Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1"

Transkript

1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på Helgeland. På årets Helgeland konferanse var det flere som tok til ordet for økt samhandling og samarbeid på Helgeland. Kolbjørn Eriksen kom med framlegg et prosjekt som skulle ha som mål å etablere et regionråd på Helgeland. Tanker og vyer om samarbeid og samhandling på Helgeland blir ofte kasta fram i taler og andre anledninger frå både politisk leiing og administrativt både på regionalt og fylkesnivå Det er etablert felles Olje- og gassutvalg, og arbeidet med Helseplan er et felles planarbeid. Regionen endrer seg i samsvar med ut bedring av kommunikasjonen, og kortere reisetid. BAS regionene utvider seg og med fører til økt samhandling og samarbeid mellom næringslivet. Det er mange spørsmål og utfordringer som må avklares dersom en skal inngå formelt samarbeid. Sekretariatet kontaktet IHR den 3.september for og etterspørre opplysninger iht. saken da en hadde hørt rykte om at sakene hadde vert drøftet IHR. Her er svaret som kom samme dag: Her får du tre dokumenter som oppsummerer saken så langt den er drøftet hos oss. 1.) Innspill fra Kolbjørn Eriksen på Helgelandskonferansen - som ble tatt opp som ev. sak og gitt tilslutning i regionrådsmøtet vi hadde samme kveld. 2.) min saksutredning til rådsmøtet 3.juni (sak 21/10) 3.) Rådets vedtak - som den framgår i AU/sak 15. juni (sak - 33/10) Som det framgår ønsker vi et bredt samarbeid både med hensyn til organisering og gjennomføring. Jeg har fått fullmakt til å drøfte dette med dere og komme tilbake med skisse til prosjekt innenfor de rammer som du vil se av vedtakene. Legger også en kopi av dette til Arnljot. Arne :-) Arbeidsutvalget i Indre Helgeland Regionråd har gjort vedtak AU-SAK 33/10 Regionrådsmøtet den 3. juni 2010 fattet følgende vedtak: 1.) Indre Helgeland Regionråd tar initiativ til et prosjekt over to år. Målsettingen er å utrede ulike modeller for et felles regionråd på Helgeland Helgelandsrådet. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende og mulige nye konkrete samarbeidsområder mellom kommunene i dagens regioner. 1

2 2.) Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet der leder, sekretariatsleder og en representant for rådmennene i hvert av regionrådene deltar. (i alt 9) 3.) Indre Helgeland Regionråd tar gjerne på seg ansvaret som prosjektansvarlig sekretariat. Det søkes finansiert en egen prosjektleder gjennom partnerskapet med Nordland Fylkeskommune. 4.) Prosjektet må legge opp til at kommunene bidrar aktivt i prosessen gjennom eks. åpne informasjonsmøter og temamøter i kommunestyrene. 5.) Prosjektet etableres høsten 2010 og går over to år. Det skal arrangeres temamøter i alle kommunene innen utgangen av Arbeidsutvalget bes gi innspill til organisering og det videre arbeidet. Sekretariatet vil fremme forslag til prosjektplan til første AU-møte over sommerferien. IHR har hatt AU møte i høst, men vi har ikke mottatt noe referat fra dem. De dokumentene som vi har mottatt til nå har vi fått på forespørsel. En kan lese i Rana Blad (RB) den 24.september at IHR har vedtatt å gå videre i arbeidet med å samle Helgeland i ett regionråd. Der det blant annet viser til at det er blitt tatt kontakt med HR og SHR. SHR opplyser at de ikke har mottatt annet i denne saken enn kopi av e- posten til HR. Det fremgår og av RB at IHR har valgt en styringsgruppe som skal jobba med sakene, dette er: Geir Waage, Arne Langseth og Bent Øverby. I denne typen prosjekt bør en vera åpen for og å se på ulike modeller for samarbeid, uten å binde det opp til regionrådsmodellen. Dersom målet er å oppnå eierskap og forankring av prosjektet i de tre regionrådene kan en av suksess kriteriene det vera at det blir etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide prosjektplanen. Kvaliteten på prosessen i prosjektperioden vil ha stor innverknad på slutt produktet og det videre arbeidet. Erfaringer tilsier at det vil bli en utfordring å følge opp vedtaket i IHR når det gjelder tidsplanen. Innstilling Helgeland Regionråd er positive til at økt samhandling på Helgeland blir sett på dagsorden, og mener at arbeidet må gjøres i denne rekkefølge og tidsplan. 1. Alle regionrådene må gjøre vedtak om oppstart av utarbeidelsen av prosjektplanen 2. Prosjektplanen skal utarbeids i samarbeid mellom sekretæriatslederne. 3. Utkast til prosjektplan med budsjett skal være ferdig pr Prosjektet bør gjennomføres som et partnerskapsprosjekt med en tidsplan på 2 år. 5. Utkast til prosjektplan skal vedtas i regionrådene på fyrste møte i 2011, og før den legges frem for behandling i besluttningsgruppene. 6. Det kan velges en ansvarsgruppe i fase1. iht. vedtak i Indre Helgeland Regionråd 7. Det skal utarbeides flere ulike modeller for samarbeid både på politisk- og administrasjonsnivå. Vedtak: Helgeland Regionråd er positive til at økt samhandling på Helgeland blir sett på dagsorden, Representanter til prosjektgruppen er Ivan Haugland, ordfører Leirfjord 2

3 Terje Olav Hoff, ordfører Rødøy Sissel Hesjedal, daglig leder HR Indre Helgeland Regionråd Rådsmøte IHR-sak 21/10 Regionbygging og regional samhandling på Helgeland. Bakgrunn Organisering av det regionale samarbeidet på Helgeland har vært tatt opp til debatt ved flere anledninger. Dagens regionrådsordning er delvis begrunnet i praktiske hensyn delvis blitt til gjennom mer politiske/strategiske hensyn. Nordland er i dag inndelt med 7 regionråd. Tre i nord-fylket (Lofotrådet Vesterålen Ofoten), ett i Salten og tre på Helgeland. Både i historikk og funksjon er det mange likhetstrekk mellom regionene nord og sør i fylket. Det fins neppe noen entydig svar på hvilken inndeling som er mest hensiktsmessig verken for fylket totalt eller for Helgeland isolert. På mange områder vil det være hensiktsmessig med et tettest mulig samarbeid som favner Helgeland i en region. På andre områder kan det naturlige være å dele inn regionsamarbeid opp mot hver av de fire byene. Uavhengig av dette vil det være viktig at vi klarer å organisere oss slik at ikke regionorganiseringen i seg selv blir til hinder for et godt samlet Helgeland. Saken ble tatt opp av Kolbjørn Eriksen under regionrådets møte Han har i ettertid fremmet forslag om en gjennomgang av regionenes organisering med hensikt å få til et tettere samarbeid gjerne med ett samlet regionråd i Helgelandsregionen Hans forslag er at dette arbeidet organiseres som et prosjekt over to år og at det søkes finansiert med partnerskapsmidler. (Vedlagt) Vurdering Forslaget om å organisere en tettere samordning av regionrådene på Helgeland som et prosjekt over to år fikk klar støtte da dette ble fremmet i regionrådsmøtet 28. april. Regionrådet har tidligere vedtatt at ca. 1/5 av rammen i partnerskapet med Nordland Fylkeskommune skal reserveres for egne satsinger på tvers av regionsgrensene. 3

4 Vi registrerer i dag at det alt er organisert gode samarbeidsfora på tvers av de tre regionrådene på Helgeland. Ikke minst innenfor regionens arbeid knyttet til ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten er det etablert slikt samarbeid. Dette arbeidet er førts og fremst i form av felles politisk styre, men her er det også organisert faste samarbeidsrutiner mellom næringsog utviklingsselskapene for å utrede aktuelle spørsmål knyttet til olje- og gass. Det er åpenbart også andre sektorer der en kan overføre erfaringene fra det som er organisert her. Andre momenter En prosjektperiode på to år vil falle sammen med regjeringens ønske om å få prøvd ut regionale pilotsamarbeid både som oppfølging av forslaget Samkommunemodellen - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid og de signaliserte pilotprosjektene knyttet bl.a. til helsereformen. En kan her se for seg at nye muligheter for å organisere sub-regioner knyttet til drift av enkeltsektorer kan åpne for en større regiondannelse på politisk nivå. Konklusjon Sekretariatet i IHR vil med bakgrunn i de innspill vi har fått utarbeide ei skisse til prosjektplan og ta initiativ over for de andre to regionrådene om å sette ned prosjektgruppe og styringsgruppe. Regionrådet bør kunne gi signaler på hvordan en ser for seg at prosjektgruppe/styringsgruppe bør organiseres. Det bør også gis innspill på hvilke konkrete arbeidsområder prosjektet bør prioritere. Forslag til vedtak: 1. Indre Helgeland Regionråd tar initiativ til et prosjekt over to år der prosjektmålet er å finne fram til grep for bedre samhandling mellom kommunene/regionene på Helgeland. Prosjektet bør ta utgangspunkt i eksisterende og mulige nye konkrete samarbeidsområder mellom de tre regionrådene. 2. Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet der leder, sekretariatsleder og en representant for rådmennene i hver av de tre regionrådene inngår. (i alt 9) 3. Indre Helgeland Regionråd tar gjerne på seg ansvaret som prosjektansvarlig sekretariat. 4

5 Indre Helgeland Regionråd Sekretariatsleder Arne Langseth Regionrådsleder Geir Waage Innspill mulig søknad på partnerskapsmidler Helgelandsregionen Det vises til møte i IHR Regionrådsleder Geir Waage gjennomgikk statistiske data og utviklingstrekk i helgelandsregionen. I tilknytning til denne gjennomgangen fremmet undertegnede et ønske om at det ble igangsatt et prosjekt der fokus blir en gjennomgang av mulige regionale samarbeidsprosjekter på Helgeland, samt at man ser på muligheten til å etablere et helgelandsovergripende regionråd. Regionrådsmøtet i IHR gav sin tilslutning til at undertegnede kunne forelegge saken til sekretariatet med sikte på at dette, etter administrativ behandling, fremmes som ordinær sak på regionrådsmøtet Følgende innspill fremmes derfor for videre saksbehandling: Det fremmes en søknad på partnerskapsmidler der fokus blir satt på økt/ bedret regionbygging / regional samhandling - Helgeland. I et slikt prosjekt gjennomgås mulige samarbeidsoppgaver mellom de tre regionrådene på Helgeland. Videre arbeides det fram en modell for en reorganisert, restrukturert og styrket regional helgelandsovergripende regionrådsenhet. Prosjektperiode 2 år. En viser forøvrig til Handlingsplan Regionbygging 2010 pkt 1 og 5. Da ser jeg med forventning og optimisme fram til den videre behandling av denne saken på møtet Grane / Mo i Rana Vennlig hilsen 5

6 Kolbjørn Eriksen Medlem av IHR - Grane Indre Helgeland Regionråd AU AU-SAK 33/10 Helgelandsprosjektet Regionrådsmøtet den 3. juni 2010 fattet følgende vedtak: 1.) Indre Helgeland Regionråd tar initiativ til et prosjekt over to år. Målsettingen er å utrede ulike modeller for et felles regionråd på Helgeland Helgelandsrådet. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende og mulige nye konkrete samarbeidsområder mellom kommunene i dagens regioner. 2.) Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet der leder, sekretariatsleder og en representant for rådmennene i hvert av regionrådene deltar. (i alt 9) 3.) Indre Helgeland Regionråd tar gjerne på seg ansvaret som prosjektansvarlig sekretariat. Det søkes finansiert en egen prosjektleder gjennom partnerskapet med Nordland Fylkeskommune. 4.) Prosjektet må legge opp til at kommunene bidrar aktivt i prosessen gjennom eks. åpne informasjonsmøter og temamøter i kommunestyrene. 5.) Prosjektet etableres høsten 2010 og går over to år. Det skal arrangeres temamøter i alle kommunene innen utgangen av Arbeidsutvalget bes gi innspill til organisering og det videre arbeidet. Sekretariatet vil fremme forslag til prosjektplan til første AU-møte over sommerferien. Vedtak: Videreføres med de innspill som kom i møtet. 6

7 Mo Arne Langset sekretariatsleder 7

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 TRÆNA 28.- 29. JUNI 2010 1 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland Fylkeskommune Partnerskapsavtaler med regionene Rapport 2011 nr 5 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Partnerskapsavtaler

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr141127-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 THON HOTEL SVOLVÆR SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Torsdag 27/11 13.00 15.00 SR-sak 49/14 Mulighetsstudier

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie

MØTEINNKALLING. MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie Sama rbe id e r vå r s ty rke MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag den 1.november 2012 MØTESTED: Kommunestyresalen, Herøy kommune Start: Kl. 11.00 Kl.20.00 Middag og overnatting på Seløy Kystferie DELTAKAR

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer