Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene. Arild Bryde,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene. Arild Bryde, 4.11.10"

Transkript

1 Controllerrollen i HR-arbeidet - i lys av de øvrige HR-rollene Arild Bryde,

2 Arbeidsgiverforeningen Spekter Stiftet i 1993 opprinnelig som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter Skiftet navn fra NAVO til Spekter i 2007 Ca 185 medlemsvirksomheter med ansatte Norges tredje største arbeidsgiverforening Medlemsstyrt, et utvalg av medlemmene: Helseforetakene NSB, Nettbuss, Cargonet Posten NRK Kollektivtransportproduksjon Avinor Norsk Tipping Statnett NMD Teatrene og orkestrene m. fl Studentsamskipnadene Vinmonopolet

3 Utgangspunkt Velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover

4 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i milliarder kr prognose til ,0 25,0 20,0 15,0 Kr 500 per fat Kr 300 per fat Kr 200 per fat 10,0 5,0 0,0

5 Nettooverføringer etter alder i 1000 kr per person SSB 350,0 300,0 Alderstrinn som gir netto-utgift i nasjonalregnskapet 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,0-100,0-150,0-200,0 Alderstrinn som gir netto-inntekt i nasjonalregnskapet

6 Folketrygden - pensjonsalder 70 år, 67år fra 1973

7

8 ?

9 ?

10 ?

11 ?

12 yrkesaktive for hver yrkespassive ,4 yrkesaktive for hver yrkespassive yrkesaktive for hver yrkespassive

13 Økende ressursbruk i pleie- og omsorg Nesten 60 % vekst i ressursbruken på 15 år betydelig mer enn endret alderssammensetning tilsier

14 Utgangspunkt Velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover Spesialisthelsetjenesten er en av de sektorene som treffes sterkest av utviklingen Stiller krav til kvalitet og videreutvikling av tjenestene HR funksjonens bidrag

15 Roller i HR - spesialistfunksjon I faglitteratur og fagtidsskrifter ofte fokus på : HR spesialistfunksjonen bør være mer proaktiv, resultat og forretningsorientert ha bedre strategiforankring være mer evidensbasert i valg av systemer og tiltak ikke være så operativt og administrativt fokusert Mange i HR - staber opplever utfordringer - et spenn av forskjellige og sammensatte HR oppgaver krever forskjellig kompetanse og tilnærming

16 Dersom det eneste verktøy man har er en hammer, oppfatter man gjerne alle problemer som en spiker Mark Twain

17 HR - spesialist roller Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

18

19 Aktørbildet Toppleder Linje-/mellomledere Medarbeidere Tillitsvalgte HR - spesialister

20 HR - rollene i et utviklingsog endringsperspektiv - veien fram går først litt tilbake

21 Personal - HR - fokus på Lønn, partsforhold

22 Utgangspunktet Arbeidsgiver Arbeidstaker 1899 Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) Industrialiseringen bidro til kontroll av arbeidet ift - tid, sted og stilling

23

24

25

26 Den industrielle revolusjon Arbeidsdeling spesialisering Standardisering av arbeidsforhold Tid, sted, stilling Barnearbeid under 15 år i 1875 I tobakksfabrikkene 43% I fyrstikkindustrien 33% Arbeiderbevegelsens framvekst Den første arbeiderforeningen 1848 Marcus Thrane Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) 1899 Norsk Arbeidsgiverforening 1900

27 1848 Den første arbeiderforeningen Marcus Thrane 1889 Fyrstikkarbeiderstreiken Tillitsvalgt Arbeidsgiver Fagforening Arbeidstaker 1899 Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) 1900 Norsk Arbeidsgiverforening

28 Tariffavtale - overenskomst Kampen om arbeidstakerrettigheter Tariffavtale for å regulere lønn og arbeidsvilkår Verkstedoverenskomsten 1907 Arbeidstvistloven

29 Personal - HR - fokus på Velferd Lønn, partsforhold

30 Velferd - Welfare secretaries Slutten av 1800 tallet i USA Etablering av welfare secretaries Møte økende fagforeningsaktiviteten fra bedriftenes side Den økte størrelse på bedriftene vanskelig for å holde direkte kontakt med den enkelte ansatte

31 Velferd - Welfare secretaries Slutten av 1800 tallet i USA Etablering av welfare secretaries Møte økende fagforeningsaktiviteten fra bedriftenes side Den økte størrelse på bedriftene vanskelig for å holde direkte kontakt med den enkelte ansatte De første personalavdelingene før første verdenskrig Videreutvikling av welfare secretaries Ansettelse, opplæring, lønnsfastsettelse og arbeidsforhold Hawthorne - Human Relations Økt fokus på sosiale forhold og velferd

32 Personal - HR - fokus på Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

33 De store kampåra Sterke motsetninger mellom arbeiderbevegelsen, og staten og arbeidsgiverne på den andre side Produksjon og konkurransekraft svekket av langvarige streiker og lockouts 7.5 mill. tapte dagsverk i 1931

34 Arbeidsfredskomitéen 1931 LO og N.A.F. representert Redusere konflikter - styrke verdiskaping Erkjennelse at partene den gang ikke lot seg styre gjennom politiske vedtak og lover Partene måtte selv komme fram til løsningene Fram til da hadde staten støttet arbeidsgiverne når det oppsto konflikter Med arbeidsfredskomiteen og hovedavtalen ble den alliansen brutt Staten måtte innta en nøytral posisjon og rolle Hvis avtale skulle ha troverdighet som reguleringsmekanisme

35 Hovedavtale LO og NAF forholdet mellom styringsrett og medvirkning Posisjoner og roller endret: Arbeidstakerne fikk innflytelse, på utforming av arbeidsplassene og i arbeidslivspolitikken Til gjengjeld aksepterte arbeiderbevegelsen eiendomsretten som grunnlag for arbeidsgiverens styringsrett Stortinget ga sosialpolitikken rolle som økonomisk balanseringsmiddel i fordelingen av samfunnets ressurser koplet velferdsprogrammer til lønnsdannelsen og verdiskapingen Grunnsteinene i den norske velferdsmodellen var lagt få opp produksjonen, konkurransekraften og vekst

36 Den norske modellens grunnlag Nasjonen utvikles best i et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten Makromodell

37 Den norske modellens grunnlag Nasjonen utvikles best i et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten Makromodell Mikromodell

38 Sosiale reformer 1893 Lov om tilsyn med arbeidere i fabrikk 1909 Første lov om syketrygd timers arbeidsdag og 54 timers uke 1918 Tjenestemannsloven timers dagen lovfestes (tariffavtale 1919) 1937 Arbeidervernloven dekker hele arbeidslivet 9 dagers ferie 1938 Lov om arbeidsledighetstrygd 1947 Tre ukers ferie

39 Sosiale reformer 1952 Lov om rett til fagopplæring i arbeidslivet timers uke 1960 Uføretrygd og attføringshjelp ukers ferie 1967 Folketrygden 1973 Pensjonsalder 67 Lov om bedriftsdemokrati 1977 Arbeidsmiljøloven 1978 Sykelønnsordningen full lønn under sykdom

40 Sosiale reformer 1980 Lovfesting rett til fri ved barns sykdom 1981 En ekstra feriedag oppspill 5. ferieuke ,5 timers uke tariffestes 1988 Første ordning med AFP, 62 år i Flere utvidelser permisjonsrettigheter fødsel/adopsjon 1999 Kompetansereformen Videre hel 5. ferieuke, Inkluderende arbeidsliv, ny arbeidsmiljølov, obligatorisk tjenestepensjon, tiltak mot sosial dumping, forsøk 6 timers dag osv.

41 Avtaler og lover Tariffavtaler Hovedavtale Lover og forskrifter

42 Personal - HR - fokus på Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

43 Opplæring Gjenreisning etter 2. verdenskrig kompetansebehov Lov om fagopplæring 1952 Opplæring viktig produktivitetsfremmende tiltak Norsk Produktivitetsinstitutt 1953 (Marshall program) NPI - moren til NIPA (1967), nå HR Norge

44 Opplæring Gjenreisning etter 2. verdenskrig kompetansebehov Lov om fagopplæring 1952 Opplæring viktig produktivitetsfremmende tiltak Norsk Produktivitetsinstitutt 1953 (Marshall program) NPI - moren til NIPA (1967), nå HR Norge Bedriftsintern opplæring/utdanning f.eks Bankakademiet, Forsikringsakademiet Etatsopplæring, statlige etater f.eks post, jernbane, tele, tolletaten, kriminalomsorg, trygdetaten, ligningsvesen osv Profesjonsutdanning helsesektor

45 Personal - HR - fokus på Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

46 Rekruttering Amerikansk rekrutterings og seleksjonsmetodikk (ref Marshallprogrammet) Utviklet under 2. verdenskrig Psykologer opplært i Forsvaret inn i næringslivet Viktigste kurstilbud innenfor personal på slutten av 1960 og utover 1970 tallet Ny bølge fra 2004 og før finanskrisen hvordan tiltrekke seg og beholde

47 Personal - HR - fokus på OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

48 OU/lederutvikling Psykologibasert utviklingsarbeid Gruppe og sensitivitetstrening Ledere i fokus Pluss samtale Amerikansk inspirert (Marshall) Arne Ebeltoft Institutt for OU (Ifo) George Kenning, 31 teser John Humble, engelsk tilnærming Målstyring, strategi og lederutvikling (1968) Senere også samfunnsansvar

49 Personal - HR - fokus på Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

50 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

51 Arbeidsmiljø Samarbeidsforsøkene LO NAF, tallet Sosioteknisk systemteori Delvis selvstyrte grupper Psykologiske jobbkrav Einar Thorsrud Arbeids og helseforhold ved Norsk Jernverk, 1972 Arbeidsmiljøloven 1977 Arbeidsgivers ansvar fullt forsvarlig arbeidsmiljø 12 først - Trivselsparagrafen senere Tilrettelegging av arbeid Ledelse et ikke-ord

52 Arbeidsmiljø og samfunnsansvar Arne Ebeltoft Fra OU - arbeid (Ifo) til arbeidsmiljøarbeid på AFI Kritiserte at LU/OU tilslørte motsetningene i arbeidslivet Hans skift gjenspeilte hovedretningene i amerikansk og nordisk utviklingstradisjon

53 Personal - HR - fokus på Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

54 Kundefokus Service Management, Richard Normann, 1983 SAS Kultur Verdikjede Michael Porter, 1985

55 Personal - HR - fokus på Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

56 Strategiforankring Tidligere avgrensete temaområder: strategi organisasjon ledelse kompetanseutvikling

57 Strategiforankring Tidligere avgrensete temaområder: strategi organisasjon ledelse kompetanseutvikling Så mer integrert: strategisk ledelse strategisk personalledelse strategisk kompetanseutvikling strategisk organisering ref. kundeorientering/verdikjede

58 Utvikling offentlig sektor betydning for fristilling, styring og ledelse

59 Personal - HR - fokus på Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

60 Omstilling, bemanningstilpasning Nedgangstider fra oktober 1987 til midten av 1990-tallet Bank og finans hardt rammet Nye krav til HR - kompetanse Fokus på omstilling, nedbemanning, oppsigelsesprosesser Juridisk rådgivning formelle krav og prosessrådgivning Etter hvert økt innslag av fusjon/fisjon og virksomhetsoverdragelser

61 Personal - HR - fokus på Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

62 Arbeidsprosesser, BPR Business Process Reengineering, BPR Hammer, Champy and Davenport, 1990 Arbeidsprosess-studier Verdikjede Logistikk Pasientforløp Organisasjonsdesign flyt Lean management

63 Personal - HR - fokus på Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

64 Kompetanseorientering - intellektuell kapital Årsberetning Skandia tidlig på 1990-tallet Flere IC bøker i 1997 blant dem Leif Edvinsson Humankapital, strukturkapital, relasjonskapital osv Web Oslonett 1993

65 Personal - HR - fokus på Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

66 Forretningsorientering, integrert Intellektuell kapital Balanced Scorecard Balansert målstyring Robert S. Kaplan and David P. Norton HBR 1992 til Norge 1995/96 Kopling fokus på bruker/kunde, finans, menneskelige ressurser/kompetanse, interne prosesser

67 Personal - HR - fokus på Employer branding Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

68 Employer branding - omdømme Attraktiv arbeidsgiver utvalgte målgrupper Rekruttere eksternt De som er i organisasjonen Fokus på kjernekompetanse Budskap må ha troverdighet Interne medarbeidere kjenne seg igjen Skape forventninger, men skal også holde i tøffe tider Medarbeiderløfte Avhengig av lederes dyktighet

69 Personal - HR - grunnlag Employer branding Forretningsorientering, integrert Kompetanseorientering, IC Arbeidsprosesser, BPR Omstilling, bemanningstilpasning Strategiforankring Kundefokus Arbeidsmiljø OU/lederutvikling Rekruttering Opplæring Sosiale reformer Velferd Lønn, partsforhold

70 HR - roller - innhold i grove trekk Strategisk rolle forankring i virksomhetens strategi Controller rolle felles standarder/systemer, kvalitetssikring prosesser, oppfølging Utviklingsrolle endrings- og utviklingstiltak, prosjekter og forbedring av praksis Partsrolle samarbeid og forhandlinger med tillitsvalgte og fagorganisasjon Servicerolle administrasjon, løpende service, lederstøtte, støttesystemer

71 Utviklingstrekk betydning for. Strategisk rolle Bruker/Kundefokus Strategiforankring Forretningsorientering, integrert Employer branding, rekruttering Kompetanseorientering Utviklingsrolle Opplæring Rekruttering OU/lederutvikling Arbeidsmiljø, HMS Arbeidsprosesser, BPR Kompetanseorientering, IC Controller rolle Sosiale reformer Lover, avtaler Velferd Rekruttering Arbeidsmiljø, HMS Omstilling, bemanningstilpasning Ressursstyring Partsrolle Lønn, partsforhold Sosiale reformer Samarbeid/forhandlinger Arbeidsmiljø, HMS Omstilling, bemanningstilpasning Kompetanseorientering, EVU Servicerolle Innholdet i servicerollen utvikles som iverksettelsen av innholdet i de øvrige rollene lønnsadmnistrasjon saksbehandling rådgivning

72 HR - roller Oppgaver Metode Kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

73 HR - roller Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

74 Intern konsistens horisontal og vertikal Virksomhetsstrategi HR-strategi Nivå av strategisk HR, vertikal konsistens? HR-aktiviteter og roller: OU Adm. Komp. Rekruttering Horisontal konsistens? Vertikal konsistens? Medarbeideropplevelse

75 Fra Personal til HR Innholdet i de fem HR-rollene har som vist sin forankring i utviklingsstegene Utviklingsstegene har bidratt til en dreining fra roller og oppgaver rundt kjernevirksomheten til en sterkere forankring i selve kjernevirksomheten f.eks verdiskapning og resultatoppnåelse, arbeidsprosesser, aktivitetsstyring osv. Oppgavemessige begrunnelser og reelle endringer grunnlag for skifte fra Personal til HR Internasjonalisering

76 Fokus: Hvordan utvikle et hensiktsmessig samspill mellom rollene i praksis? samspill controller rolle og øvrige roller noen eksempler

77 Eksempel: Bidrag overfor linjeledere

78 Intern konsistens horisontal og vertikal Virksomhetsstrategi HR-strategi Nivå av strategisk HR, vertikal konsistens? HR-aktiviteter og roller: OU Adm. Komp. Linje - leder Rekruttering Horisontal konsistens? Vertikal konsistens? Medarbeideropplevelse

79 Linjelederes rolle - fått økt personalansvar Lokale tilpasninger av standardløsninger Lederstøtte former medarbeidernes opplevelse av HR tiltak lederstøtte avgjørende om slike tiltak og systemer bidrar til økt motivasjon og produktive holdninger investering i medarbeiderutvikling og individuell effektivitet påvirkes av lederstøtte Kilde: Kuvaas & Dysvik 2009

80 Virksomhet - prosesser Kunde-/brukerfokus Strategi og endring Styring og oppfølging Faglig ledelse og veiledning Personalledelse

81 Virksomhet - prosesser Kunde-/brukerfokus Strategi og endring Styring og oppfølging Faglig ledelse og veiledning Personalledelse Linjelederoppgaver

82 Linjeledere - utfordringer og oppgaver Strategi og endring Styring og oppfølging Brukerfokus Eksterne kontakter Faglig ledelse og veiledning Personal - ledelse Medarbeidere Tillitsvalgte

83 Hva bør en leder vite om arbeidsgiveransvaret? Kunnskaper om hva arbeidsgiver- og arbeidslederansvar innebærer og konsekvensene av ansvaret Kunnskap om rammer og virkemidler som arbeidsgiver Kjennskap til hovedavtale, overenskomster og de viktigste lovbestemmelsene - arbeidslivets spilleregler Kunnskap om arbeidsgivers handlingsrom ift styringsrett og medvirkning

84 Ansvars og arbeidsdeling leveranser mellom linjeledere og HR staber Områder og oppgaver personalansvar eks Ansvar linjeleder Ansvar HR stab Rekruttering Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Kompetanseutvikling Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Lover og avtaler Oppgaver Leveranseavtale Oppgaver Osv Kompetanseutvikling linjeledere Kompetanseutvikling HR stab

85 Lederutvikling - linjelederes arbeidsgiverrolle Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

86 Eksempel Videreutvikling av partsrolle/samarbeid med tillitsvalgte

87 Videreutvikling av partsrolle/ samarbeid med tillitsvalgte Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

88

89 Videreutvikling av partsrolle/samarbeid med tillitsvalgte med forankring i utviklingsrolle Kjennetegn på godt samarbeid Etablering av samarbeidsforholdet Videreutvikling av samarbeidet Håndtering av dårlige samarbeidsforhold mellom partene 7 tommelfingerregler for konstruktiv håndtering av dårlige partsforhold Pluss og minus

90 Eksempel: Rekruttering

91 Fremtiden? I dag velger omtrent hver 4. ungdom helse- og sosialfaglig utdanning på ulike nivåer I 2030 må mer enn hver 3. ungdom velge slike utdanninger Hva da med andre deler av arbeidslivet?

92 For ungdommen vil jobbe med noe med media ta et friår og reise litt Og det passer litt dårlig med analysene til SSB og Helsedirektoratet.

93 Utdanningsvalg

94 Fremtiden? Og hva med de som faller fra utdanning underveis? 30 prosent som begynner i videregående skole fullfører aldri. For mange av disse finnes ikke et fremtidig arbeidsmarked. Frafallet i høyere utdanning er også altfor høyt Dette bekymrer mange: Skal vi løse bemanningsutfordringene i Helse-Norge kan ikke dette fortsette!

95

96 Rekruttering Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

97 Rekruttering Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

98 Eksempel: Strategiutvikling

99 Strategiutvikling utvikling HR-strategi Hvordan legge opp prosess som sikrer forankring og handlekraft? Forankring virksomhetsstrategi (strategisk rolle) Strategiprosess med lederforankring (utviklingsrolle) Forankring tillitsvalgte m/drøfting (partsrolle) Implementering og systemforankring (controller og servicerolle)

100 Strategiutvikling utvikling HR-strategi Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

101 Eksempel: Arbeidsmiljø

102 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

103 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

104 Endring i arbeidsmiljøloven Innhold i 12 (1977) ble i den nye loven av 2005 splittet opp i: 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Mye likt 12: Tilrettelegging av arbeid 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet Kontakt og kommunikasjon er nevnt, men mest vektlegging av trakassering eller annen utilbørlig opptreden vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

105 Mye fokus på stress mobbing vold og trusler traumer tidspress Men hvorfor ikke ha mer fokus på hvordan man utvikler et godt organisatorisk arbeidsmiljø?

106 Samarbeidsforsøkene LO-NAF Helhetlig utvikling av arbeidsmiljøet i fokus: å forbedre betingelsene for personlig medvirkning i den konkrete arbeidssituasjon med sikte på å utløse menneskelige ressurser De psykologiske jobbkrav dannet grunnlag for feltforsøkene og senere utforming av 12: Behov for et innhold i jobben Behov for å lære noe Behov for å treffe beslutninger Behov for anseelse Behov for å se en sammenheng mellom arbeidet og omverdenen Behov for å se at arbeidet er forenlig med en ønskverdig framtid

107 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

108 Arbeidsmiljø Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

109 Eksempel: Utvikling arbeidsprosesser og kompetanse

110 Kvalitet - endring og oppgaveglidning Endringer som bidrar til frigjøring av ressurser, økt kvalitet og bedre trivsel for medarbeidere Funksjonsfordeling Oppgaveglidning Jobbe smartere mer effektive prosesser

111 Fagkompetanse - profesjon Leger Sykepleiere Vernepleiere Jordmødre Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Helsesekretærer Ambulansearbeidere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kliniske ernæringsfysiologer Logopeder Sosionomer Radiografer Stråleterapeuter Medisinsk fysikk Bioingeniører Miljøterapeuter Ønsket Beholdning Gap

112 Prosess oppgavefokus Leger Sykepleiere Vernepleiere Jordmødre Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Helsesekretærer Ambulansearbeidere Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kliniske ernæringsfysiologer Logopeder Sosionomer Radiografer Stråleterapeuter Medisinsk fysikk Bioingeniører Miljøterapeuter Bruke kompetanse Dele kompetanse Prosesser - forløp Utvikle kompetanse

113 Praksisstudier ift samhandling og pasientforløp Utfordring for utdanningene - Stortingsmelding Dekke nye problemstillinger fra praksis Rammeplaner og fagplaner? Nye utfordringer/løsninger i både skole og praksis bør gjenspeiles og læres i de praksismodeller som velges: Samhandlingsreformen Pasientforløp Tverrfaglig samarbeid Samhandling på tvers av nivåer 113

114 Kompetansestrategi og kompetanseplan Målbildet for ønsket kompetanse (Strategisk rolle) hva er vår strategiske utfordringer og ambisjoner? hvordan ser kjernevirksomheten ut i dette bildet? hva er kvalitetskrav og kritisk kompetanse i dette bildet? Utviklingsbehov (Utviklingsrolle) Hvordan komme fra strategiske utfordringer til kompetanseutviklingsbehov? Hvordan forme hensiktsmessige utviklingsvirkemidler og tiltak? Forankring/drøfting (Partsrolle) Hva skal forankres/drøftes med tillitsvalgte og når? Kompetanseplaner (Controller) Felles kompetanseplaner Individuelle kompetanseplaner Ha oversikt over eksterne tilbud (Service) Kurs, konferanser

115 Arbeidsprosesser og kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

116 Eksempel - seniorpolitikk

117 Tre sentrale elementer i en god seniorpolitikk (Anna Inga Hilsen, AFI) Positive holdninger til seniorer Bekjempe negative og stigmatiserende myter om seniorer i arbeidslivet Tilrettelegging av arbeidet Utnytte virksomhetens handlingsrom for tilrettelegging Kompetanseutvikling Karrieremuligheter hele karrieren

118 Seniorpolitiske tiltak I lys av partsrollen Like rettigheter for alle Virkemidler f.eks Kortere arbeidstid Lengre ferie I lys av utviklingsrollen Individuell tilpasning med utvikling Forskningen viser (Anna Inga Hilsen, AFI) de beste resultatene oppnås hvis det tilrettelegges individuelt i forhold til den enkeltes kompetanse og ønsker/behov

119 Livsfasepolitikk/seniorpolitikk Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

120 Oppsummering

121 HR - roller Strategisk rolle Controller rolle Partsrolle Utviklingsrolle Servicerolle

122 HR - roller Oppgaver Metode Kompetanse Strategisk rolle Controller rolle Utviklingsrolle Partsrolle Servicerolle

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kapittelet som mangler

Kapittelet som mangler Kapittelet som mangler Arbeidstid: Utfordringer og tiltak Innspill til Stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Forord Arbeidsgiverforeningen Spekter legger med

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer