Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september 2013. Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen"

Transkript

1 Innovasjonsledelse Innlegg på dagskonferansen «Morgendagens omsorg» Hamar, 26. september 20 Elin Anita Nilsen Førsteamanuensis Handelshøgskolen

2 Disposisjon 1. Innovasjon en definisjon 2. God innovasjonsledelse 3. Rammebetingelser i hverdagen 1. Tonivåorganisering/resultatenhetsmodellen 2. Førstelinjelederen 4. Innovasjons- og strategiprosesser virkemidler for innovasjonsledelse? 1. Planlagt strategisk handling 2. Autonom strategisk handling 5. Hvordan lykkes med innovasjonsledelse en oppsummering 2

3 Begrepsavklaring Innovasjon Innovasjon som «noe nytt» «Certainly all innovation in organizational terms is change, but not all change is innovation.» 1. Hva er nytt? Nye produkter, markeder, teknologier, organisasjonsformer, organisasjonsoppskrifter, nye rutiner, nye arbeidsprosesser, nye kombinasjoner av ressurser 2. Hvor nytt er det? 1. Radikale innovasjoner 2. Inkrementelle innovasjoner 3. Hvem er det nytt for? 1. Må oppfattes som nytt for den enheten som skal ta innovasjonen i bruk «Suggestion and implementation of smaller-scale, but much more common, ideas mainly related to improvements in work processes» (Axtell m.fl. 2000) 3

4 Innovasjon som prosess et evolusjonært perspektiv Vanlig å snakke om innovasjon som noe som går over ulike faser i en prosess Oppdagelsesfasen Initiativfasen Implementeringsfasen Stabiliseringsfasen Danner også grunnlag for en definisjon av innovasjon: «Når en oppdagelse er implementert» 4

5 innovasjon Idéfase Kreativitet Oppdagelse (variasjon) Initiativ (seleksjon) Viktig suksesskriterium: Arbeidsmiljø Implementeringsfase Implementering og stabilisering Viktig suksesskriterium: Formell struktur Slakk/ressurser Individ- og jobbkarakteristikker har betydning for kreativitet Karakteristikker ved organisasjon har betydning for implementering 5

6 2. God innovasjonsledelse 6

7 En åpen og anerkjennende organisasjonskultur Arbeidsmiljø for kreativitet: Klima for diskusjoner og uenighet Lov å gjøre feil Medvirkning Autonomi «Slack» og frihet til refleksjon Tverrfaglig samarbeid Korte kommunikasjonsveier mellom ledere og medarbeidere Prestasjonskultur (lov å være god) Skape arenaer for å treffes også med eksterne Skape nettverk Struktur og ressurser for implementering: Tydelige mål og visjoner Infrastruktur for møtepunkter Lederoppfølging 7

8 Kjennetegn ved norske ledere Mindre autoritære Mer involverende Delegerende Coachende Norske ledere mer opptatt av interne enn av eksterne forhold Opptatt av medarbeidernes trivsel Bruker mye tid på muntlig kommunikasjon om forhold som har med arbeidsoppgavene å gjøre I tillegg til å vise omsorg for sine medarbeidere Mer vekt på indre motivasjon Flate organisasjoner med kort avstand mellom leder og ansatt Beslutningsprosesser som involverer medarbeiderne Styrer ved hjelp av mål og verdier i stedet for kommando og kontroll 8

9 3. Rammebetingelser i hverdagen 1. Tonivåorganisering/resultatenhetsmodellen 2. Førstelinjelederen 9

10 Strukturelle kjennetegn ved resultatenhetsmodellen/tonivå modellen Formell struktur to (tre) myndighetsnivåer: 1. Øverste leder (rådmannen) Rådmannsteamet utgjør kommunens administrative toppledelse 2. De eksternt orienterte resultatenhetene (tjenesteytende virksomheter) Resultatsenhetsleder med totalansvar for daglig drift og resultatoppnåelse Forholdet mellom ledernivåer reguleres formelt gjennom en skriftlig lederavtale Enhetslederen disponerer egne virkemidler i form av øk, personale, utstyr og selve resultatenheten I tillegg kan enhetslederen dra veksler på de sentrale stabsog støtteenhetene 10

11 Kulturelle kjennetegn ved resultatenhetsmodellen Grunnleggende endringer i verdier, normer, mentalitet og identitet 1. Økt tillit: enhetslederne forutsettes å være de som vet best hvordan de kan disponere sine ressurser 2. Økt betydning av ledelse: personlig lederansvar, lederavtaler, resultatmålinger 3. Økt mangfold: aksept for forskjellighet i vurderinger og beslutninger, både når det gjelder utforming av tjenester og når det gjelder personalpolitikk I hvilken grad fremmer disse kulturelle kjennetegnene innovasjon? 11

12 Hvor godt egner resultatkommunen seg til å møte utfordringene knyttet til samhandlingsreformen? Kan oppleves som en fragmentert struktur Vanskeliggjør horisontal kommunikasjon og koordinering Vanskeliggjør kunnskapsdeling og læring på tvers av de enkelte enhetene Opplever enhetslederen større operativ frihet i sitt daglige virke? Fare for underinvestering i felles aktiviteter og prosjekter, for eksempel forsknings- og utviklingsarbeid Resultatenhetsmodellen har gitt økt fokus på kostnader, økonomi og prestasjoner, men samtidig økt enhetsegoisme, kortsiktighet og sub optimalisering Sårbart system som baserer seg på tillit, frivillighet, forhandlingsløsninger «Det er i disse mellomrommene mye av det nye vil skje, det er her innovasjonene vil komme» (St. Meld. 29: Morgendagens Omsorg s. 120) 12

13 Hva er det med førstelinjelederen. Nøkkelrolle for å få gjennomført alt fra mål og strategier til daglig drift Samtidig en rolle det nesten ikke er forsket på Vi vet generelt lite om hverdagen til dette ledernivået, bortsett fra at oppgaver og ansvar har økt dramatisk de siste tjue åra Vi vet imidlertid at prestasjoner og medarbeideres motivasjon i stor grad påvirkes av hvordan førstelinjelederens rolleutførelse og atferd er Konklusjon: hvis førstelinjelederen også skal drive innovasjonsledelse, må man ta hverdagen deres på alvor

14 Førstelinjelederen: fra administrator til multikunstner Administrator Kontroll av underordnede, ansvar for arbeidsdeling og overholdelse av disiplin i egen enhet Begrenset autoritet og involvering Hovedfokus på daglig drift Oppgaveorientert ledelse Multikunstner Trend fra managementlitteratur Rot i New Public Management Utvidet rolle i form av coach, tilrettelegger, «mykere» lederrolle med fokus på relasjonell ledelse Førstelinjelederen får mange av de samme oppgavene som mellomlederen tradisjonelt har hatt «mini-general-manager» Betraktelig utvidet rolle i forhold til HR, strategi og styring, budsjett, kvalitet Multikunstneren får de nye oppgavene og forventningene på toppen av administratorrollen 14

15 Førstelinjelederen forbigått og glemt Til tross for mye oppmerksomhet omkring ledelse i helsesektoren, har man både innenfor forskning og praksis oversett førstelinjelederen Man vet svært lite om hvordan deres roller defineres og oppleves, og hvilke faktorer som påvirker deres muligheter til å utøve alle oppgaver på en tilfredsstillende måte Paradoks at førstelinjelederen på den ene sida spiller en betydelig rolle for måloppnåelse og prestasjoner, mens man på den andre sida ikke har vist denne rollen interesse Kalles gjerne «the lost managers» 15

16 Faktorer som påvirker førstelinjelederens effektivitet Stor arbeidsmengde og stress Rollekonflikt og tvetydighet En generell mangel på ressurser Utilstrekkelig opplæring Manglende støtte fra ledernivåene over og fra HR Anerkjennelse, tid og rolleklarhet ble løftet fram som spesielle mangler ved støtten fra overordnede Øverste ledelse blir oppfattet å produsere urealistiske mål og forventninger, og at de ikke har forståelse for den operative virksomheten 16

17 4. Innovasjons- og strategiprosesser virkemidler for innovasjonsledelse? 1. Planlagt strategisk handling 2. Autonom strategisk handling 17

18 To fokus i innovasjons- og strategiprosesser Autonome Strategisk handlinger Strategisk kontekst Organisasjonens strategi Planlagt Strategisk handling Strukturell kontekst Burgelman & Grove, 2004

19 Planlagt strategisk handling Legger til grunn etablert og vedtatt strategi for sitt handlingsrom Den tiltakspakken som utvikles for å iverksette vedtatte strategiske mål Opprettholder lederskap innenfor etablerte forretningsområder Fostrer gjerne inkrementelle innovasjoner Omfattende og langvarige induserte strategiske prosesser manifesterer seg gjerne i treghet og intern motstand mot radikale forandringer

20 Strukturell kontekst Implementering og drift av indusert strategi (virksomhetsstyring) Omfatter organisatorisk struktur, planlegging, kontrollsystemer, ressursallokering, regler, måling og belønningssystemer Ledelsens middel til å bringe samsvar mellom offisiell strategi og faktisk atferd Viktig for å realisere felles mål og strategier

21 Autonome strategiske handlinger Legger til grunn at organisasjoner også bør ha framvoksende strategier som en supplerende prosess innebærer initiativ, fra enkeltpersoner eller små grupper, som ligger utenfor det vedtatte strategiske satsningsområdet Involverer nye kombinasjoner av kompetanser som ikke er sett på som sentralt viktige for firmaet fører til nye innovasjoner som er forskjellig fra organisasjonens kjernevirksomhet forankret i og begrenset av organisasjonens kompetanse

22 Strategisk Kontekst Den etablerte forståelsen av virksomhetens strategi slik den er definert og diskutert blant organisasjonens ledere Nye ideer må bryne seg mot den strategiske konteksten Toppledelse må overbevises, avstand til nåværende strategi blir vurdert osv. Strategisk kontekst kan dels fungere som en avvisningsmekanisme for nye initiativ Dels som en koplingsmekanisme som tillater nye initiativ å bli tatt opp med den konsekvens at eksisterende strategi må endres

23 Konklusjon: Flere fokus Både planlagte og autonome initiativer må foregå på samme tid i organisasjonen Mens den planlagte prosessen er viktig for implementeringsfasen av innovasjonsprosessen, er den autonome prosessen viktig for idéfasen av innovasjonsprosessen (litt forenklet sagt) Top-down: Den planlagte prosessen bidrar med strategisk kontekst og strukturell kontekst som sikrer at ideen blir implementert som innovasjon Bottom-up: Den autonome prosessen bidrar til at det operative nivået i organisasjonen definerer og er pådrivere til idegenering og innovasjon

24 5. Hvordan lykkes med innovasjonsledelse en oppsummering Balansekunst mellom styring og innovasjon Åpen og anerkjennende organisasjonskultur Ta ledelse på alvor Resultatenhetsmodellen legger store forventninger på den enkelte leder hvilke ressurser for ledelse fins i systemet?

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT UNIVERSITETET I TROMSØ UIT FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG PLANLEGGING Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer

Detaljer

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Balansert målstyring En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge Anette Alskog Olsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23

www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 www.humanagement.no Endringsledelse Side 1 av 23 Endringsledelse Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt 1 Organisering og ledelse HO KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer