arbeide koordinert og systematisk med akutt diagnostikk, observasjon, behandling og tidlig rehabilitering i nært samarbeid med pasient og pårørende (Grad A, Nivå 1A),Barrierer?

46 Guidelines for the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding (NVUGIB) emergency room physicians, intensivists and nurses did not adhere to NVUGIB guidelines because they were neither aware of nor familiar with them gastroenterologists lack of adherence to NVUGIB guidelines was influenced more by attitudinal and contextual barriers. Hayes S. Can J Gastroenterol 2010

47

48 Mange måter å kategorisere faktorer som påvirker praksis (barrierer og fasilitatorer) Retningslinjen selv Faktorer knyttet til helsepersonell Interaksjoner med pasienter Interaksjoner med annet helsepersonell Organisasjonsmessige og helsesystemfaktorer Sosiale, kulturelle, politiske og legale faktorer

49 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Hva virker i implementeringsarbeid?

50 Forskning om implementering Implementation research has been defined as the scientific study of methods to promote the uptake of research findings for the purpose of improving the quality of care Agency for Healthcare Research and Quality 2004 It includes the study of influences on healthcare professional and organisational behaviour Implementation science

51

52 EPOC gruppen i Cochrane Collaboration

53

54 To implementeringsveier (minst) Implementering ved å bygge kompetanse i kunnskapsbasert praksis Implementering av anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis mm

55 To implementeringsveier (minst) Implementering ved å bygge kompetanse i kunnskapsbasert praksis Implementering av best praksis via faglige retningslinjer og fagprosedyrer

56 Det kan læres ;-)

57 Første forutsetning er at helsepersonell får enkel tilgang til pålitelige kilder

58 Effects of teaching evidence-based practice Evidence Based Practice Education in postgraduate health care 24 studies Small to moderate effect on attitudes, skills and behavious 20 instruments for outcome assessement Need for validated tools to evaluate effect Flores-Mateo & Argimon, BMC Health Serv Res 2007

59

60 Interventions for promoting information and communication technologies adoption in healthcare professionals There is very limited evidence on effective interventions promoting the adoption of ICTs by healthcare professionals. Small effects have been reported for interventions targeting the use of electronic databases and digital libraries. Gagnon MP. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009

61 Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer et nasjonalt dugnadsprosjekt

62 Nesten alle er med

63

64 Hendelsestyper fra meldinger om uønskede hendelser Klinisk administrasjon Klinisk prosess/prosedyre Dokumentasjon Infeksjon Medikament-/intravenøsbehandling Blod/blodprodukter Ernæring Oksygen/gass/inhalasjon Medisinsk-teknisk utstyr Atferd Pasientuhell Infrastruktur/bygningsmasse/inventar Ressurser/organisatorisk ledelse Antall meldinger

65 Mini-metodevurdering Mini-metodevurdering er et verktøy for å understøtte kunnskapsbaserte beslutninger før innføring av nye metoder i helseforetakene. Består av et skjema som skal fylles ut Skal utføres av klinikere og eksperter i helseforetakene med metodestøtte Skal publiseres i nasjonal database Møte - Finansieringssystemet for ny kreftbehandling 3. september Møte med fagdirektørene november

66

67 To implementeringsveier (minst) Implementering ved å bygge kompetanse i kunnskapsbasert praksis Implementering av anbefalinger i retningslinjer og prosedyrer beste praksis mm

68 Hvilke tiltak ville du foreslå?

69 Tiltak rettet mot Helsepersonell Pasienter Organisasjoner Finasielle system Regulatoriske systems

70 Tailored implementation hva er det? strategies to improve professional practice that are planned taking account of prospectively identified barriers to change Baker et al. Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010

71 Skreddersydde intervensjoner 26 studier Skreddersydde intervensjoner mer effektive enn disseminering av retningslinjer/ingen tiltak.

72

73 Forbedringstiltak Interventions aimed at an organisation and/or its staff (health professionals) Regulatory interventions Incentives Patient-focused interventions Data-driven and IT-based interventions The Health Foundation,

74

75 Audit i helsetjenesten kvalitetsforbedringsprosess hvor hensikten er å forbedre pasientbehandling og utfall gjennom systematisk gjennomgang av tjenester mot eksplisitte kriterier og iverksetting av endringer hvis det er nødvendig NICE 2002

76 Klinisk audit som fagutvikling

77 Kvalitetsforbedringsmetoder må læres!

78 Bruk av CAM-ICU for å avdekke delier hos intensivpasienter - Klinsik audit CAM-ICU ikke var brukt på noen av pasientene (n=47). Et fåtall sykepleienotat (4,3 prosent) inneholdt en komplett vurdering i tråd med anbefalingene. Delirium ble identifisert hos flere pasienter etter iverksetting av tiltak, fra 23,4 prosent til 52,9 prosent. Sjøbø et al. Sykepleien Forskning 2012

79 Klinisk audit av avnavlingstidspunkt Audit viste at det var diskrepans mellom praksis og kunnskapsbaserte anbefalinger når det gjelder avnavling av nyfødte. 53 prosent av jordmødrene avnavlet det nyfødte barnet i tråd med en kunnskapsbasert standard Variasjonene i praksis forekom innenfor samme avdeling og mellom de ulike fødeavdelingene. Aasekjær et al. Sykepleien Forskning 2012

80

81 Top 10 Recomendations Generate, through multidisiplinary teams and with patient involvement, high quality evidence-based clinical practice guidelines according to common standards and criteria Implement and improve guidelines in clinical practice through IT tools, audit and feedback, clinical indicators and continoius updates and strenghten the research evidence base for effective implementation strategies European Science Foundation. Forward Look Implementation of Medical Research into Clinical Practice 2011

82 Hva får fagfolk til å endre praksis? Måling og tilbakemelding (audit og feedback) Behandlingslinjer Læringsnettverk Opplæring Opinionsledere Pasientene som endringsagenter

83 Oppsummering Implementeringsarbeid forutsetter at vi kjenner beste praksis Tenk implementering fra starten ved utvikling av prosedyrer og retningslinjer Involver sluttbrukerne Finn ut hva som kan gjøre det vanskelig å implementere retningslinjen (barrierer) Engasjer nøkkelgrupper, helsepersonell og pasienter for å utvikle en god plan for implementering Bruk forskning om effektive strategier

84 Hendelsestyper Klinisk administrasjon Klinisk prosess/prosedyre Dokumentasjon Infeksjon Medikament-/intravenøsbehandling Blod/blodprodukter Ernæring Oksygen/gass/inhalasjon Medisinsk-teknisk utstyr Atferd Pasientuhell Infrastruktur/bygningsmasse/inventar Ressurser/organisatorisk ledelse Antall meldinger

85 Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Takk for i dag

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer NFKH 24 mars 2015 Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer Om kunnskapsbasert implementering Magne Nylenna, direktør, professor dr.med. Hva med handlinger? 30 50 % av kunnskapsbaserte

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer Hvordan bli en kunnskapsbasert yrkesutøver Det finnes mange barrierer som vanskeliggjør kunnskapsbasert arbeid. Denne artikkelen handler om hvordan overkomme de praktiske hindringene og bli en kunnskapsbasert

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering

Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering Ledelse og evidens i det psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering B IRTE F OLGERØ J OHANNESSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGELIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET

EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET EVALUERING AV FAGLIGE RETNINGSLINJER INSTRUMENTET The AGREE Collaboration / Sosial- og helsedirektoratet Juli 2003 COPYRIGHT OG KOPIERING Dette dokument er et resultat av et internasjonalt samarbeid.

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer