OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET"

Transkript

1 OMTALE AV SØKNADSPROSJEKTET Prosjektets tittel: BOL-studiet en prakademisk utdanning av unge studenter innen HR Institusjon: Høgskolen i Lillehammer Prosjektansvarlige: Institusjonens ledelse: Prorektor Jens Uwe Korten Tlf: e-postadresse: Prosjektkontakt: Førstelektorstipendiat Torgeir Skyttermoen Tlf: e-postadresse: Oppsummering av søknaden: For å dekke etterspørselen blant studenter og arbeids- og næringsliv om en utdanning innen Human Resources (HR) for heltidsstudenter, har Høgskolen i Lillehammer (HiL) etablert en Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Søknadsprosjektet omhandler studiets prakademiske tilnærming, samt et utvalg pedagogiske og faglige tiltak. Disse bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene og sikrer studiets relevans i forhold til praksisfeltet, som utgjør de uteksaminerte BOL studentenes potensielle arbeidsmarked. I BOL-studiet kombineres en praktisk og en akademisk tilnærming (derav benevnelsen prakademisk) til HR-faget. Dette fordi vi har erfart at studentene lettere forstår og kan dra nytte av fagets teorier ved å sammenholde dem med praksisfeltet, i dette tilfellet organisasjoner innen privat næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner (forretning, forvaltning og forening). Den prakademiske tilnærmingen er muliggjort gjennom et nært og forpliktende samarbeid mellom BOL-studiet og virksomheter fra arbeids- og næringsliv og frivillige organisasjoner. Virksomhetene spiller en aktiv rolle som prosjekteiere og oppdragsgivere til praksisprosjekter innen studieemnet Prosjektledelse, og som vertsvirksomheter for studenttraineer i studieemnet Praksisemne. I tilknytning til studiet er det også utviklet virtuelle og virkelige møteplasser mellom nåværende studenter, tidligere studenter, faglige ansatte og representanter fra arbeids- og næringsliv, i form av en alumniordning (BOLAlumni) og en årlig Karrieredag. Samarbeidet med de eksterne virksomhetene bidrar til å senke potensielle terskler mellom studier og arbeidsliv. Søknaden beskriver videre noen utvalgte pedagogiske arbeidsmåter i BOL-studiet, som bidrar til å senke potensielle terskler mellom videregående skole og studier på høgskolenivå. Det dreier seg om tiltak knyttet til det å skape trygge og produktive læringsmiljø, samt tiltak knyttet til ferdighetsutvikling i blant annet akademisk skriving. Studiet ble utviklet parallelt med innføringen av Kvalitetsreformen for høgere utdanning, noe som gav en anledning til å tenke nytt omkring tettere oppfølging av studenter, praksisrelevans og internasjonalisering. 1

2 Resultatene av tiltakene beskrevet i søknaden har ført til at BOL studiet har lykkes i å skape et godt læringsmiljø, som bl.a. kommer til uttrykk ved at BOL studiet har vunnet Høgskolen i Lillehammers studiekvalitetspris to år på rad. Med den prakademiske tilnærmingen har BOLstudiet lykkes med å institusjonalisere et fruktbart samarbeid mellom høgskolen og private bedrifter, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Et samarbeid både studenter, virksomheter og høgskolen drar nytte av. For øvrig er gevinstene av tiltakene engasjerte og aktive studenter, som er medskapere i kvalitetsutviklingen ved studiet, sammen med eksterne samarbeidspartnere og BOL-studiets fagstab. Studiemodellen har ført til flere forskningsprosjekter, og erfaringene formidles videre av den faglige staben både internt ved høgskolen og i eksterne konferanser. Vi gjør også oppmerksom på at selv om mange av tiltakene er egenutviklede, er mange også inspirert av andres erfaringer med lignende problemstillinger. Generelt om søknadsprosjektet: Bakgrunn/begrunnelse: Ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er det lang tradisjon for etter- og videreutdanningstilbud på deltid innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag. Omtrent samtidig med innføring av Kvalitetsreformen vokste det frem en etterspørsel fra studenter som ønsket et fulltids bachelorstudium innen organisasjon og ledelsesfag. Også fra nærings- og arbeidsliv ble det uttrykt forventning til en bachelorutdanning innen personal-, organisasjons- og ledelsesfag, eller HR (Human Resources), som fagområdet også omtales som. Til tross for dette var det en skepsis, både internt på HiL og blant flere eksterne samarbeidspartnere, til at unge studenter uten arbeidslivserfaring ville forstå og ha nytte av organisasjons- og ledelsesfag. Vårt utgangspunkt var imidlertid at dette skulle la seg gjøre ved å bake inn praksiselementer i utdanningen, og på den måten sette studentene bedre i stand til å forstå og nyttegjøre seg organisasjons- og ledelsesteorier. Parallelt opplevde vi at Kvalitetsreformen etterlyste nye pedagogiske metoder og tettere oppfølging av studentene. Dette åpnet for å tenke nytt omkring praksisnærhet, utviklingen av både praktiske og akademiske ferdigheter, internasjonalisering, mm. På denne bakgrunn satte vi i gang arbeidet med å utvikle et prakademisk studium på bachelornivå innen organisasjons- og ledelsesfag, og det er dette vi vil beskrive i det følgende. Mål: For å imøtekomme etterspørselen fra studenter, arbeidsliv, myndigheter og høgskolen ble det utviklet et nytt studium med følgende målsetning: Skape et bachelorstudium i HR-fag (personal, organisasjon og ledelse) for unge studenter som kombinerer en praksistilnærming med en solid faglig plattform, og i tillegg anvender varierte og innovative pedagogiske virkemidler. 2

3 Spesielt om søknadsprosjektet Organisering Prosessen med å initiere, utvikle og igangsette BOL-studiet har ikke vært organisert som et prosjekt, det vil si at vi ikke har anvendt prosjektadministrative metoder og organisering. Studiet har blitt utviklet gjennom en prosess av flere personer. I forbindelse med oppstarten har stipendiat/høgskolelektor Trine Løvold Syversen og 1.lektorstipendiat Torgeir Skyttermoen vært sentrale. Videre i utviklingsprosessen har hele fagstaben ved organisasjons- og ledelsesfagene vært viktige bidragsytere i oppbyggingen av studiet. Studieleder Sveinung Berild, 1.amanuensis Svein Bergum (ansvarlig for praksisemnet) og 1.amanuensis Sveinung Jørgensen bør særlig framheves. I tillegg har både studentene ved BOL og eksterne samarbeidspartnere vært sentrale medskapere i utviklingsprosessen (vedlegg 1). Arbeidet med utformingen av denne søknaden har bestått av en arbeidsgruppe med følgende personer: Torgeir Skyttermoen (leder), Trine Løvold Syversen, Sveinung Jørgensen og studentene Line Dobrowen og Karoline Spange. Iverksetting Bachelorstudiet hadde oppstart med studenter høsten og det var fulltegnet allerede ved oppstart (66 studenter). Studieplanen for en treårig bachelor skapte vi ved å videreutvikle de faglige emnene fra det veletablerte EVU-studiet Personalutvikling og ledelse (PU). I denne prosessen integrerte vi Kvalitetsreformens forventninger og krav, samtidig som praksisrelevans ble satt i fokus (vedlegg 2). Gjennomføring Høsten 2011 startet det syvende kullet på BOL. Mange nye tiltak har blitt iverksatt i gjennomføringen og utviklingen av studiet. Justeringer av studiet gjøres på bakgrunn av et rutinisert kvalitetsutviklingssystem, basert på ansattes egne erfaringer, studentevalueringer, tilbakemeldinger både fra uteksaminerte studenter (gjennom alumniordningen, BOLAlumni) og arbeids- og næringslivsaktører vi samarbeider med (Karrieredagene). I søknaden utgjør prosjektet selve utviklingen og implementering av studiets faglige og pedagogiske innretning. Men gitt bakgrunnen og målsettingen med studiet velger vi å legge særlig vekt på det vi kaller de prakademiske elementer og enkelte av de pedagogiske innretningene som vi benytter oss av ved studiet. Når det gjelder det vi benevner som de prakademiske elementene er det tiltak som er fokusert mot praksisrelevans. I tillegg er det tiltak som tar sikte på å utvikle eksplisitte ferdigheter og kunnskaper i grenselandet mellom akademiske krav og praktisk anvendelse. De pedagogiske elementene vi redegjør for er i betydelig grad inspirert av Kvalitetsreformens forventninger om tettere oppfølgning av studentene, samt å legge til rette for at studentene skal være aktive og engasjerte i læringssituasjonen. Prakademiske tiltak: Vi forsøker å legge til rette for at det gjennom hele studiet skal være nær tilknytning mellom praksisfeltet og teori. For å beskrive dette vil vi trekke fram tre tiltak: Studenttraineeordningen Praksisprosjekter BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio 3

4 Studenttraineeordningen Et sentralt element som har vært inkludert helt fra planleggingstadiet for studiet har vært at det skal ha et eksplisitt innslag av en praksisperiode. Som det er vist til tidligere anså vi det som viktig med en praksisorientering i organisasjons-, personal- og ledelsesfagene for å kompensere for de unge studentenes manglende arbeidserfaring. Det å skulle forstå de teorier og begreper som organisasjon og ledelsesfagområde tar for seg krever at en får noen knagger å henge fagets begreper og fenomener på, noe som kan være vanskelig uten en praktisk erfaring. Da vi utformet praksisordningen hentet vi betydelig inspirasjon fra profesjonsorienterte studier, som helse- og sosialfag, lærerutdanninger m.v. Selve utviklingen av praksisemnet ble gjort i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og NHO Innlandet, som kom med verdifulle innspill til det som vi benevnte som Studenttraineeordningen. I tillegg til de nevnte aktørene var flere virksomheter i arbeids- og næringsliv med på den første gjennomføringen med Studentraineeordningen. Piloten ble delvis finansiert av et regionalt kompetansenettverk for arbeids- og næringsliv. Studenttraineeordningen gjennomføres i siste studieår, slik at studentene har opparbeidet seg bred teoretisk/faglig ballast før de går ut i praksis. Praksisperioden er på omkring to måneder og gjennomføres etter at studentene i felleskap har vært gjennom en praksisforberedende fase. Eksamen består av en praksisrapport hvor studentene skal framvise at de evner å kople hendelser og observasjoner til teoretiske fenomener, samt reflektere over forholdet mellom teori og praksis. Nærmere 150 studenter har til nå gjennomført studenttraineeordningen, og det har vært et stort spekter av vertsvirksomheter som har tatt i mot studenttraineer. Organisasjoner av ulike størrelser og fra ulike sektorer er representert som vertsvirksomheter. Det dreier seg om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, private, frivillige og offentlige organisasjoner, som for eksempel Yara International ASA, SAS Brussels, NHO, NAV, kommuner og frivillige organisasjoner som FORUT (vedlegg 3). Reelle prosjekter i prosjektledelse - praksisprosjekter Prosjektledelse er et sentralt emne i vår studieplan, spesielt siden prosjekt er en arbeids- og organisasjonsform som anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv. Studentene skal tilegne seg en solid teoretisk forståelse av styring, organisering og ledelse av prosjekter. I tillegg legges det vekt på et praktisk perspektiv - hvor studentene gjennom å arbeide med reelle prosjekter (praksisprosjekter) - får erfare og reflektere over utfordringer knyttet til prosjektarbeid. Siden prosjektledelsesemnet finner sted allerede i studiets andre semester, får studentene en tidlig introduksjon til praktisk arbeid i tilknytning til reelle organisasjoner og reelle prosjekter. De reelle prosjektene er utformet slik at eksterne oppdragsgivere utformer en prosjektskisse som en prosjektgruppe av studenter skal gjennomføre. Opplegget sikrer at studentene lærer oppdragsgivers organisasjon å kjenne, de forholder seg til en ekstern prosjekteier, og de planlegger, gjennomfører og rapporterer selve prosjektet. I tillegg skal studentene anvende prosjektadministrative metoder og dataverktøy i prosjektet. Prosjektrapporten, som er utformet på grunnlag av prosjektgjennomføringen, utgjør også halvparten av eksamensvurderingen. Prosjektenes oppdragsgivere er frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen, Oppland idrettskrets og ulike særidrettskretser (ski, håndball, fotball), m.fl. Erfaringer med prosjektledelsesemnet med praksisprosjekter viser at opplegget oppleves som svært relevant og hensiktsmessig av alle parter. Det vil si studentene selv, de frivillige organisasjonene som oppdragsgivere og HiL som utdanningsinstitusjon (vedlegg 4). 4

5 BOLAlumni, Karrieredag og eportfolio For bedre å ruste studentene til å ta fatt på arbeidslivet etter endt utdanning har vi ved studiet iverksatt flere tiltak. Nedenfor trekker vi fram tre av dem. Da det første kullet ved studiet ble uteksaminert i 2008 etablerte vi en alumniordning for studiet, BOLAlumni. Ordningen er nettbasert og er for både uteksaminerte og eksisterende studenter, og samarbeidende institusjoner i arbeids- og næringsliv. Den har nærmere 300 medlemmer og fungerer som et bindeledd og bidrar til informasjonsutveksling omkring aktuelle fagtemaer, tips om mulige masterstudier i inn- og utland, oa.. Ikke minst bidrar BOLAlumni til erfaringsutveksling omkring forholdet mellom studier og arbeidsliv (se vedlegg 5). Som en del av alumniordningen for studiet har BOLs Karrieredag etablert seg som et viktig forum for tidligere og nåværende studenter, samt regionale og nasjonale representanter fra arbeids- og næringsliv. Karrieredagen har hatt et økende antall deltakere hvert år, og de drøyt 200 deltakerne høsten 2011 fikk presentert en fagdag med profesjonelle bidragsytere. I tillegg presenterte tidligere studenter og arbeidsnæringslivsrepresentanter sine erfaringer omkring studiets relevans inn i arbeidslivet. Arenaen er svært viktig for studiet, da tilbakemeldinger fra uteksaminerte studenter og arbeidslivsrepresentanter danner grunnlag for å gjøre justeringer av studiet. Dette sikrer studiets relevans, og hjelper oss å bedrive en kontinuerlig kvalitetsutvikling. Digitale kompetansemapper, kalt eportfolio, er en ordning utformet for at studentene skal gis muligheten for blant annet å kunne presentere sin kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere. Ved å etablere en digital kompetansemappe allerede ved oppstarten av studiet, kan studentene gjennom dokumentasjon, refleksjon og presentasjon synliggjøre ervervet kompetanse. En slik hjemmeside har til hensikt å skulle lette overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet. Dette er i likhet med både BOLAlumni og Karrieredag en frivillig ordning som kan redusere det potensielle gapet mellom utdanning og yrkeslivet. Pedagogiske tiltak Med fokus på å utvikle et studium som evner å engasjere studentene til læring, har vi tatt i bruk en rekke konkrete pedagogiske tiltak. Mange momenter kunne vært nevnt men vi velger å fokusere på to: Medstudentevaluering Tiltaket er noe vi selv har utviklet og døpt til MSE - Medstudentevaluering. I første semester har studentene åtte innleveringer (arbeidskrav), hvorav mange er gruppeinnleveringer. Således har studentene tett oppfølgning fra starten av. Som et sentralt ledd i en slik oppfølgning har vi etablert et tiltak hvor studentene, etter at de har fått opplæring i blant annet kriterier for vurdering og innføring i en vurderingskultur, evaluerer hverandres arbeidskrav. De gir tilbakemeldinger til en annen gruppe og mottar tilsvarende fra denne. Deretter avtaler de et møte hvor de gjennomgår evalueringene, før disse sammen med besvarelsene sendes faglærer (se vedlegg 6). Vår erfaring er at studentene lærer mye av å evaluere hverandre, samtidig som vi sikrer kvaliteten på de faglige tilbakemeldingene ved at faglærer evaluerer både det opprinnelige arbeidskravet og studentenes egne tilbakemeldinger. Utvikling av ferdigheter For at studentene skal være godt rustet til å forstå og anvende akademiske tilnærminger, og for at de bedre skal kunne relatere disse til aktuell praksis, er flere ferdighetsrelaterte tiltak gjennomført. Sosiale relasjoner, tillit og trygghet Det å bygge og utvikle sosiale relasjoner, trygghet og tillit er viktig i en studie- og læringskontekst. Samtidig er dette spesielt sentralt for et HR-rettet studium, og er av den grunn bygget inn i studieopplegget vårt. 5

6 En overveiende andel av studentene kommer mer eller mindre rett fra videregående skole og skal takle en ny hverdag. Samtidig er det en erkjennelse innen høyere utdanning at studentene ikke alltid har satt seg inn i hverken faglige elementer, studentrollen eller andre viktige kontekstuelle forhold når de starter opp. Derfor har vi lagt opp til at studentene skal bevisstgjøre seg hvilke krav og forventinger som er knyttet til rollen som nystartet BOL-student (vedlegg 7). Refleksjonen skal skriftliggjøres og sammen med tanker om studievaner, tidsbruk og forventninger til læringsmiljøet, skal dette bidra til at de har en vesentlig større bevissthet om hva de faktisk har valgt å ta fatt på. Det årlige og obligatoriske Fjellseminaret er en viktig start på BOL-studiet. Her blir studentene bedre kjent med hverandre, og faglærer deler studentene inn kollokviegrupper som gjelder for hele semesteret. Tidligere studenter er sammen med fagpersonale sentrale bidragsytere i ledelsen av arrangementet. Lek, moro, relasjonsbygging og faglige teamutviklingsprosesser under Fjellseminaret gjør at tillit og trygghet skapes tidlig i studiet. Dette gjelder også i relasjonen mellom fagansatte og studenter. Studentene gir uttrykk for at dette er et av de viktigste tiltakene, som bidrar til trivsel, motivasjon og godt læringsmiljø (vedlegg 7). Studentene gir også tilbakemelding om at et godt læringsmiljø og gode studiestrategier, dannes som et resultat av de mange seminarene som gjennomføres tidlig i semesteret. Her er det flere konkrete tiltak som gjøres, men vi vil særlig trekke fram to spesifikke. Skriving i akademia er et egenutviklet opplegg med to seminarer og et digitalt støtteverktøy. Her er fokuset rettet mot informasjonskompetanse, det vil si kilde- og referansebruk, plagiat og akademisk integritet. I tillegg settes studentene i stand til å forstå den vitenskapelige sjanger og de får en forståelse av hvilke krav som settes til å besvare en faglig oppgave, samt skriveråd og skrivetrening. Et annet avgrenset tiltak er et kultursimuleringsspill, BaFaBaFa, som er knyttet til fagområde organisasjon og ledelse, nærmere bestemt forståelse av organisasjonskultur. I et påfølgende arbeidskrav skal studentene gjøre faglige refleksjoner omkring kulturforståelse (se vedlegg 7). Ved å gjennomføre slike tiltak allerede i første semester, etableres det et læringsmiljø preget av trygghet og tillit, og det skapes en bevissthet hos studentene om deres egen rolle som medskapere i utviklingen av et godt læringsmiljø. Dette fremmer dialog og engasjement i undervisningen. Det viser seg også at studentene bruker dette engasjementet ut over selve studiet, ved å bekle en rekke verv innen studentorganer og som studentrepresentanter i høgskolens styrende organer. Resultater og erfaringer - Prakademisk tilnærming og relevant studium i nært samarbeid med praksisfeltet Studiet har opparbeidet seg gode kontakter i et variert arbeids- og næringsliv, og kontakten mellom høgskole, arbeids- og næringsliv og studenter oppleves som verdifull av alle de tre partene. Det positive samarbeidet har også vekket oppsikt i lokale og regionale medier (se vedlegg 8). Det viktigste resultatet er imidlertid at studiets faglige, pedagogiske og prakademiske innretning bidrar til å senke tersklene mellom studier og arbeid, slik at studentene får relevante stillinger etter endt utdannelse. Alternativt søker de seg videre på masterutdanninger ved Høgskolen i Lillehammer eller andre universiteter og høgskoler i inn- og utland. - En prakademisk studiemodell som genererer erfaringsformidling og forskning De ansatte driver aktivt med erfaringsformidling internt ved høgskolen og ved nasjonale konferanser 6

7 (vedlegg 9 og 10). Studiemodellene som er utviklet blant annet i forbindelse med faget Prosjektledelse blir eksportert til andre studiesteder (HiOA). Det utstrakte samarbeidet med eksterne organisasjoner i forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjoner brukes som grunnlag for forskningsvirksomhet, og en av de ansatte har sitt førstelektorprogram knyttet opp mot den pedagogiske og faglige utdanningskvaliteten ved studiet. - Studiekvalitetsprisen - et kvalitetsorientert og populært studium I løpet av få år har studiet blitt et av de mest populære studier ved Høgskolen i Lillehammer (HiL), og studiet har vunnet studiekvalitetsprisen ved HiL to år på rad (2010 og 2011, se vedlegg 11). Studiet har svært fornøyde studenter og meget god studentgjennomstrømning (se vedlegg 12). - Aktive og engasjerte studenter som medskapere av studiekvalitet Studenter fra BOL-studiet gjør seg bemerket ved å søke seg til posisjoner i alle skolens råd og utvalg (studentdemokrati), og de er seg bevisst sin egen rolle som medskapere av læringsmiljø. Dette har igjen medført et godt samarbeid mellom studenter og faglige ansatte om kvalitetsutviklingen ved studiet. Vi vil også nevne at parallelt med vår satsing på et prakademisk og pedagogisk fokus, har vi også lagt til rette for internasjonalisering gjennom utenlandsopphold. Mange studenter har benyttet seg av denne muligheten og BOL-studiet har den høyeste utenlandsandelen blant studiene på institusjonen (vedlegg 12). Hva er det nyskapende i prosjektet? Det som gjør prosjektet spesielt er kombinasjonen av en praktisk og akademisk tilnærming, samt kombinasjonen av et sett av pedagogiske og faglige tiltak, som til sammen bidrar til aktivitet og engasjement blant studentene, og en faglig solid utdanning som er relevant for praksisfeltet (organisasjoner og virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor). Konklusjon BOL-studiet har gjennom en utviklingsprosess utviklet et helhetlig studium hvor vi gjennom det vi har benevnt som en prakademisk tilnærming både ivaretar faglig, akademiske momenter og praksisrelevante ordninger, kombinert med pedagogiske tiltak. Vi har fokusert på et knippe av konkrete tiltak og forsøkt å synliggjøre at disse er med på å gjøre studiet til et relevant studium, gjennom et tett samarbeid med arbeids- og næringsliv og studentene. Vi mener at det bidrar til at også et HR-rettet studium kan utdanne unge kompetente kandidater, som er klare for et moderne arbeidsliv. 7

8 Vurderinger av prosjektets overføringsverdi til andre Selv om vi har forsøkt å utforme et helhetlig prakademisk studium med bevisst anvendelse av egnede pedagogiske tiltak, vil vi hevde at alle tiltakene vi har beskrevet, også isolert sett kan ha en overføringsverdi for andre. I den forbindelse vil vi trekke fram at flere av tiltakene allerede er adoptert av andre studier og studiesteder. Et eget praksisemne er vanlig for mange profesjonsstudier, og vi har synliggjort at det kan være hensiktsmessig også for studier som ikke er rene profesjonsstudier. Ordningen med praksisprosjekt i prosjektledelsesfaget er allerede gjort gjeldende for flere studier ved institusjonen, og vi har opprettet et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om slike muligheter. Flere studier har lignende innretninger som ligger nær opp til medstudentevaluering. Den systematiske, helhetlige ordningen som vi har lagt til grunn for en slik lærings- og evalueringsform kan relativt uproblematisk overføres til en rekke studier. Ved et studium ved Høgskolen i Sogn og Fjordane er ordningen gjennom et etablert samarbeid allerede adoptert. De helhetlige tiltakene knyttet til Skriving i akademia, Fjellseminar og oppstartsaktiviteter er i større eller mindre grad adoptert av flere studier her ved institusjonen, og vil være godt egnet for en rekke studier også utenfor institusjonen. Det fordrer imidlertid at en har fokus på utvikling og forbedring. Vi vil hevde at en også bør trekke studentene og relevante arbeids- og næringslivsrepresentanter aktivt inn i slike prosesser. Vedleggsoversikt Vedlegg 1: Uttalelse fra studenter om BOL-studiet. Vedlegg 2: BOL-studiet, beskrivelse, studieplan og emnebeskrivelse for praksisemne og prosjektledelse Vedlegg 3: Studenttraineeordningen. Oversikt over vertsvirksomheter, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere, evalueringer. Vedlegg 4: Praksisprosjekter, oversikt, uttalelser fra studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 5: Om BOLAlumni og karrieredag Vedlegg 6: Medstudentevaluering - om ordningen og evaluering av studenter Vedlegg 7: Om 1.semester: Fjellseminar, krav, forventninger og kulturforståelse Vedlegg 8: Medieutklipp om BOL. Vedlegg 9: Konferansepaper: Bergum, S. og T. Skyttermoen (2011): Studenttrainee praksisnærhet i praksis. Konferansepaper NEON-konferansen Vedlegg 10: Vitenskapelig artikkel: Skyttermoen, T. (2011): Digitale kompetansemapper mer enn vurdering, Uniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, (4), Vedlegg 11: Omtale av studikvalitetsprisen (Læringsmiljøprisen) ved HiL for 2010 og Vedlegg 12: Tall fra DBH og HiL, om gjennomstrømning, internasjonalisering oa. Lillehammer, 1.februar 2012 Torgeir Skyttermoen 8

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste ØF-rapport nr 02/2004 FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste Av Jorid Vaagland og Birgit Leirvik, Østlandsforskning og Liv Madsen,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

ERFARINGSBASERT FORTELLING OG SØMLØS LÆRING

ERFARINGSBASERT FORTELLING OG SØMLØS LÆRING NORUT Tromsø AS Rapport nr 11/2009 ERFARINGSBASERT FORTELLING OG SØMLØS LÆRING Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling May-Britt Ellingsen NORUT Tromsø AS Juli 2009 Prosjektnavn Prosjektnr

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer