OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET"

Transkript

1 OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET Prosjektets tittel: BOL-studiet en prakademisk utdanning av unge studenter innen HR Institusjon: Høgskolen i Lillehammer Prosjektansvarlige: Institusjonens ledelse: Prorektor Jens Uwe Korten Tlf: e-postadresse: Prosjektkontakt: Førstelektorstipendiat Torgeir Skyttermoen Tlf: e-postadresse: Oppsummering av søknaden: For å dekke etterspørselen blant studenter og arbeids- og næringsliv om en utdanning innen Human Resources (HR) for heltidsstudenter, har Høgskolen i Lillehammer (HiL) etablert en Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Søknadsprosjektet omhandler studiets prakademiske tilnærming, samt et utvalg pedagogiske og faglige tiltak. Disse bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene og sikrer studiets relevans i forhold til praksisfeltet, som utgjør de uteksaminerte BOL studentenes potensielle arbeidsmarked. I BOL-studiet kombineres en praktisk og en akademisk tilnærming (derav benevnelsen prakademisk) til HR-faget. Dette fordi vi har erfart at studentene lettere forstår og kan dra nytte av fagets teorier ved å sammenholde dem med praksisfeltet, i dette tilfellet organisasjoner innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner (forretning, forvaltning og forening). Den prakademiske tilnærmingen er muliggjort gjennom et nært og forpliktende samarbeid mellom BOL-studiet og virksomheter fra arbeids- og næringsliv og frivillige organisasjoner. Virksomhetene spiller en aktiv rolle som prosjekteiere og oppdragsgivere til praksisprosjekter innen studieemnet Prosjektledelse, og som vertsvirksomheter for studenttraineer i studieemnet Praksisemne. I tilknytning til studiet er det også utviklet virtuelle og virkelige møteplasser mellom nåværende studenter, tidligere studenter, faglige ansatte og representanter fra arbeids- og næringsliv, i form av en alumniordning (BOLAlumni) og en årlig Karrieredag. Samarbeidet med de eksterne virksomhetene bidrar til å senke potensielle terskler mellom studier og arbeidsliv. Søknaden beskriver videre noen utvalgte pedagogiske arbeidsmåter i BOL-studiet, som bidrar til å senke potensielle terskler mellom videregående skole og studier på høgskolenivå. Det dreier seg om tiltak knyttet til det å skape trygge og produktive læringsmiljø, samt tiltak knyttet til ferdighetsutvikling i blant annet akademisk skriving. Studiet ble utviklet parallelt med innføringen av Kvalitetsreformen for høgere utdanning, noe som gav en anledning til å tenke nytt omkring tettere oppfølging av studenter, praksisrelevans og internasjonalisering. 1

2 Resultatene av tiltakene beskrevet i søknaden har ført til at BOL studiet har lykkes i å skape et godt læringsmiljø, som bl.a. kommer til uttrykk ved at BOL studiet har vunnet Høgskolen i Lillehammers studiekvalitetspris to år på rad. Med den prakademiske tilnærmingen har BOLstudiet lykkes med å institusjonalisere et fruktbart samarbeid mellom høgskolen og private bedrifter, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Et samarbeid både studenter, virksomheter og høgskolen drar nytte av. For øvrig er gevinstene av tiltakene engasjerte og aktive studenter, som er medskapere i kvalitetsutviklingen ved studiet, sammen med eksterne samarbeidspartnere og BOL-studiets fagstab. Studiemodellen har ført til flere forskningsprosjekter, og erfaringene formidles videre av den faglige staben både internt ved høgskolen og i eksterne konferanser. Vi gjør også oppmerksom på at selv om mange av tiltakene er egenutviklede, er mange også inspirert av andres erfaringer med lignende problemstillinger. Generelt om søknadsprosjektet: Bakgrunn/begrunnelse: Ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er det lang tradisjon for etter- og videreutdanningstilbud på deltid innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag. Omtrent samtidig med innføring av Kvalitetsreformen vokste det frem en etterspørsel fra studenter som ønsket et fulltids bachelorstudium innen organisasjon og ledelsesfag. Også fra nærings- og arbeidsliv ble det uttrykt forventning til en bachelorutdanning innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag, eller HR (Human Resources), som fagområdet også omtales som. Til tross for dette var det en skepsis, både internt på HiL og blant flere eksterne samarbeidspartnere, til at unge studenter uten arbeidslivserfaring ville forstå og ha nytte av organisasjons- og ledelsesfag. Vårt utgangspunkt var imidlertid at dette skulle la seg gjøre ved å bake inn praksiselementer i utdanningen, og på den måten sette studentene bedre i stand til å forstå og nyttegjøre seg organisasjons- og ledelsesteorier. Parallelt opplevde vi at Kvalitetsreformen etterlyste nye pedagogiske metoder og tettere oppfølging av studentene. Dette åpnet for å tenke nytt omkring praksisnærhet, utviklingen av både praktiske og akademiske ferdigheter, internasjonalisering, mm. På denne bakgrunn satte vi i gang arbeidet med å utvikle et prakademisk studium på bachelornivå innen organisasjons- og ledelsesfag, og det er dette vi vil beskrive i det følgende. Mål: For å imøtekomme etterspørselen fra studenter, arbeidsliv, myndigheter og høgskolen ble det utviklet et nytt studium med følgende målsetning: Skape et bachelorstudium i HR-fag (personal, organisasjon og ledelse) for unge studenter som kombinerer en praksistilnærming med en solid faglig plattform, og i tillegg anvender varierte og innovative pedagogiske virkemidler. 2

3 Spesielt om søknadsprosjektet Organisering Prosessen med å initiere, utvikle og igangsette BOL-studiet har ikke vært organisert som et prosjekt, det vil si at vi ikke har anvendt prosjektadministrative metoder og organisering. Studiet har blitt utviklet gjennom en prosess av flere personer. I forbindelse med oppstarten har stipendiat/høgskolelektor Trine Løvold Syversen og 1.lektorstipendiat Torgeir Skyttermoen vært sentrale. Videre i utviklingsprosessen har hele fagstaben ved organisasjons- og ledelsesfagene vært viktige bidragsytere i oppbyggingen av studiet. Studieleder Sveinung Berild, 1.amanuensis Svein Bergum (ansvarlig for praksisemnet) og 1.amanuensis Sveinung Jørgensen bør særlig framheves. I tillegg har både studentene ved BOL og eksterne samarbeidspartnere vært sentrale medskapere i utviklingsprosessen (vedlegg 1). Arbeidet med utformingen av denne søknaden har bestått av en arbeidsgruppe med følgende personer: Torgeir Skyttermoen (leder), Trine Løvold Syversen, Sveinung Jørgensen og studentene Line Dobrowen og Karoline Spange. Iverksetting Bachelorstudiet hadde oppstart med studenter høsten og det var fulltegnet allerede ved oppstart (66 studenter). Studieplanen for en treårig bachelor skapte vi ved å videreutvikle de faglige emnene fra det veletablerte EVU-studiet Personalutvikling og ledelse (PU). I denne prosessen integrerte vi Kvalitetsreformens forventninger og krav, samtidig som praksisrelevans ble satt i fokus (vedlegg 2). Gjennomføring Høsten 2011 startet det syvende kullet på BOL. Mange nye tiltak har blitt iverksatt i gjennomføringen og utviklingen av studiet. Justeringer av studiet gjøres på bakgrunn av et rutinisert kvalitetsutviklingssystem, basert på ansattes egne erfaringer, studentevalueringer, tilbakemeldinger både fra uteksaminerte studenter (gjennom alumniordningen, BOLAlumni) og arbeids- og næringslivsaktører vi samarbeider med (Karrieredagene). I søknaden utgjør prosjektet selve utviklingen og implementering av studiets faglige og pedagogiske innretning. Men gitt bakgrunnen og målsettingen med studiet velger vi å legge særlig vekt på det vi kaller de prakademiske elementer og enkelte av de pedagogiske innretningene som vi benytter oss av ved studiet. Når det gjelder det vi benevner som de prakademiske elementene er det tiltak som er fokusert mot praksisrelevans. I tillegg er det tiltak som tar sikte på å utvikle eksplisitte ferdigheter og kunnskaper i grenselandet mellom akademiske krav og praktisk anvendelse. De pedagogiske elementene vi redegjør for er i betydelig grad inspirert av Kvalitetsreformens forventninger om tettere oppfølgning av studentene, samt å legge til rette for at studentene skal være aktive og engasjerte i læringssituasjonen. Prakademiske tiltak: Vi forsøker å legge til rette for at det gjennom hele studiet skal være nær tilknytning mellom praksisfeltet og teori. For å beskrive dette vil vi trekke fram tre tiltak: Studenttraineeordningen Praksisprosjekter BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio 3

4 Studenttraineeordningen Et sentralt element som har vært inkludert helt fra planleggingstadiet for studiet har vært at det skal ha et eksplisitt innslag av en praksisperiode. Som det er vist til tidligere anså vi det som viktig med en praksisorientering i organisasjons-, personal- og ledelsesfagene for å kompensere for de unge studentenes manglende arbeidserfaring. Det å skulle forstå de teorier og begreper som organisasjon og ledelsesfagområde tar for seg krever at en får noen knagger å henge fagets begreper og fenomener på, noe som kan være vanskelig uten en praktisk erfaring. Da vi utformet praksisordningen hentet vi betydelig inspirasjon fra profesjonsorienterte studier, som helse- og sosialfag, lærerutdanninger m.v. Selve utviklingen av praksisemnet ble gjort i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og NHO Innlandet, som kom med verdifulle innspill til det som vi benevnte som Studenttraineeordningen. I tillegg til de nevnte aktørene var flere virksomheter i arbeids- og næringsliv med på den første gjennomføringen med Studentraineeordningen. Piloten ble delvis finansiert av et regionalt kompetansenettverk for arbeids- og næringsliv. Studenttraineeordningen gjennomføres i siste studieår, slik at studentene har opparbeidet seg bred teoretisk/faglig ballast før de går ut i praksis. Praksisperioden er på omkring to måneder og gjennomføres etter at studentene i felleskap har vært gjennom en praksisforberedende fase. Eksamen består av en praksisrapport hvor studentene skal framvise at de evner å kople hendelser og observasjoner til teoretiske fenomener, samt reflektere over forholdet mellom teori og praksis. Nærmere 150 studenter har til nå gjennomført studenttraineeordningen, og det har vært et stort spekter av vertsvirksomheter som har tatt i mot studenttraineer. Organisasjoner av ulike størrelser og fra ulike sektorer er representert som vertsvirksomheter. Det dreier seg om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, private, frivillige og offentlige organisasjoner, som for eksempel Yara International ASA, SAS Brussels, NHO, NAV, kommuner og frivillige organisasjoner som FORUT (vedlegg 3). Reelle prosjekter i prosjektledelse - praksisprosjekter Prosjektledelse er et sentralt emne i vår studieplan, spesielt siden prosjekt er en arbeids- og organisasjonsform som anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv. Studentene skal tilegne seg en solid teoretisk forståelse av styring, organisering og ledelse av prosjekter. I tillegg legges det vekt på et praktisk perspektiv - hvor studentene gjennom å arbeide med reelle prosjekter (praksisprosjekter) - får erfare og reflektere over utfordringer knyttet til prosjektarbeid. Siden prosjektledelsesemnet finner sted allerede i studiets andre semester, får studentene en tidlig introduksjon til praktisk arbeid i tilknytning til reelle organisasjoner og reelle prosjekter. De reelle prosjektene er utformet slik at eksterne oppdragsgivere utformer en prosjektskisse som en prosjektgruppe av studenter skal gjennomføre. Opplegget sikrer at studentene lærer oppdragsgivers organisasjon å kjenne, de forholder seg til en ekstern prosjekteier, og de planlegger, gjennomfører og rapporterer selve prosjektet. I tillegg skal studentene anvende prosjektadministrative metoder og dataverktøy i prosjektet. Prosjektrapporten, som er utformet på grunnlag av prosjektgjennomføringen, utgjør også halvparten av eksamensvurderingen. Prosjektenes oppdragsgivere er frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen, Oppland idrettskrets og ulike særidrettskretser (ski, håndball, fotball), m.fl. Erfaringer med prosjektledelsesemnet med praksisprosjekter viser at opplegget oppleves som svært relevant og hensiktsmessig av alle parter. Det vil si studentene selv, de frivillige organisasjonene som oppdragsgivere og HiL som utdanningsinstitusjon (vedlegg 4). 4

5 BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio For bedre å ruste studentene til å ta fatt på arbeidslivet etter endt utdanning har vi ved studiet iverksatt flere tiltak. Nedenfor trekker vi fram tre av dem. Da det første kullet ved studiet ble uteksaminert i 2008 etablerte vi en alumniordning for studiet, BOLAlumni. Ordningen er nettbasert og er for både uteksaminerte og eksisterende studenter, og samarbeidende institusjoner i arbeids- og næringsliv. Den har nærmere 300 medlemmer og fungerer som et bindeledd og bidrar til informasjonsutveksling omkring aktuelle fagtemaer, tips om mulige masterstudier i inn- og utland, oa.. Ikke minst bidrar BOLAlumni til erfaringsutveksling omkring forholdet mellom studier og arbeidsliv (se vedlegg 5). Som en del av alumniordningen for studiet har BOLs Karrieredag etablert seg som et viktig forum for tidligere og nåværende studenter, samt regionale og nasjonale representanter fra arbeids- og næringsliv. Karrieredagen har hatt et økende antall deltakere hvert år, og de drøyt 200 deltakerne høsten 2011 fikk presentert en fagdag med profesjonelle bidragsytere. I tillegg presenterte tidligere studenter og arbeidsnæringslivsrepresentanter sine erfaringer omkring studiets relevans inn i arbeidslivet. Arenaen er svært viktig for studiet, da tilbakemeldinger fra uteksaminerte studenter og arbeidslivsrepresentanter danner grunnlag for å gjøre justeringer av studiet. Dette sikrer studiets relevans, og hjelper oss å bedrive en kontinuerlig kvalitetsutvikling. Digitale kompetansemapper, kalt eportfolio, er en ordning utformet for at studentene skal gis muligheten for blant annet å kunne presentere sin kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere. Ved å etablere en digital kompetansemappe allerede ved oppstarten av studiet, kan studentene gjennom dokumentasjon, refleksjon og presentasjon synliggjøre ervervet kompetanse. En slik hjemmeside har til hensikt å skulle lette overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet. Dette er i likhet med både BOLAlumni og Karrieredag en frivillig ordning som kan redusere det potensielle gapet mellom utdanning og yrkeslivet. Pedagogiske tiltak Med fokus på å utvikle et studium som evner å engasjere studentene til læring, har vi tatt i bruk en rekke konkrete pedagogiske tiltak. Mange momenter kunne vært nevnt men vi velger å fokusere på to: Medstudentevaluering Tiltaket er noe vi selv har utviklet og døpt til MSE - Medstudentevaluering. I første semester har studentene åtte innleveringer (arbeidskrav), hvorav mange er gruppeinnleveringer. Således har studentene tett oppfølgning fra starten av. Som et sentralt ledd i en slik oppfølgning har vi etablert et tiltak hvor studentene, etter at de har fått opplæring i blant annet kriterier for vurdering og innføring i en vurderingskultur, evaluerer hverandres arbeidskrav. De gir tilbakemeldinger til en annen gruppe og mottar tilsvarende fra denne. Deretter avtaler de et møte hvor de gjennomgår evalueringene, før disse sammen med besvarelsene sendes faglærer (se vedlegg 6). Vår erfaring er at studentene lærer mye av å evaluere hverandre, samtidig som vi sikrer kvaliteten på de faglige tilbakemeldingene ved at faglærer evaluerer både det opprinnelige arbeidskravet og studentenes egne tilbakemeldinger. Utvikling av ferdigheter For at studentene skal være godt rustet til å forstå og anvende akademiske tilnærminger, og for at de bedre skal kunne relatere disse til aktuell praksis, er flere ferdighetsrelaterte tiltak gjennomført. Sosiale relasjoner, tillit og trygghet Det å bygge og utvikle sosiale relasjoner, trygghet og tillit er viktig i en studie- og læringskontekst. Samtidig er dette spesielt sentralt for et HR-rettet studium, og er av den grunn bygget inn i studieopplegget vårt. 5

6 En overveiende andel av studentene kommer mer eller mindre rett fra videregående skole og skal takle en ny hverdag. Samtidig er det en erkjennelse innen høyere utdanning at studentene ikke alltid har satt seg inn i hverken faglige elementer, studentrollen eller andre viktige kontekstuelle forhold når de starter opp. Derfor har vi lagt opp til at studentene skal bevisstgjøre seg hvilke krav og forventinger som er knyttet til rollen som nystartet BOL-student (vedlegg 7). Refleksjonen skal skriftliggjøres og sammen med tanker om studievaner, tidsbruk og forventninger til læringsmiljøet, skal dette bidra til at de har en vesentlig større bevissthet om hva de faktisk har valgt å ta fatt på. Det årlige og obligatoriske Fjellseminaret er en viktig start på BOL-studiet. Her blir studentene bedre kjent med hverandre, og faglærer deler studentene inn kollokviegrupper som gjelder for hele semesteret. Tidligere studenter er sammen med fagpersonale sentrale bidragsytere i ledelsen av arrangementet. Lek, moro, relasjonsbygging og faglige teamutviklingsprosesser under Fjellseminaret gjør at tillit og trygghet skapes tidlig i studiet. Dette gjelder også i relasjonen mellom fagansatte og studenter. Studentene gir uttrykk for at dette er et av de viktigste tiltakene, som bidrar til trivsel, motivasjon og godt læringsmiljø (vedlegg 7). Studentene gir også tilbakemelding om at et godt læringsmiljø og gode studiestrategier, dannes som et resultat av de mange seminarene som gjennomføres tidlig i semesteret. Her er det flere konkrete tiltak som gjøres, men vi vil særlig trekke fram to spesifikke. Skriving i akademia er et egenutviklet opplegg med to seminarer og et digitalt støtteverktøy. Her er fokuset rettet mot informasjonskompetanse, det vil si kilde- og referansebruk, plagiat og akademisk integritet. I tillegg settes studentene i stand til å forstå den vitenskapelige sjanger og de får en forståelse av hvilke krav som settes til å besvare en faglig oppgave, samt skriveråd og skrivetrening. Et annet avgrenset tiltak er et kultursimuleringsspill, BaFaBaFa, som er knyttet til fagområde organisasjon og ledelse, nærmere bestemt forståelse av organisasjonskultur. I et påfølgende arbeidskrav skal studentene gjøre faglige refleksjoner omkring kulturforståelse (se vedlegg 7). Ved å gjennomføre slike tiltak allerede i første semester, etableres det et læringsmiljø preget av trygghet og tillit, og det skapes en bevissthet hos studentene om deres egen rolle som medskapere i utviklingen av et godt læringsmiljø. Dette fremmer dialog og engasjement i undervisningen. Det viser seg også at studentene bruker dette engasjementet ut over selve studiet, ved å bekle en rekke verv innen studentorganer og som studentrepresentanter i høgskolens styrende organer. Resultater og erfaringer - Prakademisk tilnærming og relevant studium i nært samarbeid med praksisfeltet Studiet har opparbeidet seg gode kontakter i et variert arbeids- og næringsliv, og kontakten mellom høgskole, arbeids- og næringsliv og studenter oppleves som verdifull av alle de tre partene. Det positive samarbeidet har også vekket oppsikt i lokale og regionale medier (se vedlegg 8). Det viktigste resultatet er imidlertid at studiets faglige, pedagogiske og prakademiske innretning bidrar til å senke tersklene mellom studier og arbeid, slik at studentene får relevante stillinger etter endt utdannelse. Alternativt søker de seg videre på masterutdanninger ved Høgskolen i Lillehammer eller andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. - En prakademisk studiemodell som genererer erfaringsformidling og forskning De ansatte driver aktivt med erfaringsformidling internt ved høgskolen og ved nasjonale konferanser 6

7 (vedlegg 9 og 10). Studiemodellene som er utviklet blant annet i forbindelse med faget Prosjektledelse blir eksportert til andre studiesteder (HiOA). Det utstrakte samarbeidet med eksterne organisasjoner i forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner brukes som grunnlag for forskningsvirksomhet, og en av de ansatte har sitt førstelektorprogram knyttet opp mot den pedagogiske og faglige utdanningskvaliteten ved studiet. - Studiekvalitetsprisen - et kvalitetsorientert og populært studium I løpet av få år har studiet blitt et av de mest populære studier ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), og studiet har vunnet studiekvalitetsprisen ved HiL to år på rad (2010 og 2011, se vedlegg 11). Studiet har svært fornøyde studenter og meget god studentgjennomstrømning (se vedlegg 12). - Aktive og engasjerte studenter som medskapere av studiekvalitet Studenter fra BOL-studiet gjør seg bemerket ved å søke seg til posisjoner i alle skolens råd og utvalg (studentdemokrati), og de er seg bevisst sin egen rolle som medskapere av læringsmiljø. Dette har igjen medført et godt samarbeid mellom studenter og faglige ansatte om kvalitetsutviklingen ved studiet. Vi vil også nevne at parallelt med vår satsing på et prakademisk og pedagogisk fokus, har vi også lagt til rette for internasjonalisering gjennom utenlandsopphold. Mange studenter har benyttet seg av denne muligheten og BOL-studiet har den høyeste utenlandsandelen blant studiene på institusjonen (vedlegg 12). Hva er det nyskapende i prosjektet? Det som gjør prosjektet spesielt er kombinasjonen av en praktisk og akademisk tilnærming, samt kombinasjonen av et sett av pedagogiske og faglige tiltak, som til sammen bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene, og en faglig solid utdanning som er relevant for praksisfeltet (organisasjoner og virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor). Konklusjon BOL-studiet har gjennom en utviklingsprosess utviklet et helhetlig studium hvor vi gjennom det vi har benevnt som en prakademisk tilnærming både ivaretar faglig, akademiske momenter og praksisrelevante ordninger, kombinert med pedagogiske tiltak. Vi har fokusert på et knippe av konkrete tiltak og forsøkt å synliggjøre at disse er med på å gjøre studiet til et relevant studium, gjennom et tett samarbeid med arbeids- og næringsliv og studentene. Vi mener at det bidrar til at også et HR-rettet studium kan utdanne unge kompetente kandidater, som er klare for et moderne arbeidsliv. 7

8 Vurderinger av prosjektets overføringsverdi til andre Selv om vi har forsøkt å utforme et helhetlig prakademisk studium med bevisst anvendelse av egnede pedagogiske tiltak, vil vi hevde at alle tiltakene vi har beskrevet, også isolert sett kan ha en overføringsverdi for andre. I den forbindelse vil vi trekke fram at flere av tiltakene allerede er adoptert av andre studier og studiesteder. Et eget praksisemne er vanlig for mange profesjonsstudier, og vi har synliggjort at det kan være hensiktsmessig også for studier som ikke er rene profesjonsstudier. Ordningen med praksisprosjekt i prosjektledelsesfaget er allerede gjort gjeldende for flere studier ved institusjonen, og vi har opprettet et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om slike muligheter. Flere studier har lignende innretninger som ligger nær opp til medstudentevaluering. Den systematiske, helhetlige ordningen som vi har lagt til grunn for en slik lærings- og evalueringsform kan relativt uproblematisk overføres til en rekke studier. Ved et studium ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er ordningen gjennom et etablert samarbeid allerede adoptert. De helhetlige tiltakene knyttet til Skriving i akademia, Fjellseminar og oppstartsaktiviteter er i større eller mindre grad adoptert av flere studier her ved institusjonen, og vil være godt egnet for en rekke studier også utenfor institusjonen. Det fordrer imidlertid at en har fokus på utvikling og forbedring. Vi vil hevde at en også bør trekke studentene og relevante arbeids- og næringslivsrepresentanter aktivt inn i slike prosesser. Vedleggsoversikt Vedlegg 1: Uttalelse fra studenter om BOL-studiet. Vedlegg 2: BOL-studiet, beskrivelse, studieplan og emnebeskrivelse for praksisemne og prosjektledelse Vedlegg 3: Studenttraineeordningen. Oversikt over vertsvirksomheter, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere, evalueringer. Vedlegg 4: Praksisprosjekter, oversikt, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 5: Om BOLAlumni og karrieredag Vedlegg 6: Medstudentevaluering - om ordningen og evaluering av studenter Vedlegg 7: Om 1.semester: Fjellseminar, krav, forventninger og kulturforståelse Vedlegg 8: Medieutklipp om BOL. Vedlegg 9: Konferansepaper: Bergum, S. og T. Skyttermoen (2011): Studenttrainee praksisnærhet i praksis. Konferansepaper NEON-konferansen Vedlegg 10: Vitenskapelig artikkel: Skyttermoen, T. (2011): Digitale kompetansemapper mer enn vurdering, Uniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, (4), Vedlegg 11: Omtale av studikvalitetsprisen (Læringsmiljøprisen) ved HiL for 2010 og Vedlegg 12: Tall fra DBH og HiL, om gjennomstrømning, internasjonalisering oa. Lillehammer, 1.februar 2012 Torgeir Skyttermoen 8

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Utkast pr. 22.02.06 Undervisningsteknologi i seg selv er et begrep en kan gi stor plass for å diskutere ulike aspekter av. Det er allikevel

Detaljer

BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag

BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag Det var jubel blant studenter og ansatte, da vi fikk vite at studiet vårt, Bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsen for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Språk, tekst og matematikk, Studieplanen

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ

Høringsnotat. Oslofjordalliansens ingeniørutdanning. - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ 1 Høringsnotat Oslofjordalliansens ingeniørutdanning - forslag til felles studiemodell for HiBu, HVE og HiØ Arbeidsgruppe utdanning i pilotprosjekt teknologi 3.11.09 2 Innholdsfortegnelse I. Premisser

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer

Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Prosjektskisse (per 14. okt. 2008) Prosjektets navn: Pilotprosjekt for innføring av programsensor ved Høgskolen i Lillehammer Oppdragsgiver: Høgskolestyret styresak xx/08 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet

Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Praksis i mastergrader ved statlige og private høgskoler; en ritualisert raritet Det legges stor vekt på å utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet bl.a. ved bruk av praksis i arbeidslivet.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer