OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET"

Transkript

1 OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET Prosjektets tittel: BOL-studiet en prakademisk utdanning av unge studenter innen HR Institusjon: Høgskolen i Lillehammer Prosjektansvarlige: Institusjonens ledelse: Prorektor Jens Uwe Korten Tlf: e-postadresse: Prosjektkontakt: Førstelektorstipendiat Torgeir Skyttermoen Tlf: e-postadresse: Oppsummering av søknaden: For å dekke etterspørselen blant studenter og arbeids- og næringsliv om en utdanning innen Human Resources (HR) for heltidsstudenter, har Høgskolen i Lillehammer (HiL) etablert en Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Søknadsprosjektet omhandler studiets prakademiske tilnærming, samt et utvalg pedagogiske og faglige tiltak. Disse bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene og sikrer studiets relevans i forhold til praksisfeltet, som utgjør de uteksaminerte BOL studentenes potensielle arbeidsmarked. I BOL-studiet kombineres en praktisk og en akademisk tilnærming (derav benevnelsen prakademisk) til HR-faget. Dette fordi vi har erfart at studentene lettere forstår og kan dra nytte av fagets teorier ved å sammenholde dem med praksisfeltet, i dette tilfellet organisasjoner innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner (forretning, forvaltning og forening). Den prakademiske tilnærmingen er muliggjort gjennom et nært og forpliktende samarbeid mellom BOL-studiet og virksomheter fra arbeids- og næringsliv og frivillige organisasjoner. Virksomhetene spiller en aktiv rolle som prosjekteiere og oppdragsgivere til praksisprosjekter innen studieemnet Prosjektledelse, og som vertsvirksomheter for studenttraineer i studieemnet Praksisemne. I tilknytning til studiet er det også utviklet virtuelle og virkelige møteplasser mellom nåværende studenter, tidligere studenter, faglige ansatte og representanter fra arbeids- og næringsliv, i form av en alumniordning (BOLAlumni) og en årlig Karrieredag. Samarbeidet med de eksterne virksomhetene bidrar til å senke potensielle terskler mellom studier og arbeidsliv. Søknaden beskriver videre noen utvalgte pedagogiske arbeidsmåter i BOL-studiet, som bidrar til å senke potensielle terskler mellom videregående skole og studier på høgskolenivå. Det dreier seg om tiltak knyttet til det å skape trygge og produktive læringsmiljø, samt tiltak knyttet til ferdighetsutvikling i blant annet akademisk skriving. Studiet ble utviklet parallelt med innføringen av Kvalitetsreformen for høgere utdanning, noe som gav en anledning til å tenke nytt omkring tettere oppfølging av studenter, praksisrelevans og internasjonalisering. 1

2 Resultatene av tiltakene beskrevet i søknaden har ført til at BOL studiet har lykkes i å skape et godt læringsmiljø, som bl.a. kommer til uttrykk ved at BOL studiet har vunnet Høgskolen i Lillehammers studiekvalitetspris to år på rad. Med den prakademiske tilnærmingen har BOLstudiet lykkes med å institusjonalisere et fruktbart samarbeid mellom høgskolen og private bedrifter, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Et samarbeid både studenter, virksomheter og høgskolen drar nytte av. For øvrig er gevinstene av tiltakene engasjerte og aktive studenter, som er medskapere i kvalitetsutviklingen ved studiet, sammen med eksterne samarbeidspartnere og BOL-studiets fagstab. Studiemodellen har ført til flere forskningsprosjekter, og erfaringene formidles videre av den faglige staben både internt ved høgskolen og i eksterne konferanser. Vi gjør også oppmerksom på at selv om mange av tiltakene er egenutviklede, er mange også inspirert av andres erfaringer med lignende problemstillinger. Generelt om søknadsprosjektet: Bakgrunn/begrunnelse: Ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er det lang tradisjon for etter- og videreutdanningstilbud på deltid innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag. Omtrent samtidig med innføring av Kvalitetsreformen vokste det frem en etterspørsel fra studenter som ønsket et fulltids bachelorstudium innen organisasjon og ledelsesfag. Også fra nærings- og arbeidsliv ble det uttrykt forventning til en bachelorutdanning innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag, eller HR (Human Resources), som fagområdet også omtales som. Til tross for dette var det en skepsis, både internt på HiL og blant flere eksterne samarbeidspartnere, til at unge studenter uten arbeidslivserfaring ville forstå og ha nytte av organisasjons- og ledelsesfag. Vårt utgangspunkt var imidlertid at dette skulle la seg gjøre ved å bake inn praksiselementer i utdanningen, og på den måten sette studentene bedre i stand til å forstå og nyttegjøre seg organisasjons- og ledelsesteorier. Parallelt opplevde vi at Kvalitetsreformen etterlyste nye pedagogiske metoder og tettere oppfølging av studentene. Dette åpnet for å tenke nytt omkring praksisnærhet, utviklingen av både praktiske og akademiske ferdigheter, internasjonalisering, mm. På denne bakgrunn satte vi i gang arbeidet med å utvikle et prakademisk studium på bachelornivå innen organisasjons- og ledelsesfag, og det er dette vi vil beskrive i det følgende. Mål: For å imøtekomme etterspørselen fra studenter, arbeidsliv, myndigheter og høgskolen ble det utviklet et nytt studium med følgende målsetning: Skape et bachelorstudium i HR-fag (personal, organisasjon og ledelse) for unge studenter som kombinerer en praksistilnærming med en solid faglig plattform, og i tillegg anvender varierte og innovative pedagogiske virkemidler. 2

3 Spesielt om søknadsprosjektet Organisering Prosessen med å initiere, utvikle og igangsette BOL-studiet har ikke vært organisert som et prosjekt, det vil si at vi ikke har anvendt prosjektadministrative metoder og organisering. Studiet har blitt utviklet gjennom en prosess av flere personer. I forbindelse med oppstarten har stipendiat/høgskolelektor Trine Løvold Syversen og 1.lektorstipendiat Torgeir Skyttermoen vært sentrale. Videre i utviklingsprosessen har hele fagstaben ved organisasjons- og ledelsesfagene vært viktige bidragsytere i oppbyggingen av studiet. Studieleder Sveinung Berild, 1.amanuensis Svein Bergum (ansvarlig for praksisemnet) og 1.amanuensis Sveinung Jørgensen bør særlig framheves. I tillegg har både studentene ved BOL og eksterne samarbeidspartnere vært sentrale medskapere i utviklingsprosessen (vedlegg 1). Arbeidet med utformingen av denne søknaden har bestått av en arbeidsgruppe med følgende personer: Torgeir Skyttermoen (leder), Trine Løvold Syversen, Sveinung Jørgensen og studentene Line Dobrowen og Karoline Spange. Iverksetting Bachelorstudiet hadde oppstart med studenter høsten og det var fulltegnet allerede ved oppstart (66 studenter). Studieplanen for en treårig bachelor skapte vi ved å videreutvikle de faglige emnene fra det veletablerte EVU-studiet Personalutvikling og ledelse (PU). I denne prosessen integrerte vi Kvalitetsreformens forventninger og krav, samtidig som praksisrelevans ble satt i fokus (vedlegg 2). Gjennomføring Høsten 2011 startet det syvende kullet på BOL. Mange nye tiltak har blitt iverksatt i gjennomføringen og utviklingen av studiet. Justeringer av studiet gjøres på bakgrunn av et rutinisert kvalitetsutviklingssystem, basert på ansattes egne erfaringer, studentevalueringer, tilbakemeldinger både fra uteksaminerte studenter (gjennom alumniordningen, BOLAlumni) og arbeids- og næringslivsaktører vi samarbeider med (Karrieredagene). I søknaden utgjør prosjektet selve utviklingen og implementering av studiets faglige og pedagogiske innretning. Men gitt bakgrunnen og målsettingen med studiet velger vi å legge særlig vekt på det vi kaller de prakademiske elementer og enkelte av de pedagogiske innretningene som vi benytter oss av ved studiet. Når det gjelder det vi benevner som de prakademiske elementene er det tiltak som er fokusert mot praksisrelevans. I tillegg er det tiltak som tar sikte på å utvikle eksplisitte ferdigheter og kunnskaper i grenselandet mellom akademiske krav og praktisk anvendelse. De pedagogiske elementene vi redegjør for er i betydelig grad inspirert av Kvalitetsreformens forventninger om tettere oppfølgning av studentene, samt å legge til rette for at studentene skal være aktive og engasjerte i læringssituasjonen. Prakademiske tiltak: Vi forsøker å legge til rette for at det gjennom hele studiet skal være nær tilknytning mellom praksisfeltet og teori. For å beskrive dette vil vi trekke fram tre tiltak: Studenttraineeordningen Praksisprosjekter BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio 3

4 Studenttraineeordningen Et sentralt element som har vært inkludert helt fra planleggingstadiet for studiet har vært at det skal ha et eksplisitt innslag av en praksisperiode. Som det er vist til tidligere anså vi det som viktig med en praksisorientering i organisasjons-, personal- og ledelsesfagene for å kompensere for de unge studentenes manglende arbeidserfaring. Det å skulle forstå de teorier og begreper som organisasjon og ledelsesfagområde tar for seg krever at en får noen knagger å henge fagets begreper og fenomener på, noe som kan være vanskelig uten en praktisk erfaring. Da vi utformet praksisordningen hentet vi betydelig inspirasjon fra profesjonsorienterte studier, som helse- og sosialfag, lærerutdanninger m.v. Selve utviklingen av praksisemnet ble gjort i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og NHO Innlandet, som kom med verdifulle innspill til det som vi benevnte som Studenttraineeordningen. I tillegg til de nevnte aktørene var flere virksomheter i arbeids- og næringsliv med på den første gjennomføringen med Studentraineeordningen. Piloten ble delvis finansiert av et regionalt kompetansenettverk for arbeids- og næringsliv. Studenttraineeordningen gjennomføres i siste studieår, slik at studentene har opparbeidet seg bred teoretisk/faglig ballast før de går ut i praksis. Praksisperioden er på omkring to måneder og gjennomføres etter at studentene i felleskap har vært gjennom en praksisforberedende fase. Eksamen består av en praksisrapport hvor studentene skal framvise at de evner å kople hendelser og observasjoner til teoretiske fenomener, samt reflektere over forholdet mellom teori og praksis. Nærmere 150 studenter har til nå gjennomført studenttraineeordningen, og det har vært et stort spekter av vertsvirksomheter som har tatt i mot studenttraineer. Organisasjoner av ulike størrelser og fra ulike sektorer er representert som vertsvirksomheter. Det dreier seg om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, private, frivillige og offentlige organisasjoner, som for eksempel Yara International ASA, SAS Brussels, NHO, NAV, kommuner og frivillige organisasjoner som FORUT (vedlegg 3). Reelle prosjekter i prosjektledelse - praksisprosjekter Prosjektledelse er et sentralt emne i vår studieplan, spesielt siden prosjekt er en arbeids- og organisasjonsform som anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv. Studentene skal tilegne seg en solid teoretisk forståelse av styring, organisering og ledelse av prosjekter. I tillegg legges det vekt på et praktisk perspektiv - hvor studentene gjennom å arbeide med reelle prosjekter (praksisprosjekter) - får erfare og reflektere over utfordringer knyttet til prosjektarbeid. Siden prosjektledelsesemnet finner sted allerede i studiets andre semester, får studentene en tidlig introduksjon til praktisk arbeid i tilknytning til reelle organisasjoner og reelle prosjekter. De reelle prosjektene er utformet slik at eksterne oppdragsgivere utformer en prosjektskisse som en prosjektgruppe av studenter skal gjennomføre. Opplegget sikrer at studentene lærer oppdragsgivers organisasjon å kjenne, de forholder seg til en ekstern prosjekteier, og de planlegger, gjennomfører og rapporterer selve prosjektet. I tillegg skal studentene anvende prosjektadministrative metoder og dataverktøy i prosjektet. Prosjektrapporten, som er utformet på grunnlag av prosjektgjennomføringen, utgjør også halvparten av eksamensvurderingen. Prosjektenes oppdragsgivere er frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen, Oppland idrettskrets og ulike særidrettskretser (ski, håndball, fotball), m.fl. Erfaringer med prosjektledelsesemnet med praksisprosjekter viser at opplegget oppleves som svært relevant og hensiktsmessig av alle parter. Det vil si studentene selv, de frivillige organisasjonene som oppdragsgivere og HiL som utdanningsinstitusjon (vedlegg 4). 4

5 BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio For bedre å ruste studentene til å ta fatt på arbeidslivet etter endt utdanning har vi ved studiet iverksatt flere tiltak. Nedenfor trekker vi fram tre av dem. Da det første kullet ved studiet ble uteksaminert i 2008 etablerte vi en alumniordning for studiet, BOLAlumni. Ordningen er nettbasert og er for både uteksaminerte og eksisterende studenter, og samarbeidende institusjoner i arbeids- og næringsliv. Den har nærmere 300 medlemmer og fungerer som et bindeledd og bidrar til informasjonsutveksling omkring aktuelle fagtemaer, tips om mulige masterstudier i inn- og utland, oa.. Ikke minst bidrar BOLAlumni til erfaringsutveksling omkring forholdet mellom studier og arbeidsliv (se vedlegg 5). Som en del av alumniordningen for studiet har BOLs Karrieredag etablert seg som et viktig forum for tidligere og nåværende studenter, samt regionale og nasjonale representanter fra arbeids- og næringsliv. Karrieredagen har hatt et økende antall deltakere hvert år, og de drøyt 200 deltakerne høsten 2011 fikk presentert en fagdag med profesjonelle bidragsytere. I tillegg presenterte tidligere studenter og arbeidsnæringslivsrepresentanter sine erfaringer omkring studiets relevans inn i arbeidslivet. Arenaen er svært viktig for studiet, da tilbakemeldinger fra uteksaminerte studenter og arbeidslivsrepresentanter danner grunnlag for å gjøre justeringer av studiet. Dette sikrer studiets relevans, og hjelper oss å bedrive en kontinuerlig kvalitetsutvikling. Digitale kompetansemapper, kalt eportfolio, er en ordning utformet for at studentene skal gis muligheten for blant annet å kunne presentere sin kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere. Ved å etablere en digital kompetansemappe allerede ved oppstarten av studiet, kan studentene gjennom dokumentasjon, refleksjon og presentasjon synliggjøre ervervet kompetanse. En slik hjemmeside har til hensikt å skulle lette overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet. Dette er i likhet med både BOLAlumni og Karrieredag en frivillig ordning som kan redusere det potensielle gapet mellom utdanning og yrkeslivet. Pedagogiske tiltak Med fokus på å utvikle et studium som evner å engasjere studentene til læring, har vi tatt i bruk en rekke konkrete pedagogiske tiltak. Mange momenter kunne vært nevnt men vi velger å fokusere på to: Medstudentevaluering Tiltaket er noe vi selv har utviklet og døpt til MSE - Medstudentevaluering. I første semester har studentene åtte innleveringer (arbeidskrav), hvorav mange er gruppeinnleveringer. Således har studentene tett oppfølgning fra starten av. Som et sentralt ledd i en slik oppfølgning har vi etablert et tiltak hvor studentene, etter at de har fått opplæring i blant annet kriterier for vurdering og innføring i en vurderingskultur, evaluerer hverandres arbeidskrav. De gir tilbakemeldinger til en annen gruppe og mottar tilsvarende fra denne. Deretter avtaler de et møte hvor de gjennomgår evalueringene, før disse sammen med besvarelsene sendes faglærer (se vedlegg 6). Vår erfaring er at studentene lærer mye av å evaluere hverandre, samtidig som vi sikrer kvaliteten på de faglige tilbakemeldingene ved at faglærer evaluerer både det opprinnelige arbeidskravet og studentenes egne tilbakemeldinger. Utvikling av ferdigheter For at studentene skal være godt rustet til å forstå og anvende akademiske tilnærminger, og for at de bedre skal kunne relatere disse til aktuell praksis, er flere ferdighetsrelaterte tiltak gjennomført. Sosiale relasjoner, tillit og trygghet Det å bygge og utvikle sosiale relasjoner, trygghet og tillit er viktig i en studie- og læringskontekst. Samtidig er dette spesielt sentralt for et HR-rettet studium, og er av den grunn bygget inn i studieopplegget vårt. 5

6 En overveiende andel av studentene kommer mer eller mindre rett fra videregående skole og skal takle en ny hverdag. Samtidig er det en erkjennelse innen høyere utdanning at studentene ikke alltid har satt seg inn i hverken faglige elementer, studentrollen eller andre viktige kontekstuelle forhold når de starter opp. Derfor har vi lagt opp til at studentene skal bevisstgjøre seg hvilke krav og forventinger som er knyttet til rollen som nystartet BOL-student (vedlegg 7). Refleksjonen skal skriftliggjøres og sammen med tanker om studievaner, tidsbruk og forventninger til læringsmiljøet, skal dette bidra til at de har en vesentlig større bevissthet om hva de faktisk har valgt å ta fatt på. Det årlige og obligatoriske Fjellseminaret er en viktig start på BOL-studiet. Her blir studentene bedre kjent med hverandre, og faglærer deler studentene inn kollokviegrupper som gjelder for hele semesteret. Tidligere studenter er sammen med fagpersonale sentrale bidragsytere i ledelsen av arrangementet. Lek, moro, relasjonsbygging og faglige teamutviklingsprosesser under Fjellseminaret gjør at tillit og trygghet skapes tidlig i studiet. Dette gjelder også i relasjonen mellom fagansatte og studenter. Studentene gir uttrykk for at dette er et av de viktigste tiltakene, som bidrar til trivsel, motivasjon og godt læringsmiljø (vedlegg 7). Studentene gir også tilbakemelding om at et godt læringsmiljø og gode studiestrategier, dannes som et resultat av de mange seminarene som gjennomføres tidlig i semesteret. Her er det flere konkrete tiltak som gjøres, men vi vil særlig trekke fram to spesifikke. Skriving i akademia er et egenutviklet opplegg med to seminarer og et digitalt støtteverktøy. Her er fokuset rettet mot informasjonskompetanse, det vil si kilde- og referansebruk, plagiat og akademisk integritet. I tillegg settes studentene i stand til å forstå den vitenskapelige sjanger og de får en forståelse av hvilke krav som settes til å besvare en faglig oppgave, samt skriveråd og skrivetrening. Et annet avgrenset tiltak er et kultursimuleringsspill, BaFaBaFa, som er knyttet til fagområde organisasjon og ledelse, nærmere bestemt forståelse av organisasjonskultur. I et påfølgende arbeidskrav skal studentene gjøre faglige refleksjoner omkring kulturforståelse (se vedlegg 7). Ved å gjennomføre slike tiltak allerede i første semester, etableres det et læringsmiljø preget av trygghet og tillit, og det skapes en bevissthet hos studentene om deres egen rolle som medskapere i utviklingen av et godt læringsmiljø. Dette fremmer dialog og engasjement i undervisningen. Det viser seg også at studentene bruker dette engasjementet ut over selve studiet, ved å bekle en rekke verv innen studentorganer og som studentrepresentanter i høgskolens styrende organer. Resultater og erfaringer - Prakademisk tilnærming og relevant studium i nært samarbeid med praksisfeltet Studiet har opparbeidet seg gode kontakter i et variert arbeids- og næringsliv, og kontakten mellom høgskole, arbeids- og næringsliv og studenter oppleves som verdifull av alle de tre partene. Det positive samarbeidet har også vekket oppsikt i lokale og regionale medier (se vedlegg 8). Det viktigste resultatet er imidlertid at studiets faglige, pedagogiske og prakademiske innretning bidrar til å senke tersklene mellom studier og arbeid, slik at studentene får relevante stillinger etter endt utdannelse. Alternativt søker de seg videre på masterutdanninger ved Høgskolen i Lillehammer eller andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. - En prakademisk studiemodell som genererer erfaringsformidling og forskning De ansatte driver aktivt med erfaringsformidling internt ved høgskolen og ved nasjonale konferanser 6

7 (vedlegg 9 og 10). Studiemodellene som er utviklet blant annet i forbindelse med faget Prosjektledelse blir eksportert til andre studiesteder (HiOA). Det utstrakte samarbeidet med eksterne organisasjoner i forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner brukes som grunnlag for forskningsvirksomhet, og en av de ansatte har sitt førstelektorprogram knyttet opp mot den pedagogiske og faglige utdanningskvaliteten ved studiet. - Studiekvalitetsprisen - et kvalitetsorientert og populært studium I løpet av få år har studiet blitt et av de mest populære studier ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), og studiet har vunnet studiekvalitetsprisen ved HiL to år på rad (2010 og 2011, se vedlegg 11). Studiet har svært fornøyde studenter og meget god studentgjennomstrømning (se vedlegg 12). - Aktive og engasjerte studenter som medskapere av studiekvalitet Studenter fra BOL-studiet gjør seg bemerket ved å søke seg til posisjoner i alle skolens råd og utvalg (studentdemokrati), og de er seg bevisst sin egen rolle som medskapere av læringsmiljø. Dette har igjen medført et godt samarbeid mellom studenter og faglige ansatte om kvalitetsutviklingen ved studiet. Vi vil også nevne at parallelt med vår satsing på et prakademisk og pedagogisk fokus, har vi også lagt til rette for internasjonalisering gjennom utenlandsopphold. Mange studenter har benyttet seg av denne muligheten og BOL-studiet har den høyeste utenlandsandelen blant studiene på institusjonen (vedlegg 12). Hva er det nyskapende i prosjektet? Det som gjør prosjektet spesielt er kombinasjonen av en praktisk og akademisk tilnærming, samt kombinasjonen av et sett av pedagogiske og faglige tiltak, som til sammen bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene, og en faglig solid utdanning som er relevant for praksisfeltet (organisasjoner og virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor). Konklusjon BOL-studiet har gjennom en utviklingsprosess utviklet et helhetlig studium hvor vi gjennom det vi har benevnt som en prakademisk tilnærming både ivaretar faglig, akademiske momenter og praksisrelevante ordninger, kombinert med pedagogiske tiltak. Vi har fokusert på et knippe av konkrete tiltak og forsøkt å synliggjøre at disse er med på å gjøre studiet til et relevant studium, gjennom et tett samarbeid med arbeids- og næringsliv og studentene. Vi mener at det bidrar til at også et HR-rettet studium kan utdanne unge kompetente kandidater, som er klare for et moderne arbeidsliv. 7

8 Vurderinger av prosjektets overføringsverdi til andre Selv om vi har forsøkt å utforme et helhetlig prakademisk studium med bevisst anvendelse av egnede pedagogiske tiltak, vil vi hevde at alle tiltakene vi har beskrevet, også isolert sett kan ha en overføringsverdi for andre. I den forbindelse vil vi trekke fram at flere av tiltakene allerede er adoptert av andre studier og studiesteder. Et eget praksisemne er vanlig for mange profesjonsstudier, og vi har synliggjort at det kan være hensiktsmessig også for studier som ikke er rene profesjonsstudier. Ordningen med praksisprosjekt i prosjektledelsesfaget er allerede gjort gjeldende for flere studier ved institusjonen, og vi har opprettet et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om slike muligheter. Flere studier har lignende innretninger som ligger nær opp til medstudentevaluering. Den systematiske, helhetlige ordningen som vi har lagt til grunn for en slik lærings- og evalueringsform kan relativt uproblematisk overføres til en rekke studier. Ved et studium ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er ordningen gjennom et etablert samarbeid allerede adoptert. De helhetlige tiltakene knyttet til Skriving i akademia, Fjellseminar og oppstartsaktiviteter er i større eller mindre grad adoptert av flere studier her ved institusjonen, og vil være godt egnet for en rekke studier også utenfor institusjonen. Det fordrer imidlertid at en har fokus på utvikling og forbedring. Vi vil hevde at en også bør trekke studentene og relevante arbeids- og næringslivsrepresentanter aktivt inn i slike prosesser. Vedleggsoversikt Vedlegg 1: Uttalelse fra studenter om BOL-studiet. Vedlegg 2: BOL-studiet, beskrivelse, studieplan og emnebeskrivelse for praksisemne og prosjektledelse Vedlegg 3: Studenttraineeordningen. Oversikt over vertsvirksomheter, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere, evalueringer. Vedlegg 4: Praksisprosjekter, oversikt, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 5: Om BOLAlumni og karrieredag Vedlegg 6: Medstudentevaluering - om ordningen og evaluering av studenter Vedlegg 7: Om 1.semester: Fjellseminar, krav, forventninger og kulturforståelse Vedlegg 8: Medieutklipp om BOL. Vedlegg 9: Konferansepaper: Bergum, S. og T. Skyttermoen (2011): Studenttrainee praksisnærhet i praksis. Konferansepaper NEON-konferansen Vedlegg 10: Vitenskapelig artikkel: Skyttermoen, T. (2011): Digitale kompetansemapper mer enn vurdering, Uniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, (4), Vedlegg 11: Omtale av studikvalitetsprisen (Læringsmiljøprisen) ved HiL for 2010 og Vedlegg 12: Tall fra DBH og HiL, om gjennomstrømning, internasjonalisering oa. Lillehammer, 1.februar 2012 Torgeir Skyttermoen 8

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen

Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Torgeirs collage for pedagogisk bruk av IKT i undervisningen Utkast pr. 22.02.06 Undervisningsteknologi i seg selv er et begrep en kan gi stor plass for å diskutere ulike aspekter av. Det er allikevel

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag

BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag BOL-studiet - prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag Det var jubel blant studenter og ansatte, da vi fikk vite at studiet vårt, Bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak

Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknad Midler til læringsmiljøfremmende tiltak Søknaden om midler til læringsmiljøfremmende tiltak skal følge denne malen og sendes pr. mail til Læringsmiljøutvalgets sekretær ved maren.a.kvaloy@uis.no.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK

PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK PROSJEKT «HELTIDSSTUDENTEN» - HiB-AL, TILTAK 2015-2016 Prosjekt «Heltidsstudenten AL» starter høsten 2015-2016 og evalueres våren 2016 med tanke på eventuell justering og videreføring. Målet for dette

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer