Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem"

Transkript

1 Beredskap utfordringer og hvordan vi møter dem Presentasjon LOGMAKT 2012 Per K. Brekke avdelingsdirektør

2 Tema Kort om DSB Utfordringer Oppfølging av Sårbarhetsutvalget Hendelser de senere årene Hvordan DSB møter utfordringene Utviklingstrekk i beredskaps-norge

3 DSB strategiske områder 1. Oversikt over nasjonal sikkerhet 2. Lokal og regional sikkerhet 3. Operativ støtte 4. Industri og næringslivssikkerhet 5. Sikkerhet i hverdagen 6. Nasjonal brannmyndighet 7. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet 8. Sivilforsvaret 3

4 Utfordringer Utfordringene er knyttet til å være foreberedt og kunne håndtere ulike typer hendelser, jf. hendelsene de senere årene. Konkret er utfordringene knyttet til våre fire nøkkelbegreper: DSB skal ha oversikt over risiko- og sårbarhetsutviklingen i samfunnet DSB skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser DSB skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering 4

5 Norge er et trygt og robust samfunn Grunnberedskapen er god Vi har få hendelser med omfattende tap av menneskeliv, miljø og materielle verdier Vi har håndtert de hendelser som vi har vært utsatt for, selv om det finnes forbedringspunkter Beredskapsarbeide positiv utvikling. 5

6 Sårbarhetsutvalget (NOU 2000:24) Noen viktige anbefalinger: Samle arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap i ett departement som får dette som hovedoppgave Styrke samarbeidet mellom politi og forsvar mot mulig omfattende terror og sabotasje Gjennomgang av landets operative rednings- og beredskapsressurser Redusere samfunnets IKT-sårbarhet og styrke robusthetsnivået i kritisk infrastruktur Ett departement må ta hovedansvar for at sikkerhetsforskning igangsettes 6

7 Samle arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap i ett departement Noen viktige oppfølgingstiltak: JDs samordningsrolle tydeliggjort og styrket i flere omganger (nå Justis- og beredskapsdepartementet) Samfunnssikkerhetsarbeidet er styrket ved etableringene av DSB og NSM i 2003 DSB på vegne av JD fører tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 7

8 Styrke samarbeidet mellom politi og forsvar Noen viktige oppfølgingstiltak: Ansvars- og kommandolinjene mellom forsvaret og politiet er gjennomgått og fastsatt, jf. kgl. res. 28. feb og St.meld. nr. 39 ( ) Øvelser med scenarioer hvor forsvaret gir bistand til politiet. Øvelse Oslo 2006, Tyr Veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger. NSM, POD, PST 2012 Bistandsinstruksen om kommandolinjene mellom politiet og forsvaret blir gjennomgått 8

9 Gjennomgang av landets operative rednings- og beredskapsressurser Noen viktige oppfølgingstiltak: St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet beskriver samfunnets ressurser til redning og beredskap og peker på satsingsområder for å styrke beredskapen Nødnett Direktoratet for nødkommunikasjon etablert 2007 Nye søk- og redningshelikoptere Styrking av Sivilforsvaret, jf. lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (2010) 9

10 Redusere samfunnets IKT-sårbarhet og styrke robusthetsnivået i kritisk infrastruktur Noen viktige oppfølgingstiltak: NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet KIKS-prosjektet (kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner) Ekomloven og ekomforskriften endret fra 15. jan Objektsikkerhetsforskriften trådte i kraft 1. jan Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten (tema i departementstilsyn) 10

11 Ett departement må ta hovedansvar for at sikkerhetsforskning igangsettes Noen viktige oppfølgingstiltak: JDs samordnings- og tilsynsansvar gir departementet et særlig ansvar for å se tverrsektorielle utfordringer Ansvar for sikkerhetsforskning i de forskjellige sektorene ivaretas ut fra ansvarsprinsippet På oppdrag fra JD har DSB etablert et nasjonalt risikobilde 11

12 Hva dør vi av? (tall fra 2009) Selvmord Fall Alkohol Landtransport Narkotika Brann Drap Ulykker grunnet naturkrefter 12

13 Godafoss februar

14 Flom på Østlandet juni

15 Brudd i mobilnettet juni

16 1 Foto: NRK 16 A safe and robust society where Foto: everyone VG takes responsibility

17 2 Foto: VG 17 A safe and robust society where everyone takes responsibility

18 Nordlys september

19 Uværet Berit November

20 Dagmar romjulen

21 Leirskred Byneset 1. jan

22 Problemer med Altinn mars

23 Hvordan DSB møter utfordringene Noen viktige eksempler: Oversikt Nasjonalt risikobilde Utredninger om sårbarhet og beredskap Evalueringer Forebygging Fylkesmannens rolle Klimatilpasning Beredskap og håndtering Øvelser Systemer Kriseinfo.no Kritiske infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (KIKS) Tilsyn med beredskapsarbeidet i i fylkesmannsembetene og departementene 23

24 Nasjonalt risikobilde (NRB) Et felles planleggingsgrunnlag for prioritering av tiltak Verktøy for dimensjonering av nasjonale håndteringsressurser Verktøy for prioritering av forebyggende tiltak Verktøy for utvikling av beredskapsplanverk og øvelser Utarbeidet i samarbeid med sentrale nasjonale aktører Bakgrunnsinformasjon for risikoanalyser nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå Gir befolkningen innsikt i grunnlaget for nasjonale prioriteringer 24

25 Konsekvens Sikkerhetspolitisk krise Influensapandemi Atomulykke Oljeutblåsning Cyberangrep Gassutslipp Industribrann Fjellskred Skipskollisjon Terrorangrep Storm Energiknapphet Solstorm Skogbrann Sannsynlighet 25

26 Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2005: Håndtering av store hendelser og potensiell aldring i kritisk infrastruktur 2006: Madrid rapporten 2007: Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste hendelser 2008: Samfunnssikkerhetsmessige konsekvenser av en pandemi 2009: Risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene 2010: Myndighetenes kommunikasjon med befolkningen før, under og etter en krise 2011: Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner 2012: Et nasjonalt risikobilde 2012: Kommunenes beredskap ved svikt i strømforsyningen 26

27 Andre aktuelle utredninger og evalueringer Ny influensa A (H1N1) 2009 Askesky (2010) Nasjonalt risikobilde. Prosess og metode (2010) Beredskapsbarometeret (befolkningsundersøkelse om beredskapsspørsmål som gjennomføres hvert annet år) Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (KIKS) (2011) Kommuneundersøkelsen 2012 (beredskapsstatus i kommunene) Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon (2012) Oppfølging etter flommen i juni 2011 (2012) Stormen Dagmar (2012) 27

28 Øvelser Rammeplan for sivile nasjonale øvelser ( ) Nasjonal øvingskatalog Veileder for sivil øvingsplanlegging Internasjonale øvelser (Triplex-08, SWENOREX-09, CMX, Barents Rescue, Nato-Russia 2010) Øvelse SKAGEX SNØ 2012 Barents Rescue 2013 Utfordring : Identifisere - lære - bruke 28

29 En utfordring informasjonsbilde på tvers.. Samferdsel Miljø Forsvar Justis Helse Næring Finans

30 Systemer kunnskap på tvers Et felles system er på plass DSB CIM Gradert samband Befolkningsvarsling Situasjonsbilde Nasjonal kriseportal (www.kriseinfo.no) Infomedarbeider pool Kompetanse/utdanning 30

31 Lansering kriseinfo.no januar

32 32

33 Sikkerhet i kritisk infrastruktur En infrastruktur er kritisk hvis bortfall av den truer kritiske samfunnsfunksjoner En samfunnsfunksjon er kritisk hvis bortfall av den truer befolkningens grunnleggende behov Sektoransvaret og JDs samordningsrolle utvikle modell for identifisering av kritiske samfunnsfunksjoner (kontinuitetsplanlegging) 33

34 Kritiske samfunnsfunksjoner Ivareta nødvendig matforsyning Evne til å forsyne befolkningen med tilstrekkelig mat. Ivareta nødvendig drikkevannsforsyning Ivareta befolkningens behov for varme Ivareta nasjonal sikkerhet Ivareta styring og kriseledelse Opprettholde demokratisk rettsstat Opprettholde trygghet for liv og helse Opprettholde finansiell stabilitet Opprettholde grunnleggende sikkerhet for lagret informasjon Sikre kulturelle verdier av nasjonal betydning Beskytte natur og miljø 34

35 Tilsyn med departementene DSB gjennomfører seks tilsyn i året Tilsynet er systemrettet, dvs. at det først og fremst dreier seg om å kartlegge hvilke systemer, planer og rutiner dep. har, og hvordan disse følges opp i praksis Gjennomgang av dokumentasjon, intervjuer med ledere og saksbehandlere i dep. samt møter med underliggende etater og virksomheter Unntatt offentlighet 3. runde er i gang Et nytt regime..

36 Utviklingstrekk er det behov for et rundskue? Det nye Justis- og beredskapsdepartementet Stortingsmelding om samfunnssikkerhet 22. Juli kommisjonen Nasjonalt risikobilde tenke helhetlig Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (KIKS) Tilsyn - oppfølging - krav Samfunnssikkerhet som politikkområde Fra ord til handling - risikoakseptanse

37 Takk for oppmerksomheten 37

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer