Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene. Arild Bryde,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene. Arild Bryde, 4.11.10"

Transkript

1 Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene Arild Bryde,

2 Arbeidsgiverforeningen Spekter Stiftet i 1993 opprinnelig som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter Skiftet navn fra NAVO til Spekter i 2007 Ca 185 medlemsvirksomheter med ansatte Norges tredje største arbeidsgiverforening Medlemsstyrt, et utvalg av medlemmene: Helseforetakene NSB, Nettbuss, Cargonet Posten NRK Kollektivtransportproduksjon Avinor Norsk Tipping Statnett NMD Teatrene og orkestrene m. fl Studentsamskipnadene Vinmonopolet

3 Utgangspunkt Velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover

4 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i milliarder kr prognose til ,0 25,0 20,0 15,0 Kr 500 per fat Kr 300 per fat Kr 200 per fat 10,0 5,0 0,0

5 Nettooverføringer etter alder i 1000 kr per person SSB 350,0 300,0 Alderstrinn som gir netto-utgift i nasjonalregnskapet 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,0-100,0-150,0-200,0 Alderstrinn som gir netto-inntekt i nasjonalregnskapet

6 Folketrygden - pensjonsalder 70 år, 67år fra 1973

7

8 ?

9 ?

10 ?

11 ?

12 yrkesaktive for hver yrkespassive ,4 yrkesaktive for hver yrkespassive yrkesaktive for hver yrkespassive

13 Økende ressursbruk i pleie- og omsorg Nesten 60 % vekst i ressursbruken på 15 år betydelig mer enn endret alderssammensetning tilsier

14 Utgangspunkt Velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover Spesialisthelsetjenesten er en av de sektorene som treffes sterkest av utviklingen Stiller krav til kvalitet og videreutvikling av tjenestene HR funksjonens bidrag

15 Roller i HR - spesialistfunksjon I faglitteratur og fagtidsskrifter ofte fokus på : HR spesialistfunksjonen bør være mer proaktiv, resultat og forretningsorientert ha bedre strategiforankring være mer evidensbasert i valg av systemer og tiltak ikke være så operativt og administrativt fokusert Mange i HR - staber opplever utfordringer - et spenn av forskjellige og sammensatte HR oppgaver krever forskjellig kompetanse og tilnærming

16 Dersom det eneste verktøy man har er en hammer, oppfatter man gjerne alle problemer som en spiker Mark Twain

17 HR - spesialist roller Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

18

19 Aktørbildet Toppleder Linje-/mellomledere Medarbeidere Tillitsvalgte HR - spesialister

20 HR - rollene i et utviklingsog endringsperspektiv - veien fram går først litt tilbake

21 Personal - HR - fokus på Lønn, partsforhold

22 Utgangspunktet Arbeidsgiver Arbeidstaker 1899 Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) Industrialiseringen bidro til kontroll av arbeidet ift - tid, sted og stilling

23

24

25

26 Den industrielle revolusjon Arbeidsdeling spesialisering Standardisering av arbeidsforhold Tid, sted, stilling Barnearbeid under 15 år i 1875 I tobakksfabrikkene 43% I fyrstikkindustrien 33% Arbeiderbevegelsens framvekst Den første arbeiderforeningen 1848 Marcus Thrane Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) 1899 Norsk Arbeidsgiverforening 1900

27 1848 Den første arbeiderforeningen Marcus Thrane 1889 Fyrstikkarbeiderstreiken Tillitsvalgt Arbeidsgiver Fagforening Arbeidstaker 1899 Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) 1900 Norsk Arbeidsgiverforening

28 Tariffavtale - overenskomst Kampen om arbeidstakerrettigheter Tariffavtale for å regulere lønn og arbeidsvilkår Verkstedoverenskomsten 1907 Arbeidstvistloven

29 Personal - HR - fokus på Velferd Lønn, partsforhold

30 Velferd - Welfare secretaries Slutten av 1800 tallet i USA Etablering av welfare secretaries Møte økende fagforeningsaktiviteten fra bedriftenes side Den økte størrelse på bedriftene vanskelig for å holde direkte kontakt med den enkelte ansatte

31 Velferd - Welfare secretaries Slutten av 1800 tallet i USA Etablering av welfare secretaries Møte økende fagforeningsaktiviteten fra bedriftenes side Den økte størrelse på bedriftene vanskelig for å holde direkte kontakt med den enkelte ansatte De første personalavdelingene før første verdenskrig Videreutvikling av welfare secretaries Ansettelse, opplæring, lønnsfastsettelse og arbeidsforhold Hawthorne - Human Relations Økt fokus på sosiale forhold og velferd

32 Personal - HR - fokus på Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

33 De store kampåra Sterke motsetninger mellom arbeiderbevegelsen, og staten og arbeidsgiverne på den andre side Produksjon og konkurransekraft svekket av langvarige streiker og lockouts 7.5 mill. tapte dagsverk i 1931

34 Arbeidsfredskomitéen 1931 LO og N.A.F. representert Redusere konflikter - styrke verdiskaping Erkjennelse at partene den gang ikke lot seg styre gjennom politiske vedtak og lover Partene måtte selv komme fram til løsningene Fram til da hadde staten støttet arbeidsgiverne når det oppsto konflikter Med arbeidsfredskomiteen og hovedavtalen ble den alliansen brutt Staten måtte innta en nøytral posisjon og rolle Hvis avtale skulle ha troverdighet som reguleringsmekanisme

35 Hovedavtale LO og NAF forholdet mellom styringsrett og medvirkning Posisjoner og roller endret: Arbeidstakerne fikk innflytelse, på utforming av arbeidsplassene og i arbeidslivspolitikken Til gjengjeld aksepterte arbeiderbevegelsen eiendomsretten som grunnlag for arbeidsgiverens styringsrett Stortinget ga sosialpolitikken rolle som økonomisk balanseringsmiddel i fordelingen av samfunnets ressurser koplet velferdsprogrammer til lønnsdannelsen og verdiskapingen Grunnsteinene i den norske velferdsmodellen var lagt få opp produksjonen, konkurransekraften og vekst

36 Den norske modellens grunnlag Nasjonen utvikles best i et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten Makromodell

37 Den norske modellens grunnlag Nasjonen utvikles best i et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten Makromodell Mikromodell

38 Sosiale reformer 1893 Lov om tilsyn med arbeidere i fabrikk 1909 Første lov om syketrygd timers arbeidsdag og 54 timers uke 1918 Tjenestemannsloven timers dagen lovfestes (tariffavtale 1919) 1937 Arbeidervernloven dekker hele arbeidslivet 9 dagers ferie 1938 Lov om arbeidsledighetstrygd 1947 Tre ukers ferie

39 Sosiale reformer 1952 Lov om rett til fagopplæring i arbeidslivet timers uke 1960 Uføretrygd og attføringshjelp ukers ferie 1967 Folketrygden 1973 Pensjonsalder 67 Lov om bedriftsdemokrati 1977 Arbeidsmiljøloven 1978 Sykelønnsordningen full lønn under sykdom

40 Sosiale reformer 1980 Lovfesting rett til fri ved barns sykdom 1981 En ekstra feriedag oppspill 5. ferieuke ,5 timers uke tariffestes 1988 Første ordning med AFP, 62 år i Flere utvidelser permisjonsrettigheter fødsel/adopsjon 1999 Kompetansereformen Videre hel 5. ferieuke, Inkluderende arbeidsliv, ny arbeidsmiljølov, obligatorisk tjenestepensjon, tiltak mot sosial dumping, forsøk 6 timers dag osv.

41 Avtaler og lover Tariffavtaler Hovedavtale Lover og forskrifter

42 Personal - HR - fokus på Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

43 Opplæring Gjenreisning etter 2. verdenskrig kompetansebehov Lov om fagopplæring 1952 Opplæring viktig produktivitetsfremmende tiltak Norsk Produktivitetsinstitutt 1953 (Marshall program) NPI - moren til NIPA (1967), nå HR Norge

44 Opplæring Gjenreisning etter 2. verdenskrig kompetansebehov Lov om fagopplæring 1952 Opplæring viktig produktivitetsfremmende tiltak Norsk Produktivitetsinstitutt 1953 (Marshall program) NPI - moren til NIPA (1967), nå HR Norge Bedriftsintern opplæring/utdanning f.eks Bankakademiet, Forsikringsakademiet Etatsopplæring, statlige etater f.eks post, jernbane, tele, tolletaten, kriminalomsorg, trygdetaten, ligningsvesen osv Profesjonsutdanning helsesektor

45 Personal - HR - fokus på Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

46 Rekruttering Amerikansk rekrutterings og seleksjonsmetodikk (ref Marshallprogrammet) Utviklet under 2. verdenskrig Psykologer opplært i Forsvaret inn i næringslivet Viktigste kurstilbud innenfor personal på slutten av 1960 og utover 1970 tallet Ny bølge fra 2004 og før finanskrisen hvordan tiltrekke seg og beholde

47 Personal - HR - fokus på OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

48 OU/lederutvikling Psykologibasert utviklingsarbeid Gruppe og sensitivitetstrening Ledere i fokus Pluss samtale Amerikansk inspirert (Marshall) Arne Ebeltoft Institutt for OU (Ifo) George Kenning, 31 teser John Humble, engelsk tilnærming Målstyring, strategi og lederutvikling (1968) Senere også samfunnsansvar

49 Personal - HR - fokus på Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

50 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

51 Arbeidsmiljø Samarbeidsforsøkene LO NAF, tallet Sosioteknisk systemteori Delvis selvstyrte grupper Psykologiske jobbkrav Einar Thorsrud Arbeids og helseforhold ved Norsk Jernverk, 1972 Arbeidsmiljøloven 1977 Arbeidsgivers ansvar fullt forsvarlig arbeidsmiljø 12 først - Trivselsparagrafen senere Tilrettelegging av arbeid Ledelse et ikke-ord

52 Arbeidsmiljø og samfunnsansvar Arne Ebeltoft Fra OU - arbeid (Ifo) til arbeidsmiljøarbeid på AFI Kritiserte at LU/OU tilslørte motsetningene i arbeidslivet Hans skift gjenspeilte hovedretningene i amerikansk og nordisk utviklingstradisjon

53 Personal - HR - fokus på Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

54 Kundefokus Service Management, Richard Normann, 1983 SAS Kultur Verdikjede Michael Porter, 1985

55 Personal - HR - fokus på Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

56 Strategiforankring Tidligere avgrensete temaområder: strategi organisasjon ledelse kompetanseutvikling

57 Strategiforankring Tidligere avgrensete temaområder: strategi organisasjon ledelse kompetanseutvikling Så mer integrert: strategisk ledelse strategisk personalledelse strategisk kompetanseutvikling strategisk organisering ref. kundeorientering/verdikjede

58 Utvikling offentlig sektor betydning for fristilling, styring og ledelse

59 Personal - HR - fokus på Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

60 Omstilling, bemanningstilpasning Nedgangstider fra oktober 1987 til midten av 1990-tallet Bank og finans hardt rammet Nye krav til HR - kompetanse Fokus på omstilling, nedbemanning, oppsigelsesprosesser Juridisk rådgivning formelle krav og prosessrådgivning Etter hvert økt innslag av fusjon/fisjon og virksomhetsoverdragelser

61 Personal - HR - fokus på Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

62 Arbeidsprosesser, BPR Business Process Reengineering, BPR Hammer, Champy and Davenport, 1990 Arbeidsprosess-studier Verdikjede Logistikk Pasientforløp Organisasjonsdesign flyt Lean management

63 Personal - HR - fokus på Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

64 Kompetanseorientering - intellektuell kapital Årsberetning Skandia tidlig på 1990-tallet Flere IC bøker i 1997 blant dem Leif Edvinsson Humankapital, strukturkapital, relasjonskapital osv Web Oslonett 1993

65 Personal - HR - fokus på Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

66 Forretningsorientering, integrert Intellektuell kapital Balanced Scorecard Balansert målstyring Robert S. Kaplan and David P. Norton HBR 1992 til Norge 1995/96 Kopling fokus på bruker/kunde, finans, menneskelige ressurser/kompetanse, interne prosesser

67 Personal - HR - fokus på Employer branding Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

68 Employer branding - omdømme Attraktiv arbeidsgiver utvalgte målgrupper Rekruttere eksternt De som er i organisasjonen Fokus på kjernekompetanse Budskap må ha troverdighet Interne medarbeidere kjenne seg igjen Skape forventninger, men skal også holde i tøffe tider Medarbeiderløfte Avhengig av lederes dyktighet

69 Personal - HR - grunnlag Employer branding Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

70 HR - roller - innhold i grove trekk Strategisk rolle forankring i virksomhetens strategi Controller rolle felles standarder/systemer, kvalitetssikring prosesser, oppfølging Utviklingsrolle endrings- og utviklingstiltak, prosjekter og forbedring av praksis Partsrolle samarbeid og forhandlinger med tillitsvalgte og fagorganisasjon Servicerolle administrasjon, løpende service, lederstøtte, støttesystemer

71 Utviklingstrekk betydning for. Strategisk rolle Bruker/Kundefokus Strategiforankring Forretningsorientering, integrert Employer branding, rekruttering Kompetanseorientering Utviklingsrolle Opplæring Rekruttering OU/lederutvikling Arbeidsmiljø, HMS Arbeidsprosesser, BPR Kompetanseorientering, IC Controller rolle Sosiale reformer Lover, avtaler Velferd Rekruttering Arbeidsmiljø, HMS Omstilling, bemanningstilpasning Ressursstyring Partsrolle Lønn, partsforhold Sosiale reformer Samarbeid/forhandlinger Arbeidsmiljø, HMS Omstilling, bemanningstilpasning Kompetanseorientering, EVU Servicerolle Innholdet i servicerollen utvikles som iverksettelsen av innholdet i de øvrige rollene lønnsadmnistrasjon saksbehandling rådgivning

72 HR - roller Oppgaver Metode Kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

73 HR - roller Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

74 Intern konsistens horisontal og vertikal Virksomhetsstrategi HR-strategi Nivå av strategisk HR, vertikal konsistens? HR-aktiviteter og roller: OU Adm. Komp. Rekruttering Horisontal konsistens? Vertikal konsistens? Medarbeideropplevelse

75 Fra Personal til HR Innholdet i de fem HR-rollene har som vist sin forankring i utviklingsstegene Utviklingsstegene har bidratt til en dreining fra roller og oppgaver rundt kjernevirksomheten til en sterkere forankring i selve kjernevirksomheten f.eks verdiskapning og resultatoppnåelse, arbeidsprosesser, aktivitetsstyring osv. Oppgavemessige begrunnelser og reelle endringer grunnlag for skifte fra Personal til HR Internasjonalisering

76 Fokus: Hvordan utvikle et hensiktsmessig samspill mellom rollene i praksis? samspill controller rolle og øvrige roller noen eksempler

77 Eksempel: Bidrag overfor linjeledere

78 Intern konsistens horisontal og vertikal Virksomhetsstrategi HR-strategi Nivå av strategisk HR, vertikal konsistens? HR-aktiviteter og roller: OU Adm. Komp. Linje - leder Rekruttering Horisontal konsistens? Vertikal konsistens? Medarbeideropplevelse

79 Linjelederes rolle - fått økt personalansvar Lokale tilpasninger av standardløsninger Lederstøtte former medarbeidernes opplevelse av HR tiltak lederstøtte avgjørende om slike tiltak og systemer bidrar til økt motivasjon og produktive holdninger investering i medarbeiderutvikling og individuell effektivitet påvirkes av lederstøtte Kilde: Kuvaas & Dysvik 2009

80 Virksomhet - prosesser Kunde-/brukerfokus Strategi og endring Styring og oppfølging Faglig ledelse og veiledning Personalledelse

81 Virksomhet - prosesser Kunde-/brukerfokus Strategi og endring Styring og oppfølging Faglig ledelse og veiledning Personalledelse Linjelederoppgaver

82 Linjeledere - utfordringer og oppgaver Strategi og endring Styring og oppfølging Brukerfokus Eksterne kontakter Faglig ledelse og veiledning Personal - ledelse Medarbeidere Tillitsvalgte

83 Hva bør en leder vite om arbeidsgiveransvaret? Kunnskaper om hva arbeidsgiver- og arbeidslederansvar innebærer og konsekvensene av ansvaret Kunnskap om rammer og virkemidler som arbeidsgiver Kjennskap til hovedavtale, overenskomster og de viktigste lovbestemmelsene - arbeidslivets spilleregler Kunnskap om arbeidsgivers handlingsrom ift styringsrett og medvirkning

84 Ansvars og arbeidsdeling leveranser mellom linjeledere og HR staber Områder og oppgaver personalansvar eks Ansvar linjeleder Ansvar HR stab Rekruttering Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Kompetanseutvikling Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Lover og avtaler Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Osv Kompetanseutvikling linjeledere Kompetanseutvikling HR stab

85 Lederutvikling - linjelederes arbeidsgiverrolle Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

86 Eksempel Videreutvikling av partsrolle/samarbeid med tillitsvalgte

87 Videreutvikling av partsrolle/ samarbeid med tillitsvalgte Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

88

89 Videreutvikling av partsrolle/samarbeid med tillitsvalgte med forankring i utviklingsrolle Kjennetegn på godt samarbeid Etablering av samarbeidsforholdet Videreutvikling av samarbeidet Håndtering av dårlige samarbeidsforhold mellom partene 7 tommelfingerregler for konstruktiv håndtering av dårlige partsforhold Pluss og minus

90 Eksempel: Rekruttering

91 Fremtiden? I dag velger omtrent hver 4. ungdom helse- og sosialfaglig utdanning på ulike nivåer I 2030 må mer enn hver 3. ungdom velge slike utdanninger Hva da med andre deler av arbeidslivet?

92 For ungdommen vil jobbe med noe med media ta et friår og reise litt Og det passer litt dårlig med analysene til SSB og Helsedirektoratet.

93 Utdanningsvalg

94 Fremtiden? Og hva med de som faller fra utdanning underveis? 30 prosent som begynner i videregående skole fullfører aldri. For mange av disse finnes ikke et fremtidig arbeidsmarked. Frafallet i høyere utdanning er også altfor høyt Dette bekymrer mange: Skal vi løse bemanningsutfordringene i Helse-Norge kan ikke dette fortsette!

95

96 Rekruttering Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

97 Rekruttering Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

98 Eksempel: Strategiutvikling

99 Strategiutvikling utvikling HR-strategi Hvordan legge opp prosess som sikrer forankring og handlekraft? Forankring virksomhetsstrategi (strategisk rolle) Strategiprosess med lederforankring (utviklingsrolle) Forankring tillitsvalgte m/drøfting (partsrolle) Implementering og systemforankring (controller og servicerolle)

100 Strategiutvikling utvikling HR-strategi Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

101 Eksempel: Arbeidsmiljø

102 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

103 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

104 Endring i arbeidsmiljøloven Innhold i 12 (1977) ble i den nye loven av 2005 splittet opp i: 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Mye likt 12: Tilrettelegging av arbeid 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Kontakt og kommunikasjon er nevnt, men mest vektlegging av trakassering eller annen utilbørlig opptreden vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

105 Mye fokus på stress mobbing vold og trusler traumer tidspress Men hvorfor ikke ha mer fokus på hvordan man utvikler et godt organisatorisk arbeidsmiljø?

106 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

107 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

108 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

109 Eksempel: Utvikling arbeidsprosesser og kompetanse

110 Kvalitet - endring og oppgaveglidning Endringer som bidrar til frigjøring av ressurser, økt kvalitet og bedre trivsel for medarbeidere Funksjonsfordeling Oppgaveglidning Jobbe smartere mer effektive prosesser

111 Fagkompetanse - profesjon Leger Sykepleiere Vernepleiere Jordmødre Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Helsesekretærer Ambulansearbeidere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kliniske ernæringsfysiologer Logopeder Sosionomer Radiografer Stråleterapeuter Medisinsk fysikk Bioingeniører Miljøterapeuter Ønsket Beholdning Gap

112 Prosess oppgavefokus Leger Sykepleiere Vernepleiere Jordmødre Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Helsesekretærer Ambulansearbeidere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kliniske ernæringsfysiologer Logopeder Sosionomer Radiografer Stråleterapeuter Medisinsk fysikk Bioingeniører Miljøterapeuter Bruke kompetanse Dele kompetanse Prosesser - forløp Utvikle kompetanse

113 Praksisstudier ift samhandling og pasientforløp Utfordring for utdanningene - Stortingsmelding Dekke nye problemstillinger fra praksis Rammeplaner og fagplaner? Nye utfordringer/løsninger i både skole og praksis bør gjenspeiles og læres i de praksismodeller som velges: Samhandlingsreformen Pasientforløp Tverrfaglig samarbeid Samhandling på tvers av nivåer 113

114 Kompetansestrategi og kompetanseplan Målbildet for ønsket kompetanse (Strategisk rolle) hva er vår strategiske utfordringer og ambisjoner? hvordan ser kjernevirksomheten ut i dette bildet? hva er kvalitetskrav og kritisk kompetanse i dette bildet? Utviklingsbehov (Utviklingsrolle) Hvordan komme fra strategiske utfordringer til kompetanseutviklingsbehov? Hvordan forme hensiktsmessige utviklingsvirkemidler og tiltak? Forankring/drøfting (Partsrolle) Hva skal forankres/drøftes med tillitsvalgte og når? Kompetanseplaner (Controller) Felles kompetanseplaner Individuelle kompetanseplaner Ha oversikt over eksterne tilbud (Service) Kurs, konferanser

115 Arbeidsprosesser og kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

116 Eksempel - seniorpolitikk

117 Tre sentrale elementer i en god seniorpolitikk (Anna Inga Hilsen, AFI) Positive holdninger til seniorer Bekjempe negative og stigmatiserende myter om seniorer i arbeidslivet Tilrettelegging av arbeidet Utnytte virksomhetens handlingsrom for tilrettelegging Kompetanseutvikling Karrieremuligheter hele karrieren

118 Seniorpolitiske tiltak I lys av partsrollen Like rettigheter for alle Virkemidler f.eks Kortere arbeidstid Lengre ferie I lys av utviklingsrollen Individuell tilpasning med utvikling Forskningen viser (Anna Inga Hilsen, AFI) de beste resultatene oppnås hvis det tilrettelegges individuelt i forhold til den enkeltes kompetanse og ønsker/behov

119 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

120 Oppsummering

121 HR - roller Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

122 HR - roller Oppgaver Metode Kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25

Innhold. Forord 5. Bokens oppbygning 9. Figurer 23. Tabeller 24. Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Innhold Forord 5 Bokens oppbygning 9 Figurer 23 Tabeller 24 Del 1 LEDELSE, ORGANISASJON, STRATEGI OG REGULERING 25 Kapittel 1. Hva er strategisk human resource management? 27 Aslaug Mikkelsen og Thomas

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene 2017 13.9.2017 FOKUS Bransjeutfordringer På sikt færre med lang fag- og ledelseserfaring Alderssammensetning i oljebransjen som medfører økende rekrutteringsbehov

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Disposisjon Den norske modellen Historisk tilbakeblikk Aktivt og passivt inntektspolitisk samarbeid Former for medbestemmelse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser?

Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Medarbeiderundersøkelser et pliktløp eller innspill til gode samtaler og utviklingsprosesser? Presentasjon ved Astrid Flothyl Semb, HR-avd. Skien kommune og Marianne Hauan Molstad, leder og forfatter av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census 1 Mobbing og konflikter i arbeidslivet Det som gjør mobbing/konflikter

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv

Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Eivind Falkum 2008, Oslo: UiO «A har makt over B når A får B til gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort» Robert Dahl: Et hovedkjennetegn ved demokratiet er at det

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Suksesskriterier for arbeidsmiljøtiltak: Den norske arbeidslivsmodellen utfordres av New Public Management (NPM)

Suksesskriterier for arbeidsmiljøtiltak: Den norske arbeidslivsmodellen utfordres av New Public Management (NPM) BI, 29. 10. 2014 Partnerforums høstkonferanse Suksesskriterier for arbeidsmiljøtiltak: Den norske arbeidslivsmodellen utfordres av New Public Management (NPM) Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, UiO

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

«Konstruktiv konflikthåndtering.»

«Konstruktiv konflikthåndtering.» «Konstruktiv konflikthåndtering.» HMS rådgiver Ingard Kana Arbeidsmiljøloven 4-1: Generelle krav til arbeidsmiljøet: Ved planlegging og utforming av arbeid skal det leggs vekt på forebygging av et fult

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetansefremskrivinger i Norge

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetansefremskrivinger i Norge ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Lars Nerdrum Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 28.09.2012 Vår ref. 42568/HS04 Deres ref. 12/3367 Høring om behov for og organisering

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Skal en stor og sammensatt organisasjon som vår fungere må vi ha et felles rammeverk for alle som jobber i organisasjonen. Noen rammeverk

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Soria Moria, 19. 21. november 2013 Seksjonssjef/advokat Hanne Gillebo-Blom Sjefadvokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon. Et utrednings- og analyseprosjekt

Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon. Et utrednings- og analyseprosjekt Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon Et utrednings- og analyseprosjekt Mads Einar Berg November 2010 1 Helse Nord-Trøndelag med en moderne HR funksjon Et utrednings- og analyseprosjekt Prosjektopplysninger

Detaljer

Seniorpolitikk - Hva og hvorfor

Seniorpolitikk - Hva og hvorfor Seniorpolitikk - Hva og hvorfor Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Rica Hell Hotell 29.03.11 Seniorrådgiver Ole Jonny Vada NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag IA, 01.04.2011 Side 1 SENIORPOLITIKK I DET

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker

Detaljer

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Arbeidslivets grunnlov Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Mot bedre vitende? Prestasjonsorienterte avlønningsformer. I forhold til eller i tillegg til hva?

Mot bedre vitende? Prestasjonsorienterte avlønningsformer. I forhold til eller i tillegg til hva? Mot bedre vitende? Prestasjonsorienterte avlønningsformer I forhold til eller i tillegg til hva? Belønning Endring Tradisjon Relasjon leder/medarbeider Arild Bryde Tradisjoner Verkstedoverenskomsten 1907

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer