MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN H2-2.GANGS 65/11 06/656 BEHANDLING L /11 11/440 UTBYGGINGSAVTALE H2 L /11 06/198 ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOKNA/ØRGENVIKA I ØRGENVIKA L /11 10/888 GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN M /11 11/331 OPPFØRING AV TILRETTELAGTE KOMMUNALE BOLIGER L /11 04/374 NVA - FRAMTIDIG LØSNING LEDELSE, DRIFT M.M /11 11/201 FRADELING AV HUS FRA SKOGEIENDOM GNR 215/2 21 I forkant av dette møtet har det utvidede formannskap (+ H og FRP) første drøftingsmøte for budsjett 2012 Når det gjelder siste Kommunestyremøte før sommeren, den , så legges møtestart til kl. 12, da det tidligere på dagen er formannskap kl. 09. Etter Kommunestyremøtet er alle invitert til grilling/bespisning på Kryllingheimen i regi av Kryllingheimens venner. Det er store og tunge saker på dette Kommunestyremøtet, så det er viktig at flest mulig av de faste kommunestyrerepresentantene møter. Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 REGULERINGSPLAN H2-2.GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1) Plankart datert (fra pdf). Oppdatert kart med gangveg forbi bom på PV2 og gangveg til delområde (referert til i H6) i byggeområde A vil foreligge til møtet. 2) Reguleringsbestemmmelser for H2, datert ) Signert avtale som fritar kommunen fra eventuelle erstatningskrav som følge av planvedtaket 4) Behandlingen av uttalelser/innsigelse til planforslaget som ble lagt på offentlig ettersyn etter politisk behandling i sak 168/08. (Vedleggene er samlet i eget dokument) Saksgang: 1.gangs behandling: Forslag til reguleringsplan for område H2 i kommunedelplan for Norefjell ble 1. gangsbehandlet i formannskapsmøte den og lå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist opprinnelig satt til Det ble underveis gitt utvidet frist til Etter høringsfristens utløp ble det utarbeidet ulike forslag til planløsning. Etter en gjennomgang av det reviderte planforslaget ble det konstatert at det var gjort flere vesentlige endringer i forhold til det forslag som lå ute til offentlig ettersyn. I tillegg hadde behandlingen av reguleringsplanen for H6 medført en justering av plangrensen for H2, samt at det i H6-planen var vedtatt rekkefølgebestemmelser som legger føringer for H2-området. Administrasjonens konklusjon etter gjennomgangen ble at planforslaget måtte legges ut til nytt offentlig ettersyn, noe forslagsstiller ga sin tilslutning til. Planforslaget ble etter dette ytterligere revidert av forslagsstiller, henholdsvis og Neste politiske behandling, : Planforslaget som var datert ble behandlet i planutvalget i sak 162/08. Til saksliste 2

3 Det ble fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn så snart vilkårene 1-10 (i kursiv under) var oppfylt og innarbeidet i plankart/bestemmelser. Under det enkelte punkt er det dokumentert hvordan vilkårene er oppfylt/imøtekommet i planforslaget som ligger til behandling nå. 1. Plankart: Byggegrenser fjernes. Friluftsområde (merket grønt på reguleringsplankartet) utvides til de foreslåtte byggegrensene på reg. plan kartet, med unntak av eksisterende hytte. a. FMBU har hatt innsigelse til manglende byggegrenser og dette er, ihht krav fra FMBU, innarbeidet i planforslag datert Bestemmelsene: Det skal inntas en rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av en sikker og god krysning av Midtre Djupsjøløype som skal godkjennes av Infrastrukturfondet før det gis brukstillatelse. a. Krysning av skiløypa er ikke nødvendig, da det er planlagt annen adkomst til byggeområdene. Dette er varetatt i plankart datert og reguleringsbestemmelsene datert Bestemmelsenes pkt. 4.3: Det forutsettes at all bebyggelse skal være tilknyttet godkjent felles vann- og avløpsanlegg. a. Ivaretatt i planbestemmelsene datert , pkt Bestemmelsenes pkt. 5.3: Det skal stilles krav om godkjent tomtedelingsplan med veiframføring for det respektive felt ved initiering av bygge og-/eller delingstiltak. Vedr. veier skal følgende gjelde: Det skal tas spesielt hensyn til skiløyper ved snøbrøyting for å unngå grus og singel i løypa a. Krav om tomtedelingsplan er ivaretatt i planbestemmelsene datert , pkt Hensyn til skiløyper er ivaretatt i bestemmelsenes pkt Bestemmelsenes pkt. 7.3: Felles parkeringsplasser skal dimensjoneres med 2 stk p-plasser pr. fritidsbolig og 1,5 p-plasser pr. leilighet. a. Kravet til dimensjonering av parkeringsplasser er ivaretatt i bestemmelsenes pkt Forslag til nye retningslinjer vedr. bl.a. fastsettelse av grad av utnytting (jf. f.sak 08/803) skal innarbeides i plankart og bestemmelser. For øvrig skal TEK i sin helhet legges til grunn. a. Grad av utnytting er angitt i bestemmelsenes pkt 5 og 6 (pkt ). Retningslinjene i f.skapssak 08/803 er ivaretatt. Før planen leggs fram til 2. gangs behandling skal følgende krav være oppfylt: 7. Kommunestyrevedtak vedr. nye retningslinjer for bl.a. fastsettelse av grad av utnytting, skal innarbeides i planforslaget. a. Dette er ivaretatt i bestemmelsenes pkt 5 og Det skal fremlegges dokumentasjon på aktuelle magnetfeltnivå for høyspentlinjer i området. a. Det er framlagt beregning av magnetfelt, utført av EB NETT AS, som dokumenterer at det ikke vil være nødvendig med tiltak. Bakgrunnen for dette er at de bekrefter at det utenfor kraftlinjens byggeforbudssone, som er 20 meter fra senterlinjen, ikke vil være magnetfelt over en størrelse på 0,2 mikrotesla. b. Statnett har avgitt uttalelse som ledd i høringen av planforslaget. Til saksliste 3

4 Dette er kommentert i vedlegg 4. Konklusjonen er at magnetfeltet ikke berører byggeområdene. 9. Det forutsettes inngått egen avtale mellom forslagstiller og Krødsherad kommune som fritar kommunen fra eventuelle erstatningskrav som følge av planvedtaket før sluttbehandling i kommunestyret. a. Signert avtale som fritar kommunen fra eventuelle erstatningskrav som følge av planvedtaket foreligger. 10. Det skal foreligge signert utbyggingsavtale. a. Denne behandles i egen sak. Arealplanen må være vedtatt før kommunen kan inngå bindende utbyggingsavtale. Ved evt. vedtak av planen oppheves samtidig den del av bebyggelsesplan for Øvre Gulsvik, vedtatt , som ligger innenfor plangrensene for H2. Da høringsfristen gikk ut , hadde flere offentlige instanser, interessegrupper og private hytteeiere avgitt uttalelser, og Fylkesmannen hadde innsigelse til planen. Behandlingen av innsigelsen er beskrevet i vedlegg 4. Egen sak ble framlagt for politisk behandlig, vedtaket ble formidlet til FMBU, og FMBU har trukket innsigelsen i sitt brev datert Høringsuttalelsene fra de andre offentlige instansene og private er oppsummert og behandlingen av disse er også dokumentert i vedlegg 4. I tiden etter at planforslaget lå ute til offentlig ettersyn har det ytterligere vært diskutert mange løsninger, og hele tiden har nye elementer blitt brakt inn i saken. Det har vært utarbeidet flere alternative planforslag, og dette har gjort at behandlingen har vært tidkrevende og prosessen har vært lang. Neste politiske behandling, : Planutvalget behandlet saken igjen i sitt møte i sak 2/10. Følgende vedtak ble fattet: Adkomst til skiløype ovenfor parkeringsplass ved Utsikten benytter samme veien som til parkeringsplassen. Veien skal skiltes på en slik måte at parkerte biler ikke stenger for prepareringsmaskinen og adkomstveien skal ha fast dekke slik at prepareringsmaskinen ikke drar med seg grus inn i løypesystemet. I tillegg skal det reguleres inn en gangveg på sørsida av bommen, som vises i reguleringskartet. Dette vedtaket ble formidlet i brev fra kommunen til FMBU sammen med flere forslag til tilpasninger og med anmodning om å trekke innsigelsen. FMBU skriver i sitt svarbrev datert at Adkomst til skiløype over parkeringsplass ved Utsikten er etter vår mening ivaretatt ved de siste foreslåtte endringer. Dette er ivaretatt i bestemmelsene datert , og gangveg blir regulert inn i plankartet som foreligger til møtet FMBU opprettholdt ellers sin innsigelse, i brev datert Det har vært jobbet med ulike forslag til løsninger for å imøtekomme innsigelsene, gjennom tett dialog mellom forslagsstiller og administrasjonen. Fylkesmannen har vært Til saksliste 4

5 konsultert underveis i denne prosessen. Neste politiske behandling, : Planutvalget behandlet saken igjen i sitt møte Følgende vedtak ble fattet: Forslag til plankart og reguleringsbestemmelser for reguleringsplan H2, datert , viser løsninger som imøtekommer FMBUs innsigelser på punktene 1, 2, 3, 4, 5 og 6, gitt i brev fra FMBU datert Planforslaget datert oversendes Fylkesmannen. Fylkesmannen anmodes om å trekke sine innsigelser til planforslaget for reguleringsplan H2 i Krødsherad kommune. Vedtaket ble formidlet til Fylkesmannen, og i brev datert trekker Fylkesmannen sine innsigelser til reguleringsplan H2. Etter dette har forslagsstiller, , endret maksimalt antall nye hytter i byggeområde M, fra 5 til 6. Antall tomter/hytter det maksimalt er plass til innen byggeområdet vil framkomme av tomtedelingsplanen og reguleres av bestemmelsene mht utnyttelsesgrad, adkomst, parkering osv. Det anses derav at dette er en ikke vesentlig endring og at denne kan aksepteres. Det totale maks antall nye hytter er dermed økt fra 40 til 41. Dette er innarbeidet i pkt 5.1 i reguleringsbestemmelsene. Dersom det, innenfor byggeområde M, etableres konsentrert fritidsbebyggelse i stedet for hytter, vil maks tillatt nye enheter endres fra 30 til 31. Dette er innarbeidet i pkt 6.1 i reguleringsbestemmelsene. Forhold til reguleringsplan H6: Reguleringsbestemmelsene for H6 har i pkt 3.10 Rekkefølgebestemmelser følgende krav: Felt J (tomt 26 og 31) kan ikke opparbeides eller bebygges før det foreligger vedtatt reguleringsplan for H2 hvor løsning mht. atkomst til felt A er ivaretatt. Felt A som det her er henvist til, er i dag et større område bestående av A + B i kartillustrasjonen under: Reguleringsplanen for H2 avklarer ikke adkomst internt i de enkelte byggeområdene, Til saksliste 5

6 det skal framtidige tomtedelingsplaner for det enkelte byggeområde avklare. Det er, som ledd i de siste dagers arbeid med planen, avklart at dagens adkomst til område A (ref kart over) ønskes regulert inn som gangveg i H2. Utbyggers foreslåtte trasé går ikke helt inn til opprinnelig område A og imøtekommer dermed ikke kravet satt i bestemmelsene for H6. Det jobbes videre med å finne en løsning på dette fram mot møtet i planutvalget og endelig plankart vil foreligge til dette. 2.gangs behandling, oppsummering av saksgangen Planforslaget datert ble sendt på høring og lå ute til offentlig ettersyn etter behandlingen Høringsfristen var Fylkesmannen (FMBU) hadde innsigelse til planforslaget. Behandlingen av alle innkomne høringsuttalelser er kvittert ut og dokumentert i vedlegg 4. Fylkesmannens innsigelser er imøtekommet. Det foreligger således ikke innsigelser til vedlagte planforslag. Rekkefølgebestemmelsen tilknyttet tomtene 26 og 31 i reguleringsplan H6 er ikke oppfylt ved vedtak av reguleringsplan H2 slik vedlagte planforslag viser. Administrasjonen har mottatt plankartet (fra ) i SOSI-format. Dette er kontrollert og godkjent av Statens kartverk. Avtale som fritar kommunen fra eventuelle erstatningskrav som følge av planvedtaket er signert. Vedlegg 3. Alle vilkår som planutvalget satte ved 1.gangs behandling av saken er ivaretatt. Administrasjonen mener på denne bakgrunn å kunne anbefale at reguleringsplan for H2 på Norefjell egengodkjennes av kommunestyret. Rådmannen anbefaler det faste utvalg for plansaker å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: I medhold av i Plan- og bygningsloven, vedtas reguleringsplan for H2 på Norefjell, med plankart datert og planbestemmelser datert Samtidig oppheves den del av bebyggelsesplan for Øvre Gulsvik, vedtatt , som ligger innenfor plangrensene for H2. Planen kunngjøres straks den er vedtatt. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet (fylkesmannen). Kunngjøringen skal skje i Drammens Tidende og Bygdeposten. Den skal klart angi det område planen omfatter og gi opplysninger om de frister som er nevnt i 32 nr. 1 annet ledd og 42 annet ledd. Grunneiere og rettighetshavere i området varsles særskilt ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om eventuell klageadgang etter 27-3 (jfr. forvaltningslovens kap. IV), samt frister som er nevnt i 32 nr. 1 annet og tredje ledd og 42 annet ledd. Til saksliste 6

7 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:11/440 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 UTBYGGINGSAVTALE H2 Vedlegg: Utbyggingsavtale H2, med vedlegg Saksopplysninger: Reguleringsplan for H2 ble 1.gangsbehandlet av det faste utvalg for plansaker (formannskapet) den Planforslaget ble behandlet etter plan- og bygningsloven som gjaldt fram til (lov fra 1985). Planutvalget fattet følgende vedtak: Før 2.gangs behandling skal følgende være avklart: 1. Det skal foreligge signert utbyggingsavtale. Utbyggingsavtale er hjemlet i pbl (1985) 64. Forslag til utbyggingsavtale er forelagt utbygger, og det er kunngjort oppstart om forhandlinger med 6 ukers høringsfrist. Det er fremkommet kommentarer til avtaleforslaget fra utbygger. Kommentarene gjelder utbyggers ønske om ikke å dekke kostnader for infrastruktur som er knyttet til følgende punkter under pkt 5 i avtalen: a) Turløype med grønnkorridor, (fra Skistua og vestover) i planområdet. Som en del av turløypa omfattes også bruk av PV 2 iht. reguleringsbestemmelsene pkt. 4.8, herunder også etablering fast dekke, samt andre nødvendige tiltak for å sikre trygg passasje for skiløpere. b) Turløype med grønnkorridor fra Norefjellvegen øst i planområdet og vestover til enden av planområdet (mellom områdene A og D/C). c) Turløype med grønnkorridor mellom områdene C/D og G/F. Administrasjonen har diskutert dette med utbygger, og vedlagte utbyggingsavtale for H2 er nå signert og har et innhold som andre vedtatte utbyggingsavtaler for utbyggingsområder på Norefjell. Vedlagte avtale er signert av utbygger, vi er i kontakt med grunneier av gnr 209 bnr 64 for å få signaturen hans. Avtale med alle tre parters signatur vil foreligge til behandlingen i kommunestyret. Rådmannen anbefaler det faste utvalg for plansaker å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: Utbyggingsavtale H2 vedtas og kunngjøres i medhold av pbl (1985) 64. Kunngjøringen skal skje i Bygdeposten, Drammens Tidende og på kommunens hjemmeside. Det forutsettes at Utbyggingsavtalen foreligger i signert form før kommunestyrets behandling. Til saksliste 7

8 Til saksliste 8

9 Til saksliste 9

10 Til saksliste 10

11 Til saksliste 11

12 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/198 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /06 FORMANNSKAPET /07 FORMANNSKAPET /07 KOMMUNESTYRET /07 FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOKNA/ØRGENVIKA I ØRGENVIKA Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Saksframlegg og innstilling er ikke klart ved utsendelse av møtedokumentene, men vil bli ettersendt. Til saksliste 12

13 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: M50 Arkivsaknr.:10/888 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /11 GJENNOMGANG AV RENOVASJONSORDNINGEN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Dagens avtale om innsamling og transport av avfall som Krødsherad kommune har med Kjetil Jegleim AS gikk ut Avtalen ble inngått med bakgrunn i kommunens renovasjonsforskrift og anbudsrunde. Dagens renovasjonsordning bygger blant annet på avtale med Kjetil Jegleim AS. Kommunen har selv ansvar for å framforhandle og inngå avtaler i forhold til behandling av de ulike avfallsfraksjonene. I tillegg er det inngått avtale om drift av avfallsmottaket på Slettemoen, samt rydding og brøyting ved containere og returpunkter. Kommunestyret ble orientert i sak 115/10, kommunestyremøte Følgende ble kom fram i behandlingen: Nils Ole Fladhus (TPBL) ba om en totalgjennomgang av hele renovasjonsordningen når saken etter hvert skal ut på anbud. Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Administrasjonen får fullmakt til å forhandle med Kjetil Jegleim AS om forlenging av gjeldende avtale fram til I forkant av kommunestyremøte ble det orientert om renovasjonsordning framover. Det ble fra administrasjonen sin side lagt fram et ønske om å utrede muligheten for at Krødsherad kan inngå i et renovasjonsselskap. Krødsherad er en liten kommune og det blir vanskelig å kunne holde et godt faglig nivå på renovasjonstjenesten hvis vi skal drifte den på egenhånd. I tillegg er det et ønske om å holde renovasjonsgebyret nede på et akseptabelt nivå. Dette blir utfordrende når vi ikke har noen stordriftsfordeler, samt at vi må holde oss oppdatert på alle fagområdene innenfor renovasjonsordningen. Kommunestyret ga signaler tilbake til administrasjonen om at man skulle starte med å utrede framtidig medlemskap i et renovasjonsselskap. Etter dette tok administrasjonen kontakt med tre selskap: Hallingdal Renovasjon IKS (HR), Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HR) og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). HR og HRA ga positive tilbakemeldinger, mens RfD var avventende. Etter hvert ble det Til saksliste 13

14 klart at både HR og HRA var positive til å innlemme Krødsherad i sine selskaper. Både HR og HRA presenterte seg for kommunestyret i Folkets talerstol i forkant av kommunestyremøte Uavhengig av hvilket selskap man ønsker å bli medlem i vil Krødsherad følge det enkelte selskapets renovasjonsordning. Det vil ikke være aktuelt å søke om noen særordning for Krødsherad. Begge selskapene har signalisert at det kan la seg gjøre at Krødsherad blir innlemmet fra HR holder til på Kleivi i Ål kommune. Både administrasjon, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg er plassert samlet. HR har i tillegg til renovasjon også ansvar for innsamling, transport og behandling av avløpsslam fra private og kommunale slamavskillere. Slammet blir kompostert på HR sin avdeling på Torpo. HRA holder til på Trollmyra i Jevnaker kommune. Både administrasjon, biogassanlegg og sorteringsanlegg er plassert samlet. Saksbehandling: Dette er en behandling som administrasjonen ønsker skal munne ut i at kommunestyret velger å søke medlemskap i enten HR eller HRA. Etter at kommunestyret har valgt avfallsselskap starter prosessen som skal føre fram til et medlemskap og en ny renovasjonsordning. Saksframlegget vil derfor ikke inneholde alle detaljer omkring det enkelte selskap, men mer en vurdering av hovedløsningene og de momentene som administrasjonen mener det er viktig å ta stilling til i denne fasen av prosessen. Sammenligning av selskapene: HR: Interkommunalt selskap Fakturere ikke selv Sekkerenovasjon Lokalt avfallsmottak Restavfall inkl. våtorganisk avfall Fokus på forbrenningsanlegg Innsamling i egen regi HRA: Aksjeselskap Fakturere selv Dunkerenovasjon Lokalt avfallsmottak Utsortering av våtorganisk avfall Fokus på biogassproduksjon Innsamling på anbud Organisering: HRA er et aksjeselskap der den enkelte kommune eier antall aksjer i forhold til folketallet. Krødsherad har ca. 3,3 % av folketallet og dette vil utgjøre 132 aksjer av kroner som skal innbetales. HR er et interkommunalt selskap. Eierandelen er fordelt %-vis i forhold til folketallet. Krødsherad utgjør ca. 8 %. Her skal det ikke betales inn noen startkapital, men det skal stilles en garanti i forhold til eierandelen. Per i dag utgjør dette et beløp på ca. kr Til saksliste 14

15 Fakturering: HRA fakturerer selv og tar alt ansvar for oppfølging av innbetaling. Boliger blir fakturert to ganger per år, mens fritidsboliger blir fakturert en gang. HR fakturerer ikke. Den enkelte kommune har ansvar for fakturering og oppfølging av innbetaling. HR har planer om å overta dette selv i nær framtid. Renovasjonsordningen: HRA har dunkerenovasjon. De har følgende sortering på husstandnivå med disse henteintervallene: Restavfall 2 uker, Våtorganisk 2 uker, Papir 4 uker og Plast 4 uker. Dunkene er inkludert i gebyret. Dunkene skal plasseres maks 10 meter fra vegkant (kjørbar veg). For tillegg i gebyret kan dunken plasseres lenger vekk fra vegkant (kjørbar veg) HR har sekkerenovasjon. De har følgende sortering på husstandnivå med disse henteintervallene: Restavfall inkl. våtorganisk avfall 1 uke, Papir 3 uker, Glass-/metallemballasje 4 uker og Farlig avfall 26 uker. I tillegg til sekkestativ er det et eget skap for de andre fraksjonene. Sekken og stativet kan ikke plasseres lenger vekk fra vegkant (kjørbar veg)enn 20 meter. Lokalt avfallsmottak: Begge selskapene har en omtrent lik organisering av de lokale avfallsmottakene. Begge har signalisert at Slettemoen avfallsmottak vil bli videreført. HRA tar betalt for innlevert restavfall (ikke utsortert avfall), mens det meste av annet avfall er gratis så lenge det blir levert sortert. HR tar ikke betalt for innlevert avfall fra abonnentene. Her skal avfallet også leveres sortert. Sortering og avfallsbehandling: I HRA sorteres våtorganisk avfall ut og brukes til å produsere biogass i et råtneanlegg på Trollmyra, deretter blir avfallet kompostert og selges som overdekkingsmasse og jordforbedringsmiddel. Biogassen blir brukt til å produsere strøm. HRA er selvforsynt med strøm og i tillegg selges noe ut på nettet. De har planer for å høyne kvaliteten på biogassen så den kan brukes på bilmotorer. De andre avfallsfraksjonene blir sortert, eventuelt pakket, og transportert videre til ulike gjenvinningsanlegg. I HR blir restavfallet sammen med det våtorganiske avfallet brent i forbrenningsanlegget på Kleivi. Det blir produsert fjernvarme av energien fra forbrenningen. Fjernvarmen blir solgt til nærliggende industri. De andre avfallsfraksjonene blir sortert, eventuelt pakket, og transportert videre til ulike gjenvinningsanlegg. Det er i 2011 startet opp en ny forbrenningsovn som fyres med flis fra trevirke som kommer inn på avfallsmottakene. Denne ovnen sikrer en jevn levering av varmt vann til fjernvarmeanlegget. Hageavfallet blir transportert fra de lokale avfallsmottakene til komposteringsanlegget på Torpo. Hageavfallet blir kvernet og brukt som strukturmateriale i komposten. Til saksliste 15

16 Innsamling: HRA setter innsamling og transport ut på anbud. Per i dag har de avtale med en hovedentreprenør som igjen har med seg flere underentreprenører. HR har kjøpt inn egne renovasjonsbiler og har egne ansatte som utfører innsamling og transport av avfall fra boliger og fritidsboliger. Avløpsslam: HR har ansvar for all tømming og behandling av avløpsslam i Hallingdalskommunene. Dette blir per i dag ført i eget regnskap og er ikke med i selvkost for renovasjon. Saksbehandlers vurdering: Begge selskapene vil gi Krødsherad kommune en forsvarlig renovasjonsløsning både for boliger og fritidsboliger. De har også en noenlunde lik løsning for drift av det lokale avfallsmottaket. Fritidsboliger Krødsherad kommune har utfordringer i forhold til å drifte en forsvarlig renovasjonsordning for fritidsboliger i kommunen og spesielt i forhold til Norefjell. HR har stort sett de samme utfordringene for sine fjelldestinasjoner og har et godt erfaringsgrunnlag med tanke på å løse disse. De har per i dag innsamlingsutstyr som kan brukes i forhold til dagens ording for fritidsboliger i Krødsherad. HRA bruker ikke avfallscontainere og har heller ikke utstyr til å tømme disse. Det vil si at alle containere for hytterenovasjon må byttes ut med plastbeholdere, eller HRA må ta med containertømming som tillegg i nye anbud. Boliger Hovedforskjellen mellom selskapene er at HRA bruker dunker, mens HR bruker sekk og skap. Begge selskapene har sortering av avfall på husstandnivå, og det er valg av videre avfallsbehandling som ligger til grunn for hvilke fraksjoner som blir sortert ut. Lokalt avfallsmottak Stort sett like løsninger. Per i dag tar HRA betalt for innlevert restavfall, mens HR ikke tar betalt ut over det årlige gebyret. Gebyr Gebyrene for både boliger og fritidsboliger vil etter foreløpige beregninger gå litt ned uavhengig av hvilket selskap som velges. Det skal bemerkes at Krødsherad har et negativt selvkostfond som må dekkes inn i løpet av de nærmeste årene. Dette er også med på å styre gebyrene. Når selvkostfondet er i null vil sannsynligvis gebyrnivået bli noe lavere enn det vi har per i dag. Avløpsslam Krødsherad kommune må i nær framtid se på ordning for tømming av private slamavskillere og tette tanker. HR har i dag en ordning for avløpsslam som kan være aktuell for det behovet vi har. Dette innebærer blant annet observasjon og registrering av teknisk tilstand samt synlige forurensningsproblemer. Til saksliste 16

17 Rådmannen foreslår at formannskapet innstiller følgende til kommunestyret: Med bakgrunn i redegjørelse fra Hallingdal Renovasjon IKS og Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, samt saksbehandling og vurdering ovenfor innstiller formannskapet følgende til kommunestyret: Etter en helhetlig vurdering av de to avfallsselskapene ønsker Krødsherad kommune å innlede forhandlinger med Hallingdal Renovasjon IKS Til saksliste 17

18 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L71 Arkivsaknr.:11/331 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 FORMANNSKAPET /11 OPPFØRING AV TILRETTELAGTE KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg: Saksopplysninger: Saksframlegg og innstilling ikke klart ved utsendelse av møtedokumenter, men vil bli ettersendt. Til saksliste 18

19 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 280 Arkivsaknr.:04/374 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /04 KOMMUNESTYRET /04 FORMANNSKAPET /10 KOMMUNESTYRET /10 FORMANNSKAPET /11 NVA - FRAMTIDIG LØSNING LEDELSE, DRIFT M.M. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Krødsherad kommune har pr. dato en driftsavtale med NVA. Denne avtale innebærer bl.a. ansvar for daglig ledelse og drift. Daglig ledelse utføres pr. dato av tidligere teknisk sjef i Krødsherad kommune, Arve Pedersen. Daglig drift utføres av uteseksjonen i teknisk etat i Krødsherad kommune. Daglig ledelse har vært utøvd i 100 % stilling i en overgangsfase. Dette grunnet samordning med forarbeid i forbindelse med mulig utbygging Glesnemoen Rensepark. Arve Pedersen har nå meddelt at han ønsker å fratre stillingen som daglig leder fra Han har imidlertid også opplyst at han er villig til å være prosjektleder for en evt. utbygging av Glesnemoen Rensepark, hvis dette skulle være ønskelig fra NVA's side. En evt. slik løsning er fullt og helt opp til styret i NVA, og således denne saken uvedkommende. Krødsherad kommunes avtale med NVA om daglig drift og ledelse skal videreføres, men må organiseres på en annen måte. Administrasjonen har drøftet saken internt i teknisk sektor og sammen med fagorganisasjonene. Følgende løsning synes hensiktsmessig: Daglig ledelse av NVA og således styrets kontaktperson i Krødsherad kommune utøves av VA-ansvarlig i Krødsherad kommune, p.t. Øyvind Pedersen. Drift /oppfølging av tekniske anlegg tilhørende NVA videreføres som tidligere med hovedansvar tillagt VA-ingeniør ved teknisk og uteseksjonens driftstilsatte. Merkantile oppgaver tilknyttet abonnement m.m. for vann, avløp og renovasjon Til saksliste 19

20 overflyttes fra teknisk sektor til økonomiavdelingen. Dette medfører at byggesaksbehandler ved teknisk sektor frigjøres fra disse oppgaver, og således vil kunne benytte tid til oppgaver for NVA i samarbeid med VA-ansvarlig. En ordning som totalt sett vil gi en bedret og mindre sårbar løsning på alle områder. Ovenstående løsning vil innebære en reduksjon i totalkostnad for NVA i forhold til daglig ledelse og drift. Årlig totalkostnad ca. kr ,-. For 2011 blir imidlertid forholdet noe annet, da daglig leder i 100% stilling først fratrer Fra dette tidspunkt vil ovenstående løsning bli gjort gjeldende. NVA vil fra dette tidspunkt ikke har behov for kontorplass til daglig ledelse utenfor kommunehuset. Krødsherad kommune vil også kunne tilby kontorplass til evt. prosjektleder for utbygging av Glesnemoen rensepark., men dette er selvfølgelig opp til styret i NVA og vurdere. Framtidig totalløsning for drift av NVA må også vurderes sammen med egen sak om framtidig organisering av NVA, enten som del av Krødsherad kommune eller fortsatt som eget AS. Dette forhold må vurderes som en konsekvens av endelig vedtak om renseløsning. Ovenstående løsning vil bli lagt fram for styret i NVA i deres møte 10 juni Evt. kommentarer fra NVA-styret vil foreligge til formannskapets møte. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Saken tas til orientering. Til saksliste 20

21 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 215/2 Arkivsaknr.:11/201 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /11 FRADELING AV HUS FRA SKOGEIENDOM Vedlegg: Søknad datert 12. mai 2011, kartutsnitt Saksopplysninger: Eier av Søndre Enderud gnr. 215 bnr. 2 i Krødsherad, Astrid Berg Langvandsbråten, ønsker å skille fra tunet på gården, stort 21 daa. I dag driftes Søndre Enderud, 1907 daa skog, sammen med eiers gård på Sokna som består av 323 daa jord og daa skog. Salg av tunet på Søndre Enderud til Bente og Helge Sandrib vil ikke endre driften av eiendommene. Søndre Enderud ligger på oversiden av Riksveg 7 12 km fra Noresund. Gården ligger i bratt terreng. Stedet har meget flott utsikt over Krøderfjorden mot Norefjell. Grunnen til at kjøper ønsker 21 daa tun er for å holde vegetasjonen nede av hensyn til utsikten. Den relativt store tomten som omsøkt gir en naturlig og enkel oppdeling mot naboer og man sikrer seg derved mot fremtidige konflikter. Bente og Helge Sandrib ønsker å rive dagens hus og oppføre et nytt hus for å bli fastboende i bygda. Pr. i dag har ikke stedet innlagt vann og kloakk i bolighuset. Familien Sandrib skal bore etter vann og søke om utslippstillatelse for avløpsvann. Planstatus: Søndre Enderud ligger i LNF-sone i kommuneplan. Saksbehandling: Søknad om deling er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, i tillegg er søknaden behandlet etter bestemmelsene i gjeldene kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, 1., 2. og 3. ledd: Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Det vises til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl.) av 27. juni 2008 nr Opprettelse og endring av eiendom. Til saksliste 21

22 Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. Lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter regler i denne lov Vannforsyning Avløp Tilknytning til eksisterende private anlegg Atkomst Det vises til Kommuneplanens arealdel vedtatt av Krødsherad kommune Vurdering etter jordloven. I jordlovens formålsbestemmelse 1 er hensynet til bosetting utrykkelig nevnt. I Rundskriv M-4/2003 Omdisponering og deling er det fremhevet at hensynet til å opprettholde eller styrke bosettingen i et område er en samfunnsinteresse av stor vekt, som etter forholdene kan tilsi at det gis delingssamtykke. I denne konkrete saken vil dette innebære at gårdens hus må kunne fradeles sammen med en naturlig avgrenset tomt, samtidig som resten av arealet beholdes på opprinnelig bruksenhet. I tilsvarende saker er ofte hensynet til økt harmonisering mellom eiendomsstruktur og bruksstruktur for eiendommen som fradeles, og hensynet til å skape en attraktiv boenhet for resteiendommen begge, trekke i retning av at det gis delingssamtykke. Denne konkrete saken vil styrke bosettingen i bygda og kommunen bør derfor vurdere å la kjøperen få et noe større areal rundt tunet enn det som er vanlig for en ordinær boligtomt. Fradeling av 21 daa er i øvre kant av hva en bør dele fra som en tunløsning. Årsaken til den relativt store tomten er at dette gir en naturlig og enkel oppdeling mot naboer. Mellom husene og RV7 hvor det største tomtearealet befinner seg, er bratt lende med tømmerskog. Med dette tomtevalget blir kjøper eier av hele utsikten mot Krøderfjorden og man sikrer seg mot fremtidige konflikter. I og med at arealet er bratt og vi får en god arrondering mot naboer, aksepteres arealets størrelse. Fradeling av tunet på Søndre Enderud gir ingen miljømessige eller driftsmessige ulemper for den videre drift av den øvrige landbrukseiendommen. Fradeling av tunet kommer ikke i konflikt med skogbruksaktiviteter. Fradeling er etter jordbrukssjefens mening forsvarlig ut fra den avkastning eiendommen for øvrig kan gi. Jfr. Rundskriv M-4/2003 har kommunen fra 1. januar 2004 fullmakt til å avgjøre alle saker om omdisponering og deling med unntak av spørsmålet om en eiendom må regnes som en driftsenhet etter jordloven 12 fjerde ledd. Vurdering etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Den omsøkte parsellen kan etter saksbehandlers vurdering godkjennes i henhold til 26-1 i Pbl. I henhold til 27-1 og 27-2 skal det være tilgang til vann for eiendommen og godkjent avløp, per i dag er det ikke innlagt vann. Vannforsyning må være i orden sammen med utslippstillatelse før det kan gis byggetillatelse på eiendommen. I henhold til 27-4 skal det være godkjent atkomst til eiendommen før den kan opprettes. Før eiendommen kan opprettes som egen matrikkelenhet må det foreligge en avtale om atkomst over gnr. 215, bnr. 2. Denne avtalen skal tinglyses samtidig med oppretting av den nye matrikkelenheten. Vurdering etter kommuneplan. Fradelingen er ikke i strid med gjeldende kommuneplan. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12. Deling, rundskriv M-4/2003 og brev fra Det kongelige landbruksdepartement av om praktiseringen av delingsbestemmelsen i Jordloven 12 og godkjenner fradeling av tunet med påstående hus på Søndre Enderud gnr. 215 bnr. 2 i Krødsherad. Fradelingen av tunet på til sammen 21 dekar er forsvarlig ut fra arronderingsmessige hensyn, bosettingshensyn og den avkastning eiendommen for øvrig kan gi. Det vises til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl.) av 27. juni 2008 nr og godkjenner fradeling av tunet med påstående hus på Søndre Enderud 21 daa Til saksliste 22

23 av gnr. 215 bnr. 2 i Krødsherad. Det vises til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl.) av 27. juni 2008 nr , 2 og 4 og setter som vilkår for fradeling at det blir tinglyst tilfredsstillende atkomst til den nye matrikkelenheten. Til saksliste 23

24 Til saksliste 24

25 Til saksliste 25

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN H2-2.GANGS

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN H2-2.GANGS MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.15 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side REGULERINGSPLAN H2-2.GANGS 65/11 06/656 BEHANDLING

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/656 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 24.08.2006 125/06 FORMANNSKAPET 20.11.2008 153/08 FORMANNSKAPET 04.12.2008 162/08

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00631 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: 17.06.2004 0015/04 FORMANNSKAPET 30.11.2006 0171/06 KOMMUNESTYRET 14.12.2006 0127/06 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00149 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.02.2006 0027/06 FORMANNSKAPET 11.05.2006 0066/06 KOMMUNESTYRET 18.05.2006 0043/06

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

Formannskapet

Formannskapet LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 09.10.2012 Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskapet 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

FORMANNSKAPET 08.04.2014

FORMANNSKAPET 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 17.03.2014 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato FORMANNSKAPET 08.04.2014 Saknr. Tittel: 25/14 Plansak, Ester Kvalø, landbrukseiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune

GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom. Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune GeoForum 26. februar 2015 Deling av eiendom Mette C. Brox, byggesakssjef, Sandnes kommune Tema jeg kommer inn på: osv Lovens innhold Innhold i søknad Vilkår vi bruker ved deling Dispensasjon Forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Sak 27/06 SAKSFRAMLEGG OLA RØNNING - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm Arkiv: GNR 131/1,2 Arkivsaksnr.: 05/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni.

Informasjon om Kommunestyrets møte 30.juni. MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 29/11 11/342 FOLKETS TALERSTOL 033 3 30/11 11/327 EIENDOMSBESKATNING

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/1681-11 GNR 73 BNR 1 LINDHEIM - SØKNAD FRADELING VÅNINGSHUS MED TOMT - JORDLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/01107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 22.12.2005 0145/05 FORMANNSKAPET 15.06.2006 0110/06 FORMANNSKAPET 20.06.2006 0114/06

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK

ADMINISTRATIVT VEDTAK ADMINISTRATIVT VEDTAK AGDENES KOMMUNE Gradering: Sak nr.: HND 191/16 Arkivsaknr: 16/1004-2 Arkivkode: GNR 95/2 Vedtakdato: 28.11.2016 Datertdato: 28.11.2016 Overordnet politisk utvalg/organ: Hovedutvalg

Detaljer

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING RETTIGHETER I FAST EIENDOM OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING 4.4.2013 - Bodø Leikny Gammelmo Fagleder Oppmåling 1 Gran kommune Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er en del av Hadeland. Totalt areal

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.10.2016 2016/417-11396/2016 Arkivkode: 12/12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse John Harald Johansen,

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer